Trendy v digitální skiagrafii. Absolventská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trendy v digitální skiagrafii. Absolventská práce"

Transkript

1 Trendy v digitální skiagrafii Absolventská práce Michal Michael Ritoch Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Studijní obor: Diplomovaný radiologický asistent Vedoucí práce: Pečený Jakub, DiS. Datum odevzdání práce: 16. dubna 2007 Datum obhajoby: 12. června 2007 Praha 2007

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval samostatně a všechny použité prameny jsem uvedl podle platného autorského zákona v seznamu použité literatury a zdrojů informací. Praha 13. dubna Podpis autora 2

3 Poděkování Děkuji J.Pečenému, DiS. za odborné vedení absolventské práce a cenné rady při zpracování této práce. Dále bych rád poděkoval vedoucí mojí výukové skupiny paní A.Šimůnkové, lékařům, radiologickým laborantům, zdravotním sestrám, sanitářům Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha 8, Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha 4 Krč, rodičům a všem přátelům, zejména K. Majerové a P. Svárovskému, za podporu po dobu studia. 3

4 Souhlas s použitím práce Souhlasím s tím, aby moje absolventská práce byla půjčována ve Středisku vědeckých informací Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Praha 1, Alšovo nábřeží 6.. Podpis autora 4

5 Abstrakt v českém jazyce ABSTRAKT Ritoch Michal Michael Trendy v digitální skiagrafii Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Vedoucí práce: Pečený Jakub, DiS. Absolventská práce, Praha: VOZŠ a SZŠ, 2007, 45 stran Tato práce popisuje jak počátky rentgenologie tak i současnost a vytváří přehled o možnostech zobrazování RTG obrazu se zaměřením na digitalizaci. Pro digitalizaci jsou charakteristické dva způsoby zpracování obrazu a to on-line processing a postprocessing. Nejjednodušší digitalizací je ofocení snímku digitálním fotoaparátem. Pro nízkou kvalitu se nepoužívá a dává se přednost digitalizaci filmových snímků ve speciálních scannerech. Tyto dva způsoby nazýváme sekundární digitalizací. Další z možností digitalizace je tzv. nepřímá digitalizace. Zde už je kazeta s RTG filmem nahrazena kazetou s paměťovou folií. Zacházení s kazetou s paměťovou folií je stejné jako u klasických filmových kazet. Obraz v digitální podobě je získán za pomocí scanneru pro nepřímou digitalizaci. Životnost kazety s paměťovou folií je teoreticky neomezená, v praxi však dochází k mechanickému poškození při manipulaci ve scanneru. Nejperspektivnějším zobrazovacím systémem do budoucna je přímá digitalizace, kde se k detekci RTG záření používá čip tvořený maticí světlocitlivých polovodičových prvků. Tento detektor je umístěn pod/za bucky clonou. Vyrábějí se systémy s přímou konverzí RTG záření a s nepřímou konverzí RTG záření, které jsou označovány jako ploché panelové detektory a jsou v této práci blíže popsány spolu s dalšími zařízeními používanými při nepřímé a přímé digitalizaci. Samostatná kapitola je věnována výhodám a nevýhodám digitální a analogové skiagrafie a praktickému testu kvality. Klíčová slova: RTG, přímá digitalizace, nepřímá digitalizace, detektory 5

6 Resümee auf deutsch ABSTRAKT Ritoch Michal Michael Trendy v digitální skiagrafii Trends in Digital Skiagraphy Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Vedoucí práce: Pečený Jakub, DiS. Absolventská práce, Praha: VOZŠ a SZŠ, 2007, 45 stran Diese Arbeit beschreibt nicht nur Anfang der Röntgenologie, sondern auch ihre Gegenwart. Meine Abschlussarbeit beschreibt verwendete Abbildungsmöglichkeiten der Röntgenaufnahmen und konzentriert sich auf ihre Digitalisierung. Für die Digitalisierung sind zwei Arten der Bilderverarbeitung charakteristisch und zwar - Online-Processing und Postprocessing. Die einfachste Digitalisierung ist die Aufnahme des Bildes mit Digitalkamera. Aufgrund der niedrigeren Qualität wird diese Weise nicht benutzt. Es wird Filmdigitalisierung der Bilder in einem speziellen Scanner bevorzugt. Beide Methoden nennt man sekundäre Digitalisierung. Eine weitere Möglichkeit der Digitalisierung ist die sogenannte indirekte Digitalisierung. Hier ist schon die RTG Filmkassette gegen eine Speicherfolienkassette umgetauscht. Mit der Speicherfolienkassette wird gleich umgegangen, wie mit der RTG Filmkassette. Das Bild in der digitalen Form ist mit Hilfe des Scanners für indirekte Digitalisierung gewonnen. Gebrauchsdauer der Speicherfolie ist praktisch unbeschränkt, aber es kommt hier oft zu mechanischer Beschädigung bei der Manipulation im Scanner. Das beste Abbildungssystem für die Zukunft ist die direkte Digitalisierung, bei der zur Detektion der RTG - Strahlung ein Chip dient. Der Chip ist von einer Matrize der lichtempfindlichen Halbleiter-Elemente gebildet. Dieser Detektor befindet sich entweder unter oder hinter der Bucky-Blende. Es werden zwei Systeme hergestellt und zwar - mit der direkten Konversion der RTG - Strahlung und - mit der indirekten Konversion der RTG - Strahlung, die als Flachdetektorsystem bezeichnet sind. In dieser Abschlussarbeit sind ausführlich beide Konversionsformen und die Vorrichtungen 6

7 beschrieben, die bei indirekter und direkter Digitalisierung benutzt werden. Das Kapitel am Ende der Abschlussarbeit widmet sich den Vorteilen und Nachteilen der digitalen und analogen Skiagraphie sowie dem praktischen Teil Test der Qualität. Klíčová slova: RTG, Digitalisierung, Detektor, direkt, indirekt 7

