Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016"

Transkript

1 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016

2 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které jsou rozvojové priority klíčových zaměstnavatelů a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 3. Které obory vzdělání jsou nejvíce poptávány dětmi/rodiči? Proč? (nutné vědět pro kariérové poradenství) Jaká je naplněnost jednotlivých škol a oborů a jak se vyvíjí v čase? 4. Jak vnímají své vzdělání absolventi několik let po absolvování školy? Jaká je skutečná kvalita absolventů škol na trhu práce; jaká je uplatnitelnost absolventů (nemusí být totéž!)? 5. Jaké budou dopady demografického vývoje na vzdělávací systém a na trh práce v kraji?

3 6. Které profese a odvětví jsou v kraji nejvýznamnější a jak se vyvíjí jejich zaměstnanost v čase?. Které profese nacházejí na trhu práce v kraji nejlépe uplatnění a proč? 7. Jaká je kvalita a dostupnost služeb kariérového poradenství na ZŠ a SŠ? 8. Jaký je zájem žáků o technické a přírodovědné obory a o odborné vzdělávání obecně? Které problémy je v této oblasti třeba řešit? 9. Které problémy se v rámci kraje vyskytují v souvislosti s oblastí vzdělávání dospělých? Jakou roli v jejich řešení mohou sehrát odborné školy? 10. Jak zaměstnavatelé v kraji spolupracují se školami? Jsou zde nějaké problémy k řešení?

4 11. Jak je řešena podpora podnikavosti ve školách na území kraje? 12. Projekty, které byly využity při řešení problémů v klíčových oblastech v programovém období Jak je řešena v kraji inkluze na středních školách a jak je zajištěn a podpořen přechod žáků z marginalizovaných skupin (např. Romů) ze ZŠ na SŠ, setrvání na SŠ a přechod na VŠ, VOŠ či trh práce? 14. Jak jsou zajištěny volnočasové aktivity a sport. 15. Jak je zajištěna podpora prevence

5 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? Hlavní úkoly v oblasti základního vzdělávání pro Středočeský kraj na období let Je třeba věnovat náležitou pozornost technické výchově a praktickým dovednostem 2. Podporovat spolupráci základních škol se středními školami k zatraktivnění výuky a rozšiřování technických oborů pro další rozvoj vzdělávání i v rámci udržitelnosti projektu CPTO 3. Nenavyšovat počty přijímaných žáků do 1. ročníků na víceletá gymnázia 4. Podporovat ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence rozvoj manuálních dovedností formou kroužků a dílen

6 5. Zaměřit pozornost na snižování množství odkladů povinné školní docházky zvýšenou metodickou a řídící činností vůči pedagogicko-psychologické poradně 6. Modernizovat a zkvalitňovat poskytované služby pedagogickopsychologických poraden včetně zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek v rámci inkluze 7. Podporovat záměr MŠMT při rozvoji a navyšování dostatečných kapacit z FROMU i prostřednictvím KAPu a MAPu v souvislosti s demografickým vývojem 8. Podporovat ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem (SIC) a dalšími subjekty identifikaci a další práci s talenty (nadanými) žáky a studenty s dalším rozvojovým potenciálem

7 Strategie dalšího rozvoje sítě středních škol Středočeský kraj Nebude navyšovat počty přijímaných žáků do 1. ročníků na víceletá gymnázia Nebude podporovat navyšování kapacity 6 a 8letých gymnázií Bude uvádět do souladu strukturu oborů vzdělání s potřebami zaměstnavatelů, podporovat obory vzdělání požadované zaměstnavateli a naopak tlumit obory, o které ze strany zaměstnavatelů není zájem Bude podle potřeby otevírat nové obory vzdělání vzhledem k dlouhodobému uplatnění na trhu práce Nebude podporovat zvyšování kapacit v oborech vzdělání s výjimkou oborů vzdělání přírodovědného a technického zaměření

8 Hlavní úkoly v oblasti středního vzdělávání pro Středočeský kraj na období let Zajistit udržitelnost projektu CPTO 2. Podporovat vyšší podíl praktického vyučování a odborné praxe na pracovištích zaměstnavatelů a zároveň sociální partnerství škol a zaměstnavatelů 3. Nenavyšovat počty dětí v gymnáziích 4. Podporovat zavedení povinné přijímací zkoušky pro přijímání žáků do oborů středního vzdělání s maturitou 5. V návaznosti na potřeby trhu práce provést analýzu vzdělávacích oborů a v případě potřeby je optimalizovat

