Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž"

Transkript

1 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, Kroměříž Obor vzdělání: H/01 Kuchař - číšník Školní vzdělávací program Číšník, servírka Platnost ŠVP: od

2 Identifikační údaje o škole: Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, Kroměříž tel: fax: : Zlínský kraj tř. Tomáše Bati Zlín Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Číšník,servírka H/01 Kuchař-číšník Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 leté denní Datum platnosti od: Jméno ředitele: Kontakty pro komunikaci se školou: Ing. Petr Hajný Ludmila Paťavová - sekretariát Telefonní číslo: Fax: ová adresa: Adresa webu: 2

3 Obsah ŠVP: 1. Profil absolventa školního vzdělávacího programu Popis uplatnění absolventa v praxi: Výčet kompetencí absolventa Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání Charakteristika školního vzdělávacího programu Popis celkového pojetí vzdělávání Způsoby rozvoje občanských a klíčových kompetencí ve výuce Způsob začlenění průřezových témat do výuky Organizace výuky Způsob hodnocení žáků Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání Učební plán ŠVP Převodní tabulka RVP - ŠVP: Učební osnovy Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Občanská nauka Právo Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Literatura Tělesná výchova Informatika Ekonomika Základy podnikání Potraviny a výživa Gastronomická zařízení Gastronomické technologie Technika obsluhy Společenská výchova Profesní komunikace pro 2. ročník Písemná a elektronická komunikace Odborný výcvik Personální a materiální zabezpečení vzdělávání Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Inovace ŠVP Kolektiv autorů:

4 4

5 1. Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy, zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu : Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, Kroměříž, Zlínský kraj Číšník, servírka H/01 Kuchař-číšník Střední vzdělání s výučním listem Délka a forma 3leté denní Platnost vzdělávacího programu: od Popis uplatnění absolventa v praxi: Absolvent ŠVP číšník, servírka disponuje kompetencemi příslušnými pro výkon odborných prací při přípravě a odbytu pokrmů a nápojů. Pracuje jako samostatný číšník, servírka od přijetí objednávky až po její vyúčtování. Absolvent se uplatní při výkonu povolání číšník, servírka zejména v pozici zaměstnance ve velkých,středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je i připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Absolvent se může po absolvování závěrečných zkoušek ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů, případně po získání maturitní zkoušky pokračovat ve studiu vysokoškolském. Absolvent je po nezbytném zapracování rovněž připraven pro podnikatelskou činnost. 1.2 Výčet kompetencí absolventa Kompetence odborné, které se vztahují přímo k oboru vzdělání a příslušné kvalifikace: a) Uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii,na trendy ve výživě s využitím poznatků o potravinách a nápojích, tzn. aby absolventi uplatňovali požadavky na hygienu v gastronomii; měli přehled o výživě,znali zásady racionální výživy,druhy diet a alternativní způsoby stravování; rozlišili vlastnosti,a technologickou využitelnost základních druhů potravin a nápojů; znali způsob skladování potravin a nápojů; sestavovali menu,jídelní a nápojové lístky podle gastronomických pravidel,pravidel racionální výživy a dalších hledisek. b) Ovládat techniku odbytu, tzn., aby absolventi 5

6 ovládali druhy a techniku odbytu; volili vhodné formy obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti,používali vhodný inventář; společensky vystupovali a profesionálně jednali ve styku s hosty,pracovními partnery a spolupracovníky;dbali na estetiku při pracovních činnostech. d) Vykonávat obchodně provozní aktivity,tzn. aby absolventi sjednávali odbyt výrobků a služeb,prováděli vyúčtování; dovedli sjednat nákup surovin,potravin a dalšího materiálu; kalkulovali cenu výrobků a služeb; orientovali se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu podniku společného stravování; využívali ekonomických informací pro zabezpečení provozu; uměli sestavovat nabídkové listy výrobků a služeb podle různých kritérií; využívali marketingové nástroje k prezentaci provozovny,nabídce služeb a výrobků,využívali prostředků podpory prodeje; vyhotovovali podnikové a obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou. e) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn.absolventi chápou kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; dodržují stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; dbají na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňují požadavky klienta (zákazníka, občana). f) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje, tzn. absolventi znají význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; zvažují při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; nakládají s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. g) Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu, tzn. absolventi chápou bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i klientů a zákazníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek pro získání či udržení certifikátu podle příslušných norem; dodržují příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, hygienické předpisy a zásady; používají osobní ochranné pracovní prostředky podle platných předpisů pro jednotlivé činnosti; 6

