Matouš 5 útržky gramatických poznámek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matouš 5 útržky gramatických poznámek"

Transkript

1 Matouš 5 útržky gramatických poznámek 1 ἰδὼν aor k ὁράω ptcp aor act Nmsg ὄχλους lidé, zástupy Amsg ἀνέβη 3sg aor 2 akt vyjít nahoru, vystoupit καθίσαντος ptcp G aor καθίζω, tranz.: posadit, dosadit někoho, intranz.: posadit se (fut. καθίσω; i καθιῶ ne v GNT) καθίσαντος αὐτοῦ není genitiv absolutní stejný podmět προσῆλθαν (správně: -ον), prvek lidové mluvy, připodobnění tvarům sigmatického aoristu kvůli jednoznačnosti; aor 2 +D přistoupili k (bezpředložková vazba) μαθητής učedník, žák; následovník; křesťan 2 καὶ semitismus, navazovací; s podivem, že καὶ není na začátku 1. verše, hebr. text začíná ו י ה י i stalo se (qal waw consec impf m 3sg) ἀνοίξας ἀνοίγω (také pův. ἀνοίγνυμι) τὸ στόμα začínám mluvit; otevřev, ptcp aor akt N m sg, obrazné, barvité ptcp viz soubor (graphic ptcp) ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ αὐτοῦ je pleonastické (tj. navíc), ozvěna semitského zájmenného sufixu, běžná tendence lidové řeči přidávat zájmena ἐδίδασκεν impf to, co je vyučováno (říkáno, myšleno, psáno, ptáno, odpovídáno), je uvedeno v hebr. infinitivem ל אמ ר (přes 900 případů, qal inf), což se v LXX překládá jako λέγω; proto stereotypně toto ptcp (jinak příslušné podst. jm. znamená slovo, příkaz) λέγων řka; ptcp pres act N m sg 3 μακάριοι (podrobně) 1,1 viz Ž א שׁ ר י πτωχοὶ chudák, ubožák οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι (podrobně nahlédnout do TDNT, EDNT) chudí duchem téměř vždy totéž, co chudí a naopak (D neutra), dativ vzhledem k; vnitřně ubozí člen zpodstatňuje ptcp ἐστιν už je, ujištění βασιλεία království, převážně v NZ o vládě Boha, jak byla slíbena, prorokována a naplněna duchovní vládou Boží v srdcích lidí nyní a nakonec má být naplněna v Mesiášské vládě Ježíše na Zemi οὐρανῶν pl z heb-aram (v Mt je to v plurálu: 35, v singuláru: 5) není duál, pl odráží prostorovou rozlehlost nebe; plurál ve významu sg שּׁ מ י ם židovské pojetí, původně lze nalézt v LXX, že nebesa se skládají z několika sfér, přičemž Bůh přebývá v nejvyšším nebi viz Pavel 2K 12,2 ὅτι mnoho významů 4 πενθοῦντες intr. naříkat, πενθέω naříkají 1 přidává na konci řádku νῦν nyní א 4. a 5. verš jsou v Bézově kodexu přehozeny παρακληθήσονται fut pass παρακαλέω být potěšen; radovat se BDAG: být utěšen Pass. be comforted, receive komfort (útěchu) through words, or a favorable (příznivou) change in the situation Mt 5:4;

2 teologické pass, pass divinum, podobně jsou jimi i následující futura pass v Mt 5, Bůh není jmenován, nicméně je to On, kdo jedná v rabínské literatuře takové spojení řídké pass divinum není gramatickou kategorií 5 πραεῖς tichý, mírný, přívětivý pokora, ne měkkost kmen na υ/ε, πραΰς, πραεῖα, πραΰ πραΰς, πραέος, πραεῖ, πραΰν πραεῖς, πραέων, πραέσι, πραεῖς mírný, skromný, nenáročný κληρονομήσουσιν κληρονομέω; zdědí, ne však po něčí smrti přeneseně, obrazně, metaforicky: obdržet Boží spasení, obdržet dary, dosáhnout vlastnictví něčeho, (obdržet, získat, nabýt) γῆν akk 6 πεινῶντες πεινάω hladovět, τι po čem; ptcp pres act N m pl přeneseně: velmi toužit po něčem, long for (Mt 5,6) διψῶντες διψάω žíznit, τι po čem δικαιοσύνην spravedlnost; správný vztah s Bohem ve shodě s Jeho vůlí οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες jejichž největší touhou je činit, co Bůh požaduje BDAG: prahnout po, hladovět po, silně po něčem toužit χορτασθήσονται fut pass 3pl, χορτάζω budou nasyceni χόρτος seno, tj. nakrmit dobytek, uspokojit jeho základní potřebu jíst 7 ἐλεήμονες ἐλεήμων milosrdný, soucitný (merciful) ἐλεηθήσονται ἐλεέω τινά, smilovat se nad; fut pass do(na)jdou milosrdenství 8 καθαροὶ čistý (kulticky i duchovně) καρδίᾳ dativ: vzhledem k, tj. co se srdce týče sídlo myšlení a vůle (ne citu), jeho čistota upřímnost BDAG: nevinný (guiltless) οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ idiom, má svůj význam jako celek; viz oko čisté, ὄψονται ὁράω fut akt ὄψομαι, tj. fut dep BDAG: vidět Boha ὁράω τὸν θεόν podrobně rozebrat teologicky אַשׁ ר י בּ ר י ל ב ב כּ י ה ם י ח זוּ א ת א ל ה ים 9 εἰρηνοποιοί šiřitel, tvůrce pokoje ( hapax legomenon v rámci NZ) υἱοὶ θεοῦ to viz teologické slovníky υἱός + G náležet někomu, vyjádření příslušnosti obecně to není ryze semitská záležitost, v NZ však vesměs ano ten, kdo napodobuje a vyjadřuje ve svém způsobu života způsob života někoho jiného se nazývá jeho synem (syn Abrahamův, Zlého, Boží) může se pojit i s věcí, vyjadřuje příslušnost, úzký vztah κληθήσονται fut pass καλέω budou nazváni/nazýváni; v semitském pojetí jméno zjevuje charakter BDAG: Very oft. the emphasis is to be placed less on the fact that names are such and such, than on the fact that the bearers of the name actually are what the name says about them. The pass. be named thus approaches closely the mng. to be, and it must be left to the sensitivity of the interpreter whether this transl. is to be attempted in any individual case. Among such pass. are these: Ναζωραῖος κληθήσεται he is to be a Nazarene Mt 2:23. υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται 5:9;

