Trendy v digitální skiagrafii. Absolventská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trendy v digitální skiagrafii. Absolventská práce"

Transkript

1 Trendy v digitální skiagrafii Absolventská práce Michal Michael Ritoch Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Studijní obor: Diplomovaný radiologický asistent Vedoucí práce: Pečený Jakub, DiS. Datum odevzdání práce: 16. dubna 2007 Datum obhajoby: 12. června 2007 Praha 2007

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval samostatně a všechny použité prameny jsem uvedl podle platného autorského zákona v seznamu použité literatury a zdrojů informací. Praha 13. dubna Podpis autora 2

3 Poděkování Děkuji J.Pečenému, DiS. za odborné vedení absolventské práce a cenné rady při zpracování této práce. Dále bych rád poděkoval vedoucí mojí výukové skupiny paní A.Šimůnkové, lékařům, radiologickým laborantům, zdravotním sestrám, sanitářům Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha 8, Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha 4 Krč, rodičům a všem přátelům, zejména K. Majerové a P. Svárovskému, za podporu po dobu studia. 3

4 Souhlas s použitím práce Souhlasím s tím, aby moje absolventská práce byla půjčována ve Středisku vědeckých informací Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Praha 1, Alšovo nábřeží 6.. Podpis autora 4

5 Abstrakt v českém jazyce ABSTRAKT Ritoch Michal Michael Trendy v digitální skiagrafii Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Vedoucí práce: Pečený Jakub, DiS. Absolventská práce, Praha: VOZŠ a SZŠ, 2007, 45 stran Tato práce popisuje jak počátky rentgenologie tak i současnost a vytváří přehled o možnostech zobrazování RTG obrazu se zaměřením na digitalizaci. Pro digitalizaci jsou charakteristické dva způsoby zpracování obrazu a to on-line processing a postprocessing. Nejjednodušší digitalizací je ofocení snímku digitálním fotoaparátem. Pro nízkou kvalitu se nepoužívá a dává se přednost digitalizaci filmových snímků ve speciálních scannerech. Tyto dva způsoby nazýváme sekundární digitalizací. Další z možností digitalizace je tzv. nepřímá digitalizace. Zde už je kazeta s RTG filmem nahrazena kazetou s paměťovou folií. Zacházení s kazetou s paměťovou folií je stejné jako u klasických filmových kazet. Obraz v digitální podobě je získán za pomocí scanneru pro nepřímou digitalizaci. Životnost kazety s paměťovou folií je teoreticky neomezená, v praxi však dochází k mechanickému poškození při manipulaci ve scanneru. Nejperspektivnějším zobrazovacím systémem do budoucna je přímá digitalizace, kde se k detekci RTG záření používá čip tvořený maticí světlocitlivých polovodičových prvků. Tento detektor je umístěn pod/za bucky clonou. Vyrábějí se systémy s přímou konverzí RTG záření a s nepřímou konverzí RTG záření, které jsou označovány jako ploché panelové detektory a jsou v této práci blíže popsány spolu s dalšími zařízeními používanými při nepřímé a přímé digitalizaci. Samostatná kapitola je věnována výhodám a nevýhodám digitální a analogové skiagrafie a praktickému testu kvality. Klíčová slova: RTG, přímá digitalizace, nepřímá digitalizace, detektory 5

6 Resümee auf deutsch ABSTRAKT Ritoch Michal Michael Trendy v digitální skiagrafii Trends in Digital Skiagraphy Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Vedoucí práce: Pečený Jakub, DiS. Absolventská práce, Praha: VOZŠ a SZŠ, 2007, 45 stran Diese Arbeit beschreibt nicht nur Anfang der Röntgenologie, sondern auch ihre Gegenwart. Meine Abschlussarbeit beschreibt verwendete Abbildungsmöglichkeiten der Röntgenaufnahmen und konzentriert sich auf ihre Digitalisierung. Für die Digitalisierung sind zwei Arten der Bilderverarbeitung charakteristisch und zwar - Online-Processing und Postprocessing. Die einfachste Digitalisierung ist die Aufnahme des Bildes mit Digitalkamera. Aufgrund der niedrigeren Qualität wird diese Weise nicht benutzt. Es wird Filmdigitalisierung der Bilder in einem speziellen Scanner bevorzugt. Beide Methoden nennt man sekundäre Digitalisierung. Eine weitere Möglichkeit der Digitalisierung ist die sogenannte indirekte Digitalisierung. Hier ist schon die RTG Filmkassette gegen eine Speicherfolienkassette umgetauscht. Mit der Speicherfolienkassette wird gleich umgegangen, wie mit der RTG Filmkassette. Das Bild in der digitalen Form ist mit Hilfe des Scanners für indirekte Digitalisierung gewonnen. Gebrauchsdauer der Speicherfolie ist praktisch unbeschränkt, aber es kommt hier oft zu mechanischer Beschädigung bei der Manipulation im Scanner. Das beste Abbildungssystem für die Zukunft ist die direkte Digitalisierung, bei der zur Detektion der RTG - Strahlung ein Chip dient. Der Chip ist von einer Matrize der lichtempfindlichen Halbleiter-Elemente gebildet. Dieser Detektor befindet sich entweder unter oder hinter der Bucky-Blende. Es werden zwei Systeme hergestellt und zwar - mit der direkten Konversion der RTG - Strahlung und - mit der indirekten Konversion der RTG - Strahlung, die als Flachdetektorsystem bezeichnet sind. In dieser Abschlussarbeit sind ausführlich beide Konversionsformen und die Vorrichtungen 6

7 beschrieben, die bei indirekter und direkter Digitalisierung benutzt werden. Das Kapitel am Ende der Abschlussarbeit widmet sich den Vorteilen und Nachteilen der digitalen und analogen Skiagraphie sowie dem praktischen Teil Test der Qualität. Klíčová slova: RTG, Digitalisierung, Detektor, direkt, indirekt 7

