K /61/01 Kanaliza ní ád 1 OBSAH 1. 2 Identifika níúdaje Zkratky adefinice Ú el P sobnost Popis území...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K /61/01 Kanaliza ní ád 1 OBSAH 1. 2 Identifika níúdaje...2. 3 Zkratky adefinice...2. 4 Ú el...4. 5 P sobnost...5. 6 Popis území..."

Transkript

1

2 K /61/01 Strana/celkemstran:1/71 1 OBSAH 1 2 Identifika níúdaje Zkratky adefinice Ú el P sobnost Popis území Technický popiskanalizace Údaje ojakosti amnožství odpadních vod Údaje orecipientech Seznamlátek, které nejsou odpadními vodami Nejvyšší p ípustná míra zne išt ní anejvyšší p ípustné množství odpadníchvod Zp sob a etnost m ení množství odpadních vod uodb ratel Opat ení p iporuchách ahaváriích Kontroladodržování podmínekstanovenýchkanaliza ním ádem Použité podklady Aktualizacekanaliza ního ádu P ílohy...23

3 K /61/01 Strana/celkemstran:2/71 2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE Název infrastruktury: Kanaliza ní sí m sta Ostrava Vlastník infrastruktury: Statutární m sto Ostrava Prokešovo nám stí Ostrava -Moravská Ostrava Provozovatel infrastruktury: Ostravské vodárnyakanalizace a. s. Nádražní 28/ Ostrava -Moravská Ostrava I : schvaluje: Zpracovatel kanaliza ního ádu: Magistrát m sta Ostravy Odbor ochrany životního prost edí Prokešovo nám stí Ostrava -Moravská Ostrava Ostravské vodárny 3 ZKRATKYADEFINICE 3.1 Zkratky AOX BSK 5 C 10 C 40 Cl - CN - Cd Cr OV SN SOV Cu DVT EL Hg CHSK Cr ID K LT MMO MŽP adsorbovatelné organickyvázané halogeny biochemická spot eba kyslíku za p tdn uhlovodíky C 10 C 40 chloridy kyanidy kadmiun chrom istírna odpadníchvod eská technická norma erpací stanice odpadních vod m drobný vodní tok extrahovatelné látky rtu chemická spot eba kyslíku dichromanem jednozna n definovaný prvek geografického informa ního systému kanaliza ní ád lapa tuk Magistrát m sta Ostravy Ministerstvo životního prost edí

4 K /61/01 Strana/celkemstran:3/71 N celk NEL NL + N-NH 4 Ni OK OOŽP ORL OS OVAK a.s. PAL A PAU Pb PCB P celk. ph RAS RL SKO Sn SO 4 2- TNV Ú OV VO Zn dusík celkový nepolární extrahovatelné látky nerozpušt né látky amoniakální dusík nikl odleh ovací komora odborochrany životníhoprost edí odlu ova ropnýchlátel odleh ovací stoka Ostravské vodárny anionaktivní tenzidy polycyklické aromatické uhlovodíky olovo polychlorované bifenyly fosfor celkový záporný dekadický logaritmuskoncentrace vodíkovýchiont rozpušt né anorganické soli rozpušt né látky soustavná kanalizace m sta Ostravy cín sírany odv tvová technická normavodníhohospodá ství Úst ední istírnaodpadníchvodostrava P ívoz výustní objekt zinek 3.2 Definice Kanaliza ní sí Je provozn samostatný soubor staveb a za ízení sloužící k zachytávání a odvád ní odpadních a srážkových vod. Zahrnuje kanaliza ní stoky a pípojky, další objekty jako vpusti, šachty, spadišt,shybky, odleh ovací komory a erpací stanice, a dále istírny odpadních vod a výusti, jakož istavbyk p ed išt ní odpadníchvod p ed jejichvypoušt nímdo kanalizace. Vnit ní kanalizace Je potrubí ur ené kodvád ní odpadních vod, p íp. isrážkových vod, zpozemku nebo objektu až kmístu vyúst ní na kanaliza ní p ípojku. Kanaliza ní p ípojka Samostatná stavba tvo ená úsekem potrubí od vyúst ní vnit ní kanalizace k zaúst ní do kanaliza ní sít pro ve ejnou pot ebu. Kanaliza ní výus Kanaliza níobjekt na vyúst ní stokydo recipientu. Odleh ovací komora Kanaliza ní objekt sloužící k odleh ení na ed né sm si splaškových a deš ových odpadních vod zjednotné stokové soustavydo povrchového toku.

5 K /61/01 Strana/celkemstran:4/71 Drobný vodní tok Nevýznamný vodní tok tvo ený vodami tekoucími vlastním spádem vkoryt p evažující ástroku. trvale nebo po Odpadní voda Odpadní vody jsou vody použité v obytných, pr myslových, zem d lských, zdravotnických a jiných stavbách, za ízeních nebo dopravních prost edcích, pokud mají po použití zm n nou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchovýchnebo podzemních vod. Provozovatel kanalizace Provozovatel je subjekt, který provozuje kanaliza ní sí (vlastní, sv enou) a je držitelem povolení kprovozování kanalizace, vydaného krajským ú adem. Odb ratel Je vlastník pozemku nebo stavby p ipojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li dále stanoveno jinak. Odb ratel je oprávn nvypoušt tdo kanalizace odpadní vody ve zne išt ní, p ekra ujícím stanovené limity jen vsouladu splatným povolením vodoprávního ú adu a souhlasem provozovatele sou asn za dodržení ostatníchpodmínek stanovenýchtímto kanaliza ním ádem. Producent odpadní vody Je každý, kdo vypouští odpadní vody do kanalizaci pro ve ejnou pot ebu. Producent odpovídá za kvalitu vypoušt ných odpadních vod a není oprávn n vypoušt t odpadní vody ve zne išt ní, p ekra ujícím limity K.Pokud producent vlastní povolení vodoprávního ú adu k vypoušt ní odpadních vod do ve ejné kanalizace, je povinendodržovattaké podmínkytohoto povolení. Akreditovaná laborato Je definována zákonem.254/2001 Sb. vplatném zn ní (vodní zákon). Pro pot eby tohoto K se akreditovanou laborato í rozumí hydroanalytické laborato e Ostravských vodáren a kanalizací a.s. (zkušební laborato.1229). 4 Ú EL stanoví podmínky a pravidla, kterým je pod ízeno vypoušt ní vod do kanaliza ní sít pro ve ejnou pot ebu Statutárního m sta Ostravy. Sou asn upravuje právní vztahy mezi správcem (provozovatelem) kanalizace a uživateli (producenty OV). Vytvá í tak právní a technický rámec pro užívání kanaliza ní sít tak, abyzejména: byladodržovánaapln narozhodnutí vodoprávního ú adu nedocházelo kohrožením jejího provozu, v etn ohrožení souvisejících objekt na kanalizaci pro ve ejnou pot ebu ( istírenodpadních vod, erpacíchstanic apod.) nedocházelo kohrožení kvality vodve vodníchtocíchakvalitypodzemníchvod bylyodpadnívodyodvád nya išt nyplynule, hospodárn abezpe n bylazajišt nabezpe nost pracovník zajiš ujícíchjejí ádný provozstanovenímpodmínek pro vypoušt ní odpadních vod do kanalizace ato zejména: - nejvyššíhomnožství odpadníchvodvypoušt nýchdokanalizace - nejvyšších pípustných hodnot zne išt ní vypoušt ných odpadních vod ve sledovaných ukazatelích - látek, které nejsou odpadními vodami ajejichž vniknutí do ve ejné kanalizace musí být zabrán no - rozsahu stokové soustavyaobjekt sprovozemsouvisejících Údaje vkanaliza ním vztah. ádu jsou základem ady dalších smluvních atechnicko-ekonomických

