Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929// NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje:"

Transkript

1 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929// NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: OBJEDNATEL : Adresa objednatele: Rodinný dům, Zemědělská usedlost č.p. 31 v obci Radkov Radkov 31 / 31 Kraj Pardubický, okres Svitavy, obec Radkov, k.ú. Radkov u Moravské Třebové, kód k.ú , LV 133 Výměnek, Hospodářská budova, Chlévy s kurníkem, Chlévy, Dřevník st. 41, 145, 146/2, 148/1, 148/2 SJM Vladimír Černocký, Radkov 31, Radkov, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 SJM Žaneta Černocká, Radkov 31, Radkov, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 SJM Vladimír Černocký, Radkov 31, Radkov, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 SJM Žaneta Černocká, Radkov 31, Radkov, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 GAVLAS spol. s r.o.; č. obj.:, Politických vězňů 21, Praha IČ: telefon: DIČ: ZC fax: VYSTAVITEL KL:, ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: Ing. Zdeněk Dokoupil Jiráskova 526 / 48, Moravská Třebová IČ: DIČ: CZ telefon: fax: ÚČEL OCENĚNÍ: Cena obvyklá pro účely dobrovolné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. (ocenění stávajícího stavu) Účel úvěru: koupě výstavba změna stavby rekonstrukce leasing ý jiné Současný stav OBVYKLÁ CENA Datum místního šetření: Počet stran: stran Moravské Třebové, dne Budoucí stav Datum zpracování : Počet příloh: 4 Otisk razítka Ing. Zdeněk Dokoupil

2 STAV POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Rekonstrukce: ostatní celková v r. ý dílčí střecha ý stavba dokončena v r změna stavby ý rekonstrukce v r fasáda, zateplení okna, dveře ý SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV Konstrukce: ý zděné betonové montované kovové dřevěné jiné Využití: ý bydlení pronájem podnikání bydl., podn. část. obsazen volný objekt Okolí: ý bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna Příjezd: ý zpevněná komunikace Přípojky: ý / voda / ý kanalizace / plyn ý / elektro ý telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): Poloha v obci: Počet obyvatel: Stavebně technický stav stavby: Vytápění: Prodejnost nemovitosti: Konstrukce: zděné betonové montované kovové dřevěné jiné Využití: bydlení pronájem podnikání bydl., podn. část. obsazen volný objekt Okolí : bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna Příjezd: zpevněná komunikace Přípojky: / voda / kanalizace / plyn / elektro telefon MHD železnice dálnice/silnice I. tř okrajová část - zástavba RD 122 (setrvalý stav) k celkové rekonstrukci ústřední / etážové - tuhá paliva prodejná od 6 do 12 měsíců ý autobus ý silnice II.,III.tř RODINNÝ D Ů M SOUČASNÝ STAV Typ 3+1 PP RD Garáž Pozemk Obytná/ y Nebyt. výměra ks 132 / OP ZP m KUPNÍ CENA BUDOUCÍ STAV Rozesta Typ věnost % 100,00 PP RD Garáž Pozemky Obytná/ Nebyt. výměra ks / OP ZP m3 0 0 VYHODNOCENÍ KUPNÍ CENY Nehodnocena. REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Porovnávací hodnota Výnosová hodnota Věcná hodnota Obvyklá cena - z toho hodnota pozemku Současný stav K č K č K č Minimální cena v rekonstrukci Vklad investice do nemovitosti Reprodukční cena pro pojištění - z toho hlavní budova - ostatní objekty Budoucí stav x K č K č x Komentář ke stanovení ceny obvyklé posuzovaných nemovitostí a vhodnosti zástavy -2-

