Matouš 5 útržky gramatických poznámek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matouš 5 útržky gramatických poznámek"

Transkript

1 Matouš 5 útržky gramatických poznámek 1 ἰδὼν aor k ὁράω ptcp aor act Nmsg ὄχλους lidé, zástupy Amsg ἀνέβη 3sg aor 2 akt vyjít nahoru, vystoupit καθίσαντος ptcp G aor καθίζω, tranz.: posadit, dosadit někoho, intranz.: posadit se (fut. καθίσω; i καθιῶ ne v GNT) καθίσαντος αὐτοῦ není genitiv absolutní stejný podmět προσῆλθαν (správně: -ον), prvek lidové mluvy, připodobnění tvarům sigmatického aoristu kvůli jednoznačnosti; aor 2 +D přistoupili k (bezpředložková vazba) μαθητής učedník, žák; následovník; křesťan 2 καὶ semitismus, navazovací; s podivem, že καὶ není na začátku 1. verše, hebr. text začíná ו י ה י i stalo se (qal waw consec impf m 3sg) ἀνοίξας ἀνοίγω (také pův. ἀνοίγνυμι) τὸ στόμα začínám mluvit; otevřev, ptcp aor akt N m sg, obrazné, barvité ptcp viz soubor (graphic ptcp) ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ αὐτοῦ je pleonastické (tj. navíc), ozvěna semitského zájmenného sufixu, běžná tendence lidové řeči přidávat zájmena ἐδίδασκεν impf to, co je vyučováno (říkáno, myšleno, psáno, ptáno, odpovídáno), je uvedeno v hebr. infinitivem ל אמ ר (přes 900 případů, qal inf), což se v LXX překládá jako λέγω; proto stereotypně toto ptcp (jinak příslušné podst. jm. znamená slovo, příkaz) λέγων řka; ptcp pres act N m sg 3 μακάριοι (podrobně) 1,1 viz Ž א שׁ ר י πτωχοὶ chudák, ubožák οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι (podrobně nahlédnout do TDNT, EDNT) chudí duchem téměř vždy totéž, co chudí a naopak (D neutra), dativ vzhledem k; vnitřně ubozí člen zpodstatňuje ptcp ἐστιν už je, ujištění βασιλεία království, převážně v NZ o vládě Boha, jak byla slíbena, prorokována a naplněna duchovní vládou Boží v srdcích lidí nyní a nakonec má být naplněna v Mesiášské vládě Ježíše na Zemi οὐρανῶν pl z heb-aram (v Mt je to v plurálu: 35, v singuláru: 5) není duál, pl odráží prostorovou rozlehlost nebe; plurál ve významu sg שּׁ מ י ם židovské pojetí, původně lze nalézt v LXX, že nebesa se skládají z několika sfér, přičemž Bůh přebývá v nejvyšším nebi viz Pavel 2K 12,2 ὅτι mnoho významů 4 πενθοῦντες intr. naříkat, πενθέω naříkají 1 přidává na konci řádku νῦν nyní א 4. a 5. verš jsou v Bézově kodexu přehozeny παρακληθήσονται fut pass παρακαλέω být potěšen; radovat se BDAG: být utěšen Pass. be comforted, receive komfort (útěchu) through words, or a favorable (příznivou) change in the situation Mt 5:4;

2 teologické pass, pass divinum, podobně jsou jimi i následující futura pass v Mt 5, Bůh není jmenován, nicméně je to On, kdo jedná v rabínské literatuře takové spojení řídké pass divinum není gramatickou kategorií 5 πραεῖς tichý, mírný, přívětivý pokora, ne měkkost kmen na υ/ε, πραΰς, πραεῖα, πραΰ πραΰς, πραέος, πραεῖ, πραΰν πραεῖς, πραέων, πραέσι, πραεῖς mírný, skromný, nenáročný κληρονομήσουσιν κληρονομέω; zdědí, ne však po něčí smrti přeneseně, obrazně, metaforicky: obdržet Boží spasení, obdržet dary, dosáhnout vlastnictví něčeho, (obdržet, získat, nabýt) γῆν akk 6 πεινῶντες πεινάω hladovět, τι po čem; ptcp pres act N m pl přeneseně: velmi toužit po něčem, long for (Mt 5,6) διψῶντες διψάω žíznit, τι po čem δικαιοσύνην spravedlnost; správný vztah s Bohem ve shodě s Jeho vůlí οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες jejichž největší touhou je činit, co Bůh požaduje BDAG: prahnout po, hladovět po, silně po něčem toužit χορτασθήσονται fut pass 3pl, χορτάζω budou nasyceni χόρτος seno, tj. nakrmit dobytek, uspokojit jeho základní potřebu jíst 7 ἐλεήμονες ἐλεήμων milosrdný, soucitný (merciful) ἐλεηθήσονται ἐλεέω τινά, smilovat se nad; fut pass do(na)jdou milosrdenství 8 καθαροὶ čistý (kulticky i duchovně) καρδίᾳ dativ: vzhledem k, tj. co se srdce týče sídlo myšlení a vůle (ne citu), jeho čistota upřímnost BDAG: nevinný (guiltless) οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ idiom, má svůj význam jako celek; viz oko čisté, ὄψονται ὁράω fut akt ὄψομαι, tj. fut dep BDAG: vidět Boha ὁράω τὸν θεόν podrobně rozebrat teologicky אַשׁ ר י בּ ר י ל ב ב כּ י ה ם י ח זוּ א ת א ל ה ים 9 εἰρηνοποιοί šiřitel, tvůrce pokoje ( hapax legomenon v rámci NZ) υἱοὶ θεοῦ to viz teologické slovníky υἱός + G náležet někomu, vyjádření příslušnosti obecně to není ryze semitská záležitost, v NZ však vesměs ano ten, kdo napodobuje a vyjadřuje ve svém způsobu života způsob života někoho jiného se nazývá jeho synem (syn Abrahamův, Zlého, Boží) může se pojit i s věcí, vyjadřuje příslušnost, úzký vztah κληθήσονται fut pass καλέω budou nazváni/nazýváni; v semitském pojetí jméno zjevuje charakter BDAG: Very oft. the emphasis is to be placed less on the fact that names are such and such, than on the fact that the bearers of the name actually are what the name says about them. The pass. be named thus approaches closely the mng. to be, and it must be left to the sensitivity of the interpreter whether this transl. is to be attempted in any individual case. Among such pass. are these: Ναζωραῖος κληθήσεται he is to be a Nazarene Mt 2:23. υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται 5:9;

