Účetnictví finančních institucí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetnictví finančních institucí"

Transkript

1 Účetnictví finančních institucí Předmět v učebním plánu 2. ročník, 3. semestr, týdně 1 přednášky a 1 cvičení Ukončení : zápočet Podmínky pro získání zápočtu: 1) aktivní účast na cvičeních (70%) 2) 2 průběžné testy (min. 60% bodů) Osnova přednášek 1) Základní funkce a principy podvojného účetnictví, základní prvky účetní metody, účetní výkazy a jejich specifika ve finančních institucích, charakteristika jednotlivých prvků účetních výkazů, účtová osnova a účtový rozvrh pro finanční instituce, oceňování majetku a závazků (efektivní úroková míry, naběhlá hodnota). 2) Účtování pokladních operací, operací v cizí měně, vkladové účty u centrální banky, vkladové účty u jiných bank, úvěrové účty jiných bank, mezibankovní zúčtování v tuzemské a cizí měně. 3) účtování pasivních obchodů banky, vklady a jejich specifika, úroky z vkladů, vklady v cizí měně; účtování pohledávek (aktivních obchodů), opravné položky, cese pohledávek, 4) účtování vybraných operací s cennými papíry (státní pokladniční poukázky, kuponové dluhopisy, opce), repooperace, emise cenných papírů pro klienta, 5) účtování finančních nástrojů držených do splatnosti.účtování na kapitálových účtech a účtech dlouhodobých závazků, emise akcií, emisní ážio, emise obligací, 6) účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, účtování nákladů a výnosů, zúčtování a rozdělení hospodářského výsledku, podrozvaha a její využití. Základní literatura: Baloušek R. a kol.: Podvojné účetnictví bank, Praha : C.H.Beck 2007 Jílek J., Svobodová J.: Účetnictví bank a finančních institucí, Praha : Grada 2009 Zákon o účetnictví, Vyhláška 501/2002

2 Finanční účetnictví ve finančních institucích 1) Finanční účetnictví a) Funkce a předmět finančního účetnictví Hlavní funkcí (úkolem) účetnictví je poskytovat ekonomické informace všem, kteří tyto informace potřebují pro svá rozhodnutí a pro výkon své činnosti. Dílčí funkce: 1) poskytuje informace pro zajištění dobré správy a ochrany majetku (původní funkce) 2) uchovává informace o podnikových jevech pro majitele a řídící útvary podniků 3) poskytuje informace pro posuzování ekonomické situace podniku pro různé subjekty (banky, investory, burzovní instituce) 4) poskytuje údaje pro vyměření daňové povinnosti 5) je důkazním prostředkem při vedení sporů. Předmět účetnictví stav majetku a závazků podniku a jejich změny za určité, přesně vymezené období, zhodnocení majetku za určité období, tj. náklady, výnosy a dosažený výsledek hospodaření Plnění těchto funkcí je podmíněno kvalitativními charakteristikami informací, které účetnictví poskytuje. Informace musí být: a) úplné musí zobrazovat všechen majetek příslušné jednotky b) pravdivé (věrné) musí být ve shodě se skutečným stavem majetku c) správné musí majetek zobrazovat podle přijatým zásad, metod a postupů d) průkazné musí zachycovat jevy na základě dokladů ověřujících jejich uskutečnění Uživatelé údajů účetnictví: 1. interní: - vlastníci společnosti majitelé firem, akcionáři, společníci - management a řídící a správní orgány společnosti - zaměstnanci 2. externí: - investoři - banky - finanční úřady - věřitelé /dodavatelé/ - zákazníci /dlužníci - odběratelé/ - subjekty působící na finančních trzích - sociální a zdravotní pojišťovny - státní správa - veřejnost, regionální orgány - orgány činné v trestním řízení - externí auditor b) Obecně uznávané účetní zásady Předpoklady účetní závěrky dle IAS:

3 1) akruální princip 2) nepřetržité trvání podniku Dle výkladu účetnictví v ČR : Při zobrazování ekonomické situace podniku v účetnictví jsou dodržovány určité obecné zásady a pravidla, která vytvářejí základ pro využití a zejména srovnatelnost účetních údajů: 1. Zásada vymezení účetní jednotky 2. Zásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky 3. Zásada nezávislosti účetních období (tzv. akruální princip). 4. Zásada bilanční kontinuity 5. Zásada věrného a pravdivého zobrazení majetku a zdrojů 6. Zásada zákazu kompenzace 7. Zásada oceňování historickými cenami. 8. Zásada opatrnosti Účetní závěrku tvoří : Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Výkaz peněžních toků (cash-flow) Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu + příloha k účetní závěrce (povinná část, nepovinná) Ve střední Evropě silná míra státní regulace vedení účetnictví, převládá daňový aspekt (využití účetnictví pro daňové účely), uživatelem je pak především stát a státní orgány, méně významná je role investora i vlastníka jako uživatele účetních dat. Účetnictví v ČR upraveno Zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a dalšími vyhláškami a opatřeními MF pro různé druhy subjektů: Od je vytvořen třístupňový regulační systém, který je kombinací kodifikovaného a zvykového práva, tj. kombinací předpisů a standardů: 1. zákon (Zákon o účetnictví) 2. vyhlášky (č pro různé typy účetních jednotek) - pro podnikatelské subjekty, pro banky a jiné finanční instituce, pro pojišťovny, pro města, obce a samosprávné územní celky, pro rozpočtové a příspěvkové organizace, pro občanská sdružení,, 3. České účetní standardy podrobněji vymezují to, co není řešeno v zákoně nebo ve vyhlášce; vytvářeny jsou jako konsensus odborníku za účasti regulátora (MF). Účetnictví bank a finančních institucí *) je v současné době upraveno 1) Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 2) Vyhláškou č. 501/2002 pro banky a jiné finanční instituce - vymezuje účetní metody bank a finančních institucí ve shodě s mezinárodními účetními standardy (IAS 32 a 39) 3) Českými účetními standardy pro banky a finanční instituce

4 c) Základní prvky účetních výkazů 1) Aktiva naše legislativa: majetek členěný dle formy IAS: aktivum je tehdy možno vykázat jako aktivum tehdy, jestliže a) je zdrojem budoucích užitků b) je výsledkem minulých událostí c) je ocenitelné d) je pod kontrolou (ovládán, v dispozici) úč. jednotky, tj. nemusí být po právní stránce majetkem! 2) Závazky naše legislativa : povinnost vyplývající ze způsobu vypořádání zúčtovacích vztahů s různými subjekty důležitý: okamžik realizace, nejčastěji vystavení a odeslání, resp. přijetí faktury IAS: závazek je současná povinnost podniku, která a) je důsledkem minulé události a b) k jehož vypořádání bude muset účetní jednotka čerpat (vydat) prostředky, z nichž by mu jinak plynul prospěch c) je ocenitelný d) neexistuje možnost odmítnutí jeho plnění (odtok prostředků je více než pravděpodobný) 3) Kapitál vlastní Vlastní kapitál = Aktiva Závazky (hodnota majetku snížená o dluhy) tj. zbytkový podíl vlastníků na aktivech po odečtení závazků. Pochází z vkladů a i z nerozděleného zisku vlastníků. Tvoří jej (= formy vlastního kapitálu) : a) základní kapitál (ZK) b) kapitálové fondy a fondy ze zisku c) kumulovaný (nerozdělený) zisk/ztráta minulého období d) zisk běžného období 4) Náklady ekonomické x účetní pojetí (akruální princip) V ČR: úbytek majetku (výdaj) nebo zvýšení závazků, které má věcnou a časovou souvislost s činností účetní jednotky v daném účetním období 5) Výnosy ČR: zvýšení aktiv nebo snížení závazků, které časově a věcně souvisí s činností účetní jednotky v daném účetním období, tj. mimo tržeb i změna stavu zásob vlastní výroby a aktivace, tedy výrobu nahrazující nákup Hospodářský výsledek rozdíl mezi výnosy a náklady, zisk nebo ztráta (odlišné pojetí výnosů i nákladů) ČR: provozní, finanční, mimořádný Finanční institucí se rozumí: pobočka zahraniční banky, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, investiční společnost či fond, penzijní fond, smíšená nebo finanční holdingová společnost, Česká konsolidační agentura.

