POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ"

Transkript

1 POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/15 s platností od 1. ledna 2015 Cestovní pojitění je určeno k zabezpečení pojitěných osob při cestách a pobytu mimo jejich bydlitě. Podmínky pojitění jsou pro vechna pojitění uvedeny v oddílu společných ustanovení a pro jednotlivé druhy pojitění pak v dalích oddílech těchto, případně doplňkových pojistných podmínek (dále jen "dalích oddílech"). Sjednané druhy pojitění jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Obsah: ODDÍL A. ODDÍL B. ODDÍL C. ODDÍL D. ODDÍL E. ODDÍL F. ODDÍL G. ODDÍL H. ODDÍL I. SPOLENÁ USTANOVENÍ POJIŠTĚNÍ LÉEBNÝCH VÝLOH ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ OSOBNÍCH VĚCÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI POJIŠTĚNÍ STORNOVACÍCH POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ ZÁSAHU HORSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD HOSPITALIZACE POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍCH DOKLADŮ ODDÍL A. SPOLENÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti účastníků cestovního pojitění (dále v tomto oddílu jen pojitění ) se řídí právním řádem eské republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějích předpisů (dále jen zákoník ), těmito pojistnými podmínkami, doplňkovými pojistnými podmínkami, ustanoveními uvedenými v pojistné smlouvě a jejích přílohách a v dalích dokumentech, které jsou její součástí. 2. Ujednání v pojistné smlouvě, která se odchylují od zákoníku nebo těchto pojistných podmínek, mají přednost. Ustanovení doplňkových pojistných podmínek mají přednost před ustanoveními těchto pojistných podmínek. 3. Smluvními stranami jsou na jedné straně pojistník a na straně druhé pojistitel. Vymezení pojmů Pro účely pojitění platí následující vymezení pojmů: 1. Akutní zdravotní péče je péče, jejím účelem je odvrácení váného zhorení zdravotního stavu nebo sníení rizika váného zhorení zdravotního stavu tak, aby byly včas zjitěny skutečnosti nutné pro stanovení nebo změnu individuálního léčebného postupu nebo aby se pojitěný nedostal do stavu, ve kterém by ohrozil sebe nebo své okolí. 2. Cizinou se rozumí území za hranicemi eské republiky. 3. Cizí osobou se rozumí osoba, která není s pojitěným majetkově nijak propojena ani není osobou jemu blízkou. 4. asovou cenou je cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičem se přihlíí ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němu dolo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem. 5. Doba trvání pojitění je skutečná doba v rámci sjednané pojistné doby, po kterou bylo pojitění v účinnosti. 6. Dopravní prostředek je pohyblivý hmotný objekt (vozidlo, loď, letadlo, vlak, atd.), slouící k dopravě materiálu nebo přepravě osob. Jedná se o mobilní součást dopravy a přepravy. 7. Dlouhodobě ustálené chronické onemocnění je dlouhotrvající a rozvíjející se nemoc (včetně poúrazových stavů), která existovala před počátkem pojitění a byla během předchozích 12 měsíců stabilizována a nevyadovala hospitalizaci nebo nedolo k jejímu zhorení či změně léčebných postupů nebo léků. 8. Hospitalizací se rozumí stav pojitěného zapříčiněný pojistným nebezpečím, kdy je mu poskytována z lékařského hlediska nutná nemocniční diagnostická a léčebná péče spojená s jeho pobytem na lůku. 9. Jedna pojistná událost je pojistná událost z pojitění jedné osoby vzniklá ze stejné příčiny, na stejném místě ave stejném čase, která zahrnuje vechny skutečnosti a jejich následky mezi nimi existuje příčinná, územní, časovánebojinápřímásouvislost. 10. Jednorázové pojistné je pojistné stanovené na celou pojistnou dobu. 11. Jednou věcí serozumíivechnyjejísoučásti. 12. Lhůtou uvedenou ve dnech se rozumí vdy počet kalendářních dní. 13. Nahodilá skutečnost jeskutečnost,kterájemonáaukterénení jisté, zda v době trvání pojitění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku. 14. Náhlým onemocněním se rozumí taková náhlá a nečekaná poruchazdraví, kterápřímoohroujezdravínebo ivotpojitěného nezávisle na jeho vůli a vyaduje akutní a neodkladnou zdravotní péči. 15. Nastoupení cesty je okamik nástupu pojitěného do dopravního prostředku v eské republice za účelem dosaení plánovaného cíle své cesty. 16. Návrat z cesty je okamik vystoupení pojitěného z dopravního prostředku v místě bydlitě v eské republice. 17. Nemoc je pro účely tohoto pojitění vznik onemocnění, které ohrouje zdraví nebo ivot pojitěného a vyaduje poskytnutí lékařské péče. Za vznik nemoci se povauje okamik, který je jako vzniknemocilékařskydoloen. 18. Neodkladná zdravotní péče je péče jejím účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohroují ivot nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vánému ohroení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrouje sebe nebo své okolí. 19. Obnosové pojitění je pojitění, jeho účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výi, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu kody. 20. Odcizením věci se rozumí: a) kráde vloupáním, kdy se cizí osoba zmocnila pojitěných věcí a při tom prokazatelně překonala překáky chránící tyto věci před jejich odcizením z uzavřených a uzamčených místností nebo z uzavřeného a uzamčeného zavazadlového prostoru motorového vozidla za podmínky, e věci nebyly nebo nemohly být z vnějku nijak viditelné. Pouití originálního klíče nebo jeho duplikátu se povauje za překonání překáky pouze v případě, pokud se cizí osoba zmocnila originálního klíče krádeí vloupáním nebo loupeí. Za odcizení věci krádeí vloupáním se nepovauje vniknutí nezjitěným způsobem, b) loupe, kdy se cizí osoba zmocnila pojitěných věcí za pouití násilí nebo pohrůky bezprostředního násilí proti osobě, která tvořila překáku před odcizením pojitěných věcí. 21. Oprávněná osoba je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. 22. Pojistka je písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy, které pojistitel vydává pojistníkovi. 23. Pojistná doba je doba, na kterou bylo pojitění sjednáno. Předčasným zánikem pojitění se tato doba nezkracuje. 24. je nahodilá skutečnost vyvolaná pojistným nebezpečím zvláť specifikovaná pro jednotlivé druhy pojitění, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. 25. Pojistné nebezpečí je moná příčina vzniku pojistné události zvláť specifikovaná pro jednotlivé druhy pojitění (dále jen příčina ). Pojistné nebezpečí nezaniká nepřítomností pojitěného v místě pojitění. 26. Pojistné riziko je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. 27. Pojistník je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. 28. Pojistitel je právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojiťovací činnost podle zvlátního zákona. 29. Pojitěný (nebo také pojitěná osoba) je osoba, na její ivot, zdraví, majetek neboodpovědnost se pojitěn ívztahuje. 30. Poskytovatelem sluby se pro účely pojitění storna zájezdu rozumí subjekt odliný od účastníků pojitění a příbuzných pojitěného, který zabezpečuje předmětný zájezd (např. cestovní kancelář, cestovní agentura, dopravní společnost, ubytovací zařízení). 31. Pokození věci je takové pokození, které lze odstranit opravou, přičemnákladynatutoopravunepřevýí časovoucenuvěci. 32. Profesionální sportovní činnost je činnost vykonávaná v zaměstnaneckém či obdobném poměru, z ní sportovci plyne hlavní příjem. 33. Průkaz pojitěného je písemné potvrzení o vzniku pojitění, které pojistitel vydává pro potřeby pojitěného; slouí k uplatnění práva na pojistné plnění v místě pojitění. 34. Příbuzným pojitěného se pro účely pojitění storna zájezdu rozumí jeho manel, manelka, druh, druka, děti a rodiče pojitěnéhoarodičemanela čimanelky. 35. Spoluúčast je částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se oprávněná osoba podílí na pojistném plnění za kadou pojistnou událost. Spoluúčast můe být vyjádřena pevnou částkou, procentem nebo jejich kombinací. 36. Stornopoplatek je poplatek poadovaný poskytovatelem sluby za zruení účasti na zájezdu. Za stornopoplatek se povauje částka do výe odpovídající ustanovením cestovní smlouvy, případně určená v sazebníku storno poplatků poskytovatele sluby platném k datu uzavření cestovní smlouvy. 37. Škodná událost je skutečnost, ze které vznikla újma a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. 38. Škodové pojitění je pojitění, jeho účelem je náhrada kody vzniklé v důsledku pojistné události. Při kodovém pojitění poskytne pojistitel pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události. 39. Trvalými následky se rozumí takové následky úrazu, které ji nejsou schopny zlepení, tj. trvalá ovlivnění tělesných funkcí nebo jejich ztráta. 40. Účastníkem pojitění je pojistitel a pojistník jakoto smluvní strany a dále pojitěný a kadá dalí osoba, které ze soukromého pojitě nívznikloprávonebopovinnost. 41. Úhradou sluby se rozumí zaplacení zájezdu či sluby nebo první zálohy na ni. 42. Úrazem se pro účely tohoto pojitění rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojitěného, kterým bylo pojitěnému způsobeno pokození zdraví nebo smrt. 1/6 Za vznik úrazu se povauje okamik, kdy dolo k působení zevních sil nebo vlivů, které způsobily pokození zdraví nebo smrt pojitěného. Za úraz se také povauje tonutí, utonutí a tělesné pokození způsobené vysokými nebo nízkými teplotami, bleskem, zářením, elektrickým proudem, plyny nebo parami, jedovatými nebo leptavými látkami, ve s výjimkou pravidelně se opakujícího působení. 43. Váným onemocněním se rozumí náhlé akutní onemocnění doloené potvrzením o pracovní neschopnosti a spojené s hospitalizací nebo upoutáním na lůko; výjimečně lze toto potvrzení nahradit lékařskou zprávou nedoporučující vycestování (zejména u dětí). 44. Vícenásobné pojitění vznikne, vztahují-li se dvě nebo více soukromých pojitění na toté pojistné riziko pojitěné pro stejné období, jestlie souhrn pojistných částek přesahuje pojistnou hodnotu pojitěného majetku nebo souhrn limitů pojistného plnění př esáhne skutečnou výi vzniklé kody. 45. Zájemce je osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem. 46. Zájezdem se rozumí cesta nebo pobyt zaplacený u poskytovatele sluby se společnou nebo individuální dopravou bez ohledu na počet zabezpečovaných slueb. 47. Zavazadlovým prostorem je část osobního motorového vozidla určená výrobcem pro přepravu věcí, která je pevnou součástí motorového vozidla. 48. Zničení věci je takové pokození, které nelze odstranit ekonomicky účelnou opravou, přičem věc u není moné dále pouívatkpůvodnímuúčelu. 49. Za ztrátu věci se povaují pouze případy, kdy byl pojitěný zbaven monostivěciopatrovat. Rozsah a místo pojitění 1. Rozsah sjednaného pojitění je určen pojistnými podmínkami a volitelnými parametry uvedenými v pojistné smlouvě. Tyto parametry volí pojistník při uzavření pojistné smlouvy na základě znalosti potřeb pojiťovaných osob. 2. Pojistník zvolí, které druhy pojitění budou sjednány, zvolí pojistnou dobu, variantu horní hranice plnění, územní platnost pojitění a s ohledem na činnosti vykonávané pojitěným po dobu trvání pojitění dále zvolí druh cesty, druh pobytu a případná připojitění činností a sportů vykonávaných pojitěným v pojistné době (dále také jen připojitění ). innosti a sporty s nutností připojitění jsou uvedeny ve stejnojmenném sloupci přílohy Seznam činností a sportů (dále jen Seznam ), která je nedílnou součástí pojistné smlouvy a její označení je uvedeno v záhlaví pojistné smlouvy. Tento Seznam rovně uvádí činnosti a sporty bez nutnosti připojitění a také činnosti a sporty nepojistitelné. V jakém rozsahu byla jednotlivá pojitění či připojitění sjednána, je uvedeno v pojistné smlouvě. 3. Sjednány mohou být tyto druhy pojitění: a) Pojitění léčebných výloh b) Úrazové pojitění c) Pojitění osobních věcí d) Pojitění odpovědnosti e) Pojitění stornovacích poplatků f) Pojitění zásahu horské záchranné sluby g) Pojitění pro případ hospitalizace h) Pojitění cestovních dokladů Mimo uvedené druhy pojitění lze dále sjednat i některé z Doplňkovýchpojitění. Územní platnost Vechny sjednané druhy pojitění jsou účinné pouze ve sjednaném místě pojitění. Není-li pro jednotlivé druhy pojitění v dalích oddílech uvedeno jinak, jsou místem pojitění v závislosti na sjednané územní platnosti následující území: oblast E vechny státy Evropy, evropská část Ruska (východní hranice je určena poledníkem 60 východní délky), Maroko, Alírsko, Tunisko, Libye, Egypt, Turecko, Izraela Kypr, oblast S vechny státy světa, oblast R eská republika. Územístátůserozumívčetněvýhradníhospodářskézóny (EEZ). Druh cesty Vechny sjednané druhy pojitění jsou účinné pouze při vykonávání činností v závislosti na sjednaném druhu cesty. Pokud je sjednán druh cesty: a) Turistická, vechny sjednané druhy pojitění se vztahují na rekreační cesty a pobyty při provozování běných rekreačních a oddechových činností a sportů uvedených v Seznamu jako innosti a sporty bez nutnosti připojitění. Za tyto činnosti se také povaují studijní pobyty a činnosti nevykonávané za účelem výdělku. Pojitění se nevztahují na činnosti uvedené pod písm. b) tohoto odstavce ani na činnosti uvedené v odst. 7. tohoto článku. b) Pracovní, vechny sjednané druhy pojitění se vztahují na činnosti vykonávané obvykle za účelem výdělku (např. au-pair), vykonávané ve prospěch jiné osoby a praxe. Pojitění CP_PP_5

