Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče"

Transkript

1 Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče Vydal: Bc. Kamila Ščigelová Účinnost:

2 A, Školní řád Mateřská škola je školou zřízenou podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, která zajišťuje předškolní vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pro děti ve věku zpravidla od 2 do 6, 7 let, s celodenním provozem. Jejím zřizovatelem je Obecní úřad Nové Lublice. Tento školní řád upřesňuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek 1. Výchovně vzdělávací cíle a zaměření školy 2. Upřesnění podmínek pro přijetí dětí do mateřské školy 3. Upřesnění podmínek k ukončení docházky dítěte 4. Stanovení podmínek pro provoz školy 5. Stanovení podmínek režimu školy 6. Stanovení pravidel k omlouvání a předávání dětí 7. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování 8. Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte 9. Práva dětí 10. Stanovení podmínek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 11. Stanovení pravidel k zacházení s majetkem školy 12. Pravidla pro vzájemnou dohodu a pohodu, porozumění a přátelství 13. Školní úraz 14. Prevence sociálně patologických jevů, diskriminace, nepřátelství a násilí B, Vnitřní řád Režim denních činností třídy Žabka

3 1. Výchovně vzdělávací cíle a zaměření školy Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Krtečkův barevný svět poznání, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání schváleného MŠMT. Výchovným i vzdělávacím procesem přispíváme k tělesné, duševní, duchovní a společenské pohodě Zaměřujeme se na individuální potřeby každého dítěte v rámci celého kolektivu Výchovně vzdělávacím cílem naší školy je vytvořit "zdravého" vztahu k okolnímu světu, prostředí, ostatním lidem i k sobě samému

4 2. Upřesnění podmínek pro přijetí dětí do mateřské školy Do mateřské školy jsou přijímány děti tělesně, duševně i smyslově zdravé ve věku od 2 let Do mateřské školy mohou být přijaty děti smyslově, tělesně, nebo mentálně postižené i děti s více vadami po dohodě s odborným lékařem V případě, že jsou přijaty děti tělesně, smyslově, nebo mentálně postižené, mateřská škola podporuje individuální péči, jejich osobnostní rozvoj, rozvíjí jejich soběstačnost. Spolupracuje s rodiči, dětským lékařem a pedagogicko-psychologickou poradnou Děti jsou přijímány zpravidla k začátku školního roku na základě zápisu a podáním žádosti k přijetí do mateřské školy Místo a termín zápisu pro následující školní rok je určen po dohodě se zřizovatelem a je vždy zveřejněn na budově školy-vývěsní skřínce měsíc dopředu a na internetových stránkách MŠ ( Přednostně jsou k docházce do mateřské školy přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. K přijímání dětí na další volná místa jsou vždy stanovena pravidla, která jsou zveřejněna spolu s termínem a místem konání zápisu. Přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy. Při přijetí může ředitelka školy stanovit zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce 1-3 měsíců.

5 3. Upřesnění podmínek k ukončení docházky dítěte Rodiče mohou ukončit docházku dítěte do mateřské školy, kdykoli, písemně a toto sdělení předají vedení školy. Docházka dítěte do mateřské školy je ukončena automaticky při odchodu dítěte do základní školy, kdy ředitelka předá zákonným zástupcům rozhodnutí o ukončení docházky do MŠ Ředitelka školy může ukončit docházku do mateřské školy po předchozím písemném upozornění, zákonného zástupce dítěte pokud: dítě nedochází do MŠ po dobu delší než dva týdny bez řádné omluvy zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy a jednání ředitelky školy se zákonným zástupcem nevedou k nápravě v průběhu zkušební doby dítě není schopno se přizpůsobit podmínkám a vzdělání školy/po dohodě s dětským lékařem nebo školským poradenským zařízením/ zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělání v mateřské škole nebo za stravování ve stanoveném termínu.

6 4. Stanovení podmínek pro provoz školy Denní provozní dobu mateřské školy pro daný školní rok stanovuje ředitelka školy. Projednává ji na informativní schůzce se zákonnými zástupci dětí. Provozní doba MŠ je od 6:45 hodin 15:45 hodin Děti se scházejí v mateřské škole nejdéle do 8.30hod. kdy se budova z bezpečnostních důvodů uzamyká. V poledne je budova otevřená od do hod. odpoledne od až do konce provozu školy. V případě pobytu dětí na zahradě je vchod uzamčen z důvodu bezpečí Pokud zákonní zástupci dítěte potřebují zajistit příchod, či odchod v jinou dobu, než je budova školy otevřená, domluví příchod, či odchod s učitelkami den předem, nebo i telefonicky. Délka pobytu dítěte se řídí dle individuálních potřeb zákonných zástupců V průběhu roku je provoz mateřské školy přerušen v době letních prázdnin na dobu 6 týdnů dle domluvy se zákonným zástupcem dítěte. Ředitelka školy přesný termín uzavření školy oznámí zákonným zástupcům dva měsíce předem a to po projednání a schválení se zřizovatelem Provoz školy může být omezen nebo přerušen v průběhu školního roku pouze se zřizovatelem školy a to ze závažných organizačních, či technických důvodů. Ředitelka školy oznámí toto uzavření školy neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne..

