(mimo pozůstalostní řízení a vypořádání SJM) ÚVOD POPIS ŘEŠENÍ Typ nemovitosti : Výše spoluvlastnického podílu : ZÁVĚR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(mimo pozůstalostní řízení a vypořádání SJM) ÚVOD POPIS ŘEŠENÍ Typ nemovitosti : Výše spoluvlastnického podílu : ZÁVĚR"

Transkript

1 1/1 Znalecký standard AZO č.1 Obvyklá cena spoluvlastnického podílu - obecně (mimo pozůstalostní řízení a vypořádání SJM) Stanovení obvyklé ceny (dále OC) spoluvlastnického podílu je nutné pro soudní spory, dražby a finanční vypořádání. Poznámka : Nejedná se o stanovení OC spoluvlastnického podílu pro vypořádání pozůstalostního řízení anebo společného jmění manželů (je řešeno ve znaleckém standardu POSN č. 2). Obvyklá cena spoluvlastnického podílu by neměla být rovna aritmetickému podílu z celkové OC nemovitostí, protože kupující je omezen ve vykonávání svých vlastnických práv dalšími spoluvlastníky, popř. nemůže nemovitost vůbec užívat (RD s jedním bytem). Vliv na OC spoluvlastnického podílu má typ nemovitostí a výše spoluvlastnického podílu. Typ nemovitosti : U nemovitostí komerčních (přinášejících výnos), např. obytný dům, administrativní budova, provozní areál, je OC spoluvlastnického podílu pouze mírně snížena oproti aritmetickému podílu z celkové obvyklé ceny, neboť při změně spoluvlastníka nemovitost přináší totožný výnos. Nový vlastník je pouze omezen ve vykonávaní vlastnických práv velikostí svého spoluvlastnického podílu. U nemovitostí nekomerčních (byt, RD) je omezení výrazně větší, neboť spoluvlastník nemůže prakticky nemovitost užívat (mimo RD s více byty). Po koupi může pouze požadovat po spoluvlastníkovi, který v nemovitosti bydlí, nájem ve výši svého spoluvlastnického podílu. Rovněž ve vykonávání vlastnických práv je omezen výší spoluvlastnického podílu. Výše spoluvlastnického podílu : Je zřejmé, že většinový vlastník může lépe vykovávat svá vlastnická práva než menšinový vlastník. Pokud je oceňován menšinový spoluvlastnický podíl, je snížení OC spoluvlastnického podílu vyšší než u většinového podílu. V databázi realizovaných prodejů se většinou podobné prodeje, vzhledem k jejich malé frekvenci a atypičnosti, prakticky nenacházejí. Výši obvyklé ceny spoluvlastnického podílu navrhujeme stanovovat následovně: Komerční nemovitosti : - většinový podíl - snížení aritmetického podílu do 5 % - menšinový podíl - snížení aritmetického podílu o cca 5 10 % Nekomerční nemovitosti : - většinový podíl - snížení aritmetického podílu o cca % - menšinový podíl - snížení aritmetického podílu o cca %

2 1/2 Znalecký standard AZO č.2 Obvyklá cena spoluvlastnického podílu pro pozůstalostní řízení a vypořádání SJM Stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu je nutné pro pozůstalostní řízení nebo vypořádání SJM (převážně u soudu). Východiska: Nejvyšší soud ČR Rc 15/99, 2 Cdon 425/96 Přiměřenou náhradu podle ustanovení 142 odst. 1 věty druhé obč. zákoníku soud určí odpovídajícím podílem z ceny celé věci, nikoli cenu, za kterou by bylo možné prodat spoluvlastnický podíl. Občanský zákoník 3 odst. 1, 142 odst. 1, 712: Zruší-li soud spoluvlastnictví k nemovitosti (domu) a přikáže-li ji do vlastnictví jednoho z bývalých spoluvlastníků, pak vyloučený účastník tím pozbývá právní důvod užívání domu a žádné ustanovení zákona výlučnému vlastníku domu neukládá, aby vyloučenému účastníku trpěl užívání domu nebo aby mu zajistil bytovou náhradu či snášel jiné omezení vlastnického práva; právo na bytovou náhradu přitom nelze ze spoluvlastnictví vylučovanému spoluvlastníkovi založit ani za použití ustanovení 3 odst. 1 obč. zák. Z uvedených důvodů proto ani skutečnost, že z podílového spoluvlastnictví k domu vyloučený účastník v něm zůstává bydlet, neovlivňuje obvyklou cenu nemovitosti, kterou je třeba stanovit pro účely vypořádání. Nejvyšší soud ČR Cdo 1217/99: V řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, jehož předmětem je rodinný dům, soud při stanovení jeho ceny nepřihlíží k tzv. obsazenosti domu spočívající v tom, že v něm jeden nebo oba účastníci bydlí. Nejvyšší soud ČR ze dne , sp. zn. 22 Cdo 346/2000: Požadavku spravedlnosti odpovídá, aby soud vycházel z obvyklé nesnížené ceny, neboť jen tak se žalovanému v rámci jeho podílu dostane ekvivalentní náhrady toho, co žalobci přikázáním nemovitosti do jejich vlastnictví získají. Postup : Při ocenění se nezohledňuje obsazení nemovitosti spoluvlastníky a obvyklá cena spoluvlastnického podílu se stanoví jako aritmetický podíl z celkové obvyklé ceny. Musí být zachována zásada spravedlnosti, tzn. kdyby byla nemovitost celá prodána, dostane každý spoluvlastník částku dle aritmetické výše svého podílu. Při vypořádání spoluvlastnického podílu se tedy jedná o přiměřenou náhradu. Poznámka : Nájemní smlouvy, věcná břemena (např. doživotní užívání), popř. jiné právní skutečnosti, ve kterých nejsou účastni spoluvlastníci, se samozřejmě do obvyklé ceny zahrnují.

