p rů m ys lo v á š ko la

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "p rů m ys lo v á š ko la"

Transkript

1 S tř e d n í p rů m ys lo v á š ko la s tr o jn í a s t a v e b n í Tá b o r P o ze m n í s t a vite ls tví Š ko ln í vz d ě lá v a c í prog ram

2 Obsah Úvodní identifikační údaje...7 Profil absolventa...8. Uplatnění absolventa v praxi...8. Výsledky vzdělávání absolventa, kompetence Klíčové kompetence Odborné kompetence...9 Charakteristika vzdělávacího programu.... Přijímání ţáků ke studiu.... Ukončování studia.... Celkové pojetí vzdělávání..... Charakteristika obsahu vzdělávání..... Rozvoj klíčových kompetencí ve výuce..... Začlenění průřezových témat do výuky.... Organizace výuky....5 Způsob hodnocení ţáků BOZP Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami... 6 Učební plán Vyuţití týdnů ve školním roce Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva ANGLICKÝ JAZYK Pojetí vyučovacího předmětu: Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva NĚMECKÝ JAZYK I Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva OBČANSKÁ NAUKA... 5

3 5.. Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva DĚJEPIS Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva MATEMATIKA Pojetí vyučovacího předmětu Metody a formy výuky Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva FYZIKA Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva CHEMIE Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva EKONOMIKA Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva TECHNIKA ADMINISTRATIVY Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva ZÁKLADY EKOLOGIE Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva TĚLESNÁ VÝCHOVA Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva... 0

4 5. DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva ODBORNÉ KRESLENÍ Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva CAD Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva STAVEBNÍ MATERIÁLY Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva STAVEBNÍ MECHANIKA Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva ARCHITEKTURA A UMĚNÍ Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva GEODÉZIE Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva... 55

5 5. STAVEBNÍ KONSTRUKCE Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva STAVEBNÍ STROJE Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva INŢENÝRSKÉ STAVBY Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva STAVEBNÍ PŘÍPRAVA A PROVOZ Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva STAVEBNÍ FYZIKA Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva TECHNICKÁ MĚŘENÍ Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva Praxe Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE - seminář Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva

6 5. CVIČENÍ Z FYZIKY Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání Rozpis učiva Popis materiálního a personálního zajištění výuky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery... 6

7 Úvodní identifikační údaje SPŠ strojní a stavební, Tábor: Pozemní stavitelství Název školy: Střední průmyslová škola strojní a stavební. Tábor Adresa: Komenského Tábor Zřizovatel: Jihočeský kraj, U zimního stadionu 95/, České Budějovice, IČO Kód a název oboru vzděláni: 6-7-M/0 Stavebnictví Název školního vzdělávacího programu: Pozemní stavitelství Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: roky, denní studium Způsob ukončení a doklad o dosaţení středního vzdělání: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce, opatřené doloţkou o získání příslušného stupně vzdělání Ředitel školy: Ing. Marcel Gause Platnost ŠVP: od Titulní stranu připravil: Martin Klíma ŠVP sestavila: Ing. Jiřina Stachová Koordinátor ŠVP: Mgr. Libuše Trávníčková 7