3 Bývalá usedlost č.p. 31 sestávala z obytné části a hospodářských staveb uzavírající vnitřní dvůr a tvořící jeden funkční celek pravidelného půdorysu tvaru U na stavebním pozemku p.č.41. Obytná část je jednopodlažní, nepodsklepená, bez obytného podkroví se sedlovou střešní konstrukcí, obsahuje bytovou jednotku s příslušenstvím. Stavebně-technický stav obytné části velmi špatný, drtivá část krátkodobých prvků - okna, dveře, fasáda, omítky na konci životnosti, viditelné trhliny v nosném zdivu, dlouhodobě zanedbaná základní údržba před kompletní a staticky problematickou rekonstrukcí. Kladné stránky - rovinaté pozemky, záporné stránky - blízkost železniční tratě, špatný stavebně-technický stav, nadměrná velikost a předimenzované konstrukce, usedlost energeticky velmi náročná. Závady na usedlosti byly oceněny a zahrnuty do obvyklé ceny. Obvyklou cenu stanovuji na základě současného stavebně-technického stavu usedlosti a porovnáním obdobných a lepších usedlostí v okrese Svitavy ve výši: NÁLEZ Situace Přehled podkladů Charakteristika obce Poloha nemovitosti 1. Podklady předložené objednatelem x Výpis z LV č. 133 pro obec Radkov a k.ú. Radkov u Moravské Třebové Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy ze dne Podklady zajištěné znalcem 2.1. Kopie snímku katastrální mapy Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy ze dne dálkový přístup 2.2. Místní šetření, prohlídka a zaměření nemovitosti provedená znalcem dne , ústní informace o nemovitosti sdělené panem Vladimírem Černockým 2.3. Fotodokumentace nemovitostí ze dne část přílohou odhadu 2.4. Vyhláška č. 345/2015 Sb., s účinností od Metodika oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení a hypotečních úvěrů vypracovaná Českou spořitelnou a.s. z února 2010 včetně aktualizace č Obec Radkov se nachází v Pardubickém kraji, ve východní části bývalého okresního města Svitavy, 5 km východně od Moravské Třebové s počtem obyvatel 116 (Malý lexikon obcí 01/2016). Obec má jen minimální občanskou vybavenost - obecní úřad a prodejnu potravin. Pracovní příležitosti v obci velmi ometené, drtivá většina obyvatel dojíždí za prací. Dopravní napojení silnicí a železnicí od Moravské Třebové. Bývalá zemědělská usedlost č.p.31 se nachází v severozápadní části obce po pravé straně silnice procházející obcí směrem Linhartice - Rozstání za mostním objektem vlevo samostatně stojící v blízkosti železniční tratě. Přístup k usedlosti je z nezpevněné místní a účelové komunikaci přes pozemky jiného vlastníka - obce Radkov (p.č. 806/1, 805/1, 818/6 a 818/4) a Pozemkového fondu ČR (p.č. 824). Okolní zástavbu tvoří roztroušená venkovská zástavba a železnični trať. RIZIKA Rating rizika: RIZIKO Rizika spojená s právním stavem nemovitosti: nejsou NE Nemovitost je řádně zapsána v katastru nemovitostí NE Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací NE Přístup k nemovitosti přímo z veřejné komunikace je zajištěn Komentář: Přístuk k usedlosti přes pozemky jiného vlastníka - obce Radkov a Pozemkového fondu ČR. Tento stav je dlouhodobý a nebrání řadnému užívání nemovitosti jako celku. RIZIKO Rizika spojená s umístěním nemovitosti: NE Nemovitost není situována v záplavovém území ANO Nemovitost v území se zhoršeným životním prostředím (hluk / vibrace - doprava, výroba, jiné zdroje) Komentář: Usedlost v blízkosti nevýznamné železniční tratě směr Moravská Třebová - Chornice (viz. popis poloha nemovitosti). RIZIKO Věcná břemena a obdobná zatížení: NE Bez věcných břemen ANO Zástavní právo Komentář: Na příslušném LV č. 133 pro obec Radkov a k.ú. radkov u Moravské Třebové je v oddíle C zaneseno Zástavní právo smluvní, Zástavní právo soudcovské, Rozhodnutí o úpadku. Tato právní omezení neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože zástavní práva v souladu s 299, odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., v platném znění zpeněžením předmětu dražby zanikají. Rovněž účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce týkající se předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s 285, odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., v platném znění zpeněžením zanikají. -3-

