UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií III. ročník kombinované studium Obor: učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Pavel Prucek Možná řešení konfliktních situací na středních odborných školách, odborných učilištích a praktických školách (ze zkušeností na Střední škole polytechnické, Olomouc) Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. PaedDr. Václav Klapal, Ph.D. Olomouc 2010

2 Děkuji PhDr. PaedDr. Václavu Klapalovi, Ph.D, za poskytování cenných rad, čas a trpělivost při odborném vedení práce.

3 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a pouţil jsem uvedených pramenů a literatury. V Olomouci 23. března 2010 Pavel Prucek

4 Nenávidím, protože miluji Můžeme nenávidět jedině tehdy, pokud něco opravdu vášnivě milujeme. Každý, kdo opravdu nenávidí má pocit, že je nebo bude ohroženo, něco, co je mu nadevše drahé. Neopětovaná láska, pohrdání, nepochopení, strach. Ale i nějaká skutečná láska a vřelý cit. Nenávidíme i něco, co si nenávist skutečně zaslouží. Smrt, vraždu, zločin. V životě se často střetávají nikoliv absolutní zlo s absolutním dobrem tak jako ve většině filmových kýčů, kde je předem jasné kdo vyhraje a kdo prohraje, ale proto, že se v něm střetává něco mezi nimi uprostřed. Každé to dobro nebo zlo má pocit ohrožení. Každé bojuje za to, co je mu drahé. Dopředu není nikdy jasné, kdo je kdo. Do této kategorie můžeme zařadit mnoho životních i národnostních konfliktů. L. Toman

5 OBSAH ÚVOD... 7 TEORETICKÁ ČÁST Definice pojmu konflikt Postoje ke konfliktu Fáze konfliktu Příčiny konfliktů Typy konfliktů Faktory ovlivňující komunikaci při konfliktech Hodnoty Předsudky Vnímání Ochota Respekt Důvody špatné komunikace Konflikty na školách Mezi ţáky a pedagogy Konflikty mezi ţáky navzájem Konflikty mezi pedagogy navzájem Absence závaţný zdroj konfliktu Řešení konfliktů Agresivní sebe prosazení Dohoda Uhýbání konfliktu... 37

6 4.5 Přizpůsobení se konfliktu Škola ve vztahu ke konfliktům Spolupráce školy a rodiny Role ţáka Klima třídy Temperament a problémové chování Agresivní chování Šikana PRAKTICKÁ ČÁST Úvod Absence je ve školách konflikt na mnoha frontách Naše řešení Diskuse ZÁVĚR Literatura Prameny Seznam příloh... 67

7 ÚVOD Nástup mladých lidí (adolescentů) na školy středního charakteru představuje pro budoucí frekventanty důleţitou změnu v jejich dosavadním ţivotě. K podstatné změně dochází zejména u ţáků základních škol, kteří si pro své další vzdělávání vybrali učební obor zaměřený na pracovní činnost. Zásadní změna nastává zejména u ţáků, kteří nemají ţádnou zkušenost s pracovní činností, nejsou děti ţivnostníků, kteří si řemeslo zvolili, právě po rodičích. Pracovní oděv mají na sobě v podstatě poprvé v ţivotě. Nejenom změna školského zařízení přináší leckdy těţké situace pro adolescenty, tedy mládeţ mezi 16 a 18 rokem, která právě navštěvuje školy středního charakteru. Tento věk je pro jedince náročný i z toho důvodu, ţe nastává zlom mezi dětstvím a dospělostí. Dochází k rozporům mezi povinnostmi, které jsou na adolescenta kladeny v souvislosti s jeho zařazením do společnosti, protikladem s jeho nároky na dospělé, aby mu umoţnili plnou samostatnost pro rozvoj jeho osobnosti. Pro přijetí statusu dospělého nepůsobí pouze faktor právní, tedy dovršení věku 18-ti let jedince, ale i faktor ekonomický, tedy nezávislost na rodičích, který bývá závislý na volbě povolání adolescenta. Mladý člověk v období adolescence získává konečnou fyzickou podobu, je schopen sexuální reprodukce. Charakteristické pro toto období je vysoká fyzická výkonnost související v tomto období s uznávanými hodnotami jedince, kdy chce rychle dosaţitelný úspěch a výsledek činnosti, která ho baví a je vrstevníku uznávána. Jako příklad uvádím unavenost, slabost či neschopnost ţáků v praktické výuce vykonávat leckdy i ne příliš fyzicky náročné krátkodobé úkony v kontrastu s tím, kdyţ stejní ţáci po výuce v odpoledních i večerních hodinách jsou schopni nakládat na posilovací stroje velké zátěţe a překonávat mezi sebou hmotnostní rekordy, aby opět ráno přišli do výuky unaveni neschopni fyzického zatíţení. 7