8 Profil absolventa SPŠ strojní a stavební, Tábor: Pozemní stavitelství Profil absolventa Kód a název oboru vzděláni: Název školního vzdělávacího programu: Dosaţeny stupeň vzděláni: Délka a forma studia: 6-7-M/0 Stavebnictví Pozemní stavitelství Střední vzdělání s maturitní zkouškou roky, denní studium. Uplatnění absolventa v praxi Absolvent oboru Stavitelství získá úplné střední vzdělání, coţ mu umoţní pokračovat ve studiu na vysoké škole především stavebních a příbuzných směrů, ale také na jiných školách. Absolventi, kteří v dalším studiu nepokračují, jsou díky bohatému odbornému základu schopni začít pracovat v odborné praxi, podnikat, nebo rychle změnit profesní orientaci podle potřeby. Absolvent se uplatní v povolání stavební technik, a to v různých pozicích. Stavební technici se realizují v oblasti přípravy staveb v pozici stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu, projektant bytových a občanských staveb, projektant rekonstrukcí a adaptací staveb, projektant specializovaných částí projektů, rozpočtář, v oblasti provádění staveb v pozici stavební technik mistr nebo stavbyvedoucí. Své uplatnění nacházejí absolventi oboru také v oblasti správních institucí jako referenti státní správy a samosprávy, okrajově v odborných stavebních laboratořích a zkušebnách v pozici stavební technik zkušebnictví i jako pracovníci marketingu ve výrobě a při prodeji stavebních materiálu a výrobků. Po nabytí potřebné praxe jsou absolventi schopni uplatňovat získanou kvalifikaci při samostatné podnikatelské činnosti ve stavebnictví. Je vzděláván tak, ţe získá návyky a dovednosti potřebné nejen pro terciární, ale i celoţivotní vzdělávání.. Výsledky vzdělávání absolventa, kompetence.. Klíčové kompetence Klíčové kompetence rozvíjejí obecné předpoklady ţáků a jejich občanské vědomí. Jedná se o soubor schopností, znalostí a s nimi souvisejících postojů a hodnot, které jsou obecně uplatnitelné a přenositelné. Mohou být vyuţívány u kaţdé práce bez ohledu na odbornost a v osobním ţivotě. Prolínají se celým odborným i všeobecným vzděláváním a na jejich vytváření se podílejí různou měrou všechny vyučovací předměty. Jedná se o tyto kompetence : Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosaţené výsledky a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání. Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běţné pracovní i mimopracovní problémy, porozuměli zadání úkolu, získali potřebné informace, ověřili správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky, spolupracovali při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni se vyjadřovat přiměřeně účelu 8

9 Profil absolventa jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných na všeobecná i odborná témata a vhodně se prezentovat, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, aktivně se zúčastnit diskusí a obhajovat své názory, dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostření v jednom cizím jazyce. Personální a sociální kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni usilovat o svůj další rozvoj, odhadovat své moţnosti a stanovovat si přiměřené cíle, reálně plánovat a řídit své učení, pracovní činnost a kariérní růst, spolupracovat s ostatními a pracovat v týmu v různých pozicích a rolích, přijímat odpovědnost za svou práci, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem. Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro ţivot v demokratické společnosti, jednali odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném, dodrţovali zákony, respektovali práva a osobnost druhých lidí, vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, jednali vţdy v souladu s morálními principy, zajímali si aktivně o politické dění u nás i ve světě, chápali význam ţivotního prostředí pro člověka a jednali v duchu udrţitelného rozvoje, ctili ţivot jako největší hodnotu, uvědomovali si odpovědnost za vlastní ţivot a spoluodpovědnost za ochranu zdraví a ţivota ostatních, podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, chápali jejich minulost i současnost. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi měli přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání, uměli vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, znali práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, osvojili si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit, přizpůsobovali se měnícím se pracovním podmínkám a celoţivotním učením budovali rozvoj své profesní kariéry. Matematické kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně vyuţívat matematické dovednosti při řešení praktických úkolů v běţných situacích, zejména správně pouţívali a převáděli běţné jednotky, prováděli reálný odhad výsledků řešení dané úlohy a prováděli jejich ověření, byli schopni číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) reálných situací a pouţívat je pro řešení, sestavit ucelené řešení na základě dílčích výsledků. Kompetence vyuţívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním vybavením a s dalšími prostředky komunikačních technologií, komunikovali elektronickou poštou, volili zdroje informací, získávali informace z otevřených zdrojů, především z celosvětové sítě Internet, uvědomovali si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a přistupovali k získaným informacím kriticky... Odborné kompetence Odborné kompetence se vztahují přímo k oboru vzdělání a příslušné kvalifikaci. V průběhu studia bude ţák veden k získání těchto odborných kompetencí: zajišťování a posuzování přípravy a realizace investičních akcí navrhování jednoduché stavby a příslušné části staveb charakteru pozemního stavitelství 9