6 K /61/01 Strana/celkemstran:5/71 5 P SOBNOST 5.1 Obecná platnost Tento kanaliza ní ád byl vypracován aplatí pro kanaliza ní sí m sta Ostrava a p ipojených okolních obcí. Je závazný pro provozovatele kanalizace pro ve ejnou pot ebu a všechny producenty odpadních vod pipojených na kanalizaci pro ve ejnou pot ebu nebo ji jinak využívají. Netýká se systému povrchového odvodn ní -deš ové kanalizace, která není zaúst na do kanalizace pro ve ejnou pot ebu. 5.2 Vybrané povinnosti pro dodržování kanaliza ního ádu a) Vypoušt ní odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemk nebo staveb p ipojenými na kanalizaciaprodukujícímiodpadní vody(producenty) vrozporu skanaliza ním ádemje zakázáno apodléhá sankcím b) Vlastník pozemku nebo stavby p ipojený na kanalizaci nesmí z t chto objekt vypoušt t do kanalizace odpadní vodydo nich dopravené zjiných nemovitostí pozemk,staveb nebo za ízení bez souhlasuprovozovatele kanalizace c) Provozovatel kanalizace smí p ipojit na tuto kanalizaci pouze stavby aza ízení, unichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nep esahují p ed vstupem do ve ejné kanalizace míru zne išt ní pípustnou tímto kanaliza ním ádem. V pípad pesahující ur ené míry zne išt ní je odb ratelpovinenodpadní vody p edvstupemdo kanalizace p ed iš ovat d) Producenti jiných než splaškových odpadních vod jsou povinni sledovat kvalitu vypoušt ných odpadních vod vsouladu splatným povolením vodoprávního úadu k vypoušt ní odpadních vod do kanalizace e) Každý producent odpadních vod je povinen umožnit pov eným pracovník m provozovatele kanalizace vstup do areál aobjekt za ú elem kontroly aodb ru vzork vypoušt nýchodpadníchvod f) P ehled látek, které do kanalizace nesmí vnikat a p ehled látek, kjejichž vypoušt ní je nutné povolení vodoprávního ú adu, jsou uvedeny vkapitole10 g) je výchozímpodkladempro uzavírání smluvna odvád ní odpadních vod kanalizací mezi provozovatelemaproducentem h) Provozovatelkanalizacepr b žn shromaž ujepodkladyprorevizekanaliza ního ádu tak,abytentodokument vyjad ovalaktuální provozní, technickouaprávní situaci 5.3 Ostatní ustanovení Další povinnosti vyplývající z textu kanaliza ního ádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.

7 K /61/01 Strana/celkemstran:6/71 6 POPIS ÚZEMÍ 6.1 Charakteristika m sta M sto Ostrava má k evidovaných trvalých obyvatel a obce správního obvodu SMO dalších obyvatel. Stupn mkoncentrace obyvatelstva se adí vrámci Rk nejhust jizalidn nýmvelkom st mse zna n rozvinutýmpr myslem. Charakteristickýmpro Ostravu byl zejména bá ský, hutní, strojírenský achemický pr mysl. P es silný útlum t žkého pr myslu z stávají n které závody vprovozu akanaliza ní sí je rovn ž ovliv ována starou ekologickou zát ží. Množství pracovních p íležitostí aregionální charakter m sta máza následek periodické nar stání obyvatel strvalým bydlišt mmimo území m sta. Pom rn lenitý terén neumož uje gravita ní plošné odkanalizování celého území jedním stokovým systémem. M stem Ostrava protéká eka Odra, jejími nejv tšími p ítoky jsou Opava, Porubka aostravice s p ítokem Lu inou. Dále se na území m sta nachází desítky drobných vodníchtok. 6.2 Odkanalizování m sta P evážná ást kanalizace pro ve ejnou pot ebu je jednotná. Sbudováním oddílné kanalizace se za alo u n kterých sídliš budovaných od 70-tých let. Zhlediska odkanalizování je na území m sta vytvo eno n kolik samostatných kanaliza ních systém s išt ním odpadních vod na n které z OVnebo sodvád nímodpadníchvod p ímo do recipientu n kterouzvýustí. išt ní v tšiny produkovaných odpadních vod je zajiš ováno mechanicko-biologickou rozší enou Ú OV P ívoz, na kterou jsou p ivád ny odpadní vody od obyvatelstva izpr myslu. Zde jsou pivád ny odpadní vody z centra msta, Slezské Ostravy, Muglinova, Pívozu, Vítkovic, Mariánských Hor, Záb ehu, Hrabové, Výškovic, Hrab vky, Dubiny, Hoš álkovic, Lhotky, Martinova, Poruby, Pustkovce, Plesné, Tebovic, Svinova a rovn ž odpadní vody zvratimova, Klimkovic, Polanky, Nové B lé,staré B lé,proskovic, V esiny astaré Vsi nad Ond ejnicí. Okrajové obvody msta Ostravy, jako jsou teba Michálkovice nebo He manice jsou pak odkanalizovány na n které zdalších OV ve správ OVAK a.s. T mito jsou OV He manice I, He manice II a OV Michálkovice. Na OV Vítkovice jsou pak išt ny pouze OV z bytových dom na ulicizalužanského. N které okrajové a áste n ivnit ní, historické ásti msta jsou ešeny jako bezodtokové systémysžumpami. Vrámciasanace staré zástavbyvnit ní ásti m stadochází kpostupnému rušenížumpového systému. Na sítisenachází rovn ž n kolikprovozovaných septik,které jsou uvedenyv p íloze Zvláštnosti v návaznosti na posuzovanou stokovou sí Ke zvláštnostem zhlediska návaznosti na stokovou sí pat í poddolování n kterých ástí m sta zp sobené historickou t žbou erného uhlí. Poklesy v t chto ástech m sta zp sobují zejména pozvolné lokální zm ny spádových pom r na kanaliza ní síti. V t chto lokalitách pak dochází ke zmenšování pr to né kapacity stok av n kterých p ípadech ivytvá ení protispád a p vodn gravita ní kanalizace tak p estává plnit svoji funkci. Na rozhraní v tších pokles dochází pak k porušení kanalizace tzv. st ihem. Zuvedených d vod je nutno v novat na poddolovaném území kanaliza ních sb ra vyšší pozornost z hlediska prom ování sklonu, išt ní a zajiš ování oprav vzniklých poruch.

