Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11"

Transkript

1 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Název a sídlo školy: Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537/7, Praha 4 www: www. eapraha.cz Zřizovatel: Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 9, Praha 1 Ředitelka: Mgr. Jitka Jarošová Statutární zástupkyně ředitelky: PhDr. Jarmila Rollová Zástupce ředitelky: Mgr. Aleš Beran Rada ŠPO: Mgr. Martin Čech Ing. Jan Kamenický Taťána Šmejkalová 1

2 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola sdružuje vyšší odbornou školu a střední odbornou školu. Evangelická akademie byla zřízena Českobratrskou církví evangelickou jako střední škola zaměřená na výchovu sociálních pečovatelů a dalších odborných pracovníků zejména pro zařízení Diakonie ČCE. Žáci a studenti jsou připravováni podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a proto je jejich uplatnění v celé sociální sféře, ve veřejnoprávních institucích státní správy a samosprávy, v církevních a nestátních neziskových organizacích. Škola byla zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení (dále jen síť ) dne pod č.j.: /90-22 s účinností od Od roku 1996 se místo Evangelické akademie ve vzdělávacím systému výrazně změnilo. Dodatkem zřizovací listiny ze dne 15. listopadu 1995 č.j.: 2923/95 byla v rámci Evangelické akademie zřízena vyšší odborná škola sociálně právní, která nahradila původní dvouleté nástavbové studium, jako jedna právnická osoba se střední sociální školou. Vyšší odborná škola sociálně právní byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne pod č.j.: / , a to s účinností od Vzhledem k potřebě zabezpečovat bezproblémovou komunikaci některých Romů s úřady vyvstala v druhé polovině 90. let v naší společnosti potřeba sociálního vzdělání dospělých Romů, kteří by se stali nezávislými prostředníky mezi státní správou a místními komunitami. V průběhu jara 1997 byl na podnět nadace dr. Rajka Djuriče ve spolupráci nadace OSF, katedry sociální práce FF UK a Evangelické akademie vytvořen projekt dálkového vzdělávání na úrovni středoškolského studia jako studijní obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Dne 5. září 1997 zahájil v prostorách Evangelické akademie první ročník tohoto studia. Rozhodnutím náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy čj.: /98-22 ze dne 17. dubna 1998 byl tento projekt po dobu pěti let experimentálně ověřován a s účinností od 1. září 2004 se stal řádným studijním oborem Sociální činnost v prostředí etnických minorit. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. byla ke dni 1. července 2006 do školského rejstříku škola zapsána s názvem Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola jako školská právnická osoba. 1.2 Poslání školy Posláním Evangelické akademie je připravit sociální pracovníky a další odborné pracovníky sociálních služeb, kteří budou schopni samostatně působit v sociální sféře ku prospěchu potřebných občanů, a to s ohledem na moderně koncipované komplexní služby a křesťanský přístup ke klientovi. Kromě kvality odborného vzdělání klademe důraz na kultivaci etických postojů žáků a studentů. Usilujeme o to, aby hodnoty milosrdenství, solidarity, důstojnosti klienta a tolerance získaly u studentů a žáků svou přesvědčivost a chtěli se na nich sami svobodně podílet. 1.3 Spolupráce s vysokými školami Evangelická akademie navázala v prosinci 2007 úzkou spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK. Absolventům Vyšší odborné školy sociální práce je od září 2008 umožněno, aby si po složení přijímacích zkoušek na ETF UK během jednoho roku prezenčního studia doplnili vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru Pastorační a sociální práce a získali titul bakalář (Bc.). Od školního roku 2008/09 využívá této možnosti většina absolventů vyšší odborné školy Evangelické akademie. Absolventi najdou uplatnění jako pastorační a sociální pracovníci v církevních, neziskových i veřejných organizacích. VOŠ dále spolupracuje s Fakultou humanitních studií UK. Některé předměty vyučované na VOŠ byly schváleny vědeckou radou FHS a jsou vypsány v informačním systému Karlovy univerzity. Studenti z FHS a dalších fakult UK je tudíž mohou absolvovat na EA. 2

3 Úzká spolupráce byla navázána také s Teologickou fakultou JU. Pokud jsou naši absolventi přijati na kombinované studium Sociální péče / Sociální a charitativní práce, je jim uznáno vzdělání získané na naší škole. 1.4 Vzdělávací centrum Od školního roku 2008/09 je součástí Evangelické akademie centrum dalšího vzdělávání. Evangelická akademie je akreditována MPSV jako vzdělávací instituce pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách, dále je akreditována MŠMT jako vzdělávací instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Absolventi kurzů získají certifikát uznávaný MPSV a MŠMT jako doklad o získání kvalifikace, popř. doklad o dalším vzdělávání. Za 3 roky byly realizovány čtyři kurzy pro pracovníky v sociálních službách, ve kterých získalo kvalifikaci více než sto pracovníků pražských domovů pro seniory a dalších zařízení sociální péče. V průběhu školního roku 2010/11 proběhly dva kvalifikační kurzy pro pracovníky sociálních služeb se zaměřením na přímou péči o osoby se zdravotním postižením a jeden kurz Podpora komunikačních dovedností dětí raného věku určený speciálním pedagožkám ze speciálně pedagogických center a mateřských škol. 1.5 Materiální zajištění školy Evangelická akademie je malá škola, jejíž kapacita nepřesahuje 7 tříd denního studia a 6 tříd dálkového studia. Toto omezení je z hlediska zaměření školy velice důležité, protože žáci, studenti a vyučující se osobně všichni znají. Osobním kontaktem se vytváří i příznivá atmosféra školy, což přispívá k lepší přípravě budoucích sociálních pracovníků a dalších odborníků sociální péče. Škola se nachází v přebudovaném objektu bývalé mateřské školy pronajatém od Městské části Praha 4. Kromě kmenových učeben standardně vybavených audiotechnikou a videotechnikou pro jednotlivé třídy jsou ve škole odborné učebny pro výuku výtvarné výchovy, arteterapie a supervizí, výpočetní techniky a odborná knihovna. V knihovně se studovnou pro žáky, studenty i učitele školy jsou též počítačová pracoviště včetně připojení k internetu. Knihovnu, která obsahuje více než svazků odborné literatury, mohou žáci i učitelé využívat ve dnech výuky. Počítače propojené do sítě a s připojením k internetu mají ve všech kabinetech i učitelé školy. Velké finanční prostředky jsou každoročně věnovány na nákup učebnic a další odborné literatury, modernizaci výpočetní techniky, audiovizuální techniky a dalších didaktických pomůcek. Škola má k dispozici dvě posluchárny vybavené audiotechnikou, videotechnikou a prezentační technikou, každá s kapacitou 45 osob. Prostory v Hrusické ulici nestačí pro výuku všech typů studia včetně celoživotního vzdělávání. Z tohoto důvodu má škola pronajaty tři učebny a kabinet v nedaleké bývalé knihovně v Postupické ulici, které jsou využívány vyšší odbornou školou. Pro výuku tělesné výchovy si škola pronajímá tělocvičnu v blízké ZŠ Na Chodovci. Žáci, studenti a vyučující školy mají možnost se stravovat v ZŠ Na Chodovci. 3