8 Úvod Rozvoj techniky neponechává stranou ani oblast radiologie. V této práci shrnu vývoj zobrazování RTG obrazu digitálními systémy založenými na počítačovém zpracování obrazu, jenž postupně částečně nebo úplně nahradí filmové zobrazovací metody. 1. Historie Pátek, 8. listopadu Při pokusech s katodovou trubicí nechal padesátiletý Wilhelm Conrad Röntgen na pracovním stole krabičku, do které pravidelně odkládal svůj prsten. Na stole byly v těsné blízkosti také zabalené fotografické papíry. Krátce po pokusu, při kterém mu, k jeho rozladění, trubice shořela, použil filmy. Röntgen, profesor Würzburské univerzity zabývající se výzkumem tepelných vlastností plynů a elektrickými jevy na krystalech, byl sice barvoslepý, ale dovedl přesně rozeznávat nejjemnější rozdíly jasu světla. A na filmech objevil podivný kaz, který se tvarem nápadně podobal jeho prstenu. Fyzikální podstata záření byla vysvětlena postupně ve 20. až 30. letech 20. století. Proto profesor Röntgen nazval toto neznámé záření paprsky X. V anglosaské literatuře se dodnes používá označení X-rays, v češtině převážně výraz rentgenovo záření. První rentgenový snímek na světě, a sice ruky své ženy Berthy, zhotovil sám profesor Röntgen již měsíc po svém objevu, 22. prosince Toto datum je také považováno za den zrození rentgenologie, radiologie jako nového lékařského oboru. Při studiu paprsků X se zjistilo, že různé látky pro ni vykazují různou prostupnost. Další vlastností důležitou pro jejich využití v medicíně bylo, že způsobují zčernání fotografické emulze. Obrázek č. 1 W. C. Röntgen Je tedy možné s jejich pomocí vytvořit obraz objektu. Medicína tuto možnost využila a naučila se rentgenové paprsky používat pro diagnostiku, například pro vyhledávání cizích předmětů v lidském těle. Fotografická metoda byla postupně rozvíjena, takže v současné době je možné snímkovat i vnitřní orgány a cévy za pomoci 8

9 kontrastních látek, kterými se zkoumané objekty naplní. Vybírají se takové látky, které mají vyšší atomové číslo než okolní tkáně, aby jimi naplněné orgány byly na snímku dobře viditelné Vznik RTG záření Rentgenové záření je elektromagnetické vlnění, jehož vlnová délka se pohybuje okolo 10-9 m. Proniká hmotou i vakuem, jeho intenzita slábne se čtvercem vzdálenosti od zdroje záření a šíří se přímočaře. Nejdůležitějšími vlastnostmi tohoto elektromagnetického vlnění je průnik hmotou, luminiscenční efekt, fotochemický efekt, ionizace a biologický efekt. Při průniku hmotou je rentgenové záření zeslabováno, na čemž se podílí absorpce, rozptyl a tvorba pozitron-elektronových párů. Pozitronelektronové páry vznikají jen při užití velmi tvrdého RTG záření (tisíce kv), které se v RTG diagnostice nepoužívá. Absorpce se vysvětluje fotoefektem, při kterém foton narazí na některý oběhový elektron atomu, předá mu veškerou energii a zanikne. Elektron, na který foton narazil, vylétne mimo svou slupku. Jakmile vylétne mimo oblast silového pole atomu, dojde k ionizaci. Zůstane-li elektron v silovém poli, dostane se atom do vybuzeného stavu. Při návratu z vybuzeného do klidového stavu je vyzářená energie tím větší, čím byl elektron vybuzen na vyšší energetickou slupku atomu a to znamená, že se při absorpci tvoří sekundární záření. Rozptyl je klasický nebo Comptonův. U klasického dochází ke srážce rentgenového kvanta a obíhajícího elektronu, při které se vychýlí kvantum záření z původního směru, avšak neztratí žádnou energii a elektron se nevychýlí z dráhy. U Comptonova rozptylu se srazí kvantum záření s elektronem, záření se vychýlí z původního směru, ztratí část energie. Srážkou postižený elektron je vyražen z oběhové slupky. U obou typů rozptylů dostává sekundární záření nejrůznější směr. Přirozené záření X nebo-li rentgenové záření vzniká za velmi vysokých teplot například na Slunci. Umělým zdrojem RTG záření je rentgenka, kde vzniká prudkým zabrzděním velmi rychle letících elektronů hmotou o vysokém atomovém čísle. 9

10 Obrázek č. 2 Schéma rentgenky Nejprve však musí dojít k nažhavení katody a tím k uvolnění elektronů. Přivedeme-li mezi katodu a anodu napětí desítek či stovek kv, elektrony, které jsou okolo rozžhavené katody, se elektrickým polem urychlí k anodě. Nárazem na anodu se přibližně 1 % kinetické energie přemění na RTG záření a 99 % se změní v teplo. Záření vznikající dopadem elektronu na hmotu dělíme ještě na brzdné - vzniká změnou rychlosti elektronu v blízkosti jádra, a charakteristické - určené kvantovou povahou energetických hladin elektronů v obale atomu. Charakteristické záření nemá pro diagnostické účely ve skiagrafii žádný význam. Ve skiagrafii využíváme k zobrazovaní brzdné záření. 10

11 1.2. Zákonitosti projekce obrazu Z obrázku je zřejmé zvětšení obrazu je to funkce parametrů a a b. Obrázek č. 3 Základní uspořádání Základní rozostření (rozprojikování, neostrost) N = f a b (mm), kde a = (c b) Neostrost N je vlastně polostín způsobený rozměrem ohniska rentgenky a geometrickým uspořádáním daným parametry a a b. Rentgenový obraz je dvourozměrné zobrazení třírozměrného objektu. K jeho vzniku je potřeba zdroje záření, vyšetřovaný objekt a plocha, na kterou se obraz promítne a zviditelní, tj. film, luminiscenční plocha, xerografická plocha, speciální deska pro digitální radiografii. 11

12 Skialogie rozeznává dva druhy projekce: Paralelní projekce zdroj záření je v nekonečnu a záření probíhá paralelně. Při této projekci je obraz totožný s objektem. Jelikož při RTG vyšetření je ohnisko (zdroj záření) blízko objektu, jedná se vždy o centrální projekci. Centrální projekce při níž se paprsky šíří rozbíhavě, tj. při výstupu z rentgenky tvoří komolý kužel nebo jehlan a hovoříme o tzv. užitečném svazku, jehož osu tvoří centrální paprsek. Obrázek č. 4 Druhy projekcí Při šikmé i kolmé projekci dochází ke zvětšení obrazu, což je dáno rozbíhavostí svazku. Zvětšení Z je poměr mezi vzdáleností OO (ohnisko obraz) ku vzdálenosti OP (ohnisko předmět). od filmu. OO Z = OP Obraz je zvětšen tím více, čím je ohnisko blíže objektu nebo čím je objekt dále Z uvedeného vyplývá, že při snímkování by měla být co největší vzdálenost ohniska od filmu a co nejmenší vzdálenost objektu od filmu. Tato vzdálenost je však omezena RTG přístrojem. Všeobecně se udává, že ohnisková vzdálenost by měla být rovna pětinásobku tloušťky vyšetřované části těla. Mezi výjimky patří skiaskopie, kdy může vzdálenost ohnisko kůže klesnout až a nejnižší přípustnou hranici 35 cm. RTG obraz, pro lidské oko neviditelný, je zviditelněn pomocí využití luminiscenčního efektu RTG záření (skiaskopie, foliové filmy), kdy při dopadu RTG záření na některé látky (luminofory) je vyvoláno jejich světélkování, nebo fotochemický efekt (bezfoliové filmy), kdy RTG záření působí podobně jako světlo na halogenidy stříbra (AgBr a AgJ) tak, že uvolňuje jejich vazbu (stříbro se stane 12