3 10 δεδιωγμένοι διώκω ptcp pf pass N m pl, pf indikuje přítomný stav, který je výsledkem minulé činnosti, prakticky ti, kteří nesou rány (tíhu) pronásledování perfektum stav jako výsledek předchozí činnosti; přítomný čas, ne minulý ἕνεκεν + G, kvůli někomu, v zájmu někoho, pro někoho δικαιοσύνης ὅτι αὐτῶν οὐρανῶν úplně stejné, jako začátek ve verši 3, indikuje závěr a ukazuje literární jednotu osmi blahoslavenství 11 ἐστε s ἐστέ se promluva mění na 2. osobu ὅταν ὅταν s konj aor když, odkazuje na budoucnost ὀνειδίσωσιν konj aor act 3pl -δίζω urážet, tupit; vyčítat τινά τι komu co, kárat διώξωσιν konj aor act 3pl διώκω pronásledovat; vyhnat, zapudit; pospíchat, běžet; usilovat εἴπωσιν konj aor 2 act 3pl λέγω πᾶν πονηρὸν všechno zlé, zlé řeči všeho druhu πᾶς bez členu každý πονηρός zlý, špatný καθ + G κατά proti pozor, s A úplně opačný význam ψευδόμενοι ptcp pres med/pass dep, N m pl; ψεύδομαι lhát, mluvit nepravdivě ἕνεκεν = ἕνεκα = (εἵνεκεν) + G kvůli, pro ἐμοῦ mě 12 χαίρετε impv pres act 2pl -ρω radujte se ἀγαλλιᾶσθε impv pres med 2pl -ιάομαι jásat, jásavě se radovat obvykle v mediu; jásejte μισθὸς odměna, odplata, mzda οὕτως tak ἐδίωξαν aor act 3pl διώκω globální, komplexivní aor aorist pro opakované a často i dlouho trvající záležitosti, konstatování faktu bez zájmu o průběh J 2,20 εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τεσσεράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς (fut pozor) αὐτόν; τοὺς προφήτας πρὸ + G před (časové) 13 ἐστε jste ἅλας, -ατος τό sůl ἐάν = εἰ ἄν s aor konj eventual podmínka μωρανθῇ konj aor pass 3sg, μωραίνω tj. stát se neslaným nemastným, bez chuti v pass stát se pošetilým; ztratit chuť, stát se nepoživatelným ἐν instrum. ἁλισθήσεται fut pass 3sg -ίζω solit, osolit εἰς účelové, pro, na, k + Acc ἰσχύει ἰσχύω (have power (ἰσχύς), být schopen, moci) εἰς οὐδὲν ἰσχύει není dobrá k ničemu οὐδὲν Acc nic εἰς τι hodit se k ἔτι - ještě + zápor: už ne εἰ μή spojka; kromě βληθὲν ptcp aor pass N n sg βάλλω vyhozena

4 ἔξω ven καταπατεῖσθαι inf pres pass. -πατέω pošlapat, rozšlapat, zneuctít 14 δύναται ind pres med/pass dep 3sg moci, být schopen; smět, mít právo πόλις město κρυβῆναι inf aor 2 pass κρύπτω, schovat, skrýt, zakrýt, zatajit ἐπάνω + G na, nad (adv.: nahoře, více než) ὄρος, τό (G: ὄρους, 3. dekl. s-kmen) hora κειμένη (κεῖμαι) ležet; o městě na kopci: stát, ležet ptcp pres med/pass dep N f sg být rozložen, nacházet se, ležet, spočívat, být položen 15 οὐδὲ a ne, také ne, ani ne καίουσιν καίω zapálit, zažehnout, pálit; καίουσιν neos. 3pl také (ani) nikdo nerozsvítí lampu λύχνον λύχνος lampa, svítilna τιθέασιν ind pres act 3pl τίθημι klást, položit μόδιον μόδιος lat. modius, nádoba, vědro (míra na obilí 8,7 litrů) λυχνίαν λυχνία svícen καί semit., tak, že; účelové nebo účinkové λάμπει zářit, svítit, nechat zářit 16 οὕτως - λαμψάτω aor impv 3sg λάμπω, snad ingresivní aor nechte své světlo začít svítit, ať začne vaše světlo svítit ἔμπροσθεν adv. vpředu, napřed, užito jako předložka + G, před ὅπως jak; aby ve větách účelových a přacích, s konj ἴδωσιν aor 2 konj ὁράω uvidět, spatřit δοξάσωσιν aor konj -άζω velebit, chválit, oslavovat, ctít ὁ ἐν τ. οὐρανοῖς semit., nebeský 17 μή s konj aor zakazuje jistou činnost Zejména v zákazech je běžné, že μή + impv pres zakázat pokračování činnosti μή + konj aor zákaz budoucí činnosti; absolutní zákaz či se používá proto, že je živější (pronikavější, ostřejší) a kategoričtější týká se také obecného případu jako konkrétního: Mt 5,42; 6,2n.7; J 5,9 atd. μή + pres zákaz v principu Příklad: μὴ φοβοῦ (již) se neboj, přestaň se bát Lk 1,13; 1,30; 2,10 impv pres pass μὴ φοβηθῆτε αὐτούς Mt 10:26 (konj (či impv) aor pass 2pl) o budoucím pronásledování ve znesvěceném chrámě: μὴ ποιεῖτε (impv pres act 2pl) přestaňte dělat z domu mého Otce tržiště J 2:16; μὴ γράφε Pilátovi J 19:21 ve smyslu nenech napsáno νομίσητε konj aor -ίζω, ingresivní aor, domnívat se, myslet, mít za to (tj. nezačněte si myslet) ὅτι že, následuje sloveso myšlení (pro acc+inf v klas. řečtině) ἦλθον aor 2 1sg ἔρχομαι καταλῦσαι inf aor. -λύω zničit, zrušit, zneplatnit Zákon, inf indikující účel, záměr (místo ptcp fut v class) πληρῶσαι inf aor -ρόω splnit, vyplnit, naplnit, doplnit (!, viz ještě teol. slovníky), dovršit 18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν (podrobně) (ἀμὴν, ἀμήν je pouze v evg podle Jana, Jan vždy dvě ἀμήν, tj. není závažnější než výroky uvozené pouze jedním ἀμήν; zní možná trošku nesoučasně, popřemýšlet nad současným ekvivalentem)

