VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008"

Transkript

1 Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4) Údaje o zápisu dětí a přijímacím řízení str. 5 5) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků str. 5 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků. str. 8 7) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti. str. 9 8) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI.... str. 13 9) Základní údaje o hospodaření školy za rok str. 13 Schváleno pedagogickou radou dne Schváleno školskou radou dne Zpracoval: Mgr.Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov - 1 -

2 1) Základní údaje o škole Název: Základní škola Kovářov, okres Písek Adresa: Kovářov 80, Kovářov Telefon: Web: Zřizovatel: Obec Kovářov Ředitel školy: Mgr.Libor Mandovec Předseda školské rady: Ing.Jaroslav Janeček Základní škola Kovářov, okres Písek je plně organizovaná venkovská základní škola se školním obvodem zahrnujícím 27 vsí a osad. Sestává se z následujících součástí: základní škola, školní druţina a školní jídelna. Otevřeno je celkem devět tříd (v kaţdém ročníku jedna). Naši školu navštěvovalo v tomto školním roce 191 ţáků, průměrný počet ţáků na jednu třídu tak činil 21,22 ţáků. Do školní druţiny, která má tři oddělení, bylo zapsáno celkem 90 dětí, další docházeli nepravidelně. K výuce je vyuţíváno celkem 12 učeben, z toho 5 odborných: fyzika, jazyková učebna, počítačová učebna 1, počítačová učebna 2 a interaktivní učebna, která je vyuţívána zároveň jako školní klub a knihovna. Potřebám ţáků dále slouţí školní dílna, cvičná kuchyňka, druţina I., druţina II. a tělocvična. Areál školy dále obsahuje skleník, školní pozemek, školní dvůr (plochy pro odpočinek o přestávkách) a školní hřiště. Vybavení školy zařízením a pomůckami je na průměrné úrovni. Mezi přednosti patří především vybavení PC technikou v rámci dvou počítačových učeben, nedostačující po estetické i praktické stránce je zvláště nábytek ve třídách. Posílení materiálně technického zázemí školy představuje v tomto školním roce nákup interaktivní tabule, která se stala velmi moderním a atraktivním prostředkem výuky. Dále byla z provozních prostředků vybavena jedna třída výškově stavitelným nábytkem. O velkých prázdninách proběhlo vymalování v prostorách školní jídelny a kuchyně a bylo zčásti obnoveno vybavení sborovny pro pedagogy 1. stupně. Dále byl proveden rozvod internetové sítě do interaktivní učebny a do obou sboroven. Z prostředků OSR byly do interaktivní učebny pořízeny ţaluzie. Do školní druţiny byly zakoupeny pro potřeby ţáků nové, výškově stavitelné stolky. V tomto roce se podařilo maximálně zpřístupnit internetovou učebnu ţákům tak, aby ji mohli vyuţívat v rámci svého volného času pro přípravu na výuku. Škola chce být místem aktivního a radostného poznávání, při kterém je respektována individualita a kde je na základě partnerských vztahů mezi učitelem a ţákem nebo mezi ţáky a učiteli samotnými vytvářen prostor pro seberealizaci a záţitek úspěchu kaţdého účastníka procesu. Důraz je kladen na informační gramotnost, komunikaci a nové metody a formy práce. Ţák by měl přejímat dostatečný díl rozhodování i odpovědnosti za svou práci, měl by se učit hodnotit sebe i druhé. Mezi klíčové oblasti dalšího rozvoje školy patří tvorba školního společenství (budování přátelského klimatu ve škole), zkvalitnění spolupráce s rodiči, veřejností a obcí, dobrá prezentace a propagace školy a co nejefektivnější vyuţívání informačních technologií. Jednotlivé priority spolu vzájemně souvisí a přispívají k uskutečňování základní koncepce rozvoje školy, která by měla být především školou moderní, otevřenou a efektivní