13 neutrálním, bromid se odstraní při vyvolávacím procesu a nereagující stříbro zčerná tam, kde je velká intenzita záření). Tvorbě obrazu napomáhají zesilovací folie (jemně kreslící, univerzální a vysoce zesilující) umístěné uvnitř filmové kazety. Zesilovací folie je tvořena lanthanoidy, které tvoří modré světlo, nebo je tvořena gadoliniem zelené světlo. Přibližně platí, že se na zčernání foliových filmů podílí z 5 % RTG záření a z 95 % emitované světlo Vyvolávací proces zpracování filmového materiálu Doba, kdy se používalo ruční máčení (mokrá cesta) snímků ve vývojce a ustalovači, je již takřka doba minulá, stejně tak jako pomalu mizí z pracovišť filmové vyvolávací automaty, které nahrazují: nepřímá digitalizace RTG obrazu CR (Computed Radiography) přímá digitalizace RTG obrazu DR (Direct Radiography; někdy také DDR Direct Digital Radiography) Stále jsou však ještě používány, a proto se o nich zmíním také jen stručně, schématicky pro nástin. Mokrá cesta - film se ukotví do rámečku a postupně se ponořuje v tancích s vývojkou, ustalovačem a vypírací lázní a poté se snímky suší. Suchá cesta probíhá ve vyvolávacích automatech a bez přímého kontaktu laboranta s chemikáliemi Vyvolávací automat Schématický popis zpracování filmu ve vyvolávacím automatu. Vložení vývojka dochází k redukci rozloženého bromidu stříbrného amorfní stříbro (zčernání) zůstává na filmu. S bromidem reaguje hydroxid sodný (NaOH) ze zásadité vývojky a zreaguje se sodíkem (Na). Urychlovač, NaOH + redukční látky femidon a hydrochloridon. Další součástí vývojky je siřičnan sodný (Na 2 SO 3 ) jako konzervační látka, bromid stříbrný (AgBr), bromid sodný (NaBr) jako zpomalovač - prokreslení. V průběhu vyvolávání dochází k automatické obnově 13

14 vývojky (+1x týdně výměna, vyčištění automatu) očištění od vývojky ustalovač, siřičnan draselný (K 2 SO 3 ) dojde k ustálení nerozloženého AgBr; část nezreagovaného AgBr musí být odstraněna v ustalovači ustalovač vypírací lázeň sušička ven do zásobníku. Doba zpracování s v závislosti na teplotě lázní. Obrázek č. 5 Schéma funkce vyvolávacího automatu 2. Digitalizace Receptorem obrazu pro skiagrafii je film. S narůstající kvalitou polovodičové technologie jsou jednotlivé prvky analogového systému nahrazovány čipy citlivými na světlo či RTG záření. Pro všechny digitalizované RTG obrazy jsou charakteristické dva způsoby zpracování obrazu on line processing a postprocessing přímé a následné zpracování obrazu. Účelem digitalizace není jenom možnost archivace rentgenových snímků, ale i pozdější počítačové zpracování, kterým je možné např. zvýšit kontrast. 14

15 o V digitální radiografii není přímá souvislost mezi dávkou (expozicí) a denzitou radiogramu. o Zobrazovací systém automaticky/manuálně upraví výsledný radiogram v závislosti na použité expozici. o Digitální obrazové receptory se často označují jako receptory s variabilní citlivostí 2.1. Sekundární digitalizace - Film Digitizing Jedná se o dodatečnou digitalizaci již zhotovených klasických filmových RTG snímků mokrou nebo suchou cestou. Nejjednodušší digitalizace je fotografování digitálním fotoaparátem rentgenového snímku na negatoskopu. Výsledkem je však velmi nízká kvalita, u rentgenových snímků pro nedestruktivní zkoušení je kvalita nedostatečná. Proto se provádí digitalizace ve scanneru. Jedná se o speciální scannery, které umožňují digitalizovat snímky do vysokých hodnot zčernání. Obraz je snímán bod po bodu laserovým paprskem nebo prosvětlován intenzivním světelným zdrojem (400 W žárovka s optikou) a snímán řádkovým snímačem. Možné je převést do digitální podoby všechny standardní formáty filmů až do šířky 35 cm, bez omezení délky. Rozlišení lze použít mezi 50 µm a 500 µm. Můžeme pracovat s dynamickým rozsahem (zčernáním) D=0 až D=4,7. Film cm může být převeden do digitální podoby za pouhých 7 sekund. Obrázek č. 6 Filmový scanner General Electric FS50b 15

16 2.2. Nepřímá digitalizace CR (Computed Radiography) Hlavní rozdíl mezi analogovou skiagrafií a nepřímou digitalizací spočívá v tom, že RTG film je nahrazen paměťovou folií. Zacházení s kazetou s paměťovou folií je stejné jako s kazetou filmovou po stránce expozice, protože kazeta se liší jen nepřítomností zesilovacích folií a je doplněna o paměťový čip pro vkládání údajů o pacientovi. Jedna čtečka paměťových kazet lze využít pro několik RTG vyšetřoven a tím výrazně snížit pořizovací náklady. U nepřímé digitalizace není nutno provádět žádné úpravy, které jsou nutné např. při instalaci plochého detektoru pro přímou digitalizaci. Pro CR lze použít veškeré nářadí využívané při pořizování snímků na rentgenový film Paměťové folie Paměťové folie jsou někdy také nesprávně nazývané fosforovými foliemi, protože neobsahují prvek fosfor, ale mikrokrystaly na bázi CsI. Při dopadu rentgenového záření jsou vybuzeny elektrony v krystalické struktuře folie a posouvají se do vyšších energetických vrstev, kde zůstávají v kvazistabilním stavu. Ve speciálním scanneru se pomocí laserového svazku tyto elektrony uvolňují a ve fluorescenční vrstvě vznikne viditelný obraz. Snímek je sejmut a digitalizován. Paměťové folie mají velkou dynamiku, což je zvlášť vhodné při prozařování materiálů o různých tloušťkách (absorpce). Životnost folie je teoreticky nekonečná, v praxi však dochází k mechanickému poškození manipulací s foliemi Digitizér (scanner, čtečka) pro CR Latentní obraz se z paměťové folie vyvolá osvitem červeným nebo blízce infračerveným světlem na principu fotoluminiscence. Analogicky jako na zesilovacích 16