8 Úvod Rozvoj techniky neponechává stranou ani oblast radiologie. V této práci shrnu vývoj zobrazování RTG obrazu digitálními systémy založenými na počítačovém zpracování obrazu, jenž postupně částečně nebo úplně nahradí filmové zobrazovací metody. 1. Historie Pátek, 8. listopadu Při pokusech s katodovou trubicí nechal padesátiletý Wilhelm Conrad Röntgen na pracovním stole krabičku, do které pravidelně odkládal svůj prsten. Na stole byly v těsné blízkosti také zabalené fotografické papíry. Krátce po pokusu, při kterém mu, k jeho rozladění, trubice shořela, použil filmy. Röntgen, profesor Würzburské univerzity zabývající se výzkumem tepelných vlastností plynů a elektrickými jevy na krystalech, byl sice barvoslepý, ale dovedl přesně rozeznávat nejjemnější rozdíly jasu světla. A na filmech objevil podivný kaz, který se tvarem nápadně podobal jeho prstenu. Fyzikální podstata záření byla vysvětlena postupně ve 20. až 30. letech 20. století. Proto profesor Röntgen nazval toto neznámé záření paprsky X. V anglosaské literatuře se dodnes používá označení X-rays, v češtině převážně výraz rentgenovo záření. První rentgenový snímek na světě, a sice ruky své ženy Berthy, zhotovil sám profesor Röntgen již měsíc po svém objevu, 22. prosince Toto datum je také považováno za den zrození rentgenologie, radiologie jako nového lékařského oboru. Při studiu paprsků X se zjistilo, že různé látky pro ni vykazují různou prostupnost. Další vlastností důležitou pro jejich využití v medicíně bylo, že způsobují zčernání fotografické emulze. Obrázek č. 1 W. C. Röntgen Je tedy možné s jejich pomocí vytvořit obraz objektu. Medicína tuto možnost využila a naučila se rentgenové paprsky používat pro diagnostiku, například pro vyhledávání cizích předmětů v lidském těle. Fotografická metoda byla postupně rozvíjena, takže v současné době je možné snímkovat i vnitřní orgány a cévy za pomoci 8

9 kontrastních látek, kterými se zkoumané objekty naplní. Vybírají se takové látky, které mají vyšší atomové číslo než okolní tkáně, aby jimi naplněné orgány byly na snímku dobře viditelné Vznik RTG záření Rentgenové záření je elektromagnetické vlnění, jehož vlnová délka se pohybuje okolo 10-9 m. Proniká hmotou i vakuem, jeho intenzita slábne se čtvercem vzdálenosti od zdroje záření a šíří se přímočaře. Nejdůležitějšími vlastnostmi tohoto elektromagnetického vlnění je průnik hmotou, luminiscenční efekt, fotochemický efekt, ionizace a biologický efekt. Při průniku hmotou je rentgenové záření zeslabováno, na čemž se podílí absorpce, rozptyl a tvorba pozitron-elektronových párů. Pozitronelektronové páry vznikají jen při užití velmi tvrdého RTG záření (tisíce kv), které se v RTG diagnostice nepoužívá. Absorpce se vysvětluje fotoefektem, při kterém foton narazí na některý oběhový elektron atomu, předá mu veškerou energii a zanikne. Elektron, na který foton narazil, vylétne mimo svou slupku. Jakmile vylétne mimo oblast silového pole atomu, dojde k ionizaci. Zůstane-li elektron v silovém poli, dostane se atom do vybuzeného stavu. Při návratu z vybuzeného do klidového stavu je vyzářená energie tím větší, čím byl elektron vybuzen na vyšší energetickou slupku atomu a to znamená, že se při absorpci tvoří sekundární záření. Rozptyl je klasický nebo Comptonův. U klasického dochází ke srážce rentgenového kvanta a obíhajícího elektronu, při které se vychýlí kvantum záření z původního směru, avšak neztratí žádnou energii a elektron se nevychýlí z dráhy. U Comptonova rozptylu se srazí kvantum záření s elektronem, záření se vychýlí z původního směru, ztratí část energie. Srážkou postižený elektron je vyražen z oběhové slupky. U obou typů rozptylů dostává sekundární záření nejrůznější směr. Přirozené záření X nebo-li rentgenové záření vzniká za velmi vysokých teplot například na Slunci. Umělým zdrojem RTG záření je rentgenka, kde vzniká prudkým zabrzděním velmi rychle letících elektronů hmotou o vysokém atomovém čísle. 9

10 Obrázek č. 2 Schéma rentgenky Nejprve však musí dojít k nažhavení katody a tím k uvolnění elektronů. Přivedeme-li mezi katodu a anodu napětí desítek či stovek kv, elektrony, které jsou okolo rozžhavené katody, se elektrickým polem urychlí k anodě. Nárazem na anodu se přibližně 1 % kinetické energie přemění na RTG záření a 99 % se změní v teplo. Záření vznikající dopadem elektronu na hmotu dělíme ještě na brzdné - vzniká změnou rychlosti elektronu v blízkosti jádra, a charakteristické - určené kvantovou povahou energetických hladin elektronů v obale atomu. Charakteristické záření nemá pro diagnostické účely ve skiagrafii žádný význam. Ve skiagrafii využíváme k zobrazovaní brzdné záření. 10

11 1.2. Zákonitosti projekce obrazu Z obrázku je zřejmé zvětšení obrazu je to funkce parametrů a a b. Obrázek č. 3 Základní uspořádání Základní rozostření (rozprojikování, neostrost) N = f a b (mm), kde a = (c b) Neostrost N je vlastně polostín způsobený rozměrem ohniska rentgenky a geometrickým uspořádáním daným parametry a a b. Rentgenový obraz je dvourozměrné zobrazení třírozměrného objektu. K jeho vzniku je potřeba zdroje záření, vyšetřovaný objekt a plocha, na kterou se obraz promítne a zviditelní, tj. film, luminiscenční plocha, xerografická plocha, speciální deska pro digitální radiografii. 11