3 2) Přehled oborů vzdělání Škola poskytuje základní vzdělání a výuka probíhala podle učebního plánu Základní škola s výjimkou 1. a 6. ročníku, v nichţ se ověřovalo vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu. Dále škola nabídla ţákům zájmové vzdělávání v rámci tří oddělení školní druţiny i prostřednictvím zájmových krouţků (sportovní, umělecké i naukové). Po celý rok se ţáci mohli stravovat ve školní jídelně. Pestrou škálu aktivit obsáhla mimoškolní činnost: školní výlety, kulturní akce, besedy, exkurze, výcviky, divadlo apod. Povinně volitelné a nepovinné předměty byly letos zaměřeny na práci s PC (informatika, základy administrativy), ovládání praktických dovedností (domácnost, technické činnosti, praktika z přírodovědných předmětů), pohyb ţáků (sportovní hry), zvládnutí základů druhého cizího jazyka (německý jazyk volitelný), poznávání historie našeho regionu (společenskovědní seminář) a seznamování s křesťanskou tradicí a vírou (náboţenství). Obor vzdělání C/001 Základní škola Učební program Základní škola - č.j /96-2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. třída 1., 6. třída Povinně volitelné předměty Základy administrativy 6.-7.třída 1 hodina Společenskovědní seminář 6.-7.třída 1 hodina Sportovní hry 6.-7.třída 1 hodina Technické činnosti 6.-7.třída 1 hodina Německý jazyk volitelný 6.-7.třída 2 hodiny Praktika z přírodovědných předmětů 8.-9.třída 2 hodiny Informatika 8.-9.třída 2 hodiny Domácnost 8.-9.třída 2 hodiny Nepovinné předměty Náboţenství pro 1.-9.ročník 2 skupiny 3) Přehled pracovníků školy V tomto školním roce byli přijati do pracovního poměru tři pedagogičtí pracovníci Mgr. Miroslav Novák jako učitel dějepisu a zeměpisu (odchod M.Vanišové na MD), Mgr. Hana Kotalíková jako učitel českého jazyka (skončení pracovního poměru L.Doleţalové) a Mgr. Petra Baštýřová jako angličtinář (po odchodu J.Čejky). Fyzické osoby Přepočtené osoby Muţi : ţeny v % učitelé 17 12,9 17 : 83 % vychovatelky 3 1,5 0 : 100% - 3 -

4 správní zaměstnanci 5 3,8 32 : 68 % zaměstnanci ŠJ 4 3,5 0 : 100 % kvalifikovanost aprobovanost 85% 82% Učitelé Jméno Třídnictví, funkce Kvalifikace Přidělené předměty Úvazek (h) Mgr.Dana Dvořáková 1.třída 1.stupeň 1.třída, Hv 20 Mgr.Zdeňka Škochová 2.třída, vedoucí sekce 1.st. 1.stupeň 2.třída 22 Mgr.Pavla Škochová 3.třída 1.stupeň 3.třída, Hv 22 Mgr.Ludmila Škochová 4.třída 1.stupeň 4.třída, Vv 22 Mgr.Libuše Randová 5.třída, koordinátor ŠVP 1.stupeň 5.třída, Nj, Hv 22 Mgr.Jindřiška Týlová 6.třída M - Tv M, Tv, Sh 23 Mgr.Jana Vlnová 7.třída, vedoucí sekce 2.st. Aj Vv - Rj Aj, Vv 22 Mgr.Miroslav Novák 8.třída, metodik prevence D Z D, Z,Rv,Tv, I, Sp 22 Mgr.Hana Kotalíková 9.třída Čj Ov Čj, Rv 20 Mgr.Libor Mandovec ředitel školy, ICT koord. Čj Ov Ov, Aj 6 Mgr.Stanislava Pincová zástupce ŘŠ Nj Př - Pč Nj, Aj 12 Mgr.Jaroslav Smrčina výchovný poradce 1.stupeň F, Pč, Tč, Inf 13 Mgr.Marcela Timoranská koordinátor EVVO Př - Ch Př, Ch, Pp 14 Marie Vlnová - vychovatelství Pč, Vv, Tv 6 Marie Ţáková - vychovatelství Vv, Do, Pč 6 Mgr.Petra Baštýřová - 1.stupeň Aj 3 Jana Gillová - administrativa Za 2 Vychovatelky Jméno Funkce Kvalifikace Oddělení Úvazek (h) Marie Ţáková vedoucí sekce ŠD vychovatelství 1.oddělení 19 Marie Vlnová - vychovatelství 2.oddělení 18 Mgr.Hana Kotalíková knihovnice Čj - Ov 3.oddělení 5 Správní zaměstnanci Jméno Funkce Úsek Úvazek (h) Milada Brábníková uklizečka Stará budova 30 Ilona Brůţková uklizečka Tcv a ŠJ 30 Marie Škochová uklizečka Nová budova 30 Václav Kroupa školník - 40 Michaela Maříková hospodářka - 15 Václav Kroupa topič - 15 (říjen-duben) Zaměstnanci školní jídelny Jméno Funkce Úvazek (h) Michaela Maříková vedoucí ŠJ 20 Marie Dvořáková vedoucí kuchařka 40 Martina Kůtová kuchařka 40 Marie Fedrová pomocná kuchařka

