Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská H/01 Strojní mechanik H/01Strojní mechanik Verze první z Platnost

2 Obor bude vyučován společně s obory Zahradník a Zemědělec-farmář (spojené třídy).odborné předměty se vyučují samostatně. Cizí jazyk se vyučuje jeden - volitelnost z anglického a německého jazyka. Vyučování je po týdenních cyklech (jedn týden teoretické vyučování, druhý týden praktické vyučování). V případě nutnosti vyplývající ze sestavení rozvrhu, je možné některé odborné předměty vyučovat po praktickém vyučování.

3 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat 23 3 Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový 33 4 Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk/německý jazyk Společenskovědní vzdělávání Základy společenských věd Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Biologie Ekologie Matematické vzdělávání Matematika Matematika-cvičení Estetické vzdělávání Český jazyk a literatura Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Zdravotní a rodinná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Ekonomické vzdělávání Ekonomika Strojírenské výrobky 151 Strana 3 z 232

4 4.9.1 Stroje a zařízení Technické kreslení a dokumentace Odborný výcvik Výroba, opravy a provoz strojírenských výrobků Technologie, montáž a opravy Materiály Odborný výcvik Motorová vozidla Obrábění kovů Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 224 Strana 4 z 232

5 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: H/01 Strojní mechanik Motivační název: Předkladatel: Název školy Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 IZO IČ Adresa Školská 105, Středokluky Ředitel Ing. Jindřich Burger Koordinátor Ing. Eva Čermáková Kontakty Telefon www Fax Zřizovatel: Název Krajský úřad Středočeského kraje IČ Kontakt Adresa Zborovská 11, Praha 5 Telefon Fax www Strana 5 z 232

6 2 Charakteristika vzdělávacího programu 2.1 Identifikační údaje oboru Kód a název oboru H/01Strojní mechanik Stupeň vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Délka studia 3 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost od Charakteristika školního vzdělávacího programu Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, středokluky, Školská 105, Středokluky zřízená Krajským úřadem Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 Název ŠVP: Strojní mechanik Kód a název oboru vzdělání: H/01 Strojní Mechanik Délka a forma vzdělání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Platnost od: počínaje prvním ročníkem Vzdělávání směřuje k přípravě absolventa, který je schopný po ukončení přípravy se zapojit do pracovního procesu, flexibilně reagovat na požadavky trhu a zaměstnavatelů. Vzdělávání je koncipováno v odborné oblasti od jednoduchého ke složitému.nejprve získává základní vědomosti a dovednosti společné pro řadu strojírenských povolání. Postupně je připravován k větší odbornosti strojního mechanika tak, aby se mohl uplatnit v profesi opravárenské, tak v profesi zhotovitelské. V oboru se mohou uplatnit chlapci i dívky. Společnou vzdělávací strategií ŠVP je: a) učit se poznávat, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné k učení se, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě a dále je rozšiřovat b) učit se pracovat a jednat, tj. naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky obklopuje, vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, být schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které byl připravován c) učit se být, tj. rozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření, jednat v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, se samotným úsudkem a osobní zodpovědností d) učit se žít společně, učit se žít s ostatními, tj. umět spolupracovat s ostatními, být schopen podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo Z důvodu této strategie je výuka orientována k - autodidaktickým metodám - sociálně komunikativním aspektům učení a vyučování - metodám činnostně zaměřeného vyučování Strana 6 z 232

