Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. Telefon: Fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. Telefon: 261215728-29 Fax: 261215730 E-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz"

Transkript

1 Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 Telefon: Fax: Zřizovatel: Městská část Praha 4 Škola sdružuje - základní školu - školní družinu - školní jídelnu 1

2 Základní vzdělávání Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 (Poslední rozhodnutí o zařazení ) Zřizovatel: Městská část Praha 4 Táborská Praha 4 Charakteristika školy: Úplná škola s 1. až 9. ročníkem, ve školním roce 2009/ ţáků ve 13 třídách, průměrná naplněnost tříd 21,4 ţáka. Školní družina má 4 oddělení. Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 350 obědů. 1. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání Ve školním roce 2009/10 bylo vzdělávání realizováno v jednotlivých ročnících takto: Vzdělávací program Počet tříd Počet ţáků a roč.: ŠVP ZV Křesomysl roč.: čj /97-20, obecná škola roč.: čj /96-2, základní škola 2 38 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KŘESOMYSL Komunikace ŘEšení problémů SOunáleţitost MYšlení SLušnost Z tohoto názvu se odvíjí i charakteristika profilu našeho absolventa. Chceme, aby naši školu opouštěli mladí lidé zdravě sebevědomí s respektem k sobě, k ostatním i k prostředí, v němţ ţijí s vědomím odpovědnosti za svá rozhodnutí a za své chování schopní samostatného řešení problémů i týmové spolupráce s dovedností otevřeně komunikovat, obhajovat svůj názor a tolerovat odlišnosti 2

3 se schopností vyuţít nabytých vědomostí a dovedností a s motivací dále je rozvíjet Čtyři pilíře našeho školního vzdělávacího programu: Poznáváme, rozvíjíme a respektujeme vnitřní krajinu člověka. Průřezové téma osobnostní a sociální výchova povaţujeme za prioritu, proto je realizováno na celém 1. stupni zařazením samostatného předmětu svět člověka, který tvoří přirozenou tematickou linii s druhostupňovým předmětem svět lidí. Výstupy osobnostní a sociální výchovy jsou zároveň průběţně realizovány v ostatních předmětech, na 2. stupni především ve volitelném v předmětu dramatická výchova. Poznáváme, chráníme a kultivujeme vnější krajinu člověka. Zapojení školy do dlouhodobého programu GLOBE, spolupráce se sítí škol sdruţených pod názvem EVVA, volitelný předmět přírodovědné praktikum v ročníku a samostatný předmět ekologie v 9. ročníku tvoří základ tohoto zaměření. Svět je veliký, čeština nám nestačí Základním cílem jazykové výchovy je schopnost domluvit se v běţných ţivotních situacích. K porozumění důleţitosti ovládnutí cizího jazyka přispívá i program korespondence tříd 1. stupně se stejně starými dětmi z Francie, a to za podpory starších spoluţákůpřekladatelů. Svět počítačů a médií využíváme jako zdroj informací. Vyuţití informačních a komunikačních technologií znamená především získávání informací a jejich moderní zpracování. V tomto školním roce ţáci realizovali několik projektů, při nichţ prezentovali své schopnosti pracovat s ICT i s filmovou technikou na velmi vysoké úrovni. Tento školní rok znamenal 3. rok realizace výuky podle školního vzdělávacího programu KŘESOMYSL. Na konci školního roku byla provedena analýza jednotlivých částí školního vzdělávacího programu. U oborových výstupů tato revize neodhalila ţádné závaţnější nesrovnalosti, které by vyţadovaly nutné úpravy. V oblasti průřezových témat a jejich zařazení jsme se na základě zkušeností s realizací školního vzdělávacího programu v uplynulém tříletém období rozhodli provést menší úpravy. Rovněţ v kapitole autoevaluace a vzdělávání žáků se specifickými potřebami jsou provedeny úpravy, a to na základě připomínek České školní inspekce. Hodnocení ţáků v 1., 2., 3. a 6., 7., 8. ročníku provádíme do vlastních ţákovských kníţek, které jsme vytvořili pro naše potřeby na základě nových nároků na hodnocení (klasifikace doplněna hodnocením základních oborových dovedností, dáváme prostor i sebehodnocení žáka a hodnocení klíčových kompetencí). K byla provedena aktualizace našeho školního vzdělávacího programu. 3