7 5. Stanovení podmínek režimu školy Podmínky režimu školy jsou stanoveny v provozním řádu školy a stanoveném časovém harmonogramu - pobytu venku, odpočinku a odpočinku. Režim dne vychází z podmínek vzdělávání, z hygienických požadavků, z potřeb dětí zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti a potřeby dětí. Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden předem. Za příznivého počasí tráví děti při pobytu venku nejméně jednu hodinu. Důvodem pro vynechání pobytu venku je nepříznivé počasí: silný vítr, mlha, znečištěné ovzduší, silný déšť a teplota -10 C

8 6. Stanovení pravidel k omlouvání a předávání dětí Zákonní zástupci dítěte omlouvají nepřítomnost dítěte v mateřské škole neprodleně osobně nebo telefonicky s odůvodněním nepřítomností. Při jakémkoliv podezření z onemocnění dítěte je učitelka povinna, co nejdříve informovat zákonného zástupce dítěte a zákonní zástupci jsou povinni si dítě,co nejdříve vyzvednout a zajistit mu lékařské vyšetření. Pokud onemocnění dítěte trvá déle, jak 3 týdny jsou zákonní zástupci dítěte povinně předložit zprávu ošetřujícího lékaře, že může dítě zpět do kolektivu (hlavně v případě infekčních nemocí) Zákonní zástupci jsou povinni předat převlečené dítě přímo p.učitelce (nikoliv ho nechat v šatně) Od doby převzetí dítěte za prahem třídy od jejich zákonného zástupce nebo pověřeného zástupce, přebírají odpovědnost za bezpečnost dítěte učitelky, až do doby, kdy je dítě předáno, za prahem třídy, jeho zákonnému zástupci, nebo osobě zák. zástupcem pověřené. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho předávání a vyzvedávání z mateřské školy a to na základě písemného pověření podepsaného zákonnými zástupci dítěte a předaného pedagogické pracovnici. Pedag. pracovník předá dítě pověřené osobě pouze na základě tohoto podepsaného potvrzení. Pokud si rodiče nevyzvednou dítě z MŠ v době, kterou určuje školní řád, je nutné se spojit s rodinou. Pokud se do hodiny nepodaří s rodinou spojit a dítě stále zůstává v mateřské škole, musí učitelka kontaktovat sociální pracovnici, která má v tento den pohotovost a ta se o dítě postará. Při pozdním vyzvednutí dítěte je se zákonným zástupcem sepsán protokol o pozdním vyzvednutí. Pokud by docházelo k opakovanému pozdnímu vyzvedávání dítěte z mateřské školy zákonným zástupcem, nebo jím pověřené osoby, bylo by toto jednání považováno za hrubé porušování Školního řádu a provozu školy. Mateřská škola má tedy povinnost tuto skutečnost nahlásit písemně na sociální odbor v dané obci.

9 7. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ve zvláštním předpisu školy a zákonní zástupci dítěte jsou s ním seznámení při nástupu do mateřské školy Zákonní zástupci dítěte dodržují podmínky stanovené v předpisu, směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání Stravování dětí zajišťuje Školní jídelna při ZŠ Melč a řídí se platnými předpisy o stravování č. 48/1993 Sb. Podmínky k úhradě stravného jsou stanoveny vedoucí školní jídelny ZŠ Melč a to v Řádu školní jídelny. Zákonní zástupci dítěte dodržují podmínky úhrady. V průběhu dne se zajišťuje pitný režim

10 8.1. Práva zákonných zástupců dítěte: 8. Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte na diskrétnost a ochranu osobních informací a dat na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitosti vzdělávání dítěte přispívat svými nápady k obohacení výchovně vzdělávacích činností škol na poradenskou pomoc mateřské školy seznámit se s náplní práce mateřské školy (nástěnky v šatnách, vystavené práce dětí) účastnit se akcí pořádaných školou (besídky, výstavy, tvořivé dílny a další akce) seznámit se s hodnotící zprávou školy, ročním plánem školy, hospodařením fondu, inspekční správou školy na vyžádání u ředitelky školy a školním vzdělávacím programem školy (zveřejněn na informační nástěnce pro rodiče) vyzvednout si oběd v případě onemocnění dítěte (jeden den nemoci) být neprodleně informován MŠ v případě onemocnění či poranění dítěte Povinnosti zákonných zástupců dítěte: předat osobně (pověřená osoba) dítě paní učitelce za prahem třídy, teprve potom může rodič opustit mateřskou školu. Při vyzvedávání předá učitelka dítě za prahem třídy a od této chvíle přejímá zodpovědnost za dítě rodič, či jiná pověřená osoba. Nestačí doprovodit dítě pouze do šatny, nepředat dítě učitelce seznámit se s tímto Školním řádem a dodržovat jeho ustanovení na vyzvání ředitelky školy se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte hlásit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních kontaktů, změny zdravotní pojišťovny a jiné sledovat informační nástěnky Rodič má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání či zdraví a bezpečnost dítěte nebo kolektivu dětí. Rodič má povinnost uhradit ve stanoveném termínu úplatu za vzdělávání a poplatky za stravování dítěte. Rodič má povinnost zajistit řádnou docházku svého dítěte do MŠ dle dohody s ředitelkou školy podle odst.10 1 vyhl.č.14/2005 Sb., předávat dítě do péče MŠ zdravé a v dohodnutém čase si dítě z MŠ vyzvedávat. Rodič má povinnost omluvit a zdůvodnit nepřítomnost dítěte v MŠ a odhlásit je ze stravování.

