ODVODNĚNÍ DUBNICKÉ ULICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODVODNĚNÍ DUBNICKÉ ULICE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 ODVODNĚNÍ DUBNICKÉ ULICE Město Stráž pod Ralskem a firma RENOKAR CNC s.r.o A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Akce : Místo : Investor : Projektant : Odvodnění Dubnické ulice p.p.č. 1749/3,330/7, 330/5, 340/4 a 330/1 k.ú. Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem a RENOKAR-CNC s.r.o. ANTA.CT s.r.o. Vedoucí projektu: Ing. Jiří Khol Stupeň : dokumentace pro stavební povolení Datum :

2 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY a.1 Název stavby: Odvodnění Dubnické ulice k.ú. Stráž pod Ralskem a.2 Údaje o stavebníkovi: MĚSTO STRÁŽ POD RALSKEM Revoluční 164, Stráž pod Ralskem IČ: RENOKAR-CNC s.r.o Pražská 257, Mimoň IČ: a.3 Projektant: ANTA.CT s.r.o. Štefánikovo náměstí 779/6, Liberec 1, IČ: tel. : , mob Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Khol č.autorizace autorizovaný inženýr pro pozemní stavby autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a.4 Stupeň dokumentace: dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby a.5 Základní charakteristika stavby a její účel: Stavba řeší odvodnění pozemků v lokalitě mezi ulicemi Dubnickou a Ploučnickou ve městě Stráž pod Ralskem. Jedná se o městské pozemky, ul. Dubnickou a roh manipulační plochy před hasičskou zbrojnicí a o pozemek firmy RENOKAR-CNC s.r.o. Vzhledem k odtokovým poměrům v území je nutné řešit odvodnění městských pozemků i pozemku soukromého investora jako společnou investici. V dokumentaci je investice rozdělena do částí : 1/ investice Města Stráž pod Ralskem 2/ sdružená investice Města Stráž pod Ralskem a firmy RENOKAR-CNC s.r.o. 3/ investice firmy RENOKAR-CNC s.r.o

3 b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích Pozemky, které budou odvodňovány jsou v zastavěném území obce. Městské pozemky jsou využívány jako komunikace příp. manipulační plochy. Pozemek fy RENOKAR-CNC s.r.o. je využíván pro průmyslový areál se strojní výrobou. Všechny pozemky se nachází v k.ú. Stráž pod Ralskem Investice Města Stráž pod Ralskem : Parcelní číslo. Vlastník Druh pozemku Využití pozemku p.p.č. 1749/3 Město Stráž pod Ralskem ostatní ostatní plocha komunikace p.p.č. 330/7 Město Stráž pod Ralskem manipulační ostatní plocha plocha p.p.č. 330/1 Město Stráž pod Ralskem jiná plocha ostatní plocha Sdružená investice Města Stráž pod Ralskem a firmy RENOKAR-CNC s.r.o. Parcelní číslo. Vlastník Druh pozemku Využití pozemku p.p.č. 330/7 Město Stráž pod Ralskem manipulační ostatní plocha plocha p.p.č. 330/5 Pytloun Miroslav manipulační ostatní plocha a Pytlounová Olga plocha p.p.č. 340/4 RENOKAR-CNC s.r.o. jiná plocha ostatní plocha p.p.č. 330/1 Město Stráž pod Ralskem jiná plocha ostatní plocha Investice firmy RENOKAR-CNC s.r.o. Parcelní číslo. Vlastník Druh pozemku Využití pozemku p.p.č. 340/4 RENOKAR-CNC s.r.o. jiná plocha ostatní plocha p.p.č. 330/1 Město Stráž pod Ralskem jiná plocha ostatní plocha c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na DTI Inženýrsko geologické poměry jsou známy z provádění základových konstrukcí haly firmy RENOKAR-CNC s.r.o.. Napojení na technickou infrastrukturu - odvod dešťové vody je do stávajícího příkopu podél ulice Ploučnické, ze kterého je voda vedena propustkem pod vjezdem k hasičské zbrojnici do stávajícího příkopu a dále propustkem pod komunikací do příkopu odvádějícího vodu do řeky Ploučnice. Napojení na dopravní infrastrukturu pro konečnou stavbu není nutné. Příjezd na staveniště je z ulic Ploučnické a Dubnické. d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů Před zpracováním dokumentace nebyly známy žádné požadavky. Dokumentace bude - 3 -

4 projednána s dotčenými orgány státní správy a jejich případné připomínky budou do dokumentace zapracovány. e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu Projekt je zpracovaný podle platné legislativy a platných norem. Stavba je navržena obecně v souladu se zákonem 183/2006 Sb. - Stavební zákon, ve znění k V projektové dokumentaci byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou 268//2009 Sb. f) Informace o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí Podmínky nebyly stanoveny g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby Trasa dešťové kanalizace v areálu firmy RENOKAR-CNC s.r.o. bude při realizaci provizorně kryta (viz technické řešení). Konečné řešení bude provedeno při realizaci výstavby Haly pro strojní výrobu změna stavby před dokončením 2.část, kdy bude dokončena úprava zpevněných ploch v areálu firmy. h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně postupu výstavby Stavba bude časově provedena jako jeden celek - zahájení stavby - 04/2013 Věcně se stavba dělí : dokončení stavby - 08/2013 1/ úprava komunikace Dubnické 2/ odvodnění lokality 3/ úprava rohu u vjezdu na manipulační plochu p.p.č. 330/1 i) statistické údaje o hodnotě stavby, podl. ploše, obestavěném prostoru Orientační hodnota stavby : investice Města Stráž p. Ralskem xx mil Kč sdružená investice obou investorů xx mil Kč investice RENOKAR-CNC s.r.o. xx mil Kč celkem xx mil Kč Upravovaná plocha komunikace: 343,6 m 2 Upravovaná plocha na pozemku p.p.č. 330/1: cca 32 m 2 Délka kanalizační sítě : investice Města Stráž p. Ralskem : příkopy 67,5 m sdružená investice obou investorů : zatrubnění 90 m investice RENOKAR-CNC s.r.o. : příkopy 29 m zatrubnění 14 m štěrbinové žlaby 33 m - 4 -

