Účetnictví finančních institucí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetnictví finančních institucí"

Transkript

1 Účetnictví finančních institucí Předmět v učebním plánu 2. ročník, 3. semestr, týdně 1 přednášky a 1 cvičení Ukončení : zápočet Podmínky pro získání zápočtu: 1) aktivní účast na cvičeních (70%) 2) 2 průběžné testy (min. 60% bodů) Osnova přednášek 1) Základní funkce a principy podvojného účetnictví, základní prvky účetní metody, účetní výkazy a jejich specifika ve finančních institucích, charakteristika jednotlivých prvků účetních výkazů, účtová osnova a účtový rozvrh pro finanční instituce, oceňování majetku a závazků (efektivní úroková míry, naběhlá hodnota). 2) Účtování pokladních operací, operací v cizí měně, vkladové účty u centrální banky, vkladové účty u jiných bank, úvěrové účty jiných bank, mezibankovní zúčtování v tuzemské a cizí měně. 3) účtování pasivních obchodů banky, vklady a jejich specifika, úroky z vkladů, vklady v cizí měně; účtování pohledávek (aktivních obchodů), opravné položky, cese pohledávek, 4) účtování vybraných operací s cennými papíry (státní pokladniční poukázky, kuponové dluhopisy, opce), repooperace, emise cenných papírů pro klienta, 5) účtování finančních nástrojů držených do splatnosti.účtování na kapitálových účtech a účtech dlouhodobých závazků, emise akcií, emisní ážio, emise obligací, 6) účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, účtování nákladů a výnosů, zúčtování a rozdělení hospodářského výsledku, podrozvaha a její využití. Základní literatura: Baloušek R. a kol.: Podvojné účetnictví bank, Praha : C.H.Beck 2007 Jílek J., Svobodová J.: Účetnictví bank a finančních institucí, Praha : Grada 2009 Zákon o účetnictví, Vyhláška 501/2002

2 Finanční účetnictví ve finančních institucích 1) Finanční účetnictví a) Funkce a předmět finančního účetnictví Hlavní funkcí (úkolem) účetnictví je poskytovat ekonomické informace všem, kteří tyto informace potřebují pro svá rozhodnutí a pro výkon své činnosti. Dílčí funkce: 1) poskytuje informace pro zajištění dobré správy a ochrany majetku (původní funkce) 2) uchovává informace o podnikových jevech pro majitele a řídící útvary podniků 3) poskytuje informace pro posuzování ekonomické situace podniku pro různé subjekty (banky, investory, burzovní instituce) 4) poskytuje údaje pro vyměření daňové povinnosti 5) je důkazním prostředkem při vedení sporů. Předmět účetnictví stav majetku a závazků podniku a jejich změny za určité, přesně vymezené období, zhodnocení majetku za určité období, tj. náklady, výnosy a dosažený výsledek hospodaření Plnění těchto funkcí je podmíněno kvalitativními charakteristikami informací, které účetnictví poskytuje. Informace musí být: a) úplné musí zobrazovat všechen majetek příslušné jednotky b) pravdivé (věrné) musí být ve shodě se skutečným stavem majetku c) správné musí majetek zobrazovat podle přijatým zásad, metod a postupů d) průkazné musí zachycovat jevy na základě dokladů ověřujících jejich uskutečnění Uživatelé údajů účetnictví: 1. interní: - vlastníci společnosti majitelé firem, akcionáři, společníci - management a řídící a správní orgány společnosti - zaměstnanci 2. externí: - investoři - banky - finanční úřady - věřitelé /dodavatelé/ - zákazníci /dlužníci - odběratelé/ - subjekty působící na finančních trzích - sociální a zdravotní pojišťovny - státní správa - veřejnost, regionální orgány - orgány činné v trestním řízení - externí auditor b) Obecně uznávané účetní zásady Předpoklady účetní závěrky dle IAS:

3 1) akruální princip 2) nepřetržité trvání podniku Dle výkladu účetnictví v ČR : Při zobrazování ekonomické situace podniku v účetnictví jsou dodržovány určité obecné zásady a pravidla, která vytvářejí základ pro využití a zejména srovnatelnost účetních údajů: 1. Zásada vymezení účetní jednotky 2. Zásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky 3. Zásada nezávislosti účetních období (tzv. akruální princip). 4. Zásada bilanční kontinuity 5. Zásada věrného a pravdivého zobrazení majetku a zdrojů 6. Zásada zákazu kompenzace 7. Zásada oceňování historickými cenami. 8. Zásada opatrnosti Účetní závěrku tvoří : Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Výkaz peněžních toků (cash-flow) Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu + příloha k účetní závěrce (povinná část, nepovinná) Ve střední Evropě silná míra státní regulace vedení účetnictví, převládá daňový aspekt (využití účetnictví pro daňové účely), uživatelem je pak především stát a státní orgány, méně významná je role investora i vlastníka jako uživatele účetních dat. Účetnictví v ČR upraveno Zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a dalšími vyhláškami a opatřeními MF pro různé druhy subjektů: Od je vytvořen třístupňový regulační systém, který je kombinací kodifikovaného a zvykového práva, tj. kombinací předpisů a standardů: 1. zákon (Zákon o účetnictví) 2. vyhlášky (č pro různé typy účetních jednotek) - pro podnikatelské subjekty, pro banky a jiné finanční instituce, pro pojišťovny, pro města, obce a samosprávné územní celky, pro rozpočtové a příspěvkové organizace, pro občanská sdružení,, 3. České účetní standardy podrobněji vymezují to, co není řešeno v zákoně nebo ve vyhlášce; vytvářeny jsou jako konsensus odborníku za účasti regulátora (MF). Účetnictví bank a finančních institucí *) je v současné době upraveno 1) Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 2) Vyhláškou č. 501/2002 pro banky a jiné finanční instituce - vymezuje účetní metody bank a finančních institucí ve shodě s mezinárodními účetními standardy (IAS 32 a 39) 3) Českými účetními standardy pro banky a finanční instituce

4 c) Základní prvky účetních výkazů 1) Aktiva naše legislativa: majetek členěný dle formy IAS: aktivum je tehdy možno vykázat jako aktivum tehdy, jestliže a) je zdrojem budoucích užitků b) je výsledkem minulých událostí c) je ocenitelné d) je pod kontrolou (ovládán, v dispozici) úč. jednotky, tj. nemusí být po právní stránce majetkem! 2) Závazky naše legislativa : povinnost vyplývající ze způsobu vypořádání zúčtovacích vztahů s různými subjekty důležitý: okamžik realizace, nejčastěji vystavení a odeslání, resp. přijetí faktury IAS: závazek je současná povinnost podniku, která a) je důsledkem minulé události a b) k jehož vypořádání bude muset účetní jednotka čerpat (vydat) prostředky, z nichž by mu jinak plynul prospěch c) je ocenitelný d) neexistuje možnost odmítnutí jeho plnění (odtok prostředků je více než pravděpodobný) 3) Kapitál vlastní Vlastní kapitál = Aktiva Závazky (hodnota majetku snížená o dluhy) tj. zbytkový podíl vlastníků na aktivech po odečtení závazků. Pochází z vkladů a i z nerozděleného zisku vlastníků. Tvoří jej (= formy vlastního kapitálu) : a) základní kapitál (ZK) b) kapitálové fondy a fondy ze zisku c) kumulovaný (nerozdělený) zisk/ztráta minulého období d) zisk běžného období 4) Náklady ekonomické x účetní pojetí (akruální princip) V ČR: úbytek majetku (výdaj) nebo zvýšení závazků, které má věcnou a časovou souvislost s činností účetní jednotky v daném účetním období 5) Výnosy ČR: zvýšení aktiv nebo snížení závazků, které časově a věcně souvisí s činností účetní jednotky v daném účetním období, tj. mimo tržeb i změna stavu zásob vlastní výroby a aktivace, tedy výrobu nahrazující nákup Hospodářský výsledek rozdíl mezi výnosy a náklady, zisk nebo ztráta (odlišné pojetí výnosů i nákladů) ČR: provozní, finanční, mimořádný Finanční institucí se rozumí: pobočka zahraniční banky, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, investiční společnost či fond, penzijní fond, smíšená nebo finanční holdingová společnost, Česká konsolidační agentura.

