Střední průmyslová škola Ostrov. Školní vzdělávací program. č. j. 1991/2011/SPS. Automechanik

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola Ostrov. Školní vzdělávací program. č. j. 1991/2011/SPS. Automechanik"

Transkript

1 Střední průmyslová škola Ostrov Školní vzdělávací program č. j. 1991/2011/SPS Automechanik Zpracován dle RVP č. j / vydaném MŠMT dne

2 2

3 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 PROFIL ABSOLVENTA...5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...8 UČEBNÍ PLÁN...13 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...15 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP...16 SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY...17 UČEBNÍ OSNOVY...19 Český jazyk...19 Anglický jazyk...29 Německý jazyk...37 Občanská nauka...45 Fyzika...53 Chemie - ekologie...63 Matematika...69 Tělesná výchova...77 Informační a komunikační technologie...87 Ekonomika...97 Strojnictví Technická dokumentace Elektrotechnika Automobily Opravárenství a diagnostika Řízení motorových vozidel Odborný výcvik ZMĚNY

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední průmyslová škola Ostrov, Klínovecká 1, Ostrov, Zřizovatel : Karlovarský kraj Závodní 253/88, Karlovy Vary Název školního vzdělávacího programu: Automechanik Kód a název oboru vzdělání : H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Jméno ředitele: Ing. Pavel Žemlička Kontakty pro komunikaci se školou: Ing. Pavel Žemlička Tel: Platnost ŠVP: počínaje 1. ročníkem Razítko podpis ředitele školy 4

5 PROFIL ABSOLVENTA Název a adresa školy Střední průmyslová škola Ostrov, Klínovecká 1197, Ostrov, Zřizovatel Karlovarský kraj, Závodní 253/88, Karlovy Vary, Název ŠVP Automechanik Kód a název oboru vzdělání H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Forma studia denní Délka studia 3 roky Stupeň poskytovaného vzdělání střední vzdělání s výučním listem Datum platnosti ŠVP 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem Profesní uplatnění absolventa Absolvent ŠVP oboru Automechanik je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, tj. disponuje požadovanými vědomostmi, dovednostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese. Absolventi jsou připraveni pro práce v oblasti údržby, diagnostiky a oprav silničních motorových vozidel. Mohou aktivně pracovat např. v automobilové výrobě, opravárenských provozech, servisech, ve stanicích technické kontroly (STK) a stanicích měření emisí (SME) apod., při zajišťování materiálových požadavků. Absolventi získají dovednosti při provádění montáže a demontáže, oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí, funkční kontroly po provedené opravě a seřízení a také pro zajišťování potřebného materiálu a náhradních dílů. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C. Obecné požadavky pro výkon profesních činností umět pracovat v týmu zvládat běžné pracovní situace jednat s ostatními pracovníky opravárenského zařízení organizovat účelně práci i pracoviště sledovat vývojové trendy využívat cizí jazyky v komunikaci pracovat s informacemi a informačními zdroji orientovat se v tržní ekonomice řešit samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly plynoucí z profesních činností dodržovat zásady bezpečnosti práce, hygieny práce, ochrany zdraví dodržovat zásady ochrany životního prostředí a principy efektivního ekonomického a ekologického provozu, s ohledem na obor. Očekávané výsledky vzdělávání Vzdělávání v ŠVP směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žák vytvořil, na odpovídající úrovni, následné kompetence: a) odborné Vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi: připravovali podklady pro opravárenskou a servisní činnost ovládali odbornou terminologii orientovali se v technické dokumentaci vozidel a to i v digitální podobě 5

