Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/ Content and Language Integrated Learning Obsahově a jazykově integrované učení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/03.0007. Content and Language Integrated Learning Obsahově a jazykově integrované učení"

Transkript

1 Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/ Content and Language Integrated Learning Obsahově a jazykově integrované učení

2 Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/ Content and Language Integrated Learning Obsahově a jazykově integrované učení Tato metoda integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka, dochází zde k propojování jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Jazyk je v tomto případě prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu (téma Gotiky) a ten se naopak stává zdrojem pro výuku jazyků. Mezi výhody této metody patří přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího jazyka, žáci používají cizí jazyk v naprosto přirozeném prostředí a ne v uměle vytvořených situacích, jak je tomu při klasických hodinách výuky jazyka. V rámci projektu byla tato výuka realizována hlavně v hodinách dějepisu, ale i při externích aktivitách (divadelní představení, průvodce po gotických památkách nebo při exkurzích). Použití této metody reaguje na velmi nízké využívání moderních výukových metod. Proto je základem ŠVP Gotika (metoda zážitkové pedagogiky), protože přináší zcela nový pohled na výuku cizího jazyka. Cílem je, aby výuka byla pro žáka mnohem více zajímavější, interaktivní, aby žáci získali větší prostor pro seberealizaci a vlastní tvorbu, aby se naučili jednak pracovat samostatně, ale i vzájemně spolupracovat na daném tématu. Tento manuál je třeba chápat jako studnici nápadů, ne jako vyčerpávající návod, jak metodu CLIL aplikovat ve výuce. Shrnuje zkušenosti našich pedagogů s výukou touto metodou a nabízí hotové vzorové hodiny, které mohou případní zájemci po krátkém nastudování použít. Dále nabízí i soupis zkušeností a doporučení, jak při implementaci metody CLIL postupovat.

3 ČÁST A

4 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/ A.STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST - výuka metodou CLIL (třídy 1.A, II.E, III.E) Cílem lekcí vyučovaných metodou CLIL bylo přiblížit témata známá z hodin dějepisu novou formou a v neobvyklých souvislostech a zároveň si procvičit některé gramatické jevyanglického jazyka. S ohledem na věk a jazykovou úroveň studentů je téma Středověké společnosti rozpracováno ve dvou variantách. Verze pro mladší studenty proto obsahuje méně termínů, aktivit a jednodušší text i otázky. V rámci jednotlivých aktivit je důležité ponechat prostor a čas pro diskusi, pomocná vysvětlení a nápovědy v angličtině, které napomohou studentům se zorientovat v příslušné aktivitě nebo historických pojmech. U mladších žáků je vhodné si ověřit, zda úkolu rozumí a jsou schopni ho provést i občasnými otázkami v mateřském jazyce a překladem obtížných anglických slov. Zvláště první aktivita obsahuje výrazy, kteréby se z pohledu studentů mohly rozdělit do tří skupin slova, která běžně znají (např.pope, knight, servant), slova, jejichž význam mohou odhadnout (např.nobleman, bishop, armour) a slova, u nichž potřebují nápovědu (např.priest, craftsman, pilgrim). Vzhledem k tomu, že celá slovní zásoba aktivity A. je využívána i v následujících úkolech, je třeba si skutečně ověřit, že studenti všemu porozuměli. Nehledě na fakt, že v každé skupině bývá několik žáků se slabšími znalostmi, ať už z dějepisu nebo anglického jazyka, a ti by bez důkladného porozumění později brzdili své spolužáky, neboť se velmi často pracuje ve dvojicích či malé skupině. Další aktivity nabízejí mladším žákům náhled do různých oblastí života ve středověku,a to formou přesmyček, hledáním chyb nepozorného mnicha, který špatně opsal text popisující činnost mnichů v klášteře, nebo sestavováním názvů nejčastějších gotických staveb ze sady kartiček. Závěrečná část varianty pro mladší studenty zúročuje veškerou slovní zásobu a procvičuje základní větné vazby a přítomný čas v prosté i průběhové formě. Černobílý obrázek hodovní síně anglického hradu Skipton si žáci mohou pro zpestření vybarvit pastelkami. Vyvrcholením celé dvouhodinové lekce je předvedení vlastních textů vytvořených v rámci aktivity E. samotnými žáky před celou třídou. Verze pro starší studenty je mnohem náročnější, časově i jazykově, a obsahuje dvě základní části Středověká společnost a Gotická architektura v České republice. Téma středověku je studentům prvního ročníku dobře známé, proto je možné se více soustředit na jazykovou stránku celé lekce, která probíhá převážně v angličtině. Občas je nutné se uchýlit k češtině, protože i tady platí to samé co u mladších žáků v každé třídě se najdou studenti, kteří nejsou jazykově příliš zdatní