2 6. 7. se vztahují i na činnosti uvedené pod písm. a) tohoto odstavce. Nevztahují se na činnosti uvedené v odst. 7. tohoto článku. Druh pobytu Vechny sjednané druhy pojitění jsou účinné pouze při vykonávání sjednaných činností v závislosti na sjednaném druhu pobytu. Pokud je sjednán druh pobytu: a) Opakovaný, pojitění se vztahují na události vzniklé v době trvání pojitění a nepřesahující 90 dnů souvislého pobytu v cizině. Pojitěný je povinen prokazatelně doloit, e v době vzniku události jeho souvislý pobyt v cizině nepřesáhl 90 dní, b) Nepřetritý, pojitění se vztahují na události vzniklé v době trvání pojitění. Připojitění Vechny sjednané druhy pojitění jsou účinné pouze při přípravě a vykonávání činností a sportů, pro které bylo sjednáno odpovídajícípřipojitění. Pokudjesjednánopřipojitění: a) Sportovní soutěe, pojitění se vztahují na provozování organizovaných sportovních soutěí, závodů a tréninků. Pojitění se vztahuje i na činnosti uvedené pod písm. a), odst. 5. tohoto článku. Vyloučeny jsou činnosti uvedené pod písmeny b) a d) tohoto odstavce, b) Nebezpečné činnosti a sporty, pojitění se vztahují na provozování činností a sportů uvedených v Seznamu jako Nebezpečné činnosti a sporty s nutností připojitění. Pojitění se vztahují i na činnosti uvedené pod písm. a) tohoto odstavce. Vyloučeny jsou činnosti uvedené pod písm. c) a d) tohoto odstavce, c) Extrémní činnosti a sporty, pojitění se vztahují na provozování činností a sportů uvedených v Seznamu jako Extrémní činnosti a sporty s nutností připojitění. Pojitění se vztahují i na činnosti uvedené pod písm. b) tohoto odstavce. Vyloučeny jsou činnosti uvedené pod písm. d) tohoto odstavce, d) Profesionální sporty, pojitění se vztahují na provozování profesionální sportovní činnosti. Pojitění se vztahují i na činnosti uvedené pod písm. b) tohoto odstavce. Vyloučeny jsou činnosti uvedenépodpísm. c) tohotoodstavce. Bez ohledu na sjednané připojitění se pojitění nevztahují na přípravu a provozování činností a sportů uvedených v Seznamu jako innosti a sporty nepojistitelné. Rozsah a splatnost pojistného plnění 1. Pojistitel poskytne pojistné plnění v rozsahu smluvně ujednaném ke dni, kdy nastala kodná událost. 2. Výi a rozsah pojistného plnění určuje pojistitel v souladu s pojistnými podmínkami. 3. Poskytnutí pojistného plnění je podmíněno vznikem pojistné události a splněním vech podmínek a závazků, které z pojistné smlouvyajejíchsoučástívyplývají, zejménazaplacenímpojistného. 4. Pojistné plnění oprávněné osobě pojistitel realizuje způsobem stanoveným v dalích oddílech pro jednotlivé druhy pojitění. 5. Není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, je finanční plnění splatné v měně eské republiky a na jejím území a pojistitel ho hradí osobě oprávněné přijmout finanční plnění, a to formou převodu na její bankovní účet nebo potovní poukázkou na její jméno a adresu. 6. Pokud byl pojitěný oprávněn přijmout finanční plnění, které za ivota neobdrel a smrt nebyla pojistnou událostí, stane se nevyplacené pojistné plnění předmětem dědického řízení. 7. V případech přepočtu zahraniční měny pouije pojistitel kurz eské národní banky platný v době vzniku pojistné události. 8. Je-li sjednána spoluúčast, je pro jednotlivé druhy pojitění uvedena její výe v pojistné smlouvě. Výe spoluúčasti se nezohledňuje při stanovení horní hranice plnění. 9. Pojistné plnění je pro jednotlivé druhy pojitění shora omezeno limitem nebo pojistnou částkou ve výi určené sjednanou variantou hranice plnění uvedenou v pojistné smlouvě. Není-li pro sjednanou variantu hranice plnění stanovena, je místo výe limitu uvedeno bez limitu. 10. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení etření oznámené události, se kterou je spojen poadavek na pojistné plnění. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění. 11. Nelze-li ukončit etření nutná ke zjitění pojistné události, rozsahu pojistného plnění nebo ke zjitění osoby oprávněné přijmout pojistné plnění do tří měsíců ode dne oznámení, pojistitel oznamovateli sdělí, proč nelze etření ukončit; poádá-li o to oznamovatel, sdělí mu pojistitel důvody v písemné formě. Pojistitel poskytne osobě, která uplatňuje právo na pojistné plnění, na její ádost na pojistné plnění přiměřenou zálohu; to neplatí, je-li rozumný důvod poskytnutí zálohy odepřít. 12. Pojistitel je oprávněn pojistné plnění sníit: a) v důsledku kompenzací, které oprávněná osoba nebo pokozený v případě kodového pojitění ji obdrel jiným způsobem, b) bylo-li v důsledku poruení povinnosti pojistníka nebo pojitěného při jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno nií pojistné, má pojistitel právo pojistné plnění sníit o takovou část, jaký je poměr pojistného, které obdrel, k pojistnému, které měl obdret, c) mělo-li poruení povinnosti pojistníka, pojitěného nebo jiné osoby, která má na pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětení rozsahu jejích následků nebo na zjitění či určení výe pojistného plnění, má pojistitel právo sníit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto poruení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit, d) v případě zmaření přechodu práva na pojistitele dle čl. 19 tohoto oddílu, e) pokud vyplatil pojistné plnění v nesníené výi a dodatečně mu vznikne nárok na sníení pojistného plnění. Pojistitel má právo uplatnit rozdíl mezi vyplaceným a sníeným pojistným plněním vůči osobě, v její prospěch bylo plněno. 13. Pojistitel můe pojistné plnění odmítnout, byla-li příčinou pojistné události skutečnost, a) o které se dozvěděl a po vzniku pojistné události, b) kterou při sjednávání pojitění nebo jeho změny nemohl zjistit v důsledku zaviněného poruení povinnosti stanovené v odst. 1. nebo 2. čl. 16 tohoto oddílu, c) pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlouvy tuto smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel za jiných podmínek. 14. Pojistitel můe pojistné plnění odmítnout také tehdy, jestlie oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojitění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí. 15. Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojitění. 16. Blií rozsah pojistného plnění pro jednotlivé druhy pojitění je uveden v dalích oddílech. Společné výluky z pojitění Pojistnou událostí nejsou události: 1. jejich příčina nebo příznaky nastaly mimo dobu trvání nebo mimo sjednané místo pojitění, 2. které pojistník nebo pojitěný nebo oprávněná osoba mohli předvídat nebo jim byly známé v době uzavírání pojistné smlouvy, 3. vzniklé při přípravě a provozování činností pro ně nebylo sjednáno odpovídající pojitění v rozsahu čl. 3 tohoto oddílu, 4. vzniklé při provozování sportů označovaných jako freestyle nebo freeride. Je-li takto označený sport v Seznamu uveden ve skupině činností a sportů, pro kterou bylo sjednáno připojitění, tato výluka se neuplatňuje, 5. vzniklé při přípravě a provozování činností a sportů uvedených v Seznamu jako innosti a sporty nepojistitelné, 6. které pojitěný způsobil úmyslně (včetně sebevrady nebo pokusu o ni) nebo způsobené úmyslným jednáním pojistníka nebo oprávněné osoby, 7. které pojitěnému způsobila jiná osoba z podnětu pojitěného, pojistníka nebooprávněnéosoby, 8. vzniklé v souvislosti s výtrností, kterou pojitěný vyvolal nebo v souvislosti s trestnou činností, kterou pojitěný spáchal, anebo při pokusu o ni, 9. ke kterým dolo v důsledku nebo v souvislosti s poitím nebo následky poívání alkoholu, léků, narkotik či jiných psychotropních nebonávykovýchlátekpojitěným, 10. vzniklépřizkuebnímtestovánídopravníchprostředků, 11. vzniklé při výkonu kaskadérské činnosti, krocení elem, 12. vzniklépři činnostechnamístechktomuneurčených, 13. vzniklé v oblasti, kterou orgán státní správy označil jako válečnou nebo ivotu a zdraví jinak nebezpečnou zónu nebo nedoporučil cestovat či pobývat v této oblasti, pokud byla cesta či pobyt zahájeny nebo pojistná smlouva uzavřena po tomto vyhláení, 14. kekterým dolovdůsledkunebovsouvislostis: a) účinky uvolněné jaderné energie, chemických nebo biologických zbraní, b) válečnýmiudálostmiaobčanskouválkou, c) akty násilí (včetně občanských nepokojů a teroristické činnosti), nanichsepojitěnýaktivněpodílel, d) manipulacísestřelnouzbranínebovýbuninoupojitěným. Pojistný zájem 1. Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události. 2. Pojistník má pojistný zájem na vlastním ivotě a zdraví. Má se za to, e pojistník má pojistný zájem i na ivotě a zdraví jiné osoby, osvědčí-li zájem podmíněný vztahem k této osobě, ať ji vyplývá z příbuzenství nebo je podmíněn prospěchem či výhodou z pokračování jejího ivota nebo zachování jejího zdraví. 3. Pojistník má pojistný zájem na vlastním majetku. Má se za to, e pojistník má pojistný zájem i na majetku jiné osoby, osvědčí-li, e by mu bez jeho existence a uchování hrozila přímá majetková ztráta. 4. Dal-li pojitěný souhlas k pojitění, má se za to, e pojistný zájem pojistníka byl prokázán. 5. Neměl-li zájemce pojistný zájem a pojistitel o tom při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, je smlouva neplatná. 6. Pojistil-li pojistník vědomě neexistující pojistný zájem, ale pojistitel o tom nevěděl ani nemohl vědět, je smlouva neplatná; pojistiteli vak náleí odměna odpovídající pojistnému a do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděl. 7. Pojistný zájem nezaniká nepřítomností pojitěného v místě pojitění, získáním obdobného soukromého pojitění ani z důvodu prostého nezájmu. 8. Zánik pojistného zájmu je nutné pojistiteli vdy prokázat. l. 7 Skupinové pojitění 1. Skupinovým pojitěním je pojitění, které se vztahuje na skupinu pojitěných osob blíe vymezených v pojistné smlouvě, jejich 2/6 totonost v době uzavření smlouvy nemusí být známa. 2. Vztahuje-li se pojitění na členy určité skupiny, nemusí pojistná smlouva obsahovat jména pojitěných, lze-li pojitěné osoby bez pochybností určit alespoň v době pojistné události. 3. Poruení povinnosti pravdivě a úplně zodpovědět dotazy pojistitele zasahuje při skupinovém pojitění jen pojitění těch osob, kterých se poruení této povinnosti týká. l. 8 Uzavření pojistné smlouvy 1. Pojistná smlouva je uzavřena přijetím nabídky pojistitele. Nabídka je přijata podpisem smluvních stran, není-li v nabídce výslovně uveden jiný způsob. Přijal-li pojistník nabídku včasným zaplacením pojistného, povauje se písemná forma smlouvy za zachovanou. 2. Pojistnásmlouvaseuzavíránadobuurčitou. 3. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou kromě pojistných podmínek také vechny dohody, dodatky a přílohy k pojistné smlouvě (např. oceňovací tabulky, seznam činností a sportů), dále vechny doklady vymezující podmínky vzniku, trvání, změn a zániku pojitění (např. ádosti, dotazníky, protokoly, lékařské prohlídky a vyetření, výpovědi, záznamy zprostředkovatele o průběhu sjednávání pojitění, informace pojistitele pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy). l. 9 Vznik pojitění. Pojistná doba. 1. Pojitění se sjednává na pojistnou dobu určitou od data počátku pojistné doby do data konce pojistné doby. Pojistná doba je sjednána v pojistné smlouvě. 2. Není-li sjednán přesný čas počátku pojistné doby, pojitění vzniká v0.00hod. dnesjednanéhojakopočátekpojistnédoby. Je-li sjednán přesný čas počátku pojistné doby, pojitění vzniká vesjednaný časdnesjednanéhojakopočátekpojistnédoby. 3. Pojitěnísezdůvodunezaplacenípojistnéhonepřeruuje. 0 Trvání pojitění 1. Není-li pro jednotlivé druhy pojitění v dalích oddílech uvedeno jinak, pojitěnítrváodvznikudoskutečnéhozánikupojitění. 2. Nastane-li v době trvání pojitění situace, kdy se pojitěná osoba nemůe nezávisle na své vůli vrátit do eské republiky před uplynutím pojistné doby sjednané v pojistné smlouvě, pojistná doba se automaticky prodluuje bez navýení pojistného na dobu nezbytně nutnou, dokud nepominou dále uvedené důvody, maximálně vak o 7 dní bezprostředně navazujících na původní pojistnou dobu. Důvody prodlouení jsou objektivní skutečnosti, kterými mohou být přírodní ivly (např., zemětřesení, sopečné erupce, povodně a záplavy, bouře), stávka dopravce, technická závada dopravního prostředku nebo teroristické činy bránící návratu pojitěného zpět do eské republiky. 1 Změny a ukončení pojistné smlouvy. Zánik pojitění. 1. Vechny změny pojistné smlouvy se provádějí písemnou formou po vzájemné dohodě smluvních stran. 2. Pojitění zaniká uplynutím pojistné doby, a to ve hod. dne sjednaného jako konec pojistné doby. 3. Pojitěnízaniká: a) dnemsmrtipojitěnéosoby, b) zánikem pojistného zájmu, c) dnem doručení oznámení pojistitele o odmítnutí pojistného plnění. 4. Pojistitelnebopojistníkmohoupojitěnípísemněvypovědět: a) do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běet osmidenní výpovědní lhůta, jejím uplynutím pojitění zaniká. Zanikne-li pojitění výpovědí pojistníka, náleí pojistiteli odměna ve výi nákladů pojistitele spojenýchsevznikemasprávoupojitění, b) do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejím uplynutím pojitění zaniká. Zanikne-li pojitění výpovědí pojistníka, náleí pojistiteli odměna ve výi nákladůpojistitelespojenýchsevznikemasprávoupojitění. 5. Pojistník můe pojitění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou: a) do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, e pojistitel pouil při určení výe pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění hledisko v rozporu se zásadou rovného zacházení, b) do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojistitele, c) do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, e pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojiťovací činnosti. 6. Poruil-li pojistník nebo pojitěný úmyslně nebo z nedbalosti povinnost stanovenou v odst. 1. nebo 2. čl. 16 tohoto oddílu, má pojistitel právo od smlouvy odstoupit, prokáe-li, e by po pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřel. Pojistník má právo od smlouvy odstoupit, poruil-li pojistitel povinnost stanovenou v odst. 8. nebo 9. čl. 13 tohoto oddílu. Právo odstoupit od smlouvy zaniká, nevyuije-li je strana do dvou měsíců ode dne, kdy zjistila nebo musela zjistit poruení povinnosti stanovené v odst. 1. nebo 2. čl. 16 tohoto oddílu nebo v odst. 8. nebo 9. čl. 13 tohoto oddílu. 7. Byla-li pojistná smlouva sjednána na dobu delí ne jeden měsíc a byla-li uzavřena formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny

3 pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení poprvé dojde a najeho ádost po uzavření smlouvy. 4 Povinnosti pojistníka jeho povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění; na ádost této 8. Pojistnou smlouvu lze výjimečně ukončit písemnou dohodou Pojistník je povinen: osoby jí pojistitel v písemné formě zdůvodní výi pojistného plnění, smluvních stran za dohodnutých podmínek. 1. Platit pojistiteli pojistné. popřípadě důvod jeho zamítnutí. 9. Pojistnou smlouvu lze postoupit jen se souhlasem pojistitele. 2. Včas seznámit vechny pojitěné osoby s obsahem pojistné 7. Obsahuje-li oznámení vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené 10. Je-li sjednáno pojitění cizího pojistného nebezpečí, pak dnem smlouvy včetně jejích součástí a předat jim vekeré materiály podstatné údaje týkající se rozsahu oznámené události, anebo pojistníkovy smrti, nebo dnem jeho zániku bez právního nástupce ainformace, kteréproněodpojistiteleobdrel. zamlčí-li se v něm vědomě údaje týkající se této události, má vstupuje na místo pojistníka pojitěný; oznámí-li vak pojistiteli 3. Vznikne-li vícenásobné pojitění, oznámí to pojistník bez pojistitel právo na náhradu nákladů účelně vynaloených v písemné formě do třiceti dnů ode dne pojistníkovy smrti, nebo zbytečného odkladu kadému pojistiteli a v oznámení uvede na etření skutečností, o nich mu byly tyto údaje sděleny nebo ode dne jeho zániku, e na trvání pojitění nemá zájem, zaniká ostatní pojistitele a pojistné částky nebo limity pojistného plnění zamlčeny. Má se za to, e pojistitel vynaloil náklady v prokázané pojitění dnem smrti, nebo dnem zániku pojistníka. Účinky prodlení ujednané v ostatních smlouvách. výi účelně. vůči pojitěnému nenastanou dříve ne uplynutím patnácti dnů 4. Bez prodlení pojistiteli oznámit změnu korespondenční adresy. 8. Vyvolá-li pojistník, pojitěný nebo jiná osoba, která uplatňuje ode dne, kdy se pojitěný o svém vstupu do pojitění dozvěděl. 5. Je-li pojistník zároveň pojitěným, vztahují se na něj i vechny na pojistné plnění právo, náklady etření nebo jejich zvýení Je-li vak účastníkem pojitění více ne jeden pojitěný, zaniká povinnostipojitěného. poruením povinnosti, má pojistitel vůči němu právo na přiměřenou náhradu. pojitění vech osob uplynutím doby, na které bylo zaplaceno pojistné Pojistníkapojitěnýjsoupovinni: 11. Z důvodu ukončení pobytu pojitěného v cizině před uplynutím Povinnosti pojitěného a) kdykoliv po dobu trvání pojistné smlouvy písemně oznámit pojistné doby pojitění nezaniká. Pojitěnýjepovinen: pojistiteli změnu vech údajů, které byly v pojistné smlouvě uvedeny, 12. Zánikempojitěnívechosobjepojistnásmlouvaukončena. 1. v případě vzniku kodné události se vdy a bez odkladu, b) umonit pojistiteli provedení etření o příčinách vzniku kodné dovoluje-li to jeho zdravotní stav, obrátit na poskytovatele události a rozsahu jejích následků a pojistiteli při tom 2 asistenčníchslueb pojistitele a řídit se jeho pokyny, poskytnoutsvousoučinnost, Pojistné 2. učinit ve k odvrácení vzniku pojistné události a ke sníení rozsahu c) v případě kodového pojitění sdělit pojistiteli údaje o vech 1. Pojistné je úplatou za poskytnutou pojistnou ochranu. Výi jejích následků, pojistných smlouvách platných v době vzniku kodné události, pojistného určuje pojistitel za pojistnou smlouvu. Jedná se 3. na ádost pojistitele písemně zprostit poskytovatele zdravotních jejichpředmětemjepojitěnístejnéhopojistnéhonebezpečí. o jednorázové pojistné. slueb mlčenlivosti a dát pojistiteli písemné oprávnění k získání 2. Právo na pojistné pojistiteli vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy. informací, které jsou předmětem povinné mlčenlivosti 7 3. Pojistné je splatné dnem uzavření pojistné smlouvy v měně a výi zdravotnických pracovníků a jsou nutné pro etření pojistitele Doručování písemností v případě kodné události, uvedené v pojistné smlouvě. 1. Písemnosti pojistitele určené účastníkům pojitění (dále jen 4. podstoupit oetření nebo potřebná lékařská vyetření lékařem, 4. Pojistné je zaplaceno, je-li v plné výi prokazatelně přijato adresát ) se doručují prostřednictvím dritele potovní licence kterého určil pojistitel nebo poskytovatel asistenčních slueb zprostředkovatelem pojistitele nebo je připsáno na bankovní účet (dále jen pota ), a to obyčejnou nebo doporučenou zásilkou pojistitele, pojistitele. na adresu bydlitě nebo sídla uvedeného v pojistné smlouvě. 5. vdy se řídit pokyny oetřujícího lékaře, 5. Není-li dále uvedeno jinak, pojistiteli náleí jednorázové pojistné Uvede-li adresát jinou adresu ne adresu svého bydlitě nebo sídla 6. podobuúčinnostipojitěnídodrovatbezpečnostníopatření, celé. (dále jen korespondenční adresa ), bude pojistitel doručovat 7. pouívat vhodné ochranné pomůcky a výbavu potřebné 6. Zanikne-li pojitění smrtí pojitěné osoby, vrátí pojistitel pojistníkovi na tuto adresu s tím, e adresát poté nemůe namítat, e má své promaximálněbezpečnývýkonvechvykonávanýchčinností, nespotřebovanou část pojistného po odečtení nákladů na pojistná skutečné bydlitě nebo sídlo v jiném místě. 8. disponovat přísluným platným oprávněním k výkonu vech plnění a nákladů na vznik a správu pojitění. 2. Písemnosti mohou být doručovány rovně elektronicky nebo činností provozovaných v místě pojitění, 7. Je-li pojistná smlouva ukončena dohodou přede dnem vzniku zaměstnancem pojistitele nebo jinou pojistitelem pověřenou 9. zabezpečit patřičný dozor nebo doprovod, je-li pro vykonávanou osobou, v takovém případě se písemnost povauje za doručenou pojitění, pojistitel vrátí pojistníkovi, po vrácení vech dokladů činnost obvyklý, dnem jejího převzetí. osvědčujícíchplatnostpojitění, přijatépojistné. 10. nezdrovat se na místech vyznačených pořadatelem nebo 3. Má se za to, e písemnost odeslaná potou byla doručena třetí 8. Odstoupí-li pojistník od smlouvy, nahradí mu pojistitel do třiceti dnů organizátorem jako nevhodná, pracovní den po odeslání, byla-li vak odeslána na adresu v jiném ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné 11. dodrovat právní předpisy platné v zemi pobytu. státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Písemnost pojistitele sníené o to, co ji případně z pojitění plnil; odstoupil-li odeslaná adresátovi doporučenou zásilkou s dodejkou se od smlouvy pojistitel, má právo započíst si i náklady spojené se 6 povauje za doručenou dnem převzetí uvedeným na dodejce. vznikem a správou pojitění. Odstoupí-li pojistitel od smlouvy Dalí práva a povinnosti účastníků pojitění 4. Zmaří-li vědomě adresát přijetí doručované písemnosti, platí, a získal-li ji pojistník, pojitěný nebo jiná osoba pojistné plnění, e byla řádně doručena dnem, kdy bylo její převzetí adresátem nahradí v tée lhůtě pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné. 5. zmařeno. Místem doručení pojistiteli je jeho adresa sídla uvedená v pojistné 9. Odstoupí-li pojistník od smlouvy podle odstavce 7. čl. 11 tohoto oddílu, vrátí mu pojistitel bez zbytečného odkladu, nejpozději vak smlouvě. do třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, co ji z pojitění 8 Zachraňovací náklady plnil. Bylo-li vak pojistné plnění vyplaceno ve výi přesahující výi zaplaceného pojistného, vrátí pojistník, popřípadě pojitěný nebo obmylený, pojistiteli částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné. 10. Pohledávky pojistitele na pojistném bude pojistitel započítávat v pořadí, v jakém vznikly a nikoliv v pořadí, v jakém byly upomenuty. 