9 6. Systémově řešit problematiku nedostatku řidičů z povolání 7. Zpracovat KAP a v souvislosti s tím spolupracovat se všemi zřizovateli škol a dalšími aktéry ovlivňujícími vzdělávání v kraji 8. Zřídit půjčovny kompenzačních pomůcek v rámci inkluze 9. Podporovat ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem (SIC) a dalšími subjekty identifikaci a další práci s talenty (nadanými) žáky a studenty s dalším rozvojovým potenciálem Rozvíjet stipendijní program pro vybrané obory

10 Hlavní úkoly v oblasti vyššího odborného vzdělávání pro Středočeský kraj na období let Středočeský kraj podporuje zachování a další rozvoj vyšších odborných škol jako nedílnou součást terciálního vzdělávání v souladu s dalším vývojem vyššího odborného vzdělávání Nenavyšovat kapacitu Spolupráce se sociálními partnery při změnách sítě 3. Podpora unikátních oborů, spolupráce v rámci Asociace krajů

11 Hlavní úkoly základního uměleckého a jazykového vzdělávání pro Středočeský kraj na období let Síť ZUŠ je v současné době postačující, navyšování kapacit u stávajících subjektů bude Středočeský kraj podporovat pouze v odůvodněných případech v návaznosti na demografický vývoj 2. S ohledem k rozvoji vzdělanosti je třeba nadále podporovat intenzivní výuku cizích jazyků

12 Hlavní úkoly v oblasti školských poradenských zařízení pro Středočeský kraj na období let Zaměřit pozornost na snižování množství odkladů povinné školní docházky zvýšenou metodickou a řídící činností vůči pedagogicko-psychologické poradně 2. Intenzivní úsilí věnovat přípravě poradenských pracovníků na změny v souvislosti s novelou a jejich zavádění do praxe 3. Zvýšenou pozornost zaměřit na podporu a metodické vedení pedagogických pracovníků škol při realizaci společného vzdělávání 4. Podporovat zlepšení činnosti oblastních metodiků prevence v Pedagogicko- psychologické poradně Středočeského kraje na 12 dislokovaných pracovištích

13 5. V rámci podpory inkluze zřídit v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje půjčovnu kompenzačních pomůcek dle prováděcího předpisu MŠMT 6. Středočeský kraj považuje vzhledem k vývoji této problematiky síť dětských domovů za zcela postačující, nebude tedy navyšovat kapacity v těchto zařízeních 7. Středočeský kraj se zaměří především na kvalitu poskytované péče podle Standardů kvality péče pro zařízení ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči a zlepšení materiálně technického vybavení dětských domovů Rozšiřování kapacit bude Středočeský kraj podporovat výhradně v návaznosti a v kontextu s demografickým vývojem.

14 Hlavní úkoly v oblasti zájmového vzdělávání pro Středočeský kraj na období let Kraj bude navyšovat kapacity školních družin a školních klubů jen na základě odůvodněných potřeb v souvislosti s demografickým vývojem a s kapacitou základních škol 2. Případné volné kapacity budou využívány v rámci škol a školských zařízení 3. Udržení stávajícího počtu zařízení s podporou technicko - přírodovědných kroužků 4. Rozšiřování nabídky příměstských a pobytových táborů v návaznosti na pracovní vytížení rodičů a v rámci doplňkové činnosti 5. Vznik nových SVČ bude kraj podporovat na základě odůvodněných potřeb a zájmu o tyto aktivity

15 Hlavní úkoly pro Středočeský kraj na období let v oblasti podpory celoživotního učení 1. Podporovat rozvoj systému dalšího profesního vzdělávání realizovaného Vzdělávacím institutem Středočeského kraje v oblasti: dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, dalšího vzdělávání pracovníků veřejné správy na obecní a krajské úrovni a dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a všech dalších pracovníků pracujících ve veřejné sféře 2. Podporovat vzdělávání a aktivizaci seniorů v rámci středočeské akademie 3. věku 3. Podporovat zahraniční meziregionální spolupráci v oblasti vzdělávání 4. Podporovat udržitelnost vzdělávacích projektů škol a školských zařízení zřizovaných krajem, které mají celoregionální působnost 5. Podporovat projektové a další aktivity škol a školských zařízení 6. Podporovat poskytování rekvalifikačních programů školami a školskými zařízeními zřizovanými s cílem napomoci vyšší uplatnitelnosti občanů na trhu práce