7 - důrazu na motivační činitele Zařazení jednotlivých metod do ŠVP je konkretizováno na úrovni jednotlivých předmětů. Popis způsobu rozvoje klíčových kompetencí a začleňování průřezových témat Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby byly u žáků rozvíjeny klíčové kompetence a odborné kompetence, které požadují zaměstnavatelé a které jsou součástí výkonu odborné kvalifikace. Jedná se o kompetence k učení,k práci a spolupráci, ke komunikativnosti, řešení pracovních i mimopracovních problémů, práci s informacemi, využití komunikačních technologií, kompetence k pracovnímu uplatnění a odborné kompetence splňující požadavky profese strojní mechanik. Žák má být schopen uplatnit se na trhu práce. Metody a formy práce v jednotlivých předmětech uzpůsobují vyučující schopnostem žáků v závislosti na charakteru předmětu, konkrétní situaci, s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjejí učitelé soustavnou péči a snahu o získání požadovaných profesních znalostí, především znalost odborné terminologie, citlivý vztah k životnímu prostředí, estetické cítění, kultivované vyjadřování, učí žáky spolupracovat. Výuka je vedena formou výkladu, řízeného rozhovoru v návaznosti na znalost žáků, jsou využívány názorné pomůcky a praktické ukázky. Žáci mohou pracovat s odbornými časopisy a odbornou literaturou. Příležitostně je využívána i interaktivní tabule. Žáci mají možnost samostatné ústní a písemné prezentace (samostatné práce, projekty, referáty, diskuze). Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování a klademe důraz na zodpovědnost žáků při jejich dodržování. Různými formami (film,besedy) cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání, popřípadě dalšího studia. Jako protipól sociálně patologickým jevům nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (sportovní dny, vánoční zpívání, návštěvy divadel, kin,výstav). Průřezová témata jsou začleněna do školního vzdělávacího programu tak, jak odpovídají jednotlivým vzdělávacím oblastem. Jsou součástí vzdělávacích obsahů jednotlivých předmětů. Realizují se i prostřednictvím dalších aktivit školy - besedami, exkurzemi, praxí žáků, společenskými akcemi školy. V oblasti životního prostředí, výchovy ke zdraví a v rozvoji osvěty je výuka vedena v souladu se Státním programem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a s národním programem Zdraví pro 21.století. Žáci jsou vedeni k třídění odpadu, péči o bezprostřední okolí, zásadám úspornosti, šetření energie a k vytváření příznivého klimatu školy. Organizace výuky Délka školního vzdělávacího programu je tři roky. Délka školního vyučování ve školním roce je 40 týdnů (ve 3. ročníku 39 týdnů). Minimální počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících je 29, maximální je 35 za 1 rok. Výuka probíhá denní formou teoretického a praktického vyučování. Teoretické a praktické vyučování se střídá po týdenních cyklech. Tělesná výchova je zařazena do týdnu teoretického vyučování v rozsahu 2 hodin. Strana 7 z 232

8 Výuka k získání řidičského oprávnění se realizuje podle pravidel výuky a výcviku v autoškole a její obsah je dán platnými předpisy, pro absolvování oboru vzdělání není podmínkou získání řidičského oprávnění. Školní vzdělávací program nabízí výuku jednoho volitelného cizího jazyka (anglický jazyk/ německý jazyk). Časová dotace je 2 hodiny týdně (4 hodiny v teoretickém vyučování). Žák může zvolit jeden z těchto jazyků, který navazuje na jazyk, který se učil na ZŠ, pouze v případě, že je dostatečný počet žáků pro výuku daného jazyka. V opačném případě určí jazyk, který bude vyučován, ředitel školy. Teoretická výuka probíhá v kmenových a odborných učebnách (např. jazyková učebna, ICT učebny). Odborný výcvik se uskutečňuje v odborné učebně, v dílnách a v odborných firmách. Odborný výcvik zajišťují učitelé odborného výcviku. Organizuje se v souladu s platnými právními předpisy.. Učitelé organizují pro žáky besedy s odborníky a odborné exkurze. Výuka je uzpůsobena materiálním a personálním podmínkám školy. Způsob hodnocení Žáci jsou hodnoceni průběžně v celém klasifikačním období. Hodnocení je prováděno na základě ústního zkoušení, písemných prací, didaktických testů, seminárních prací, individuálních a skupinových prezentací a osobnímu přístupu k výuce. Kritéria hodnocení jsou žákům předem známa. Chyba je chápána jako přirozený jev, se kterým se musí dále pracovat. V hodinách je dáván prostor pro sebehodnocení žáků. Hodnocení je motivační, informativní a výchovné. Jeho pravidla jsou přílohou školního řádu. Specifika hodnocení jsou uvedena v učebních osnovách jednotlivých předmětů. V praktických činnostech jsou žáci hodnoceni na základě přístupu k práci, své zručnosti, úrovní splněného úkolu a výrobku. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Pojem žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme ve smyslu školského zákona žáka se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Tito žáci jsou individuálně integrování do tříd. Ze strany učitelů je maximálně respektována individualita žáka a jeho potřeby. Současně je budován pozitivní vztah k rodičům těchto žáků, kteří jsou zapojováni do řešení případných problémů. V rámci kolektivu se nám postupně daří měnit pohled na tyto žáky ve smyslu odklonu od negativního popisu jejich neschopnosti směrem ke zdůrazňování jejich výkonů a aplikaci modelu řešení celé problematiky. U žáků se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií aj.) jsou uzpůsobovány metody, formy výuky a způsoby hodnocení vždy dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Metody práce se žáky se specifickou poruchou učení a jejich hodnocení - dodatečné vysvětlení učiva a jeho zjednodušení - dodatečné vysvětlení zadání práce písemného charakteru, popř. jednotlivých částí práce - dostatek času na vypracování Strana 8 z 232

