UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií III. ročník kombinované studium Obor: učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Pavel Prucek Možná řešení konfliktních situací na středních odborných školách, odborných učilištích a praktických školách (ze zkušeností na Střední škole polytechnické, Olomouc) Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. PaedDr. Václav Klapal, Ph.D. Olomouc 2010

2 Děkuji PhDr. PaedDr. Václavu Klapalovi, Ph.D, za poskytování cenných rad, čas a trpělivost při odborném vedení práce.

3 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a pouţil jsem uvedených pramenů a literatury. V Olomouci 23. března 2010 Pavel Prucek

4 Nenávidím, protože miluji Můžeme nenávidět jedině tehdy, pokud něco opravdu vášnivě milujeme. Každý, kdo opravdu nenávidí má pocit, že je nebo bude ohroženo, něco, co je mu nadevše drahé. Neopětovaná láska, pohrdání, nepochopení, strach. Ale i nějaká skutečná láska a vřelý cit. Nenávidíme i něco, co si nenávist skutečně zaslouží. Smrt, vraždu, zločin. V životě se často střetávají nikoliv absolutní zlo s absolutním dobrem tak jako ve většině filmových kýčů, kde je předem jasné kdo vyhraje a kdo prohraje, ale proto, že se v něm střetává něco mezi nimi uprostřed. Každé to dobro nebo zlo má pocit ohrožení. Každé bojuje za to, co je mu drahé. Dopředu není nikdy jasné, kdo je kdo. Do této kategorie můžeme zařadit mnoho životních i národnostních konfliktů. L. Toman

5 OBSAH ÚVOD... 7 TEORETICKÁ ČÁST Definice pojmu konflikt Postoje ke konfliktu Fáze konfliktu Příčiny konfliktů Typy konfliktů Faktory ovlivňující komunikaci při konfliktech Hodnoty Předsudky Vnímání Ochota Respekt Důvody špatné komunikace Konflikty na školách Mezi ţáky a pedagogy Konflikty mezi ţáky navzájem Konflikty mezi pedagogy navzájem Absence závaţný zdroj konfliktu Řešení konfliktů Agresivní sebe prosazení Dohoda Uhýbání konfliktu... 37

6 4.5 Přizpůsobení se konfliktu Škola ve vztahu ke konfliktům Spolupráce školy a rodiny Role ţáka Klima třídy Temperament a problémové chování Agresivní chování Šikana PRAKTICKÁ ČÁST Úvod Absence je ve školách konflikt na mnoha frontách Naše řešení Diskuse ZÁVĚR Literatura Prameny Seznam příloh... 67

7 ÚVOD Nástup mladých lidí (adolescentů) na školy středního charakteru představuje pro budoucí frekventanty důleţitou změnu v jejich dosavadním ţivotě. K podstatné změně dochází zejména u ţáků základních škol, kteří si pro své další vzdělávání vybrali učební obor zaměřený na pracovní činnost. Zásadní změna nastává zejména u ţáků, kteří nemají ţádnou zkušenost s pracovní činností, nejsou děti ţivnostníků, kteří si řemeslo zvolili, právě po rodičích. Pracovní oděv mají na sobě v podstatě poprvé v ţivotě. Nejenom změna školského zařízení přináší leckdy těţké situace pro adolescenty, tedy mládeţ mezi 16 a 18 rokem, která právě navštěvuje školy středního charakteru. Tento věk je pro jedince náročný i z toho důvodu, ţe nastává zlom mezi dětstvím a dospělostí. Dochází k rozporům mezi povinnostmi, které jsou na adolescenta kladeny v souvislosti s jeho zařazením do společnosti, protikladem s jeho nároky na dospělé, aby mu umoţnili plnou samostatnost pro rozvoj jeho osobnosti. Pro přijetí statusu dospělého nepůsobí pouze faktor právní, tedy dovršení věku 18-ti let jedince, ale i faktor ekonomický, tedy nezávislost na rodičích, který bývá závislý na volbě povolání adolescenta. Mladý člověk v období adolescence získává konečnou fyzickou podobu, je schopen sexuální reprodukce. Charakteristické pro toto období je vysoká fyzická výkonnost související v tomto období s uznávanými hodnotami jedince, kdy chce rychle dosaţitelný úspěch a výsledek činnosti, která ho baví a je vrstevníku uznávána. Jako příklad uvádím unavenost, slabost či neschopnost ţáků v praktické výuce vykonávat leckdy i ne příliš fyzicky náročné krátkodobé úkony v kontrastu s tím, kdyţ stejní ţáci po výuce v odpoledních i večerních hodinách jsou schopni nakládat na posilovací stroje velké zátěţe a překonávat mezi sebou hmotnostní rekordy, aby opět ráno přišli do výuky unaveni neschopni fyzického zatíţení. 7