5 Směrná účtová osnova (dle vyhl.č.5001/2002 Sb.) Účtová tř. 0 Zúčtovací vztahy ČNB ostatní dlouh. fin. investice, zahr. pobočky (jen ČNB) 41 Dlouhodobé finanční investice 01 Měnové pohledávky 42 Zahraniční pobočky a jednatelství 02 Měnové závazky 43 Dlouhodobý hm. majetek a pořízení DHM 47 Dlouhodobý nehm. majetek a poř. DNM Účtová tř. 1 Pokl. bank. účty, závazky 48 Zásoby z krátkých prodejů Účtová tř. 5 Kapitálové účty, dlouhodobé 11 Pokladní hodnoty závazky a závěrkové účty 12 Vklady a úvěry u emisních bank 51 Dotace a obdobné prostředky 13 Vklady, úvěry a ost. závazky a 52 Emitované dlouhodobé cenné papíry pohledávky za jinými bankami 53 Podřízené finanční závazky 14 Vklady družstevních záložen 54 Rezervy 15 Úvěry družstevních záložen 55 Rezervní fondy a ost. fondy ze zisku 16 Závazky z jiných hodnot 56 Základní kapitál a kapitálové fondy 17 Závazky z cenných papírů 57 Převedený hospodářský výsledek 58 Závěrkové účty Účtová tř. 2 Pohl. a závazky z vybraných 59 Hosp.výsledek ve schvalovacím řízení finančních činností 20 Zvláštní agendy ČNB (jen ČNB) Účtová tř. 6 - Náklady 21 Standardní pohledávky 61 Náklady na finanční činnosti 22 Vklady klientů 63 Správní náklady 23 Přijaté úvěry 65 Tvorba rezerv a opravných položek 24 Sledované a ohrožené pohledávky 66 Ostatní provozní náklady 25 Agendy z pověření (jen ČSOB) 67 Mimořádné náklady 26 Emitované krátkodobé cenné papíry 68 Daň z příjmů 27 Účelově vázané pohledávky a závazky 69 Vnitropodnikové náklady 28 Vklady a úvěry členů družst.záložen (jen družstevní záložny) Účtová tř. 7 - Výnosy 29 Zúčtování s orgány státu a obdobnými 71 Výnosy z finančních činností orgány (jen ČNB) 75 Použití rezerv a opravných položek 76 Ostatní provozní výnosy Účtová tř. 3 Cenné papíry, deriváty, ostatní 77 Mimořádné výnosy pohledávky a záv. přechodné účty 79 Vnitropodnikové výnosy 31 Pevné termínové operace 32 Pohl. a závazky z inkasa a ze zúčtování Účtová tř. 8 Vnitropodnikové účetnictví 33 Pobočky a jednatelství 34 Ostatní pohledávky a závazky Účtová tř. 9 Podrozvahové účtů 35 Čas.rozlišení, dohadné účty, uspoř. účet 91 Pohl.a záv. z příslibů úvěrů a půjček 36 Cenné papíry k prodeji 92 Pohl. a záv. ze záruk 37 Pohl. a záv. z obchodování s cennými 93 Pohl. a záv. z akreditivů píry a z emise vlastních cenných papírů, 94 Pohl. a záv. ze spotových operací závazky z příspěvků penzijního připojištění 95 Pohl.a záv.z pevných termínových operací 38 Cenné papíry k obchodování 96 Pohl. a záv. z opcí 39 Opce 97 Pohl. a záv. ze zástav a záv. z kolaterálu 98 Pohl. a záv. z hodnot v úschově, správě Účtová tř. 4 Dlouhodobý nehm. a hmotný a uložení a z obhospodařovaných hodnot majetek,účasti, cenné papíry do splatnosti a 99 Uspořádací a evidenční účty

