VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014"

Transkript

1 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, Opava, IČ: tento vnitřní prováděcí předpis (dále jen směrnice ). Název směrnice: SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A ÚSCHOVA ÚČETNÍCH PÍSEMNOSTÍ 1.2 Systém zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MFČR č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, v aktuálním znění. 1.3 Podle této směrnice a zásad v ní uvedených postupují všichni členové SRPUŠ, kteří se v rámci plnění svých funkcí či úkolů stanou účastníky operací spojených se zpracováním účetních informací SRPUŠ, jsou povinni plnit pokyny Výboru SRPUŠ ve smyslu zásad stanovených touto směrnicí. 1.4 SRPUŠ (dále také jen účetní jednotka ) vede podvojné účetnictví počínaje účetním obdobím 2014 a je povinna ho vést až do svého zániku. 1.5 Zpracování účetnictví zajišťuje po předchozí kontrole a schválení účetních dokladů odpovědnými členy SRPUŠ, kteří k tomu využívají prostředků výpočetní techniky. 1.6 Účetní období je shodné s kalendářním rokem. 1.7 Vyhláškou stanovené uspořádání a označování položek účetní uzávěrky a jejich obsahové vymezení, směrná účtová osnova, účetní metody a jejich použití stanovené výše uvedenými zákonnými předpisy jsou závazné. 1.8 Účetnictví se vede za účetní jednotku jako celek. 1.9 Účetnictví musí být vedeno tak, aby bylo správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů viz. 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Účetnictví se vede v peněžních jednotkách české měny a v případech stanovených v 4 odst. 12 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, současně i v cizích měnách Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, se dokládají účetními doklady. Účetní zápisy se zapisují v účetních knihách a prokazují se účetními doklady. Reviz e: St ra na 1/5

2 1.12 Účetní jednotka je povinna inventarizovat majetek a závazky a sestavovat účetní uzávěrku Účetnictví je úplné, jestliže jsou zaúčtovány všechny účetní případy týkající se účetního období Účetní jednotka označí účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti svým názvem a uspořádá je tak, aby bylo zřejmé, že jsou kompletní a kterého účetního období se týkají Opravy v účetních dokladech, účetních knihách a v ostatních účetních písemnostech nesmí vést k neúplnosti, neprůkaznosti a nesprávnosti účetnictví O skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, se účtuje do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisejí. Není-li možno tuto zásadu dodržet, může účetní jednotka účtovat i v účetním období, v němž zjistila uvedené skutečnosti. ČL. 2. ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍCH DAT 2.1 Účetnictví je vedeno na počítači, v účetním programu POHODA. V tomto programu je vedena veškerá operativní i účetní evidence SRPUŠ. ČL. 3. ÚČTOVÝ ROZVRH 3.1 Účtový rozvrh musí být zpracován pro každé účetní období ve smyslu směrné účtové osnovy, účetních metod, uspořádání a označování položek účetní závěrky a obsahového vymezení těchto položek, které jsou stanoveny vyhláškou č. 504/2002 Sb. a v průběhu účetního období může být doplňován. 3.2 Účtový rozvrh obsahuje syntetické a analytické účty a je vytvořen s ohledem na potřeby řízení a kontroly účetní jednotky a s ohledem na příslušná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů v platném znění, tj. analytickém rozčlenění položek nákladů a výnosů na daňově uznatelné a neuznatelné. Dále jsou zde promítnuty požadavky na analytické členění podle ostatních daňových zákonů a na členění podle položek účetní závěrky. 3.3 Žádné účty se nesmí zřizovat mimo účtový rozvrh a účetní knihy. 3.4 Účtový rozvrh pro dané účetní období bude v tištěné podobě nedílnou součástí systému archivace účetních dokladů za toto účetní období. Reviz e: St ra na 2/5

3 ČL. 4. ÚČETNÍ DOKLAD 4.1 Účetní doklady musí obsahovat tyto náležitosti: - označení účetní jednotky, - číselné označení dle druhu dokladů, - popis účetního případu, - peněžní částku, - datum vyhotovení účetního dokladu, - datum uskutečnění účetního případu, není-li shodné s datem vyhotovení, - účetní předpis (předkontace), - podpis osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za zaúčtování. 4.2 Zápisy musí být čitelné, nesmí se vymazávat, opravy se mohou provést škrtnutím původního zápisu. ČL. 5. OKAMŽIK USKUTEČNĚNÍ ÚČETNÍHO PŘÍPADU 5.1 Pro účetní jednotku jsou stanoveny tyto okamžiky uskutečnění účetního případu dle typu účetního dokladu: - vydané faktury: den vystavení faktury, - přijaté faktury: den přijetí faktury, - pokladní doklady: den příjmu nebo vydání hotovosti, - bankovní doklady: den provedení finanční operace, - interní doklady: den vyhotovení účetního dokladu, popřípadě den uskutečnění účetního případu. ČL. 6. ÚČETNÍ KNIHY 6.1 V účetním programu využívá účetní jednotka pro evidenci účetních dokladů následující účetní knihy a evidence: - účetní deník, - hlavní kniha, - kniha pohledávek a závazků, - pokladní kniha, - bankovní kniha, - skladová evidence, - evidence DHM a DNM. 6.2 U všech níže uvedených dokladových řad se zavádí pro každé účetní období samostatná číselná řada. 6.3 Každý účetní doklad bude označen patřičnou číselnou řadou dle typu dokladu doplněnou o pořadové číslo dokladu. Číslování začíná číslicí 1 a pokračuje vzestupně. Reviz e: St ra na 3/5