10 Profil absolventa navrhování dodatečné stavební úpravy vypracování projektové dokumentace jednoduchých staveb a jejich adaptací, a to jak tradičně, tak pomocí nejnovějších aplikačních softwarů ovládat základní měřičské a geodetické práce ve stavebnictví řízení stavebních a montáţních prací zajišťování správy a údrţby objektů pozemních staveb zajišťování výroby stavebních materiálů a výrobků, jejich odbyt a marketing dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci a poţární ochranu usilování o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo sluţeb, jednat ekonomicky a s ohledem na ţivotní prostředí s přihlédnutím k energetické náročnosti staveb orientaci ve zkouškách stavebních materiálů a výrobků, v jejich certifikaci a v technických listech orientaci ve stavebních normách návrhů, provedení i technologií orientaci ve stavebních zákonech, vyhláškách a předpisech orientaci v cenách stavebních prací, materiálů a výrobků 0

11 Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Kód a název oboru vzděláni: Název školního vzdělávacího programu: Dosaţeny stupeň vzděláni: Délka a forma studia: 6-7-M/0 Stavebnictví Pozemní stavitelství Střední vzdělání s maturitní zkouškou roky, denní studium. Přijímání ţáků ke studiu Přijímání ţáků ke studiu se řídí zákonem 56/00 Sb. Konkrétní podmínky pro daný školní rok stanoví ředitel školy v souladu s platnou prováděcí vyhláškou.. Ukončování studia Studium oboru stavebnictví je ukončeno maturitní zkouškou podle zákona 56/00 Sb a vyhlášky 77/009 Sb. Dokladem o dosaţení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce v oboru stavebnictví, zaměření pozemní stavitelství. Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou. Společnou část maturitní zkoušky stanovuje ministerstvo. Profilová část maturitní zkoušky je v kompetenci ředitele školy, skládá se ze tří povinných zkoušek a ze zkoušek nepovinných (max. ):. povinný předmět maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí;. povinný předmět - pozemní stavitelství ( ústní zkouška);. povinný předmět - betonové konstrukce ( ústní zkouška) Nepovinné předměty max ústní zkoušky volba předmětů : cizí jazyk, matematika. Celkové pojetí vzdělávání Studijní obor stavebnictví připravuje ţáky pro činnost středních technickohospodářských pracovníků související s navrhováním, přípravou a realizací staveb, včetně moţnosti podnikání podle podmínek stanovených ţivnostenským zákonem, a také pro činnost v oblasti správních institucí. Spojení všeobecného a odborného vzdělání na úrovni úplného středního vzdělání dává základní předpoklady k provádění uvedených činností. Absolventi studijního oboru stavebnictví jsou připraveni k terciárnímu studiu na vysokých školách především technického směru, zejména stavebního zaměření včetně architektury. Další moţnosti intelektuálního rozvoje osobnosti ţáka nabízí škola dle svých moţností v rámci volitelných vyučovacích předmětů. Volba volitelných předmětů dává ţákům moţnost lépe se připravit na studium na vysoké škole nebo na odchod do praxe... Charakteristika obsahu vzdělávání Struktura obsahu vzdělávání je vyjádřena učebním plánem studijního oboru. Poznatky, které tvoří obsah všeobecně vzdělávací sloţky, poskytují ţákům vyučovací předměty společenskovědní, matematicko-přírodovědné, informační a komunikační technologie a vzdělávání pro zdraví. Učivo jazykových předmětů poskytuje poznatky o systému jazyka a jeho prostředcích.