5 a při neporozumění zadání mohou později brzdit spolužáky ve své pracovní skupině určené vyučujícím. První čtyři aktivity pracovních listů na téma Středověká společnost se věnují rozmanitým lidem a činnostem tohoto období, z jazykového hlediska je procvičováno rozlišení pravidelných a nepravidelných sloves, jejich tvar v minulém čase a příčestí trpné. Samostatnou kapitolu tvoří aktivita C., v níž se studenti v širším záběru soustředí na tzv. zpodstatnělá přídavná jména, z nichž některá běžně používají, jiná se prostřednictvím této aktivity teprve naučí, a to za pomoci definic rozepsaných na kartičky. Poslední dvě aktivity, E. a F., se věnují základní slovní zásobě středověké architektury,obecným názvům staveb, tehdy používaných stavebních materiálů a funkcím gotických staveb. Studenti se učí pracovat účelně se slovníkem a připravit si dostatečnou znalostní základnu pro nadcházející lekci na téma Gotická architektura v České republice. První část pracovního listu tohoto tématu je tvořena aktivitou založenou na nápovědích v angličtině, studenti se snaží uhodnout deset významných českých gotických památek a zakreslit je do obrysu České republiky, který je součástí pracovního listu. Vzhledem k tomu, že tato aktivita kromě historických a jazykových znalostí vyžaduje i vědomosti zeměpisné, je nutností i zpestřením mít k dispozici také nástěnnou zeměpisnou mapu, na níž studenti mohou uhodnuté gotické památky vyznačit např.barevným lepicím lístkem. Vyučující rovněž využívá předem připravenou prezentaci s fotografiemi zmíněných památek, popř.internetu a příslušných webových stránek jednotlivých památek. Vyvrcholením všech aktivit u starších studentů je smyšlený rozhovor se stavitelem či zakladatelem jedné z českých gotických památek a jeho prezentace před celou třídou. Závěr. Základním přínosem všech hodin odučených metodou CLIL v tomto projektu je nenásilná forma zopakování všech základních důležitých aspektů života ve středověku, ať už se jedná o lidskou společnost nebo gotické kulturní památky. Z jazykového hlediska je to především možnost vyjadřovat se v cizím jazyce vlastními slovy, ujistit se, že jeden termín lze popsat více způsoby, hledat nová spojení, využít vlastní fantazii a originalitu, což se projevilo zejména v závěrečných aktivitách u obou věkových skupin studentů. Samotná příležitost mluvit v angličtině o neobvyklém tématu znamená pro mnohé studenty zjištění, že jejich jazykové dovednosti jsou na dobré úrovni, že se mohou zbavit strachu z veřejného projevu v cizím jazyce. Na druhé straně, celá řada žáků tyto obavy překonat nedokáže a děti s minimálními znalostmi jazyka se stydí mluvit před zdatnějšími spolužáky. Proto by bylo vhodnější provádět tento typ výuky v menších skupinách, pokud možno na základě skutečné jazykové úrovně žáků.

6 METODIKA STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST - 2 pracovní listy, 1.A PROJEKT GOTIKA Aktivita A. -cíl: seznámení se a procvičení základní slovní zásoby na téma Středověká společnost -typ aktivity: přiřazování výrazů -forma práce: párová práce + frontální práce se třídou v rámci kontroly správného přiřazení termínů -poznámky: některé výrazy je možné zařadit do více skupin, studenti by se měli snažit obhájit svá rozhodnutí v angličtině pokud si studenti nejsou významem jisti, vyučující poskytne nápovědu v angličtině, problém může nastat např. se slovy page (páže) a squire (panoš) Aktivita B. -cíl:a)rozvinutí slovní zásoby a diskuse o životě ve středověku b)rozlišení pravidelných a nepravidelných sloves, tvoření minulého času a příčestí -typ aktivity: konverzace, gramatické cvičení -forma práce:rozřazování frází párová práce, gramatická část samostatná práce -poznámky: -rozdělení jednotlivých anglických frází do tří základních skupin středověké společnosti není striktně dané, záleží na názoru studentů, mnohem větší důraz je třeba klást na vyjadřování se v angličtině a schopnost vlastními slovy vysvětlit výsledky své práce Aktivita C. -cíl:tvoření zpodstatnělých přídavných jmen a jejich využití -typ aktivity:práce s kartičkami s předepsanými definicemi v angličtině -forma práce:skupinová práce /dva páry dohromady/ -poznámky: hledaný výraz z aktivity B. je the poor, možná definice people who have no money