3 10 δεδιωγμένοι διώκω ptcp pf pass N m pl, pf indikuje přítomný stav, který je výsledkem minulé činnosti, prakticky ti, kteří nesou rány (tíhu) pronásledování perfektum stav jako výsledek předchozí činnosti; přítomný čas, ne minulý ἕνεκεν + G, kvůli někomu, v zájmu někoho, pro někoho δικαιοσύνης ὅτι αὐτῶν οὐρανῶν úplně stejné, jako začátek ve verši 3, indikuje závěr a ukazuje literární jednotu osmi blahoslavenství 11 ἐστε s ἐστέ se promluva mění na 2. osobu ὅταν ὅταν s konj aor když, odkazuje na budoucnost ὀνειδίσωσιν konj aor act 3pl -δίζω urážet, tupit; vyčítat τινά τι komu co, kárat διώξωσιν konj aor act 3pl διώκω pronásledovat; vyhnat, zapudit; pospíchat, běžet; usilovat εἴπωσιν konj aor 2 act 3pl λέγω πᾶν πονηρὸν všechno zlé, zlé řeči všeho druhu πᾶς bez členu každý πονηρός zlý, špatný καθ + G κατά proti pozor, s A úplně opačný význam ψευδόμενοι ptcp pres med/pass dep, N m pl; ψεύδομαι lhát, mluvit nepravdivě ἕνεκεν = ἕνεκα = (εἵνεκεν) + G kvůli, pro ἐμοῦ mě 12 χαίρετε impv pres act 2pl -ρω radujte se ἀγαλλιᾶσθε impv pres med 2pl -ιάομαι jásat, jásavě se radovat obvykle v mediu; jásejte μισθὸς odměna, odplata, mzda οὕτως tak ἐδίωξαν aor act 3pl διώκω globální, komplexivní aor aorist pro opakované a často i dlouho trvající záležitosti, konstatování faktu bez zájmu o průběh J 2,20 εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τεσσεράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς (fut pozor) αὐτόν; τοὺς προφήτας πρὸ + G před (časové) 13 ἐστε jste ἅλας, -ατος τό sůl ἐάν = εἰ ἄν s aor konj eventual podmínka μωρανθῇ konj aor pass 3sg, μωραίνω tj. stát se neslaným nemastným, bez chuti v pass stát se pošetilým; ztratit chuť, stát se nepoživatelným ἐν instrum. ἁλισθήσεται fut pass 3sg -ίζω solit, osolit εἰς účelové, pro, na, k + Acc ἰσχύει ἰσχύω (have power (ἰσχύς), být schopen, moci) εἰς οὐδὲν ἰσχύει není dobrá k ničemu οὐδὲν Acc nic εἰς τι hodit se k ἔτι - ještě + zápor: už ne εἰ μή spojka; kromě βληθὲν ptcp aor pass N n sg βάλλω vyhozena

4 ἔξω ven καταπατεῖσθαι inf pres pass. -πατέω pošlapat, rozšlapat, zneuctít 14 δύναται ind pres med/pass dep 3sg moci, být schopen; smět, mít právo πόλις město κρυβῆναι inf aor 2 pass κρύπτω, schovat, skrýt, zakrýt, zatajit ἐπάνω + G na, nad (adv.: nahoře, více než) ὄρος, τό (G: ὄρους, 3. dekl. s-kmen) hora κειμένη (κεῖμαι) ležet; o městě na kopci: stát, ležet ptcp pres med/pass dep N f sg být rozložen, nacházet se, ležet, spočívat, být položen 15 οὐδὲ a ne, také ne, ani ne καίουσιν καίω zapálit, zažehnout, pálit; καίουσιν neos. 3pl také (ani) nikdo nerozsvítí lampu λύχνον λύχνος lampa, svítilna τιθέασιν ind pres act 3pl τίθημι klást, položit μόδιον μόδιος lat. modius, nádoba, vědro (míra na obilí 8,7 litrů) λυχνίαν λυχνία svícen καί semit., tak, že; účelové nebo účinkové λάμπει zářit, svítit, nechat zářit 16 οὕτως - λαμψάτω aor impv 3sg λάμπω, snad ingresivní aor nechte své světlo začít svítit, ať začne vaše světlo svítit ἔμπροσθεν adv. vpředu, napřed, užito jako předložka + G, před ὅπως jak; aby ve větách účelových a přacích, s konj ἴδωσιν aor 2 konj ὁράω uvidět, spatřit δοξάσωσιν aor konj -άζω velebit, chválit, oslavovat, ctít ὁ ἐν τ. οὐρανοῖς semit., nebeský 17 μή s konj aor zakazuje jistou činnost Zejména v zákazech je běžné, že μή + impv pres zakázat pokračování činnosti μή + konj aor zákaz budoucí činnosti; absolutní zákaz či se používá proto, že je živější (pronikavější, ostřejší) a kategoričtější týká se také obecného případu jako konkrétního: Mt 5,42; 6,2n.7; J 5,9 atd. μή + pres zákaz v principu Příklad: μὴ φοβοῦ (již) se neboj, přestaň se bát Lk 1,13; 1,30; 2,10 impv pres pass μὴ φοβηθῆτε αὐτούς Mt 10:26 (konj (či impv) aor pass 2pl) o budoucím pronásledování ve znesvěceném chrámě: μὴ ποιεῖτε (impv pres act 2pl) přestaňte dělat z domu mého Otce tržiště J 2:16; μὴ γράφε Pilátovi J 19:21 ve smyslu nenech napsáno νομίσητε konj aor -ίζω, ingresivní aor, domnívat se, myslet, mít za to (tj. nezačněte si myslet) ὅτι že, následuje sloveso myšlení (pro acc+inf v klas. řečtině) ἦλθον aor 2 1sg ἔρχομαι καταλῦσαι inf aor. -λύω zničit, zrušit, zneplatnit Zákon, inf indikující účel, záměr (místo ptcp fut v class) πληρῶσαι inf aor -ρόω splnit, vyplnit, naplnit, doplnit (!, viz ještě teol. slovníky), dovršit 18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν (podrobně) (ἀμὴν, ἀμήν je pouze v evg podle Jana, Jan vždy dvě ἀμήν, tj. není závažnější než výroky uvozené pouze jedním ἀμήν; zní možná trošku nesoučasně, popřemýšlet nad současným ekvivalentem)