5 4) Údaje o zápisu dětí a přijímacím řízení Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2008/2009 proběhl ve dnech 18. a 19. ledna Celkem bylo zapsáno 13 dětí. Rodiče jednoho z nich poţádali o odklad školní docházky a na základě odborných zpráv bylo jejich ţádosti vyhověno. Do 1. třídy proto nastoupí 1. září 2008 pravděpodobně 12 ţáků. Povinnou školní docházku ukončilo celkem 17 ţáků 9. třídy. Všichni ţáci byli přijati hned v prvním kole přijímacího řízení. Na osmileté gymnázium se letos z 5. třídy nehlásil ţádný ţák. Umístění vycházejících žáků 9. třídy: gymnázia celkem 3 ţáci: Gymnázium Milevsko střední odborné školy (maturita) celkem 8 ţáků: SPŠ Písek (3 ţáci - aplikovaná informatika, programování), SOŠ pro tvorbu a ochranu ŢP Veselí nad Luţnicí (1 ţák přírodovědné lyceum), SZŠ Písek (1 ţák - zdravotnický asistent), SZŠ Praha (1 ţák - zdravotnický asistent), SPŠ a VOŠ Volyně (1 ţák - interiérová tvorba) a VOŠ lesnická a SLŠ Písek (1 ţák lesnictví) střední odborné školy a učiliště (výuční list) celkem 6 ţáků: SOŠ a SOU Písek (1 ţák -obor cukrář), SOŠ a SOU COP Sezimovo Ústí (2 ţáci mechanik el. zařízení), ISŠ a OU Milevsko (2 ţáci obor zámečník), SOU Lišov (1 ţák obor truhlář) Rozmístění žáků 9. třídy střední odborné školy a učiliště (výuční list) 35% gymnázia 18% střední odborné školy (maturita) 47% 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků V rámci pololetního hodnocení bylo celkově 2. pololetí bohatší na výchovná opatření (důvodem je jejich udělování v rámci bilance celého školního roku). Pokud jde o prospěch, výrazné rozdíly zaznamenány nebyly. Na konci 2. pololetí neprospěli dva ţáci, jeden z nich vykonal v závěru prázdnin opravnou zkoušku, druhý ţák bude vzhledem k počtu nedostatečných opakovat ročník. Všech 17 ţáků deváté třídy vypracovalo a obhájilo na konci školního roku absolventské práce, na výběr měli celkem osm témat: Společensky škodlivý hmyz, Československo v době před - 5 -

6 Zameš. hodiny Chování Prospěch Zameš. hodiny Chování Prospěch Mnichovem, Dívčí román v literatuře pro mládeţ, Novodobé letní olympijské hry úspěchy českého sportu, Národní divadlo a výtvarné umění, Reklama aneb nekup to!, Dřevo dekorativní materiál a Lidové tradice Kovářovska. Osm prací bylo hodnoceno jako vynikající, tři jako velmi dobré, šest jako dobré. 1.pololetí 1.stupeň 2.stupeň celkem samé výborné vyznamenání prospěl neprospěl průměrná známka 1,24 1,77 1,56 pochvala TU/ŘŠ 2/0 1/0 3/0 důtka TU/ŘŠ 0/0 4/0 4/0 snížená známka 2/3 0/0 0/0 0/0 omluvené celkem oml.průměr na žáka neomluvené pololetí 1.stupeň 2.stupeň celkem samé výborné vyznamenání prospěl neprospěl průměrná známka 1,3 1,8 1,6 pochvala TU/ŘŠ 26/4 11/4 37/8 důtka TU/ŘŠ 1/0 11/2 12/2 snížená známka 2/3 0/0 0/0 0/0 omluvené celkem oml.průměr na žáka 38,9 39,1 39 neomluvené V letošním roce škola realizovala opět srovnávací testování v obou výstupních ročnících páté a deváté třídě. Toto testování je ţákům hrazeno z prostředků Občanského sdruţení rodičů při ZŠ Kovářov a slouţí k porovnání výsledků ţáků mezi sebou i mezi jednotlivými školami účastnícími se testování