7 vyučující nejdříve krátce vysvětlí příslušný gramatický jev, sadu kartiček se stejnými definicemi dostane každá čtveřice studenti společně prochází jednu definici za druhou /nezáleží na tom, zda dodržují pořadí či ne/ a snaží se uhodnout správné zpodstatnělé přídavné jméno vyučující kontroluje správnost odpovědí a v případě obtíží vypomáhá dalším vysvětlením nebo nápovědou v angličtině každé čtveřici zvlášť aktivita je zakončena kontrolou odpovědí v rámci celé třídy a přečtením smyšleného textu, který ilustruje využití tohoto gramatického jevu: The DEAD will be buried, the INJURED will be taken to hospital, the COURAGEOUS will fight on in the battle. Only the OLD, the BLIND, the SICK and the YOUNG will have to stay at home. The RICH may provide the POOR, the NEEDY and the UNEMPLOYED with weapons and food. It is necessary for everybody to avoid the WICKED. -správné odpovědi: 1.the blind, 2.the courageous, 3.the dead, 4.the injured, 5.the needy, 6.the old, 7.the rich, 8.the sick, 9.the unemployed, 10.the wicked, 11.the young Aktivita D. -cíl:porozumění textu -typ aktivity:doplnění chybějících slov do krátkého textu na středověké téma -forma práce:samostatná práce -poznámky: kontrola splněného úkolu proběhne nejdříve ve dvojicích, popř.ve čtveřicích, poté celá třída naráz na závěr studenti zkusí vysvětlit obtížnější slova v angličtině a přeložit je do češtiny -celý text: Tournaments were held so THAT knights COULD practise THE art of fighting. They came from near and far to test THEIR skills by jousting with one another. In a battle, EACH knight wore his OWN badge or coat OF arms so that people knew WHO he was. Heralds announced the contestants and trumpeters gave THE signal to charge. Each knight tried TO knock the other off his horse. The fight continued on foot until one knight was beaten. They were often injured or killed. Aktivita E.

8 -cíl:základní slovní zásoba gotická architektura, procvičení tvoření množného čísla v angličtině -typ aktivity: práce s myšlenkovou mapou -forma práce:skupinová práce /čtveřice/ -poznámky: krátká a jednoduchá aktivita, společně s následující aktivitou F. je přípravou pro samostatnou hodinu na téma Česká gotická architektura -správné odpovědi:a)secular architecture castles, bridges, stone houses, village houses b)religious architecture cathedrals, churches, chapels, monasteries Aktivita F. -cíl:rozšíření slovní zásoby na téma gotická architektura -typ aktivity:práce se slovníkem, diskuse -forma práce:skupinová práce /čtveřice/ -poznámky: v první části aktivity by studenti měli nejdříve zkusit vymyslet co nejvíce anglických výrazů sami, teprve poté, co vyčerpají vlastní slovní zásobu, začnou pracovat se slovníkem základní pojmy: stone, wood, sand, water, lime, mortar, thatch, shingle, clay, wickers, straw vyučující dle nutnosti usměrňuje a upřesňuje historické souvislosti -druhá část aktivity zabývající se funkcemi středověkých staveb skýtá prostor pro rozvoj konverzačních dovedností a vyjadřování vlastního názoru v cizím jazyce, proto i odpovědi mohou být formulovány různým způsobem, např. castles were built to protect the king s land, as protection against raiders, as symbols of power and authority, cathedrals meant a homage to God, there were tombs of nobility and church dignitaries, believers could pray there and take part in masses, Závěrečná poznámka: Základními pomůckami jsou kopie pracovních listů, kartičky s definicemi, tužky a slovníky. Je zcela na vyučujícím, zda správné odpovědi stačí kontrolovat pouze ústně nebo některé anglické výrazy napíšístudenti na tabuli. Výhodné je pracovat s interaktivní tabulí pracovní listy mohou být součástí prezentace a správné odpovědi mohou studenti vepisovat přímo na příslušné řádky.

