Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, Září 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, Září 2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední průmyslová škola, Frýdek Místek Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Září 2009 Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace 28. října Frýdek Místek

2 Učitelský sbor 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2008/2009 byla projednána na pedagogické poradě dne , projednána a schválena školskou radou dne Výroční zpráva o činnosti školy je předkládána v souladu se zákonem č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ředitel školy předseda školské rady 2

3 Obsah výroční zprávy: (dle 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) 1. Základní údaje o škole. 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy. 4. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání, včetně výsledků maturitních zkoušek. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 10. Základní údaje o hospodaření školy. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 15. Přílohy Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Učební plány oborů vzdělání na SPŠ Frýdek Místek. Účast studentů školy v soutěžích. Autodesk Certificate of Completion metodika udělování, souhrn udělených certifikátů. Celkové hodnocení školy v rámci projektu KVALITA Testování žáků 1. ročníků 3

4 1. Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, Frýdek Místek IČ: REDIZO: telefon: , ředitel: , , internet: e mail: ředitel: zástupci ředitele: domov mládeže: Mgr. Martin Tobiáš Mgr. Marie Konečná organizační záležitosti (zástupce statutárního orgánu) Ing. Jan Durčák pedagogické záležitosti (oblast počátečního vzdělávání a teoretické výuky) Ing. Čestmír Závodný pedagogické záležitosti (oblast dalšího vzdělávání a praktické výuky) PaedDr. Drahomír Šebesta výchovná poradkyně: Mgr. Renáta Uherková do Mgr. Iva Nevludová od sekretariát: hospodářský úsek: mzdová účtárna: školní jídelna: Jarmila Pobudová Ing. Jarmila Guňková Monika Golová, Eva Oprštěná, Bc. Miroslav Hrůzek Sylva Buzková Zdeňka Garbová Sdružení rodičů a přátel školy: Ing. Pavel Halfar Předsedové předmětových komisí: PK společenskovědních předmětů: PhDr. Soňa Sehořová PK přírodovědných předmětů: Mgr. Renáta Uherková do Mgr. Lenka Zárubová od PK tělesné výchovy: Mgr. Zdeněk Papřok PK ekonomických a administrativních předmětů: Ing. Jarmila Guňková PK informačních a komunikačních technologií, elektrotechniky a automatizace: Ing. Ladislav Ulrich PK strojírenství: Ing. Drahomíra Šrubařová PK hutnictví: Ing. Milena Pavlicová PK technická zařízení budov: Ing. Jana Jonasová PK dílenské praxe: Ing. Pavel Dudek 4

5 Školská rada při Střední průmyslové škole Frýdek Místek Na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005, a ve smyslu ustanovení 167 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla při Střední průmyslové škole ve Frýdku Místku zřízena dnem 1. září 2005 školská rada. Členové školské rady: Zástupci zřizovatele: Ing. Zdeněk Chládek ekonom VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. předseda ŠR Ing. Boguslaw Heczko ředitel pro personalistiku a administrativu Třinecké železárny a.s. Ing. Petr Jonas ředitel a předseda představenstva Distep a.s. Zástupci rodičů a zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: Ing. Jan Bazgier Ing. Pavel Halfar p. Radmila Odleváková jednatelka ŠR Zástupci pedagogů Střední průmyslové školy, Frýdek Místek: Ing. Jarmila Guňková místopředseda ŠR Ing. Tamara Fajkusová Ing. Lenka Zárubová Charakteristika školy Střední průmyslová škola ve Frýdku Místku je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem. Jejím hlavním úkolem vymezeným ve zřizovací listině je příprava především pro výkon odborných činností, zejména technickohospodářských a ekonomických, připravuje i pro studium na vysoké škole. Denní studium trvá čtyři roky, dálkové studium, které škola v současné době nevyučuje, je pětileté a je ukončené maturitní zkouškou. Na škole jsou v souladu se školskými právními předpisy vytvářeny podmínky pro celoživotní učení. Během padesátileté historie škola prošla různými stádii vývoje struktury studijních oborů technického směru od oborů ryze technologických hutnictví, strojírenství k oborům technicko administrativním a k nově zavedenému technickému lyceu. V současné době škola nabízí střední vzdělání s maturitní zkouškou v širším spektru technických oborů vzdělání. Mezi hlavní oblasti profilující školu patří výuka CAD/CAM a CNC technologií v oblasti strojírenství, výuka hutnictví (jediná průmyslová škola v České republice), zavádění moderních prostředků výpočetní techniky do výuky i jiných než ryze technických oborů. Škola je nositelkou několika certifikátů, zejména v oblasti CAD technologií a ICT, dlouhodobě se daří zapojit studenty do celé řady soutěží. Škola provozuje doplňkovou činnost a její součástí jsou školní jídelna a domov mládeže. V uplynulém školním roce 2008/09 realizovala škola výuku v pěti čtyřletých oborech denního studia. Ve 26 třídách denního studia bylo devět tříd oboru M/001 strojírenství, čtyři třídy oboru M/003 strojírenská technická administrativa, čtyři třídy 5

6 oboru M/002 technická zařízení budov, pět tříd oboru M/001 hutnictví a čtyři třídy oboru M/001 technické lyceum. Na škole v současné době již neprobíhá výuka na dálkovém studiu. Aktivity podporující další vzdělávání jsou však na škole i nadále rozvíjeny. Realizace projektu Výuka v tradičních oborech moderní cestou (v rámci ESF) vytváří dostatečné podmínky pro vzdělávání dospělých, které je navíc odrazem aktivní spolupráce školy s Úřadem práce ve Frýdku Místku a s partnerskými firmami. Střední průmyslová škola, Frýdek Místek byla vybrána v rámci veřejné zakázky Realizátoři rekvalifikačních kurzů pro Úřad práce ve Frýdku Místku a po podpisu rámcové smlouvy je se svými programy Strojírenský technik konstruktér a Strojírenský technik technolog výhradním dodavatelem rekvalifikačních kurzů pro oblast CAD/CAM a CNC. Škola se do dalšího vzdělávání zapojila rovněž realizací kurzů pro firemní partnery v rámci programů MPSV Vzdělávejte se. Letošní školní rok byl specifický výrazným zapojením školy do aktivit podporujících žádané odborné technické vzdělávání. Škola velmi aktivně vystupovala v rámci svého členství v Národním strojírenském klastru a sdružení Svět vzdělávání, dále byl rozvíjen účinný systém spolupráce školy s partnerskými firmami. Snad nejpodstatnějším znakem školy v oblasti vzdělávací je tvorba školního vzdělávacího programu. Na škole byl již ve školním roce 2007/08 stanoven školní tým pro tvorbu ŠVP vedený koordinátorem ŠVP, předsedy předmětových komisí a dalšími vyučujícími a samozřejmě vedením školy. Hlavními cíli školního týmu na cestě od znalostí ke kompetencím je garance mezipředmětových vztahů, rozvoj týmové práce a úzké propojení teoretické i praktické výuky se současnými potřebami našich partnerů zaměstnavatelů našich absolventů. V průběhu školního roku 2008/09 byly vyhlášeny rámcové vzdělávací programy a již pro všechny obory vzdělání, které škola vyučuje. Od započne výuka podle nových školních vzdělávacích programů ve všech těchto oborech, dokonce i v oboru M/01 hutnictví, jehož RVP byl vydán v rámci 3. vlny (květen 2009), ale protože se na jeho přípravě aktivně podíleli vyučující školy, bylo možné (a z hlediska organizace výuky i potřebné) připravit pro tento obor ŠVP již od nového školního roku. Všechny změny byly včas oznámeny MŠMT a tedy zápis všech oborů i s novými kódy je ve školském rejstříku aktualizován. Ukazuje se, že další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních technologií a účast v projektech je přínosem pro zvýšení úrovně pedagogické činnosti. Prostředky DVPP jsou dále využívány pro zlepšování jazykových dovedností učitelů SPŠ F M. Pedagogové SPŠ F M se v uplynulém školním roce zapojili i do vzdělávacích aktivit v rámci rámci tvorby ŠVP. Nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti, však zůstala i v tomto školním roce z hlediska nabídky (ze strany KVIC i NIDV) daleko za našimi očekáváními. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo směřováno i do oblasti přípravy nové maturity, tuto část ponecháme zde ve výroční zprávě raději bez komentáře. SPŠ F M má ve svém záměru být školou, která je schopna zabezpečit takovou úroveň absolventů, kteří jsou přizpůsobiví na trhu práce a schopni se co nejlépe uplatnit v průmyslové praxi, podnikání i při studiu na vysokých školách (viz statistika z Úřadu práce). Dosáhnout takových cílů umožňuje soustavná modernizace školy i vyučování (i když ne vždy je pro tento cíl dostatek prostředků). V loňském roce jsme v dalších učebnách výpočetní techniky inovovali hardware, podařilo se např. zcela revitalizovat další rýsovnu, v níž probíhá výuka konstruování pomocí počítačů. Zcela nově byly zřízeny dvě odborné učebny odborná 6

7 učebna oboru technická zařízení budov, k jejíž výbavě přispěly formou nefinančních darů partnerské firmy z oboru stavebnictví a dále multimediální učebna pro společenskovědní a geografické předměty. Škola je samozřejmě (prostřednictvím firmy MC NET Frýdek Místek) připojena optickou linkou k internetu s konektivitou 10 Mb/s. Dále bylo posíleno vybavení prostředky ICT v laboratoři CNC a CAD/CAM techniky, kde probíhají v rámci výše zmíněné rámcové smlouvy s Úřadem práce Frýdek Místek rekvalifikační kurzy a firemní vzdělávání. Škola má vlastní telefonní ústřednu, písárnu s elektronickými psacími stroji, soustavu obráběcích strojů řízených počítačem od rakouské firmy EMCO (systém CAD/CAM), které však byly nahrazeny profesionálními CNC stroji. Aula s velkoplošným projekčním zařízením, multimediálním počítačem, interaktivním systémem SmartSYMPODIUM a zvukovou aparaturou, nabízí žákům i učitelům mnoho možností pro kvalitní prezentaci a projekci výukových materiálů. Součástí školy je školní knihovna se studovnou (9000 svazků beletrie i odborné literatury, noviny a časopisy), sportovní aktivity studentů zcela jistě uspokojí travnaté hřiště, běžecká dráha s umělým povrchem, herna stolního tenisu. Pro výuku tělesné výchovy slouží velká sportovní hala pro míčové sporty a tenis, v níž se během hlavních prázdnin podařilo zcela vyměnit povrch. Místo silně opotřebeného a již zdravotně téměř závadného povrchu Fatasport byl na dvojitém odpruženém roštu položen zcela nový povrch Graboflex. Jako finančního zdroje bylo využito dotace Moravskoslezského kraje do investičního fondu a dále sponzorského příspěvku firmy ANAJ Czech s.r.o. Rovněž celé sociální zázemí sportovní haly bylo rekonstruováno. Studenti mohou využívat rovněž Fitcentrum na domově mládeže. V průběhu maturit vykonávali studenti tříd 2. r. (TZB, HUT) a 3. r. (STR, HUT, TZB, STA) řízenou čtrnáctidenní odbornou praxi. Ta se uskutečnila v několika desítkách organizací výrobních i službách, v organizacích státních, akciových společnostech, v podnikatelských subjektech. Z výrobních podniků je nejužší spolupráce s akciovými společnostmi Třinecké železárny a.s., VÚHŽ a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s., Vítkovice a.s., Distep a.s., Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., HK Konstrukce s.r.o., NOVOGEAR a dalšími. Škola velmi úzce spolupracuje s dalšími průmyslovými školami v regionu a s SPŠ hutnickou v Košicích. Pedagogové i studenti obou škol se vzájemně navštěvují a vyměňují si zkušenosti. SPŠ F M spolupracuje s VŠB Technickou univerzitou, především fakultou strojní. V rámci členství školy v Národním strojírenském klastru došlo k prohloubení spolupráce se středními školami podobného zaměření. Na škole pracuje plně kvalifikovaná výchovná poradkyně a nově byla ustanovena funkce metodika prevence sociálně patologických jevů. Společně s preventistou domova mládeže byly realizací minimálního preventivního programu minimalizovány negativní jevy a podstatná část problémů byla odchycena a řešena v jejich počátku. Nutno konstatovat, že při počtu studentů (téměř 700) je drtivá většina problémů řešena na úrovni školy a rodičů a nedošlo ani v tomto školním roce k velkému počtu závažných negativním jevů. 7

8 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Denní studium (čtyřleté): M/ M/001 hutnictví strojírenství schváleno č.j /97 71 s platností od schváleno č.j /97 23 s platností od M/ M/002 strojírenská technická administrativa schváleno č.j /94 23 s platností od technická zařízení budov schváleno č.j / s platností od M/001 technické lyceum schváleno č.j /99 23 s platností od Několik vět k jednotlivým oborům: Převahu tříd denního studia tvoří studenti oboru strojírenství. Střední průmyslová škola je od roku 2000 oprávněna udělovat certifikát Autodesk Certificate of Completion (seznam všech nositelů certifikátu je obsahem Přílohy č. 3). Významný certifikát odrážející jednu z hlavních profilových oblastí školy byl ve školním roce 2008/09 opět aktualizován. I když je systém SIPVZ již ukončen vyučující předmětové komise strojní jsou v oblasti dalšího vzdělávání v oblastech CAD a CAM software velmi aktivní a úspěšně své znalosti předávají studentům. Od školního roku 2003/04 dosud jsou stále ve výuce strojírenského oboru uplatňovány závěry projektu Rozšíření vyučování předmětu CNC a CAD/CAM systémy, škola se výrazně prezentovala aktivní účastí při tvorbě a po úspěšném schválení i realizaci projektu Výuka v tradičních oborech moderní cestou. Cílem projektu, financovaného z velké části z prostředků EU, je vytvoření materiálně technických předpokladů pro celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru obsluhy, seřizování a programování CNC obráběcích strojů. Všechny tyto aktivity, kterými jsou výrazně modernizovány materiální podmínky výuky, se projevují v dlouhodobé úspěšné účasti v celostátních soutěžích průmyslových škol. Důležité je sepjetí teoretické a praktické složky výuky žádaných technických oborů. Studenti oboru strojírenství navštěvují v rámci mimořádných i řádných praxí a exkurzí podniky v regionu HK Konstrukce, VÚHŽ, FERRIT, NOVOGEAR, Vítkovice, Strojírny Třinec a mnoho dalších. Potěšitelným bylo v uplynulém školním roce udržení rozvoje tradičního oboru M/001 hutnictví, který se v podobě oboru s maturitní zkouškou studuje na Střední průmyslové škole ve Frýdku Místku jako na jediné průmyslové škole v republice. Díky vysoce aktivní spolupráci s firmou Třinecké železárny a.s., která stále podporuje studenty oboru finančně (příspěvek na učební pomůcky, exkurze a dopravu do Frýdku Místku) i materiálně se opět podařilo naplnit tento obor především žáky z oblasti Třinecka. Třinecké železárny, a.s. jsou přednostním odběratelem absolventů. V průběhu studia firma se zájmem sleduje jejich 8