4 2. Studijní obory/programy 2.1 Střední odborná škola M/008 Sociální činnost sociální pečovatelství (dobíhající obor) denní studium délka studia 4 roky Cílová kapacita oboru: 140 žáků M/009 Sociální činnost sociální vychovatelství (dobíhající obor) denní studium délka studia 4 roky Cílová kapacita oboru: 140 žáků M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství od denní studium délka studia 4 roky Cílová kapacita oboru: 240 žáků M/03 Pedagogické lyceum od denní studium délka studia 4 roky Cílová kapacita oboru: 140 žáků M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost v prostředí etnických minorit od dálkové studium délka studia 5 let Cílová kapacita oboru: 100 žáků M/010 Sociální činnost v prostředí etnických minorit (dobíhající obor) dálkové studium délka studia 5 let Cílová kapacita oboru: 100 žáků Střední odborná škola vychovává ve studijním oboru Sociální činnost denní formou sociální pečovatele a sociální vychovatele, dálkovou formou romské poradce a terénní pracovníky. Každoročně se otevírá jedna třída střední školy studijní obor Sociální činnost a každý druhý rok jedna třída dálkového studia se zaměřením na sociální činnost v prostředí etnických minorit. Dobíhající studijní obory Sociální činnost sociální pečovatelství a Sociální činnost sociální vychovatelství připravují žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci pro práce v sociálních zařízeních, zvl. pro tělesně, smyslově či mentálně postižené, pro práce v charitativních zařízeních a charitativní činnost vůbec. Absolventi jsou připraveni pro výkon odborných činností, jejichž těžištěm je bezprostřední styk se sociálně nebo zdravotně handicapovanými lidmi, pro osobní asistenci postiženým, pomoc těmto lidem při řešení jejich problémů a sociálních potřeb. Vzdělávací program dobíhajícího studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit připravuje specializované pracovníky k výkonu odborné práce v sociální oblasti, zejména pro práci s klienty žijícími v sociálně vyloučených lokalitách či lokalitách ohrožených sociální exkluzí. Příprava je orientována k přímé terénní práci v ohrožených lokalitách, současně ke koncepční práci vedoucí k řešení problémů soužití romské menšiny s majoritou na úrovni orgánů státní správy a samosprávy, či nestátních neziskových organizací. Od školního roku 2010/11 byla v dálkovém studiu zahájena výuka podle nového školního vzdělávacího programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit (RVP Sociální činnost). Tento program navazuje na tradici původního s větším důrazem na všeobecnou složku vzdělání. Absolvent se uplatní jako pracovník v sociálních službách, a to zejména při přímé péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, při výkonu základní výchovné nepedagogické činnosti, uplatnění najde také v terénních službách poskytovaných státními i nestátními organizacemi. Může se též uplatnit ve funkci romského poradce, eventuálně jako koordinátor romských poradců v orgánech státní správy a samosprávy, zejména na krajských, obecních a městských úřadech. Uplatnění najde 4

5 také v nevládních organizacích a jiných institucích pracujících v oblasti záležitostí etnických menšin, zejména romských komunit. Od je v 1. ročníku denního studia zahájena výuka podle nového školního vzdělávacího programu Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství (RVP Sociální činnost). Absolvent se uplatní jako pracovník v sociálních službách v různých ambulantních či pobytových zařízeních, v terénních službách. Je připraven zejména pro výkon základní výchovné nepedagogické činnosti v zařízeních pro děti i dospělé s tělesným, smyslovým či mentálním postižením, pro nemocné i seniory. Uplatní se jako pracovník sociálních služeb obecních úřadů a zařízení charitativních organizací. Absolventi obou nových studijních programů získají odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Ve školním roce 2011/12 škola zahajuje výuku v dalším novém oboru vzdělání Pedagogické lyceum. Obor je určen žákům se zájmem o humanitní obory, esteticko-výchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na fakultách připravujících učitele či ve studiu humanitních oborů (např. sociální práce, andragogika, pedagogika, psychologie,dějepis), popř. na vyšších odborných školách pedagogického či sociálního zaměření. 2.2 Vyšší odborná škola N/01 Sociální práce denní studium N/01 Sociální práce dálkové studium délka studia 3 roky délka studia 4 roky Nejvyšší povolený počet studentů vyšší odborné školy: 150 studentů Vyšší odborná škola komplexně připravuje absolventy na práci sociálních pracovníků, kteří jsou připraveni pomáhat lidem zlepšit jejich sociální funkci a zabránit jejich sociálnímu vyloučení. Cílem vzdělávacího programu Sociální práce je připravit kompetentní sociální pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické tak, aby své získané postoje, vědomosti a dovednosti dokázali aplikovat při práci s klienty a v jejich prospěch. Specifikem studia na Evangelické akademii je důraz na kultivaci etických postojů studentů, na reflexi spirituality sociální práce jako oboru a budování profesionální hodnotové orientace studujících. Studium sociální práce ve vzdělávacím programu se opírá o křesťanské pojetí člověka a společnosti. 5

6 3. Výsledky vzdělávání 3.1 Střední odborná škola Počet žáků a tříd ve školním roce 2010/11 dle zahajovacích výkazů studijní obor kód oboru délka studia ročník počet tříd počet žáků Sociální činnost soc. vychovatelství M/ denní Sociální činnost soc. vychovatelství M/ denní Sociální činnost soc. vychovatelství M/ denní Sociální činnost soc. vychovatelství M/ denní forma studia Sociální činnost M/ dálkové Sociální činnost v prostředí etnických minorit Sociální činnost v prostředí etnických minorit M/ dálkové M/ dálkové Dálkové studium oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit se otevírá každým druhým rokem. Změny v počtech žáků v průběhu školního roku 2010/11 denní studium 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník přerušili vzdělávání nastoupili po přerušení vzdělávání sami ukončili vzdělávání vyloučeni ze školy z výchovných důvodů vyloučeni ze školy pro neplnění studijních povinností nepostoupili do vyššího ročníku z toho nebylo povoleno opakování přestoupili z jiné školy přestoupili na jinou školu Změny v počtech žáků v průběhu školního roku 2010/11 dálkové studium 1. ročník 3. ročník 5. ročník přerušili vzdělávání nastoupili po přerušení vzdělávání sami ukončili vzdělávání vyloučeni ze školy z výchovných důvodů vyloučeni ze školy pro neplnění studijních povinností nepostoupili do vyššího ročníku z toho nebylo povoleno opakování přestoupili z jiné školy přestoupili na jinou školu