12 Charakteristika vzdělávacího programu V mateřském jazyce tím vytváří rozvoj kultivovaného, logicky, stylisticky a gramaticky správného projevu, adekvátního své funkci a komunikativní situaci. Učivo literární seznamuje ţáky se společenskou a uměleckou funkcí literatury a jejími hlavními vývojovými etapami a rysy. Rozvíjí vztah ţáka k estetickým hodnotám, k upevňování morálních a charakterových vlastností. Učivo cizího jazyka poskytuje poznatky o vybraných jazykových prostředcích a jevech i poznatky nejazykové, přibliţující danou zemi a její obyvatelstvo. Vytváří řečové dovednosti nezbytné pro aktivní samostatné jednání ve vzniklé cizojazyčné komunikativní situaci a vytváří elementární dovednosti odborně komunikativní. Ţáci mohou navštěvovat nepovinný předmět německý jazyk. Učivo společenských i vědních předmětů přispívá k humanitnímu vzdělávání ţáků, jejich hodnotové orientaci, vytváření názorů na svět a ţivot v duchu demokracie, tolerance, humanity. Vede k chápání vzájemných vztahů mezi jedincem a společností, mezi řídícím pracovníkem a pracovním kolektivem. Podílí se na vytváření osobnosti mladého člověka a připravuje jej na problematiku pracovního procesu, druhu práce, uplatnění jedince ve společnosti. Učivo matematiky a přírodovědných předmětů poskytuje ţákům soubor matematických a přírodovědných vědomostí a dovedností na středoškolské úrovni a současně rozvíjí schopnost ţáků získané poznatky rozšiřovat a aplikovat v rámci odborné sloţky vzdělávání. Podílí se na prohlubování vztahu ţáka k tvorbě a ochraně ţivotního prostředí. Vzdělávání pro zdraví rozvíjí motoriku ţáků, všeobecně pohybové schopnosti a specifické pohybové dovednosti. Přispívá k upevňování volních vlastností vytrvalosti, uvědomělé kázně a sebekázně, překonávání překáţek. Výuka je také zaměřena na vytváření zdravého ţivotního stylu a zodpovědnosti za vlastní zdraví. Učivo předmětu informační a komunikační technologie připravuje ţáky k efektivnímu vyuţívání digitálních technologií. Odbornou sloţku učiva tvoří především průpravné vyučovací předměty deskriptivní geometrie, odborné kreslení, CAD systémy, stavební materiály, stavební stroje, stavební mechanika. Pro studovaný obor jsou důleţité poznatky z architektury, geodézie a ekonomiky. Odborné učivo pozemního stavitelství, ekonomiky, stavebního provozu, stavebních konstrukcí je základem pro hlavní uplatnění ve stavební praxi. Aplikaci poznatků z těchto vyučovacích předmětů umoţňuje náplň konstrukčního cvičení. Manuální dovednosti a znalosti získané v předmětu praxe vyuţijí ţáci k pochopení učiva odborných předmětů i při projektových pracích v rámci konstrukčního cvičení... Rozvoj klíčových kompetencí ve výuce Rychlý vývoj nových technologií, nestabilita sociálně-ekonomického kontextu a proměnlivé podmínky trhu kladou ve výchovně-vzdělávacím procesu poţadavky na rozvíjení klíčových kompetencí, tj. obecně přenositelných kompetencí. Klíčové kompetence rozvíjejí obecné předpoklady ţáků a jejich občanské vědomí. Jedná se o následující kompetence: personální a sociální, tj. k učení, práci a spolupráci s ostatními lidmi k řešení pracovních i mimopracovních problémů k práci s informacemi k práci s prostředky informačních a komunikačních technologií k pracovnímu uplatnění schopnost aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů schopnost celoţivotně se vzdělávat

