ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část"

Transkript

1 Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část Vypracovala: Schválila: Mgr. Dana Mrňáková, zástupce ředitelky školy Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne Dokument nabývá platnosti ode dne: Dokument nabývá účinnosti ode dne: Školská rada schválila dne: Změny v dokumentu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 0

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 1

3 OBSAH Vzdělávací oblasti 1 Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk a literatura Anglický jazyk Ruský jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace 2.1 Matematika Informační a komunikační technologie 3.1 Informatika Člověk a jeho svět 4.1 Vlastivěda Prvouka Přírodověda Člověk a společnost 5.1 Dějepis Výchova k občanství a ke zdraví Člověk a příroda 6.1 Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura 1 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví 1 Tělesná výchova Člověk a svět práce 1 Pracovní činnosti 110 2

4 Předmět : ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA ročník Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky (OV 1) porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná (OV 2) porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost (OV 3) rozlišuje slovní druhy v základním tvaru (OV 4) užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves (OV 5) spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy (OV 6) manipulace se souborem Vystřihovací písmena (analýza a syntéza slabik, slov) rytmizace slov, básní, říkadel poznávání písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám rozdělení hlásek a slabik třídění slov (práce s obrázky) rozlišování nadřazenosti, podřazenosti, souřadnosti vyhledávání slov podobných, podobných a příbuzných 1 2. práce s konkrétním textem 2 3. poznávání a určování slovních druhů soutěživé hry, křížovky, hádanky manipulace s předměty a obrázky slova ohebná, neohebná podstatná jména, slovesa, přídavná jména vyhledávání nevhodných jazykových prostředků v běžném mluveném projevu a nahrazení vhodnými výrazy využití poslechu praktické využití běžných životních situací práce s větou neohebné slovní druhy spojky sebepoznávání, sebepojetí - kreativita - seberegulece, sebeorganizace - komunikace - rozvoj schopnosti poznávání - kooperace, kompetice - poznávání lidí - mezilidské vztahy - hodnoty, postoje, praktická etika - kreativita - kritické čtení a vnímání mediálního sdělení - poznávání lidí - mezilidské vztahy - komunikace rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky vyhledávání a tvoření vět podle postoje mluvčího (práce s textem) praktické využití grafického - mezilidské vztahy 3

5 (OV 7) odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování (OV 8) znázornění melodie vět druhy vět (oznamovací, rozkazovací, tázací, přací) význam slov pořádek slov ve větě vyhledávání a třídění slov z textu vyhledávání vlastních jmen osob, zvířat, měst, vesnic hor řek z vlastní četby, z časopisů, z internetu manipulace s kartičkami doplňovací cvičení, křížovky kreativita 4

6 Předmět : ČESKÝ JAZYK - JAZYKOVÁ VÝCHOVA ročník Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová (OV 9) rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku (OV 10) určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu (OV 11) rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary (OV 12) vyhledává základní skladební dvojici a neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty (OV 13) odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí (OV 14) vyhledávání a třídění slov z textu manipulace s pomůckami (karty se slovy) význam slov (synonyma, homonyma, vícevýznamová slova) 4. vyhledávání vhodných slov v textu grafické znázornění 4. mluvený a písemný projev (encyklopedie a internet) slovní druhy skloňování podstatných jmen mluvnické kategorie podstatných jmen, sloves (osoba, číslo, čas) 4 5. časování sloves rozlišování přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích křížovky, tajenky, hádanky užívat průběžně spisovnou výslovnost a pravopis (praktické 4 5. ukázky textu) vyhledávání různých podmětů v tištěném a mluveném projevu souvětí základní skladební dvojce (základ 4 5. věty) shoda přísudku s podmětem práce s větou tvoření vět jednoduchých ze souvětí a naopak práce se spojkami komunikace - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - práce v realizačním týmu - tvorba mediálního sdělení - psychohygiena - komunikace - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - komunikace - poznávání lidí

7 základní pravidla interpunkce užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje (OV 15) píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách (OV 16) zvládá základní příklady syntaktického pravopisu (OV 17) názorné pomůcky, karty se slovy obměna vět práce se souvětím spojky a jiné spojovací výrazy využívání nástěnných tabulí, karet doplňovačky, křížovky práce s Pravidly českého pravopisu a se slovníky využití v praxi (vhodné literární útvary) práce s Pravidly českého pravopisu kreativita - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - seberegulace, sebeorganizace 6

8 Předmět : ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ročník Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti (OV 1) porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti (OV 2) respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru (OV 3) pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost (OV 4) v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči (OV 5) volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích (OV 6) na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev (OV 7) zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním (OV 8) praktické čtení (technika čtení) věcné čtení (s porozuměním) souvisle se vyjadřovat klást otázky, vypravování dle pomůcek základní techniky mluveného projevu (dýchání, výslovnost) vyjadřování závisle na komunikační situaci základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu) zdvořilé vystupování artikulace, intonace, přízvuk, pauzy, tempo základní technika mluveného projevu komunikační žánry (pozdrav, 1 3. oslovení, přání, omluva, prosba, vzkaz, vypravování) mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta ) základní komunikační pravidla 1 3. souvislé vyjadřování vypravování dle názorných pomůcek 1 3. práce s osnovou základní hygienické návyky, uvolňovací cviky rozvoj schopností poznávání - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - poznávání lidí - mezilidské vztahy - komunikace - sebepoznání, sebepojetí - seberegulace, sebeorganizace - komunikace - kooperace, kompetice - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - seberegulace, sebeorganizace - komunikace - psychohygiena

9 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev (OV 9) píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení (OV 10) seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh (OV 11) technika psaní (formální úprava textu, úhledné a čitelné písmo, zpětná kontrola) opis, přepis textu (adresa, blahopřání, pozdrav, krátký popis, pozvánka) členění textu, práce s osnovou (obrázková osnova, tvoření osnovy) Osobnostní a sociální rozvoj - sebepoznání, seberegulace - hodnoty, postoje, praktická etika - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 8