11 9. Práva dětí 9.1. Každé dítě má právo: na zajištění činností a služeb poskytovaných školou na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, s právem tvořit svůj vlastní život 9.2. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje "Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte

12 10. Stanovení podmínek a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Pedagogický pracovník zajišťuje dohled, bezpečnost a ochranu zdraví dítěte po celou dobu pobytu dítěte při vzdělávání Tj. od doby převzetí dítěte pedagogickým zaměstnancem od zákonného zástupce dítěte nebo jím pověřené osobě až do doby jeho předání pedagogickým pracovníkem zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Učitelka může předat dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření vystaveného rodičem (tzv. zmocnění). K zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy a při specifické činnosti (výlety, sportovní činnosti, pobyty v přírodě ) zajistí ředitelka školy tak, aby byla dodržena všechna pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, které stanoví pro tuto oblast platná školská legislativa a pracovněprávní legislativa Ve všech prostorách budovy a okolních prostorách školy je přísný zákaz používání alkoholu, kouření, či požívání jiných omamných látek Mateřská škola zajišťuje bezpečné a hygienické prostředí budovy i okolních prostor školy V případě úrazu dítěte při vzdělávacích činnostech školy je pedagogický pracovník povinen provést základní ošetření, v případě nutnosti zajistí ošetření. Informovat zákonné zástupce dítěte a ředitelku školy. Všechny děti jsou pojištěny proti úrazu při vzdělávacích činnostech v areálu školy i při činnostech mimo areál školy Zákonní zástupci dětí jsou odpovědni za to, že děti nevnášejí do mateřské školy nebezpečné předměty (nože, nůžky, žvýkačky, nebezpečné látky, léky apod.). Pedagogický pracovník není povinen kontrolovat dětem ošacení, ani šatní přihrádku. Rodiče nesou plnou zodpovědnost za to, co mají děti ve svých šatních přihrádkách a pytlích Rodiče jsou zodpovědní, že předávají své dítě do MŠ zdravé. Projeví-li se u dítěte příznaky nemoci v době pobytu v MŠ, je dítě izolováno od kolektivu dětí a rodiče neprodleně informováni o zdravotním stavu dítěte, aby si mohli co nejdříve dítě z MŠ vyzvednout a zajistit mu odborné ošetření.

13 Rodiče zodpovídají za to, že přivádějí do mateřské školy jen dítě zdravé. Do MŠ nebude přijato dítě, které jeví zřejmé známky přenosné nemoci. (trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající rýma, červené spojivky očí, neštovice, virový zápal plic, mononukleózu, žloutenku apod.) Pedagogičtí pracovníci mají právo, ale i povinnost podle 29 odst. 2 školského zákona, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nemocné dítě nepřijmout a doporučit návštěvu lékaře. Děti je vhodné oblékat přiměřeně počasí a činnostem v MŠ. Žádáme rodiče, aby dětem zajistili vhodnou obuv do MŠ (pevné, uzavřené papučky nedoporučujeme gumové a pantofle). Zároveň upozorňujeme rodiče, že v případě úrazu, způsobeného nevhodným obutím dítěte, není možné čerpat kompenzaci z pojistky MŠ. Z bezpečnostních a hygienických důvodů je volný vstup cizím osobám a zvířatům do MŠ zakázán.

14 11. Stanovení pravidel k zacházení s majetkem školy Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti šetrně zacházely s hračkami, učebními pomůckami a dalšími vzdělávacími pomůckami, nepoškozovaly nábytek a ostatní majetek školy Zákonní zástupci dítěte, jimi pověřené osoby a sourozenci dítěte pobývají v mateřské škole po dobu nezbytně nutnou. Po tuto dobu jsou povinni chovat se tak, aby žádným způsobem nepoškozovaly majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovy školy Při prokázaném úmyslném poškození majetku školy dítětem je zákonný zástupce povinen zajistit, či uhradit opravu nebo nákup nového zařízení

15 12. Pravidla pro vzájemnou dohodu a pohodu, porozumění a přátelství V šatně má každý své místo, kam ukládá všechny své věci. Každý si je snaží udržovat v pořádku a čistotě dle svých možností. Může o pomoc požádat starší dětí či dospělé. Špinavé ruce umýváme řádně mýdlem, také po použití toalety dbáme na čistotu rukou. Pozor! Vodu necákáme a nestříkáme, kluzká podlaha v umývárně by nám mohla způsobit úraz. Všechny hračky mají své místo. Zacházíme s nimi šetrně. Herna je prostor ke hře. Stavby a výtvory tu mohou několik dnů zůstat, pokud jsou na bezpečném místě. Materiál kolem je uklizen, chceme si s nimi dále hrát. Hluk nám škodí. Domlouváme se klidným hlasem, nekřičíme, nezpůsobujeme zbytečný hluk. Půjčit si můžeme ke hře a tvoření hračky, pomůcky, materiály. Po ukončení hry je uklidíme, učíme se používat náčiní. Zbytky materiálu patří do koše. U jídla dbáme také o čistotu stolu, nádobí odnášíme. Pokud něco nedokážeme zvládnout sami, požádáme o pomoc dospělého. Máme se rádi, jsme kamarádi. Dohodneme se bez hádek, žalování a ubližování. Hledáme společná řešení, pomáháme si, hezky se oslovujeme, umíme se rozdělit.

16 13. Školní úraz V případě školního úrazu je pedagogický pracovník povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Školním úrazem je úraz, který se stane dítěti v mateřské škole v době od předání zákonného zástupce pedagogické pracovnici na prahu třídy až do doby předání na prahu třídy nebo na školní zahradě. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečněných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách a výletech Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. Školním úrazem není úraz, který se stal dítěti ve školní budově před předáním pedagogické pracovnici na prahu třídy a po vyzvednutí dítěte na prahu třídy nebo po předání na školní zahradě. Hygiena Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení ve třídě i venku (jen v rámci oblečení, které má k dispozici). Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze) ven s dětmi nevycházejí. Mateřská škola zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za 3týdny, výměnu dětských ručníků týdně, dle

17 potřeby i častěji. Každé dítě má svůj kelímek a hřeben označený značkou. Pyžamo se dává dětem na vyprání každý pátek.