5 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) Zhodnocení staveniště Stavba řeší odvodnění lokality mezi ulicemi Dubnickou a Ploučnickou v k.ú. Stráž pod Ralskem. Staveniště je rovinaté, převážně ho tvoří zpevněná plocha s povrchem z asfaltobetonu nebo nezpevněná plocha zatravněná.. Prostor staveniště je přístupný z místní komunikace ulic Dubnické a Ploučnické. Trasa kanalizace je vedena tak, aby se nacházela na volných plochách. Celé staveniště se nachází v záplavovém území. b) Urbanistické a architektonické řešení stavby U daného typu stavby se neřeší. c) Technické řešení stavby c.1. Investice Města Stráž pod Ralskem c.1.1. Úprava komunikace v ulici Dubnické Stávající komunikace v ulici Dubnické je místní komunikace obslužná obousměrná směrově nerozdělená typ C (dle ČSN ). Šířka komunikace v upravovaném úseku se pohybuje v rozmezí 4,50 6,20 m s rozšířením nájezdu před objekty garáží v severní části řešené lokality na šířku 10,00 m. Úsek, který vyžaduje úpravu je délky cca 55 m. Podélná niveleta vozovky je mírně svažitá od objektů garáží k nejnižšímu místu vozovky cca 15 m před vjezdem do areálu firmy manželů Pytlounových. Výškový rozdíl v uvedeném úseku je 30 cm, měření však je částečně zkresleno poškozením krytu vozovky. Příčná niveleta je v polovině komunikace blíže ke garážím se sklonem k trafostanici (ve směru přirozeného odtoku vody). V části směrem k vjezdu do areálu firmy manželů Pytlounových je sklon vozovky přetočen směrem k patě svahu Zámeckého vrchu. V tomto prostoru tak vzniká dlouhodobě neodtékající louže přes celou šířku vozovky. Ani na jedné straně vozovky není zabezpečen odtok dešťové vody, která by se měla zasakovat do krajnic, což vzhledem k velikosti území (svah Zámeckého vrchu), ze kterého se voda ke komunikaci dostává, není možné

6 Konstrukce vozovky je provedena s krytem z asfaltobetonu bez zpevněných krajnic. Kryt vozovky je v řešené části silně poškozen se spoustů výtluků. Během prohlídky místa stavby byla část vozovky zaplavena. Z uvedeného vyplývá, že je nutné provést opravu krytu vozovky s novým výškovým uspořádáním komunikace s příčným sklonem vozovky směrem od Zámeckého vrchu. Příčný sklon komunikace je navržen 2%, podélný bude kopírovat niveletu terénu tak, aby odtok vody byl vždy zabezpečen příčným sklonem vozovky. Voda bude zachycena podélným příkopem se sklonem 0,3% na straně u průmyslových areálů. V řešeném prostoru je nutné provést odfrézování vrchní vrstvy komunikace v rozsahu vyznačeném v situaci stavby 343,6 m 2. Hloubka frézování bude rozhodnuta na stavbě v návaznosti na hloubku porušení krytu vozovky. Po očištění povrchu bude provedena kontrola podkladních vrstev a lokálně budou provedeny vysprávky podkladní vrstvy asfaltovou směsí KSC I - nově značeno SC C 8/10 (dle TP115 Ministerstva dopravy). V celé ploše bude proveden spojovací postřik v dávkování dle ČSN a provedena spádová vrstva z SC C 8/10 dle nového přespádování krytu vozovky. Ložní vrstva bude provedena z OKS I nově ACP 16+ v tl. 60 mm. Vrchní obrusná vrstva bude provedena z asfaltbetonu ABS II - nově ACO11S v tl. 40 mm. Kraj vozovky směrem k Zámeckému vrchu bude ponechán nezpevněný. Na krajnici vozovky na straně u trafostanice budou osazeny na plocho silniční obrubníky CSB-H25 do suché betonové směsi C30/37-XF3. Osazení obrubníků bude provedeno tak, aby přes ně plynule přetékala voda na zpevněný svah směrem k odvodňovacímu žlabu. c.1.2. Odvodnění území příkop podél ulice Dubnické Odvodnění ulice Dubnické je provedeno podélným příkopem začínajícím u vjezdu do areálu firmy manželů Pytlounových. Příkop je veden podél komunikace v délce 49,5 m a dále před trafostanicí obloukem zahýbá k oplocení areálu fy RENOKAR-CNC. Délka oblouku je 2,5 m, délka druhého přímého úseku 15.5 m. Příkop končí záchytnou jímkou splavenin rozměrů 1,2 x 0,6 a hloubky 0,47 m pod dnem žlabu v místě vtoku do jímky. Příkop je proveden z betonových příkopových dílců TBM Q v podélném spádu 0,3%. Dílce jsou ukládány do rýhy do suché betonové směsi C30/37-XF3. Jímka je atypická s tl. stěn a dna 0,2 m z betonu C30/37-XF4. Chráněná bude mříží plastovou tř.c250. Vyspádovaný terén mezi obrubníkem komunikace a příkopovými dílci bude zabetonován betonem C30/37-XF4 v. tl. navazující na výšky uložení obrubníků a příkop. dílců. Svahování k příkopu ze strany volného terénu je v poměru max 1:2. Svah je zatravněn. Drenáž podél příkopu není navržena z důvodu malých výškových rozdílů v odvodňovaném území a z toho důvodu mělkého uložení odvodňovacího potrubí