7 Výše percentilu v % výše percentilu v % 9. třída - testování Scio (průměrné percentily) Studijní předpoklady Český jazyk Matematika Anglický jazyk 0 1 jednotlivé předměty 5.třída - testování Scio (průměrné percentily Studijní předpoklady Matematika Český jazyk Jednotlivé předměty V letošním roce se uskutečnily tři větší školní soutěţe, do okresních olympiád a soutěţí bylo vysláno celkem dvacet devět ţáků a osm druţstev (většinou na základě výsledků školních kol). Největší úspěchy byly zaznamenány v olympiádě z biologie (2. místo v kategorii C), v soutěţi mladých zdravotníků (2. místo), v dopravní soutěţi (3. místo), v pěveckých soutěţích (2. místo Jihočeský zvonek, 1. místo krajské kolo Jihočeský zpěváček), a v recitační soutěţi (3 x 1.místo, 2. místo a 3. místo). Školní soutěže: Název soutěže Vítězní účastníci Organizátor Vánoční zpívání K. Kuchtová P.Škochová Matematický Klokan V.Mandovcová, J.Kolářová, I.Klímová, L.Nováková P.Škochová, J. Týlová Školní Miss Kamila Mošanská Kat.Mošanská, D.Fořtová Okresní soutěže: Název soutěže Jméno účastníka Pořadí Vyučující Olympiáda z dějepisu Petr Wudi 15. Ivana Bardová 26. M. Novák Olympiáda ze zeměpisu Petr Faukner 18. Jiří Novák 24. M. Novák - 7 -

8 Martin Švehla 5. Michal Šafránek 17. Petr Wudi 10. Monika Dolistová 14. Konverzace v anglickém j. Martin Pitra 7. J. Vlnová Michal Kotrba 2. Petr Krátký 12. Biologická olympiáda Jakub Otta 7. M. Timoranská Martin Pitra 6. Monika Dolistová 8. Sandra Němečková 4. Pythagoriáda V.třída Šárka Marešová 5. L. Randová Kamila Kříţová 8. Martin Švehla 2. Pythagoriáda VI. třída Gabriela Zemanová 4. J. Týlová Pavel Janeček 7. Mladý zdravotník ml. družstvo 2. J. Týlová Dopravní soutěž cyklistů ml. družstvo 3. st. druţstvo 4. J. Týlová Chemická olympiáda Jakub Otta Lenka Krejčová M. Timoranská Jihočeský zvonek Brigita Cmuntová 2. P. Škochová Český jazyk Radka Brůţková H. Kotalíková Eva Košková 1. Viktorie Mandovcová 2. Recitační soutěž Diana Bendová 1. L. Mandovec Kateřina Mošanská 3. Brigita Cmuntová 1. kategorie A (4.-5.tř.) 6. L. Škochová kategorie B (1.-3. tř.) L. Škochová Fotbalové turnaje st. ţáci 8. ml. ţáci 5. M. Novák ml. ţáci 4. Krajské soutěže: Název soutěže Jméno účastníka Pořadí Vyučující Recitační soutěž Kateřina Mošanská ČU L. Mandovec Jihočeský zpěváček Brigita Cmuntová 1. P. Škochová 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci byli podporováni v dalším vzdělávání formou jednodenních seminářů výběr byl plánován s důrazem na aktivizační metody výuky

