K /61/01 Kanaliza ní ád 1 OBSAH 1. 2 Identifika níúdaje Zkratky adefinice Ú el P sobnost Popis území...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K /61/01 Kanaliza ní ád 1 OBSAH 1. 2 Identifika níúdaje...2. 3 Zkratky adefinice...2. 4 Ú el...4. 5 P sobnost...5. 6 Popis území..."

Transkript

1

2 K /61/01 Strana/celkemstran:1/71 1 OBSAH 1 2 Identifika níúdaje Zkratky adefinice Ú el P sobnost Popis území Technický popiskanalizace Údaje ojakosti amnožství odpadních vod Údaje orecipientech Seznamlátek, které nejsou odpadními vodami Nejvyšší p ípustná míra zne išt ní anejvyšší p ípustné množství odpadníchvod Zp sob a etnost m ení množství odpadních vod uodb ratel Opat ení p iporuchách ahaváriích Kontroladodržování podmínekstanovenýchkanaliza ním ádem Použité podklady Aktualizacekanaliza ního ádu P ílohy...23

3 K /61/01 Strana/celkemstran:2/71 2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE Název infrastruktury: Kanaliza ní sí m sta Ostrava Vlastník infrastruktury: Statutární m sto Ostrava Prokešovo nám stí Ostrava -Moravská Ostrava Provozovatel infrastruktury: Ostravské vodárnyakanalizace a. s. Nádražní 28/ Ostrava -Moravská Ostrava I : schvaluje: Zpracovatel kanaliza ního ádu: Magistrát m sta Ostravy Odbor ochrany životního prost edí Prokešovo nám stí Ostrava -Moravská Ostrava Ostravské vodárny 3 ZKRATKYADEFINICE 3.1 Zkratky AOX BSK 5 C 10 C 40 Cl - CN - Cd Cr OV SN SOV Cu DVT EL Hg CHSK Cr ID K LT MMO MŽP adsorbovatelné organickyvázané halogeny biochemická spot eba kyslíku za p tdn uhlovodíky C 10 C 40 chloridy kyanidy kadmiun chrom istírna odpadníchvod eská technická norma erpací stanice odpadních vod m drobný vodní tok extrahovatelné látky rtu chemická spot eba kyslíku dichromanem jednozna n definovaný prvek geografického informa ního systému kanaliza ní ád lapa tuk Magistrát m sta Ostravy Ministerstvo životního prost edí

4 K /61/01 Strana/celkemstran:3/71 N celk NEL NL + N-NH 4 Ni OK OOŽP ORL OS OVAK a.s. PAL A PAU Pb PCB P celk. ph RAS RL SKO Sn SO 4 2- TNV Ú OV VO Zn dusík celkový nepolární extrahovatelné látky nerozpušt né látky amoniakální dusík nikl odleh ovací komora odborochrany životníhoprost edí odlu ova ropnýchlátel odleh ovací stoka Ostravské vodárny anionaktivní tenzidy polycyklické aromatické uhlovodíky olovo polychlorované bifenyly fosfor celkový záporný dekadický logaritmuskoncentrace vodíkovýchiont rozpušt né anorganické soli rozpušt né látky soustavná kanalizace m sta Ostravy cín sírany odv tvová technická normavodníhohospodá ství Úst ední istírnaodpadníchvodostrava P ívoz výustní objekt zinek 3.2 Definice Kanaliza ní sí Je provozn samostatný soubor staveb a za ízení sloužící k zachytávání a odvád ní odpadních a srážkových vod. Zahrnuje kanaliza ní stoky a pípojky, další objekty jako vpusti, šachty, spadišt,shybky, odleh ovací komory a erpací stanice, a dále istírny odpadních vod a výusti, jakož istavbyk p ed išt ní odpadníchvod p ed jejichvypoušt nímdo kanalizace. Vnit ní kanalizace Je potrubí ur ené kodvád ní odpadních vod, p íp. isrážkových vod, zpozemku nebo objektu až kmístu vyúst ní na kanaliza ní p ípojku. Kanaliza ní p ípojka Samostatná stavba tvo ená úsekem potrubí od vyúst ní vnit ní kanalizace k zaúst ní do kanaliza ní sít pro ve ejnou pot ebu. Kanaliza ní výus Kanaliza níobjekt na vyúst ní stokydo recipientu. Odleh ovací komora Kanaliza ní objekt sloužící k odleh ení na ed né sm si splaškových a deš ových odpadních vod zjednotné stokové soustavydo povrchového toku.