7 jsou připraveni spolupodílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí, dbají na používání pracovních nástrojů, pomůcek a technického vybavení odpovídajícího bezpečnostním a protipožárním předpisům; umí uplatňovat oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či při případném pracovním úrazu. Každý absolvent: znal své reálné odborné i osobnostní kvality, konstruktivně zvažoval své možnosti v oblasti profesní dráhy, měl základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích možností a příležitostí v regionu,uměl zjistit a posoudit alternativy svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání, vhodným způsobem prezentoval výsledky své práce i své dispozice k dalšímu profesnímu i osobnostnímu rozvoji, měl reálnou představu o kvalitě své práce,pracoval přesně,svědomitě a pečlivě,dosahoval kvalitních výsledků a konstruktivně přistupoval ke kritice a k odstraňování případných nedostatků, uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě,projevoval se jako hospodárný a loajální pracovník v pozici zaměstnance,měl vytvořeny základní předpoklady pro rozvoj vlastních podnikatelských aktivit. Absolvent po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky: ovládá jednoduchou i složitou formu obsluhy ovládá druhy a techniky odbytu, volí vhodné formy obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti,používá vhodný inventář, umí společensky vystupovat a profesionálně jednat ve styku s hosty,pracovními partnery a spolupracovníky, dbá na estetiku při pracovních činnostech, umí sjednávat odbyt výrobků a služeb,provádí vyúčtování dovede sjednat nákup surovin,potravin a dalšího materiálu, zpracovává kalkulaci cen výrobků a služeb, zná způsob přípravy běžných pokrmů české kuchyně i zahraničních kuchyní kontroluje kvalitu připravovaných pokrmů, právně uchovává pokrmy,esteticky dohotovuje a expeduje pokrmy a výrobky, uplatňuje požadavky na hygienu v gastronomii, má přehled o výživě různých skupin osob,,zná zásady racionální výživy,druhy diet a alternativní způsoby stravování, rozlišuje vlastnosti a technologickou využitelnost základních druhů potravin a nápojů, zná způsoby skladování potravin a nápojů, sestavuje menu,jídelní a nápojové lístky podle gastronomických pravidel,pravidel racionální výživy a dalších hledisek, používá technická a technologická zařízení v gastronomickém provozu a dbá na jejich údržbu orientuje se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu podniku společného stravování, využívá ekonomických informací pro zabezpečení provozu, 7

8 umí sestavovat nabídkové listy výrobků a služeb podle různých kritérií, využívá marketingové nástroje k prezentaci provozovny,nabídce služeb a výrobků,využívá prostředků podpory prodeje, vyhotovuje podnikové a obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, dodržuje stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti, dbá na zabezpečování parametrů kvality procesů,výrobků nebo služeb,zohledňuje požadavky zákazníka, zná význam,účel a užitečnost vykonávané práce,její finanční,popř.společenské ohodnocení, zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady,výnosy a zisk,vliv na životní prostředí,sociální dopady, nakládá s materiály,energiemi,odpady,vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí, chápe bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i spolupracovníků i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek pro získání či udržení certifikátu podle příslušných norem, dodržuje příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,protipožární předpisy a hygienické předpisy a zásady, používá osobní ochranné pracovní prostředky podle platných předpisů pro jednotlivé činnosti, je připraven spolupodílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí,dbá na používání pracovních nástrojů,pomůcek a technického vybavení odpovídajících bezpečnostním a protipožárním předpisům, uplatňuje nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či při případném pracovním úrazu Další výsledky vzdělávání Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním,občanském i osobním životě čte s porozuměním texty verbální,ikonické a čerpá z nich informace,rovněž tak i z textů kombinovaných,uživatelsky používá elektronická média, dovede se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce mluvenou i psanou formou tak,jak to vyžaduje komunikační situace, používá cizí jazyk jako prostředek dorozumívání a předávání informací v osobním,společenském i pracovním styku, má základní pro život potřebné znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti a disponuje základními dovednostmi pro aktivní občanský život, v oblasti právního vědomí má základní,pro život nepostradatelné znalosti a dovednosti, má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné pro orientaci na trhu práce,v pracovněprávních vztazích a v činnostech podniku, umí efektivně numericky počítat,odhadovat výsledek,rozumí kvantitativním a prostorovým vztahům, má vědomosti a dovednosti,s jejichž pomocí porozumí běžným, život ovlivňujícím přírodním jevům a procesům,zná zásady udržitelného rozvoje a ochrany zdraví, zná zásady správné životosprávy,relaxace a regenerace duševních a fyzických sil,umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, 8

