UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií III. ročník kombinované studium Obor: učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Pavel Prucek Možná řešení konfliktních situací na středních odborných školách, odborných učilištích a praktických školách (ze zkušeností na Střední škole polytechnické, Olomouc) Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. PaedDr. Václav Klapal, Ph.D. Olomouc 2010

2 Děkuji PhDr. PaedDr. Václavu Klapalovi, Ph.D, za poskytování cenných rad, čas a trpělivost při odborném vedení práce.

3 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a pouţil jsem uvedených pramenů a literatury. V Olomouci 23. března 2010 Pavel Prucek

4 Nenávidím, protože miluji Můžeme nenávidět jedině tehdy, pokud něco opravdu vášnivě milujeme. Každý, kdo opravdu nenávidí má pocit, že je nebo bude ohroženo, něco, co je mu nadevše drahé. Neopětovaná láska, pohrdání, nepochopení, strach. Ale i nějaká skutečná láska a vřelý cit. Nenávidíme i něco, co si nenávist skutečně zaslouží. Smrt, vraždu, zločin. V životě se často střetávají nikoliv absolutní zlo s absolutním dobrem tak jako ve většině filmových kýčů, kde je předem jasné kdo vyhraje a kdo prohraje, ale proto, že se v něm střetává něco mezi nimi uprostřed. Každé to dobro nebo zlo má pocit ohrožení. Každé bojuje za to, co je mu drahé. Dopředu není nikdy jasné, kdo je kdo. Do této kategorie můžeme zařadit mnoho životních i národnostních konfliktů. L. Toman

5 OBSAH ÚVOD... 7 TEORETICKÁ ČÁST Definice pojmu konflikt Postoje ke konfliktu Fáze konfliktu Příčiny konfliktů Typy konfliktů Faktory ovlivňující komunikaci při konfliktech Hodnoty Předsudky Vnímání Ochota Respekt Důvody špatné komunikace Konflikty na školách Mezi ţáky a pedagogy Konflikty mezi ţáky navzájem Konflikty mezi pedagogy navzájem Absence závaţný zdroj konfliktu Řešení konfliktů Agresivní sebe prosazení Dohoda Uhýbání konfliktu... 37

6 4.5 Přizpůsobení se konfliktu Škola ve vztahu ke konfliktům Spolupráce školy a rodiny Role ţáka Klima třídy Temperament a problémové chování Agresivní chování Šikana PRAKTICKÁ ČÁST Úvod Absence je ve školách konflikt na mnoha frontách Naše řešení Diskuse ZÁVĚR Literatura Prameny Seznam příloh... 67

7 ÚVOD Nástup mladých lidí (adolescentů) na školy středního charakteru představuje pro budoucí frekventanty důleţitou změnu v jejich dosavadním ţivotě. K podstatné změně dochází zejména u ţáků základních škol, kteří si pro své další vzdělávání vybrali učební obor zaměřený na pracovní činnost. Zásadní změna nastává zejména u ţáků, kteří nemají ţádnou zkušenost s pracovní činností, nejsou děti ţivnostníků, kteří si řemeslo zvolili, právě po rodičích. Pracovní oděv mají na sobě v podstatě poprvé v ţivotě. Nejenom změna školského zařízení přináší leckdy těţké situace pro adolescenty, tedy mládeţ mezi 16 a 18 rokem, která právě navštěvuje školy středního charakteru. Tento věk je pro jedince náročný i z toho důvodu, ţe nastává zlom mezi dětstvím a dospělostí. Dochází k rozporům mezi povinnostmi, které jsou na adolescenta kladeny v souvislosti s jeho zařazením do společnosti, protikladem s jeho nároky na dospělé, aby mu umoţnili plnou samostatnost pro rozvoj jeho osobnosti. Pro přijetí statusu dospělého nepůsobí pouze faktor právní, tedy dovršení věku 18-ti let jedince, ale i faktor ekonomický, tedy nezávislost na rodičích, který bývá závislý na volbě povolání adolescenta. Mladý člověk v období adolescence získává konečnou fyzickou podobu, je schopen sexuální reprodukce. Charakteristické pro toto období je vysoká fyzická výkonnost související v tomto období s uznávanými hodnotami jedince, kdy chce rychle dosaţitelný úspěch a výsledek činnosti, která ho baví a je vrstevníku uznávána. Jako příklad uvádím unavenost, slabost či neschopnost ţáků v praktické výuce vykonávat leckdy i ne příliš fyzicky náročné krátkodobé úkony v kontrastu s tím, kdyţ stejní ţáci po výuce v odpoledních i večerních hodinách jsou schopni nakládat na posilovací stroje velké zátěţe a překonávat mezi sebou hmotnostní rekordy, aby opět ráno přišli do výuky unaveni neschopni fyzického zatíţení. 7