9 - během hodnocení všech oblastí předmětu přihlédnutí ke stupni dané poruchy učení - ocenění snahy a zájmu - poskytování pozitivní zpětné vazby U žáků se sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova, uložená ochranná výchova, postavení azylanta aj.) spolupracujeme se sociálními pracovníky a jinými odborníky, volíme vhodné výchovné prostředky, věnujeme péči osvojení si českého jazyka, seznamujeme žáky s kulturními zvyklostmi a tradicemi a s principy demokracie. Především těmto žákům umožňujeme kopírování učebních materiálů ve škole. Soustavnou pozornost věnujeme prevenci sociálně patologických jevů. Přes třídní učitele a výchovného poradce (ředitel školy) pomáháme řešit problémy těchto žáků (pohovory se žáky, pomoc s učením aj.). Mimořádně nadaní žáci Cílem ŠVP je podchytit nadané žáky a podporovat je. Jedná se většinou o žáky s výrazným zájmem o obor, kteří svými dovednostmi převyšují ostatní žáky. Projevují se vysokou motivací, jsou cílevědomí a kreativní. Proto je jim umožněno studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. Učitelé se jim věnují ve svých konzultačních hodinách, jsou nominováni do různých tvůrčích soutěží. Ředitel školy může za podmínek daných školským zákonem přeřadit individuálně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Z hlediska podmínek BOZP vychází ŠVP z platné legislativy pro vzdělávací činnosti, především školského zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žáci jsou s pravidly BOPZ a školním řádem seznámeni vždy první den školního roku ( zápis v třídní knize). Pravidla BOZP jsou stanovena v provozním řádu učeben. Při dalších činnostech, které probíhají mimo školu (exkurze, divadelní a filmové představení, tělovýchovné akce, kurzy, odborné praxe apod.), jsou žáci zvlášť instruováni příslušnými vyučujícími či dozorem. V prostorách určených pro vyučování jsou zajišťovány podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Žáci jsou důkladně a průkazně seznámeni s předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a s technologickými postupy. Je používáno technické vybavení,, které odpovídá bezpečnostním normám a protipožárním předpisům. V odborném výcviku jsou používány ochranné pracovní prostředky podle platných předpisů a je vykonáván stanovený dozor. Stupně dozoru: Práce pod dozorem: Vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOPZ a pracovního postupu. Tato osoba musí všechny místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů, pracovních postupů nebo ohrožení zdraví. Práce pod dohledem: Osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště žáků před zahájením práce a pokud všechna místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje. Strana 9 z 232