7 Vyloučeni z prospěchových důvodů byli zejména ti žáci, kteří přestoupili z jiných škol a následně nevykonali úspěšně rozdílové zkoušky Prospěch a chování žáků ve školním roce 2010/2011 (k ) Denní studium počet žáků 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník prospěli celkem z toho s vyznamenáním neprospěli 2 5 (1 nekl.) 3 0 z toho povoleno opakovat ročník Dálkové studium počet žáků 1. ročník 3. ročník 5. ročník prospěli celkem z toho s vyznamenáním neprospěli z toho povoleno opakovat ročník Denní studium Hodnocení chování žáků ve školním roce 2010/2011 počet žáků velmi dobré uspokojivé neuspokojivé celkový počet zameškaných hodin: hodin z toho neomluvených: 632 hodin průměr zameškaných hodin na žáka: 157 hodin Výsledky maturitních zkoušek 2010/2011 (k ) Sociální činnost sociální vychovatelství denní studium Počet žáků Počet žáků, kteří konali zkoušku 25 z toho opakovaně u zkoušky 0 Počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke 1 zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním 3 Počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl neprospěl

8 Sociální činnost v prostředí etnických minorit dálkové studium Počet žáků Počet žáků, kteří konali zkoušku 17 z toho opakovaně u zkoušky 0 Počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke 2 zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním 2 Počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl 11 neprospěl 4 Jeden žák dálkového studia 5R se omluvil z maturitní zkoušky 2010/11, v jarním ani v podzimním termínu zkoušku nekonal Přijímací řízení na vyšší typ školy, uplatnění absolventů Denní studium Většina absolventů denní formy studia střední odborné školy pokračuje ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole obvykle se zaměřením na sociální a charitativní práci nebo pedagogiku, někteří z nich souběžně pracují ve vystudovaném oboru. Uplatnění nacházejí bez problémů, často v zařízeních, kde absolvovali na střední škole odbornou praxi. Typ školy Studijní obor Počet přijatých studentů Vysoké školy Vyšší odborné školy Mimo obor Speciální pedagogika 1 Sociálním pedagogika 2 Sociální práce 1 Sociální a charitativní práce 2 Fakulta humanitních studií 1 Sociální práce 2 Speciální pedagogika 1 Sociální pedagogika 2 Konzervatoř 1 Jazyková škola 3 Dálkové studium O absolventy dálkového studia SOŠ oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit je v terénu zájem. Ukazuje se, že komplexně sociálně vzdělaný pracovník, který je ochoten pracovat i v sociálně nejslabších lokalitách, nachází bez problému uplatnění prakticky v celé sociální oblasti, zejména v sociální oblasti menšin. Studenti, až na výjimky, již v průběhu studia pracují jako terénní pracovníci v nestátních neziskových organizacích či sociálních odborech státní správy, jako asistenti učitelů ve školách s romskými žáky nebo pečovatelé v domovech pro seniory. Mnozí z nich si úspěšným ukončením středoškolského studia zajistili kvalifikovanou pracovní pozici. Někteří absolventi pokračují ve studiu na vysoké škole. 8

9 3.1.6 Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2011/2012 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) Obor vzdělání: Sociální činnost M/01 Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství počet přihlášek celkem 32 počet kol přijímacího řízení celkem 4 počet přijatých celkem 26 z toho v 1.kole 21 z toho ve 2.kole 1 z toho v dalších kolech 4 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 6 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 0 Obor vzdělání: Pedagogické lyceum M/03 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (dálkové vzdělávání) počet přihlášek celkem 20 počet kol přijímacího řízení celkem 4 počet přijatých celkem 15 z toho v 1.kole 6 z toho ve 2.kole 5 z toho v dalších kolech 3 z toho na odvolání 1 počet nepřijatých celkem 5 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 0 Studijní obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit se otevírá každým druhým rokem, ve školním roce 2011/12 neotevíral Školní vzdělávací programy V průběhu školního roku byl vytvořen pro denní studium školní vzdělávací program oboru vzdělání M/01 Sociální činnost; název školního vzdělávacího programu Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Po zkušenostech z minulých let, kdy většina absolventů střední školy neodchází přímo do praxe, nýbrž úspěšně pokračuje ve studiu na vysoké či vyšší odborné škole, Evangelická akademie otevřela nový studijní obor M/03 Pedagogické lyceum, určený především žákům s předpoklady pro pokračování ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách humanitního zaměření. 9

10 Školní vzdělávací programy Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství a Pedagogické lyceum vznikly v rámci projektu Cesta ke kvalitě inovace a modernizace vzdělávání na Evangelické akademii v rámci operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA). 3.2 Vyšší odborná škola Počet studentů ve školní roce 2010/11 podle zahajovacích výkazů studijní obor kód oboru ročník Sociální práce - denní N/ Sociální práce - denní N/ Sociální práce - denní N/ Sociální práce - dálkové N/ Sociální práce - dálkové N/ Sociální práce - dálkové N/ počet studentů Změny v počtech studentů v průběhu školního roku 2010/11 denní studium 1. ročník 2. ročník 3. ročník přerušili vzdělávání nastoupili po přerušení vzdělávání sami ukončili vzdělávání vyloučeni ze školy pro neplnění studijních povinností nepostoupili do vyššího ročníku z toho nebylo povoleno opakování přestoupili z jiné školy přestoupili na jinou školu jiný důvod změny (uveďte jaký) Změny v počtech studentů v průběhu školního roku 2010/11 dálkové studium 1. ročník 3. ročník 4. ročník přerušili vzdělávání nastoupili po přerušení vzdělávání sami ukončili vzdělávání vyloučeni ze školy pro neplnění studijních povinností nepostoupili do vyššího ročníku z toho nebylo povoleno opakování přestoupili z jiné školy přestoupili na jinou školu jiný důvod změny (uveďte jaký)