16 Hlavní úkoly v oblasti mezinárodní spolupráce pro Středočeský kraj na období let I nadále podporovat mezinárodní spolupráci s partnerskými a dalšími regiony včetně mezinárodní spolupráce škol a školských zařízení 2. Pokračovat v systémové finanční podpoře mezinárodní spolupráce

17 Hlavní úkoly v oblasti trhu práce a vzdělávání pro Středočeský kraj na období let Sladit strukturu oborů vzdělání s potřebami zaměstnavatelů, podporovat obory vzdělání požadované zaměstnavateli a naopak tlumit obory, o které ze strany zaměstnavatelů není zájem 2. Podle potřeby otevírat nové obory vzdělání vzhledem k dlouhodobému uplatnění na trhu práce 3. Podpořit spolupráci škol a zaměstnavatelů především v oblasti odborné praxe, a tím zvýšit možnosti absolventů v jejich pracovním uplatnění po ukončení školy 4. Posílení flexibility škol při řešení aktuálních problémů, jakým je například nedostatek řidičů z povolání pro autobusovou a nákladní dopravu.

18 2. Které jsou rozvojové priority klíčových zaměstnavatelů a jak se promítají do oblasti vzdělávání? Priority: Inovace a modernizace výrobních procesů a zázemí společnosti Dostatek kvalifikovaných pracovních sil Úspěšné působení na domácím i zahraničním trhu Zvýšení image a konkurenceschopnosti společnosti

19 Aktivity v oblasti vzdělávání zajišťování kurzů pro své zaměstnance: znalosti ovládání laserů a průmyslových robotů a zařízení odborné kurzy (sváření, vysokozdvižné vozíky, apod.) Soft skills - rozvoj osobnostních dovedností, prezentační dovednosti a Leadership vedení lidí IT a moderní počítačové programy a aplikací zákonná školení, jazykové kurzy další rozvojové odborné školení

20 3. Které obory vzdělání jsou nejvíce poptávány dětmi/rodiči? Proč? (nutné vědět pro kariérové poradenství) Jaká je naplněnost jednotlivých škol a oborů a jak se vyvíjí v čase? Nejvíce jsou poptávány a naplněny obory gymnaziální, obor obchodní akademie a kuchař číšník. Nejméně naopak řemeslné obory a obory specifické. Větší zájem je o obory maturitní.

21 4. Jak vnímají své vzdělání absolventi několik let po absolvování školy? Jaká je skutečná kvalita absolventů škol na trhu práce; jaká je uplatnitelnost? Problematika absolventů je obecně málo řešena. To je jistě úkol i pro další akční plánování. U vyučených se setkávají s tím, že rozhodně nechtějí vykonávat práci v oboru, který se vyučili, neboť se prostě zmýlili nebo je rodiče donutili a oni tuto práci vykonávat nebudou např. kuchař, řezník Rekvalifikace napravuje tuto chybnou volbu povolání, pochopitelně za cenu dalších nákladů na vzdělávání

22 Nejdůležitější problémy, které absolventi škol mají se získáváním zaměstnání, jsou: nulová praxe nízká zodpovědnost, nepříliš kladný přístup k práci, špatné návyky z učilišť zkreslené představy o mzdách, s tím související i špatná motivace neochota dojíždět za prací nesoulad mezi kvalifikací absolventů a poptávkou na trhu práce vzhledem ke složité situaci na trhu práce a při stagnaci ekonomického růstu vzniká v současné době neochota zaměstnavatelů vytvářet nová pracovní místa a to zejména pro nezkušené absolventy a mladistvé.

23 5. Jaké budou dopady demografického vývoje na vzdělávací systém a na trh práce v kraji? Vliv demografického vývoje na střední vzdělávání V současné době se střední školy, z hlediska počtu nově přijatých žáků do 1. ročníků, ocitly na nejnižších hodnotách ve své historii. Na základě prognózy počtu přijímaných do 1. ročníku středních škol je možné předpokládat, že se od školního roku 2016/2017 trend obrací a dojde k pomalému navýšení, v souvislosti s přechodem vyššího počtu žáků ze základních na střední školy, ve srovnání s předcházejícími roky.