10 Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní probírané téma odborného výcviku je povinností zástupce ředitele školy pro praktické vyučování v závislosti na charakteru tématu a podmínkách jednotlivých pracovišť, kde žáci příslušný tématický celek plní. Pravidelně jsou prováděny kontroly stavu objektů v areálu školy. Je vedena prevence před násilím, šikanou a jinými společensko negativními jevy v hodinách základů společenských věd, zdravotní a rodinné výchově aj. formou diskuzí, pohovorů, modelových situací, přednášek a filmů. Soustavně je zlepšováno pracovní prostředí (v závislosti na finančních možnostech školy) a pracovní podmínky podporující zdraví ve smyslu národního programu Zdraví pro 21.století. Podmínky pro přijímání ke vzdělávání: - úspěšné ukončení základního vzdělévání - zdravotní způsobilost uchazeče (podmínky jsou stanoveny Nařízením vlády o soustavě oborů vzdělávání) - zájem o obor Žáci budou přijímáni až do naplnění kapacity bez přijímací zkoušky. přijímání a ukončování vzdělávání se řídí zákonem 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení. Do učebního oboru mohou být přijati pouze chlapci a dívky, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a potvrdil lékař. Způsob ukončení vzdělání Způsob ukončení vzdělání se řídí platnými předpisy (Zákon 561/2004 Sb.a příslušné další platné předpisy). Žák získá střední vzdělání s výučním listem. Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Vysvědčení o závěrečné zkoušce je opatřeno doložkou o získání středního vzdělání s výučním listem. Organizace závěrečné zkoušky se řídí aktuálními platnými předpisy. Účelem závěrečné zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených školním vzdělávacím programem Strojní mechanik a ověřit úroveň klíčových vědomostí a dovedností žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo pro výkon povolání. Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky a ústní zkoušky. Obsahem závěrečné zkoušky jsou předměty: Stroje a zařízení, Technologie, montáž a opravy, Obrábění kovů, Motorová vozidla, Technické kreslení a dokumentace. Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí. Strana 10 z 232

11 2.3 Charakteristika školy Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, středokluky, Školská 105, Středokluky zřízená Krajským úřadem Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 Název ŠVP: Strojní mechanik Kód a název oboru vzdělání: H/01 Strojní Mechanik Délka a forma vzdělání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Platnost od: počínaje prvním ročníkem Tradice školy Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky má dlouholetou tradici. Byla založena v roce 1923 poslancem za Agrární stranu Stanislavem Kubrem (majitelem zemědělské usedlosti v sousední Kněževsi) jako Odborná škola hospodářská. Zde se vzdělávali synové sedláků z okolí, aby získali znalosti pro vedení hospodářství a zajistili tak rodovou kontinuitu rolníků. V roce 1940 byla přejmenována na Hospodářskou školu, v roce 1948 na Základní odbornou školu rolnickou. Politické poměry 50. a dalších let měnily zaměření školy. V roce 1953 se z ní stává Mistrovská zemědělská škola, v roce 1958 Učňovská škola zemědělská, v roce 1961 Zemědělské odborné učiliště. I přesto, že v roce 1970 dostává název Dívčí odborná škola, zemědělství zůstává věrná. Vznikají nové obory, které jsou důsledkem vývoje potřeb zemědělství a oborů příbuzných. V roce 1980 dostává název Střední odborné učiliště a Střední škola pro pracující. Po roce 1989, když došlo k privatizaci a restituci majetku, vzniká potřeba znalosti podnikání nejen v zemědělství. Školství navázalo na prvorepublikové rodinné školy, které vzdělávaly dívky ve výživě, ručních pracích, ale i v účetnictví a vedení malých firem. Proto se v roce 1992 škola přejmenovala na Rodinnou školu. Protože obor Rodinná škola nebyl jediný, který škola nabízela (byly zde stále obory zemědělské), v roce 1994 dostává název Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky. V současné době nabízí několik učebních oborů, obor studijní a nástavbové studium. Vybrané obory lze studovat také v dálkové formě vzdělávání. ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky je školou veřejnou, jejímž zřizovatelem Krajský úřad Středočeského kraje. Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 6749/06-21 s účinností od je ve školském rejstříku zapsaná jako Střední škola. Nejvyšší povolený počet žáků je 463. Obory vzdělávání denní forma vzdělávání: M/01 Veřejnosprávní činnost L/524 Podnikání (nástavbové studium) H/01 Zahradník H/01 Zemědělec-farmář H/01 Strojní mechanik Strana 11 z 232