5 K /61/01 Strana/celkemstran:4/71 Drobný vodní tok Nevýznamný vodní tok tvo ený vodami tekoucími vlastním spádem vkoryt p evažující ástroku. trvale nebo po Odpadní voda Odpadní vody jsou vody použité v obytných, pr myslových, zem d lských, zdravotnických a jiných stavbách, za ízeních nebo dopravních prost edcích, pokud mají po použití zm n nou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchovýchnebo podzemních vod. Provozovatel kanalizace Provozovatel je subjekt, který provozuje kanaliza ní sí (vlastní, sv enou) a je držitelem povolení kprovozování kanalizace, vydaného krajským ú adem. Odb ratel Je vlastník pozemku nebo stavby p ipojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li dále stanoveno jinak. Odb ratel je oprávn nvypoušt tdo kanalizace odpadní vody ve zne išt ní, p ekra ujícím stanovené limity jen vsouladu splatným povolením vodoprávního ú adu a souhlasem provozovatele sou asn za dodržení ostatníchpodmínek stanovenýchtímto kanaliza ním ádem. Producent odpadní vody Je každý, kdo vypouští odpadní vody do kanalizaci pro ve ejnou pot ebu. Producent odpovídá za kvalitu vypoušt ných odpadních vod a není oprávn n vypoušt t odpadní vody ve zne išt ní, p ekra ujícím limity K.Pokud producent vlastní povolení vodoprávního ú adu k vypoušt ní odpadních vod do ve ejné kanalizace, je povinendodržovattaké podmínkytohoto povolení. Akreditovaná laborato Je definována zákonem.254/2001 Sb. vplatném zn ní (vodní zákon). Pro pot eby tohoto K se akreditovanou laborato í rozumí hydroanalytické laborato e Ostravských vodáren a kanalizací a.s. (zkušební laborato.1229). 4 Ú EL stanoví podmínky a pravidla, kterým je pod ízeno vypoušt ní vod do kanaliza ní sít pro ve ejnou pot ebu Statutárního m sta Ostravy. Sou asn upravuje právní vztahy mezi správcem (provozovatelem) kanalizace a uživateli (producenty OV). Vytvá í tak právní a technický rámec pro užívání kanaliza ní sít tak, abyzejména: byladodržovánaapln narozhodnutí vodoprávního ú adu nedocházelo kohrožením jejího provozu, v etn ohrožení souvisejících objekt na kanalizaci pro ve ejnou pot ebu ( istírenodpadních vod, erpacíchstanic apod.) nedocházelo kohrožení kvality vodve vodníchtocíchakvalitypodzemníchvod bylyodpadnívodyodvád nya išt nyplynule, hospodárn abezpe n bylazajišt nabezpe nost pracovník zajiš ujícíchjejí ádný provozstanovenímpodmínek pro vypoušt ní odpadních vod do kanalizace ato zejména: - nejvyššíhomnožství odpadníchvodvypoušt nýchdokanalizace - nejvyšších pípustných hodnot zne išt ní vypoušt ných odpadních vod ve sledovaných ukazatelích - látek, které nejsou odpadními vodami ajejichž vniknutí do ve ejné kanalizace musí být zabrán no - rozsahu stokové soustavyaobjekt sprovozemsouvisejících Údaje vkanaliza ním vztah. ádu jsou základem ady dalších smluvních atechnicko-ekonomických

6 K /61/01 Strana/celkemstran:5/71 5 P SOBNOST 5.1 Obecná platnost Tento kanaliza ní ád byl vypracován aplatí pro kanaliza ní sí m sta Ostrava a p ipojených okolních obcí. Je závazný pro provozovatele kanalizace pro ve ejnou pot ebu a všechny producenty odpadních vod pipojených na kanalizaci pro ve ejnou pot ebu nebo ji jinak využívají. Netýká se systému povrchového odvodn ní -deš ové kanalizace, která není zaúst na do kanalizace pro ve ejnou pot ebu. 5.2 Vybrané povinnosti pro dodržování kanaliza ního ádu a) Vypoušt ní odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemk nebo staveb p ipojenými na kanalizaciaprodukujícímiodpadní vody(producenty) vrozporu skanaliza ním ádemje zakázáno apodléhá sankcím b) Vlastník pozemku nebo stavby p ipojený na kanalizaci nesmí z t chto objekt vypoušt t do kanalizace odpadní vodydo nich dopravené zjiných nemovitostí pozemk,staveb nebo za ízení bez souhlasuprovozovatele kanalizace c) Provozovatel kanalizace smí p ipojit na tuto kanalizaci pouze stavby aza ízení, unichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nep esahují p ed vstupem do ve ejné kanalizace míru zne išt ní pípustnou tímto kanaliza ním ádem. V pípad pesahující ur ené míry zne išt ní je odb ratelpovinenodpadní vody p edvstupemdo kanalizace p ed iš ovat d) Producenti jiných než splaškových odpadních vod jsou povinni sledovat kvalitu vypoušt ných odpadních vod vsouladu splatným povolením vodoprávního úadu k vypoušt ní odpadních vod do kanalizace e) Každý producent odpadních vod je povinen umožnit pov eným pracovník m provozovatele kanalizace vstup do areál aobjekt za ú elem kontroly aodb ru vzork vypoušt nýchodpadníchvod f) P ehled látek, které do kanalizace nesmí vnikat a p ehled látek, kjejichž vypoušt ní je nutné povolení vodoprávního ú adu, jsou uvedeny vkapitole10 g) je výchozímpodkladempro uzavírání smluvna odvád ní odpadních vod kanalizací mezi provozovatelemaproducentem h) Provozovatelkanalizacepr b žn shromaž ujepodkladyprorevizekanaliza ního ádu tak,abytentodokument vyjad ovalaktuální provozní, technickouaprávní situaci 5.3 Ostatní ustanovení Další povinnosti vyplývající z textu kanaliza ního ádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.

