Obrázek 6.14: Prohlížec nápovedy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obrázek 6.14: Prohlížec nápovedy"

Transkript

1 JavaHelp Základní popis systému JavaHelp Soucástí vetšiny interaktivních aplikací je nápoveda (help) aplikace v Jave nejsou výjimkou. Systém JavaHelp je napsaný v Jave a je urcený pro aplikace vytvárené v Jave. JavaHelp poskytuje vývojárum a autorum standardní, plnohodnotný a snadno použitelný systém pro prezentování on-line informací uživatelum aplikací napsaných v Jave. Tento systém je standardním rozšírením Java SDK a je zdarma k dispozici na JavaHelp systém umožnuje vývojárum zprístupnit nápovedu: v aplikacích, v JavaBeans, v appletech. Obrázek 6.14: Prohlížec nápovedy Systém JavaHelp má následujících základní rysy: prohlížec nápovedy (help viewer) se pripojuje k aplikaci jako jar soubor. Na obrázku 6.14 je ukázka okna s nápovedou. Prohlížec obsahuje dva panely: jeden pro zobrazení vlastní nápovedy formátované pomocí HTML 3.2 a druhý panel s navigacním oknem, ve kterém se lze prepínat mezi tremi záložkami (navigátory): obsah (Table of Contents),

2 rejstrík (Index) fulltextové vyhledávání (fulltext search) Autor nápovedy muže pridávat další navigátory, poprípade muže navigátory ubírat. Okno prohlížece muže být bud samostatné (panel v pojmech AWT a SWINGu), nebo muže být soucástí okna aplikace. Je obvyklé uložit veškeré informace nápovedy do jednoho jar archivu. Vývojári a autori nápovedy obvykle využívají z duvodu flexibility možnost mít samostatné soubory. JavaHelp podporuje kontextove závislou nápovedu, existuje vetší množství zpusobu, jak nápovedu z aplikace vyvolat. JavaHelp je napsaný v Jave a umožnuje vývojárum vytváret si vlastní vzhled i upravovat funkcnost. JavaHelp je navržen pro použití v ruzných typech aplikací i v ruznorodém sítovém prostredí. Samostatné aplikace obvykle mají soubor/soubory s nápovedou k dispozici na lokálním disku a zobrazují ji v samostatném okne viz obrázek Další možností je umístit soubory s vlastní nápovedou na síti a ne na lokálním disku. Základní schéma této situace je na obrázku JavaHelp podporuje vytvárení i tzv. help serveru tento server podporuje nápovedu pro více aplikací, umí prohledávat jednotlivé nápovedy (tj. hledání neprobíhá na stanici, ale na serveru), umí spojovat více nápoved do jedné (duležité v prípade JavaBeans). Aplikace pro zobrazení nápovedy nemusí vždy vytváret zvláštní okno je možno zaclenit nápovedu prímo do okna aplikace viz obrázek 6.17: Obrázek 6.15: Možnosti nápovedy, varianta nápoveda v samostatném okne, soubor na disku.

3 Obrázek 6.16: Možnosti nápovedy, varianta nápoveda v samostatném okne, soubor na síti. Obrázek 6.17: Možnosti nápovedy, varianta nápoveda v okne aplikace, soubor na disku. Obdobne jako v prípade aplikací je možné využít JavaHelp i v appletech a v JavaBeans. Vytvárení nápovedy (vytvárení obsahu) Tato kapitola obsahuje základní informace pro tvorbu souboru s nápovedou. Jednotlivá témata nápovedy jsou popsána v samostatných HTML souborech dle standardu HTML 3.2. Dále se vytvárejí speciální soubory s metadaty, které slouží pro prezentaci nápovedy (napr. soubor s obsahem, soubor s indexem, soubory pro vyhledávání). Celek se oznacuje pojmem helpset.