5 ἀμὴν λέγω vždy uvádí závažné prohlášení ἕως ἕως ἄν s konj aor dokud ne παρ-έλθῃ konj aor 2 act -έρχομαι (přejít), pominout, zaniknout κεραία růžek označuje patku (serif) na hebr. písmenu; čárka, tah οὐ μή s konj: důrazný zápor pro něco v budoucnu ἰῶτα aram. jod, písmeno i, nejmenší písmeno hebr. abecedy ἓν, μία μία οὐ hebr. pro οὐδεμία ani jedna, není to však ryze semit. (jiný př.: Mt 24:22 οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ místo οὐδείς, semitské) ἀπό místo partitivního genitivu, ten je např. v násl. verši γένηται med dep, konj aor s γίνομαι nastat, udát se 19 ὃς který, jenž ὃς ἐάν (= ἄν) s konj kterýkoli, kdokoli λύσῃ konj aor λύω by zrušil μίαν ἐντολῶν z přikázání ἐλαχίστων od ἐλάχιστος nejmenší (to je však jen jedno ), elativ: velmi malý, nepatrný, bezvýznamný pozn.: ἐλάχιστος je superlativ starobylého slova ἐλαχύς, užívaný pro superlativ od μικρός (komparativ je μικρότερος) διδάξῃ konj aor διδάσκω κληθήσεται viz v. 9 tj. ne jen bude nazván, ale opravdu bude, fut pass καλέω ποιήσῃ konj aor ποιέω; διδάξῃ Proč jsou to aoristy? Kvůli nezájmu o průběh μέγας velký, významný 20 ὅτι = ἐὰν μή s konj pokud ne, ref fut περισσεύσῃ konj aor -εύω (z περισσός) být větší než co τινός δικαιοσύνη spravedlnost πλεῖον neutrum od πλείων více, ve větší míře; komparativ od πολύς (superlativ πλεῖστος), akuz. jako adv. γραμματέων καὶ Φαρισαίων γραμματέων zkrác. = než (ta spravedlnost) zákoníků, gen je gen srovnání οὐ μή viz v.18 εἰσέλθητε konj aor 2 act -έρχομαι vstoupit 21 Ἠκούσατε aor ἀκούω globální (komplexivní) aor ἐρρέθη aor pass 3sg λέγω: pf spíše když zájem o výsledek, aor když jen konstatování historického faktu bez zájmu o průběh. O Božích výrocích užívá právě zde Ježíš aoristu: ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις protože smysl je pouze bylo řečeno jakožto fakt z minulosti, který navíc není určen k nezměnitelnosti, jelikož On přichází ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν Mt 5,21n. pf je např. v J 9,29 οἴδαμεν ὅτι Μωϋσεῖ λελάληκεν ὁ θεός, ale o tomto nevíme, odkud je Lk 24,46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτως γέγραπται παθεῖν τὸν χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, ἀρχαίοις (z ἀρχή) starý, starobylý, strodávný, τοῖς ἀ. lidem žijícím za starých časů, předkové, otcové φονεύσεις fut -εύω zavraždit; οὐ s fut indikuje kategorický zákaz (4,7) viz Destatero nezavraždíš Οὐ v právní řeči SZ vyjadřuje v kombinaci s fut ind zákaz: οὐ φονεύσεις. V NZ (mimo citace ze SZ) řídce v ústech JK (Mt 6,5 οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί, 20,26 οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν). ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου, nebo Mt 5,21 οὐ φονεύσεις, srov. v. 27 a 33 nebo Mt 21,13 «můj dům bude nazván domem modlitby», kde κληθήσεται v souladu s hebrejským způsobem použití příslušného slovesa je prakticky ekvivalentní s ἔσται: bude a bude považován za