7 K /61/01 Strana/celkemstran:6/71 6 POPIS ÚZEMÍ 6.1 Charakteristika m sta M sto Ostrava má k evidovaných trvalých obyvatel a obce správního obvodu SMO dalších obyvatel. Stupn mkoncentrace obyvatelstva se adí vrámci Rk nejhust jizalidn nýmvelkom st mse zna n rozvinutýmpr myslem. Charakteristickýmpro Ostravu byl zejména bá ský, hutní, strojírenský achemický pr mysl. P es silný útlum t žkého pr myslu z stávají n které závody vprovozu akanaliza ní sí je rovn ž ovliv ována starou ekologickou zát ží. Množství pracovních p íležitostí aregionální charakter m sta máza následek periodické nar stání obyvatel strvalým bydlišt mmimo území m sta. Pom rn lenitý terén neumož uje gravita ní plošné odkanalizování celého území jedním stokovým systémem. M stem Ostrava protéká eka Odra, jejími nejv tšími p ítoky jsou Opava, Porubka aostravice s p ítokem Lu inou. Dále se na území m sta nachází desítky drobných vodníchtok. 6.2 Odkanalizování m sta P evážná ást kanalizace pro ve ejnou pot ebu je jednotná. Sbudováním oddílné kanalizace se za alo u n kterých sídliš budovaných od 70-tých let. Zhlediska odkanalizování je na území m sta vytvo eno n kolik samostatných kanaliza ních systém s išt ním odpadních vod na n které z OVnebo sodvád nímodpadníchvod p ímo do recipientu n kterouzvýustí. išt ní v tšiny produkovaných odpadních vod je zajiš ováno mechanicko-biologickou rozší enou Ú OV P ívoz, na kterou jsou p ivád ny odpadní vody od obyvatelstva izpr myslu. Zde jsou pivád ny odpadní vody z centra msta, Slezské Ostravy, Muglinova, Pívozu, Vítkovic, Mariánských Hor, Záb ehu, Hrabové, Výškovic, Hrab vky, Dubiny, Hoš álkovic, Lhotky, Martinova, Poruby, Pustkovce, Plesné, Tebovic, Svinova a rovn ž odpadní vody zvratimova, Klimkovic, Polanky, Nové B lé,staré B lé,proskovic, V esiny astaré Vsi nad Ond ejnicí. Okrajové obvody msta Ostravy, jako jsou teba Michálkovice nebo He manice jsou pak odkanalizovány na n které zdalších OV ve správ OVAK a.s. T mito jsou OV He manice I, He manice II a OV Michálkovice. Na OV Vítkovice jsou pak išt ny pouze OV z bytových dom na ulicizalužanského. N které okrajové a áste n ivnit ní, historické ásti msta jsou ešeny jako bezodtokové systémysžumpami. Vrámciasanace staré zástavbyvnit ní ásti m stadochází kpostupnému rušenížumpového systému. Na sítisenachází rovn ž n kolikprovozovaných septik,které jsou uvedenyv p íloze Zvláštnosti v návaznosti na posuzovanou stokovou sí Ke zvláštnostem zhlediska návaznosti na stokovou sí pat í poddolování n kterých ástí m sta zp sobené historickou t žbou erného uhlí. Poklesy v t chto ástech m sta zp sobují zejména pozvolné lokální zm ny spádových pom r na kanaliza ní síti. V t chto lokalitách pak dochází ke zmenšování pr to né kapacity stok av n kterých p ípadech ivytvá ení protispád a p vodn gravita ní kanalizace tak p estává plnit svoji funkci. Na rozhraní v tších pokles dochází pak k porušení kanalizace tzv. st ihem. Zuvedených d vod je nutno v novat na poddolovaném území kanaliza ních sb ra vyšší pozornost z hlediska prom ování sklonu, išt ní a zajiš ování oprav vzniklých poruch.