5 Směrná účtová osnova (dle vyhl.č.5001/2002 Sb.) Účtová tř. 0 Zúčtovací vztahy ČNB ostatní dlouh. fin. investice, zahr. pobočky (jen ČNB) 41 Dlouhodobé finanční investice 01 Měnové pohledávky 42 Zahraniční pobočky a jednatelství 02 Měnové závazky 43 Dlouhodobý hm. majetek a pořízení DHM 47 Dlouhodobý nehm. majetek a poř. DNM Účtová tř. 1 Pokl. bank. účty, závazky 48 Zásoby z krátkých prodejů Účtová tř. 5 Kapitálové účty, dlouhodobé 11 Pokladní hodnoty závazky a závěrkové účty 12 Vklady a úvěry u emisních bank 51 Dotace a obdobné prostředky 13 Vklady, úvěry a ost. závazky a 52 Emitované dlouhodobé cenné papíry pohledávky za jinými bankami 53 Podřízené finanční závazky 14 Vklady družstevních záložen 54 Rezervy 15 Úvěry družstevních záložen 55 Rezervní fondy a ost. fondy ze zisku 16 Závazky z jiných hodnot 56 Základní kapitál a kapitálové fondy 17 Závazky z cenných papírů 57 Převedený hospodářský výsledek 58 Závěrkové účty Účtová tř. 2 Pohl. a závazky z vybraných 59 Hosp.výsledek ve schvalovacím řízení finančních činností 20 Zvláštní agendy ČNB (jen ČNB) Účtová tř. 6 - Náklady 21 Standardní pohledávky 61 Náklady na finanční činnosti 22 Vklady klientů 63 Správní náklady 23 Přijaté úvěry 65 Tvorba rezerv a opravných položek 24 Sledované a ohrožené pohledávky 66 Ostatní provozní náklady 25 Agendy z pověření (jen ČSOB) 67 Mimořádné náklady 26 Emitované krátkodobé cenné papíry 68 Daň z příjmů 27 Účelově vázané pohledávky a závazky 69 Vnitropodnikové náklady 28 Vklady a úvěry členů družst.záložen (jen družstevní záložny) Účtová tř. 7 - Výnosy 29 Zúčtování s orgány státu a obdobnými 71 Výnosy z finančních činností orgány (jen ČNB) 75 Použití rezerv a opravných položek 76 Ostatní provozní výnosy Účtová tř. 3 Cenné papíry, deriváty, ostatní 77 Mimořádné výnosy pohledávky a záv. přechodné účty 79 Vnitropodnikové výnosy 31 Pevné termínové operace 32 Pohl. a závazky z inkasa a ze zúčtování Účtová tř. 8 Vnitropodnikové účetnictví 33 Pobočky a jednatelství 34 Ostatní pohledávky a závazky Účtová tř. 9 Podrozvahové účtů 35 Čas.rozlišení, dohadné účty, uspoř. účet 91 Pohl.a záv. z příslibů úvěrů a půjček 36 Cenné papíry k prodeji 92 Pohl. a záv. ze záruk 37 Pohl. a záv. z obchodování s cennými 93 Pohl. a záv. z akreditivů píry a z emise vlastních cenných papírů, 94 Pohl. a záv. ze spotových operací závazky z příspěvků penzijního připojištění 95 Pohl.a záv.z pevných termínových operací 38 Cenné papíry k obchodování 96 Pohl. a záv. z opcí 39 Opce 97 Pohl. a záv. ze zástav a záv. z kolaterálu 98 Pohl. a záv. z hodnot v úschově, správě Účtová tř. 4 Dlouhodobý nehm. a hmotný a uložení a z obhospodařovaných hodnot majetek,účasti, cenné papíry do splatnosti a 99 Uspořádací a evidenční účty