8 Kognitivní vývoj se pak projevuje nekompromisními a kritickými názory, chybí objektivní posouzení konkrétní situace. Její řešení jim pak bývá hned jasné, své názory prosazují silově, zvláště ve střetu s dospělými. Nepředvídají však často důsledky svého chování. Adolescent má potřebu vytvářet si vlastní názor, ke kterému dospěl sám vlastní zkušeností, touţí po individuální svobodě. Tím, ţe se však snaţí být nezávislý na rodičích, má potřebu partnerství a členství v různých vrstevnických skupinách. Adolescenti mohou mít dobrý vztah k učitelům v případě, ţe respektujeme dospívajícího v jeho individualitě. Na přílišné autoritativní chování dospělých reagují odporem a vyvolávají konflikt. Sklon ke sdruţování se projevuje i potřebou navazováni erotických vztahů. Zklamání z prvních lásek bývá bolestně proţíváno. Nepříjemně proţívají i nedostatek erotických zkušeností. Důleţité je pro adolescenta získávání sebevědomí, kdy potřebuje zaţívat nejenom pochvalu od svého okolí a být úspěšný, ale i mít uspokojivý erotický vztah. Otec a matka, kteří dávají své ratolesti směr působení a charakter střední školy, by v tomto období měli být svému dítěti nápomocni při řešení prvotních problémů, popřípadě učebních nezdarů, které pak leckdy při jejich neřešení přechází v konflikty zejména mezi pedagogy a ţáky. Jiţ řadu let pracuji s učňovskou mládeţí, a pokud mohu porovnat četnost a řešení konfliktů z minulosti tj. období let minulého století, tedy období před sametovou revolucí se současným řešením konfliktů, pozoruji mnoho podstatných změn. Určitě nebylo v dřívějším období konfliktů méně, jen byly často potlačeny mocenskou autoritou pedagogického pracovníka. O problémech přecházejících v konflikty se příliš nediskutovalo, byly řešeny kázeňskou cestou v podobě trestů, důtek, sniţováním známek z chování. Nebyly ojedinělé případy, kdy pedagog řešil konflikt s ţákem moţností výběrů, buď poznámkou do učňovské kníţky, nebo fackou. 8

9 V rodinách byla výchova vedená k větší poslušnosti, konflikt byl opět v častých případech umlčen autoritativním přísným otcem či matkou, ovšem křivda, kterou děti svých rodičů často cítili a nedávali najevo, v nich zůstávala. Potlačování názorů, diskusí a nesouhlasu určitě nebylo správné, ovšem je jen na zváţení kaţdého z nás, zdali dnešní demokracie, mnohdy některými zaměňována s anarchií (tedy názory typu budu si dělat, co chci, neomezujte mou svobodu, mám svá práva, povinnosti mi jsou cizí), je správnou cestou při řešení nejenom konfliktů, ale i celospolečenského souţití. Je nejen na rodičích, učitelích, ale i na celé společnosti, aby tuto zmiňovanou problematiku řešila. Jak z těchto výše popsaných důvodů, tak i s vědomím toho, ţe správné řešení konfliktů je při mé pedagogické činnosti velmi důleţité pro úspěšnou výchovu mladé generace, zvolil jsem si právě téma konfliktů jako svou diplomovou práci. Její teoretická část je věnována konfliktům obecně. Kromě objasnění základních pojmů jsem se snaţil stručně popsat, nejenom z jakých důvodů konflikty vznikají, ale hlavně jak jim předcházet a zvládat je. Zaměřil bych se zejména na konflikty na učňovských školských zařízeních. V praktické části se snaţím o zmapování narůstajícího konfliktu plynoucího z vysoké neomluvené absence ţáků na Střední škole polytechnické v Olomouci. Teoretické poznatky podkládám praktickým výzkumem. 9

10 TEORETICKÁ ČÁST 1 Definice pojmu konflikt Kaţdý člověk, snad s výjimkou samotáře ţijícího na pustém ostrově, prochází v ţivotě řadou konfliktů, které se ho bezprostředně dotýkají. V kaţdém případě je konflikt neoddělitelnou součástí našeho ţivota, vnímáme je působením denního tisku, večerního zpravodajství v podobách mezinárodních konfliktů, válek, mocenských politických soubojů. Nelze zapomenout na spory, které se nás dotýkají bezprostředně v kaţdodenním ţivotě při kontaktu s členy rodiny, sousedy, spolupracovníky. Nelze opomenout konfliktní situace na školských zařízeních mezi pedagogy a ţáky i ţáky mezi sebou navzájem. Je ovšem na objektivním posouzení nezúčastněných pozorovatelů, zdali se jedná opravdu o konflikt nebo jen běţné, kaţdodenní nedorozumění zapříčiněné například jen špatnou náladou nebo pomluvou. Svou zvláštní specifikou se vyznačují konflikty mezi neznámými lidmi. Skutečnost, ţe se lidé navzájem neznají, vede mnohdy k předpokladu, ţe se vícekrát neuvidí. Proto v řadě případů ztrácejí zábrany a pouštějí se do konfliktů snadněji, neţ kdyby proti nim stál některý jejich známý. Konflikty mezi neznámými lidmi často končívají bez vítěze, jediným výsledkem pak bývá, ţe se pohádají, vymění si názory a odreagují si okamţitou či na strádanou agresivitu. (Bedrnová 1990) K nezanedbatelné skupině osob přicházejících do konfliktních vztahů patří konflikty mezi generacemi, tedy vztahy mezi mladými a starými. Přestoţe ve vyspělé společnosti jsou mladí lidé vychovávání k úctě ke stáří, v ţivotě se však setkáváme s řadou problémů pramenící právě věkovým, generačním problémem. Problém seniorů vyplývá z jejich unavenosti, časté podráţděnosti, ta je příčinou nepřirozených reakcí na danou problematiku. Napětí mezi generacemi můţe téţ vyvolávat to, ţe závidí mladší generaci její mládí, bezstarostnost, budoucnost očekávání něčeho příjemného v kontrastu 10