12 Skialogie rozeznává dva druhy projekce: Paralelní projekce zdroj záření je v nekonečnu a záření probíhá paralelně. Při této projekci je obraz totožný s objektem. Jelikož při RTG vyšetření je ohnisko (zdroj záření) blízko objektu, jedná se vždy o centrální projekci. Centrální projekce při níž se paprsky šíří rozbíhavě, tj. při výstupu z rentgenky tvoří komolý kužel nebo jehlan a hovoříme o tzv. užitečném svazku, jehož osu tvoří centrální paprsek. Obrázek č. 4 Druhy projekcí Při šikmé i kolmé projekci dochází ke zvětšení obrazu, což je dáno rozbíhavostí svazku. Zvětšení Z je poměr mezi vzdáleností OO (ohnisko obraz) ku vzdálenosti OP (ohnisko předmět). od filmu. OO Z = OP Obraz je zvětšen tím více, čím je ohnisko blíže objektu nebo čím je objekt dále Z uvedeného vyplývá, že při snímkování by měla být co největší vzdálenost ohniska od filmu a co nejmenší vzdálenost objektu od filmu. Tato vzdálenost je však omezena RTG přístrojem. Všeobecně se udává, že ohnisková vzdálenost by měla být rovna pětinásobku tloušťky vyšetřované části těla. Mezi výjimky patří skiaskopie, kdy může vzdálenost ohnisko kůže klesnout až a nejnižší přípustnou hranici 35 cm. RTG obraz, pro lidské oko neviditelný, je zviditelněn pomocí využití luminiscenčního efektu RTG záření (skiaskopie, foliové filmy), kdy při dopadu RTG záření na některé látky (luminofory) je vyvoláno jejich světélkování, nebo fotochemický efekt (bezfoliové filmy), kdy RTG záření působí podobně jako světlo na halogenidy stříbra (AgBr a AgJ) tak, že uvolňuje jejich vazbu (stříbro se stane 12

13 neutrálním, bromid se odstraní při vyvolávacím procesu a nereagující stříbro zčerná tam, kde je velká intenzita záření). Tvorbě obrazu napomáhají zesilovací folie (jemně kreslící, univerzální a vysoce zesilující) umístěné uvnitř filmové kazety. Zesilovací folie je tvořena lanthanoidy, které tvoří modré světlo, nebo je tvořena gadoliniem zelené světlo. Přibližně platí, že se na zčernání foliových filmů podílí z 5 % RTG záření a z 95 % emitované světlo Vyvolávací proces zpracování filmového materiálu Doba, kdy se používalo ruční máčení (mokrá cesta) snímků ve vývojce a ustalovači, je již takřka doba minulá, stejně tak jako pomalu mizí z pracovišť filmové vyvolávací automaty, které nahrazují: nepřímá digitalizace RTG obrazu CR (Computed Radiography) přímá digitalizace RTG obrazu DR (Direct Radiography; někdy také DDR Direct Digital Radiography) Stále jsou však ještě používány, a proto se o nich zmíním také jen stručně, schématicky pro nástin. Mokrá cesta - film se ukotví do rámečku a postupně se ponořuje v tancích s vývojkou, ustalovačem a vypírací lázní a poté se snímky suší. Suchá cesta probíhá ve vyvolávacích automatech a bez přímého kontaktu laboranta s chemikáliemi Vyvolávací automat Schématický popis zpracování filmu ve vyvolávacím automatu. Vložení vývojka dochází k redukci rozloženého bromidu stříbrného amorfní stříbro (zčernání) zůstává na filmu. S bromidem reaguje hydroxid sodný (NaOH) ze zásadité vývojky a zreaguje se sodíkem (Na). Urychlovač, NaOH + redukční látky femidon a hydrochloridon. Další součástí vývojky je siřičnan sodný (Na 2 SO 3 ) jako konzervační látka, bromid stříbrný (AgBr), bromid sodný (NaBr) jako zpomalovač - prokreslení. V průběhu vyvolávání dochází k automatické obnově 13

14 vývojky (+1x týdně výměna, vyčištění automatu) očištění od vývojky ustalovač, siřičnan draselný (K 2 SO 3 ) dojde k ustálení nerozloženého AgBr; část nezreagovaného AgBr musí být odstraněna v ustalovači ustalovač vypírací lázeň sušička ven do zásobníku. Doba zpracování s v závislosti na teplotě lázní. Obrázek č. 5 Schéma funkce vyvolávacího automatu 2. Digitalizace Receptorem obrazu pro skiagrafii je film. S narůstající kvalitou polovodičové technologie jsou jednotlivé prvky analogového systému nahrazovány čipy citlivými na světlo či RTG záření. Pro všechny digitalizované RTG obrazy jsou charakteristické dva způsoby zpracování obrazu on line processing a postprocessing přímé a následné zpracování obrazu. Účelem digitalizace není jenom možnost archivace rentgenových snímků, ale i pozdější počítačové zpracování, kterým je možné např. zvýšit kontrast. 14