6 Výkazy finančního účetnictví a jejich struktura ve finančních institucích, struktura výkazu zisku a ztráty ve finančních institucích Obsahu činnosti bank a finančních institucí odpovídá i forma a struktura majetku, s nímž při své činnosti hospodaří, a zdroje tohoto majetku. Rozvaha banky má následující strukturu : Aktiva Rozvaha podnikatelských subjektů Pasiva I. Pohledávky za upsaný vl. kapitál V. Vlastní kapitál II. Dlouhodobá aktiva - základní kapitál - nehmotná - kapitálové fondy - hmotná - fondy ze zisku - finanční - nerozdělený zisk (zisk b.období) III. Oběžná aktiva VI. Cizí kapitál - zásoby - závazky - pohledávky dlouhodobé - úvěry - pohledávky krátkodobé - rezervy - krátkodobý finanční majetek IV. Ostatní aktiva VII. Ostatní pasiva Aktiva celkem Pasiva celkem Rozvaha finančních institucí má jinou strukturu i uspořádání : Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní hotovost Závazky z přijatých vkladů Finanční nástroje Úvěrové pohledávky Dlouhodobý majetek Oběžný majetek Ostatní aktiva Aktiva celkem Emitovaný dluh Závazky Ostatní pasiva Vlastní kapitál (základní kap., kapitálové fondy nerozdělený zisk, zisk běžného období) Pasiva celkem

7 Rozvaha banky (dle vyhl. Č. 501/2002 Sb.) AKTIVA - Pokladní hotovost a vklady u centrální banky - Státní bezkupónové dluhopisy a ost. cenné papíry přijímané centr.bankou k refinancování - Pohledávky za bankami a dr.záložnami - Pohledávky za klienty - Dluhové cenné papíry - Akcie, podílové listy a ostatní podíly - Účasti s podstatným vlivem - Účasti s rozhodujícím vlivem - Dlouhodobý nehmotný majetek - Dlouhodobý hmotný majetek - Ostatní aktiva - Pohledávky za upsaný základní kapitál - Náklady a příjmy příštích období PASIVA - Závazky vůči bankám a družst.záložnám - Závazky vůči klientům - Závazky z dluhových cenných papírů - Ostatní pasiva - Výnosy a výdaje příštích období - Rezervy - Podřízené závazky - Základní kapitál - Emisní ážio - Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku - Rezervní fond na nové ocenění - Kapitálové fondy - Oceňovací rozdíly - Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta - Hospodářský výsledek za účetní období A K T I V A C E L K E M P A S I V A C E L K E M Podrozvahové položky: 8. Hodnoty předané k obhospodařování 1. Poskytnuté přísliby a záruky 9. Přijaté přísliby a záruky 2. Poskytnuté zástavy 10. Přijaté zástavy a zajištění 3. Pohledávky ze spotových operací 11. Závazky ze spotových operací 4. Pohl. z pevných termínových operací 12. Závazky z pevných term.operací 5. Pohledávky z opcí 13. Závazky z opcí 6. Odepsané pohledávky 14. Hodn.převzaté do úsch.,správy a k ulož. 7. Hodn.předané do úschovy,správy a k uložení 15. Hodn. převzaté k obhospodařování Obsah činnosti ovlivňuje i strukturu nákladů a výnosů, jak je zřejmé z výkazu zisku a ztráty banky:

8 Výsledovka banky (horizontální, druhová - zjednodušená) Náklady Výnosy - Placené úroky - Přijaté úroky - Placené poplatky a provize - Výnosy z cenných papírů /úroky, dividendy/ - přijaté poplatky a provize I. Hospodářský výsledek z finančních operací - provozní náklady /spotřeba mat., - výnosy z prodeje služeb a ostatních energie, opravy, mzdy, ad./ výkonů - odpisy - použití rezerv a opravných položek - tvorba rezerv a opravných položek - náklady na finanční leasing - výnosy z finančního leasingu II. Hospodářský výsledek provozní *) I.+II. Hospodářský výsledek banky z běžné činnosti - Mimořádné náklady Mimořádné výnosy III. Hospodářský výsledek z mimořádné činnosti I.+II.+III. Hospodářský výsledek za běžné období před zdaněním *)Není ve vyhlášce výslovně uveden