6 další příklad: anděl říká Marii: a dáš mu jméno Ježíš (καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν) Lk 1,31 fut, které nemám chápat jednoduše jako předpověď, ale (jako předcházející počneš a porodíš syna ), ale jako příkaz. Tak také Mt 21,3 kdyby vám někdo něco říkal ἐρεῖτε (řekněte) Zejména futurum od εἶναι se používá v imperativním smyslu buď(te) : Mk 9,35 chce-li být někdo první, ἔσται služebníkem všech (srov. Mt 23,11) ὃς ἄν viz v. 19 φονεύσῃ konj aor -εύω ἔνοχος (z ἐν-έχομαι be held; be liable) s gen či dat trestu, podléhající čemu, vinen; τινί/εἴς τινα podrobený, propadlý čemu ἔσται fut 3sg (med dep) εἰμί κρίσει (z κρίνω) soud, odsouzení, zde snad místní tribunál; ἡ κρίσις fem, skloňuje se jako πόλις 22 ἐγὼ poznámka k ἐγώ εἰμι: J 9,9 ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν: ἄλλοι ἔλεγον, οὐχί, ἀλλὰ ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι. πᾶς mužský rod; πᾶς v predikativní pozici (bez členu) každý bez výjimky; sg bez členu každý v distributivním smyslu; např. πᾶσα χαρά cokoli, co se dá nazvat radostí (Jk 1,2) kdyby to bylo v atributivní pozici (tj. se členem), tak by to odkazovalo na celek ὀργιζόμενος ptcp -ίζομαί τινι, hněvat se na koho txt-crit varianta přidává εἰκῇ bez příčiny ἀδελφῷ D sg ἔσται ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει viz předchozí verš εἴπῃ konj aor 2 λέγω ῥακά (podrobně) aram. nadávka, obecně se má za to, že je to odvozeno od aram. prázdný, s prázdnou hlavou blázne, pošetilče, dutá hlavo! ר יק א (viz též Tischendorf: ῥαχά) avšak lépe ῥακά, srov. Kautzsch, Gram. d. Biblical-Aram., str. 8, aramejské (avšak podle Kautzsche, str. 10, to není důrazný stativ od,ר יק ale zkrácenina z ר יק ן (hebr.,(ר יק prázdný, tj. a hloupý, k ničemu, hloupý, praštěný; snižování, nadávka užívaná Židy v Ježíšově době. συνεδρίῳ συνέδριον sanhedrin, nejvyšší rada, židovský tribunál synedrium, sanhedrin, židovská velerada; místní soud hebraizováno v Mišně: ס נ ה ד ר ן, vysoká rada v Jeruzalémě μωρέ (podrobně) μωρός hloupý, μωρέ blázne! (pošetilý, bláznivý, hloupý; nesmyslný) γέενναν τοῦ πυρός (podrobně) Gehenna, hebr gę-hinnôm, údolí nářku (kvílení); jednoho času místo obětí Molochovi; později: peklo BDAG: There, acc. to later Jewish popular belief, God s final judgment was to take place (cp. Just., A I, 19, 8). In the gospels it is the place of punishment in the next life ג י(א) ב ן ה נּ ם, ve skutečnosti ג י(א) ה נּ ם pořečtěné z τοῦ πυρός hebr. gen (tj. atributivní, kvalitativní) = ohnivá Gehenna εἰς τήν buď tzv. pregnantní konstrukce : vystaven uvržení do Gehenny nebo εἰς pro dativ: náležející do Gehenny, patřící Gehenně Exkurz: Smutný konec ἐν V helénistickém pojetí se už začíná stírat rozdíl mezi klidem a pohybem. Krásnou ilustrací je právě užití εἰς místo ἐν. V klasické řečtině se εἰς používá se slovesy klidu, které mají konotaci následného pohybu, např.: παρεῖναι εἰς τἠν πόλιν; podobně ἐν se slovesy pohybu, které mají konotaci následného klidu: tzv. pregnantní konstrukce. Toto nejspíš vedlo v helénismu k tomu, že se εἰς začalo prosazovat na místech, kde bylo dříve ἐν, docházelo k záměnám s ἐν, které bylo nakonec vytlačeno, čehož jsme svědky v dimotiki: ἐν (společně s dativem) vymizelo kromě několika ustálených frází

7 εἰς se užívá ve smyslu v, do, ať už jde o klid či pohyb 23 προσφέρῃς konj pres -φέρω prakticky na cestě k obětování, nedokončená činnost; přinášet oběť, obětovat δῶρόν dar, obětní dar ἐπί s acc na, k, θυσιαστήριον (z θυσιάζω = θύω obětovat) oltář κἀκεῖ = καὶ ἐκεῖ a tam (kde i kam) μνησθῇς konj aor pass dep μιμνῄσκομαι (klas. μιμνῄσκω, stalo se později deponentním) recall, remember. vzpomenout si, upamatovat se τι enklitikon něco κατὰ + G proti, v rozporu s 24 ἄφες aor 2 impv -ίημι zanech, opusť (odpustit, odeslat) ἐκεῖ - tam ἔμπροσθεν viz v. 16 θυσιαστηρίου oltář (τό) ὕπαγε impv -άγω odejdi, vrať se, odeber se πρῶτον dříve, před tím, místo komparativu πρότερον, adverbium nebo adj Acc n sg διαλλάγηθι impv aor pass δι-αλλάσσω smířit se s τινί; διαλλάσσομαι jen jednou v NZ τότε v tom čase, tehdy; ve vyprávěních uvádí to, co časově následuje pak, načež, nato ἐλθὼν ptcp aor 2 ἔρχομαι πρόσφερε impv pres act, přinášet oběť, obětovat; pres zde může znamenat pokračovat v obětování 25 ἴσθι impv pres act 2sg εἰμί εὐνοῶν ptcp -νοέω (být přátelský) (z εὖ dobře + νοῦς mysl) BDAG: be well-disposed, make friends τινί to or with someone; ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχύ make friends quickly with your oponent = settle the case quickly w. your plaintiff Mt 5:25 opisy s ἴσθι jsou v řečtině běžné. Vzhledem k tomu, že neexistuje aor od εἰμί, je v tomto kontextu ospravedlnitelný překlad smířit se, spřátelit se ἀντιδίκῳ - ἀντί-δικος odpůrce, protivník, nepřítel, oponent v žalobě (δίκη trest) ταχὺ neutrum od ταχύς rychle, neprodleně, brzy, v Mt vždy nahrazuje adv ταχέως ἕως ἕως ὅτου až, dokud ne; zatímco, dokud = ἕως τοῦ χρόνου ᾥτινι by attraction of the relative 17. (ὅτου G od ὅ τι) εἶ 2 sg εἰμί τῇ ὁδῷ μήποτέ aby ne ταχύ μή-ποτε s konj aby snad; ze strachu, že; pro případ, že παραδῷ konj aor 2 act 3sg -δίδωμι ἀντίδικος viz výše κριτῇ soudci, jako προφήτης ὑπηρέτῃ (z ὑπό + ἐρέτης veslař) pomocník (asistent), služebník, biřic; někdo, kdo pracuje pod někým jiným φυλακὴν (z φυλάσσω střežit) vězení, žalář (hlídka, noční hlídka) βληθήσῃ ind fut pass 2sg βάλλω; v helénské řečtině někdy fut nahrazuje po ἵνα (či μήποτε) konj 26 ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην. οὐ μή s konj: důrazný zápor pro něco v budoucnu, viz v. 18. ἐξ-έλθῃς aor 2 konj -έρχομαι. ἐκεῖ-θεν odtud, odtamtud ἕως ἄν s konj aor dokud ne

