Nabídka vzdělávacích programů a workshopů pro školy. a zájmové skupiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka vzdělávacích programů a workshopů pro školy. a zájmové skupiny"

Transkript

1 Nabídka vzdělávacích programů a workshopů pro školy (druhý stupeň ZŠ, SŠ a VŠ) a zájmové skupiny

2 2 Pantomima budoucího zaměstnání Klapka! Opona! Je výstavním projektem skupiny studentů středních uměleckých škol, které baví společná umělecká tvorba. V Prádelně dostali jedinečnou šanci realizovat své myšlenky, díla veřejně vystavit a vše harmonizovat v celek, v němž se snoubí divadelní, filmové a výtvarné universum. Více o výstavě slovy mladé kurátorky: Vstupní Red Carpet nás honosně uvádí do surrealistického Foyer. Možnost objednat si na baru drink a posadit se před představením do pohodlných gaučů končí u rudé opony. Dámy a pánové, nyní můžeme postoupit do Divadelního sálu, kde se dadaismus míchá s jasně koncipovanými konstrukcemi. Dekadentní závěr pak nabízí zatemněný Kinosál. Strohý prostor bohnické Prádelny kontrastuje s energickým a kreativním přístupem a studentskou hravostí. V rámci vzdělávacího programu budou studenti seznámeni s prostorem Prádelny Bohnice, jeho neobvyklou architekturou, vznikem a současným využitím. Skrze komentovanou prohlídku výstavy se studenti dozvědí, jak Prádelna vznikla, co se kde nachází a proč. Z bývalé prádelny Psychiatrické léčebny Bohnice se nyní stává prostor pro prezentaci současného umění. Výklad bude tudíž zasazen do kontextu výstavnictví, a zejména multižánrového přístupu, který se snaží stírat rozdíly mezi jednotlivými obory. V průběhu budou studentům vysvětleny pojmy z divadelní a filmové vědy. Interaktivní formou budou moci studenti na závěr zažít, jaké je to stát na prknech,

3 která znamenají svět. Bude připravena hra, která povede k zamyšlení se nad kariérou umělce a vlastním budoucím zaměstnáním. Paralela světa reálného a divadelního/filmového bude prostupovat divadelním představením ztvárněným účastníky programu, kteří se stanou herci svých vlastních životů. Termín: květen červen 2012 Četnost programu: dle konkrétních objednávek Cílové skupiny: školní skupiny, zájmové skupiny, rodiny s dětmi Program vede: lektorka UMA: You Make Art Délka programu: 90 minut Cena: 50kč/student, pedagogický doprovod zdarma Edukační program Prádelny Bohnice je realizován ve spolupráci s platformou UMA: You Make Art za podpory Open Society Fund a Magistrátu hlavního města Prahy. 3

4 Propojenost edukačních programů Prádelna Bohnice s RVP Základní východiska 4 Prádelna Bohnice svými edukačními programy vychází z myšlenkového rámce RVP. Jedná se o neformální vzdělávání zážitkovou formou. Všechny aktivity se snaží zaměstnávat žáky jednotlivě, i podporovat týmového ducha. Žákům je dán prostor pro ověření a obhájení vlastních subjektivních východisek a postojů, učí se nové poznatky a za pomoci vlastní kreativity se snaží interpretovat umění a vytvářet vlastní díla. Protože je umění chápáno jako otevřený systém znaků, který umožňuje uchopovat svět, pracují programy s pluralitním postojem, tzn., že každá interpretace je možnou variantou. Programy počítají s různou zátěží pro základní školy a pro gymnázia a střední školy. Vzhledem tomu, že programy jsou určeny pro druhé stupně základních škol a střední školy, jsou konkrétně uzpůsobeny pro jednotlivé stupně vzdělávání. Východiskem edukačních programů je galerijní pedagogika. Není proto naším cílem poskytnout žákům komplexní vědomosti z dějin umění ani suplovat praktickou výtvarnou výchovu. Spíš jim chceme ukázat procesy a postupy současného umění, vytvořit k němu pozitivní vztah, objasnit vztahy mezi autorem, divákem, galerijním prostorem a jednotlivými formami současného umění. Ve workshopech pak chceme ukázat možnosti práce s danými formami a podpořit kreativitu každého žáka.

5 KONKRÉTNÍ NÁVAZNOST NA RVP 1. Klíčové kompetence Naše edukační programy se snaží přispívat ke klíčovým kompetencím: Kompetence k učení: žáci se učí nové poznatky, učí se využívat a třídit informace z dějin umění, teorie umění a muzeologie, uvádí tyto poznatky do širšího společenského a dějinného kontextu, zapojí se do neformálního vzdělávání a získá know-how, kde a jak vyhledávat informace o současném umění. Kompetence k řešení problémů: v průběhu komentované prohlídky i při workshopech žák řeší otázky týkající se umění, při workshopech pracuje ve skupině na zadaném logickém a estetickém problému, volí vhodný způsob jeho řešení ho podle svých vědomostí a schopností. Kompetence komunikativní: obhajuje a argumentuje svá východiska, názory a vkus ohledne výtvarného umění a současného umění, vstupuje do diskuze se spolužáky, reaguje na jejich názory. Kompetence sociální a personální: při workshopech žák plní zadání v týmu, kde respektuje názory ostatních a je schopen citlivě a smysluplně pracovat, vyjadřování vlastních názorů během komentované prohlídky zase upevňuje pozitivní obraz o sobě samém. 5