11 3.2.2 Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2011/2012 Studijní obor N/01 Sociální práce denní studium Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) počet přihlášek celkem 108 počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem 81 z toho v 1.kole 70 z toho ve 2.kole 9 z toho v dalších kolech nekonalo se z toho na odvolání 2 nastoupili ke studiu 44 počet nepřijatých celkem 27 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 0 Dálková forma studia oboru Sociální práce se otevírá každým druhým rokem, ve školním roce 2010/11 neotevíral Výsledky absolutoria 2010/11 (k ) Počet studentů denní studium Počet studentů v posledním ročníku K absolutoriu přistoupili Prospěli celkem z toho s vyznamenáním 4 4 Opravné zkoušky 3 6 dálkové studium Opravnou zkoušku z jednoho předmětu vykoná devět studentek v říjnu Jedna studentka vyloučena ze školy pro podvod Uplatnění absolventů Na vyšší odborné škole tvoří 30% z celkové hodinové dotace učebního plánu odborné praxe na vybraných pracovištích. Výukovými pracovišti VOŠ jsou nestátní neziskové organizace, dále též referáty sociálních věcí městských úřadů (oddělení sociálně právní ochrany dětí, oddělení kurátorů) a poradny (poradna pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy). V průběhu studia se studenti rozhodují o svém zaměření a závěrečnou čtrnáctitýdenní praxi ve většině případů absolvují již na svém budoucím pracovišti. Zájem o absolventy Evangelické akademie ve výše uvedených zařízeních je tradičně velký. Většina absolventů VOŠ zároveň usiluje o získání vysokoškolského titulu, a tudíž pokračuje distanční či denní formou ve studiu na vysoké škole, zejména na Evangelické teologické fakultě UK, kde se v ročním studiu snaží získat vysokoškolské bakalářské vzdělání ve studijním oboru Pastorační a sociální práce. 11

12 3.2.5 Akreditace vzdělávacích programů Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola předložila 11. dubna 2007 žádost o akreditaci studijního programu Sociální práce oboru vzdělávání N/.. Sociální práce a pedagogika. Studijnímu programu byla 4. července 2007 udělena akreditace. Akreditovaný vzdělávací program N/01 Sociální práce, v denní a dálkové formě vzdělávání, byl zapsán do školského rejstříku s účinností od Vzdělávací program je koncipován v souladu se standardy vzdělávání v sociální práci schválenými Asociací vzdělavatelů v sociální práci. Cílem je připravit kompetentní sociální pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické tak, aby své získané postoje, vědomosti a dovednosti dokázali aplikovat při práci s klienty a v jejich prospěch. Specifikem vzdělávacího programu je důraz na kultivaci etických postojů studentů, na reflexi spirituality sociální práce jako oboru a budování profesionální hodnotové orientace studujících. Studium sociální práce ve vzdělávacím programu se opírá o křesťanské pojetí člověka a společnosti a využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků. Důsledně je aplikován individuální přístup ke studentům. Tyto akcenty odpovídají křesťanskému poslání školy. Vzhledem k chystané změně koncepce studijního oboru Pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě UK, které se účastní i vyučující Evangelické akademie, připravila vyšší odborná škola reakreditaci stávajícího vzdělávacího programu N/01 Sociální práce. Kromě rozšíření stávajících učebních dokumentů o aktuální trendy oboru je cílem změny lepší prostupnost obou programů a snazší přechod absolventů Evangelické akademie Vyšší odborné školy do bakalářského programu ETF UK. Inovované učební dokumenty budou předány ke schválení Akreditační komisi pro vyšší odborné vzdělávání v listopadu Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 4.1 Vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy Místo pobytu Počet žáků/studentů Zaměření kurzu Běleč nad Orlicí 37 Seznamovací pobyt studentů 1 VOŠ Běleč nad Orlicí 15 Výjezdní seminář k tvorbě absolventských prací 3 VOŠ Boží Dar 25 Lyžařský kurz žáků SOŠ Chorvatsko 17 Sportovně-turistický kurz SOŠ Na začátku školního roku od září 2010 byl pro studenty 1. ročníku VOŠ pořádán kurz komunikačních technik, který zároveň slouží k vzájemnému poznání nových studentů a pedagogů a k vybudování pozitivních vztahů ve studijní skupině. Výuka a ostatní aktivity kurzu probíhaly komunitní formou. Pro studenty 3. ročníku VOŠ byl od 4. do 6. října 2010 uspořádán výjezdní seminář k tvorbě absolventských prací. Lyžařského kurzu na Božím Daru se v měsíci únoru zúčastnilo 10 žáků prvního ročníku střední školy a 14 žáků z vyšších ročníků a 1 studentka VOŠ. Kromě hlavní náplně kurzu, tj. zvládnutí základních lyžařských dovedností a podpora zdravého životního stylu, bylo cílem tohoto kurzu stmelení kolektivu žáků 1. ročníku a starších spolužáků. V červnu 2011 škola pořádala pro žáky 3. ročníku střední školy sportovně-turistický kurz v Chorvatsku, kterého se zúčastnili i žáci nižších ročníků a 2 studentky VOŠ. Náplní kurzu byly sportovní hry a cyklistika, dále pak plavání a hry na podporu zodpovědnosti ke skupině a zvládání zátěžových situací. 4.2 Zahraniční kontakty Škola udržuje již několik let kontakt zejména se zahraničními subjekty, ve kterých žáci SOŠ a studenti VOŠ vykonávají odbornou praxi. 12