24 6. Které profese a odvětví jsou v kraji nejvýznamnější?

25 6. Které profese nacházejí na trhu práce v kraji nejlépe uplatnění a proč? Dle ÚP jsou to tradiční profese, které se bez problémů uplatní v rámci celé republiky u mužů technické obory, strojírenství, elektronika, logistika, - ženy prodavačka, pracovnice v sociálních službách, administrativa, logistika. Samostatnou kapitolou jsou služby zde je předpoklad uplatnitelnosti vysoký u OSVČ kadeřnice, maséři, instalatéři, zedníci málokdy najdou uplatnění jako zaměstnanci, častěji např. v rodinných závodech. Pro Stř. kraj jsou důležité profese spojené s cestovním ruchem, někdy může být problém se sezónností těchto pracovních míst (v poslední době méně než dříve).

26 Dle zkušeností Hospodářské komory se na trhu práce nejlépe uplatňují strojírenské profese - strojní konstruktér, zámečník, nástrojař, stavební profese, elektro obory (slaboproud), odborník výpočetní techniky, odborníci z autooborů (autoelektrikář, autolakýrník, autoklempíř, automechanik), truhláři V poslední době je patrný výrazný nárůst poptávky po oborech zdravotní sestra, lékař, pracovník v sociálních službách, řidič nákladního auta, řidič autobusu, strážný, prodavač, skladníklogistik.

27 7. Jaká je kvalita a dostupnost služeb kariérového poradenství na ZŠ a SŠ? Kariérové poradenství je součástí systému poskytovaných kariérových služeb na úrovni školských poradenských zařízení a škol. Dostupnost je zajištěna jednotlivými školami Sledování kvality má v gesci NÚV bude předmětem dalších jednání Činnost bude zaměřena na: rozvíjení informačního systému na podporu kvalifikovaného rozhodování o volbě profese, podpora metodického vedení školských a školních poradenských služeb včetně vytvoření metodického portálu pro poradenské pracovníky škol a školských poradenských zařízení,

28 zajištění lepší dostupnosti vzdělávání v oblasti kariérového poradenství pro stávající pracovníky, provázání kariérového poradenství s potřebami trhu práce (např. zajištění vzdělávání kariérových poradců 2. stupně ZŠ a SŠ ke znalostem reálného pracovního prostředí), propojování a posilování spolupráce a koordinace poskytovatelů kariérového poradenství z různých sektorů a oblastí kariérového poradenství, zavedení cílených programů zaměřených na základní a středních školy, které budou prohlubovat jejich individuální schopnosti a zájmy s cílem podporovat jejich studium a zaměstnávání v oborech, které jsou z hlediska pohlaví považovány za netypické, zavedení vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky s důrazem na nestereotypní pří-stup k žákům.

29 8. Jaký je zájem žáků o technické a přírodovědné obory a o odborné vzdělávání obecně? 60% Podíl absolventů v roce denní studium Kraj ČR 50% 40% 30% 20% 10% 0% Střední vzdělání s výučním listem (E+H) Střední s MZ a odborným výcvikem (L0) Střední vzdělání bez MZ i výučního listu (J, C, D) Střední odborné vzdělání s MZ (M) Gymnaziální vzdělání (K)

30 8. Jaký je zájem žáků o technické a přírodovědné obory a o odborné vzdělávání obecně? Které problémy je v této oblasti třeba řešit? Technické a přírodovědné obory jsou žáky ve srovnání s obory humanitními a ekonomickými považovány za perspektivnější, užitečnější a praktičtější, na druhou stranu však také za obtížnější, časově náročnější a vyžadující vrozené schopnosti. Od dalšího studia je však odrazuje jimi vnímaná vysoká obtížnost těchto oborů, nezáživnost výuky (přílišná teorie), špatný přístup profesorů a horší průměrné známky než v humanitních předmětech. Identifikace problémů úkol KAP ve spolupráci se SŠ