4 Pro tvorbu nápovedy se casto používá speciální programové vybavení (na je k dispozici seznam techto programu od nezávislých výrobcu), které mnohé detaily tvorby nápovedy autorum odstíní. Zde si popíšeme základní postup pro vytvárení nápovedy. Mnohé podrobnosti a speciality vynecháme pokud budete vytváret vlastní nápovedu, doporucujeme prostudovat dokumentaci k systému JavaHelp, kterou si stáhnete z java.sun.com soucasne s produktem.. Vytvorení nápovedy se skládá z následujících kroku: vytvorení souboru s jednotlivými tématy (texty a obrázky), vytvorení souboru popisujícího HelpSet vytvorení souboru s mapou odkazu, vytvorení souboru s obsahem, vytvorení souboru s indexem, vytvorení databáze pro fulltextové vyhledávání, kompletace všech cástí do JAR souboru. Soucástí distribuce je pomocný program hsviewer, kterým si lze vytvárenou nápovedu prohlížet tj. pri vytvárení obsahu nápovedy není potreba mít k dispozici celou aplikaci. Vytvárení souboru s jednotlivými tématy Pro každé téma musí existovat samostatný soubor ve formátu HTML dle standardu HTML 3.2 (tj. nelze používat nekterá rozšírení z poslední doby). Soucástí mohou být i obrázky. Mezi jednotlivými tématy je možno si vytváret vlastní odkazy (pomocí <A HREF=...>), je nutné však používat relativní cesty. HTML soubory s tématy se obvykle umístují do samostatného podadresáre, pri vetším rozsahu nápovedy je vhodné ji rozdelit napr. dle skupin témat do jednotlivých podadresáru. V HTML kódu lze používat speciální rozšírení pres definici speciálních objektu v HTML kódu - napr. lze takto používat popup okna Konkrétní popis této techniky vcetne príkladu je k dispozici v dokumentaci. Lze též definovat vlastní rozšírení. Vytvorení souboru popisujícího HelpSet V korenovém adresári s nápovedou musí existovat soubor s koncovkou.hs, který obsahuje základní informace o nápovede. Jméno tohoto souboru udává jméno této nápovedy (jméno helpsetu). Soubor je ve formátu XML (soucástí distribuce javahelpu je i príslušný DTD soubor). Následuje príklad jednoduchého souboru s popisem helpsetu: <?xml version='1.0' encoding='iso '?> <!DOCTYPE helpset PUBLIC "-//Sun Microsystems Inc.//DTD JavaHelp HelpSet Version 1.0//EN" " <helpset version="1.0"> <title>cestovni Kancelar</title> <maps> <homeid>cestovni_kancelar</homeid> <mapref location="cestovka.jhm" /> </maps> <view> <name>obsah</name> <label>obsah napovedy</label> <type>javax.help.tocview</type> <data>cestovkatoc.xml</data>

5 </view> <view> <name>index</name> <label>index k napovede</label> <type>javax.help.indexview</type> <data>cestovkaindex.xml</data> </view> <view> <name>search</name> <label>search</label> <type>javax.help.searchview</type> <data engine="com.sun.java.help.search.defaultsearchengine"> JavaHelpSearch </data> </view> </helpset> Soubor helpset obsahuje následující základní tagy: <helpset> definuje helpset, obsahuje následující tagy: <title> nadpis helpsetu, <maps> urcení souboru s mapou odkazu, obsahuje následující tagy: <homeid> odkaz, který se použije, pokud není z aplikace urceno, který se má zobrazit, <mapref> odkaz na jméno souboru (url) s mapou odkazu, <view> definuje jednotlivé navigátory použité pri zobrazení helpsetu,, tento tag se muže opakovat, <name> jméno navigátoru, <label> krátké jméno navigátoru, použije se pri zobrazení (napr. Obsah, Index,...) <type> typ pohledu, v podstate je to jméno trídy, která se použije pro zobrazení navigátoru, <data> jméno souboru (url), který obsahuje data pro tento navigátor (napr. url souboru s obsahem), Vytvorení souboru s mapou Soubor s mapou obsahuje prirazení mezi identifikací jednotlivých témat nápovedy v programu a URL príslušných HTML souboru, tj. v programu se nepoužívají jména jednotlivých HTML souboru. Toto umožnuje vetší flexibilitu pri vytvárení nápovedy a také napr. vytvárení vícejazycných verzí nápovedy. Jména odkazu se používají v souborech s definicí obsahu, v souborech s definicí indexu a pri používání kontextove závislé nápovedy v programu. Soubor s mapou by mel obsahovat i odkazy na obrázky. Soubor s mapou odkazu používá formát XML. Následuje jednoduchý príklad souboru s mapou odkazu:

6 <?xml version='1.0' encoding='iso '?> <!DOCTYPE map PUBLIC "-//Sun Microsystems Inc.//DTD JavaHelp Map Version 1.0//EN" " <map version="1.0"> <mapid target="cestovni_kancelar" url="html/cestovni_kancelar.htm"/> <mapid target="novy_zakaznik" url="html/novy_zakaznik.htm"/> <mapid target="seznam_zakazniku" url="html/seznam_zakazniku.htm"/> </map> V souboru se používají dva tagy: <map> definuje mapu, obsahuje <mapid> tagy, <mapid> definuje jednotlivé odkazy, má dva atributy: target definuje jméno odkazu, url specifikuje url, na které se odkaz odkazuje, Vytvorení souboru s obsahem Soubor s obsahem obsahuje potrebné údaje pro navigátor TOC (Table of Contents) javax.helpset.tocview. Tento soubor používá opet formát XML. Následuje jednoduchý príklad souboru s obsahem: <?xml version='1.0' encoding='windows-1250'?> <!DOCTYPE toc PUBLIC "-//Sun Microsystems Inc.//DTD JavaHelp TOC Version 1.0//EN" " <toc version="1.0"> <tocitem text="cestovní kancelár" target="cestovni_kancelar"/> <tocitem text="seznam zákazníku" target="seznam_zakazniku"> <tocitem text="nový zákazník" target="novy_zakaznik"/> </tocitem> </toc> Obrázek 6.18: Vzhled obsahu nápovedy. V souboru s obsahem se používají následující tagy: <toc> definuje obsah, obsahuje tagy <tocitem>, <tocitem> definuje jednotlivé položky obsahu, tyto tagy mohou být vnoreny do sebe tím se vytvorí hierarchická struktura. Tento tag má tyto atributy:

7 text urcuje text zobrazený v obsahu, target (volitelný) obsahuje jméno odkazu ze souboru mapy odkazu, který se zobrazí pri zvolení tohoto nadpisu, image (volitelný) obsahuje jméno odkazu na obrázek ze souboru mapy odkazu. Tento obrázek ve formátu JPEG nebo GIF se zobrazí v obsahu. Vytvorení souboru s indexem Soubor s indexem obsahuje potrebné údaje pro navigátor Index (javax.helpset.indexview). Tento soubor používá opet formát XML. Následuje jednoduchý príklad souboru s indexem: <?xml version='1.0' encoding='windows-1250'?> <!DOCTYPE index PUBLIC "-//Sun Microsystems Inc.//DTD JavaHelp Index Version 1.0//EN" " <index version="1.0"> <indexitem text="konec" target="cestovni_kancelar" /> <indexitem text="help" target="cestovni_kancelar" /> <indexitem text="seznam zákazníku" target="seznam_zakazniku" /> <indexitem text="zobraz detail" target="seznam_zakazniku" /> <indexitem text="nový zákazník" target="novy_zakaznik" /> <indexitem text="jméno zákazníka" target="novy_zakaznik" /> <indexitem text="príjmení" target="novy_zakaznik" /> <indexitem text="rodné císlo" target="novy_zakaznik" /> <indexitem text="císlo pasu" target="novy_zakaznik" /> <indexitem text="adresa" target="novy_zakaznik"> <indexitem text="typ adresy" target="novy_zakaznik" /> <indexitem text="ulice" target="novy_zakaznik" /> <indexitem text="císlo popisné" target="novy_zakaznik" /> <indexitem text="mesto" target="novy_zakaznik" /> <indexitem text="psc" target="novy_zakaznik" /> <indexitem text="stát" target="novy_zakaznik" /> </indexitem> </index>

8 Obrázek 6.19: Vzhled navigátoru Index. V souboru s indexem se používají následující tagy: <index> definuje index, obsahuje tagy <indexitem>, <indexitem> urcuje jednotlivé položky indexu, tyto tagy mohou být vnoreny do sebe tím se vytvorí hierarchická struktura. Tento tag má následující atributy: text urcuje text zobraze ný v indexu, target (volitelný) obsahuje jméno odkazu ze souboru mapy odkazu, který se zobrazí pri zvolení této položky indexu uživatelem, Vytvorení databáze pro fulltextové vyhledávání Systém pro fulltextové vyhledávání v javahelpu umožnuje nejen vyhledat príslušná témata odpovídající dotazu, ale snaží se je též ohodnotit a seradit z hlediska relevantnosti. Pro zprístupnení fulltextového vyhledávání je potreba v definici helpsetu uvést navigátor javax.javahelp.searchview a vytvorit databázi pro fulltextové vyhledávání. Tato databáze má speciální strukturu a je možno ji vytvorit/aktualizovat pomocí programu jhindexer, který je soucástí distribuce javahelpu. Program jhindexer spustte v adresári se souborem popisujícím helpset a jako parametr mu zadejte jména podadresáru, které chcete indexovat. Program jhindexer poté vytvorí speciální podadresár JavaHelpSearch s potrebnými soubory pro navigátor. Obrázek 6.20: Vzhled navigátoru Search. Kompletace všech cástí do JAR souboru Vytvorenou nápovedu je obvyklé distribuovat v jednom jar souboru, který lze vytvorit programem jar. Popis tohoto programu je uveden v [JavaDoc] popr. v [UvodJava].

9 Použití JavaHelpu v programech Trídy potrebné pro používání JavaHelpu jsou v souboru jh.jar z distribuce JavaHelpu. Pri prekladu i pri spouštení musí být tento jar soubor uveden v CLASSPATH, aby se našli potrebné trídy. Pridání nápovedy do programu Pridání nápovedy do programu volané pres nabídku v menu se skládá ze ctyr kroku. 1. Velmi vhodné je doplnit do zdrojového textu import klauzuli pro balícek javax.help: import javax.help.*; Dále je vhodné použít import klauzuli pro trídu java.net.url: import java.net.url; Jako promenné objektu je dále potreba nadeklarovat dve promenné, první typu HelpSet a druhou typu HelpBroker, napr. takto: HelpSet hs; HelpBroker hb; 2. Prvním programovým krokem je udání cesty (popr. vyhledání) souboru popisujícího helpset a vytvorení instance trídy HelpSet. Nejjednodušší je následující zpusob: try { URL hsurl = HelpSet.findHelpSet (null, "help/cestovka.hs"); hs = new HelpSet (null, hsurl); } catch (Exception ee) { System.out.println("HelpSet cestovka.hs nenalezen"); return; } Následující varianta kódu vyhledává soubor s popisem helpsetu v rámci CLASSPATH: try { ClassLoader cl = CestovniKancelar.class.getClassLoader(); URL url = HelpSet.findHelpSet(cl, "cestovka"); mainhs = new HelpSet(cl, url); } catch (Exception ee) { System.out.println ("HelpSet cestovka.hs nenalezen"); } catch (ExceptionInInitializerError ex) { System.err.println("initialization error:"); ex.getexception().printstacktrace(); }; 3. Dále by melo následovat vytvorení instance trídy HelpBroker, která zajištuje zobrazování nápovedy: hb = hs.createhelpbroker();