11 s pocitem starého člověka, kterého jiţ nic hezkého nečeká. S nervozitou a zlobou se u některých seniorů můţeme setkat v prodejnách potravin, hromadných dopravních prostředcích, kdy si vynucují místo k sezení od teenagerů, kteří jim vadí, přičemţ nejsou schopni pohlédnout na prázdnou sedačku o dvě místa dál. Chtěl bych podotknout, ţe se to týká jen části seniorů a na jejich obranu uvést, ţe i mladá generace často nepřispívá svým chováním k seniorům k bezkonfliktnímu prostředí. Mladí se vyznačují netrpělivostí, vše se jim zdá být příliš pomalé, často nedomýšlejí důsledky svého chování, neprojevuje se u nich zodpovědnost ke svým činům. Pokud uvádím, ţe staří závidí mladým právě mládí, vzhled, krásu, pak musím podotknout, ţe i mladí se chovají nevhodně, jakoby seniory za stáří odsuzovali. Vzájemné pochopení pro souţití bez častých konfliktů mezi generacemi je v uvědomění si skutečnosti, ţe staří byli také mladí a mladí budou staří. Pojmu konflikt v podstatě většina lidí rozumí. Při jeho vyslovení si lidé většinou představují hádku, spor, nedorozumění či střet, který můţe skončit agresivitou a fyzickým napadením aktéra konfliktu. Tedy konflikt je obecně pro mnohé lidi povaţován za jev negativní, kterému je potřeba se vyhnout, nebo se prostě chovat tak, aby ke konfliktům vůbec nedocházelo. Ovšem věřím, ţe při hlubším zamyšlení kaţdého z nás, kdo prošel v ţivotě různými konflikty, si uvědomíme skutečnost, ţe ke sporům dochází a zavírat před nimi oči není řešením, spíše se nám situace konfliktu vymkne s rukou. Pojem konflikt ve své definici zahrnuje poměrně velké spektrum moţných výkladů. Co tedy konflikt ve skutečnosti je? Podle J. Křivohlavého (1973) konflikt pak znamená: Střetnutí dvou nebo více zcela nebo do určité míry se navzájem vylučujících či protichůdných snah, sil a tendencí. Vedle již uvedeného střetnutí protichůdných snah a souboje je možno uvést: spor, srážka, soupeření, 11

12 soutěžení, neshoda, rozkol, nesoulad, nesouhlas, nesrovnalost, mrzutost, hádka, svár, případně až rvačka, bitka, pranice a bitva. (Křivohlavý, 1973, s. 25) Slovo konflikt je odvozeno z latinského conflictus, které znamená srazit se spolu. Mezinárodní slovník definuje konflikt jako sráţku proti sobě stojících neslučitelných sil nebo vlastností jako jsou myšlenky nebo vůle. Jednodušší definice pouţitelná pro studenty je, ţe konflikt je nedorozumění mezi dvěma nebo více lidmi. (Sadalla, Henriguez, Holmberg, 2004) U obou autorů se uvádí, ţe se jedná o střet či sráţku proti sobě stojících stran, ovšem z těchto definic se nedovíme, zda opravdu můţeme dle mého názoru povaţovat konflikt za kladnou záleţitost. Je tedy konflikt něco negativního nebo pozitivního? Při dalším studování problematiky konfliktu poznáváme, ţe měřítko kladný záporný budeme muset pouţívat velice opatrně. Snaţíme se řešit situace v širších souvislostech s ohledem na cíle dění a poznatky, oč ve skutečnosti jde mezi s nesvářenými stranami. (Křivohlavý, 1973) 1.1 Postoje ke konfliktu Postojem nazveme ten názor, který je citově, emociálně zabarven, kde se mohu vyjádřit slovy, Libí se mi či nelíbí. (Křivohlavý, 1973, s. 23) Problematiku postojů ve vztahu ke konfliktům nemůţeme vyjádřit ţádnou normou či předpisem, neboť kaţdý z nás má ke konfliktu individuální postoj, pocházející z vlastních zkušeností, při úspěšném či neúspěšném řešení různých střetů, jejichţ četnost je například v zaměstnání dána s ohledem na naše pozice, role a problematiku práce ve vztahu s dalšími osobami na pracovišti. Obecně se dá říci, ţe chování člověka není určováno jen jeho povahou, ale do velké míry i situací, ve které se právě nachází. Pokud například vidíme člověka, který se chová agresivně, pravděpodobně si pomyslíme, ţe je to cholerik a agresivní chování je pro něj běţné, přestoţe v tu chvíli mohl být k tomuto svému chování pouze vyprovokován. Toto 12