3 1/3 Výše obvyklé ceny spoluvlastnického podílu pro pozůstalostní řízení nebo pro vypořádání SJM se stanoví jako aritmetický podíl ve výši spoluvlastnického podílu z celkové obvyklé ceny nemovitostí.

4 1/4 Znalecký standard AZO č.3 Obvyklá cena nemovitosti s věcným břemenem doživotního užívání Stanovení obvyklé ceny nemovitostí s věcným břemenem (dále VB) doživotního užívání je nutné pro dražby, popř. soudní spory apod. Tento znalecký standard byl zpracován pouze pro byty a rodinné domy. Nemovitost s VB doživotního užívání má jistě výrazně nižší cenu než nemovitost volná. Vliv na snížení má: - lokalita nemovitosti - technický stav nemovitosti - stáří oprávněného z VB - velikost plochy dotčené VB z celkové plochy nemovitosti Lokalita nemovitosti : U nemovitostí v lukrativních lokalitách (centra a vilové čtvrti velkých měst), kde se nepředpokládá snížení cen nemovitostí, bude snížení obvyklé ceny nemovitostí menší než u nemovitostí v lokalitách nepreferovaných (menší obce s velkou nezaměstnaností, špatným spojením a v blízkosti průmyslu). Technický stav nemovitosti : U nemovitostí ve velmi dobrém technickém stavu bude snížení obvyklé ceny nižší než u nemovitostí se zanedbanou údržbou. Stáří oprávněného z VB : U mladšího oprávněného bude snížení obvyklé ceny vyšší než u staršího oprávněného. Velikost plochy dotčené VB z celkové plochy nemovitostí : Pokud je VB zřízeno na celou nemovitost, bude snížení obvyklé ceny vyšší než u VB pouze na část nemovitosti. (Např. 2 pokoje u pětipokojového bytu nebo 1 byt u tříbytového RD.) Obvyklá cena nemovitosti s VB doživotního užívání je výrazně nižší než cena volné nemovitosti. Snížení je nutno stanovit dle následujících kritérií : - lokalita nemovitosti - technický stav nemovitosti - stáří oprávněného z VB - velikost plochy dotčené VB z celkové plochy nemovitostí Toto snížení doporučujeme stanovit ve výši cca %.

5 1/5 Znalecký standard AZO č.4 Obvyklý nájem z pozemku Stanovení obvyklého nájemného z pozemku je nutné pro soudní spory nebo vzájemné vypořádání v případě, že je rozdílný vlastník pozemku a stavby. Rovněž je nutné pro stanovení odpovídajícího nájmu při užívání volného pozemku. Poznámka : Znalecký standard se nevztahuje na pozemky s regulovaným nájmem. Stanovení obvyklého nájemného se v současné době provádí převážně trojím způsobem : Srovnávací způsob Jedná se o výsledek vyhodnocení cen nedávno uskutečněných nebo uskutečňovaných pronájmů pozemků srovnatelných svým charakterem, polohou, stavem, velikostí a lokalitou. Toto srovnání je provedeno na základě zjištění a průzkumů znalce, konzultací s realitními kancelářemi a přiměřeným vyhodnocením nabídky a poptávky na trhu nemovitostí v dané lokalitě. V posudku musí být uvedeny zdroje informací, druh, poloha, srovnávané charakteristiky a hodnoty srovnávaných nemovitostí. Při používaní vlastních i cizích databázi cen musí znalec vždy zvažovat aktuálnost použití ceny k datu ocenění. Ve srovnávací hodnotě je nutné již zohlednit existující a nastupující trendy vývoje trhu nemovitostí. Problémem tohoto způsobu je, že databáze realizovaných i nabízených pronájmů pozemků jsou příliš malé a je obtížné nalézt obdobné srovnávací nemovitosti. Odvozením z obvyklé ceny pozemků Vychází se zde z praxe, že nájemné je často odvozováno procentní sazbou z obvyklé ceny pozemku. Vliv na výši nájemného má druh podnikání, které je na pozemku provozováno, nebo které je na pozemku umožněno (např. územním plánem). Obvyklé nájemné se pohybuje v následujících relacích : roční podíl druh podnikání z ceny pozemku 7 % - 15 % Komerční účely - administrativní budovy, obchodní domy, supermarkety, parkoviště, hotely, čerpací stanice, autobazary atd. 5 % - 10 % drobné podnikání, sklady, výroba 3 % - 6 % nemovitosti pro bydlení a rekreaci 3 % - 5 % nemocnice, školství, nevýdělečná činnost méně než 3 % zemědělství (pole, louky), lesy Obvyklá cena pozemku se stanoví výše uvedeným srovnávacím způsobem. Zde je výhodou větší databáze realizovaných prodejů a nemovitostí nabízených v realitní inzerci k prodeji. Obtížnější je u tohoto způsobu stanovení ročního procentního podílu ze stanovené obvyklé ceny pozemku.