10 Předmět : ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ročník Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas (OV 12) rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává (OV 13) posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení (OV 14) reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta (OV 15) vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku (OV 16) rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě (OV 17) volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru (OV 18) rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace (OV 19) praktické a věcné čtení plynule a uvědoměle číst, vyjádřit svou zkušenost, srozumitelně mluvit orientace v textu, členění textu zpětná vazba, klást otázky využití jednotlivých druhů komunikace (rozhovor) dokončování neúplných příběhů (fantazie ) spisovné vyjadřování, důraz na srozumitelnost, plynulost mluveného projevu vyprávění dle osnovy, její zpětné využití formy společenského a úředního styku práce s internetem audiovizuální technika dialog na základě obrazového materiálu srozumitelné vyjádření své zkušenosti znalost orientačních prvku v textu praktické naslouchání (vyjádření kontaktu s partnerem, zdvořilost) praktický náslech věcné naslouchání práce s textem základní komunikační pravidla (vedení dialogu ) komunikace - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - komunikace - rozvoj schopností poznávání - vnímání autora mediálních sdělení - poznávání lidí, - mezilidské vztahy - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - poznávání lidí - mezilidské vztahy - komunikace - hodnoty, postoje, praktická etika

11 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry (OV 20) sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti (OV 21) mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) žánry písemného projevu (jednoduché vypravování, dopis, popis, tiskopisy, vzkaz, inzerát, pozvánka) práce s osnovou (její tvoření) členění mluveného i psaného projevu (úvod, hlavní část, závěr) Mediání výchova - tvorba mediálních sdělení - tvorba mediálních sdělení 10

12 Předmět : ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA ročník Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku (OV 1) vyjadřuje své pocity z přečteného textu (OV 2) rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění (OV 3) pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností (OV 4) získání základních čtenářských dovedností a návyků plynule číst jednoduchý text s porozuměním orientace v textu recitace textu využívání poslechu literárních textů práce s knihou a využití dětských časopisů práce s textem klasické pohádky domýšlení a převyprávění jednoduchých příběhů (dramatizace) vyhledávání informací ve slovnících, knihovně, na internetu četba zdroj informací o světě (spolupráce s knihovnou) kultura v našem regionu (návštěva divadla, kina a výstav) rozvoj schopností poznávání - sebepoznání - seberegulace, sebeorganizace - psychohygiena - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - tvorba mediálních sdělení - práce v realizačním týmu 11

13 Předmět : ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA ročník Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je (OV 5) volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma (OV 6) rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů (OV 7) při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy (OV 8) vyjadřování svých názorů, postojů a pocitů k textům využití poslechu literárních textů tvořivá práce s literárním textem vyjadřování svých názorů využití četby, poslechu seznámení se základy literatury (poezie, próza, divadlo, film) a rozlišování ostatních druhů literatury orientace v textu tvořivá práce s literárním textem využití internetu, slovníků, encyklopedií sebepoznání, sebepojetí - kreativita - kreativita - psychohygiena - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - vnímání autora mediálních sdělení 12

14 Předmět : ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 6.- ročník Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji (OV 22) ověřuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení (OV 22) rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikativní záměr partnera v hovoru (OV 23) rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj (OV 24) dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci (OV 25) odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem k svému komunikačnímu záměru (OV 26) v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních. paralingválních prostředků řeči (OV 27) zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu (OV 28) využívá základy studijního čtení, vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát (OV 29) uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování (OV 30) znalost orient. prvků v textu, čtení praktické a věcné,prožitkové kritické čtení kritické čtení komunikativní záměr mluvčího praktické, věcné, kritické 6. naslouchání, zážitkové naslouchání praktické, věcné, kritické, zážitkové 6. mluvený projev:zásady dorozumívání, zásady kultivovaného 6. projevu, komunikační žánry mluvený projev (připravený i nepřipravený na základě poznámek nebo i bez poznámek) 6. mluvený projev: komunikační normy, zásady kulturního projevu 6. mluvený projev: diskuse písemný projev výpisek žádost dopis soukromý dopis úřední objednávka interpretace vztahů mediálního sdělení a reality - kritické čtení a vnímání mediálního sdělení - vnímání autora mediálních sdělení - stavba mediálního sdělení - lidské aktivity a problémy životního prostředí - tvorba mediálního sdělení - tvorba mediálního sdělení - práce v realizačním týmu - kritické čtení a vnímání mediálního sdělení - základní podmínky života - kreativita - mezilidské vztahy - komunikace

15 teze strukturovaný životopis pozvánka popis osoby charakteristika kamaráda charakteristika literárního či filmového díla líčení popis předmětu popis pracovního postupu popis uměleckého díla výklad úvaha referát vypravování poznávání lidí - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - vnímání autora mediálních sdělení - tvorba mediálního sdělení - vztah člověka k prostředí -lidské aktivity a problémy životního prostředí - kulturní diference - lidské vztahy - objevujeme Evropu a svět - jsme Evropané využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů (OV 31) písemný projev 6. Výchova demokratického občana - občanská společnost a škola - ekosystémy - jsme Evropané - lidské vztahy 14

16 PŘEDMĚT : ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA 6. ročník Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, zdůvodní jejich užití (OV 25) spisovně vyslovuje česká běžně užívaná slova (OV 18) spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova (OV 18) rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacován í slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech (OV 19) správně třídí slovní druhy,tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci (OV 21) samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími jazykovými příručkami (OV 20) využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace (OV 22) čeština - jazyk národní a mateřský původ a základy vývoje českého jazyka, skupiny jazyků, rozvrstvení národního jazyka zvuková stránka jazyka zvukově stránka jazyka slovní zásoba a tvoření slov tvarosloví jazykové příručky jazyk a komunikace hodnoty,postoje a praktická etika - kulturní diference, lidské vztahy,etnický původ Envinromentální výchova - vztah člověk k prostředí - základní podmínky života - jsme Evropané - základní podmínky života, problémy životního prostředí - sebepoznání a sebepojetí - kulturní diference - hodnoty,postoje a praktická etika Výchova demokratického občana - občanská společnost a škola - ekosystémy - mezilidské vztahy Výchova k myšlení v globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá - vztah člověka k prostředí 15

