VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008"

Transkript

1 Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4) Údaje o zápisu dětí a přijímacím řízení str. 5 5) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků str. 5 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků. str. 8 7) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti. str. 9 8) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI.... str. 13 9) Základní údaje o hospodaření školy za rok str. 13 Schváleno pedagogickou radou dne Schváleno školskou radou dne Zpracoval: Mgr.Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov - 1 -

2 1) Základní údaje o škole Název: Základní škola Kovářov, okres Písek Adresa: Kovářov 80, Kovářov Telefon: Web: Zřizovatel: Obec Kovářov Ředitel školy: Mgr.Libor Mandovec Předseda školské rady: Ing.Jaroslav Janeček Základní škola Kovářov, okres Písek je plně organizovaná venkovská základní škola se školním obvodem zahrnujícím 27 vsí a osad. Sestává se z následujících součástí: základní škola, školní druţina a školní jídelna. Otevřeno je celkem devět tříd (v kaţdém ročníku jedna). Naši školu navštěvovalo v tomto školním roce 191 ţáků, průměrný počet ţáků na jednu třídu tak činil 21,22 ţáků. Do školní druţiny, která má tři oddělení, bylo zapsáno celkem 90 dětí, další docházeli nepravidelně. K výuce je vyuţíváno celkem 12 učeben, z toho 5 odborných: fyzika, jazyková učebna, počítačová učebna 1, počítačová učebna 2 a interaktivní učebna, která je vyuţívána zároveň jako školní klub a knihovna. Potřebám ţáků dále slouţí školní dílna, cvičná kuchyňka, druţina I., druţina II. a tělocvična. Areál školy dále obsahuje skleník, školní pozemek, školní dvůr (plochy pro odpočinek o přestávkách) a školní hřiště. Vybavení školy zařízením a pomůckami je na průměrné úrovni. Mezi přednosti patří především vybavení PC technikou v rámci dvou počítačových učeben, nedostačující po estetické i praktické stránce je zvláště nábytek ve třídách. Posílení materiálně technického zázemí školy představuje v tomto školním roce nákup interaktivní tabule, která se stala velmi moderním a atraktivním prostředkem výuky. Dále byla z provozních prostředků vybavena jedna třída výškově stavitelným nábytkem. O velkých prázdninách proběhlo vymalování v prostorách školní jídelny a kuchyně a bylo zčásti obnoveno vybavení sborovny pro pedagogy 1. stupně. Dále byl proveden rozvod internetové sítě do interaktivní učebny a do obou sboroven. Z prostředků OSR byly do interaktivní učebny pořízeny ţaluzie. Do školní druţiny byly zakoupeny pro potřeby ţáků nové, výškově stavitelné stolky. V tomto roce se podařilo maximálně zpřístupnit internetovou učebnu ţákům tak, aby ji mohli vyuţívat v rámci svého volného času pro přípravu na výuku. Škola chce být místem aktivního a radostného poznávání, při kterém je respektována individualita a kde je na základě partnerských vztahů mezi učitelem a ţákem nebo mezi ţáky a učiteli samotnými vytvářen prostor pro seberealizaci a záţitek úspěchu kaţdého účastníka procesu. Důraz je kladen na informační gramotnost, komunikaci a nové metody a formy práce. Ţák by měl přejímat dostatečný díl rozhodování i odpovědnosti za svou práci, měl by se učit hodnotit sebe i druhé. Mezi klíčové oblasti dalšího rozvoje školy patří tvorba školního společenství (budování přátelského klimatu ve škole), zkvalitnění spolupráce s rodiči, veřejností a obcí, dobrá prezentace a propagace školy a co nejefektivnější vyuţívání informačních technologií. Jednotlivé priority spolu vzájemně souvisí a přispívají k uskutečňování základní koncepce rozvoje školy, která by měla být především školou moderní, otevřenou a efektivní