6 diagnostikovali možné projevy problémů vozidla pro stanovení závady stanovovali postupy řešení závad pracovali s diagnostickými přístroji a volí správné technologické postupy prováděli preventivní prohlídky, údržbu, opravy vozidel včetně moderní elektronické výbavy prováděli seřízení a nastavení předepsaných parametrů s následnou kontrolou znali základní druhy technických materiálů, jejich použití a vlastnosti používali pohonné hmoty, mazadla a další látky pro zajištění optimálního provozu daného typu vozidla volili a používali stroje, nástroje, zařízení, montážní nářadí, montážní přípravky a pomůcky, zdvihací a jiná pomocná zařízení, ruční mechanizované nářadí a jeho příslušenství znali základy elektrotechniky a elektroniky včetně jejich aplikací v motorových vozidlech prováděli kontrolu tvaru, rozměrů, uložení, elektrických hodnot a parametrů, jakosti provedených prací apod. a parametry porovnávali s údaji stanovenými výrobcem komunikovali s ostatními odborníky při řešení mimořádně složitých případů při opravách vozidel s využitím moderních komunikačních technologií znali různou diagnostickou techniku a umí zvolit nevhodnější zařízení pro danou závadu prováděli zahájení a provozování profesní podnikatelské činnosti fyzické i právnické osoby vyhledávali, navazovali a rozvíjeli kontakty s ohledem na podnikatelskou činnost dodržovali zásady podnikatelské etiky, společenského chování a vystupování dbali na BOZP. b) klíčové kompetence absolventa Důraz je kladen na kvalitní občanskou gramotnost a na kvality člověka důležité pro plnohodnotnou aktivní činnost v demokratické společnosti založené na humanismu. Akcentována je vyzrálá osobnost absolventa, jeho životní adaptabilita, připravenost na profesi ve stále se měnící společnosti a schopnost žít a pracovat v harmonii s prostředím, okolním světem i sebou samým. Výsledkem odborného vzdělání je získaná kvalifikace, která absolventovi umožní výkon souboru pracovních činností v autoopravárenském provozu. Absolventi byli vedeni tak, aby : jednali v souladu s etickými normami a pravidly společenského chování, uplatňovali bezpředsudkový přístup k zákazníkům měli reálnou představu o kvalitě své práce, pracovali svědomitě a pečlivě, snažili se dosahovat co nejlepších výsledků posuzovali reálně možnosti svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání uvažovali a jednali ekonomicky v osobním i pracovním životě, pracovali hospodárně loajálně v pozici zaměstnance dokázali se přesně a účelně vyjadřovat, obhajovat svoje postoje a názory, měli kulturní vystupování byli schopni se přizpůsobit různým pracovním podmínkám, dokázali pracovat týmu i samostatně a byli zodpovědný za splněný úkol 6

7 přispívali k uplatňování demokratických hodnot, uvědomovali si vlastní, kulturní, národní a osobní identitu, dodržovali zákony a pravidla chování dodržovali zásady ochrany životního prostředí a chápali jeho význam pro člověka Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosaženém vzdělání je výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. 7

8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název a adresa školy Střední průmyslová škola Ostrov, Klínovecká 1197, Ostrov, Zřizovatel Karlovarský kraj, Závodní 253/88, Karlovy Vary, Název ŠVP Automechanik Kód a název oboru vzdělání H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Forma studia denní Délka studia 3 roky Stupeň poskytovaného vzdělání střední vzdělání s výučním listem Datum platnosti ŠVP 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno na osvojování teoretických poznatků, získávání a rozvíjení technického myšlení. Na získání a uplatnění psychomotorických dovedností, potřebných pro praktické řešení úloh. Na dovednost analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy. Součástí vzdělávacího obsahu jsou základy odborného vzdělávání opírající se o obecně technické disciplíny a klíčové dovednosti vytvářející profil absolventa daného oboru. Výuka směřuje k využívání autodidaktických metod, na techniky samostatného učení a práce, problémové učení, týmovou práci. Důraz je kladen na sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování: diskuse; řízený rozhovor; obhajoba postojů. Významnou součástí metod a postupů jsou motivační činitelé: soutěže v oboru; simulační a situační metody; řešení konfliktních situací; veřejné prezentace práce žáků; využívání projektových metod výuky. Tito činitelé vedou k aktivitám nadpředmětového charakteru. Rozvíjení klíčových kompetencí Vývoj nových technologií, nestabilita v sociálně-ekonomickém kontextu a proměnlivé podmínky trhu práce kladou ve výchovně vzdělávacím procesu požadavky na rozvíjení tzv. klíčových kompetencí. Ve výuce podle ŠVP se rozvíjejí všechny klíčové kompetence, tak jak jsou uvedeny v profilu absolventa i v příslušném RVP. Každý vyučovací předmět i další aktivity však přispívají k rozvoji klíčových kompetencí různou mírou. V průběhu přípravy v oboru mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) jsou žáci vedeni tak, aby si byli vědomi svých osobních možností a kvalit, aby uměli pracovat samostatně i v týmu. Žáci se připravují i na uplatnění v živnostech a malých firmách, kde přicházejí do kontaktu se zákazníky, učí se vhodnému jednání, správné organizaci práce. Výuka pomáhá rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady k tomu, aby měli žáci možnost dalšího rozvoje. 8