6 Výkazy finančního účetnictví a jejich struktura ve finančních institucích, struktura výkazu zisku a ztráty ve finančních institucích Obsahu činnosti bank a finančních institucí odpovídá i forma a struktura majetku, s nímž při své činnosti hospodaří, a zdroje tohoto majetku. Rozvaha banky má následující strukturu : Aktiva Rozvaha podnikatelských subjektů Pasiva I. Pohledávky za upsaný vl. kapitál V. Vlastní kapitál II. Dlouhodobá aktiva - základní kapitál - nehmotná - kapitálové fondy - hmotná - fondy ze zisku - finanční - nerozdělený zisk (zisk b.období) III. Oběžná aktiva VI. Cizí kapitál - zásoby - závazky - pohledávky dlouhodobé - úvěry - pohledávky krátkodobé - rezervy - krátkodobý finanční majetek IV. Ostatní aktiva VII. Ostatní pasiva Aktiva celkem Pasiva celkem Rozvaha finančních institucí má jinou strukturu i uspořádání : Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní hotovost Závazky z přijatých vkladů Finanční nástroje Úvěrové pohledávky Dlouhodobý majetek Oběžný majetek Ostatní aktiva Aktiva celkem Emitovaný dluh Závazky Ostatní pasiva Vlastní kapitál (základní kap., kapitálové fondy nerozdělený zisk, zisk běžného období) Pasiva celkem

7 Rozvaha banky (dle vyhl. Č. 501/2002 Sb.) AKTIVA - Pokladní hotovost a vklady u centrální banky - Státní bezkupónové dluhopisy a ost. cenné papíry přijímané centr.bankou k refinancování - Pohledávky za bankami a dr.záložnami - Pohledávky za klienty - Dluhové cenné papíry - Akcie, podílové listy a ostatní podíly - Účasti s podstatným vlivem - Účasti s rozhodujícím vlivem - Dlouhodobý nehmotný majetek - Dlouhodobý hmotný majetek - Ostatní aktiva - Pohledávky za upsaný základní kapitál - Náklady a příjmy příštích období PASIVA - Závazky vůči bankám a družst.záložnám - Závazky vůči klientům - Závazky z dluhových cenných papírů - Ostatní pasiva - Výnosy a výdaje příštích období - Rezervy - Podřízené závazky - Základní kapitál - Emisní ážio - Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku - Rezervní fond na nové ocenění - Kapitálové fondy - Oceňovací rozdíly - Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta - Hospodářský výsledek za účetní období A K T I V A C E L K E M P A S I V A C E L K E M Podrozvahové položky: 8. Hodnoty předané k obhospodařování 1. Poskytnuté přísliby a záruky 9. Přijaté přísliby a záruky 2. Poskytnuté zástavy 10. Přijaté zástavy a zajištění 3. Pohledávky ze spotových operací 11. Závazky ze spotových operací 4. Pohl. z pevných termínových operací 12. Závazky z pevných term.operací 5. Pohledávky z opcí 13. Závazky z opcí 6. Odepsané pohledávky 14. Hodn.převzaté do úsch.,správy a k ulož. 7. Hodn.předané do úschovy,správy a k uložení 15. Hodn. převzaté k obhospodařování Obsah činnosti ovlivňuje i strukturu nákladů a výnosů, jak je zřejmé z výkazu zisku a ztráty banky:

8 Výsledovka banky (horizontální, druhová - zjednodušená) Náklady Výnosy - Placené úroky - Přijaté úroky - Placené poplatky a provize - Výnosy z cenných papírů /úroky, dividendy/ - přijaté poplatky a provize I. Hospodářský výsledek z finančních operací - provozní náklady /spotřeba mat., - výnosy z prodeje služeb a ostatních energie, opravy, mzdy, ad./ výkonů - odpisy - použití rezerv a opravných položek - tvorba rezerv a opravných položek - náklady na finanční leasing - výnosy z finančního leasingu II. Hospodářský výsledek provozní *) I.+II. Hospodářský výsledek banky z běžné činnosti - Mimořádné náklady Mimořádné výnosy III. Hospodářský výsledek z mimořádné činnosti I.+II.+III. Hospodářský výsledek za běžné období před zdaněním *)Není ve vyhlášce výslovně uveden