9 3) Oceňování majetku a závazků banky - dle zákona o účetnictví 25: - při nabytí a) pořizovací cenou - hmotný majetek kromě zásob (s výjimkou hm.majetku vytvořeného vlastní činností) - podíly, cenné papíry a deriváty - pohledávky při nabytí za úplatu nebo vkladem - závazky při převzetí - nehmotný majetek b) vlastními náklady (přímé náklady, a příslušný podíl výrobní režie) - hmotný majetek vytvořený vlastní činností - nehmotný majetek vytvořený vlastní činností - příchovky zvířat c) jmenovitou hodnotou - peněžní prostředky a ceniny - pohledávky při vzniku u účetní jednotky - závazky při vzniku u účetní jednotky d) reprodukční cenou bezúplatně nabytý majetek hmotný, nehmotný - majetek vytvořený vlastní činností, kdy vlastní náklady nelze zjistit nebo jsou vyšší než reprodukční cena - ke konci účetního období 1) jsou některé složky majetku přeceněny na reálnou hodnotu: a) cenné papíry b) deriváty c) finanční umístění u úč.jednotek provozujících pojištění nebo zajištění d) majetek a závazky v případech přeměn společností e) část majetku a závazků zajištěná deriváty 2) některé složky majetku se oceňují v naběhlé hodnotě: a) úvěry a pohledávky původně vzniklé u jednotky b) finanční aktiva držená do splatnosti c) finanční aktiva, která nemají kotovanou tržní cenu na aktivním trhu a jejich reálnou hodnotu lze obtížně měřit Jednotka nemůže mít záměr držet fin. aktivum s pevnou splatností do splatnosti pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: - má záměr držet finanční aktivum pouze po neurčené období - je připravena prodat aktivum v reakci na změnu tržních úrokových měr či tržních rizik, potřebu likvidních prostředků, možnost jiného investování - emitent má právo vypořádat fin. aktivum za částku podstatně nižší, než je naběhlá hodnota. Reálná hodnota dle zákona o účetnictví - tržní hodnota (u cenných papírů hodnota dosažená na trhu cenných papírů ke konci rozvahového dne) - ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce - ocenění podle zvláštních předpisů