7 c.1.3. Úprava manipulační plochy u vjezdu k hasičské zbrojnici (p.p.č. 330/1) U vjezdu na manipulační plochu na p.p.č. 330/1 je v levém rohu vedle protipovodňového plotu pozemku firmy RENOKAR-CNC s.r.o. prohlubeň, ve které zůstává srážková voda. Konstrukčně nejoptimálnější řešení je prostor vyčistit od naplavenin a provést zabetonování terénu se spádem směrem na zpevněnou plochu, ze které bude voda odtékat. Celková plocha nabetonávky je 32 m 2 s tl. v rozmezí mm. Nabetonávka bude provedena z betonu C25/30 XF3 uhlazeného ocelí. c.2) Sdružená investice Města Stráž pod Ralskem a firmy RENOKAR-CNC s.r.o. c.2.1. Hlavní větev dešťové kanalizace - potrubí 300 Pro odvod vody z řešeného území bude sloužit kanalizační potrubí vedené příčně přes areál firmy RENOKAR-CNC s.r.o. Začátek potrubí je v usazovací jímce na konci příkopu za trafostanicí v ul. Dubnické. Výtok z potrubí je do stávajícího příkopu podél silnice v ul. Ploučnické, přičemž část trasy vede nad uvedeným příkopem v návaznosti na plánované úpravy zpevněných ploch uvnitř areálu firmy RENOKAR-CNC a zasypání části tohoto příkopu (vytvoření obslužné komunikace podél plánované nové lodi haly)

8 Potrubí bude osazeno s podélným spádem 0,4%, celková délka potrubí je 90,05 m. Dno potrubí na začátku trasy je 301,36 m n.m. B.p.v. na výtoku 301,00 m n.m. B.p.v. Pro napojení odvodňovacích prvků z plochy areálu fy RENOKAR-CNC budou v trase provedeny 3 ks šachet. Toto řešení zabezpečí možnost lepší údržby celé trasy. Potrubí bude plastové PIPELIFE PVC QUANTUM SN mm. Uloženo bude do pískového lože 0-8 mm tl. 100 mm provedeného v podélné rýze š. 0,8 m. Po položení bude potrubí obsypáno stejnozrnným materiálem frakce 0-8 v těsné blízkosti potrubí a následně materiálem zrnitosti mm do výšky min 100 mm nad potrubí. Jednotlivé vrstvy podsypu, obsypu a zásypu budou zhutňovány samostatně. Obsyp bude hutněn ručně, přímo nad potrubím se do výšky 300 mm zásyp nesmí hutnit. Uvedený typ potrubí má doporučené minimální krytí 0,5 m. Vzhledem k výškovým poměrům řešeného území bylo nutné snížit výšku krytí a nad potrubím v prostoru, kde je uloženo v ploše možností pojezdu vozidel bude provedena krycí betonová deska v tl. 200 mm a š mm. Deska bude z betonu C30/37 XF4 s výztuží při obou površích sítí KARI 8,0/100 x 8,0/100. Vzhledem k tomu, že je předpokládáno provedení krycí desky až s konečnou úpravou zpevněných ploch v areálu firmy, je nutné po položení potrubí zabezpečit jeho minimální krytí štěrkopískovým násypem v uvedené minimální mocnosti (0,5 m) tak, aby nemohlo dojít k prolomení stěny potrubí. Variantní řešení je na přejezdových místech položit silniční panely, které budou podsypány štěrkopískem a budou k nim zřízeny nájezdy. Ve zbytku trasu označit na povrchu (např. kolíky) pro zamezení vjezdu vozidel nad potrubí. Ze strany Dubnické ulice bude potrubí provedeno s úpravou, která umožní jeho zazátkování v případě povodně. Výtok do příkopu bude zabetonován do žb opěrné stěny tl. 0,5 m a výšky dle přilehlého terénu. Stěna bude založena do nezámrzné hloubky (1,2 m od terénu). Jednotlivé šachty budou provedeny rozměrů 600/600 a hloubky v návaznosti na uložení potrubí. Šachty budou atypické z betonu prostého C30/37 XF4. Uzavřeny budou poklopy litinovými příp. plastovými tř. D400. c.3) Investice firmy RENOKAR-CNC s.r.o. c.3.1. Příkop podél haly Pro svedení části dešťové vody ze střechy administrativní části budovy fy RENOKAR- CNC bude sloužit příkop vedený souběžně s halou. Celková délka příkopu je 29 m. Příkop končí záchytnou jímkou splavenin rozměrů 0,6 x 0,6 a hloubky 0,52 m pod dnem žlabu v místě vtoku do jímky. Příkop je proveden z betonových příkopových dílců TBM Q v podélném spádu 0,3% podél haly a 1% v úseku mezi halou a jímkou. Dílce jsou ukládány do rýhy do suché betonové směsi C30/37-XF3. Jímka je atypická s tl. stěn a dna 0,2 m z betonu C30/37- XF4. Chráněná bude mříží plastovou tř.c

