Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/ Content and Language Integrated Learning Obsahově a jazykově integrované učení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/03.0007. Content and Language Integrated Learning Obsahově a jazykově integrované učení"

Transkript

1 Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/ Content and Language Integrated Learning Obsahově a jazykově integrované učení

2 Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/ Content and Language Integrated Learning Obsahově a jazykově integrované učení Tato metoda integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka, dochází zde k propojování jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Jazyk je v tomto případě prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu (téma Gotiky) a ten se naopak stává zdrojem pro výuku jazyků. Mezi výhody této metody patří přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího jazyka, žáci používají cizí jazyk v naprosto přirozeném prostředí a ne v uměle vytvořených situacích, jak je tomu při klasických hodinách výuky jazyka. V rámci projektu byla tato výuka realizována hlavně v hodinách dějepisu, ale i při externích aktivitách (divadelní představení, průvodce po gotických památkách nebo při exkurzích). Použití této metody reaguje na velmi nízké využívání moderních výukových metod. Proto je základem ŠVP Gotika (metoda zážitkové pedagogiky), protože přináší zcela nový pohled na výuku cizího jazyka. Cílem je, aby výuka byla pro žáka mnohem více zajímavější, interaktivní, aby žáci získali větší prostor pro seberealizaci a vlastní tvorbu, aby se naučili jednak pracovat samostatně, ale i vzájemně spolupracovat na daném tématu. Tento manuál je třeba chápat jako studnici nápadů, ne jako vyčerpávající návod, jak metodu CLIL aplikovat ve výuce. Shrnuje zkušenosti našich pedagogů s výukou touto metodou a nabízí hotové vzorové hodiny, které mohou případní zájemci po krátkém nastudování použít. Dále nabízí i soupis zkušeností a doporučení, jak při implementaci metody CLIL postupovat.

3 ČÁST A

4 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/ A.STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST - výuka metodou CLIL (třídy 1.A, II.E, III.E) Cílem lekcí vyučovaných metodou CLIL bylo přiblížit témata známá z hodin dějepisu novou formou a v neobvyklých souvislostech a zároveň si procvičit některé gramatické jevyanglického jazyka. S ohledem na věk a jazykovou úroveň studentů je téma Středověké společnosti rozpracováno ve dvou variantách. Verze pro mladší studenty proto obsahuje méně termínů, aktivit a jednodušší text i otázky. V rámci jednotlivých aktivit je důležité ponechat prostor a čas pro diskusi, pomocná vysvětlení a nápovědy v angličtině, které napomohou studentům se zorientovat v příslušné aktivitě nebo historických pojmech. U mladších žáků je vhodné si ověřit, zda úkolu rozumí a jsou schopni ho provést i občasnými otázkami v mateřském jazyce a překladem obtížných anglických slov. Zvláště první aktivita obsahuje výrazy, kteréby se z pohledu studentů mohly rozdělit do tří skupin slova, která běžně znají (např.pope, knight, servant), slova, jejichž význam mohou odhadnout (např.nobleman, bishop, armour) a slova, u nichž potřebují nápovědu (např.priest, craftsman, pilgrim). Vzhledem k tomu, že celá slovní zásoba aktivity A. je využívána i v následujících úkolech, je třeba si skutečně ověřit, že studenti všemu porozuměli. Nehledě na fakt, že v každé skupině bývá několik žáků se slabšími znalostmi, ať už z dějepisu nebo anglického jazyka, a ti by bez důkladného porozumění později brzdili své spolužáky, neboť se velmi často pracuje ve dvojicích či malé skupině. Další aktivity nabízejí mladším žákům náhled do různých oblastí života ve středověku,a to formou přesmyček, hledáním chyb nepozorného mnicha, který špatně opsal text popisující činnost mnichů v klášteře, nebo sestavováním názvů nejčastějších gotických staveb ze sady kartiček. Závěrečná část varianty pro mladší studenty zúročuje veškerou slovní zásobu a procvičuje základní větné vazby a přítomný čas v prosté i průběhové formě. Černobílý obrázek hodovní síně anglického hradu Skipton si žáci mohou pro zpestření vybarvit pastelkami. Vyvrcholením celé dvouhodinové lekce je předvedení vlastních textů vytvořených v rámci aktivity E. samotnými žáky před celou třídou. Verze pro starší studenty je mnohem náročnější, časově i jazykově, a obsahuje dvě základní části Středověká společnost a Gotická architektura v České republice. Téma středověku je studentům prvního ročníku dobře známé, proto je možné se více soustředit na jazykovou stránku celé lekce, která probíhá převážně v angličtině. Občas je nutné se uchýlit k češtině, protože i tady platí to samé co u mladších žáků v každé třídě se najdou studenti, kteří nejsou jazykově příliš zdatní