3 2) Přehled oborů vzdělání Škola poskytuje základní vzdělání a výuka probíhala podle učebního plánu Základní škola s výjimkou 1. a 6. ročníku, v nichţ se ověřovalo vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu. Dále škola nabídla ţákům zájmové vzdělávání v rámci tří oddělení školní druţiny i prostřednictvím zájmových krouţků (sportovní, umělecké i naukové). Po celý rok se ţáci mohli stravovat ve školní jídelně. Pestrou škálu aktivit obsáhla mimoškolní činnost: školní výlety, kulturní akce, besedy, exkurze, výcviky, divadlo apod. Povinně volitelné a nepovinné předměty byly letos zaměřeny na práci s PC (informatika, základy administrativy), ovládání praktických dovedností (domácnost, technické činnosti, praktika z přírodovědných předmětů), pohyb ţáků (sportovní hry), zvládnutí základů druhého cizího jazyka (německý jazyk volitelný), poznávání historie našeho regionu (společenskovědní seminář) a seznamování s křesťanskou tradicí a vírou (náboţenství). Obor vzdělání C/001 Základní škola Učební program Základní škola - č.j /96-2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. třída 1., 6. třída Povinně volitelné předměty Základy administrativy 6.-7.třída 1 hodina Společenskovědní seminář 6.-7.třída 1 hodina Sportovní hry 6.-7.třída 1 hodina Technické činnosti 6.-7.třída 1 hodina Německý jazyk volitelný 6.-7.třída 2 hodiny Praktika z přírodovědných předmětů 8.-9.třída 2 hodiny Informatika 8.-9.třída 2 hodiny Domácnost 8.-9.třída 2 hodiny Nepovinné předměty Náboţenství pro 1.-9.ročník 2 skupiny 3) Přehled pracovníků školy V tomto školním roce byli přijati do pracovního poměru tři pedagogičtí pracovníci Mgr. Miroslav Novák jako učitel dějepisu a zeměpisu (odchod M.Vanišové na MD), Mgr. Hana Kotalíková jako učitel českého jazyka (skončení pracovního poměru L.Doleţalové) a Mgr. Petra Baštýřová jako angličtinář (po odchodu J.Čejky). Fyzické osoby Přepočtené osoby Muţi : ţeny v % učitelé 17 12,9 17 : 83 % vychovatelky 3 1,5 0 : 100% - 3 -

4 správní zaměstnanci 5 3,8 32 : 68 % zaměstnanci ŠJ 4 3,5 0 : 100 % kvalifikovanost aprobovanost 85% 82% Učitelé Jméno Třídnictví, funkce Kvalifikace Přidělené předměty Úvazek (h) Mgr.Dana Dvořáková 1.třída 1.stupeň 1.třída, Hv 20 Mgr.Zdeňka Škochová 2.třída, vedoucí sekce 1.st. 1.stupeň 2.třída 22 Mgr.Pavla Škochová 3.třída 1.stupeň 3.třída, Hv 22 Mgr.Ludmila Škochová 4.třída 1.stupeň 4.třída, Vv 22 Mgr.Libuše Randová 5.třída, koordinátor ŠVP 1.stupeň 5.třída, Nj, Hv 22 Mgr.Jindřiška Týlová 6.třída M - Tv M, Tv, Sh 23 Mgr.Jana Vlnová 7.třída, vedoucí sekce 2.st. Aj Vv - Rj Aj, Vv 22 Mgr.Miroslav Novák 8.třída, metodik prevence D Z D, Z,Rv,Tv, I, Sp 22 Mgr.Hana Kotalíková 9.třída Čj Ov Čj, Rv 20 Mgr.Libor Mandovec ředitel školy, ICT koord. Čj Ov Ov, Aj 6 Mgr.Stanislava Pincová zástupce ŘŠ Nj Př - Pč Nj, Aj 12 Mgr.Jaroslav Smrčina výchovný poradce 1.stupeň F, Pč, Tč, Inf 13 Mgr.Marcela Timoranská koordinátor EVVO Př - Ch Př, Ch, Pp 14 Marie Vlnová - vychovatelství Pč, Vv, Tv 6 Marie Ţáková - vychovatelství Vv, Do, Pč 6 Mgr.Petra Baštýřová - 1.stupeň Aj 3 Jana Gillová - administrativa Za 2 Vychovatelky Jméno Funkce Kvalifikace Oddělení Úvazek (h) Marie Ţáková vedoucí sekce ŠD vychovatelství 1.oddělení 19 Marie Vlnová - vychovatelství 2.oddělení 18 Mgr.Hana Kotalíková knihovnice Čj - Ov 3.oddělení 5 Správní zaměstnanci Jméno Funkce Úsek Úvazek (h) Milada Brábníková uklizečka Stará budova 30 Ilona Brůţková uklizečka Tcv a ŠJ 30 Marie Škochová uklizečka Nová budova 30 Václav Kroupa školník - 40 Michaela Maříková hospodářka - 15 Václav Kroupa topič - 15 (říjen-duben) Zaměstnanci školní jídelny Jméno Funkce Úvazek (h) Michaela Maříková vedoucí ŠJ 20 Marie Dvořáková vedoucí kuchařka 40 Martina Kůtová kuchařka 40 Marie Fedrová pomocná kuchařka