9 METODIKA GOTICKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÉ REPUBLICE - 1 pracovní list, 1.A PROJEKT GOTIKA Pomůcky: kopie pracovních listů, mapa České republiky, prezentace s fotografiemi gotických památek z aktivity A., lepicí bloček s barevnými lístky Aktivita A. -cíl:poznávání českých gotických památek -typ aktivity:hádanky, využití zeměpisné mapy ČR -forma práce:párová práce, frontální výuka -poznámky: -tato aktivita je do značné míry založena na historických a zeměpisných vědomostech studentů, kontrola v plénu je nutná-po uhodnutí památky je jeden ze studentů vyzván, aby na zeměpisné mapě ukázal, kde se daná památka nachází - je možné na příslušné místo nalepit barevný lepicí lístek s názvem, výsledný efekt se ukáže na konci aktivity, kdy se studentům naskytne celkový pohled na významná místa české gotiky-vždy po uhodnutí památky vyučující promítne její fotografii na interaktivní tabuli studenti si památky zakreslí do obrysu mapy ČR na svém pracovním listu Aktivita B. -cíl:rozšíření seznamu významných památek české gotiky -typ aktivity:brainstorming a využití zeměpisné mapy ČR -forma práce:skupinová práce /čtveřice/ -poznámky: -krátká a rychlá aktivita, která studentům umožní uvědomit si rozsah gotické architektury v České republice -další gotické památky, např. Křivoklát, Bezděz, Švihov, klášter Zlatá koruna, Aktivita C. -cíl:využití znalostí z předchozích hodin z oboru historie i angličtiny -typ aktivity:vytvoření a předvedení dialogu na zadané téma

10 -forma práce:párová práce -poznámky: -studenti mohou používat slovník, ale především by měli využít slovní zásobu, kterou si procvičili v předchozích aktivitách -vyučující se při poslechu dvojic v rámci přípravy zaměřuje na správné použití slovesných časů dle studenty zvolené situace

11 METODIKA STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST - 2 pracovní listy, II.E + III.E. I.část:STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST A ARCHITEKTURA Pomůcky:kopie pracovních listů, sada kartiček pro aktivitu D. /jedna na každou čtveřici/, tabule + křída nebo interaktivní tabule /pro kontrolu písemné formy odpovědí, která je u mladších studentů nutná/ Aktivita A. -cíl:rozlišení základních společenských vrstev středověké společnosti -typ aktivity:rozřazování výrazů do tří skupin -forma práce:párová práce, frontální výuka /kontrola úkolu v plénu/ -poznámky: -vyučující v případě potřeby volí jednoduché nápovědy v angličtině dle jazykové úrovně žáků žáci se snaží komunikovat v angličtině jak mezi sebou, tak s vyučujícím-všechny výrazy žáci přeloží do češtiny /pouze ústně/některé výrazy mohou být zapsány do více skupin, např. uvedená zvířata, výrazy Bible, faith in God, pilgrim, cross náleží do všech tří skupin žáci si uvědomují význam křesťanství ve středověké společnosti na řádky vedle nakreslené koruny patří slova King a Queen Aktivita B. -cíl:procvičení pravidelných i nepravidelných forem množného čísla -typ aktivity:hádanky přesmyčky -forma práce:samostatná práce, kontrola v plénu -poznámky: -správné odpovědi je nutné napsat na tabuli nebo interaktivní tabuli, na které je promítán pracovní list -odpovědi:goat-goats, hen-hens, goose-geese, duck-ducks, cat-cats, sheep-sheep, fish-fish, pig-pigs, mouse-mice

12 Aktivita C. -cíl:porozumění textu -typ aktivity:vyhledání chyb v textu, spelling -forma práce:samostatná práce, párová práce- porovnání nalezených chyb -poznámky: počet chyb /10/ nemusí vyučující prozradit ihned, vyčkává, jak se žákům daří při kontrole odpovědí je výhodou použití interaktivní tabule s promítaným listem, nalezené chyby mohou žáci barevně opravit přímo na ní, opravené slovo vyvolaný žák hláskuje celé slova s chybnou hláskou, tak jak po sobě následují v textu:munks (monks), thier (their), bale (bake), wourk (work), wegetables (vegetables), foot (food), hangry (hungry), four (for), modastery,(monastery), illnessess (illnesses) -opravený celý text: Monks live in monasteries. They spend most of their time praying. Some of them work in the kitchen, cook and bake bread. They work in the garden, too. They have to grow vegetables, fruits and herbs. They also give some food to poor and hungry people. They allow travellers to stay for a night or two in the monastery. Some monks study different illnesses and run a hospital. Aktivita D. -cíl: základní slovní zásoba středověké stavby -typ aktivity:tvoření slov ze sady kartiček s částmi těchto výrazů a zařazení do příslušné skupiny -forma práce:skupinová práce /čtveřice/ -odpovědi:a)světské stavby castles, bridges, stone houses, village houses b)církevní stavby cathedrals, churches, shapels, monasteries