9 výsledky, nejlepší studenti z regionu Třinecka jsou každoročně odměňováni a reprezentují svou školu i svůj region na tradiční přehlídce Talent regionu. Ve školním roce 2008/09 se opět podařilo navázat spolupráci s Třineckými železárnami i v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Již podruhé se v průběhu hlavních prázdnin zúčastnili pedagogové školy odborné stáže v provozech této firmy. Začínající i zkušení kolegové absolvovali třídenní prázdninovou a velmi intenzivní prohlídku v různých provozech firmy s jasným cílem zvýšit svou odbornost, načerpat aktuální poznatky a postupy z technické praxe a ihned je promítnout do výuky i přípravy nového vzdělávacího programu oboru hutnictví. V květnu 2008 byl maturitními zkouškami ukončen čtyřletý cyklus oboru M/002 technická zařízení budov (obor zaveden v roce 2000 v rámci optimalizace sítě). Obor, který se tradičně těší velkému zájmu z řad uchazečů o studium je již na škole plně stabilizován po stránce personální i materiálně technického vybavení, prokázal plně svou oprávněnost zavedení. I v rámci oboru technická zařízení budov registrujeme zájem ze strany zaměstnavatelů, který byl v tomto školním roce zužitkován při budování odborné učebny oboru TZB. Především aktivitou jednoho z rodičů našich studentů a člena výboru SRPŠ se podařilo oslovit na dvacítku firem z celé České republiky, které se formou nepeněžních darů podíleli na vybavení nové učebny. V počátečních měsících školního roku 2008/09 se podařilo učebnu dovybavit a výuka oboru TZB tak může být kvalitnější a více vycházet vstříc jednomu z hlavních cílů školy propojit výuku s požadavky technické praxe. Obor M/001 technické lyceum se ve školním roce 2008/2009 posunul již do třetího běhu maturitních zkoušek. Obor považujeme za velmi přínosný, zejména posílením přírodovědné a všeobecné složky vzdělávání s jasným cílem připravit studenty k úspěšnému vysokoškolskému studiu. Mezi specifické znaky maturit na technickém lyceu patří písemná maturitní zkouška z matematiky a zejména praktická zkouška z odborných předmětů formou dlouhodobé maturitní práce. Všichni maturanti technického lycea zpracovávali během celého čtvrtého ročníku práci na zadané téma, kterou pak formou prezentace obhajovali před maturitní komisí. Tato forma maturitní zkoušky se ukazuje jako velice přínosná. Pevně stanovená pravidla organizace a hodnocení udržovaly studenty v neustálé aktivitě během celého období, kdy řešili zadaný úkol, mnozí z nich uplatnili skutečně tvůrčí přístup. Studenti technického lycea se velmi aktivně zapojují i do ryze technických stránek studia. V tomto školním roce byla podstatná část studentů, kteří získali certifikát Autodesk Certificate of Completion právě z technického lycea. Lyceisté se velmi aktivně a úspěšně zapojili i do soutěže Středoškolská odborná činnost, kdy jeden ze studentů po vítězství v okresním kole obsadil v kole krajském 2. místo a v celostátním kole, kam byl porotou doporučen obsadil 11. místo. Obor M/003 strojírenská technická administrativa má již na škole dlouholetou tradici. Vzhledem k faktu, že absolventi jsou připravováni v oboru strojírenství i ekonomie nebyl zatím problém s jejich zaměstnaností. Některé podniky si tuto odbornost zvlášť vyžadují, opět se podařilo umístit do firmy Ferrit čerstvou absolventku tohoto oboru. Protože studenty uvedeného oboru jsou především dívky, má existence strojírenské technické administrativy velký význam na SPŠ F M i z hlediska výchovného (studenti ostatních oborů jsou v drtivé většině chlapci). V rámci kurikulární reformy byl tento obor sloučen s technicko 9

10 ekonomickými a manažerskými obory a od školního roku 2009/10 jej bude škola nabízet pod názvem Ekonomika a podnikání (zaměřeno na technickou administrativu ve strojírenství). Podle stavu k 1. únoru 2009 studovalo na Střední průmyslové škole ve Frýdku Místku: ve 26 třídách denního studia čtyřletého dle jednotlivých oborů žáků celkem z toho dívek hutnictví strojírenství technická zařízení budov strojírenská technická administrativa technické lyceum Celkem Učební plány jednotlivých oborů vzdělání jsou obsahem Přílohy č

11 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Pedagogičtí pracovníci školy splňují ve školním roce 2008/09 podmínku odborné kvalifikace pro výkon přímé pedagogické činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících s využitím výjimek daných tímto právním předpisem. Učitelé školy jsou podle své odbornosti a aprobací zařazeni do následujících předmětových komisí, z nichž každá je řízena předsedou předmětové komise. PK společenskovědní PK přírodovědná PK tělovýchovná PK strojírenství PK hutnictví PK technická zařízení budov PK ekonomiky PK praxe PK ICT, elektrotechniky a automatizace Každá z předmětových komisí je metodicky vedena svým předsedou, který je garantem požadované úrovně výuky, na základě svého hodnotícího systému poskytuje vedení školy podklady pro hodnocení učitelů a podává návrhy na účast v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Každému z nastupujících učitelů je přidělen tzv. zavádějící učitel, který kolegu s krátkou pedagogickou praxí vede zejména po metodické stránce. Všichni třídní učitelé využívají součinnosti s výchovnou poradkyní a metodikem prevence, jejíž cílem je včasné řešení a prevence případných problémů ve třídách prospěchových i výchovných. Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Vzdělávání odpovídá rovněž pojmu prohlubování kvalifikace dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dále ustanovením vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) je realizováno na základě každoročního plánu, jehož hlavními prvky jsou: studium ke splnění kvalifikačních předpokladů studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů studium k prohlubování odborné kvalifikace samostudium Účast pedagogů na DVPP se rovněž řídí aktuálními potřebami vzhledem k profilaci školy, k aktuálním školským tématům a rovněž s ohledem na finanční možnosti školy. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jsou obsahem kapitoly 7. A. Pedagogičtí pracovníci (včetně důchodců) škola Předměty Kvalifikace: vzdělání Praxe: roků Celkem VŠ ÚSO SO Z I.všeobecně vzdělávací společenskovědní přírodovědné tělesná výchova II. odborné hutnictví strojírenství technická zařízení budov technická administrativa a ekonomika

12 ICT elektrotechnika a automatizace praxe Celkem Poznámka: pedagogičtí pracovníci učitelé bez odborné způsobilosti: předměty společenskovědní (cizí jazyky) postup po jednom roce a po dvou letech 7 15 postup po třech letech postup po čtyřech letech postup za pět let B. Pedagogičtí pracovníci domov mládeže Kvalifikace: vzdělání Praxe: roků Celkem VŠ ÚSO SO Z Celkem C. Ostatní pracovníci Kvalifikace: vzdělání VŠ ÚSO SO Z technickohospodářští pracovníci 1 8 kuchyň a) technickohospodářští pracovníci 3 b) dělníci 3 13 dělníci SPŠ a DM Celkem

13 4. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí ke studiu Přijímací řízení bylo organizováno podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Přijímací řízení probíhalo dále v režimu správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Přijímací zkoušky se nekonaly ( 60, odst. 3 uvedeného zákona). Uchazeči byli přijati na základě studijních výsledků na základních školách, výstupního hodnocení ze základních školách a umístění v soutěžích. Pro přijetí ke studiu ve školním roce 2009/10 vyhlásil ředitel školy 3 kola přijímacího řízení. Studijní obory Přihlášení odjinud* Odevzdali zápisový lístek odjinud* celkem dívky z 9. r. (přestup) celkem dívky z 9.r. (přestup) hutnictví strojírenství ekonomika a podnikání technická zařízení budov technické lyceum Celkem * Počet uchazečů o studium do 1. ročníku šk. roku 2009/10 byl doplněn do celkového počtu 147 studenty, kteří opakují ročník a dále studenty, kteří byli přijati ke studiu formou přestupu z jiné školy (tedy mimo přijímací řízení). V letošním přijímacím řízení byly otevřeny 2 třídy oboru strojírenství, po jedné třídě v oborech ekonomika a podnikání (zaměřeno na technickou administrativu ve strojírenství) a technické lyceum. Vzhledem k nízkému počtu zájemců o obor hutnictví, který lze po konzultaci s partnery vysvětlit hlavně projevy ekonomické recese v příslušném resortu (s dopadem na region Třinecka), bylo pro školní rok 2009/10 přikročeno k zavedení víceoborové třídy. Studenti oboru hutnictví byli do 1. ročníku sloučeni se studenty oboru technická zařízení budov. Ve školním roce 2009/10 bude přímo s partnerskými firmami resp. prostřednictvím školské rady velmi intenzívně konzultována podpora oboru hutnictví, jehož absolventi budou po odeznění projevů recese pro zaměstnavatele (i pro celý region) zřejmě velmi potřební. 13

14 5. Údaje o výsledcích vzdělávání, včetně výsledků maturitních zkoušek I. Na konci školního roku 2008/2009: Denní studium čtyřleté studijní obor Hutnictví na konci roku (4.r. květen, 1. 3.r. červen) stav po opravných zkouškách a doklasifikaci (srpen) ročník z toho PV P Neprospělo jiný dův. žáků průměrný Neprospělo opakuje Nehodnoc. celkem dívek Nehodnoc. odchází ze školy prospěch ze 3 a více max ze 2 ročník odchází ze školy ,93 HP 1176/ , ,47 NT 1147/ ,48 celkem ,50 Strojírenství Strojírenská technická administrativa ,67 BZ 1178/09, BJ 1177/09, NJ 1307/09,BJ 1167/09,LT 1311/09,PJ 1312/09,PN 1002/09,LJ 1163/09,KO 1282/ ,65 MJ 1299/2009, MM 1141/ , ,68 celkem ,77 SJ 1140/09, MP 1138/09, AD 1139/09, LM 1065/09 HO 1301/09,KO 953/09,VO 952/09,ŠD 951/09,Jj 922/ ,80 TB 1074/2009, SL 1290/ , ,7 VT 1198/ ,57 JM 976/2009, NP 957/2009 celkem ,48 14

15 Technická zařízení budov HD-1189/09,RR-1305/09,SM-1226/09,ŠJ ,8 1364/ ,9 SJ-1175/2009,KG-1174/09,BD-1329/ ,63 ZA -1190/2009,CHD-1112/ ,63 KJ - 861/2009, ŠJ /2009 celkem , ,45 KM-1314/2009, KT-1214/2009 Technické lyceum ,40 ML /2009, SM-1308/2009, TJ-1420/ , ,40 TM /2009 celkem ,30 Denní studium úhrnem celkem ,54 15

16 II. Maturitní zkoušky 2008 Denní studium čtyřleté studijní obor Strojírenská technická administrativa Strojírenství třída Celkem žáků na konci roku (květen) z toho neprospělo, popř. nehodnocení ze 3 a více max. ze 2 předmětu(ů) Při OZ Celkem MATURITNÍ ZKOUŠKY 1. termín 2. termín souhrn po 2. termínu PV P N povolena OZ Celkem PV P N povolena OZ Celkem PV P N A4.S S4.A S4.B Hutnictví H4.A H4.B Technická zařízení budov Z Technické lyceum L Maturitní zkoušky úhrnem PV prospělo s vyznamenáním, P prospělo, N neprospělo, OZ opravná zkouška Předsedové zkušebních komisí 1. termín 2. termín třída předseda zkušební komise předseda zkušební komise Jméno škola Jméno škola A4.S Ing. P. Chvostková SPŠ chemická a gymnázium Ostrava S4.A Ing. M. Figalová SPŠ Karviná S4.B Ing. V. Hořák VOŠ, SOŠ, SOU Kopřivnice H4.A Ing. I. Botka SŠ Třinec Kanada Mgr. Martin Tobiáš SPŠ Frýdek Místek H4.B Ing. J. Milotová SŠT Ostrava Hrabůvka Z4. Mgr. S. Kyselová SŠTO Havířov Šumbark L4 RNDr. M. Hermannová VOŠ, SOŠ, SOU Kopřivnice 16

17 III. Statistický přehled absolventů školy vývoj počtu uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP Zpracovaná statistika poskytuje informaci o počtu absolventů, kteří byli právě k datu a příslušného roku v evidenci ÚP v době do jednoho roku po ukončení studia. Jejím smyslem tedy je ukázat, jak se absolventi jednotlivých studijních oborů od roku 2002, vždy v době do jednoho roku po ukončení školy, byli schopni a ochotni uplatnit na trhu práce. Definice absolventa: Na základě dohody mezi MŠMT a MPSV je i nadále pro potřeby statistického sledování používaná definice absolventa jako uchazeče o zaměstnání evidovaného na ÚP podle místa jeho trvalého bydliště k určitému datu (30.4. nebo daného roku), u kterého doba od ukončení jeho studia nepřekročila 2 roky. Tato definice je platná od zdroj: Pololetní statistiky absolventů Vysvětlivky: údaj 4 údaj 5 údaj 6 údaj 7 Představuje počet absolventů, kteří ve sledovaném období úspěšně ukončili studium a byli právě k v evidenci ÚP. Představuje kolik % absolventů, kteří ve sledovaném období úspěšně ukončili studium a byli právě k v evidenci ÚP. Představuje počet absolventů, kteří v posledních 12 měsících úspěšně ukončili studium a byli právě k datu popř v evidenci ÚP Představuje kolik % absolventů, kteří v posledních 12 měsících úspěšně ukončili studium a byli právě k datu v evidenci ÚP KKOV název oboru Počet absolventů ukončení školy v období od minulého výpočtu (5 měs.) ukončení školy v období od minulého výpočtu (5 měs.) v % ukončení školy v období od předminulého výpočtu (12 měs.) ukončení školy v období od předminulého výpočtu (12 měs.) v % Absolventi podle škol a oborů, 2. pololetí 2002 ( ), Úřad práce v Frýdku Místku 2143M001 Hutnictví , M001 Strojírenství , M003 Technická administrativa strojírenství ,7 10 Absolventi podle škol a oborů, 1. pololetí 2003 ( ), Úřad práce ve Frýdku Místku M/001 Hutnictví 5 20, M/001 Strojírenství 18 27, M/003 Technická administrativa strojírenství 10 35,7 Absolventi podle škol a oborů, 2. pololetí 2003 ( ), Úřad práce ve Frýdku Místku M/001 Hutnictví , M/001 Strojírenství , M/003 Technická administrativa strojírenství ,2 5 17