4 z toho 2. Jazykové vzdělávání a jeho podpora: učitelé a ţáci Jazykové vzdělávání s odbornou kvalifikací Počet učitelů cizích jazyků bez odborné kvalifikace rodilí mluvčí Anglický Francouzský Německý Celkem Ţáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět jako povinně volitelný předmět jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ Ostatní Pedagogičtí pracovníci Počet (fyz. osoby) k Pedagogičtí pracovníci celkem s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace / 73,1% 7 / 26,9% učitelé / 71,4% 6 / 28,6% asistentka pedagoga 1 1 / 100% 0 vychovatelky 4 3 / 75% 1 / 15% 4. Věková struktura pedagogických pracovníků Věk Méně neţ a více Počet (fyz.osoby) k Průměrný věk pedagogických pracovníků: 43,4 4

5 5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků počet účastníků, průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka, zaměření vzdělávání Název kurzu (semináře): Letní škola (pracovní dílny: lektorka PAU Lenka Burdíková) Semináře Globe Školení koordinátorů - Prevence sociálně patologických jevů Nové strategie, metody a formy práce s dětmi na 1. stupni ZŠ (PedF UK) Ekologická výchova (Ekodomov, Ekostopa) Práce s interaktivní tabulí (Fraus) Seminář Práce s nadanými ţáky (PPP) Kurz AJ Seminář Interaktivní programy ve výuce NJ (Hueber) Počet účastníků / rozsah: 20 / 1 den 3 / 2 dny 1 / 1 den 4 / 80 hodin 1 / 2 dny 2 / 1 den 1 / 1 den 1 / 5 měsíců 1 / 4 hodiny 6. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2010/2011 a odkladů školní docházky na školní rok 2010/2011 Zapsané děti Přijaté děti Odklady škol. docházky Počet Hodnocení činnosti školních druţin a klubů Počet oddělení Počet ţáků Školní druţina Pro činnost školní druţiny jsou vyuţívány herny, případně kmenové třídy, tělocvična a zahrada vybavená hracími prvky (prolézačky, skluzavky, houpačka) a hřiště s umělým povrchem. Činnost školní druţiny se řídí specifickým reţimem, který je dán postupným odchodem dětí do krouţků zájmové činnosti nebo domů. Program školní druţiny je koncipován tak, aby plnil funkci relaxační a zároveň výchovnou. Aktivity školní druţiny tvoří přirozenou návaznost na výstupy formulované ve školním vzdělávacím programu pro jednotlivé ročníky prvního stupně. Zahrnují krátkodobé projekty, soutěţe, návštěvy výstav či divadelních představení, výtvarné, hudební či sportovní činnosti. Program zpestřují četná programová tématická odpoledne. 8. Poradenské sluţby škol Výchovné poradenství Výchovné poradenství je na základě dobrých zkušeností z předchozích let rozděleno mezi 3 pedagogy (s ohledem na jejich vzdělání a zkušenosti): 5