9 Celý pedagogický sbor absolvoval seminář Kriminalita mládeţe a Vyuţití interaktivní tabule ve výuce. Ředitel školy absolvoval poslední modul distančního studia školského managementu v Praze s názvem Funkční studium II. Koordinátor ŠVP zahájil studium k výkonu specializovaných činností v oblasti tvorby školních vzdělávacích programů. Zástupkyně ředitele absolvovala další část studia anglického jazyka. Oblast Název semináře Učitelé Český jazyk Matematika Cizí jazyky Dějepis Výchovy Pedagogika a didaktika Řízení školy, ICT, ostatní Rozvíjíme kompetence formou projektů Nové způsoby vyučování Jak učit na 1. stupni ČJ podle ŠVP Charakteristika a ukázky dobrého vyuč. Matematika na 2. st. Aktivní přístup k matematice Děti, skládanky a představivost Computers invincible English teachers? Kurs AJ (80 hodin) Dějepisné exkurze na ZŠ Historické romány knihy s historickou tém. Dárky netradičně H. Kotalíková. H. Kotalíková. D. Dvořáková J. Týlová J. Týlová L. Randová. Z. Škochová J. Vlnová S.Pincová M. Novák M. Novák D. Dvořáková Aranţování suchých květin 2x Vlnová M., J., Škochová P. Školení zdravotníků Zdravé zuby Schopnost vystupovat přiměřeně asertivně Asertivita, sebepoznání a zvládání konfliktů Ţáci s SVPU 5x Kriminalita mládeţe Jak připravíme projekt z evropských fondů Funkční studium II. modul Právo Koordinátor ŠVP studium Konference EVVO Interaktivní tabule J. Týlová L. Škochová S.Pincová D. Dvořáková L. Škochová všichni L. Mandovec L. Mandovec L. Randová M. Timoranská M. Timoranská, P. Škochová, všichni 2x 7) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti I letos se uskutečnilo ve škole i mimo školu mnoho akcí a aktivit, které podpořily, oţivily nebo doplnily tradiční výuku. Bylo zorganizováno několik exkurzí, na jaře třídy vyrazily na kaţdoroční výlety, přihlášení ţáci absolvovali lyţařský kurz, někteří se zúčastnili zájezdu do švýcarského Seftigenu, - 9 -

10 nechyběly kulturní ani sportovní akce pro celou školu. Během roku fungovalo celkem čtrnáct zájmových krouţků různého zaměření. V prostorách školy se podařilo zavést krouţek hry na hudební nástroj, který vede externí spolupracovnice J.Hejdová a v rámci něhoţ se ţáci učí hrát na flétnu, klavír a klávesy. Na veřejnosti se škola prezentovala několika vystoupeními (především tanečně pohybové, pěvecké a hudební programy), některé z nich proběhly ve spolupráci s Obcí Kovářov či Občanským sdruţením Kovářovan. O akcích uskutečňovaných školou byla veřejnost informována kromě školního webových stránek také prostřednictvím školního zpravodaje, obecního zpravodaje, místního tisku Milevské noviny, výjimečně regionálních novin Písecké listy. Kurzy Plavání 1.-2.třída únor duben D.Dvořáková Lyţařský výcvik 6.-7.třída únor J.Týlová Dopravní výcvik 4.třída září, duben L.Škochová Branný kurz všechny třídy květen J.Týlová Příprava k přijímacím zkouškám 8.-9.třída září duben H.Kotalíková, J.Týlová Zájmové útvary název kroužku pro třídy vedoucí 1 Kovářovánek P.Škochová 2 Krouţek angličtiny 1. M.Mandovcová 3 Krouţek angličtiny 2. M.Mandovcová 4 Pohybové hry D.Dvořáková 5 Pohybové hry M.Vlnová 6 Mladí zdravotníci J.Týlová 7 Turistický krouţek Z.Škochová 8 Keramika J.Vlnová 9 Dramatický krouţek L.Mandovec 10 Country tance (M.Kov.) P.Škochová 11 Cykloturistický krouţek L.Randová 12 Tenis L.Škochová 13 Míčové hry M.Novák 14 Novinářský krouţek H.Kotalíková Exkurze a výlety Městské muzeum Milevsko 1.-5.třída prosinec TU přísl.tříd Vzdělání a řemeslo České Budějovice třída září J.Smrčina Arkáda Milevsko 8.tř. prosinec M.Novák Úřad práce Písek třída listopad J.Smrčina Exkurze ZOO a botanická zahrada Plzeň, Praha 8.-9., 6. 7.třída červen M.Timoranská, H.Kotalíková Skanzen Vysoký Chlumec 3., 7.třída říjen P.Škochová Makov záchranná stanice 4.-5.třída září L.Škochová Praha 4.-5.třída prosinec L.Randová Obecní úřad Kovářov 6.třída leden L.Mandovec Výlety Jednodenní výlet 1.-5.třída červen TU přísl.tříd Dvoudenní výlet 6.-9.třída červen TU přísl.tříd