12 dálková forma vzdělávání: L/524 Podnikání (tříleté nástavbové studium) M/01 Veřejnosprávní činnost (pětileté studium) Vzdělávací, volnočasové, ubytovací možnosti a služby Škola tvoří uzavřený zahradní areál složený ze šesti budov v majetku Středočeského kraje, bez závazků plynoucích z nájemních smluv. Tím je zajištěna správa školy, vyučování teorie i praxe a odborného výcviku, ubytování na DM a stravování ve školní jídelně. Areál je plynofikován, oplocen a opatřen zabezpečovacím zařízením v budově školy a ve správní budově. Popis budov a zařízení: 2 budovy DM z roku 1923 s kapacitou 60 lůžek, školní kuchyní a jídelnou v budově DM byla v roce 2003 provedena rekonstrukce sociálního zařízení a modernizace systému vytápění z prostředků zřizovatele v hodnotě 4,437 mil. Kč budova školy po rekonstrukci z roku 1964 a přestavbě z roku 1985 rozšířena o 4 učebny a 5 kabinetů, nyní 10 učeben, v roce 1999 zprovozněna učebna pohybové výchovy a v roce 2004 multimediální učebna hala pro odborný výcvik z roku 1976 a 3 učebny pro bývalou RŠ po rekonstrukci v roce 1990 správní budova s kapacitou 4 učeben a garážemi pro mechanizaci z roku 1990, nyní velká část garáží využívaná k pronájmu (skladové prostory) budova pro hospodářské zázemí školy (dílna, úschovna nářadí, úschovna jízdních kol) po rekonstrukci 1990 Teoretická výuka: probíhá v učebnách, z nichž pro méně než 20 žáků jsou tři učebny. dvě učebny jsou VT, jedna učebna je jazyková, jedna učebna multimediální, některé učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí a dataprojektery. Tělesná výchova je vyučována na fotbalovém hřišti obce Středokluky, v učebně pohybové výchovy, na víceúčelovém hřišti v areálu školy i v tělocvičně Sokola Středokluky (dle dohody). Materiální vybavení všech učeben se odvíjí od finančních možností školy. Odorný výcvik probíhá v areálu školy, v dílnách a odborných učebnách, dále na sjednaných pracovištích u sociálních partnerů. Výchova mimo vyučování: Domov mládeže zajišťuje ubytování a mimoškolní činnost ve dvou budovách s kapacitou 60 lůžek (neobsazená lůžka využíváme pro ubytování dalších zájemců). Ubytovaní žáci ve volném čase využívají učebnu PC v budově ředitelství, sportovní aktivity jim umožňuje víceúčelové hřiště i učebna pohybové výchovy. K relaxaci a odpočinku slouží školní zahrada, kde jsou rozmístěny lavičky a stolky. V budově DM je školní kuchyně, jídelna, klubovna a knihovna. Autoškola: Strana 12 z 232

13 Škola provozuje vlastní autoškolu, která umožňuje žákům získat řidičské oprávnění typu B a T a tím zvýšit uplatnitelnost absolventa na trhu práce. Zapojení školy do života v obci: Významným prostorem školy je velká zahrada a parkovací prostory. V zahradě jsou umístěny dva skleníky, které využívají pro svoji činnost žáci v odborném výcviku ( střední vzdělání s výučním listem). Produkty jejich práce jsou využívány ve školní jídelně i pro prodej zaměstnancům a žákům i obyvatelům obce Středokluky. Některými produkty se žáci prezentují i při školních akcích ( Velikonoce trochu jinak, Vánoční čas, Dny otevřených dveří atd.) a především tvoří výzdobu interiérů všech budov. Žáci spolu s učiteli se zapojují do místního společenského života ve Středoklukách formou prodejních výstav zahradnických dekorací, zapojováním se do přípravy akcí pro děti a mládež (dětský den, karneval), organizováním sportovních utkání s místní základní školou, organizováním mikulášské nadílky pro mateřskou školu aj.. Důvody, proč se vzdělávat na naší škole: Škola se nachází v příjemném a udržovaném prostředí. Počtem žáků se řadí mezi školy menší, avšak se vzájemným vstřícným přístupem a rodinnou atmosférou. Vycházíme žákům maximálně vstříc ohledně dopravy do školy a ze školy, využíváním prostorů školy v době mimo vyučování i během vyučování. Uplatňujeme individuální a přátelský přístup k žákům se zájmen o jejich problémy a potřeby. Vedení školy a všichni učitelé usilují o předcházení šikany a její potírání, kladou důraz na etiku a takt ve vzájemných vztazích. Učitelé úspěšně pracují se žáky se zvláštními potřebami a poruchami učení. Koncem školního roku žáci společně se svými učiteli organizují tuzemské školní výlety, které slouží nejen k poznávání přírodních krás naší země, ale i k upevnění vzájemného vztahu mezi žáky i mezi žáky a učiteli. Naše škola nejen vzdělává, ale také učí žáky být spolu a žít vedle sebe. Strana 13 z 232