8 K /61/01 Strana/celkemstran:7/71 7 TECHNICKÝ POPISKANALIZACE 7.1 Stru ný popis vývoje stokové sít Teprve vroce 1928 se za alo svýstavbou jednotné kanalizace, která m la býtvnejnižším míst zakon ena istírnou odpadních vod. Práce však byly p erušeny vroce 1940 v d sledku války. Vpovále némobdobí bylavýstavbakanalizacezam enapouzenanov budovaná sídlišt.tak vzniklydo asné samostatné kanaliza ní systémyis išt nímodpadníchvodna OVPoruba, OV Záb ehana OV T ebovice, tyto jsou nyní již p epojenyna sb ra D, kterým jsouodpadní vody p ivád ny na Ú OV avýše uvedené OV jsou již mimo provoz. Srealizací koncepce tzv. Soustavné kanalizace m sta Ostravy (SKO) bylo zapo ato vroce SKO tvo í vsou asné dob nejv tší kanaliza ní systém na území m sta. Tento kanaliza ní systém je zakon en OV vostrav - P ívoze uvedenou do provozu vroce Vosmdesátých létech došlo kdalšímu rozši ování kanaliza ní sít ak p íprav výstavby nové úst ední istírny odpadních vod. Tím byla na území m sta vytvo ena koncepce jednotného systému odkanalizování územní aglomerace. Nová úst ední istírna odpadních vod vostrav P ívoze byla uvedena do zkušebního provozu vpolovin roku Schémastokové sít svyzna ením istírenodpadníchvod, hlavníchproducent odpadníchvod, producent smožností vzniku havarijního zne išt ní, míst pro m ení aodb rvzork (m rných profil ), odleh ovacíchkomoravýustníchobjekt, erpacíchstanicodpadníchvod, stá ecích míst, shybek a DVT je uvedeno v p íloze.20. Toto schéma je rovn ž sou ástí dokumentu P /61/01 Provozní ád kanaliza ní sít. 7.2 Základní technické informace Kanalizace na území m sta je z p evážné v tšiny jednotná, pouze malá ást nové zástavby má kanalizaci oddílnou. Vnásledující tabulce je uveden pehled základních provozn -technických ukazatel kanaliza ní sít vespráv spole nostiovaka.sk : Vybraný ukazatel hodnota jednotka délka stávající funk ní stokové sít ve správ OVAKa.s. 843,5 km celková délka stávající funk ní stokové sít 1240,2 km celková délka odleh ovacíchstok 12,9 km po etodleh ovacíchkomor 63 ks po et havarijních p epad (HP) 11 ks reten ní nádrže 2 ks po etkanaliza níchrevizníchšachetvespráv OVAKa.s ks po et kanaliza ních p ípojek ve správ OVAKa.s ks délka kanaliza ních p ípojek 177,3 km po et provozovaných OV na stokové síti *4 ks po et p e erpávacíchstanic odpadních vod (OVAKa.s.) 32 ks drobné vodní tokyve správ OVAKa.s. 17 ks po et jednotnýchvýustí stokové sít ve správ OVAKa.s. 61 ks celkovýpo etobyvatelnapojenýchnastokovousí EO po etobyvatelnapojenýchnakanalizacisvyúst nímna OV EO *Pozn.: od OVAK a.s. provozuje5ks OV

9 K /61/01 Strana/celkemstran:8/ Situování kmenových stok Kmenové stoky tvo í sb ra ea, AIaAII odvád jící odpadní vody zmoravské Ostravy a Pívozu, sb ra BaBII odvád jící odpadní vodyze Slezské OstravyaMuglinova, sb ra DI pebírající odpadní vody sb ra CaCIII odvád jící odpadní vodyzmariánských Hor ahulvák, Ostravy jih, Hrabové avratimova asb ra Dsituovaný podél eky Odry aodvád jící odpadní vodyze západní ajižní ásti msta. Hlavními pítokysb ra edjsou sb ra ediv, KaL odvád jící odpadní vodyzporuby, Pustkovce, ástiplesné, Martinova a T ebovic, sb ra DVI odvád jící odpadní vodyze Svinova, jižní ástiporuby, Lázní Klimkovic, aje prodloužen p es V esinu do KrásnéhoPole. Dále je tosb ra DIXodvád jící odpadní vodyze staréhozáb ehu, sb ra DXI odvád jící odpadní vodyznového Záb ehu asb ra DXII odvád jící odpadní vody zvýškovic. Bylo realizováno prodloužení sb ra eddo Staré B lé asb ra DVIII do Proskovic astaré Vsi nad Ond ejnicí anapojení sb ra ezzpolanky aklimkovic. Povodí jednotlivých kmenových stok ajejich situování je z ejmé ze schématu stokové sít,uvedené v p íloze.20 tohoto kanaliza ního ádu. Pro výstavbu hlavních stok bylo použito p edevším železobetonu, v menší mí e bylo použito trub zhotovených z vibrolisovaného betonu. Stoky provád né tunelováním byly sestavovány zbetonových segment svnit ním vystélkou. Kvýstavb stok menších profil bylo použito taktéž p evážn železobetonových trub ale také trub zkameniny, r zných plast a sklolaminát. ást starších stok v oblasti Ostravy-Vítkovic a centra je provedena ješt vyzdívkouzcihel. 7.4 D ležité objektynakanaliza ní síti Odleh ovací komory, výustní objekty Odleh ovací komory slouží k odd lení na ed né sm si splaškových a deš ových odpadních vod zjednotné stokové soustavydo recipientu aslouží kochran stok p ed jejich p etížením. P ehled odleh ovacích komor, havarijních p epad a vyústí do recipient je uveden v tabulce Shybky Kanaliza ní shybky eší místa k ížení kanaliza ních stok sjinými objekty, zejména pak vodními toky. Shybkyjsou sou ástí kanaliza ní sít ajejich p ehled je uvedenvtabulce Septiky Septiky jsou sou ástí kanaliza ní sít a slouží k p ed išt ní odpadních vod ped jejich vypoušt ním do kanaliza ní sít.seznam provozovaných septik je uveden vtabulce M rné šachty M rné šachty (profily) jsou reprezentativní místa na kanaliza ní síti (v tšinou revizní šachty), které slouží kodb ru vzork a m ení objemu protékajících odpadních vod. Seznam m rných profil jeuveden vtabulce Stá ecí místa Stá ecí místa jsou lokality na kanaliza ní síti, které svou polohou aprovedením umož ují vypoušt todpadní vody erpané ze septik, žump aodpadní vodysobsahem kal zmalých OV ve správ OVAK a.s.. Konkrétní podmínky, za kterých lze na t chto místech OV vypoušt tjsou uvedenyvkapitole Seznamstá ecích míst nakanaliza ní síti je pak uveden vtabulce erpací stanice na kanaliza ní síti erpací stanice odpadních vod jsou objekty, které umož ují odvád ní t chto vod z lenitého terénu, kdy je nerealizovatelné jejich gravita ní odvád ní. Sou ástí kanaliza ní sít k je celkem32 SOV, které jsou uvedenyv p íloze.19. Veškeré tyto d ležité objektyna kanaliza ní síti jsoutaké vyzna enyna mapové p íloze.20.