9 3) Oceňování majetku a závazků banky - dle zákona o účetnictví 25: - při nabytí a) pořizovací cenou - hmotný majetek kromě zásob (s výjimkou hm.majetku vytvořeného vlastní činností) - podíly, cenné papíry a deriváty - pohledávky při nabytí za úplatu nebo vkladem - závazky při převzetí - nehmotný majetek b) vlastními náklady (přímé náklady, a příslušný podíl výrobní režie) - hmotný majetek vytvořený vlastní činností - nehmotný majetek vytvořený vlastní činností - příchovky zvířat c) jmenovitou hodnotou - peněžní prostředky a ceniny - pohledávky při vzniku u účetní jednotky - závazky při vzniku u účetní jednotky d) reprodukční cenou bezúplatně nabytý majetek hmotný, nehmotný - majetek vytvořený vlastní činností, kdy vlastní náklady nelze zjistit nebo jsou vyšší než reprodukční cena - ke konci účetního období 1) jsou některé složky majetku přeceněny na reálnou hodnotu: a) cenné papíry b) deriváty c) finanční umístění u úč.jednotek provozujících pojištění nebo zajištění d) majetek a závazky v případech přeměn společností e) část majetku a závazků zajištěná deriváty 2) některé složky majetku se oceňují v naběhlé hodnotě: a) úvěry a pohledávky původně vzniklé u jednotky b) finanční aktiva držená do splatnosti c) finanční aktiva, která nemají kotovanou tržní cenu na aktivním trhu a jejich reálnou hodnotu lze obtížně měřit Jednotka nemůže mít záměr držet fin. aktivum s pevnou splatností do splatnosti pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: - má záměr držet finanční aktivum pouze po neurčené období - je připravena prodat aktivum v reakci na změnu tržních úrokových měr či tržních rizik, potřebu likvidních prostředků, možnost jiného investování - emitent má právo vypořádat fin. aktivum za částku podstatně nižší, než je naběhlá hodnota. Reálná hodnota dle zákona o účetnictví - tržní hodnota (u cenných papírů hodnota dosažená na trhu cenných papírů ke konci rozvahového dne) - ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce - ocenění podle zvláštních předpisů

10 Vymezení obsahu základních pojmů, které se promítají do způsobu účtování Finanční aktivum (financial assets) je aktivum ve formě: hotovosti (dle IAS se hotovostí rozumí oběživo a vklady na běžných účtech, protože se považují za stejně likvidní) práva obddržet hotovost či jiné finanční aktivum od jiné jednotky právo na směnu finančních nástrojů s jinou jednotkou za podmínek, které jsou potencionálně výhodné, kapitálového nástroje jiné jednotky Derivát (derivative) je finanční nástroj jehož hodnota se mění v závislosti na změně úrokové míry, cen cenných papírů, cen komodit, měnovém kursu, cenovém indexu, úvěrovém hodnocení, úvěrovém indexu nebo podobné proměnné (tzv. podkladová proměnná underlying) který nevyžaduje žádnou nebo nízkou počáteční investici vzhledem k jiným kontraktům, které reagují podobně na změnu tržních podmínek který se vypořádá k datu v budoucnosti Finanční aktivum držené do splatnosti (held-to-maturity investment) - je finanční aktivum s pevnými nebo proměnnými platbami a s pevnými splatnostmi, u kterého jednotka má záměr a schopnost držet aktivum do splatnosti s výjimkou úvěru či pohledávky původně vzniklé u jednotky Finanční aktivum k prodeji (available-for-sale financial asset) - je finanční aktivum, které není finančním aktivem k obchodování, finančním aktivem drženým do splatnosti ani úvěrem či pohledávkou původně vzniklou u jednotky. Finanční aktivum nebo finanční závazek k obchodování (financial asset or liabilities held for trading) - je finanční aktivum nebo finanční závazek získané s primárním účelem dosažení zisku z krátkodobých změn cen nebo dealerské marže.finanční aktivum je třeba považovat za aktivum k obchodování, jestliže bez ohledu na důvod získání je částí portfolia, u kterého existuje důkaz o nedávném krátkodobém generování zisku. Derivátové finanční aktivum a derivátový finanční závazek se vždy považují k obchodování, pokud se nejedná o efektivní zajišťovací nástroj. Finanční nástroj (financial instrument) - je kontrakt, který představuje vznik finančního aktiva jedné jednotky a finančního závazku či kapitálového nástroje jiné jednotky. Do finančního nástroje se také zahrnuje komoditní kontrakt, který umožňuje vypořádání v hotovosti nebo v jiných finančních nástrojích, pokud u tohoto komoditního kontraktu současně neplatí: jednotka sjednala tento kontrakt se záměrem koupě či prodeje komodity, tento záměr existoval již v okamžiku sjednání kontraktu, očekává se, že kontrakt bude vypořádán dodávkou Finanční závazek (financial liability) je závazek ve formě dodávky jiného finančního aktiva jiné jednotky, směny finančního nástroje s jinou jednotkou za podmínek, které jsou potenciálně nevýhodné Rozlišují se dvě kategorie finančních závazků: - finanční závazky k obchodování a - ostatní finanční závazky. Kontrola nad aktivem (control of an asset) je možnost získat budoucí ekonomické užitky z aktiva a zároveň zamezit přístupu k těmto užitkům jiným subjektům. Efektivní úroková míra (efective interest rate)