17 Obrázek č. 7 Schéma CR digitizéru foliích. Podle konstrukce paměťových folií lze takto vzniklý latentní obraz uchovávat až po několik dní. Chceme-li latentní obraz vyvolat zviditelnit, používáme monochromatické světlo laseru. Viditelné světlo vyvolané osvitem paměťové folie se zachytí ve fotonásobiči - detektoru, kde je převedeno na elektrický impuls. Pro každý pixel je v binární stupnici k dispozici jasová škála (2 12 = 4096). Před detektor musí být vložen filtr, který odstíní světlo budícího laseru, neboť intenzita tohoto světla je vyšší, než intenzita světla vznikajícího osvitem paměťové folie. Po přečtení latentního obrazu je plocha folie vystavena krátkému působení velmi intenzivního světla, které převede veškerý latentní obraz ve viditelné světlo. Zaručí tím, že žádná z předchozích informací nebude zdrojem šumu při následném použití. Dochází k takzvanému vyčištění (vybití) folie, tím se renovuje. Čtecí laserové zařízení je schématicky znázorněno na Obr Identifikační konzole Identifikační konzole slouží k zadávání dat týkajících se pacientů a parametrů pro vyšetření pomocí klávesnice. Štítkem s čárovým kódem, čipem či magnetickým proužkem na kazetě jsou přiřazeny informace o pacientovi, popř. o typu vyšetření, a ty jsou dále předávány z konzole na pracovní stanici, odkud jsou tyto informace přidávány a pak i zobrazeny u výsledného snímku po zpracování v digitizéru. Rozsah zadávaných informací na indentifikační konzoli a jejich přenos je dán softwarem. 17

18 Ovládací konzole Rychlé zadání identifikačních údajů pacienta přímým vstupem přes klávesnici a vlastní ovládání RTG přístroje o jednoduché operace lze ovládat přes dotekovou obrazovku o výběr orgánových programů Pracovní konzole Umožňuje zobrazení, dodatečné opravy a úpravy dat pořízených snímků, jejich úpravu, odeslání již upravených snímků na archivační server (PACS), vypalovací server (CD, DVD), případně na tisk, kde je možnost využití laserového tisku nebo inkoustového tisku na papír či poloprůsvitné folie nahrazující film. Opět je rozsah postprocessingu dán programovým vybavením systému a přístupovými právy jednotlivých uživatelů k provádění úprav Přímá digitalizace DR (direct radiography) nebo DDR (direct digital radiography) Jednoznačně je do budoucna nejperspektivnějším zobrazovacím systémem. K detekci RTG záření se používá speciální čip, tvořený maticí světlocitlivých polovodičových prvků, na jejichž počtu závisí rozlišovací schopnost snímače, doba k přečtení a pořizovací cena. Tento detektor je umístěn pod/za bucky clonou. Obdobně, jako je u CR používáno několik konzolí, je u DR vše sdruženo do jednoho pracovního počítače, který běží na běžném operačním systému (Windows, Linux, Apple) Vyrábějí se dva systémy: s přímou konverzí rentgenového záření s nepřímou konverzí rentgenového záření, které jsou také označovány podle svého vzhledu jako ploché panelové detektory (Flat Panel Detector, FPD) Současnou nevýhodou detektorů je jejich poměrně vysoká cena. 18

19 Obrázek č. 8 Plochý panelový detektor (FPD) Obrázek č. 9 Dělení přímé digitalizace a možnost digitálního zachycení RTG záření 19

20 Detektor s přímou konverzí (a-se) Technologicky je tvořen přidáním detekční polovodičové vrstvy (využívá vnitřního fotoelektrického jevu ke generování dvojice nábojových nosičů elektron-díra) na elektronický tranzistorový sendvič TFT (Thin-Film Transistor). Typickým polovodičovým materiálem je amorfní selen (a-se detektor) vzhledem k jeho výborným detekčním vlastnostem a extrémně vysoké dosahované prostorové rozlišovací schopnosti. Před ozářením je napříč amorfní Se vrstvy pomocí horní elektrody přiloženo vysoké elektrostatické pole (jednotky kv), vlivem kterého jsou generované nábojové nosiče nasměrovány ke sběrným elektrodám. Vzájemná separace detekčních elementů je provedena pomocí tvarujícího elektrického pole uvnitř Se vrstvy. Pro jemnou rozlišovací schopnost se užívá hlavně při zobrazování v zubním lékařství. Obrázek č. 10 Schéma a-se detektoru s přímou konverzí 20

21 Detektor s nepřímou konverzí Detektor s nepřímou konverzí (a-si) Tento typ detektoru využívá jevu luminiscence scintilačního krystalu, a tím přetváří latentní RTG obraz na světelný meziobraz, který je následně převeden na elektrický signál ve vrstvě amorfního křemíku. Technologicky je tvořen přidáním matrice polovodičových fotodiod. Používají se dva typy scintilátorů: amorfní, se standardní technologií luminiscenčního štítu, kde nevýhodou je značný rozptyl světla; a s uspořádanou krystalickou strukturou, amorfní strukturovaný CsI, kde podélné krystaly jsou uspořádány paralelně (významné potlačení rozptylu světla). Obrázek č. 11 Schéma rozdílu mezi amorfním a amorfním strukturovaným scintilátorem Fyzikální mechanizmus nepřímé konverze: latentní RTG obraz absorpce RTG záření v scintilačním krystalu světelný meziobraz v scintilačním krystalu snímání meziobrazu polem fotodiod a převod na el. signál přenos el. signálu TFT polem a zesílení A / D převod 21

22 CCD a CMOS detektor CCD (Charge Coupled Device) snímače jsou zařízení citlivá na dopadající světlo. Podle způsobu "sběru" elektrického náboje z jednotlivých světlocitlivých buněk se dále dělí na progresivní a prokládané. U progresivních CCD snímačů je elektrický náboj sbírán vysokou rychlostí ze všech buněk téměř najednou (FTD - Frame Transfer Device). U prokládaných CCD snímačů je elektrický náboj sbírán po částech. Proto se neobejdou bez mechanické závěrky, která určuje dobu, po kterou jsou všechny buňky osvětleny. Výhodou prokládaných CCD Obrázek č. 12 CCD detektor snímačů je jejich snadnější výroba, a tím i nižší výrobní náklady. Ale i přesto je technologie výroby CCD prvků velmi náročná a drahá. Každý snímač totiž potřebuje ke své funkci tři různá napájecí napětí, čímž rovněž roste spotřeba energie. Výhody: o nevyskytují se vážné chyby, protože technologie je už dostatečně známá Nevýhody: o pomalejší přenos náboje Snímače typu CMOS (Complementary Metal Oxid Semiconductor) využívají polovodičové součástky. Ty jsou řízené elektrickým polem a k provozu jim stačí jen jedno napájecí napětí, díky čemuž mají menší spotřebu energie. CMOS snímače se vyrábí podobně jako integrované obvody, díky tomu klesá jejich výrobní cena. Tyto snímače můžeme opět rozdělit na dvě skupiny. Obrázek č. 13 CMOS detektor 22