6 1. Poradenství pro práci s dětmi s SPU na 1. a 2. stupni (Mgr. Monika Syslová, učitelka 1. stupně, absolventka kurzu pro práci s dětmi s SPU) 2. Poradenství pro volbu povolání (Mgr. Jaroslava Novotná) 3. Primární prevence negativních jevů (Mgr. Gabriela Kobernová) Spolupráce s organizacemi Spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4 (děti s SPU, nadaní ţáci, poradenství pro volbu povolání, výchovné problémy). V rámci prevence a bezpečnosti ţáků se ve spolupráci s Městskou policií a s Policií ČR pravidelně konají přednášky, diskusní či soutěţní pořady na téma drogy, šikana, bezpečnost na silnici, kriminalita apod. Učitelé následně připravují se ţáky projekty týkající se škodlivosti návykových látek. V několika případech, kdy šlo o příznaky neplnění rodičovských povinností (zanedbání péče o dítě, skryté záškoláctví) jsme spolupracovali s oddělením péče o děti MČ Praha 2 a 4. V souvislosti s výchovnými problémy, které se objevily v nově sloučené 6. třídě, jsme úzce spolupracovali s odborníkem na tematiku souţití třídy, šikanu a klima a sociální vztahy v třídním kolektivu Vítem Hrbáčkem (Centrum primární prevence) a s kurátorem pro mládeţ (MČ Praha 4) Tomášem Kodišem (interaktivní program pro třídu, konzultace s vedením školy a s třídní učitelkou, setkání s rodiči). Trpělivým vedením a součinností všech sloţek se podařilo atmosféru ve třídě zklidnit. 9. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Spolupráce s rodiči Spolupráce školy s rodiči je rozvíjena na všech úrovních, v rovině oficiální i v rovině neformálních setkání. Sdruţení rodičů a přátel školy, zejména jeho vedoucí orgán Rada rodičů, v níţ jsou zástupci všech tříd školy, se schází pravidelně, úzce spolupracuje s vedením školy, podílí se na organizaci některých školních akcí, finančně přispívá na vybavení školy či ozdravné pobyty dětí. Rodiče jsou rovněţ zastoupeni ve Školské radě, která má šest členů (v poměrném sloţení daném zákonem). Informace o dění ve škole zprostředkovává rodičům také školní občasník Křesomyšlenky a webové stránky zskresomyslova..cz. O významných akcích školy informujeme i v měsíčníku MČ Prahy 4 Tučňák. Kromě pravidelných třídních schůzek, konzultačních hodin či dní otevřených dveří hledáme i další způsoby, jak propojit činnost dětí, rodičů a školy např. vánoční trhy, návštěva rodičů na dnech řetězového provádění na zámku Ploskovice či tradiční absolventský ples pro ţáky 9. ročníků, jejich rodiče, přátele a pedagogické pracovníky školy, který je vţdy významnou společenskou událostí roku. 6

7 Mezinárodní spolupráce V letošním roce pokračovala korespondence tříd 3.A a 4.B s francouzskými školami z obcí St.Lumine de Clisson a Saint-Vaast-Les-Mello (oblast kolem Nantes), které realizují pedagogiku Celestina Freineta, jejíţ výrazný prvek tvoří výměnná korespondence ţáků z jiného regionu. Korespondence, s níţ jim jako překladatelé pomáhají ţáci z vyšších tříd, kteří se učí francouzsky, přináší ţákům i učitelům nové podněty a zajímavé zkušenosti. V tomto roce se nám rovněţ podařilo realizovat pobyt ţáků ročníku, kteří se učí francouzsky, ve francouzském Albestroffu, kde sídlí partnerská škola College de l Albe, s níţ udrţujeme kontakt jiţ řadu let. Ţáci bydleli v rodinách svých francouzských korespondentů, poznali ţivot ve francouzské škole a seznámili se se zajímavostmi regionu. 10. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Škola je zapojena do dlouhodobého mezinárodního programu GLOBE, který je určen základním a středním školám. Ţáci s vyuţitím jednoduchých vědeckých postupů zkoumají ţivotní prostředí v oblastech meteorologie, hydrologie, fenologie, pedologie a vegetační pokryv. Naměřená data odesílají do celosvětové databáze. Profesionální zpracování dat garantuje NASA a výsledky jsou dostupné pro všechny školy. V tomto programu jsme zapojeni 6 let, měření probíhají v meteorologické budce na školním hřišti (kaţdý den v době slunečního poledne), v Botiči (1x týdně) a v parcích v okolí školy. Měření se účastní ţáci 2. stupně v rámci volitelného předmětu Přírodovědné praktikum. Ţáci naší školy se zúčastnili 13. celorepublikového setkání Globe Games. 11. Zkušenosti s péčí o nadané ţáky V rámci volitelných a nepovinných předmětů si nadanější ţáci mohou volně vybrat kombinaci předmětů podle svých zájmů a schopností, vycházíme tak vstříc dětem vyţadujícím náročnější program. Učitelé mají moţnost volby různých metod výuky, s tím souvisí i podněcování zájmu ţáků, jejich větší soustředění, samostatné řešení úkolů, zvýšená aktivita, větší rozvoj klíčových kompetencí. Pestrost výuky zvyšuje pozornost a dává příleţitost nadaným ţákům k rozvoji jejich schopností a talentu. V letošním školním roce byl jeden mimořádně nadaný žák na základě ţádosti rodičů a doporučení PPP a po vykonání rozdílové zkoušky z učiva 2. roč. přeřazen do vyššího (3.) ročníku bez absolvování ročníku předchozího (2.). 12. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Škola nezřizuje přípravné třídy. Ve škole pracuje asistentka pedagoga (0,58 úvazku). 7