15 o V digitální radiografii není přímá souvislost mezi dávkou (expozicí) a denzitou radiogramu. o Zobrazovací systém automaticky/manuálně upraví výsledný radiogram v závislosti na použité expozici. o Digitální obrazové receptory se často označují jako receptory s variabilní citlivostí 2.1. Sekundární digitalizace - Film Digitizing Jedná se o dodatečnou digitalizaci již zhotovených klasických filmových RTG snímků mokrou nebo suchou cestou. Nejjednodušší digitalizace je fotografování digitálním fotoaparátem rentgenového snímku na negatoskopu. Výsledkem je však velmi nízká kvalita, u rentgenových snímků pro nedestruktivní zkoušení je kvalita nedostatečná. Proto se provádí digitalizace ve scanneru. Jedná se o speciální scannery, které umožňují digitalizovat snímky do vysokých hodnot zčernání. Obraz je snímán bod po bodu laserovým paprskem nebo prosvětlován intenzivním světelným zdrojem (400 W žárovka s optikou) a snímán řádkovým snímačem. Možné je převést do digitální podoby všechny standardní formáty filmů až do šířky 35 cm, bez omezení délky. Rozlišení lze použít mezi 50 µm a 500 µm. Můžeme pracovat s dynamickým rozsahem (zčernáním) D=0 až D=4,7. Film cm může být převeden do digitální podoby za pouhých 7 sekund. Obrázek č. 6 Filmový scanner General Electric FS50b 15

16 2.2. Nepřímá digitalizace CR (Computed Radiography) Hlavní rozdíl mezi analogovou skiagrafií a nepřímou digitalizací spočívá v tom, že RTG film je nahrazen paměťovou folií. Zacházení s kazetou s paměťovou folií je stejné jako s kazetou filmovou po stránce expozice, protože kazeta se liší jen nepřítomností zesilovacích folií a je doplněna o paměťový čip pro vkládání údajů o pacientovi. Jedna čtečka paměťových kazet lze využít pro několik RTG vyšetřoven a tím výrazně snížit pořizovací náklady. U nepřímé digitalizace není nutno provádět žádné úpravy, které jsou nutné např. při instalaci plochého detektoru pro přímou digitalizaci. Pro CR lze použít veškeré nářadí využívané při pořizování snímků na rentgenový film Paměťové folie Paměťové folie jsou někdy také nesprávně nazývané fosforovými foliemi, protože neobsahují prvek fosfor, ale mikrokrystaly na bázi CsI. Při dopadu rentgenového záření jsou vybuzeny elektrony v krystalické struktuře folie a posouvají se do vyšších energetických vrstev, kde zůstávají v kvazistabilním stavu. Ve speciálním scanneru se pomocí laserového svazku tyto elektrony uvolňují a ve fluorescenční vrstvě vznikne viditelný obraz. Snímek je sejmut a digitalizován. Paměťové folie mají velkou dynamiku, což je zvlášť vhodné při prozařování materiálů o různých tloušťkách (absorpce). Životnost folie je teoreticky nekonečná, v praxi však dochází k mechanickému poškození manipulací s foliemi Digitizér (scanner, čtečka) pro CR Latentní obraz se z paměťové folie vyvolá osvitem červeným nebo blízce infračerveným světlem na principu fotoluminiscence. Analogicky jako na zesilovacích 16

17 Obrázek č. 7 Schéma CR digitizéru foliích. Podle konstrukce paměťových folií lze takto vzniklý latentní obraz uchovávat až po několik dní. Chceme-li latentní obraz vyvolat zviditelnit, používáme monochromatické světlo laseru. Viditelné světlo vyvolané osvitem paměťové folie se zachytí ve fotonásobiči - detektoru, kde je převedeno na elektrický impuls. Pro každý pixel je v binární stupnici k dispozici jasová škála (2 12 = 4096). Před detektor musí být vložen filtr, který odstíní světlo budícího laseru, neboť intenzita tohoto světla je vyšší, než intenzita světla vznikajícího osvitem paměťové folie. Po přečtení latentního obrazu je plocha folie vystavena krátkému působení velmi intenzivního světla, které převede veškerý latentní obraz ve viditelné světlo. Zaručí tím, že žádná z předchozích informací nebude zdrojem šumu při následném použití. Dochází k takzvanému vyčištění (vybití) folie, tím se renovuje. Čtecí laserové zařízení je schématicky znázorněno na Obr Identifikační konzole Identifikační konzole slouží k zadávání dat týkajících se pacientů a parametrů pro vyšetření pomocí klávesnice. Štítkem s čárovým kódem, čipem či magnetickým proužkem na kazetě jsou přiřazeny informace o pacientovi, popř. o typu vyšetření, a ty jsou dále předávány z konzole na pracovní stanici, odkud jsou tyto informace přidávány a pak i zobrazeny u výsledného snímku po zpracování v digitizéru. Rozsah zadávaných informací na indentifikační konzoli a jejich přenos je dán softwarem. 17

18 Ovládací konzole Rychlé zadání identifikačních údajů pacienta přímým vstupem přes klávesnici a vlastní ovládání RTG přístroje o jednoduché operace lze ovládat přes dotekovou obrazovku o výběr orgánových programů Pracovní konzole Umožňuje zobrazení, dodatečné opravy a úpravy dat pořízených snímků, jejich úpravu, odeslání již upravených snímků na archivační server (PACS), vypalovací server (CD, DVD), případně na tisk, kde je možnost využití laserového tisku nebo inkoustového tisku na papír či poloprůsvitné folie nahrazující film. Opět je rozsah postprocessingu dán programovým vybavením systému a přístupovými právy jednotlivých uživatelů k provádění úprav Přímá digitalizace DR (direct radiography) nebo DDR (direct digital radiography) Jednoznačně je do budoucna nejperspektivnějším zobrazovacím systémem. K detekci RTG záření se používá speciální čip, tvořený maticí světlocitlivých polovodičových prvků, na jejichž počtu závisí rozlišovací schopnost snímače, doba k přečtení a pořizovací cena. Tento detektor je umístěn pod/za bucky clonou. Obdobně, jako je u CR používáno několik konzolí, je u DR vše sdruženo do jednoho pracovního počítače, který běží na běžném operačním systému (Windows, Linux, Apple) Vyrábějí se dva systémy: s přímou konverzí rentgenového záření s nepřímou konverzí rentgenového záření, které jsou také označovány podle svého vzhledu jako ploché panelové detektory (Flat Panel Detector, FPD) Současnou nevýhodou detektorů je jejich poměrně vysoká cena. 18