6 1/6 Stanovení ekonomického nájemného Stanovení obvyklého nájemného je možno provést také s využitím tzv. ekonomického nájemného. Zde je nutno vycházet z předpokladu, že by vlastník nemovitosti tuto pronajal za nájemné, které by, kapitalizované, bylo nižší než cena nemovitosti potom by bylo pro něj výhodnější tuto nemovitost prodat a stržené peníze uložit na kapitálovém trhu do produktů s bezpečným výnosem 1). Výpočet ekonomického nájemného je obráceným výpočtem k výnosové hodnotě. Je-li předpokládána výnosová hodnota Cv rovna časové ceně (nebo kupní ceně) C, potom z ní vypočteme potřebný čistý roční příjem, který by takovou výnosovou hodnotu vytvořil. Zpravidla použijeme vztah pro věčnou rentu: Cv = z/i = C, z toho z = C i. Tento je roven hrubým ročním příjmům mínus roční výdaje: z = P - V. Z toho pak nutné celkové hrubé roční příjmy z nájemného: P = z+ V = C i + V, kde značí : z P C zisk roční celkové příjmy z nájemného nutné ke splnění podmínky, aby nemovitost vynášela ročně čisté nájemné ve výši u [%] z její ceny, cenu celé pronajímané nemovitosti vč. příslušenství, nutného k pronájmu, i míru kapitalizace roční setinnou (i = u [%] / 100 %), V průměrné roční výdaje, spojené s nemovitostí K problému použité míry kapitalizace: platí, že je-li uvažováno u nájemného zvyšování o inflaci, použije se pro výpočet míra kapitalizace snížená o inflaci. Pokud nebude nájemné sjednáno s inflační doložkou (tedy že se nebude každoročně zvyšovat o inflaci), pak se použije míra kapitalizace nominální, např. v úrovni úrokové míry termínovaných vkladů; pokud inflační doložka bude sjednána, je třeba nominální úrokovou míru upravit o vliv inflace na míru kapitalizace reálnou mírou kapitalizace se při výpočtu nájemného cena nemovitosti násobí, při vyšší míře kapitalizace nominální (nesjednaná inflační doložka) bude tedy nájemné vyšší, v budoucnu však reálně bude jeho hodnota klesat. Je-li určováno ekonomické nájemné z kupní ceny věci (pozemků), potom je nutno určit cenu obvyklou těchto pozemků (viz výše). Míra kapitalizace vychází z výnosů dlouhodobých, minimálně desetiletých státních dluhopisů ČR. 1) Není tedy uvažována situace, kdy jsou např. pozemky již zastavěny bez vědomí vlastníka pozemku a vlastník staveb může případně vyvíjet tlak na vlastníka pozemku s tím, že pozemky již stejně nelze zastavět, případně že se jedná o stavby nějakým způsobem mimořádné apod., nebo naopak vlastník pozemku má tendenci zvyšovat nájemné z titulu vlastnictví pozemku nad rámec obvyklého nájemného s argumentem, že se např. bude domáhat odstranění staveb potom se nejedná o cenu obvyklou, ale o cenu vyplývající z mimořádných okolností trhu. ZÁSADY OBECNĚ - u větších pozemků jsou jednotkové ceny obvykle nižší než u menších pozemků - pozemky nevhodného tvaru (např. protáhlé) mají obvyklé ceny nižší než pozemky běžně využitelné

7 1/7 - není rozdíl mezi pronájmem pozemku pod budovou a pronájmem sousedního nezastavěného pozemku, rozhodující je vždy možný účel užití dle územního plánu - u každého pozemku je vždy nutno zkoumat umístění v lokalitě, možnost napojení na sítě, přístup, svažitost, základové poměry (spodní voda apod.), věcná břemena a jiná práva mající vliv na obvyklou cenu Stanovení obvyklého nájemného z pozemku se stanoví za využití následujících metod: - srovnávacím způsobem - odvozením z obvyklé ceny pozemku - stanovením ekonomického nájemného Změna č. 1: 06/2014 Pozn.: Změna č. 1 se týká změny % z ročního podílu z ceny pozemku v tabulce při odvození z obvyklé ceny pozemku.

8 1/8 Znalecký standard AZO č.5 Obvyklá cena pozemku pod stavbou cizího vlastníka Stanovení obvyklé ceny pozemku pod stavbou (se stavbou) cizího vlastníka je nutné pro vypořádání majetkoprávních vztahů mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby (odkoupení pozemku vlastníkem stavby), a je v současné době poměrně častým předmětem soudních sporů. Poznámka : Znalecký standard se nevztahuje na pozemky s regulovaným nájmem. Obecná metodika neexistuje. Poznámka : Metodika ÚZSVM (r. 2010) : Cena pozemku pod budovou cizího vlastníka a cena volného pozemku je stejná. Obecná východiska : - vlastník pozemku je limitován stavbou cizího vlastníka na pozemku, která omezuje jeho podnikatelské záměry snižující vliv - při případném prodeji je vlastník stavby prakticky jediným možným kupujícím snižující vliv - vlastník pozemku se musí dohodnout s vlastníkem stavby na nájmu v případě sporu soud snižující vliv. Poznámka 1: V případě, že pozemek koupí jiný zájemce než je vlastník stavby, musí se s vlastníkem stavby dohodnout na nájmu snižující vliv. Poznámka 2 : V případě stanovení obvyklého nájmu (např. pro soud) odvozením z obvyklé ceny pozemku by byl pozemek uvažován jako volný (viz oceňovací standard č. 4). Poznámka 3: Mohl-li by si kupec vybrat ze stejně velkých dvou pozemků vedle sebe, které jsou nabízeny za stejnou cenu, z nichž jeden by byl zastavěn stavbou, vybere si zřejmě vždy volný pozemek (např. při investici na budoucí pronájem). Z výše uvedených omezení vlastníka pozemku, které mají snižující vliv, je zřejmé, že cena pozemku pod stavbou (se stavbou) cizího vlastníka by měla být nižší než cena volného pozemku. Doporučené snížení (dle velikosti, lokality, zastavěnosti pozemku, možnosti jeho dělení) do cca 15 % z obvyklé ceny volného pozemku.