31 Hospodářská komora sestavila seznam opatření, které by měly vést ke zvýšení zájmu žáků: vědomostní úroveň žáků a odborných pedagogů provázanost vzdělávacích oborů a potřeb trhu práce zvýšení prestiže práce v určitých oborech a profesích optimalizace sítě vzdělávacích institucí (vyhodnocení uplatnitelnosti, přínosů, potřeb,..) zlepšení práce školních poradců a dalších pracovníků ve vztahu k budoucími povolání, systém financování škol, systém příjmu žáků dle znalostí a dovedností, zřízení školních dílen a lepší přístup k vzdělání s manuální zručností, propagace technických oborů a dostatek informací o poptávce zaměstnavatelů po konkrétních profesích (příslib práce pro absolventy popř. stipendium), soutěže škol v manuální zručnosti, nabídka spolupráce s místními technickými firmami nebo školami

32 Potřeby, problémy, oblasti k řešení: zvýšení zájmu o technické a na trhu práce poptávané obory zvýšení potřebných znalostí a dovedností /žáci, pedagogové, zaměstnanci, ostatní větší propojení vzdělávacích aktivit s trhem práce snížení nezaměstnanosti, tvorba nových pracovních míst vytvoření mechanismus pružnějšího reagování vzdělávacího systému v návaznosti na potřeby trhu práce technické vzdělávání na ZŠ,SŠ zajištění odborníků z praxe, exkurze, medializace oborů, praktickou výuku, více prakticky zaměřené aktivity v oblasti vzdělávání, event. odborné praxe v zahraničí u odborných subjektů či firem, atd. technické vzdělávání v MŠ - zajištění odborníků z praxe, exkurze, praktickou výuku uzpůsobenou dětem

33 9. Které problémy se v rámci kraje vyskytují v souvislosti s oblastí vzdělávání dospělých? Středočeský kraj rozvíjí podporu dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání přímo prostřednictvím jím zřízeného vzdělávacího institutu pro vzdělávání dospělých a dále prostřednictvím středních a vyšších odborných škol případně dalších zařízení, které zřizuje. Problémy: Nedostatečná nabídka některých doškolovacích odborných kurzů, např. svářečské průkazy a strojní průkazy. Nedostatečná nabídka rekvalifikačních kurzů - Dle údajů poskytnutých Úřadem práce Příbram je velký zájem o vzdělávání dospělých ze strany matek, které se vracejí z RD. Co se týče rekvalifikačních kurzů je zájem o profese řidič nákladních aut, obsluha VZV, management projektu, kadeřnictví, pedikúra, koučink.

34 10. Jak zaměstnavatelé v kraji spolupracují se školami? Jsou zde nějaké problémy k řešení? Podle zkušeností Odboru školství, mládeže a sportu Středočeského kraje současné podmínky umožňují firmám (ve spolupráci se školou) ovlivňovat obsah vzdělávání tak, aby příprava žáků byla přiblížena potřebám potencionálního zaměstnavatele žáka. V kompetenci školy je přizpůsobit svůj školní vzdělávací program (ŠVP) pro příslušný obor vzdělání a připravit žáky na budoucí zaměstnání optimálním způsobem. Konkrétní průzkumy o spolupráci nebyly zatím provedeny Konkrétní formy spolupráce a identifikace problémů úkol KAP ve spolupráci se SŠ

35 11. Jak je řešena podpora podnikavosti ve školách na území kraje? K této problematice se nám prozatím nepodařilo získat relevantní informace. Žádáme o spolupráci MŠMT. Konkrétní formy podpory úkol KAP ve spolupráci se SŠ

36 12. Projekty, které byly využity při řešení problémů v klíčových oblastech v programovém období Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost: Projekty zvyšování kvality ve vzdělávání Projekty pro zlepšení podmínek na ZŠ, SŠ, VOŠ Rovné příležitosti dětí a žáků Vzdělávání pedagogických pracovníků Regionální operační program Střední Čechy: Rozvoj vzdělávací infrastruktury Aktivity Hospodářské komory

37 12. Projekty, které byly využity při řešení problémů v klíčových oblastech v programovém období Příklady konkrétních projektů: Jazykové kurzy pro učitele Podpora matematické gramotnosti žáků Podpora polytechnického vzdělávání ICT ve výuce Stáže studentů i učitelů v podnicích Zapojení asistentů pedagoga Zřízení školních aul Výstavby nových budov škol a odborných učeben

38 13. Jak je řešena v kraji inkluze na středních školách a jak je zajištěn a podpořen přechod žáků z marginalizovaných skupin ze ZŠ na SŠ, setrvání na SŠ a přechod na VŠ, VOŠ či trh práce? Touto problematikou se kraj dosud systematicky nezabýval. Ale lze vycházet z Dlouhodobého záměru a úkolů pro SŠ a oblast pedagogicko - psychologického poradenství (viz začátek prezentace). Nicméně mnohé střední školy mají s touto oblastí mnoho zkušeností. Je tedy úkolem KAP se touto problematikou zabývat. Bude to rozhodně jedním z prvních témat workshopů a seminářů. Očekáváme i pomoc Odborného garanta, MŠMT, NÚV a Agentury pro sociální začleňování, případně dalších aktérů.