19 Obrázek č. 8 Plochý panelový detektor (FPD) Obrázek č. 9 Dělení přímé digitalizace a možnost digitálního zachycení RTG záření 19

20 Detektor s přímou konverzí (a-se) Technologicky je tvořen přidáním detekční polovodičové vrstvy (využívá vnitřního fotoelektrického jevu ke generování dvojice nábojových nosičů elektron-díra) na elektronický tranzistorový sendvič TFT (Thin-Film Transistor). Typickým polovodičovým materiálem je amorfní selen (a-se detektor) vzhledem k jeho výborným detekčním vlastnostem a extrémně vysoké dosahované prostorové rozlišovací schopnosti. Před ozářením je napříč amorfní Se vrstvy pomocí horní elektrody přiloženo vysoké elektrostatické pole (jednotky kv), vlivem kterého jsou generované nábojové nosiče nasměrovány ke sběrným elektrodám. Vzájemná separace detekčních elementů je provedena pomocí tvarujícího elektrického pole uvnitř Se vrstvy. Pro jemnou rozlišovací schopnost se užívá hlavně při zobrazování v zubním lékařství. Obrázek č. 10 Schéma a-se detektoru s přímou konverzí 20

21 Detektor s nepřímou konverzí Detektor s nepřímou konverzí (a-si) Tento typ detektoru využívá jevu luminiscence scintilačního krystalu, a tím přetváří latentní RTG obraz na světelný meziobraz, který je následně převeden na elektrický signál ve vrstvě amorfního křemíku. Technologicky je tvořen přidáním matrice polovodičových fotodiod. Používají se dva typy scintilátorů: amorfní, se standardní technologií luminiscenčního štítu, kde nevýhodou je značný rozptyl světla; a s uspořádanou krystalickou strukturou, amorfní strukturovaný CsI, kde podélné krystaly jsou uspořádány paralelně (významné potlačení rozptylu světla). Obrázek č. 11 Schéma rozdílu mezi amorfním a amorfním strukturovaným scintilátorem Fyzikální mechanizmus nepřímé konverze: latentní RTG obraz absorpce RTG záření v scintilačním krystalu světelný meziobraz v scintilačním krystalu snímání meziobrazu polem fotodiod a převod na el. signál přenos el. signálu TFT polem a zesílení A / D převod 21

22 CCD a CMOS detektor CCD (Charge Coupled Device) snímače jsou zařízení citlivá na dopadající světlo. Podle způsobu "sběru" elektrického náboje z jednotlivých světlocitlivých buněk se dále dělí na progresivní a prokládané. U progresivních CCD snímačů je elektrický náboj sbírán vysokou rychlostí ze všech buněk téměř najednou (FTD - Frame Transfer Device). U prokládaných CCD snímačů je elektrický náboj sbírán po částech. Proto se neobejdou bez mechanické závěrky, která určuje dobu, po kterou jsou všechny buňky osvětleny. Výhodou prokládaných CCD Obrázek č. 12 CCD detektor snímačů je jejich snadnější výroba, a tím i nižší výrobní náklady. Ale i přesto je technologie výroby CCD prvků velmi náročná a drahá. Každý snímač totiž potřebuje ke své funkci tři různá napájecí napětí, čímž rovněž roste spotřeba energie. Výhody: o nevyskytují se vážné chyby, protože technologie je už dostatečně známá Nevýhody: o pomalejší přenos náboje Snímače typu CMOS (Complementary Metal Oxid Semiconductor) využívají polovodičové součástky. Ty jsou řízené elektrickým polem a k provozu jim stačí jen jedno napájecí napětí, díky čemuž mají menší spotřebu energie. CMOS snímače se vyrábí podobně jako integrované obvody, díky tomu klesá jejich výrobní cena. Tyto snímače můžeme opět rozdělit na dvě skupiny. Obrázek č. 13 CMOS detektor 22

23 Pasivní CMOS (PPS - Passive Pixel Sensors) generují elektrický náboj úměrný energii dopadajícího svazku světelných paprsků. Náboj jde přes zesilovač do A/D převodníku, stejně jako u CCD. V praxi však pasivní CMOS dávají díky šumu špatný obraz. Druhým typem jsou aktivní CMOS (APS - Active Pixel Sensors). U těch je každý světlocitlivý element doplněn analytickým obvodem. Ten měří šum a eliminuje ho. Právě tyto snímače mají velkou budoucnost. Hlavní výhody CMOS snímače oproti CCD snímači: o nižší spotřeba energie o nižší zbytkové teplo (toto je problém u velkých CCD snímačů), čím více se snímač zahřeje, tím více produkuje digitálního šumu o jednodušší výroba o při výrobě je menší problém s chybovostí a nižší spotřeba drahého křemíku o rychlejší přenos náboje ze snímače na A/D převodník Obrázek č. 14 Princip maticového čtení 23