17 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí (OV 23) skladba - výpověď a věta,stavba věty,podmět, přísudek, přímá a nepřímá řeč, stavba textu skladba - přívlastek, předmět příslovečné určení, doplněk souvětí podřadné souvětí souřadné složité souvětí pořádek slov ve větě 6. - objevujeme Evropu a svět - jsme Evropané - kulturní diference - etnický původ - multikulturalita Výchova demokratického občana - občanská společnost a stát - občan, občan.spol.a stát - formy participace občanů v politickém systému - principy demokracie Výchova demokratického občana - občan, občan. společnost a stát - sebepoznání, sebepojetí - psychohygiena - seberegulace, sebeorganizace v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí (OV 24) pravopis lexikální, morfologický pravopis syntaktický 6. - ekosystémy - vztah člověka k prostředí - základní podmínky života - poznávání lidí - lidské vztahy - etnický původ - multikulturalita - princip sociálního smíru a solidarity 16

18 Předmět : ČESKÝ JAZYK - LITERÁRNÍ VÝCHOVA 6.- ročník uceleně reprodukuje přečtený text (OV 9) Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelních a filmových představení a názory na umělecké dílo (OV 11) rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci,uvede jejich výrazné představitele (OV 14) jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla (OV 9) volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu 6. interpretace literárního textu přednes literárních textů, záznam a reprodukce hlavních myšlenek 6. základy literární teorie: - pověst, báje, bajka, alegorie, balada,poezie a próza, drama. jazykové prostředky, básně: - metafora, personifikace, epiteton, rým, přirovnání žánry lyrické, epické,dramatické základy literární teorie: - romance, epos, povídka dobrodružná a přírodní, novela, legenda,druhy poezie, jazykové prostředky básně: refrén, anafora, metonymie, zvukomalba jazyk literárního díla,volný verš, rytmus, eufemismus, hyperbola základy literární teorie - struktura literárního díla, námět a téma, literární hrdina, kompozice literárního příběhu sebepoznání a sebepojetí - hodnoty,postoje, praktická etika - vnímání autora mediálního sdělení - stavba mediálních sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - etnický původ - multikulturalita, - lidské vztahy - komunikace - mezilidské vztahy Výchova demokratického občana - občan a občanská společnost - lidské aktivity a problémy životního prostředí - jsme Evropané - morální rozvoj, hodnoty, postoje, praktická etika - vztah člověka k prostředí - multikulturalita - stavba mediálních sdělení 17

19 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora (OV 9) tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí literární teorie (OV 12) vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích (OV 17) rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty (OV 13) uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české i světové literatuře (OV 15) porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování (OV 16) Zpět na obsah jazyk literárního díla román, dramatizace vytváření vlastních textů referáty způsoby interpretace literárních a jiných děl - populárně naučná literatura, literatura faktu, publicistické žánry - literatura umělecká a věcná 6.- vlastní výtvarný doprovod k literárním textům vnímání autora mediálních sdělení - práce v realizačním týmu - tvorba mediálních sdělení - rozvoj schopností poznávání - fungování a vliv médií ve společnosti - tvorba mediálních sdělení - seberegulace, sebeorganizace - fungování a vliv médií ve společnosti - interpretace vztahu mediálního sdělení a reality - jsme Evropané - kreativita - kritické čtení a vnímání mediálního sdělení 18

20 Předmět : ANGLICKÝ JAZYK ročník Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal (OV 1) barvy (správná výslovnost slov, přídech) čísla 1-20 (hry s předměty a obrázky) podstatná jména (slovo, obrázek, skutečnost) člen určitý a neurčitý (význam slov) číslo jednotné a množné zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 3. - komunikace - poznávání lidí - kooperace a kompetice rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně (OV 2) přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy (OV 3) pozdravy, rozloučení, představování se (reakce na pokyny) sloveso to have, to be věty oznamovací, tázací a rozkazovací v jednoduché podobě (využití poslechu) slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem tématická slovní zásoba (rozpoznání rozdílu mezi psanou a mluvenou podobou) práce s textem (četba, překlad, poslech) komunikace - rozvoj schopnosti poznávání 19

21 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu (OV 4) rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu (OV 5) pevný slovosled anglické věty (skladba věty jednoduché, komunikace v běžných každodenních situacích) there is there are slovesa: can to like (požádání,vyjádření libosti, rozhovory, dramatizace) zájmena osobní a přivlastňovací abeceda, hláskosloví (práce s textem,používání slovníku, práce s obrázkovou encyklopedií) poznávání lidí - objevujeme Evropu a svět - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - lidské vztahy - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 20

22 Předmět : ANGLICKÝ JAZYK ročník Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností (OV 6) rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu (OV 7) rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu (OV 8) sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat (OV 9) odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá (OV 10) využití tematických okruhů při komunikaci v běžných situacích pořádek slov ve větě přítomný čas prostý (otázky, odpovědi, zápor) přítomný čas průběhový, slovní zásoba z tematických celků tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda a, počasí práce s časopisy, obrazovými a poslechovými materiály (chápání slov v kontextu, četba autentického textu) práce s internetem četba textu z učebnice (porozumění textu na základě známé slovní zásoby, vázání slov, znělost, neznělost, fonetický zápis) práce s textem, využití zpětné vazby při odpovědi na otázku čas minulý zájmena (osobní, přivlastňovací, ukazovací) odvození významu slova z kontextu stupňování přídavných jmen přivlastňování mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, multikulturalita - kulturní diferenciace - Evropa a svět nás zajímá - objevujeme Evropu a svět - kulturní diferenciace - fungování a vliv médií ve společnosti - lidské vztahy - jsme Evropané Výchova demokratického občana - občanská společnost a škola - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - multikulturalita