9 c.3.2.štěrbinové žlaby Pro zachycení dešťové vody ze zpevněných ploch fy RENOKAR-CNC budou sloužit štěrbinové žlaby umístěné v úžlabí zpevněné plochy. Z důvodu křížení s hlavní kanalizační trasou je nutné provést 2 ks samostatných žlabů a v místě nad potrubím nechat pruh, ve kterém bude provedena předepsaná ochrana potrubí. Celková délka žlabů je 25 m a 8 m. Žlaby budou uloženy ve spádu 0,5% a při použití mikroštěrbinových žlabů CSC M-G s vnitřním spádem 0,5% se dosáhne celkového spádu 1%. Na začátku každé větve žlabu bude umístěn čistící kus, výtok bude přes výtokový kus, který ústí do výpusťové šachty. Ta bude provedena buď atypická z betonu C30/37 XF4 nebo bude upravena typová šachta probouráním pro napojení potrubí 200 mm. Přechodová deska bude použita typová s 2 ks záchytných košů. Uložení žlabu bude provedeno na betonový základ z betonu C30/37 XF3 tl. 100 mm vybetonovaný na štěrkovém podloží zpevněné plochy. Vlastní žlab bude pokládán do lože ze suché betonové směsi C30/37 XF3. Po položení žlabu budou dokončeny vrchní vrstvy zpevněných ploch, u betonové plochy je nutné ponechat dilataci mezi plochou a žlabem vyplněnou butyl kaučukovým tmelem. c.3.3. Připojení odvodňovacích prvků potrubí 200 Připojení jednotlivých odvodňovacích prvků v areálu firmy bude provedeno potrubím plastovým PIPELIFE PVC QUANTUM SN mm. Uloženo bude do pískového lože 0-8 mm tl. 100 mm provedeného v podélné rýze š. 0,8 m. Po položení bude potrubí obsypáno stejnozrnným materiálem frakce 0-8 v těsné blízkosti potrubí a následně materiálem zrnitosti mm do výšky min 100 mm nad potrubí. Jednotlivé vrstvy podsypu, obsypu a zásypu budou zhutňovány samostatně. Obsyp bude hutněn ručně, přímo nad potrubím se do výšky 300 mm zásyp nesmí hutnit. Uvedený typ potrubí má doporučené minimální krytí 0,5 m. Vzhledem k výškovým poměrům řešeného území bylo nutné snížit výšku krytí a nad potrubím v prostoru, kde je uloženo v ploše možností pojezdu vozidel bude provedena krycí betonová deska v tl. 200 mm a š mm. Deska bude z betonu C30/37 XF4 s výztuží při obou površích sítí KARI 8,0/100 x 8,0/100. Vzhledem k tomu, že je předpokládáno provedení krycí desky až s konečnou úpravou zpevněných ploch v areálu firmy, je nutné po položení potrubí zabezpečit jeho minimální krytí štěrkopískovým násypem v uvedené minimální mocnosti (0,5 m) tak, aby nemohlo dojít k prolomení stěny potrubí. Variantní řešení je na přejezdových místech položit silniční panely, které budou podsypány štěrkopískem a budou k nim zřízeny nájezdy. Ve zbytku trasu označit na povrchu (např. kolíky) pro zamezení vjezdu vozidel nad potrubí. c.3.4. Drenážní systém potrubí 125 Při terénních úpravách souvisejících s výstavbou druhé lodi výrobní haly fy RENOKAR- CNC bude zasypána část příkopu pod svahem tělesa komunikace v ul. Ploučnické. Pro odvedení vody z tohoto prostoru je navržen drenážní systém z potrubí drenážního flexibilního PVC 125 mm napojený do šachty na zlomu hlavní trasy kanalizace. Celková délka potrubí je 53 m. Potrubí bude uloženo do rýhy s podsypem ze štěrkopísku 4-32 mm, obaleno bude - 9 -

10 geotextilií, obsyp a zásyp bude proveden v min tl. 200 mm stejnou frakcí. Hutnění bude prováděno ručně. d) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Stavba je přístupná z ulic Ploučnické a Dubnické. Napojení je na stávající systém odvodnění příkopem podél ulice Ploučnické, ze kterého voda odtéká propustky pod silnicí do řeky Ploučnice. e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území Stavba je součástí technické a dopravní infrastruktury f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí. Ochrana přírody a krajiny : Stavba nezasahuje do této problematiky. Ochrana zájmů chráněných vodním zákonem : Stavba řeší odvedení povrchových dešťových vod z prostoru ul. Dubnické a z areálu firmy RENOKAR-CNC s.r.o.. Uvedené území je dotováno stékáním povrchové vody ze Zámeckého vrchu a jejím zadržením v nejnižší části ulice Dubnické. Jedná se o čisté dešťové vody. Materiály použité na stavbu neobsahují zvlášť nebezpečné ani nebezpečné látky, tzn. neohrozí jakost povrchových resp. podzemních vod. Ochrana ovzduší : Stavba nezasahuje do této problematiky. Nakládání s odpady : Při realizaci stavby budou dodrženy zásady stanovené zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací Navazující veřejně přístupné plochy a komunikace jsou přístupné bezbariérově a stavbou nebudou dotčeny. h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace Stavba si nevyžádala průzkumy geologické poměry staveniště byly odvozeny z realizované výstavby v blízkosti stavby