24 2.4. Další zařízení používané při CR a DR Diagnostické LCD monitory V současné době se preferuje prohlížení zhotovených snímků na diagnostických LCD monitorech s vysokými nároky na kvalitu a přesnost zobrazení. Technologie grafických karet s dvojitým výstupem umožňuje monitory uspořádat do dvojic, systém párování zároveň třídí dvojice monitorů podle více jak stovky kritérií, aby systém dvou monitorů byl zbaven rušivých odlišností mezi nimi. Monitory jsou vybaveny stabilizačním systémem, takže se jas mění jak s časem, tak i s teplotou jen velmi málo. Záruka na podsvětlovací trubice je až dva roky, spolu s pětiletou zárukou na elektroniku monitorů garantuje dlouhodobou funkčnost monitoru. Kvalita zobrazení je kontrolována, gama křivka zůstává neměnná, její parametry se ukládají do paměti během kalibrace, pro přesnější vykreslení přechodů šedi je použita patentovaná technologie ASIC. Monitory také podporují síťovou kalibraci a obsluhu Ploché negatoskopy Přestože se preferuje prohlížení snímků přímo na diagnostických LCD monitorech, stále jsou ordinace bez počítačového vybavení či zdravotnická oddělení a jejich pracovníci, kteří upřednostňují filmovou podobu snímků a k jejich prohlížení používají negatoskopy. I tato prohlížecí zařízení procházejí změnami a podléhají modernizaci. Ultraploché negatoskopy využívají nejmodernější TFT-LCD technologii podsvícení používanou zatím jen u plochých monitorů. Zdroje světla CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) nevyzařují téměř žádné teplo a mají velmi dlouhou životnost. Kmitají s vysokou frekvencí 40 khz, takže i při dlouhém čtení se neprojeví únava ze stroboskopického efektu, a navíc vyzařují namodralé světlo s barevnou teplotou K, které je pro čtení rentgenových snímků mnohem vhodnější než denní bílé světlo s barevnou teplotou K emitované standardními zářivkami. Vzhledem k vysoké barevné teplotě není nutné, aby tyto negatoskopy měly stejně vysoký jas jako běžné negatoskopy s denní teplotou světla. Vyrábějí se v různých velikostech 24

25 s možností zavěsit na zeď či položit na stůl a lze je doplnit o madlo pro snadné přenášení. Lze volit negatoskopy bez nebo s regulací jasu, přičemž u vícepolových negatoskopů lze ovládat jas společně, avšak zapínání a vypínání je u jednotlivých polí samostatné. Mezi komfortní patří zapínaní na fotobuňku při přiložení RTG filmu MARIE PACS/PACS MARIE je zkratkou obsáhlejšího a výstižnějšího názvu Medical Archiving and Retrieval of Images Electronically (archivace a vyhledávání elektronických obrázků v medicíně) a patří do produktů, které jsou obecně označovány jako Picture Archiving and Communication Systém - PACS (obrazový archivační a komunikační systém) PACS je informační systém obhospodařující a archivující obrazová data v digitální podobě. Je založen na DICOM 3 obrazovém protokolu (Digital Communication in Medicine), který je závazný pro všechny výrobce přístrojů v digitálním zobrazení: CT, MRI, US, radiografie, angiografie, fluorografie, nukleární medicínu a jiné metody. Z praktického hlediska to znamená, že specialista může mít k dispozici obrazovou informaci o stavu pacienta bezprostředně po ukončení jeho snímkování. Navíc tyto informace je možné sdílet i na více pracovištích současně (možnost konzultací po telefonu). Po určité době jsou takto uložená data přesunuta do dlouhodobého archivu. Jako operační systém je na straně serveru použit Linux a na straně klienta není použití operačního systému limitováno. V případě použití DICOM prohlížečů od jiných výrobců je z hlediska doporučených technologií třeba ctít požadavky dodavatelů. Přednosti: On-line distribuce obrazových dat - okamžitý přístup lékaře ke snímkům Automatizovaná archivace dat Zvýšení kvality vyšetření - přesun dat i komfortnějších diagnostických nástrojů přímo k ošetřujícímu lékaři Významné snížení pracnosti a chybovosti - možnost provázání s nemocničním informačním systémem (NIS) Ekonomický přínos - významná úspora filmů a chemikálií 25

26 Systém MARIE PACS je založen na internetových a intranetových technologiích. Komunikace s jednotlivými modalitami tedy probíhá převážně elektronickou cestou, tzv. po síti. MARIE PACS však umožňuje uživatelsky jednoduchým způsobem přenést potřebná data na CD a distribuovat je do kterékoliv pracovní stanice i mimo nemocnici. Společně s informacemi o vyšetření se na CD automaticky přenesou i všechny programy potřebné k samočinnému spuštění prohlížeče. PACS je modulární systém umožňující pružný růst dle aktuální potřeby konkrétního zákazníka. Pokrývá tak požadavky jednoduchého bezfilmového pracoviště (i s jedinou modalitou), komplexního PACS systému s napojením na informační systém nemocnice (NIS/RIS), ale i regionálního PACS řešení s možností napojení na různé zdroje dat a různé subjekty (libovolné PACS systémy). Systém tvoří moduly: o MARIE Server - komunikace s modalitami a distribuce informací směrem ke klientům, do dalších serverů MARIE PACS, případně do PACS řešení třetích stran. Údržba databáze informací o umístění dat o MARIE Klient - výběr, třídění a prohlížení uložených dat s možností jejich elektronického zpracování o MARIE Deposit - optimalizované využití zdrojů umožňuje vícenásobné souběžné a nezávislé čtení/zápis do páskových zařízení o MARIE NIS Konektor - rozhraní pro komunikaci s informačním systémem nemocnice o MARIE Konvertor - slouží k převodu obrazových dat z digitálních fotoaparátů, scannerů apod. do standardu DICOM o MARIE Mirror - monitoruje děje MARIE Server tak, aby v případě havárie plně převzal jeho funkčnost o MARIE Cluster - slouží pro rozdělení zátěže při velkém objemu vstupujících a zpracovávaných dat o MARIE Enterprise - umožňuje propojení více oddělených jednotlivých serverů tak, že zpřístupní data pořízená na jednotlivých serverech. Využití hlavně pro sdílení dat pořízených na různých místech 26

Digitalizace v mamografii. H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář

Digitalizace v mamografii. H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář Digitalizace v mamografii H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář Digitalizace jako fenomen posledních let Digitalizace v radiologii v ČR i na Slovensku představuje v posledních 5-6 letech jasnou volbu

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

Digitalizace v radiologii a digitální obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti. Bartoňková H., Polko V.