9 1/9 Znalecký standard AZO č.6 Obvyklá cena pozemku z celkové obvyklé ceny (pozemek + stavba) Stanovení obvyklé ceny pozemku z celkové obvyklé (dosažené prodejní) ceny stavby (staveb a pozemku) je nutné zejména pro účely účetnictví pozemek se neodepisuje, popř pro tvorbu cenových map pozemků. V kupních smlouvách se obvykle neuvádí rozdělení celkové kupní ceny na cenu pozemků, staveb, popř. příslušenství. Obecná metodika neexistuje. V praxi se používá několik metod. 1. Odpočet časové ceny staveb Z celkové dosažené prodejní ceny se odečte časová cena staveb, zbytek je cena pozemku. Výhody : Jednotný postup, kontrolovatelnost Nevýhody : Obtížnější zjištění časové ceny staveb Administrativní (netržní) přístup uvažován technický stav, který může mít na tržní cenu menší vliv. Teoreticky se může stát, že časová cena staveb bude vyšší než celková cena. 2. Stanovení ceny pozemku dle Cenové mapy pozemků Výhody : Jednotný postup, kontrolovatelnost, vyloučení subjektivních názorů. Nevýhody : Ceny v cenových mapách jsou obvykle stanoveny pro pozemek bez závad je-li oceňovaná nemovitost s větším pozemkem, popř. s částí pozemku ve svahu, nebo s přístupem přes jiný pozemek, měly by být ceny z cenové mapy korigovány (subjektivní faktor) není zohledněno, co je na pozemku postaveno (hotel, obytný dům regulovaný - neregulovaný nájem, parkoviště), tzn. lukrativnost (výnosnost), a teoreticky může být takto stanovená cena pozemku vyšší než dosažená cena za celou nemovitost. 3. Stanovení ceny pozemku dle cenového předpisu Výhody : Jednotný postup, kontrolovatelnost, vyloučení subjektivních názorů Nevýhody : Administrativní (netržní) přístup teoreticky rovněž může tato cena převýšit skutečně realizovanou cenu za celou nemovitost. 4. Stanovení ceny pozemku podílem (%) z celkové věcné hodnoty Nejprve se stanoví věcná hodnota stavby (vč. opotřebení), příslušenství a pozemku (tržní), a z této celkové věcné hodnoty se stanoví podíl (%) samostatného pozemku. Poté se tímto podílem odvodí cena pozemku z celkové dosažené tržní ceny nemovitosti (stavba a pozemek). Výhody : Nevýhody : Částečně jednotný postup a kontrolovatelnost (u staveb). Věcná hodnota pozemku se obvykle stanovuje dle cenové mapy nebo cenového předpisu (nevýhody viz bod 1 a 2). Administrativní (netržní) přístup zejména technický stav, který může mít na tržní cenu menší vliv. Teoreticky se může stát, že časová cena staveb bude vyšší než celková cena.

10 1/10 5. Stanovení ceny pozemku podílem (%) z celkové ceny zjištěné dle cenového předpisu Jedná se o variantu postupu v bodě 3. Výhody : Jednotný postup, kontrolovatelnost, vyloučení subjektivních názorů. Nevýhody : Administrativní (netržní) přístup Poznámka : Obvykle vede k objektivnějším výsledkům než metoda v bodě Naegeliho metoda třídy polohy (Oceňování nemovitostí - CERM) Vychází z poznání, že cena pozemku je ve zcela určité relaci jak k celkové ceně nemovitosti, tak k výnosu z nájmu. Procentuální podíl ceny pozemku je určen pomocí tzv. klíče třídy polohy. Přijatelné výsledky jsou uvažovány u pozemků, které mají max. trojnásobek plochy zastavěné objektem. Cena pozemku činí cca 5 55 % z celkové ceny nemovitostí. Cena stavby se stanoví bez odpočtu opotřebení (reprodukční cena). Matematický vztah: CP = CNs*PP % / (100 % - PP %) CP cena pozemku CNs výchozí cena stavby (reprodukční cena) PP % poměrný podíl pozemku ze součtu ceny pozemku a ceny staveb zjištěný třídou polohy (%) Výhody : Metoda ověřena v tržním hospodářství (Německo, Švýcarsko, Rakousko) třídy polohy jsou stanoveny dle kritérií, která mají vliv na tržní cenu. Nevýhody : Stanovuje pouze cenu pozemku bez ohledu na to, jaký je technický stav stavby na pozemku postavené, jaký je pronájem a jaká byla celková kupní cena. Teoreticky může tato cena rovněž převýšit celkovou cenu. 7. Metoda prof. Bradáče (Oceňování nemovitostí CERM) Jedná se o aplikaci metody třídy polohy dle Naegeliho. Vychází se však z realizované prodejní ceny, a vzhledem k tomu, že stavby byly prodány již nikoli nové, ale opotřebené, je do vzorce zahrnuta technická hodnota. CP = CS*PP % / TH*[(100 % - PP %) + PP %] CP cena pozemku CS realizovaná smluvní cena PP % poměrný podíl pozemku dle Naegeliho TH technická hodnota (TH = 1-A) A opotřebení Ve vzorci se neobjevuje cena staveb. Vztah rozdělí smluvní cenu dle Naegeliho, bez ohledu na skutečnou časovou cenu staveb. Není třeba stavby měřit, stačí jen odborně odvodit technickou hodnotu (opotřebení). Je však zapotřebí přiměřeně stanovit Naegeliho třídu polohy. Výhody : Nevýhody : Není potřeba zjišťovat věcnou hodnotu staveb. Odvozena od ověřené metody Naegeliho. Zvýrazněn technický stav objektu, která má někdy na prodej menší vliv.