18 Absolventi podle škol a oborů, 1. pololetí 2004 ( ), Úřad práce ve Frýdku Místku M/001 Hutnictví 5 20, M/001 Strojírenství 14 14, M/003 Technická administrativa strojírenství 8 27,6 Absolventi podle škol a oborů, 2. pololetí 2004 ( ), Úřad práce ve Frýdku Místku M/001 Hutnictví M/001 Strojírenství , M/002 Technická zařízení budov , M/003 Technická administrativa strojírenství ,0 6 Absolventi podle škol a oborů, 1. pololetí 2005 ( ), MPSV M/001 Hutnictví M/001 Strojírenství 4 8, M/002 Technická zařízení budov 7 31, M/003 Technická administrativa strojírenství 6 24,0 Absolventi podle škol a oborů, 2. pololetí 2005 ( ), Úřad práce ve Frýdku Místku M/001 Hutnictví , M/001 Strojírenství , M/002 Technická zařízení budov , M/003 Technická administrativa strojírenství ,1 3 ABS 3 Absolventi podle škol a oborů pololetní výkaz, 1. pololetí 2006 ( ), Úřad práce ve Frýdku Místku M/001 Hutnictví 1 5, M/001 Strojírenství 3 5, M/002 Technická zařízení budov 5 23, M/003 Technická administrativa strojírenství 3 11,1 Absolventi podle škol a oborů, 2. pololetí 2006 ( ), Úřad práce ve Frýdku Místku M/001 Hutnictví M/001 Strojírenství , M/002 Technická zařízení budov , M/003 Technická administrativa strojírenství ,6 8 18

19 ABS 3 Absolventi podle škol a oborů pololetní výkaz, 1. pololetí 2007 ( ), Úřad práce ve Frýdku Místku M/001 Hutnictví M/001 Strojírenství 3 5, M/002 Technická zařízení budov 2 8, M/003 Technická administrativa strojírenství 5 17,9 Absolventi podle škol a oborů, 2. pololetí 2007 ( ), Úřad práce ve Frýdku Místku M/001 Hutnictví , M/001 Strojírenství , M/002 Technická zařízení budov , M/003 Technická administrativa strojírenství , M/001 Technické lyceum ,3 3 ABS 3 Absolventi podle škol a oborů pololetní výkaz, 1. pololetí 2008 ( ), Úřad práce ve Frýdku Místku M/001 Hutnictví 1 3, M/001 Strojírenství 2 3, M/002 Technická zařízení budov 1 3, M/003 Technická administrativa strojírenství 3 13, M/001 Technické lyceum 2 6,9 ABS 3 Absolventi podle škol a oborů pololetní výkaz, 2. pololetí 2008 ( ), Úřad práce ve Frýdku Místku M/001 Hutnictví , M/001 Strojírenství , M/002 Technická zařízení budov , M/003 Technická administrativa strojírenství , M/001 Technické lyceum ,6 2 ABS 3 Absolventi podle škol a oborů pololetní výkaz, 1. pololetí 2009 ( ), Úřad práce ve Frýdku Místku M/001 Hutnictví 1 3, M/001 Strojírenství 1 1, M/002 Technická zařízení budov 0 0, M/003 Technická administrativa strojírenství 5 16, M/001 Technické lyceum 2 3,6 19

20 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Následuje zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů, který od rovněž zastupuje výchovnou poradkyni t.č. na rodičovské dovolené. Prevence patologických jevů a výchovné poradenství a ve školním roce 2008/2009 Září Burza učebnic organizátoři Mgr.Nevludová, Mgr.Polivčáková, Mgr. Uherková Účast výchovné poradkyně na 1. krajské konferenci prevence sociálně patologických jevů na Krajském úřadě v Ostravě. Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou ve Frýdku Místku: - Evidenční záležitosti týkající se minulého školního roku 2007/2008 i nového školního roku 2008/2009. Evidence žáků se závažnými problémy sociální, zdravotní, dys prostřednictvím třídních učitelů a třídních schůzek 1. ročníků. Kontaktní osoby: Mgr. Brandová: oblastní metodik výchovného poradenství, p. Vašendová: oblastní metodik pro prevenci sociálně patologických jevů - Zaslána zpráva za rok 2007/2008, kdy byla funkce výchovného poradce až do dubna 2008 kumulována s funkcí metodika prevence sociálně patologických jevů. Říjen Spolupráce s Organizací slabozrakých a nevidomých ve Frýdku Místku Humanitární sbírka na podporu nevidomých a slabozrakých Bílá pastelka, účast 12 studentek A2. S, vybráno , Kč Setkání výchovných poradců a zástupců významných zaměstnavatelů na Úřadu práce ve Frýdku Místku Výchovný koncert s protidrogovou tématikou klub STOUN, účast tříd druhého ročníku. Listopad Den otevřených dveří SPŠ , , Besedy s představiteli Renarkonu Frýdek Místek pro první ročníky Pracovní setkání výchovných poradců s pracovníky pedagogicko psychologické poradny a sociálním odborem Městského úřadu ve Frýdku Místku.ve Frýdku Místku. Od měsíce listopadu započalo informování studentů 4. ročníků ohledně studia na VŠ na prosinec bylo domluveno s PhDr. Přibylem z pedagogicko psychologické poradny ve Frýdku Místku. Bezplatné testování studijních předpokladů pro studenty technického lycea a strojírenské technické administrativy maximální počet pro testování byl určen PhDr. Přibylem na 30 studentů Prosinec Bezpečnost na silnicích v rámci akce policie The Action BESIP Tour 2008 s účastí tříd S3.B, S1.A, S1.B Setkání představitelů středních škol Moravskoslezského kraje s vedením Ostravské univerzity a jejich fakult, místo konání: Filozofická fakulta Ostrava, účast výchovné poradkyně. 20

21 Čtyřhodinové testování studijních předpokladů 28 studentů 4. ročníků PhDr. Přibylem, výsledky byly individuálně s jednotlivými studenty probrány v lednu Leden Den otevřených dveří SPŠ Setkání studentů 4. ročníků s proděkanem fakulty strojní VŠB Den otevřených dveří na VŠB Únor Setkání metodiků prevence okresu Frýdek Místek. Během měsíce ledna a února probíhaly průběžné konzultace k přihláškám a výběru VŠ Březen Ples SPŠ akce pro rodiče a absolventy. Duben Testování vybraných studentů 1. ročníku výzkum PISA Akce ke dni Země Návykové látky a já odeslání výtvarných a literárních prací studentů. Jedna literární a dvě výtvarné práce byly oceněny. Květen Charitativní sbírka Ligy proti rakovině Květinový den účast studentek A2.S. Červen Když se řekne závislost program Policie ČR pro studenty 2. ročníků Krajská konference metodiků prevence. V rámci předmětu Občanská nauka 3. ročník byla probíraná témata: 1. Sociálně patologické jevy (použití videoprogramů: Zpackané životy, Řekni drogám ne) 2. Generace a mezigenerační vztahy (řešení konfliktů) 3. Migrace, emigrace, lidská tolerance s nesnášenlivost 4. Práce s psychotesty Jak zanechat kouření, Hrozí vám nebezpečí závislosti?, Jste závislá osobnost?, Jak se ubránit působení stresu, Jaká jsou pravidla asertivity, Máte sportovního ducha?, Jak se správně učit?, Jak zvládnout životní změny, Jak jednat s autoritou? V průběhu školního roku bylo projednáváno ve spolupráci výchovného poradce a metodika prevence 25 případů neprospěch, neomluvená absence, agresivní chování vůči spolužákovi, sebepoškozování, kázeň ve třídě, požití alkoholu studenty. Všechny zápisy jsou uloženy u metodika prevence. 21

22 7. Údaje o další vzdělávání pedagogických pracovníků 2008/2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků, zaměření jednotlivých vzdělávacích akcí se řídí zejména Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vydaným ředitelem školy a zpracovaným na základě potřeb jednotlivých předmětových komisí. Záměrem školního roku 2008/09 bylo obsáhnout v rámci DVPP v co největší míře problematiku implementace a hodnocení školního vzdělávacího programu. Nabídku těchto akcí určenou speciálně pro oblast středního odborného školství považujeme i ve školním roce 2008/09 za ne příliš dostatečnou. V nabídce se objevovala především obecně pojatá témata, která se však nevztahovala se však k oblasti odborného vzdělávání. Znakem DVPP bylo v maximální míře obsáhnout oblast zavedení nové maturity. Přehled DVPP ve školním roce 2008/09 Vzdělávací akce Termín Pořadatel, místo konání, akreditace Účastníci PK Rozdílový kurz novinky v Inventoru Profesionál 2009 CZ 5. celostátní setkání učitelů matematiky Akreditované vzdělávací akce pro učitele Autodesk, Brno DVPP 7494/ Ing. Suchoň Čestmír Ústí nad Orlicí 7523/ Mgr. Jiří Janda PŘ Katedra TV Ostravské Instruktorský kurz univerzity, Lyžařský snowboardingu areál Bílá v Beskydech Mgr. Radim Rajnoch TEV č. státní licence: Seminář o výuce matematiky Ostrava aula PdF OU Mgr. Jiří Janda PŘ VUT Brno, Fakulta Rozdílový kurz Novinky 5 a strojního inženýrství v Auto CADu 2009 CZ 7494/ Ing. D. Šrubařová STR STR Jazykové vzdělávání pro učitele Seminář Současné inovační tendence a učitelské zkušenosti ve výuce ruského jazyka Celostátní seminář k aktuálním otázkám výuky ruského jazyka Současné inovační tendence ve výuce ruského jazyka KVIC Ostrava Č. kurzu: Zlenice u Čerčan Ostrava, Na Hradbách Písemná část nové maturity Ostrava Jazykové vzdělávání pro učitele Šk. rok 2008/09 KVIC Frýdek Místek PhDr. Bronislava Šnytová PhDr. Bronislava Šnytová PhDr. Bronislava Šnytová PhDr. Bronislava Šnytová PaedDr. D. Gorecká Mgr. L. Zárubová Ing. J. Janálová Mgr. L. Kmenta RNDr. T. Uherková SPV SPV SPV SPV TEV PŘV STR PŘV ICT 22

23 Školení BOZP pro vedoucí pracovníky a specialisty Ing. Z. Nový (KORT) Nová úprava přijímacího řízení na SŠ a správní řád Vzdělávací akce vedení školy SPŠ Frýdek Místek Ředitelská dílna Zákoník práce pro zaměstnance škol a školských zařízení (od ) Společná konference Podpora technického školství 7. řádné shromáždění členů Národního strojírenského klastru Management školy a nová maturita Fakta s.r.o. (Správní řízení) Centrum dalšího vzdělávání Ostrava Fakta s.r.o. (Pracovněprávní vztahy a jejich specifika ve školství) TOP HOTEL PRAHA 4 Blažimská Mgr. Martin Tobiáš Ing. Jan Durčák Ing.Ladislav Ulrich Zdeňka Garbová Ing. JiřinaBeňová Ing. Anna Chasáková Aleš Gongol Mgr. Radim Rajnoch Mgr. Martin Tobiáš Mgr. Martin Tobiáš Mgr. Martin Tobiáš Ing. Jan Durčák ŘŠ ZŘ ICT/ELE kuchyně ICT/ELE ICT/ELE ŠKOLNÍK TEV Ostrava VŠB Ing. Jan Durčák ZŘ NIDV Ostrava Mgr. Martin Tobiáš ŘŠ ŘŠ ŘŠ ŘŠ ZŘ Další vzdělávací akce Odborná stáž Arcelor Mittal Ostrava Strojírenský veletrh S4A, S4B a L4 Krajská konference o prevenci sociálně patologických jevů Komplexní řešení moderních koupelen a jejich vybavení Brno Ing. Cholevová Sylva Ing. Fajkusová Tamara Ing. Závodný Čestmír Mgr. Tobiáš Martin Ing. Pavel Čajka Ing. Šrubařová D. Ing. Zuzana Bužková Ing. Martin Šigut Pešat Zbyněk HUT HUT ZŘ ŘŠ STR STR STR STR PRAXE Krajský úřad Ostrava Mgr. Uherková R. PŘ Setkání uživatelů Bakaláři Ostrava AZ PROMO s.r.o. Ostrava Ing. Štuknerová Jana Ing.Ulrich L. Ing. Durčák J. Pobudová J. Gřundělová Autodesk ACADEMIA FÓRUM Praha Ing. Č. Suchoň STR AQUA THERM Praha Ing. J. Jonasová TZB Seminář KVALITA 2008 Ing. T. Fajkusová HUT Zhodnocení výsledků Ostrava Ing.M. Murínová ICT/ELE testování a analýz dotazníků TZB ICT ZŘ 23