23 Pasivní CMOS (PPS - Passive Pixel Sensors) generují elektrický náboj úměrný energii dopadajícího svazku světelných paprsků. Náboj jde přes zesilovač do A/D převodníku, stejně jako u CCD. V praxi však pasivní CMOS dávají díky šumu špatný obraz. Druhým typem jsou aktivní CMOS (APS - Active Pixel Sensors). U těch je každý světlocitlivý element doplněn analytickým obvodem. Ten měří šum a eliminuje ho. Právě tyto snímače mají velkou budoucnost. Hlavní výhody CMOS snímače oproti CCD snímači: o nižší spotřeba energie o nižší zbytkové teplo (toto je problém u velkých CCD snímačů), čím více se snímač zahřeje, tím více produkuje digitálního šumu o jednodušší výroba o při výrobě je menší problém s chybovostí a nižší spotřeba drahého křemíku o rychlejší přenos náboje ze snímače na A/D převodník Obrázek č. 14 Princip maticového čtení 23

24 2.4. Další zařízení používané při CR a DR Diagnostické LCD monitory V současné době se preferuje prohlížení zhotovených snímků na diagnostických LCD monitorech s vysokými nároky na kvalitu a přesnost zobrazení. Technologie grafických karet s dvojitým výstupem umožňuje monitory uspořádat do dvojic, systém párování zároveň třídí dvojice monitorů podle více jak stovky kritérií, aby systém dvou monitorů byl zbaven rušivých odlišností mezi nimi. Monitory jsou vybaveny stabilizačním systémem, takže se jas mění jak s časem, tak i s teplotou jen velmi málo. Záruka na podsvětlovací trubice je až dva roky, spolu s pětiletou zárukou na elektroniku monitorů garantuje dlouhodobou funkčnost monitoru. Kvalita zobrazení je kontrolována, gama křivka zůstává neměnná, její parametry se ukládají do paměti během kalibrace, pro přesnější vykreslení přechodů šedi je použita patentovaná technologie ASIC. Monitory také podporují síťovou kalibraci a obsluhu Ploché negatoskopy Přestože se preferuje prohlížení snímků přímo na diagnostických LCD monitorech, stále jsou ordinace bez počítačového vybavení či zdravotnická oddělení a jejich pracovníci, kteří upřednostňují filmovou podobu snímků a k jejich prohlížení používají negatoskopy. I tato prohlížecí zařízení procházejí změnami a podléhají modernizaci. Ultraploché negatoskopy využívají nejmodernější TFT-LCD technologii podsvícení používanou zatím jen u plochých monitorů. Zdroje světla CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) nevyzařují téměř žádné teplo a mají velmi dlouhou životnost. Kmitají s vysokou frekvencí 40 khz, takže i při dlouhém čtení se neprojeví únava ze stroboskopického efektu, a navíc vyzařují namodralé světlo s barevnou teplotou K, které je pro čtení rentgenových snímků mnohem vhodnější než denní bílé světlo s barevnou teplotou K emitované standardními zářivkami. Vzhledem k vysoké barevné teplotě není nutné, aby tyto negatoskopy měly stejně vysoký jas jako běžné negatoskopy s denní teplotou světla. Vyrábějí se v různých velikostech 24

25 s možností zavěsit na zeď či položit na stůl a lze je doplnit o madlo pro snadné přenášení. Lze volit negatoskopy bez nebo s regulací jasu, přičemž u vícepolových negatoskopů lze ovládat jas společně, avšak zapínání a vypínání je u jednotlivých polí samostatné. Mezi komfortní patří zapínaní na fotobuňku při přiložení RTG filmu MARIE PACS/PACS MARIE je zkratkou obsáhlejšího a výstižnějšího názvu Medical Archiving and Retrieval of Images Electronically (archivace a vyhledávání elektronických obrázků v medicíně) a patří do produktů, které jsou obecně označovány jako Picture Archiving and Communication Systém - PACS (obrazový archivační a komunikační systém) PACS je informační systém obhospodařující a archivující obrazová data v digitální podobě. Je založen na DICOM 3 obrazovém protokolu (Digital Communication in Medicine), který je závazný pro všechny výrobce přístrojů v digitálním zobrazení: CT, MRI, US, radiografie, angiografie, fluorografie, nukleární medicínu a jiné metody. Z praktického hlediska to znamená, že specialista může mít k dispozici obrazovou informaci o stavu pacienta bezprostředně po ukončení jeho snímkování. Navíc tyto informace je možné sdílet i na více pracovištích současně (možnost konzultací po telefonu). Po určité době jsou takto uložená data přesunuta do dlouhodobého archivu. Jako operační systém je na straně serveru použit Linux a na straně klienta není použití operačního systému limitováno. V případě použití DICOM prohlížečů od jiných výrobců je z hlediska doporučených technologií třeba ctít požadavky dodavatelů. Přednosti: On-line distribuce obrazových dat - okamžitý přístup lékaře ke snímkům Automatizovaná archivace dat Zvýšení kvality vyšetření - přesun dat i komfortnějších diagnostických nástrojů přímo k ošetřujícímu lékaři Významné snížení pracnosti a chybovosti - možnost provázání s nemocničním informačním systémem (NIS) Ekonomický přínos - významná úspora filmů a chemikálií 25