9 s pomocí svých shora uvedených vědomostí a dovedností dovede identifikovat běžné problémy,s nimiž se v životě setká,a hledat způsoby jejich řešení, orientuje se v základních druzích umění a je schopen si z jejich nabídky informovaně vybrat pro vlastní obohacení i zábavu. Specifické výsledky vzdělávání Vzdělávání směřuje k tomu,aby v oblasti citů,postojů,preferencí a hodnot absolvent záměrně vyhledával potřebné informace,pracoval s nimi uvážlivě a kriticky, měl aktivní přístup k životu včetně života občanského a k řešení jeho problémů jednal odpovědně,tedy s patřičnou mírou kritičnosti,svobody,tolerance a solidarity,žil čestně, vážil si lidské svobody a lidských práv,preferoval humánní a demokratické hodnoty,přístupy a postupy před nedemokratickými, ctil život jako nejvyšší hodnotu, vědomě usiloval ve vztahu k jiným lidem a v jednání s nimi na základě své vlastní identity o empatii: v komunikaci s nimi a ve svém jednání se oprostil od předsudků,preferoval slušnost,vstřícnost a odpovědnost před intolerantním myšlením a jednáním, chránil životní prostředí a aktivně se zapojil do jeho udržování a zlepšování, jednal hospodárně,ctil hodnotu lidské práce a jejích výsledků,pečoval o majetek, pociťoval odpovědnost za vlastní zdraví,usiloval o zdravý životní styl a o zdokonalování své tělesné zdatnosti, preferoval hodnotné umění před pokleslými způsoby zábavy Kompetence klíčové, které rozvíjí obecné předpoklady žáků a jejich občanské vědomí Absolvent by se měl chovat hospodárně a šetrně s ohledem na životní prostředí. Měl by dovést řešit problémy a problémové situace, zejména identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat a dodržovat efektivní postupy při plnění úkolů. Uplatňuje pravidla společenského chování, spolupracuje s druhými lidmi, přijímá zodpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních, ví, jak přispívat k dobrým vztahům v kolektivu, jak řešit osobní konflikty a přistupovat k různým typům lidí. Pracuje s PC, využívá internet a další zdroje informací, dovede se jasně a srozumitelně vyjadřovat v písemné i ústní formě 1.3 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, podle platných právních norem a poskytuje střední vzdělání s výučním listem, dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 9

10 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu Název a adresa školy : Název školního vzdělávacího programu : Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, Kroměříž Číšník,servírka H/01 Kuchař-číšník Střední vzdělání s výučním listem 3leté denní Datum platnosti od: Popis celkového pojetí vzdělávání Učební kapacita škol pro učební obor číšník, servírka pokrývá potřeby regionu dostatečně. Učební kapacita oboru číšník, servírka v SŠHS Kroměříž, která je asi 30 žáků v ročníku odpovídá jak výukovým možnostem školy, tak přirozené obměně pracovníků v regionu. Na trhu rovněž chybí možnost kvalitních rekvalifikací a nabídka dalšího vzdělávání dospělých. Zajímavá je i skutečnost, že absolventi nacházejí zaměstnání v kvalifikovaných pozicích, avšak po určité době - po získání potřebných zkušeností z praxe z těchto dělnických povolání odcházejí, mnohdy i jako nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání, neboť v tomto pozdějším věku nemají možnost kariérního růstu a nespokojí se hlavně s platovým ohodnocením s kterým se spokojili jako absolventi školy. Na trhu práce pak existuje paradoxní situace, že zaměstnavatelům chybí uvedení odborníci a na druhé straně jsou tito odborníci evidovaní na trhu práce jako nezaměstnaní a odbornou práci odmítají vykonávat. Škola definuje svou vzdělávací strategii v oboru číšník, servírka jako jednotlivé zásady, které musí prolínat celým výchovně-vzdělávacím procesem. Vytvářet v žácích profesionální návyky, které budoucí zaměstnavatel bude využívat a které dostatečně ekonomicky ocení. Začlenit žáky již během studia mezi odborníky, o kterých odborná veřejnost ví a naopak žákům umožňovat navazovat kladné interpersonální vztahy, kterých si žáci mohou vážit a které mohou využívat při svém budoucím zaměstnání. K tomu slouží účast na různých soutěžích a seminářích v rámci regionu i celé ČR, kontakty se sociálními partnery již v průběhu studia, kontakty mezi žáky stejného oboru z jiných školy ČR. Vytvářet v žácích hrdost a kladný vztah ke škole, ve které se učí odbornému řemeslu. Vytvářet v žácích potřebu stále se do školy vracet pro nové odborné inspirace a mezilidské kontakty. Vytvářet v žácích potřebu dále se ve svém oboru vzdělávat a profesionálně růst Způsoby rozvoje občanských a klíčových kompetencí ve výuce Občanské kompetence 10