4 RIZIKO Ostatní rizika: ANO Stavby kapacitně předimenzované Komentář: Stavebně-technický stav špatný, zjištěny viditelné a zjevné závady terhliny (ne statické) na nosném zdivu. Většina krátkodobých prvků na konci životnosti. Dřevěný krov napadený hnilobou a plísněmi, v několika místech podepřený dřevěnými sloupky, vzlínající vlhkost ve všech částech usedlosti. Usedlost - obytná část vykazuje velkou energetickou náročnost. Popis jednotlivých staveb Základní popis Druh stavby - účel využití Dispoziční řešení Popis tech. stavu stavby Usedlost č.p. 31 sestává z obytné části a hospodářských staveb - chlévy, dřevník, výměnek, maštal, garáž) navzájem stavebně a komunikačně propojených a tvořící jeden funkční celek nepravidelného půdorysu tvaru U. Obytná část je jednopodlažní, částečně podsklepená, bez obytného podkroví se sedlovou střešní konstrukcí. Součásti usedlostí je bývalý výměnek, hospodářská budova, chlév s kurníkem, chlévy, dřevník. Současná obytná část má charakter rodinného domu. Více jak 1/2 podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Obytná část obsahuje bytovou jednotku js příslušenstvím, má jedno podzemní a nadzemní podlaží se sedlovou střešní konstrukcí. Dispozice obytné části č.p. 31: I.PP - schody do sklepa, jeden sklep I.NP - chodba, kuchyně, tři pokoje, spíž, koupelna, WC, kotelna, scchody na půdu Podkroví - v celé zastavěné ploše nevyužitý půdní prostor Obytná část č.p. 31 je postavena na masivních kamenných základech bez funkční izolace proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné kamenné a cihelné tl cm, strop v klenbový cihelný + dřevěný trámový s rovným podhledem a záklopem, krov dřevěný vázaný sedlový, krytina pálená taška, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu částečné. Vnitřní omítky vápenné, fasáda vápenná, vnější obklady chybí, vnitřní obklady keramické běžné v kuchyni a sociálním zařízení, podlahy obytné betonové + textilie, ostatní podlahy betonové + dlažba. Okna dřevěná špaletová, vnitřní dveře sololitové plné, vytápění ústřední kotel na tuhá paliva s rozvodem do místností, zdroj TUV el.ohřívač, rozvod studené a teplé vody, elektrika třifázová, bleskosvod chybí, instalace zemního plynu chybí, kanalizace do dvou jímek, kuchyně vybavena linkou, uhelný sporák, sporák na propan-butan, digestoř, hygienické zařízení sprcha, umývadlo, WC splachovací, ostatní chybí. Stavebně-technický stav obytné části velmi špatný, drtivá část krátkodobých prvků - okna, dveře, fasáda, omítky na konci životnosti, viditelné trhliny v nosném zdivu, dlouhodobě zanedbaná základní údržba před kompletní a staticky problematickou rekonstrukcí. Stavebně-technický stav špatný s dlouhodobě zanedbanou údržbou. Většina krátkodobých prvků - krytina, klempířské prvky, část fasády, okna, vytápění apod. na konci životnosti. Dřevěný krov napadený hnilobou a plísněmi, v několika místech podepřený dřevěnými sloupky, viditelné trhliny (ne statické) nosném zdivu a vzlínající vlhkost ve všech částech usedlosti. -4-

5 Příslušenství stavby Součástí domu jsou venkovní úpravy - přípojka veřejného vodovodu, elektriky, kanalizace do dvou jímek, dvě jímky, oplocení, plotová vrátka a vrata, okapový chodník Výměnek: Stavba původní z roku 1880 na st.pozemku p.č. 41, jednopodlažní, nepodsklepená se sedlovou střechou. nachází se při pohledu ze dvora v pravém rohu, vlevo na ni navazuje hospodářská budova, vpravo chlévy s kurníkem. Základy kamenné bez izolace, svislé konstrukce cihelné a kamenné, strop dřevěný trámový, krov dřevěný sedlový, krytina pálená taška, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní a vnější omítky vápenné, dveře a okna dřevěná, vytápění lokální kamna na uhlí, zdroj TUV el. ohřívač, rozvod studené a teplé vody, podlahy betonové a dlažba, elektrika světelná, vybavení kuchyně chybí, sociální zařízení sprcha, umývadlo, WC. Technický stav špatný, viditelné statické trhliny ve zdivu, krov napaden hnilobou a plísní. Zastavěná plocha: 9,38*5,44 + 5,44*3,80 = 71,70 m 2 Obestavěný prostor: 9,38*5,44*(3,56+4,62/2) + 5,44*3,80*(3,45+3,12/2) = 403,11 m 3 Hospodářská budova: Stavba původní z roku 1880 na st.pozemku p.č. 41, jednopodlažní, částečně podsklepená se sedlovou střechou. Základy kamenné bez izolace, svislé konstrukce cihelné a kamenné, strop klenbový, krov dřevěný sedlový, krytina pálená taška, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní a vnější omítky vápenné, dveře a okna dřevěná, vrata plechová, vytápění lokální kamna na uhlí, zdroj TUV chybí, rozvod studené vody, podlahy betonové. Technický stav špatný, viditelné statické trhliny ve zdivu, krov napaden hnilobou a plísní. Zastavěná plocha: 7,72*3, ,94*9,38 = 174,69 m 2 Obestavěný prostor: 7,72*3,26*1, ,94*9,38*(3,56+4,62/2) = 918,46 m 3 Chlévy s kurníkem: Stavba původní z roku 1880 na st.pozemku p.č. 41, jednopodlažní, nepodsklepená se sedlovou střechou vpravo na konci při pohledu ze dvora navazuje na výměnek. Základy kamenné bez izolace, svislé konstrukce cihelné a kamenné, strop klenbový, krov dřevěný sedlový, krytina lámaná břidlice, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní a vnější omítky vápenné, dveře dřevěné, okna chybí, ostatní chybí. Technický stav špatný, viditelné statické trhliny ve zdivu, krov napaden hnilobou a plísní. Zastavěná plocha: 14,79*5,44 = 80,46 m 2 Obestavěný prostor: 14,79*5,44*(3,45+3,12/2) = 403,10 m 3 Chlévy: Stavba původní z roku 1880 na st.pozemku p.č. 41, jednopodlažní, nepodsklepená se sedlovou střechou vlevo při pohledu ze dvora mezi obytnou částí a dřevníkem. Základy kamenné bez izolace, svislé konstrukce cihelné a kamenné, strop klenbový, krov dřevěný sedlový, krytina pálená taška, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní a vnější omítky vápenné, dveře dřevěné laťové, okna dřevěná jednoduchá, podlaha cihelná dlažba, elektrika světelná, ostatní chybí. Technický stav špatný, viditelné statické trhliny ve zdivu, krov napaden hnilobou a plísní. Zastavěná plocha: 9,01*6,89 = 62,08 m 2 Obestavěný prostor: 9,01*6,89*(3,70+3,29/2) = 331,82 m 3 Dřevník: Stavba původní z roku 1880 na st.pozemku p.č. 41, jednopodlažní, nepodsklepená s pultovou střechou vlevo při pohledu ze dvora krajová navazuje na chlévy. Základy kamenné bez izolace, svislé konstrukce dřevěný rám jednostranně obitý, strop chybí, krov dřevěný pultový, krytina pálená taška, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, dveře laťové, ostatní chybí. Zastavěná plocha: 6,89*3,89 = 26,80 m 2 Obestavěný prostor: 6,89*3,89*(2,48+3,69/2) = 82,68 m 3 Konstrukce 1. Základy 2. Zdivo 3. Stropy 4. Střecha 5. Krytina 6. Klempířské konstrukce 7. Vnitřní omítky 8. Fasádní omítky 9. Vnější obklady 10. Vnitřní obklady 11. Schody 12. Dveře 13. Okna 14. Podlahy obytných místností Popis kamenné bez funkční izolace kamenné a pálená cihla tl. nad 60 cm klenbová a trámové dřevěné rovný podhled krov dřevěný, vázaný pálená krytina pozinkovaný plech částečný dvouvrstvé vápenné omítky vápenná část chybí chybí běžné keramické obklady kamenné a dřevěné dřevěné sololitové dřevěná špaletová betonové + PVC a textilie -5-