24 VEMA Ostrava Sylva Buzková Účtárna Setkání zástupců středních Mgr. Renáta škol s vedením OSTRAVSKÉ Ostrava Uherková UNIVERSITY PŘ Setkání učitelů matematiky Srní Mgr. L. Zárubová PŘ Vzdělávací seminář pro SŠ učitele PRAHA Průhonice Mgr. J. Bretová TEV Seminář na téma zpracování ENB (Energetická náročnost budov) Seminář Výukové objekty pro předmět fyzika Poznejte nová CAD/BIM řešení řady Autodesk 2010 pro stavebnictví Seminář Experimenty s počítačem i bez Seminář nových strojírenských technologií Autodesk Ivnentor 2010 ADEON CAD semináře pro projektanty profesí TZB v rámci AB City Tour Seminář Vytápění biomasou Seminář Bakaláři zápis známek, tiskové sestavy a archivace Stavební seminář ACO Aqua Tour 2009 Workshop Uživatelem tvořené interaktivní vývojové diagramy Workshop Uživatelem tvořené interaktivní vývojové diagramy Konference k prevenci sociálně patologických jevů Ostrava Kongresový sál hotelu Internacionál Ing. S. Marenčák Třinec Mgr. J. Janda PŘ Hotel Voroněž, Křížkovského 49, Brno Ing. J. Jonasová Ing. J. Štuknerová Pardubice Mgr. L. Zárubová PŘ Technoprojekt Ostrava Havlíčkovo nábřeží 38 Ostrava, 28. října 170 Harmony Club Hotel Ing. Č. Suchoň Ing. J. Jonasová Ing. J. Štuknerová Ing. S. Marenčák TZB TZB TZB STR TZB TZB TZB Ostrava VŠB Ing. S. Marenčák TZB Ostrava DAMAN Ing. L. Ulrich Ing. M. Murínová ICT ICT Ing. J. Štuknerová TZB Raškovice, Komorní Lhotka, Morávka Pivovar Nošovice Malenovice, hotel Rajská Bouda Odborná stáž Třinecké železárny Ing. Z. Bužková Ing. M. Murínová Ing. J Beňová Ing. M. Murínová Mgr. Libor Kmenta Ing. Čestmír Závodný Ing. Zuzana Bužková Ing. Sylva Cholevová Mgr. Martin Jalůvka STR ICT ICT ICT PŘ ZŘ STR HUT STR 24

25 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Z dosud uvedeného textu výroční zprávy jsou zřejmé hlavní oblasti aktivit školy ve školním roce 2008/09. Zde je shrneme a doplníme souhrnným přehledem (viz Příloha č. 2) konkrétních aktivit Prezentační aktivity v souvislosti s 50. výročím založení školy Střední průmyslová škola ve Frýdku Místku byla založena v roce Ve školním roce 2008/09 jsme si tedy připomněli 50. výročí založení školy. Vzpomínkovým akcím, které proběhly v období od 9. do předcházela pečlivá příprava, organizační a finanční zajištění celé akce, přičemž byli v průběhu květen srpen roku 2008 osloveni významní partneři školy. Přehled partnerských subjektů, které se podílely na financovaní aktivit spojených s 50. výročím založení školy je obsahem kapitoly 10 Základní údaje o hospodaření školy. Hlavními myšlenkami vzpomínkových akcí bylo: prezentovat školu prostřednictvím současných studentů školy, prezentovat výsledky vzdělávání studentů, poukázat na partnerství s firmami, jako na jednu z nutných podmínek fungování střední odborné technické školy v současném období, připomenout významné absolventy naší školy, představit plány a záměry školy do budoucna. Souhrn akcí a aktivit v souvislosti s 50. výročím založení školy: Almanach Střední průmyslové školy ve Frýdku Místku : Den věnovaný významným hostům a školám Prezentace školy významným představitelům zřizovatele a statutárního města Frýdek Místek, zástupcům partnerských subjektů, škol podobného zaměření a zahraničním hostům. Akce proběhla v Aule SPŠ, byla moderována studenty školy, kteří rovněž zajistili kulturní stránku prezentace. Po prezentaci školy proběhla prohlídka areálu školy vedená studenty. Za zřizovatele se akce zúčastnil vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu PaedDr. Libor Lenčo. Paralelně s prezentací školy v aule probíhal Sportovní den, v rámci kterého vyzvala naše škola ke sportovnímu zápolení studenty městských středních škol ve fotbale, florbale a volejbale : Den věnovaný studentům školy V místním kině Petra Bezruče proběhlo kulturní pásmo, jehož cílem bylo přiblížit historii školy současným studentům. Akce byla opět moderovaná studenty školy a doplněna o projekci studentského filmu společnosti Partya Movies : Den věnovaný absolventům školy Sobotní dopoledne bylo formou Dne otevřených dveří věnováno absolventům školy a bývalým kolegům. Za bohatého doprovodného programu byly opět k dispozici všechny prostory školy. Velká pozornost byla věnována první třídě denního studia, 25

26 která na škole v roce 1961 maturovala jak první. Za zřizovatele se akce zúčastnila tehdejší náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje PhDr. Jaroslava Wenigerová. Celý průběh akcí byl důstojným připomenutím významného výročí naší školy Spolupráce s partnerskými subjekty I v uplynulém období se podařilo, i přes projevy ekonomické recese, udržet spolupráci s významnými firmami regionu se společným cílem podpora odborného technického vzdělávání v regionu. Mezi hlavní formy spolupráce a podpory směrem k naší škole patří podpora praktické výuky našich studentů samozřejmostí jsou odborné exkurze, souvislé odborné praxe i mimořádné stáže talentovaných studentů. Opět se formou odborné stáže v provozech Třineckých železáren a.s. podařilo aktualizovat a rozvinout úroveň praktických znalostí a odborných kompetencí učitelů odborných předmětů. Stáže se v tomto roce zúčastnili 4 vyučující. Škola se dále plně zapojila do aktivit Národního strojírenského klastru, započala spolupráce se Svazem kováren ČR, v jehož časopise Kovárenství vyšel rozsáhlý prezentační materiál o naší škole. Mezi akce prezentující potřebu technicky vzdělaných středoškoláků patří dny otevřených dveří (dva za školní rok), účast na třídních schůzkách na většině ZŠ Frýdeckomístecka a Třinecka a účast na akcích typu Učeň, středoškolák, vysokoškolák apod. Škola je prezentována i v mezinárodním měřítku dlouholetá spolupráce se SPŠ hutnickou v Košicích, v rámci které se každoročně účastníme mezinárodní odborné konference Hutnícke dni Úspěchy studentů v soutěžích jako forma prezentace školy Z Přílohy č. 2 je zřejmé jak velký význam škola klade na přípravu a účast studentů v soutěžích od místních a regionálních až po celostátní a dokonce mezinárodní. Na škole se dlouhodobě daří zapojit studenty do Středoškolské odborné činnost, kde dosahujeme již tradičně výborných výsledků. Zdrojem úspěchů studentů v soutěžích jsou nejen oblasti profilující školu (Autodesk Academia Design, DesignTech, SOČ) a soutěže sportovní, úspěchů dosahujeme i v soutěžích společenskovědních a dokonce uměleckých Aktivity Junior Achievement Ve školním roce 2008/2009 zařadila škola jako podpůrnou aktivitu v rámci předmětu Ekonomika využití výukových modulů mezinárodní vzdělávací organizace Junior Achievement (JA). Pro střední školy nabízí JA kurzy: Teoretická výuka mikro a makroekonomie Studentská společnost TTBIZ (Travel and tourism business) Poznej svoje peníze Počítačová simulace BIA Počítačová simulace MESE Klíčovou aktivitou využití nabídky JA na naší škole však v tomto školním roce bylo působení školní studentské firmy Grande Joke, jejímž předmětem činnosti je výroba a prodej reklamních a upomínkových předmětů SPŠ FM a která se velmi úspěšně zapojila do projektu F1 ve školách. 26

27 8.5. Aktivity v rámci Národního strojírenského klastru Škola je již plnohodnotným členem sdružení strojírenských subjektů Moravskoslezského kraje. Společně s partnery aktivně vystupuje na podporu technického vzdělávání v regionu. V uplynulém školním roce vedení školy na půdě klastru velmi aktivně vystupovalo při formulaci základních tezí projektového záměru a vlastní formulaci projektové žádosti předkládané v rámci 2. výzvy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola jako viditelná součást regionu Frýdeckomístecko Vedle typicky školských akcí je škola ve svém regionu známá pořádáním soutěžních, sportovních (Okolo Frýdku cestička) a společenských (Ples SPŠ) akcí. Škola se začíná v rámci realizace projektu Podpora odborného vzdělávání na středních školách Moravskoslezského kraje intenzivněji obracet směrem k žákům městských základních škol, pro které vedle tradičních dnů otevřených dveří pořádá zcela novou formu seznámení žáků ZŠ s prostředím technické střední školy. Během akce s názvem Den na škole, jejímž cílem je samozřejmě podpora odborného vzdělávání, plní žáci soutěživou formou konkrétní úkoly v prostředí odborných učeben pro výuku počítačové grafiky a ve školních dílnách. Následuje souhrnný přehled akcí v rámci prezentace školy na veřejnosti: Spolupráce s městem, obcí apod.: Spolupráce s profesními orgány např.: Krajská hospodářská komora, partnerské firmy, Národní strojírenský klastr, a další Magistrát města odměňování nejlepších studentů, účast na akcích pořádaných městem Úřad práce přednášky pro studenty 4. ročníku KVIC Nový Jičín, odloučené pracoviště Frýdek Místek (videoprogramy, semináře, jazykové kurzy pro pedagogy pořádané v prostorách SPŠ) Třinecké železárny a.s. zajištění odborné praxe a exkurzí studentů, stáží učitelů odborných předmětů, tisk propagačních materiálů školy, soutěže, spolupráce při náboru studentů pro obory podporované TŽ a.s., podpora odborného vzdělávání včetně přípravy projektového záměru Modernizace laboratoří. ArcelorMittal Ostrava a.s. zajištění odborné praxe a exkurzí studentů, tisk propagačních materiálů školy a odměňování nejlepších studentů oboru hutnictví. Distep a.s. Frýdek Místek podpora oboru vzdělávání technická zařízení budov včetně sponzorských příspěvků, HK konstrukce Sviadnov, NOVOGEAR Frýdek Místek, V NASS Ostrava, Ekomor,VÚHŽ a.s., Vítkovice Těžká mechanika, Ferit a.s zajištění odborné praxe a exkurzí studentů členství v Národním strojírenském klastru VŠB Technická univerzita přednášky pro studenty, účast na dni otevřených dveří, účast na seminářích SPŠ hutnická Košice účast delegace SPŠ F M na mezinárodní odborné konferenci, vystoupení ředitele školy Mgr. M. Tobiáše a studentů s odbornou prezentací. Svaz kováren ČR rozsáhlý prezentační materiál o škole. 27

28 Aktivity žáků: školní časopis, zájmové kroužky, zapojení do akcí sociální pomoci Akce prezentace školy: www stránky, Dny otevřených dveří, Dny na škole, a další Školská rada při SPŠ Frýdek Místek SRPŠ při SPŠ FM školní časopis Šroubek a sportovní kroužky zájmové kroužky: sportovní, výpočetní technika, novinářský, ruského jazyka, psaní na stroji, fyzikální, matematický, kroužek EdgeCAMu, průmyslového výtvarnictví a hutnictví studenti 1.ročníku testování v rámci organizace Pisa 2009 studenti se zapojili do humanitárních sbírek 17 studentů oboru strojírenství a technického lycea obhájilo certifikát Autodesk Certificate of Completion 1 soutěžní práce byla v krajském a celostátním kole SOČ, (2. místo s postupem do celostátního kola, zde 11. místo) www. spsfm.cz, Akce u příležitosti 50. Výročí založení SPŠ Frýdek Místek : Dny otevřených dveří.: a návštěvy ZŠ v regionu nábor žáků 9. tříd 19 návštěv 32. ročník turistického pochodu Okolo Frýdku cestička , organizátorem SPŠ F M, pochod je určen pro širokou veřejnost, zúčastnilo se 225 turistů XIII. reprezentační ples SPŠ Frýdek Místek , Burza škol Frýdek Místek, účast školy na burzách v Třinci, Havířově, Českém Těšíně a Ostravě vydání Ročenky SPŠ F M 2008/2009 pořadatelství okresního kola : středoškolských her v basketbalu chlapců středoškolských her ve volejbalu dívek , a zasedání rady školy škola velmi dobře spolupracuje se Sdružením rodičů a přátel školy, které na škole pracuje dlouhodobě a prostřednictvím svého rozpočtu se podílí na odměňování studentů v soutěžích, poskytuje příspěvek na kulturní a sportovní akce apod. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. Ve školním roce 2008/2009 byla provedena kontrola Českou školní inspekcí, Moravskoslezským inspektorátem, jejíž hlavní náplní byla veřejnosprávní kontrola využívání prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých Střední průmyslové škole, Frýdek Místek, příspěvková organizace. Kontrolovaným obdobím byl rok Nedostatky byly zjištěny v oblastech poskytování zvláštních příplatků a stanovení a vyplácení nenárokových složek platu, výše osobních příplatků a odměn. Ve Vyjádření k protokolu č.j.: ČŠI 558/08 14 bylo ředitelem školy konstatováno, že nedostatky, které časově spadají do období předešlého vedení školy, již v současné době netrvají byly provedeny organizační a personální změny. Zřizovatel následně toto vysvětlení přijal. 28

29 10. Základní údaje o hospodaření školy Rok 2009: Pro účetní období roku 2009 má organizace zřizovatelem stanoveny tyto závazné ukazatele (stav k ): příspěvek na provoz Kč z toho: na přímé náklady na vzdělávání Kč na provozní náklady Kč odvod do rozpočtu kraje odvod z odpisů Kč účelová investiční dotace do investičního fondu Kč výsledek hospodaření za rok Kč limit přepočteného počtu zaměstnanců 95,48 Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů: Vyhodnocení závazných ukazatelů za celou organizaci je prováděno až po uzavření celého účetního období. Jejich průběžné sledování ukazují následující údaje. Přehled výnosů, nákladů s výsledku hospodaření v 1. pololetí roku 2009 v hlavní a doplňkové činnosti: Stav k Hlavní činnost Doplňková činnost údaje v Kč Celkem Výnosy Příspěvky a dotace na provoz Tržby z prodeje služeb Tržby za vlastní výrobky Tržby za prodané zboží Ostatní výnosy Zúčtování fondů Úroky Celkem Náklady Spotřeba materiálu z toho: učebnice a učební pomůcky Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Soc. a zdrav. pojištění a soc. náklady Ostatní daně a poplatky Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNM Celkem