5 4) Údaje o zápisu dětí a přijímacím řízení Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2008/2009 proběhl ve dnech 18. a 19. ledna Celkem bylo zapsáno 13 dětí. Rodiče jednoho z nich poţádali o odklad školní docházky a na základě odborných zpráv bylo jejich ţádosti vyhověno. Do 1. třídy proto nastoupí 1. září 2008 pravděpodobně 12 ţáků. Povinnou školní docházku ukončilo celkem 17 ţáků 9. třídy. Všichni ţáci byli přijati hned v prvním kole přijímacího řízení. Na osmileté gymnázium se letos z 5. třídy nehlásil ţádný ţák. Umístění vycházejících žáků 9. třídy: gymnázia celkem 3 ţáci: Gymnázium Milevsko střední odborné školy (maturita) celkem 8 ţáků: SPŠ Písek (3 ţáci - aplikovaná informatika, programování), SOŠ pro tvorbu a ochranu ŢP Veselí nad Luţnicí (1 ţák přírodovědné lyceum), SZŠ Písek (1 ţák - zdravotnický asistent), SZŠ Praha (1 ţák - zdravotnický asistent), SPŠ a VOŠ Volyně (1 ţák - interiérová tvorba) a VOŠ lesnická a SLŠ Písek (1 ţák lesnictví) střední odborné školy a učiliště (výuční list) celkem 6 ţáků: SOŠ a SOU Písek (1 ţák -obor cukrář), SOŠ a SOU COP Sezimovo Ústí (2 ţáci mechanik el. zařízení), ISŠ a OU Milevsko (2 ţáci obor zámečník), SOU Lišov (1 ţák obor truhlář) Rozmístění žáků 9. třídy střední odborné školy a učiliště (výuční list) 35% gymnázia 18% střední odborné školy (maturita) 47% 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků V rámci pololetního hodnocení bylo celkově 2. pololetí bohatší na výchovná opatření (důvodem je jejich udělování v rámci bilance celého školního roku). Pokud jde o prospěch, výrazné rozdíly zaznamenány nebyly. Na konci 2. pololetí neprospěli dva ţáci, jeden z nich vykonal v závěru prázdnin opravnou zkoušku, druhý ţák bude vzhledem k počtu nedostatečných opakovat ročník. Všech 17 ţáků deváté třídy vypracovalo a obhájilo na konci školního roku absolventské práce, na výběr měli celkem osm témat: Společensky škodlivý hmyz, Československo v době před - 5 -

6 Zameš. hodiny Chování Prospěch Zameš. hodiny Chování Prospěch Mnichovem, Dívčí román v literatuře pro mládeţ, Novodobé letní olympijské hry úspěchy českého sportu, Národní divadlo a výtvarné umění, Reklama aneb nekup to!, Dřevo dekorativní materiál a Lidové tradice Kovářovska. Osm prací bylo hodnoceno jako vynikající, tři jako velmi dobré, šest jako dobré. 1.pololetí 1.stupeň 2.stupeň celkem samé výborné vyznamenání prospěl neprospěl průměrná známka 1,24 1,77 1,56 pochvala TU/ŘŠ 2/0 1/0 3/0 důtka TU/ŘŠ 0/0 4/0 4/0 snížená známka 2/3 0/0 0/0 0/0 omluvené celkem oml.průměr na žáka neomluvené pololetí 1.stupeň 2.stupeň celkem samé výborné vyznamenání prospěl neprospěl průměrná známka 1,3 1,8 1,6 pochvala TU/ŘŠ 26/4 11/4 37/8 důtka TU/ŘŠ 1/0 11/2 12/2 snížená známka 2/3 0/0 0/0 0/0 omluvené celkem oml.průměr na žáka 38,9 39,1 39 neomluvené V letošním roce škola realizovala opět srovnávací testování v obou výstupních ročnících páté a deváté třídě. Toto testování je ţákům hrazeno z prostředků Občanského sdruţení rodičů při ZŠ Kovářov a slouţí k porovnání výsledků ţáků mezi sebou i mezi jednotlivými školami účastnícími se testování