10 4. Následuje kód, který pridá do menu položku pro vyvolání nápovedy JMenu help = new JMenu("Help"); menubar.add(help); JMenuItem menu_help = new JMenuItem("Nápoveda k programu"); menu_help.addactionlistener (new CSH.DisplayHelpFromSource(hb)); Následující kód vytvorí tlacítko a priradí mu akci pro vyvolání nápovedy: JButton helpbutton = new JButton("Help"); helpbutton.addactionlistener(new CSH.DisplayHelpFromSource(mainHB)); Kontextove závislá nápoveda Pri vytvárení kontextove závislé nápovedy musí programátor vyrešit dva problémy musí urcit zpusob, jak vyvolat tuto nápovedu (obvyklé je pomocí klávesy F1) a dále musí urcit, které téma nápovedy se má zobrazit v príslušné situaci. Systém javahelp poskytuje více variant rešení pro rešení obou problému. V následujícím textu si ukážeme základní varianty. Prirazení kontextové nápovedy zajištuje objekt HelpBroker pomocí metody enablehelpkey, která má tri parametry: - AWT komponenta, pro kterou se prirazuje klávesa F1, obvykle se zde zadává Frame (JFrame) nebo Panel (JPanel), - identifikátor nápovedy (viz soubor s mapou), která se standardne zobrazí pri stisku F1, toto prirazení lze prepsat u vložených objektu, - helpset, který se má použít obvykle se uvádí hodnota null, která znamená, že se použije helpset prirazený pri vytvárení objektu HelpBroker, V konstruktoru objektu ObrZakaznikVstup by kód mohl vypadat následovne: CestovniKancelar.mainHB.enableHelpKey(this, "Novy_zakaznik", null); K jednotlivým vstupním polím v rámci této obrazovky mužeme priradit téma kontextové nápovedy pomocí statické metody CSH.setHelpIDString se dvemi parametry: - komponenta, ke které se má priradit nápoveda (napr. typu JTextField), - identifikátor nápovedy (viz soubor s mapou). Napr. ke vstupnímu poli jmenovstup lze priradit nápovedu následujícím príkazem: CSH.setHelpIDString(jmenoVstup, "Novy_zakaznik.jmeno"); Statická metoda CSH.setHelpIDString neaktivuje klávesu F1, tj. u panelu ci rámu obsahujícího príslušnou komponentu musí být prirazena klávesa F1 (aktivován príslušný ActionListener) pomocí metody enablehelpkey objektu HelpBroker. Poznámka: Podpora pro jeden typ kontextove závislé nápovedy, tzv. tooltips je soucástí knihovny SWING. Lokalizace nápovedy Systém JavaHelp podporuje lokalizaci jednotlivých cástí nápovedy (a to vcetne vytvárení vícejazycných nápoved): lokalizaci zobrazování nápovedy, lokalizaci helpsetu, lokalizaci HTML souboru,

11 lokalizaci XML dat, lokalizaci fulltextového vyhledávání. Jednotlivé prvky jsou popsány v dokumentaci programového vybavení.

Specifikace ASYMBO XML feedu

Specifikace ASYMBO XML feedu Specifikace ASYMBO XML feedu Děkujeme, že máte zájem o mobilní e-shop ASYMBO! Aby vše fungovalo, jak má, připravili jsme pro vás detailní specifikaci XML souboru, kterým vzájemně komunikuje Váš e-shop

Více

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Abychom mohli na webu provádět úpravy, je nutné se přihlásit. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do internetového počítače, resp. domény SKOLAMV.

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Teoretické minimum z PJV

Teoretické minimum z PJV Teoretické minimum z PJV Pozn.: následující text popisuje vlastnosti jazyka Java zjednodušeně pouze pro potřeby výuky. Třída Zavádí se v programu deklarací třídy což je část programu od klíčových slov

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Projekty pro výuku programování v jazyce Java

Projekty pro výuku programování v jazyce Java JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2006/2007 TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Projekty pro výuku programování v jazyce Java Jméno: František Přinosil

Více

Robot bude XML stahovat každý den v brzkých ranních hodinách. Při nedostupnosti souboru nebo dlouhém načítání souboru nebude aktualizace provedena.