5 a při neporozumění zadání mohou později brzdit spolužáky ve své pracovní skupině určené vyučujícím. První čtyři aktivity pracovních listů na téma Středověká společnost se věnují rozmanitým lidem a činnostem tohoto období, z jazykového hlediska je procvičováno rozlišení pravidelných a nepravidelných sloves, jejich tvar v minulém čase a příčestí trpné. Samostatnou kapitolu tvoří aktivita C., v níž se studenti v širším záběru soustředí na tzv. zpodstatnělá přídavná jména, z nichž některá běžně používají, jiná se prostřednictvím této aktivity teprve naučí, a to za pomoci definic rozepsaných na kartičky. Poslední dvě aktivity, E. a F., se věnují základní slovní zásobě středověké architektury,obecným názvům staveb, tehdy používaných stavebních materiálů a funkcím gotických staveb. Studenti se učí pracovat účelně se slovníkem a připravit si dostatečnou znalostní základnu pro nadcházející lekci na téma Gotická architektura v České republice. První část pracovního listu tohoto tématu je tvořena aktivitou založenou na nápovědích v angličtině, studenti se snaží uhodnout deset významných českých gotických památek a zakreslit je do obrysu České republiky, který je součástí pracovního listu. Vzhledem k tomu, že tato aktivita kromě historických a jazykových znalostí vyžaduje i vědomosti zeměpisné, je nutností i zpestřením mít k dispozici také nástěnnou zeměpisnou mapu, na níž studenti mohou uhodnuté gotické památky vyznačit např.barevným lepicím lístkem. Vyučující rovněž využívá předem připravenou prezentaci s fotografiemi zmíněných památek, popř.internetu a příslušných webových stránek jednotlivých památek. Vyvrcholením všech aktivit u starších studentů je smyšlený rozhovor se stavitelem či zakladatelem jedné z českých gotických památek a jeho prezentace před celou třídou. Závěr. Základním přínosem všech hodin odučených metodou CLIL v tomto projektu je nenásilná forma zopakování všech základních důležitých aspektů života ve středověku, ať už se jedná o lidskou společnost nebo gotické kulturní památky. Z jazykového hlediska je to především možnost vyjadřovat se v cizím jazyce vlastními slovy, ujistit se, že jeden termín lze popsat více způsoby, hledat nová spojení, využít vlastní fantazii a originalitu, což se projevilo zejména v závěrečných aktivitách u obou věkových skupin studentů. Samotná příležitost mluvit v angličtině o neobvyklém tématu znamená pro mnohé studenty zjištění, že jejich jazykové dovednosti jsou na dobré úrovni, že se mohou zbavit strachu z veřejného projevu v cizím jazyce. Na druhé straně, celá řada žáků tyto obavy překonat nedokáže a děti s minimálními znalostmi jazyka se stydí mluvit před zdatnějšími spolužáky. Proto by bylo vhodnější provádět tento typ výuky v menších skupinách, pokud možno na základě skutečné jazykové úrovně žáků.

6 METODIKA STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST - 2 pracovní listy, 1.A PROJEKT GOTIKA Aktivita A. -cíl: seznámení se a procvičení základní slovní zásoby na téma Středověká společnost -typ aktivity: přiřazování výrazů -forma práce: párová práce + frontální práce se třídou v rámci kontroly správného přiřazení termínů -poznámky: některé výrazy je možné zařadit do více skupin, studenti by se měli snažit obhájit svá rozhodnutí v angličtině pokud si studenti nejsou významem jisti, vyučující poskytne nápovědu v angličtině, problém může nastat např. se slovy page (páže) a squire (panoš) Aktivita B. -cíl:a)rozvinutí slovní zásoby a diskuse o životě ve středověku b)rozlišení pravidelných a nepravidelných sloves, tvoření minulého času a příčestí -typ aktivity: konverzace, gramatické cvičení -forma práce:rozřazování frází párová práce, gramatická část samostatná práce -poznámky: -rozdělení jednotlivých anglických frází do tří základních skupin středověké společnosti není striktně dané, záleží na názoru studentů, mnohem větší důraz je třeba klást na vyjadřování se v angličtině a schopnost vlastními slovy vysvětlit výsledky své práce Aktivita C. -cíl:tvoření zpodstatnělých přídavných jmen a jejich využití -typ aktivity:práce s kartičkami s předepsanými definicemi v angličtině -forma práce:skupinová práce /dva páry dohromady/ -poznámky: hledaný výraz z aktivity B. je the poor, možná definice people who have no money