14 2.4 Profil absolventa Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, středokluky, Školská 105, Středokluky zřízená Krajským úřadem Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 Název ŠVP: Strojní mechanik Kód a název oboru vzdělání: H/01 Strojní Mechanik Délka a forma vzdělání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Platnost od: počínaje prvním ročníkem Uplatnění absolventa v praxi: Absolvent ručně a strojově zhotovuje a sestavuje různé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádí je do provozu, provádí jejich údržbu, diagnostikuje jejich závady a opravuje je. Při těchto činnostech kontroluje jakost výrobků, provádí funkční zkoušky, vede záznamy o jejich provozu apod. Základem je uplatnění v povoláních provozní zámečník, montér, strojní zámečník, stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strojů, kontrolor strojírenských výrobků. Dalším možným uplatněním jsou povolání, jejichž základem je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a strojních zařízení např. v energetice, zpracovatelském průmyslu, dopravě. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů sváření elektrickým obloulem a CO 2. Klíčové a odborné kompetence žáka - využívá znalosti o druzích surovin a zpracování materiálů - čte v technické dokumentaci a aplikuje ji na výrobu (vytvoří náčrt na výrobu) - identifikuje závady - provádí opravy - obsluhuje motorová vozidla a zařízení - provádí nenáročné povrchové úpravy (např. nanášením nátěrových hmot) - připravuje části svarků ke svařování - vrtá na vrtačkách - volí materiály pro opravy strojů, nářadí - udržuje používané nářadí (provádí broušení, ostřední a drobné úpravy) - má flexibilní vztah ke vzdělávání - využívá prostředky komunikace Strana 14 z 232

15 - spolupracuje s okolím - chápe hodnoty života v souvislostech - orientuje se na trhu práce - dodržuje bezpečnost práce Ukončování vzdělávání: Vzdělávání se ukončuje dle platných předpisů. Žák získá střední vzdělání s výučním listem. Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Vysvědčení o závěrečné zkoušce je opatřeno doložkou o získání středního vzdělání s výučním listem. Organizace závěrečné zkoušky se řídí aktuálními platnými předpisy. Účelem závěrečné zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených školním vzdělávacím programem Strojní mechanik a ověřit úroveň klíčových vědomostí a dovedností žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo pro výkon povolání. Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky a ústní zkoušky. Obsahem závěrečné zkoušky jsou předměty: Stroje a zařízení, Technologie, montáž a opravy, Obrábění kovů, Motorová vozidla, Technické kreslení a dokumentace. Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí. Klíčové kompetence Kompetence k učení Dílčí kompetence Žák má flexibilní vztah ke vzdělávání Kompetence k řešení problémů Dílčí kompetence Žák má aktivní přistup k výuce Komunikativní kompetence Dílčí kompetence Žák využívá prostředky komunikace Personální a sociální kompetence Dílčí kompetence Strana 15 z 232

16 Žák spolupruje s okolím při osobní zodpovědnosti Občanské kompetence a kulturní povědomí Dílčí kompetence Žák chápe hodnoty života v souvislostech Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Dílčí kompetence Žák se orientuje na trhu práce Matematické kompetence Dílčí kompetence Žák využívá matematických zásad a souvislostí Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Dílčí kompetence Žák používá běžných IK technologií Odborné kompetence Upravovat a dokončovat po strojním obrábění (popř. vyrábět) součásti strojů, zařízení a kovových konstrukcí a sestavovat je Dílčí kompetence Žák čte v technické dokumentaci a aplikuji ji na výrobu Opravovat stroje, zařízení a kovové konstrukce, provádět jejich údržbu a vykonávat servisní činnosti Dílčí kompetence Žák identifikuje a provádí opravy Obsluhovat strojní zařízení Dílčí kompetence Žák obsluhuje motorová vozidla a zařízení Strana 16 z 232

17 Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Dílčí kompetence Žák Pracuje dle předpisů Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Dílčí kompetence Žák pracovat kvalitně Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Dílčí kompetence Žák pracuje užitečně při maximální efektivnosti Strana 17 z 232