18 14.Prevence sociálně patologických jevů, diskriminace, nepřátelství a násilí Učitelky zařazují do výchovně vzdělávací práce kompetence podpory zdraví a zdravého životního stylu, které jsou zároveň prevencí společensky nepřijatelných jevů. Jedná se zejména o rozvoj sebedůvěry, samostatnosti a sebejistoty, podpora zkušeností, které poskytují potěšení a touhu účastnit se aktivit, schopnost přizpůsobení se životu v sociální skupině. Vedou děti k otevřenému vztahu k okolnímu světu, k přiměřeně kritickému myšlení a rozhodování, k toleranci a vnímání lidí s jejich odlišnostmi povahovými, tělesnými, rasovými, kulturními jako přirozený stav. Děti se učí kontrolovat svoje emoce a nálady

19 B, Vnitřní řád 1. Provozní doba MŠ je od 6:45 do 15:45 hodin 2. Do MŠ se přijímají nové děti po předložení zdravotního a očkovacího průkazu nebo na základě potvrzení, že je dítě zdrávo a schopno navštěvovat MŠ 3. Děti, které jsou přihlášeny přicházejí do MŠ do 8.30 hod. pokud není domluveno jinak. Budova je z bezpečnostních důvodů uzavřena. V případě potřeby je možno zvonit. 4. Děti odcházejí z MŠ v doprovodu rodičů, sourozenců nebo pověřených osob. Se sourozencem a pověřenými osobami se dovolí odchod pouze na písemné potvrzení, přičemž odpovědnost za dítě nesou rodiče. 5. Poplatky za stravování a provozní poplatek (úplata) MŠ je třeba uhradit do týdne po vydání složenek. 6. Nepřítomnost dítěte je třeba omluvit jeden den před nepřítomností, jinak za neodhlášený den musí rodič poplatky zaplatit, nebo je možno si oběd vyzvednout. 7. Po nemoci dítěte je povinnost rodičů nahlásit, kdy jejich dítě do MŠ nastoupí. 8. Na odpolední spánek se děti převlékají do vlastního pyžama, které dle potřeby zašleme domů. Povlečení na lehátka se perou jednou za 3 týdny v MŠ. 9. Oděv a obuv je třeba označit znaménkem, aby nedocházelo k záměně. 10. V MŠ si děti čistí zuby je proto třeba vlastní kartáček a kelímek. 11. Do MŠ se děti z přilehlých obcí dovážejí autobusem. Děti jsou při ranním a odpoledním svozu pod dohledem dospělé pověřené osoby. Povinnost rodičů je, na zastávce na děti čekat. 12. Děti přijímá od rodičů učitelka, na děti od autobusu čeká školnice, která dětem pomáhá s převlékáním a předá je učitelce. 13. Při vyšším počtu dětí než 20 chodí na vycházku 2 učitelky. V nepřítomnosti jedné z nich zůstává učitelka s dětmi na školní zahradě a dbá na bezpečnost. Nenechává děti bez dozoru. 14. Při výdeji obědů pomáhá přítomná učitelka. Mladším dětem se jídlo donáší, starší si pro něj chodí k výdejnímu stolku. Použité nádobí si uklízejí děti samy, mladší s pomocí učitelky. 15. Rodiče mají právo spolurozhodovat při plánování programu MŠ, při řešení vzniklých problémů. Toto právo mohou uplatnit na schůzkách rodičů, kde jsou tato témata vždy otevřena k diskusi. 16. Do MŠ patří pouze dítě zdravé. Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě do MŠ s nachlazením, či jinými infekčními onemocněními. 17. Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny tel.spojení a změnu zdravotní pojišťovny.

20 18. První pomoc se poskytuje ihned po vzniklém poranění nebo úrazu, případně se zavolá lékař. Dopravu dítěte k lékaři zajistí přivolaný rodič nebo učitelka. 19. O každém poraněni, pracovním a školním úraze je zpracován zápis. Informovaní jsou rodiče. 20. Všechny zvláštní události, stížnosti a informace budou sdělovány ředitelce školy.

21 Režim denních činností třídy Žabka scházení dětí, ranní hry dle přání a volby dětí, komunitní kruh hygiena a ranní svačinka didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách a individuálně, frontální činnosti, hry a činnosti dle vlastní volby dětí v centrech aktivit, námětové hry dle tematického zaměření výchovné práce individuální péče o děti se specifickými výchovnými a vzdělávacími potřebami, jazykové chvilky, smyslové hry, ranní cvičení, relaxační chvilky, pohybové hry, po celou dobu pitný režim dětí příprava na pobyt venku, pobyt venku hygiena, oběd, čištění zubů, příprava na odpolední odpočinek, literární nebo hudebně relaxační chvilka odpolední odpočinek, náhradní nespací aktivity vstávání, odpolední svačina hry a zájmové činnosti v centrech aktivit, pokračování didakticky cílených činností, rozcházení se dětí. Během celého dne dohlížíme na pitný režim dětí!!!