11 Žák se aktivně se zajímá o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti místního charakteru, diskutuje o aktuální ekonomické situace v ČR a ve světě, vyjadřuje svůj názor. Zařazení přednášek, rozhovorů, rozborů literárních děl a dalších vhodných témat a příkladů z praxe vede žáky k tomu, aby jednali odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný, aby dbali na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovali práva a osobnost druhých lidí, vystupovali proti nesnášenlivosti a diskriminaci, jednali v souladu s morálními principy, přispívali k uplatňování hodnot demokracie, aktivně se zajímali o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti lokálního charakteru a chápali význam životního prostředí pro člověka. Klíčové kompetence Komunikativní kompetence: Nejvíce se rozvíjí komunikace v českém jazyce. Je kladen důraz na rozšiřování a obohacování slovní zásoby, získávání nové terminologie z dějin literatury, literárních druhů a žánrů, žáci se zúčastní divadelních a filmových představení, je kladen důraz na chování, vystupování, reprezentaci školy i na dalších akcích pořádaných školou. Interpretací literárních děl zdůvodňuje své názory, postoje a myšlenky. Žáci vyjadřují vlastní prožitky z literárních děl, zpracovávají referáty písemnou formou. Potřebné informace získávají z odborné literatury a internetu. Pracují s textem, interpretují ho, vyjadřují vlastní názor referátem a diskusí. Hodnotí zhlédnuté divadelní a filmové představení, posoudí také chování spolužáků, jejich estetické vystupování na veřejnosti, popíší vhodné společenské chování. V odborných předmětech žáci řeší zadané odborné problémy. Určí vhodné suroviny pro určitý druh výrobku, charakterizují vlastnosti surovin a jejich vliv na kvalitu výrobku, využívají znalosti přírodovědných předmětů pro problematiku chemických reakcí v závislosti na složení látek, vysvětlují vlastnosti látek a jejich vztah k problematice vlastností potravin a technologie jejich úpravy, řeší technologické výpočty a technologické problémy, navrhnou vhodné technologické zařízení pro určitý druh výrobku a podmínky výroby, charakterizují jeho výhody a uvedou jak, ovlivní kvalitu výrobku. Své řešení prezentují, vysvětlí je a obhajují před spolužáky, reagují na jejich dotazy. To vede k rozvíjení schopnosti formulovat myšlenky srozumitelně a vyjadřovat se přiměřeně komunikační situaci v ústním projevu. Písemné zpracování seminárních prácí v předmětech přírodovědného charakteru chemie, fyzika a žákovského projektu v odborných předmětech s využitím vlastních znalostí, internetu a odborné literatury učí žáky formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, písemně zpracovávat odborná témata a různé pracovní materiály, jsou vedeni k dodržování jazykové i stylistické normy a odborné terminologie, schopnosti vyjadřovat se a při její prezentaci vystupovat v souladu se zásadami kultury osobního projevu a společenského chování. V cizím jazyce zvládají slovní zásobu jak obecnou tak i odbornou, frazeologii a související gramatické jevy. Zpracovávají překladová a gramatická cvičení, pracují s textem, výsledky své práce prezentují a rozvíjí tak schopnosti formulovat své myšlenky v cizím jazyce, jak ústně, tak i písemně, v dané komunikační situaci. Žáci si osvojí odbornou slovní zásobu pro svůj obor v cizím jazyce. Mají dostatečnou slovní zásobu a dokáží pojmenovat suroviny, popsat technologické postupy přípravy cukrářských výrobků a zařízení cukrárenského provozu. Umí komunikovat v běžných životních situacích, poskytnout osobní údaje, rozumí přiměřeně náročnému textu. S žáky se jedná tak, aby se posílilo jejich sebevědomí při používání cizího jazyka a zlepšila se jejich schopnost komunikace s lidmi v cizím jazyce. Personální kompetence: 11