7 Výše percentilu v % výše percentilu v % 9. třída - testování Scio (průměrné percentily) Studijní předpoklady Český jazyk Matematika Anglický jazyk 0 1 jednotlivé předměty 5.třída - testování Scio (průměrné percentily Studijní předpoklady Matematika Český jazyk Jednotlivé předměty V letošním roce se uskutečnily tři větší školní soutěţe, do okresních olympiád a soutěţí bylo vysláno celkem dvacet devět ţáků a osm druţstev (většinou na základě výsledků školních kol). Největší úspěchy byly zaznamenány v olympiádě z biologie (2. místo v kategorii C), v soutěţi mladých zdravotníků (2. místo), v dopravní soutěţi (3. místo), v pěveckých soutěţích (2. místo Jihočeský zvonek, 1. místo krajské kolo Jihočeský zpěváček), a v recitační soutěţi (3 x 1.místo, 2. místo a 3. místo). Školní soutěže: Název soutěže Vítězní účastníci Organizátor Vánoční zpívání K. Kuchtová P.Škochová Matematický Klokan V.Mandovcová, J.Kolářová, I.Klímová, L.Nováková P.Škochová, J. Týlová Školní Miss Kamila Mošanská Kat.Mošanská, D.Fořtová Okresní soutěže: Název soutěže Jméno účastníka Pořadí Vyučující Olympiáda z dějepisu Petr Wudi 15. Ivana Bardová 26. M. Novák Olympiáda ze zeměpisu Petr Faukner 18. Jiří Novák 24. M. Novák - 7 -

8 Martin Švehla 5. Michal Šafránek 17. Petr Wudi 10. Monika Dolistová 14. Konverzace v anglickém j. Martin Pitra 7. J. Vlnová Michal Kotrba 2. Petr Krátký 12. Biologická olympiáda Jakub Otta 7. M. Timoranská Martin Pitra 6. Monika Dolistová 8. Sandra Němečková 4. Pythagoriáda V.třída Šárka Marešová 5. L. Randová Kamila Kříţová 8. Martin Švehla 2. Pythagoriáda VI. třída Gabriela Zemanová 4. J. Týlová Pavel Janeček 7. Mladý zdravotník ml. družstvo 2. J. Týlová Dopravní soutěž cyklistů ml. družstvo 3. st. druţstvo 4. J. Týlová Chemická olympiáda Jakub Otta Lenka Krejčová M. Timoranská Jihočeský zvonek Brigita Cmuntová 2. P. Škochová Český jazyk Radka Brůţková H. Kotalíková Eva Košková 1. Viktorie Mandovcová 2. Recitační soutěž Diana Bendová 1. L. Mandovec Kateřina Mošanská 3. Brigita Cmuntová 1. kategorie A (4.-5.tř.) 6. L. Škochová kategorie B (1.-3. tř.) L. Škochová Fotbalové turnaje st. ţáci 8. ml. ţáci 5. M. Novák ml. ţáci 4. Krajské soutěže: Název soutěže Jméno účastníka Pořadí Vyučující Recitační soutěž Kateřina Mošanská ČU L. Mandovec Jihočeský zpěváček Brigita Cmuntová 1. P. Škochová 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci byli podporováni v dalším vzdělávání formou jednodenních seminářů výběr byl plánován s důrazem na aktivizační metody výuky