8 Kognitivní vývoj se pak projevuje nekompromisními a kritickými názory, chybí objektivní posouzení konkrétní situace. Její řešení jim pak bývá hned jasné, své názory prosazují silově, zvláště ve střetu s dospělými. Nepředvídají však často důsledky svého chování. Adolescent má potřebu vytvářet si vlastní názor, ke kterému dospěl sám vlastní zkušeností, touţí po individuální svobodě. Tím, ţe se však snaţí být nezávislý na rodičích, má potřebu partnerství a členství v různých vrstevnických skupinách. Adolescenti mohou mít dobrý vztah k učitelům v případě, ţe respektujeme dospívajícího v jeho individualitě. Na přílišné autoritativní chování dospělých reagují odporem a vyvolávají konflikt. Sklon ke sdruţování se projevuje i potřebou navazováni erotických vztahů. Zklamání z prvních lásek bývá bolestně proţíváno. Nepříjemně proţívají i nedostatek erotických zkušeností. Důleţité je pro adolescenta získávání sebevědomí, kdy potřebuje zaţívat nejenom pochvalu od svého okolí a být úspěšný, ale i mít uspokojivý erotický vztah. Otec a matka, kteří dávají své ratolesti směr působení a charakter střední školy, by v tomto období měli být svému dítěti nápomocni při řešení prvotních problémů, popřípadě učebních nezdarů, které pak leckdy při jejich neřešení přechází v konflikty zejména mezi pedagogy a ţáky. Jiţ řadu let pracuji s učňovskou mládeţí, a pokud mohu porovnat četnost a řešení konfliktů z minulosti tj. období let minulého století, tedy období před sametovou revolucí se současným řešením konfliktů, pozoruji mnoho podstatných změn. Určitě nebylo v dřívějším období konfliktů méně, jen byly často potlačeny mocenskou autoritou pedagogického pracovníka. O problémech přecházejících v konflikty se příliš nediskutovalo, byly řešeny kázeňskou cestou v podobě trestů, důtek, sniţováním známek z chování. Nebyly ojedinělé případy, kdy pedagog řešil konflikt s ţákem moţností výběrů, buď poznámkou do učňovské kníţky, nebo fackou. 8

9 V rodinách byla výchova vedená k větší poslušnosti, konflikt byl opět v častých případech umlčen autoritativním přísným otcem či matkou, ovšem křivda, kterou děti svých rodičů často cítili a nedávali najevo, v nich zůstávala. Potlačování názorů, diskusí a nesouhlasu určitě nebylo správné, ovšem je jen na zváţení kaţdého z nás, zdali dnešní demokracie, mnohdy některými zaměňována s anarchií (tedy názory typu budu si dělat, co chci, neomezujte mou svobodu, mám svá práva, povinnosti mi jsou cizí), je správnou cestou při řešení nejenom konfliktů, ale i celospolečenského souţití. Je nejen na rodičích, učitelích, ale i na celé společnosti, aby tuto zmiňovanou problematiku řešila. Jak z těchto výše popsaných důvodů, tak i s vědomím toho, ţe správné řešení konfliktů je při mé pedagogické činnosti velmi důleţité pro úspěšnou výchovu mladé generace, zvolil jsem si právě téma konfliktů jako svou diplomovou práci. Její teoretická část je věnována konfliktům obecně. Kromě objasnění základních pojmů jsem se snaţil stručně popsat, nejenom z jakých důvodů konflikty vznikají, ale hlavně jak jim předcházet a zvládat je. Zaměřil bych se zejména na konflikty na učňovských školských zařízeních. V praktické části se snaţím o zmapování narůstajícího konfliktu plynoucího z vysoké neomluvené absence ţáků na Střední škole polytechnické v Olomouci. Teoretické poznatky podkládám praktickým výzkumem. 9

10 TEORETICKÁ ČÁST 1 Definice pojmu konflikt Kaţdý člověk, snad s výjimkou samotáře ţijícího na pustém ostrově, prochází v ţivotě řadou konfliktů, které se ho bezprostředně dotýkají. V kaţdém případě je konflikt neoddělitelnou součástí našeho ţivota, vnímáme je působením denního tisku, večerního zpravodajství v podobách mezinárodních konfliktů, válek, mocenských politických soubojů. Nelze zapomenout na spory, které se nás dotýkají bezprostředně v kaţdodenním ţivotě při kontaktu s členy rodiny, sousedy, spolupracovníky. Nelze opomenout konfliktní situace na školských zařízeních mezi pedagogy a ţáky i ţáky mezi sebou navzájem. Je ovšem na objektivním posouzení nezúčastněných pozorovatelů, zdali se jedná opravdu o konflikt nebo jen běţné, kaţdodenní nedorozumění zapříčiněné například jen špatnou náladou nebo pomluvou. Svou zvláštní specifikou se vyznačují konflikty mezi neznámými lidmi. Skutečnost, ţe se lidé navzájem neznají, vede mnohdy k předpokladu, ţe se vícekrát neuvidí. Proto v řadě případů ztrácejí zábrany a pouštějí se do konfliktů snadněji, neţ kdyby proti nim stál některý jejich známý. Konflikty mezi neznámými lidmi často končívají bez vítěze, jediným výsledkem pak bývá, ţe se pohádají, vymění si názory a odreagují si okamţitou či na strádanou agresivitu. (Bedrnová 1990) K nezanedbatelné skupině osob přicházejících do konfliktních vztahů patří konflikty mezi generacemi, tedy vztahy mezi mladými a starými. Přestoţe ve vyspělé společnosti jsou mladí lidé vychovávání k úctě ke stáří, v ţivotě se však setkáváme s řadou problémů pramenící právě věkovým, generačním problémem. Problém seniorů vyplývá z jejich unavenosti, časté podráţděnosti, ta je příčinou nepřirozených reakcí na danou problematiku. Napětí mezi generacemi můţe téţ vyvolávat to, ţe závidí mladší generaci její mládí, bezstarostnost, budoucnost očekávání něčeho příjemného v kontrastu 10