9 Učitelé se snaží pozitivně ovlivňovat chování žáků ve škole i na akcích organizovaných školou, na vytváření příznivého klimatu ve škole. Vhodné zapojení žáků do kolektivu vede k upevňování a rozvíjení sociálních kompetencí - žáci se učí uplatňovat své schopnosti, respektovat druhé a spolupracovat s nimi. Komunikativní dovednosti jsou rozvíjeny na úrovni verbální, písemné i s využitím informačních a komunikačních technologií. Oblast využití informačních a komunikačních technologií je zaměřena nejen na osvojení dovedností práce s těmito technologiemi, ale také na vhodném využití těchto znalostí pro svůj osobní a pracovní život. Výchovný a vzdělávací proces je veden tak, aby se žáci chovali zodpovědně při plnění pracovních úkolů a aby zodpovídali za své jednání v různých občanských i pracovních situacích. Rozvíjení klíčových kompetencí je vhodně zařazeno do všech předmětů. Proces uplatňování a rozvíjení klíčových kompetencí je veden tak, aby byl soustavný a vykazoval vývojový posun v průběhu přípravy na povolání. Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Teoreticky i prakticky se toto téma realizuje především ve všeobecně vzdělávací složce, zejména v občanské nauce, ve výuce jazyků, v estetickém vzdělávání. Kromě poznatků základů občanské gramotnosti v jednotlivých předmětech (rozvoj osobnosti, mezilidská komunikace, struktura společnosti, historie společnosti, politický a právní systém, morálka, svoboda, odpovědnost) je toto téma prohlubováno i v odborných předmětech a odborné praxi. Zejména je kladen důraz na zodpovědný a aktivní přístup v práci, je vyzvedávána snaha dosáhnout mistrovství ve svém oboru nejen hloubkou znalostí a dovedností ve vlastním oboru, ale i poznáním mezioborových souvislostí s jejich vazbou na celospolečenské dění. Člověk a životní prostředí Poznatkové základy se vytvářejí v předmětu biologie, chemie a ekologie, kultivace žáka v tom smyslu, aby si vážil a měl úctu k živé i neživé přírodě pak v občanské nauce a estetické výchově. Cílem je vytvořit u žáků nejen přesvědčení o ochraně životního prostředí, ale aktivní vztah ve smyslu volby takových činností, technologických metod a pracovních postupů, které by nepoškozovaly životní prostředí. Konkrétně v profesi automechanika to znamená šetrné a hospodárné zacházení se škodlivými látkami a odpady a dodržování zásad uskladňování a používání paliv, maziv, kapalných náplní a ostatních látek používaných v autoopravárenství. Člověk a svět práce Téma se realizuje zejména v ekonomice (trh práce, vybrané kapitoly ze Zákoníku práce, podstata a formy podnikání), v občanské nauce (odpovědnost za vlastní budoucnost) a v českém jazyce (formulace žádosti o zaměstnání, strukturovaný životopis, prezentace před možným zaměstnavatelem), v odborných předmětech (možnost uplatnění, situace v regionu, možnosti dalšího vzdělávání, rekvalifikace) a odborné výuce (praxe žáků na pracovištích firem). Informační a komunikační technologie 9