7 vyučující nejdříve krátce vysvětlí příslušný gramatický jev, sadu kartiček se stejnými definicemi dostane každá čtveřice studenti společně prochází jednu definici za druhou /nezáleží na tom, zda dodržují pořadí či ne/ a snaží se uhodnout správné zpodstatnělé přídavné jméno vyučující kontroluje správnost odpovědí a v případě obtíží vypomáhá dalším vysvětlením nebo nápovědou v angličtině každé čtveřici zvlášť aktivita je zakončena kontrolou odpovědí v rámci celé třídy a přečtením smyšleného textu, který ilustruje využití tohoto gramatického jevu: The DEAD will be buried, the INJURED will be taken to hospital, the COURAGEOUS will fight on in the battle. Only the OLD, the BLIND, the SICK and the YOUNG will have to stay at home. The RICH may provide the POOR, the NEEDY and the UNEMPLOYED with weapons and food. It is necessary for everybody to avoid the WICKED. -správné odpovědi: 1.the blind, 2.the courageous, 3.the dead, 4.the injured, 5.the needy, 6.the old, 7.the rich, 8.the sick, 9.the unemployed, 10.the wicked, 11.the young Aktivita D. -cíl:porozumění textu -typ aktivity:doplnění chybějících slov do krátkého textu na středověké téma -forma práce:samostatná práce -poznámky: kontrola splněného úkolu proběhne nejdříve ve dvojicích, popř.ve čtveřicích, poté celá třída naráz na závěr studenti zkusí vysvětlit obtížnější slova v angličtině a přeložit je do češtiny -celý text: Tournaments were held so THAT knights COULD practise THE art of fighting. They came from near and far to test THEIR skills by jousting with one another. In a battle, EACH knight wore his OWN badge or coat OF arms so that people knew WHO he was. Heralds announced the contestants and trumpeters gave THE signal to charge. Each knight tried TO knock the other off his horse. The fight continued on foot until one knight was beaten. They were often injured or killed. Aktivita E.

8 -cíl:základní slovní zásoba gotická architektura, procvičení tvoření množného čísla v angličtině -typ aktivity: práce s myšlenkovou mapou -forma práce:skupinová práce /čtveřice/ -poznámky: krátká a jednoduchá aktivita, společně s následující aktivitou F. je přípravou pro samostatnou hodinu na téma Česká gotická architektura -správné odpovědi:a)secular architecture castles, bridges, stone houses, village houses b)religious architecture cathedrals, churches, chapels, monasteries Aktivita F. -cíl:rozšíření slovní zásoby na téma gotická architektura -typ aktivity:práce se slovníkem, diskuse -forma práce:skupinová práce /čtveřice/ -poznámky: v první části aktivity by studenti měli nejdříve zkusit vymyslet co nejvíce anglických výrazů sami, teprve poté, co vyčerpají vlastní slovní zásobu, začnou pracovat se slovníkem základní pojmy: stone, wood, sand, water, lime, mortar, thatch, shingle, clay, wickers, straw vyučující dle nutnosti usměrňuje a upřesňuje historické souvislosti -druhá část aktivity zabývající se funkcemi středověkých staveb skýtá prostor pro rozvoj konverzačních dovedností a vyjadřování vlastního názoru v cizím jazyce, proto i odpovědi mohou být formulovány různým způsobem, např. castles were built to protect the king s land, as protection against raiders, as symbols of power and authority, cathedrals meant a homage to God, there were tombs of nobility and church dignitaries, believers could pray there and take part in masses, Závěrečná poznámka: Základními pomůckami jsou kopie pracovních listů, kartičky s definicemi, tužky a slovníky. Je zcela na vyučujícím, zda správné odpovědi stačí kontrolovat pouze ústně nebo některé anglické výrazy napíšístudenti na tabuli. Výhodné je pracovat s interaktivní tabulí pracovní listy mohou být součástí prezentace a správné odpovědi mohou studenti vepisovat přímo na příslušné řádky.

9 METODIKA GOTICKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÉ REPUBLICE - 1 pracovní list, 1.A PROJEKT GOTIKA Pomůcky: kopie pracovních listů, mapa České republiky, prezentace s fotografiemi gotických památek z aktivity A., lepicí bloček s barevnými lístky Aktivita A. -cíl:poznávání českých gotických památek -typ aktivity:hádanky, využití zeměpisné mapy ČR -forma práce:párová práce, frontální výuka -poznámky: -tato aktivita je do značné míry založena na historických a zeměpisných vědomostech studentů, kontrola v plénu je nutná-po uhodnutí památky je jeden ze studentů vyzván, aby na zeměpisné mapě ukázal, kde se daná památka nachází - je možné na příslušné místo nalepit barevný lepicí lístek s názvem, výsledný efekt se ukáže na konci aktivity, kdy se studentům naskytne celkový pohled na významná místa české gotiky-vždy po uhodnutí památky vyučující promítne její fotografii na interaktivní tabuli studenti si památky zakreslí do obrysu mapy ČR na svém pracovním listu Aktivita B. -cíl:rozšíření seznamu významných památek české gotiky -typ aktivity:brainstorming a využití zeměpisné mapy ČR -forma práce:skupinová práce /čtveřice/ -poznámky: -krátká a rychlá aktivita, která studentům umožní uvědomit si rozsah gotické architektury v České republice -další gotické památky, např. Křivoklát, Bezděz, Švihov, klášter Zlatá koruna, Aktivita C. -cíl:využití znalostí z předchozích hodin z oboru historie i angličtiny -typ aktivity:vytvoření a předvedení dialogu na zadané téma