11 s pocitem starého člověka, kterého jiţ nic hezkého nečeká. S nervozitou a zlobou se u některých seniorů můţeme setkat v prodejnách potravin, hromadných dopravních prostředcích, kdy si vynucují místo k sezení od teenagerů, kteří jim vadí, přičemţ nejsou schopni pohlédnout na prázdnou sedačku o dvě místa dál. Chtěl bych podotknout, ţe se to týká jen části seniorů a na jejich obranu uvést, ţe i mladá generace často nepřispívá svým chováním k seniorům k bezkonfliktnímu prostředí. Mladí se vyznačují netrpělivostí, vše se jim zdá být příliš pomalé, často nedomýšlejí důsledky svého chování, neprojevuje se u nich zodpovědnost ke svým činům. Pokud uvádím, ţe staří závidí mladým právě mládí, vzhled, krásu, pak musím podotknout, ţe i mladí se chovají nevhodně, jakoby seniory za stáří odsuzovali. Vzájemné pochopení pro souţití bez častých konfliktů mezi generacemi je v uvědomění si skutečnosti, ţe staří byli také mladí a mladí budou staří. Pojmu konflikt v podstatě většina lidí rozumí. Při jeho vyslovení si lidé většinou představují hádku, spor, nedorozumění či střet, který můţe skončit agresivitou a fyzickým napadením aktéra konfliktu. Tedy konflikt je obecně pro mnohé lidi povaţován za jev negativní, kterému je potřeba se vyhnout, nebo se prostě chovat tak, aby ke konfliktům vůbec nedocházelo. Ovšem věřím, ţe při hlubším zamyšlení kaţdého z nás, kdo prošel v ţivotě různými konflikty, si uvědomíme skutečnost, ţe ke sporům dochází a zavírat před nimi oči není řešením, spíše se nám situace konfliktu vymkne s rukou. Pojem konflikt ve své definici zahrnuje poměrně velké spektrum moţných výkladů. Co tedy konflikt ve skutečnosti je? Podle J. Křivohlavého (1973) konflikt pak znamená: Střetnutí dvou nebo více zcela nebo do určité míry se navzájem vylučujících či protichůdných snah, sil a tendencí. Vedle již uvedeného střetnutí protichůdných snah a souboje je možno uvést: spor, srážka, soupeření, 11

12 soutěžení, neshoda, rozkol, nesoulad, nesouhlas, nesrovnalost, mrzutost, hádka, svár, případně až rvačka, bitka, pranice a bitva. (Křivohlavý, 1973, s. 25) Slovo konflikt je odvozeno z latinského conflictus, které znamená srazit se spolu. Mezinárodní slovník definuje konflikt jako sráţku proti sobě stojících neslučitelných sil nebo vlastností jako jsou myšlenky nebo vůle. Jednodušší definice pouţitelná pro studenty je, ţe konflikt je nedorozumění mezi dvěma nebo více lidmi. (Sadalla, Henriguez, Holmberg, 2004) U obou autorů se uvádí, ţe se jedná o střet či sráţku proti sobě stojících stran, ovšem z těchto definic se nedovíme, zda opravdu můţeme dle mého názoru povaţovat konflikt za kladnou záleţitost. Je tedy konflikt něco negativního nebo pozitivního? Při dalším studování problematiky konfliktu poznáváme, ţe měřítko kladný záporný budeme muset pouţívat velice opatrně. Snaţíme se řešit situace v širších souvislostech s ohledem na cíle dění a poznatky, oč ve skutečnosti jde mezi s nesvářenými stranami. (Křivohlavý, 1973) 1.1 Postoje ke konfliktu Postojem nazveme ten názor, který je citově, emociálně zabarven, kde se mohu vyjádřit slovy, Libí se mi či nelíbí. (Křivohlavý, 1973, s. 23) Problematiku postojů ve vztahu ke konfliktům nemůţeme vyjádřit ţádnou normou či předpisem, neboť kaţdý z nás má ke konfliktu individuální postoj, pocházející z vlastních zkušeností, při úspěšném či neúspěšném řešení různých střetů, jejichţ četnost je například v zaměstnání dána s ohledem na naše pozice, role a problematiku práce ve vztahu s dalšími osobami na pracovišti. Obecně se dá říci, ţe chování člověka není určováno jen jeho povahou, ale do velké míry i situací, ve které se právě nachází. Pokud například vidíme člověka, který se chová agresivně, pravděpodobně si pomyslíme, ţe je to cholerik a agresivní chování je pro něj běţné, přestoţe v tu chvíli mohl být k tomuto svému chování pouze vyprovokován. Toto 12