10 Toto téma se realizuje v samostatném předmětu, ale prostupuje i do dalších předmětů. Díky počítačovým technologiím je možné rychlé vyhledávání nejrůznějších informací, jejich efektivní zpracování a přehledná forma prezentace. IT zefektivňují i samotný proces výuky a hodnocení. Počítačové programy doplňují všechny vyučovací předměty, jsou schopné propojit slovo s obrazem a pohybem. V oblasti odborné výuky se rozvíjí aplikované znalosti především v částech technické dokumentace a diagnostiky. Pro domácí přípravu žáků je k disposici školní e-learingový portál. Organizace výuky Studium je organizováno jako tříleté denní. Teoretická výuka je organizována v budově školy na Klínovecké ulici. Odborný výcvik a odborná praxe probíhají na pracovištích školy a na smluvních pracovištích v oblasti automobilového opravárenství. V prvním ročníku mají žáci odborný výcvik v dílnách, které jsou součástí školní budovy a ve druhém a třetím ročníku v dílnách v Karlových Varech v týdenních cyklech týden škola, týden odborný výcvik. Odborný výcvik činí v 1. ročníku 15 hodin, ve 2. ročníku 15 hodin, v posledním ročníku také 15 hodin týdně. Výuka odborných předmětů a předmětu Informační a komunikační technologie probíhá v odborných učebnách s výpočetní technikou, odborné předměty Automobily, Opravárenství a diagnostika, Elektrotechnika, Strojnictví se vyučující v učebnách s interaktivními tabulemi nebo dataprojektorem. Učebny cizích jazyků slouží k výuce ANJ a NEJ. Do výuky jsou zařazovány exkurze do výrobních podniků Škoda a. s. Mladá Boleslav, TPCA Kolín, autoservisů Suzuki, Renault, Mercedes Benz, Nissan. V prvním ročníku je organizován týdenní lyžařský sportovní kurz. Ve druhém a třetím ročníku probíhá výuka pro řidičské oprávnění skupin B a C. Tato výuka je dobrovolná, děje se mimo vyučování a je hrazena z prostředků školy. Způsob hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí zákonem č. 561/2004 (školský zákon), jeho konkretizace je ve školním řádu, který schvaluje školská rada. Žáci jsou hodnoceni klasifikačními stupni 1 až 5. Konkretizace hlavních zásad hodnocení a klasifikace žáků v jednotlivých předmětech je součástí učebních plánů daných ŠVP. Důraz je kladen na to, aby podmínky byly motivační, v co největší míře obsahovaly možnosti sebehodnocení a sebeposuzování, kolektivního hodnocení, individuálního přístupu, aby podporovaly talentové žáky. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Zákonní zástupci žáků se specifickými poruchami učení (dále jen SPU) přikládají k přihlášce na střední školu odborný posudek od psychologa z pedagogicko-psychologické poradny nebo ze specializovaného pedagogického centra. Úkolem výchovného poradce je před nástupem žáků do školy vypracovat na základě posudků z PPP zprávu o SPU nebo o SPCH (specifická porucha chování). Během měsíce září je výchovný poradce povinen provést s integrovanými žáky pohovor, na jehož základě vypracuje zprávu, která může být v průběhu školního roku doplňována. Pokud potřebuje se žáky hovořit, je 10