8 Kognitivní vývoj se pak projevuje nekompromisními a kritickými názory, chybí objektivní posouzení konkrétní situace. Její řešení jim pak bývá hned jasné, své názory prosazují silově, zvláště ve střetu s dospělými. Nepředvídají však často důsledky svého chování. Adolescent má potřebu vytvářet si vlastní názor, ke kterému dospěl sám vlastní zkušeností, touţí po individuální svobodě. Tím, ţe se však snaţí být nezávislý na rodičích, má potřebu partnerství a členství v různých vrstevnických skupinách. Adolescenti mohou mít dobrý vztah k učitelům v případě, ţe respektujeme dospívajícího v jeho individualitě. Na přílišné autoritativní chování dospělých reagují odporem a vyvolávají konflikt. Sklon ke sdruţování se projevuje i potřebou navazováni erotických vztahů. Zklamání z prvních lásek bývá bolestně proţíváno. Nepříjemně proţívají i nedostatek erotických zkušeností. Důleţité je pro adolescenta získávání sebevědomí, kdy potřebuje zaţívat nejenom pochvalu od svého okolí a být úspěšný, ale i mít uspokojivý erotický vztah. Otec a matka, kteří dávají své ratolesti směr působení a charakter střední školy, by v tomto období měli být svému dítěti nápomocni při řešení prvotních problémů, popřípadě učebních nezdarů, které pak leckdy při jejich neřešení přechází v konflikty zejména mezi pedagogy a ţáky. Jiţ řadu let pracuji s učňovskou mládeţí, a pokud mohu porovnat četnost a řešení konfliktů z minulosti tj. období let minulého století, tedy období před sametovou revolucí se současným řešením konfliktů, pozoruji mnoho podstatných změn. Určitě nebylo v dřívějším období konfliktů méně, jen byly často potlačeny mocenskou autoritou pedagogického pracovníka. O problémech přecházejících v konflikty se příliš nediskutovalo, byly řešeny kázeňskou cestou v podobě trestů, důtek, sniţováním známek z chování. Nebyly ojedinělé případy, kdy pedagog řešil konflikt s ţákem moţností výběrů, buď poznámkou do učňovské kníţky, nebo fackou. 8

9 V rodinách byla výchova vedená k větší poslušnosti, konflikt byl opět v častých případech umlčen autoritativním přísným otcem či matkou, ovšem křivda, kterou děti svých rodičů často cítili a nedávali najevo, v nich zůstávala. Potlačování názorů, diskusí a nesouhlasu určitě nebylo správné, ovšem je jen na zváţení kaţdého z nás, zdali dnešní demokracie, mnohdy některými zaměňována s anarchií (tedy názory typu budu si dělat, co chci, neomezujte mou svobodu, mám svá práva, povinnosti mi jsou cizí), je správnou cestou při řešení nejenom konfliktů, ale i celospolečenského souţití. Je nejen na rodičích, učitelích, ale i na celé společnosti, aby tuto zmiňovanou problematiku řešila. Jak z těchto výše popsaných důvodů, tak i s vědomím toho, ţe správné řešení konfliktů je při mé pedagogické činnosti velmi důleţité pro úspěšnou výchovu mladé generace, zvolil jsem si právě téma konfliktů jako svou diplomovou práci. Její teoretická část je věnována konfliktům obecně. Kromě objasnění základních pojmů jsem se snaţil stručně popsat, nejenom z jakých důvodů konflikty vznikají, ale hlavně jak jim předcházet a zvládat je. Zaměřil bych se zejména na konflikty na učňovských školských zařízeních. V praktické části se snaţím o zmapování narůstajícího konfliktu plynoucího z vysoké neomluvené absence ţáků na Střední škole polytechnické v Olomouci. Teoretické poznatky podkládám praktickým výzkumem. 9

10 TEORETICKÁ ČÁST 1 Definice pojmu konflikt Kaţdý člověk, snad s výjimkou samotáře ţijícího na pustém ostrově, prochází v ţivotě řadou konfliktů, které se ho bezprostředně dotýkají. V kaţdém případě je konflikt neoddělitelnou součástí našeho ţivota, vnímáme je působením denního tisku, večerního zpravodajství v podobách mezinárodních konfliktů, válek, mocenských politických soubojů. Nelze zapomenout na spory, které se nás dotýkají bezprostředně v kaţdodenním ţivotě při kontaktu s členy rodiny, sousedy, spolupracovníky. Nelze opomenout konfliktní situace na školských zařízeních mezi pedagogy a ţáky i ţáky mezi sebou navzájem. Je ovšem na objektivním posouzení nezúčastněných pozorovatelů, zdali se jedná opravdu o konflikt nebo jen běţné, kaţdodenní nedorozumění zapříčiněné například jen špatnou náladou nebo pomluvou. Svou zvláštní specifikou se vyznačují konflikty mezi neznámými lidmi. Skutečnost, ţe se lidé navzájem neznají, vede mnohdy k předpokladu, ţe se vícekrát neuvidí. Proto v řadě případů ztrácejí zábrany a pouštějí se do konfliktů snadněji, neţ kdyby proti nim stál některý jejich známý. Konflikty mezi neznámými lidmi často končívají bez vítěze, jediným výsledkem pak bývá, ţe se pohádají, vymění si názory a odreagují si okamţitou či na strádanou agresivitu. (Bedrnová 1990) K nezanedbatelné skupině osob přicházejících do konfliktních vztahů patří konflikty mezi generacemi, tedy vztahy mezi mladými a starými. Přestoţe ve vyspělé společnosti jsou mladí lidé vychovávání k úctě ke stáří, v ţivotě se však setkáváme s řadou problémů pramenící právě věkovým, generačním problémem. Problém seniorů vyplývá z jejich unavenosti, časté podráţděnosti, ta je příčinou nepřirozených reakcí na danou problematiku. Napětí mezi generacemi můţe téţ vyvolávat to, ţe závidí mladší generaci její mládí, bezstarostnost, budoucnost očekávání něčeho příjemného v kontrastu 10