10 Vymezení obsahu základních pojmů, které se promítají do způsobu účtování Finanční aktivum (financial assets) je aktivum ve formě: hotovosti (dle IAS se hotovostí rozumí oběživo a vklady na běžných účtech, protože se považují za stejně likvidní) práva obddržet hotovost či jiné finanční aktivum od jiné jednotky právo na směnu finančních nástrojů s jinou jednotkou za podmínek, které jsou potencionálně výhodné, kapitálového nástroje jiné jednotky Derivát (derivative) je finanční nástroj jehož hodnota se mění v závislosti na změně úrokové míry, cen cenných papírů, cen komodit, měnovém kursu, cenovém indexu, úvěrovém hodnocení, úvěrovém indexu nebo podobné proměnné (tzv. podkladová proměnná underlying) který nevyžaduje žádnou nebo nízkou počáteční investici vzhledem k jiným kontraktům, které reagují podobně na změnu tržních podmínek který se vypořádá k datu v budoucnosti Finanční aktivum držené do splatnosti (held-to-maturity investment) - je finanční aktivum s pevnými nebo proměnnými platbami a s pevnými splatnostmi, u kterého jednotka má záměr a schopnost držet aktivum do splatnosti s výjimkou úvěru či pohledávky původně vzniklé u jednotky Finanční aktivum k prodeji (available-for-sale financial asset) - je finanční aktivum, které není finančním aktivem k obchodování, finančním aktivem drženým do splatnosti ani úvěrem či pohledávkou původně vzniklou u jednotky. Finanční aktivum nebo finanční závazek k obchodování (financial asset or liabilities held for trading) - je finanční aktivum nebo finanční závazek získané s primárním účelem dosažení zisku z krátkodobých změn cen nebo dealerské marže.finanční aktivum je třeba považovat za aktivum k obchodování, jestliže bez ohledu na důvod získání je částí portfolia, u kterého existuje důkaz o nedávném krátkodobém generování zisku. Derivátové finanční aktivum a derivátový finanční závazek se vždy považují k obchodování, pokud se nejedná o efektivní zajišťovací nástroj. Finanční nástroj (financial instrument) - je kontrakt, který představuje vznik finančního aktiva jedné jednotky a finančního závazku či kapitálového nástroje jiné jednotky. Do finančního nástroje se také zahrnuje komoditní kontrakt, který umožňuje vypořádání v hotovosti nebo v jiných finančních nástrojích, pokud u tohoto komoditního kontraktu současně neplatí: jednotka sjednala tento kontrakt se záměrem koupě či prodeje komodity, tento záměr existoval již v okamžiku sjednání kontraktu, očekává se, že kontrakt bude vypořádán dodávkou Finanční závazek (financial liability) je závazek ve formě dodávky jiného finančního aktiva jiné jednotky, směny finančního nástroje s jinou jednotkou za podmínek, které jsou potenciálně nevýhodné Rozlišují se dvě kategorie finančních závazků: - finanční závazky k obchodování a - ostatní finanční závazky. Kontrola nad aktivem (control of an asset) je možnost získat budoucí ekonomické užitky z aktiva a zároveň zamezit přístupu k těmto užitkům jiným subjektům. Efektivní úroková míra (efective interest rate)