13 II.část: SKIPTON CASTLE The Banqueting Hall Pomůcky:kopie pracovních listů, kopie hodovní síně anglického hradu Skipton Castle, pastelky, interaktivní tabule, přístup k Internetu, slovníky Úvodní poznámka:celá tato lekce je založena na práci s černobílým obrázkem hodovní síně hradu Skipton, žáci si v jednotlivých aktivitách procvičují různé gramatické jevy a zároveň upevňují slovní zásobu získanou v lekci předchozí Zdroj: Aktivita A. -cíl:procvičení způsobového slovesa can v otázce i odpovědi, základní číslovky -typ aktivity:práce s černobílým obrázkem -forma práce:párová práce -poznámky: -před započetím této aktivity je možné žákům prostřednictvím Internetu ukázat, kde se opravdu hrad Skipton nachází, webové stránky jsou velmi nápomocné, obsahují i mapu celé Velké Británie, lze zmenšovat či zvětšovat její jednotlivé části, žáci tudíž mohou hádat, kde hrad hledat -poté je možné nechat na interaktivní tabuli černobílý obrázek hodovní síně nebo při kontrole odpovědí její barevnou verzi lépe se pak počítají jednotlivé osoby a věci Aktivita B. -cíl:procvičení gramatických vazeb there is / there are v otázce i odpovědi -typ aktivity:práce s černobílým obrázkem -forma práce:samostatná práce -poznámky: -žáci si mohou při plnění úkolů dotazované osoby vymalovat, aby se lépe orientovali v obrázku vyučující klade důraz na odpovídání celou větou

14 Aktivita C. -cíl:procvičení přítomného času průběhového -typ aktivity:práce s černobílým obrázkem, zapojení dětské fantazie -forma práce: skupinová práce /čtveřice/ Aktivita D. -cíl:procvičení přítomného času prostého -typ aktivity:vytvoření krátkého textu v angličtině na zadané téma -forma práce:párová práce -poznámky: -vyučující s každou dvojicí zvlášť postupně prochází vznikající text, upozorňuje na chyby a povzbuzuje fantazii žáků / zatímco ostatní nadále pracují/ -použití slovníků není podmínkou, stačí využití slovní zásoby z předchozích aktivit Aktivita E. -cíl:prezentace vlastního textu celé třídě -typ aktivity:čtení v angličtině nahlas -forma práce:párová práce -poznámka: -vzhledem k tomu, že text je výtvorem dvou žáků, měli by se o čtení před třídou podělit

15 Pracovní listy pro část A

16

17 18 CARDS FOR THE ACTIVITY D a) světské stavby CAST LES BRID GES STONE HOU SES VILLAGE HOU SES b) církevní stavby CHUR CHES CHAP LES CATHE DRALS MONA STERIES

18

19

20

21

22

23

24 S K I P T O N C A S T L E The Banqueting Hall A.Answer the questiones. Begin your answers with I can see.. 1.How many musicians can you see in the picture? 2.How many cats can you see in the picture?.. 3.How many dogs can you see in the picture?. 4.How many candles can you see in the picture? 5.How many windows can you see in the picture?.. 6.How many ladies can you see in the picture? 7.How many servants can you see in the picture?. 8.How many tables can you see in the picture?. 9.How many chairs can you see in the picture?. B.Answer these questiones. Focus on the beginnig of your replies: /. 1.Is there a monk in the hall? 2.Is there a nun there?. 3.Is there a fool with jingle-bells? 4.Are there kings and queens in the banqueting hall?. C.Work in pairs, look at the picture and give some details. Use your imagination. 1.What are the people drinking?.. 2.What are the people eating?.. 3.What are the people talking about?... D.Work in pairs. Choose one of the people in the picture and try to think about his or her life. Give the person a name and talk about his or her daily routines. Use Present Simple Tense. You may use a dictionary. E.Read about your hero to another pair of students.