11 - je úroková míra, kterou se přesně diskontují budoucí peněžní toky až do splatnosti nebo do nejbližšího data přecenění, a to na účetní hodnotu finančního aktiva nebo závazku (carrying amount) při jeho počátečním zachycení. Tento výpočet zahrnuje také všechny poplatky placené mezi stranami kontraktu. Efektivní úroková míra se rovná výnosnosti do splatnosti nebo výnosnosti do nejbližšího data přecenění, tj. také se rovná vnitřní výnosové míře (internal rate of return, IRR) finančního aktiva nebo finančního závazku. Metoda efektivního úročení (effective inerest method) - je metoda výpočtu naběhlých úroků za použití efektivní úrokové míry Naběhlá hodnota finančního aktiva či finančního závazku (amortised cost of e financial asset or finacial liability) - - je částka, kterou se měří finanční aktivum nebo závazek při počátečním zachycení (pořizovací cena) plus naběhlý úrok minus splátka jistiny a naběhlého úroku (tj. přijaté či poskytnuté splátky) - minus snížení hodnoty (přímé či prostřednictvím účtu opravných položek) vzhledem ke znehodnocení. Jinými slovy: naběhlá hodnota se rovná pořizovací ceně upravené o přijaté nebo poskytnuté splátky, naběhlý úrok (u bezkupónových dluhopisů se úrok rovná naběhlému diskontu a u kupónových dluhopisů se úrok rovná nejenom naběhlým kuponům, ale také naběhlému diskontu či naběhlé prémii) minus opravné položky u aktiv. Naběhlé úroky se počítají metodou efektivního úročení. Naběhlá hodnota může být nižší i vyšší než pořizovací cena. Kapitálový nástroj (equity instrument) - je kontrakt na zbytkovou položku aktiv jednotky po odečtení jejich závazků. Synonymem pojmu kapitálový nástroj v řízení finančních rizik jsou také pojmy akciový nástroj či nástroj vlastního kapitálu Pevný kontrakt (firm confirment) - je závazná smlouva o výměně určitého množství aktiv za danou cenu ke konkrétnímu datu v budoucnosti. Reálná hodnota - ( fair value ) - je částka, za kterou je možné vyměnit aktivum nebo vypořádat závazek mezi znalými a ochotnými partnery bez podjatosti (arm s length transaction) Repo obchod (repurchace agreement ) - je smlouva o převodu finančního aktiva výměnou za hotovost nebo jinou hodnotu a současně závazek o zpětném převodu finančního aktiva k datu v budoucnosti za částku rovnou hotovosti či jiné hodnotě plus úrok Sekuritizace (securitisation ) - je proces, kdy se finanční aktivum transformuje na cenné papíry zajištěné aktivy. Transakční náklady (transaction costs) - jsou přírůstkové náklady, které jsou přímo přiřaditelné koupi či prodeji finančního aktiva či vypořádání finančního závazku. Úvěr či pohledávka původně vzniklé u jednotky (loan or receivable originated by the enterprise) - - je finanční aktivum, při jehož sjednání došlo k poskytnutí peněz, zboží nebo služeb přímo dlužníkovi, pokud však nebylo sjednáno se záměrem okamžitého prodeje nebo prodeje v krátkodobém horizontu (takové aktivum by bylo klasifikováno jako k obchodování). Tento úvěr či pohledávka původně vzniklé u jednotky nejsou klasifikovány jako finanční aktivum držené do splatnosti, ale jsou vyčleněny odděleně. Vynětí ze zachycení (odúčtování) (derecognition) - je odúčtování celého nebo části finančního aktiva nebo finančního závazku z rozvahy jednotky (vyřazení) Zajišťování ( hedging )