13 Zahraniční praxe a exkurze žáků a studentů školy Konference v Paříži Příchozí/Migranti výzva k utváření společné budoucnosti Sdružení Ackermann Gemeinde umožnilo studentům vyšší odborné školy zúčastnit se ve dnech listopadu 2010 konference Semaines Sociales de France na téma Migrants un avenir a construire ensemble (Příchozí/Migranti výzva k utváření společné budoucnosti), která se konala v rámci Francouzských sociálních týdnů v Paříži. Celá akce se odehrávala v areálu Parc Floral de Paris, konferenčním centru, kde mohly tisíce lidí naslouchajících životním osudům migrantů, kteří přišli do Francie začít lepší život. Jejich příběhy doplnily přednášky sociologů, antropologů, filosofů a dalších odborníků na danou problematiku, kteří se snažili nalézt způsob, jak zlepšit život nejen těm, kteří do Francie přicházejí, ale i těm, kteří ji už od narození mohou nazývat svým domovem. Konference se zúčastnilo 6 studentů třetího ročníku vyšší odborné školy: M. Pospíšilová, M. Lindrová, M. Bezděková, A. Jarchovský, M. Černá, M. Zachová. Konference Tutzing Čas žít, čas zemřít Hana Brožková, 3.VOŠ Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) pořádalo seminář pod názvem Čas žít a čas umírat - společné vytyčení pozic evangelických církví v Evropě při pomoci v umírání a dalších otázkách konce života. Seminář se konal na Evangelické akademii v Tutzingu nedaleko Mnichova v termínu února Jednání probíhalo dvojjazyčně anglicky a německy, předpokladem účasti byla schopnost používat jeden z těchto jazyků. Setkání bylo určené všem, kteří se ve svých profesích zabývají prací s umírajícími, zejména farářům, lékařům, ale i a dalším pracujícím v nemocnicích, sociálních zařízeních, střediscích Diakonie a podobných institucích. Zahraniční exkurze Drážďany V prosinci se uskutečnil jednodenní poznávací výjezd do Drážďan s 10 žáky - němčináři SOŠ zaměřený na architektonické a kulturní památky města. Žáci se seznámili s historickým centrem města a zejména s obnoveným kostelem Frauenkirche a výstavou o jeho historickém kontextu. Odpoledne navštívili výstavu obrazů a před odjezdem se seznámili s typickými tradičními zvyky na vánočním trhu. Mezinárodní konference Spielmarkt v Postupimi Vzdělávací fórum - sdružení složené z evangelických mládežnických organizací, diakonických zařízení a institucí uspořádalo v Postupimi ve dnech 6. a mezinárodní konferenci Spielmarkt 2011 Spielen berührt ( Dotek hrou"). Ve 120 přednáškách a seminářích a workshopech nabídla odborně specifická témata pro pracovníky ve školství a v sociální oblasti, kteří pracují s osobami ve vzdělávacím procesu. Součástí nabídky bylo i představení nových metod práce a současně získání písemných podkladů, možnost zakoupení odborné literatury, zabývající se probíraným tématem a výměna zkušeností a informací. Vyučující i studenti měli možnost navázat další odborné kontakty pro odborné praxe v zahraničí. Konference se zúčastnily Anna Kudelová, Simona Smetanová ze 3. ročníku střední školy, Jana Zástěrová ze 3. VOŠ, vyučující Marta Drápalová a Ivana Mrázková. Na závěr pobytu studentky a obě vyučující navštívily muzeum holokaustu v Berlíně. Švédsko konference Meziprostor se konala mezinárodní konference Pedagogical space in Between, v Lidingoe u Stockholmu ve Švédsku. Koorganizátory konference byli dlouhodobí spolupracovníci Evangelické akademie z Německa, kteří výjezd učitelek a studentů školy umožnili i další finanční podporou. Konference byla zaměřena na roli pedagoga ve vyučovacím procesu, kreativní metody 13

14 práce a roli reflexe. Přednášející z universit z Linkoepingu, Stockholmu, Vídně i z VŠ z Lidingoe se formou přednášek a workshopů zaměřili na důležitý prostor v mezičase např. po výuce, který dává možnost porozumět, nově uchopit slyšené a nový vhled. Přiblížili pedagogický přístup zvaný X pedagogika, který je založený na zkušenosti a práci s její reflexí a analýzou, na experimentu, na smysluplné motivaci, která umožňuje sebevyjádření a flexibilitu. Součástí workshopů bylo představení konkrétních metod práce, která počítá s určitou hravostí, bezpečným nehodnotícím prostředím, které podporuje odvahu k vyzkoušení a experimentu. Velkým přínosem pro účastníky byla vysoká odbornost přednášek kombinovaná s konkrétními kreativními metodami. Součástí pobytu byla domluva o navazujících odborných kontaktech. Výjezdu se účastnily Marta Drápalová a Ivana Mrázková a 3 studentky z 1. ročníku VOŠ Petra Beranová, Zuzana Kafková a Eliška Máchová. Odborné praxe žáků a studentů v zahraničí Na zahraniční praxi vyjeli v tomto školním roce žáci 4. ročníku střední školy Viktor Pape a Aneta Eliášková, žákyně 3. ročníku Anna Kudelová, studentka 2. ročníku vyšší odborné školy Jitka Burešová a studentka 1. ročníku VOŠ Monika Vejražková. Viktor Pape absolvoval dvě stáže v Německu, při nichž se zúčastnil jako dobrovolník pobytů určených pro osoby s postižením Integrative Freizeit für Junge Menschen mir und ohne Körperbehinderung im Jugendgästhaus ; první probíhala v Düderstadt , druhá v Hernnhut Jednalo se o integrativní pobyty určené pro osoby různého věku s mentálním, popř. kombinovaným postižením. Zúčastnilo se jich vždy 15 osob s postižením a 15 dobrovolníků, kteří nebyli z oboru a jejich úkolem bylo zajišťovat, aby se všichni účastníci mohli zapojit bez omezení do všech aktivit programu. Tyto pobyty připravuje Zemská luterská církev Landesjugendpfarramt in Sachsen. Monika Vejražková z 1.VOŠ jela o prázdninách na měsíční odbornou praxi do Německa do Kleinwachau do saského epileptického centra. Pracovala v chráněném bydlení a dílnách, seznámila se s komplexní péčí o klienty s epilepsií, různými stupni chráněného bydleni a podporovaného zaměstnávání a možnostmi zdravotní péče. Anna Kudelová z 3. ročníku SOŠ se účastnila integračních táborů pořádaných saským církevním centrem pro mládež. Strávila týden od 1.7 do 7.7. v Nortwalde, kde pomáhala s osobní asistencí klientovi s mentálním postižením. V týdnu od do 27.7 se účastnila integračního tábora v Reudnitz, kde se zapojila do skupinových aktivit. V Nortwalde byla i absolventka střední školy Aneta Eliášková. Studentka 2. ročníku VOŠ Jitka Burešová absolvovala tříměsíční zahraniční praxi ve Velké Británie v L Arche Community, která nabízí komunitní způsob života lidem s postižením a bez postižení. Cílem je zapojit se do aktivit komunity jako asistent pro lidi s postižením.hlavní účel práce je sdílet život s lidmi se zdravotním postižením, poskytovat jim přímou péči jako jeden ze členů týmu, budovat s nimi vztahy, povzbuzovat je ve vývoji v rodinné atmosféře. 4.3 Mimořádné přednášky a semináře VOŠ V sobotu se studenti aktivně zúčastnili konference Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče se zahraniční účastí s názvem HOSPIC V NÁS, aneb jak doprovázet doma i v lůžkovém zařízení v Komunitním centru Matky Terezy v Praze 4. Již tradičně pomáhali dobrovolnicky při organizaci konference. Pokračovala spolupráce s Mgr. Pivoňkou, zástupcem ředitele Vězeňské duchovenské služby VS ČR, a paní Renatou Balcarovou, ředitelkou Vězeňské duchovní péče, o.s.: v listopadu 2010 se konal seminář o vězeňské duchovní službě pro 3.ročník VOŠ a exkurze studentů ve Vazební věznici Ruzyně absolvovali studující VOŠ konferenci Multikulturní problematika v sociálních službách. Pořádala společnost NEWTON Solutions Focused,a.s. 14