5 ἀμὴν λέγω vždy uvádí závažné prohlášení ἕως ἕως ἄν s konj aor dokud ne παρ-έλθῃ konj aor 2 act -έρχομαι (přejít), pominout, zaniknout κεραία růžek označuje patku (serif) na hebr. písmenu; čárka, tah οὐ μή s konj: důrazný zápor pro něco v budoucnu ἰῶτα aram. jod, písmeno i, nejmenší písmeno hebr. abecedy ἓν, μία μία οὐ hebr. pro οὐδεμία ani jedna, není to však ryze semit. (jiný př.: Mt 24:22 οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ místo οὐδείς, semitské) ἀπό místo partitivního genitivu, ten je např. v násl. verši γένηται med dep, konj aor s γίνομαι nastat, udát se 19 ὃς který, jenž ὃς ἐάν (= ἄν) s konj kterýkoli, kdokoli λύσῃ konj aor λύω by zrušil μίαν ἐντολῶν z přikázání ἐλαχίστων od ἐλάχιστος nejmenší (to je však jen jedno ), elativ: velmi malý, nepatrný, bezvýznamný pozn.: ἐλάχιστος je superlativ starobylého slova ἐλαχύς, užívaný pro superlativ od μικρός (komparativ je μικρότερος) διδάξῃ konj aor διδάσκω κληθήσεται viz v. 9 tj. ne jen bude nazván, ale opravdu bude, fut pass καλέω ποιήσῃ konj aor ποιέω; διδάξῃ Proč jsou to aoristy? Kvůli nezájmu o průběh μέγας velký, významný 20 ὅτι = ἐὰν μή s konj pokud ne, ref fut περισσεύσῃ konj aor -εύω (z περισσός) být větší než co τινός δικαιοσύνη spravedlnost πλεῖον neutrum od πλείων více, ve větší míře; komparativ od πολύς (superlativ πλεῖστος), akuz. jako adv. γραμματέων καὶ Φαρισαίων γραμματέων zkrác. = než (ta spravedlnost) zákoníků, gen je gen srovnání οὐ μή viz v.18 εἰσέλθητε konj aor 2 act -έρχομαι vstoupit 21 Ἠκούσατε aor ἀκούω globální (komplexivní) aor ἐρρέθη aor pass 3sg λέγω: pf spíše když zájem o výsledek, aor když jen konstatování historického faktu bez zájmu o průběh. O Božích výrocích užívá právě zde Ježíš aoristu: ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις protože smysl je pouze bylo řečeno jakožto fakt z minulosti, který navíc není určen k nezměnitelnosti, jelikož On přichází ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν Mt 5,21n. pf je např. v J 9,29 οἴδαμεν ὅτι Μωϋσεῖ λελάληκεν ὁ θεός, ale o tomto nevíme, odkud je Lk 24,46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτως γέγραπται παθεῖν τὸν χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, ἀρχαίοις (z ἀρχή) starý, starobylý, strodávný, τοῖς ἀ. lidem žijícím za starých časů, předkové, otcové φονεύσεις fut -εύω zavraždit; οὐ s fut indikuje kategorický zákaz (4,7) viz Destatero nezavraždíš Οὐ v právní řeči SZ vyjadřuje v kombinaci s fut ind zákaz: οὐ φονεύσεις. V NZ (mimo citace ze SZ) řídce v ústech JK (Mt 6,5 οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί, 20,26 οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν). ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου, nebo Mt 5,21 οὐ φονεύσεις, srov. v. 27 a 33 nebo Mt 21,13 «můj dům bude nazván domem modlitby», kde κληθήσεται v souladu s hebrejským způsobem použití příslušného slovesa je prakticky ekvivalentní s ἔσται: bude a bude považován za