13 mylné hodnocení se projevuje zejména, kdyţ dotyčného člověka neznáme nebo ho vidíme poprvé. Nemalý vliv na naše postoje ke konfliktům mají rodinní příslušníci, vrstevníci, kamarádi a v neposlední řadě i média. Při samotném rozboru postojů bude potřebné zamyslet se nad tím, zdali se za našimi postoji neskrývají naše osobní zájmy. J. Plamínek (2006) rozlišuje postoje a zájmy takto: To, co lidé ve vzájemné komunikaci při řešení konfliktů říkají, můžeme nazvat postoji. Zájmy jsou příčinami postojů, tedy důvody toho, proč lidé postoje vyjadřují. Od známých postojů se k neznámým zájmům nejsnadněji dostaneme, když se zeptáme (nejlépe sami sebe), proč ten druhý říká to, co říká. Na úrovni zájmů se hledá řešení konfliktu daleko lépe než na úrovni postojů. (Plamínek, 2006, s. 20) 1.2 Fáze konfliktu Vzhledem k tomu, ţe průběh konfliktu nebývá krátkodobou záleţitostí a vůbec nelze o něm říci, ţe je jednoduchý, dalo by se říci, ţe prochází určitým vývojem, několika periodickými se opakujícími fázemi. Ty mohou být kladné či záporné právě z důvodů jiţ ve zmiňovaných se postojích ke konfliktům, které můţeme povaţovat za fázi první. Od postojů se odráţí i naše reakce, za zmínku snad stojí dva rozdílné případy těchto reakcí, které mohou být jednoduše demonstrovány na menší hádce v rodině. V prvním případě nejsou postoje členů rodiny projeveny otevřeně, proto vzniká v rodině i jejím blízkém okolí stres a napětí. Účelnějším a určitě prospěšnějším případem pro všechny aktéry konfliktu je situace, kdy právě díky naším povahovým vlastnostem, je situace řešena tzv. vybuchnutím páry v přetlakovém kotli a následném vyčištění ovzduší. Účastníci sporu si pak problém vysvětlí a jede se dál. Samotný konflikt, probíhající z mnoha různých důvodů, můţe být naprosto nečekaný, vţdyť i naprosto nekonfliktní záleţitost jakou je nevinná večeře s přáteli můţe skončit konfliktem, jehoţ následkem můţe být, ţe ta zmiňovaná večeře byla v tomto sloţení poslední. 13

14 Odezva předchází pochopitelně následku a není ničím jiným, neţ reakcí na danou situaci, kdy máme moţnost od problému odejít a být naštván nebo se dát třeba do křiku. Můţeme souhlasit s tím, ţe vývoj běţných konfliktů má určité fáze, v nichţ konflikt vzniká, sílí a zaniká. Je dobré umět tyto fáze rozpoznat, pro jejich preventivní řešení. (Plamínek, 2006) 1.3 Příčiny konfliktů Příčin způsobujících konflikt je určitě dost. Za mnohé konflikty, jejich účastníci snad ani nemohou, protoţe je do nich ţenou podmínky, v nichţ ţijí. Tyto konflikty se často opakují. Kaţdý z nás zaţil situaci, kdy se na druhého rozzlobil, řekl mu něco nevhodného, aby vzápětí zjistil, ţe situace byla jiná, neţ vypadala a jak ji viděl sám a vnímal, a tak jednal neadekvátně. Pokud si však si tuto situaci jsme schopni uvědomit a připustit se dopouštění vlastních chyb v úsudku na vzniklý problém, jsme na dobré cestě k vlastní nápravě a vyvarování se budoucích chyb. V tom horším případě si člověk své špatné vidění situace neuvědomí, stojí si tvrdohlavě za ním a dle něho dále jedná. Tento jev bývá bohuţel nejčastější a nejzbytečnější příčinou neshod a konfliktů mezi lidmi. Obecně můţeme prohlásit, ţe velká část konfliktů mezi jednotlivci má příčinu v jejich nezkušenosti jak se vyvarovat chyb, kterých se člověk při komunikaci a hodnocení situace a druhých lidí dopouští. V kaţdém případě je dobré vědět, kde se nalézá příčina konfliktů, pro jejich následné řešení. Přibliţně 45 % konfliktů má hlavní příčinu ve střetu zájmů, kdy je moţné řešit konflikt racionální cestou jako běţný problém. Zbytek konfliktů má příčinu v oblasti mezilidských vztahů a mezilidské komunikace. (Plamínek, 2006) 14