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649

Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649 Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649 Zřizovatel: Název a sídlo: Město Sezimovo Ústí Mateřská škola Lipová Lipová 649 391 02 SEZIMOVO ÚSTÍ Druh organizace: Příspěvková organizace Telefon

Více

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Školní rok 2015/2016 Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace Školní řád Vydal: Mgr. František Vlček, ředitel školy Zpracovala: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a

Více

Školní řád MŠ. Vydala: Mgr. Pavlína Komeštíková, ředitelka školy. Projednáno na pedagogické radě: 21.4.2015

Školní řád MŠ. Vydala: Mgr. Pavlína Komeštíková, ředitelka školy. Projednáno na pedagogické radě: 21.4.2015 Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Kojetice Moravcova 26, 250 72 Kojetice Telefon: 315 684 078 Web: www.skolakojetice.cz E-mail: ms@skolakojetice.cz IČO: 750 31 655 Banka: KB Neratovice, č.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní řád - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Mateřská škola Duha Pardubice - Popkovice a Staré Čívice, Pražská 89 Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy Školní řád je zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY v souladu s 30 odst. 1 školského zákona Spisový / skartační znak

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY v souladu s 30 odst. 1 školského zákona Spisový / skartační znak Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: R04/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 ŠKOLNÍ ŘÁD v souladu s 30

Více

Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Skartační znak: V 5

Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Skartační znak: V 5 Škola: Mateřská škola, Rohoznice 145 Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Vypracovala: Skartační znak: V 5 Alena Poláčková Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním,

Více

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 V Novém Bydžově dne 1. 9. 2015 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace Mírová 56, 739 31 Řepiště IČ 75029278, zastoupená Mgr. Martinou Bastovou ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracováno v souladu s 30 zákona č. 561/2004

Více

Školní řád. Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Školní řád. Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Školní řád Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 66/2015 Vypracovala: Zachrdlová Hana Dis. Schválila: Mgr. Šárka Kamenská

Více

PROVOZNÍ A ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

PROVOZNÍ A ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PROVOZNÍ A ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 133/2015 Vypracovala: Zdeňka Jindrová Schválila: Mgr. Věra Sovová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 11. 2015 Nabývá platnost: 1. 12. 2015 I. PRÁVA A POVINNOSTI

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ZŠ16/2015 Vypracovala: Schválila: Ivana Kacafírková, vedoucí učitelka MŠ Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Pedagogická

Více

. do školy mají zákaz vstupu osoby pod vlivem alkoholu, omamných látek a drog, pokud ohrožují provoz školy

. do školy mají zákaz vstupu osoby pod vlivem alkoholu, omamných látek a drog, pokud ohrožují provoz školy ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko byl zpracován v souladu s 30 odst.3 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon), ve kterém

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace Školní řád Č.j. 1 Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: Ř 1 Skartační

Více

Školní řád. Zápis. Práva rodičů, zákonných zástupců. Konzultace. Projednán na pedagogické radě dne platný pro školní rok 2013-14

Školní řád. Zápis. Práva rodičů, zákonných zástupců. Konzultace. Projednán na pedagogické radě dne platný pro školní rok 2013-14 Školní řád Projednán na pedagogické radě dne platný pro školní rok 2013-14 Zápis Zápis do mateřské školy se provádí v měsíci dubnu, kdy je škola přístupna zákonným zástupcům a jejich dětem, k prohlídce

Více

Školní řád Mateřské školy Strunkovice nad Blanicí

Školní řád Mateřské školy Strunkovice nad Blanicí Školní řád Mateřské školy Strunkovice nad Blanicí Zpracovala: Mgr. Hana Pártlová, ředitelka ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Přijímání dětí do mateřské školy 3. Evidence dětí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Zapsání do mateřské školy Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od věku tří let. Přijímány jsou děti, jejichž rodiče souhlasí s cílem a principy školy. O přijetí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JAMOLICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JAMOLICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JAMOLICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Více

Základní škola a Mateřská škola Loukovec, Loukovec 90, 294 11 Loukov ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Loukovec, Loukovec 90, 294 11 Loukov ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Loukovec, Loukovec 90, 294 11 Loukov ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080

ŠKOLNÍ ŘÁD. 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080 Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 pracoviště 15. MŠ Písek, Erbenova 2080 ŠKOLNÍ ŘÁD 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080 ZŠ E. BENEŠE PÍSEK OBSAH 1 Úvodní ustanovení...

Více

Čl. I. Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Čl. I. Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Mateřská škola, Hradec Králové, Urxova 342 Školní řád Mateřské školy Č.j.: MSKLIC/392/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A5* Změny: Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je

Více

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy (dle 30 školského zákona) v podmínkách mateřské školy. Obsah: 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Čeladenská beruška, příspěvková organizace se sídlem Čeladná 389, 739 12 Čeladná ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Spisový / skartační znak SM2/2016 A.1. / A5

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPNÍK, OKRES TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lipník, okres Třebíč, p.o. (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE Škola : Mateřská škola Choltice Školní řád Mateřské školy Choltice Č.j.: 253 / 2010 Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: IV. od 1.7.2013, II. od 1.1.2014, III. od 1.1.2014, XIX od 1.1.2016

Více

Školní řád s účinností od 22. října 2014

Školní řád s účinností od 22. října 2014 Mateřská škola Havířov Šumbark Petřvaldská 32/262 odloučené pracoviště Sadová 3/232 Havířov - Město Vnitřní směrnice č.12-s Školní řád s účinností od 22. října 2014 Základní údaje o škole Název organizace:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA Mateřská škola Zahrádka sv. Františka Šlapanice - Budeničky 33, Zlonice 273 71 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA OŘ byl stanoven ředitelkou MŠ s účinností od 1. 9. 2015 V Budeničkách dne

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválil/a za MŠ Olešná: Iveta Šmídová, Petra Sládková. Účinnost: od 01. 09. 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválil/a za MŠ Olešná: Iveta Šmídová, Petra Sládková. Účinnost: od 01. 09. 2015 Mateřská škola Olešná, příspěvková organizace, Olešná 71, 267 64 Olešná, okres Beroun IČO 750 33 241, telefon: 311 572 152, 727 909 149, ms.olesna@seznam.cz, www.olesna-be.cz/materska-skola/ ŠKOLNÍ ŘÁD