6 další příklad: anděl říká Marii: a dáš mu jméno Ježíš (καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν) Lk 1,31 fut, které nemám chápat jednoduše jako předpověď, ale (jako předcházející počneš a porodíš syna ), ale jako příkaz. Tak také Mt 21,3 kdyby vám někdo něco říkal ἐρεῖτε (řekněte) Zejména futurum od εἶναι se používá v imperativním smyslu buď(te) : Mk 9,35 chce-li být někdo první, ἔσται služebníkem všech (srov. Mt 23,11) ὃς ἄν viz v. 19 φονεύσῃ konj aor -εύω ἔνοχος (z ἐν-έχομαι be held; be liable) s gen či dat trestu, podléhající čemu, vinen; τινί/εἴς τινα podrobený, propadlý čemu ἔσται fut 3sg (med dep) εἰμί κρίσει (z κρίνω) soud, odsouzení, zde snad místní tribunál; ἡ κρίσις fem, skloňuje se jako πόλις 22 ἐγὼ poznámka k ἐγώ εἰμι: J 9,9 ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν: ἄλλοι ἔλεγον, οὐχί, ἀλλὰ ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι. πᾶς mužský rod; πᾶς v predikativní pozici (bez členu) každý bez výjimky; sg bez členu každý v distributivním smyslu; např. πᾶσα χαρά cokoli, co se dá nazvat radostí (Jk 1,2) kdyby to bylo v atributivní pozici (tj. se členem), tak by to odkazovalo na celek ὀργιζόμενος ptcp -ίζομαί τινι, hněvat se na koho txt-crit varianta přidává εἰκῇ bez příčiny ἀδελφῷ D sg ἔσται ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει viz předchozí verš εἴπῃ konj aor 2 λέγω ῥακά (podrobně) aram. nadávka, obecně se má za to, že je to odvozeno od aram. prázdný, s prázdnou hlavou blázne, pošetilče, dutá hlavo! ר יק א (viz též Tischendorf: ῥαχά) avšak lépe ῥακά, srov. Kautzsch, Gram. d. Biblical-Aram., str. 8, aramejské (avšak podle Kautzsche, str. 10, to není důrazný stativ od,ר יק ale zkrácenina z ר יק ן (hebr.,(ר יק prázdný, tj. a hloupý, k ničemu, hloupý, praštěný; snižování, nadávka užívaná Židy v Ježíšově době. συνεδρίῳ συνέδριον sanhedrin, nejvyšší rada, židovský tribunál synedrium, sanhedrin, židovská velerada; místní soud hebraizováno v Mišně: ס נ ה ד ר ן, vysoká rada v Jeruzalémě μωρέ (podrobně) μωρός hloupý, μωρέ blázne! (pošetilý, bláznivý, hloupý; nesmyslný) γέενναν τοῦ πυρός (podrobně) Gehenna, hebr gę-hinnôm, údolí nářku (kvílení); jednoho času místo obětí Molochovi; později: peklo BDAG: There, acc. to later Jewish popular belief, God s final judgment was to take place (cp. Just., A I, 19, 8). In the gospels it is the place of punishment in the next life ג י(א) ב ן ה נּ ם, ve skutečnosti ג י(א) ה נּ ם pořečtěné z τοῦ πυρός hebr. gen (tj. atributivní, kvalitativní) = ohnivá Gehenna εἰς τήν buď tzv. pregnantní konstrukce : vystaven uvržení do Gehenny nebo εἰς pro dativ: náležející do Gehenny, patřící Gehenně Exkurz: Smutný konec ἐν V helénistickém pojetí se už začíná stírat rozdíl mezi klidem a pohybem. Krásnou ilustrací je právě užití εἰς místo ἐν. V klasické řečtině se εἰς používá se slovesy klidu, které mají konotaci následného pohybu, např.: παρεῖναι εἰς τἠν πόλιν; podobně ἐν se slovesy pohybu, které mají konotaci následného klidu: tzv. pregnantní konstrukce. Toto nejspíš vedlo v helénismu k tomu, že se εἰς začalo prosazovat na místech, kde bylo dříve ἐν, docházelo k záměnám s ἐν, které bylo nakonec vytlačeno, čehož jsme svědky v dimotiki: ἐν (společně s dativem) vymizelo kromě několika ustálených frází

7 εἰς se užívá ve smyslu v, do, ať už jde o klid či pohyb 23 προσφέρῃς konj pres -φέρω prakticky na cestě k obětování, nedokončená činnost; přinášet oběť, obětovat δῶρόν dar, obětní dar ἐπί s acc na, k, θυσιαστήριον (z θυσιάζω = θύω obětovat) oltář κἀκεῖ = καὶ ἐκεῖ a tam (kde i kam) μνησθῇς konj aor pass dep μιμνῄσκομαι (klas. μιμνῄσκω, stalo se později deponentním) recall, remember. vzpomenout si, upamatovat se τι enklitikon něco κατὰ + G proti, v rozporu s 24 ἄφες aor 2 impv -ίημι zanech, opusť (odpustit, odeslat) ἐκεῖ - tam ἔμπροσθεν viz v. 16 θυσιαστηρίου oltář (τό) ὕπαγε impv -άγω odejdi, vrať se, odeber se πρῶτον dříve, před tím, místo komparativu πρότερον, adverbium nebo adj Acc n sg διαλλάγηθι impv aor pass δι-αλλάσσω smířit se s τινί; διαλλάσσομαι jen jednou v NZ τότε v tom čase, tehdy; ve vyprávěních uvádí to, co časově následuje pak, načež, nato ἐλθὼν ptcp aor 2 ἔρχομαι πρόσφερε impv pres act, přinášet oběť, obětovat; pres zde může znamenat pokračovat v obětování 25 ἴσθι impv pres act 2sg εἰμί εὐνοῶν ptcp -νοέω (být přátelský) (z εὖ dobře + νοῦς mysl) BDAG: be well-disposed, make friends τινί to or with someone; ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχύ make friends quickly with your oponent = settle the case quickly w. your plaintiff Mt 5:25 opisy s ἴσθι jsou v řečtině běžné. Vzhledem k tomu, že neexistuje aor od εἰμί, je v tomto kontextu ospravedlnitelný překlad smířit se, spřátelit se ἀντιδίκῳ - ἀντί-δικος odpůrce, protivník, nepřítel, oponent v žalobě (δίκη trest) ταχὺ neutrum od ταχύς rychle, neprodleně, brzy, v Mt vždy nahrazuje adv ταχέως ἕως ἕως ὅτου až, dokud ne; zatímco, dokud = ἕως τοῦ χρόνου ᾥτινι by attraction of the relative 17. (ὅτου G od ὅ τι) εἶ 2 sg εἰμί τῇ ὁδῷ μήποτέ aby ne ταχύ μή-ποτε s konj aby snad; ze strachu, že; pro případ, že παραδῷ konj aor 2 act 3sg -δίδωμι ἀντίδικος viz výše κριτῇ soudci, jako προφήτης ὑπηρέτῃ (z ὑπό + ἐρέτης veslař) pomocník (asistent), služebník, biřic; někdo, kdo pracuje pod někým jiným φυλακὴν (z φυλάσσω střežit) vězení, žalář (hlídka, noční hlídka) βληθήσῃ ind fut pass 2sg βάλλω; v helénské řečtině někdy fut nahrazuje po ἵνα (či μήποτε) konj 26 ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην. οὐ μή s konj: důrazný zápor pro něco v budoucnu, viz v. 18. ἐξ-έλθῃς aor 2 konj -έρχομαι. ἐκεῖ-θεν odtud, odtamtud ἕως ἄν s konj aor dokud ne