15 Příčiny konfliktům možné také rozdělit do těchto kategorií: 1. konflikty kvůli majetku 2. konflikty vyvolané psychologickými potřebami (potřeba přijetí, přátelství, svobody, bezpečí) 3. konflikty u nichž hraje roli hodnotový systém (náboženské názory, životní orientace) (Sadalla, Henriguez, Holmberg, 2004, s. 19) Zdá se, ţe nejsnáze řešitelné konflikty jsou kvůli majetku. Dochází k nim zejména, kdyţ dva lidé chtějí totéţ, ale oba nemohou uspokojit svou potřebu, prostě není toho, co chtějí získat, dost. Mezi konflikty, které jsou vyvolány psychologickými potřebami, můţeme zařadit úspěch, lásku, přátelství, spokojenost a mnoho dalších. Někdy tyto potřeby jsou schované pod rouškou majetkové problematiky, protoţe nejsme schopni své citové potřeby vyjádřit, z toho důvodu je velmi obtíţné konflikty tohoto typu řešit. Konflikty, v nichţ hraje roli hodnotový systém, patří mezi nejobtíţnější řešitelné z důvodu, ţe pokud někdo zpochybňuje naše hodnoty, které uznáváme, ohroţuje nás samotné. (Sadalla, Henriguez, Holmberg, 2004) 1.4 Typy konfliktů Pokud budeme uvaţovat o zásadním dělení konfliktů, s kterými se setkáváme, dojdeme k tomu, ţe bude nejlépe začít s konflikty, které se týkají přímo nás samotných, například při dělání obyčejných rozhodnutí. Jde třeba o moţnosti výběru zúčastnit se fotbalového utkání či ve stejném čase našeho volna jít chytat ryby, přičemţ tento vnitřní konflikt se zdá být vyváţený svou hodnotou, kterou uznáváme, oproti té kdy se rozhodujeme ve věci svého osobního zájmu, hobby, koníčku s činností pracovní, například opravou děravé střechy. Určitě obecný názor a volba jakou činnost si vybrat bude nakloněna z důvodu důleţitosti na straně pracovní, jenţe ţivotní rybu, která na mě čekala zrovna v ten daný okamţik, nemusím jiţ v ţivotě chytit či skvělý fotbalový zápas se jen tak téţ nemusí opakovat. 15

16 Konflikty, které jiţ řešíme s druhými osobami v běţném ţivotě, mají mnoho psychologických aspektů, ať se jiţ jedná o konflikty mezi dvěma osobami nebo konflikty, které existují uvnitř dané skupiny lidí. Příkladem konfliktu uvnitř skupiny lidí můţe být pracovní kolektiv, kde se domnívám, ţe obecně, ve většině případů platí pravidlo, čím je kolektiv větší vzniká více konfliktů, více menších skupin, kde nevznikají konflikty jen mezi skupinami, ale i uvnitř těchto skupin, bez ohledu na činnost, kterou jednotlivci vyvíjejí. Konflikt mezi jedincem a skupinou můţeme povaţovat za velmi těţký pro jedince, který čelí skupině silnější nejenom její četností, ale i například pracovním postavení pracovníků ve skupině. Určitě není jednoduché postavit se a jít do sporu s vedením firmy, tam je pak nutná určitá dávka osobní odvahy a zásadovosti. Tím ovšem není vůbec řečeno, ţe jedinec musí mít ve střetu se skupinou pravdu. Podle G. Saddalla, (2004) dělíme konflikty takto: 1. intrapersonální (vnitřní) 2. interpersonální (mezi osobní) 3. uvnitř skupiny 4. konflikty mezi skupinami (Sadalla, Henriguez, Holmberg, 2004, s. 20) Ke konfliktům dochází, pokud se vyskytuje nesoulad uvnitř člověka, mezi skupinami, jednotlivci, způsobený majetkovými nebo psychologickými potřebami a mezi našimi hodnotami. Konflikt z těchto důvodů můţe mít destruktivní účinky, pokud se neřeší nebo můţe být pozitivní a konstruktivní, pokud nám umoţní projevit naše odlišná stanoviska. (Sadalla, Henriguez, Holmberg, 2004) 16

17 2 Faktory ovlivňující komunikaci při konfliktech Nejenom samotná komunikace, ale i způsob jejího vedení jsou důleţitým předpokladem k úspěšnému řešení a předcházení konfliktních situací. Lidé vyrůstají a přebírají zvyklosti daných kultur, vytváří se jejich osobnostní vlastnosti rodinným prostředím, mají svou minulost, různé zkušenosti, větší či menší a hlavně opět rozdílné poţadavky na kvalitu ţivota. Na různé situace pak kaţdý reaguje po svém, coţ komunikaci jen stěţuje. Umět komunikovat je také součástí kaţdého dobrého pedagoga. Určitě kaţdý pedagog provádějící výchovně vzdělávací proces, se setká ve třídě s ţáky, kteří neustálou komunikací s kýmkoliv vyrušují a musí se neustále usměrňovat, naopak jiní ţáci jsou mlčenliví a není snadné s nimi komunikaci navazovat ať jiţ formálně či neformálně. Mlčenlivost s malou komunikací jednotlivců můţe být dána je charakterovými vlastnostmi, jsou prostě jen málomluvní, někdy plaší, ve společnosti dalších lidí se necítí příliš dobře, uzavírají se do sebe. Se špatnou komunikací u ţáků se setkáváme také zejména s ţáky na učňovských zařízeních. Důvodem bývá velmi špatná slovní zásoba, vţdyť mnozí kromě bulváru s barevnými obrázky s jednou větou nečtou nic. Pak je velmi sloţité zadávat nějaké domácí úkoly, nastudování literatury, protoţe vše se nedá naučit neustálým opakováním ve výuce. Není na to prostě pokaţdé čas. To se viditelně projevuje u závěrečných zkoušek, na které ţáci přicházejí nepřipraveni právě z důvodu neschopnosti látku přečíst, a pak reprodukovat, zkoušejícímu nezbývá nic jiného neţ vézt monolog sám se sebou. Ve výuce je na pedagogovi, aby umoţnil a pomohl ţákům zlepšit jejich komunikaci vedením aktivní výuky, zapojováním ţáků do problematiky daného tématu. Mnohdy bývá jednodušší nechat projevit aktivní ţáky, kteří nám poloţené dotazy zodpoví. Tím však jen vytváříme a prohlubujeme komunikační bariéru nejenom mezi ţáky komunikativními a nekomunikativními, ale i mezi pedagogem a problémovými jedinci. 17