13 mylné hodnocení se projevuje zejména, kdyţ dotyčného člověka neznáme nebo ho vidíme poprvé. Nemalý vliv na naše postoje ke konfliktům mají rodinní příslušníci, vrstevníci, kamarádi a v neposlední řadě i média. Při samotném rozboru postojů bude potřebné zamyslet se nad tím, zdali se za našimi postoji neskrývají naše osobní zájmy. J. Plamínek (2006) rozlišuje postoje a zájmy takto: To, co lidé ve vzájemné komunikaci při řešení konfliktů říkají, můžeme nazvat postoji. Zájmy jsou příčinami postojů, tedy důvody toho, proč lidé postoje vyjadřují. Od známých postojů se k neznámým zájmům nejsnadněji dostaneme, když se zeptáme (nejlépe sami sebe), proč ten druhý říká to, co říká. Na úrovni zájmů se hledá řešení konfliktu daleko lépe než na úrovni postojů. (Plamínek, 2006, s. 20) 1.2 Fáze konfliktu Vzhledem k tomu, ţe průběh konfliktu nebývá krátkodobou záleţitostí a vůbec nelze o něm říci, ţe je jednoduchý, dalo by se říci, ţe prochází určitým vývojem, několika periodickými se opakujícími fázemi. Ty mohou být kladné či záporné právě z důvodů jiţ ve zmiňovaných se postojích ke konfliktům, které můţeme povaţovat za fázi první. Od postojů se odráţí i naše reakce, za zmínku snad stojí dva rozdílné případy těchto reakcí, které mohou být jednoduše demonstrovány na menší hádce v rodině. V prvním případě nejsou postoje členů rodiny projeveny otevřeně, proto vzniká v rodině i jejím blízkém okolí stres a napětí. Účelnějším a určitě prospěšnějším případem pro všechny aktéry konfliktu je situace, kdy právě díky naším povahovým vlastnostem, je situace řešena tzv. vybuchnutím páry v přetlakovém kotli a následném vyčištění ovzduší. Účastníci sporu si pak problém vysvětlí a jede se dál. Samotný konflikt, probíhající z mnoha různých důvodů, můţe být naprosto nečekaný, vţdyť i naprosto nekonfliktní záleţitost jakou je nevinná večeře s přáteli můţe skončit konfliktem, jehoţ následkem můţe být, ţe ta zmiňovaná večeře byla v tomto sloţení poslední. 13

14 Odezva předchází pochopitelně následku a není ničím jiným, neţ reakcí na danou situaci, kdy máme moţnost od problému odejít a být naštván nebo se dát třeba do křiku. Můţeme souhlasit s tím, ţe vývoj běţných konfliktů má určité fáze, v nichţ konflikt vzniká, sílí a zaniká. Je dobré umět tyto fáze rozpoznat, pro jejich preventivní řešení. (Plamínek, 2006) 1.3 Příčiny konfliktů Příčin způsobujících konflikt je určitě dost. Za mnohé konflikty, jejich účastníci snad ani nemohou, protoţe je do nich ţenou podmínky, v nichţ ţijí. Tyto konflikty se často opakují. Kaţdý z nás zaţil situaci, kdy se na druhého rozzlobil, řekl mu něco nevhodného, aby vzápětí zjistil, ţe situace byla jiná, neţ vypadala a jak ji viděl sám a vnímal, a tak jednal neadekvátně. Pokud si však si tuto situaci jsme schopni uvědomit a připustit se dopouštění vlastních chyb v úsudku na vzniklý problém, jsme na dobré cestě k vlastní nápravě a vyvarování se budoucích chyb. V tom horším případě si člověk své špatné vidění situace neuvědomí, stojí si tvrdohlavě za ním a dle něho dále jedná. Tento jev bývá bohuţel nejčastější a nejzbytečnější příčinou neshod a konfliktů mezi lidmi. Obecně můţeme prohlásit, ţe velká část konfliktů mezi jednotlivci má příčinu v jejich nezkušenosti jak se vyvarovat chyb, kterých se člověk při komunikaci a hodnocení situace a druhých lidí dopouští. V kaţdém případě je dobré vědět, kde se nalézá příčina konfliktů, pro jejich následné řešení. Přibliţně 45 % konfliktů má hlavní příčinu ve střetu zájmů, kdy je moţné řešit konflikt racionální cestou jako běţný problém. Zbytek konfliktů má příčinu v oblasti mezilidských vztahů a mezilidské komunikace. (Plamínek, 2006) 14