10 -forma práce:párová práce -poznámky: -studenti mohou používat slovník, ale především by měli využít slovní zásobu, kterou si procvičili v předchozích aktivitách -vyučující se při poslechu dvojic v rámci přípravy zaměřuje na správné použití slovesných časů dle studenty zvolené situace

11 METODIKA STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST - 2 pracovní listy, II.E + III.E. I.část:STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST A ARCHITEKTURA Pomůcky:kopie pracovních listů, sada kartiček pro aktivitu D. /jedna na každou čtveřici/, tabule + křída nebo interaktivní tabule /pro kontrolu písemné formy odpovědí, která je u mladších studentů nutná/ Aktivita A. -cíl:rozlišení základních společenských vrstev středověké společnosti -typ aktivity:rozřazování výrazů do tří skupin -forma práce:párová práce, frontální výuka /kontrola úkolu v plénu/ -poznámky: -vyučující v případě potřeby volí jednoduché nápovědy v angličtině dle jazykové úrovně žáků žáci se snaží komunikovat v angličtině jak mezi sebou, tak s vyučujícím-všechny výrazy žáci přeloží do češtiny /pouze ústně/některé výrazy mohou být zapsány do více skupin, např. uvedená zvířata, výrazy Bible, faith in God, pilgrim, cross náleží do všech tří skupin žáci si uvědomují význam křesťanství ve středověké společnosti na řádky vedle nakreslené koruny patří slova King a Queen Aktivita B. -cíl:procvičení pravidelných i nepravidelných forem množného čísla -typ aktivity:hádanky přesmyčky -forma práce:samostatná práce, kontrola v plénu -poznámky: -správné odpovědi je nutné napsat na tabuli nebo interaktivní tabuli, na které je promítán pracovní list -odpovědi:goat-goats, hen-hens, goose-geese, duck-ducks, cat-cats, sheep-sheep, fish-fish, pig-pigs, mouse-mice

12 Aktivita C. -cíl:porozumění textu -typ aktivity:vyhledání chyb v textu, spelling -forma práce:samostatná práce, párová práce- porovnání nalezených chyb -poznámky: počet chyb /10/ nemusí vyučující prozradit ihned, vyčkává, jak se žákům daří při kontrole odpovědí je výhodou použití interaktivní tabule s promítaným listem, nalezené chyby mohou žáci barevně opravit přímo na ní, opravené slovo vyvolaný žák hláskuje celé slova s chybnou hláskou, tak jak po sobě následují v textu:munks (monks), thier (their), bale (bake), wourk (work), wegetables (vegetables), foot (food), hangry (hungry), four (for), modastery,(monastery), illnessess (illnesses) -opravený celý text: Monks live in monasteries. They spend most of their time praying. Some of them work in the kitchen, cook and bake bread. They work in the garden, too. They have to grow vegetables, fruits and herbs. They also give some food to poor and hungry people. They allow travellers to stay for a night or two in the monastery. Some monks study different illnesses and run a hospital. Aktivita D. -cíl: základní slovní zásoba středověké stavby -typ aktivity:tvoření slov ze sady kartiček s částmi těchto výrazů a zařazení do příslušné skupiny -forma práce:skupinová práce /čtveřice/ -odpovědi:a)světské stavby castles, bridges, stone houses, village houses b)církevní stavby cathedrals, churches, shapels, monasteries

13 II.část: SKIPTON CASTLE The Banqueting Hall Pomůcky:kopie pracovních listů, kopie hodovní síně anglického hradu Skipton Castle, pastelky, interaktivní tabule, přístup k Internetu, slovníky Úvodní poznámka:celá tato lekce je založena na práci s černobílým obrázkem hodovní síně hradu Skipton, žáci si v jednotlivých aktivitách procvičují různé gramatické jevy a zároveň upevňují slovní zásobu získanou v lekci předchozí Zdroj: Aktivita A. -cíl:procvičení způsobového slovesa can v otázce i odpovědi, základní číslovky -typ aktivity:práce s černobílým obrázkem -forma práce:párová práce -poznámky: -před započetím této aktivity je možné žákům prostřednictvím Internetu ukázat, kde se opravdu hrad Skipton nachází, webové stránky jsou velmi nápomocné, obsahují i mapu celé Velké Británie, lze zmenšovat či zvětšovat její jednotlivé části, žáci tudíž mohou hádat, kde hrad hledat -poté je možné nechat na interaktivní tabuli černobílý obrázek hodovní síně nebo při kontrole odpovědí její barevnou verzi lépe se pak počítají jednotlivé osoby a věci Aktivita B. -cíl:procvičení gramatických vazeb there is / there are v otázce i odpovědi -typ aktivity:práce s černobílým obrázkem -forma práce:samostatná práce -poznámky: -žáci si mohou při plnění úkolů dotazované osoby vymalovat, aby se lépe orientovali v obrázku vyučující klade důraz na odpovídání celou větou