8 K /61/01 Strana/celkemstran:7/71 7 TECHNICKÝ POPISKANALIZACE 7.1 Stru ný popis vývoje stokové sít Teprve vroce 1928 se za alo svýstavbou jednotné kanalizace, která m la býtvnejnižším míst zakon ena istírnou odpadních vod. Práce však byly p erušeny vroce 1940 v d sledku války. Vpovále némobdobí bylavýstavbakanalizacezam enapouzenanov budovaná sídlišt.tak vzniklydo asné samostatné kanaliza ní systémyis išt nímodpadníchvodna OVPoruba, OV Záb ehana OV T ebovice, tyto jsou nyní již p epojenyna sb ra D, kterým jsouodpadní vody p ivád ny na Ú OV avýše uvedené OV jsou již mimo provoz. Srealizací koncepce tzv. Soustavné kanalizace m sta Ostravy (SKO) bylo zapo ato vroce SKO tvo í vsou asné dob nejv tší kanaliza ní systém na území m sta. Tento kanaliza ní systém je zakon en OV vostrav - P ívoze uvedenou do provozu vroce Vosmdesátých létech došlo kdalšímu rozši ování kanaliza ní sít ak p íprav výstavby nové úst ední istírny odpadních vod. Tím byla na území m sta vytvo ena koncepce jednotného systému odkanalizování územní aglomerace. Nová úst ední istírna odpadních vod vostrav P ívoze byla uvedena do zkušebního provozu vpolovin roku Schémastokové sít svyzna ením istírenodpadníchvod, hlavníchproducent odpadníchvod, producent smožností vzniku havarijního zne išt ní, míst pro m ení aodb rvzork (m rných profil ), odleh ovacíchkomoravýustníchobjekt, erpacíchstanicodpadníchvod, stá ecích míst, shybek a DVT je uvedeno v p íloze.20. Toto schéma je rovn ž sou ástí dokumentu P /61/01 Provozní ád kanaliza ní sít. 7.2 Základní technické informace Kanalizace na území m sta je z p evážné v tšiny jednotná, pouze malá ást nové zástavby má kanalizaci oddílnou. Vnásledující tabulce je uveden pehled základních provozn -technických ukazatel kanaliza ní sít vespráv spole nostiovaka.sk : Vybraný ukazatel hodnota jednotka délka stávající funk ní stokové sít ve správ OVAKa.s. 843,5 km celková délka stávající funk ní stokové sít 1240,2 km celková délka odleh ovacíchstok 12,9 km po etodleh ovacíchkomor 63 ks po et havarijních p epad (HP) 11 ks reten ní nádrže 2 ks po etkanaliza níchrevizníchšachetvespráv OVAKa.s ks po et kanaliza ních p ípojek ve správ OVAKa.s ks délka kanaliza ních p ípojek 177,3 km po et provozovaných OV na stokové síti *4 ks po et p e erpávacíchstanic odpadních vod (OVAKa.s.) 32 ks drobné vodní tokyve správ OVAKa.s. 17 ks po et jednotnýchvýustí stokové sít ve správ OVAKa.s. 61 ks celkovýpo etobyvatelnapojenýchnastokovousí EO po etobyvatelnapojenýchnakanalizacisvyúst nímna OV EO *Pozn.: od OVAK a.s. provozuje5ks OV

9 K /61/01 Strana/celkemstran:8/ Situování kmenových stok Kmenové stoky tvo í sb ra ea, AIaAII odvád jící odpadní vody zmoravské Ostravy a Pívozu, sb ra BaBII odvád jící odpadní vodyze Slezské OstravyaMuglinova, sb ra DI pebírající odpadní vody sb ra CaCIII odvád jící odpadní vodyzmariánských Hor ahulvák, Ostravy jih, Hrabové avratimova asb ra Dsituovaný podél eky Odry aodvád jící odpadní vodyze západní ajižní ásti msta. Hlavními pítokysb ra edjsou sb ra ediv, KaL odvád jící odpadní vodyzporuby, Pustkovce, ástiplesné, Martinova a T ebovic, sb ra DVI odvád jící odpadní vodyze Svinova, jižní ástiporuby, Lázní Klimkovic, aje prodloužen p es V esinu do KrásnéhoPole. Dále je tosb ra DIXodvád jící odpadní vodyze staréhozáb ehu, sb ra DXI odvád jící odpadní vodyznového Záb ehu asb ra DXII odvád jící odpadní vody zvýškovic. Bylo realizováno prodloužení sb ra eddo Staré B lé asb ra DVIII do Proskovic astaré Vsi nad Ond ejnicí anapojení sb ra ezzpolanky aklimkovic. Povodí jednotlivých kmenových stok ajejich situování je z ejmé ze schématu stokové sít,uvedené v p íloze.20 tohoto kanaliza ního ádu. Pro výstavbu hlavních stok bylo použito p edevším železobetonu, v menší mí e bylo použito trub zhotovených z vibrolisovaného betonu. Stoky provád né tunelováním byly sestavovány zbetonových segment svnit ním vystélkou. Kvýstavb stok menších profil bylo použito taktéž p evážn železobetonových trub ale také trub zkameniny, r zných plast a sklolaminát. ást starších stok v oblasti Ostravy-Vítkovic a centra je provedena ješt vyzdívkouzcihel. 7.4 D ležité objektynakanaliza ní síti Odleh ovací komory, výustní objekty Odleh ovací komory slouží k odd lení na ed né sm si splaškových a deš ových odpadních vod zjednotné stokové soustavydo recipientu aslouží kochran stok p ed jejich p etížením. P ehled odleh ovacích komor, havarijních p epad a vyústí do recipient je uveden v tabulce Shybky Kanaliza ní shybky eší místa k ížení kanaliza ních stok sjinými objekty, zejména pak vodními toky. Shybkyjsou sou ástí kanaliza ní sít ajejich p ehled je uvedenvtabulce Septiky Septiky jsou sou ástí kanaliza ní sít a slouží k p ed išt ní odpadních vod ped jejich vypoušt ním do kanaliza ní sít.seznam provozovaných septik je uveden vtabulce M rné šachty M rné šachty (profily) jsou reprezentativní místa na kanaliza ní síti (v tšinou revizní šachty), které slouží kodb ru vzork a m ení objemu protékajících odpadních vod. Seznam m rných profil jeuveden vtabulce Stá ecí místa Stá ecí místa jsou lokality na kanaliza ní síti, které svou polohou aprovedením umož ují vypoušt todpadní vody erpané ze septik, žump aodpadní vodysobsahem kal zmalých OV ve správ OVAK a.s.. Konkrétní podmínky, za kterých lze na t chto místech OV vypoušt tjsou uvedenyvkapitole Seznamstá ecích míst nakanaliza ní síti je pak uveden vtabulce erpací stanice na kanaliza ní síti erpací stanice odpadních vod jsou objekty, které umož ují odvád ní t chto vod z lenitého terénu, kdy je nerealizovatelné jejich gravita ní odvád ní. Sou ástí kanaliza ní sít k je celkem32 SOV, které jsou uvedenyv p íloze.19. Veškeré tyto d ležité objektyna kanaliza ní síti jsoutaké vyzna enyna mapové p íloze.20.