39 14. Jak jsou zajištěny volnočasové aktivity a sport? Zájmové vzdělávání Uskutečňuje se ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech. Středočeský kraj se obecnou tématikou volnočasových aktivit nezabýval. Nicméně díky plánu primární prevence je řešen sport. Sportovní centra mládeže Jsou zřizovány při středních školách Středočeského kraje. Propojenost školství se sportem se kraji osvědčila a velmi dobře funguje. Školy jsou schopny mladým sportovcům zajistit také stravování a v případě potřeby i ubytování. V současné době 12 center

40 15. Jak je zajištěna podpora prevence? Středočeský kraj dlouhodobě podporuje aktivity dětí a mládeže, které upevňují jejich sociální dovednosti a osobnostní předpoklady vedoucí k odolnosti před rizikovým chováním. V roce 2014 obnovil tradici konání Středočeské konference primární prevence: celodenní vzdělávací, kde cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, výchovní poradci, oblastní a školní metodici prevence a zástupci neziskových organizací. Školská poradenská zařízení Služby jsou poskytovány dětem, žákům a studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Zajišťují informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost. Poskytují preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Poradenské služby jsou poskytovány školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem.

41 Nestátní neziskové organizace poskytující služby v oblasti primární prevence Realizují programy, které vedou k předcházení nebo ke zmírnění dopadů společensky negativních jevů na žáky a studenty. Realizují se na ZŠ, speciálních a praktických základních školách a SŠ. Nejčastěji se jedná o oblast šikany, kyberšikany, experimentování či užívání návykových látek, rasismus, konflikty v třídním kolektivu aj. Školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy Jedná se o: dětský domov, dětský domov se školou, výchovný ústav a diagnostický ústav. K zařazení dítěte dochází na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření v zájmu zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Policie České republiky Činnost spočívá ve formě přednášek k tématům: právního vědomí, šikany, internetové kriminality, kyberšikany, drogové problematiky a dopravní výchovy. Aktivity jsou zaměřeny zejména na cílové skupiny dětí mateřských škol, žáků a studentů základních i středních škol.

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06 3 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01078/08-06 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace Adresa: Kpt. Jaroše 862,

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj

Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj 1 Zmapování

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.2015) V rámci MAS Lednicko-valtický areál, z.s je identifikována 1

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2008

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2008 KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2008 V Karlových Varech dne 13. března 2008 Ing. Martina

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť Koncepční záměry školy (plán rozvoje školy na období od září 2012 do června 2017 V Třešti 15. 7. 2012 PaedDr. Václav Trnka ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. Úvod Základní

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 1 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 1. Východiska Koncepce je navržena na základě: Strategie prevence kriminality

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

3DØWgPØØØ3 I. Souhrnné informace o projektu. Projekt. Finální verze (VK-IP) Unikátní kód žádosti: Název operačního programu: CZ.1.07 7.

3DØWgPØØØ3 I. Souhrnné informace o projektu. Projekt. Finální verze (VK-IP) Unikátní kód žádosti: Název operačního programu: CZ.1.07 7. Unikátní kód žádosti: 3DØWgPØØØ3 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA pro Olomoucký kraj v oblasti elektrotechniky Regionální sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠAPs na období 2016 2020 a aktualizace pro rok 2016 Praha,

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnaných bylo v dubnu nejméně od ledna 2009. Úřad práce ČR Generální ředitelství. Dobrovského 25 170 00 Praha 7