Robot bude XML stahovat každý den v brzkých ranních hodinách. Při nedostupnosti souboru nebo dlouhém načítání souboru nebude aktualizace provedena. XML export kurzů na Evzdelavani.cz Jak XML import funguje? XML export kurzů vám umožní automatickou synchronizaci informací o nabízených kurzech (název, popis, lektor, termín, místo a další důležité informace)

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem 1. Úvod Plánování a řízení projektů není jednoduchou činností. Je třeba sledovat množství souběžně probíhajících či navazujících úloh, sledovat a plánovat finanční zdroje a správně přidělovat lidské či

Více

20. Projekt Domácí mediotéka

20. Projekt Domácí mediotéka Projekt Domácí mediotéka strana 211 20. Projekt Domácí mediotéka 20.1. Základní popis, zadání úkolu V projektu Domácí mediotéka (Dome) se jednoduchým způsobem evidují CD a videa. Projekt je velmi jednoduchý

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2- modul Hospodářská mobilizace pro Správu státních hmotných rezerv verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu.

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu. Školení programu TopoL xt Přechod na TopoL xt z programu TopoL pro Windows Cíl: Obsah: Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností

Více

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Vážení uživatelé, vítejte v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen IS o ISVS ) Obsah uživatelské příručky: 1. Obecně

Více

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o.

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o. DATA ARTICLE AiP Beroun s.r.o. OBSAH 1 Úvod... 1 2 Vlastnosti Data Article... 1 2.1 Požadavky koncových uživatelů... 1 2.2 Požadavky na zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti obsahu... 1 3 Implementace

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519430765, Mobil: 608447546, e-mail: bmsoft@seznam.cz, web: http://www.dochazka.eu

Více

Architektura aplikace

Architektura aplikace Architektura aplikace MARBES-JIRA plugin Tým: GRSS Členové: František Schneider Jaroslav Ráb Lukáš Gemela Jaromír Staněk Upravil Verze dokumentu Datum F. Schneider 1.0 25.3.2012 F. Schneider 2.0 25.4.2012

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny Projekt DMS modul Faktury

Více

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák MapleCloud a jeho použ ití Vladimír Žák Brno, 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Novinky v MapleCloud pro Maple 2015... 5 3 MapleCloud a registrace... 6 4 Použití MapleCloud přímo z Maple 2015... 7 4.1 Popis jednotlivých

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

Aplikace s grafickým uživatelským rozhraním

Aplikace s grafickým uživatelským rozhraním Aplikace s grafickým uživatelským rozhraním doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz 1 Typy aplikací Konzolová

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

Java a Caché IV: Manipulace s objekty

Java a Caché IV: Manipulace s objekty 1 z 6 11.1.2007 11:13 přihlašovací jméno heslo Registrace Přihlásit články odkazy aktuality CZJUG konference o portálu přidejte se o nás Vyhledávání Text: najdi Oborový filtr J2ME J2SE J2EE Enterprise

Více

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Aplikace pro Národní onkologický registr na KSRZIS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Národní onkologický registr elektronický formulář s použitím Uživatelská příručka Stav

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

Manuál administrátora FMS...2

Manuál administrátora FMS...2 Manuál administrátora Manuál administrátora FMS...2 Úvod... 2 Schéma aplikace Form Management System... 2 Úvod do správy FMS... 3 Správa uživatelů... 3 Práva uživatelů a skupin... 3 Zástupci... 4 Avíza

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Uživatelská příručka pro Příkazce / Správce zdrojů financování. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Příkazce / Správce zdrojů financování. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Příkazce / Správce zdrojů financování Projekt DMS modul

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Uživatelský manuál: Korporátní publikační systém se zaměřením na správu, výrobu a distribuci reklamních tiskovin Vojtěch Pešl Uživatelský manuál

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

PELIKAN DANIEL Definice XML exportů

PELIKAN DANIEL Definice XML exportů PELIKAN DANIEL Definice XML exportů 21.10.2013 Aktualizace stavů skladu (dostupnost produktů) Verze: 2.2 30 x denně PELIKAN-DANIEL_Availability.xml (komprimováno v archivu PELIKAN-DANIEL_Availability_XML.zip)

Více

Specifikace reklamních formátů HTML 5 pro nasazení do ibillboard Ad Server Verze 2/2015

Specifikace reklamních formátů HTML 5 pro nasazení do ibillboard Ad Server Verze 2/2015 Specifikace reklamních formátů HTML 5 pro nasazení do ibillboard Ad Server Verze 2/2015 Stránka 1 z 5 Datová velikost HTML 5 bannerů Záleží na formátu banneru. Dle specifikace SPIR, má každý formát banneru

Více

Aktualizační systém Progres

Aktualizační systém Progres Aktualizační systém Progres Obecně o systému Celý obsah webu se skládá z článků, fotogalerii, novinek, systémových bloků atd., které jsou vždy vloženy do nějaké rubriky položky v menu, podmenu, přip. mimo

Více

Název: VY_32_INOVACE_PG4102 Základní HTML značky. Autor: Mgr. Tomáš Javorský. Datum vytvoření: 05 / 2012. Ročník: 3

Název: VY_32_INOVACE_PG4102 Základní HTML značky. Autor: Mgr. Tomáš Javorský. Datum vytvoření: 05 / 2012. Ročník: 3 Název: VY_32_INOVACE_PG4102 Základní HTML značky Autor: Mgr. Tomáš Javorský Datum vytvoření: 05 / 2012 Ročník: 3 Vzdělávací oblast / téma: webdesign, počítačová grafika Anotace: Seznámení s nejdůležitějšími

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Program MediaLib. Program MediaLib slouží pro automatické skládání reklamních spotů do delších smyček.