30 Dary: Střední průmyslová škola, Frýdek Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2008/09 Dary přijaté organizací v 1. pololetí roku 2009 (k ): Dárce Účel použití Částka v Kč ANAJ Czech s.r.o Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat (hlavní činnost organizace): Mzdové prostředky a normativní počet zaměstnanců byly organizaci stanoveny KÚ MSK ve výši Kč a 95,48 limit počtu zaměstnanců (stav k ). Rozvojové programy: pedagogičtí pracovníci Kč nepedagogičtí pracovníci Kč Průměrný plat zaměstnanců organizace činil v 1. pololetí roku 2009 (údaje ze statistického výkazu P1 04 za období leden červen 2009): průměrný výdělek celé organizace Kč průměrný výdělek pedagogických zaměstnanců Kč průměrný výdělek nepedagogických zaměstnanců Kč Investiční akce v roce 2009: K nebyla dokončena žádná investiční akce. Probíhala však rekonstrukce podlahy ( Kč) a sociálního zařízení ve sportovní hale (termín dokončení obou akcí: 2. pololetí roku 2009). Rok 2008: V roce 2008 měla organizace svým zřizovatelem stanoven tento rozpis závazných ukazatelů: příspěvek na provoz Kč z toho: přímé náklady na vzdělávání Kč provozní náklady Kč odvod do rozpočtu kraje odvod z odpisů Kč výsledek hospodaření za rok Kč limit přepočteného počtu zaměstnanců 97,76 Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů Příspěvek na provoz Příspěvek přímé náklady na vzdělávání vyčerpala organizace v plné výši Kč. V rámci provozních nákladů bylo stanoveno účelové čerpání prostředků ve výši Kč na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a Kč na zajištění přístupu k ICT. Částka Kč na zajištění přístupu k ICT byla vyčerpaná. Prostředky poskytnuté na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vyčerpala organizace ve výši Kč, vratka nedočerpaných prostředků činila Kč. Zdůvodnění: Organizace požádala o navýšení prostředků na krytí odpisů dlouhodobého hmotného majetku z důvodu realizace Rekonstrukce školní kuchyně v rozsahu cca 30

31 Kč z prostředků Moravskoslezského kraje. Tento majetek je organizací užíván od konce srpna 2008, avšak do konce roku 2008 nebyl v plné výši svěřen do správy příspěvkové organizace Radou kraje. Z tohoto důvodu nebylo možno dočerpat poskytnuté účelové prostředky. Předepsaný ukazatel odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele organizace odvedla v určených čtvrtletních splátkách v plné výši Kč. Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl ve výši Kč a v doplňkové činnosti Kč. Výsledek hospodaření organizace celkem byl tedy ve výši Kč. Zlepšeného výsledku hospodaření bylo dosaženo především: výnosy z pronájmu, poskytováním služeb souvisejících se sportem ve sportovní hale, která je organizaci svěřena do hospodaření, přijatými finančními dary, dosud v plné výši nevyčerpanými, příjmy z prodeje zboží studentům (sešity, tiskopisy, kopírování atd.), příjmy z prodeje výrobků v rámci doplňkové činnosti kovoobrábění. Výsledek hospodaření byl usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 15/789 ze dne rozdělen do fondů organizace následovně: fond odměn Kč rezervní fond Kč Ukazatel limit přepočteného stavu zaměstnanců organizace v roce 2008 splnila. Limit byl stanoven ve výši 97,76. Ve skutečnosti byl v roce 2008 přepočtený počet zaměstnanců 92,131. Přehled výnosů, nákladů s výsledku hospodaření v roce 2008 v hlavní a doplňkové činnosti Stav k Hlavní činnost Doplňková činnost údaje v Kč Celkem Výnosy Příspěvky a dotace na provoz Tržby z prodeje služeb Tržby za vlastní výrobky Tržby za prodané zboží Ostatní výnosy Zúčtování fondů Úroky Celkem Náklady Spotřeba materiálu z toho: učebnice a učební pomůcky Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby

32 Mzdové náklady Soc. a zdrav. pojištění a soc. náklady Ostatní daně a poplatky Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNM Celkem Výsledek hospodaření Dary: Dary, přijaté organizací v roce 2008: Dárce Účel použití Částka ARCIMPEX s.r.o. 50. výročí založení školy LINDE VÍTKOVICE a.s. 50. výročí založení školy TRENDCAR, spol. s r.o. 50. výročí založení školy TS a.s., Frýdek Místek 50. výročí založení školy Ing. Martina Alešová Podpora vzdělávání Cukrárna Fuchsie Podpora vzdělávání SRPŠ při SPŠ Frýdek Místek 50. výročí založení školy Z.G.R. SAXA, s.r.o. 50. výročí založení školy DISTEP a.s. Zajištění činnosti školy Vyncke s.r.o., Frýdek Místek Podpora vzdělávání Štěpaňuková Věra 50. výročí založení školy 200 Čala Petr 50. výročí založení školy 200 Třinecké železárny, a.s. 50. výročí založení školy Hayes Lammerz Autokola, a.s. 50. výročí založení školy ANAJ Czech, s.r.o. 50. výročí založení školy STROJFERR s.r.o. 50. výročí založení školy VÚHŽ a.s. Vzdělávání studentů Huisman Konstrukce, s.r.o. Podpora aktivit v oblasti vzdělávání Ing. Jan Durčák Výchovně vzdělávací aktivity školy Mgr. Petr Volník Výchovně vzdělávací aktivity školy PaedDr. Danuše Górecká Výchovně vzdělávací aktivity školy Ing. Čestmír Závodný Výchovně vzdělávací aktivity školy Mgr. Ludmila Trbušková Výchovně vzdělávací aktivity školy Mgr. Karla Rašnerová Výchovně vzdělávací aktivity školy Ing. Pavel Dudek Výchovně vzdělávací aktivity školy Ing. Štukerová Výchovně vzdělávací aktivity školy Mgr. Radim Rajnoch Výchovně vzdělávací aktivity školy Oční optika P+H 50. výročí založení školy FERRCOMP, a.s. 50. výročí založení školy FERRIT s.r.o. 50. výročí založení školy Ing. Radim Pavlica Výchovně vzdělávací aktivity školy Giff a.s., Frýdlant n. O. Na činnost školy Třinecké železárny a.s. Společenské a sportovní aktivity studentů H Třinecké železárny a.s. Školní pomůcky studentů H KOMEX Frýdek Místek, s.r.o. 50. výročí založení školy Ing. Jindřich Rašněr VAKAR Na akci Okolo Frýdku cestička Vašutová Marie Aktivity třídy Z

33 DISTEP a.s. Zajištění činnosti školy INPROS F M Rozvoj vzdělávacích aktivit CELKEM Investiční akce v roce 2008 V roce 2008 realizovala organizace následující investiční akce: - rekonstrukce školní kuchyně Kč (hrazeno z prostředků MSK) Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat (hlavní činnost organizace) Mzdové prostředky a normativní počet zaměstnanců byly organizaci stanoveny KÚ MSK ve výši Kč a 97,76 limit počtu zaměstnanců. OPPP byly ve výši Kč. Veškeré poskytnuté prostředky byly zcela vyčerpány. Průměrný plat zaměstnanců organizace činil v roce 2008: průměrný výdělek celé organizace Kč průměrný výdělek pedagogických zaměstnanců Kč průměrný výdělek nepedagogických zaměstnanců Kč Rekapitulace za rok 2008 (hlavní i doplňková činnost organizace) Položka Částka (v Kč) Výnosy celkem Z toho: z doplňkové činnosti ostatní Náklady celkem Z toho: na platy pracovníků OON sociální a zdravotní pojištění, FKSP učebnice, učební pomůcky Investiční výdaje celkem (hrazeno z prostředků MSK) Podrobné údaje o hospodaření organizace včetně rozborů hospodaření obsahuje Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008, kterou organizace odevzdala zřizovateli v termínu do 28. února Rok 2007 V roce 2007 měla organizace svým zřizovatelem stanoven tento rozpis závazných ukazatelů: příspěvek na provoz Kč z toho: přímé náklady na vzdělávání Kč provozní náklady Kč odvod do rozpočtu kraje odvod z odpisů Kč výsledek hospodaření za rok Kč limit přepočteného počtu zaměstnanců 97,01 33

34 Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů Příspěvek na provoz Příspěvek přímé náklady na vzdělávání vyčerpala organizace v plné výši Prostředky na provoz organizace rovněž vyčerpala v plné výši. V rámci tohoto ukazatele bylo stanoveno účelové čerpání prostředků ve výši Kč na krytí odpisů a Kč na prostředky ICT. I tyto ukazatele organizace splnila. Předepsaný ukazatel odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele organizace odvedla v určených čtvrtletních splátkách v plné výši Kč. Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl ve výši Kč a v doplňkové činnosti Kč. Výsledek hospodaření organizace celkem byl tedy ve výši Kč. Zlepšeného výsledku hospodaření bylo dosaženo především: výnosy z pronájmu, poskytováním služeb souvisejících se sportem ve sportovní hale, která je organizaci svěřena do hospodaření. Výnosy z těchto služeb tvoří podstatnou část kladného výsledku hospodaření, úsporou nákladů, které organizace v předcházejících letech vynakládala na nájem zařízení pro výuku tělesné výchovy příjmy z prodeje zboží studentům (sešity, tiskopisy, kopírování atd.) Výsledek hospodaření byl usnesením č. 172/6042 Rady Moravskoslezského kraje rozdělen do fondů organizace následovně: fond odměn Kč rezervní fond Kč Limit přepočteného počtu zaměstnanců byl stanoven ve výši 97,01. Ve skutečnosti byl v roce 2007 přepočtený počet zaměstnanců 93,299. Přehled výnosů, nákladů s výsledku hospodaření v roce 2007 v hlavní a doplňkové činnosti Stav k údaje v Kč Hlavní činnost Doplňková Celkem činnost Výnosy Příspěvky a dotace na provoz Tržby za vlastní výkony Ostatní výnosy Celkem Náklady Mzdové náklady Soc. a zdrav. pojištění a soc. náklady Spotřeba materiálu z toho: učebnice a učební pomůcky Spotřeba energie Služby Odpisy dlouhodobého majetku

35 Opravy a udržování Ostatní náklady Celkem Výsledek hospodaření Dary Dary, které organizace přijala v roce 2007: Dárce Účel použití Částka SRPŠ Pro potřeby školy Mittal Steel Ostrava a.s. Pro podporu vzdělávacích aktivit absolventů v oboru hutnictví DISTEP a.s. Výdaje spojené s 50. výročím založení školy Mgr. Danuše Górecká Úhrada výloh spojených s ped. dozorem na sportovně turistickém pobytu studentů Mgr. Jiří Janda Úhrada výloh spojených s ped. dozorem na sportovně turistickém pobytu studentů Mgr. Petr Volník Úhrada výloh spojených s ped. dozorem na sportovně turistickém pobytu studentů Ing. Zuzana Bužková Úhrada výloh spojených s ped. dozorem na sportovně turistickém pobytu studentů Ing. Tamara Fajkusová Úhrada výloh spojených s ped. dozorem na sportovně turistickém pobytu studentů Ing. Jan Durčák Úhrada výloh spojených s ped. dozorem na sportovně turistickém pobytu studentů Mgr. Zdeněk Papřok Úhrada výloh spojených s ped. dozorem na sportovně turistickém pobytu studentů Olga Bjalková Úhrada výloh spojených s ped. dozorem na sportovně turistickém pobytu studentů Mgr. Libor Kmenta Úhrada výloh spojených s ped. dozorem na sportovně turistickém pobytu studentů Ing. Jiřina Beňová Úhrada výloh spojených s ped. dozorem na sportovně turistickém pobytu studentů Ing. Eva Chvajová Úhrada výloh spojených s ped. dozorem na sportovně turistickém pobytu studentů Mgr. Karla Rašnerová Úhrada výloh spojených s ped. dozorem na sportovně turistickém pobytu studentů CHV Schop Na akce neinvestičního charakteru Ing. Rašner Jindřich VAKAR Sportovně turistická akce Okolo Frýdku cestička Třinecké železárny, a.s. Na společenské a sportovní aktivity a na školní pomůcky studentů 1. ročníku oboru hutnictví Marie Vašutová Na aktivity třídy Z Ekomor s.r.o. Neinvestiční akce Antonín Sulan pro potřeby školy Fa Pavel Muroň Na akci neinvestičního charakteru

36 Investiční akce v roce 2007 V roce 2007 realizovala organizace následující investiční akce: - dokončení regulace tepla na domově mládeže - částečné zateplení sportovní haly - úhrada projektové dokumentace k rekonstrukci školní jídelny - pořízení osobního automobilu Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat (hlavní činnost organizace) Mzdové prostředky a normativní počet zaměstnanců byly organizaci stanoveny KÚ MSK ve výši Kč a 97,01 limit počtu zaměstnanců. Organizace vyčerpala veškeré poskytnuté prostředky. Průměrný plat zaměstnanců organizace činil v roce 2007: průměrný výdělek celé organizace Kč průměrný výdělek pedagogických zaměstnanců Kč průměrný výdělek nepedagogických zaměstnanců Kč Rekapitulace za rok 2007 (hlavní i doplňková činnost organizace) Položka Částka (v Kč) Výnosy celkem Z toho: z doplňkové činnosti ostatní Náklady celkem Z toho: na platy pracovníků OON sociální a zdravotní pojištění, FKSP učebnice, učební pomůcky Investiční výdaje celkem Podrobné údaje o hospodaření organizace včetně rozborů hospodaření obsahuje Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007, kterou organizace odevzdala zřizovateli v termínu do 28. února Meziroční srovnání: (údaje v Kč) 2009 ( ) Příjmy Celkové příjmy Příspěvky a dotace na provoz Poplatky od zletilých žáků, rodičů, zák. zástupců Příjmy z doplňkové činnosti Ostatní příjmy Výdaje Investiční výdaje celkem