15 Příčiny konfliktům možné také rozdělit do těchto kategorií: 1. konflikty kvůli majetku 2. konflikty vyvolané psychologickými potřebami (potřeba přijetí, přátelství, svobody, bezpečí) 3. konflikty u nichž hraje roli hodnotový systém (náboženské názory, životní orientace) (Sadalla, Henriguez, Holmberg, 2004, s. 19) Zdá se, ţe nejsnáze řešitelné konflikty jsou kvůli majetku. Dochází k nim zejména, kdyţ dva lidé chtějí totéţ, ale oba nemohou uspokojit svou potřebu, prostě není toho, co chtějí získat, dost. Mezi konflikty, které jsou vyvolány psychologickými potřebami, můţeme zařadit úspěch, lásku, přátelství, spokojenost a mnoho dalších. Někdy tyto potřeby jsou schované pod rouškou majetkové problematiky, protoţe nejsme schopni své citové potřeby vyjádřit, z toho důvodu je velmi obtíţné konflikty tohoto typu řešit. Konflikty, v nichţ hraje roli hodnotový systém, patří mezi nejobtíţnější řešitelné z důvodu, ţe pokud někdo zpochybňuje naše hodnoty, které uznáváme, ohroţuje nás samotné. (Sadalla, Henriguez, Holmberg, 2004) 1.4 Typy konfliktů Pokud budeme uvaţovat o zásadním dělení konfliktů, s kterými se setkáváme, dojdeme k tomu, ţe bude nejlépe začít s konflikty, které se týkají přímo nás samotných, například při dělání obyčejných rozhodnutí. Jde třeba o moţnosti výběru zúčastnit se fotbalového utkání či ve stejném čase našeho volna jít chytat ryby, přičemţ tento vnitřní konflikt se zdá být vyváţený svou hodnotou, kterou uznáváme, oproti té kdy se rozhodujeme ve věci svého osobního zájmu, hobby, koníčku s činností pracovní, například opravou děravé střechy. Určitě obecný názor a volba jakou činnost si vybrat bude nakloněna z důvodu důleţitosti na straně pracovní, jenţe ţivotní rybu, která na mě čekala zrovna v ten daný okamţik, nemusím jiţ v ţivotě chytit či skvělý fotbalový zápas se jen tak téţ nemusí opakovat. 15

16 Konflikty, které jiţ řešíme s druhými osobami v běţném ţivotě, mají mnoho psychologických aspektů, ať se jiţ jedná o konflikty mezi dvěma osobami nebo konflikty, které existují uvnitř dané skupiny lidí. Příkladem konfliktu uvnitř skupiny lidí můţe být pracovní kolektiv, kde se domnívám, ţe obecně, ve většině případů platí pravidlo, čím je kolektiv větší vzniká více konfliktů, více menších skupin, kde nevznikají konflikty jen mezi skupinami, ale i uvnitř těchto skupin, bez ohledu na činnost, kterou jednotlivci vyvíjejí. Konflikt mezi jedincem a skupinou můţeme povaţovat za velmi těţký pro jedince, který čelí skupině silnější nejenom její četností, ale i například pracovním postavení pracovníků ve skupině. Určitě není jednoduché postavit se a jít do sporu s vedením firmy, tam je pak nutná určitá dávka osobní odvahy a zásadovosti. Tím ovšem není vůbec řečeno, ţe jedinec musí mít ve střetu se skupinou pravdu. Podle G. Saddalla, (2004) dělíme konflikty takto: 1. intrapersonální (vnitřní) 2. interpersonální (mezi osobní) 3. uvnitř skupiny 4. konflikty mezi skupinami (Sadalla, Henriguez, Holmberg, 2004, s. 20) Ke konfliktům dochází, pokud se vyskytuje nesoulad uvnitř člověka, mezi skupinami, jednotlivci, způsobený majetkovými nebo psychologickými potřebami a mezi našimi hodnotami. Konflikt z těchto důvodů můţe mít destruktivní účinky, pokud se neřeší nebo můţe být pozitivní a konstruktivní, pokud nám umoţní projevit naše odlišná stanoviska. (Sadalla, Henriguez, Holmberg, 2004) 16

17 2 Faktory ovlivňující komunikaci při konfliktech Nejenom samotná komunikace, ale i způsob jejího vedení jsou důleţitým předpokladem k úspěšnému řešení a předcházení konfliktních situací. Lidé vyrůstají a přebírají zvyklosti daných kultur, vytváří se jejich osobnostní vlastnosti rodinným prostředím, mají svou minulost, různé zkušenosti, větší či menší a hlavně opět rozdílné poţadavky na kvalitu ţivota. Na různé situace pak kaţdý reaguje po svém, coţ komunikaci jen stěţuje. Umět komunikovat je také součástí kaţdého dobrého pedagoga. Určitě kaţdý pedagog provádějící výchovně vzdělávací proces, se setká ve třídě s ţáky, kteří neustálou komunikací s kýmkoliv vyrušují a musí se neustále usměrňovat, naopak jiní ţáci jsou mlčenliví a není snadné s nimi komunikaci navazovat ať jiţ formálně či neformálně. Mlčenlivost s malou komunikací jednotlivců můţe být dána je charakterovými vlastnostmi, jsou prostě jen málomluvní, někdy plaší, ve společnosti dalších lidí se necítí příliš dobře, uzavírají se do sebe. Se špatnou komunikací u ţáků se setkáváme také zejména s ţáky na učňovských zařízeních. Důvodem bývá velmi špatná slovní zásoba, vţdyť mnozí kromě bulváru s barevnými obrázky s jednou větou nečtou nic. Pak je velmi sloţité zadávat nějaké domácí úkoly, nastudování literatury, protoţe vše se nedá naučit neustálým opakováním ve výuce. Není na to prostě pokaţdé čas. To se viditelně projevuje u závěrečných zkoušek, na které ţáci přicházejí nepřipraveni právě z důvodu neschopnosti látku přečíst, a pak reprodukovat, zkoušejícímu nezbývá nic jiného neţ vézt monolog sám se sebou. Ve výuce je na pedagogovi, aby umoţnil a pomohl ţákům zlepšit jejich komunikaci vedením aktivní výuky, zapojováním ţáků do problematiky daného tématu. Mnohdy bývá jednodušší nechat projevit aktivní ţáky, kteří nám poloţené dotazy zodpoví. Tím však jen vytváříme a prohlubujeme komunikační bariéru nejenom mezi ţáky komunikativními a nekomunikativními, ale i mezi pedagogem a problémovými jedinci. 17