25 ČÁST B

26 Poznámky ke CLIL hodinám a metodice Obecně Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/ Následující poznámky ke CLIL hodinám vyjadřují pouze pohled z hlediska učitele jazyka. Příprava CLIL hodin i jejich samotná výuka je náročná, a to z důvodů časových, obsahových i obecně manažerských. CLIL hodiny jsou ze své podstaty hodiny, které přesahují z jednoho předmětu do druhého, a to často v kombinacích, které neodpovídají běžným aprobačním kombinacím učitele. Proto je učitel jazyka nucen zabývat se odborně předmětem, který je pro něj nový; musí si shánět i základní informace, které oborový učitel zná zcela samozřejmě, tudíž tráví spousty hodin procházením internetu, primární i sekundární literatury, konzultacemi s kolegy učícími daný předmět, i s kolegy vyučujícími informační technologie, neboť jak znalosti práce s počítačem, tak technické vybavení běžných kabinetů, nejsou pro tuto práci dostačující. Dalším časově náročným aspektem jsou slepé uličky učitel prozkoumává a zpracovává mnoho materiálu, který se ve výsledku ukáže jako nepoužitelný. Výsledné hodiny jsou proto pouhou špičkou ledovce. Učitel jazyka učící CLIL se musí stát kompetentním i v rámci daného omezeného tématu pro žáky je demotivující, pokud má učitel přístup já tomu odborně nerozumím, ale řeknu vám to anglicky. Musí být připraven odpovídat na doplňující otázky žáků, což vyžaduje pečlivou přípravu a studium širšího okruhu, než je téma konkrétní CLIL hodiny. Po osobních zkušenostech s přípravou různých CLIL hodin se domnívám, že zpočátku je dobré začít CLIL hodinami v rámci své aprobace, jako v tomto případě kombinace angličtiny a literatury, popř. dějepisu. I přesto se může stát, že budou nutné konzultace s jinými učiteli. Z toho důvodu je přínosné, pokud je CLIL podporován i ředitelstvím školy, aby učitelé aktivně učící CLIL měli větší možnost setkat se s vstřícným přístupem ze strany svých kolegů (co se např. konzultační doby týče). Pochopení a vstřícnost ze strany mých kolegů bylo pro mě osobně velmi příjemným zjištěním, protože pro všechny zúčastněné se jedná o práci ve volném čase; o to je cennější, když byli ochotni mi pomoci a poradit. V zásadě je možné pro učitele jazyka připravit kvalitní CLIL hodinu s přesahem i do předmětu, který je humanitním vědám velmi vzdálen např. chemie. Časové nároky na přípravu takové hodiny ovšem vzrůstají a zajisté se projeví i učitelova erudice ve zvládnutí učitelského řemesla např. schopnost předvídat potencionální problémy i řešit aktuální situaci ve třídě. Hodiny CLIL kladou nároky i na to, jak učitel zvládá třídu, jak se orientuje při nečekaných situacích, jak řeší nepříjemné a frustrující okamžiky. Je vhodné, aby byl učitel CLIL předem informován o