9 Celý pedagogický sbor absolvoval seminář Kriminalita mládeţe a Vyuţití interaktivní tabule ve výuce. Ředitel školy absolvoval poslední modul distančního studia školského managementu v Praze s názvem Funkční studium II. Koordinátor ŠVP zahájil studium k výkonu specializovaných činností v oblasti tvorby školních vzdělávacích programů. Zástupkyně ředitele absolvovala další část studia anglického jazyka. Oblast Název semináře Učitelé Český jazyk Matematika Cizí jazyky Dějepis Výchovy Pedagogika a didaktika Řízení školy, ICT, ostatní Rozvíjíme kompetence formou projektů Nové způsoby vyučování Jak učit na 1. stupni ČJ podle ŠVP Charakteristika a ukázky dobrého vyuč. Matematika na 2. st. Aktivní přístup k matematice Děti, skládanky a představivost Computers invincible English teachers? Kurs AJ (80 hodin) Dějepisné exkurze na ZŠ Historické romány knihy s historickou tém. Dárky netradičně H. Kotalíková. H. Kotalíková. D. Dvořáková J. Týlová J. Týlová L. Randová. Z. Škochová J. Vlnová S.Pincová M. Novák M. Novák D. Dvořáková Aranţování suchých květin 2x Vlnová M., J., Škochová P. Školení zdravotníků Zdravé zuby Schopnost vystupovat přiměřeně asertivně Asertivita, sebepoznání a zvládání konfliktů Ţáci s SVPU 5x Kriminalita mládeţe Jak připravíme projekt z evropských fondů Funkční studium II. modul Právo Koordinátor ŠVP studium Konference EVVO Interaktivní tabule J. Týlová L. Škochová S.Pincová D. Dvořáková L. Škochová všichni L. Mandovec L. Mandovec L. Randová M. Timoranská M. Timoranská, P. Škochová, všichni 2x 7) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti I letos se uskutečnilo ve škole i mimo školu mnoho akcí a aktivit, které podpořily, oţivily nebo doplnily tradiční výuku. Bylo zorganizováno několik exkurzí, na jaře třídy vyrazily na kaţdoroční výlety, přihlášení ţáci absolvovali lyţařský kurz, někteří se zúčastnili zájezdu do švýcarského Seftigenu, - 9 -

10 nechyběly kulturní ani sportovní akce pro celou školu. Během roku fungovalo celkem čtrnáct zájmových krouţků různého zaměření. V prostorách školy se podařilo zavést krouţek hry na hudební nástroj, který vede externí spolupracovnice J.Hejdová a v rámci něhoţ se ţáci učí hrát na flétnu, klavír a klávesy. Na veřejnosti se škola prezentovala několika vystoupeními (především tanečně pohybové, pěvecké a hudební programy), některé z nich proběhly ve spolupráci s Obcí Kovářov či Občanským sdruţením Kovářovan. O akcích uskutečňovaných školou byla veřejnost informována kromě školního webových stránek také prostřednictvím školního zpravodaje, obecního zpravodaje, místního tisku Milevské noviny, výjimečně regionálních novin Písecké listy. Kurzy Plavání 1.-2.třída únor duben D.Dvořáková Lyţařský výcvik 6.-7.třída únor J.Týlová Dopravní výcvik 4.třída září, duben L.Škochová Branný kurz všechny třídy květen J.Týlová Příprava k přijímacím zkouškám 8.-9.třída září duben H.Kotalíková, J.Týlová Zájmové útvary název kroužku pro třídy vedoucí 1 Kovářovánek P.Škochová 2 Krouţek angličtiny 1. M.Mandovcová 3 Krouţek angličtiny 2. M.Mandovcová 4 Pohybové hry D.Dvořáková 5 Pohybové hry M.Vlnová 6 Mladí zdravotníci J.Týlová 7 Turistický krouţek Z.Škochová 8 Keramika J.Vlnová 9 Dramatický krouţek L.Mandovec 10 Country tance (M.Kov.) P.Škochová 11 Cykloturistický krouţek L.Randová 12 Tenis L.Škochová 13 Míčové hry M.Novák 14 Novinářský krouţek H.Kotalíková Exkurze a výlety Městské muzeum Milevsko 1.-5.třída prosinec TU přísl.tříd Vzdělání a řemeslo České Budějovice třída září J.Smrčina Arkáda Milevsko 8.tř. prosinec M.Novák Úřad práce Písek třída listopad J.Smrčina Exkurze ZOO a botanická zahrada Plzeň, Praha 8.-9., 6. 7.třída červen M.Timoranská, H.Kotalíková Skanzen Vysoký Chlumec 3., 7.třída říjen P.Škochová Makov záchranná stanice 4.-5.třída září L.Škochová Praha 4.-5.třída prosinec L.Randová Obecní úřad Kovářov 6.třída leden L.Mandovec Výlety Jednodenní výlet 1.-5.třída červen TU přísl.tříd Dvoudenní výlet 6.-9.třída červen TU přísl.tříd