Program MediaLib. Program MediaLib slouží pro automatické skládání reklamních spotů do delších smyček. LED Panely SW 2.3.2013, revize 1.0 Platné pro verzi programu 1.04 a vyšší. Program MediaLib Program MediaLib slouží pro automatické skládání reklamních spotů do delších smyček. Určí se celková délka smyčky

Více

Kabelmánie s.r.o. Popis exportů XML. Technická dokumentace exportu zboží prostřednictvím datového XML souboru. v. 2.

Kabelmánie s.r.o. Popis exportů XML. Technická dokumentace exportu zboží prostřednictvím datového XML souboru. v. 2. Kabelmánie s.r.o. Popis exportů XML Technická dokumentace exportu zboží prostřednictvím datového XML souboru v. 2.2 - červen 2015 METODIKA IMPORTU ZBOŽÍ POMOCÍ XML Každý z partnerů si může nastavit konkrétní

Více

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY. M. Banseth

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY. M. Banseth DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY M. Banseth Abstrakt Obsahem této prezentace je představení koncepce Povodňového informačního systému a jeho hlavních modulů a nezbytné vlastnosti digitálních povodňových plánů

Více

elearning tvorba studijních opor

elearning tvorba studijních opor Akademický informační systém Slovenská technická univerzita v Bratislavě elearning tvorba studijních opor Svazek 15 Verze: 0.60 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE. TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE. TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní SMLOUVA (PROJEKT) ČÍSLO: STÁDIUM: Schváleno ZAKÁZKA ČÍSLO: DŮVĚRNOST: Veřejné ZE DNE: DATUM AKTUALIZACE: ZPRACOVAL / AUTOR:

Více

12. Základy HTML a formuláře v HTML

12. Základy HTML a formuláře v HTML 12. Základy HTML a formuláře v HTML 1) Co je to HTML a historie HTML 2) Termíny v HTML a. tag b. značka c. element d. atribut e. entita 3) specifikace a. html, xhtmll b. rozdíly xhtml a html 4) struktura

Více

Nová funkčnost aplikace Inkaso pohledávek verze 6.0

Nová funkčnost aplikace Inkaso pohledávek verze 6.0 rosinec 2015 Nová funkčnost aplikace Inkaso pohledávek verze 6.0 Obsah Nová funkčnost aplikace Inkaso pohledávek verze 6.0... 1 Obsah... 1 Splátkové kalendáře... 1 Kompletní popis funkčnosti pro Splátkové

Více

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 30 června 2014 Obsah 3 Obsah Fiery JobMaster-Fiery

Více

public static void main(string[] args) { System.out.println(new Main().getClass().getAnnotation(Greet.class).text());

public static void main(string[] args) { System.out.println(new Main().getClass().getAnnotation(Greet.class).text()); Anotace a Hibernate Aleš Nosek, Ondřej Vadinský, Daniel Krátký Anotace v Javě Anotace jsou novinkou v Javy verze 5. Anotace umožňují doplnit kód Javy o dodatečné informace. Zapisují se přímo do zdrojového

Více

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Uživatelská dokumentace Datum: 3. 5. 2016 Verze: 1.2 WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ::

Více

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Verze: 1.0 Listopad 2015 1 Obsah 1 Přehled provedených změn... 3 2 Žádost o integrovanou strategii... 4 2.1. Registrace

Více

Specifikace exportního rozhraní z aplikace

Specifikace exportního rozhraní z aplikace EIME [Export Interface of MultiEstate] verze 1 1/13 Specifikace exportního rozhraní z aplikace MultiEstate Obsah 1. Úvod...2 1.1 Přístup k rozhraní...2 2. Konfigurace rozhraní...2 2.1 Popis struktury konfigurace...2

Více

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz Návod na E-Shop Obsah 1. Založení nového e-shopu 2. Definice kategorií e-shopu 3. Definice atributů e-shopu 4. Vložení nové položky do e-shopu 5. Editace a smazání položky v e-shopu 6. Hromadná aktualizace

Více

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Datum: 21.12.2015 Vypracoval: Radim Kopal, Tomáš Vrba Vážení uživatelé programu SKLAD Odpadů, tento dokument Vás seznámí s činnostmi a postupy,

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

Databázový systém ACCESS

Databázový systém ACCESS Databázový systém ACCESS Cíle: Databáze je souhrn dat vztahujících se k určitému tématu nebo účelu. Databázi lze chápat jako množinu dat popisujících určitou část objektivní reality, udržovanou a využívanou