11 i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém Pro staveniště je provedeno polohopisné a výškopisné zaměření v souřadnicích JTSK a B.p.v. Rozměření změn stavby bude od stávajících konstrukcí. j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty Stavba je 1 inženýrský objekt. Věcně se stavba dělí : 1/ úprava komunikace Dubnické 2/ odvodnění lokality 3/ úprava rohu u vjezdu na manipulační plochu p.p.č. 330/1 k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace Odvodnění lokality nebude mít negativní vliv po dokončení na okolní pozemky a stavby. Vlastní stavba včetně zařízení staveniště a skladování stavebního materiálu bude prováděna na pozemcích investora, resp. na pozemcích, kde investor doloží souhlas vlastníka pozemku se stavbou. Během výstavby bude zásobování materiálem po příjezdových komunikacích prováděno v míře nezbytné pro stavbu. l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Neřeší se 2. Mechanická odolnost a stabilita Stavba je navržena ve shodě se zákonem 183/2006 Sb. s dodržením všech platných norem tak, aby zatížení působící na stavbu v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části; větší stupeň nepřípustného přetvoření; případně poškození jiných staveb. 3. Požární bezpečnost Neřeší se 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Stavba slouží k odvodu neznečištěné dešťové vody. 5. Bezpečnost při užívání Pravidelná údržba a kontrola stavby bude prováděna dle majetkových vztahů k pozemkům, na kterých se jednotlivé části stavby nachází případně dle smlouvy mezi oběma investory (Město Stráž pod Ralskem a firma RENOKAR-CNC s.r.o.). V případě nebezpečí povodně bude odtokové potrubí na straně u ulice Dubnická uzavřeno

12 6. Ochrana proti hluku Neřeší se 7. Úspora energie a ochrana tepla Neřeší se 8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Neřeší se 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Volbou použitých konstrukcí. 10. Ochrana obyvatelstva Stavba nemá vliv na ochranu obyvatelstva. 11. Inženýrské stavby Stavba je inženýrskou stavbou, která není podmíněna budováním dalších inženýrských staveb. Technické řešení viz kap.1c). 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb Stavba nemá výrobní charakter ani nevýrobní technologická zařízení

13 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. Technická zpráva a) Informace o rozsahu a stavu staveniště Staveniště je na komunikaci Dubnické a uvnitř areálu firmy RENOKAR-CNC s.r.o. Staveniště je rovinaté, převážně ho tvoří zpevněná plocha s povrchem z asfaltobetonu, část je humózní zemina s nekvalitním travním porostem. Prostor staveniště je přístupný z místních komunikací - ulic Dubnické a Ploučnické. Plochy pro stavbu jsou volné, při úpravě komunikace v ulici Dubnické bude nutná uzavírka této komunikace v opravované části. Staveniště mimo areál firmy RENOKAR-CNC bude ohrazeno, resp. bude uzavřeno dopravními zábranami. Uvnitř areálu firmy RENOKAR-CNC bude staveniště vytyčeno páskou a doplněno provizorními zábranami v místech, kde by mohlo dojít ke kolizi s provozem firmy. Skladovací prostor pro stavbu bude vymezen podél místa stavby. Mezideponie odpadů ze stavby bude umístěna u skladovacího prostoru. Odpady budou tříděny a bude s nimi nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. b) Významné sítě technické infrastruktury Před zahájením stavby je nutné nechat v zájmovém území vypískat a vytyčit všechny podzemní sítě nacházející se v prostoru stavby! Trasa hlavní kanalizační větve bude křižovat přípojky vody, el.energie a slaboproudou přípojku pro firmu RENOKAR. Příkop v ul. Dubnické je v souběhu s trasou vedení VO v této ulici, příkop u haly RENOKAR je v souběhu s přípojkou splaškové kanalizace a křižuje vodovodní přípojku pro halu RENOKAR. Další trasy sítí nebyly v době zpracování dokumentace zjištěny. c) Napojení staveniště na zdroje vody a el. energie, odvodnění Připojovací body pro el. energii a vodu budou dohodnuty mezi oběma investory. d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob Během výstavby se bude velikost a konkrétní místo stavby měnit vzhledem k postupu prací. Prostor stavby bude vždy vymezen výstražnou páskou, příp. zábranami a bude do něj zakázán vstup nepovolaným osobám. Postup stavby bude řešen tak, aby nemohlo dojít ke kolizi běžného provozu s provozem stavby. e) Uspořádání a bezpečnost staveniště Jedná se o stavbu technické a dopravní infrastruktury - výstavbu odvodňovacího systému a opravu místní komunikace. Staveniště, které bude zasahovat do prostoru ul. Dubnické bude vyznačeno dopravním značením a zabezpečeno zábranami, na kterých bude umístěno osvětlení pro období snížené