18 Správný pedagog by si měl najít čas i na neformální hovor s ţáky v době přestávek, výletů a jiných odpočinkových chvílích. Získávání si důvěry ţáků nebývá leckdy jednoduché, souvisí to zejména s kvalitou pedagoga, jeho vyspělostí se zkušenostmi a oblibou pedagoga. Do neformálních hovorů je nutné vstupovat citlivě tak, aby pedagog nepůsobil jako rušivý element. Je velmi sloţité navazovat neformální komunikaci s ţáky, kteří v pedagoga nemají důvěru, vidí v něm nepřítele nebo je jím naprosto nesympatický. Není dobré se neformálním rozhovorům s ţáky vyhýbat, protoţe právě tam můţeme otevírat zábrany komunikace, dovídáme se, co jedince baví, jaké má problémy, na čem mu záleţí, odhalujeme narušení sociálních vztahů, hlavně pak nacházíme cesty jak společným úsilím problém špatné komunikace řešit. Záměrně uvádím, ţe by si měl pedagog najít čas na řešení nejenom problémové komunikace, ale najít si cestu k ţákům běţnou konverzací. Záleţí opravdu jen na něm, zdali si chce čas najít a vytvořit příznivé podmínky pro společnou další činnost. Setkáváme se však bohuţel s případy alibismu a začarovaného kruhu, kdy se vymlouváme nejenom na nedostatek času, ale vidíme problematiku jen v druhých, hlavně ne v sobě, rodičích, vyučujících na základních školách, a pak takzvaně horký brambor hází jeden na druhého. Narůstá i počet ţáků s disfunkčními poruchami. Tento problém je pak nutné řešit s výchovným poradcem, za pomoci rodičů, pedagogickopsychologické poradny či speciálních zdravotních zařízení. 2.1 Hodnoty Naše hodnoty souvisejí s našimi názory, které si postupně vytváříme v průběhu celého ţivota. Velký vliv na utváření našich hodnot mají lidé, kterých si váţíme a máme k nim citový vztah. Mezi ně patří rodiče, přátelé, osoby, které milujeme. Hodnoty povaţujeme za velmi důleţité pro náš ţivot, ceníme si jich. Často jsou dány vírou člověka v něco, co povaţuje 18

19 za správné, nemusí se vţdy jednat jen o víru spojenou s náboţenskou tematikou, běţné je také uznávání hodnot s oblasti sportovní a kulturní. Je velice obtíţné měnit naše názory zakládající se na hodnotách za účelem vyřešení konfliktu, z důvodu ohroţení našich ţivotních zásad, v důsledku pak sebe samého. 2.2 Předsudky Naše předsudky vycházejí z našich názorů, kdy zapomínáme na objektivní posouzení nejenom chování člověka v danou chvíli, ale i například si ihned vytváříme názor o člověkovi dle jeho vzhledu. Příkladem můţe být například názor bohuţel nejenom veřejnosti, ale i některých pedagogů na základních školách, ţe dítě rodičů s dělnickou profesí, tedy s niţším vzděláním, nemohou být stejně chytré a dále studovat stejně tak jako děti od rodičů s vyšším vzděláním, popřípadě společenským postavením. Opačným případem můţe být nepochopení veřejnosti situace, kdy dítě například lékaře, nechce jít v rodičovských šlépějích, ale chce být pro ně jen obyčejným automechanikem. 2.3 Vnímání Je prokázané, ţe pohled více osob na danou situaci, popřípadě věc, je rozdílný. To je dáno silou našeho individuálního proţitku, mnoţstvím emocí, úhlem pohledu na danou věc, názorem individua. Při pohledu na obraz nejsme schopni jednotného názoru na věk ţeny, zdali je mladá nebo stará. Vidíme rozdílné barvy, přestoţe nejsme barvoslepí, hodnotíme jinak velikost i tvary předmětu. Sám mám zkušenost s tím. Byl jsem předvolán jako svědek závaţné dopravní nehody, kdy pak má výpověď o průběhu nehody se neshodovala s výpovědí jiného svědka. Kaţdý jsme stáli na jiné straně cesty, neshodli jsme se nejenom v rychlostech havarovaných vozidel a na přesném ději před samotnou sráţkou, lišili jsme se i ve vidění samotné sráţky. 19