13 Charakteristika vzdělávacího programu Tyto klíčové kompetence se uplatňují v běţném ţivotě a zároveň u téměř kaţdého povolání. Zaměstnavatelé je často vyţadují po pracovnících jako nezbytnou součást výkonu odborné kvalifikace... Začlenění průřezových témat do výuky Průřezová témata mají vysoký společenský význam, zaujímají nezastupitelné místo v celkovém rozvoji osobnosti ţáka, především pak vedou k rozvoji klíčových kompetencí ţáka. Prostupují celým vzdělávacím procesem v řadě činností ve výuce i mimo ni. Metodické přístupy k práci s průřezovými tématy jsou uvedeny v pojetí jednotlivých vyučovacích předmětů, objasňují způsob uplatnění myšlenkových principů jednotlivých témat při jejich realizaci v praxi školy. a) Občan v demokratické společnosti Realizace průřezového tématu na podporu výchovy k demokracii a k demokratickému občanství spočívá v(e): vytváření demokratického prostředí ve třídě a ve škole, které je zaloţeno na vzájemném respektu, spolupráci, účasti a dialogu pečlivém promýšlení a stanovení priorit výchovy k demokratickému občanství ve školním vzdělávacím programu, a to na základě znalostí ţáků, jejich názorů a postojů, prostředí, které je ovlivňuje, i moţností a podmínek školy volbě metod a forem výuky, které napomáhají rozvoji sociálních i osobnostních kompetencí a hodnot ţáků, stimulují jejich aktivitu a angaţovanost zapojování ţáků a školy do aktivit, které vedou k poznání fungování demokracie v praxi a vytváření občanské společnosti a které je seznamují se ţivotem v obci, politikou samosprávných orgánů apod. posilování mediální gramotnosti ţáků Nedílnou součástí výchovy k demokratickému občanství je vyţadování a cílené upevňování slušného chování ţáků k sobě navzájem i k pedagogům, jakoţ i pedagogů k ţákům. b) Člověk a ţivotní prostředí Téma se realizuje nejen svým zařazením do předmětu biologie a ekologie, nýbrţ prostupuje napříč celým procesem učení. V souladu se Státním program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR je cílem školy zvýšit znalosti ţáků o ţivotním prostředí. Ţáci jsou vedeni k tomu, aby: chápali zásadní význam přírody a ţivotního prostředí pro člověka měli povědomí o základních ekologických zákonitostech a negativních dopadech působení člověka na přírodu a ţivotní prostředí dodrţovali zásady úspornosti a hospodárnosti s veškerými zdroji budovali si takové postoje a hodnotové orientace, na jejichţ základě budou utvářet svůj budoucí ţivotní způsob a styl v intencích udrţitelného rozvoje a ekologicky přijatelných hledisek. c) Člověk a svět práce

14 Charakteristika vzdělávacího programu Hlavním cílem průřezového tématu je vybavit ţáka znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou optimálně vyuţít jeho osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budování profesní kariéry. Ţák je veden k tomu, aby: si uvědomil zodpovědnost za vlastní ţivot, význam vzdělání pro ţivot, aby byl motivován k aktivnímu pracovnímu ţivotu a k úspěšné kariéře byl schopen se zorientovat ve světě práce, hospodářské struktuře regionu, hodnotit jednotlivé faktory charakterizující obsah práce a srovnávat tyto faktory se svými předpoklady, aby byl seznámen s alternativami profesního uplatnění po absolvování studovaného oboru vzdělání uměl vyhledávat a posuzovat informace o vzdělávací nabídce, orientovat se v ní a posuzovat ji z hlediska svých předpokladů a profesních cílů uměl se písemně i verbálně prezentovat při jednání s potenciálními zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority rozuměl základním aspektům pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů i základním aspektům soukromého podnikání, aby uměl pracovat s příslušnými právními předpisy se orientoval ve sluţbách zaměstnanosti Téma je realizováno zařazením jednotlivých obsahových celků do odpovídajících vyučovacích předmětů. d) Informační a komunikační technologie Ţáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je vyuţívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání, stejně jako v činnostech, které jsou a budou běţnou součástí jejich osobního a občanského ţivota. Dosaţení připravenosti ţáků vyuţívat prostředky informačních a komunikačních technologií v rámci specifik oboru stavebnictví je realizováno především v odborných předmětech CAD systémy, konstrukční cvičení, cvičení ze stavebních konstrukcí a cvičení ze stavebního provozu. Uplatňování znalostí a efektivního pouţívání informačních a komunikačních technologií napříč výukou ve všech předmětech je jednou z priorit školy, a to jak ţáků, tak učitelů.. Organizace výuky Vzdělávání je organizováno jako čtyřleté, denní formou. Teoretické předměty jsou rozděleny na všeobecně vzdělávací a odborné. Jejich rozdělení do ročníků je rozpracováno v učebním plánu. Výuka probíhá v kmenových i specializovaných učebnách dle daného předmětu a jeho potřeb. Povinné vyučovací předměty jsou doplněny nabídkou nepovinných vyučovacích předmětů, které budou vyučovány podle aktuálního zájmu ţáků. Dělení kmenových tříd na skupiny ţáků se uplatňuje při výuce cizích jazyků, tělesné výchovy, deskriptivní geometrie, ICT, projektování v CAD systémech, konstrukčním cvičení a v předmětu praxe. Dále pak v dílčích dotacích v předmětech stavební mechanika, geodézie, stavební provoz, stavební konstrukce, matematika.