15 SOŠ Čtyři studentky 1.ročníku VOŠ v dubnu 2011 absolvovaly stáž na Úřadu vlády ČR - sekce pro lidská práva. Cílem této stáže bylo poznat postupy práce v rámci prevence sociálního vyloučení, seznámit se s konkrétními programy ve prospěch vyloučených lokalit a seznámit se způsobem financování projektů. Týden vědy a techniky Akademie věd ČR listopadu 2010 Žáci a učitelé středních škol měli možnost nahlédnout do mnohých laboratoří a knihoven a poznat jak se dělá věda. Badatelé z výzkumných pracovišť AV ČR připravili širokou nabídku exkurzí, přednášek, výstav a diskusních večerů, ve kterých představili své výzkumné projekty, předvádějí nejmodernější vědecké přístroje a experimenty. Festivalu se zúčastnili žáci 4. ročníku SOŠ. Témata byla mimo jimi studovaný obor; žáky velice zaujala. Evangelická akademie se zapojila do programu Příběhy bezpráví - měsíc filmu na školách 2010 (v rámci projektu Jeden svět na školách). Žáci střední školy shlédli filmový cyklus: Ztracená duše národa; filmy: Ztráta slušnosti a Ztráta víry, navazovala beseda s evangelickým farářem Janem Kellerem. Besedy se zúčastnil také ředitel Jednoho světa na školách Karel Strakota. 22. listopadu ročník SOŠ - Hra barev Sportovní akce určená žákům 2S směřovala k podpoře zodpovědnosti za druhé, vzájemné spolupráci, k samostatnosti a zvládání zátěžových situací. Návštěva poslanecké sněmovny 3. a 4. ročník ( a ). Exkurze Obvodní soud pro Prahu 10, 4. ročník června 2011 zhlédli všichni žáci střední školy film Lidice; film natočený podle oceňovaného scénáře Zdeňka Mahlera. Filmová noc V předmětu praxe: Pracovníci z občanského sdružení Ramus představili volnočasové aktivity pro lidi s mentálním postižením, kde se snaží témto lidem umožnit běžné pobyty na táboře pod stanem, s určitým stupněm nepohodlí, zdravého rizika, napětí a dobrodružství. Křeslo pro hosta a psa jak se žije lidem s postižením rozhovor s nevidomou paní o správném nabízení pomoci nevidomým, obtížích plynoucích z toho, že nevidí, o tom, jak jí pomáhá vodící pes, o jejím životě, radostech i snech. Přednáška a beseda žáků s pracovníky i klienty z Občanského sdružení Inventura, které vzniklo v listopadu 2005 s cílem pozměňovat představy veřejnosti o životech lidí s mentálním hendikepem. Skupina se věnuje natáčení krátkých dokumentů; například lidé s postižením kladou otázky politikům, protože se chtějí podílet na utváření (i své) budoucnosti a zapojit se do společenského dění. Neviditelná výstava na Novoměstské radnici v Praze přiblížila žákům svět nevidomých. V naprosté tmě se museli spolehnout jen na nevidomé nebo částečně nevidomé průvodce a na jindy opomíjené smysly sluch, hmat a čich. Návštěvníci si například vyzkoušeli, jak se pohybovat ve městě nebo v lese, jak se chovat v baru a jak objednat a zaplatit kávu. SOŠ dálkové Vojtěch Kalous představil studujícím dálkového studia střední školy svojí zahraniční praxi v 2. ročníku studia (formy terénní sociální práce ve vyloučených lokalitách), kdy působil v Guatemale pro organizaci Service for Peace a Asociacion para la Paz. Pracoval zde především na vzdělávacích programech pro děti, zveleboval prostředí školy a měl možnost pracovat na obnově domu, který zničil sesuv půdy po deštích a z celé rodiny zůstala jen babička s malým 15

16 vnukem. Celá prezentace byla doplněna řadou fotografií nejen z míst, kde student pracoval, ale i okolní přírody, což alespoň trochu umírnilo nuzné a bezútěšné podmínky místních lidí návštěva Veletrhu NNO v Národním technickém muzeum v Praze 6 (3R a 5R), prezentace NNO, studenti zde mohla navázat kontakty na pracoviště odborných praxí a zajistit si materiály k výuce. 4.4 Spolupráce se zaměstnavateli, profesními organizacemi a dalšími sociálními partnery Podstatnou součástí studijního programu VOŠ a SOŠ jsou odborné praxe na vybraných pracovištích, které tvoří na VOŠ 30%, na SOŠ 10% z celkové hodinové dotace učebního plánu. Výukovými pracovišti VOŠ jsou zejména pracoviště Diakonie ČCE a jiné nestátní neziskové organizace, dále též referáty sociálních věcí městských úřadů (oddělení sociálně právní ochrany dětí, oddělení kurátorů) a poradny (poradna pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy). Po ukončení studia zde absolventi zároveň nacházejí své uplatnění. Vzhledem k zaměření VOŠ je škola v úzkém kontaktu s úřadem práce, který je též jedním z odborných pracovišť praxí studentů. Výukovými pracovišti SOŠ jsou pracoviště Diakonie ČCE a další nestátní neziskové organizace, dále ústavy sociální péče, dětské domovy, domovy důchodců. I zde absolventi SOŠ po ukončení studia nacházejí své uplatnění. Vyšší odborná škola je od roku 2000 řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP), dobrovolným sdružením vyšších odborných a vysokých škol, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR. Cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci a přispívat tím ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České republice. Zástupkyně ředitelky školy pro VOŠ, PhDr. Jarmila Rollová, aktivně působí ve výkonné radě ASVSP. 4.5 Účast v soutěžích, olympiádách, na festivalech 10. prosince 2010 vyhlášení ocenění Gypsy Spirit 2010 Evangelická akademie Praha byla (díky svému studijnímu programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit) jednou za tří nominovaných organizací na cenu Gypsy Spirit Vyhlašovatelem soutěže je Sekce pro lidská práva Úřadu vlády České republiky v rámci vládní Kampaně proti rasismu Záštitu nad letošním, druhým, ročníkem převzal předsedy vlády České republiky Petr Nečas, předsedkyně podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu Heidi Hautala, prezident Václav Havel a bývalý ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Ocenění byla předána u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv v kulturním centru Pražská křižovatka dne 10. prosince Evangelická akademie byla nominována v kategorii 2. Ocenění pro společnost firmu podporující projekty zaměřené na sociální pomoc a podporu romské komunity či vytváří heterogenní prostor. Studentky EA (dálková SOŠ) s bývalým ministrem pro lidská práva M. Kocábem. 16