10 K /61/01 Strana/celkemstran:9/ Hydrologické aklimatické údaje Následujícíúdaje charakterizují pr m rné hydrologické aklimatické podmínkyna území m sta Ostravyza rok 2010: Nadmo ská výška území: mn.m. Teplotaovzduší: ro ní pr m r 8,3 C maximum 34,7 C minimum 22,9 C Ro ní srážkový úhrn: 953,8 mm Intenzita 15-ti minutového dešt p ip=1: 128l/s/ha Intenzita 15-ti minutového dešt p ip=0,5: 157l/s/ha Pr m rný po et dn se sn hovou pokrývkou: 90 dn /rok 7.6 Spot eba vody Pr m rná spot eba pitné vody na území Ostravy sútlumem pr myslu postupn klesala, vsou asné dob je již pom rn stabilizovaná. Vroce 2010 bylo odb ratel mdodáno celkem tis.m 3 pitné vody, ztoho domácnostem tis.m 3 tudíž pr m rná spot eba na osobu aden iní 104,2 litr.podrobn jší údaje opo tu napojených obyvatelakanaliza ních p ípojkách jsou uvedenyvbodu istírny odpadních vod Seznam OV na stokové síti P.. Název Umíst ní OV íslo výusti íslo povolení kvypoušt ní 1 Ú OV P ívoz ul.slovenská, Ostrava-P ívoz 700 MSK213023/2010 MSK53493/ OVHe manicei ul.najzarova, Ostrava- He manice /10/VH a 725/02 3 OV He maniceii ul.orlovská Ostrava /09/VH He manice 4 OV Michálkovice ul.rychvaldská, Ostrava /10/VH Michálkovice 5 OV Vítkovice ul.zalužanského, Ostrava- Vítkovice Výše uvedené OV avýustivy išt nýchvod jsou p ehledn vyzna enyna mapové p íloze OV na stokové síti -základní údaje Všechny provozované istírny odpadních vod na stokové síti pro ve ejnou pot ebu jsou mechanicko biologické. Ú OV je navíc vybavena kalovým hospodá stvím s anaerobní stabilizací istírenskýchkal.kaly vyprodukované na ostatních OV jsou dováženy na Ú OV Ostrava nebo vypoušt nyna n kterých stanovených stá ecích místechna síti. Všechny istírny, krom OV Vítkovice jsou p ed vtokemodpadníchvod vybavenyodleh ovacímikomorami. Hlavní ástitechnologické linky OVaprojektované parametry:

11 K /61/01 Strana/celkemstran:10/71 a) Ú OV P ívoz OV uvedena do zkušebního provozu vroce Hlavní ástitechnologické linky: eslehrubé ajemné stroj. lapák št rku lapák písku provzduš. usazovací nádrž aktiva ní nádrž dosazovací nádrž vyhnívací nádrž plynojem usklad ovací nádrž odvod ovací stanice kalu 2+4ks 2ks 2ks 4ks 3ks 10 ks 3ks 2ks 1ks 1ks Projektované parametry: Qdenní m 3.den -1 t.j l.s -1 BSK 5 p ítok kg.den -1 t.j. 208 mg.l -1 BSK 5 odtok 2710 kg.den -1 t.j. 14,7mg.l -1 istící efekt 92,9 % Po et ekvivalentníchobyvatel EO Odtokbiologickyvy išt nýchvodjezaúst ndo ernéhopotoku.odleh ované deš ové vody jsou mechanicky p ed iš oványanásledn zaúst nydo ekyodryaodpadní vodyodleh ené p ed nátokemna Ú OV jsou zaúst nydo erného potoku.kalyvznikající p iprocesu išt ní jsou následn zpracovány vkalovémhospodá stvía p edávány externífirm na likvidaci. b) OVHe manice I OV uvedena do trvalého provozuvroce1995. Hlavní ásti technologické linky: eslový koš lapák písku št rbinová nádrž aktiva ní nádrž snitrifikací adenitrifikací dosazovací nádrž usklad ovací nádrž kalu kalová pole Projektované parametry: 1ks 1ks 1ks 1ks 1ks 1ks 5ks Qdenní 370 m 3.den -1 t.j. 4,3 l.s -1 BSK 5 p ítok 73,3 kg.den -1 t.j. 198 mg.l -1 BSK 5 odtok 5,55 kg.den -1 t.j. 15 mg.l -1 istící efekt % Po et ekvivalentníchobyvatel 2133 EO