Tisková zpráva. Nezaměstnaných bylo v dubnu nejméně od ledna 2009. Úřad práce ČR Generální ředitelství. Dobrovského 25 170 00 Praha 7 Nezaměstnaných bylo v dubnu nejméně od ledna 2009 Praha, 9. 5. 2016 K 30. 4. 2016 evidoval celkem 414 960 uchazečů o zaměstnání. To je o 28 149 méně než v březnu a o 76 625 méně než v dubnu 2015. Z celkového

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109 Klatovská 109, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 100 645 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-475/13-J Název právnické osoby Střední škola technická Žďár nad Sázavou vykonávající činnost školy: Sídlo: Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 00 226 206 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-184/12-U. Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice, Ústecký kraj

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-184/12-U. Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice, Ústecký kraj Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-184/12-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČ: 00 082 571 Identifikátor: 600 010 813 Právní forma: Zastoupená:

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Kontakt:

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Kontakt: Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice,

Více

Příklady dobré praxe - spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání

Příklady dobré praxe - spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání Příklady dobré praxe - spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání 1 Koordinační řízení odborného vzdělávání (K 7) Střední škola Horní Bříza statutární zástupce: Mgr. Ivana Škreňová Klíčová slova Silikátový

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-101/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-101/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-101/12-M Název kontrolované osoby: Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Sídlo: Jurikova 588, 753 01 Hranice IČO: 61986038

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

záměr Dlouhodobý Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 2016 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

záměr Dlouhodobý Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 2016 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 016 2020 Dlouhodobý záměr Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 2016 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích University of South Bohemia in České Budějovice Vize Jihočeská univerzita

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ...

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ... Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 ÚVOD 4 Obsah 1 STAV A VÝVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY... 5 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SÍTI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ...

Více

Další vzdělávání jako součást Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+ Jana Havlíková Bittnerová Monika Obajdinová Vlastimil Pecka

Další vzdělávání jako součást Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+ Jana Havlíková Bittnerová Monika Obajdinová Vlastimil Pecka Další vzdělávání jako součást Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+ Jana Havlíková Bittnerová Monika Obajdinová Vlastimil Pecka 20. 7. 2015 Obsah 1. Úvod... 3 Strategie rozvoje lidských

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Městská část Praha-Libuš

Městská část Praha-Libuš Městská část Praha-Libuš Podklady pro zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2016 2020 1. Demografický vývoj v městské části do roku 2025 s důrazem na věkové

Více

Vlastní hodnocení školy (zpracováno s využitím metodiky MEC o.p.s)

Vlastní hodnocení školy (zpracováno s využitím metodiky MEC o.p.s) OA, VOŠ a Jazyková škola s právem SJZ Vlastní hodnocení školy (zpracováno s využitím metodiky MEC o.p.s) Ing.Jiří Durďák ředitel školy Obsah hodnotící zprávy I. Klíče k hodnocení II. Základní údaje o škole

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 o Praha 2015 Obsah 1. Výchozí dokumenty...

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2014 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony

VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony 1 Informace k verzi PD IROP ze dne 28. 2. 2014 Programový dokument je zpracován v rozsahu šablony pro programový dokument, definované Metodickým pokynem pro přípravu

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2009/2010/2011 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení

Více

Základní kompetence předpoklad uplatnění na trhu práce

Základní kompetence předpoklad uplatnění na trhu práce Základní kompetence předpoklad uplatnění na trhu práce Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Hana Říhová rihova@nvf.cz Tereza Vavřinová vavrinova@nvf.cz zaměstnaní krátkodobě

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ITI ostravské aglomerace Manažerský souhrn integrované teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, listopad 2015 1 Jaká jsou

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Školská rada Adresa: Littrowa

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Olomouc, 27. 11. 2013 Dosavadní závěry pracovní skupiny a) podpora technického vzdělávání v OK - vznik VŠ technického oboru na školách v regionu je nereálný (velké finanční

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Leden 2016 Olomoucký kraj OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Podporované aktivity: Program je určen na podporu záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016 Brno 2015 Úvod Univerzita obrany (dále jen UO) k naplnění potřeb

Více

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 Obsah Úvod...................................................................... 4 1 Stav a vývoj vzdělávací

Více

VÝSTUP Z WORKSHOPU KARLOVARSKÝ INOVAČNÍ SVĚT

VÝSTUP Z WORKSHOPU KARLOVARSKÝ INOVAČNÍ SVĚT VÝSTUP Z WORKSHOPU KARLOVARSKÝ INOVAČNÍ SVĚT Karlovy Vary 29. 4. 2010 1 Konference Karlovarský inovační svět, Karlovarský kraj 29. 4. 2010 se v Krajské knihovně Karlovarského kraje uskutečnila konference