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřské školy Praha 5- Košíře, Peroutkova 1004

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřské školy Praha 5- Košíře, Peroutkova 1004 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Praha 5- Košíře, Peroutkova 1004 I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY Nádražní ul. 242, 270 31 Senomaty, tel: 734573568 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY Č. j.: 67/MSK/2015 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY Vypracoval: Šárka Králová Schválil: Šárka Králová Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 28.8. 2015 Směrnice

Více

Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín. Směrnice č. 20/2015 Č.j.: MŠ 54/2015. Školní řád

Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín. Směrnice č. 20/2015 Č.j.: MŠ 54/2015. Školní řád Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín Směrnice č. 20/2015 Č.j.: MŠ 54/2015 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín Účinnost : od 1. září

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice Příspěvková organizace, IČO 70982651 Školní 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice Příspěvková organizace, IČO 70982651 Školní 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice Příspěvková organizace, IČO 70982651 Školní 49, 751 21 Prosenice Školní řád Součást Mateřská škola Vypracovala Mgr. Lenka Dvořáková Na poradě MŠ projednáno dne:

Více

Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov

Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov Č. j.: 10/2012 Platnost od: 1. 9. 2012 Účinnost od:20. 9. 2012 Aktualizace od: 1. 9. 2015 Obsah: I. Základní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. č.j.41 /2015. Adresa jednotlivých pracovišť:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. č.j.41 /2015. Adresa jednotlivých pracovišť: Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD č.j.41 /2015 Adresa ředitelství školy: Adresa jednotlivých pracovišť: Zborovská 887, 664 34 Kuřim Jungmannova 885,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍ CEREKEV

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍ CEREKEV Mateřská škola Horní Cerekev, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 347, 394 03 Horní Cerekev Vypracoval: Schválil: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍ CEREKEV Mgr. Lenka Jantačová, ředitelka školy Mgr. Lenka Jantačová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Olbrachtova, Horova 655/2, 734 01 Karviná-Ráj ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ŘMŠ-O 189/ 2008 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 25.8.2008 Směrnice nabývá platnosti

Více

Školní řád Universitní mateřské školy Lvíčata

Školní řád Universitní mateřské školy Lvíčata Universitní mateřské školy Lvíčata je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon (dále jen školský zákon ), v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., (dále jen vyhláška ), o předškolním

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ VIDNAVA

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ VIDNAVA ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ VIDNAVA Ředitelka Mateřské školy Vidnava, Zahradní 213, 79055 Vidnava v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odb. a jiném vzdělávání, vydává

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí Školní rok 2011-2012 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností všech zúčastněných 3. Provoz a vnitřní režim školy 4. Podmínky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace. 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace. 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 30/15 Účinnost: 1.9.2015 Platnost: 28.8.2015 Spisový znak: Skartační znak: S10 Závaznost pro: zaměstnance, zákonné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 16. ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka Základní školy a mateřské školy Damníkov v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31. část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31. část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31 část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Provozní porada projednala dne: 30.8.2012

Více

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA OVEČKA V OLOMOUCI

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA OVEČKA V OLOMOUCI CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA OVEČKA V OLOMOUCI 1. Školní řád Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci Č.J.: CMS 2015/ 001 Vypracovala: Mgr. et Bc. Ilona Hamplová, Ph.D. Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.

Více

Mateřská škola Noviny pod Ralskem 116, příspěvková organizace, okres Česká Lípa, ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Noviny pod Ralskem 116, příspěvková organizace, okres Česká Lípa, ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Noviny pod Ralskem 116, příspěvková organizace, okres Česká Lípa, ŠKOLNÍ ŘÁD Č. J. 1 Ředitelka školy: Světlana Salačová Sídlo školy: 471 24, Noviny pod Ralskem 116 Zřizovatel: Obec Noviny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Zásmuky, okres Kolín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka Mateřské školy Zásmuky, okres Kolín, příspěvková organizace, v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace. Č.j.: 27ms/ 206 /2015

ŠKOLNÍ ŘÁD. 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace. Č.j.: 27ms/ 206 /2015 ŠKOLNÍ ŘÁD 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace Č.j.: 27ms/ 206 /2015 1 Údaje o zařízení: Název školy: 27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4, příspěvková organizace Adresa: Dvořákova

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY (DS)

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY (DS) 1. Údaje o zařízení PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY (DS) Adresa: Provozovatel: Telefon : Dětská skupina U motýlků Golčova 24/7, 148 00 Praha 4 ŽÍT SPOLU, o.p.s., Golčova 24/7, 148 00 Praha 4 776 157 212 mobilní

Více

Mgr. Renata Hacaperková, ředitel školy

Mgr. Renata Hacaperková, ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: SM 1/ 2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti

Více

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Školní řád č.j. 197/2015 Školní řád je vydán v souladu s 30, odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004Sb.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Lilie centrum dramatické výchovy soukromé vzdělávací zařízení pro děti od 2 do 6 let

VNITŘNÍ ŘÁD. Lilie centrum dramatické výchovy soukromé vzdělávací zařízení pro děti od 2 do 6 let VNITŘNÍ ŘÁD Lilie centrum dramatické výchovy soukromé vzdělávací zařízení pro děti od 2 do 6 let Jasenická 1831, 755 01 Vsetín Tel: 720 119 272 IČ: 66730317 č.ú.:259668122/0300 www.lilie-centrum.cz MOTTO:

Více

Mateřská škola, Litvínov, Gorkého 1614, okres Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro MŠ Gorkého a Bezručova. Pořadové číslo: 005/2015

Mateřská škola, Litvínov, Gorkého 1614, okres Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro MŠ Gorkého a Bezručova. Pořadové číslo: 005/2015 Mateřská škola, Litvínov, Gorkého 1614, okres Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro MŠ Gorkého a Bezručova Pořadové číslo: 005/2015 Nabytí účinnosti: Tento Školní řád nabývá platnosti dnem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD na školní rok 2015/16

ŠKOLNÍ ŘÁD na školní rok 2015/16 Škola ŠKOLNÍ ŘÁD na školní rok 2015/16 Mateřská škola Třešť, příspěvková org. Pořadové číslo řádu II/15 vypracovala Mgr. Eva Chvátalová ředitelka školy Číslo jednací 460/2015/CHV projednáno Pedagogická

Více

Školní řád Letecké školky Delfínek

Školní řád Letecké školky Delfínek Originál: Evč.: LV/HRS/S/1.1 Verze: 2 Počet stran: 22 Strana: 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Evč.: LV/HRS/S/1.1 Verze: 2 Počet stran: 22 Strana: 2 SCHVALOVACÍ LIST Verze: 1 Účinnost od: 2.3.2015 Závaznost: Tato organizační

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Mateřská škola, Rosice, okres Chrudim 538 34 Rosice 38 IČO: 70986410 V/1 A 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace 0. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád pro mateřské školy

Školní řád pro mateřské školy Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád pro mateřské školy I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Hedvika Čáslavová, DiS., ředitelka školy Platnost od: 01. 09. 2015 Projednáno a schváleno na pedagogické radě: 27. 08.

ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Hedvika Čáslavová, DiS., ředitelka školy Platnost od: 01. 09. 2015 Projednáno a schváleno na pedagogické radě: 27. 08. ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Hedvika Čáslavová, DiS., ředitelka školy Platnost od: 01. 09. 2015 Projednáno a schváleno na pedagogické radě: 27. 08. 2015 OBSAH 1. Úvod 2. Cíl předškolního vzdělávání Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vnitřní předpis č 1 MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vnitřní předpis č 1 MŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŢĎÁREC, OKRES CRUDIM ŠKOLNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č 1 MŠ 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vzájemná informace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vzájemná informace MATEŘSKÁ ŠKOLA PARLÉŘOVA Parléřova 2a/47, 169 00 Praha 6 Hradčany ŠKOLNÍ ŘÁD V Praze dne 20. 7. 2012 Č.j. 78/2012 Podle 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vydávám tento školní řád Mateřské školy Parléřova:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Příšovice, okres Liberec příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 84/14 Účinnost: od 1. 5. 2014 Spisový znak: 2 1 Skartační znak: S 5 Školní řád mateřské školy je vydáván v

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPŘIVNICE ul. Krátká 1105, Kopřivnice

ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPŘIVNICE ul. Krátká 1105, Kopřivnice Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPŘIVNICE Číslo: VP 2 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává:

Více

I. Údaje o zařízení Název zařízení :

I. Údaje o zařízení Název zařízení : Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153, příspěvková organizace Školní řád Č.j.: 155/2015 Účinnost od: 02.09. 2015 2.9.2015 se ruší školní řád č.j. 241/2013 ze dne 21.08.2013 Spisový znak:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Bellova 2, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Bellova 2, příspěvková organizace I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Právní předpisy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Bellova 2, příspěvková organizace Školní řád upravuje činnost a pravidla provozu školy, práva, povinnosti a vzájemné vztahy všech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 106 / 2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Suchdol, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Suchdol, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Suchdol, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Vypracovala: Dana Kratochvílová Pedagogická rada projednala dne 31.8.2015 Školská rada schválila dne Úvodní ustanovení 1. Školní

Více

Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015

Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praskačka Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. - vypracován pro předškolní zařízení s názvem: Mateřská škola Březina Březina 94 294 11 Loukov IČO 71221247 Tel.

ŠKOLNÍ ŘÁD. - vypracován pro předškolní zařízení s názvem: Mateřská škola Březina Březina 94 294 11 Loukov IČO 71221247 Tel. ŠKOLNÍ ŘÁD - vypracován pro předškolní zařízení s názvem: Mateřská škola Březina Březina 94 294 11 Loukov IČO 71221247 Tel. 773 689 102 Školní řád je vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský

Více

Dodatek č.2 školního řádu

Dodatek č.2 školního řádu Mateřská škola Studénka se sídlem Komenského 700 742 13 Studénka IČO 00848671. Tel., fax 556 401 537 E-mail: komenskol@wo.cz Dodatek č.2 školního řádu Číslo: Ř 5/2005 Účetní jednotka Mateřská škola Studénka

Více

Při přijetí dítěte evidujeme potřebné údaje v Přihlášce a Evidenčním listě. Při opakované návštěvě se tyto údaje již nezapisují, ale se ověřují.