12 K /61/01 Strana/celkemstran:11/71 Odtok z OV je zaúst ndo bezejmenného drobného vodního toku. Neodvodn né kaly jsou následn odváženy avypoušt ny na Ú OV nebo na nkterém stá ecím míst uvedeném vtabulce.18. c) OVHe manice II OV byla uvedenado zkušebního provozu vroce2010 Hlavní ásti technologické linky: esle aktiva ní nádrž dosazovací nádrž kalojem 1ks 2ks 2ks 2ks Projektované parametry: Qdenní 613 m 3.den -1 t.j. 7,1 l.s -1 BSK 5 p ítok 216kg.den -1 t.j. 352 mg.l -1 BSK 5 odtok 10,8 kg.den -1 t.j. 17,6 mg.l -1 istící efekt 95 % Po et ekvivalentníchobyvatel 3600 EO Odtok zje OVzaúst ndo drobného vodního toku Korunka. Neodvodn né kaly jsou následn odváženyavypoušt nyna Ú OV nebo na n kterémstá ecím míst uvedenémvtabulce.18. d) OVMichálkovice OV uvedena do trvalého provozuvroce2003. Hlavní ásti technologické linky: esle lapák písku nádrž regenerace kalu aktiva ní nádrž snitrifikací adenitrifikací dosazovací nádrž kalojem 1ks 1ks 2ks 2ks 2ks 1ks Projektované parametry: Qdenní 792,5 m 3.den -1 t.j. 9,2 l.s -1 BSK 5 p ítok 163,0 kg.den -1 t.j. 274 mg.l -1 BSK 5 odtok 11,9 kg.den -1 t.j. 20 mg.l -1 istící efekt 92,7 % Po et ekvivalentníchobyvatel 5283 EO Odtok z OV jezaúst ndo drobného vodního toku Michálkovický potok. Neodvodn né kaly jsou následn odváženy avypoušt nyna Ú OVnebo na n kterémstá ecím míst uvedeném vtabulce.18.

13 K /61/01 Strana/celkemstran:12/71 OV Vítkovice (BIO CLEANERBC 100), mechanicko -biologická OV uvedena do trvalého provozu vroce 2010, je ur ena pro bytové domy na ulici Zalužanského vostrav -Vítkovicích. Hlavní ásti technologické linky: eslový koš aktiva ní nádrž dosazovací nádrž 1ks 1ks 1ks Projektované parametry: Qdenní 15 m 3.den -1 t.j. 0,173 l.s -1 BSK 5 pítok 6kg.den -1 t.j. 400 mg.l -1 BSK 5 odtok 0,3 kgden -1 t.j. 20 mg.l -1 istící efekt 95,0 % Po et ekvivalentníchobyvatel 100 EO Odtok z OV je zaúst n do kanalizace DN1000 ve správ EVI, a.s. Neodvodn né kaly jsou následn odváženy a vypoušt ny na Ú OV nebo na n kterém stá ecím míst uvedeném vtabulce.18. Na stá ecích místech není povoleno vypoušt ní odpadních vod zlapa olej.jejich obsah je nutno odvážet p ímo na Ú OV -jímka surového kalu. Vypoušt ní OV je umožn no výhradn zam stnanc m OVAK a.s., kte í jsou k tomuto prokazateln proškolení. Ostatní subjektymohou stá et OVvýhradn vareálu Ú OV Ostrava - P ívoze.

14 K /61/01 Strana/celkemstran:13/71 8 ÚDAJEO JAKOSTIAMNOŽSTVÍ ODPADNÍCHVOD 8.1 išt né odpadní vody Údaje o množství, jakosti a rozd lení išt ných odpadních vod vypoušt ných do recipient v roce2010jsou uvedeny vnásledující tabulce: P vodcezne išt ní Ukazatel Jednotka obyvatelstvo pr mysl P ítokna OV Odtokz OV m 3.r Q m 3.d l.s t.r BSK 5 kg.d mg.l ,3 t.r NL kg.d mg.l ,4 8.2 Ne išt né odpadní vody Údajeomnožství ajakostine išt nýchodpadníchvodvypoušt nýchdojednotlivých recipient vroce 2010 pro výust jednotné kanalizace jsou uvedeny vtabulce.1, která je p ílohou tohoto kanaliza ního ádu. 8.3 Drobné vodní toky P ehled výustí drobných vodních tok ve správ spole nosti OVAK a.s. do recipient jsou uvedenyvtabulce.2tohoto kanaliza ního ádu.