14 viditelnosti. Použití dopravního značení bude řešeno na základě požadavků stanovených technickým odborem Městského úřadu Stráž pod Ralskem. Staveniště v areálu firmy bude řádně vytyčeno páskou resp. zábranami s tabulkami zakazujícími přístup neoprávněným osobám. Výkopové rýhy budou po dobu stavby ohrazeny, aby nedošlo k pádu nepovolaných osob do výkopu a za tmy a při snížené viditelnosti budou řádně osvětleny. Všichni pracovníci na staveništi budou řádně proškoleni před započetím prací. V době prací na stavbě zodpovídá za stavbu stavbyvedoucí nebo jiný pověřený pracovník na stavbě. Mimo pracovní dobu dodavatelské organizace musí být stavba zabezpečena tak, aby k ní neměla přístup žádná nepověřená osoba. Výjezd ze staveniště bude pravidelně čištěn. f) Zařízení staveniště Pro realizaci stavby není nutné zřizovat zvláštní stavby zařízení staveniště. Pro manipulaci s materiálem bude použit automobilový jeřáb, vysokozdvižný vozík a mobilní zdvihací zařízení, pro montáž budou používány běžné ruční elektrické nástroje a zařízení. Betonové směsi budou na stavbu dováženy ze stacionární betonárky. Na stavbě bude prováděno pouze domíchávání hmot z průmyslově vyráběných směsí. Pracovníci stavby budou využívat stávající sociální zařízení v areálu firmy RENOKAR. g) Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení Nejsou h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví Při výstavbě a provozu navržených zařízení musí být dodrženy platné právní předpisy z hlediska bezpečnosti práce a to zejména následně uvedené vyhlášky a ČSN:: - 262/2006 Sb. Zákoník práce - 309/2006Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů - 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

15 - 378/2001 Sb. Nařízení vlády,kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí - 50/1978 Sb. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl.č. 98/1982 Sb. - 74/2002 Sb. Vyhláška ČBÚ o vyhrazených elektrických zařízeních - 415/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi - 392/2003 Sb. Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky 282/2007 Sb. - 19/1979 Sb. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti - změna: 552/1990 Sb., 352/2000 Sb. 394/2003 Sb - 20/1979 Sb. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti - změna: 553/1990 Sb.352/2000 Sb. 159/2002 Sb - 21/1979 Sb. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti - změna: 554/1990 Sb. 352/2000 Sb. 395/2003 Sb. - 22/1997 Sb., Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ČSN ISO 3864,ČSN ISO 8456 ( ), ČSN ISO 1819 ( ),ČSN ISO 7149 ( ), ČSN , ČSN ISO ,ČSN ISO , ČSN ISO 8792, ČSN ISO 7531, SN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN ,ČSN ISO 7531, ČSN , ČSN , ČSN , ČSN EN 292-1, ČSN EN 292-2, ČSN EN 294, ČSN EN 1050, ČSN EN 349,ČSN EN 811, ČSN EN 1037, ČSN EN 626-2, ČSN EN 1088, ČSN EN 842, ČSN EN 981, ČSN EN 746-2, ČSN EN i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě ochrana proti hluku a vibracím Zhotovitel stavebních prací je povinen použít především stroje a mechanismy v dobrém technické stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení

16 Pracovníci firmy budou vybaveni osobními ochrannými pomůckami. ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti Dodavatelská firma při případném znečištění zajistí úklid komunikací vně areálu, které by byly stavbou dotčeny. Většina prací je bez vzniku prašnosti (mokré stavební procesy). Práce se zvýšenou prašnosti (frézování vozovky) budou prováděny za běžných ochranných opatřeních. Pracovníci firmy budou vybaveni osobními ochrannými pomůckami. ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny Dodavatelská firma zajistí provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory bude omezeno na nejmenší možnou míru. ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace Materiály použité na stavbu neobsahují zvlášť nebezpečné ani nebezpečné látky, tzn. neohrozí jakost povrchových resp. podzemních vod. Po dobu výstavby bude provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště řešeno způsobem zabezpečujícím jejich ochranu. ochrana stávající zeleně V prostoru stavby se nenachází stávající zeleň. Vzrostlé stromy v břehu komunikace v ul. Ploučnické nebudou stavbou dotčeny. odpady Odpady budou tříděny a bude s nimi nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů Stavba bude časově provedena jako jeden celek - zahájení stavby - 04/2013 dokončení stavby - 08/2013 Konečné řešení krytu potrubí v areálu firmy RENOKAR-CNC bude provedeno v době realizace úprav zpevněných ploch v areálu. V Liberci vypracova a Ing. Eva Spálenská

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Hrušovany nad Jevišovkou Oprava povrchu ulice Maxe Dvořáka b) Stavebník: Město Hrušovany nad Jevišovkou nám.

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva K PROJEKTU STAVBY Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku p.č.st.1246, k.ú. Šumperk A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) identifikace stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR ZÁVOD Praha Na Pankráci 56, 145 05

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz Zod.projektant Vypracoval Kreslil Kontroloval Jakub Jeništa, DiS. Jan Jeništa Jan Jeništa Jakub Jeništa, DiS. Stavební úřad: Milevsko Obec: Bernartice Investor: Obec Bernartice, Nám. Svobody 33, 398 43

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva. Identifikační údaje a) označení stavby Název b) stavebník Jméno / název : Obec Popice Adresa : Hlavní 62, 69 27 Popice Telefon : 725 293 c) projektant Odpovědný

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE C1.1 Příloha č. Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah

Více

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK 11.7.2011 1 z 13 Dle Vyhl. 146/2008 Sb. o Rozsahu a obsahu projektové dokumentace

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba : Břeclav bez bariér I. etapa, bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace SO 101 Místo stavby : Břeclav Katastrální území : Břeclav

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah : 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. 2 a) zhodnocení staveniště.. 2 b) urbanistické a architektonické řešení stavby.. 2 c) technické řešení s popisem pozemních staveb a

Více

1. Úvod. 2. Technické řešení

1. Úvod. 2. Technické řešení 1. Úvod Tento objekt projektové dokumentace řeší odvodnění zpevněných a nezpevněných ploch komunikací v rámci projektu výstavby chodníků v Palkovicích. Upozorňuji na skutečnost, že se v trase navržených