12 - je určení jednoho či více zajišťovacích nástrojů, jejichž změny reálných hodnot plně či částečně kompenzují změny reálných hodnot zajišťovaných položek. Zajišťovaná položka (hedged item) - je aktivum, závazek, pevný kontrakt nebo předpokládaná budoucí operace: která vystavuje jednotku riziku změn reálných hodnot nebo změn budoucích peněžních toků a která je určena jako zajišťovaná pro účely zajišťovacího účetnictví Zajišťovací nástroj - (hedging instrument) - je pro účely zajišťovacího účetnictví určený derivát (tzv. zajišťovací derivát) nebo (za určitých okolností) jiné finanční aktivum nebo závazek, od jehož reálné hodnoty nebo peněžních toků se očekává, že započte reálnou hodnotu nebo peněžní toky určené zajišťované položky. Nederivátové finanční aktivum nebo závazek je možné povžovat za zajišťovací nástroj pro účely zajišťovacího účetnictví pouze v případě, že zajišťuje měnové riziko. Efektivita zajištění (hedging effectiveness) - je stupeň započtení změn reálné hodnoty nebo peněžních toků přiřaditelných zajišťovacímu riziku, kterého se dosáhne zajišťovacím nástrojem

13 Problematika pro 1. cvičení (viz také další materiál pro 1.cvičení): Naběhlá hodnota Použití povinné pro ocenění : - pro vykazování pohledávek a vybraných složek finančního majetku - řeší časový odstup mezi vykázáním údaje o velikosti pohledávky a dobou její realizace - základním přístupem pro vykazování budoucích pen. toků = současná hodnota - naběhlá hodnota založena na využití tzv. efektivní (implicitní) úrokové míry = veličina na bázi současné hodnoty Současná hodnota = diskontovaná hodnota v budoucnu realizovaných peněžních toků - výpočet vychází ze složeného úrokování: jde o výpočet počáteční jistiny=současné hodnoty z jistiny konečné (nominální hodnoty pen.toku) za n období při úrokové sazbě i. Úroková sazba je vyjádřena v indexovém tvaru: 12% = 0,12= i. Výpočet je dán vztahem j 0 = j n x 1/(1+i) n (= diskontování, 1/(1+i) n = diskontní činitel) Současná hodnota může být součtem současných hodnot několika částek rozložených v čase (diskontovaných za různý počet období) = hodnota včetně naběhlých úroků za pomoci tzv. efektivní úrokové míry (viz dále) Příklad 1: Úvěr 1.ledna ,-, splatnost 5 let, tj Splátkový kalendář: na konci jednotlivých let roku platby 75,-,100,-,125,-,150,-,205,- (na konci 5. roku bude zároveň splacena celá částka 1250,-) a) Efektivní úroková míra - výpočet Příklad 1: Úvěr 1.ledna ,-, splatnost 5 let, tj Splátkový kalendář: na konci roku platby 75,-,100,-,125,-,150,-,205,- - nastavené úrokové platby na konci 5. roku bude zároveň splacena celá částka 1250,- a)efektivní úroková míra: kolika procentní zhodnocení přináší průměrně současná hodnota prostřednictvím v budoucnu placených úroků a dalších plateb ze vztahu: 1250 = (1+i) 1 (1+i) 2 (1+i) 3 (1+i) 4 (1+i) 5 Výpočet efektivní úrokové míry je hledání takové úrokové sazby i, při které se součet současných hodnot v čase rozložených plateb rovná vstupní veličině (přijatému úvěru, poskytnuté půjčce apod.). Není jednosměrný postup výpočtu (rovnicí, dle vzorce), ale pouze extrapolací, tj. postupným přibližováním hledanému vztahu rovnosti, resp. ze dvou hodnot i a velikostí současné hodnoty, které s nimi byly dosaženy Výpočet i extrapolací: i = 0,07 i = 0,15 i = 0,10 p c=(1+i)n p/c c=(1+i)n p/c c=(1+i)n p/c 75 1,07 1 = 1,070 70,10 1,15 1 = 1,150 65,22 1,1 1 = 1,100 68, ,07 2 = 1,145 87,34 1,15 2 = 1,322 75,64 1,1 2 = 1,210 82, ,07 3 = 1, ,04 1,15 3 = 1,521 82,18 1,1 3 = 1,331 93, ,07 4 = 1, ,42 1,15 4 = 1,749 85,76 1,1 4 = 1, , ,07 3 = 1, ,80 1,15 5 = 2, ,52 1,1 5 = 1, ,17 Celkem S x 1411,70 x 1032,32 x 1250,36 i = 10,01 %