12 Přítomnost žáků na odborných seminářích a jejich spolupráce s technology při ukázce vlastností a využití nových surovin a technologických postupů, nových strojů, zařízení a strojních technologií pro cukrářskou výrobu a prezentace vědomostí a diskuze při řešení problematiky přírodovědných předmětů s návazností na znalosti z odborných předmětů a poznatky a zkušenosti z odborných praxí a osobního života učí žáky, jak se chovat v různých situacích, učí je přijímat hodnocení výsledků svých znalostí a dovedností i ze strany jiných lidí, adekvátně reagovat, přijímat radu i kritiku, dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické i duševní zdraví. Žák dokáže komunikovat v běžných životních situacích a dokáže propojit poznatky a zkušenosti z odborné praxe s odbornou slovní zásobou. Sociální kompetence: Žáci jsou schopni v hodinách při řešení odborného problému pracovat v týmu, dovedou společně řešit zadané úkoly a podílet se na realizaci společných pracovních činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, uznávat autoritu nadřízených, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem. Na příkladech literárních děl a tvorby autorů, vlastní četbou a tvorbou referátů se seznamují s významem literatury v boji za práva člověka, dokáží zaujmout vlastní stanovisko k této problematice. Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy: Zadávání samostatných úkolů a zpracovávání samostatných prací ve všeobecně vzdělávacích předmětech, jako jsou gramatická cvičení a překlady umožňují žákům aplikovat znalosti gramatických pravidel a slovní zásoby a zhodnotit a odůvodnit své výsledky. Při matematických a chemických výpočtech,při tvorbě vzorců a názvů sloučenin, řešení fyzikálních úloh, provádění jednoduchých pokusů, hledání řešení problémových situací ve vztahu k výživě lidí, vlastnostem surovin, a k technologii, ale i v odborných předmětech při řešení odborných technologických úkolů jako je řešení problémových situací a analýza vzniklých situací při volbě vhodné suroviny a určení množství potřebných surovin pro daný výrobek, nahrazení suroviny která chybí jinou, analýze a řešení technologického problému ve výrobě, nahrazení strojního zařízení jiným,dochází u žáků ke schopnosti porozumět zadanému problému, určit jádro problému, získat informace k jeho řešení, navrhnout a zdůvodnit způsob řešení, zhodnotit dosažený výsledek, uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace. Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi: Při vyhledávání informací pro zpracování seminárních prací a žákovských projektů se žáci naučí pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z internetu, pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií. Aplikovat základní matematické postupy: Při řešení příkladů v matematice, chemii, fyzice a při konkrétních technologických výpočtech žáci volí odpovídající matematické postupy a techniky a používají vhodné algoritmy, umí 12