18 Správný pedagog by si měl najít čas i na neformální hovor s ţáky v době přestávek, výletů a jiných odpočinkových chvílích. Získávání si důvěry ţáků nebývá leckdy jednoduché, souvisí to zejména s kvalitou pedagoga, jeho vyspělostí se zkušenostmi a oblibou pedagoga. Do neformálních hovorů je nutné vstupovat citlivě tak, aby pedagog nepůsobil jako rušivý element. Je velmi sloţité navazovat neformální komunikaci s ţáky, kteří v pedagoga nemají důvěru, vidí v něm nepřítele nebo je jím naprosto nesympatický. Není dobré se neformálním rozhovorům s ţáky vyhýbat, protoţe právě tam můţeme otevírat zábrany komunikace, dovídáme se, co jedince baví, jaké má problémy, na čem mu záleţí, odhalujeme narušení sociálních vztahů, hlavně pak nacházíme cesty jak společným úsilím problém špatné komunikace řešit. Záměrně uvádím, ţe by si měl pedagog najít čas na řešení nejenom problémové komunikace, ale najít si cestu k ţákům běţnou konverzací. Záleţí opravdu jen na něm, zdali si chce čas najít a vytvořit příznivé podmínky pro společnou další činnost. Setkáváme se však bohuţel s případy alibismu a začarovaného kruhu, kdy se vymlouváme nejenom na nedostatek času, ale vidíme problematiku jen v druhých, hlavně ne v sobě, rodičích, vyučujících na základních školách, a pak takzvaně horký brambor hází jeden na druhého. Narůstá i počet ţáků s disfunkčními poruchami. Tento problém je pak nutné řešit s výchovným poradcem, za pomoci rodičů, pedagogickopsychologické poradny či speciálních zdravotních zařízení. 2.1 Hodnoty Naše hodnoty souvisejí s našimi názory, které si postupně vytváříme v průběhu celého ţivota. Velký vliv na utváření našich hodnot mají lidé, kterých si váţíme a máme k nim citový vztah. Mezi ně patří rodiče, přátelé, osoby, které milujeme. Hodnoty povaţujeme za velmi důleţité pro náš ţivot, ceníme si jich. Často jsou dány vírou člověka v něco, co povaţuje 18

19 za správné, nemusí se vţdy jednat jen o víru spojenou s náboţenskou tematikou, běţné je také uznávání hodnot s oblasti sportovní a kulturní. Je velice obtíţné měnit naše názory zakládající se na hodnotách za účelem vyřešení konfliktu, z důvodu ohroţení našich ţivotních zásad, v důsledku pak sebe samého. 2.2 Předsudky Naše předsudky vycházejí z našich názorů, kdy zapomínáme na objektivní posouzení nejenom chování člověka v danou chvíli, ale i například si ihned vytváříme názor o člověkovi dle jeho vzhledu. Příkladem můţe být například názor bohuţel nejenom veřejnosti, ale i některých pedagogů na základních školách, ţe dítě rodičů s dělnickou profesí, tedy s niţším vzděláním, nemohou být stejně chytré a dále studovat stejně tak jako děti od rodičů s vyšším vzděláním, popřípadě společenským postavením. Opačným případem můţe být nepochopení veřejnosti situace, kdy dítě například lékaře, nechce jít v rodičovských šlépějích, ale chce být pro ně jen obyčejným automechanikem. 2.3 Vnímání Je prokázané, ţe pohled více osob na danou situaci, popřípadě věc, je rozdílný. To je dáno silou našeho individuálního proţitku, mnoţstvím emocí, úhlem pohledu na danou věc, názorem individua. Při pohledu na obraz nejsme schopni jednotného názoru na věk ţeny, zdali je mladá nebo stará. Vidíme rozdílné barvy, přestoţe nejsme barvoslepí, hodnotíme jinak velikost i tvary předmětu. Sám mám zkušenost s tím. Byl jsem předvolán jako svědek závaţné dopravní nehody, kdy pak má výpověď o průběhu nehody se neshodovala s výpovědí jiného svědka. Kaţdý jsme stáli na jiné straně cesty, neshodli jsme se nejenom v rychlostech havarovaných vozidel a na přesném ději před samotnou sráţkou, lišili jsme se i ve vidění samotné sráţky. 19