20 2.4 Ochota Bezproblémová komunikace, ve které nehraje roli ochota jednat, není rozhodně snadná. Nelze jí vţdy dosáhnout jen svou výřečností. Musíme se při ní zbavit všech rozdílností nejenom ve svých odlišnostech způsobu našeho ţivota, ale i rozlišných stylů komunikace, která mohou být překáţkou při výměně názorů dvou osob. Nejenom ochota komunikovat, ale i trpělivost při řešení komunikačních nesouladů je podmínkou pro úspěšné zvládnutí komunikace. Případ odmítané komunikace druhou osobou nemůţeme hodnotit jako signál k tomu, abychom na něj chrlili otázky, vedli se sebou monolog, popřípadě osobu za pasivní komunikaci napomínali. Většina lidí má ze svého mládí dobře vyvinutý ochranný filtr proti sekýrování, který je účinný proti stíţnostem a kritice. Moudrý člověk si uvědomí, ţe začíná mluvit jako matka/otec, přestoţe si vţdy říkal, ţe takový nikdy nebude. (Hinesová, Baverstocková 2007) 2.5 Respekt Respekt a úcta k druhé osobě jsou dalšími podmínkami úspěšné komunikace. Těţko si můţeme představit kladný výsledek řešení konfliktu, kdy komunikace jedné strany probíhá právě bez respektu. Nejenom citlivý člověk můţe rozpoznat projevy nadřazenosti, projevy pracovní či osobní úspěšnosti, chování se stylem já jsem lepší člověk. Opak bývá často pravdou, takto jednající člověk trpí spíše velkou dávkou sebestřednosti, arogance spojené s vysokou mírou sebevědomí. Nelze také zlehčovat a odsuzovat názory, které druhá strana povaţuje za správné. Vţdyť právě z názorů druhé strany se dovídáme něco nového, co nás můţe vědomostně obohatit, získáváme další potřebné informace, které nám pomáhají nejenom při řešení úspěšné komunikace. Zvláštní skupinu zasluhující si respekt nejenom při komunikaci, tvoří vztah mezi ţenou a muţem. Respekt pak není vţdy jen záleţitostí vnitřního rozhodnutí či přesvědčení, ale spíše věcí bezprostřední sociální kontroly. 20

21 Na venkově, malých městech, v pracovních kolektivech, bývá chování muţů k ţenám ohleduplnější neţ například ve velkých anonymních městech. To je dáno zejména vědomím muţů, ţe existuje zpětná vazba, jejich nerespektování, popřípadě nevhodného chováni k ţenám. Jednoduše řečeno, mohou mít strach, jak na jejich nevhodné chování bude reagovat známé okolí. (Bedrnová 1990) Můţeme podotknout a připustit, ţe toto pravidlo rozdílného respektu, daného anonymitou prostředí, nemusí platit jen mezi muţem a ţenou. Vţdyť respektovat člověka je předpokladem dobrého souţití, pokud nám na vztazích jak s jednotlivci, tak i skupinami obyvatel záleţí. 2.6 Důvody špatné komunikace Je nutné podotknout, ţe řeč není jediný prostředek komunikace. Můţe nastat situace, kdy se lidé nedomluví, protoţe právě mluvené slovo bude v nesouladu s jejich gestikulací, postojem těla. Nesmíme zapomenout ani na oční kontakt, z kterého dotyčná osoba můţe naše upřímné snahy o vyřešení konfliktní situace potvrdit nebo naši neupřímnost odhalí. Jsme schopni ovládat a kontrolovat mluvené slovo, ale naše nečisté úmysly k řešení problematických situací, právě prozradí neverbální komunikace. Tato skutečnost se týká právě mladých lidí, tedy i ve věku adolescentů, kteří oproti dospělým řeč těla ještě tak neovládají. Odlišným způsobem probíhá komunikace mezi dospělými a dospívajícími, při které se obě strany dopouštějí různých chyb. Určitá pruţnost mladých lidí jim umoţňuje přizpůsobovat se protějšku, tedy jsou schopni pouţívat několik jazyků. Jedním jazykem mluví s rodiči, další pouţívají pro ostatní dospělé, učitele, kamarády. Problém dospělých bývá i v tom, ţe se chtějí příliš přizpůsobit mluvě dospívajících, moţná i z důvodu pocitu stálé mladosti, přejímají výrazy mladých, neţ je však pochopí a začnou pouţívat, jsou uţ poněkud mimo dění a směšní. Z toho důvodu je dobré vyvarovat se těmto pokusům přizpůsobování se mladým, jinak dospělý riskuje, ţe bude vypadat poněkud 21