11 1/11 Na základě popsaných výhod a nevýhod jednotlivých metod je zřejmé, že žádná z metod není ideální, proto se jeví vhodné použit vždy kombinaci minimálně dvou metod.

(mimo pozůstalostní řízení, vypořádání SJM a vypořádání spoluvlastnictví mezi spoluvlastníky) ÚVOD POPIS ŘEŠENÍ Typ nemovitosti:

(mimo pozůstalostní řízení, vypořádání SJM a vypořádání spoluvlastnictví mezi spoluvlastníky) ÚVOD POPIS ŘEŠENÍ Typ nemovitosti: 1/1 Znalecký standard AZO č.1 Obvyklá cena spoluvlastnického podílu obecně (pro veřejný prodej) (mimo pozůstalostní řízení, vypořádání SJM a vypořádání spoluvlastnictví mezi spoluvlastníky) Stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.554-94 / 15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.554-94 / 15 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.554-94 / 15 o obvyklé ceně podílu 1/2 nemovitých věcí pozemku parc.č.90/1 - zahrada dle LV 992, obec Lužná, kat. území Lužná u Vsetína, okres Vsetín, se všemi součástmi a příslušenstvím

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2381/21/14 o obvyklé ceně nemovité věci bytu č. 1765/6 a podílu 622/73998 na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Svitavy předměstí a obci Svitavy, vše okres Svitavy

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2661/108/15 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 1238/13 včetně podílu 784/15632 na pozemku a společných částech domu v katastrálním území a obci Strakonice, okres

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2588/35/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemku p.č.st. 235 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 149 a pozemku p.č. 1317/5 vše v katastrálním území Řetová a obci Řetová, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12218-1688/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12218-1688/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 3101/51/2015

Znalecký posudek č. 3101/51/2015 Znalecký posudek č. 3101/51/2015 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.87 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.121 a 3626/1 v k.ú. Jílové u Děčína, obec Jílové, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 131-4156/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora JUDr.

Znalecký posudek č. 131-4156/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora JUDr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 131-4156/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Garáž bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 855/3 pro účel exekučního řízení pro exekutora JUDr. Zdeňka Zítku

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9201-701/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9201-701/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

o ceně nemovité věci jednotka č.345/2 v bytovém domě čp. 344, 345 a 346 v kat. území Veleslavín, m.č. Praha 6

o ceně nemovité věci jednotka č.345/2 v bytovém domě čp. 344, 345 a 346 v kat. území Veleslavín, m.č. Praha 6 Znalecký posudek č.8428/2016 o ceně nemovité věci jednotka č.345/2 v bytovém domě čp. 344, 345 a 346 v kat. území Veleslavín, m.č. Praha 6 - 2/9 - Vlastník nemovitosti: Slivka Pert Šumberova 345/6, Praha

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 229/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 229/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 229/2015 O obvyklé ceně podílu 1/8 nemovitosti - pozemků parc.č. 2424/6, 2427, 2435/5 vše v katastrálním území Vítkov, obec Vítkov, okres Opava, zapsáno na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11548-1018/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11548-1018/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 93/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 79/10, 294/1, 295 a 299, zapsaných na LV číslo 145, katastrální území Velké Dvorce, obec Přimda, okres Tachov a ocenění jednotlivých

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 24/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 24/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 24/2015 O obvyklé ceně podílu 1/2 nemovitosti - pozemků parc.č. 221/44 a 221/99 oba v katastrálním území Dublovice, obec Dublovice, okres Příbram, zapsáno na LV

Více

Znalecký posudek č. 289/34/2014

Znalecký posudek č. 289/34/2014 Znalecký posudek č. 289/34/2014 Ceny obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1/2 na nemovitosti: bytové jednotce č. 661/2 včetně příslušenství nacházející se v budově č.p.661, 662 vystavěné na pozemku

Více

VÉCNÉ BŔEMENO 1. VĚCNÉ BŘEMENO. Věcné břemeno. Druhy věcných břemen. Vznik věcných břemen. Zánik věcných břemen. Předkupní právo

VÉCNÉ BŔEMENO 1. VĚCNÉ BŘEMENO. Věcné břemeno. Druhy věcných břemen. Vznik věcných břemen. Zánik věcných břemen. Předkupní právo VĚCNÉ BŘEMENO, VĚCNÉ PŘEDKUPNÍ PRÁVO VÉCNÉ BŔEMENO Věcné břemeno Druhy věcných břemen Vznik věcných břemen Zánik věcných břemen Předkupní právo 1. VĚCNÉ BŘEMENO Pojem věcného břemene je zařazeno do občanského

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Znalecký posudek č. 270-3010/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 270-3010/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Znalecký posudek č. 270-3010/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Garáž bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 285/7.