26 Systém MARIE PACS je založen na internetových a intranetových technologiích. Komunikace s jednotlivými modalitami tedy probíhá převážně elektronickou cestou, tzv. po síti. MARIE PACS však umožňuje uživatelsky jednoduchým způsobem přenést potřebná data na CD a distribuovat je do kterékoliv pracovní stanice i mimo nemocnici. Společně s informacemi o vyšetření se na CD automaticky přenesou i všechny programy potřebné k samočinnému spuštění prohlížeče. PACS je modulární systém umožňující pružný růst dle aktuální potřeby konkrétního zákazníka. Pokrývá tak požadavky jednoduchého bezfilmového pracoviště (i s jedinou modalitou), komplexního PACS systému s napojením na informační systém nemocnice (NIS/RIS), ale i regionálního PACS řešení s možností napojení na různé zdroje dat a různé subjekty (libovolné PACS systémy). Systém tvoří moduly: o MARIE Server - komunikace s modalitami a distribuce informací směrem ke klientům, do dalších serverů MARIE PACS, případně do PACS řešení třetích stran. Údržba databáze informací o umístění dat o MARIE Klient - výběr, třídění a prohlížení uložených dat s možností jejich elektronického zpracování o MARIE Deposit - optimalizované využití zdrojů umožňuje vícenásobné souběžné a nezávislé čtení/zápis do páskových zařízení o MARIE NIS Konektor - rozhraní pro komunikaci s informačním systémem nemocnice o MARIE Konvertor - slouží k převodu obrazových dat z digitálních fotoaparátů, scannerů apod. do standardu DICOM o MARIE Mirror - monitoruje děje MARIE Server tak, aby v případě havárie plně převzal jeho funkčnost o MARIE Cluster - slouží pro rozdělení zátěže při velkém objemu vstupujících a zpracovávaných dat o MARIE Enterprise - umožňuje propojení více oddělených jednotlivých serverů tak, že zpřístupní data pořízená na jednotlivých serverech. Využití hlavně pro sdílení dat pořízených na různých místech 26

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti Antonín Koutský Mamografická rtg zařízení záznam obrazu na film digitální záznam obrazu nepřímá digitalizace (CR)

Více

Digitalizace v mamografii. H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář

Digitalizace v mamografii. H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář Digitalizace v mamografii H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář Digitalizace jako fenomen posledních let Digitalizace v radiologii v ČR i na Slovensku představuje v posledních 5-6 letech jasnou volbu

Více

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery Obrazové snímače a televizní kamery Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Snímače obrazových signálů akumulační a neakumulační. Monolitické

Více

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery Obrazové snímače a televizní kamery Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Snímače obrazových signálů akumulační a neakumulační. Monolitické

Více

Porovnání přímé a nepřímé digitalizace vztažená na radiační zátěž pacientů

Porovnání přímé a nepřímé digitalizace vztažená na radiační zátěž pacientů MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA RADIOLOGICKÝCH METOD Porovnání přímé a nepřímé digitalizace vztažená na radiační zátěž pacientů Bakalářská práce v oboru Radiologický asistent Vedoucí práce:

Více

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU Hystorie Alexander Bain (Skot) 1843 vynalezl fax (na principu vodivé desky s napsaným textem nevodivým, který se snímal kyvadlem opatřeným jehlou s posunem po malých

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0310 Anotace

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0310 Anotace VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Digitální mamografie. Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010

Digitální mamografie. Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010 Digitální mamografie Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010 Současný stav legislativy V Doporučení se klade důraz na účast místního radiologického fyzika. Při zkouškách moderních mamografických zařízení, hlavně

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Digitalizace v radiologii a digitální obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti. Bartoňková H., Polko V.

Digitalizace v radiologii a digitální obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti. Bartoňková H., Polko V. Digitalizace v radiologii a digitální obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti Bartoňková H., Polko V. Zdravotnický formát pro obrazovou dokumentaci DICOM 3 (Digital Imaging and Communication

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07

Více

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů identifikace firmy (včetně tel., faxu popř. e-mail.adresy, IČO) PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů oprávněný pracovník: č.povolení SÚJB: platnost: Protokol

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

MONITORING - KOMPLETACE

MONITORING - KOMPLETACE MONITORING - KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 01.05. DO 07.05.2010 1 Rokycanský deník STR. 1/2 2 Rokycanský deník STR. 2/2 3 Plzeňský deník STR. 1/1 4 www.ctusi.info/zpravodajstvi/zpravy/294/ endoskopie_bez_utrpeni

Více

Digitální radiografický systém GE Inspection Technologies CRx Vision

Digitální radiografický systém GE Inspection Technologies CRx Vision Digitální radiografický systém GE Inspection Technologies Základní informace: Systém GE Inspection Technologies je první scanner, který splňuje požadavky normy ISO 17636-2, Class A & B, ASME Section V

Více

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku Měřicí řetězec fyzikální veličina snímač měřicí zesilovač A/D převodník počítač převod fyz. veličiny na elektrickou (odpor, proud, napětí, kmitočet...) převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Více

Informace. v ceně života

Informace. v ceně života Informace STAPRO s.r.o. Pernštýnské nám. 51 530 02 Pardubice v ceně života www.stapro.cz STAPRO s. r. o. Významný dodavatel a poskytovatel: - informačních systémů - zdravotnické techniky - služeb v oblasti

Více

MONITOR. Helena Kunertová

MONITOR. Helena Kunertová MONITOR Helena Kunertová Úvod O monitorech Historie a princip fungování CRT LCD PDP Nabídka na trhu Nabídka LCD na trhu Monitor Výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických

Více

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Optoelektronika elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD Elektro-optické převodníky žárovka - nejzákladnější EO převodník nevhodné pro optiku široké spektrum vlnových délek vhodnost pro EO

Více

David Buchtela. Monitory 20.10.2009. Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze

David Buchtela. Monitory 20.10.2009. Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze 1 20.10.2009 Monitory Monitory David Buchtela Katedra informačního inženýrstv enýrství Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělsk lská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol 2 Monitory Monitor

Více

Variátor. Doutnavka. Zářivka. Digitron. Sensistor. Kompaktní Zářivka. Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.: Druha prednaska. VA charakteristika

Variátor. Doutnavka. Zářivka. Digitron. Sensistor. Kompaktní Zářivka. Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.: Druha prednaska. VA charakteristika VA charakteristika Variátor R S a R D. = f(u) VA charakteristika Doutnavka Sériové řazení 0-A náběhová oblast A-B pracovní oblast B-C oblast přetížení U R = I 27.2.2008 12:46 Základy elektroniky - 2. přednáška

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

5. Zobrazovací jednotky

5. Zobrazovací jednotky 5. Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír, diaprojektory Zobrazovací jednotky Pro připojení zobrazovacích jednotek se používá grafická karta nebo také video adaptér. Úkolem grafické karty

Více

Monitory a grafické adaptéry

Monitory a grafické adaptéry Monitory a grafické adaptéry Monitor je důležitá součást rozhraní mezi uživatelem a počítačem Podle technologie výroby monitorů rozlišujeme: CRT monitory (Cathode Ray Tube) stejný princip jako u TV obrazovek

Více

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Referát z atomové a jaderné fyziky Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Měřicí a výpočetní technika Šimek Pavel 5.7. 2002 Při všech aplikacích ionizujícího záření je informace o

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU PACS = BEZFILMOVÝ PROVOZ PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATING SYSTEM SYSTÉM PRO ARCHIVACI A DISTRIBUCI OBRAZOVÝCH DAT DICOM (Digital