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Téma: Zaměstnanost a podpora podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Plán minimálního programu prevence 2011/2012

Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Úvod Hotelová škola Mariánské Lázně Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty: Strategie prevence sociálně patologických jevů

Více

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 listopad 2014 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Obecná část... 3 1. Preambule / Prohlášení o podpoře rodinné politiky... 3 2. Současná situace

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01070/09-06. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01070/09-06. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01070/09-06 Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Adresa:

Více

SYSTÉM ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3

SYSTÉM ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 SYSTÉM ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZPRACOVAL: ODBOR ŠKOSLTVÍ ÚŘADU MČ PRAHA 3, KVĚTEN 2016 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 SITUAČNÍ ZPRÁVA... 3 2.1 Školy v Praze 3... 3 2.2 Přehled mateřských a základních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ CO CHCEME

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ CO CHCEME ČESKÉ ŠKOLSTVÍ CO CHCEME PREAMBULE Českomoravský odborový svaz pracovníků školství v souladu se svým posláním věnuje pozornost vzdělávací soustavě ČR a její činnosti. Cílem aktivit odborového svazu v tomto

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2006 Mgr. Josef Slovák náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast školství, mládež a sport Vážené dámy, vážení pánové, po třech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Materiál upravený na základě jednání kolegia děkanky 10. 11. 2010 Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních

Více

Příklad dobré praxe I

Příklad dobré praxe I Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe I z realizace kariérového poradenství Ing. Tomáš Posker 2010

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS)

Výroční zpráva. Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS) Výroční zpráva Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS) Obsah Vznik organizace... 2 Účel a poslání ČAPS... 2 Priority ČAPS... 3 Členové ČAPS... 3 Organizace ČAPS... 3 Vedení ČAPS... 3 Činnost ČAPS...

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15. školní rok 2009-2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15. školní rok 2009-2010 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2009-2010 Ing. Petr Navrátil Ředitel školy Schváleno školskou radou dne 26. 10. 2010 Martina

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-254/08-02. Předmět inspekční činnosti 1 :

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-254/08-02. Předmět inspekční činnosti 1 : Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-254/08-02 Název školy: Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234 Adresa: Sadová 1234, 28 601 Čáslav Identifikátor: 600 007 278

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Třinec březen 2012 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Sídlo: Závodní 815, 739 61 Třinec Rok založení: 2000 Zakladatelé:

Více

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Certifikovaná metodika MPSV Projekt TAČR, OMEGA: Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR (TD020381) VÚPSV, v. v. i. 2015 Obsah PREAMBULE 4 1. VYMEZENÍ

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Příloha č. 8 Informace obsažené v tomto dokumentu jsou odpovídající legislativnímu stavu k datu zveřejnění (2010). S ohledem na proběhlé legislativní změny nemusí některé části publikace odpovídat aktuálnímu

Více

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol Zpráva ze šetření zaměstnavatelů v technických odvětvích Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2013 OBSAH 1. Celkový pohled na problém uplatnění absolventů...

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-31/12-L. Mgr. Václavem Tichým, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-31/12-L. Mgr. Václavem Tichým, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIL-31/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Sídlo: Horská 167, 460 14

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo CZ.4.1.3/2.1.15.3 Unikátní kód žádosti Název žadatele Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě Název projektu Další profesní vzdělávání pečovatelek

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ Setkání zřizovatelů a ředitelů základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník 1 Program Úvod, Strategie ke vzdělávání na území MAP Diskuze, usnesení Nabídka

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2015 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Hlavní město Praha, odbor evropských fondů vyhlašuje dne 14. 10. 2015 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR 1. Identifikace

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více

Personální a organizační zajištění sociální služby

Personální a organizační zajištění sociální služby Personální a organizační zajištění sociální služby SQ 9 1. Personální politika příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Golovinova 1559, 432 01 Kadaň má za cíl zajistit kvalifikovaný

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

P r o g r a m č i n n o s t i. Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem.

P r o g r a m č i n n o s t i. Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem. P r o g r a m č i n n o s t i Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2015 prosinec 2014 Program činnosti tvoří souhrn úkolů, které jsou zařazeny

Více