23 které nenarušují smysl sdělení a porozumění) vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu (OV 11) napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života (OV 12) rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu (OV 13) vyplní osobní údaje do formuláře (OV 14) praktické využívání dvojjazyčného slovníku (četba textu, práce s internetem) písemně vytváří jednoduchá sdělení při dodržování základních gramatických struktur a typů vět (omluva, popis, žádost, adresa, blahopřání, pozdrav, dopis) číslovky otázka na počet (How many? How much?) předložky (umístění a určení polohy předmětu) reprodukce ústního i písemného obsahu na základě osvojené slovní zásoby při dodržování základních gramatických struktur a pravidel komunikace (dramatizace, vyprávění, sloveso) tvoření vět a jejich využití při práci s textem (slova stejného a opačného významu) čas budoucí reprodukce čteného a slyšeného komunikuje v běžných každodenních situacích (pozdrav, poděkování, představování, reakce na otázky, čas a směr, cesta) kulturní diferenciace - komunikace - komunikace - mezilidské vztahy - komunikace - mezilidské vztahy - kreativita, - rozvoj schopností poznávání - komunikace - mezilidské vztahy - lidské vztahy 22

24 Předmět : ANGLICKÝ JAZYK 6. ročník Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně (OV 15) rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat (OV 16) zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech (OV 17) vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života (OV 18) anglická abeceda pravidla výslovnosti, znělá výslovnost koncových souhlásek pravidelné množné číslo podstatných jmen nepravidelné množné číslo podstatných jmen oslovení, reakce na oslovení pozdrav, přivítání, rozloučení představování omluva, reakce na omluvu, poděkování a reakce na poděkování prosba, žádost, přání, blahopřání žádost o pomoc, službu, informaci setkání, společenský program časové věty (when?) moje rodina, zvířátka můj domov a bydlení, existenciální vazba škola, pracovní den volný čas, zájmová činnost prostorové vztahy osobní dopis, formulář, dotazník sport, péče ozdraví stravování město a cestování oblékání nákupy příroda, počasí vztažné věty (which, who, what) kvantitativní věty (how much, how many) seberegulace, sebeorganizace - kreativita - mezilidské vztahy Výchova demokratického občana - občan, občanská společnost a stát - etnický původ - kulturní diferenciace - objevujeme Evropu a svět - vztah člověka k prostředí 23

25 používá dvojjazyčný slovník, vyhledává informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku (OV 19) slovní zásoba a tvoření slov rodina, zvířátka vyplní základní údaje o sobě ve formuláři můj domov a bydlení (OV 20) škola, pracovní den volný čas, zájmová činnost osobní dopis, formulář, dotazník sport, péče o zdraví stravování město a cestování oblékání nákupy příroda a počasí napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodina, zvířátka rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných můj domov a bydlení témat škola, pracovní den (OV 21) volný čas, zájmová činnost osobní dopis, formulář, dotazník sport, péče o zdraví stravování město a cestování, nákupy oblékání, příroda, počasí reaguje na jednoduché písemné sdělení (OV 22) Sport,péče o zdraví, stravování město a cestování oblékání, nákupy příroda, počasí vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech (OV 23) rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace (OV 24) Zpět na obsah o městu a cestování, oblékání, nákupech,přírodě, počasí rodina, domov, bydlení škola, pracovní den volný čas, zájmová činnost, sport péče o zdraví, stravování město a cestování oblékání, nákupy, příroda, počasí - tvorba mediálních sdělení - kulturní diferenciace - multikulturalita Výchova demokratického občana - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - lidské aktivity a problémy životního prostředí - sebepoznání, sebepojetí - seberegulace, sebeorganizace - psychohygiena 24

26 Předmět : RUSKÝ JAZYK ročník Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá žák rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci žák rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá žák rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům začínáme s ruštinou představování jak se kdo jmenuje a kdo to je základní poučení o přízvuku intonace tázacích a oznamovacích vět písmena а, м, о, к, т, б, з, э, в, н, у, е. я základní reálie o zemi pozdrav při setkání a loučení představení kamaráda nebo kamarádky telefonická domluva setkání rozlišování přízvučných a nepřízvučných slabik intonace tázacích a oznamovacích vět písmena г, д, и, й, л, п, ч, ш, ы, р, с, ь oslovení číslovky 1 10 v 1. pádě rodina hodiny základní reálie o zemi odkud kdo je, kde kdo bydlí, kolik je komu let pozvání návštěvy poděkování a omluva pohyblivý přízvuk intonace oznamovacích a tázacích vět písmena ж, ф, ц, щ, х, ё, ю, ъ pořadí písmen azbuky jotovaná písmena seberegulace, sebeorganizace - kreativita - mezilidské vztahy Výchova demokratického občana - občan, občanská společnost a stát - kulturní diferenciace - objevujeme Evropu a svět - tvorba mediálních sdělení

27 žák napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat žák stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení psaní не u sloves pravopis jmen příslušníků národů číslovky (1. pád) spojení два часа časování sloves жить, знать, говорить v přítomném čase domov žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům opakování azbuky přízvuk intonace vět tázacích a oznamovacích psaní не u sloves pravopis jmen příslušníků národů číslovky 1 20 (1. pád) spojení два часа časování sloves жить, знать, говорить v přítomném čase opakování slovní zásoby lekce - seberegulace, sebeorganizace - kreativita - mezilidské vztahy žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům žák napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat žák stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení telefonování nepřízvučné o, a pohyblivý přízvuk sloves учить, посмотреть intonace zvolacích vět intonace vět tázacích a oznamovacích souhrnné opakování azbuky číslovky 30 90, (1. pád) podstatná jména po číslovkách osobní zájmena v 1. a 3. Pádě podstatná jména v 1. a 3. Pádě časování sloves na návštěvě kalendářní rok - objevujeme Evropu a svět 26