10 K /61/01 Strana/celkemstran:9/ Hydrologické aklimatické údaje Následujícíúdaje charakterizují pr m rné hydrologické aklimatické podmínkyna území m sta Ostravyza rok 2010: Nadmo ská výška území: mn.m. Teplotaovzduší: ro ní pr m r 8,3 C maximum 34,7 C minimum 22,9 C Ro ní srážkový úhrn: 953,8 mm Intenzita 15-ti minutového dešt p ip=1: 128l/s/ha Intenzita 15-ti minutového dešt p ip=0,5: 157l/s/ha Pr m rný po et dn se sn hovou pokrývkou: 90 dn /rok 7.6 Spot eba vody Pr m rná spot eba pitné vody na území Ostravy sútlumem pr myslu postupn klesala, vsou asné dob je již pom rn stabilizovaná. Vroce 2010 bylo odb ratel mdodáno celkem tis.m 3 pitné vody, ztoho domácnostem tis.m 3 tudíž pr m rná spot eba na osobu aden iní 104,2 litr.podrobn jší údaje opo tu napojených obyvatelakanaliza ních p ípojkách jsou uvedenyvbodu istírny odpadních vod Seznam OV na stokové síti P.. Název Umíst ní OV íslo výusti íslo povolení kvypoušt ní 1 Ú OV P ívoz ul.slovenská, Ostrava-P ívoz 700 MSK213023/2010 MSK53493/ OVHe manicei ul.najzarova, Ostrava- He manice /10/VH a 725/02 3 OV He maniceii ul.orlovská Ostrava /09/VH He manice 4 OV Michálkovice ul.rychvaldská, Ostrava /10/VH Michálkovice 5 OV Vítkovice ul.zalužanského, Ostrava- Vítkovice Výše uvedené OV avýustivy išt nýchvod jsou p ehledn vyzna enyna mapové p íloze OV na stokové síti -základní údaje Všechny provozované istírny odpadních vod na stokové síti pro ve ejnou pot ebu jsou mechanicko biologické. Ú OV je navíc vybavena kalovým hospodá stvím s anaerobní stabilizací istírenskýchkal.kaly vyprodukované na ostatních OV jsou dováženy na Ú OV Ostrava nebo vypoušt nyna n kterých stanovených stá ecích místechna síti. Všechny istírny, krom OV Vítkovice jsou p ed vtokemodpadníchvod vybavenyodleh ovacímikomorami. Hlavní ástitechnologické linky OVaprojektované parametry:

11 K /61/01 Strana/celkemstran:10/71 a) Ú OV P ívoz OV uvedena do zkušebního provozu vroce Hlavní ástitechnologické linky: eslehrubé ajemné stroj. lapák št rku lapák písku provzduš. usazovací nádrž aktiva ní nádrž dosazovací nádrž vyhnívací nádrž plynojem usklad ovací nádrž odvod ovací stanice kalu 2+4ks 2ks 2ks 4ks 3ks 10 ks 3ks 2ks 1ks 1ks Projektované parametry: Qdenní m 3.den -1 t.j l.s -1 BSK 5 p ítok kg.den -1 t.j. 208 mg.l -1 BSK 5 odtok 2710 kg.den -1 t.j. 14,7mg.l -1 istící efekt 92,9 % Po et ekvivalentníchobyvatel EO Odtokbiologickyvy išt nýchvodjezaúst ndo ernéhopotoku.odleh ované deš ové vody jsou mechanicky p ed iš oványanásledn zaúst nydo ekyodryaodpadní vodyodleh ené p ed nátokemna Ú OV jsou zaúst nydo erného potoku.kalyvznikající p iprocesu išt ní jsou následn zpracovány vkalovémhospodá stvía p edávány externífirm na likvidaci. b) OVHe manice I OV uvedena do trvalého provozuvroce1995. Hlavní ásti technologické linky: eslový koš lapák písku št rbinová nádrž aktiva ní nádrž snitrifikací adenitrifikací dosazovací nádrž usklad ovací nádrž kalu kalová pole Projektované parametry: 1ks 1ks 1ks 1ks 1ks 1ks 5ks Qdenní 370 m 3.den -1 t.j. 4,3 l.s -1 BSK 5 p ítok 73,3 kg.den -1 t.j. 198 mg.l -1 BSK 5 odtok 5,55 kg.den -1 t.j. 15 mg.l -1 istící efekt % Po et ekvivalentníchobyvatel 2133 EO