8 Její činnost je zaměřena především na pedagogickou asistenci integrovanému žákovi v 6. ročníku (zejména při výuce matematiky). Rovněţ vzhledem k dobré spolupráci rodiny a individuální úzké spolupráci s třídní učitelkou ţák zvládl přes své těţké postiţení vzdělávací program daný individuálním plánem především v matematice. Asistentka pomáhá rovněţ při výuce českého jazyka ţákům cizincům a při práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, především při práci s dětmi z romského prostředí - návštěvy v rodinách, spolupráce s rodiči, domácí příprava a doučování problémových ţáků, pomoc při vytváření pracovních návyků (časté absence začínajících školáků, které nejsou kompenzovány domácí přípravou, způsobují pak často zbytečné zaostávání dětí). 13. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Stát počet ţáků Čína 2 Makedonie 2 Ruská federace 5 Ukrajina 10 Vietnam 2 Celkem: 21 Přestoţe někteří ţáci přicházejí z oblastí jazykově diametrálně odlišných (Čína, Vietnam) a při nástupu do školy bývá jejich jazyková vybavenost minimální, máme s nimi velmi dobré zkušenosti. Obzvláště u mladších ţáků je jejich jazyková adaptabilita vysoká, a tak většinou zvládají češtinu velice rychle a s jejich začleněním do kolektivu nebývají problémy. V rámci pomoci nově příchozím ţákům cizincům zapojujeme v nutných případech asistentku pedagoga (viz bod č. 12). Samozřejmostí je individuální přístup učitelů, časté konzultace, slovní hodnocení v naukových předmětech, spolupráce se školní druţinou (doporučujeme, aby děti cizinců docházely odpoledne do druţiny, aby co nejvíce času trávily v českém jazykovém prostředí) a spolupráce s rodinou, která v případě potřeby někdy zajišťuje dětem domácí výuku češtiny, která jim pomáhá zvládat první jazyková úskalí. 14. Environmentální výchova Environmentální výchova je jednou z priorit školy, na 2. stupni je začleněna v 9. ročníku do samostatného předmětu Ekologie a do volitelného předmětu Přírodovědné praktikum v ročníku. Dále jako průřezové téma prolíná předměty 1. a 2. stupně: prvouka, vlastivěda, přírodověda, přírodopis, zeměpis, člověk a práce, fyzika, matematika, dějepis, chemie či tělesná výchova. Ţáci navštěvují programy, ekologická centra, sledují pořady, účastní se exkurzí, vycházek, besed, výuky v terénu. 8