Více

Znalecký posudek č. 15-4040/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 15-4040/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 15-4040/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora JUDr. Karla Urbana Zahradní chata bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení - prodej nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení - prodej nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 694-51/2015 o ceně obvyklé a ) pozemku p.č.934/2 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy na listu vlastnictví číslo 626, katastrální území

Více

Znalecký posudek č. 15/03/61

Znalecký posudek č. 15/03/61 Znalecký posudek č. 15/03/61 O ceně k nemovité věci - pozemku p.č. 6/1 - ostatní plocha, zapsaného na listu vlastnictví č. 5092, pro k.ú. Poruba, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10985-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10985-73/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 05160/12-028 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10985-73/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální 1/16 pozemků p.č. 971/4 zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3367/2016 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Veverská Bítýška, obec Veverská Bítýška, okres Brno-venkov: pozemku parc. č. 1721/4, včetně příslušenství Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 970-09 / 10

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 970-09 / 10 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 970-09 / 10 o ceně dále uvedených pozemků dle LV číslo 163 pro k.ú. Dobrá Voda u Křižanova, obec Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina Objednatel posudku: Mgr. Pavla

Více

Znalecký posudek č. 497/2012

Znalecký posudek č. 497/2012 Znalecký posudek č. 497/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1409/8 v objektu čp. 1409, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV 7243

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory ZNALECKÝ POSUDEK č. 132-3932/14 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 76 v k.ú. Malé Heraltice, obec Velké Heraltice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor. Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 49/2012

Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor. Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 49/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 49/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 234/6 v bytovém domě č.p. 234, 235 na pozemku parc.č. St. 256/1, St. 256/2, vč. podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek č. 2655-59/10

Znalecký posudek č. 2655-59/10 č.j.: 137Ex 9405/07 Znalecký posudek č. 2655-59/10 O obvyklé ceně pozemku pro stavbu rodinných domů p.č. 1349/3, Heřmanův Městec- Průhon, bez příslušenství, katastrální území Heřmanův Městec, obec Heřmanův

Více

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet.

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet. UPOZORNĚNÍ Tato osnova je určena výhradně pro studijní účely posluchačů předmětu Obchodní právo v případových studiích přednášeném na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a má sloužit pro jejich

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 668-25/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 668-25/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 668-25/2015 o ceně bytové jednotky číslo 606/3 zapsané na listu vlastnictví číslo 1236 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 277/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 277/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 277/15 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p.č. 510/11 - orná půda, LV číslo 565, katastrální území Vávrovice, obec Opava, okres Opava a ocenění jednotlivých práv a závad spojených

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 113/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 113/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 113/2015 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Vlastník pozemku: zemědělský pozemek 108/89, zemědělský pozemek Kraj Středočeský, okres Nymburk, obec

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Katastrální území: Nový Bohumín Identifikační kód: 707031

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Katastrální území: Nový Bohumín Identifikační kód: 707031 Znalecký posudek č. 204-3759/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rozestavěný rodinný dům č.p. 203 na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 190/19/2013

Znalecký posudek č. 190/19/2013 Znalecký posudek č. 190/19/2013 Ceny obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1/2 na nemovitostech: bytové jednotce č.114/3 v budově č.p.114 vystavěné na pozemku p.č.321 a k jednotce náležející spoluvlastnický

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1012/6 v objektu čp.1012/6, ulice Limuzská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3108/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3108/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3108/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1008/16 v objektu čp. 1008/13, ulice Holandská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2878/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2878/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2878/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá hodnota (též tržní) bytové jednotky č.1864/14 v objektu čp. 1861-1864, ulice Na Hroudě, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 21/2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 21/2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 21/2016 o ceně podílu 7/240 pozemků : 1) parc. č. 1600/12, 1604/73 a 1679/7 v k.ú. Vinařice u Kladna, obec Vinařice, okr. Kladno. 2) parc. č. 2098/31, 2238/5 a 2255/2 v k.ú. a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 3404-94/2013. o ceně pozemku p.č. 190/2 a spoluvlastnického podílu id.1/7 na pozemku p.č. 189/22

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 3404-94/2013. o ceně pozemku p.č. 190/2 a spoluvlastnického podílu id.1/7 na pozemku p.č. 189/22 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3404-94/2013 o ceně pozemku p.č. 190/2 a spoluvlastnického podílu id.1/7 na pozemku p.č. 189/22 vše v katastrálním území Helenín, obec Jihlava, kraj Vysočina, včetně příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3362/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3362/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3362/2016 o ceně nemovitých věcí pozemků v katastrálním území Šitbořice, obec Šitbořice, okres Břeclav: - LV 351 - pozemek parc. č. 4149, 4150, 4151 - LV 877 - pozemky parc. č. 4720,

Více

Dodatek č. 1 K Odhadu tržní hodnoty č. 1829-149/2004

Dodatek č. 1 K Odhadu tržní hodnoty č. 1829-149/2004 Dodatek č. 1 K Odhadu tržní hodnoty č. 1829-149/2004 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2355/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2355/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2355/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1173/2 v objektu čp. 1173/34, ulice Bajkalská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek č. 8-2748/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 8-2748/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 8-2748/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 2017/15 v domě č.p. 2017

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2035-77-03/2014 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č.1333/46 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Dolní Chabry Adresa nemovité věci: Praha

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 103/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 103/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 103/2014 O obvyklé ceně - členských práv a povinností v bytovém družstvu Karlovy Vary, se sídlem Karlovy Vary, Plzeňská 1525/41, PSČ 360 21, spojených s užíváním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 1342Ř-542/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 1342Ř-542/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3194/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3194/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3194/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1464/235 v objektu čp. 1464/61, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice schválené Radou města Pardubic dne 22.4.2008 usnesením č.2289/2008,

Více

Znalecký posudek č. 5741 181/2014

Znalecký posudek č. 5741 181/2014 Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5741 181/2014 o obvyklé ceně nemovitostí bytové jednotky č. 4562/15 v budově čp. 4562 na pozemku

Více

Znalecký posudek číslo 2001-131/09

Znalecký posudek číslo 2001-131/09 Znalecký posudek číslo 2001-131/09 O obvyklé ceně nemovitosti objektu bydlení číslo popisné 1456 na pozemku parcelní číslo 2482 s příslušenstvím a pozemkem parcelní číslo 2482 v katastrálním území Znojmo-město,

Více

Znalecký posudek č. 40-2780/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 40-2780/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 40-2780/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 37 na pozemku parc.č. St.