11 Kulturní akce IMAX Praha 7. třída září Vlnová J. IMAX a exkurze Historická Praha 8. třída březen M. Novák říjen, březen, Filmová a 3 filmy před prázdninami všichni L.Mandovec červen divadelní M.Vlnová, M. představení Divadlo Písek ŠD prosinec Ţáková Muzikál Noc na Karlštejně 2. stupeň podzim J. Vlnová Divadlo Tábor (Sněhurka) třída listopad D.Dvořáková Hudební nástroje v průběhu století 1. st., 2. st. prosinec S.Pincová Přednáška Špicberky 2. stupeň prosinec S.Pincová Dopravní pravidla (beseda s policistou Besedy p.škoch) 5. třída květen L.Randová Přednáška v rámci minimální prevence Legální drogy 2. stupeň květen M.Novák Naučný program agentury Pernštejni všichni podzim S.Pincová Vernisáţ 3. třídy 3. třída červen P.Škochová Ostatní Noc s Andersenem ŠD březen M.Vlnová Obchůzka Lucek a Tří králů Kovářovánek leden P.Škochová Dětské folklorní soubory Kovářovánek a folklorní Malý Kovářovan soubory během roku P.Škochová Besídka ke Dni matek 1.stupeň květen P.Škochová Vystoupení Vítání občánků recitace a zpěv skupina ţáků během roku L.Randová žáků školy Rozloučení se ţáky MŠ skupina ţáků červen L.Randová Rozsvěcení vánočního stromku skupina ţáků prosinec L.Randová Divadelní představení dramatického krouţku členové krouţku červen L.Mandovec Sportovní a zábavné akce J.Týlová, Olympiáda sportovní den soutěţní klání všichni červen L.Randová L.Mandovec. Mikulášská obchůzka jednotlivých tříd všichni prosinec Škochová L. nadílka Randová L. Maškarní rej karneval v tělocvičně všichni únor P.Škochová Předvánoční Z.Škochová, uč. den s tematikou Vánoc a jejích zvyků všichni prosinec školní den I. st., J.Vlnová Vánoční soutěţ o nejlépe zazpívanou koledu přihlášení ţáci prosinec P.Škochová zpívání Dlouhodobé programy PEER program starší ţáci školí mladší v oblasti prevence drog třída jaro M.Novák Program EVVO Tvorba prací na témata Ţivot v lese, Globální problémy světa všichni během roku M.Timoranská Adopce na dálku dopisování s adoptovaným chlapcem třída 1 x za čtvrtletí J.Vlnová