Více

Zkoušení materiálů prozařováním

Zkoušení materiálů prozařováním Zkoušení materiálů prozařováním 1 Elektromagnetické vlnění Energie elektromagnetického vlnění je dána jeho frekvencí nebo vlnovou délkou. Čím kratší je vlnová délka, tím vyšší je frekvence. c T c f Př:

Více

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky Michal Bílek Karel Johanovský SPŠ - JIA Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír papír, dataprojektory 1 OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I FOTOAPARÁTY A FOTOGRAFIE Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com JAK TO VŠECHNO ZAČALO Co je fotografie? - Fotografie je proces získávání a uchování obrazu za pomocí

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Reprodukční fotografie

Reprodukční fotografie cepickova@kma.zcu.cz, fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Fotografické materiály filmy (fototechnické filmy) užívají se v kartografické polygrafii vzhledem k požadované rozměrové přesnosti

Více

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY Úvod do metrologie - 49-9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Čidlo (senzor, detektor, receptor) je em jedné fyzikální veličiny na jinou fyzikální veličinu. Snímač (senzor + obvod pro zpracování ) je to člen

Více

FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum

FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA CHEMICKÁ Doc. Ing. Michal Veselý, CSc. Ing. Petr Dzik Ing. Jiří Zita FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum Brno 2005 1 Vysoké učení techické v Brně, Fakulta chemická, 2005

Více

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory 25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie Bezdotykové měření Pyrometrie (obrázky viz. sešit) Bezdotykové měření teplot je měření povrchové teploty těles na základě elektromagnetického záření mezi tělesem

Více

Výkonnost v malých rozměrech a elegantním design: Planmeca ProOne

Výkonnost v malých rozměrech a elegantním design: Planmeca ProOne Výkonnost v malých rozměrech a elegantním design: Planmeca ProOne Planmeca představuje nový Planmeca ProOne, univerzální, plně digitální rentgen. S jeho kompaktními rozměry, špičkovou technologií a jednoduchým

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Petr Vaněček, katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni 19. listopadu 2009 1888, Geroge Eastman You press the button, we do

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty

Více

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1.

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1. TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1. Možnosti a uplatnění digi-fotografie Principy práce digi-fotoaparátu Parametry, funkce a typy digi-fotoaparátu Technika a příslušenství TYPY DIGITÁLNÍCH

Více

SNÍMÁNÍ OBRAZU. KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ. Petr Schmid listopad 2011

SNÍMÁNÍ OBRAZU. KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ. Petr Schmid listopad 2011 KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ SNÍMÁNÍ OBRAZU Petr Schmid listopad 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je

Více

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76)

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) POPÍŠ VYNÁLEZU 186037 Ul) (BI) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_13 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu.

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu. CCD 1. Snímací část Na začátku snímacího řetězce je vždy kamera. Před kamerou je vložen objektiv, který bývá možno měnit. Objektiv opticky zobrazí obraz snímaného obrazu (děje) na snímací součástku. Dříve

Více

Rentgen - příručka pro učitele

Rentgen - příručka pro učitele Cíl vyučovací hodiny: - student definuje pojem rentgen; - student zná objevitele RTG záření; - student umí popsat součásti RTG přístroje; - student zná rizika RTG záření; Rentgen - příručka pro učitele

Více

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha Videosignál A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer 1 Základ CCTV Základ - CCTV (uzavřený televizní okruh) Řetězec - snímač obrazu (kamera) zobrazovací jednotka (CRT monitor) postupné

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

Pořízení rastrového obrazu

Pořízení rastrového obrazu Pořízení rastrového obrazu Poznámky k předmětu POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Martina Mudrová duben 2006 Úvod Nejčastější metody pořízení rastrového obrazu: digitální fotografie skenování rasterizace vektorových obrázků

Více

Digitalizace signálu (obraz, zvuk)

Digitalizace signálu (obraz, zvuk) Digitalizace signálu (obraz, zvuk) Základem pro digitalizaci obrazu je převod světla na elektrické veličiny. K převodu světla na elektrické veličiny slouží např. čip CCD. Zkratka CCD znamená Charged Coupled

Více

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors).

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors). OBRAZOVKA TYPU CRT Princip obrazovky katodovou paprskovou trubici (Cathode Ray Tube) CRT, objevil 1897 dr. Brown. Roku 1936 byla patentována první televizní obrazovka. Obrazovka je vzduchoprázdná skleněná

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

1. Polotóny, tisk šedých úrovní

1. Polotóny, tisk šedých úrovní 1. Polotóny, tisk šedých úrovní Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice principu tisku polotónů a šedých úrovní v oblasti počítačové grafiky. Doba nutná k nastudování 2 hodiny 1.1 Základní

Více

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014 Úvod, optické záření Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014 Materiál je pouze grafickým podkladem k přednášce a nenahrazuje výklad na vlastní

Více

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody Obrazovkový monitor semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky Antonín Daněk Téma č. 7: princip, blokově základní obvody Základní princip proud elektronů Jedná se o vakuovou elektronku.

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL15 Ročník První Název školy

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA2_12 Název materiálu: Elektrický proud v plynech. Tematická oblast: Fyzika 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu elektrického proudu v plynech. Očekávaný

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 6) Snímání obrazu Petr Lobaz, 24. 3. 2009 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D MHS Snímání obrazu 2 / 41 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

Tiskárny. Tiskárny lze rozdělit na dvě základní skupiny: Kontaktní (Impaktní)

Tiskárny. Tiskárny lze rozdělit na dvě základní skupiny: Kontaktní (Impaktní) Tiskárny Z hlediska oblasti výpočetní osobních počítačů můžeme tiskárnu definovat jako výstupní zařízení sloužící k zhmotnění informací ve formě nejčastěji papírového dokumentu (tisk lze zabezpečit i na

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I PŘENOSOVÁ MÉDIA - KABELÁŽ Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com SKENERY princip Předlohu pro digitalizaci ozařuje zdroj světla a odražené světlo je vedeno optickým

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách

Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách Efektivní výuka na SZŠ (zkrácený název) CZ.1.07/1.1.02/02.0074 Trvání projektu:

Více

Charakteristiky optoelektronických součástek

Charakteristiky optoelektronických součástek FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Spolupracoval Jan Floryček Jméno a příjmení Jakub Dvořák Ročník 1 Měřeno dne Předn.sk.-Obor BIA 27.2.2007 Stud.skup. 13 Odevzdáno dne Příprava Opravy Učitel

Více

Mikroskopická obrazová analýza

Mikroskopická obrazová analýza Návod pro laboratorní úlohu z měřicí techniky Práce O1 Mikroskopická obrazová analýza 0 1 Úvod: Tato laboratorní úloha je koncipována jako seznámení se s principy snímání mikroskopických obrazů a jejich

Více

Digitální fotografie

Digitální fotografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální fotografie Autor: Magdaléna Kršnáková, Štěpán Holubec Editor: Zdeněk Poloprutský Praha, duben 2012 Katedra mapování a kartografie

Více

Detektory optického záření

Detektory optického záření Detektory optického záření Vrbová, Jelínková, Gavrilov, Úvod do laserové techniky, ČVUT FJFI, 1994 Kenyon, The light fantastic, Oxford Goldman, Lasers in Medicine, kapitola Optická a tepelná dozimetrie

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Elektrotechnická fakulta České vysoké učení technické v Praze. CCD vs CMOS. Prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.