18 2.5 Podmínky realizace ŠVP Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, středokluky, Školská 105, Středokluky zřízená Krajským úřadem Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 Název ŠVP: Strojní mechanik Kód a název oboru vzdělání: H/01 Strojní Mechanik Délka a forma vzdělání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Platnost od: počínaje prvním ročníkem Popis materiálních a personálních podmínek realizace školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program je realizován ve vlastních prostorách školy, vlastníkem je zřizovatel školy, tj. Středočeský kraj. Škola je oprávněna využívat a spravovat prostory školy na základě zřizovací listiny. Jedná se o tyto prostory: budova školy budova ředitelství budova dílen a odborného výcviku 2 budovy domova mládeže včetně školní jídelny areál školy včetně víceúčelového hřiště Výuka probíhá cca v 10 učebnách, z nichž některé jsou vybaveny dataprojektory, některé interaktivními tabulemi. Jedna učebna je jazyková, dvě učebny jsou pro výuku IKT. Kabinety učitelů jsou umístěny v budově školy vedle učeben (kabinet je vždy pro 2-4 učitele). Učitelé odborného výcvikuř mají společný kabinet v budově ředitelství. V prvním patře školy se nachází sborovna s kuchyňkou. Ve sborovně je umístěna kopírka pro potřeby výuky (je využívána nejen učiteli, ale především žáky). Tělesná výchova probíhá na víceúčelovém hřišti v areálu školy, na fotbalovém hřišti obce Středokluky a v učebně pohybové výchovy. Škola provozuje vlastní autoškolu k získání řidičského oprávnění. Autoškola vlastní osobní automobil, využívá odbornou učebnu v budově ředitelství. Kanceláře ekonomického úseku, ředitelna se nacházejí v budově ředitelství. Školní jídelna s kuchyní je v přízemí jedné ze dvou budov domova mládeže, kde jsou ubytováni žáci. Druhá budova domova mládeže je pronajímána k ubytování zájemců v rámci doplňkové činnosti školy. Kapacita domova mládeže je 60 lůžek. Prostorný areál školy je také využíván pro potřeby výuky v jarních a podzimních měsících ( prostor zahrady s lavicemi), pro výuku tělesné výchovy i pro relaxaci žáků v době přestávek a pro žáky ubytované na domově mládeže. Personální podmínky Školní vzdělávací program realizuje kolektiv pedagogických pracovníků školy (cca dvacetři učitelů, z toho cca 4 jsou učitelé odborného výcviku a dva vychovatelé). Patnáct učitelů Strana 18 z 232

19 splňuje odbornou kvalifikaci, čtyři učitelé si kvalifikaci doplňují, tři učitelé jsou v důchodovém věku. Správcem sítě je ICT specialista, který zároveň vyučuje výpočetní techniku. Preventistou sociálně patologických jevů je vyučující předmětu Právo, výchovné poradenství zajišťuje ředitel školy. Téměř všichni pedagogičtí pracovníci si zvyšují své profesní znalosti a dovednosti v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) formou školení. Organizační podmínky Organizace a průběh středního vzdělávánní se řídí Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a příslušnými právními předpisy. Teoretické vyučování probíhá podle aktuálního učebního plánu. Při výuce teoretických předmětů jsou žáci sloučeni do jedné třídy spolu se žáky vzdělávacího programu Zahradník a Zemědělec-farmář. Na odborné předměty se třída dělí dle jednotlivých oborů. Výuka je střídavá (1 týden odborného výcviku a jeden týden teoretického vyučování). Státní program environmentálního vzdělávání je realizován v předmětu Ekologie, národní program Zdraví pro 21.století v předmětech zdravotní a rodinná výchova, biologie a tělesná výchova. Odborný výcvik probíhá v příslušných učebnách odborného výcviku, v dílnách, na školní zahradě a na smluvních pracovištích u sociálních partnerů. Během školního roku jsou organizovány odborné jednodenní exkurze, které jsou v kompetenci učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku. Učitelé jazykového vzdělávání zajištují divadelní a filmová představení, popř. besedy. V oblasti Vzdělávání pro zdraví je organizován koncem školního roku sportovní den, ve kterém se třídy vzájemně utkávají ve fotbale, vybíjené a stolním tenisu a vykonávají nácvik první pomoci (zásady 1.pomoci žáci získávají v předmětu Zdravotní a rodinná výchova). Necvičící žáci splňují úkoly týkající se drogové problematiky a závislosti. Sportovní den je ukončen vyhodnocením výsledků jednotlivých tříd a předáním odměn. U příležitosti Vánoc a Velikonoc pořádáme kulturní představení, kde se prezentují jednotlivci jednotlivých tříd i celé kolektivy. Upevňujeme tak tradice a významné lidové zvyky a rozvíjíme tak klíčové kompetence (komunikativní,občanské, kulturní povědomí, sociální kompetence). Školní výlety se uskutečňují koncem měsíce června. Škola umožňuje pro zájemce ubytování na domově mládeže, který je v areálu. Organizaci zde zajišťují dva vychovatelé. Velký význam pro uplatnění absolventa školního vzdělávacího programu má vlastní autoškola. Zájemci zde mohou získat oprávnění k řízení motorových vozidel typu B a T. Existence školního zahradnictví a zemědělství umožňuje prezentovat školu na veřejnosti. Žáci jsou systematicky vedeni k třídění odpadů, a to nejen v příslušných předmětech, ale především ukládáním odpadů do separovaných nádob rozmístěných v budovách školy. Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním jsou integrováni do tříd a jejich znevýhodnění je zohledňováno při výuce i hodnocení dle jednotlivých doporučení PP poraden. Žáci mimořádně nadaní mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu a je jim umožněno za podmínek daných Školským zákonem přeřazení do vyššího ročníku. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávání Strana 19 z 232