11 Kulturní akce IMAX Praha 7. třída září Vlnová J. IMAX a exkurze Historická Praha 8. třída březen M. Novák říjen, březen, Filmová a 3 filmy před prázdninami všichni L.Mandovec červen divadelní M.Vlnová, M. představení Divadlo Písek ŠD prosinec Ţáková Muzikál Noc na Karlštejně 2. stupeň podzim J. Vlnová Divadlo Tábor (Sněhurka) třída listopad D.Dvořáková Hudební nástroje v průběhu století 1. st., 2. st. prosinec S.Pincová Přednáška Špicberky 2. stupeň prosinec S.Pincová Dopravní pravidla (beseda s policistou Besedy p.škoch) 5. třída květen L.Randová Přednáška v rámci minimální prevence Legální drogy 2. stupeň květen M.Novák Naučný program agentury Pernštejni všichni podzim S.Pincová Vernisáţ 3. třídy 3. třída červen P.Škochová Ostatní Noc s Andersenem ŠD březen M.Vlnová Obchůzka Lucek a Tří králů Kovářovánek leden P.Škochová Dětské folklorní soubory Kovářovánek a folklorní Malý Kovářovan soubory během roku P.Škochová Besídka ke Dni matek 1.stupeň květen P.Škochová Vystoupení Vítání občánků recitace a zpěv skupina ţáků během roku L.Randová žáků školy Rozloučení se ţáky MŠ skupina ţáků červen L.Randová Rozsvěcení vánočního stromku skupina ţáků prosinec L.Randová Divadelní představení dramatického krouţku členové krouţku červen L.Mandovec Sportovní a zábavné akce J.Týlová, Olympiáda sportovní den soutěţní klání všichni červen L.Randová L.Mandovec. Mikulášská obchůzka jednotlivých tříd všichni prosinec Škochová L. nadílka Randová L. Maškarní rej karneval v tělocvičně všichni únor P.Škochová Předvánoční Z.Škochová, uč. den s tematikou Vánoc a jejích zvyků všichni prosinec školní den I. st., J.Vlnová Vánoční soutěţ o nejlépe zazpívanou koledu přihlášení ţáci prosinec P.Škochová zpívání Dlouhodobé programy PEER program starší ţáci školí mladší v oblasti prevence drog třída jaro M.Novák Program EVVO Tvorba prací na témata Ţivot v lese, Globální problémy světa všichni během roku M.Timoranská Adopce na dálku dopisování s adoptovaným chlapcem třída 1 x za čtvrtletí J.Vlnová

12 Ajax, policejní pes Zdravé zuby plnění úkolů s policejní tematikou třída během roku Z.Škochová pracovní listy s tematikou správné péče o chrup třída během roku L.Škochová Školní projekty a projektové dny Evropský den seznámení se s evropskými státy J.Vlnová, L třída listopad prezentace tříd Randová Absolventské tvorba a obhajoba seminárních prací na práce daná témata 9. třída říjen - červen L.Mandovec Projektové dny projekty jednotlivých tříd 1.stupně 1.-5.třída během roku učitelé 1. stupně Výměnný pobyt zájezd do švýcarského Seftigenu 6.-9.třída květen S.Pincová, L.Mandovec Já, občan řešení aktuálního veřejného problému 8.třída podzim L.Mandovec Sběry Sběr žaludů a kaštanů všichni říjen V.Kroupa Sběr starého papíru všichni říjen, duben J.Týlová Sběr léčivých bylin všichni podzim, jaro M.Timoranská Spolupráce s dalšími partnery a subjekty Subjekt, instituce Způsob spolupráce Termín Odpovědnost Rodičovské schůzky informace a prospěchu a , chování TU Rodiče ţáků Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků Červen 2008 P.Škochová Individuální konzultace Po dohodě kdykoli učitelé Školní zpravodaj 4x za školní rok L.Mandovec Občanské Schůze OSR listopad 2007 L.Mandovec sdruţení rodičů Nákup pomůcek, sluţeb a odměn ţákům Průběţně L.Mandovec (OSR) Organizace školního plesu leden 2008 L.Mandovec Školská rada Schvalování a projednávání dokumentů dle legislativy, řešení problémů 2x za školní rok L.Mandovec Příprava rozpočtu 2008 a financování školy listopad 2007 L.Mandovec Informování o práci školy Průběţně L.Mandovec Zřizovatel (Obec září 2007, červen Slavnostní zahájení a ukončení školního roku Kovářov) 2008 L.Mandovec Příprava kulturních vystoupení Průběţně L.Randová, P.Škochová S.Pincová, Zápis do 1.ročníku leden 2008 P.Škochová, Mateřská škola D.Dvořáková Kovářov Zájezdy do plaveckého bazénu únor duben 2008 L.Mandovec Návštěva předškoláků červen 2008 P.Škochová OS Kovářovan Vystoupení školních folklorních souborů Průběţně P.Škochová Organizace školních akcí Průběţně P.Škochová ZD Kovářov Organizace školního a zemědělského plesu leden 2008 L.Mandovec