28 žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá žák rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři žák rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá žák rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci další členové rodiny, příbuzní, sourozenci kdo kde studuje, kdo chodí do školy, kdo pracuje změny intonace otázek podle jejich smyslu pohyblivý přízvuk slovesa учиться podstatná ména po číslovkách 2, 3, 4 věty typu Oн врач. У тебя ясть přivlastňovací zájmena v 1. pádě č.j. a č.mn. časování sloves работать a учиться čím kdo chce a nechce být čím se kdo chce a nechce stát jaké má kdo povolání co koho zajímá, co se mu líbí výslovnost де, те, не v přejatých slovech intonace otázek věty typu Папа работает врачом pád některých podstat. jmen 4. pád osobních zájmen časování slovesa хотеть rozlišování slovesných tvarů нравится, нравятся, интересует, интересуют názvy profesí mužů a žen Výchova demokratického občana - občan, občanská společnost a stát - kulturní diferenciace - tvorba mediálních sdělení 27

29 žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři opakování azbuky přízvuk intonace vět tázacích, oznamovacích a zvolacích nepřízvučné o, a psaní не u sloves pravopis jmen příslušníků národů číslovky 1 20, 30 90, (1. pád) podstatná jména po číslovkách spojení два часа osobní zájmena v 1. a 3. pádě podstatná jména v 1. a 3. pádě pohyblivý přízvuk sloves учить, посмотреть časování sloves жить, знать, говорить v přítomném čase opakování slovní zásoby lekce - seberegulace, sebeorganizace - kreativita - mezilidské vztahy žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům žák napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat žák stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat další členové rodiny, příbuzní, sourozenci kdo kde studuje, kdo chodí do školy, kdo pracuje změny intonace otázek podle jejich smyslu pohyblivý přízvuk slovesa учиться podstatná ména po číslovkách 2, 3, 4 věty typu Oн врач. У тебя ясть přivlastňovací zájmena v 1. pádě č.j. a č.mn. časování sloves работать a учиться čím kdo chce a nechce být čím se kdo chce a nechce stát jaké má kdo povolání co koho zajímá, co se mu líbí výslovnost де, те, не v přejatých 28 - objevujeme Evropu a svět Výchova demokratického občana - občan, občanská společnost a stát

30 žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá žák rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci žák rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá žák rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci žák rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat žák zapojí se do jednoduchých rozhovorů žák rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci žák napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat slovech intonace otázek věty typu Папа работает врачом pád některých podstat. jmen 4. pád osobních zájmen časování slovesa хотеть rozlišování slovesných tvarů нравится, нравятся, интересует, интересуют názvy profesí mužů a žen kdo má koho a co rád co kdo rád dělá co děláme ve volném čase pozvání, jeho přijetí a odmítnutí přízvučné a nepřízvučné samohlásky opakování tvrdé a měkké l výslovnost I. a II. časování sloves typu жить, говорить, учить,читать slovesa se skupinou ова-, -еваzvratná slovesa slovesa se změnou kmenové souhlásky typu писать, ходить slovesné vazby играть на чём, играть во что kdo se s kým chce seznámit kdo si s kým chce dopisovat o co se kdo zajímá jak napsat seznamovací inzerát slovesa se změnou kmenové souhlásky zvratná slovesa vazby интересоваться чем, увлекаться чем skloňování osobních zájmen. - kulturní diferenciace - tvorba mediálních sdělení Zpět na obsah 29

31 Předmět : NĚMECKÝ JAZYK ročník Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři žák rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci žák rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá žák rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci žák představí členy své rodiny a popíše rodinnou fotografii žák je schopen získat základní informace o rodinných příslušnících žák rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci Začínáme s němčinou - seznamte se pozdravy, jak se jmenuješ? abeceda - hláskování výslovnost jazykolamy dny v týdnu číslovky (1 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,100) barvy základní zeměpisné reálie Ich heiße..., Ich wohne in... představování (otázky doplňovací a odpovědi na ně) tykání, vykání zjišťovací otázky zápor nein, nicht mám rád kdo je to? Moje rodina mein, dein wie alt bist du? Wie alt ist dein Handy? jaký kdo je (příd.jm. v přísudku, protiklady) přivlastňovací vazba von přivlastňovací -s 30 - seberegulace, sebeorganizace - kreativita - mezilidské vztahy -první formulace základních údajů o sobě v cizím jazyce Výchova demokratického občana - občan, občanská společnost a stát - etnický původ - kulturní diferenciace - objevujeme Evropu a svět. -já a moje rodina, tolerance, porozumění v rodině, v širší společnosti - vyprávění jako základ mediálního sdělení, zpracování projektů různým způsobem

32 žák napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat žák vypráví krátký příběh podle obrázků žák stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům (moji přátelé žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá žák rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně wessen Handy ist das? Bildergeschichte Opakování: slovní zásoba fonetika ich und meine Familie Opakování: jazykolamy - výslovnost slovní zásoba ich und meine Familie wer ist das?, wessen Vater ist das? Meine Freunde: slovní zásoba časové údaje wie spät ist es? Was spielst/machst du gern/am liebsten?, was magst du? Was spielst/machst du gern/am liebsten?, was magst du? Was machst du nicht gern?, Was magst du nicht? sein, ihr Schule: slovní zásoba, rod substantiv was ist das? Wie heißt das auf Deutsch? -tolerance odlišných etnických a kulturních skupin, odlišných názorů, zájmů - seberegulace, sebeorganizace - kreativita - mezilidské vztahy -první formulace základních údajů o sobě a svých přátelích v cizím jazyce Výchova demokratického občana - občan, občanská společnost a stát - etnický původ - kulturní diferenciace 31