11 s pocitem starého člověka, kterého jiţ nic hezkého nečeká. S nervozitou a zlobou se u některých seniorů můţeme setkat v prodejnách potravin, hromadných dopravních prostředcích, kdy si vynucují místo k sezení od teenagerů, kteří jim vadí, přičemţ nejsou schopni pohlédnout na prázdnou sedačku o dvě místa dál. Chtěl bych podotknout, ţe se to týká jen části seniorů a na jejich obranu uvést, ţe i mladá generace často nepřispívá svým chováním k seniorům k bezkonfliktnímu prostředí. Mladí se vyznačují netrpělivostí, vše se jim zdá být příliš pomalé, často nedomýšlejí důsledky svého chování, neprojevuje se u nich zodpovědnost ke svým činům. Pokud uvádím, ţe staří závidí mladým právě mládí, vzhled, krásu, pak musím podotknout, ţe i mladí se chovají nevhodně, jakoby seniory za stáří odsuzovali. Vzájemné pochopení pro souţití bez častých konfliktů mezi generacemi je v uvědomění si skutečnosti, ţe staří byli také mladí a mladí budou staří. Pojmu konflikt v podstatě většina lidí rozumí. Při jeho vyslovení si lidé většinou představují hádku, spor, nedorozumění či střet, který můţe skončit agresivitou a fyzickým napadením aktéra konfliktu. Tedy konflikt je obecně pro mnohé lidi povaţován za jev negativní, kterému je potřeba se vyhnout, nebo se prostě chovat tak, aby ke konfliktům vůbec nedocházelo. Ovšem věřím, ţe při hlubším zamyšlení kaţdého z nás, kdo prošel v ţivotě různými konflikty, si uvědomíme skutečnost, ţe ke sporům dochází a zavírat před nimi oči není řešením, spíše se nám situace konfliktu vymkne s rukou. Pojem konflikt ve své definici zahrnuje poměrně velké spektrum moţných výkladů. Co tedy konflikt ve skutečnosti je? Podle J. Křivohlavého (1973) konflikt pak znamená: Střetnutí dvou nebo více zcela nebo do určité míry se navzájem vylučujících či protichůdných snah, sil a tendencí. Vedle již uvedeného střetnutí protichůdných snah a souboje je možno uvést: spor, srážka, soupeření, 11

12 soutěžení, neshoda, rozkol, nesoulad, nesouhlas, nesrovnalost, mrzutost, hádka, svár, případně až rvačka, bitka, pranice a bitva. (Křivohlavý, 1973, s. 25) Slovo konflikt je odvozeno z latinského conflictus, které znamená srazit se spolu. Mezinárodní slovník definuje konflikt jako sráţku proti sobě stojících neslučitelných sil nebo vlastností jako jsou myšlenky nebo vůle. Jednodušší definice pouţitelná pro studenty je, ţe konflikt je nedorozumění mezi dvěma nebo více lidmi. (Sadalla, Henriguez, Holmberg, 2004) U obou autorů se uvádí, ţe se jedná o střet či sráţku proti sobě stojících stran, ovšem z těchto definic se nedovíme, zda opravdu můţeme dle mého názoru povaţovat konflikt za kladnou záleţitost. Je tedy konflikt něco negativního nebo pozitivního? Při dalším studování problematiky konfliktu poznáváme, ţe měřítko kladný záporný budeme muset pouţívat velice opatrně. Snaţíme se řešit situace v širších souvislostech s ohledem na cíle dění a poznatky, oč ve skutečnosti jde mezi s nesvářenými stranami. (Křivohlavý, 1973) 1.1 Postoje ke konfliktu Postojem nazveme ten názor, který je citově, emociálně zabarven, kde se mohu vyjádřit slovy, Libí se mi či nelíbí. (Křivohlavý, 1973, s. 23) Problematiku postojů ve vztahu ke konfliktům nemůţeme vyjádřit ţádnou normou či předpisem, neboť kaţdý z nás má ke konfliktu individuální postoj, pocházející z vlastních zkušeností, při úspěšném či neúspěšném řešení různých střetů, jejichţ četnost je například v zaměstnání dána s ohledem na naše pozice, role a problematiku práce ve vztahu s dalšími osobami na pracovišti. Obecně se dá říci, ţe chování člověka není určováno jen jeho povahou, ale do velké míry i situací, ve které se právě nachází. Pokud například vidíme člověka, který se chová agresivně, pravděpodobně si pomyslíme, ţe je to cholerik a agresivní chování je pro něj běţné, přestoţe v tu chvíli mohl být k tomuto svému chování pouze vyprovokován. Toto 12