12 K /61/01 Strana/celkemstran:11/71 Odtok z OV je zaúst ndo bezejmenného drobného vodního toku. Neodvodn né kaly jsou následn odváženy avypoušt ny na Ú OV nebo na nkterém stá ecím míst uvedeném vtabulce.18. c) OVHe manice II OV byla uvedenado zkušebního provozu vroce2010 Hlavní ásti technologické linky: esle aktiva ní nádrž dosazovací nádrž kalojem 1ks 2ks 2ks 2ks Projektované parametry: Qdenní 613 m 3.den -1 t.j. 7,1 l.s -1 BSK 5 p ítok 216kg.den -1 t.j. 352 mg.l -1 BSK 5 odtok 10,8 kg.den -1 t.j. 17,6 mg.l -1 istící efekt 95 % Po et ekvivalentníchobyvatel 3600 EO Odtok zje OVzaúst ndo drobného vodního toku Korunka. Neodvodn né kaly jsou následn odváženyavypoušt nyna Ú OV nebo na n kterémstá ecím míst uvedenémvtabulce.18. d) OVMichálkovice OV uvedena do trvalého provozuvroce2003. Hlavní ásti technologické linky: esle lapák písku nádrž regenerace kalu aktiva ní nádrž snitrifikací adenitrifikací dosazovací nádrž kalojem 1ks 1ks 2ks 2ks 2ks 1ks Projektované parametry: Qdenní 792,5 m 3.den -1 t.j. 9,2 l.s -1 BSK 5 p ítok 163,0 kg.den -1 t.j. 274 mg.l -1 BSK 5 odtok 11,9 kg.den -1 t.j. 20 mg.l -1 istící efekt 92,7 % Po et ekvivalentníchobyvatel 5283 EO Odtok z OV jezaúst ndo drobného vodního toku Michálkovický potok. Neodvodn né kaly jsou následn odváženy avypoušt nyna Ú OVnebo na n kterémstá ecím míst uvedeném vtabulce.18.

13 K /61/01 Strana/celkemstran:12/71 OV Vítkovice (BIO CLEANERBC 100), mechanicko -biologická OV uvedena do trvalého provozu vroce 2010, je ur ena pro bytové domy na ulici Zalužanského vostrav -Vítkovicích. Hlavní ásti technologické linky: eslový koš aktiva ní nádrž dosazovací nádrž 1ks 1ks 1ks Projektované parametry: Qdenní 15 m 3.den -1 t.j. 0,173 l.s -1 BSK 5 pítok 6kg.den -1 t.j. 400 mg.l -1 BSK 5 odtok 0,3 kgden -1 t.j. 20 mg.l -1 istící efekt 95,0 % Po et ekvivalentníchobyvatel 100 EO Odtok z OV je zaúst n do kanalizace DN1000 ve správ EVI, a.s. Neodvodn né kaly jsou následn odváženy a vypoušt ny na Ú OV nebo na n kterém stá ecím míst uvedeném vtabulce.18. Na stá ecích místech není povoleno vypoušt ní odpadních vod zlapa olej.jejich obsah je nutno odvážet p ímo na Ú OV -jímka surového kalu. Vypoušt ní OV je umožn no výhradn zam stnanc m OVAK a.s., kte í jsou k tomuto prokazateln proškolení. Ostatní subjektymohou stá et OVvýhradn vareálu Ú OV Ostrava - P ívoze.

14 K /61/01 Strana/celkemstran:13/71 8 ÚDAJEO JAKOSTIAMNOŽSTVÍ ODPADNÍCHVOD 8.1 išt né odpadní vody Údaje o množství, jakosti a rozd lení išt ných odpadních vod vypoušt ných do recipient v roce2010jsou uvedeny vnásledující tabulce: P vodcezne išt ní Ukazatel Jednotka obyvatelstvo pr mysl P ítokna OV Odtokz OV m 3.r Q m 3.d l.s t.r BSK 5 kg.d mg.l ,3 t.r NL kg.d mg.l ,4 8.2 Ne išt né odpadní vody Údajeomnožství ajakostine išt nýchodpadníchvodvypoušt nýchdojednotlivých recipient vroce 2010 pro výust jednotné kanalizace jsou uvedeny vtabulce.1, která je p ílohou tohoto kanaliza ního ádu. 8.3 Drobné vodní toky P ehled výustí drobných vodních tok ve správ spole nosti OVAK a.s. do recipient jsou uvedenyvtabulce.2tohoto kanaliza ního ádu.

15 K /61/01 Strana/celkemstran:14/71 9 ÚDAJEORECIPIENTECH Hlavními recipienty na území m sta Ostrava, do kterých jsou odpadní vody vypoušt ny, jsou ekyodra, Ostravice, Opava, PorubkaaLu ina s p ítokydesítek drobnýchvodníchtok. Vnásledující tabulce jsou uvedeny základníúdaje orecipientech, do kterých jsou vypoušt ny vodyzprovozovaných OV: Název recipientu Zaúst ní íslo hydr.po adí í ní km Q 355 (l/s) Správcetoku erný potok zleva ,50 3,4 Povodí Odry Bezejmenný DVT 2.8 zleva ,61 1,6 ÚMOb Sl.Ostrava Korunka zprava ,4 3,1 ÚMObSl.Ostrava Michálkovický potok zprava ,9 2,6 Povodí Odry Vnásledující tabulce jsou uvedeny hodnoty ukazatele C 90max pro vybrané parametry hlavních recipient povodí Odryna území m sta Ostravy: Název recipentu Po et sled. profil (ks) Délka toku (km) ph BSK 5 (mg.l -1 ) CHSK Cr (mg.l -1 ) N-NH 4 + (mg.l -1 ) P celk (mg.l -1 ) Odra 8 127,5 8,2 6,6 35 0,71 0,421 Opava 7 109,3 8,4 5,9 28 0,42 0,326 Ostravice 8 54,2 8,5 5,2 44 0,44 0,248 Lu ina 3 37,7 8,4 7,3 36 1,52 0,577 V následující tabulce je uvedeno základní bilan ní hodnocení množství povrchových vod pro vybrané recipienty, resp. jejich m rné profily: Název recipientu íslo hydr.po adí Q ro ní pr m. (m 3 /s) Q 100 (m 3 /s) M rný profil í ní km Odra ,7 571 Svinov 19,1 Opava ,6 576 D hylov 17,4 Ostravice , Ostrava 4,3 Lu ina , Radvanice 2,6 Odra , Bohumín 3,3 Pozn.: informacebyly p evzatyzbilan ních zprávohodnocení množství ajakosti povrchových vod voblasti povodí Odryvletech zpracované v zá í 2010odboremVHkoncepcí ainformací Povodí Odry, s.p. awebové aplikacehlásných profil povod ové služby