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek Jednostupňový projekt Zadavatel: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 Liberec 1, 460 59 Hlavní projektant : AvBrex v.o.s. Ruprechtická 387, 460

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště 1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ 1.1 ROZSAH A POPIS STAVBY Předmětem této projektové dokumentace je propojení všech zásobních vodovodních řadů A, B, C v obci Choustníkovo Hradiště v jedno tlakové

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A A.1.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Regenerace hřiště ul.nová v Mohelnici Místo stavby: Mohelnice Kraj : Olomoucký Stupeň : pro výběrové řízení Druh stavby:

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Ing. Mojmír Ille, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb č. autorizace 100 1975 Dillingerova 22, 621 00 Brno

Ing. Mojmír Ille, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb č. autorizace 100 1975 Dillingerova 22, 621 00 Brno A. Průvodní zpráva a) Identifikační údaje: a.1. Identifikace stavby Název: Pěší komunikace hřbitov Vrbno pod Pradědem Místo: obecní hřbitov, ul. Hřbitovní Katastrální území: Vrbno pod Pradědem 786080 Parcely

Více

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE DÚR+DSP DUBEN 2014 C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Identifikační údaje stavby Název stavby: Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Petra Bezruče Místo stavby:

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 1.1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště Zájmové území se nachází v zastavěném území v prostoru dnešní ulice Věncová v jižní

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby 1. Identifikační údaje a) Stavba: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Charakter stavby: Stupeň dokumentace: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice Líbeznice Líbeznice Novostavba Dokumentace

Více

ÁST C DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÁST C DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Stavební úpravy chodník ul. Sklená ská, Bílovec Fáze : Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) Vypracoval : Ing. Martin Grygar Kontroloval (schválil) : Ing. Miroslav

Více

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník b) Objednatel projektové dokumentace Obec Smetanova Lhota Smetanova Lhota 85 398 04 Smetanova Lhota IČO: 00250121 DIČ:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. ke studii ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OBCI BUKOVEC. Úprava veřejného prostranství v obci Bukovec Studie. 01.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. ke studii ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OBCI BUKOVEC. Úprava veřejného prostranství v obci Bukovec Studie. 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ke studii ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OBCI BUKOVEC SHB, akciová společnost 1/6 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 a) Stavba... 3 b) Objednatel... 3 c) Zhotovitel projektové dokumentace...

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Kloužovická tepelná sro Teplofikace místní části Kloužovice z bioplynové stanice ZD Dolní Hořice B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebních pozemků Pozemky pro výstavbu

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Víceúčelové hřiště 15x32m s umělým povrchem Místo stavby : Praha 9 - Letňany, parc.č. 600/28 Investor: Městská část Praha 18 Odbor hospodářské správy a investic Bechyňská 639 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY TERÉNNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 8 NÁZEV AKCE: OPRAVA STŘECHY A KROVUKULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ "ČESKÝ DŮM"NOVÉ HRADY, ČESKÁ UL. Č.P. 79 INVESTOR:

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI BRNO, ČERVEN 2013 Název zakázky: Odpovědný řešitel: III/1699 Červená Rejštejn, Ing. Stanislav Štábl

Více

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný 1/6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Oprava silnice III/34019 Chrudim - Stolany Místo stavby: Chrudim Stolany Kraj Pardubický Příslušný stavební úřad Pozemky stavby INVESTOR

Více

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Kovář, Jiří INVESTOR : Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl MÍSTO

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci BŘECLAV Zpevněná plocha u kina 1.) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU Název stavby: Investor: Adresa : Katastrální území: Kraj: Zodp. projektant: Druh stavby:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. Regenerace panelového sídliště Dubina lokalita 5A(5A-K1, 5A-03, 5A-04) strana 1/7 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 Příprava území Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě

A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Označení stavby: Sportovní areál ZŠ Černošice Místo stavby: pozemeky č. 2657/20; 2657/31; 2657/17; 2657/21; 2666 kat. území Černošice, v majetku

Více

D.1.1.a-1.4 Technická zpráva

D.1.1.a-1.4 Technická zpráva OBEC SKALKA ČOV A STOKOVÁ SÍŤ DPS D.1-1 ČOV Skalka D.1-1.4 Oplocení ČOV Skalka D.1.1-1.4 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a-1.4 Technická zpráva 1/7 Obsah: a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní

Více

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice Místo stavby: Kobeřice ve Slezsku, parc.č. 343/2 a 343/3 katastrální území Kobeřice ve Slezsku Obec: 747 27 Kobeřice Investor:

Více

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová dokumentace

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ... 3 3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI... 3 4 VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD C. TECHNICKÁ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace SO 02_1 _A4.pdf Datum: říjen 2012 Projekt Paré MEDLOV - KANALIZACE A ČOV Část SO/PS Měřítko SO 2 Výtlaky Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02-1 0 Obsah: 1.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038 TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ 1. Identifikační údaje stavby a investora : Název akce : Místo : Parkoviště, Mohelnice, nám. Kosmonautů Mohelnice Katastrální území : Mohelnice parc.

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 11 PDPS 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

Část E - P O V. Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300. Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova

Část E - P O V. Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300. Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300 Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova Stupeň : Dokumentace k výběru dodavatele Změně využití stávajících prostor Objednatel

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky

Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky Stavebník: Město Dubí Ruská 264 417 01 Dubí Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky Jednostupňový projekt A. TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo: 13/2014 Datum: Únor 2014 Ing.