20 Z hlediska podmínek BOZP vychází školní vzdělávací program z platných předpisů. Konkrétní podmínky jsou stanoveny školním řádem a provozními řády jednotlivých učeben. Se školním řádem jsou žáci prokazatelně seznámeni vždy na začátku školního roku. Při dalších činnostech, které probíhají mimo školu (exkurze, výlety, projektový týden, společenské akce), jsou žáci instruováni vyučujícími vždy před danou akcí. Je prováděna pravidelná údržba a kontrola všech budov a areálu. Případné zjištěné závady jsou neprodleně odstraňovány. Zlepšování pracovního prostředí se odvíjí od příslušných norem, hygienických předpisů a závisí na finančních možnostech školy. Je systematicky vytvářen vztah důvěry mezi žáky a učiteli, aby byla včas odhalena případná šikana a jiné společensky negativní jevy. Porušení školního řádu je řešeno s třídním učitelem, výchovným poradcem ( tím je ředitel školy), zástupcem ředitele, žákem a popřípadě dalšími osobami. O závažném přestupku jsou vždy informováni rodiče. Strana 20 z 232

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program 2015 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy. Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Délka studia

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy. Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Délka studia Příloha č.1 Pokrytí průřezových témat Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Praktická sestra Název oboru Zdravotnický

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK Platnost ŠVP

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 29-54-H / 01 Cukrář "Zdravé, chutné a vkusné výrobky jsou naším cílem" 29-54-H/01Cukrář Verze z 09. 01. 2009 Platnost od

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Zaměření: Strojírenské práce Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 23-51-E/01 Strojírenské práce Motivační název Strojírenské

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Platnost školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program P E K A Ř

Školní vzdělávací program P E K A Ř Školní vzdělávací program P E K A Ř Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola technická,

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Mechanik zemědělské techniky - řidič HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.II 2. stupeň V.9.II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka navazuje na výstupy z 5. ročníku. Předmět je zařazen v hodinové dotaci od

Více

Školní vzdělávací program 36-67-E/01 Zednické práce

Školní vzdělávací program 36-67-E/01 Zednické práce Školní vzdělávací program 36-67-E/01 Zednické práce Zaměření: Zednické práce Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-67-E/01 Zednické práce Motivační název Zednické práce Platnost od

Více

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 41-51-H/01 Zemědělec - farmář - 1.změna Farmář, farmářka 41-51-H/01Zemědělec farmář Verze druhá,č.j.2938/2012

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poěbradská 2, 360

Více

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 41-51-H/01 Zemědělec - farmář - 1.změna Farmář, farmářka 41-51-H/01Zemědělec farmář Verze druhá,č.j.2938/2012

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K

Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 68-41-M/01 Veřejnosprávní činnost Veřejná správa 68-43-M/01Veřejnosprávní činnost Verze Verzi první, č.j.499/09

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více