Digitalizace v radiologii a digitální obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti. Bartoňková H., Polko V. Digitalizace v radiologii a digitální obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti Bartoňková H., Polko V. Zdravotnický formát pro obrazovou dokumentaci DICOM 3 (Digital Imaging and Communication

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07

Více

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU PACS = BEZFILMOVÝ PROVOZ PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATING SYSTEM SYSTÉM PRO ARCHIVACI A DISTRIBUCI OBRAZOVÝCH DAT DICOM (Digital

Více

FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum

FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA CHEMICKÁ Doc. Ing. Michal Veselý, CSc. Ing. Petr Dzik Ing. Jiří Zita FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum Brno 2005 1 Vysoké učení techické v Brně, Fakulta chemická, 2005

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

Nové aplikační možnosti použití rentgenové projekční mikroskopie a mikrotomografie pro diagnostiku předmětů kulturního dědictví

Nové aplikační možnosti použití rentgenové projekční mikroskopie a mikrotomografie pro diagnostiku předmětů kulturního dědictví Nové aplikační možnosti použití rentgenové projekční mikroskopie a mikrotomografie pro diagnostiku předmětů kulturního dědictví Klíma Miloš., Sulovský Petr Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Více

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii Radiační ochrana 2002 Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii Zubní rentgeny pro intraorální snímkování kontrolované komponenty a parametry pro řízení kvality provozu Radiační ochrana

Více

ZUBNÍ FANTOM DEP-501

ZUBNÍ FANTOM DEP-501 ZUBNÍ FANTOM DEP-501 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA příloha: Zajišťování jakosti rentgenových vyšetření ve stomatologii V.M.K., spol. s r.o., Na Proseku 9/45, Praha 9 tel. 283 880 151, fax 283 882 255 e-mail: vmk@vol.cz,

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76)

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) POPÍŠ VYNÁLEZU 186037 Ul) (BI) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Radek Lacina Obsah Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Historie Bratři Lumiérové 1895 patentován kinematograf 35 mm film, 16 fps (převzato od Edisona)

Více

Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách

Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách Efektivní výuka na SZŠ (zkrácený název) CZ.1.07/1.1.02/02.0074 Trvání projektu:

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Strojové vidění (machine vision)

Strojové vidění (machine vision) Inspekční kamerové systémy Strojové vidění (machine vision) Inspekční kamerové systémy 1 Úvod 2 Kamery vývoj, typy, funkce, hardware, komunikační rozhraní 3 Osvětlení 4 Sofware 5 Průmyslové aplikace 1

Více

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ ČÁROVÉ KÓDY nejstarší a nejrozšířenější metoda automatické identifikace pro automatický sběr dat kombinace tmavých čar a světlých mezer data

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE DIGITÁLNÍMI ZOBRAZOVACÍMI SYSTÉMY

STRUČNÝ PRŮVODCE DIGITÁLNÍMI ZOBRAZOVACÍMI SYSTÉMY J IŽ 13 LET ZASTUPUJEME NA Č ESKÉM TRHU FIRMU STRUČNÝ PRŮVODCE DIGITÁLNÍMI ZOBRAZOVACÍMI SYSTÉMY V.M.K., spol. s r.o., Na Proseku 9/45, P.O.Box 43, 190 21 Praha 9 tel. 283 880 151, fax 283 882 255, e-mail:

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Vojtěch Přikryl Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 35 ID 143762 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Daniel Radoš 7.3.2012 21.3.2012 Příprava

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Digitalizace rtg pracoviště na nestátním zdravotnickém zařízení HPC rentgeny radiologické oddělení Barrandov Zadavatel veřejné zakázky: HPC rentgeny, s.r.o.

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ v oboru TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII 1. Cíl specializační přípravy Cílem specializační přípravy

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Gama spektroskopie Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Teoretický úvod ke spektroskopii Produkce a transport neutronů v různých materiálech, které se v daných zařízeních vyskytují (urychlovačem

Více

Termovizní měření. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery

Termovizní měření. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery Termovizní měření Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery 1 Teoretický úvod Termovizní měření Termovizní kamera je přístroj pro bezkontaktní měření teplotních polí na

Více

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry Expozice Kolimace Faktor stoupání Perioda rotace Akvizice. ovlivňují způsob akvizice. závisí na nich kvalita hrubých dat.

Více

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk princip a vývoj Pavel Stelšovský a Miroslav Těhle 2009 Obsah Jehličkové tiskárny Inkoustové tiskárny Tepelné tiskárny

Více

Planmeca ProMax 3D s Vlastnosti Technická specifikace

Planmeca ProMax 3D s Vlastnosti Technická specifikace 1(5) PŘÍSTROJ PLANMECA PROMAX 3D CBVT 1 Planmeca ProMax 3D s hlavní funkce Planmeca ProMax 3D má všechny funkce přístroje Planmeca ProMax, plus: Platforma Planmeca ProMax 3D má programovatelné SCARA 3

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

Komponenty a periferie počítačů

Komponenty a periferie počítačů Komponenty a periferie počítačů Monitory: v současné době výhradně ploché LCD monitory s úhlopříčkou 19 30 (palců, 1 palec = 2,54 cm) LCD (Liquid Crystal Display): skládá se z tzv. pixelů, každý pixel

Více

Fyzická bezpečnost. Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz

Fyzická bezpečnost. Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Fyzická bezpečnost Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál.

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál. Tiskárny Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál. Parametry a pojmy Formát: - Velikost tisknutého dokumentu Rozlišení: - hlavní

Více

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ

FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ Daniel Smutek 1), Ludvík Tesař 2) 1) 3. interní klinika 1.LF UK a VFN, Praha 2) Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou!