6 Podlahy ostatních místností Vytápění Elektroinstalace Bleskosvod Rozvod vody Zdroj teplé vody Instalace plynu Kanalizace Vybavení kuchyně Vnitřní vybavení Záchod Ostatní betonové + dlažba ústřední kotel na TP s rozvodem světelná i motorová chybí studená i teplá elektrický ohřívač propan - butan kuchyně, WC, sprcha do dvou jímek kuchyňská linka se sporákem sprcha, umývadlo splachovací chybí Popis pozemků Základní popis oceňovaných pozemků Pozemek stavební p.č. 41 o výměře 1403 m 2 v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek zastavěný usedlostí č.p. 31, přístup po nezpevněné místní a účelové komunikaci, v místě možnost napojení na vodovod a elektriku, nemožnost napojení na veřejnou kanalizaci a zemní plyn. Pozemek p.č. 145 o výměře 283 m 2 v druhu pozemku ostatní plocha, jiná plocha tvoří s usedlostí jeden funkční celek. Pozemek se táhne podél železniční tratě, porostlý bujnou vegetací, nelze přesně polohově určit, nemá vytýčené hranice. Pozemek p.č. 146/2 o výměře 225 m 2 v druhu pozemku zahrada tvoří s usedlostí jeden funkční celek. Pozemek částečně neudržovaný, porostlý trávou, nelze přesně polohově určit, nemá vytýčené hranice. Pozemek p.č. 148/1 o výměře 1539 m 2 v druhu pozemku zahrada tvoří s usedlostí jeden funkční celek. Pozemek částečně neudržovaný, porostlý trávou, nelze přesně polohově určit, nemá vytýčené hranice. Pozemek p.č. 148/2 o výměře 529 m 2 v druhu pozemku zahrada tvoří s usedlostí jeden funkční celek. Pozemek před usedlostí, nelze přesně polohově určit, nemá vytýčené hranice. OCENĚNÍ Výpočet hodnoty pozemků porovnávacím způsobem Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků: Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří ostatní plochy zahrada zahrada zahrada Celková výměra pozemků Obvyklá cena stavebních pozemků v obci Radkov se pohybuje od 35,00 do 100,00 Kč/ v závislosti na lokalitě a možnosti napojení na stávající inženýrské sítě. Pro účely ocenění se uvažuje cena stavebního pozemku ve výši 60,0/, u pozemků ve funkčním celku 15 Kč/.. Parcela č. st /2 148/1 148/2 Výměra Jednotková cena Kč/ Hodnota pozemků celkem Celková cena pozemku Kč Výpočet věcné hodnoty staveb Výpočet věcné hodnoty hlavní stavby Seznam podlaží Název podlaží Zastavěná plocha -6- Započitatelná plocha podlaží