11 oprávněna je vyzvednout z teoretického i odborného vyučování. Na začátku školního roku provede pohovor také se zákonnými zástupci těchto žáků. Ti svým podpisem stvrdí svůj souhlas s evidencí a požádají ředitele školy o respektování pokynů PPP. Podle správního řádu je ředitel školy povinen odpovědět v zákonném termínu. Výchovný poradce pravidelně informuje třídní učitele o žácích s SPU a ti pak předají zprávu příslušným vyučujícím. V případě výukového či výchovného selhávání žáka žádá výchovný poradce o pomoc psychologa. Zprávy týkající se žáků s SPU s SPCH jsou ve smyslu zákona č. 101/200 Sb. uloženy v trezoru. Výchovný poradce vede jejich evidenci a sleduje dobu platnosti posudků z PPP. U těchto žáků klade učitel důraz na ten druh jejich projevu, ve kterém má žák předpoklady podat lepší výkon. Při klasifikaci nevychází učitel z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Práce se žáky se sociálním znevýhodněním spočívá především v jejich motivaci ke studiu vůbec a ve volbě vhodného výchovného postupu. Při začleňování do vzdělávacího procesu pomáhá škola těmto žákům prostřednictvím individuální práce a poradenské práce s rodinou. Práce s nadanými žáky Škola se již tradičně zúčastňuje mnoha soutěží: SOČ, Automechanik junior, sportovní soutěže a turnaje. Vyučující žáky na tyto soutěže celoročně připravují a zvláště nadaní žáci mají možnost se při těchto aktivitách realizovat. Každoročně se zúčastňujeme veletrhu středních škol Škola Žáci se podílejí na přípravě a výzdobě stánku i aktivitách souvisejících s výstavou. Matematicky nadaní žáci mají možnost se zúčastnit školního kola matematické soutěže a nejlepší z nich postoupit do republikového kola. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně vzdělávacím procesu z požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých technických norem) platných v době výuky. Požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétních činností, které jsou obsahem teoretické výuky a odborného výcviku. Tyto požadavky musí být doplněny o informace o možných rizicích ohrožení života a zdraví, kterým jsou žáci při teoretickém i praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením těchto rizik. Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména vyhláškou č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Dále je nutno se řídit nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ověření jejich znalostí musí být prokazatelné. Nácvik a procvičování praktických činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (Zákoník 11

12 práce, vyhláška č. 288/2003 Sb.) a v souladu s podmínkami, za nichž mladiství mohou konat zakázané práce z důvodu přípravy na povolání. Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ve znění pozdějších zákonů a splněním podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů. Pro obor vzdělání s výučním listem mechanik opravář motorových vozidel nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící dále uvedenými onemocněními, viz Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 689/2004 Sb., a další nařízení vlády vydávána v souvislosti se zaváděním RVP: - Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle 67, odst. 2, věta druhá školského zákona, - Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle 67, odst. 2, věta druhá školského zákona. - Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s slefgizujícími látkami, a je nezbytné postupovat podle 67, odst. 2, věta druhá školského zákona. - Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování v případě, že je nezbytné postupovat podle 67, odst. 2, věta druhá školského zákona. - Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů, kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle 67, odst. 2, věta druhá školského zákona. K posouzení zdravotního stavu žáka je příslušný registrující praktický lékař. Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné a ústní zkoušky a z praktické zkoušky z odborného výcviku. Organizace a provedení závěrečné zkoušky se řídí platnými právními předpisy. 12

13 UČEBNÍ PLÁN Název a adresa školy Střední průmyslová škola Ostrov, Klínovecká 1197, Ostrov, Zřizovatel Karlovarský kraj, Závodní 253/88, Karlovy Vary, Název ŠVP Automechanik Kód a název oboru vzdělání H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Forma studia denní Délka studia 3 roky Stupeň poskytovaného vzdělání střední vzdělání s výučním listem Datum platnosti ŠVP 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem Vyučovací předmět zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin Počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání 1. ročník 2. ročník 3. ročník týdenních celkový Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk ANJ/NEJ Občanská nauka OBN Fyzika FYZ Chemie - ekologie CEE Matematika MAT 1,5 2 1, ,5 Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT 1 2 1,5 4,5 144 Ekonomika EKO Strojnictví STR Technické kreslení TEK Elektrotechnika ELE Automobily ATY Opravárenství a diagnostika ODI 1, ,5 176 Řízení motorových vozidel RMV Odborný výcvik ODV Celkem teoretická výuka odborný výcvik celkový součet Poznámky k učebnímu plánu: Teoretická výuka v předmětu řízení motorových vozidel probíhá ve 3. ročníku a nesouvisí s výukou k získání řidičského oprávnění skupiny B a C. Výuka k získání řidičského oprávnění skupiny B a C probíhá v autoškole. Žák pokračuje ve studiu cizího jazyka, kterému se učil na základní škole (při výuce dvou jazyků na ZŠ si volí jeden z nich). Žák volí mezi anglickým a německým jazykem. 13