33 žák rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá žák rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům žák napíše jednoduché texty ( ) týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat žák si telefonicky domluví odpolední program žák odmítne navržený program žák stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům (moji přátelé) ein-mein-dein-kein (Ist das dein/ein Handy?Ja, das ist mein Handy/Nein, das ist kein Handy) Adjektive (Mein Handy ist rosa) Geographie Deutschlands Hobbys: slovní zásoba časování sloves (1.-3.os čj.+mn.) Was machst du?, Was ist dein Hobby? sein-ihr (opak.) das Hobby von Paul/Pauls Hobby (opak.) časové údaje (am Montag x montags) Was machst du am Montag/montags? Komm mit!! Ich habe leider keine Zeit., Ich kann nicht. Opakování slovní zásoba témata Opakování: slovní zásoba ich, meine Familie und meine Freunde Schule: slovní zásoba, rod substantiv was ist das? Wie heißt das auf Deutsch? 9 - objevujeme Evropu a svět -já a moje rodina, tolerance, porozumění v rodině, v širší společnosti - vyprávění jako základ mediálního sdělení, zpracování projektů různým způsobem -tolerance odlišných etnických a kulturních skupin, odlišných názorů, zájmů - seberegulace, sebeorganizace - kreativita - mezilidské vztahy -první formulace základních údajů o sobě a svých přátelích v cizím jazyce 32

34 žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá žák rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně žák rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá žák si telefonicky domluví odpolední program, odmítne navržený program žák rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři ein-mein-dein-kein (Ist das dein/ein Handy?Ja, das ist mein Handy/Nein, das ist kein Handy) Adjektive (Mein Handy ist rosa) Geographie Deutschlands Hobbys: slovní zásoba časování sloves (1.-3.os čj.+mn.) Was machst du?, Was ist dein Hobby? sein-ihr (opak.) das Hobby von Paul/Pauls Hobby (opak.) časové údaje (am Montag x montags) Was machst du am Montag/montags? Komm mit!! Ich habe leider keine Zeit., Ich kann nicht. Der Computer slovní zásoba podst.jm. ve 4.p. (neurč.člen) haben + Akkusativ (neurč.člen) Výchova demokratického občana - občan, občanská společnost a stát - etnický původ - kulturní diferenciace - objevujeme Evropu a svět -já a moje rodina, tolerance, porozumění v rodině, v širší společnosti žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům žák rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci žák napíše jednoduché texty ( ) týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat žák hovoří o svých domácích mazlíčcích žák stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Hast du ein Handy? Ja, ich habe ein Handy/eins. Nein, ich habe kein Handy/keins. Was fotografierst/kaufst du? Tiere ich und meine Hobbys 9 Opakování slovní zásoba témata vyprávění jako základ mediálního sdělení, zpracování projektů různým způsobem -tolerance odlišných etnických a kulturních skupin, odlišných názorů, zájmů Zpět na obsah 33

35 Předmět : MATEMATIKA ročník Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory daným počtem prvků (OV 1) čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti (OV 2) manipulace s předměty počítání prvků počítání předmětů v souboru do 10,100,1000 přiřazování symbolu číslo porovnání množství v souboru čtení a zapisování do 20, 100, 1000 přiřazování k číslům symboly > < = stanovení vztahu rovnosti a nerovnosti tvoření čísel o n - větší (menší) než dané číslo rozhodování, kdy je číslo o n - větší (menší) než dané číslo rozvoj schopností poznávání - psychohygiena - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - seberegulace, sebeorganizace Výchova demokratického občana - principy demokracie jako formy vlády a rozhodování užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose (OV 3) označování čísla na číselné ose (bez přechodu, s přechodem přes desítku) přiřazování čísla na číselné ose třídění čísel v číselné ose uspořádání a modelování čísla na číselné ose rozvíjení schopnosti poznávání - kreativita 34

36 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly (OV 4) pojmenování symbolů +, -, = sčítání a odčítání bez přechodu desítky sčítání a odčítání s přechodem desítky seznámení se symboly pro násobení a dělení (:,.) seznámení se s principem násobilky v oboru do 50 (:,.) násobilka nad rozvoj schopností poznávání - kreativita - komunikace řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace (OV 5) orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času (OV 6) seznámení se se slovními úlohami znázorňování jednoduché slovní úlohy (s pomocí učitele, samostatně) řešení a zapisování slovní úlohy využívání všech početních operací při řešení praktických situací ( +, -, :,.) řešení slovní úlohy vedoucí ke dvěma početním výkonům (závorky), závislosti, vztahy a práce seznamování a zapisování závislosti na čase rozpoznávání a převod časových jednotek kooperace a kompetice - Evropa a svět nás zajímá - multikulturalita - kulturní diferenciace - lidské aktivity a problémy životního prostředí - základní podmínky života popisuje jednoduché závislosti z praktického života (OV 7) seznámení s jednotkami v praktickém životě (m, l, kg, Kč) používání odhadování základních jednotek převádění na jiné jednotky (používání k měření) Enviromentální výchova - vztah člověka k prostředí - práce v realizačním týmu 35

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

V. Učební osnovy. 1. stupeň

V. Učební osnovy. 1. stupeň V. Učební osnovy 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA: Vyučovací předmět Český jazyk

Více

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi Vzdělávací oblast: VOLITELNÝ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Obor vzdělávací oblasti: DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Ročník: 7 Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte plynule nahlas

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č.8 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 6. ročník ČESKÝ JAZYK chápe jejich funkci při tvorbě vyšších jazykových celků Tvarosloví - určí mluvnické kategorie u podstatných jmen - uvědomí si

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální poslechových textech, jsou-li

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální poslechových textech, jsou-li Anglický jazyk - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Rozumí informacím v jednoduchých Žák si osvojí: Osobnostní a sociální poslechových textech, jsou-li zvukovou a grafickou podobu