17 Marie Trauškeová, studentka 3. ročníku naší střední školy, zvítězila v literární soutěži Svatá Anežka Česká vznešená dcera rodu královského, slávou světa pohrdající, kterou pod záštitou biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze pořádala Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České v Odrách. Soutěže se zúčastnili studenti všech středních církevních škol v České republice a soutěžili ve dvou kategoriích: próza nebo poezie. Za svou povídku Svatá Anežka Česká vznešená dcera rodu královského, slávou světa pohrdající aneb Můj Večer tříkrálový Maruška převzala ocenění z rukou bývalého ministra školství Prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc. Studující dálkového studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit se zúčastnili světového romského festivalu KHAMORO Další důležité aktivity školy Běh pro Afriku 19. května 2011 projekt společnosti Člověk v tísni Evangelická akademie se přihlásila do projektu organizace Člověk v tísni a uspořádala "Běh pro Afriku" s cílem získat finanční prostředky na stavbu školy v Africe, ale také informovat žáky školy a spořilovskou veřejnost o problematice rozvojových zemí. Běhu se zúčastnilo 48 žáků a pedagogů a vyběhali celkem Kč. Nová škola v Etiopii v oblasti Umbulo Dikkichcha, byla otevřena dne , a to i s pomocí Evangelické akademie a jejích žáků z prostředků, které Během pro Afriku získali. Schůzka zástupců škol sdružených v ASVSP Dne 23. září 2010 uspořádala Evangelická akademie schůzku pro zástupce jednotlivých škol sdružených a Asociaci vzdělavatelů v sociální práci ke standardům předmětů Odborná praxe a Supervize. Jednání se zúčastnilo 16 zástupců vyšších odborných a vysokých škol z celé republiky. Dobrovolnické akce Žáci a studenti školy se pravidelně zapojují do dobrovolnických akcí na podporu sociální oblasti. Příkladem je účast žáků střední školy na sbírce Bílá pastelka v říjnu 2010, pravidelná pomoc při organizaci dnů seniorů Život 90 nebo aktivní působení studentů VOŠ v Programu primární prevence Křesťanské pedagogicko psychologické poradny Praha 8. Škola tradičně spolupracuje s Diakonií ČCE SKP Praha a všichni žáci a studenti se zapojují do dobrovolnických aktivit Diakonie; např. zajišťování Jarmarku u Ludmily, vyhlášení Pečovatelky roku, účast ve sbírce na podporu SOS centra, pomoc při organizaci konferencí. Na základě povinné praxe v NNO vznikla dlouhodobá dobrovolnická spolupráce dálkově studujících dospělých žáků střední školy a organizace ESET-HELP, organizace, která podporuje a pomáhá lidem s duševním onemocněním (výukové pracoviště VOŠ). 17

18 4.7 Realizované projekty OPPA Dne 1. února 2010 škola zahájila realizaci projektu Cesta ke kvalitě inovace a modernizace vzdělávání na Evangelické akademii v rámci operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA). Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a bude probíhat do konce školního roku 2011/12. Hlavním cílem projektu Evangelické akademie je modernizace stávajícího vzdělávacího programu střední odborné školy tak, aby odpovídal aktuálním požadavkům trhu práce a zároveň motivoval žáky k získávání nových poznatků a pomáhal jim zvládat překážky při studiu. Tento hlavní cíl je možné rozčlenit na dva cíle dílčí. Prvním z nich je tvorba a realizace nových vzdělávacích programů pro denní i dálkové studium střední odborné školy. Druhý dílčí cíl je zaměřen na motivaci a podporu žáků Evangelické akademie. Projekt je rozdělen do následujících klíčových aktivit: Příprava nového vzdělávacího programu Tvorba pomůcek a studijních materiálů potřebných k výuce v novém vzdělávacím programu Realizace nového studijního programu v prvních ročnících studia Tvorba a realizace nových studijních kursů a seminářů, tvorba studijních pomůcek k nim potřebných Zavedení systému motivačních prospěchových stipendií Studijní a výchovný poradce Podpora jazykových kompetencí a historie romské kultury na Evangelické akademii Praha (v rámci dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy 2010) V rámci dotačního programu MŠMT získala škola finanční prostředky na zkvalitnění výuky cizích jazyků - angličtiny, němčiny nebo ruštiny pro studenty dálkového oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Dalším cílem projektu bylo vytvořit inspirativní a podporující studijní prostředí pro dálkově studující střední odborné školy a zlepšit podmínky potřebné k úspěšnému složení maturitní zkoušky. Součástí projektu byl zařazení mimořádných aktivit (konzultace, volitelné předměty, doučování apod.) do vzdělávacích programů školy, dále pak psychologické, právní a sociální poradenství. Rozumíme si a chápeme všechny souvislosti? (v rámci dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy 2011) Projekt má jako hlavní ideu nabídnout žákům a studentům z národnostních menšin a sociokulturně znevýhodněného prostředí podporu při vzdělávání a preventivně působit ve vztahu k předčasnému opouštění vzdělávání. Projekt je zaměřen zejména na podporu vzdělávacích aktivit s ohledem na specifika cílové skupiny a rozvoj multikulturní výchovy. Obsahové je projekt rozdělen na dvě hlavní složky: podpora jazykových dovedností s ohledem na nový systém konání maturitní zkoušky; projektové dny zaměřené na multikulturní výchovu. Odborné praxe studentů v zahraničí (VB, SRN, Rakousko) Finanční prostředky na zajištění zahraniční praxe byly poskytnuty Nadačním fondem pro podporu církevního školství, dále z projektu OPPA. Nadační fond Cesta ke vzdělávání 2010 Cílem projektu bylo vytvoření rovných příležitostí pro žákyni se sluchovým postižením studující ve 2. ročníku dálkové formy střední školy. 18