14 Přehled využití týdnů v období září - červen školního roku Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Sportovní výcvikový kurz Závěrečná zkouška Časová rezerva (opakování učiva, exkurze, výchovně-vzdělávací akce) Celkem týdnů

15 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP Název a adresa školy Střední průmyslová škola Ostrov, Klínovecká 1197, Ostrov, Zřizovatel Karlovarský kraj, Závodní 253/88, Karlovy Vary, Název ŠVP Automechanik Kód a název oboru vzdělání H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Forma studia denní Délka studia 3 roky Stupeň poskytovaného vzdělání střední vzdělání s výučním listem Datum platnosti ŠVP 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem RVP ŠVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet týdenních vyučovacích hodin celkem Vyučovací předmět Počet vyučovacích hodin za studium týdenních 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkový Disponibilní hodiny Jazykové vzdělání Český jazyk 3 Český jazyk a literatura Cizí jazyk 6 Anglický/německý jazyk Společenskovědní vzdělávání Přírodovědné vzdělávání 4 5 Občanská nauka Fyzika Chemie - ekologie Matematické vzdělávání 5 Matematika 1,5 2 1,5 5 Estetické vzdělávání 2 Český jazyk a literatura Vzdělávání pro zdraví 3 Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 3 Informační a komunikační technologie Ekonomické vzdělávání 2 Ekonomika Strojnictví Stroje a zařízení 5 Technické kreslení Odborný výcvik Elektrotechnické zařízení 3 Montáže a opravy 42 Elektrotechnika Odborný výcvik Automobily 1 1,5 1,5 4 Opravárenství a diagnostika 1 2 1,5 4,5 Řízení motorových vozidel Odborný výcvik 10,5 15,5 14,5 40,5 8 Disponibilní hodiny Celkem hodin 96 odborný výcvik 17,5 17,5 17,5 52,5 teoretická výuka 14,5 14,5 14,5 43,5 celkový součet