15 Charakteristika vzdělávacího programu Osvojování poţadovaných praktických dovedností a činností se realizuje formou cvičení, učební praxe a odborné praxe. Formou učební praxe se uskutečňuje výuka v okruzích vzdělávání ICT, ekonomické vzdělávání, grafická a estetická příprava, technická a technologická příprava a v profilujícím okruhu. Výuka předmětu praxe je zajišťována ve škole v dílnách budovy Měšická a ve spolupráci se sociálními partnery přímo ve stavebních firmách. Ţáci jsou vedeni pedagogickými pracovníky školy nebo individuálně pod vedením instruktorů ve firmách. V době maturitních zkoušek probíhá soustředěná odborná praxe. a. ročníků. Ve. ročnících probíhá obdobným způsobem jako během školního roku. Ţáci. ročníku si soustředěnou odbornou praxi zajišťují sami a škola jim po sepsání smlouvy, kde jsou přesně určeny podmínky pro vykonání této praxe, umoţní praxi vykonávat u sociálního partnera vybraného ţákem. Kurzy, odborné exkurze, odborné přednášky, soutěţe: Start - adaptační kurz v rámci primární prevence týden začátkem školního roku ţáci. ročníku lyţařský výchovně vzdělávací kurz týden ţáci. ročníků pravidelné odborné exkurze v průběhu školního roku sportovně turistický kurz týden ţáci. ročníku odborné přednášky se stavební tématikou v kinosále školy před vánočními svátky nebo na konci školního roku nebo podle moţností školy a nabídky přednášejících firem prezentace odborných prací a slavnostní vyhodnocení soutěţí (středoškolská odborná činnost, projekty rodinných domků a občanských staveb ve spolupráci se sociálními partnery) školní sportovní soutěţe.5 Způsob hodnocení ţáků V kaţdém pololetí se vydává ţákům vysvědčení, za. pololetí lze vydat pouze výpis z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání je vyjádřeno klasifikací. Výsledná klasifikace na vysvědčení není aritmetickým průměrem známek za klasifikační období. Přihlíţí se i k průběţné práci ţáka při vyučovacích hodinách, jeho připravenosti na vyučování a k jeho domácí přípravě. Ve vyučovacím předmětu, v němţ vyučuje více učitelů, určí vyučující stupeň prospěchu ţáka po vzájemné dohodě. Poţadované výsledky vzdělávání jsou přiměřené učebním osnovám a profilu absolventa školy. Při hodnocení se přihlíţí také k tomu, jak ţáci zvládli jednotlivé klíčové kompetence a průřezová témata. Způsob hodnocení ţáků je rozpracován na úrovni jednotlivých předmětů v učebních osnovách. Hodnocení je prováděno podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků, která jsou součástí školního řádu. O hodnocení ţáků i o jejich chování jsou rodiče průběţně informováni prostřednictvím internetových stránek, přístup k údajům jednotlivých ţáků je chráněn heslem. Dvakrát ročně se konají třídní schůzky, kde jsou rodiče osobně informováni třídními učiteli a vyučujícími o prospěchu a chování ţáků. Kdykoliv během školního roku je moţné dohodnout osobní konzultaci s příslušným vyučujícím nebo třídním učitelem. 5