Více

22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015. Výběr NS 4840/2015

22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015. Výběr NS 4840/2015 22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015 Výběr NS 4840/2015 22 Cdo 209/2012 ze dne 04.07.2013 C 12684 Bezúplatné nabytí členského podílu v bytovém družstvu jedním z manželů od jeho rodičů nepředstavuje investici

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2893/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2893/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2893/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č. 743/14 v objektu čp. 743/24, ulice Žitomírská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2884/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2884/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2884/2014 O ceně nemovitosti - obvyklé ceně nemovitosti (též tržní) bytové jednotky č. 1827/5 v objektu čp. 1827/65, ulice Průběžná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/12 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostech - garáž bez č.p/č.e. na pozemku p.č. 1869 a pozemku p.č. 1869 s příslušenstvím, zapsaných na LV 416, katastrální území Moravský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 819/107/2010 Ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši ½ pozemků pozemky vedené v katastru nemovitostí parc.č. St. 1687/1 o výměře 101 m 2 (zastavěná

Více

D O D A T E K č. 1. číslo: 5119 390 / 13 ze dne 18.10.2013

D O D A T E K č. 1. číslo: 5119 390 / 13 ze dne 18.10.2013 D O D A T E K č. 1 Z N A L E C K É H O P O S U D K U číslo: 5119 390 / 13 ze dne 18.10.2013 o obvyklé ceně jednotek č. 279/1 (byt), č. 279/2 (byt), č. 279/3 (jiný nebytový prostor kancelářský prostor),

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Technická hodnota věcí a zařízení

Technická hodnota věcí a zařízení Technická hodnota věcí a zařízení Při hodnocení technického stavu je vycházeno ze zkušenosti, že nejdokonalejší a nejlepší technický stav má bezvadný, továrně nový výrobek. Výsledkem hodnocení technického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2017 27 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2017 27 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2017 27 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu, včetně příslušenství a pozemku p.č. st. 66 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 345 m 2, Hutě pod Třemšínem 33, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem,

Více

Znalecký posudek číslo 4541-31/15

Znalecký posudek číslo 4541-31/15 Znalecký posudek číslo 4541-31/15 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 621 a 624 Seč Katastrální území: Hoješín Okres: Chrudim O B V Y K L Á C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 991/44/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 991/44/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 991/44/15 o ceně bytové jednotky č. 3021/5 o velikosti 3 + 1 vč. podílu na pozemku a společných částech domu, která se nachází v prvním nadzemním podlaží bytového domu na ulici Závoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 109-3446/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 2022/63 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, okr. Olomouc.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 109-3446/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 2022/63 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, okr. Olomouc. ZNALECKÝ POSUDEK č. 109-3446/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 2022/63 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, okr. Olomouc. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní

Více

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Článek I. Základní ustanovení (1) Předmětem a cílem této úpravy je sjednocení postupu při úplatném převodu nemovitostí z majetku města na jiné osoby

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

Znalecký posudek a ocenění nemovitosti Věcné břemeno k pozemku parc.č. 481/7, 857/1, 857/4, 8573/, 8574, 8566/, 8811/7, 917, 993/3, 993/44, 994/19, 994/5, 9317/1, 9317/3, 9318/1, 931/1, Brno, k.ú. Líšeň

Více

Vybrané změny v oblasti nemovitostí ve vztahu k energetice

Vybrané změny v oblasti nemovitostí ve vztahu k energetice Nová civilní legislativa Vybrané změny v oblasti nemovitostí ve vztahu k energetice (pohled provozovatele přenosové soustavy) Vlastimil Diviš právník odbor Právní služby, ČEPS, a. s. seminář AEM 29.5.2014

Více

Znalecký posudek č. 71-3408/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 71-3408/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 71-3408/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 2667/30 v domě č.p. 2667

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 o odm nách advokát a náhradách advokát za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve zn ní vyhlášky. 235/1997 Sb., vyhlášky.

Více

Znalecký posudek č. 299-2729/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 299-2729/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 299-2729/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 9 na pozemku parc.č. St.

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Znalecký posudek číslo 2004-134/09

Znalecký posudek číslo 2004-134/09 Znalecký posudek číslo 2004-134/09 O obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo 659/1 v katastrálním území Tasovice nad Dyjí, obec Tasovice, okres Znojmo. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Znojmo

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 75/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 75/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 75/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 1359, 1394/1, 1402, 1425/4, 1427 vše v katastrálním území Kapličky, obec Loučovice, okres Český Krumlov, zapsáno

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 288/13/2015

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 288/13/2015 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 288/13/2015 Typ nemovitosti Pozemky parc.č. 476/1, parc.č. 476/3, parc.č. 476/4, parc.č. 532/6 v současném stavu Účel ocenění Odhad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2615 19/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2615 19/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2615 19/2012 o ceně obvyklé zahrádkářské chatky ev.č. 258, včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 5478 a 1853/44, vše v obci a k.ú. Beroun, lokalita Višňovka Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1765/2015 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 453/6 zapsaná na listu vlastnictví č. 9195, vymezená v budově Klatovy II, č.p. 453, zapsané na LV č. 9031, stojící