8 ἀπο-δῷς aor 2 konj -δίδωμι splatit, odevzdat, vrátit, dát, co je kdo povinnen ἔσχατος poslední κοδράντης lat. quadrans nebo jeho ekvivalent, malá římská mince hodnoty 2 λεπτά (Mk 12,42). Předmětem sporu tedy byly peníze? Exkurz k požehnání hebraistický pohled There are two verbs in Hebrew meaning "to bless." One is b rak and the other shar. Can any differences between them be tabulated? For one thing b rak is used by God when he "blesses" somebody. But there is no instance where shar is ever on God's lips. When one "blesses" God the verb is b rak, never shar. One suggestion to explain this sharp distinction, i.e. that shar is reserved for man, is that shar is a word of envious desire, "to be envied with desire is the man who trusts in the Lord." God is not man and therefore there are no grounds for aspiring to his state even in a wishful way. Similarly God does not envy man, never desires something man is or has, which he does not have, but would like to have. Therefore God never pronounces man "blessed" ( ashrê) (Janzen). It should also be pointed out that when b rak is used the initiative comes from God. God can bestow his blessing even when man doesn't deserve it. On the other hand, to be blessed ( ashrê), man has to do something. Finally, b rak is a benediction, shar more of a congratulation. The former is rendered by eulogétos in the LXX and the latter by makarios. To be "blessed" ( ashrê), man has to do something. Usually this is something positive. A "blessed" man, for example, is one who trusts in God without equivocation: Psa 2:12; Psa 34:8 [H 9]; Psa 40:4 [H 5]; 84:5 [H 6]; Psa 84:12 [H 13]; Psa 146:5; Prov 16:20. A "blessed" man is one who comes under the authority of God's revelation: his Torah, Psa 119:1; Psa 1:2; Prov 29:18; his word, Prov 16:20; his commandment, Psa 112:1; his testimony, Psa 119:2; his way, Psa 128:1; Prov 8:32. The man who is beneficent to the poor is blessed (Psa 41:1 [H 2]); Prov 14:21). Note the negative approach of Psa 1, "blessed is the man who does not." He isolates himself and shuns the company of certain people, the ungodly. The psalm ends by noting that it is precisely these ungodly who will in the end be isolated. They will not stand in the judgment. They will be conspicuous by their absence for they will perish. ב רוּך εὐλογητός Rather than happiness in its obyčejném sense, it refers to the deep inner joy of those who have long awaited the salvation promised by God and who now begin to experience its fulfillment. The makarioi are the deeply or supremely happy. τὸ ἱερόν = the whole temple complex, including the sanctuary, ancillary buildings, and courts (here the courts are in mind, probably the court of the Gentiles, cf. Mk 11:17). The sanctuary proper = ὁ ναός, as in vv ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, οὐ μοιχεύσεις. 28 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. 29 εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ: συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν. 30 καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ: συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ. 27 ἠκούσατε, ἐρρέθη viz verš 21 μοιχεύσεις fut. -εύω τινα cizoložit se ženou, imperativní fut, fut používáno pro morální příkazy ל א תּ נ אָף Ex 20,14 qal impf 2sgm slovesa נ אַף cizoložit (o muži, se ženou někoho jiného) 28 πᾶς viz v. 22 každý bez výjimky βλέπων ptcp βλέπω τινά/εἴς τινα dívat se na někoho γυνή (vdaná) žena A sg ἐπι-θυμῆσαι aor inf (-μέω) žádat, toužit, dychtit, být žádostivý τινός, později také τινά; πρὸς τὸ (ἐπιθ.) obvykle účelové: aby, za účelem (aby po ní zatoužil); někdy slabší co se něčeho týče; spíše však může být překladem semitské konstrukce (l + inf.) s významem gerundia (chtění) = s touhou, s chtíčem, s žádostí ἤδη již, už ἐ-μοίχευσεν aor zcizoložil Πρὸς τό Mt 5:28 ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτήν. Smysl nemusí být konsekutivní; očekávali bychom význam s chlípností, chtíčem, smyslnou žádostí, což může být skutečně zamýšlený význam, pokud lze πρὸς τό chápat jako