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

VYPRACOVAL DATUM 04/2015 A4 DSP+DPS 01215. Tel. 777 218 640, 734 179 168 E-mail: klasek@visso.cz

VYPRACOVAL DATUM 04/2015 A4 DSP+DPS 01215. Tel. 777 218 640, 734 179 168 E-mail: klasek@visso.cz ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL KLÁSEK VYPRACOVAL ING. PAVEL KLÁSEK KRAJ OLOMOUCKÝ OBEC HLUBOČKY INVESTOR OBEC HLUBOČKY PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁNÍ-INŽENÝRSKÁ ČINNOST DATUM FORMÁT STUPEŇ ZAKÁZKA MĚŘÍTKO

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 31. 3. 2015 9987-2/DS/15/TI 16. 4. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV Název akce : Stavební úpravy chodník ul. Sklená ská, Bílovec Fáze : Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) Vypracoval : Ing. Martin Grygar Kontroloval (schválil) : Ing.

Více

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace SEZNAM PŘÍLOH: Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace Grafická část: SU 02 ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÝ NÁVRH

Více

VALTICE ulice Sluneční, sítě technické infrastruktury DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ D-2 SO 02 - KANALIZACE

VALTICE ulice Sluneční, sítě technické infrastruktury DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ D-2 SO 02 - KANALIZACE D-2-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvod Kanalizace je navržena, vzhledem k charakteru kanalizační sítě v obci, jako jednotná. Bude odvádět zejména splaškové odpadní vody z uvažované zástavby. Dešťové vody ze střech,

Více

6 RODINNÝCH DOMŮ. Pelíkovice Rydvaltice

6 RODINNÝCH DOMŮ. Pelíkovice Rydvaltice Novotný stavební projekce Na Hutích 44, 46601 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 6 RODINNÝCH DOMŮ Pelíkovice Rydvaltice INVESTOR : Ing.Herbert GARTNER PROJEKT PRO

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova Objekt : SO 01 Komunikace a/ Inetnifikační údaje objektu - Úvod Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Akce Místo stavby Okres Investor : Celková oprava Lesní cesty Chyňavská - Zelená bouda : Chyňava : Beroun : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Hořovice,

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby A. Průvodní zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / A Zhotovitel : Ing. Jan Görner Nad Lipinou 1729 738 01 Frýdek

Více

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov Investor : Obec Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61 Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ SO 101 KOMUNIKACE SO 102 CHODNÍK

Více

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Revitalizace parku ul. Strojírenská, Nádražní. Projektová dokumentace pro stavební povolení

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Revitalizace parku ul. Strojírenská, Nádražní. Projektová dokumentace pro stavební povolení Stavba: Revitalizace parku ul. Strojírenská, Nádražní Stupeň: Projektová dokumentace pro stavební povolení Inženýrský objekt: 04- Mobilliář A. TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO nahlize VHS Brno, a.s. Masná 102, 602 00 Brno VH atelier, spol. s r.o. Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US OBSAH: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 4 B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení... 5 B.2.3. Celkové

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Karel ŠVARCBACH P r o j e k t o v á k a n c e l á ř e l e k t r o IČO 48314285 Teplice, Jankovcova 33, PSČ 415 01 Stavba Stavebník Část DOSTAVBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI LHENICE U BŽAN OBEC BŽANY, BŽANY

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1. Sněžné 55 592 03 Sněžné

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1. Sněžné 55 592 03 Sněžné PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1 INVESTOR : Městys Sněžné Sněžné 55 592 03 Sněžné GENERÁLNÍ PROJEKTANT: HIP: APOLO CZ

Více

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA území JJ1 A JJ3

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA území JJ1 A JJ3 KOMUNIKACE OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA území JJ1 A JJ3 Jílové u Prahy Textové části DSP dle vyhl.146/2008-příl.8 A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby 1. stránka z 11 A. Průvodní zpráva 1) Označení stavby,

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 SPIS. ZN.: 10849/2012/VÝST/Dy,

Více

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TEXTOVÁ ČÁST AKCE / JOB ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD MÍSTO / SITE k. ú. LIPNO NAD VLTAVOU KLIENT / CLIENT OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD VLTAVOU Lipno n. Vltavou 83, Lipno n. Vltavou

Více

DOKUMENTACE PDPS Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Obsah: strana 1. Identifikační údaje... 3 2. Základní údaje o objektu... 3 3. Zdůvodnění objektu a jeho umístění...

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky P íloha.1 1. ZADAVATEL ZAKÁZKY OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE m sto Studénka na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka zastoupené: Lubomírem Šobichem I : 00298441

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

ČÁST: E ZPRÁVA ZOV NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA 867/34

ČÁST: E ZPRÁVA ZOV NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA 867/34 EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz ČÁST: E ZPRÁVA ZOV NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA 867/34

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC 582 401 462, 724 374 521 27. dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC 582 401 462, 724 374 521 27. dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E odbor dopravy Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Masarykovo nám. 28, 798 52 Konice Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016

Více

Adresa příslušného úřadu: Městský úřad stavební úřad Náměstí T.G.M 89, sídlo Bratrská 358 (zámek) 751 31 Lipník nad Bečvou

Adresa příslušného úřadu: Městský úřad stavební úřad Náměstí T.G.M 89, sídlo Bratrská 358 (zámek) 751 31 Lipník nad Bečvou Adresa příslušného úřadu: Městský úřad stavební úřad Náměstí T.G.M 89, sídlo Bratrská 358 (zámek) 751 31 Lipník nad Bečvou V..dne Věc: Ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing.

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing. Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Petra Uhlárová Akce Zakázkové číslo

Více