16 K /61/01 Strana/celkemstran:15/71 10 SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMIVODAMI 10.1 Látky, které nesmí vniknout do kanalizace Do kanalizace pro ve ejnoupot ebu musí být zabrán no vniknutí t chto látek: a) radioaktivní, infek ní a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpe nost obsluhovatel stokové sít,pop ípad obyvatelstva nebo zp sobující nadm rný zápach, b) narušující materiálstokové sít nebo istírnyodpadníchvod, c) zp sobující provozní závady nebo poruchy v pr toku stokové sít nebo ohrožující provoz istírnyodpadníchvod, d) ho lavé, výbušné, pop ípad látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvo í výbušné, dusivé nebo otravné sm si, e) jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, které se mohou vkanalizaci vyskytnout,vyvíjejíjedovaté látky, f) pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny, g) soli, použité v údobí zimní údržby komunikací, vmnožství pesahujícím 300 mg v jednomlitru vody, h) vodní suspenze z domovních drti odpad.producenti odpadních vod nesm jí na vnit ní kanalizaciosazovat kuchy ské drti e odpad Zvláš nebezpe né látky Odpadní vody sobsahem zvláš nebezpe né látky lze vypoušt tdo kanalizace pro ve ejnou pot ebujenspovolenímvodoprávního ú adu. Zvláš nebezpe né látkyjsoulátkynáležející do dále uvedených skupin látek, svýjimkou t ch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle m ní na látkybiologickyneškodné: a) organohalogenové slou eniny a látky, které mohou tvo it takové slou eniny ve vodním prost edí (nap. hexachlorcyklohexan, tetrachlormetan, DDT, pentachlorfenol, hexachlorbenzen, hexachlorbutadien, trichlormetan, 1,2 dichloretan, trichlorethen, tetrachlorethan, dichlorbenzen), b) organofosforové slou eniny, c) organocínové slou eniny, d) látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prost edí nebo jeho vlivem, e) rtu ajejí slou eniny, f) kadmiumajeho slou eniny, g) persistentní minerální oleje auhlovodíkyropného p vodu, h) persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, z stávat vsuspenzi nebo klesnout ke dnu akteré mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod (nap.aldrin, dieldrin, endrin, isodyn).

17 K /61/01 Strana/celkemstran:16/ Nebezpe né látky Nebezpe né látkyjsoudálerozd lenydo následujícíchskupin: a) metaloidy, kovy ajejich slou eniny: zinek selen cín vanad m arzen baryum kobalt nikl antimon berylium thalium chrom molybden bor telur olovo titan uran st íbro b) biocidy ajejich deriváty neuvedené vseznamu zvláš nebezpe ných látek (nap. malathion, dochlorvos, endosulfan, fenthion, simazin, trifluralen, diuron, chlorenvinfos), c) látky, které mají škodlivý ú inek na chu nebo na v ni produkt pro lidskou pot ebu pocházející zvodního prost edí, aslou eniny mající schopnost zvýšit obsah t chto látek ve vodách, d) toxické nebo persistentníorganické slou eniny k emíku alátky, které mohou zvýšit obsah t chto slou enin ve vodách, vyjma t ch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle p em ující ve vod naneškodné látky, e) elementární fosfor aanorganické slou eniny fosforu, f) nepersistentní minerální oleje auhlovodíkyropného p vodu, g) fluoridy, h) látky, které mají nep íznivý ú inek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany, i) kyanidy j) sedimentovatelné tuhé látky, které mají nep íznivý ú inek na stavpovrchovýchvod 11 NEJVYŠŠÍ P ÍPUSTNÁ MÍRA ZNE IŠT NÍ A NEJVYŠŠÍ P ÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCHVOD Všeobecné požadavky na složení odpadních vod vypoušt ných do kanalizace pro ve ejnou pot ebu vyplývají zna ízení vlády. 61/2003 Sb. oukazatelích ahodnotách pípustného zne išt ní povrchových vod aodpadníchvod vplatnémzn ní, vodního zákona.254/2001 Sb. vplatnémzn ní, zákona ovodovodechakanalizacích.274/2001 Sb. vplatném zn ní, vyhlášky.428/2001 Sb. vplatném zn ní, kterou se provádí zákon 274/2001Sb. aze zkušeností saplikací kanaliza ních ád. Odpadní vody, které kdodržení nejvyšší míryzne ist ní stanovené tímto kanaliza ním ádem vyžadují p edchozí ist ní, mohou býtvypoušt ny do kanalizace pro ve ejnou pot ebu jen se souhlasem provozovatele a platnýmpovolením vodoprávního úadu. Vodoprávní úad m že povolení ud lit jentehdy, bude-lizajišt no p ed išt ní t chto vodna míru zne išt ní odpovídající kanaliza nímu ádu. Jednotliví producenti odpadních vod, kte í mají vybudovaná p ed isticí za ízení, jsou povinni tato provozovat dle schváleného provozního ádu a udržovat je vdobrém technickém a provozuschopnémstavu. Stanovené množství alimity zne išt ní odpadních vod vypoušt ných do kanalizace pro ve ejnou pot ebu sodtokemdo recipientu nebo do kanalizace zakon ené na OV jsou uvedeny vtabulkách.3 6a8 13 v p ílohách tohoto kanaliza ního ádu. P ehled dalších typ odpadních vod, které mohou býtdováženy na Ú OV, v etn maximálních koncentra ních hodnot zne išt ní je uveden v tabulce.7.

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Strana/celkem stran: 2/36 Vydání č.: 4 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění vod do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu statutárního města Ostrava.

Více

Kanalizační řád. stokové sítě obce ROHATEC - KOLONIE

Kanalizační řád. stokové sítě obce ROHATEC - KOLONIE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín Kanalizační řád stokové sítě obce ROHATEC - KOLONIE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU Druh dokumentu: KANALIZAČNÍ ŘÁD Vydání: 1 Revize: 1x ročně Registrační číslo dokumentu: KŘ/01/2015 Platnost KŘ: od 01.01.2015 do 31.12.2022 Tento dokument nahrazuje: předchozí vydané KŘ Název dokumentu:

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE L I C H K O V

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE L I C H K O V KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE L I C H K O V LISTOPAD 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. jako provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídá za kvalitu

Více

Povolený způsob likvidace odpadních vod

Povolený způsob likvidace odpadních vod OZNÁMENÍ OBCE PŘEMYSLOVICE O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ v katastru obce Přemyslovice v souladu s platnými právními předpisy a Kanalizačním řádem Vymezení základních pojmů Za

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KRASOŇOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KRASOŇOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KRASOŇOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Leden 2008

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN 2007 Aktualizace kanalizačního řádu SRPEN 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané

Více

TECHNICKÉ UKAZATELÉ PRO PLÁN KONTROL MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

TECHNICKÉ UKAZATELÉ PRO PLÁN KONTROL MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Příloha č. 10 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELÉ PRO PLÁN KONTROL MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH TECHNOLOGICKÉ LINKY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO ODPADNÍ

Více

Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis (vodní zákon)

Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis (vodní zákon) Národní 981/ 17, Praha 1 Staré M sto, 110 08 tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis

Více

Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast

Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast Olomouc (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu -- v platném