13 Péče o školní pozemek Podzim 2007 V.Kroupa Činnost folklorních souborů Řemeslení ZŠ Kovářov Vystoupení pro veřejnost s hosty z Anglie Putování s písničkou po Naučné stezce Kovářovska Videoprojekce JFF Kovářov 2007 Koš plný překvapení a Mikulášské řemeslení Vystoupení pro seniory v Bernarticích Obchůzka Lucek na ZŠ Vánoční koncerty v DPS Milevsko Vánoční koncert pro veřejnost v Kovářově Vánoční zpívání Obchůzka Tří králů ZŠ, Obec Kovářov Masopustní obchůzka s medvědem ZŠ, Obec Kovářov Maškarní rej ZŠ Kovářov Předtančení na XIV. Reprezentační plesu Hotelu Zvíkov Jihočeský zpěváček 2008 Vystoupení na školní besídce ZŠ Kovářov Koncert v rámci XIII. JFF Kovářov 2008 v Milevsku (ţáci ZŠ, senioři) Vystoupení na XIII. JFF Kovářov 2008 Putování po Naučné stezce Kovářovska aneb Cesta za pokladem 8) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce Česká školní inspekce kontrolovala práci školy v oblasti dodrţování vybraných oblastí zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou nebyly zjištěny ţádné nedostatky. Kontrolní zjištění: Základní škola zajišťuje vedení dokumentace podle 28 odst. 1 písm. b) aţ j), odst. 2, odst. 4 školského zákona. Dokumenty v seznamu dokladů, o které se kontrolní zjištění opírá, obsahovaly aktuální údaje platné pro školní rok 2007/2008. Obsah, vydání a zveřejnění školního řádu odpovídá 30 odst. 1, odst. 2, odst. 3 školského zákona. Školní řád upravuje podmínky pro realizaci práv ţáků a jejich zákonných zástupců v rozsahu 21 odst. 1 písm. b), d), e), f), odst. 2 školského zákona. 9) Základní údaje o hospodaření školy za rok

14 V kalendářním roce 2007 byly veškeré prostředky zaslané z krajského úřadu vyuţity, stejně tomu bylo i v případě příspěvku na provoz ze strany zřizovatele. Rozdíl mezi nezbytnými náklady a příjmy byl vyrovnán ziskem z doplňkové činnosti. Také proto činil celkový hospodářský výsledek za celou organizaci 1.892,12 Kč. Mezi největší projekty, na něţ se podařilo získat škole peníze z kraje, patřil projekt EVVO Druhová diverzita dřevin na Kovářovsku a projekt Kriminalita mládeţe. I. STÁTNÍ ROZPOČET - KRAJSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE Příjmy: celkem ,00 z toho platy ,00 OON ,00 odvody ,00 FKSP ,00 ONIV ,00 Výdaje: celkem ,00 z toho platy ,00 OON ,00 odvody ,00 FKSP ,00 ONIV ,00 Z toho Učitelská knihovna 968,00 Učebnice ,60 Učební pomůcky + int.+ 1.třída ,40 Ochranné pracovní prostředky 6.569,00 DVPP a PPV ,00 Plavání ,00 Pojišťovna Kooperativa ,00 Hospodářský výsledek za státní rozpočet: 0,- Kč II. PROVOZNÍ NÁKLADY OBEC KOVÁŘOV Příjmy: celkem ,85 z toho dotace provozní ,00 trţby za stravné ,00 úroky 8.973,85 nájem za kotelnu 5.000,00 burza 1.310,00 druţina ,00 Výdaje: celkem ,73 z toho spotřební materiál ,65 papíry, tonery, diskety, cd ,