3 Práva a povinnosti pojistitele 1. Pojistitel je oprávněn prověřovat předloené doklady, poadovat znalecké posudky odborníků, popř. konzultovat sloité kodné události se zdravotnickými zařízeními nebo dalími kompetentními subjekty, a to i v cizině. 2. Po uzavření pojistné smlouvy a zaplacení pojistného vydá pojistitel pojistníkovi pojistku. 3. Dojde-li ke ztrátě, pokození nebo zničení platné pojistky, vydá pojistitel pojistníkovi na jeho ádost její druhopis; to platí obdobně o vydání kopie písemně uzavřené pojistné smlouvy. 4. Před uzavřením pojistné smlouvy sděluje pojistitel zájemci o uzavření pojistné smlouvy informace o pojistiteli a o sjednávaném pojitění. 5. Pojistitel je povinen přijmout splatné pojistné a jiné splatné pohledávky z pojitění i od pojistníkova zástavního věřitele, od oprávněné osoby nebo od pojitěného. 6. Pojistitel během trvání pojistné smlouvy oznamuje pojistníkovi informace na jeho adresu uvedenou v pojistné smlouvě nebo je oznamuje prostřednictvím svých webových stránek. Je-li adresa pro písemný styk odliná od adresy sídla nebo pobytu, označuje se jako korespondenční. Adresou můe být i kontakt určený pro elektronickou komunikaci. 7. Pojistitel originály dokladů nevrací. Nevznikla-li pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, vrátí originály dokladů na vyádání. 8. Musí-li si pojistitel být při uzavírání smlouvy vědom nesrovnalostí mezi nabízeným pojitěním a zájemcovými poadavky, upozorní ho na ně. Přitom se vezme v úvahu, za jakých okolností a jakým způsobem se smlouva uzavírá, jako i to, je-li druhé straně při uzavírání smlouvy nápomocen zprostředkovatel nezávislý na pojistiteli. 9. Dotáe-li se zájemce při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistník při jednání o změně smlouvy v písemné formě pojistitele na skutečnosti týkající se pojitění, zodpoví pojistitel tyto dotazy pravdivě a úplně. 10. Poádá-li pojistník v písemné formě pojistitele o sdělení údajů významných pro plnění podle smlouvy, sdělí mu je pojistitel bez zbytečného odkladu v písemné formě. 1. Dotáe-li se pojistitel v písemné formě zájemce o pojitění při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistníka při jednání o změně smlouvy na skutečnosti, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek, zodpoví zájemce nebo pojistník tyto dotazy pravdivě a úplně. Povinnost se povauje za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic podstatného. 2. Co je v odstavci 1. tohoto článku stanoveno o povinnosti pojistníka, platí obdobně i pro pojitěného. 3. Nastane-li událost, se kterou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje poadavek na pojistné plnění, oznámí to pojistiteli bez zbytečného odkladu, podá mu pravdivé vysvětlení o příčině, vzniku a rozsahu následků takové události, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojitění; současně předloí pojistiteli potřebné doklady a postupuje způsobem ujednaným ve smlouvě. Není-li současně pojistníkem nebo pojitěným, mají tyto povinnosti i pojistník a pojitěný. 4. Stejné oznámení můe učinit jakákoliv osoba, která má na pojistném plnění právní zájem. 5. Oznámení podle odst. 3. a 4. tohoto článku se povauje za přijaté poté, kdy pojistiteli: I.) byla oznámena událost na řádně vyplněném tiskopisu pojistitele, II.) byly předány originály (není-li dále uvedeno jinak) vech potřebnýchdokladůnebodokladůvyádanýchpojistitelem. Potřebnými doklady jsou: A) doklady prokazující: a) příčinu, čas, místo a okolnosti vzniku pojistné události, její rozsah a přímou souvislost pojistné události s osobou pojitěného, a to minimálně uvedením jména, příjmeníadatanarozenípojitěného, b) podrobnou specifikaci předmětu úhrady (např. lékařské zprávy s diagnózou, popisem a datem provedených výkonů a ordinovaných léků), c) předmět úhrady (např. účty nebo faktury vystavené lékařem nebo účty vystavené lékárnou na základě receptu oetřujícího lékaře) a prokazující datum a výi provedení úhrady (např. stvrzenky o zaplacení vhotovosti, výpisyzúčtu), B) v případě pojistného plnění za lékařem ambulantně předepsané léky a zdravotnické prostředky také kopie receptů vystavené na jméno pojitěného s uvedením data vystavení, mnoství a popisu léků a zdravotnických prostředků, podpisu a otisku razítka vystavitele, C) při pojistné události etřené policií také kopii policejního protokolu nebo potvrzení o etření nehody, D) v případě úmrtí pojitěného také kopii úředního úmrtního listualékařskéhoosvědčeníopříčiněsmrti. Vechny doklady musí znít na jméno pojitěného a musí být opatřeny datem vystavení a je-li tak na dokladu předepsáno, tak i podpisem a otiskem razítka. 6. Pojistitel zahájí bez zbytečného odkladu po přijetí oznámení podle odst. 5. tohoto článku etření nutné ke zjitění existence a rozsahu 3/6 1. Vynaloil-li pojistník účelně náklady při odvracení bezprostředně hrozící pojistné události na zmírnění následků ji nastalé pojistné události nebo proto, e plnil povinnost odklidit pokozený pojitěný majetek nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů, má proti pojistiteli právo na jejich náhradu, jako i na náhradu kody, kterou v souvislosti s touto činností utrpěl. 2. Náhrada zachraňovacích nákladů na záchranu ivota nebo zdraví osob je omezena 30% sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění. Náhrada ostatních zachraňovacích nákladů je omezena částkou Kč za dobu platnosti pojistné smlouvy s výjimkou nákladů vynaloených pojistníkem se souhlasem pojistitele. 3. Náhrada zachraňovacích nákladů je nad rámec sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění. 4. Vynaloil-li zachraňovací náklady pojitěný nebo jiná osoba nad rámec povinností stanovených zákonem, má proti pojistiteli stejné právo na náhradu jako pojistník. 9 Přechod práv na pojistitele 1. Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí osobě, která má právo na pojistné plnění, pojitěnému nebo osobě, která vynaloila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu kody nebo jiné obdobné právo, přechází tato pohledávka včetně přísluenství, zajitění a dalích práv s ní spojených okamikem výplaty plnění z pojitění na pojistitele, a to a do výe plnění, které pojistitel oprávněné osobě vyplatil. To neplatí, vzniklo-li této osobě takové právo vůči tomu, kdo s ní ije ve společné domácnosti nebo je na ni odkázán výivou, ledae způsobil pojistnou událost úmyslně. 2. Osoba, její právo na pojistitele přelo, vydá pojistiteli potřebné doklady a sdělí mu ve, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí. Zmaří-li přechod práva na pojistitele, má pojistitel právo sníit plnění z pojitění o částku, kterou by jinak mohl získat. Poskytl-li ji pojistitel plnění, má právo na náhradu a do výe této částky. 3. Oprávněná osoba je povinna učinit opatření, aby nedolo k promlčení nebo zániku práva na náhradu kody, které podle zákona přechází na pojistitele. 4. Oprávněná osoba nesmí uzavírat s třetí stranou takové dohody, kterými by se vzdávala nároku na náhradu vůči třetí osobě v případě, e tyto nároky přecházejí na pojistitele. 5. Oprávněná osoba je povinna přechod práv na pojistitele na jeho ádost písemně potvrdit. 6. Pokud pojistiteli v souvislosti s uplatněním nároku vzniknou vinou oprávněné osoby dalí náklady, je pojistitel oprávněn tyto náklady po oprávněné osobě poadovat.