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto

Více

SPLAŠKOVÉ STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LITEŇ

SPLAŠKOVÉ STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LITEŇ s r.o. AQUACONSULT, spol. s r.o. pitné - odpadní - průmyslové vody Dr. Janského 953, 252 28 Černošice KANALIZAČNÍ ŘÁD SPLAŠKOVÉ STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LITEŇ Schválil místně příslušný vodoprávní úřad: Č.j.:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Kostelec n. Orl. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle

Více

OBSAH. 8. Nejvyšší přípustné znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace 8.1. Splaškové odpadní vody 8.2. Ostatní odpadní vody

OBSAH. 8. Nejvyšší přípustné znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace 8.1. Splaškové odpadní vody 8.2. Ostatní odpadní vody OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Cíle kanalizačního řádu 2.2. Odpadní vody 2.3. Základní povinnosti producentů odpadních vod vyplývající z kanalizačního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Podhrad OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE Identifikační číslo majetkové evidence Kanalizace : 5206-655104-00272710-3/1 leden 2015 Stránka 1 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce DOLNÍ BOJANOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D K O L Í N

K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D K O L Í N K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D pro veřejnou kanalizaci města K O L Í N Vlastník veřejné kanalizace: Město KOLÍN Provozovatel veřejné kanalizace: VODOS s.r.o. Legerova 21 KOLÍN III Zpracováno: duben 2002 Strana:1

Více

Smlouva na dodávku pitné vody

Smlouva na dodávku pitné vody Smlouva na dodávku pitné vody níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dodávku a prodej pitné vody z veřejného vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a prováděcí

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

KANALIZAČNÍ R O Z T O K Y

KANALIZAČNÍ R O Z T O K Y KANALIZAČNÍ ŘÁD R O Z T O K Y U K Ř I V O K L Á T U KANALI ZA Č NÍ Č. 03 / 2003 Ř ÁD pro oddílný kanalizační systém s čistírnou odpadních vod Roztoky u Křivoklátu, jehož majitelem je Obec Roztoky jakožto

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 14 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: OZNÁMENÍ ZM NY V UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 127 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Strana/celkem stran: 2/40 Vydání č.: 5 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění vod do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu statutárního města Ostrava.

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ /

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ / KANALIZAČNÍ ŘÁD / dále jen KŘ / Kanalizační řád je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek jsou stanoveny přípustné

Více

Definice pojm Sledování množství a jakosti povrchových vod Definice t íd jakosti povrchových vod podle SN 75 7221 II. III.

Definice pojm Sledování množství a jakosti povrchových vod Definice t íd jakosti povrchových vod podle SN 75 7221 II. III. LISTOPAD = VODA Definice pojmů Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce PLINKOUT

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce PLINKOUT KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce PLINKOUT Stránka 1 z 23 O B S A H 1. Titulní list 2. Záznamy o platnosti Kanalizačního řádu 3. Úvodní ustanovení Kanalizačního řádu 4. Vybrané povinnosti

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 1. května 011 Č. j.: KULK 35110/011 Sp. Zn.: OŽPZ 383/011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 6 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 5 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) ČERVEN 2013 zak. č. 001-13 1 leden

Více

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu... 4 2.2 Cíle kanalizačního řádu...

Více

Pěšice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Pěšice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Pěšice Kód části obce PRVK: 3609.5314.115.02 Název obce: Řepníky Kód obce (IČOB): 14523 (572209) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53142 Název

Více

Všeobecné obchodní podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod (dále jen VOP) Dodavatel: VODOVODY spol. s r.o., Na Lánech 3, 570 01 LITOMYŠL

Všeobecné obchodní podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod (dále jen VOP) Dodavatel: VODOVODY spol. s r.o., Na Lánech 3, 570 01 LITOMYŠL Všeobecné obchodní podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod (dále jen VOP) Dodavatel: VODOVODY spol. s r.o., Na Lánech 3, 570 01 LITOMYŠL I. Úvodní ustanovení 1.1. VOP jsou vypracovány v souladu

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ obce NOVÁ VES POD PLEŠÍ (doplnění o obytnou zónu Na Včelníku) Vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu: Obec Nová Ves pod Pleší 262 04 Nová Ves pod Pleší Provozovatel kanalizace

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/9041/2003 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák / 485 226 499 Liberec 24. června 2005 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje venkova, zemědělství

Více

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1.

Více

Smlouva o dodávce pitné vody.

Smlouva o dodávce pitné vody. Smlouva o dodávce pitné vody. Z vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Strašnov, uzavřená na základě 8 odst. 6 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. 1. Smluvní strany

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 Textová ást 2004 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy.j.: MUVS-S 12409/2012/OÚPS -280.4/Mar- Vy izuje: Bc. Mare ek Libor Vsetín, dne VE EJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opat ení obecné povahy M stský

Více

SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č...

SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č... SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č... uzavřená v souladu s ustanovením 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Březen 2004

Více

I. SMLUVNÍ STRANY. Obchodní název: Zapsán: Sídlo firmy: Zastoupený: Číslo účtu: Kontakt: Adresa pro zasílání faktur:

I. SMLUVNÍ STRANY. Obchodní název: Zapsán: Sídlo firmy: Zastoupený: Číslo účtu: Kontakt: Adresa pro zasílání faktur: SMLOUVA č. uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Provozovatel:

Více

Kanalizační řád. stokové sítě města. HODONÍN a obce ROHATEC

Kanalizační řád. stokové sítě města. HODONÍN a obce ROHATEC Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín Kanalizační řád stokové sítě města HODONÍN a obce ROHATEC POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

OBEC PETRŮVKA KANALIZAČNÍ ŘÁD

OBEC PETRŮVKA KANALIZAČNÍ ŘÁD OBEC PETRŮVKA KANALIZAČNÍ ŘÁD ZPRACOVAL: CENTROPROJEKT a.s. Titulní list kanalizačního řádu Název obce a příslušné stokové sítě: Obec Petrůvka Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění

Více

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla )

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla ) Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj.144690/2012-mze-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města Nové Hrady a připojených částí květen 2014 výtisk č. 1 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Nové Hrady Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Nové Hrady Kanalizační

Více

OZNÁMENÍ OBCE SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ na rok 2012

OZNÁMENÍ OBCE SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ na rok 2012 OZNÁMENÍ OBCE SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ na rok 2012 v katastru obce Svinařov v souladu s platnými právními předpisy a Kanalizačním řádem ČOV Třebichovice. ČLÁNEK

Více

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku Čl. 1 Vymezení platnosti a působnosti 1) Město Písek jako vlastník pozemků spoluvytvářejících veřejná prostranství obce