13 mylné hodnocení se projevuje zejména, kdyţ dotyčného člověka neznáme nebo ho vidíme poprvé. Nemalý vliv na naše postoje ke konfliktům mají rodinní příslušníci, vrstevníci, kamarádi a v neposlední řadě i média. Při samotném rozboru postojů bude potřebné zamyslet se nad tím, zdali se za našimi postoji neskrývají naše osobní zájmy. J. Plamínek (2006) rozlišuje postoje a zájmy takto: To, co lidé ve vzájemné komunikaci při řešení konfliktů říkají, můžeme nazvat postoji. Zájmy jsou příčinami postojů, tedy důvody toho, proč lidé postoje vyjadřují. Od známých postojů se k neznámým zájmům nejsnadněji dostaneme, když se zeptáme (nejlépe sami sebe), proč ten druhý říká to, co říká. Na úrovni zájmů se hledá řešení konfliktu daleko lépe než na úrovni postojů. (Plamínek, 2006, s. 20) 1.2 Fáze konfliktu Vzhledem k tomu, ţe průběh konfliktu nebývá krátkodobou záleţitostí a vůbec nelze o něm říci, ţe je jednoduchý, dalo by se říci, ţe prochází určitým vývojem, několika periodickými se opakujícími fázemi. Ty mohou být kladné či záporné právě z důvodů jiţ ve zmiňovaných se postojích ke konfliktům, které můţeme povaţovat za fázi první. Od postojů se odráţí i naše reakce, za zmínku snad stojí dva rozdílné případy těchto reakcí, které mohou být jednoduše demonstrovány na menší hádce v rodině. V prvním případě nejsou postoje členů rodiny projeveny otevřeně, proto vzniká v rodině i jejím blízkém okolí stres a napětí. Účelnějším a určitě prospěšnějším případem pro všechny aktéry konfliktu je situace, kdy právě díky naším povahovým vlastnostem, je situace řešena tzv. vybuchnutím páry v přetlakovém kotli a následném vyčištění ovzduší. Účastníci sporu si pak problém vysvětlí a jede se dál. Samotný konflikt, probíhající z mnoha různých důvodů, můţe být naprosto nečekaný, vţdyť i naprosto nekonfliktní záleţitost jakou je nevinná večeře s přáteli můţe skončit konfliktem, jehoţ následkem můţe být, ţe ta zmiňovaná večeře byla v tomto sloţení poslední. 13

14 Odezva předchází pochopitelně následku a není ničím jiným, neţ reakcí na danou situaci, kdy máme moţnost od problému odejít a být naštván nebo se dát třeba do křiku. Můţeme souhlasit s tím, ţe vývoj běţných konfliktů má určité fáze, v nichţ konflikt vzniká, sílí a zaniká. Je dobré umět tyto fáze rozpoznat, pro jejich preventivní řešení. (Plamínek, 2006) 1.3 Příčiny konfliktů Příčin způsobujících konflikt je určitě dost. Za mnohé konflikty, jejich účastníci snad ani nemohou, protoţe je do nich ţenou podmínky, v nichţ ţijí. Tyto konflikty se často opakují. Kaţdý z nás zaţil situaci, kdy se na druhého rozzlobil, řekl mu něco nevhodného, aby vzápětí zjistil, ţe situace byla jiná, neţ vypadala a jak ji viděl sám a vnímal, a tak jednal neadekvátně. Pokud si však si tuto situaci jsme schopni uvědomit a připustit se dopouštění vlastních chyb v úsudku na vzniklý problém, jsme na dobré cestě k vlastní nápravě a vyvarování se budoucích chyb. V tom horším případě si člověk své špatné vidění situace neuvědomí, stojí si tvrdohlavě za ním a dle něho dále jedná. Tento jev bývá bohuţel nejčastější a nejzbytečnější příčinou neshod a konfliktů mezi lidmi. Obecně můţeme prohlásit, ţe velká část konfliktů mezi jednotlivci má příčinu v jejich nezkušenosti jak se vyvarovat chyb, kterých se člověk při komunikaci a hodnocení situace a druhých lidí dopouští. V kaţdém případě je dobré vědět, kde se nalézá příčina konfliktů, pro jejich následné řešení. Přibliţně 45 % konfliktů má hlavní příčinu ve střetu zájmů, kdy je moţné řešit konflikt racionální cestou jako běţný problém. Zbytek konfliktů má příčinu v oblasti mezilidských vztahů a mezilidské komunikace. (Plamínek, 2006) 14

15 Příčiny konfliktům možné také rozdělit do těchto kategorií: 1. konflikty kvůli majetku 2. konflikty vyvolané psychologickými potřebami (potřeba přijetí, přátelství, svobody, bezpečí) 3. konflikty u nichž hraje roli hodnotový systém (náboženské názory, životní orientace) (Sadalla, Henriguez, Holmberg, 2004, s. 19) Zdá se, ţe nejsnáze řešitelné konflikty jsou kvůli majetku. Dochází k nim zejména, kdyţ dva lidé chtějí totéţ, ale oba nemohou uspokojit svou potřebu, prostě není toho, co chtějí získat, dost. Mezi konflikty, které jsou vyvolány psychologickými potřebami, můţeme zařadit úspěch, lásku, přátelství, spokojenost a mnoho dalších. Někdy tyto potřeby jsou schované pod rouškou majetkové problematiky, protoţe nejsme schopni své citové potřeby vyjádřit, z toho důvodu je velmi obtíţné konflikty tohoto typu řešit. Konflikty, v nichţ hraje roli hodnotový systém, patří mezi nejobtíţnější řešitelné z důvodu, ţe pokud někdo zpochybňuje naše hodnoty, které uznáváme, ohroţuje nás samotné. (Sadalla, Henriguez, Holmberg, 2004) 1.4 Typy konfliktů Pokud budeme uvaţovat o zásadním dělení konfliktů, s kterými se setkáváme, dojdeme k tomu, ţe bude nejlépe začít s konflikty, které se týkají přímo nás samotných, například při dělání obyčejných rozhodnutí. Jde třeba o moţnosti výběru zúčastnit se fotbalového utkání či ve stejném čase našeho volna jít chytat ryby, přičemţ tento vnitřní konflikt se zdá být vyváţený svou hodnotou, kterou uznáváme, oproti té kdy se rozhodujeme ve věci svého osobního zájmu, hobby, koníčku s činností pracovní, například opravou děravé střechy. Určitě obecný názor a volba jakou činnost si vybrat bude nakloněna z důvodu důleţitosti na straně pracovní, jenţe ţivotní rybu, která na mě čekala zrovna v ten daný okamţik, nemusím jiţ v ţivotě chytit či skvělý fotbalový zápas se jen tak téţ nemusí opakovat. 15