Více

12. Dokumentace a distribuce aplikací. speciálních dokumentačních komentářích vpisovaných před

12. Dokumentace a distribuce aplikací. speciálních dokumentačních komentářích vpisovaných před 12. Dokumentace a distribuce aplikací Dokumentace javových programů, dokumentace API Typy komentářů - dokumentační komentáře Generování dokumentace Značky javadoc Distribuční archívy.jar Vytvoření archívu,

Více

Uživatelská příručka aplikace Č eská pošta 1.0

Uživatelská příručka aplikace Č eská pošta 1.0 Uživatelská příručka aplikace Č eská pošta 1.0 iphone 13.2.2012 Uživatelská příručka aplikace Česka pošta 1.0 iphone eman s.r.o. Korunní 810/104 101 00 Praha 10 IČ: 272 03 824 DIČ: CZ272 03 824 Tel.: 800

Více

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako GSWEB Nápověda 1. Mapové okno Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně 2. Ovládací panel a panel vrstev Panel Ovládání Panel Vrstvy 3. GSWeb - roletové menu Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

Více

1 Hodnocení Creditcheck v BYZNYS ERP návod k nastavení

1 Hodnocení Creditcheck v BYZNYS ERP návod k nastavení 1 Hodnocení Creditcheck v BYZNYS ERP návod k nastavení 1.1 Popis funkcionality V systémech třídy BYZNYS je od kompilace 3.23 zapracováno nové vyhodnocování partnerů z hlediska projektu CreditCheck jako

Více

1. Dříve než začneme... 11 1.1 Trocha historie nikoho nezabije... 11 1.2 Co budete potřebovat... 11 1.3 Microsoft versus zbytek světa...

1. Dříve než začneme... 11 1.1 Trocha historie nikoho nezabije... 11 1.2 Co budete potřebovat... 11 1.3 Microsoft versus zbytek světa... Obsah Digitální fotografie tisk, úprava a prohlížení v ACDSee Úvod... 9 Co naleznete uvnitř této knihy... 9 Co nenaleznete v této knize... 9 Komu je kniha určena... 9 Příklady používané v knize... 10 Používané

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH). Tento dokument popisuje jednotlivé kroky při generování KH ve formátu XML a jeho podání pomocí daňového portálu

Více

GUI - úvod. V této kapitole si ukážeme návod, jak vytvořit jednoduchou grafickou aplikaci a umístit do ní některé další grafické prvky.

GUI - úvod. V této kapitole si ukážeme návod, jak vytvořit jednoduchou grafickou aplikaci a umístit do ní některé další grafické prvky. GUI - úvod V této kapitole si ukážeme návod, jak vytvořit jednoduchou grafickou aplikaci a umístit do ní některé další grafické prvky. Klíčové pojmy: Grafické uživatelské rozhraní, grafické komponenty,

Více

ZADAVATEL: ČR Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, organizační složka státu Jeruzalémská 957/12 110 00 Praha 1 IČ: 75064421 DIČ: CZ75064421 Zastoupený ředitelem Pavlem Zeleným Registrační číslo

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Minebot manuál (v 1.2)

Minebot manuál (v 1.2) Minebot manuál (v 1.2) Pro Váš rychlý start s nástrojem Minebot jsme připravili tohoto stručného průvodce, který by Vám měl být pomocníkem při spuštění a používání služby. Tento stručný průvodce by vám

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PROHLÍŽEČEM

ZÁKLADY PRÁCE S PROHLÍŽEČEM ZÁKLADY PRÁCE S PROHLÍŽEČEM 1. Způsoby vyhledávání Hlavní vyhledávací funkce VaDeMecum tvoří tři základní prvky: a) Fulltextové vyhledávání b) Rozšířené vyhledávání c) Postupné procházení strukturou archivního

Více

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web,

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, v doslovném překladu "světová rozsáhlá síť neboli celosvětová síť, je označení

Více

Obsah. Předmluva 13. 1. Začínáme: překlad, spuštění a ladění 27

Obsah. Předmluva 13. 1. Začínáme: překlad, spuštění a ladění 27 Obsah Předmluva 13 Předmluva k druhému vydání 13 Předmluva k prvnímu vydání 14 Pro koho je tato kniha určena 15 Co v této knize najdete? 16 Poznámky k platformě 18 Jiné knihy 19 Konvence používané v knize

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

TinWeb. příručka správce systému k verzi 11

TinWeb. příručka správce systému k verzi 11 TinWeb příručka správce systému k verzi 11 Květen 2004 Obsah 1. Úvod... 1 2. Hlavní konfigurační soubor TinWebu - tw.run... 1 2.1. Nastavení databáze T Series, cesty k souborům, základní nastavení... 1

Více

Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari

Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari První certifikační autorita, a.s. 12.8.2011 Verze 7.07 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového

Více

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Modul EPNO Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení Podpora) Revize: 07.03.2014 Tento dokument popisuje funkcionalitu

Více

Aplikované úlohy Solid Edge

Aplikované úlohy Solid Edge Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 36 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ SESTAVA A SVAŘENEC] 1 CÍL KAPITOLY. Cílem této kapitoly je co nejrychlejší zorientování se v novém modulu