13 provést reálný odhad výsledku řešení. V odborných předmětech suroviny, technologie a v odborném výcviku při výpočtu množství surovin umí používat a správně převádět jednotky. Při určování kvality surovin, přepočtu rámcových technologických postupů využívají tabulky, diagramy a grafy. Kompetence k pracovnímu uplatnění: Absolventi: měli přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání; měli reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry, znali požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a byli schopni srovnávat je se svými předpoklady; byli připraveni přizpůsobit se změněným pracovním podmínkám; dokázali získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb; uměli vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli; znali práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; osvojili si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. získali pozitivní vztah k povolání a k práci jako druhu lidské aktivity, uvědomovali si rizika a dopady nezaměstnanosti pro jedince, rodinu a společnost; Způsob začlenění průřezových témat do výuky Jednotlivá průřezová témata jsou zařazována do tematických celků tak, aby svým pojetím vedla žáky k odpovědnému jednání ve vztahu k přírodě, k ekologii, k demokratické společnosti, vychovávaly žáka k zodpovědnosti, vztahu k práci a naučily je pracovat s informačními technologiemi při vyhledávání potřebných informací. Občan v demokratické společnosti: je realizováno formou referátů se zaměřením na realizaci výživové politiky státu a diskusí o dostupnosti potravin jednotlivým skupinám obyvatelstva u nás a v jiných zemích světa, o využití strojních technologií a jejich vlivu na cenovou politiku u výrobků. Žáci se naučí orientovat v masových médiích, využít je a kriticky hodnotit danou situaci a problematiku. V tematickém celku Hygienické předpisy v potravinářském průmyslu a Platné předpisy a normy v potravinářském průmyslu diskutují o zodpovědnosti pracovník vůči spotřebitelům a o dodržování norem a legislativních návaznostech sankcích. Žáci se seznámí také s vybranými faktory a skutečnostmi ze života, zejména mladých lidí, ve Velké Británii a srovnají je se životem v České republice, např. bydlení, práce pro komunitu, média, škola. Člověk a životní prostředí: tvoří otázka kvality životního prostředí se zaměřením na půdní a klimatické podmínky a jejich vliv na kvalitu obilovin a mouky a dalších potravin, ochrana 13

14 přírody, prostředí a krajiny. Dále do tohoto okruhu patří téma likvidace odpadních látek a účinky a likvidace toxických látek, ropných produktů, produktů jaderných reakcí a likvidace plastů., využití energií, tepelných motorů, jejich účinnost, teplotní roztažnost, klady a zápory různých druhů elektráren, ochrana před jaderným zářením, využití jaderné energie, život ve Sluneční soustavě. Ve vztahu k ekologii člověka je to zejména problematika koncentrace škodlivých látek v potravním řetězci, význam zdravé životosprávy. Tyto oblasti jsou realizovány formou prezentace žáků v power pointu a diskusí. Informační a komunikační technologie: používá software pro tvorbu odborných nebo reklamních dokumentů. Využívá internet k dalšímu vzdělávání, získávání informací při hledání podkladů pro tvorbě seminárních prací, žákovského projektu a referátů. Sociálně patologické jevy: toto téma je realizováno formou referátů, prezentací a diskuzí se zaměřením na vybrané sociálně patologické jevy: kouření tabákových výrobků, konzumace alkoholu a drog, krádeže, šikana, rasismus a xenofobie. Práce jsou zaměřeny na tyto jevy v prostředí kolektivního života dětí a mládeže, v němž dochází snadno k vytváření nevhodných a nebezpečných návyků. Ve svých prezentacích navrhují a popisují preventivní programy, protože výskyt sociálně patologických jevů u dětí a mládeže se neustále zvyšuje. Využívají mediální prostředky, literaturu, software a internet pro získávání informací a při hledání podkladů pro zpracování vybraných témat Finanční gramotnost: je zakomponována v předmětech matematika a ekonomika. 2.2 Organizace výuky Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium - denní forma. Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední odborné vzdělání. Závazné učivo všeobecného a odborného vzdělání je realizováno dle RVP učebního oboru H/01 číšník. Škola zajišťuje teoretické i praktické vyučování. Teoretická a praktická výuka probíhá v týdenních cyklech. Teoretická výchova je zajišťována v učebnách,odborných učebnách/informační a komunikační technologie,jazykové učebny,učebny výroby pokrmů a stolničení/. Teoretické vyučování je propojeno s praktickým vyučováním podle jednotlivých učebních plánů,které jsou pravidelně / 1 x měsíčně/konzultovány v předmětových komisích. V odborném výcviku Organizace odborného výcviku probíhá podle vypracovaných přeřazovacích plánů pro všechny ročníky jednotlivých učebních oborů a to vždy jeden týden teoretického vyučování a jeden týden odborného výcviku. Odborný výcvik je zajišťován ve střediscích praktického vyučování,na pracovištích praktického vyučování nebo u fyzických či právnických osob podnikajících v gastronomii. Všichni učitelé OV splňují požadovanou kvalifikaci. Instruktoři OV, kteří pomáhají učitelům OV na smluvních pracovištích jsou pečlivě vybíráni a i když požadovanou kvalifikaci 14