20 2.4 Ochota Bezproblémová komunikace, ve které nehraje roli ochota jednat, není rozhodně snadná. Nelze jí vţdy dosáhnout jen svou výřečností. Musíme se při ní zbavit všech rozdílností nejenom ve svých odlišnostech způsobu našeho ţivota, ale i rozlišných stylů komunikace, která mohou být překáţkou při výměně názorů dvou osob. Nejenom ochota komunikovat, ale i trpělivost při řešení komunikačních nesouladů je podmínkou pro úspěšné zvládnutí komunikace. Případ odmítané komunikace druhou osobou nemůţeme hodnotit jako signál k tomu, abychom na něj chrlili otázky, vedli se sebou monolog, popřípadě osobu za pasivní komunikaci napomínali. Většina lidí má ze svého mládí dobře vyvinutý ochranný filtr proti sekýrování, který je účinný proti stíţnostem a kritice. Moudrý člověk si uvědomí, ţe začíná mluvit jako matka/otec, přestoţe si vţdy říkal, ţe takový nikdy nebude. (Hinesová, Baverstocková 2007) 2.5 Respekt Respekt a úcta k druhé osobě jsou dalšími podmínkami úspěšné komunikace. Těţko si můţeme představit kladný výsledek řešení konfliktu, kdy komunikace jedné strany probíhá právě bez respektu. Nejenom citlivý člověk můţe rozpoznat projevy nadřazenosti, projevy pracovní či osobní úspěšnosti, chování se stylem já jsem lepší člověk. Opak bývá často pravdou, takto jednající člověk trpí spíše velkou dávkou sebestřednosti, arogance spojené s vysokou mírou sebevědomí. Nelze také zlehčovat a odsuzovat názory, které druhá strana povaţuje za správné. Vţdyť právě z názorů druhé strany se dovídáme něco nového, co nás můţe vědomostně obohatit, získáváme další potřebné informace, které nám pomáhají nejenom při řešení úspěšné komunikace. Zvláštní skupinu zasluhující si respekt nejenom při komunikaci, tvoří vztah mezi ţenou a muţem. Respekt pak není vţdy jen záleţitostí vnitřního rozhodnutí či přesvědčení, ale spíše věcí bezprostřední sociální kontroly. 20

21 Na venkově, malých městech, v pracovních kolektivech, bývá chování muţů k ţenám ohleduplnější neţ například ve velkých anonymních městech. To je dáno zejména vědomím muţů, ţe existuje zpětná vazba, jejich nerespektování, popřípadě nevhodného chováni k ţenám. Jednoduše řečeno, mohou mít strach, jak na jejich nevhodné chování bude reagovat známé okolí. (Bedrnová 1990) Můţeme podotknout a připustit, ţe toto pravidlo rozdílného respektu, daného anonymitou prostředí, nemusí platit jen mezi muţem a ţenou. Vţdyť respektovat člověka je předpokladem dobrého souţití, pokud nám na vztazích jak s jednotlivci, tak i skupinami obyvatel záleţí. 2.6 Důvody špatné komunikace Je nutné podotknout, ţe řeč není jediný prostředek komunikace. Můţe nastat situace, kdy se lidé nedomluví, protoţe právě mluvené slovo bude v nesouladu s jejich gestikulací, postojem těla. Nesmíme zapomenout ani na oční kontakt, z kterého dotyčná osoba můţe naše upřímné snahy o vyřešení konfliktní situace potvrdit nebo naši neupřímnost odhalí. Jsme schopni ovládat a kontrolovat mluvené slovo, ale naše nečisté úmysly k řešení problematických situací, právě prozradí neverbální komunikace. Tato skutečnost se týká právě mladých lidí, tedy i ve věku adolescentů, kteří oproti dospělým řeč těla ještě tak neovládají. Odlišným způsobem probíhá komunikace mezi dospělými a dospívajícími, při které se obě strany dopouštějí různých chyb. Určitá pruţnost mladých lidí jim umoţňuje přizpůsobovat se protějšku, tedy jsou schopni pouţívat několik jazyků. Jedním jazykem mluví s rodiči, další pouţívají pro ostatní dospělé, učitele, kamarády. Problém dospělých bývá i v tom, ţe se chtějí příliš přizpůsobit mluvě dospívajících, moţná i z důvodu pocitu stálé mladosti, přejímají výrazy mladých, neţ je však pochopí a začnou pouţívat, jsou uţ poněkud mimo dění a směšní. Z toho důvodu je dobré vyvarovat se těmto pokusům přizpůsobování se mladým, jinak dospělý riskuje, ţe bude vypadat poněkud 21