4 6.4 Seznam číselných řad pro dané účetní období bude v tištěné podobě nedílnou součástí systému archivace účetních dokladů za toto účetní období. ČL. 7. KOMPETENCE 7.1 Za účetní případy, především za jejich soulad se skutečností, za náležitosti účetních a daňových dokladů, za schválení a za zaúčtování účetních případů je odpovědný Pokladník SRPUŠ a předseda SRPUŠ. 7.2 Právo jednat a podepisovat za účetní jednotku má předseda SRPUŠ, případně osoba jím určená. ČL. 8. ÚSCHOVA ÚČETNÍCH PÍSEMNOSTÍ 8.1 Odpovědnost za organizaci úschovy účetních písemností má předseda SRPUŠ, který jmenuje osobu odpovědnou za provedení úschovy účetních písemností. 8.2 Účetní záznamy ukládá účetní jednotka odděleně od ostatních písemností do archivu a uschovává je po níže stanovenou dobu. Před uložením do archivu musí být záznamy uspořádány a zabezpečeny proti ztrátě, zničení nebo poškození. 8.3 Účetní písemnosti se uschovávají: - účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínaje koncem účetního období, kterého se týkají, - účetní doklady, účetní rozvrhy, účetní knihy, inventurní soupisy, odpisové plány po dobu 5 let následujících po roce, kterého se týkají, - doklady o výdajích a příjmech v hotovosti po dobu 1 roku po provedení daňové revize, - evidence DHM po dobu tří let následujících po vyřazení tohoto majetku, pokud byla provedena v této lhůtě daňová revize nebo po dobu 1 roku po jejím provedení, - seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek použitých v účetnictví po dobu, po kterou jsou uschovány písemnosti, v nichž byly použity, - účetní doklady a jiné účetní písemnosti, které se týkají daňového řízení, trestního řízení, občanského soudního řízení nebo jiného řízení, které nebylo skončeno, se uchovávají do konce roku následujícího po roce, ve kterém byla uvedená řízení skončena. ČL. 9. HMOTNÁ ODPOVĚDNOST 9.1 Se členy SRPUŠ, kteří vykonávají funkci, která je spojena s odpovědností za hodnoty svěřené k vyúčtování, jsou uzavřeny dohody o hmotné odpovědnosti. 9.2 V SRPUŠ se to týká funkce: pokladník, předseda, místopředseda Reviz e: St ra na 4/5

5 ČL. 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 10.1 Kontrolu dodržování této směrnice vykonává předseda SRPUŠ nebo jím pověřený člen Výboru SRPUŠ Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejich přijetí. V Opavě, dne Předseda SRPUŠ: Reviz e: St ra na 5/5

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2-7z/2012 dne 26. 10. 2012 Podepsal:... Nabývá účinnosti dne

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

o systému zpracování účetnictví a účetních metodách

o systému zpracování účetnictví a účetních metodách Směrnice výkonného výboru ČSRU o systému zpracování účetnictví a účetních metodách schválená výkonným výborem ČSRU dne 12. září 2012 Vyhotovil dne 12. září 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna:

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ č. 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Ve znění k 01.01.2012 Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část), 257/2004 Sb. Změna: 669/2004 Sb. Změna: 495/2005 Sb.

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR)

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) Finanční zdroje Činnost základních organizací je zabezpečována z těchto zdrojů: a) z odborových členských příspěvků b) z peněžních darů a

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla Čl. 1 Rozsah platnosti Tato směrnice zahrnuje: a) Závazný předpis předsednictva Orla pro zpracování a oběh účetních dokladů v ústředí Orla k zajištění řádného

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropské unie1) rozsah

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 563/1991 Sb. - poslední stav textu 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku Internal directives on accounting practice in a particular

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 563/1991 Sb Zákon o účetnictví Ve znění: 348/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

Účtování dílčích oblastí

Účtování dílčích oblastí Účtování dílčích oblastí KAPITOLA 2 V úvodní kapitole jsme se zaobírali základními účetními principy, které nyní budeme aplikovat při účtování jednotlivých dílčích oblastí 1. V textu budeme vycházet z

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více