27 specifikách žáků (např. dyslexie, zdravotní omezení a pod), a nebyl tak zaskočen nečekanou situací a mohl adekvátně reagovat, či potencionálním problémům předcházet. Předpoklady a realita CLIL hodiny na téma The Chronicle of so called Dalimil, and Czech Patriotism byly odučeny ve třech třídách kvarta, kvinta a 1.B, a hodina Strategie překladu pouze v jazykově nejpokročilejší třídě, v kvintě. Předpokládané mínusy: s třídami kvarta a 1.B jsem se nikdy předtím nesetkala a většinu studentů jsem neznám jménem CLIL hodina proběhne v celé třídě (jako v literatuře či dějepisu), přestože jazyková výuka probíhá v tzv. půlené třídě Předpokládané plusy: Realita: kvinta je nejpokročilejší třída, tudíž budou minimální problémy s angličtinou část kvinty znám z předchozích let, tudíž se můžu obracet na studenty, kteří mi pomohou Je předmětem učitelského odhadu a zkušenosti, jestli je dobré žáky předem připravit na CLIL a informovat je, co je čeká, nebo nic nevysvětlovat a rovnou začít s výukou. Ze zkušenosti mé i mých kolegyň není ani jeden přístup správně či špatně a závisí na kvalifikovaném odhadu učitele. Může se lišit třída od třídy. Zvolila jsem přístup s vysvětlením zvláště ve třídách mně neznámých jsem považovala za vhodné se tímto způsobem s žáky trochu seznámit a naladit je na to, že je bude učit někdo jiný a trochu jinak. Ubralo to bohužel čas z hodiny. CLIL hodina v celé třídě, tj. cca 30 žáků, je velmi obtížná, obzvlášť pokud žáci nejsou ochotní spolupracovat, či je nutný individuální přístup k více žákům. Než si žáci na CLIL zvyknou, je podle mě oboustranně únosnější zvolit hodiny s menším počtem žáků (půlené hodiny, semináře, nepovinné předměty atd.). V případě, že učitel připraví kvalitní CLIL hodinu, považuji za klíčový aspekt úspěšnosti hodiny přístup žáků. Tatáž hodina odučená v různých třídách vyznívá i radikálně jinak doporučuji odučit stejnou hodinu v různých třídách, aby učitel nebyl zbytečně demotivován neúspěchem v jedné skupině. Z daných tříd mám subjektivně nejlepší pocit z kvarty, třídy, kterou jsme neznala a která neměla příliš dobrou pověst ve smyslu chování a pracovní morálky. Nejenže vše zvládli po stránce jazykové, ochotně se účastnili všech naplánovaných aktivit a byli zvládnutelní i v počtu cca 30 žáků, ale dokonce došlo i ke spontánní a kultivované diskusi vyvolané tématem. Výuka v 1.B probíhala podle očekávání problémem byla aktivita ve dvojicích, při které měli žáci vyhledávat v tabulce věty a zapisovat je. Z metodického hlediska není tento postup příliš běžný, a žáci se s ním setkali poprvé. Vzhledem k jejich nepříliš vřelému vztahu k učení a malé koncentrovanosti na zadání, bylo nutné každé dvojici zvlášť vysvětlit princip aktivity, což bylo pro mne úmorné a málo efektivní. Stejná aktivita vyzněla v druhých dvou třídách úplně jinak žáci okamžitě pochopili zadání a mnozí měli napsanou první větu dříve, než jsem úkol vysvětlila v plné šíři. Domnívám se, že nezvyklé aktivity je dobré zařazovat do CLIL hodiny i s rizikem, že budou problematické a můžou nevyjít. Je to do velké míry otázka založení učitele podle mého názoru učitel musí občas riskovat a zařazovat do hodin nové a nezvyklé postupy a aktivity. Předpokládám, že

28 učitelům CLIL hodin to nebude dělat problém, protože celá výuka CLIL je rizikem a pokusem jak pro učitele, tak pro žáky. Hodina Strategie překladu byla odučena pouze v nejpokročilejší třídě, tj. kvinta. Vzhledem k pomalému tempu, které připisuji zejména neochotě žáků spolupracovat, se ukázalo vhodným rozdělit legendu do kratších úseků a přidělit práci na překladu skupinám žáků. Stejný postup navrhuji i pro třídy méně jazykově zdatné, popř. lze pro tuto aktivitu vybrat pouze část legendy. Paradoxně nejhorší pocit mám z kvinty třídy jazykově nejpokročilejší a mně nejznámější. V převážné většině nebyli žáci ochotni spolupracovat a byly zjevné velké rozdíly v jejich přístupu k hodině. To mou práci velmi ztěžovalo, místy znemožňovalo. Druhou hodinu (Strategie překladu) zkomplikoval fakt, že někteří studenti neabsolvovali tu první, a tudíž nepovažovali za nutné pracovat ve druhé hodině. Závěry a zkušenosti CLIL je náročný, ale smysluplný krok žáci zejména víceletého studia dostávají nový impuls, všichni žáci jsou díky této metodě více uvedeni do životní reality jazyk je nejen cílem, ale i prostředkem, stoprocentní jazyková správnost není cílem (a tudíž chyby by neměly být pro studenty zábranou v mluvení či plnění zadání) nutnost vzít na vědomí aspekty komplikující situaci učitele: - velký počet žáků ve třídě - nezvyklost metody CLIL a obavy z ní plynoucí - nespolupráce studentů - časová náročnost příprav - vyčerpávající průběh hodiny i v případě, že probíhá hladce - v případě nespolupráce žáků je při izolované CLIL hodině obtížné žáky motivovat k práci - předem obtížně stanovitelné tempo práce žáků nutnost vzít na vědomí aspekty komplikující situaci studentů: - učí je jiný učitel než obvykle - nezvyklá situace učí se jazyk nebo předmět? - k čemu je to dobré? Jakákoli jinakost a nezvyklost mohou být plusem i mínusem, podle okolností. Aby učitel tolik nepropadal frustraci či euforii, měl by si být vědom toho, že každá třída může na stejný podnět reagovat jinak. Tipy: 1) Modifikace příprav zjednoduší aplikaci téhož ve třídách s různou úrovní jazyka, motivací k učení a soustředěnosti na práci. Např. hodina The Chronicle of so called Dalimil, and Czech Patriotism byla odučena ve dvou modifikacích: česky s vkládanou anglickou slovní zásobou (plus dril výslovnosti, podpoření slovní zásoby umístěním na tabuli po celou dobu výuky, častějšími odkazy na tuto slovní zásobu a překlady) a anglicky s důrazem na stejnou anglickou slovní zásobu (umístěním slovní zásoby na tabuli po celou dobu výuky). Tato hodina byla v případě slabší třídy rozdělena do dvou vyučovacích hodin, naopak pokročilejší třída ji zvládla celou za jednu vyučovací hodinu a bylo možné rozšířit téma o následující hodinu Strategie překladu.