6 2. Vzdělávací oblasti Plně rozvinuta je vzdělávací oblast Umění a kultura a její podoblast Výtvarný obor, programy se však dotýkají i vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Člověk a společnost. VÝTVARNÁ VÝCHOVA, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, 2. stupeň: Rozvíjení smyslové citlivosti Žáci se ve výkladu učí na konkrétních rozeznávat základní prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, barvy, objem, světlo, textura, struktura atd.). Učí se rozumět vztahům mezi jednotlivými prvky (proč asi autor vybral zrovna tyto prvky, jak spolu vrámci díla komunikují atd.). Učí se při tvorbě i při percepci používat všechny smysly (nejen zrak, ale i hmat, sluch atd.). Uplatňování subjektivity Během výkladu se žáci učí přemýšlet nad díly pocitově (proč na mně toto dílo působí nepříjemně, co si pod ním představují atd.) a učí se emoce, fantazii, nálady vkládat do vlastních děl během workshopu. Učí se rozlišovat jednotlivá média a jejich možnosti pro vlastní tvorbu (komix, film, fotografii, instalaci, malbu atd.). Učí se pracovat s různými přístupy k tvorbě (intuitivní, expresivní, racionálně konstruktivní atd.) a snaží se je použít ve workshopu. 6 Ověřování komunikačních účinků Žáci mají během výkladu prostor pro vyjádření vlastních pocitů a myšlenek ke konkrétním dílům i k celku galerie, vedou vlastní argumentační linii

7 a obhajují svůj názor před spolužáky. Učí se rozdílům mezi záměrem autora a zpětnou interpretací diváka. Lektor/ka během výkladu poukazuje i na to, na základě čeho se interpretace může měnit (výstava v jiném kulturním kontextu, např. Čínské umění u nás, atd.) VÝTVARNÝ OBOR, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY: 7 Obrazové znakové systémy Programy pracují s uměním jako s otevřeným systémem znaků. Žák se na výkladě učí rozeznávat jednotlivé vizuálně obrazové znakové systémy (linie, barva, objem, jednotlivé formy současného umění: videoart, prostředí, instalace, objekt atd.). Učí se chápat komunikační dosah umění, pluralitu jeho interpretací, vyjasňuje si pozici autora, diváka. Rozvíjí smyslové vnímání, rozeznává účinky umění v racionální i emotivní rovině. Ve workshopech je veden k tomu, aby tyto během výkladu získané dovednosti použil ve své vlastní tvorbě. Dodatečně své dílo komentuje před třídou. Znakové systémy výtvarného umění Žák se učí rozeznávat a porovnávat různé znakové vyjádření, učí se, s jakými formami pracuje současné umění. Během výkladu získává souvislosti, za jakých jednotlivé formy vznikly, jak se vážou k vizuálním znakovým systémům minulosti. (jak spolu souvisejí kubismus a fotografie, proč je v současném umění časté video, jak se vyvinula performance atd.). Učí se pojmy ze současného umění, a výklad se je pokouší zařadit do současného společensko-historického kontextu (politické, sociální souvislosti umění, angažované umění, umění v dobách komunismu, multikulturalismus a umění,

8 globalismus a umění atd.). Při workshopu je žák veden k samostatné práci pomocí experimentu, lektoři se mu snaží dát prostor pro volbu média a způsobu, jakým chce zadání workshopu realizovat. Umělecká tvorba a komunikace Programy vychází z předpokladu, že každý jedinec je tvůrce, jak v umělecké sféře tak ve sféře každodenních aktivit. Proto se lektoři snaží žákům pomoci nacházet vlastní vyjadřovací prostředky v jejich vlastní tvorbě. Během výkladu se žáci učí, že tvorba je subjektivní a umělecký proces je kontinuální. Žáci se učí experimentovat s formou i obsahem. Učí se chápat rozdíl mezi subjektivním obsahem znaku a jeho obsahem, který se získává komunikací(jak umění chápu já když jej vytvářím, a jak jej chápou diváci). 3. Průřezová témata Hlavní důraz je na průřezových tématech Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova. 8

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu výtvarná výchova koordinovala Mgr. Pavlína Hemerková. Časová dotace

Více

5.16 Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.16 Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.16 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova v osmiletém i čtyřletém studiu vychází ze vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24.

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24. 5.24. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

5. 12 Výtvarná výchova

5. 12 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 12 Výtvarná výchova Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa poznávání

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové vymezení vyučovacího procesu Výtvarná výchova - přesahuje svým obsahem přes hranice svého předmětu do všech oblastí

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova je esteticko - výchovný předmět, který pracuje s vizuálně

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7. 5.7.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Výtvarná výchova

Více

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň 5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obrazovými znakovými systémy a má velký význam

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Historický seminář...5 Český jazyk vážně i nevážně... 7 Seminář

Více

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova Umění a kultura Předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než racionální světa a odráží součást lidské existence. Vzdělávání v této

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu Akreditace Ministerstva školství, mladeže a tělovýchovy Čj: MSMT-5465/2013-210

Školní vzdělávací program pro základní školu Akreditace Ministerstva školství, mladeže a tělovýchovy Čj: MSMT-5465/2013-210 Školní vzdělávací program pro základní školu Akreditace Ministerstva školství, mladeže a tělovýchovy Čj: MSMT-5465/2013-210 Obsah 1 Základní informace o CISP... 3 2 Charakteristika CISP... 4 2.1 Vzdělávací

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka Výtvarné výchovy probíhá od 6. ročníku do 9. ročníku II. stupně ZŠ, časová dotace je 2 hodiny týdně v

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více