7 I.nadzemní podlaží I.nadzemní podlaží zastřešení zastřešení 49,75 105,99 49,75 105,99 0,00 132,42 0,00 0,00 Výčet místností Název podlaží Název místnosti I.nadzemní podlaží Podlahová plocha I.nadzemní podlaží - celkem I.nadzemní podlaží chodba kuchyň pokoj pokoj pokoj koupelna WC spíž kotelna I.nadzemní podlaží - celkem zastřešení zastřešení - celkem zastřešení zastřešení - celkem Koeficient Započitatelná plocha 0,00 0,00 m 2 0,00 0,00 m 2 12,47 28,68 30,14 22,11 24,86 4,29 1,42 2,11 6,34 132,42 m 2 12,47 28,68 30,14 22,11 24,86 4,29 1,42 2,11 6,34 132,42 m 2 0,00 m 2 0,00 m 2 0,00 m 2 0,00 m 2 Výpočet obestavěného prostoru Název I.nadzemní podlaží I.nadzemní podlaží zastřešení zastřešení Obestavěný prostor - celkem: Zastavěná plocha Obestavěný prostor Jednotková cena (JC) Rozestavěnost Reprodukční hodnota (RC) Stáří Další životnost Opotřebení Věcná hodnota (VH) (7,22*6,89)*(3,70) (11,30*9,38)*(3,56) (7,22*6,89)*(1,65) (11,30*9,38)*(2,31) = = = = = Současný stav , [] [m3] [Kč/m3 ] % Kč roků roků % Kč Obestavěný prostor 184,06 m3 377,34 m3 82,08 m3 244,85 m3 888,32 m3 Budoucí stav 100, , Výpočet věcné hodnoty ostatních staveb Název Výměnek Popis Uveden u věcné hodnoty Hospodářsk Uveden u věcné á budova hodnoty Chlévy s Udenen u věcné kurníkem hodnoty Parc. číslo Množství JC RC Opotřeben VH í % Kč/ % Kč/ Kč Kč % Kč/

8 Chlévy Uveden u věcné 41 hodnoty Dřevník Uveden u věcné 41 hodnoty Věcná hodnota ostatních staveb celkem Kč/ 83 00/ % % Kč Výpočet porovnávací hodnoty Lokalita Plocha Pozemek Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient celkový Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu K c Chmelík 75, Upravená cena Foto Kč Kč/ KC 0,49 Kč/ Zemědělská usedlost dispozice 2 +1 s příslušenstvím v obci Chmelík. Dispozice I.NP kuchyně s jídelním koutem, dva pokoje, spíž, koupelna, WC, dílna, chlév, stodola, půda, sklep. Vytápění ústřední kotel na tuhá paliva s rozvody, elektrika 230/380 V, veřejný vodovod, septik, zpevněný příjezd. Dům se nachází na okraji obce v polosamotě, klidné místo. Součástí domu zahrad a pergola. Nabídka v realitní kanceláři M&M reality holding a.s. Praha - pobočka Svitavy, č. zakázky Dům prodán za cenu v květnu 2014 Sebranice 120, , Bývalá zemědělská usedlost v obci Sebranice s uzavřeným dvorem dispozice v původním udržovaném stavu, výměnek k rekonstrukci. Hospodářská část sestává ze kamenné stodoly a chlévů, přístavek garáže, sklep a půda, zahrada za domem. Nabídka v realitní kanceláři M&M reality holding a.s. Praha - pobočka Svitavy, č. zakázky Dům prodán za cenu v lednu 2014 obec Vendolí 118, , Bývalá zemědělská usedlost v klidné části obce Vendolí s velkou zahradou po částečné rekonstrukci - ústřední topení, vodovod, kanalizace. Dispozice - vstupní chodba, kuchyně s jídelnou, dva pokoje, koupelna a WC. Hospodářská část - stodola s možností parkování, bývalé chlévy, půda. Nabídka v M&M reality holding a.s. Praha, pobočka Svitavy, č. zakázky Usedlost prodána za v březnu 2014 Variační koeficient před úpravami: 15,85 % Průměrná cena Celková užitná plocha oceňované nemovitosti Porovnávací hodnota Variační koeficient po úpravách: Stanovení standardní jednotkové ceny za započitatelné plochy Obvyklá cena: 7,40 % Kč/ 132,42 m Kč Z toho hodnota garáží, garážových a parkovacích stání: Z toho podíl venkovních úprav a ostatních staveb na obvyklé ceně: 0,00 % Z toho obvyklá cena pozemků: Upravená obvyklá cena: ,42 m 2 Započitatelná plocha: Kč/ Jednotková cena započitatelné plochy: -8-

9 počet stran A4 v příloze: Výpis z katastru nemovitostí pro LV č.133 pro obec Radkov a k.ú.radkov u Moravské Třebové ze 1 dne str.1. Seznam příloh: Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 133 ze dne str.2. 1 Snímek katastrální mapy ze dne str.1. 1 Fotodokumentace nemovitosti ze dne str.1. 1 Koncesní listina: Koncesní listina evidenční číslo na předmět podnikání Oceňování majetku pro věci nemovité vydaná Obecním živnostenským úřadem Městského úřadu v Moravské Třebové č.j. ŽÚ 9619/04K ze dne Jméno a příjmení: Ing.Dokoupil Zdeněk Identifikační číslo: Místo podnikání: Jiráskova 48, Moravská Třebová Vznik oprávnění provozovat živnost:

10 - 10 -

11 - 11 -

12 - 12 -

13 Pohled od příjezdu č.p. 31 Pohled na obytnou část č.p. 31 Pohled ze dvora hosp.část Pohled na obytnou část ze dvora Pohled zadní č.p. 31 Pohled zadní č.p. 31 Pohled na chlévy č.p

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1874/149/2015 6 NEMOVITOST: ¼ rodinného domu, č.p. 542 Adresa nemovitosti: Raisova 542, Lysá nad Labem Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 146 Adresa nemovitosti: Vinařská 146, 407 01 Jílové Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1883/158/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, RD č.p. 151 Adresa nemovitosti: Alšova 151, Benešov nad Ploučnicí Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres

Více

Dražební společnost Morava s.r.o.; č. obj.:, Dlouhá 4433, 764 12 Zlín IČ: telefon: e-mail:

Dražební společnost Morava s.r.o.; č. obj.:, Dlouhá 4433, 764 12 Zlín IČ: telefon: e-mail: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5408-116/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, rodinný dům na p.č.st.70 Adresa nemovitosti: Sklené 10 Katastrální údaje: Kraj Pardubický, okres Svitavy, obec Sklené, k.ú.

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3451/316/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 5 na pozemku p.č. st. 124 a pozemky p.č. st. 124 a p.č. 1695, to vše v k.ú. Dobré obce Dobré. Adresa nemovitosti:

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 1563 Adresa nemovitosti: Horská 1563, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3690/284/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 199, který je součástí pozemku p.č. st. 134, s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 134 a p.č. 1008/1, vše v

Více

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St.

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. 15 Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky:

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3677/271/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 7 jehož součástí je stavba čp. 66, to vše v k.ú. Nový Hrádek obce Nový Hrádek. Adresa nemovitosti: Hradní

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1625/095/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1625/095/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1625/095/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 340 Adresa nemovitosti: Krkonošská 340, 468 41 Tanvald Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec nad

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 NEMOVITOST: Objekt individuální rekreace, č.e. 39 Adresa nemovitosti: Bulovka 39, 464 01 Bulovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3117/4/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Loděnice 156 / 156, PSČ 67175 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3487/031/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Pozemek p.č. st.205/1 s rodinným domem č.p. 117 a pozemky p.č. 1290/1 a p.č. 1294/1,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3050/79/2014 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Deštné 62 / 62, 74755 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2943/152/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 96 Adresa nemovitosti: Komorní Lhotka 96 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Komorní Lhotka,

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2385-285/2009 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 52, dílna na p.č. St.54/1, p.č. St.53, St.54/1, 7/12, 7/13 a 211/14 Adresa nemovitosti: Karolín 52, 679 02

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3148/35/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Na Záguří 611 / 2, 736 01 Havířov - Bludovice Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 59/2014 aktualizace k 19.9.2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 59/2014 aktualizace k 19.9.2014 NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 59/2014 aktualizace k 19.9.2014 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor, Řadový RD č.p. 1143 s příslušenstvím v Napajedlích Adresa nemovitosti: Tř. T. Bati

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561 Znalecký posudek stanovení obvyklé ceny nemovitosti číslo 2851-016/2014OC 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka č. 318/2, 1+1 s přísl. v 1.NP bud. č.p. 318 včetně spoluvl.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 52/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 52/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 52/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům 3+1 Adresa nemovitosti: Slavičky 34 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012 NEMOVITOST: Jiná stavba bez č.p. na p.č. 266 Adresa nemovitosti: Vavřineč, 277 31 Malý Újezd Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/3

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/3 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/3 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, rozestavěný na p.č. st. 362 Adresa nemovitosti: Červená Píska, 277 41 Tuhaň Katastrální údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2012 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Zhoř 21 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3126/13/2015 6 NEMOVITOST: Ideální spoluvlastnický podíl na bytovém domě č. p. 164 a pozemku parc. č. st. 221 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 140/2016-A NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 8, parcely č. st. 26, 13 a 14 v Petrovicích u Humpolce Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2876/85/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 6 s pozemkem z LV č. 252, k. ú. Dvorce u Jihlavy, pozemky z LV č. 310, k. ú. Cejle a pozemky z LV č. 265 k. ú. Dvorce u

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 603/17 Adresa nemovitosti: Na Burse 603, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/9

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/9 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/9 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 78 Adresa nemovitosti: Tyršova 78, 294 21 Bělá pod Bezdězem Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3925-2/2015 6 NEMOVITOST: Rodinné domy č.p. 76 a č.p. 93 Vršce Adresa nemovitosti: Vršce 76 a 93 Katastrální údaje: Kraj Královéhradecký, okres Jičín, obec Vršce, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 48/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 48/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 48/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka 3+1 Adresa nemovitosti: Krylova 526 / 22, Znojmo - Přímětice

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3642/236/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka jednotka č. 65/2 v bytovém domě čp. 65, na pozemku p.č. st. 365, vč.