9 Škola je zapojena do dlouhodobého mezinárodního programu Globe (podrobnější údaje viz bod č. 10). EVVA Třetím rokem spolupracujeme se sítí škol sdruţených pod názvem EVVA. V rámci setkání, školení a společných webových stránek /www.evvanet.cz/si vyměňujeme zkušenosti v oblasti EVVO. Ve škole jsou vytvořeny moţnosti pro podporu environmentální výchovy školní zahrada, multifunkční učebna (vybavená videomikroskopem a stereovideomikroskopem), učebna přírodopisu, krouţky akvaristiky a Stegosaurus (krouţek s přírodovědným zaměřením). Na chodbách školy a ve sborovně jsou umístěny informační materiály pro ţáky i pedagogy (vyhodnocení akcí, které proběhly, a informace o připravovaných akcích). Jako škola zapojená do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou - M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) soustavně usilujeme o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické (environmentální) výchovy do výuky i do celkového ţivota školy. Ekologizace provozu školy: Probíhá pravidelný sběr papíru a plastových víček, pravidelně 1x měsíčně je přistaven kontejner. Dbáme na třídění odpadu - byly zakoupeny kontejnery na papír, plast a sklo, které jsme umístili na chodby, částečně i do tříd. Nové projekty uskutečněné ve školním roce 2009/2010 Ekocentrum Ekodomov zdarma zapůjčilo škole 5 kompostérů (na dobu neurčitou) Biokompostování ze tříd aţ na zahradu Zapojili jsme se do výzvy Sdruţení Tereza ve spolupráci s Nadačním fondem POROZUMĚNÍ a společností MERO ČR a.s. a naplánovali jsme si tento školní projekt. Škola tak získala dotaci ve výši 25000,-Kč, za které byly pořízeny 2 vermikompostéry, koše na bioodpad s kompostovatelnými sáčky do všech tříd 1. stupně a částečně byly peníze vyuţity na opravu místa pro kompostéry (další částkou 2900,- přispěla škola a 6000,- Rada rodičů). Kaţdá ze tříd se seznámila s kompostováním a vytvořila např. plakát nebo informační leták o kompostování. 15. Multikulturní výchova Multikulturní výchova tvoří průřezové téma Rámcového vzdělávacího programu a je tedy povinnou součástí i našeho Školního vzdělávacího programu KŘESOMYSL. Je realizována jednak v rámci začlenění do jednotlivých předmětů, jednak samostatnými programy či projekty. V rámci třídních projektů seznamují ţáci přicházející z ciziny své spoluţáky se svými rodnými zeměmi. Kontakty dětí se školami z Francie rovněţ přinášejí nové podněty do výchovy ţáků. 9

10 16. Prevence rizikového chování Program primární prevence zneuţívání návykových látek byl ve škole vypracován jiţ v r a je stále aktualizován. Pro školní rok 2009/2010 byl vypracován roční harmonogram akcí přednášky, besedy, záţitkové dílny, projekty atd. Situace v jednotlivých oblastech preventivního programu je průběţně vyhodnocována a posuzována. Zároveň usilujeme o to, aby ţáci i učitelé byli schopni rozpoznat příznaky šikany a účinně jí předcházet. V případě, ţe k šikaně dojde, je třeba zachovávat zásady, jejichţ dodrţováním předcházíme zostření situace a vytváříme pocit bezpečí pro šikanovaného. V letošním roce absolvovali ţáci ročníku besedy s lektorem Vítem Hrbáčkem (Centrum primární prevence) na téma Klima třídy, komunikace, šikana. Otázka prevence drogových závislostí je na naší škole v souladu s celospolečenským trendem předmětem zvýšené pozornosti, neboť experimentování s drogami a následná závislost na nich je aktuální problém stále širší a mladší populace. Program je zaměřen na několik základních okruhů: rozpracování této problematiky do tematických plánů jednotlivých předmětů vytváření bezpečného prostředí ve škole pestrá nabídka volnočasových aktivit (krouţků) poradenství v náročných ţivotních situacích úzká spolupráce s rodiči dostatek informací o škodlivosti drog V souvislosti s četnými aktivitami (zájmové krouţky, výchovný program ozdravných pobytů, divadelní představení, řetězové provádění, nocování ve škole spojené s realizací různých projektů apod.), jejichţ cílem je sportovní či umělecké vyţití, společná záţitková terapie a vytvoření prostoru pro individuální práci s dětmi, lze konstatovat, ţe se nám daří mapovat situaci v této oblasti a ve spolupráci s rodiči včas reagovat na případné experimenty. Situaci ve škole povaţujeme v tomto směru za klidnou, jsme si však vědomi toho, ţe je třeba sledovat dění mezi dětmi se zvýšenou pozorností a ţe je třeba velmi citlivě reagovat při řešení jevů, které s sebou nesou náznaky těchto rizik. Jednou z akcí zaměřených na prevenci patologických jevů byl i 2. ročník filmového festivalu s názvem FIFEŠ. Svou filmovou tvorbu prezentovali studenti ze středních škol i ţáci naší školy. V naší škole vznikaly filmy v rámci volitelného předmětu Filmová technika. Nejvíce snímků se objevilo v kategorii dokumentů a krátkých filmů. Snímky byly promítány na akci Vlasti nazdar!, kterou v parku Na Folimance pořádala MČ Praha 2. 10