15 většinou nesplňují. Jsou však dostatečně proškoleni a úroveň jejich působení na žáky je velmi kvalitní. Materiální podmínky realizace ŠVP jsou velmi dobré. Odborný výcvik probíhá na pracovišti vlastní školní jídelny/ 2 kuchyně/,kavárny Slávie, nebo na pracovištích smluvně zajištěných u podnikatelských subjektů. Zde se jedná o zajištění OV v provozovnách v blízkosti školy, nebo ve výhodné dopravní vzdálenosti. Všechna pracoviště jsou zajištěna buď učiteli OV, nebo smluvně zajištěnými instruktory OV, za které zodpovídá zástupce ředitele pro odborný výcvik. K poskytnutí pracoviště pro odborný výcvik žáků jednotlivých ročníků a učebních oborů jsou uzavřeny písemné smlouvy mezi školou a vedoucími organizací, poskytující pracoviště pro zajištění odborného výcviku. Ve smlouvě jsou vždy vymezeny základní podmínky pro poskytování prostor a vybavení pracoviště. Teoretické vyučování zajišťují učitelé teoretického vyučování, probíhá podle platného rozvrhu vyučovacích hodin v učebnách školy v Kroměříži, Na Lindovce. Jsou využívány jak běžné učebny se základním vybavením (tabule, zpětný projektor, magnetofony pro výuku jazyků, plošné i prostorové pomůcky, ukázky surovin a materiálů apod.), tak učebny specializované výpočetní technika, psaní na stroji, tělocvičny, laboratoř, multimediální učebna s možností dataprojekce, videotechniky a kamerového snímání. Za příznivého počasí je pro tělesnou výchovu využíván sportovní areál školy na Kojetínské ulici fotbalový stadion, běžecká dráha, volejbalové a tenisové kurty včetně šaten a sprch. Další formy výuky (ad. 5 7) jsou začleňovány jak do odborného výcviku, tak do teoretického vyučování, vždy po domluvě ve vedení školy tak, aby byla dodržena kontinuita probírané látky v jednotlivých předmětech. Zvláště zahraniční exkurze a exkurze, vyžadující delší uvolnění z běžného vyučování, odsouhlasuje ředitelství školy. Stěžejní metody výuky využívané v rámci praktického a teoretického vyučování Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětů, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o získávání a rozvíjení požadovaných profesních znalostí,vlastností a schopností, dále profesní vystupování, estetické cítění, kultivované vyjadřování, konstruktivní a vstřícné jednání se zákazníky, obchodními partnery i spolupracovníky, spolupracovat, odpovědně rozhodovat apod. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce: -výklad s návazností na znalost žáků, -řízený rozhovor, -samostatné řešení úkolů, -skupinová práce, -práce s počítačem, -setkání s odborníky - prezentace firem ve škole s vlastní pracovní činností žáků -odborné exkurze -konzultační hodiny Přistupovat k jednotlivým žákům diferencovaně podle individuálních možností a věkových specifik. Autodidaktické metody jde zejména o náročnější samostatné práce žáků,učení v životních situacích,problémové učení,týmovou práci. Sociálně komunikativním aspektům učení a vyučování jde zejména o diskuse,panelové diskuse,brainstorming,brainwriting. 15

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/4/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CUKRÁŘ OBOR VZDĚLÁNÍ CUKRÁŘ 29-54-H/01 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 1. Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 2. Charakteristika

Více

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdělávacího programu: Gastronomie - nástavba Kód a název oboru vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia:

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Truhlář Kód: 33-56-H/01

Truhlář Kód: 33-56-H/01 Truhlář Kód: 33-56-H/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Truhlář ŠVP zpracován

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa.. 3 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.4 Učební plány 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura..... 17 Anglický

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE Integrovaná střední škola Slaný Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 69-51-H/01 Kadeřník ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č.

Více

Střední odborné učiliště potravinářské Praha Libušská 320, 140 02 Praha 4 Písnice

Střední odborné učiliště potravinářské Praha Libušská 320, 140 02 Praha 4 Písnice Střední odborné učiliště potravinářské Praha Libušská 320, 140 02 Praha 4 Písnice Školní vzdělávací program : Prodavač potravinářské zboží Platnost ŠVP: od 1. září 2009-1- Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa. 3 1.3 Charakteristika ŠVP.. 5 1.4 Učební plány... 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura... 17 Anglický

Více

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MONTÁŽNÍ PRÁCE oboru středního vzdělání s výučním listem ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ

Více

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení vzdělávání a certifikace

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 9 Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více