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! Telemedicína, Brno, 3. března 2014 RNDr. Milan Pilný MARIE PACS Je to systém pro práci s obrazovými DICOM daty v medicíně. Je klasifikován jako

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM IV Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích

Více

Čtečky čárového kódu pro logistiku. Jan Kučera

Čtečky čárového kódu pro logistiku. Jan Kučera Čtečky čárového kódu pro logistiku Jan Kučera Agenda O firmě Cognex Možnosti čárových čteček pro logistiku Výhody technologie plošného čtení založeného na zpracování obrazu Vlastnosti čteček DataMan pro

Více

Přehled důležitých parametů při výběru zobrazovací techniky OPG a CT. Část II. 3D zobrazení, dentální CT/CBT

Přehled důležitých parametů při výběru zobrazovací techniky OPG a CT. Část II. 3D zobrazení, dentální CT/CBT Přehled důležitých parametů při výběru zobrazovací techniky OPG a CT Část II. 3D zobrazení, dentální CT/CBT Tento materiál vznikl ve spolupráci se společností CAMOSCI CZECH s.r.o. specialistou na zobrazovací

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

1. Zdroje a detektory optického záření

1. Zdroje a detektory optického záření 1. Zdroje a detektory optického záření 1.1. Zdroje optického záření výkon a jeho časový průběh spektrální charakteristika a její stabilita v čase koherenční vlastnosti 1.1.1. Tepelné zdroje velmi malá

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft w w w. a x x o n n e x t. c o m Vy z k o u š e j t e N E X T NEXT úroveň výkonnosti, str. 2 NEXT úroveň spolehlivosti, str. 3 NEXT úroveň použitelnosti, str. 7 NEXT úroveň funkčnosti, str. 9 NEXT úroveň

Více

Technické údajeslt-a35k

Technické údajeslt-a35k Technické údajeslt-a35k Naše příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Držák objektivu Bajonet A společnosti Sony Kompatibilita objektivu Všechny typy objektivů

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

11. Polovodičové diody

11. Polovodičové diody 11. Polovodičové diody Polovodičové diody jsou součástky, které využívají fyzikálních vlastností přechodu PN nebo přechodu kov - polovodič (MS). Nelinearita VA charakteristiky, zjednodušeně chápaná jako

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN Datová úložiště Název výukového materiálu Datová úložiště Anotace Formou frontální prezentace se žáci dozví, jaké byly možnosti ukládání dat a současně si připomenou, jaká úložiště

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie Úkoly měření: 1. Seznamte se s ovládáním stereoskopického mikroskopu, digitálního mikroskopu a fotoaparátu. 2. Studujte pod mikroskopem různé preparáty. Vyberte vhodný

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Report termografické prohlídky

Report termografické prohlídky Report termografické prohlídky Spolecnost GESTO Products s.r.o. Zpracoval dr. Bílek Datum 31st January 2010 Hlavní poznámka Protokol z termovizní diagnostiky Rodinný dům objekt A Název firmy : Adresa :

Více

Základy techniky - fotoaparát

Základy techniky - fotoaparát Základy techniky - fotoaparát 1 XXXXXXX návod je pro zbabělce XXXXXXX 2 Podstata digitální fotografie rozdíl mezi analogovou a digitální fotografií je především ve způsobu záznamu obrazu na citlivou vrstvu

Více

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n Pracovní list Automatizační cvičení Konfigurace inteligentní instalace Ego-n Stmívání - LCD ovladač Vypracoval žák Jméno, příjmení Datum vypracování Datum odevzdání SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, 397

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš Základní části počítače Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš 1. OBSAH SKŘÍNĚ POČÍTAČE 1.1 Základní deska anglicky mainboard či motherboard Hlavním účelem základní desky je

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner Periferie Klávesnice: Klávesnice (keyboard) slouží jako základní vstupní zařízení pro zadávání textových a alfanumerických údajů. Obsahuje 101 až 104 kláves. Tyto klávesy lze rozdělit do 4 bloků: Abecední

Více

MEDATRON, spol. s r.o.

MEDATRON, spol. s r.o. MEDATRON, spol. s r.o. MEDATRON, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 v Brně a je ryze českou společností. Od zahájení činnosti se intenzivně věnuje oblasti diabetologie a od roku 1998 i prodeji přístrojů

Více

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Uvedené požadavky na technickou specifikaci jsou chápány jako minimální přípustné. Technická specifikace je nastavena níže uvedeným způsobem z důvodu zajištění

Více

TELEMEDICÍNA. ...kvalita provìøená medicínou

TELEMEDICÍNA. ...kvalita provìøená medicínou TELEMEDICÍNA...kvalita provìøená medicínou TruVidia Manager Chcete mít vše pod kontrolou? Efektivní možnosti pro komunikaci při každodenní klinické práci Digitální svět pokračuje ve vítězném pochodu na

Více

Virtuální ordinace praktická výuka v prostředí fakultního ambulantního informačního systému

Virtuální ordinace praktická výuka v prostředí fakultního ambulantního informačního systému Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav lékařské biofyziky Virtuální ordinace praktická výuka v prostředí fakultního ambulantního informačního systému Josef Hanuš, Jiří Záhora,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů IQ - SixSigma IQ SixSigma Popis: IQ-SixSigma je software vyvinutý pro analýzu a sledování procesů. Slouží ke statistickému řízení procesů (SPC Statistical Process Control). Může se jednat o technologické,

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s HX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s novým snímačem CMOS!!! Kompaktní digitální fotoaparát Cyber-shot s optickou stabilizací a vysokou citlivostí ISO3200,

Více

Automatický optický pyrometr v systémové analýze

Automatický optický pyrometr v systémové analýze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ K611 ÚSTAV APLIKOVANÉ MATEMATIKY K620 ÚSTAV ŘÍDÍCÍ TECHNIKY A TELEMATIKY Automatický optický pyrometr v systémové analýze Jana Kuklová, 4 70 2009/2010

Více