4 0 související náklady, 16. události, pokud pojitěný odmítne podstoupit repatriaci, oetření Asistenční sluby e) neodkladné oetření zubů pojitěného za účelem odstranění nebo potřebná lékařská vyetření lékařem, kterého určil pojistitel Asistenční sluby jsou poskytovány pojitěnému v souvislosti náhle vzniklé bolesti s výjimkou zhotovení a opravy zubních neboposkytovatelasistenčníchsluebpojistitele, se sjednanými pojitěními a jsou zabezpečovány smluvní organizací protéz, pevných zubních náhrad a ortodontických pomůcek. 17. převozy, vyhledávací, pátrací a zachraňovací akce, pokud zároveň pojistitele: AXAASSISTANCE CZ, s.r.o., budova City Point, Hvězdova 2. Náklady podle odstavce 1 tohoto článku pojistitel hradí přímo nebo nedolokpojistnéudálostinazdravípojitěného, 1689/2a, 14062PRAHA 4 Pankrác prostřednictvím poskytovatele asistenčních slueb 18. události vzniklé na území státu, kde pojitěný je nebo by měl být tel , SMS: , zdravotnickému zařízení nebo jiné osobě, která tyto náklady v souladu s místními předpisy zdravotně pojitěn. fax , prokazatelněvynaloila. Asistenční sluby jsou poskytovány 24 hodin denně. Rozsah 3. Přímá úhrada kody: poskytovaných asistenčních slueb je dostupný na adrese Pokud pojitěný provedl přímou úhradu kody, která je pojistnou ODDÍL C. událostí, pojistitel následně proplatí přiměřené náklady, a to po převzetí originálů potřebných dokladů, tj. uskuteční finanční 1 plnění. Originály těchto dokladů zůstávají pojistiteli a nevracejí se. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Závěrečná ustanovení Byl-li předloen originál dokladu k úhradě jiné osobě ne pojistiteli, 1. Prohlá ení a oznámení vůči pojistiteli jsou platná pouze tehdy, postačí jeho kopie, pokud na ní jsou originálně zaznamenány Má-li pojitěný v pojistné smlouvě sjednáno Úrazové pojitění (dále č pokud jsou podána v písemné formě. a potvrzeny platby provedené touto osobou. v tomto oddílu jen pojitění ), řídí se pojitění kromě spole ných 2. Komunikačnímjazykemje če tina. 4. Pokud do lo k pojistné události a nepřetritá hospitalizace ustanovení v oddílua. i ustanoveními tohoto oddílu. 3. Za osoby omezené ve svéprávnosti jedná jejich opatrovník. Má se pojitěného přesáhne dobu trvání pojitění, pojistitel rozhodne za to, e osoby, které nenabyly plné svéprávnosti, jednají se odalímpostuputakto: l. 1 souhlasem zákonného zástupce nebo za ně jedná zákonný a) pokud zdravotní stav pojitěného neumoňuje jeho repatriaci, Účel a předmět pojitění zástupce. bude pojitěný léčen ve zdravotnickém zařízení určeném 4. Je-li provedena hotovostní platba, je dnem zaplacení den slo ení pojistitelem do doby, ne se jeho zdravotní stav zlep í natolik, osobě ě ve smluvené výi. jednorázovépojistnépln ní částky v plné výi ve prospěch příjemce. Je-li provedena ebudemonéjehorepatriaciuskutečnit, 2. Oprávněnou osobou je pojitěný. bezhotovostní platba, je dnem zaplacení den připsání částky vplné b) pokud zdravotní stav pojitěného umoňuje jeho repatriaci, lze V případě vzniku pojistné události z pojitění smrti následkem výinaúčetpříjemce. posouhlasuoetřujícíholékařeuskutečnitjehorepatriaci. úrazu nabývá práva na pojistné plnění manel pojitěného, 5. Náklady pojistitele spojené se vznikem a správou poji tění činí 5. Horníhranicepojistnéhoplněníjeurčenatěmitolimity: a není-li ho, děti pojitěného. Není-li jich, nabývají tohoto práva 20% z nespotřebovaného pojistného. a) Sjednaný limit plnění za náklady dle písm. a) a e) odst. 1 rodiče pojitěného, a není-li jich, dědici pojitěného. 6. V echny spory vyplývající z poji tění nebo v souvislosti s ním tohoto článku ( ), 3. Předmětempoji těníjezdravíaivotpoji těného. Zdravotní péče včetně repatriace a převozu vzniklé budou ře eny, nedojde-li k jiné dohodě, závislý na zvolené variantě hranice plnění uvedené v pojistné 4. Pojitěnísesjednávájakoobnosové. popř. k mimosoudnímu vypořádání, u přísluného soudu v eské smlouvě, omezuje pojistné plnění za jednu a vechny pojistné republice podle českého práva. události pojitěného takto: Územní a časová platnost pojitění Odchylně od čl. 10 oddílu A. trvá pojitění v rámci sjednané pojistné ODDÍL B. Výe limitu plnění [K č] bez limitu doby nejdříve od okamiku nastoupení cesty a nejdéle do okamiku b) Dílčí limit z limitu uvedeného pod písm. a) tohoto odstavce je návratu z cesty. POJIŠTĚNÍ LÉEBNÝCH VÝLOH limit plnění za náklady dle písm. e) odst. 1 tohoto článku ( Neodkladné oetření zubů), závislý na zvolené variantě hranice plnění uvedené v pojistné smlouvě, omezuje pojistné Má-li pojitěný v pojistné smlouvě sjednáno Pojitění léčebných plněnízajednuavechnypojistnéudálostipojitěnéhotakto: Pojistnou událostí jsou, s výjimkou sjednaných výluk, trvalé následky výloh (dále v tomto oddílu také jen pojitění ), řídí se pojitění kromě nebo smrt pojitěného z příčiny úrazu, ke kterému dolo v době trvání společnýchustanovenívoddílua. iustanovenímitohotooddílu. pojitěníavmístěpojitění. Výe limitu plnění [K č] Účel a předmět pojitění Povinnosti pojitěného v rozsahu kody vzniklé na předmětu KroměpovinnostíuvedenýchvoddíluA. jepojitěnýpovinen: pojitění a do smluvené výe. 1. V případě potřeby vyhledat lékařské oetření a poskytovateli 2. Vznikne-li právo na pojistné plnění více osobám, má se za to, 2. Oprávněnou osobou je pojitěný. zdravotníchsluebseprokazovatprůkazempojitěného. e jejich podíly jsou stejné. 3. Předmětempojitěníjezdravípojitěného. 2. Pokud to zdravotní stav pojitěného umoňuje, podstoupit 3. Pojistné plnění určuje pojistitel podle dále uvedených zásad, výe 4. Pojitěnísesjednávájakokodové. na návrh pojistitele nebo poskytovatele asistenčních slueb sjednané pojistné částky a tabulky pro hodnocení trvalých pojistitele repatriaci. následků úrazu, její označení je uvedeno v záhlaví pojistné 3. Je-li na pojitěném výjimečně poadována přímá úhrada kody, smlouvy (dále jen oceňovací tabulka ). Územní a časová platnost pojitění kterájepojistnouudálostí, jepojitěnýpovinen: 4. Pojistné plnění za trvalé následky úrazu : Odchylně od odst. 4 čl. 3 oddílu A. a bez ohledu na sjednanou územní a) uhradit oprávněnému příjemci přiměřené a prokazatelné a) pokud úraz zanechá pojitěnému trvalé následky, vyplatí platnost se pojitění nevztahuje na zdravotní sluby poskytnuté nebo náklady, pojistitel podle oceňovací tabulky tolik procent ze sjednané na události vzniklé na území eské republiky. b) převzít originály potřebných dokladů a bezpečně je uchovat a pojistné částky, kolika procentům odpovídá rozsah trvalých do jejich předání pojistiteli, následků úrazu pro jednotlivá tělesná pokození po jejich c) bezzbytečnéhoprodlenípředatpotřebnédokladypojistiteli. ustálení. Jestlie rozsah trvalých následků úrazu není moné přesně stanovit, je rozhodující, do jaké míry je z lékařského Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, změna zdravotního hlediskaovlivněnafunkcepokozenéhoorgánu, stavu (včetně náhlé změny dlouhodobě ustáleného chronického Výluky z pojitění b) v prvním roce po úrazu poskytne pojistitel plnění pouze v tom onemocnění) pojitěného z příčiny náhlého onemocnění nebo úrazu, KroměvýlukuvedenýchvoddíluA. sezapojistnouudálostnepovaují: případě, lze-li z lékařského hlediska jednoznačně určit ke kterému dolo v době trvání pojitění a v místě pojitění a která 1. porod včetně předčasného a estinedělí, interrupce, umělé konečnýrozsahtrvalýchnásledkůúrazu, vyaduje následné poskytnutí akutní a neodkladné zdravotní péče oplodnění, vyetření a léčení neplodnosti nebo vyetření (včetně c) není-li moné po prvním roce po úrazu jednoznačně určit v místě pojitění. laboratorníhoaultrazvukového) kezjitěníasledovánítěhotenství, procento trvalých následků úrazu, ale lze-li stanovit, e vznikl vyetřenívsouvislostisantikoncepcívčetněúhradyantikoncepce, nárok na pojistné plnění a zároveň lze určit jeho minimální výi, 2. případyvycestovánízaúčelem čerpánízdravotníchslueb, poskytne pojistitel oprávněné osobě přiměřenou zálohu 3. preventivní prohlídky, očkování, kontrolní lékařská vyetření na základě její písemné ádosti. V těchto případech je 1. Škodou jsou nezbytně nutné a přiměřené náklady prokazatelně aoetřenínesouvisejícísnáhlýmonemocněnímneboúrazem, pojitěný i pojistitel oprávněn nechat si rozsah trvalých vynaloené na zdravotní sluby poskytnuté pojitěnému v místě 4. rehabilitace, fyzikální léčba, chiropraktické výkony, výcvikové následků úrazu kadoročně, po dobu 3 let po úrazu, prověřit pojitění v rozsahu: terapie, nácviksoběstačnosti, lékařem, a) akutníaneodkladnázdravotnípéče opojitěnéhozahrnující: 5. orgánové transplantace, léčení hemofilie, léčení interferonem, d) není-li moné ani po 3 letech po úrazu určit jednoznačný - nezbytné vyetření potřebné ke stanovení diagnózy inzulinoterapie mimo poskytnutí první pomoci, chronické rozsah trvalých následků úrazu, stanoví jej pojistitel podle aléčebnéhopostupu, hemodialýzy, rozsahu trvalých následků úrazu ke konci této lhůty, - nezbytnéstandardníoetření, 6. náhrady za brýle, kontaktní čočky, naslouchací přístroje e) zemře-li pojitěný v důsledku úrazu během jednoho roku - nezbytnou hospitalizaci nemocného ve vícelůkovém a za zhotovení a opravy ortopedických protéz, od vzniku úrazu, nárok na pojistné plnění za trvalé následky pokojise standardnímvybavením, úrazu nevzniká, 7. psychické poruchy nesouvisející s jiným náhlým onemocněním - nutnouoperacivčetněsouvisejícíchnezbytnýchvýloh, nebo úrazem, f) zemře-li pojitěný během jednoho roku od vzniku úrazu z jiné - nezbytné léky a zdravotnické prostředky předepsané příčiny, která nesouvisí s úrazem, vyplatí pojistitel pojistné 8. výkony a diagnostické metody, které nejsou lékařsky uznávané lékařemvmnostvípotřebnémdodobynávratudo R, plnění podle rozsahu trvalých následků úrazu, které je mono nebo nejsou provedeny kvalifikovaným zdravotnickým - ze zdravotního hlediska nutnou přepravu z místa vzniku určitnazákladěnaposledyvystavenýchlékařskýchnálezů, pracovníkem včetně hospitalizace poskytnuté v takových pojistné události do nejbliího zařízení první lékařské zařízeních, g) je-li následkem jedné pojistné události několik trvalých pomoci nebo nemocnice a zpět, následků, plní pojistitel ve výi součtu procent pro jednotlivé 9. kosmetické zákroky, b) repatriace nemocného pojitěného, která je ze zdravotního následky, nejvýe vak do sjednané horní hranice plnění 10. lázeňské a ozdravenské léčení a pobyt, léčení v odborných hlediska nutná a je provedena, po posouzení a schválení za jednu pojistnou událost, léčebných ústavech (včetně léčeben dlouhodobě nemocných, revizním lékařem pojistitele a za souhlasu oetřujícího lékaře, h) týkají-li se jednotlivé následky po jednom nebo více úrazech sanatorií a hospicové péče) a v zařízeních následné lůkové organizací zdravotnické dopravy odsouhlasenou pojistitelem tého údu, orgánu nebo jejich částí, hodnotí je pojistitel jako oetřovatelsképéče, nebo poskytovatelem asistenčních slueb pojistitele, a to celek, a to nejvýe do procenta stanoveným v oceňovací 11. akupunktura a homeopatie, do zdravotnického zařízení v eské republice určeného tabulce pro anatomickou nebo funkční ztrátu přísluného údu, 12. komplikace, které se mohou vyskytnout při léčení onemocnění, stejným způsobem, popřípadě do místa pobytu pojitěného orgánu nebo jejich částí, stavůneboúrazů, naněsepojitěnínevztahuje, v eské republice, i) byla-li část těla nebo orgánu, kterých se týkají trvalé následky 13. vyetření a léčení pohlavních, sexuálně přenosných nemocí c) po předchozím schválení můe pojistitel v odůvodněných úrazu, pokozeny ji před úrazem, sníí pojistitel pojistné a AIDS od stanovení diagnozy, případech uhradit i náklady dalí osoby nezbytné plnění za trvalé následky úrazu o tolik procent, kolika 14. úhrady léků a zdravotnických prostředků nepředepsaných pro doprovodpojitěného, procentůmodpovídalopředchozípokození, lékařem, t.j. volně zakoupených bez lékařského předpisu nebo d) převoz tělesných ostatků pojitěného do místa jeho pobytu j) je-li v pojistné smlouvě sjednána spoluúčast, pojistitel vyplatí jejich podávání bylo zahájeno před počátkem pojitění, v eské republice provedený specializovanou organizací pojistné plnění, pokud rozsah trvalých následků přesáhne výi 15. léčení takových nemocí a zdravotních stavů, kdy je čerpání odsouhlasenou pojistitelem nebo poskytovatelem sjednaného procenta spoluúčasti. Spoluúčast se vztahuje zdravotních slueb vhodné, účelné a potřebné, ale jsou odkladné asistenčních slueb pojistitele. Po předchozím schválení na jednu pojistnou událost, a lze je poskytnout a po návratu do eské republiky, můe pojistitel v odůvodněných případech uhradit i dalí k) sjednaná pojistná částka, závislá na zvolené variantě hranice 4/6