16 Konflikty, které jiţ řešíme s druhými osobami v běţném ţivotě, mají mnoho psychologických aspektů, ať se jiţ jedná o konflikty mezi dvěma osobami nebo konflikty, které existují uvnitř dané skupiny lidí. Příkladem konfliktu uvnitř skupiny lidí můţe být pracovní kolektiv, kde se domnívám, ţe obecně, ve většině případů platí pravidlo, čím je kolektiv větší vzniká více konfliktů, více menších skupin, kde nevznikají konflikty jen mezi skupinami, ale i uvnitř těchto skupin, bez ohledu na činnost, kterou jednotlivci vyvíjejí. Konflikt mezi jedincem a skupinou můţeme povaţovat za velmi těţký pro jedince, který čelí skupině silnější nejenom její četností, ale i například pracovním postavení pracovníků ve skupině. Určitě není jednoduché postavit se a jít do sporu s vedením firmy, tam je pak nutná určitá dávka osobní odvahy a zásadovosti. Tím ovšem není vůbec řečeno, ţe jedinec musí mít ve střetu se skupinou pravdu. Podle G. Saddalla, (2004) dělíme konflikty takto: 1. intrapersonální (vnitřní) 2. interpersonální (mezi osobní) 3. uvnitř skupiny 4. konflikty mezi skupinami (Sadalla, Henriguez, Holmberg, 2004, s. 20) Ke konfliktům dochází, pokud se vyskytuje nesoulad uvnitř člověka, mezi skupinami, jednotlivci, způsobený majetkovými nebo psychologickými potřebami a mezi našimi hodnotami. Konflikt z těchto důvodů můţe mít destruktivní účinky, pokud se neřeší nebo můţe být pozitivní a konstruktivní, pokud nám umoţní projevit naše odlišná stanoviska. (Sadalla, Henriguez, Holmberg, 2004) 16

17 2 Faktory ovlivňující komunikaci při konfliktech Nejenom samotná komunikace, ale i způsob jejího vedení jsou důleţitým předpokladem k úspěšnému řešení a předcházení konfliktních situací. Lidé vyrůstají a přebírají zvyklosti daných kultur, vytváří se jejich osobnostní vlastnosti rodinným prostředím, mají svou minulost, různé zkušenosti, větší či menší a hlavně opět rozdílné poţadavky na kvalitu ţivota. Na různé situace pak kaţdý reaguje po svém, coţ komunikaci jen stěţuje. Umět komunikovat je také součástí kaţdého dobrého pedagoga. Určitě kaţdý pedagog provádějící výchovně vzdělávací proces, se setká ve třídě s ţáky, kteří neustálou komunikací s kýmkoliv vyrušují a musí se neustále usměrňovat, naopak jiní ţáci jsou mlčenliví a není snadné s nimi komunikaci navazovat ať jiţ formálně či neformálně. Mlčenlivost s malou komunikací jednotlivců můţe být dána je charakterovými vlastnostmi, jsou prostě jen málomluvní, někdy plaší, ve společnosti dalších lidí se necítí příliš dobře, uzavírají se do sebe. Se špatnou komunikací u ţáků se setkáváme také zejména s ţáky na učňovských zařízeních. Důvodem bývá velmi špatná slovní zásoba, vţdyť mnozí kromě bulváru s barevnými obrázky s jednou větou nečtou nic. Pak je velmi sloţité zadávat nějaké domácí úkoly, nastudování literatury, protoţe vše se nedá naučit neustálým opakováním ve výuce. Není na to prostě pokaţdé čas. To se viditelně projevuje u závěrečných zkoušek, na které ţáci přicházejí nepřipraveni právě z důvodu neschopnosti látku přečíst, a pak reprodukovat, zkoušejícímu nezbývá nic jiného neţ vézt monolog sám se sebou. Ve výuce je na pedagogovi, aby umoţnil a pomohl ţákům zlepšit jejich komunikaci vedením aktivní výuky, zapojováním ţáků do problematiky daného tématu. Mnohdy bývá jednodušší nechat projevit aktivní ţáky, kteří nám poloţené dotazy zodpoví. Tím však jen vytváříme a prohlubujeme komunikační bariéru nejenom mezi ţáky komunikativními a nekomunikativními, ale i mezi pedagogem a problémovými jedinci. 17