11 17. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem Přechod ţáků z 5. ročníků na osmiletá gymnázia: 5 ţáků Přechod ţáků ze 7. ročníků na šestiletá gymnázia: 0 ţáků Ţáci 9. ročníků přijati: Ţáci 8. ročníku přijati: gymnázia: 8 ţáků střední odborné školy: 23 ţáci střední odborné učiliště: 5 ţáků střední odborné učiliště 1 ţák 18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve dnech října 2009 provedla ve škole ČŠI Hodnocení souladu učebních dokumentů s právními předpisy podle 185 odst. 1. školského zákona, a to s následujícími závěry: Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Vychází ze zásady rovného přístupu každého žáka ke vzdělání a zohlednění jeho vzdělávacích potřeb, kvalitně zajišťuje jejich bezpečnost. Organizace využívá všech možností financování, v této oblasti jsou vytvořeny vhodné předpoklady pro uskutečňování ŠVP. Inspekční zjištění byla pozitivní zejména v těchto oblastech: kvalitní výuka předmětů respektující tradice školy a současně podporující začleňování a realizování průřezových témat zařazování projektového vyučování podpora v rozvoji sebehodnocení ţáků prevence sociálně patologických jevů klima školy promyšlené strategie ve zjišťování výsledků ţáků Bylo doporučeno odstranit určitá rizika: při zpracování ŠVP (má dílčí nedostatky) vycházet ze zásad a struktury RVP ZV vlastní hodnocení školy musí respektovat 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ředitelka školy musí projednávat s pedagogickou radou opatření týkající se vzdělávací činnosti školy kvalifikovanost vzdělávání v anglickém jazyce 19. Další údaje o ZŠ, které povaţujete za důleţité (naplňování cílů a priorit apod.) Výuka cizích jazyků: Anglický jazyk od 3. ročníku Německý a francouzský jazyk jako nepovinný předmět od 5. a jako volitelný předmět od 6. ročníku. 11

12 Volitelné předměty: Francouzský jazyk, německý jazyk, přírodovědné praktikum, dramatická výchova, keramika, průvodcovství, sportovní hry, ekologie, multimediální výchova, konverzace v anglickém jazyce, práce na PC, filmová technika. Nepovinné předměty: Francouzský jazyk, cvičení z českého jazyka pro ţáky s SPU. Krouţky: Keramika, angličtina, akvaristika, pohybové hry, musado, fotbal, kytara, pěvecký sbor, Stegosaurus. Účast a umístění ţáků v soutěţích: Typ soutěţe (počet ţáků) Pořadatel Umístění Filmový festival Antifetfest (21) MČ Praha 4 2. Cinemafest (15) MŠMT + Cinema 3. Přespolní běh (10) Poprask 1. Globe Games (4) Kavka ve městě (14) Tereza Ornita Atletický čtyřboj (12) Poprask 2. Vybíjená (12) Preventan Cup 2. Přehazovaná (12) Poprask 2. Vybíjená (12/12) Poprask 1./1. Pěvecká soutěţ Praţský petrklíč (3) ZŠ Jesenice+PedFUK 1./3. Fotbal (12) Mc Donald s Cup 4. Atletika Pohár rozhlasu (12) Poprask 2. Recitační a pěvecká soutěţ Umím (2) MČ Praha 4 1. Vlasti nazdar výtvarná soutěţ (28) MČ Praha 2 4x4 letní hry MČ Praha 4 celkově 15. Pythagoriáda, olympiáda v ČJ (30) školní kolo Některé z akcí školního roku 2009/2010: V průběhu celého školního roku se uskutečnily tradiční akce, např. různé exkurze, besedy, kulturní a vzdělávací pořady či pracovní dílny (přírodopisně zaměřené akce, volba povolání, prevence šikany, dopravní výchova), program Ajax pro 1. stupeň, pedagogické praxe studentů PedFUK, návštěva studentů z Belgie, měření v rámci projektu Globe, výjezdy tříd na ozdravné pobyty, mikulášská, vánoční trhy, plavání, výjezd na Globe Games, Škola nanečisto (pro budoucí prvňáky), školní ples pro deváťáky a jejich rodiče, dny otevřených dveří, naši průvodci 12