8 ἀπο-δῷς aor 2 konj -δίδωμι splatit, odevzdat, vrátit, dát, co je kdo povinnen ἔσχατος poslední κοδράντης lat. quadrans nebo jeho ekvivalent, malá římská mince hodnoty 2 λεπτά (Mk 12,42). Předmětem sporu tedy byly peníze? Exkurz k požehnání hebraistický pohled There are two verbs in Hebrew meaning "to bless." One is b rak and the other shar. Can any differences between them be tabulated? For one thing b rak is used by God when he "blesses" somebody. But there is no instance where shar is ever on God's lips. When one "blesses" God the verb is b rak, never shar. One suggestion to explain this sharp distinction, i.e. that shar is reserved for man, is that shar is a word of envious desire, "to be envied with desire is the man who trusts in the Lord." God is not man and therefore there are no grounds for aspiring to his state even in a wishful way. Similarly God does not envy man, never desires something man is or has, which he does not have, but would like to have. Therefore God never pronounces man "blessed" ( ashrê) (Janzen). It should also be pointed out that when b rak is used the initiative comes from God. God can bestow his blessing even when man doesn't deserve it. On the other hand, to be blessed ( ashrê), man has to do something. Finally, b rak is a benediction, shar more of a congratulation. The former is rendered by eulogétos in the LXX and the latter by makarios. To be "blessed" ( ashrê), man has to do something. Usually this is something positive. A "blessed" man, for example, is one who trusts in God without equivocation: Psa 2:12; Psa 34:8 [H 9]; Psa 40:4 [H 5]; 84:5 [H 6]; Psa 84:12 [H 13]; Psa 146:5; Prov 16:20. A "blessed" man is one who comes under the authority of God's revelation: his Torah, Psa 119:1; Psa 1:2; Prov 29:18; his word, Prov 16:20; his commandment, Psa 112:1; his testimony, Psa 119:2; his way, Psa 128:1; Prov 8:32. The man who is beneficent to the poor is blessed (Psa 41:1 [H 2]); Prov 14:21). Note the negative approach of Psa 1, "blessed is the man who does not." He isolates himself and shuns the company of certain people, the ungodly. The psalm ends by noting that it is precisely these ungodly who will in the end be isolated. They will not stand in the judgment. They will be conspicuous by their absence for they will perish. ב רוּך εὐλογητός Rather than happiness in its obyčejném sense, it refers to the deep inner joy of those who have long awaited the salvation promised by God and who now begin to experience its fulfillment. The makarioi are the deeply or supremely happy. τὸ ἱερόν = the whole temple complex, including the sanctuary, ancillary buildings, and courts (here the courts are in mind, probably the court of the Gentiles, cf. Mk 11:17). The sanctuary proper = ὁ ναός, as in vv ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, οὐ μοιχεύσεις. 28 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. 29 εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ: συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν. 30 καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ: συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ. 27 ἠκούσατε, ἐρρέθη viz verš 21 μοιχεύσεις fut. -εύω τινα cizoložit se ženou, imperativní fut, fut používáno pro morální příkazy ל א תּ נ אָף Ex 20,14 qal impf 2sgm slovesa נ אַף cizoložit (o muži, se ženou někoho jiného) 28 πᾶς viz v. 22 každý bez výjimky βλέπων ptcp βλέπω τινά/εἴς τινα dívat se na někoho γυνή (vdaná) žena A sg ἐπι-θυμῆσαι aor inf (-μέω) žádat, toužit, dychtit, být žádostivý τινός, později také τινά; πρὸς τὸ (ἐπιθ.) obvykle účelové: aby, za účelem (aby po ní zatoužil); někdy slabší co se něčeho týče; spíše však může být překladem semitské konstrukce (l + inf.) s významem gerundia (chtění) = s touhou, s chtíčem, s žádostí ἤδη již, už ἐ-μοίχευσεν aor zcizoložil Πρὸς τό Mt 5:28 ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτήν. Smysl nemusí být konsekutivní; očekávali bychom význam s chlípností, chtíčem, smyslnou žádostí, což může být skutečně zamýšlený význam, pokud lze πρὸς τό chápat jako