18 Správný pedagog by si měl najít čas i na neformální hovor s ţáky v době přestávek, výletů a jiných odpočinkových chvílích. Získávání si důvěry ţáků nebývá leckdy jednoduché, souvisí to zejména s kvalitou pedagoga, jeho vyspělostí se zkušenostmi a oblibou pedagoga. Do neformálních hovorů je nutné vstupovat citlivě tak, aby pedagog nepůsobil jako rušivý element. Je velmi sloţité navazovat neformální komunikaci s ţáky, kteří v pedagoga nemají důvěru, vidí v něm nepřítele nebo je jím naprosto nesympatický. Není dobré se neformálním rozhovorům s ţáky vyhýbat, protoţe právě tam můţeme otevírat zábrany komunikace, dovídáme se, co jedince baví, jaké má problémy, na čem mu záleţí, odhalujeme narušení sociálních vztahů, hlavně pak nacházíme cesty jak společným úsilím problém špatné komunikace řešit. Záměrně uvádím, ţe by si měl pedagog najít čas na řešení nejenom problémové komunikace, ale najít si cestu k ţákům běţnou konverzací. Záleţí opravdu jen na něm, zdali si chce čas najít a vytvořit příznivé podmínky pro společnou další činnost. Setkáváme se však bohuţel s případy alibismu a začarovaného kruhu, kdy se vymlouváme nejenom na nedostatek času, ale vidíme problematiku jen v druhých, hlavně ne v sobě, rodičích, vyučujících na základních školách, a pak takzvaně horký brambor hází jeden na druhého. Narůstá i počet ţáků s disfunkčními poruchami. Tento problém je pak nutné řešit s výchovným poradcem, za pomoci rodičů, pedagogickopsychologické poradny či speciálních zdravotních zařízení. 2.1 Hodnoty Naše hodnoty souvisejí s našimi názory, které si postupně vytváříme v průběhu celého ţivota. Velký vliv na utváření našich hodnot mají lidé, kterých si váţíme a máme k nim citový vztah. Mezi ně patří rodiče, přátelé, osoby, které milujeme. Hodnoty povaţujeme za velmi důleţité pro náš ţivot, ceníme si jich. Často jsou dány vírou člověka v něco, co povaţuje 18

19 za správné, nemusí se vţdy jednat jen o víru spojenou s náboţenskou tematikou, běţné je také uznávání hodnot s oblasti sportovní a kulturní. Je velice obtíţné měnit naše názory zakládající se na hodnotách za účelem vyřešení konfliktu, z důvodu ohroţení našich ţivotních zásad, v důsledku pak sebe samého. 2.2 Předsudky Naše předsudky vycházejí z našich názorů, kdy zapomínáme na objektivní posouzení nejenom chování člověka v danou chvíli, ale i například si ihned vytváříme názor o člověkovi dle jeho vzhledu. Příkladem můţe být například názor bohuţel nejenom veřejnosti, ale i některých pedagogů na základních školách, ţe dítě rodičů s dělnickou profesí, tedy s niţším vzděláním, nemohou být stejně chytré a dále studovat stejně tak jako děti od rodičů s vyšším vzděláním, popřípadě společenským postavením. Opačným případem můţe být nepochopení veřejnosti situace, kdy dítě například lékaře, nechce jít v rodičovských šlépějích, ale chce být pro ně jen obyčejným automechanikem. 2.3 Vnímání Je prokázané, ţe pohled více osob na danou situaci, popřípadě věc, je rozdílný. To je dáno silou našeho individuálního proţitku, mnoţstvím emocí, úhlem pohledu na danou věc, názorem individua. Při pohledu na obraz nejsme schopni jednotného názoru na věk ţeny, zdali je mladá nebo stará. Vidíme rozdílné barvy, přestoţe nejsme barvoslepí, hodnotíme jinak velikost i tvary předmětu. Sám mám zkušenost s tím. Byl jsem předvolán jako svědek závaţné dopravní nehody, kdy pak má výpověď o průběhu nehody se neshodovala s výpovědí jiného svědka. Kaţdý jsme stáli na jiné straně cesty, neshodli jsme se nejenom v rychlostech havarovaných vozidel a na přesném ději před samotnou sráţkou, lišili jsme se i ve vidění samotné sráţky. 19

20 2.4 Ochota Bezproblémová komunikace, ve které nehraje roli ochota jednat, není rozhodně snadná. Nelze jí vţdy dosáhnout jen svou výřečností. Musíme se při ní zbavit všech rozdílností nejenom ve svých odlišnostech způsobu našeho ţivota, ale i rozlišných stylů komunikace, která mohou být překáţkou při výměně názorů dvou osob. Nejenom ochota komunikovat, ale i trpělivost při řešení komunikačních nesouladů je podmínkou pro úspěšné zvládnutí komunikace. Případ odmítané komunikace druhou osobou nemůţeme hodnotit jako signál k tomu, abychom na něj chrlili otázky, vedli se sebou monolog, popřípadě osobu za pasivní komunikaci napomínali. Většina lidí má ze svého mládí dobře vyvinutý ochranný filtr proti sekýrování, který je účinný proti stíţnostem a kritice. Moudrý člověk si uvědomí, ţe začíná mluvit jako matka/otec, přestoţe si vţdy říkal, ţe takový nikdy nebude. (Hinesová, Baverstocková 2007) 2.5 Respekt Respekt a úcta k druhé osobě jsou dalšími podmínkami úspěšné komunikace. Těţko si můţeme představit kladný výsledek řešení konfliktu, kdy komunikace jedné strany probíhá právě bez respektu. Nejenom citlivý člověk můţe rozpoznat projevy nadřazenosti, projevy pracovní či osobní úspěšnosti, chování se stylem já jsem lepší člověk. Opak bývá často pravdou, takto jednající člověk trpí spíše velkou dávkou sebestřednosti, arogance spojené s vysokou mírou sebevědomí. Nelze také zlehčovat a odsuzovat názory, které druhá strana povaţuje za správné. Vţdyť právě z názorů druhé strany se dovídáme něco nového, co nás můţe vědomostně obohatit, získáváme další potřebné informace, které nám pomáhají nejenom při řešení úspěšné komunikace. Zvláštní skupinu zasluhující si respekt nejenom při komunikaci, tvoří vztah mezi ţenou a muţem. Respekt pak není vţdy jen záleţitostí vnitřního rozhodnutí či přesvědčení, ale spíše věcí bezprostřední sociální kontroly. 20