16 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP Název a adresa školy Střední průmyslová škola Ostrov, Klínovecká 1197, Ostrov, Zřizovatel Karlovarský kraj, Závodní 253/88, Karlovy Vary, Název ŠVP Automechanik Kód a název oboru vzdělání H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Forma studia denní Délka studia 3 roky Stupeň poskytovaného vzdělání střední vzdělání s výučním listem Datum platnosti ŠVP 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem Škola je největší, ryze technickou střední školou v Karlovarském kraji, která poskytuje absolventům vzdělání ve čtyřletých oborech zakončených maturitní zkouškou nebo ve tříletých oborech zakončených závěrečnou zkouškou. Lze studovat v denní i dálkové formě studia. Výuka je koncipována od obecných základů oboru ke specializaci vhodné k uplatnění v podnicích regionu. Pozornost je věnována přípravě pro další studium nástavbového typu. Personální a materiální zajištění výuky Kvalifikovanost pedagogického sboru je ve všeobecně vzdělávacích předmětech 73 % a v odborných předmětech 100 %. Výuku profilujících odborných předmětů zajišťují kvalifikovaní vysokoškoláci s dlouholetou odbornou i pedagogickou praxi. Všeobecně vzdělávací předměty zajišťují kvalifikovaní učitelé. Pedagogičtí pracovníci se v rámci celoživotního vzdělávání účastní seminářů a edukačních akcí pořádaných NIDV, NÚOV, vysokými školami, jazykovými školami a dalšími vzdělávacími agenturami. Ke zvýšení odbornosti učitelů přispívá i spolupráce se zahraničními školami, pořádání exkurzí a účast na výstavách a veletrzích. Projekt IQ AUTO učící se škola jehož nositelem je Svaz automobilového průmyslu, znamená bližší kontakty s průmyslovými podniky. Účast v projektu UNIV, představuje nové kurzy a semináře pro celoživotní vzdělávání. Zapojení učitelé získají znalosti v metodice vytváření výukových seminářů a kurzů. Projekty v rámci SIPVZ, znamenají zapojení výpočetní techniky do výuky předmětů všeobecně vzdělávacích i odborných teoretických. K podpoře záměru dalšího zvýšení kvality celého vzdělávacího procesu jsou v teoretické výuce využívány a každoročně modernizovány výukové prostředky. Výše uvedené zázemí umožňuje škole vytvářet přiměřený nadstandard a prostor pro dělení tříd při výuce jazyků, elektrických měření i informačních a komunikačních technologií. Na teoretickou výuku navazuje praktické vyučování. Odborné učebny dílen jsou nadstandardně vybaveny různými učebními pomůckami až do úrovně čtyř funkčních automobilů a k nim odpovídající měřící a diagnostické techniky od firmy Bosch laserová geometrie, emisní zařízení, pneu servis, elektronická souprava pro kontrolu tlumičů, regloskop, válcová zkušebna brzd. Dále multifunkční zařízení pro měření elektrovýzbroje automobilu. Diagnostická souprava ATAL pro zjišťování závad v elektrických a elektronických zařízení automobilu. Zajišťujeme komplexní výuku jak teorie tak i praxe ve vlastních dílnách, které jsou vybaveny tím nejlepším, co se v praxi používá. Zde výuka probíhá v plně provozních podmínkách na autech zákazníků. Jsme také emisní stanicí. Žáci mají možnost ve třetím ročníku pracovat v provozovnách soukromých podnikatelských subjektů. 16

17 Máme úzkou spolupráci s firmami Auto Škoda Mladá Boleslav a Bosch, které podporují naší školu jak materiálně tak i vzděláváním našich pedagogických pracovníků v jejich značkových školících střediscích. Ve spolupráci s odborným výcvikem škola aktivně přistupuje k projektu IQ AUTO a projektu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Škoda auto a. s. Bossch. SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY Do oblasti spolupráce se sociálními partnery patří i kontakty s podnikatelskými subjekty. Ve většině případů máme takové partnery, kteří jsou škole nápomocni při výchově a vzdělávání žáků. Škola spolupracuje s úřadem práce v regionu. Je v pravidelném kontaktu s institucemi a místními podnikateli, u nichž žáci školy vykonávají odborný výcvik a odbornou praxi. Máme úzkou spolupráci s firmami Auto Škoda Mladá Boleslav a Bosch, které podporují naší školu jak materiálně tak i vzděláváním našich pedagogických pracovníků v jejich značkových školících střediscích. Ve spolupráci s odborným výcvikem škola aktivně přistupuje k projektu IQ AUTO a projektu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Škoda auto a. s. Bossch. Je členem profesních organizace SAČR. Nutná je velmi úzká spolupráce s pracovišti, na kterých naši žáci vykonávají odbornou praxi. Dále se rozvíjí spolupráce s odbornou školou v Forchheimu v rámci programu odborných praxí. Realizujeme studijní pobyty pro zdokonalení anglického jazyka přímo ve Velké Británii. Rodiče a žáci Rodiče mohou ovlivňovat obsah školního vzdělávacího programu přes radu školy nebo SRPŠ. Žáci mohou ovlivňovat školní vzdělávací program přes studentské fórum. Součástí evaluace školy je pravidelné hodnocení výuky na základě normy ISO