Více

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Obecné poučení o jazyce MUV (kulturní diference, etnický původ) ž. se seznamuje s mluvnickými termíny souvisejícími s učivem ž. se seznamuje se slovesným dědictvím ž.si osvojuje základní

Více

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2 ANGLICKÝ JAZYK 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci

Více

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. Ročník učebnice Project 3, Project Plus Pracovní sešit k Projectu 3 Project Grammar a rozšiřující učebnice Project Plus Očekávané

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Český jazyk a literatura. Charakteristika vzdělávací oblasti

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Český jazyk a literatura. Charakteristika vzdělávací oblasti 5 Učební osnovy 5.1 Charakteristika vzdělávací oblasti Základní škola a mateřská škola Střítež nad Ludinou, příspěvková organizace Vzdělávací oblast je realizována v povinných vyučovacích předmětech, Anglický

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Český jazyk a literatura (Jazyk a jazyková komunikace) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 4 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Německý jazyk ROČNÍK: 7. Výstupy Učivo Průřezová témata - osvojí si základní výslovnostní návyky -

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5 Učební osnovy 5.1 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň

Více

5 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK

5 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK 5 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 3. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 7+1 týdně, povinný KSV: munikace Žák: posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení osvojí si pravidla dialogu, vede správně rozhovor, telefonický rozhovor využívá poznatků z četby, vyjadřuje pocity

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MÍSTO PRO KAŽDÉHO Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Rybniště, okres Děčín, příspěvkové organizace Motto: Pověz mi a zapomenu, ukaž

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola je život a život je škola Platnost:

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova k občanství vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými

Více

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Německý jazyk vyučujeme jako další cizí jazyk zpravidla od 7. ročníku. Žáci si rozšiřují

Více

ANJ-VG - konverzace - základní kurz

ANJ-VG - konverzace - základní kurz ANJ-VG - konverzace - ní kurz Předmět Konverzace z angličtiny OVO ŠVP Tématický celek Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika p edm tu: Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Konverzace

Více

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.3 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA 5.4.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

Učební osnovy II. přepracovaná verze

Učební osnovy II. přepracovaná verze Učební osnovy II. přepracovaná verze JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Motto: Jazyk je jediný nástroj, který se častým používáním ostří. Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávání

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vzdělávací obsah oboru český jazyk a literatura se skládá ze tří složek: komunikační a slohové výchovy, jazykové výchovy a literární

Více

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - ve znění dodatku č.30., platného od 1.9.2011 (7.r.) a ve znění změn, platných od 1.9.2013 (9.r.). Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu TYMYJÁN Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Český jazyk a literatura

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pomalými krůčky k úspěchu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pomalými krůčky k úspěchu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pomalými krůčky k úspěchu 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vranovice - příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vranovice - příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením Příloha č.2: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vranovice - příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením 1. Charakteristika ŠVP Tato příloha byla zpracována dle Rámcového vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 1

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 1 Plán je napsán pro výuku němčiny od sedmé třídy, to znamená, že 1. díl Beste Freunde je probírán v celém sedmém ročníku a v 1. pololetí osmého ročníku. Následuje Beste Freunde 2. Začíná-li výuka němčiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Pernarec, okres Plzeň sever, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Pernarec, okres Plzeň sever, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Pernarec, okres Plzeň sever, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje. 4 2. Charakteristika školy

Více

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

4 Učební plán. 4.1 Učební plán I. stupně. 4.2 Poznámky k učebnímu plánu I. stupně. 1. 2. 3. 4. 5. Před. celkem. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět

4 Učební plán. 4.1 Učební plán I. stupně. 4.2 Poznámky k učebnímu plánu I. stupně. 1. 2. 3. 4. 5. Před. celkem. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 4 Učební plán 4.1 Učební plán I. stupně Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Před. celkem Z toho DČD Jazyk a jazyková ČJ a literatura 7+2 8+2 7+2 7+1 6+1 43 8 komunikace Anglický jazyk 3

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Dodatek k ŠVP ZV Škola pro všechny č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-3/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pojďte s námi do světa

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pojďte s námi do světa ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pojďte s námi do světa 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

Hodnocení v jednotlivých předmětech

Hodnocení v jednotlivých předmětech Hodnocení v jednotlivých předmětech Hodnocení 1. stupeň... 2 Český jazyk...2 Anglický jazyk...3 Matematika...4 Prvouka...5 Vlastivěda...6 Přírodověda...7 Výtvarná výchova...8 Hudební výchova...9 Tělesná

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu V předmětu Výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Výchova ke

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platnost od 31.8.2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platnost od 31.8.2007 Základní škola a mateřská škola Hlučín-Darkovičky, příspěvková organizace Jandova 9/7, 748 01 Hlučín-Darkovičky IČO: 750 271 35 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platnost od 31.8.2007 Naše

Více

03-ŠVP-Německý jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 10) 1. 9. 2014

03-ŠVP-Německý jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 10) 1. 9. 2014 03-ŠVP-Německý jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 10) 1. 9. 2014 P ř e d m ě t : N Ě M E C K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem výuky je získání zájmu o cizí jazyk, utváření pozitivního vztahu k tomuto

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

Německý jazyk - Tercie

Německý jazyk - Tercie - Tercie Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia Charakteristika vyučovacího předmětu 1/ Obsahové vymezení: Předmět Český jazyk a literatura realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český

Více

Sedláčková TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY

Sedláčková TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Mgr. Ilona Sedláčková číselné označení DUM 1 NÁZEV Pádové otázky, určování pádů - PL DATUM OVĚŘENÍ DUM 20.12.2012 IV. TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY Pracovní list slouží k procvičení

Více

Standardy pro základní vzdělávání. Další cizí jazyk. Ruský jazyk

Standardy pro základní vzdělávání. Další cizí jazyk. Ruský jazyk Standardy pro základní vzdělávání Další cizí jazyk Ruský jazyk Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Ruský jazyk ve složení:

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast je v 1. 3. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu český jazyk a také prostřednictvím vyučovacího předmětu anglický jazyk

Více

1 ZÁMĚR. Pokusná ověřování tedy mohou ověřit takové metody, formy a organizaci vzdělávání, které dosud nejsou upraveny právními předpisy.