21 Na venkově, malých městech, v pracovních kolektivech, bývá chování muţů k ţenám ohleduplnější neţ například ve velkých anonymních městech. To je dáno zejména vědomím muţů, ţe existuje zpětná vazba, jejich nerespektování, popřípadě nevhodného chováni k ţenám. Jednoduše řečeno, mohou mít strach, jak na jejich nevhodné chování bude reagovat známé okolí. (Bedrnová 1990) Můţeme podotknout a připustit, ţe toto pravidlo rozdílného respektu, daného anonymitou prostředí, nemusí platit jen mezi muţem a ţenou. Vţdyť respektovat člověka je předpokladem dobrého souţití, pokud nám na vztazích jak s jednotlivci, tak i skupinami obyvatel záleţí. 2.6 Důvody špatné komunikace Je nutné podotknout, ţe řeč není jediný prostředek komunikace. Můţe nastat situace, kdy se lidé nedomluví, protoţe právě mluvené slovo bude v nesouladu s jejich gestikulací, postojem těla. Nesmíme zapomenout ani na oční kontakt, z kterého dotyčná osoba můţe naše upřímné snahy o vyřešení konfliktní situace potvrdit nebo naši neupřímnost odhalí. Jsme schopni ovládat a kontrolovat mluvené slovo, ale naše nečisté úmysly k řešení problematických situací, právě prozradí neverbální komunikace. Tato skutečnost se týká právě mladých lidí, tedy i ve věku adolescentů, kteří oproti dospělým řeč těla ještě tak neovládají. Odlišným způsobem probíhá komunikace mezi dospělými a dospívajícími, při které se obě strany dopouštějí různých chyb. Určitá pruţnost mladých lidí jim umoţňuje přizpůsobovat se protějšku, tedy jsou schopni pouţívat několik jazyků. Jedním jazykem mluví s rodiči, další pouţívají pro ostatní dospělé, učitele, kamarády. Problém dospělých bývá i v tom, ţe se chtějí příliš přizpůsobit mluvě dospívajících, moţná i z důvodu pocitu stálé mladosti, přejímají výrazy mladých, neţ je však pochopí a začnou pouţívat, jsou uţ poněkud mimo dění a směšní. Z toho důvodu je dobré vyvarovat se těmto pokusům přizpůsobování se mladým, jinak dospělý riskuje, ţe bude vypadat poněkud 21

22 hloupě. Poněkud trapně také vypadá projev některých dospělých, kdy vulgární výrazy naučené z mladých let pouţívají neustále, vyskytují se snad v kaţdé větě a v jakémkoliv prostředí komunikace. Musíme však připustit, ţe vulgární výrazy bývají běţnou záleţitostí právě mladých lidí. Pouţívají se velmi často a vlastně si ti, kteří je pouţívají, neuvědomují jejich uráţlivost. Najít správný slovník pro určitou situaci svědčí právě o jiţ popsané pruţnosti mladých lidí při komunikaci. Ne vţdy se jim to však daří, mnohdy sprostá slova pouţívaná s kamarády přenášejí i do rodinného prostředí. Moţná však jen zkoušejí, kolik toho rodič snese a vydrţí. Pokud jsem zmiňoval důleţitost očního kontaktu při komunikaci, je dobré zmínit se o problematice tohoto kontaktu dítěte s rodiči, kdy oční kontakt nemusí být vţdy ta správná volba, přestoţe si to dospělý většinou myslí. Dospívající tento kontakt mohou brát jako útok na jejich osobu, jako formu výslechu. Dospělý také preferují nerušený rozhovor bez pro ně rušivých elementů, hudby a okolního hluku, který právě mladým lidem nevadí. Jedná se tedy o generační problém, kdy dospívající a dospělý vyrůstal v jiném prostředí. Záleţí opět je na ochotě, nadhledu a pochopeni jeden druhého řešit dané problémy a nestupňovat mnohdy zbytečné spory. 3 Konflikty na školách Konfliktů na středních školách a učilištích zejména mezi pedagogy a ţáky je neustále dost, přestoţe by se zdálo, ţe dnešní situace daná nedostatkem ţáků (na školy středního charakteru přicházejí slabší ročníky), tyto konflikty eliminuje, z důvodu vytváření co nejlepších podmínek pro přicházející ţáky. Zejména nevýběrové školy, mezi něţ většina učilišť patří, se potýká s nedostatkem ţáků a jejich prvořadým úkolem je ţáky ze základních škol pro příslušné učiliště nejenom získat, ale také si tyto ţáky co nejdéle udrţet. Veškeré dále popsané konflikty mezi pedagogem a ţákem řeší sice školní řád a různá nařízení ředitelů škol, jejich dodrţování je však leckdy bohuţel ovlivňováno dnes nejdůleţitějším faktorem, a to ekonomickou 22

UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka

UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Ivana Poledňová,

Více

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Martina Hanusová, obor učitelství 1. stupně Vedoucí

Více

OBRATNÁ KOMUNIKACE V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

OBRATNÁ KOMUNIKACE V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VZDĚLÁVACÍ A ROZVOJOVÝ SEMINÁŘ OBRATNÁ KOMUNIKACE V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Strana 1 z 25 Co je to komunikace Dobrá komunikace je základem jakékoliv úspěšné spolupráce. Dokud se lidé spolu nedokážou domluvit,

Více

Metodika 5. modul Vzdělávání vychovatelů

Metodika 5. modul Vzdělávání vychovatelů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 5. modul Vzdělávání vychovatelů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Diplomová práce. Asertivní komunikace v hodinách českého jazyka na 2. stupni základních škol

Diplomová práce. Asertivní komunikace v hodinách českého jazyka na 2. stupni základních škol UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Veronika Pecháčková Asertivní komunikace v hodinách českého jazyka na 2. stupni základních škol

Více

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr.

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Jitka Mannová Kurz metodika prevence č. 660 004 Školní rok 2009/2010 Prohlašuji,

Více

ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita. Martina Vlastníkova

ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita. Martina Vlastníkova ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita Martina Vlastníkova Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s ADHD. Skládá se z teoretické a

Více

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (Pevné desky) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ práce Brno 2010 Bc. Josefa Jelínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Rodina s dítětem s DMO, od narození do dospělosti dítěte, a její sociální potřeby na Ostravsku. Téma práce: Rodina s dítětem s DMO, od narození

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího násilí na Opavsku Téma práce: Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita ţivota dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská Diplomová práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2011 Mgr. Simona Juřičková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2011 Mgr. Simona Juřičková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE 2011 Mgr. Simona Juřičková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Mgr. Simona Juřičková

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny Kateřina Slavíková Vedoucí práce: Mgr. Jan Mochťák Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. JANA MUSÁLKOVÁ III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. JANA MUSÁLKOVÁ III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií JANA MUSÁLKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Vychovatelství ŠIKANA JAKO SOCIÁLNĚ DEVIANTNÍ JEV, JEJÍ PROJEVY

Více

Tvorba a ověření vzdělávacích programů v oblasti uznávání neformálního vzdělávání RUKOVĚŤ. Učební texty k tématu 05

Tvorba a ověření vzdělávacích programů v oblasti uznávání neformálního vzdělávání RUKOVĚŤ. Učební texty k tématu 05 Tvorba a ověření vzdělávacích programů v oblasti uznávání neformálního vzdělávání RUKOVĚŤ Učební texty k tématu 05 Hlavní vedoucí zotavovací akce specifikum stanových táborů bez pevného objektu Zpracovali

Více

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie ŢANETA BANDEVSKÁ III. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro mateřské školy PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U

Více

PRÁCA S TRIEDOU. jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli jako vyučující. výchovných opatření se vyvarovat?

PRÁCA S TRIEDOU. jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli jako vyučující. výchovných opatření se vyvarovat? PRÁCA S TRIEDOU C 1.1 Škola, třída, učitel B 1.1 Management třídy PhDr. Václav Mertin, katedra psychologie FF UK? Setkali? Víte,? Jakých jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli

Více

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Příloha č. 1 Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Kromě základních práv a povinností zaměstnance-úředníka, uvedených v zákoníku práce a v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících

Více

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní Nikola Široká Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Šárka Prokopová Olomouc 2015 CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Téma práce: Přínosy komunitní práce při práci

Více

Manaţerská komunikace

Manaţerská komunikace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Manaţerská komunikace Bakalářská práce Autor: Regina Buriánová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Prekop Praha

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

Prevence a řešení konfliktů na pracovišti

Prevence a řešení konfliktů na pracovišti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Prevence a řešení konfliktů na pracovišti Bakalářská práce Autor: David Wagner Bankovní management Vedoucí práce: PhDr. Alena Pilousová Praha

Více

Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd

Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd Bakalářská práce Brno 2014 Autor práce: Alena Slámová Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tereza

Více

Děti v ringu dnešního světa

Děti v ringu dnešního světa RODINA Děti v ringu dnešního světa Hodnotové orientace dětí ve věku 6 až 15 let TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 Děti v ringu dnešního

Více

Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Sýkora Vypracovala:

Více

Možnosti prevence záškoláctví na druhém stupni základních škol

Možnosti prevence záškoláctví na druhém stupni základních škol Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra Sociální patologie a sociologie Možnosti prevence záškoláctví na druhém stupni základních škol Bakalářská práce Autor práce: Michaela Bitnarová Studijní

Více

Domácí násilí páchané na seniorech

Domácí násilí páchané na seniorech UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Domácí násilí páchané na seniorech DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Alena Plšková Vypracovala: Bc.

Více

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Bakalářská práce Vypracovala: Kristýna

Více