15 kancelářské potřeby 7.712,90 aktualizace programů 8.833,50 hygienické potřeby 8.421,00 čisticí prostředky 6.023,80 materiál k výuce 3.414,00 předplatné, inzerce 3.656,00 el. energie ,50 teplo ,50 voda ,00 potraviny ,37 vedení mzdového účetnictví ,50 telefony, internet ,00 poštovné, známky 5.469,00 webové stránky 3.600,00 PCO 4.641,00 cestovné 2.693,00 prádelna 2.080,00 zajištění BOZP, PO 4.879,00 plavání ,00 ostatní sluţby 4.924,38 správa inf.technologií ,60 revize ,00 zařízení ŠJ ,00 údrţba a opravy ,30 malování ,00 školní zařízení ,33 pojištění 9.291,00 poplatky z účtů 9.671,00 ostatní poplatky 802,00 druţina pomůcky + mat ,80 druţina energie ,00 Hospodářský výsledek za Obec Kovářov (hlavní činnost) ,88 Kč III. PROJEKTY A GRANTY Příjmy: celkem ZDROJ PŘÍJMŮ ,50 z toho Dopravní hřiště z toho KÚ Čes.Bud ,00 OSR při ZŠ Kovářov 848,00 - SIP EVVO z toho KÚ České Budějovice ,00 z toho KÚ České Budějovice ,00 OSR při ZŠ Kovářov 2.341,50 Primární prevence z toho KÚ České Budějovice 8.800,00 OSR při ZŠ Kovářov 1.200,

16 Výdaje: celkem ,50 z toho Dopravní hřiště 4.048,00 SIP ,00 EVVO ,50 Primární prevence ,00 Hospodářský výsledek za projekty 0,- IV. DOPLŇKOVÁ ČINNOST STRAVOVÁNÍ, PRONÁJMY Příjmy: celkem ,00 z toho Stravné ,00 Nájem tělocvičny ,00 Pronájem tříd 2.350,00 Výdaje: celkem ,00 z toho Potraviny ,00 Provoz školní jídelna ,00 Mzdy, odvody, pojištění školní jídelna ,00 Provoz tělocvična ,00 Mzdy, odvody, pojištění tělocvična 9.520,00 Vedení účetnictví a mzdy 5.600,00 Zařízení ŠJ ,00 Hospodářský výsledek za doplňkovou činnost ,00 Kč Z toho školní jídelna ,00 tělocvična ,00 pronájem tříd ,00 Hospodářský výsledek celkem za organizaci 1.892,12 Kč V. ÚČETNÍ ZŮSTATKY NA JEDNOTLIVÝCH FONDECH K Fond odměn 2.000,- Fond sociálních a kulturních potřeb (FKSP) ,08 Fond rezervní 382,37 Fond reprodukce inv. majetku 0,- V Kovářově Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012 Základní škola Kovářov, okres Písek Kovářov 80, 398 55 Kovářov ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012 1. Organizace školy Základní škola Kovářov je plně organizovaná venkovská základní škola se školním obvodem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok 2013-2014

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok 2013-2014 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI školní rok 2013-2014 Obsah: 1) Organizace školy 2) Materiálně technické vybavení 3) Vzdělávací program 4) Personální zabezpečení a řízení školy 5) Výchovně vzdělávací proces 6) Aktivity

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006-2007 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2015-2016

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2015-2016 PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2015-2016 Obsah: 1) Základní údaje o škole, vybavení a organizace školy 2) Vzdělávací program 3) Personální zabezpečení 4) Výchovně vzdělávací proces 5) Aktivity školy a

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více