11 - je úroková míra, kterou se přesně diskontují budoucí peněžní toky až do splatnosti nebo do nejbližšího data přecenění, a to na účetní hodnotu finančního aktiva nebo závazku (carrying amount) při jeho počátečním zachycení. Tento výpočet zahrnuje také všechny poplatky placené mezi stranami kontraktu. Efektivní úroková míra se rovná výnosnosti do splatnosti nebo výnosnosti do nejbližšího data přecenění, tj. také se rovná vnitřní výnosové míře (internal rate of return, IRR) finančního aktiva nebo finančního závazku. Metoda efektivního úročení (effective inerest method) - je metoda výpočtu naběhlých úroků za použití efektivní úrokové míry Naběhlá hodnota finančního aktiva či finančního závazku (amortised cost of e financial asset or finacial liability) - - je částka, kterou se měří finanční aktivum nebo závazek při počátečním zachycení (pořizovací cena) plus naběhlý úrok minus splátka jistiny a naběhlého úroku (tj. přijaté či poskytnuté splátky) - minus snížení hodnoty (přímé či prostřednictvím účtu opravných položek) vzhledem ke znehodnocení. Jinými slovy: naběhlá hodnota se rovná pořizovací ceně upravené o přijaté nebo poskytnuté splátky, naběhlý úrok (u bezkupónových dluhopisů se úrok rovná naběhlému diskontu a u kupónových dluhopisů se úrok rovná nejenom naběhlým kuponům, ale také naběhlému diskontu či naběhlé prémii) minus opravné položky u aktiv. Naběhlé úroky se počítají metodou efektivního úročení. Naběhlá hodnota může být nižší i vyšší než pořizovací cena. Kapitálový nástroj (equity instrument) - je kontrakt na zbytkovou položku aktiv jednotky po odečtení jejich závazků. Synonymem pojmu kapitálový nástroj v řízení finančních rizik jsou také pojmy akciový nástroj či nástroj vlastního kapitálu Pevný kontrakt (firm confirment) - je závazná smlouva o výměně určitého množství aktiv za danou cenu ke konkrétnímu datu v budoucnosti. Reálná hodnota - ( fair value ) - je částka, za kterou je možné vyměnit aktivum nebo vypořádat závazek mezi znalými a ochotnými partnery bez podjatosti (arm s length transaction) Repo obchod (repurchace agreement ) - je smlouva o převodu finančního aktiva výměnou za hotovost nebo jinou hodnotu a současně závazek o zpětném převodu finančního aktiva k datu v budoucnosti za částku rovnou hotovosti či jiné hodnotě plus úrok Sekuritizace (securitisation ) - je proces, kdy se finanční aktivum transformuje na cenné papíry zajištěné aktivy. Transakční náklady (transaction costs) - jsou přírůstkové náklady, které jsou přímo přiřaditelné koupi či prodeji finančního aktiva či vypořádání finančního závazku. Úvěr či pohledávka původně vzniklé u jednotky (loan or receivable originated by the enterprise) - - je finanční aktivum, při jehož sjednání došlo k poskytnutí peněz, zboží nebo služeb přímo dlužníkovi, pokud však nebylo sjednáno se záměrem okamžitého prodeje nebo prodeje v krátkodobém horizontu (takové aktivum by bylo klasifikováno jako k obchodování). Tento úvěr či pohledávka původně vzniklé u jednotky nejsou klasifikovány jako finanční aktivum držené do splatnosti, ale jsou vyčleněny odděleně. Vynětí ze zachycení (odúčtování) (derecognition) - je odúčtování celého nebo části finančního aktiva nebo finančního závazku z rozvahy jednotky (vyřazení) Zajišťování ( hedging )