Při přijetí dítěte evidujeme potřebné údaje v Přihlášce a Evidenčním listě. Při opakované návštěvě se tyto údaje již nezapisují, ale se ověřují. Provozní řád 1. Hlídání dětí školička Skřítci na Štědříku Je zařízení určeno pro děti ve věku od 2 do 6 let bez doprovodu rodičů. Děti v průběhu pobytu mohou užívat veškeré vybavení našeho zařízení. Provozní

Více

Mateřská škola Bor, Borská 500,okres Tachov, příspěvková organizace

Mateřská škola Bor, Borská 500,okres Tachov, příspěvková organizace Mateřská škola Bor, Borská 500,okres Tachov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení 1. Školní řád Mateřské školy Bor, Borská 500 (dále jen MŠ) upravuje organizaci, provoz, řízení a zejména

Více

Základní údaje o mateřské škole

Základní údaje o mateřské škole Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Č.j.: ZSB409/2014/S Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: A 5 Změny: Školní řád je zpracován podle

Více

Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4 (odloučené pracoviště Mateřská škola, Náchod, U Kočovny 31) ŠKOLNÍ ŘÁD 1/ Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA RYCHVALD PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍROVÁ 1744 RYCHVALD

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA RYCHVALD PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍROVÁ 1744 RYCHVALD ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA RYCHVALD PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍROVÁ 1744 RYCHVALD (PROJEDNÁNO NA PEDAGOGICKÉ PORADĚ 31.8.2014) 1 Obsah: I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání II.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává

Více

5. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

5. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno 635 00 5. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 5/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 25. 8. 2015 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO

VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO Školní 454, Šenov u Nového Jičína, tel. 595 178 238, e-mail: materska.skola@zssenov.cz

Více

Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace. pracoviště. Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace. pracoviště. Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace pracoviště Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33 ŠKOLNÍ ŘÁD č.j.:105/14 I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY. Část I. Všeobecná ustanovení. Část II. Přijímání do mateřské školy. Část II. Provozní podmínky. Článek 1.

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY. Část I. Všeobecná ustanovení. Část II. Přijímání do mateřské školy. Část II. Provozní podmínky. Článek 1. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice číslo: Číslo jednací: 186/2006 Datum vyhotovení: 10.2.2006 Účinnost od: 10.2.2006 Ukončení platnosti Část I. Všeobecná ustanovení Vnitřní řád mateřské školy, která je

Více

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD Projednán na pedagogické radě dne 28.8. 2015 pod číslem jednacím 117/2015 se schválenou platností od 1. 9. 2015. Školní řád základní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINBY JAVOROVÁ

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINBY JAVOROVÁ PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINBY JAVOROVÁ pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Údaje o Dětské skupině Javorová 3. Priority a cíle výchovně vzdělávacího procesu

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Školní řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Školní řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Školní řád Školní řád Mateřské školyvlkava Č.j.: 97/2015 Platnost od: 24.6.2015 Účinnost od: 1.9.2015 Zpracovaný v souladu s vyhláškou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola JUDr. Josefa Mareše a mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY SM 20/2015/HOM Pedagogická rada schválila

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace. MŠ A. GAVLASE 12A a odloučeného pracoviště MŠ J.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace. MŠ A. GAVLASE 12A a odloučeného pracoviště MŠ J. Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ A. GAVLASE 12A a odloučeného pracoviště MŠ J. MALUCHY 13 Č. j. 8/2015 Platnost od 01.09.2015 2015 Vydáno dne 31.08.2015

Více

Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015

Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015 Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015 zpracoval Karolína Ranglová schválil Patrick Schnelly 1 Svobodná základní škola, o.p.s. Sídlo společnosti: Řetouň13, 400 02 Malečov Provozovna

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD 1.9.2013 Obsah ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...3 1.PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH..4 1.1. Práva a povinnosti dětí:...4

Více

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRÝDEK MÍSTEK, EL. KRÁSNOHORSKÉ 2254,

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRÝDEK MÍSTEK, EL. KRÁSNOHORSKÉ 2254, MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRÝDEK MÍSTEK, EL. KRÁSNOHORSKÉ 2254, Odloučené pracoviště: MŠ LÍSKOVECKÁ 2580, FRÝDEK MÍSTEK Č.j. ZS_5 475/2012 Zpracovala: Jana Ondrušíková, vedoucí učitelka Schválil: PaedDr.

Více

Osnova. Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace

Osnova. Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Osnova A. Obecná část 1. Zřízení a činnost školy 2 2. Cíle předškolního vzdělávání 2 3. Práva a povinnosti dětí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní řád školní družiny platný od 1.9.2014 Obsah Vnitřní řád školní družiny 1 Všeobecná ustanovení... 2 1.1 Činnost

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Poznáváme svět kolem nás Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace 3 Školní vzdělávací

Více

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Pedagogičtí pracovníci přicházejí na jednotlivá pracoviště školy nejdéle v 7,30 h. Žáci přicházejí nejdříve v 7,40

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Vnitřní řád školní družiny čl. 1 Obecná ustanovení školní družiny 1. Školní družina je školské zařízení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2.

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Mgr. Irena Polášková, ředitelka školy Č. j.: 220/2015 Účinnost ode dne: 1. 9. 2015

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Mgr. Irena Polášková, ředitelka školy Č. j.: 220/2015 Účinnost ode dne: 1. 9. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ 43 Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 309 311, mobil 737 034 280 e-mail: skola@zslinecka.cz, web www.zslinecka.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala a schválila

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 Zpracoval: Mgr. Jiří Dolejš, ředitel Domu dětí a mládeže Praha 5 Praha 1.9.2011 1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 5 I. Úvodní ustanovení čl. 1. Zřízení právního

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI v zařízení péče o děti ŠKOLKA PARNÍČEK (PROVOZNÍ ŘÁD) platný od 9.5.2016

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI v zařízení péče o děti ŠKOLKA PARNÍČEK (PROVOZNÍ ŘÁD) platný od 9.5.2016 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI v zařízení péče o děti ŠKOLKA PARNÍČEK (PROVOZNÍ ŘÁD) platný od 9.5.2016 Provozovatel zařízení péče o děti Školka Parníček v souladu s ustanovením 10 odst. (1)

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S Č.j. 109/2015 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více