19 4.8 Duchovní život školy Při zahájení školního roku, na jeho závěr, o Vánocích a Velikonocích se všichni žáci, studenti a pracovníci školy scházejí na slavnostních bohoslužbách v kostele Českobratrské církve evangelické v Praze 4 Nuslích, které vede školní spirituálka Mgr. Irena Škeříková. Mgr. Irena Škeříková je farářkou Českobratrské církve evangelické a na pozici spirituálky školy byla jmenována Synodem ČCE od 1. září Ve škole pracuje na částečný úvazek, je k dispozici a nabízí svou pomoc žákům, studentům a pedagogům při řešení jejich osobních problémů. Účastní se všech významných akcí školy a podílí se na vedení zájmové činnosti zejména žáků střední školy; ve školním roce 2010/11 vedla školní pěvecký sbor, který vystupoval při školních bohoslužbách a dalších slavnostech. Žáci střední školy mají možnost se pravidelně jednou týdně uprostřed výuky se školní spirituálkou setkávat. V těchto setkáních vede žáky k soustředění nad životními tématy a učí je kultivovaně o nich diskutovat. Ti, kteří tato setkání nevyhledávají, mají v tuto dobu s některým z vyučujících školy alternativní program. Na VOŠ působí školní spirituálka podle potřeb a zájmu studentů. Pravidelně se účastní seznamovacího kurzu s 1.ročníkem VOŠ, přichází s nabídkou rozhovorů a konzultací, kterých mohou studenti individuálně využívat. Ve 3. ročníku vedla seminář o Českobratrské církvi evangelické, křesťanských kořenech sociální práce a dnešní podobě sociální služby církve včetně církevních organizací v ČR. 4.9 Zahradní slavnost Na zahradě školy již tradičně předposlední den školního roku pořádáme Zahradní slavnost. Jedná se o neformální setkání bývalých, současných a někdy i budoucích studentů školy s pedagogy, rodiči a zástupci některých NNO, kteří společně připraví zajímavý program. Na taková setkání zveme i veřejnost z okolí naší školy. V tomto školním roce jsme také navázali na loňskou předvánoční akci, připravili jsme multikulturní večer též otevřený veřejnosti, na kterém se setkaly čtyři různé kultury česká, slovenská, romská a židovská. S ohlasem se setkaly zejména přednášky studentů škol Adama Jarchovského a Petry Šurbatovičové. Adam Jarchovský představil své měsíční působení v sociálně vyloučených romských komunitách v zemích jižního Balkánu. Zúčastnil se projektu kulturní neziskové organizace ARTIST 4 CHILDERN, o.s., jehož smyslem byly alternativní formy práce s rizikovou mládeží v Makedonii a Bosně. Petra Šurbatovičová prezentovala poznatky ze své měsíčné maturitní odborné praxe, kterou absolvovala v rezervaci Pine Ridge (USA - Jižní Dakota). Cílem její maturitní práce byla srovnávací studie, která se snaží analyzovat problémy a různá aplikovaná řešení nejen v procesu vzdělávání ve vztahu k tradiční výchově v prostředí etnických minorit. Jako příklad pro svoji práci si vybrala kmen Lakotů Oglalů (dříve Siouxů). Tato skupina je dnes vnímána jako etnická menšina, část z ní žije právě na vyhrazeném území v rezervaci Pine Ridge a má velmi dobře zaznamenanou historii, prošla zásadními nedobrovolnými změnami asimilačního procesu během uplynulých sta let, jež způsobily definitivní rozpad tradiční rodiny a výchovy a v konečném důsledku, i celé tradiční společnosti. Celá prezentace byla doplněna řadou fotografií, ale i velmi zajímavých osobních zážitků a postřehů. Velký zájem projevili účastnící slavností o různé workshopy, kde se mohli seznámit s některou z výtvarných technik např. drátkováním nebo výrobou mýdla. Součástí vánočního setkání byl jarmark s cukrovím a dalšími pokrmy, tradičními v jednotlivých rodinách. I letní zahradní slavnost měla pestrý a zajímavý program sestavený z vystoupení, která připravili žáci střední školy, hudební produkce a workshopů. Žáci, studenti, učitelé i hosté mohli zhlédnout soutěžní výstavu výtvarných děl a fotografií žáků 3. ročníku na téma Formy setkávání. Ve výtvarných dílnách si účastníci slavnosti mohli vyzkoušet výrobu šperků. Na slavnosti vystoupily tři hudební skupiny: hudební formace pod vedením absolventa Evangelické akademie Matěje Hilského Pupussycacata, jihlavská skupina HFD a nově vzniknuvší školní kapela Přátelé Novohradských hor; sólově vystoupil Matěj Belka. 19

20 Součástí zahradní slavnosti byla prodejní výstava chráněných dílen Diakonie a Sananim Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Na škole není založena odborová organizace. 5. Pracovníci školy 5.1 Personální zabezpečení Evangelická akademie má 22 stálých pedagogických pracovníků na úplný popř. na zkrácený úvazek a 23 externistů. Počet externistů je dán snahou vedení školy o co nejlepší odborné zajištění výuky. Zejména výuku vyšší odborné školy a dálkového studia oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit na střední škole zajišťují vysoce kvalifikovaní externí vyučující z vysokých škol a z praxe. Semináře, kroužky a doučování pro žáky střední školy, které jsou součástí projektu OPPA, jsou též zajišťovány externisty. K přednáškové činnosti jsou využívány bohaté znalosti a zkušenosti dalších odborníků pomáhajících profesí. Externí pracovníci jsou zároveň garanty praxí studentů a oponenty absolventských prací. Provoz školy zajišťují hospodářka školy, pracovnice studijního oddělení, školník, který má nastarost základní údržbu školy a zahrady, a uklízečka. Ve školní knihovně se střídají dva pracovníci na zkrácený úvazek. Ekonomickou agendu vedou jako externí poskytovatelé služeb mzdová účetní a ekonomka, která je zároveň finanční účetní a autorkou projektu v operačním programu OPPA. Přehled pracovníků školy Interní vyučující Mgr. Jitka Jarošová ředitelka školy PhDr. Jarmila Rollová zástupkyně ředitelky pro VOŠ Mgr. Aleš Beran zástupce ředitelky pro SOŠ Mgr. Jana Bosáková Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. Marta Drápalová JUDr. Zdenka Gailová PaedDr. Magdaléna Ježdíková - Zemánková Mgr. Helena Krajáková PhDr. Vladimír Mašát Mgr. Ivana Mrázková Mgr. Zuzana Nováková Mgr. Kateřina Schmidová Mgr. Lucie Schwarzová Mgr. Pavla Skalová Mgr. Magdaléna Skřivánková Mgr. Hana Syslová Mgr. Jana Veselá MUDr. Alice Wagenknechtová Ing. Tomáš Wagenknecht Mgr. Helena Wernischová Koordinátorka dálkového studia oboru SOŠ Bc. Jana Bednářová Koordinátorka projektu OPPA Mgr. Veronika Kamenická 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva 2012/13 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva 2013/14 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Název školy Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce

Více

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy za školní rok 2003/2004 1. Název školy: Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Datum posledního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585 209 020 sekretariát, 585 209 025 studijní oddělení

Více

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 29/21 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 27. října 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Adresa: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585 209 020 sekretariát, 585 209 025 studijní

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název školy: Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 25. října 2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3 OBSAH Přílohy:... 3 Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3 Příloha č.2: Učební plány... 3 1. Základní údaje o škole, školském zařízení... 4 1.1 Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více