14 Pro výpočet hledané efektivní úrokové sazby i je možné využít metoda dvou bodů : S (0,07) - S (0,15) k = k = pokles S (souč.hodnoty) při růstu i o 1 % r (0,15) - r (0,07) U S (0,15) U = částka úvěru i = k 1411, ,32 379,38 k = = = 4742,25 0,15 0,07 0, , ,32 217,68 0,15) - i = = = 0, , ,25 i = 0,15-0,0459 = 0,1041 b) Výpočet naběhlé hodnoty pohledávky v jednotlivých letech : Rok Naběhlá hodnota na začátku roku *) Naběhlý úrok Peněžní tok na konci roku Naběhlá hodnota na konci roku ,- 125,- 75,- 1300, ,- 130,- 100,- 1330, ,- 133,- 125,- 1338, ,- 134,- 150,- 1322, ,- 133,- 205,-+1250,- 0,- *) naběhlá hodnota se v praxi vypočítává měsíčně, dle nárůstu úroku za měsíc a úbytku v důsledku přijatých plateb, resp. u cenných papírů a finančních nástrojů za kratší období (i denně).

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU FINANČNÍ SL FINANČNÍ UŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU FINANČNÍ SL FINANČNÍ UŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH FINANČNÍ SLUŽBY dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Charakteristické rysy účetnictví bank a finančních institucí (vymezení finančních institucí a jejich činnosti, účetní legislativa,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

FZ03/2004. České účetní standardy

FZ03/2004. České účetní standardy FZ03/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce") Ministerstvo financí

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V tisících EUR Bod přílohy 2014 2013 Úrokové výnosy 6 493 158 295 075 Úrokové náklady 6 (181 426) (151 874) Čisté úrokové výnosy 311 732

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 1, 4 190 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 2014 2 ROZVAHA AKTIVA Pozn. 31. prosince 2014 31. prosince 2013 1. Zlato 3 648 664 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 3. Pohledávky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny Předmluva Tato publikace připravená PwC poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní

Více

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s.

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Výroční zpráva 20 SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Vydala SAS Capital Hedge Derivative fund, a. s. Koncept Radek Švec, 2014 Text Radek Švec, 2014; KPMG Audit s. r. o., 2014

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 2008 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA Katedra informatiky a výpočetní techniky Soubor textů k přednáškám z předmětu FIE FINANČNÍ A NÁKLAOVÁ INFORMATIKA Část 1. Pavel Nový Tematický obsah přednášek 1. Informační systém firmy, rozdělení a tok

Více

Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08)

Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08) Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08) 1. přednáška (15.2.2007) Rozvaha ACZ a.s. k 31.12. 2005 Aktiva: mil. Kč 1) Krátkodobá aktiva - Peníze a tržní cenné papíry 550 - Pohledávky 100

Více

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. AKCENTA CZ a.s. - VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 Motto Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. Johann Wolfgang Goethe Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Klíčové ukazatele výkonnosti Nejvýznamnější události

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více