14 Aktivita C. -cíl:procvičení přítomného času průběhového -typ aktivity:práce s černobílým obrázkem, zapojení dětské fantazie -forma práce: skupinová práce /čtveřice/ Aktivita D. -cíl:procvičení přítomného času prostého -typ aktivity:vytvoření krátkého textu v angličtině na zadané téma -forma práce:párová práce -poznámky: -vyučující s každou dvojicí zvlášť postupně prochází vznikající text, upozorňuje na chyby a povzbuzuje fantazii žáků / zatímco ostatní nadále pracují/ -použití slovníků není podmínkou, stačí využití slovní zásoby z předchozích aktivit Aktivita E. -cíl:prezentace vlastního textu celé třídě -typ aktivity:čtení v angličtině nahlas -forma práce:párová práce -poznámka: -vzhledem k tomu, že text je výtvorem dvou žáků, měli by se o čtení před třídou podělit

15 Pracovní listy pro část A

16

17 18 CARDS FOR THE ACTIVITY D a) světské stavby CAST LES BRID GES STONE HOU SES VILLAGE HOU SES b) církevní stavby CHUR CHES CHAP LES CATHE DRALS MONA STERIES

18

19

20

21

22

23

24 S K I P T O N C A S T L E The Banqueting Hall A.Answer the questiones. Begin your answers with I can see.. 1.How many musicians can you see in the picture? 2.How many cats can you see in the picture?.. 3.How many dogs can you see in the picture?. 4.How many candles can you see in the picture? 5.How many windows can you see in the picture?.. 6.How many ladies can you see in the picture? 7.How many servants can you see in the picture?. 8.How many tables can you see in the picture?. 9.How many chairs can you see in the picture?. B.Answer these questiones. Focus on the beginnig of your replies: /. 1.Is there a monk in the hall? 2.Is there a nun there?. 3.Is there a fool with jingle-bells? 4.Are there kings and queens in the banqueting hall?. C.Work in pairs, look at the picture and give some details. Use your imagination. 1.What are the people drinking?.. 2.What are the people eating?.. 3.What are the people talking about?... D.Work in pairs. Choose one of the people in the picture and try to think about his or her life. Give the person a name and talk about his or her daily routines. Use Present Simple Tense. You may use a dictionary. E.Read about your hero to another pair of students.

25 ČÁST B

26 Poznámky ke CLIL hodinám a metodice Obecně Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/ Následující poznámky ke CLIL hodinám vyjadřují pouze pohled z hlediska učitele jazyka. Příprava CLIL hodin i jejich samotná výuka je náročná, a to z důvodů časových, obsahových i obecně manažerských. CLIL hodiny jsou ze své podstaty hodiny, které přesahují z jednoho předmětu do druhého, a to často v kombinacích, které neodpovídají běžným aprobačním kombinacím učitele. Proto je učitel jazyka nucen zabývat se odborně předmětem, který je pro něj nový; musí si shánět i základní informace, které oborový učitel zná zcela samozřejmě, tudíž tráví spousty hodin procházením internetu, primární i sekundární literatury, konzultacemi s kolegy učícími daný předmět, i s kolegy vyučujícími informační technologie, neboť jak znalosti práce s počítačem, tak technické vybavení běžných kabinetů, nejsou pro tuto práci dostačující. Dalším časově náročným aspektem jsou slepé uličky učitel prozkoumává a zpracovává mnoho materiálu, který se ve výsledku ukáže jako nepoužitelný. Výsledné hodiny jsou proto pouhou špičkou ledovce. Učitel jazyka učící CLIL se musí stát kompetentním i v rámci daného omezeného tématu pro žáky je demotivující, pokud má učitel přístup já tomu odborně nerozumím, ale řeknu vám to anglicky. Musí být připraven odpovídat na doplňující otázky žáků, což vyžaduje pečlivou přípravu a studium širšího okruhu, než je téma konkrétní CLIL hodiny. Po osobních zkušenostech s přípravou různých CLIL hodin se domnívám, že zpočátku je dobré začít CLIL hodinami v rámci své aprobace, jako v tomto případě kombinace angličtiny a literatury, popř. dějepisu. I přesto se může stát, že budou nutné konzultace s jinými učiteli. Z toho důvodu je přínosné, pokud je CLIL podporován i ředitelstvím školy, aby učitelé aktivně učící CLIL měli větší možnost setkat se s vstřícným přístupem ze strany svých kolegů (co se např. konzultační doby týče). Pochopení a vstřícnost ze strany mých kolegů bylo pro mě osobně velmi příjemným zjištěním, protože pro všechny zúčastněné se jedná o práci ve volném čase; o to je cennější, když byli ochotni mi pomoci a poradit. V zásadě je možné pro učitele jazyka připravit kvalitní CLIL hodinu s přesahem i do předmětu, který je humanitním vědám velmi vzdálen např. chemie. Časové nároky na přípravu takové hodiny ovšem vzrůstají a zajisté se projeví i učitelova erudice ve zvládnutí učitelského řemesla např. schopnost předvídat potencionální problémy i řešit aktuální situaci ve třídě. Hodiny CLIL kladou nároky i na to, jak učitel zvládá třídu, jak se orientuje při nečekaných situacích, jak řeší nepříjemné a frustrující okamžiky. Je vhodné, aby byl učitel CLIL předem informován o