9 otrocký překlad semit. (hebr. nebo aram.) infinitivu lemor, který, ačkoli sám o sobě znamená (směrem) k, a tak má finální nebo konsekutivní smysl. Může být také použit bez jakékoli takové konotace ve smyslu angl. -ing. Klasickým příkladem je velmi časté hebrejské ל אמ ר lemor, které se používá k uvedení přímé řeči; samo o sobě znamená říci, užívá se však ve smyslu říkání «saying»; odtud pochází v NZ velmi časté λέγων nebo λέγοντες. 29 εἰ reálná podmínka, když tě svádí δεξιός pravý; podle asociace s pravou rukou může být pravé oko považováno za hodnotnější než levé; srov. 1 Sam 11,2 Náchaš Amónský jim odpověděl: Uzavřu ji s vámi tím způsobem, že každému z vás vyloupnu pravé oko. Tak uvedu pohanu na celý Izrael. (Jábešští) ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς člen uspořádává, tvé pravé oko σκανδαλίζω τινά (z σκάνδαλον past) svést ke hříchu, přivést k pádu někoho; původně znamená chytit do pasti, která sklapne, když se jí zvíře dotkne ἔξ-ελε aor 2 impv ἐξαιρέω vyjmout, vyloupnout βάλε aor 2 impv βάλλω odhoď trans ἀπὸ σοῦ pro ἀπὸ σεαυτοῦ Toto opomíjení, které je také v helénské řečtině, je možná tak oblíbené v NZ řečtině proto, že hebr. a aram. sufixová osobní zájmena nerozlišují reflexivní (zvratná) od nereflexivních (osobní ) συμφέρω (vlastně συν-φέρω) dávat dohromady; prospívat; neosobně s dativem následovaným větou uvozenou ἵνα nebo s infinitivem (συμφέρει τινί + ἵνα): je lepší, je výhodnější BDAG: followed by καὶ μή to denote, by way of contrast, what is not advantageous; here and elsewhere it is well translated it is better than klasický překlad: je pro tebe lépe než aby ἀπ-όληται konj aor 2 med 3sg όλλυμι zahynout, zničit se, ztratit se; pozbýt (avšak zahynutí pěkně dokresluje uvržení do Geheny). ἕν neutrum od εἷς μέλος (neutrum končící na -ος) úd, člen, část lidského těla καὶ μή a ne, ale v semit. užití často pro spíše než, raději než Ve vylučovacích větách je semitskou zvláštností vyjádřit jeden člen negativně, aby se položil větší důraz na druhý člen. Řekne-li se Ne A, ale B., má to význam Ne tak mnoho A jako B. nebo Spíše B než A. βληθῇ aor 2 konj pass. βάλλω γέεννα v ἔκ-κοψον impv aor -κόπτω odříznout, useknout, utnout, odstranit; odejmout ἀπ-έλθῃ konj aor 2 act 3sg έρχομαι snad díky aram. tendenci vyhnout se pasivu 31 ἐρρέθη δέ, ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον. 32 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται. 31 ἐρρέθη viz v. 21 ὃς ἄν ὃς který, jenž, ὃς ἐάν (= ἄν) s konj kterýkoli, kdokoli ἀπο-λύσῃ konj aor act 3sg -λύω propustit (poslat pryč, rozvést se) δότω impv aor 2 act δίδωμι dej ἀπο-στάσιον = βιβλίον ἀποστασίου rozlukový list; jinak samotné slovo by znamenalo rozvod, rozluka 32 ἀπο-λύων ptcp παρ-εκτός (παρέξ + ἐκτός) předložka s G: mimo, kromě, vyjma obecný rys: adverbium ve funkci předložky, staré předložky jsou nahrazovány adverbii, kvůli jednotě se pojí jen s G λόγος zde důvod, příčina nebo odraz hebr. דּ ב ר věc, záležitost πορνεία často označuje (sexuální) nevěru vdané ženy, zde možná naznačuje indecency neslušnost, nemravnost, obscénnost (je důvodem k rozvodu v Dt 24,1) či nezákonné incestní manželství ve smyslu Lv 18,6 18 (srov. Sk 15,20) ποιεῖ pres act s inf znamená zapříčinit udělat μοιχευθῆναι inf aor pass μοιχεύω v. 27, act trans o muži, pass o ženě, být cizoložně sveden a tedy vést do cizoložství, tj. být svedena k cizoložství, cizoložit

10 ἀπο-λε-λυμένην ptcp pf pass ἀπο-λύω γαμήσῃ konj aor γαμέω oženit se, vzít si za manželku; nové, pravidelné formy: ἐγάμησα pro ἔγημα. μοιχάομαι ind pres med 3sg ve stejném smyslu jako act dopustit se cizoložství, být cizoložník 33 πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου. 34 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως: μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ: 35 μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ: μήτε εἰς ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως: 36 μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαι ἢ μέλαιναν. 37 ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ: τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν. 33 πάλιν dále, také (zpět; zase, znovu; na druhé straně, a přece), kralic.: opět ἠκούσατε komplexivní globální aor ἀρχαῖος v. 21 ἐπι-ορκήσεις fut ορκέω zapřisáhnout se, zařeknout se, také porušit něčí slib, porušit přísahu, křivě přísahat; οὐ s fut: kategorický zákaz ἀπο-δώσεις fut. -δίδωμι v. 26 učiň, co jsi dlužen, splň závazky, přeložit zde: dodržíš, musíš dodržet, splníš ὅρκος přísaha, předmět přísahy; i plurál o jedné přísaze κύριος Pán; Hospodin ČEP; NWT: Nebudeš přísahat, aniž vykonáš, ale musíš splnit své slavnostní sliby Jehovovi. You must not swear without performing, but you must pay your vows to Jehovah. 34 ὀμόσαι inf aor ὀμνύω τι přísahat, zavázat se přísahou k něčemu ἐν τινι při čem; zde s ἐν, hebrejská konstrukce ὅλως naprosto, zcela, po negaci vůbec μήτε μήτε ani ani v zákazech. θρόνος trůn. 35 ὑποπόδιον (z ὑπο- + πούς) podnožka, podnož, opora nohou. Někteří rabíni pohlíželi na přísahy při nebi, zemi a vlastní hlavě za nezávazné. εἰς (Ἱερ.) nahrazuje ἐν, pravděpodobně reflektuje změnu hebrejské předložky πόλις vynechání členu spojením se semit. statem constructem, nevýznamné (v semitském užití by substantivum bylo ve statu constructu, a tedy bez členu) 36 μή(τε) s konj aor zakazuje konkrétní činnost ὀμόσῃς konj aor ὀμνύω τι přísahat, zavázat se přísahou k něčemu ἐν τινι při čem v. 34 δύνασαι moci, být schopen; mít právo ind pres medpass 2sg δύναμαι Časování tíhne k připodobnění pravidelným tvarům: např. plurál od οἶδα: οἴδαμεν, οἴδατε, οἴδασιν místo ἴσμεν, ἴστε, ἴσασι. Podobně i aoristy ἔδωκα, ἧκα, ἔθηκα, a v plusquamperfektum: -ειμεν, -ειτε,-εισαν místo -εμεν,-ετε,-εσαν. Podobně δύνασαι místo δύνῃ. θρίξ τριχός ἡ vlas, chlup λευκός bílý; zářivý, třpytivý, bělostný nehodí se zde ποιῆσαι inf aor ποιέω, aorist všeobecného, globálního typu: v žádném případě naprosto nemůžeš učinit μέλας (gen. -ανος) -αινα -αν černý. (τὸ μέλαν inkoust) možná λευκός a μέλας mohou být symboly stáří a mládí, avšak i vtipný příklad, jak málo toho zmůžeme sami se sebou barvení vlasů sice známo, ale zde se nejedná o povrchovou úpravu 37 ἔστω buď impv 3rd sg εἰμί λόγος řeč, mluvení ναί ano οὔ stojí absolutně (tj. nezávisle postaveno ve větě) zdůrazněné ne Opakované ano není nějakou ujišťovací formulí, ani vybízením k tomu, abychom ano říkali vždy dvakrát, ale naznačuje zde, že máme říkat zcela upřímné a jasné ano. Jasnost a spolehlivost něčích slov činí přísahu nadbytečnou. Čteme-li např. zábavné helénistické romány, tam se při bozích a dalším přísahá velmi často a následně jsou tyto přísahy porušovány. Takovéto přísahy jsou spíše doplňkem mluvy, než něčím, co je míněno vážně. A toho se máme vyvarovat. περισσός τὸ περισσὸν + G co je navíc, nadbytek; výhoda (to se tu nehodí)