13 na Vyšehradě a v Ploskovicích, četné akce školní druţiny, sportovní soutěţe, sběr papíru, další vzdělávání učitelů aj. Při celoškolním projektu Čechy krásné, Čechy mé, který proběhl v říjnu, v období mezi významnými státními svátky ČR, děti pracovaly ve smíšených týmech napříč třídami 1. nebo 2. stupně. Hlavním tématem byla historie i současnost naší vlasti. Výstupy práce jednotlivých skupin se pak objevily na velkoplošných mapách na chodbě. Třídy 1. stupně připravily pro děti z okolních mateřinek program Pojďte s námi za zvířátky. Naši průvodci připravili pro ţáky, učitele i rodiče jednodenní poznávací výlet do Vídně. Na pěvecké soutěţi Jarní petrklíč v Jesenici školu velice úspěšně reprezentovalo několik zpěváků. Pořad Saga Afrika na chvíli přenesl ţáky z naší tělocvičny aţ do Afriky. Malé i velké zaujal pořad Kavka ve městě, při němţ jsme se setkali s kavkou ve vyprávění, v obrazech i s ţivou ukázkou toho, jak je tento pták chytrý a učenlivý. Ke 120. výročí narození Karla Čapka natočili ţáci v rámci předmětu Filmová technika dokument o jeho ţivotě a připravili výstavu, která mapovala jeho ţivot i dílo. Pro své mladší spoluţáky pak ţáci 9. tříd připravili čtení z pohádkových kníţek Josefa Čapka. Literární hrátky - další z našich celoškolních projektů byl zaměřen na českou literaturu. Děti pracovaly ve smíšeným skupinách, kaţdá skupina strávila dopoledne prací s vybranou knihou některého českého autora. Závěrečná prezentace probíhala na jevišti v tělocvičně a děti tak mohly sledovat své spoluţáky a "přečíst" za dopoledne několik kníţek. V květnu se vydala skupina ţáků do Francie, kde navštívili partnerskou školu v Albestroffu. Navštívili řadu zajímavých míst (historickou pevnost Maginotovy linie, muzeum soli, katedrálu v Metz, moderní výrobnu limonád atd.), ale především dokázali, ţe se domluví v cizojazyčném prostředí v rodinách svých francouzských korespondentů. Na dětském festivalu škol Prahy 4 B Čtyřlístek (KC Novodvorská) reprezentoval naši školu s velikým ohlasem kouzelník z 9. B Michal Nesveda a recitovala zde vítězka soutěţe Umím Markéta Korecká z 5.B. 4x4 letní hry Prahy 4 zpestřily závěr školního roku. Bohuţel se konaly v době, kdy některé třídy byly na škole v přírodě, a tak jsme neobsadili všechny disciplíny. Nejvíce medailí získali ţáci 3. třídy. V Praze 25. září Mgr. Hana Holmanová ředitelka školy 13

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 TATO ŠKOLA JE PARTNEREM V PROJEKTU ESF JPD 3 SPOLUPRÁCE A INSPIRACE Tento projekt byl podpořen z evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy Základní škola, Praha

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy

Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy 1 Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy Označení dokumentu, číslo jednací: KONCEPCE17/27/2008 Zpracoval: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Schválil:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. z á k l a d n í š k o l a N a p a j e d l a příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BEZPEČNÁ ŠKOLA RODINNÉHO TYPU MLÁDÍ TOUŢÍ PO EXPERIMENTU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2010/2011 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Zpracovaný podle RVP ZV a upravený dle ŠVP z 1. 9. 2007 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44, Liberec V, 460 01 Platnost dokumentu:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok Základní škola Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300 130 00 Praha 3 tel.: 222782169 fax: 222782585 e-mail: fzsskola@volny.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2009 2010 V Praze dne: 17. 9. 2010-1 - 1. ZŠ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ţ á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: 222 512 391; Tel., Fax: 224 253 470; E-mail: skola@skolaintegral.cz;

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠaMŠ/GR/729/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí patřících do správního obvodu Praha 8 2. Počet základních škol

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Předkladatel: Josef Knepr Zpracovatelé: Josef Knepr, Lenka Raisová, Ivana Setničková, Věra Kovářová, Miluše Adamčíková,

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole k 30. 9. 2011 Základní škola a mateřská škola Praha Slivenec, Ke Smíchovu 16 2. Charakteristika školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více