5 plnění uvedené v pojistné smlouvě, omezuje pojistné plnění za kadou jednu pojistnou událost takto: Výe pojistné částky [K č] 5. Pojistné plnění za smrt následkem úrazu : a) zemře-li pojitěný do 3 let ode dne úrazu na jeho následky, pojistitel jednorázově vyplatí sjednanou pojistnou částku, b) pojistné plnění v důsledku smrti úrazem se sniuje o výi plnění, které bylo ji vyplaceno pojitěnému za trvalé následky tohoto úrazu. Pokud ji bylo pojistitelem vyplaceno vyí pojistné plnění za trvalé následky tohoto úrazu ne je pojistná částka sjednaná pro případ smrti úrazem, nemá pojistitel právo poadovatvrácenírozdílutěchtodvouplnění, c) sjednaná pojistná částka, závislá na zvolené variantě hranice plnění uvedené v pojistné smlouvě, omezuje pojistné plnění za kadou jednu pojistnou událost takto: Výe pojistné částky [K č] Povinnosti pojitěného KroměpovinnostíuvedenýchvoddíluA. jepojitěnýpovinen: 1. prokázatpojistiteli, ekpojistnéudálostidolo, 2. bez zbytečného odkladu vyhledat po úrazu lékařské oetření a léčit se podle pokynů lékaře, 3. při uplatnění nároku na pojistné plnění v případě trvalých následků předloit spolu s oznámením pojistné události: a) zdravotní dokumentaci o průběhu léčení a rehabilitace včetně lékařské zprávy vydané oetřujícím lékařem po ustálení trvalých následků úrazu, b) propoutěcí zprávu, v případě hospitalizace pojitěného v souvislosti s úrazem, c) policejní zprávu, dolo-li k úrazu v souvislosti s dopravní nehodou nebo trestným činem. Výluky z pojitění Kromě výluk uvedených v oddílua. se za pojistnou událost nepovaují nemoci (např. srdeční infarkt, mozková mrtvice, cukrovka) s výjimkou nemocívzniklýchvýlučněnásledkemúrazu. ODDÍL D. POJIŠTĚNÍ OSOBNÍCH VĚCÍ Má-li pojitěný v pojistné smlouvě sjednáno Pojitění osobních věcí (dále v tomto oddílu jen pojitění ), řídí se pojitění kromě společných ustanovení v oddílua. i ustanoveními tohoto oddílu. Účel a předmět pojitění 4. kody na těchto věcech: v rozsahu kody vzniklé na předmětu pojitění a do smluvené výe. a) motorové dopravní prostředky, přívěsy a návěsy včetně jejich součástíanáhradníchdílů, b) věci a zavazadla svěřená dopravci, 2. Oprávněnou osobou je pojitěný. c) věcipředanézaúčelemposkytnutísluby, 3. Předmětem pojitění (pojitěnými věcmi) jsou movité věci osobní potřeby pojitěného obvyklé pro daný účel cesty (např. oblečení, kolo, lye) a určené k osobnímu uívání pojitěným, které si vzal na cestu nebo je prokazatelně pořídil během cesty, včetně zavazadel, ve kterých jsou tyto věci uloeny. d) peníze, vkladní kníky, platební karty, vkladové listy, telefonní karty, cenné papíry a jiné obdobné dokumenty, cestovní pasy, řidičské průkazy, jízdenky, letenky a jiné doklady, průkazy aoprávněnívehodruhu, e) zbraně, věci z drahých kovů, sbírky a věci sběratelské hodnoty, 4. Pojitěnísesjednávájakokodové. staroitnosti, značkový porcelán, umělecké předměty, věci zvlátníkulturníahistorickéhodnotyajinécennosti, f) potraviny, alkohol a tabákové výrobky, Územní a časová platnost pojitění g) samostatné nosiče dat (CD, flash disk, aj.), Odchylně od čl. 10 oddílu A. trvá pojitění v rámci sjednané pojistné h) záznamy na nosičích dat. doby nejdříve od nastoupení cesty a nejdéle do návratu z cesty. Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, koda na předmětu ODDÍL E. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI pojitěnívzniklávdobětrváníavmístěpojitění: 1. pokozením nebo zničením pojitěné věci z příčiny: a) poár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, b) povodeň nebo záplava, c) vichřice nebo krupobití, d) sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, Má-li pojitěný v pojistné smlouvě sjednáno Pojitění odpovědnosti (dále v tomto oddílu jen pojitění ), řídí se pojitění kromě společných ustanovení v oddílua. i ustanoveními tohoto oddílu. Účel a předmět pojitění e) pád stromů, stoárů nebo jiných předmětů, f) tíha sněhu nebo námrazy, g) zemětřesení, h) voda vytékající z vodovodních zařízení, 1. V případě vzniku pojistné události má pojitěný právo, aby za něho pojistitel nahradil pokozenému kodu, popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a do výe určené pojistnou smlouvou, vznikla-li povinnost k náhradě pojitěnému. 2. odcizením pojitěné věci z příčiny krádee vloupáním nebo loupee, 2. Oprávněnou osobou je pojitěný. 3. pokozením nebo zničením pojitěné věci při dopravní nehodě, 3. Předmětempojitěníjeodpovědnostpojitěného. 4. ztrátou pojitěné věci v případech, e byl pojitěný zbaven monosti věci opatrovat. 4. Pojitěnísesjednávájako kodové. Územní a časová platnost pojitění Odchylně od čl. 10 oddílu A. trvá pojitění v rámci sjednané pojistné doby nejdříve od okamiku nastoupení cesty a nejdéle do okamiku návratu z cesty. 2. V případě pojistné události s následkem pokození pojitěné věci, vyplatí pojistitel částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu pokozené věci, a to nejvýe do časové ceny věci. 3. V případě pojistné události s následkem zničení pojitěné věci, vyplatí pojistitel částku odpovídající časové ceně věci. 4. V případě pojistné událostí s následkem odcizení nebo ztráty pojitěné věci, vyplatí pojistitel částku odpovídající časové ceně věci. 5. Sjednaný limit plnění, závislý na zvolené variantě hranice plnění uvedené v pojistné smlouvě, omezuje pojistné plnění za jednu a vechny pojistné události pojitěného takto: Výe limitu plnění [K č] Povinnosti pojitěného KroměpovinnostíuvedenýchvoddíluA. jepojitěnýpovinen: 1. V případě odcizení pojitěných věcí oznámit tuto skutečnost místně příslunému policejnímu orgánu a pojistiteli předat policejní protokol jako součást oznámení kodné události. Policejní protokol musí obsahovat identifikaci pojitěného, datum, příčinu a okolnosti vzniku a rozsah kodné události ( seznam odcizených, zničených nebo pokozených vě cí). Dále pak datum zápisu, podpis, otisk razítka a kontakt zapisovatele. 2. V případě ztráty pojitěných věcí při dopravní nehodě zabezpečit protokol o etření dopravní nehody a předat ho pojistiteli jako součástoznámení kodnéudálosti. 3. V případě ztráty pojitěných věcí v době bezvědomí pojitěného zabezpečit potvrzení lékaře o tomto svém zdravotním stavu apředathopojistitelijakosoučástoznámení kodnéudálosti. 4. Bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, e: a) v souvislosti se kodnou událostí bylo zahájeno trestní řízení a informovat ho o průběhu a výsledcích tohoto řízení, b) se nala věc odcizená nebo ztracená v souvislosti s pojistnou událostí a v případě, e ji obdrel pojistné plnění za tuto věc, vrátit pojistiteli plnění sníené o přiměřené a prokazatelné náklady potřebné na opravu této věci, pokud byla pokozena v době od vzniku pojistné události do doby, kdy byla nalezena. 5. Uchovat pokozené nebo zničené věci v původním stavu a umonit pojistiteli jejich prohlídku do ukončení etření nutného ke zjitění rozsahu jeho povinnosti plnit. Výluky z pojitění KroměvýlukuvedenýchvoddíluA. sezapojistnouudálost nepovaují: 1. odcizení fotoaparátů, hudebních nástrojů, audiovizuální techniky, mobilních telefonů, počítačů a jiných obdobných elektronických zařízení včetně jejich přísluenství ze zavazadlového prostoru motorového vozidla, 2. události způsobené následkem vady, kterou měla pojitěná věc ji v době uzavření pojitění, a která byla či mohla být známa pojistníkovi nebo pojitěnému bez ohledu na to, zda byla známa pojistiteli, 3. nepřímé kody veho druhu (např. ulý výdělek, ulý zisk, pokuty, manka, nemonost pouívat pojitěnou věc, autorská práva, mimořádná cena nebo cena zvlátní obliby) a za vedlejí výlohy (expresní příplatky jakéhokoliv druhu, náklady právního zastoupení apod.), Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, vznik povinnosti pojitěného nahradit kodu či jinou újmu, její příčina nastala v době 5/6 trvání a v místě pojitění na předmětu pojitění, za kterou pojitěný odpovídá podle právního předpisu státu, kde koda či jiná újma vznikla. Pokud o náhradě kody či nemajetkové újmy rozhoduje soud nebo jiný oprávněný orgán, platí, e etření kodné události pojistitel zahájí teprve dnem, kdy mu bylo doručeno pravomocné rozhodnutí tohoto orgánu. 1. Pojistné plnění pojistitel realizuje finančním plněním pokozenému. 2. Pokozenému nevzniká právo na plnění proti pojistiteli. 3. Uhradil-li pojitěný pokozenému kodu, popřípadě i jinou újmu, za kterou pojitěný odpovídá v rozsahu odst. 4. tohoto článku a finanční plnění pokozenému dosud pojistitel nerealizoval, má pojitěný proti pojistiteli právo na úhradu takto vyplacené částky, a to do výe, ve které by jinak byl pojistitel povinen plnit za pojitěného pokozenému. 4. Pojitění se sjednává pro případ právním předpisem stanovenou povinnost pojitěného nahradit kodu či jinou újmu způsobenou cizí osobě v rozsahu: a) účelně vynaloené náklady na léčení, pohřeb, b) účelně vynaloené náklady směřující k obnovení nebo nahrazení funkce pokozené nebo zničené věci, c) odkodnění bolesti a ztíení společenského uplatnění, d) účelně vynaloené náklady nutné k právní ochraně pojitěného před nárokem, který pojitěný i pojistitel povaují za neoprávněný, e) regresní náhrada, kterou je pojitěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojitění v souvislosti se vznikem nároku pokozeného na dávku z nemocenského pojitění. 5. Jestlie pojitěný způsobí kodu či jinou újmu svým jednáním, které bylo ovlivněno poitím alkoholu nebo aplikací omamných nebo psychotropních látek, má pojistitel proti němu právo na náhradu toho, co za něho plnil. 6. Sjednaný limit plnění, závislý na zvolené variantě hranice plnění uvedené v pojistné smlouvě, omezuje pojistné plnění za jednu a vechny pojistné události pojitěného takto: Výe limitu plnění [K č] Pojistné plnění za jednu věc je dále omezeno její časovou cenou. 8. Za kodu či újmu na zdraví nebo na věci se povauje i koda či jiná újma způsobená jízdou na kole, lyích, invalidním vozíku a způsobená zvířetem, které má pojitěný během cesty u sebe v souladu s právními předpisy (např. pes, kočka). Povinnosti pojitěného KroměpovinnostíuvedenýchvoddíluA. jepojitěnýpovinen: 1. bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik kodné události, skutečnost, e proti němu pokozený uplatnil právo na náhradu a vyjádří se ke své povinnosti nahradit vzniklou kodu, popřípadě jinou újmu, k poadované náhradě a k její výi, 2. bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli i to, e proti němu bylo v souvislosti se kodnou událostí zahájeno řízení před orgánem veřejné moci nebo rozhodčí řízení; zároveň mu sdělí, kdo je jeho právním zástupcem a zpraví pojistitele o průběhu i výsledcích řízení. V řízení o náhradě postupuje pojitěný v souladu s pokyny pojistitele; náklady řízení hradí pojitěnému pojistitel, 3. předat pojistiteli policejní protokol, byla-li událost etřena policií, 4. předat pojistiteli jména a adresy vech pokozených, případných svědků a jejich písemná prohláení, doklady prokazující výi vzniklé kody či jiné újmy, 5. při kodě na zdraví cizí osoby předloit lékařskou zprávu s podrobnou diagnózou poranění této osoby popř. příčinou její smrti, 6. bez souhlasu pojistitele nehradit ani se nezavazovat k úhradě promlčené pohledávky nebo její části, 7. bez souhlasu pojistitele neuznávat zcela ani zčásti nárok z titulu odpovědnosti, 8. v řízení o náhradě kody či jiné újmy vedeném proti němu: a) informovat pojistitele o průběhu a výsledcích řízení, a předat pojistiteli vechny doklady týkající se těchto řízení ihned po jejich obdrení, b) bez souhlasu pojistitele neuzavírat soudní smír nebo dohody o narovnání, c) podat opravný prostředek proti rozhodnutí soudů nebo jiných oprávněných orgánů, pokud v odvolací lhůtě neobdrí jiný pokyn od pojistitele, d) vznést včas námitku promlčení, e) postupovat tak, aby nezavdal příčinu k vydání rozsudku pro zmekání nebo pro uznání. Výluky z pojitění Kromě výluk uvedených v oddílu A. se pojitění dále nevztahuje na povinnost nahradit kodu či jinou újmu: 1. za odpovědnost převzatou nad rámec stanovený právními předpisy nebo převzatou smluvně, 2. v rozsahu, v jakém vzniklo právo na pojistné plnění z pojitění odpovědnosti z provozu vozidla, 3. pokud vznikl nárok na plnění z pojitění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, 4. vzniklou v souvislosti s činností, u které české právní předpisy ukládají povinnost sjednat pojitění odpovědnosti, 5. vzniklou na ivotním prostředí a ekologická újma, 6. vzniklou na datech a informacích, 7. vyplývající z odpovědnosti za výrobek, 8. vzniklou v souvislosti s výkonem výdělečné činnosti pojitěného