16 Charakteristika vzdělávacího programu.6 BOZP Problematika BOZP je organicky začleněna do výuky všech oborů. Všichni ţáci jsou vţdy na začátku školního roku seznámeni se školním řádem, řády laboratoří a odborných učeben, řády školních dílen. Zvláštní důraz je kladen na BOZP při rizikových činnostech, při výuce TEV, na lyţařských a sportovních kurzech. Ţáci jsou podle potřeby proškoleni aktuálně před akcí. Pouţívané přístroje a zařízení jsou pravidelně odborně kontrolovány, zaměstnanci jsou cyklicky proškolováni, o čemţ je vedena příslušná dokumentace. BOZP specifická pro daný obor je součástí osnov odborných předmětů..7 Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami Péče o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami zahrnuje: pomoc ţákům s tělesným handicapem, případně po úrazech budování bezbariérového přístupu do všech prostor v hlavní budově, pomoc ţákům se specifickými poruchami učení spolupráce výchovných poradkyň a třídních učitelů s PPP Tábor a rodiči, uzpůsobení podmínek přijímacích a maturitních zkoušek i podmínek výuky a způsobů hodnocení péči o zvláště nadané ţáky vnitřní diferenciace v hodinách, zapojení do olympiád, soutěţí, SOČ, projektů, průběţně aktualizovaná nabídka nepovinných předmětů, celoročních i krátkodobých speciálních kurzů 6

17 Učební plán Učební plán Obor 6-7-M/0 STAVEBNICTVÍ zaměření POZEMNÍ STAVITELSTVÍ ročník.... celk. Povinný základ. Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura CJL 0 Cizí jazyk (ANJ, NEJ) CIJ Občanská nauka OBN - Dějepis DEJ Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Ekonomika EKO Technika administrativy TAD Základy ekologie ZEK Tělesná výchova TEV 8. Odborné předměty Deskriptivní geometrie DEG - - Odborné kreslení ODK Informační a komunikační ICT - - technologie CAD systémy CAD - - Stavební materiály STM Stavební mechanika SME Architektura ARC Geodézie GEO Pozemní stavitelství POS 6 8 Stavební konstrukce STK Stavební stroje STS Inţenýrské stavby INS Stavební příprava a provoz SPP Konstrukční cvičení KOC Stavební fyzika STF Technická měření TEM - - Praxe PRA Celkem. Nepovinné předměty Cvičení z deskriptivní geometrie CvDEG Cvičení z fyziky CFY

18 Učební plán. Vyuţití týdnů ve školním roce ročník.... výuka podle běţného rozvrhu týdnů týdnů týdnů 9 týdnů Start - adaptační kurz týden v rámci primární prevence lyţařský kurz - týden - - sportovně turistický kurz - - týden - pravidelné odborné exkurze týden týden týden týden maturitní zkoušky týdny zapojení do školních projektů týden týden týden týden časová rezerva týdny týdny týdny týdny celkem 0 týdnů 0 týdnů 0 týdnů 7 týdnů 8

19 Min. počet hodin za celou dobu vzdělávání dle RVP (týdenních / celkový) Počet hodin za celou dobu vzdělávání dle ŠVP (týdenních / celkový) SPŠ strojní a stavební, Tábor: Pozemní stavitelství Učební plán. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Obor: 6-7-M/0 STAVITELSTVÍ zaměření POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Délka a forma vzdělávání: roky, denní Týdenní hodinová dotace Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy RVP Vyučovací předmět Ročník.... Jazykové vzdělávání - český jazyk - cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání Přírodovědné vzdělávání - fyzikální - chemické - biologické a ekologické 5 / 60 0 / 0 5 / 60 6 / 9 () FYZ CHE ZEK CJL / - mluvnice CIJ (ANJ, NEJ) OBN DEJ, , / 60 / 8 5 / 60 8 / 56 Matematické vzdělávání / 8 MAT / 8 Estetické vzdělávání 5 / 60 CJL / - literatura,5,5 5 / 60 Vzdělávání pro zdraví 8 / 56 TEV + Lyţ. kurz t / 56 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 6 / 9 + Sport. tur. kurz ICT TAD CAD t / Ekonomické vzdělávání / 96 EKO / 96 Mezisoučet z této části tabulky 60/ /080 Odborné vzdělávání rozpracováno souvisle na následující straně ŠVP 9