9 otrocký překlad semit. (hebr. nebo aram.) infinitivu lemor, který, ačkoli sám o sobě znamená (směrem) k, a tak má finální nebo konsekutivní smysl. Může být také použit bez jakékoli takové konotace ve smyslu angl. -ing. Klasickým příkladem je velmi časté hebrejské ל אמ ר lemor, které se používá k uvedení přímé řeči; samo o sobě znamená říci, užívá se však ve smyslu říkání «saying»; odtud pochází v NZ velmi časté λέγων nebo λέγοντες. 29 εἰ reálná podmínka, když tě svádí δεξιός pravý; podle asociace s pravou rukou může být pravé oko považováno za hodnotnější než levé; srov. 1 Sam 11,2 Náchaš Amónský jim odpověděl: Uzavřu ji s vámi tím způsobem, že každému z vás vyloupnu pravé oko. Tak uvedu pohanu na celý Izrael. (Jábešští) ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς člen uspořádává, tvé pravé oko σκανδαλίζω τινά (z σκάνδαλον past) svést ke hříchu, přivést k pádu někoho; původně znamená chytit do pasti, která sklapne, když se jí zvíře dotkne ἔξ-ελε aor 2 impv ἐξαιρέω vyjmout, vyloupnout βάλε aor 2 impv βάλλω odhoď trans ἀπὸ σοῦ pro ἀπὸ σεαυτοῦ Toto opomíjení, které je také v helénské řečtině, je možná tak oblíbené v NZ řečtině proto, že hebr. a aram. sufixová osobní zájmena nerozlišují reflexivní (zvratná) od nereflexivních (osobní ) συμφέρω (vlastně συν-φέρω) dávat dohromady; prospívat; neosobně s dativem následovaným větou uvozenou ἵνα nebo s infinitivem (συμφέρει τινί + ἵνα): je lepší, je výhodnější BDAG: followed by καὶ μή to denote, by way of contrast, what is not advantageous; here and elsewhere it is well translated it is better than klasický překlad: je pro tebe lépe než aby ἀπ-όληται konj aor 2 med 3sg όλλυμι zahynout, zničit se, ztratit se; pozbýt (avšak zahynutí pěkně dokresluje uvržení do Geheny). ἕν neutrum od εἷς μέλος (neutrum končící na -ος) úd, člen, část lidského těla καὶ μή a ne, ale v semit. užití často pro spíše než, raději než Ve vylučovacích větách je semitskou zvláštností vyjádřit jeden člen negativně, aby se položil větší důraz na druhý člen. Řekne-li se Ne A, ale B., má to význam Ne tak mnoho A jako B. nebo Spíše B než A. βληθῇ aor 2 konj pass. βάλλω γέεννα v ἔκ-κοψον impv aor -κόπτω odříznout, useknout, utnout, odstranit; odejmout ἀπ-έλθῃ konj aor 2 act 3sg έρχομαι snad díky aram. tendenci vyhnout se pasivu 31 ἐρρέθη δέ, ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον. 32 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται. 31 ἐρρέθη viz v. 21 ὃς ἄν ὃς který, jenž, ὃς ἐάν (= ἄν) s konj kterýkoli, kdokoli ἀπο-λύσῃ konj aor act 3sg -λύω propustit (poslat pryč, rozvést se) δότω impv aor 2 act δίδωμι dej ἀπο-στάσιον = βιβλίον ἀποστασίου rozlukový list; jinak samotné slovo by znamenalo rozvod, rozluka 32 ἀπο-λύων ptcp παρ-εκτός (παρέξ + ἐκτός) předložka s G: mimo, kromě, vyjma obecný rys: adverbium ve funkci předložky, staré předložky jsou nahrazovány adverbii, kvůli jednotě se pojí jen s G λόγος zde důvod, příčina nebo odraz hebr. דּ ב ר věc, záležitost πορνεία často označuje (sexuální) nevěru vdané ženy, zde možná naznačuje indecency neslušnost, nemravnost, obscénnost (je důvodem k rozvodu v Dt 24,1) či nezákonné incestní manželství ve smyslu Lv 18,6 18 (srov. Sk 15,20) ποιεῖ pres act s inf znamená zapříčinit udělat μοιχευθῆναι inf aor pass μοιχεύω v. 27, act trans o muži, pass o ženě, být cizoložně sveden a tedy vést do cizoložství, tj. být svedena k cizoložství, cizoložit

10 ἀπο-λε-λυμένην ptcp pf pass ἀπο-λύω γαμήσῃ konj aor γαμέω oženit se, vzít si za manželku; nové, pravidelné formy: ἐγάμησα pro ἔγημα. μοιχάομαι ind pres med 3sg ve stejném smyslu jako act dopustit se cizoložství, být cizoložník 33 πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου. 34 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως: μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ: 35 μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ: μήτε εἰς ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως: 36 μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαι ἢ μέλαιναν. 37 ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ: τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν. 33 πάλιν dále, také (zpět; zase, znovu; na druhé straně, a přece), kralic.: opět ἠκούσατε komplexivní globální aor ἀρχαῖος v. 21 ἐπι-ορκήσεις fut ορκέω zapřisáhnout se, zařeknout se, také porušit něčí slib, porušit přísahu, křivě přísahat; οὐ s fut: kategorický zákaz ἀπο-δώσεις fut. -δίδωμι v. 26 učiň, co jsi dlužen, splň závazky, přeložit zde: dodržíš, musíš dodržet, splníš ὅρκος přísaha, předmět přísahy; i plurál o jedné přísaze κύριος Pán; Hospodin ČEP; NWT: Nebudeš přísahat, aniž vykonáš, ale musíš splnit své slavnostní sliby Jehovovi. You must not swear without performing, but you must pay your vows to Jehovah. 34 ὀμόσαι inf aor ὀμνύω τι přísahat, zavázat se přísahou k něčemu ἐν τινι při čem; zde s ἐν, hebrejská konstrukce ὅλως naprosto, zcela, po negaci vůbec μήτε μήτε ani ani v zákazech. θρόνος trůn. 35 ὑποπόδιον (z ὑπο- + πούς) podnožka, podnož, opora nohou. Někteří rabíni pohlíželi na přísahy při nebi, zemi a vlastní hlavě za nezávazné. εἰς (Ἱερ.) nahrazuje ἐν, pravděpodobně reflektuje změnu hebrejské předložky πόλις vynechání členu spojením se semit. statem constructem, nevýznamné (v semitském užití by substantivum bylo ve statu constructu, a tedy bez členu) 36 μή(τε) s konj aor zakazuje konkrétní činnost ὀμόσῃς konj aor ὀμνύω τι přísahat, zavázat se přísahou k něčemu ἐν τινι při čem v. 34 δύνασαι moci, být schopen; mít právo ind pres medpass 2sg δύναμαι Časování tíhne k připodobnění pravidelným tvarům: např. plurál od οἶδα: οἴδαμεν, οἴδατε, οἴδασιν místo ἴσμεν, ἴστε, ἴσασι. Podobně i aoristy ἔδωκα, ἧκα, ἔθηκα, a v plusquamperfektum: -ειμεν, -ειτε,-εισαν místo -εμεν,-ετε,-εσαν. Podobně δύνασαι místo δύνῃ. θρίξ τριχός ἡ vlas, chlup λευκός bílý; zářivý, třpytivý, bělostný nehodí se zde ποιῆσαι inf aor ποιέω, aorist všeobecného, globálního typu: v žádném případě naprosto nemůžeš učinit μέλας (gen. -ανος) -αινα -αν černý. (τὸ μέλαν inkoust) možná λευκός a μέλας mohou být symboly stáří a mládí, avšak i vtipný příklad, jak málo toho zmůžeme sami se sebou barvení vlasů sice známo, ale zde se nejedná o povrchovou úpravu 37 ἔστω buď impv 3rd sg εἰμί λόγος řeč, mluvení ναί ano οὔ stojí absolutně (tj. nezávisle postaveno ve větě) zdůrazněné ne Opakované ano není nějakou ujišťovací formulí, ani vybízením k tomu, abychom ano říkali vždy dvakrát, ale naznačuje zde, že máme říkat zcela upřímné a jasné ano. Jasnost a spolehlivost něčích slov činí přísahu nadbytečnou. Čteme-li např. zábavné helénistické romány, tam se při bozích a dalším přísahá velmi často a následně jsou tyto přísahy porušovány. Takovéto přísahy jsou spíše doplňkem mluvy, než něčím, co je míněno vážně. A toho se máme vyvarovat. περισσός τὸ περισσὸν + G co je navíc, nadbytek; výhoda (to se tu nehodí)