6 nebo při plnění pracovních úkolů v pracovně právních vztazích nebo v souvislosti s nimi; tato výluka se neuplatňuje v případě sjednaného pojitění pracovní cesty, 9. způsobenou při výkonu práva myslivosti, 10. způsobenou na věcech, které pojitěný převzal za účelem poskytnutí jakékoliv sluby, 11. v rozsahu odpovědnosti svým společníkům, osobám blízkým sobě nebo blízkým svým společníkům, 12. v rozsahu mimořádné ceny nebo ceny zvlátní obliby, 13. vzniklou poruením práv duevního vlastnictví, 14. způsobenou provozem plavidla, letadla či jiného létajícího zařízení, 15. způsobenou přenosem viru HIV, 16. vzniklou osobě blízké pojitěnému, 17. způsobenou: a) zvířetem vyvezeným nebo získaným za účelem podnikání či chovaným k výdělečným účelům, b) divokým a exotickým zvířetem, c) sluebním zvířetem při sluebním výkonu, tato výluka se neuplatňuje v případě sjednaného pojitění pracovní cesty. 1. Důvody psychického onemocnění nebo psychické poruchy. 2. Následky nečerpání slueb objednaných nebo zaplacených pojitěným přímo jejich poskytovateli (např. fakultativní výlety). 3. Případy, kdy pojitění vzniklo později ne 3 pracovní dny po úhradě sluby nebo první zálohy na ni. 4. Případy, kdy sluby související s cestou byly uhrazeny méně ne 15 dní před plánovaným datem odjezdu a zároveň pojitění vzniklo později ne v den uhrazení sluby. 5. Případy, kdy pojitěný nevyuil monost určit náhradníka. ODDÍL G. POJIŠTĚNÍ ZÁSAHU HORSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Má-li pojitěný v pojistné smlouvě sjednáno Pojitění zásahu horské záchranné sluby (dále v tomto oddílu také jen pojitění ), řídí se pojitění kromě společných ustanovení v oddílu A. i ustanoveními tohoto oddílu. Územní a časová platnost pojitění Odchylně od odst. 4. čl. 3 oddílu A. a bez ohledu na sjednanou územní platnost se pojitění nevztahuje na události vzniklé na území eské republiky. Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, hospitalizace pojitěného ve zdravotnickém zařízení v místě pojitění zahájená v době trvání pojitění z pojistných nebezpečí vzniklých v době trvání pojitění a v místě pojitění, kterými jsou: a) úraz, b) náhlé onemocnění, c) těhotenství. osobě ve výi odpovídající součinu pojistné částky sjednané pro toto pojitění a počtu dní hospitalizace. 2. Doba hospitalizace se vdy počítá od prvního dne hospitalizace. ODDÍL F. Účel a předmět pojitění 3. První a poslední den hospitalizace se sčítá jako jeden den. 4. Pojistitel neposkytuje pojistné plnění za hospitalizaci kratí ne POJIŠTĚNÍ STORNOVACÍCH POPLATKŮ v rozsahu kody vzniklé na předmětu 24 hodin. pojitění a do smluvené výe. 5. Maximální doba hospitalizace je 30 dní za kadou jednu pojistnou 2. Oprávněnouosoboujepojitěný. událost. Má-li pojitěný v pojistné smlouvě sjednáno Pojitění stornovacích (dále v tomto oddílu jen poji tění ), řídí se poji tění kromě 3. Předmětem poji tění je povinnost pojitěného uhradit náklady 6. Šetření události můe být skončeno nejdříve po ukončení poplatků spole nýchustanovenívoddílua. iustanovenímitohotooddílu. na zásah horské záchranné sluby v nadmořské výce hospitalizace nebo maximální doby hospitalizace. č od 1000 m n. m. do 5000 m n. m (dále jen horská sluba ). 7. Sjednaná pojistná částka, závislá na zvolené variantě hranice l Poji těnísesjednávájako. plnění uvedené v pojistné smlouvě, omezuje pojistné plnění kodové za kadou jednu pojistnou událost takto: Účel a předmět pojitění osobě ě v rozsahu kody vzniklé na předmětu Výe pojistné částky [K č/den] pojistné pln ní pojitění ve smluvené výi. Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, vznik povinnosti 2. Oprávněnouosoboujepojitěný. pojitěného uhradit své náklady na zásah horské sluby provedený 3. Předmětempoji těníjezrueníúčastipojitěnéhonazájezdunebo v době trvání a v místě pojitění a zapříčiněný tím, e pojitěný byl na jiné slubě (dále jen zájezd ). v době zásahu v tísni. Výluky z pojitění Kromě výluk uvedených v oddílua. se za pojistnou událost nepovauje 4. Pojitěnísesjednávájako kodové. také hospitalizace související pouze s potřebou pečovatelské a opatrovnické péče. Územní a časová platnost pojitění 1. Náklady na zásah horské sluby se pro účely tohoto pojitění Odchylně od čl. 10 oddílu A. trvá pojitění od okamiku sjednání rozumí náklady technického zásahu v rozsahu: pojitění do okamiku nastoupení cesty, nejdéle vak do sjednaného a) vyhledání pojitěného v horské oblasti, ODDÍL I. počátku pojistné doby. b) vyprotění pojitěného, Je-li poji tění sjednáno, je účinné od uzavření pojistné smlouvy c) zachraňovací práce spojené s pozemní či leteckou přepravou POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍCH DOKLADŮ bez ohledu na sjednanou pojistnou dobu. z místa zásahu horské sluby do nejbliího místa dostupného běné pozemní dopravě nebo do nejbliího zdravotnického Má-li pojitěný v pojistné smlouvě sjednáno Pojitění cestovních l. 3 zařízení, dokladů (dále v tomto oddílu také jen pojitění ), řídí se pojitění d) přeprava tělesných ostatků z místa zásahu horské sluby kromě společných ustanovení v oddílu A. i ustanoveními tohoto oddílu. Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, vznik povinnosti do místa odvozu tělesných ostatků k tomu určenou dopravní pojitěného uhradit stornopoplatek vyměřený poskytovatelem sluby, slubou. pokud byla v době trvání poji tění účast na zájezdu u poskytovatele 2. Náklady podle odstavce 1 tohoto článku pojistitel hradí přímo nebo Účel a předmět pojitění sluby prokazatelně zruena z příčiny váného akutního onemocnění, prostřednictvím poskytovatele asistenčních slueb horské slubě úrazu či smrti pojitěného nebo jeho příbuzného anebo osob nebojinéosobě, kterátytonákladyprokazatelněvynaloila. v rozsahu kody vzniklé na předmětu pojitěných stejnou pojistnou smlouvou anebo z příčiny pojitěným 3. Jsou-li předmětem zásahu i nepojitěné osoby, uhradí pojistitel pojitění a do smluvené výe. nezaviněné jeho ztráty zaměstnání anebo z příčiny značné újmy částku odpovídající poměru počtu pojitěných a nepojitěných 2. Oprávněnou osobou je pojitěný. pojitěného zapříčiněné přírodními ivly, pokud tyto příčiny vznikly osob. 3. Předmětem pojitění je cestovní pas a občanský průkaz po uzavření pojistné smlouvy. 4. Sjednaný limit plnění, závislý na zvolené variantě hranice plnění pojitěného (dále v tomto oddílu také jen cestovní doklad ). Dnem vzniku pojistné události je datum, kdy bylo poskytovateli sluby uvedené v pojistné smlouvě, omezuje pojistné plnění za jednu 4. Pojitění se sjednává jako kodové. doručenozrueníúčastinazájezdu. a vechny pojistné události pojitěného takto: Územní a časová platnost pojitění Výe limitu plnění [K č] Odchylně od odst. 4 čl. 3 oddílu A. a bez ohledu na sjednanou územní platnost se pojitění nevztahuje na události vzniklé na území eské republiky. 2. Pojistitel poskytne pojistné plnění do výe stornopoplatku, Výluky z pojitění maximálně v ak do vý e ceny zájezdu uvedené v pojistné KroměvýlukuvedenýchvoddíluA. sezapojistnouudálost nepova ují: smlouvě, sníené o sjednanou spoluúčast. Výí stornopoplatku 1. výkony, které nebyly vykonány v kompetenci horské sluby, 1. Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, koda a cenou zájezdu se vdy rozumí náklady související přímo 2. zásah mimooblasti územnípůsobnosti horské sluby, na cestovním dokladu vzniklá za podmínek stanovených s osobou pojitěného. 3. výkony hrazené: v oddílu D. Pojitění osobních věcí. 3. Pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud důvod ke zru ení a) zveřejnéhozdravotníhopoji tění, 2. Neuplatňuje se výluka pro cestovní pas a občanský průkaz zájezdu nastal v době, kdy erpání slu eb nebylo mo né odvolat b) zpoji tění ho, uvedená pod písm. d) odst. 4. čl. 6 oddílu D. č vyplývající z mezinárodních smluv bez stornopoplatku. 4. případy, kdy se pojitěný neřídil výstranými nebo informačními 3. Odchylně od odst. 3 čl. 3 oddílu D. se pojitění vztahuje i na ztrátu, 4. V případě poru ení povinností dle čl. 5 tohoto oddílu je pojistitel ří, pokození nebo zničení cestovního dokladu z jakékoliv příčiny. za zenímisouvisejícímisbezpečnostíosobvhorskéoblasti oprávněnpojistnéplněnípřiměřeněsníit. 5. případy, kdy se pojitěný choval tak, e svým jednáním ohrozil 5. Pojistné plnění poskytne pojistitel jen za jednu pojistnou událost zdraví, majetek či ivot vlastní nebo jiných osob, za celou pojistnou dobu. 6. události vzniklé jako důsledek: a) vědoméhozneuitíhorskéslubypojitěným, 1. Škodou jsou nezbytně nutné a přiměřené náklady prokazatelně l. 5 b) nedbalého jednání pojitěného, vynaloené za účelem pořízení náhradního cestovního dokladu v místě pojitění v rozsahu: Povinnosti pojitěného c) nedodrení pokynů horské sluby pojitěným. a) poplatek za vystavení náhradního cestovního dokladu, Je-li zřejmé, e účast pojitěného na zájezdu musí být zruena, je b) doprava do a z místa vydání náhradního cestovního dokladu, pojitěnýkroměpovinnostíuvedenýchvoddílua. povinen: c) ubytování přímo související s cestováním do a z místa vydání 1. bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den poté, ODDÍL H. náhradního cestovního dokladu. kdy bylo zřejmé, e se nemůe zúčastnit zájezdu, zruit 2. Náklady podle odstavce 1 tohoto článku pojistitel hradí oprávněné u poskytovatele sluby svou účast na objednaném zájezdu, POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD HOSPITALIZACE 2. ihned pojistiteli oznámit a následně doloit skutečnost, pro kterou 3. Sjednaný limit plnění za náklady dle odst. 1 tohoto článku, závislý bylo nutné zruit svou účast na zájezdu, např. lékařskou zprávu, Má-li pojitěný v pojistné smlouvě sjednáno Pojitění pro případ na zvolené variantě hranice plnění uvedené v pojistné smlouvě, kopii potvrzení o pracovní neschopnosti nebo propoutěcí zpráva hospitalizace (dále v tomto oddílu také jen pojitění ), řídí se pojitění omezuje pojistné plnění za jednu a vechny pojistné události z nemocnice, popř. jiné potvrzení podle důvodu zruení účasti kromě společných ustanovení v oddílua. i ustanoveními tohoto oddílu. pojitěného takto: na zájezdu, kopii objednávky zájezdu, doklad o zaplacení zájezdu a o částce, která byla poskytovatelem sluby vrácena, stornovací podmínky poskytovatele sluby, případně jiné doklady, které si Výe limitu plnění [K č] Účel a předmět pojitění pojistitelvyádá. osobějednorázovépojistnéplnění ve smluvené výi. 2. Oprávněnou osobou je pojitěný. Výluky z pojitění Povinnosti pojitěného 3. Předmětem pojitění je zdraví pojitěného. Kromě výluk uvedených v oddílua. se za pojistnou událost nepovaují Kromě povinností uvedených v oddílu D. je pojitěný povinen společně 4. Pojitění se sjednává jako obnosové. také: 6/6 s písemným oznámením pojistné události předat pojistiteli také originály vech dokladů prokazujících výi kody dle odst. 1. čl. 4 tohoto oddílu.