Více

Webové služby a XML. Obsah přednášky. Co jsou to webové služby. Co jsou to webové služby. Webové služby a XML

Webové služby a XML. Obsah přednášky. Co jsou to webové služby. Co jsou to webové služby. Webové služby a XML Obsah přednášky Webové služby a XML Miroslav Beneš Co jsou to webové služby Architektura webových služeb SOAP SOAP a Java SOAP a PHP SOAP a C# Webové služby a XML 2 Co jsou to webové služby rozhraní k

Více

X36 WWW Šablony Martin Klíma xklima@fel.cvut.cz Čtryřvrstvá architektura Server Klient Prezentační logika Aplikační Logika Databáze 2 Výhody Jednotlivé vrstvy jsou nezávislé Lze je samostatně spravovat

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

Software FluidDraw přehled dodávek

Software FluidDraw přehled dodávek Software FluidDraw Software FluidDraw přehled dodávek Vlastnosti výrobku konstrukce verze FluidDraw 4 1) S5 P5 všeobecné údaje CD ROM vč. jedné licence USB licenční klíč s 2 GB RAM lze propojit do sítě

Více

KAPITOLA 3. Architektura aplikací na frameworku Rails. V této kapitole: modely, pohledy, řadiče.

KAPITOLA 3. Architektura aplikací na frameworku Rails. V této kapitole: modely, pohledy, řadiče. KAPITOLA 3 Architektura aplikací na frameworku Rails V této kapitole: modely, pohledy, řadiče. 58 Část I: Začínáme Jedna ze zajímavých vlastností frameworku Rails spočívá v tom, že klade docela závažná

Více

MAPOVÉ APLIKACE A WEBOVÉ SLUŽBY MAWES NAŠE MAPY

MAPOVÉ APLIKACE A WEBOVÉ SLUŽBY MAWES NAŠE MAPY MAWES NAŠE MAPY Systém mapových aplikací a webových služeb MAWES umožňuje zpřístupnění geografických informací širokému okruhu uživatelů. Aktuální verze systému (MAWES 4) je nabízena pod obchodním názvem

Více

Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS. Autor: Ing. Marek Pučelík

Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS. Autor: Ing. Marek Pučelík Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS Autor: Ing. Marek Pučelík Vytvořeno dne: 2. dubna 2013 1 Obsah 1. Návod na instalaci certifikátu ČNB... 3 Úvod... 3 Úvodní stránka aplikace...

Více

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016 Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web Únor 2016 Právní vyrozumění Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a

Více

Instalace produktu Ontopia. ver. 5.0.2 (open-source verze)

Instalace produktu Ontopia. ver. 5.0.2 (open-source verze) Instalace produktu Ontopia ver. 5.0.2 (open-source verze) Martina Husáková 1.2.2010 PÁR SLOV ÚVODEM Produkt společnosti Bouvet Ontopia (dříve Ontopia Knowledge Suite OKS) je jedním z nejpoužívanějších

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich Copyright StatSoft CR s.r.o. 2011 StatSoft CR s.r.o. Ringhofferova 115/1 155 21 Praha 5 Zličín tel.: +420 233 325 006

Více

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer 1 První certifikační autorita, a.s. 8.9.2011 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na

Více

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net Dokumentace k IS KARAT.net Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net programový modul: Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 PŘIHLAŠOVACÍ DIALOG... 4 3 NAVIGACE... 5 3.1

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA INFORMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA INFORMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA INFORMATIKY Evidence filmových nahrávek Bakalářská práce Richard Karmazín 2005 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Popis prostředí programu Hlavní okno Po spuštění programu Wdls se na obrazovce objeví výše uvedené hlavní okno. Toto okno lze rozdělit na

Více

Programátorská příručka

Programátorská příručka KAPITOLA 1. PROGRAMÁTORSKÁ PŘÍRUČKA Kapitola 1 Programátorská příručka 1.1 Úvod 1.1.1 Technologie Program je psaný v jazyce Java 1.7. GUI je vytvářeno pomocí knihovny SWT. (http://eclipse.org/swt/) Pro

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Základní pojmy

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Šablonovací systém htmltmpl vypracoval: Michal Vajbar, 2007. Šablonovací systém htmltmpl

Šablonovací systém htmltmpl vypracoval: Michal Vajbar, 2007. Šablonovací systém htmltmpl Šablonovací systém htmltmpl 1 Představení šablonovacích systémů Každý, kdo se zabývá tvorbou webových aplikací dříve nebo později zjistí, že je vhodné oddělovat obsah aplikace od jejího vzhledu. Pokud

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

PRG036 Technologie XML

PRG036 Technologie XML PRG036 Technologie XML Přednáší: Irena Mlýnková (mlynkova@ksi.mff.cuni.cz) Martin Nečaský (necasky@ksi.mff.cuni.cz) LS 2010 Stránka přednášky: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~mlynkova/prg036/ 1 Osnova předmětu

Více