11 πονηροῦ gen. buď od πονηρόν zlo nebo πονηρός Zlý 38 ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. 39 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ: ἀλλ' ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα [σου], στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην: 40 καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον: 41 καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ' αὐτοῦ δύο. 42 τῷ αἰτοῦντί σε δός, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῇς. 38 ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη v. 21 ἀντί vždy s G, při výměně místo, za ὁ ὀφθαλμός, Akk oko ὀδούς ὀδόντος ὁ zub 39 ἀντι-στῆναι inf aor 2 act (intr.) ἀνθ-ίστημι + D postavit se proti, vzdorovat, odporovat ὅσ-τις každý, kdo, zevšeobecňující zájmeno vztažné; nominativus pendens (nominativus absolutus; vzhledem k, druh anakolutu v lidové řečtině, věta začne logickým (ne gramatickým) podmětem a pak naváže zájmenem ve správném pádě) ῥαπίζω tlouci, bít, udeřit δεξιός v. 29 σιαγών -γόνος ἡ A sg f tvář, líce στρέψον impv aor στρέφω trans nastavit; jinak obrátit ἄλλος jiný, další, pak i druhý, pro ἕτερος druhý (ze dvou), vnímání duality je však už v helén. řečtině zcela zastaralé a mizí nominativus pendens se opakuje (pokračuje) až do konce oddílu verše 42 Proto každý, kdo (co se týče) lze vyjádřit opakovaným kdo by 40 θέλων ptcp pres act D m sg κριθῆναι inf aor pass zde s akt významem (dep) κρίνομαί τινι soudit se s někým, ne tedy být souzen χιτών 6 χιτῶνος ὁ spodní oděv λαβεῖν aor 2 inf λαμβάνω τι zmocnit se něčeho ἄφ-ες impv aor, v. 24, ἄφ. αὐτῷ nechej mu ἱμάτιον svrchní oděv, plášť důležité pro zajištění na zimu a noc, nesmělo se brát do zástavy déle než do večera Ex 22,25 Jestliže se rozhodneš vzít do zástavy plášť (τὸ ἱμάτιον) svého bližního, do západu slunce mu jej vrátíš 26 neboť jeho plášť, kterým si chrání tělo, je jeho jedinou přikrývkou. V čem by spal? Stane se, že bude ke mně úpět a já ho vyslyším, poněvadž jsem milostivý. V době historické nosili muži doma krátký přepásaný vlněný χιτών, na ven se zahalovali v ἱμάτιον čtvercový či obdélníkový přehoz, otočili si jej kolem těla a přes ramena a upravili v záhyby. 41 ἀγγαρεύσει fut -εύω nutit k nějaké službě, vymáhat co na kom τινά τι (slovo přejaté z perštiny: pův. královští poslové, kteří mohli podle potřeby verbovat jiné) μίλιον A sg n vytvořené z latinského pl mil(l)ia (passuum) 1000 paces, míle římská, asi 1487 m; Acc prostoru ὕπ-αγε jdi, impv pres act v. 24. μετ + G s δύο dva, N=G=A, jen D je δυσίν; v klas. řečtině však úplně jinak, jeden tvar pro přímé pády a druhý pro nepřímé odraz duálu 42 αἰτῶν ptcp pres act D αἰτέω prosit, žádat τινά τι něco od někoho δός aor 2 impv δίδωμι; v použití aor impv Mt počítá se specifickou příležitostí, kde Lk (δίδου) vyslovuje obecné pravidlo δανίσασθαι aor. inf. mid. δαν (ε)ίζω act. půjčovat (hl. peníze); med půjčit si ἀπο-στραφῇς aor 2 konj pass -στρέφω odvrátit se, zavrhnout; pass s reflexivním významem -στρέφομαί τινα odvrátit se od někoho, zamítnout někoho prohibitivní konj: μή + konj aor, typicky v 2. osobě (Wall469) 43 ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. 44 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς,