18 18

19 Český jazyk a literatura Název a adresa školy Střední průmyslová škola Ostrov, Klínovecká 1197, Ostrov, Zřizovatel Karlovarský kraj, Závodní 253/88, Karlovy Vary, Název ŠVP Automechanik Kód a název oboru vzdělání H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Celková hodinová týdenní dotace 5 Platnost od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem 19

20 Český jazyk 1. Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Prohlubuje a rozvíjí jazykové znalosti žáků a jejich vyjadřovací schopnosti a dovednosti, zejména při praktickém užívání. Učí žáky vyjadřovat se souvisle, výstižně a jazykově správně v rovině prostě sdělovací. Rozvíjí stylistické dovednosti žáků, jejich schopnosti estetické, myšlenkové a vyjadřovací, učí je zaujímat vlastní postoje. Vytváří dobrý jazykový základ pro další vzdělávání v mateřském jazyce i v cizích jazycích. Charakteristika učiva Český jazyk jako předmět se skládá ze tří oblastí, které se vzájemně prolínají, doplňují a podporují. Jazykové vzdělávání a komunikační a slohová výchova rozvíjejí komunikační kompetenci žáků, směřují k dovednosti a schopnosti žáků mluvit a jednat s lidmi, kultivovaně se ústně vyjadřovat, používat spisovného jazyka jako kodifikované společenské normy, aplikovat získané poznatky, pracovat s textem a informacemi. Estetická výchova vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu, přispívá k rozvoji kladného vztahu k duchovním hodnotám ve společnosti a jejich ochraně. Literární výchova směřuje k výchově ke čtenářství, k práci s literárním textem, k jeho rozboru a interpretaci, k poznání hlavních literárních směrů a skupin. o Jazykové vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: uplatňovali český jazyk v rovině recepce, percepce a interpretace, aplikovali hlavní principy českého pravopisu a syntaxe, využívali jazykové vědomosti v praktickém životě, pracovali s jazykovými příručkami. o Komunikační a slohová výchova směřuje k tomu, aby žáci: si osvojili techniku mluveného slova a jeho emocionální stránku, seznámili se s hlavními slohovými postupy veřejného projevu a jejich specifiky, se základními postupy v běžné komunikaci a stylizovali veřejný projev ve vhodných formách, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, při komunikaci dbali na svůj řečový projev a zachovávali pravidla slušného chování, prezentovali sami sebe a naslouchali druhému, vhodně argumentovali a obhajovali svá stanoviska, samostatně ústně i písemně zpracovali jazykové projevy v různých slohových útvarech na zadaná témata, zpracovávali informace z různých zdrojů (knihy, časopisy, denní tisk) včetně elektronických médií a přistupovali k nim kriticky. o Estetická výchova směřuje k tomu, aby žáci: uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria, chápali umění jako specifickou výpověď skutečnosti, s tolerancí přistupovali k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí, 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrikář - silnoproud Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/02 Elektrikář Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2.

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Nástrojař Kód a název oboru vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa.. 3 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.4 Učební plány 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura..... 17 Anglický

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa. 3 1.3 Charakteristika ŠVP.. 5 1.4 Učební plány... 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura... 17 Anglický

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 OBSAH 1. Identifikační údaje...

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Truhlář Kód: 33-56-H/01

Truhlář Kód: 33-56-H/01 Truhlář Kód: 33-56-H/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Truhlář ŠVP zpracován

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1.9.2009 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Centrum odborné přípravy 373 41 Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště Kmenový obor 2651H Elektrikář Učební obor 26 51-H/01

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Kadeřník 69-51-H/01 RVP: 69-51-H/01 Kadeřník Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PaedDr Milan Kubát OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. PROFIL ABSOLVENTA...5

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář od 1.9.2012 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář Datum 10.4.2012 Platnost od 1.9.2012 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma vzdělávání Miloslav

Více