27 specifikách žáků (např. dyslexie, zdravotní omezení a pod), a nebyl tak zaskočen nečekanou situací a mohl adekvátně reagovat, či potencionálním problémům předcházet. Předpoklady a realita CLIL hodiny na téma The Chronicle of so called Dalimil, and Czech Patriotism byly odučeny ve třech třídách kvarta, kvinta a 1.B, a hodina Strategie překladu pouze v jazykově nejpokročilejší třídě, v kvintě. Předpokládané mínusy: s třídami kvarta a 1.B jsem se nikdy předtím nesetkala a většinu studentů jsem neznám jménem CLIL hodina proběhne v celé třídě (jako v literatuře či dějepisu), přestože jazyková výuka probíhá v tzv. půlené třídě Předpokládané plusy: Realita: kvinta je nejpokročilejší třída, tudíž budou minimální problémy s angličtinou část kvinty znám z předchozích let, tudíž se můžu obracet na studenty, kteří mi pomohou Je předmětem učitelského odhadu a zkušenosti, jestli je dobré žáky předem připravit na CLIL a informovat je, co je čeká, nebo nic nevysvětlovat a rovnou začít s výukou. Ze zkušenosti mé i mých kolegyň není ani jeden přístup správně či špatně a závisí na kvalifikovaném odhadu učitele. Může se lišit třída od třídy. Zvolila jsem přístup s vysvětlením zvláště ve třídách mně neznámých jsem považovala za vhodné se tímto způsobem s žáky trochu seznámit a naladit je na to, že je bude učit někdo jiný a trochu jinak. Ubralo to bohužel čas z hodiny. CLIL hodina v celé třídě, tj. cca 30 žáků, je velmi obtížná, obzvlášť pokud žáci nejsou ochotní spolupracovat, či je nutný individuální přístup k více žákům. Než si žáci na CLIL zvyknou, je podle mě oboustranně únosnější zvolit hodiny s menším počtem žáků (půlené hodiny, semináře, nepovinné předměty atd.). V případě, že učitel připraví kvalitní CLIL hodinu, považuji za klíčový aspekt úspěšnosti hodiny přístup žáků. Tatáž hodina odučená v různých třídách vyznívá i radikálně jinak doporučuji odučit stejnou hodinu v různých třídách, aby učitel nebyl zbytečně demotivován neúspěchem v jedné skupině. Z daných tříd mám subjektivně nejlepší pocit z kvarty, třídy, kterou jsme neznala a která neměla příliš dobrou pověst ve smyslu chování a pracovní morálky. Nejenže vše zvládli po stránce jazykové, ochotně se účastnili všech naplánovaných aktivit a byli zvládnutelní i v počtu cca 30 žáků, ale dokonce došlo i ke spontánní a kultivované diskusi vyvolané tématem. Výuka v 1.B probíhala podle očekávání problémem byla aktivita ve dvojicích, při které měli žáci vyhledávat v tabulce věty a zapisovat je. Z metodického hlediska není tento postup příliš běžný, a žáci se s ním setkali poprvé. Vzhledem k jejich nepříliš vřelému vztahu k učení a malé koncentrovanosti na zadání, bylo nutné každé dvojici zvlášť vysvětlit princip aktivity, což bylo pro mne úmorné a málo efektivní. Stejná aktivita vyzněla v druhých dvou třídách úplně jinak žáci okamžitě pochopili zadání a mnozí měli napsanou první větu dříve, než jsem úkol vysvětlila v plné šíři. Domnívám se, že nezvyklé aktivity je dobré zařazovat do CLIL hodiny i s rizikem, že budou problematické a můžou nevyjít. Je to do velké míry otázka založení učitele podle mého názoru učitel musí občas riskovat a zařazovat do hodin nové a nezvyklé postupy a aktivity. Předpokládám, že