11 πονηροῦ gen. buď od πονηρόν zlo nebo πονηρός Zlý 38 ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. 39 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ: ἀλλ' ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα [σου], στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην: 40 καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον: 41 καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ' αὐτοῦ δύο. 42 τῷ αἰτοῦντί σε δός, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῇς. 38 ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη v. 21 ἀντί vždy s G, při výměně místo, za ὁ ὀφθαλμός, Akk oko ὀδούς ὀδόντος ὁ zub 39 ἀντι-στῆναι inf aor 2 act (intr.) ἀνθ-ίστημι + D postavit se proti, vzdorovat, odporovat ὅσ-τις každý, kdo, zevšeobecňující zájmeno vztažné; nominativus pendens (nominativus absolutus; vzhledem k, druh anakolutu v lidové řečtině, věta začne logickým (ne gramatickým) podmětem a pak naváže zájmenem ve správném pádě) ῥαπίζω tlouci, bít, udeřit δεξιός v. 29 σιαγών -γόνος ἡ A sg f tvář, líce στρέψον impv aor στρέφω trans nastavit; jinak obrátit ἄλλος jiný, další, pak i druhý, pro ἕτερος druhý (ze dvou), vnímání duality je však už v helén. řečtině zcela zastaralé a mizí nominativus pendens se opakuje (pokračuje) až do konce oddílu verše 42 Proto každý, kdo (co se týče) lze vyjádřit opakovaným kdo by 40 θέλων ptcp pres act D m sg κριθῆναι inf aor pass zde s akt významem (dep) κρίνομαί τινι soudit se s někým, ne tedy být souzen χιτών 6 χιτῶνος ὁ spodní oděv λαβεῖν aor 2 inf λαμβάνω τι zmocnit se něčeho ἄφ-ες impv aor, v. 24, ἄφ. αὐτῷ nechej mu ἱμάτιον svrchní oděv, plášť důležité pro zajištění na zimu a noc, nesmělo se brát do zástavy déle než do večera Ex 22,25 Jestliže se rozhodneš vzít do zástavy plášť (τὸ ἱμάτιον) svého bližního, do západu slunce mu jej vrátíš 26 neboť jeho plášť, kterým si chrání tělo, je jeho jedinou přikrývkou. V čem by spal? Stane se, že bude ke mně úpět a já ho vyslyším, poněvadž jsem milostivý. V době historické nosili muži doma krátký přepásaný vlněný χιτών, na ven se zahalovali v ἱμάτιον čtvercový či obdélníkový přehoz, otočili si jej kolem těla a přes ramena a upravili v záhyby. 41 ἀγγαρεύσει fut -εύω nutit k nějaké službě, vymáhat co na kom τινά τι (slovo přejaté z perštiny: pův. královští poslové, kteří mohli podle potřeby verbovat jiné) μίλιον A sg n vytvořené z latinského pl mil(l)ia (passuum) 1000 paces, míle římská, asi 1487 m; Acc prostoru ὕπ-αγε jdi, impv pres act v. 24. μετ + G s δύο dva, N=G=A, jen D je δυσίν; v klas. řečtině však úplně jinak, jeden tvar pro přímé pády a druhý pro nepřímé odraz duálu 42 αἰτῶν ptcp pres act D αἰτέω prosit, žádat τινά τι něco od někoho δός aor 2 impv δίδωμι; v použití aor impv Mt počítá se specifickou příležitostí, kde Lk (δίδου) vyslovuje obecné pravidlo δανίσασθαι aor. inf. mid. δαν (ε)ίζω act. půjčovat (hl. peníze); med půjčit si ἀπο-στραφῇς aor 2 konj pass -στρέφω odvrátit se, zavrhnout; pass s reflexivním významem -στρέφομαί τινα odvrátit se od někoho, zamítnout někoho prohibitivní konj: μή + konj aor, typicky v 2. osobě (Wall469) 43 ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. 44 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς,

OBSAH. Setkání č. 4 Kdo je Ježíš Kristus podle apoštola Pavla?

OBSAH. Setkání č. 4 Kdo je Ježíš Kristus podle apoštola Pavla? Setkání č. 4 Kdo je Ježíš Kristus podle apoštola Pavla? Setkání č. 4 Kdo je Ježíš Kristus podle apoštola Pavla? Svědkové Jehovovi tvrdí, že Ježíš je první stvořenou bytostí, že jej nemáme uctívat, že se

Více

Úspěšný život. George O. Wood

Úspěšný život. George O. Wood Úspěšný život George O. Wood Přeloženo z originálu v anglickém jazyce, The successful life od George Wooda. Vydáno nakladatelstvím Aglow Publications, 1984, ISBN O-930756-82-7. Přeložil Lukáš Makovička.

Více

Biblický pohled na vztah muže a ženy. exegetická studie

Biblický pohled na vztah muže a ženy. exegetická studie Biblický pohled na vztah muže a ženy exegetická studie Pavel Škoda, B. Th. 2002 Biblický pohled na vztah muže a ženy 2 Biblický pohled na vztah muže a ženy Záměrem této krátké práce je pokusit se prozkoumat

Více

Peklo - existuje vůbec?