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/15 WEB s platností od 1. ledna 2015 Cestovní pojištění je určeno k zabezpečení pojištěných osob při cestách a pobytu mimo jejich bydliště. Podmínky pojištění jsou

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA k cestovnímu pojištění Pojišťovny VZP, a.s.

POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA k cestovnímu pojištění Pojišťovny VZP, a.s. POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA k cestovnímu pojištění Pojišťovny VZP, a.s. Obsah: strana Obsah 1 Informace pojistitele pro zájemce o pojištění 2 Pojistné podmínky cestovního pojištění 3 Oceňovací

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Obsah: ODDÍL A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ODDÍL B POJIŠTĚNÍ SMRTI ÚRAZEM ODDÍL C POJIŠTĚNÍ SMRTI ÚRAZEM V MOTOROVÉM VOZIDLE ODDÍL D POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU ODDÍL E POJIŠTĚNÍ INVALIDITY NÁSLEDKEM ÚRAZU

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ EXCLUSIVE KZPCE 1/15 s platností od 1. července 2015

POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ EXCLUSIVE KZPCE 1/15 s platností od 1. července 2015 POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ EXCLUSIVE KZPCE 1/15 s platností od července 2015 Obsah: ODDÍL A ODDÍL B ODDÍL C ODDÍL D SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Díl 15 Závazky z odvážných smluv. Oddíl 1 Obecná ustanovení

Díl 15 Závazky z odvážných smluv. Oddíl 1 Obecná ustanovení Porovnání znění nové právní úpravy pojistné smlouvy v novém občanském zákoníku s úpravou provedenou zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě),

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P-100/14 OBSAH ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO PPCPARST1106, produkt ALL RISK STORNO 1 / 6 Platnost a účinnost: od 1. června 2011 OBSAH Úvodní ustanovení...3

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA k cestovnímu pojištění Pojišťovna VZP, a.s.

POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA k cestovnímu pojištění Pojišťovna VZP, a.s. POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA k cestovnímu pojištění Pojišťovna VZP, a.s. Obsah: strana Obsah 1 Informace pojistitele pro zájemce o pojištění 2 Pojistné podmínky cestovního pojištění 3 Přehled

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VPP POV OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Pojistná událost, pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/13 s platností od 1. dubna 2013

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/13 s platností od 1. dubna 2013 POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/13 s platností od 1. dubna 2013 Soukromé cestovní pojištění je určeno k zabezpečení 13. Doba trvání pojištění je skutečná doba v rámci sjednané pojištěných osob

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy)

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy) Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy) 1. Informace o pojistiteli A) Obchodní firma a právní forma pojistitele ERGO pojišťovna, a.s., IČO: 618 58 714, provozující

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/12 s platností od 1. ledna 2012 Soukromé cestovní pojištění je určeno k zabezpečení 13. Doba trvání pojištění je skutečná doba v rámci sjednané pojištěných osob

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/11 s platností od 1.března 2011 Soukromé cestovní pojištění je určeno k zabezpečení pojistné doby, po kterou bylo pojištění v účinnosti. pojištěných osob při cestách

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Pojistná nebezpečí

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů M-100/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Havarijní pojištění sportovních plavidel ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Úvodní ustanovení Pojištění

Více

10. Uzavření pojistné smlouvy 10.1. Akceptaci návrhu pojistné smlouvy vyhodnocuje pojistitel na základě :

10. Uzavření pojistné smlouvy 10.1. Akceptaci návrhu pojistné smlouvy vyhodnocuje pojistitel na základě : Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění komplexní zdravotní péče cizinců UCZ/KZP/10 Obecná část 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pojištění komplexní zdravotní péče cizinců (dále jen KZP ), které uzavírá UNIQA

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY Příloha č. 1b pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů nebo klíčů č.j.: 03/2009 (ZPP-PV-K) ve znění účinném od 1. 4. 2015

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy)

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy) Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy) 1. Informace o pojistiteli A) Obchodní firma a právní forma pojistitele ERGO pojišťovna, a.s., IČO: 618 58 714, provozující

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

UCZ/CZP/14. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní pojištění cizinců. Obecná část

UCZ/CZP/14. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní pojištění cizinců. Obecná část Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní pojištění

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Soubor pojistných podmínek pro POJIŠTĚNÍ OSOB

Soubor pojistných podmínek pro POJIŠTĚNÍ OSOB www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro POJIŠTĚNÍ OSOB POJIŠTĚNÍ OSOB Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Pojistné podmínky Premium 2.0

Pojistné podmínky Premium 2.0 Pojistné podmínky Premium 2.0 Obsah strana Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění MetLife pojišťovny a.s............................. 1 Všeobecné pojistné podmínky pro neživotní pojištění MetLife

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY PPCPST1402 PRODUKT STORNO

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY PPCPST1402 PRODUKT STORNO POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY PPCPST1402 PRODUKT STORNO PPCPST1402, produkt STORNO 1 / 9 Platnost a účinnost: od 1. února

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob VPP O-901/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob! Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit na to, že v určitých případech si vyhrazujeme právo snížit pojistné plnění, nebo ho vůbec

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014 POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014 Cestovní pojištění je určeno k zabezpečení pojištěných osob při prostředku v místě bydliště v České republice. strany a dále pojištěný

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin. VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.cz) Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Všeobecné pojistné podmínky 0310 Oddíl I. Obecná část

Všeobecné pojistné podmínky 0310 Oddíl I. Obecná část 512537_T TOP 20 02/2013 Všeobecné pojistné podmínky 0310 Oddíl I. Obecná část Článek 1.1. Úvodní ustanovení Pro pojištění, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona

Více

POJIŠT NÍ TRVALE OBÝVANÝCH OBJEKT POJIŠT NÍ V CI A JINÉHO MAJETKU A POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU OB AN POJISTNÉ PODMÍNKY

POJIŠT NÍ TRVALE OBÝVANÝCH OBJEKT POJIŠT NÍ V CI A JINÉHO MAJETKU A POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU OB AN POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠT NÍ TRVALE OBÝVANÝCH OBJEKT POJIŠT NÍ V CI A JINÉHO MAJETKU A POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU OB AN POJIŠTĚNÍ TRVALE POJISTNÉ OBÝVANÝCH PODMÍNKY OBJEKTŮ. 1/11 POJISTNÉ PODMÍNKY (2013) PRO POJIŠTĚNÍ

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanů a podnikatelů

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanů a podnikatelů Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanů a podnikatelů T099/13 Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení 1 Článek 2: Vznik a trvání pojištění 1 Článek 3: Změna pojištění 1 Článek 4: Zánik pojištění a odstoupení

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU UP0906

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU UP0906 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU UP0906 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Pojistná nebezpečí (Druhy pojištění)

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla 4.2.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla 4.2. A POV Druh pojištění: 073 SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku Region (VPP REG 2014/01)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku Region (VPP REG 2014/01) Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku Region () Obsah I. Obecná část Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Výklad pojmů Článek 3 Uzavření a změny pojistné smlouvy Článek 4 Vznik a trvání pojištění;

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE k pojistné smlouvě majetku a odpovědnosti občanů, POJIŠT NÍ TRVALE OBÝVANÝCH OBJEKT

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE k pojistné smlouvě majetku a odpovědnosti občanů, POJIŠT NÍ TRVALE OBÝVANÝCH OBJEKT POJIŠT NÍ TRVALE OBÝVANÝCH OBJEKT POJIŠT NÍ V CI A JINÉHO MAJETKU A POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU OB AN POJIŠTĚNÍ TRVALE POJISTNÉ OBÝVANÝCH PODMÍNKY OBJEKTŮ. 1/11 POJISTNÉ PODMÍNKY (2013) PRO POJIŠTĚNÍ

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY PPCPST1402 PRODUKT STORNO PLUS

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY PPCPST1402 PRODUKT STORNO PLUS POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY PPCPST1402 PRODUKT STORNO PLUS PPCPST1402, produkt STORNO PLUS 1 / 9 Platnost a účinnost: od

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK M-460/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ......................1 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................1 Článek 2 Vznik a trvání

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

VPP O-901/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob

VPP O-901/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob VPP O-901/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob! Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit na to, že v určitých případech si vyhrazujeme právo snížit pojistné plnění, nebo ho vůbec

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DPP CS 3 1/08

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DPP CS 3 1/08 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DPP CS 3 1/08 Článek 1 1. Pro sdružené cestovní pojištění, které sjednává Česká

Více

Předsmluvní informace PICP-O-01/2015 k sjednávanému cestovnímu pojištění

Předsmluvní informace PICP-O-01/2015 k sjednávanému cestovnímu pojištění Předsmluvní informace PICP-O-01/2015 k sjednávanému cestovnímu pojištění Předsmluvní informace PICP-O-01/2015 (dále jen PICP-O ) k sjednávanému cestovnímu pojištění dle Všeobecných pojistných podmínek

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek Rizikové životní pojištění s dividendou EU 8541/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 UCZ/14 Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení pojmů

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištění odpovědnosti

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Vznik a doba trvání pojištění Článek 3 Pojistné a pojistné období Článek 4 Zánik pojištění Článek

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pro pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce, které sjednává

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPARST1306 PRODUKT STORNO PLUS

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPARST1306 PRODUKT STORNO PLUS POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPARST1306 PRODUKT STORNO PLUS PPCPARST1306, produkt STORNO PLUS 1 / 9 Platnost a účinnost: od 1. června 2013 Přehled

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPST1303 PRODUKT STORNO

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPST1303 PRODUKT STORNO POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPST1303 PRODUKT STORNO PPCPST1303, produkt STORNO 1 / 8 Platnost a účinnost: od 25. března 2013 Přehled pojistného

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A STAVEB

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A STAVEB VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A STAVEB M-360/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ.......................1 Článek 1 Úvodní ustanovení............................1 Článek 2 Vznik a trvání

Více