28 učitelům CLIL hodin to nebude dělat problém, protože celá výuka CLIL je rizikem a pokusem jak pro učitele, tak pro žáky. Hodina Strategie překladu byla odučena pouze v nejpokročilejší třídě, tj. kvinta. Vzhledem k pomalému tempu, které připisuji zejména neochotě žáků spolupracovat, se ukázalo vhodným rozdělit legendu do kratších úseků a přidělit práci na překladu skupinám žáků. Stejný postup navrhuji i pro třídy méně jazykově zdatné, popř. lze pro tuto aktivitu vybrat pouze část legendy. Paradoxně nejhorší pocit mám z kvinty třídy jazykově nejpokročilejší a mně nejznámější. V převážné většině nebyli žáci ochotni spolupracovat a byly zjevné velké rozdíly v jejich přístupu k hodině. To mou práci velmi ztěžovalo, místy znemožňovalo. Druhou hodinu (Strategie překladu) zkomplikoval fakt, že někteří studenti neabsolvovali tu první, a tudíž nepovažovali za nutné pracovat ve druhé hodině. Závěry a zkušenosti CLIL je náročný, ale smysluplný krok žáci zejména víceletého studia dostávají nový impuls, všichni žáci jsou díky této metodě více uvedeni do životní reality jazyk je nejen cílem, ale i prostředkem, stoprocentní jazyková správnost není cílem (a tudíž chyby by neměly být pro studenty zábranou v mluvení či plnění zadání) nutnost vzít na vědomí aspekty komplikující situaci učitele: - velký počet žáků ve třídě - nezvyklost metody CLIL a obavy z ní plynoucí - nespolupráce studentů - časová náročnost příprav - vyčerpávající průběh hodiny i v případě, že probíhá hladce - v případě nespolupráce žáků je při izolované CLIL hodině obtížné žáky motivovat k práci - předem obtížně stanovitelné tempo práce žáků nutnost vzít na vědomí aspekty komplikující situaci studentů: - učí je jiný učitel než obvykle - nezvyklá situace učí se jazyk nebo předmět? - k čemu je to dobré? Jakákoli jinakost a nezvyklost mohou být plusem i mínusem, podle okolností. Aby učitel tolik nepropadal frustraci či euforii, měl by si být vědom toho, že každá třída může na stejný podnět reagovat jinak. Tipy: 1) Modifikace příprav zjednoduší aplikaci téhož ve třídách s různou úrovní jazyka, motivací k učení a soustředěnosti na práci. Např. hodina The Chronicle of so called Dalimil, and Czech Patriotism byla odučena ve dvou modifikacích: česky s vkládanou anglickou slovní zásobou (plus dril výslovnosti, podpoření slovní zásoby umístěním na tabuli po celou dobu výuky, častějšími odkazy na tuto slovní zásobu a překlady) a anglicky s důrazem na stejnou anglickou slovní zásobu (umístěním slovní zásoby na tabuli po celou dobu výuky). Tato hodina byla v případě slabší třídy rozdělena do dvou vyučovacích hodin, naopak pokročilejší třída ji zvládla celou za jednu vyučovací hodinu a bylo možné rozšířit téma o následující hodinu Strategie překladu.

29 2) Danou přípravu je možno osvěžit improvizovanými vstupy. Např. při aktivitě vyhledávání slov v tabulce jsem zjistila, že třída je poměrně hravá a soutěživá. Abych upevnila slovní zásobu prezentovanou před touto aktivitou ve dvojicích, vrátila jsem se k ní s novým zadáním: Vyberte si jedno slovo a utvořte větu, která se bude významově pojit k našemu tématu. Vzhledem k tomu, že jazykovým cílem předchozí aktivity byla větná skladba, byla tato vsuvka nanejvýš vhodná. Použitá slova jsem na tabuli přesunovala stranou, aby žáci měli přehled, která slova ještě nebyla použita a využili celou slovní zásobu. Žáci spontánně začali kombinovat slova mezi sebou a sami si vytvořili soutěž o to, kdo dokáže použít maximální množství slov v jedné větě. V druhé třídě jsem se pokusila vzbudit jejich zájem a motivovat je alespoň k mírné aktivitě stejnou hrou, ale žáci vůbec nespolupracovali a tato vsuvka neměla smysl. Ve třetí třídě jsem tuto aktivitu nezařadila vůbec, převážně z časových důvodů. 3) Při používání obrazových materiálů či některých cvičení je výhodné využít techniku interaktivní tabuli, projektor atp. v případě, že je její užití spolehlivé. Pokud ne, domnívám se, že zmíněná technika pouze zvyšuje stres učitele. 4) Neklást si při zavádění CLIL příliš vysoké cíle zpočátku stačí drobné clilové vsuvky do běžných hodin. Učitelé jazyků velmi často užívají texty se zaměřením zeměpisným, literárním, ekologickým atp, ale učitelé ostatních předmětů cizí jazyk ve svých hodinách většinou nepoužívají. Vzhledem k poměrně velké obavě nejazykářů použít cizí jazyk, mohou tito učitelé, kteří se přes jazykový handicap chtějí CLILu věnovat, zařazovat krátké desetiminutovky v cizím jazyce, nebo jen slovíčka (viz výklad v české modifikaci by myslím byl použitelný i pro učitele literatury či dějepisu s žádnou nebo jen drobnou předchozí jazykovou přípravou), jejichž výběr, výslovnost a pravopis mohou předem zkonzultovat s učitelem jazyka.