Více

Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti 6 Rodinný dům, č.p.149, Dolní Újezd Adresa nemovitosti: Dolní Újezd 149, 56961 Katastrální údaje: Kraj Pardubický, okres Svitavy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č.

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. 61/4 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3492/036/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. 1644/1 s budovou čp. 979 jiná stavba, pozemek p.č. 1644/2 s budovou bez čp/če průmyslový objekt, pozemky p.č.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3029/58/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 287/9 Adresa nemovitosti: Hrušovská 287 / 10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

ODHAD č.342/24/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS. Jan Adamík, Libín 4, 37373 Libín, 1 / 2

ODHAD č.342/24/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS. Jan Adamík, Libín 4, 37373 Libín, 1 / 2 ODHAD č.342/24/203 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS Předmět ocenění:. Rodinný dům - bez nebytových prostor Číslo popisné: 4 Na pozemku parc. č.: st.25/ Pozemky parc. č.:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3099/128/2014 6 Bytová jednotka - byt Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Bohumín, k.ú. Nový Bohumín, kód k.ú. 707031, LV Ostatní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

Znalecký posudek č. ZU 128/2015

Znalecký posudek č. ZU 128/2015 KOPPREA znalecký ústav, spol. s r. o. Pro obory stavebnictví (stavby obytné, průmyslové, zemědělské a vodní), projektování (projektování staveb) a ekonomiky (ceny a odhady nemovitostí, movitých věcí a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka 2+1 Adresa nemovitosti: Puškinova 456 / 10, Vyškov - Dědice

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 4196-105/2015 130 EX 1043/15-58/E 1 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, č.2383/17 Adresa nemovitosti: Vodárenská 2383, 272 01 Kladno - Kročehlavy Katastrální údaje:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s. EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 17/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Rodinný dům - bez nebytových prostor ocenění stávajícího stavu Číslo popisné: 117 součást

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3924-1/2015 6 NEMOVITOST: Rodinné domy č.p. 54 a č.p. 114 Žeretice Adresa nemovitosti: Žeretice 54 a 114 Katastrální údaje: Kraj Královéhradecký, okres Jičín, obec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2912/121/2013 6 NEMOVITOST: Byt č. 3/5 Adresa nemovitosti: Kostelní 3, Vidnava Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Vidnava, k.ú. Vidnava, kód k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 27/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 100 Na

Více

Současný stav. Datum místního šetření: 3.11.2015 Datum zpracování : 12.11.2015

Současný stav. Datum místního šetření: 3.11.2015 Datum zpracování : 12.11.2015 NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5461-169/2015 6 Objekt služeb a obč. vybavenosti - víceúčelový, provozní objekt na LV 5533 v k.ú. Nový Jičín-Předměstí Adresa nemovitosti: Nový Jičín 1073,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/7

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/7 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/7 NEMOVITOST: ½ rodinného domu - samostatný, rozestavěný na p.č. 467/4 Adresa nemovitosti: Dvořákova 4, 407 77 Šluknov Katastrální údaje : Kraj Ústecký,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 KSHK 42 INS 16231/2015 Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt 2+1 č. 734/12, Hostinné, ul. Sídliště Adresa nemovitosti: Sídliště 734, 54371 Hostinné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 27/2012 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům. Adresa nemovitosti: Jevišovice 237 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský,

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 NEMOVITÁ VĚC: St. parcela č. 76, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 36, pozemek p.č. 110/27 včetně dalších součástí a příslušenství Katastrální údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, k.ú. Karlovy Vary Adresa nemovité věci: Skalní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 149 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 468 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší Adresa nemovité

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2970/2008 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 64 s pozemky p.č. 140 a 141 - ideální 1/2 Adresa nemovitosti: 387 71 Číčenice 64 Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Strakonice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: ZNALECKÝ POSUDEK číslo 38/2014 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 96 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, pozemek st.parc.č. 79 se stavbou č.p. 77 a poz.parc.č. 99 vše v k.ú. Miletín Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3039/68/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka - byt Ludvíka Podéště 1856 / 38, 708 00 Ostrava - Poruba Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti číslo 2827/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor, Rodinný dům č.p. 1137, Sokolov Kraj: Karlovarský Okres: Sokolov Obec: Sokolov Katastrální

Více

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost.