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 Číslo jednací: 2764/13/ZPR/Kal V Sušici dne 20.11.2013 Spisová značka: 2724/13/ZPR/Kal

Více

R O Z H O D N U T Í. Adresátům dle rozdělovníku

R O Z H O D N U T Í. Adresátům dle rozdělovníku Liberec 30.4.2008 Č. j.: KULK/19043/2008 Sp.Zn.: ORVZŽP/162/2008 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

Provozní řád. Usazovací nádrže s lapači olejů ve vozovně Slovany

Provozní řád. Usazovací nádrže s lapači olejů ve vozovně Slovany strana 1 z 8 Kopie č.: Vydal: Držitel: Provozní řád Usazovací nádrže s lapači olejů ve vozovně Slovany Schválil: Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí Č.j.OŽP/6862/06-2 Dne 10.1.2007 2. aktualizaci

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE NEMOJANY

KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE NEMOJANY KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE NEMOJANY Obec Nemojany Nemojany 10, 683 03 Luleč ÚNOR 2016 OBSAH 1. TITULNÍ LIST... 4 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 5 2.1. VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

ŽDB DRÁTOVNA a.s. Mořírny, zinkovací a patentozinkovací linky Integrované povolení čj. MSK 120532/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

ŽDB DRÁTOVNA a.s. Mořírny, zinkovací a patentozinkovací linky Integrované povolení čj. MSK 120532/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD LIPKA ( Vimperk )

KANALIZAČNÍ ŘÁD LIPKA ( Vimperk ) KANALIZAČNÍ ŘÁD LIPKA ( Vimperk ) Majitel veřejné kanalizace: město Vimperk Kanalizační stoky - Identifikační číslo majetkové evidence: 3116-665550-00250805-3/1 Čistírna odpadních vod - Identifikační číslo

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu městyse Frymburk září 2014 výtisk č. 4 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Frymburk Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: městys Frymburk Kanalizační stoky Frymburk - Identifikační

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Lázně Kynžvart. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Lázně Kynžvart. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.415.76.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 7937 (5546) Číslo ORP3 (ČSÚ): 415 (415) Název ORP3: Mariánské

Více

Ochrana a využití vod

Ochrana a využití vod Část C Ochrana a využití vod podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách Předmluva V tomto průvodci Vás seznámíme jednoduchou a srozumitelnou formou s hlavními povinnostmi podnikové ekologie a jejich základním

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV zpracováno podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu březen 2004 OBSAH

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod, odloučené pracoviště - Palachova 1303, Náchod

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod, odloučené pracoviště - Palachova 1303, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod, odloučené pracoviště - Palachova 1303, Náchod Čj.: 7227/2010/ŽP/Na/Pl/PT Náchod 14. března 2011 Vyřizuje:

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Aisan Industry Czech, s.r.o. Průmyslová 2727 440 01 Louny

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Aisan Industry Czech, s.r.o. Průmyslová 2727 440 01 Louny Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Aisan Industry Czech, s.r.o. Průmyslová 2727 440 01 Louny Datum: 25. 6. 2014 Jednací číslo: 1889/ZPZ/2013/IP-153/Z4/Sk

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

OBCE RAČICE - PÍSTOVICE

OBCE RAČICE - PÍSTOVICE Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Brněnská 13, 682 01 Vyškov IČ: 49454587 KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné kanalizace OBCE RAČICE - PÍSTOVICE září 2014 Investor: Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Schválil:

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA

HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí Ústí nad Orlicí, červen 2013 Název akce: Horní Lipka možnosti

Více

S M L O U V A. Název / jméno:... ... Identifikace (RČ/DN, IČ):... DIČ:... Plátce DPH:... Adresa majitele:... Adresa majitele zasílací:...

S M L O U V A. Název / jméno:... ... Identifikace (RČ/DN, IČ):... DIČ:... Plátce DPH:... Adresa majitele:... Adresa majitele zasílací:... S M L O U V A o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č....... 1. Smluvní strany Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71 IČ: 45193673, DIČ: CZ45193673

Více

Smlouva íslo: : 49451871 DI : CZ49451871 Kojetínská 3666/64, 767 01 Krom íž Tel.: 573 517 111 zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Fax: 573 331 278

Smlouva íslo: : 49451871 DI : CZ49451871 Kojetínská 3666/64, 767 01 Krom íž Tel.: 573 517 111 zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Fax: 573 331 278 Smlouva íslo: o dodávce pitné vody o dodávce pitné vody a odvád ní odpadních vod o odvád ní odpadních vod o dodávce pitné vody a odvád ní a išt ní odpadních vod o odvád ní a išt ní odpadních vod uzav ená

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 153/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství

Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění výrokové části integrovaného povolení č.j.: 2157/ZPZ/2007/IP-157/Bla, z 18. 02. 2008, se změnami č.j.: 2107/ŽPZ/10/IP-157/Z1/Tom,

Více

Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek

Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek A) Rozsah 1. edm tem pln ní je zabezpe ení strážní služby a recep ní služby, tzn., obsluha vrátnice, fyzická ostraha

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) září 2015 OBSAH 1. Titulní

Více

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08.

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08. Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun tel.: 311625147, fax: 311623495, e-mail: kp.beroun@cuzk.cz, Obec Málkov Málkov 267 01 Králův

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2005 Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2005 Povodí Odry, státní podnik odbor vodohospodářských koncepcí a informací

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města České Velenice červenec 2014 výtisk č.4 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD České Velenice Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město České Velenice Kanalizační

Více

SZn.: Vyřizuje: Telefon: R O Z H O D N U T Í

SZn.: Vyřizuje: Telefon: R O Z H O D N U T Í HLAVÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRAY PROSTŘEDÍ Podle rozdělovníku SZn.: Vyřizuje: Telefon: S-MHMP-29932/2012/OOP-VIII-20/R-2/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 Praha 02.02.2012 R O Z

Více

SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ Váš partner v profesním rozvoji SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ Správní delikty ve vodoprávních předpisech I. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč,

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

č. 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

č. 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) č. 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 76/2002 Sb. (k 1.1.2003) v 126 doplňuje odst. 5 320/2002 Sb. (k 1.1.2003)

Více

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují.

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují. III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 862/15/VH a veřejná vyhláška. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení

I. Oznámení II. Usnesení č. 862/15/VH a veřejná vyhláška. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: neuvedena Ze dne: 12. května 2015 Č. j.: SMO/334517/15/OŽP/Mot Sp. zn.: S-SMO/170891/15/OŽP/9 Vyřizuje: Ing. Motal, Surýnek Telefon:

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby A. Průvodní zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / A Zhotovitel : Ing. Jan Görner Nad Lipinou 1729 738 01 Frýdek

Více