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra jazyků JASPEX Metodika angličtiny v praxi sborník jazykového projektu JARO II Jana Čadová, Kamila Dolejší, Monika Hřebačková

Více

ČTĚTE NÁŠ ZPRAVODAJ ANEB JAK SE DĚLAJÍ NOVINY

ČTĚTE NÁŠ ZPRAVODAJ ANEB JAK SE DĚLAJÍ NOVINY I N V E S T I C E D O R O Z VO J E VZ D Ě L ÁVÁ N Í ČTĚTE NÁŠ ZPRAVODAJ ANEB JAK SE DĚLAJÍ NOVINY Metodická příručka k modulu projektové výuky cizích jazyků Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele Miroslav Kučera, Lukáš Bajer a kolektiv Příručka byla vypracována ve spolupráci s Jednotou

Více

Manuál implementace tématu GOTIKA do ŠVP gymnázia. Zavádění ŠVP na Gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/03.0007

Manuál implementace tématu GOTIKA do ŠVP gymnázia. Zavádění ŠVP na Gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/03.0007 Manuál implementace tématu GOTIKA do ŠVP gymnázia Zavádění ŠVP na Gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/03.0007 Základní charakteristika projektu Průvodce po gotických památkách Projekt je určený pro

Více

Metodická příručka pro učitele ústní zkouška. Jana Penicová. Hana Bártková

Metodická příručka pro učitele ústní zkouška. Jana Penicová. Hana Bártková Metodická příručka pro učitele ústní zkouška Jana Penicová Hana Bártková Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou CZ.1.07/1.3.05/11.0006 OPAVA 2011 Název: Autor: Metodická příručka pro učitele

Více

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra anglického jazyka Diplomová práce Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Více

Think English. 3 / 18yrs Think English Project

Think English. 3 / 18yrs Think English Project arn to le y a w r e t s a The f Think English 3 / 18yrs Think English Project Průvodní materiál pro školy Jazykové centrum ES Education Services, s.r.o. Průvodní materiál pro školy Jazykové centrum ES

Více

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků. The British Council ve spolupráci

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta pedagogická

Technická univerzita v Liberci Fakulta pedagogická Technická univerzita v Liberci Fakulta pedagogická Katedra: Studijní program: Studijní obor: primárního vzdělávání Učitelství pro ZŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Prezentace slovní zásoby ve výuce anglického

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání Katedra: Studijní program: M7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní

Více

EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY MANUÁL EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Publikaci vydala Okresní hospodářská komora Jihlava v rámci realizovaného projektu EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY registrační číslo CZ.1.07/3.2.09/01.0022,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: ANGLICKÉHO JAZYKA Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZŠ Studijní obor: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Proč studovat jazyky v zahraničí

Proč studovat jazyky v zahraničí KVĚTEN SRPEN 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Pomaturitní jazykové studium Asijské jazyky na vzestupu VŠ A VOŠ Studijní pobyty v zahraničí Univerzity třetího věku PRÁCE Jak se připravit na pohovor KURZY Právní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání 1 OBSAH OBSAH...2 1. CHARAKTERISTIKA 2. VZDĚLÁVACÍHO OBDOBÍ:...3 2. UČEBNÍ OSNOVY PRO 4. - 5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO

Více

Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách

Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bakalářská práce Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách Vedoucí práce:

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL 1 Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL sborník z konference Texty tohoto Sborníku recenzovala Mgr.Gabriela Klečková, Ph.D., FPE ZČU v Plzni. Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze,

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Moderní metody výuky v ekonomice. Ing. Veronika Vogeltanzová

Moderní metody výuky v ekonomice. Ing. Veronika Vogeltanzová Moderní metody výuky v ekonomice Ing. Veronika Vogeltanzová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Abstrakt česky Moderní metody výuky vedou studenty k rozvíjení osobnosti a zkvalitnění výuky. Každý učitel

Více

Didaktické hry pro nácvik lexikální a gramatické roviny německého jazyka

Didaktické hry pro nácvik lexikální a gramatické roviny německého jazyka Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: primárního vzdělávání Národní škola Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Didaktické hry pro nácvik lexikální a gramatické

Více

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ 14: Pedagogika, psychologie Waldorfská pedagogika Waldorf education Autor: Adéla Vlčková Interní konzultant: Mgr. Petr Klier Externí konzultant: Mgr. Milena Vlčková

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více