15 K /61/01 Strana/celkemstran:14/71 9 ÚDAJEORECIPIENTECH Hlavními recipienty na území m sta Ostrava, do kterých jsou odpadní vody vypoušt ny, jsou ekyodra, Ostravice, Opava, PorubkaaLu ina s p ítokydesítek drobnýchvodníchtok. Vnásledující tabulce jsou uvedeny základníúdaje orecipientech, do kterých jsou vypoušt ny vodyzprovozovaných OV: Název recipientu Zaúst ní íslo hydr.po adí í ní km Q 355 (l/s) Správcetoku erný potok zleva ,50 3,4 Povodí Odry Bezejmenný DVT 2.8 zleva ,61 1,6 ÚMOb Sl.Ostrava Korunka zprava ,4 3,1 ÚMObSl.Ostrava Michálkovický potok zprava ,9 2,6 Povodí Odry Vnásledující tabulce jsou uvedeny hodnoty ukazatele C 90max pro vybrané parametry hlavních recipient povodí Odryna území m sta Ostravy: Název recipentu Po et sled. profil (ks) Délka toku (km) ph BSK 5 (mg.l -1 ) CHSK Cr (mg.l -1 ) N-NH 4 + (mg.l -1 ) P celk (mg.l -1 ) Odra 8 127,5 8,2 6,6 35 0,71 0,421 Opava 7 109,3 8,4 5,9 28 0,42 0,326 Ostravice 8 54,2 8,5 5,2 44 0,44 0,248 Lu ina 3 37,7 8,4 7,3 36 1,52 0,577 V následující tabulce je uvedeno základní bilan ní hodnocení množství povrchových vod pro vybrané recipienty, resp. jejich m rné profily: Název recipientu íslo hydr.po adí Q ro ní pr m. (m 3 /s) Q 100 (m 3 /s) M rný profil í ní km Odra ,7 571 Svinov 19,1 Opava ,6 576 D hylov 17,4 Ostravice , Ostrava 4,3 Lu ina , Radvanice 2,6 Odra , Bohumín 3,3 Pozn.: informacebyly p evzatyzbilan ních zprávohodnocení množství ajakosti povrchových vod voblasti povodí Odryvletech zpracované v zá í 2010odboremVHkoncepcí ainformací Povodí Odry, s.p. awebové aplikacehlásných profil povod ové služby

16 K /61/01 Strana/celkemstran:15/71 10 SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMIVODAMI 10.1 Látky, které nesmí vniknout do kanalizace Do kanalizace pro ve ejnoupot ebu musí být zabrán no vniknutí t chto látek: a) radioaktivní, infek ní a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpe nost obsluhovatel stokové sít,pop ípad obyvatelstva nebo zp sobující nadm rný zápach, b) narušující materiálstokové sít nebo istírnyodpadníchvod, c) zp sobující provozní závady nebo poruchy v pr toku stokové sít nebo ohrožující provoz istírnyodpadníchvod, d) ho lavé, výbušné, pop ípad látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvo í výbušné, dusivé nebo otravné sm si, e) jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, které se mohou vkanalizaci vyskytnout,vyvíjejíjedovaté látky, f) pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny, g) soli, použité v údobí zimní údržby komunikací, vmnožství pesahujícím 300 mg v jednomlitru vody, h) vodní suspenze z domovních drti odpad.producenti odpadních vod nesm jí na vnit ní kanalizaciosazovat kuchy ské drti e odpad Zvláš nebezpe né látky Odpadní vody sobsahem zvláš nebezpe né látky lze vypoušt tdo kanalizace pro ve ejnou pot ebujenspovolenímvodoprávního ú adu. Zvláš nebezpe né látkyjsoulátkynáležející do dále uvedených skupin látek, svýjimkou t ch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle m ní na látkybiologickyneškodné: a) organohalogenové slou eniny a látky, které mohou tvo it takové slou eniny ve vodním prost edí (nap. hexachlorcyklohexan, tetrachlormetan, DDT, pentachlorfenol, hexachlorbenzen, hexachlorbutadien, trichlormetan, 1,2 dichloretan, trichlorethen, tetrachlorethan, dichlorbenzen), b) organofosforové slou eniny, c) organocínové slou eniny, d) látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prost edí nebo jeho vlivem, e) rtu ajejí slou eniny, f) kadmiumajeho slou eniny, g) persistentní minerální oleje auhlovodíkyropného p vodu, h) persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, z stávat vsuspenzi nebo klesnout ke dnu akteré mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod (nap.aldrin, dieldrin, endrin, isodyn).