37 Neinvestiční výdaje celkem Z toho: náklady na platy pracovníků školy ostatní osobní náklady zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění výdaje na učebnice, učební pomůcky ostatní provozní náklady náklady doplňkové činnosti Přímé výdaje na vzdělávání na žáka Přepočtený počet žáků Přepočtený počet zaměstnanců 92,131 93,299 37

38 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2008/09 se škola zapojila do následujících rozvojových programů: KVALITA Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou V průběhu měsíce října 2008 se podrobilo testování 194 žáků 1. ročníků v 7. třídách. Testování probíhalo elektronickou formou z předmětů: český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady. Se souhrnnou zprávou Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou byli seznámeni vyučující školy, testovaní studenti a jejich zákonní zástupci. Celkové vyhodnocení školy (součást souhrnné zprávy) je obsahem Přílohy č. 4. Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou Ve školním roce 2008/09 se škola dále podílí na realizaci výše uvedeného projektu. Provozní fáze projektu představuje realizaci rekvalifikačních kurzů pro Úřad práce ve Frýdku Místku. O této aktivitě bude pojednáno dále v následující kapitole. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Střední průmyslová škola ve Frýdku Místku vidí v realizaci celoživotního vzdělávání šanci, jak se v budoucnu vypořádat s nepříznivým demografickým vývojem v kategorii středoškolské mládeže. Vzdělávací programy pořádané jednak pro Úřad práce ve Frýdku Místku a dále pro firmy jsou zřejmě další příležitostí, jak prohloubit vztahy s významnými partnery. Mezi hlavní formy realizace celoživotního vzdělávání na škole patří jednak rekvalifikační kurzy a dále kurzy odborného rozvoje v rámci programu MPSV Vzdělávejte se. Rekvalifikační kurzy: Ve druhé polovině roku 2006 vzniklo na škole Místní centrum celoživotního vzdělávání, jehož vznik je úzce spjat s investičním projektem ESF realizovaného v rámci SROPu Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou. Provozní fáze projektu počítá s komplexní přípravou lidských zdrojů pro oblasti CAD, CAM a CNC systémů. Tato fáze konkrétně představuje jednak pořádání rekvalifikačních kurzů a kurzů celoživotního vzdělávání v uvedených oblastech a také vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,5 pracovního úvazku na pracovní smlouvu pro pozici lektor specialista ( místo vytvořeno od ). Podstata komplexní přípravy spočívá v nasazení počítačových technologií od konstrukce přes přípravu výroby až po výrobu samotnou na CNC strojích. Jedná se o tzv. životní cyklus výrobku, který je v počítačové podobě reprezentován technologiemi CAD CAM CNC. Kurzy jsou určeny pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a pro zaměstnance, kteří mají SŠ, ukončenou výučním listem nebo maturitní zkouškou, VOŠ, VŠ nejlépe v oboru strojírenství, popř. oboru příbuzném. Cílem vzdělávání je u účastníků oživit a aktualizovat jejich znalosti získané v rámci předchozího vzdělávání a předchozího zaměstnání a získat nové kompetence, 38

39 které odpovídají současným podmínkám a vývojovým trendům v technické přípravě strojírenské výroby. Ve spolupráci se zaměstnavateli Ferrit s.r.o. Frýdlant n/ostr., VÚHŽ a.s. Dobrá a Úřadem práce Frýdek Místek byly vytvořeny čtyři na sebe navazující moduly, které tvoří inovativní jádro odborného vzdělávání v oblasti přípravy strojírenské výroby na pracovní pozice strojírenský technik konstruktér a strojírenský technik technolog podle absolvovaných modulů: Modul č.1: Kreslení technické dokumentace s využitím programu AutoCAD Modul č.2: Tvorba technické dokumentace v AutoCADu a Mechanical Desktopu (60 h) (60 h) Modul č.3: (60 h) Modelování strojních součásti a tvorba 2D dokumentace s využitím programu Inventor Modul č.4: Programování CNC strojů v ISO kódu, systému HEIDENHAIN a EdgeCAM (120 h) Výše uvedené moduly tvoří v souhrnu vzdělávací program Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC. Ke změnám v dosavadní realizaci rekvalifikačních kurzů došlo na počátku roku Na realizaci rekvalifikačních kurzů pro Úřad práce ve Frýdku Místku byla vypsána veřejná zakázka Realizátoři rekvalifikačních kurzů pro Úřad práce ve Frýdku Místku. Střední průmyslová škola, Frýdek Místek byla úspěšná, dne byla s ÚP F M podepsána rámcová smlouva a škola se tak do roku 2011 stává výhradním dodavatelem rekvalifikačních kurzů pro oblast CAD/CAM a CNC technologií. Počty kurzů a absolventů ve školním roce 2008/09 Názvy kurzů - modulů vzdělávacího programu: Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC modul Název kurzu - modulu číslo 1 Kreslení technické dokumentace s využitím programu AutoCAD 2 Tvorba technické dokumentace v AutoCADu a AutoCAD Mechanicalu 3 Modelování strojních součásti a tvorba 2D dokumentace s využitím programu Inventor 4 Programování CNC strojů v ISO kódu, sytému Heidenhain a EdgeCAM období realizace kurzu modul číslo označení kurzu CAD 1_8/ CAD 2 _/ INV 1 _5/ CNC/CAM 1_4/ pořadové číslo kurzu počet účastníků Od 1. čtvrtletí roku 2009 je výuka jednotlivých modulů realizována v rámci dvou samostatných vzdělávacích programů a to z důvodu stanoveného finančního limitu na maximální celkovou cenu vzdělávacího programu. Moduly č. 1, 2 a 3 se vyučují v rámci vzdělávacího programu "Strojírenský technik konstruktér pracující v CA systémech" a navazující modul č.4 v rámci vzdělávacího programu "Strojírenský technik technolog 39

40 programování CNC strojů v ISO kódu, systému HEIDENHAIN a EdgeCAM". pořadové modul počet období realizace kurzu označení kurzu číslo kurzu číslo účastníků CAD 1_9/ CAD 2 _7/ INV 1 _6/ CNC/CAM 1_5/ Od 2. pololetí roku 2009 až do 1. pololetí roku 2011 bude výuka jednotlivých modulů realizovaná v rámci uvedených vzdělávacích programů financovaných z prostředků ESF z operačního programu "Lidské zdroje a zaměstnanost" na základě úspěšného výběrového řízení ve veřejné zakázce na realizátory rekvalifikačních kurzů pro Úřad práce ve Frýdku Místku. Kurzy odborného rozvoje v rámci programu MPSV Vzdělávejte se : Střední průmyslová škola, Frýdek Místek využila možností programů vyhlášených MPSV (Vzdělávejte se, Školení je šance), oslovila partnerské firmy se vzdělávací nabídkou a možnostmi realizovat v prostorách školy další vzdělávání pracovníků firem. Ještě ve školním roce 2008/09 proběhla první z těchto vzdělávacích aktivit. Kurzy realizované v rámci projektu "Vzdělávejte se" Základy programování CNC soustruhů a frézek období realizace rozsah označení kurzu počet objednatel kurzu hod. účastníků název firmy CNC-Novogear Novogear s.r.o. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2008/09 se škola podílí na realizaci dvou projektů: Podpora odborného vzdělávání na středních školách v MSK Dotační zdroj: Předkladatel: Partnerství: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/ RPIC ViP s.r.o. Podíl na nákladech: Kč s finančním podílem na rozpočtu Ambice projektu: Zajistit vzdělávání pro konkurenceschopnost Klíčové aktivity projektu: Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech doplňkové motivační aktivity žáci ZŠ. Specifikace, realizace, aktivity projektu - Organizace Dnů otevřených dveří ( DOD ) je plánováno celkem 43 Dnů otevřených dveří 40

41 - Organizace Dnů na škole ( DNŠ ) je plánována realizace cca 45 Dnů na škole - Organizace dalších aktivit odpolední odborné kurzy, odborné soutěže apod. - Zajištění materiálních podmínek realizace aktivity - Zpracování inovativních příruček a podpůrných vzdělávacích materiálů - Příprava a realizace exkurzí a účasti na veletrzích pro žáky SŠ - Příprava a realizace odborných soutěží pro žáky zapojených SŠ - Rozvoj partnerství a síťování partnerství, spolupráce a výměna zkušenosti mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání Obsahové zaměření projektu: Zkvalitnění podmínek pro středoškolskou výuku technických oborů včetně zvyšování motivace žáků k uplatnění v technických oborech. Cílem projektu je zvýšit zájem o studium technických škol a oborů a zároveň přiblížit studentům výuku na těchto školách, motivovat žáky k setrvání v oboru a zvýšit počet absolventů nastupujících do technických profesí, na které je připravila střední škola. Přínos pro cílovou skupinu žáků ZŠ a SŠ: posílení zájmu o technické obory a školy Střední škola brána k technické kariéře Dotační zdroj: Předkladatel: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/ Krajská hospodářská komora MSK Partneři projektu: RPIC ViP s.r.o., Asociace SPŠ ČR Partnerství školy: Ambice projektu: bez finančního podílu na rozpočtu Zajistit pro ekonomika Moravskoslezského kraje: - více vyučených k výkonu řemesel, - více maturantů z technických SŠ do technických profesí, - více maturantů na technické VŠ, - méně předčasných odchodů žáků středních škol ze vzdělávání. Obsahové zaměření: Zkvalitnění podmínek pro středoškolskou výuku technických oborů včetně zvyšování motivace žáků k uplatnění v technických oborech. Projekt je založen na nezbytnosti partnerské spolupráce středních škol se zaměstnavateli regionu. Cílem projektu je zlepšit podmínky pro výuku technických oborů, motivovat žáky k setrvání v oboru a zvýšit počet absolventů nastupujících do technických profesí, na které je připravila střední škola. Přínos pro cílovou skupinu žáků SŠ: - posílení identifikace se studovaným oborem a získání kompetencí uplatnitelných v různých zaměstnáních, - získání vzděláváni v souladu s trendy moderních technologií, - zvýšení informovanosti žáků o situaci na trhu práce, 41

42 - zvýšení připravenosti žáků na práci dle potřeb zaměstnavatelů a zlepšení jejich výchozí pozice pro vstup na trh práce Přínos pro cílovou skupinu pracovníků SŠ: - získání kontaktu s aktuální situací a informací o potřebách trhu práce v regionu, - zvýšení kompetencí a odborný růst, - pomoc zaměstnavatelů při zajišťování praktického vyučování žáků, - získání nových zkušeností a podnětů pro práci s žáky, - navázání partnerských vazeb s jinými školami a zaměstnavateli. Z širšího hlediska bude přínosem projektu: - rozvoj odborného vzdělávání na středních školách, - posílení prestiže technických oborů, - rozvoj partnerství škol a zaměstnavatelské sféry, - snížení počtu předčasných odchodů žáků středních škol ze vzdělávání, - zvýšení motivace žáků vzdělávat se v technických profesích a následně jejich zájem o technickou kariéru a studium technických VŠ. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s odborovou organizací Na Střední průmyslové škole, Frýdek Místek působí odborová organizace, která má 26 členů z řad stálých pracovníků školy tj. 23,6%. V odborové organizaci jsou zastoupeny všechny součásti školy. Zaměstnavatel má s odborovou organizací uzavřenu standardní kolektivní smlouvu, dle vzoru uveřejněného na webových stránkách Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Součástí kolektivní smlouvy je i Vnitřní platový řád. Zaměstnavatel informuje výbor odborové organizace dle příslušných ustanovení právních předpisů. Předmětech každoročních jednání mezi zaměstnavatelem a výborem organizace je rovněž rozpočet FKSP, v němž je na nutné výdaje spojené s provozem odborové organizace (kopírování materiálů, telefony, ) vyčleněna částka 5000 Kč. Škola má předplacen týdeník Školství, který využívá jak výbor odborové organizace tak vedení školy. Výbor odborové organizace se podílí na organizování kulturních a společenských akcí s příspěvkem z FKSP, vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací je možné označit za vysoce korektní Spolupráce se zaměstnavateli a sdruženími zaměstnavatelů Spolupráce s partnerskými subjekty je zde ve výroční zprávě zmíněna v konkrétní podobě na mnoha místech, rovněž byla zdůrazněna nutnost vzájemné spolupráce mezi školou a firmami a to takové, která je ku prospěchu obou subjektů. Níže shrnujeme nejdůležitější partnerské subjekty, s nimiž má škola navázán účinný systém spolupráce: - Třinecké železárny a.s.* - VÚHŽ a.s.* - Huisman konstrukce s.r.o. - Feritt s.r.o. 42

43 - Arcelor Mittal Ostrava a.s. - Strojírny Třinec a.s.* - Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o.* - Národní strojírenský klastr - Novogear s.r.o. - Vítkovice a.s. - VŠB TU Ostrava, Fakulta strojní* - Úřad práce Frýdek Místek Označené partnerské subjekty se v minulém školním roce aktivně podílely na hodnocení projektového záměru Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ ve Frýdku Místku, odborníci těchto partnerů posuzovali modernizační snahy školy na úseku praktické výuky tak, aby tato odpovídala požadavkům současné technické praxe. Stanovisko všech těchto partnerů k realizaci projektového záměru bylo vysoce pozitivní a doporučující. V rámci projektové žádosti (ROP Moravskoslezsko, dílčí oblast podpory Rozvoj infrastruktury ve vzdělávání, zaměření výzvy Modernizace výuky) bylo formulováno a dvoustranně podepsáno Prohlášení o vzájemné spolupráci podpoře projektu Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ ve Frýdku Místku. 15. Přílohy Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Učební plány oborů vzdělání na SPŠ Frýdek Místek. Účast studentů školy v soutěžích. Autodesk Certificate of Completion metodika udělování, souhrn udělených certifikátů. Celkové hodnocení školy v rámci projektu KVALITA Testování žáků 1. ročníků 43