29 2) Danou přípravu je možno osvěžit improvizovanými vstupy. Např. při aktivitě vyhledávání slov v tabulce jsem zjistila, že třída je poměrně hravá a soutěživá. Abych upevnila slovní zásobu prezentovanou před touto aktivitou ve dvojicích, vrátila jsem se k ní s novým zadáním: Vyberte si jedno slovo a utvořte větu, která se bude významově pojit k našemu tématu. Vzhledem k tomu, že jazykovým cílem předchozí aktivity byla větná skladba, byla tato vsuvka nanejvýš vhodná. Použitá slova jsem na tabuli přesunovala stranou, aby žáci měli přehled, která slova ještě nebyla použita a využili celou slovní zásobu. Žáci spontánně začali kombinovat slova mezi sebou a sami si vytvořili soutěž o to, kdo dokáže použít maximální množství slov v jedné větě. V druhé třídě jsem se pokusila vzbudit jejich zájem a motivovat je alespoň k mírné aktivitě stejnou hrou, ale žáci vůbec nespolupracovali a tato vsuvka neměla smysl. Ve třetí třídě jsem tuto aktivitu nezařadila vůbec, převážně z časových důvodů. 3) Při používání obrazových materiálů či některých cvičení je výhodné využít techniku interaktivní tabuli, projektor atp. v případě, že je její užití spolehlivé. Pokud ne, domnívám se, že zmíněná technika pouze zvyšuje stres učitele. 4) Neklást si při zavádění CLIL příliš vysoké cíle zpočátku stačí drobné clilové vsuvky do běžných hodin. Učitelé jazyků velmi často užívají texty se zaměřením zeměpisným, literárním, ekologickým atp, ale učitelé ostatních předmětů cizí jazyk ve svých hodinách většinou nepoužívají. Vzhledem k poměrně velké obavě nejazykářů použít cizí jazyk, mohou tito učitelé, kteří se přes jazykový handicap chtějí CLILu věnovat, zařazovat krátké desetiminutovky v cizím jazyce, nebo jen slovíčka (viz výklad v české modifikaci by myslím byl použitelný i pro učitele literatury či dějepisu s žádnou nebo jen drobnou předchozí jazykovou přípravou), jejichž výběr, výslovnost a pravopis mohou předem zkonzultovat s učitelem jazyka.

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

angličtina Water Quality

angličtina Water Quality angličtina Water Quality V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v angličtině, se kterým se mohou setkat při práci s moderní výukovou technikou PASCO. Manuály pro experimenty

Více

I m sending my homework. I m still ill and I m going to stay at home for another week.

I m sending my homework. I m still ill and I m going to stay at home for another week. P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Kateřina Čechová aj9-kat-cec-psa-10 Z á k l a d o v ý t e x t : ear Mrs. Nash, I m sending my homework. I m still ill and I m going to stay

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Přehledvzdělávacích materiálů

Přehledvzdělávacích materiálů Přehledvzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými materiály

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Bydlení a každodenní život, denní režim

Bydlení a každodenní život, denní režim Bydlení a každodenní život, denní režim Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_305 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva:

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva: ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Předpokládaný rozsah učiva: 8. 12. lekce Gramatika: bude probráno základní použití následujících gramatických

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více