22 hloupě. Poněkud trapně také vypadá projev některých dospělých, kdy vulgární výrazy naučené z mladých let pouţívají neustále, vyskytují se snad v kaţdé větě a v jakémkoliv prostředí komunikace. Musíme však připustit, ţe vulgární výrazy bývají běţnou záleţitostí právě mladých lidí. Pouţívají se velmi často a vlastně si ti, kteří je pouţívají, neuvědomují jejich uráţlivost. Najít správný slovník pro určitou situaci svědčí právě o jiţ popsané pruţnosti mladých lidí při komunikaci. Ne vţdy se jim to však daří, mnohdy sprostá slova pouţívaná s kamarády přenášejí i do rodinného prostředí. Moţná však jen zkoušejí, kolik toho rodič snese a vydrţí. Pokud jsem zmiňoval důleţitost očního kontaktu při komunikaci, je dobré zmínit se o problematice tohoto kontaktu dítěte s rodiči, kdy oční kontakt nemusí být vţdy ta správná volba, přestoţe si to dospělý většinou myslí. Dospívající tento kontakt mohou brát jako útok na jejich osobu, jako formu výslechu. Dospělý také preferují nerušený rozhovor bez pro ně rušivých elementů, hudby a okolního hluku, který právě mladým lidem nevadí. Jedná se tedy o generační problém, kdy dospívající a dospělý vyrůstal v jiném prostředí. Záleţí opět je na ochotě, nadhledu a pochopeni jeden druhého řešit dané problémy a nestupňovat mnohdy zbytečné spory. 3 Konflikty na školách Konfliktů na středních školách a učilištích zejména mezi pedagogy a ţáky je neustále dost, přestoţe by se zdálo, ţe dnešní situace daná nedostatkem ţáků (na školy středního charakteru přicházejí slabší ročníky), tyto konflikty eliminuje, z důvodu vytváření co nejlepších podmínek pro přicházející ţáky. Zejména nevýběrové školy, mezi něţ většina učilišť patří, se potýká s nedostatkem ţáků a jejich prvořadým úkolem je ţáky ze základních škol pro příslušné učiliště nejenom získat, ale také si tyto ţáky co nejdéle udrţet. Veškeré dále popsané konflikty mezi pedagogem a ţákem řeší sice školní řád a různá nařízení ředitelů škol, jejich dodrţování je však leckdy bohuţel ovlivňováno dnes nejdůleţitějším faktorem, a to ekonomickou 22

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Směrnice Sankční řád Č.j.: ZŠDv//2013/Ha Vypracoval: Mgr.Lumír Hamal Schválil: Mgr. Lumír Hamal Platnost: 25. 8. 2013 Účinnost ode dne: 2. 9. 2013

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce střední školy je hodnocení

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Jan Hlaváč Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů Číslo projektu:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Název dokumentu: Sankční řád Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 6 PSYCHIKA Každý vnímáte své tělo s vlastního estetického pohledu a máte své kritéria pro tělesnou

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Označení dokumentu, číslo jednací: PHVVŢ9/27/2008 Zpracoval: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Schválil:

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 12. 9. 2013.

Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 12. 9. 2013. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_01_1.04 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD 197/10

Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD 197/10 Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 197/10 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2010 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2010 Mgr. Monika Nezbedová Směrnice nabývá účinnosti

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Odpovědnost učitele základní školy Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Téma prezentace postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Systémový přístup ke kázeňským problémům. PhDr. Helena Vrbková h.vrbkova@seznam.cz, tel.: 602 255 508

Systémový přístup ke kázeňským problémům. PhDr. Helena Vrbková h.vrbkova@seznam.cz, tel.: 602 255 508 Systémový přístup ke kázeňským problémům PhDr. Helena Vrbková h.vrbkova@seznam.cz, tel.: 602 255 508 Obsah prezentace Očekávání Mantinely možné práce s ne/kázní Možná cesta při řešení nekázně Možná cesta

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT

Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT Bezpečnost práce 1. V počítačové učebně 2. Při akcích mimo učebnu Bezpečnost práce v počítačové učebně Kromě vhodného pracovního prostředí zabraňujícího poškozování

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Podklady pro klasifikaci a hodnocení vědomostí a chování ţáků získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby:

Podklady pro klasifikaci a hodnocení vědomostí a chování ţáků získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby: Tento řád stanovuje bliţší podmínky pro provádění klasifikace ţáků v souladu se školským zákonem a vyhláškou MŠMT č. 13/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 374/06 Sb. 1. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

Více

Základní škola a mateřská škola Lešany Lešany čp. 42, 257 44 Netvořice, okres Benešov. Vnitřní režim školy

Základní škola a mateřská škola Lešany Lešany čp. 42, 257 44 Netvořice, okres Benešov. Vnitřní režim školy Vnitřní režim školy 1. Vyučování 2. Povinnosti pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců plynoucí ze specifiky školy 3. Režim práce s počítačem 4. Zajištění pitného režimu 5. Podmínky pohybové výchovy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Čj.: SŠNM/364/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

AKTIVNĚ I VE VOLNÉM ČASE

AKTIVNĚ I VE VOLNÉM ČASE ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE AKTIVNĚ I VE VOLNÉM ČASE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB PLATNOST OD 1. 9. 2015 V KROMĚŘÍŢI 1. 9. 2015 Mgr. Petra Fečková Razítko školy

Více