44 PŘÍLOHY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁN M/001 STROJÍRENSTVÍ denní studium Na základě učebního plánu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , č.j /97-23 s platností od 1. září 1998 zpracovala Střední průmyslová škola ve Frýdku-Místku dne s platností od Dne provedena úprava učebního plánu ve 2.,3. a 4. ročníku v souvislosti s přípravou na zavedení státní části maturitní zkoušky. Od se nahrazuje předmět PSP předmětem ICT na základě rozhodnutí MŠMT ze dne č.j / V souvislosti se zavedením předmětu ICT bylo provedeno rozdělení učiva předmětu PSP a tím i hodinové dotace mezi předměty ICT a CCC. Platnost tohoto učebního plánu v jednotlivých ročnících je od počínaje 1. ročníkem. Kategorie a názvy vyučovacích zkratk počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem předmětů a A. POVINNÉ VYUČ. PŘEDMĚTY PVP 33 (11) 32 (15) 34 (17) 33 (15) 132 (58) 1. Společenskovědní SČV 8 (3) 6 (3) 7 (3) 7 (3) 28 (12) Český jazyk a literatura CJL * Cizí jazyk CIZ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 (12) Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematicko-přírodovědné MPV 10 (1) 5 2 (1) 2 (2) 19 (4) Matematika MAT {1} 2 {2} 12 (3) Fyzika FYZ 2 [1] 2 4 (1) Chemie CHE 2 2 Základy ekologie ZEK Tělesná výchova TEV Odborné předměty ODP 13 (7) 16 (9) 23 (13) 17 (10) 66 (36) Technické kreslení TEK 4 [2] 2 (2) 6 (4) Mechanika MEC Stavba a provoz strojů SPS 4 [2] 4 [2] 4 [2] 12 (6) Strojírenská technologie STT [2] 4 [2] 12 (4) Kontrola a měření KOM 3 (3) 3 (3) 6 (6) Informační a komunikační ICT 1 (1) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 5 (5) technologie Ekonomika EKO Automatizace AUT 2 [1] 2 (1) Elektrotechnika ELE 3 [1] 3 (1) Praxe PRA 3 (3) 3 (3) 3 (3) 9 (9) 5. Výběrový předmět 1 VP1 1 (1) 3 (3) 1 (1) 3 (1) 8 (6) CNC a CAD/CAM systémy CCC 1 (1) 3 (3) 1 (1) 1 (1) 6 (6) Řízení jakosti RZJ Výběrový předmět 2 VP2 3 3 * Matematický a fyzikální seminář MFSP * Konverzace v cizím jazyce KCJ 3 3 B. NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY NVP Nepovinný předmět 1 NP Psaní na stroji PNS 2 2 CNC a CAD/CAM systémy CCC Nepovinný předmět 2 NP * Konverzace v cizím jazyce KCJ 1 * Matematický a fyzikální seminář MFS Hodiny v ( ), [ ] vyjadřují dělení: - ( ) předmětu - [ ] cvičení Hodiny v { } vyjadřují nedělená cvičení V třídní knize a v třídním výkazu se aktuální dělení vyjádří ( ) * Do třídní knihy a třídního výkazu uvést název konkrétního jazyka, výběrového a nepovinného předmětu, který se vyučuje (Anglický jazyk ANJ, Německý jazyk NEJ,Konverzace v anglickém jazyce - KAJP, Konverzace v německém jazyce - KNJ). Ve šk.r. 2008/2009 platí pro S1.A, S1.B, S1.C, S2.A, S2.B, S3.A, S3.B, S4.A, S4.B Příloha č. 1: Učební plány oborů vzdělání na SPŠ Frýdek Místek

45 PŘÍLOHY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁN M/001 HUTNICTVÍ denní studium Na základě učebního plánu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , č.j /97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem zpracovala Střední průmyslová škola ve Frýdku-Místku dne s platností od počínaje 1. ročníkem. Dne provedena úprava učebního plánu ve 3. a 4. ročníku v souvislosti s přípravou na zavedení státní části maturitní zkoušky. Od se nahrazuje předmět PSP předmětem ICT na základě rozhodnutí MŠMT ze dne č.j / Platnost tohoto učebního plánu v jednotlivých ročnících je od Kategorie a názvy vyučovacích předmětů zkratk a počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem A. POVINNÉ VYUČ. PŘEDMĚTY PVP 32 (13) 32 (10) 32 (9) 32 (11) 128 (43) 1. Společenskovědní SČV 8 (3) 6 (3) 7 (3) 7 (3) 28 (12) Český jazyk a literatura CJL * Cizí jazyk CIZ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 (12) Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematicko-přírodovědné MPV 10 (2) (2) Matematika MAT Fyzika FYZ 2 {1} 2 4 (1) Chemie CHE 3 {1} 3 (1) Základy ekologie ZEK Tělesná výchova TEV Odborné předměty ODP 12 (8) 19 (7) 18 (6) 17 (8) 66 (29) Technické kreslení TEK 3 {3} 3 (3) Strojnictví STN Hutnická chemie HUC 3 [1] 3 (1) Hutnická cvičení HCV 4 (4) 4 (4) Tepelná technika TET 3 3 Nauka o kovech NAK Výroba kovů VYK Tváření kovů TVK Laboratorní cvičení LAC 3 (3) 2 (2) 5 (5) Informační a komunikační technologie ICT 2 (2) 2 (2) 2 (2) 6 (6) Ekonomika EKO Automatizace AUT 2 [1] 2 (1) Elektrotechnika ELE 3 [1] 3 (1) Praktické vyučování PRAH 3 (3) 3 (3) 2 (2) 8 (8) 5. Výběrový předmět 1 VP Materiály kovové a nekovové MKN 3 3 Řízení jakosti RZJ Výběrový předmět 2 VP2 2 2 * Matematický a chemický seminář MCS * Konverzace v cizím jazyce KCJ B. NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY NVP Nepovinný předmět 1 NP Psaní na stroji PNS 2 2 Počítačová grafika PGR Nepovinný předmět 2 NP * Konverzace v cizím jazyce KCJ 1 1 Matematický a chemický seminář MCS 2 2 Hodiny v (), [ ] vyjadřují dělení: - ( ) předmětu, [ ] cvičení, hodiny v { } vyjadřují nedělená cvičení V třídní knize a v třídním výkazu se aktuální dělení vyjádří ( ) * Do třídní knihy a třídního výkazu uvést název konkrétního jazyka, výběrového předmětu, který se vyučuje (Anglický jazyk ANJ, Německý jazyk NEJ,Konverzace v anglickém jazyce - KAJP, Konverzace v německém jazyce - KNJ). Ve šk.r. 2008/2009 platí pro H1., H2., H3. H4.A, H4.B, Příloha č. 1: Učební plány oborů vzdělání na SPŠ Frýdek Místek

46 PŘÍLOHY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁN M/002 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV denní studium Na základě učebního plánu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , č.j / s platností od 1. září 2004 zpracovala Střední průmyslová škola ve Frýdku -Místku dne s platností od počínaje 1. ročníkem. Od se nahrazuje předmět VYT předmětem ICT na základě rozhodnutí MŠMT ze dne č.j / Kategorie a názvy vyučovacích zkratk počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem předmětů a A. POVINNÉ PP 33 (10) 33 (10) 33 (11) 33 (9) 132 (40) 1. ZÁKLADNÍ ZPP Společenskovědní SČV 7 (3) 6 (3) 7 (3) 7 (3) 27 (12) Český jazyk a literatura CJL * Cizí jazyk CIZ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 (12) Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematicko-přírodovědné MPV Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Tělesná výchova TEV Odborné předměty ODP 14 (6) 19 (6) 21 (10) 17 (6) 71 (28) Informační a komunikační ICT 1 (1) 1 (1) 2 (2) 4 (4) technologie Ekonomika EKO Technické kreslení TEK 2 [1] 3 [1] 5 (2) Základy stavitelství ZAS 3 [1] 3 [1] 6 (2) Strojnictví STN Mechanika MEC Technologie TEC 2 2 Vytápění VTP Zdravotní technika ZDT Vzduchotechnika VZD Rozvod a použití plynu RPP 2 2 Laboratorní cvičení LAC 4 (4) 2 (2) 6 (6) Konstrukční cvičení KOC 4 (4) 4 (4) 8 (8) Praxe PRA 3 (3) 3 (3) 6 (6) 2. VÝBĚROVÉ A VOLITELNÉ VVP 2 (1) 1 (1) 5 8 (2) 2.1 Výběrový a volitelný 1 VVP1 2 (1) 1 (1) 2 5 (2) Základy ekologie ZEK 1 1 CAD systémy CAD 1 (1) 1 (1) 2 (2) Řízení jakosti RZJ Výběrový a volitelný 2 VVP2 3 3 * Matematický a fyzikální seminář MFSP * Konverzace v cizím jazyce KCJ 3 3 B. NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY NP Hodiny v ( ), [ ] vyjadřují dělení: - ( ) předmětu - [ ] cvičení Hodiny v { } vyjadřují nedělená cvičení V třídní knize a v třídním výkazu se aktuální dělení vyjádří ( ) * Do třídní knihy a třídního výkazu uvést název konkrétního jazyka, výběrového a volitelného předmětu, který se vyučuje (Anglický jazyk ANJ, Německý jazyk NEJ, Konverzace v anglickém jazyce - KAJP, Konverzace v německém jazyce - KNJ). Ve šk.r. 2008/2009 platí pro Z1., Z2., Z3., Z4. Příloha č. 1: Učební plány oborů vzdělání na SPŠ Frýdek Místek

47 PŘÍLOHY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁN M/003 STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA denní studium Na základě učebního plánu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , č.j /94-23 s platností od 1. září 1994 zpracovala Střední průmyslová škola ve Frýdku-Místku dne s platností od Dne provedena úprava učebního plánu ve 2.,3. a 4. ročníku v souvislosti s přípravou na zavedení státní části maturitní zkoušky. Na základě rozhodnutí MŠMT ČR ze dne č.j / o změně zařazení školy do sítě škol s účinnosti od byla provedena změna názvu studijního oboru v souladu s Klasifikací kmenových oborů vzdělání. Od se nahrazuje předmět PSP předmětem ICT na základě rozhodnutí MŠMT ze dne č.j / Platnost tohoto učebního plánu v jednotlivých ročnících je od počínaje 1. ročníkem. Kategorie a názvy vyučovacích zkratk počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem předmětů a A. POVINNÉ VYUČ. PŘEDMĚTY PVP 33 (11) 33 (13) 33 (14) 33 (12) 132 (50) 1. Společenskovědní SČV 10 (5) 8 (5) 9 (5) 9 (5) 36 (20) Český jazyk a literatura CJL * Cizí jazyk 1 CIZ1 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 (12) * Cizí jazyk 2 CIZ2 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8) Občanská výchova OBV Dějepis DEJ Matematicko-přírodovědné MPV 13 (2) (2) Matematika MAT Fyzika FYZ 3 [1] (1) Chemie CHE 2 {1} 2 (1) Základy ekologie ZEK 1 1 Hospodářský zeměpis HOZ Tělesná výchova TEV Odborné předměty ODP 8 (4) 16 (8) 18 (9) 15 (7) 57 (28) Technická dokumentace TED 2 2 (2) 4 (2) Základy výroby ZVY Strojírenství STR Kontrola a měření KOM 3 (3) 3 (3) 6 (6) Ekonomika EKO Účetnictví UCT Informační a komunikační ICT 2 (2) 2 (2) 2 (2) 6 (6) technologie Technika administrativy TAD 2 (2) 2 (2) 4 (4) Obchodní korespondence OKO 2 (2) 2 (2) Zpracování informací ZVI 2 2 Praxe PRA 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8) 5. Výběrový předmět 1 VP1 3 3 * Konverzace v cizím jazyce KCJ Výběrový předmět 2 VP2 2 2 Řízení jakosti RZJ 2 2 B. NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY NVP Nepovinný předmět 1 NP1 1 1 Konverzace v cizím jazyce KCJ Nepovinný předmět 2 NP2 2 2 Matematický a fyzikální seminář MFS 2 2 Hodiny v ( ), [ ] vyjadřují dělení: - ( ) předmětu - [ ] cvičení Hodiny v { } vyjadřují nedělená cvičení V třídní knize a v třídním výkazu se aktuální dělení vyjádří ( ) * Do třídní knihy a třídního výkazu uvést název konkrétního jazyka, který se vyučuje (Anglický jazyk ANJ, Německý jazyk NEJ, Ruský jazyk RUJ, Konverzace v anglickém jazyce - KAJP, Konverzace v německém jazyce - KNJ). Ve šk.r. 2008/2009 platí pro A1.S, A2.S, A3.S, A4.S Příloha č. 1: Učební plány oborů vzdělání na SPŠ Frýdek Místek

48 PŘÍLOHY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁN M/001 TECHNICKÉ LYCEUM denní studium Na základě učebního plánu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , č.j /99-23 s platností od 1. září 1999 zpracovala Střední průmyslová škola ve Frýdku-Místku dne Od se nahrazuje předmět PSP předmětem ICT na základě rozhodnutí MŠMT ze dne č.j / Platnost tohoto učebního plánu v jednotlivých ročnících je od počínaje 1. ročníkem. Kategorie a názvy vyučovacích zkratk počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem předmětů a A. POVINNÉ VYUČ. PŘEDMĚTY PVP 32 (12) 30 (12) 31 (13) 31 (13) 124 (50) 1. Společenskovědní SČV 10 (3) 8 (3) 7 (3) 8 (3) 33 (12) Český jazyk a literatura CJL * Cizí jazyk 1 CIZ1 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 (12) Dějepis DEJ Zeměpis ZEM 2 2 Občanská nauka OBN Matematicko-přírodovědné MPV 12 (3) 9 (2) 8 (1) 5 34 (6) Matematika MAT 4 {1} 4 {1} (2) Fyzika FYZ 3 (1) 3 (1) 3 (1) 2 11 (3) Chemie CHE 3 (1) (1) Biologie BIO Tělesná výchova TEV Odborné předměty ODP 6 (4) 9 (5) 10 (7) 10 (8) 37 (24) Technické kreslení TEK 3 (2) 3 (2) Průmyslové výtvarnictví PMV 2 (2) 2 (2) Deskriptivní geometrie DEG 3 (1) 2 (1) 5 (2) CAD systémy CAD 2 (2) 2 (2) 4 (4) Informační a komunikační ICT 3 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 9 (8) technologie Ekonomika EKO Nauka o materiálech NAM 2 2 Průmyslové technologie PMT 2 (2) 2 (2) 6 (4) Technická měření TEM 2 (2) 2 (2) 5. Výběrové předměty VP 2 (2) 2 (2) 4 (4) 6 (4) 14 (12) * Cizí jazyk 2 CIZ2 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8) Aplikovaná matematika a fyzika AMF Seminář z grafické komunikace SGK 2 (2) 2 (2) 4 (4) Stavitelství STA Technická mechanika TME 2 2 B. NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY NP Hodiny v ( ) vyjadřují dělení: - ( ) předmětu Hodiny v { } vyjadřují nedělená cvičení V třídní knize a v třídním výkazu se aktuální dělení vyjádří ( ) * Do třídní knihy a třídního výkazu uvést název konkrétního jazyka, který se vyučuje (Anglický jazyk ANJ, Německý jazyk NEJ Ve 3. ročníku si žák zvolí výběrový předmět AMF nebo SGK, ve zvoleném předmětu pokračuje ve 4. ročníku. Ve 4. ročníku si žák zvolí další výběrový předmět STA nebo TME. Ve šk.r. 2008/2009 platí pro L1., L2., L3., L4. Příloha č. 1: Učební plány oborů vzdělání na SPŠ Frýdek Místek