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení - prodej nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení - prodej nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 690-47/2015 o ceně bytové jednotky číslo 677/13 zapsané na listu vlastnictví číslo 5590 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1796/2015 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 839/6 zapsaná na listu vlastnictví č. 7572, vymezená v budově č.p. 839, 840, 841, zapsané na LV č. 2796, stojící

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 308/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 308/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 308/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 986, součástí je stavba: bez č.p/č.e., garáž, s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo 1188, katastrální území Kardašova Řečice,

Více

Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 1

Lucie Kallová Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA 1 Masarykova univerzita v Brně Právnická fakulta Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce VĚCNÁ BŘEMENA Lucie Kallová 2007/2008 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6770-117/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1365/52, situované v budově č.p.1365, postavené na pozemku parc.č.1166/2, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/18312/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/18312/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112/18312/2011 O ceně nemovitosti - domu čp. 1 spolu s jinou stavbou bez čp./če., příslušenstvím, porosty a pozemky st.p.č. 59/1, st.p.č. 59/2 a p.p.č. 1/2, k. ú. Odolice, obec Bělušice,

Více

Znalecký posudek číslo 3804 144/08

Znalecký posudek číslo 3804 144/08 Znalecký posudek číslo 3804 144/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 1719/4 O S T R A V A katastrální území: Poruba - sever statutární město: Ostrava O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4775

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4775 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4775 NEMOVITÁ VĚC: pozemková parcela č. 212/16, pozemek parc. č. 212/16 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Praha-východ, obec Veleň, k.ú. Veleň Adresa nemovité

Více

Znalecký posudek číslo 2380/166/2011

Znalecký posudek číslo 2380/166/2011 Znalecký posudek číslo 2380/166/2011 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí ideálního spoluvlastnického podílu ve výši ¼ na rodinném domě č.p. 186 nacházejícím se na pozemku parc.č.st. 259 a pozemcích

Více

Znalecký posudek číslo 2115-84/10

Znalecký posudek číslo 2115-84/10 Znalecký posudek číslo 2115-84/10 O obvyklé ceně objektu bydlení číslo popisné 10 na pozemku parcelní číslo 247, objektu bydlení číslo popisné 287 na pozemku parcelní číslo 245/2 a pozemků parcelní čísla

Více

Stanovisko právní komise SOVAK. 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích. I. Komentovaný text zákona

Stanovisko právní komise SOVAK. 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích. I. Komentovaný text zákona Stanovisko právní komise SOVAK 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích I. Komentovaný text zákona Komentovaný text 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Více

Znalecký posudek č. 3035/145/2014 - A

Znalecký posudek č. 3035/145/2014 - A Znalecký posudek č. 3035/145/2014 - A O ceně obvyklé rodinného domu č.p.8 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. st. 39/1 v k.ú.horní Lomany, okres Františkovy Lázně, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

Znalecký posudek č. 31-2461/09 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 31-2461/09 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 31-2461/09 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. pro dražebníka Rodinný dům č.p. 55 na pozemku parc.č. St. 69 a pozemky parc.č.

Více

soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal 28. října 1474/20 28802 Nymburk 070EX 1224/08

soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal 28. října 1474/20 28802 Nymburk 070EX 1224/08 ZNALECKÝ POSUDEK č. 60/2015 O ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/3 k celku nemovitých věcí pozemku stp.č.87/1 včetně součástí čp. 60 rodinný dům Krchleby na stp.č.87/1, vše včetně součástí

Více

3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 1.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 29/2010 Sb.m.s. Obsah a text 3/2008 Sb. - poslední stav textu 3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, o provedení některých ustanovení zákona č.

Více

Znalecký posudek. zjištění ceny obvyklé

Znalecký posudek. zjištění ceny obvyklé Znalecký posudek zjištění ceny obvyklé č 2175-153/2014 o ceně nemovitosti - objektu čp 56 na pozemku pčst 77/1 a pozemku pčst 77/1 a věcného břemene zatěžující pozemek pčst 77/1, obec a okres Jihlava,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 61/2016

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 61/2016 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 61/2016 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 689/17 v bytovém domě č.p. 689 na pozemku parc.č. 1480/81, vč. podílu o velikosti 7115/277684 na společných

Více

Znalecký posudek č. 1758-43-10

Znalecký posudek č. 1758-43-10 Znalecký posudek č. 1758-43-10 o obvyklé ceně nemovitostí: - pozemky p.č. 6314 - orná půda o výměře 3150 m 2, p.č. 7615 - orná půda o výměře 25810 m 2, p.č. 7616 - trvalý travní porost o výměře 406 m2,

Více

. 1495/31/2005. pro Exeku ní ú ad Praha 2

. 1495/31/2005. pro Exeku ní ú ad Praha 2 ZNALECKÝ. 1495/31/2005 POSUDEK STANOVENÍ CENY OBVYKLÉ pro Exeku ní ú ad Praha 2 NEMOVITOST Adresa nemovitosti: Katastrální údaje ehled vlastník : Pozemek par.. st. 320 a zahrada par.. 1487/1 Horní Old

Více

SOUČASNÉ METODY URČENÍ CENY VĚCNÝCH BŘEMEN

SOUČASNÉ METODY URČENÍ CENY VĚCNÝCH BŘEMEN SOUČASNÉ METODY URČENÍ CENY VĚCNÝCH BŘEMEN 1 Různé metody, různé ceny 2 Sedláček, J. Standardizace zjištění obvyklé ceny věcného břemene při výstavbě pozemních komunikací. Brno: VUT, 2014, s. 163. Povaha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4034/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4034/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4034/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 32, včetně všech součástí a příslušenství, pro katastrální území Těchlovice nad Labem, obec Těchlovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

Více