17 K /61/01 Strana/celkemstran:16/ Nebezpe né látky Nebezpe né látkyjsoudálerozd lenydo následujícíchskupin: a) metaloidy, kovy ajejich slou eniny: zinek selen cín vanad m arzen baryum kobalt nikl antimon berylium thalium chrom molybden bor telur olovo titan uran st íbro b) biocidy ajejich deriváty neuvedené vseznamu zvláš nebezpe ných látek (nap. malathion, dochlorvos, endosulfan, fenthion, simazin, trifluralen, diuron, chlorenvinfos), c) látky, které mají škodlivý ú inek na chu nebo na v ni produkt pro lidskou pot ebu pocházející zvodního prost edí, aslou eniny mající schopnost zvýšit obsah t chto látek ve vodách, d) toxické nebo persistentníorganické slou eniny k emíku alátky, které mohou zvýšit obsah t chto slou enin ve vodách, vyjma t ch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle p em ující ve vod naneškodné látky, e) elementární fosfor aanorganické slou eniny fosforu, f) nepersistentní minerální oleje auhlovodíkyropného p vodu, g) fluoridy, h) látky, které mají nep íznivý ú inek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany, i) kyanidy j) sedimentovatelné tuhé látky, které mají nep íznivý ú inek na stavpovrchovýchvod 11 NEJVYŠŠÍ P ÍPUSTNÁ MÍRA ZNE IŠT NÍ A NEJVYŠŠÍ P ÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCHVOD Všeobecné požadavky na složení odpadních vod vypoušt ných do kanalizace pro ve ejnou pot ebu vyplývají zna ízení vlády. 61/2003 Sb. oukazatelích ahodnotách pípustného zne išt ní povrchových vod aodpadníchvod vplatnémzn ní, vodního zákona.254/2001 Sb. vplatnémzn ní, zákona ovodovodechakanalizacích.274/2001 Sb. vplatném zn ní, vyhlášky.428/2001 Sb. vplatném zn ní, kterou se provádí zákon 274/2001Sb. aze zkušeností saplikací kanaliza ních ád. Odpadní vody, které kdodržení nejvyšší míryzne ist ní stanovené tímto kanaliza ním ádem vyžadují p edchozí ist ní, mohou býtvypoušt ny do kanalizace pro ve ejnou pot ebu jen se souhlasem provozovatele a platnýmpovolením vodoprávního úadu. Vodoprávní úad m že povolení ud lit jentehdy, bude-lizajišt no p ed išt ní t chto vodna míru zne išt ní odpovídající kanaliza nímu ádu. Jednotliví producenti odpadních vod, kte í mají vybudovaná p ed isticí za ízení, jsou povinni tato provozovat dle schváleného provozního ádu a udržovat je vdobrém technickém a provozuschopnémstavu. Stanovené množství alimity zne išt ní odpadních vod vypoušt ných do kanalizace pro ve ejnou pot ebu sodtokemdo recipientu nebo do kanalizace zakon ené na OV jsou uvedeny vtabulkách.3 6a8 13 v p ílohách tohoto kanaliza ního ádu. P ehled dalších typ odpadních vod, které mohou býtdováženy na Ú OV, v etn maximálních koncentra ních hodnot zne išt ní je uveden v tabulce.7.

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA. Nádražní 28/3114, Ostrava Moravská Ostrava

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA. Nádražní 28/3114, Ostrava Moravská Ostrava Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČO: 45193673 DIČ: 388-45193673 Zapsáno v OR KS v Ostravě, spisová značka B 348 KB Ostrava č.ú.: 5302-761/0100

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU:

červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU: K AN ALIZ AČ NÍ Ř Á D STOKOVÉ SÍTĚ M ARIÁNSKÉ LÁZNĚ červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU: OBSAH Obsah... 2 Titulní list kanalizačního řádu... 3 1. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu... 4 1.1. Vybrané povinnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD Letohrad Kanalizační řád stokové sítě Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD (podle zákona

Více

Kanalizační řád Hlučín. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA. HLUČÍN Aktualizace. Prosinec/2011. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.

Kanalizační řád Hlučín. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA. HLUČÍN Aktualizace. Prosinec/2011. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN Aktualizace Prosinec/2011 Hlučín Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 1 OBSAH 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr po dokončených stavbách projektů Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun a Kanalizace obce Hýskov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010)

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16%&, (1) )0 Teplice Identifikační

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011 Počet stran: 1/25 K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D stokové sítě obce Červenec 2011 Zhotovitel : 1.SčV, a. s. provoz Příbram Nová Hospoda 93 Příbram IX 261 01 (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města/obce a připojených částí červenec 2010 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Název lokality Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Název města Kanalizační

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PELHŘIMOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PELHŘIMOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PELHŘIMOV (zpracován podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Březen 2004

Více

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RODINNÝCH DOM BOHDALEC - ZA ŠKOLOU Místo stavby

Více

SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUBICE

SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUBICE Vybrané části z kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUICE Provozovatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice IČ: 60108631 Pardubice

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace... 3 1.1

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010 2013 ANALYTICKÁ PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 1. Analytická ást ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké u ení technické v Brn, Antonínská 548/1,

Více

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2 Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2009 4 Stanovisko dozor

Více

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti M sto Prachatice Záv re ný ú et m sta za rok 21 Rozpo tový výsledek P íjmy po konsolidaci 228 57 469,63 Výdaje po konsolidaci 26 177 131,91 Financování - 31 669 662,28 Ú etní výsledek Zú tování p íjm -

Více

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Územní plán Mnichov Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Po izovatel: M stský ú ad Mariánské Lázn Stavební a územn plánovací ú ad Ruská 155 Mariánské Lázn Zpracovatel: Projektová kancelá MARKANT

Více