12 45 ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. 46 ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; 47 καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; 48 ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν. 43 ἀγαπήσεις fut (ve funkci kategorického impv) -πάω budeš (musíš) milovat; Jaká je to láska, kterou lze přikázat? Viz velké slovníky πλησίον adv blízko, ὁ πλησίον (nesklonné) bližní μισήσεις fut -σέω ošklivit si, nenávidět; dle hebr.: méně milovat, klást na druhé místo, imperativní fut srov. You shall love the sons of light and hate the sons of darkness, Qumran Manual of Discipline 1, 9 ἐχθρός nenáviděný, kdo je v nepřízni; kdo je nepřátelský, ὁ nepřítel 44 ἀγαπᾶτε impv pres act πάω προσ-εύχεσθε impv pres med/pass dep εύχομαι, modlit se ὑπέρ + G za někoho διωκόντων ptcp pres act G m pl, pronásledovat (trans) 45 ὅπως (jak) + konj uvádí účelovou (final) větu: aby γένησθε aor 2 konj med dep γίνομαι být či lépe, jste se u(pro)kázali, srov. Lk 10,36; J 15,18 ὅτι neboť Vulgáta má qui, což předpokládá čtení ὅς; pro obě čtení je základem aram. di (to je velká kapitola) ἥλιος Slunce ἀνα-τέλλω trans a kauzativní nechat vycházet, (intrans vycházet) βρέχω trans a kauzativní nechat pršet, seslat déšť; zavlažit, pokropit, smáčet ἄ-δικος nespravedlivý, nepoctivý, wrongdoer 46 ἀγαπήσητε aor konj act ἀγαπῶντας ptcp pres act A m pl jestliže tedy milujete τίς zde adj, jako atribut jaký μισθός odměna, odplata, mzda ἔχετε pres; i když ne ještě reálně, přesto už vlastněná podle práva; pres často nahrazuje fut s ἔχω a ἔρχομαι οὐχί ne, cožpak ne uvádí otázku, která očekává odpověď ano καί dokonce τελ-ώνης celník, výběrčí daní, publikán; koupil si (ὠνέομαι) právo vybírat daně (τέλος, τό, -ους) a byl nenáviděn kvůli přehnanému vymáhání, zejména jako Žid byl opovrhovaný pro kolaboraci s Římany τὸ αὐτό neut. to stejné, totéž, tj. podobně, stejně tak ποιοῦσιν ind pres act 47 ἀσπάσησθε konj aor med dep ἀσπάζομαι pozdravit, přivítat μόνον (neutrum jako adv) jenom, jedině, pouze περισσός v.37 τὸ περισσὸν + G to, co je navíc; výjimečný, mimořádný ἐθνικός (adj. z τὰ ἔθνη gentiles) pohanský; + člen: pohan τὸ αὐτό se členem totéž 48 ἔσεσθε fut εἰμί imperativní musíte být ὑμεῖς navíc, pro zdůraznění τέλειος (z τέλος, τό, -ους) dokonalý, završený, zralý; zasvěcený hebrejské slovo,תּ מ ים užívané často v SZ, odkazuje na dokonalost ve smyslu etické slušnosti (přímosti) οὐράνιος nebeský ὡς jako, protože

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Problém identity instancí asociačních tříd

Problém identity instancí asociačních tříd Problém identity instancí asociačních tříd Autor RNDr. Ilja Kraval Ve školeních a také následně po jejich ukončení se stále častěji objevují dotazy, které se týkají tzv. identity instancí asociační třídy.

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5060CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení Obsah Úvod. Substantiva. Adjektiva. Personalia, posesiva. Demonstrativa. Interogativa, relativa 0. Indefinita, negativa. Numeralia 0. Verba prézentní tvary. Verba préteritum 0. Verba aspekt. Verba futurum.

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Minulý čas prostý Past simple Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Use Použití Minulý čas prostý používáme, hovoříme-li o činnostech, událostech či stavech, které začaly a také skončily v

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010)

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) VONDŘICH I.: POTLAČENÍ EKZÉMU KORTIKOIDNÍ TERAPIÍ KASUISTIKA Z POHLEDU LÉKAŘE, PSYCHOSOM, 2010;8(4), s. 249-252 Souhrn: Rád bych se

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PRVNÍ PODMÍNKOVÁ VĚTA VY_32_INOVACE_AK_2_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomné časy v angličtině jsou: Present simple Přítomný čas prostý Present continuous Přítomný čas průběhový Present perfect Předpřítomný čas Present perfect

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Present simple (přítomný čas prostý)

Present simple (přítomný čas prostý) Present simple (přítomný čas prostý) MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_12 Tématický

Více

Od 8.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz. Květoslava Kaziměrčíková

Od 8.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz. Květoslava Kaziměrčíková VY_22_INOVACE_62_Píseň Don t cry Od 8.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce s textem

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu 5.2 Anglický jazyk Vyučovací předmět anglický jazyk je zařazen do výuky v prvním až čtvrtém ročníku nižšího stupně gymnázia. Vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

I m sending my homework. I m still ill and I m going to stay at home for another week.

I m sending my homework. I m still ill and I m going to stay at home for another week. P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Kateřina Čechová aj9-kat-cec-psa-10 Z á k l a d o v ý t e x t : ear Mrs. Nash, I m sending my homework. I m still ill and I m going to stay

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) Rozvíjení vyjadřovacích Umí využívat dvoujazyčný slovník, rozumí autentickému materiálu. Rozumí jednoduchým textům z učebnice; dorozumí se v běžných každodenních situacích. učebnice za použití vizuálních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Kámen z Da 2,44-45. Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne. Semestrální práce. Václava Kounová. Peter Čík, M.A.

Kámen z Da 2,44-45. Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne. Semestrální práce. Václava Kounová. Peter Čík, M.A. Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Semestrální práce Z předmětu Daniel Václava Kounová Kámen z Da 2,44-45 EXEGEZE TEXTU Peter Čík, M.A. Sázava leden 2009 1 ää 1. ÚVOD Tento text jsem si vybrala

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Od 8.p.r. Použité zdroje : Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace

Od 8.p.r. Použité zdroje : Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace VY_22_INOVACE_63_Píseň Od 8.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce s textem písně: 1.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Milan Brouček* Protimonopolný úrad Slovenskej republiky European Commission, DG Competition AKTUÁLNE TRENDY V SLOVENSKOM A EURÓPSKOM

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis DRUHÁ PODMÍNKOVÁ VĚTA VY_32_INOVACE_AK_2_18 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu anglický jazyk 2. stupeň Anglický jazyk se vyučuje v 6. 9. ročníku ve 3 hodinách týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : LATINA Ročník: KVINTA a I.ROČNÍK Učebnice: Gason, J., Lambert, A., Invitation au Latin 4e :D Enée à César, Magnard, Paris, 1990 Tématická

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA zná základní pozdravy umí si vyžádat informaci o jménu a sám tuto informaci poskytnout je schopen prakticky využít abecedu při hláskování umí pracovat se slovníkem rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

1. Introduction - That is me. 1. Presentation

1. Introduction - That is me. 1. Presentation 1. Introduction - That is me ZŠ a MŠ Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 15 Cíl hodiny: Vytvořit prezentaci "To jsem já", zopakovat slovesa popisující zájmy a přítomný čas průběhový (Učebnice: Project 2, Introduction

Více