Peklo - existuje vůbec? Peklo - existuje vůbec? Můj kolega navštívil před několika lety jeden z velmi populárních kostelů na předměstí jistého velkého města. Vyslechl "typické" kázání o pekle a síře. Nikdo z přítomných, kteří

Více

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ Bc. Silvie Šobáňová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou osobnosti Ježíše

Více

Polemika I. O desátcích

Polemika I. O desátcích Polemika I. O desátcích Napsal: Michal Vejvoda (tato práce chce poukázat na nebiblická vyučování o desátcích, jak se objevují v letniční denominaci, které je autor členem) GRANO SALIS NETWORK 2004 http://www.granosalis.cz/

Více

Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše.

Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše. Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše. O O povo povo está está sendo marcado, veracidade em em capítulos e e versículos bíblicos. Značka Boží. A znamení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Bakalářská práce na téma:

Bakalářská práce na téma: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra biblických věd Bakalářská práce na téma: Desatero a etika, srovnání Desatera u Židů a katolíků Vedoucí práce: ThLic. Adam Mackerle

Více

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je doplněn o další materiál. Jediná větší změna se týká

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo?

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? 2.Přednáška - Je Bible věrohodná? Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? Představte si, že Vám někdo přinese nějakou knihu a řekne Vám, že její originál byl napsán různými jazyky různými lidmi,

Více

Ratzlaff - Stará a nová smlouva 1. D. Ratzlaff Překlad a výběr: Pavel Škoda

Ratzlaff - Stará a nová smlouva 1. D. Ratzlaff Překlad a výběr: Pavel Škoda Ratzlaff - Stará a nová smlouva 1 Stará a nová smlouva (vybráno z knihy Sobota v Kristu) D. Ratzlaff Překlad a výběr: Pavel Škoda Obsah: Stará smlouva... 2 Základ staré smlouvy = Desatero přikázání...

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

Bartoloměj M. Čačík. JAK LÉPE POROZUMĚT DESATERU? (Desatero a přirozený zákon)

Bartoloměj M. Čačík. JAK LÉPE POROZUMĚT DESATERU? (Desatero a přirozený zákon) Bartoloměj M. Čačík JAK LÉPE POROZUMĚT DESATERU? (Desatero a přirozený zákon) Jihlava 2007 Já jsem Pán, tvůj Bůh: 1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den

Více

Náboženství, nebo Kristus? Jaký je zde rozdíl?

Náboženství, nebo Kristus? Jaký je zde rozdíl? Náboženství, nebo Kristus? Jaký je zde rozdíl? www.biblickaknihovna.cz Obsah V čem je náboženství ošidné.............................. 1 V čem je ten skutečný rozdíl?............................. 2 Jaké

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 3 březen 2012 Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše Krista V srdci každého člověka se skrývá touha po dokonalosti. Touha je nekonečná, avšak hranice jsou mnohonásobné. I kdyby

Více

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak 17. SLOVO KŘEST Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak byly ustanoveny v Židům 6,1-2. 1. Pokání z mrtvých skutků 2. Víra v Boha 3. Učení o křtech 4. Vkládání rukou

Více

Danielovy dvorské příběhy jako vzor chování Žida uprostřed pohanské společnosti (Dan 1 6) *

Danielovy dvorské příběhy jako vzor chování Žida uprostřed pohanské společnosti (Dan 1 6) * 42 Danielovy dvorské příběhy jako vzor chování Žida uprostřed pohanské společnosti (Dan 1 6) * Kniha Daniel, jak je všeobecně známo, se skládá ze dvou částí. První (kap. 1 6) obsahuje příběhy z babylonského

Více

Ženy v islámu versus ženy v židovsko-křesťanské tradici

Ženy v islámu versus ženy v židovsko-křesťanské tradici Ženy v islámu versus ženy v židovsko-křesťanské tradici Mýtus a realita Autor: Sherif Abdel Azim, Ph.D. Queens University, Kingston, Ontario, Kanada Islámská nadace v Praze, 2010 ISBN 978-80-904373-7-1

Více

Exegeze Žalmu 8 Co je člověk, že na něho pamatuješ?

Exegeze Žalmu 8 Co je člověk, že na něho pamatuješ? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Seminární práce Exegeze Žalmu 8 Co je člověk, že na něho pamatuješ? Katedra: Katedra Sterého zákona Vedoucí práce: odb.as. Petr Sláma, Th.D. Předmět:

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

milost & pravda květen 2006 ročník 6 číslo 5 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 2.

milost & pravda květen 2006 ročník 6 číslo 5 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 2. milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem Chvála. Asi před čtrnácti dny mi při shromáždění přišlo na mysl: Když člověk člověka pochvá

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

5. ZJEVENÍ BOHA V JEŽÍŠI KRISTU

5. ZJEVENÍ BOHA V JEŽÍŠI KRISTU 5. ZJEVENÍ BOHA V JEŽÍŠI KRISTU Boží zjevení je základem a východiskem víry a víra ve zjevujícího sesebesdělujícího se Boha je základem a východiskem teologie. Poznáváme Boha, protože se Bůh sám dal a

Více

trvalé kněžství trvalého kněžství provždy provždy provždy na vašem těle věčnou

trvalé kněžství trvalého kněžství provždy provždy provždy na vašem těle věčnou Dříve, než se podíváme na téma zaslíbené země, podívejme se na slovo věčný či trvalý, navěky či provždy. Je naprosto zřejmé, že kenaanská země je Abrahamovi a jeho potomstvu slíbena do věčného vlastnictví.

Více

AL kapitola II. - vše

AL kapitola II. - vše AL kapitola II. - vše 1. Nu! the hiding of Hadit. Komplement I:1. Další verše upřesňují definici... IT = 19 = ChVH (dát na vědomí, vylíčit, manifestovat) HAD = 10 = GBH = být vyvýšený, vysoký. Dále ChB

Více