22 hloupě. Poněkud trapně také vypadá projev některých dospělých, kdy vulgární výrazy naučené z mladých let pouţívají neustále, vyskytují se snad v kaţdé větě a v jakémkoliv prostředí komunikace. Musíme však připustit, ţe vulgární výrazy bývají běţnou záleţitostí právě mladých lidí. Pouţívají se velmi často a vlastně si ti, kteří je pouţívají, neuvědomují jejich uráţlivost. Najít správný slovník pro určitou situaci svědčí právě o jiţ popsané pruţnosti mladých lidí při komunikaci. Ne vţdy se jim to však daří, mnohdy sprostá slova pouţívaná s kamarády přenášejí i do rodinného prostředí. Moţná však jen zkoušejí, kolik toho rodič snese a vydrţí. Pokud jsem zmiňoval důleţitost očního kontaktu při komunikaci, je dobré zmínit se o problematice tohoto kontaktu dítěte s rodiči, kdy oční kontakt nemusí být vţdy ta správná volba, přestoţe si to dospělý většinou myslí. Dospívající tento kontakt mohou brát jako útok na jejich osobu, jako formu výslechu. Dospělý také preferují nerušený rozhovor bez pro ně rušivých elementů, hudby a okolního hluku, který právě mladým lidem nevadí. Jedná se tedy o generační problém, kdy dospívající a dospělý vyrůstal v jiném prostředí. Záleţí opět je na ochotě, nadhledu a pochopeni jeden druhého řešit dané problémy a nestupňovat mnohdy zbytečné spory. 3 Konflikty na školách Konfliktů na středních školách a učilištích zejména mezi pedagogy a ţáky je neustále dost, přestoţe by se zdálo, ţe dnešní situace daná nedostatkem ţáků (na školy středního charakteru přicházejí slabší ročníky), tyto konflikty eliminuje, z důvodu vytváření co nejlepších podmínek pro přicházející ţáky. Zejména nevýběrové školy, mezi něţ většina učilišť patří, se potýká s nedostatkem ţáků a jejich prvořadým úkolem je ţáky ze základních škol pro příslušné učiliště nejenom získat, ale také si tyto ţáky co nejdéle udrţet. Veškeré dále popsané konflikty mezi pedagogem a ţákem řeší sice školní řád a různá nařízení ředitelů škol, jejich dodrţování je však leckdy bohuţel ovlivňováno dnes nejdůleţitějším faktorem, a to ekonomickou 22

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

CAN-Child Abuse and Neglect

CAN-Child Abuse and Neglect CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jeţ je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jeţ poškozuje

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

ŢÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY

ŢÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY ŢÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY Pramen: Kalhous, Z., Obst, O. Didaktika sekundární školy. Olomouc, UP 2003. Kalhous, Z., Obst. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. Pedagogickopsychologická charakteristika ţáka

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Klubu Nezbeda Vytvořily: Mgr. Alena Kopidolová vedoucí Klubu Nezbeda sociální pracovnice Jana Boščíková pracovnice v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Název materiálu: Konflikt a jeho zvládání Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Konflikt a jeho zvládání Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích Smluvní strany 1. Obchodní jméno: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, Adresa: 17.listopadu

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE

PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE Příloha č.1/2 1. Setkala jste se s šikanou mezi dětmi v mateřské škole? Na tuto otázku kladně odpovědělo 5 z 6 oslovených vychovatelek, tedy

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)?

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)? Seznam příloh - Příloha č. 1 - Dotazník pro zástupce ředitele středních odborných škol - Příloha č. 2 - Vzor náplně práce zástupce ředitele ne střední odborné škole - Příloha č. 3 - Seznam zákonů, vyhlášek

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Vzdělávání pěstounů jaro 2016

Vzdělávání pěstounů jaro 2016 Vzdělávání pěstounů jaro 2016 4hodinové dopolední v pracovní dny Místo konání: Školení se budou konat v prostorách Charitního sdružení Děčín, Zbrojnická 7, Děčín IV, budova bývalé Komerční banky, výtahem

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 12. 9. 2013.

Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 12. 9. 2013. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_01_1.04 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT

Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT Bezpečnost práce 1. V počítačové učebně 2. Při akcích mimo učebnu Bezpečnost práce v počítačové učebně Kromě vhodného pracovního prostředí zabraňujícího poškozování

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

6 Hodnocení žáků. Klvaňovo gymnázium. Školní vzdělávací program Vade mecum

6 Hodnocení žáků. Klvaňovo gymnázium. Školní vzdělávací program Vade mecum 6 Hodnocení žáků Hodnocení a klasifikace ţáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Cílem hodnocení je poskytnout ţákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níţ získává informace o tom, jak danou problematiku

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Milá žákyně, milý žáku. Jsem studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy university a ve své bakalářské práci se zabývám problematikou vztahu mezi učitelem a žákem

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Seznam příloh. Příloha 1: Dotazník pro učitele. Příloha 2: Dotazník pro žáky

Seznam příloh. Příloha 1: Dotazník pro učitele. Příloha 2: Dotazník pro žáky Seznam příloh Příloha 1: Dotazník pro učitele Příloha 2: Dotazník pro žáky 1 Příloha 1: Dotazník pro učitele Milé kolegyně, milí kolegové, ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění tohoto dotazníku.

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

Kázeň spočívá v tom, jak žáci dovedou zachovávat společenská a školní pravidla, spolupracují s učitelem na plnění stanovených cílů výuky a podílejí

Kázeň spočívá v tom, jak žáci dovedou zachovávat společenská a školní pravidla, spolupracují s učitelem na plnění stanovených cílů výuky a podílejí ODMĚNY A TRESTY KDO A ZA CO ODMĚŇUJE VE ŠKOLE Kázeň spočívá v tom, jak žáci dovedou zachovávat společenská a školní pravidla, spolupracují s učitelem na plnění stanovených cílů výuky a podílejí se na vytváření

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více