12 - je určení jednoho či více zajišťovacích nástrojů, jejichž změny reálných hodnot plně či částečně kompenzují změny reálných hodnot zajišťovaných položek. Zajišťovaná položka (hedged item) - je aktivum, závazek, pevný kontrakt nebo předpokládaná budoucí operace: která vystavuje jednotku riziku změn reálných hodnot nebo změn budoucích peněžních toků a která je určena jako zajišťovaná pro účely zajišťovacího účetnictví Zajišťovací nástroj - (hedging instrument) - je pro účely zajišťovacího účetnictví určený derivát (tzv. zajišťovací derivát) nebo (za určitých okolností) jiné finanční aktivum nebo závazek, od jehož reálné hodnoty nebo peněžních toků se očekává, že započte reálnou hodnotu nebo peněžní toky určené zajišťované položky. Nederivátové finanční aktivum nebo závazek je možné povžovat za zajišťovací nástroj pro účely zajišťovacího účetnictví pouze v případě, že zajišťuje měnové riziko. Efektivita zajištění (hedging effectiveness) - je stupeň započtení změn reálné hodnoty nebo peněžních toků přiřaditelných zajišťovacímu riziku, kterého se dosáhne zajišťovacím nástrojem

13 Problematika pro 1. cvičení (viz také další materiál pro 1.cvičení): Naběhlá hodnota Použití povinné pro ocenění : - pro vykazování pohledávek a vybraných složek finančního majetku - řeší časový odstup mezi vykázáním údaje o velikosti pohledávky a dobou její realizace - základním přístupem pro vykazování budoucích pen. toků = současná hodnota - naběhlá hodnota založena na využití tzv. efektivní (implicitní) úrokové míry = veličina na bázi současné hodnoty Současná hodnota = diskontovaná hodnota v budoucnu realizovaných peněžních toků - výpočet vychází ze složeného úrokování: jde o výpočet počáteční jistiny=současné hodnoty z jistiny konečné (nominální hodnoty pen.toku) za n období při úrokové sazbě i. Úroková sazba je vyjádřena v indexovém tvaru: 12% = 0,12= i. Výpočet je dán vztahem j 0 = j n x 1/(1+i) n (= diskontování, 1/(1+i) n = diskontní činitel) Současná hodnota může být součtem současných hodnot několika částek rozložených v čase (diskontovaných za různý počet období) = hodnota včetně naběhlých úroků za pomoci tzv. efektivní úrokové míry (viz dále) Příklad 1: Úvěr 1.ledna ,-, splatnost 5 let, tj Splátkový kalendář: na konci jednotlivých let roku platby 75,-,100,-,125,-,150,-,205,- (na konci 5. roku bude zároveň splacena celá částka 1250,-) a) Efektivní úroková míra - výpočet Příklad 1: Úvěr 1.ledna ,-, splatnost 5 let, tj Splátkový kalendář: na konci roku platby 75,-,100,-,125,-,150,-,205,- - nastavené úrokové platby na konci 5. roku bude zároveň splacena celá částka 1250,- a)efektivní úroková míra: kolika procentní zhodnocení přináší průměrně současná hodnota prostřednictvím v budoucnu placených úroků a dalších plateb ze vztahu: 1250 = (1+i) 1 (1+i) 2 (1+i) 3 (1+i) 4 (1+i) 5 Výpočet efektivní úrokové míry je hledání takové úrokové sazby i, při které se součet současných hodnot v čase rozložených plateb rovná vstupní veličině (přijatému úvěru, poskytnuté půjčce apod.). Není jednosměrný postup výpočtu (rovnicí, dle vzorce), ale pouze extrapolací, tj. postupným přibližováním hledanému vztahu rovnosti, resp. ze dvou hodnot i a velikostí současné hodnoty, které s nimi byly dosaženy Výpočet i extrapolací: i = 0,07 i = 0,15 i = 0,10 p c=(1+i)n p/c c=(1+i)n p/c c=(1+i)n p/c 75 1,07 1 = 1,070 70,10 1,15 1 = 1,150 65,22 1,1 1 = 1,100 68, ,07 2 = 1,145 87,34 1,15 2 = 1,322 75,64 1,1 2 = 1,210 82, ,07 3 = 1, ,04 1,15 3 = 1,521 82,18 1,1 3 = 1,331 93, ,07 4 = 1, ,42 1,15 4 = 1,749 85,76 1,1 4 = 1, , ,07 3 = 1, ,80 1,15 5 = 2, ,52 1,1 5 = 1, ,17 Celkem S x 1411,70 x 1032,32 x 1250,36 i = 10,01 %

14 Pro výpočet hledané efektivní úrokové sazby i je možné využít metoda dvou bodů : S (0,07) - S (0,15) k = k = pokles S (souč.hodnoty) při růstu i o 1 % r (0,15) - r (0,07) U S (0,15) U = částka úvěru i = k 1411, ,32 379,38 k = = = 4742,25 0,15 0,07 0, , ,32 217,68 0,15) - i = = = 0, , ,25 i = 0,15-0,0459 = 0,1041 b) Výpočet naběhlé hodnoty pohledávky v jednotlivých letech : Rok Naběhlá hodnota na začátku roku *) Naběhlý úrok Peněžní tok na konci roku Naběhlá hodnota na konci roku ,- 125,- 75,- 1300, ,- 130,- 100,- 1330, ,- 133,- 125,- 1338, ,- 134,- 150,- 1322, ,- 133,- 205,-+1250,- 0,- *) naběhlá hodnota se v praxi vypočítává měsíčně, dle nárůstu úroku za měsíc a úbytku v důsledku přijatých plateb, resp. u cenných papírů a finančních nástrojů za kratší období (i denně).

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU FINANČNÍ SL FINANČNÍ UŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU FINANČNÍ SL FINANČNÍ UŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH FINANČNÍ SLUŽBY dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Charakteristické rysy účetnictví bank a finančních institucí (vymezení finančních institucí a jejich činnosti, účetní legislativa,

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy ÚLOHA ÚČETNICTVÍ - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy náklady na výrobky a služby - podklady pro kontrolu a

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Metodické listy kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Metodické listy kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Metodické listy kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví bank. Navazujeme

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Rozvaha 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00. 018 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Rozvaha 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00. 018 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek 8 677,0 8 677,0 0,00 8 000,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 88,0 7 69,5 97 8,88 9 905 000,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 9. Uspořádací účet

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 tis.kč Označení Text 1 období 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635 1.a Úroky z dluhových cenných papírů 0 1.b Ostatní výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více