49 - PŘÍLOHY 1. UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH Mezinárodní soutěže Název Autodesk Academia DESIGN 2009 modelování 3D J. Richter 28. místo Inventor kreslení 2D M. Rasík 13. místo Hodnocení škol 9. místo Mezinárodní odborná konference SPŠH Košice Čistá R. Hrončok a R. Galacz 2. místo technologie Mezinárodní soutěž Bydlím v Beskydech P.Fristoková 1. místo, R. Kowol 2. místo, J.Pavlica 4. místo Mezinárodní soutěž výtvarných prací Evropa za mým J.Walach,. P.Vavřinová, O.Sikora oknem Národní soutěže Název Celostátní matematická soutěž pro SOŠ J. Sedlář, M.Lysková Středoškolská odborná činnost celostátní kolo Hradec L.Krhut 13. místo Králové Projekt Formule 1 národního kola Moravy a Slezska Studentská firma Grande Joke 3. místo VŠB Technické univerzitě Ostrava soutěž organizovaná společností Arcelor Mittal Ostrava s mezinárodní společností Junior Achievement Celostátní přehlídka Ars Poetica Puškinův památník v Praze Celostátní finále 6. místo Ciahotný F., Tománková L., Ligocki L.,Uher P. 3. místo Ulbrich M. 2. místo A.Bobková, V. Sobčáková Krajské soutěže Název 1. místo 2. místo 3. místo Středoškolská odborná činnost L. Krhut 1 soutěžní práce Krajská přehlídka Ars Poetica Puškinův památník v Bohumíně A.Bobková, V. Sobčáková Házená chlapci Volejbal chlapci Florbal chlapci Beskydský pohár snowboard 7., 8., 23. místo 3.ročník studentské odborné soutěže v rámci Dne strojařů Jana Richtera 6. místo Radek Papřok 12. místo Krajské kolo pěvecké soutěže V.Sobčáková, D.Válková ocenění za mimořádný výkon English Nightingale 2009 Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda M. Lysková T. Petrik Chemická olympiáda J. Kollár Regionální soutěže Název 1. místo 2. místo 3. místo Kopaná chlapci Atletický pohár CORNY dívky Florbal chlapci Házená chlapci Příloha č. 2: Účast a umístění studentů školy v soutěžích

50 - PŘÍLOHY Volejbal chlapci dívky Matula CAP ( volejbal smíšených družstev) dívky chlapci Silový čtyřboj chlapci Hokejbal proti drogám chlapci Hutnická laťka chlapci Přespolní běh chlapci Kreslení v AUTOCADu 2D chlapci Konstruování a modelování v INVENTORU chlapci Středoškolská odborná činnost 6 soutěžních prací, 1 postup do krajského kola, 1 postup do celostátního kola (zde 11. místo) Studenti SPŠ Frýdek Místek se zúčastnili těchto dalších školních a regionálních soutěží: - soutěž v německé konverzaci (2. místo v okrese, Špok M.) - soutěž v anglické konverzaci (Hess M. 1. místo školní kolo) - olympiáda v českém jazyce (Štefková M. 24. místo okresní kolo, M. Ševčík) - Výtvarná soutěž 60 let muzea Těšínska (Čajánek, Tománková, Odleváková) - Výtvarná soutěž Návykové látky a já (M.Lysková, T.Saran) - Soutěž v mluveném projevu (J. Šimek) - ICT soutěž na OA Ostrava (L. Sklepek) - Literární soutěž Oběti a hrdinové (Petrovič, Urbanec) - chemická olympiáda (Kolár J.) - fyzikální olympiáda (T.Petrik.) - matematická olympiáda (M.Lysková, J. Sedlář) ) - Futsal (9. 13 místo) - šplh hoši chlapci 8. místo - košíková chlapci 4. Místo - Corny středoškolský atletický pohár chlapci 5. místo 2. PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ Regionální soutěže Název Okresní kolo středoškolských her v basketbalu chlapců Okresní kolo středoškolských her ve volejbalu dívek Krajské soutěže neorganizovali jsme Národní soutěže neorganizovali jsme Mezinárodní soutěže neorganizovali jsme Pro studenty SPŠ byly organizovány tyto soutěže a aktivity: a) společenskovědní předměty - olympiáda v českém jazyce - olympiáda v ruském jazyce - soutěž v anglické konverzaci - soutěž v německé konverzaci - soutěž v mluveném projevu - výtvarná soutěž 60 let muzea Těšínska - literární soutěž Oběti a hrdinové - soutěž na řešení prostor před ředitelnou školy - soutěž ke Dni Země - výtvarná soutěž Návykové látky a já - Návštěva divadelního představení v Těšínském divadle (Dáma s kaméliemi) Příloha č. 2: Účast a umístění studentů školy v soutěžích

51 - PŘÍLOHY - návštěva knihovny a okresního archívu studenti 1. ročníků - besedy s poslanci Europarlamentu a soutěž znalostí o EU b) přírodovědné předměty - matematická olympiáda - fyzikální olympiáda - chemická olympiáda - školní kolo soutěže z matematiky pro SOŠ - matematický Klokan Lamohlav soutěž pro bystré hlavy c) oblast tělovýchovy - akce pořádané v rámci oslav 50. Výročí založení SPŠ F M - turnaj v odbíjené a florbalu ke Dni studentstva ročník turistického pochodu Okolo Frýdku cestička - lyžařský týdenní kurz pro 1. ročníky - školní sportovní den - sportovně kulturní pobyt studentů 3. ročníku - účast v soutěžích středoškolských her (kolektivní sporty) - vánoční turnaj v odbíjené - mezioborový turnaj ve florbalu o pohár ředitele školy d) odborné předměty - 3. ročník studentské odborné soutěže v rámci Dne strojařů 6. a 12. místo - školní kolo SOČ - soutěž ve znalostech AutoCADu - Technická univerzita Ostrava soutěž pro studenty organizovaná Arcelor Mittal - soutěž v praktických dovednostech v předmětu praxe - práce se studenty pro VŠB solární vozidla - soutěž studentů z Kontroly a měření - obhajoba certifikátu Autodesk Certificate of completion 17 studentů - exkurze v závodech a institucích regionu Příloha č. 2: Účast a umístění studentů školy v soutěžích

52 PŘÍLOHY 1. ÚVOD Autodesk Academia systém udělování certifikátů interní směrnice Na základě certifikátu firmy Autodesk je naše škola Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace oprávněna užívat status Autodesk Academia a na jeho základě udělovat svým studentům certifikáty potvrzující jejich znalosti v oblasti CAD systémů. Tento certifikát byl udělen naší škole Udělování certifikátů našim studentům se řídí interními předpisy stanovenými naší školou. 2. GARANTI Garantem správného a objektivního udělování certifikátů jsou proškolení pedagogové certifikováni firmou Autodesk. Jsou to Ing. Drahomíra Šrubařová a Ing. Čestmír Suchoň. 3. KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ CERTIFIKÁTU Certifikát může být udělen studentům, kteří splňují tyto základní podmínky: 3.1. Certifikát může být udělen studentu Střední průmyslové školy Frýdek Místek nebo výjimečně jeho absolventu, maximálně však do dvou let od úspěšného ukončení studia dovršeného maturitou Student musí vypracovat prezentaci zpracování dokumentace v daném programu v rozsahu minimálně 8 snímků s tím, že náročnost musí odpovídat průřezu celou problematikou použitého software (2D, 3D, Vizualizace, ). Prezentace provázená mluveným projevem popisujícím postupy tvorby nesmí být kratší než 5 minut Svou práci musí obhájit u veřejných obhajob za dohledu 3 členné komise složené z garantů projektu a zástupce vedení školy Student může být připuštěn k obhajobě pouze se souhlasem pedagoga vyučujícího software pro tvorbu výkresové dokumentace, jehož zvládnutí student obhajuje, nebo na základě připouštěcího testu Certifikát může být rovněž udělen studentům za 1. místo ve školní nebo vyšší soutěži CADu za kategorii, ve které student soutěží. 4. TÉMA PRÁCE Téma zpracované dokumentace si stanoví sám student. Téma musí být schváleno vyučujícím daného software a musí se týkat oblasti studovaného oboru a designu. 5. VEŘEJNÉ OBHAJOBY Veřejných obhajob se vedle studentů obhajujících práce účastní porota, studenti nižších ročníků, zástupci vedení školy, pozvaní zástupci firem, zástupci škol a popřípadě pozvaní zástupci tisku. Ve Frýdku Místku dne Mgr. Martin Tobiáš ředitel Příloha č. 3: Autodesk Certifikate of Completion metodika udělování a souhrn udělených certifikátů

53 PŘÍLOHY Obhajoba certifikátů Autodesk Certificate of Completion Dne 7. dubna 2009 proběhla na naší škole obhajoba certifikátů Autodesk Certificate of Completion. Obhajoby se zúčastnilo 17 uchazečů. Práce všech zúčastněných měly velmi dobrou úroveň, byly zajímavé a nápadité. Práce posuzovala tříčlenná komise ve složení: Ing. Závodný z.ř., Ing. Šrubařová, Ing. Suchoň Přehled zúčastněných uchazečů: Jméno a příjmení Třída Název práce Hodnocení Kapča Tomáš L4. Inventor Vozík 2 Čekán Václav Inventor Dvoustupňová převodovka 1 S4.B AutoCAD Dvoustupňová převodovka 1 Mužný David S4.A Inventor Přední vidlice ČZ Kapsia Petr Inventor Odstřelovací puška se L4. zaměřovačem 2 Sabela Jakub S4.A Inventor Kladnice jeřábu 2 Šponiar Lukáš S4.A Inventor Jednostupňová převodovka 2 Štěpán Radek S4.A Inventor Závěsná kladka 2 Paprik Radek S4.A Inventor Pojistná spojka 2 Kašpárková Kateřina L4. Inventor Návrh palubní desky automobilu 2 Najdek Jakub L4. Inventor Freeride rám kola 1 Janečka Jakub Inventor Využití možností Inventoru 2 L4. AutoCAD Využití, možností AutoCADu 2 Prachař Radim L4. Inventor Pracovní část motoru Formule 1 2 Kajzar Jiří L4. Inventor Dopravníky 1 Cmiel Ondřej S4.B Inventor Rameno bagru 2 Bradáč Jakub Inventor Oboustranná cylindrická vložka S4.B zámek 1 Placek Tomáš S4.B Inventor Projekt rekonstrukce lešení 1 Pořízek Martin S4.B Inventor Šroubový zvedák pro motoristy 1 Příloha č. 3: Autodesk Certifikate of Completion metodika udělování a souhrn udělených certifikátů

54 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2008/09 - PŘÍLOHY Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Zpráva z testování vstupní úrovně v rámci projektu Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Zpráva za školu Konečná verze Strana 1 výsledky (celkem 47 stran) Metodické a evaluační centrum, o. p. s., Bráfova 5, Ostrava Příloha č. 4: Celkové hodnocení školy v rámci projektu KVALITA Testování žáků 1. ročníků

55 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2008/09 - PŘÍLOHY Zpráva z testování vstupní úrovně za školu Identifikace Škola Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek Počet testovaných tříd 7 Adresa školy 28. října 1598, Frýdek-Místek Počet žáků v testovaných třídách 196 Termín Počet otestovaných žáků 194 Strana 2 výsledky (celkem 47 stran) Metodické a evaluační centrum, o. p. s., Bráfova 5, Ostrava Příloha č. 4: Celkové hodnocení školy v rámci projektu KVALITA Testování žáků 1. ročníků

56 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2008/09 - PŘÍLOHY Zpráva z testování vstupní úrovně za školu Celkové vyhodnocení Celkové vyhodnocení školy Ú [%] P(c) P(o5) P(o3) P(o2) Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk Obecné studijní předpoklady Graf 1: Úspěšnosti v jednotlivých částech testu. Strana 6 výsledky (celkem 47 stran) Metodické a evaluační centrum, o. p. s., Bráfova 5, Ostrava Příloha č. 4: Celkové hodnocení školy v rámci projektu KVALITA Testování žáků 1. ročníků

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy / Střední průmyslová škola, FrýdekMístek, příspěvková organizace Září Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / Učitelský sbor Výroční zpráva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02, Frýdek Místek. Výroční zpráva 2007/2008

Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02, Frýdek Místek. Výroční zpráva 2007/2008 Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek Místek Výroční zpráva 2007/2008 Září 2008 Učitelský sbor 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Střední průmyslová škola Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010

Střední průmyslová škola Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Střední průmyslová škola Frýdek-Místek Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Září 2010 Učitelský sbor 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 byla projednána na pedagogické poradě

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola Ostrov Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Identifikátor: 600 009 084 Termín konání inspekce: 7. a 9. února 2007 Čj. Signatura

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany 338 45 Strašice 531 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620. Jednoty 1620, 356 11 Sokolov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620. Jednoty 1620, 356 11 Sokolov Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620 Jednoty 1620, 356 11 Sokolov Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-784/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-784/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-784/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail školy Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-475/13-J Název právnické osoby Střední škola technická Žďár nad Sázavou vykonávající činnost školy: Sídlo: Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 00 226 206 Identifikátor:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola, Praha 13, Mládí 135 155 00 Praha 5, Mládí 135 Identifikátor školy:

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109 Klatovská 109, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 100 645 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více