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost. ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 349/2015 Účel ocenění: Objednavatel : Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Insolvenční správkyně dlužníka Evy Machačové, Ing Martina Mitinová Svépomoc

Více

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku:

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 1097/15 o ceně bytové jednotky č. 769/7 v budově č.p.768, 769, 770, 771, 772 na pozemku par.č.566/21, 566/22, 566/23, 566/24, 566/25 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 NEMOVITÁ VĚC: pozemek st.parc.č.880 se stavbou č.p. 123, st.parc.č. 3629 se stavbou garáže bez. č.p., st.parc.č. 5021 se stavbou garáže bez č.p., poz.parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 113/2 se stavbou rodinného domu č.p. 191, s příslušenstvím a pozemky p.č. 843/3 a 850/4, zemědělské pozemky Katastrální

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2576/49/2011 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1814/28 Adresa nemovitosti: Oty Synka 1814/6, Ostrava - Poruba Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

č. 1928 / 2014 / 11 Prodej nemovitosti v exekučním řízení (ocenění stávajícího stavu) Čj. 052 EX 343/3-9 ze dne 25.4.2013

č. 1928 / 2014 / 11 Prodej nemovitosti v exekučním řízení (ocenění stávajícího stavu) Čj. 052 EX 343/3-9 ze dne 25.4.2013 Z N A L E C K Ý č. 1928 / 2014 / 11 P O S U D E K 6 NEMOVITOST: Garáž, řadová garáž vnitřní ve stávající zastavbě řadových garáží v Prachovicích Adresa nemovitosti: Prachovice Katastrální údaje: Kraj Pardubický,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3059/2009 NEMOVITOST: Bytová jednotka, 1352/13 se spoluvlastnickým podílem na domě a pozemku p.č. 2061/672 Adresa nemovitosti: V.Volfa 1352 / 4, České Budějovice Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 55/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1665

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2500/120/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2500/120/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2500/120/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 62 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav, obec Žďár, k.ú. Žďár u Mnichova Hradiště Adresa nemovité

Více

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 263 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.6438/88 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.6438/88 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6438/88 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 9 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 391/2 se stavbou rodinného domu č.p. 578, součásti a příslušenství Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Třebíč,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 34/2015. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 34/2015. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 34/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Bytová jednotka - byt ocenění stávajícího stavu Název nemovitosti: Byt 3+1. Bytová jednotka

Více

Znalecký posudek -Odhad obvyklé ceny

Znalecký posudek -Odhad obvyklé ceny Znalecký posudek -Odhad obvyklé ceny číslo 3317/76/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 325/6, v obytném domě čp. 325, na st.p.č. 412/1, Podíl na společných částech domu čp. 325 a pozemku označeném jako

Více

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 113 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4738/2014 NEMOVITÁ VĚC: 3/4 rodinného domu č.p. 7 na pozemkiu p.č.. St. 41 a 3/4 pozemku p.č. St. 41 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Třebívlice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 37-4913/2014 NEMOVITOST: Pozemek p.č. 233/3 jehož součástí je rodinný dům ů č.p. 201, pozemek p.č. 233/1, příslušenství Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 4914-29/14 NEMOVITOST: rodinný domek čp.81, pozemky parc.č.st.89 a parc.č.170/10 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Nymburk, obec Hořátev, k.ú. Hořátev Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3943/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 50, Rodinný dům č.p. 50 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Hrádek nad Nisou, k.ú. Oldřichov na Hranicích Adresa

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 893/36 v Klatovech III, Čechova 893 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Klatovy, obec Klatovy, k.ú. Klatovy Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3958/2013 NEMOVITOST: 1/4 rodinného domu č.p. 892 s pozemky parc. č. St. 949 a parc. č. 3622 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní ceny nemovitosti

Znalecký posudek o odhadu tržní ceny nemovitosti Znalecký posudek o odhadu tržní ceny nemovitosti číslo 2336-41/2016 Odhadce: Ing. Jaroslav Mlčoch Kvítková 4323, 760 01 Zlín, 603 207 393, posudkyjmlcoch@seznam.cz Datum objednání: Datum místního šetření:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 NEMOVITOST: rodinný dům čp. 121 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kutná Hora, obec Křesetice, k.ú. Křesetice Adresa nemovitosti: Křesetice 121, 285 47 Křesetice

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3733/327/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Jednotka - byt, bytová jednotka č. 2/12 vč. podílu na společných částech domu čp.

Více

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 15 Na

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5351-59/2015 1 6 Jednoduchá stavba - garáž, garáž na pozemku p.č.st.5163 v k.ú. Břeclav Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Břeclav,

Více

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Rodinný dům č.p. 73 na pozemku p.č. st. 96 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 96 v k.ú. Lověšice u Přerova, v obci Přerov, v okrese Přerov. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 3/2 VEL. 2 + 1 S PŘÍSL. VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 3 NA ST. P.Č. 81, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 2960/10000 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 47 Na pozemku

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 37/2015. (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 37/2015. (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 37/2015 (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 219 Na pozemku parc. č.: 552 Pozemky parc. č.:

Více