1 ZÁMĚR. Pokusná ověřování tedy mohou ověřit takové metody, formy a organizaci vzdělávání, které dosud nejsou upraveny právními předpisy. 1 ZÁMĚR Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 navazuje na Pilotní ověřování organizace přijímacího

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel: Základní škola a mateřská škola Jiřice, okres Pelhřimov Právní forma: příspěvková organizace Adresa: Jiřice 44, 396 01 Humpolec Ředitelka školy (koordinátorka ŠVP ZV):

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura 2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň 2.1. Jazyk a jazyková komunikace 2.1.1. Český jazyk a literatura 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 6/1 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Uspořádání tvarů v prostoru Žák: rozvrhne si plochu a prostor - linie a tvary v ploše - objekty v celcích Komentář - vnímání velikosti a rozdílů - proporce v prostoru

Více

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň 1. Anotace Úkol je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci budou řešit úkoly společně, ve dvojicích, ale i ve skupině. Každá skupina

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

Anglický jazyk 3.období 6. ročník

Anglický jazyk 3.období 6. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku běžné třídy Vyučovací předmět: Období ročník : Anglický jazyk 3.období 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: RECEPTIVNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

SPOLEČNĚ POZNÁVÁME SVĚT

SPOLEČNĚ POZNÁVÁME SVĚT Školní vzdělávací program SPOLEČNĚ POZNÁVÁME SVĚT ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola VIA LIBERTATIS, z.ú. Na Jáně 608 Kralupy nad Vltavou, 27801 Adresa školy:

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu.

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu. ŠKOLNÍ DRUŽINA 2013/2014 Školní družina - není pokračováním školního vyučování - je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí nadání dětí, rozšiřuje dovednosti a tvůrčí

Více

Učební plán. Rozdělení dotace Vzdělávací oblast Vyučovací předmět

Učební plán. Rozdělení dotace Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Učební plán Učební plán pro 1. stupeň základní školy Časová Ročník Rozdělení Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Celkem disponibilní časové v RVP ZV 1. 2. 3. 4. 5. 35 Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZUBŘÍ

SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZUBŘÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZUBŘÍ č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupe: 1. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupe: 1. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupe: 1. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (pr. témata, meziped. vztahy apod.) Jazyková výchova správn vyslovuje

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

5. 15 Hudební výchova

5. 15 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 15 Hudební výchova Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebnímu umění. Umožňuje mu hudebně se projevovat jak při individuálních, tak při skupinových aktivitách,

Více

Anglický jazyk. 1. období 3. ročník. Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: Vyučovací předmět: Období ročník:

Anglický jazyk. 1. období 3. ročník. Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 1. období 3. ročník Our Discovery Island učebnice, pracovní sešit + CD-ROM, anglicko-český slovníček, přístupové kódy na web Tropical Island,

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

2. třída. český jazyk: čtení a psaní

2. třída. český jazyk: čtení a psaní 2. třída český jazyk: - čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas i potichu, dbá na správnou intonaci - umí naslouchat přednesu - rozlišuje poezii a prózu - dokáže přečtený text vyprávět - rozlišuje

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Valašská Polanka

Školní vzdělávací program ZŠ Valašská Polanka školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Valašská Polanka - Kopie "Škola pro život" - ŠVP ZŠ Valašská Polanka, zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV_LMP Školní vzdělávací program ZŠ Valašská Polanka HIDDEN

Více

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-M-3/1-4 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ročník

ČESKÝ JAZYK 1. ročník ČESKÝ JAZYK 1. ročník Časová dotace Hodin v týdnu /z nich disponibilní 9/2 Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Téma Průřezová témata, kontexty, přesahy Očekávané výstupy Skládá a rozkládá slova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vzdělávacího oboru: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda. Ta

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj-H-3/1-4 další cizí jazyk Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu: Český jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu: Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obecným cílem vzdělávání v českém jazyce je vychovat člověka, který bude mít

Více

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

Náš EU Projekt. - využívání ICT na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Náš EU Projekt. - využívání ICT na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 1 Náš EU Projekt Číslo/název GG: CZ.1.07/1.1.01 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0040 Název projektu: Různé cesty - společný cíl - využívání ICT na

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 9 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 10 2.1. Velikost a úplnost 10 2.2. Vybavení 10 2.3. Charakteristika pedagogického

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro předškolní vzdělávání CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro předškolní vzdělávání CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro předškolní vzdělávání ŠKOLIČKA HROU J.Á Komenský - Dětská duše je prázdná tabule, na níž sice není nic napsáno, avšak všechno se může napsat CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu prvouka 2.období Prvouka ve 4.a 5.ročníku má časovou dotaci 3 hodiny týdně. Výuka je rozdělena do pěti oblastí : 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Charakteristika předmětu: ČESKÝ JAZYK Časové vymezení

Charakteristika předmětu: ČESKÝ JAZYK Časové vymezení Příloha 1 - Charakteristiky předmětů od 1. 9. 2013 s dodatkem Charakteristika TechM k 1. 9. 2015 Charakteristika předmětu: ČESKÝ JAZYK Časové Předmět se vyučuje v 1. roč. 9 hodin týdně, ve 2. roč. 8 hod.

Více

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Základní škola Osek, okres Teplice tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Osek Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů

Nabídka vzdělávacích seminářů Nabídka vzdělávacích seminářů Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu vzdelavani@amalthea.cz. Seznam vzdělávacích

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice ZÁZNAMOVÝ ARCH Název školy Název a číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice "Naše škola pro naše děti" reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Více