20 Min. počet hodin za celou dobu vzdělávání dle RVP (týdenních / celkový) Počet hodin za celou dobu vzdělávání dle ŠVP (týdenních / celkový) SPŠ strojní a stavební, Tábor: Pozemní stavitelství Učební plán Týdenní hodinová dotace Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy RVP Vyučovací předmět Ročník.... Odborné vzdělávání - Grafická a estetická příprava 0/ 0 DEG ODK POS ARC / 0 - Technická a technologická příprava / 768 PRA + Odb. praxe STM SME TEM GEO STK t t / Stavební příprava a provoz / 96 SPP / 96 - Profilující okruh Disponibilní hodiny 8/576 POS STS INS / 6 CAD GEO STK KOC /576 /6 STF Mezisoučet z této části tabulky 68/ /76 Celkem 8/096 /56 0

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Výsledky vzdělávání absolventa... 6.. Klíčové kompetence... 6.. Odborné kompetence... 0 3 Charakteristika

Více

Pozemní stavitelství

Pozemní stavitelství ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 Cheb Pozemní stavitelství 36-47-M/0 Verze: v. Obsah 2 Profil absolventa... 3 2. Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

St ř ední průmyslová škola st r ojní a st avební Tábor

St ř ední průmyslová škola st r ojní a st avební Tábor St ř ední průmyslová škola st r ojní a st avební Tábor Pozemní st avit elst ví Školní vzdělávací pr ogr am Obsah Úvodní identifikační údaje... 7 Profil absolventa... 8. Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-2/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Truhlář Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Truhlář Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Očekávané kompetence absolventa... 6.. Odborné kompetence... 6.. Klíčové kompetence... 7. Způsob ukončení

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 4 2.1 Uplatnění absolventa... 4 2.2 Kompetence absolventa...

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Střední průmyslová škola stavební Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace. Inženýrské stavby. Školní vzdělávací program

Střední průmyslová škola stavební Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace. Inženýrské stavby. Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola stavební Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Inženýrské stavby Školní vzdělávací program Obor vzdělávání: 36-47-M/01 Stavebnictví Denní forma vzdělávání Délka

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Zedník Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Zedník Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Očekávané kompetence absolventa... 6.. Odborné kompetence... 6.. Klíčové kompetence... 7 3 Charakteristika

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie prolnutí ŠVP s ŠVP Střední škola, Ostrava - Kunčice, p.o.

dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie prolnutí ŠVP s ŠVP Střední škola, Ostrava - Kunčice, p.o. dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu prolnutí ŠVP s ŠVP Střední škola, Ostrava - Kunčice, p.o. Základní identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Tesař Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Tesař Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Odborný profil absolventa... 6. Cíle středního odborného vzdělávání v oboru tesař... 7.. Uplatnění absolventa v praxi... 7.. Očekávané

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-M-1/1-4 Délka modulu 99 hodin Platnost 01. 09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 64-41-L/51 1 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno PROFIL ABSOLVENTA Škola: SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno Pracoviště: Lipová 18, 602 00 Brno Zřizovatel: Jihomoravský kraj Obor vzdělávání: Laboratorní asistent Kód vzdělávání: 53-43 - M/01 Platnost

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Biologie je zprostředkovat základní biologické principy a biologické pojmy a pomocí příkladů z praxe demonstrovat

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Provozní technika- dálkové 23-43-L/51 RVP: 23-43-L/51 Provozní technika Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK Platnost ŠVP

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Gastronomie 65-41-L/01

Gastronomie 65-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové kompetence... 4 1.2.2 Odborné kompetence... 8 1.3 Způsob ukončení

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více