12 Ajax, policejní pes Zdravé zuby plnění úkolů s policejní tematikou třída během roku Z.Škochová pracovní listy s tematikou správné péče o chrup třída během roku L.Škochová Školní projekty a projektové dny Evropský den seznámení se s evropskými státy J.Vlnová, L třída listopad prezentace tříd Randová Absolventské tvorba a obhajoba seminárních prací na práce daná témata 9. třída říjen - červen L.Mandovec Projektové dny projekty jednotlivých tříd 1.stupně 1.-5.třída během roku učitelé 1. stupně Výměnný pobyt zájezd do švýcarského Seftigenu 6.-9.třída květen S.Pincová, L.Mandovec Já, občan řešení aktuálního veřejného problému 8.třída podzim L.Mandovec Sběry Sběr žaludů a kaštanů všichni říjen V.Kroupa Sběr starého papíru všichni říjen, duben J.Týlová Sběr léčivých bylin všichni podzim, jaro M.Timoranská Spolupráce s dalšími partnery a subjekty Subjekt, instituce Způsob spolupráce Termín Odpovědnost Rodičovské schůzky informace a prospěchu a , chování TU Rodiče ţáků Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků Červen 2008 P.Škochová Individuální konzultace Po dohodě kdykoli učitelé Školní zpravodaj 4x za školní rok L.Mandovec Občanské Schůze OSR listopad 2007 L.Mandovec sdruţení rodičů Nákup pomůcek, sluţeb a odměn ţákům Průběţně L.Mandovec (OSR) Organizace školního plesu leden 2008 L.Mandovec Školská rada Schvalování a projednávání dokumentů dle legislativy, řešení problémů 2x za školní rok L.Mandovec Příprava rozpočtu 2008 a financování školy listopad 2007 L.Mandovec Informování o práci školy Průběţně L.Mandovec Zřizovatel (Obec září 2007, červen Slavnostní zahájení a ukončení školního roku Kovářov) 2008 L.Mandovec Příprava kulturních vystoupení Průběţně L.Randová, P.Škochová S.Pincová, Zápis do 1.ročníku leden 2008 P.Škochová, Mateřská škola D.Dvořáková Kovářov Zájezdy do plaveckého bazénu únor duben 2008 L.Mandovec Návštěva předškoláků červen 2008 P.Škochová OS Kovářovan Vystoupení školních folklorních souborů Průběţně P.Škochová Organizace školních akcí Průběţně P.Škochová ZD Kovářov Organizace školního a zemědělského plesu leden 2008 L.Mandovec

13 Péče o školní pozemek Podzim 2007 V.Kroupa Činnost folklorních souborů Řemeslení ZŠ Kovářov Vystoupení pro veřejnost s hosty z Anglie Putování s písničkou po Naučné stezce Kovářovska Videoprojekce JFF Kovářov 2007 Koš plný překvapení a Mikulášské řemeslení Vystoupení pro seniory v Bernarticích Obchůzka Lucek na ZŠ Vánoční koncerty v DPS Milevsko Vánoční koncert pro veřejnost v Kovářově Vánoční zpívání Obchůzka Tří králů ZŠ, Obec Kovářov Masopustní obchůzka s medvědem ZŠ, Obec Kovářov Maškarní rej ZŠ Kovářov Předtančení na XIV. Reprezentační plesu Hotelu Zvíkov Jihočeský zpěváček 2008 Vystoupení na školní besídce ZŠ Kovářov Koncert v rámci XIII. JFF Kovářov 2008 v Milevsku (ţáci ZŠ, senioři) Vystoupení na XIII. JFF Kovářov 2008 Putování po Naučné stezce Kovářovska aneb Cesta za pokladem 8) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce Česká školní inspekce kontrolovala práci školy v oblasti dodrţování vybraných oblastí zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou nebyly zjištěny ţádné nedostatky. Kontrolní zjištění: Základní škola zajišťuje vedení dokumentace podle 28 odst. 1 písm. b) aţ j), odst. 2, odst. 4 školského zákona. Dokumenty v seznamu dokladů, o které se kontrolní zjištění opírá, obsahovaly aktuální údaje platné pro školní rok 2007/2008. Obsah, vydání a zveřejnění školního řádu odpovídá 30 odst. 1, odst. 2, odst. 3 školského zákona. Školní řád upravuje podmínky pro realizaci práv ţáků a jejich zákonných zástupců v rozsahu 21 odst. 1 písm. b), d), e), f), odst. 2 školského zákona. 9) Základní údaje o hospodaření školy za rok

14 V kalendářním roce 2007 byly veškeré prostředky zaslané z krajského úřadu vyuţity, stejně tomu bylo i v případě příspěvku na provoz ze strany zřizovatele. Rozdíl mezi nezbytnými náklady a příjmy byl vyrovnán ziskem z doplňkové činnosti. Také proto činil celkový hospodářský výsledek za celou organizaci 1.892,12 Kč. Mezi největší projekty, na něţ se podařilo získat škole peníze z kraje, patřil projekt EVVO Druhová diverzita dřevin na Kovářovsku a projekt Kriminalita mládeţe. I. STÁTNÍ ROZPOČET - KRAJSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE Příjmy: celkem ,00 z toho platy ,00 OON ,00 odvody ,00 FKSP ,00 ONIV ,00 Výdaje: celkem ,00 z toho platy ,00 OON ,00 odvody ,00 FKSP ,00 ONIV ,00 Z toho Učitelská knihovna 968,00 Učebnice ,60 Učební pomůcky + int.+ 1.třída ,40 Ochranné pracovní prostředky 6.569,00 DVPP a PPV ,00 Plavání ,00 Pojišťovna Kooperativa ,00 Hospodářský výsledek za státní rozpočet: 0,- Kč II. PROVOZNÍ NÁKLADY OBEC KOVÁŘOV Příjmy: celkem ,85 z toho dotace provozní ,00 trţby za stravné ,00 úroky 8.973,85 nájem za kotelnu 5.000,00 burza 1.310,00 druţina ,00 Výdaje: celkem ,73 z toho spotřební materiál ,65 papíry, tonery, diskety, cd ,