Elektrotechnická fakulta České vysoké učení technické v Praze. CCD vs CMOS. Prof. Ing. Miloš Klíma, CSc. Elektrotechnická fakulta České vysoké učení technické v Praze CCD vs CMOS Prof. Ing. Miloš Klíma, CSc. 0 Multimedia Technology Group, K13137, FEE CTU 0 Historie snímání obrazu 1884 Paul Nipkow mechanický

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. obr Z ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) G 01 F 23/28. (22) Přihlášeno 18 09 84 (21) PV 6988-84

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. obr Z ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) G 01 F 23/28. (22) Přihlášeno 18 09 84 (21) PV 6988-84 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 250928 (И) (BI) (22) Přihlášeno 18 09 84 (21) PV 6988-84 (51) Int. Cl. 4 G 01 F 23/28 ÚftAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

Snímkování termovizní kamerou

Snímkování termovizní kamerou AB Solartrip,s.r.o. Na Plavisku 1235 755 01 Vsetín www.solarniobchod.cz mobil 777 642 777, e-mail: r.ostarek@volny.cz AKCE: Termovizní diagnostika vnitřní prostory rodinného domu č. p. 197 Ústí u Vsetína

Více

Monitory LCD. Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení.

Monitory LCD. Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení. Monitory LCD Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení. 1 Základní informace Kapalné krystaly byly objeveny v r.

Více

5. Radiografické určení polohy, profilu výztuže

5. Radiografické určení polohy, profilu výztuže 5. Radiografické určení polohy, profilu výztuže 5.1. Úvod Radiografický průzkum uložení a profilu jednotlivých prutů výztuže je vhodný především v silně vyztužených železobetonových konstrukcích, v nichž

Více

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013 Lasery Biofyzikální ústav LF MU Elektromagnetické spektrum http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:elmgspektrum.png http://cs.wikipedia.org/wiki/ Soubor:Spectre.svg Bezkontaktní termografie 2 Součásti laseru

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti

Více

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky předmětu veřejné zakázky Příloha č. 1c Zadavatel požaduje, aby předmět veřejné zakázky, resp. přístroje odpovídající jednotlivým částem veřejné zakázky splňovaly minimálně níže uvedené parametry. Část

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Centrum Digitální Optiky Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Výzkumná zpráva projektu Identifikační čí slo výstupu: TE01020229DV003 Pracovní balíček: Zpracování dat S-H senzoru

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

X-CUBE RTG Kabina. IČ: 48038512 DIČ: CZ48038512 Registrace v OR ved. MS v Praze odd. C, vložka 15389

X-CUBE RTG Kabina. IČ: 48038512 DIČ: CZ48038512 Registrace v OR ved. MS v Praze odd. C, vložka 15389 PAPco, s.r.o. X-CUBE RTG Kabina Inovace X-Touch ovládání s dotykovým panelem Kratší doba kontroly vysoká rychlost os Vistaplus V digital - úpravy snímků a analýza GE Fanuc PLC a nejvyšší ovládací prvky

Více

Nové aplikační možnosti použití rentgenové projekční mikroskopie a mikrotomografie pro diagnostiku předmětů kulturního dědictví

Nové aplikační možnosti použití rentgenové projekční mikroskopie a mikrotomografie pro diagnostiku předmětů kulturního dědictví Nové aplikační možnosti použití rentgenové projekční mikroskopie a mikrotomografie pro diagnostiku předmětů kulturního dědictví Klíma Miloš., Sulovský Petr Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Více

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače

Více

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk princip a vývoj Pavel Stelšovský a Miroslav Těhle 2009 Obsah Jehličkové tiskárny Inkoustové tiskárny Tepelné tiskárny

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Vlastnosti digitálních fotoaparátů

Vlastnosti digitálních fotoaparátů 1 Vlastnosti digitálních fotoaparátů Oldřich Zmeškal Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 118, 612 00 Brno e-mail: zmeskal@fch.vutbr.cz 1. Úvod Počátky digitální fotografie souvisejí

Více

MARIE PACS. Cloud computing a integrace v oblasti systémů PACS ehealth Days 2011. Výstaviště Brno, 19.10.2011

MARIE PACS. Cloud computing a integrace v oblasti systémů PACS ehealth Days 2011. Výstaviště Brno, 19.10.2011 MARIE PACS Cloud computing a integrace v oblasti systémů PACS ehealth Days 2011 Výstaviště Brno, 19.10.2011 Milan Pilný, RNDr. mpilny@orcz.cz agenda MARIE PACS a její stručná historie Principy, zásady

Více

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii Radiační ochrana 2002 Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii Zubní rentgeny pro intraorální snímkování kontrolované komponenty a parametry pro řízení kvality provozu Radiační ochrana

Více

monitor a grafická karta

monitor a grafická karta monitor a grafická karta monitor a grafická karta monitor slouží ke sdělování výsledků či průběhu řešených úloh a komunikaci operačního systému nebo programu s uživatelem. vše co má být zobrazeno na obrazovce,

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

Zkoušení velkých výkovků a digitální ultrazvukové přístroje

Zkoušení velkých výkovků a digitální ultrazvukové přístroje - 1 - Zkoušení velkých výkovků a digitální ultrazvukové přístroje Ultrazvuková kontrola Ing. Jaroslav Smejkal, Testima, spol. s r.o. zpracováno dle materiálů GE IT Krautkramer Zkoušení výkovků není jednoduchou

Více

Procesor. Hardware - komponenty počítačů Procesory

Procesor. Hardware - komponenty počítačů Procesory Procesor Jedna z nejdůležitějších součástek počítače = mozek počítače, bez něhož není počítač schopen vykonávat žádné operace. Procesor v počítači plní funkci centrální jednotky (CPU - Central Processing

Více

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou!

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! Telemedicína, Brno, 3. března 2014 RNDr. Milan Pilný MARIE PACS Je to systém pro práci s obrazovými DICOM daty v medicíně. Je klasifikován jako

Více