15 kancelářské potřeby 7.712,90 aktualizace programů 8.833,50 hygienické potřeby 8.421,00 čisticí prostředky 6.023,80 materiál k výuce 3.414,00 předplatné, inzerce 3.656,00 el. energie ,50 teplo ,50 voda ,00 potraviny ,37 vedení mzdového účetnictví ,50 telefony, internet ,00 poštovné, známky 5.469,00 webové stránky 3.600,00 PCO 4.641,00 cestovné 2.693,00 prádelna 2.080,00 zajištění BOZP, PO 4.879,00 plavání ,00 ostatní sluţby 4.924,38 správa inf.technologií ,60 revize ,00 zařízení ŠJ ,00 údrţba a opravy ,30 malování ,00 školní zařízení ,33 pojištění 9.291,00 poplatky z účtů 9.671,00 ostatní poplatky 802,00 druţina pomůcky + mat ,80 druţina energie ,00 Hospodářský výsledek za Obec Kovářov (hlavní činnost) ,88 Kč III. PROJEKTY A GRANTY Příjmy: celkem ZDROJ PŘÍJMŮ ,50 z toho Dopravní hřiště z toho KÚ Čes.Bud ,00 OSR při ZŠ Kovářov 848,00 - SIP EVVO z toho KÚ České Budějovice ,00 z toho KÚ České Budějovice ,00 OSR při ZŠ Kovářov 2.341,50 Primární prevence z toho KÚ České Budějovice 8.800,00 OSR při ZŠ Kovářov 1.200,

16 Výdaje: celkem ,50 z toho Dopravní hřiště 4.048,00 SIP ,00 EVVO ,50 Primární prevence ,00 Hospodářský výsledek za projekty 0,- IV. DOPLŇKOVÁ ČINNOST STRAVOVÁNÍ, PRONÁJMY Příjmy: celkem ,00 z toho Stravné ,00 Nájem tělocvičny ,00 Pronájem tříd 2.350,00 Výdaje: celkem ,00 z toho Potraviny ,00 Provoz školní jídelna ,00 Mzdy, odvody, pojištění školní jídelna ,00 Provoz tělocvična ,00 Mzdy, odvody, pojištění tělocvična 9.520,00 Vedení účetnictví a mzdy 5.600,00 Zařízení ŠJ ,00 Hospodářský výsledek za doplňkovou činnost ,00 Kč Z toho školní jídelna ,00 tělocvična ,00 pronájem tříd ,00 Hospodářský výsledek celkem za organizaci 1.892,12 Kč V. ÚČETNÍ ZŮSTATKY NA JEDNOTLIVÝCH FONDECH K Fond odměn 2.000,- Fond sociálních a kulturních potřeb (FKSP) ,08 Fond rezervní 382,37 Fond reprodukce inv. majetku 0,- V Kovářově Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006-2007 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY za období školních let: 2007 2008 2008 2009 2009-2010 Změny vzhledem k předchozímu hodnocení: Snaha o srovnávání (se standardy, předpisy, pravidly, časem, hodnotiteli ap.) Přehledné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 1123/2011 Dne: 15. 9. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a Mateřské školy České Velenice za školní rok 2013 2014 V Českých Velenicích,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, ředitel školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2009 2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2009 2010 Vydáno dne : 13.9.2010 Zpracoval ředitel školy Mgr. Jaroslav Říha Schválena pedagogickou radou : 20.9. 2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více