Vysoká škola ekonomická v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra Veřejných financí Studijní obor: Zdanění a daňová politika Vývoj sazeb daně z přidané hodnoty v zemích EU Autor bakalářské práce: Denisa Chadimová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jana Tepperová, Ph.D. Rok obhajoby: 2014

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma "Vývoj sazeb daně z přidané hodnoty v zemích EU" jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v přiloženém seznamu. V Praze dne Podpis

3 Abstrakt Tato bakalářská práce pojednává o vývoji sazeb daně z přidané hodnoty v zemích Evropské unie. Cílem práce je popsat, jak se v jednotlivých členských zemích Evropské unie vyvíjely jednotlivé sazby daně z přidané hodnoty a následně zhodnotit, zdali veškeré členské země dodržují legislativu Evropské unie a případně uvést povolené výjimky. Úvod práce je zaměřen na vývoj samotné daně z přidané hodnoty a její implementaci do daňových systému zakladatelských zemí EU. Poté se v práci zabývám vývojem standardních a snížených sazeb. Závěr práce tvoří komparace vývoje sazeb DPH v zakladatelských státech EU se státy nově připojenými. Tato komparace ukazuje, že zakladatelské státy mají oproti nově příchozím státům více výjimek v oblasti snížených sazeb. Klíčová slova: daň z přidané hodnoty, harmonizace, standardní, snížená Abstract This bachalor thesis provides the evolution of value added tax in member states of European Union. The aim is to describe how the rates of value added tax were evoluting in the countries which are member states in the European Union and assess whether all member states comply with EU legislation and indicate the permitted exceptions. Introduction is focused on the development of value added tax and its implementation in the tax system of the founding countries of the EU. Subsequently I describe the evolution of standard and reduced rates. The thesis concludes with a comparison of the evolution of the rates of VAT in the founded country and new joined countries. This comparison is showing that the founding countries have more permitted exceptions than the countries which joined later. Key words: value added tax, harmonization, standard rate, reduced rate

4 Seznam použitých zkratek Evropské hospodářské společenství EHS Evropská unie EU Daň z přidané hodnoty DPH Belgie BE Bulharsko BG Česká republika CZ Dánsko DK Německo DE Estonsko EE Řecko EL Španělsko ES Francie FR Chorvatsko HR Irsko IE Itálie IT Kypr CY Lotyšsko LV Litva LT Lucembursko LU Maďarsko HU Malta MT Nizozemsko NL Rakousko AT Polsko PL Portugalsko PT Rumunsko RO Slovinsko SI Slovensko SK Finsko FI Švédsko SE Velká Británie UK

5 Obsah: Úvod Vývoj daně z přidané hodnoty Vývoj sazeb DPH v zakladatelských státech EU Belgie Německo Francie Lucembursko Nizozemsko Itálie Četnost změn Počet aplikovaných sazeb DPH v zakladatelských zemích Seznam dodání zboží či služby, které mohou být předmětem snížené sazby daně Shrnutí První přistupující státy do Evropského společenství Velká Británie Irsko Dánsko Řecko Španělsko Portugalsko Finsko Rakousko Švédsko Seznam dodání zboží či služby, které mohou být předmětem snížené sazby daně Připojené státy v roce Bulharsko Česká republika Estonsko Chorvatsko Kypr Litva Lotyšsko Malta

6 4.9. Maďarsko Polsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Tabulka četnosti změn Počet aplikovaných sazeb DPH v nově příchozích zemí Seznam dodání zboží či služby, které mohou být předmětem snížené sazby daně Shrnutí Komparace zakladatelských států EU a nově připojených států Standardní sazby Snížené sazby Závěr Seznam použité literatury Seznam tabulek Seznam grafů Příloha

7 Úvod V této bakalářské práci se budu zabývat vývojem sazeb daně z přidané hodnoty v zemích Evropské unie. Nepřímě daně jsou totiž Evropskou unií harmonizovány, jelikož mají sloužit ke sjednocení podmínek pro jednotný trh v rámci členských zemí. Evropská unie proto harmonizuje i výši aplikovaných sazeb a také specifikuje zboží, na které může být snížená aplikována. Harmonizace, tak také ovlivňuje vývoj jednotlivých sazeb DPH v zemích Evropské unie. Hlavní cíl mé práce lze rozdělit do dvou dílčích cílů, a to popsat vývoj sazeb DPH v členských státech, následně i zhodnotit, jestli země dodržují kritéria, která zadává EU, např. zdali dodržují minimální hranice u výše sazeb a uvést případné výjimky. Dále pak provést komparaci starších zakladatelských států a států nově připojených. V první kapitole se budu zabývat, jak vlastně vznikla daň z přidané hodnoty a jak ji zakladatelské státy zaváděly do svého daňového systému. Budu zde psát i o směrnicích, kterými byly podloženy požadavky Evropského hospodářství. Ve druhé části se budu zabývat zakladatelskými státy Evropské unie, a to Belgií, Lucemburskem, Francií, Itálií, Nizozemskem a Německem. U každého státu uvedu, jak se sazby DPH vyvíjely, a to jak standardní tak i snížené sazby. Případně i vývoj dalších sazeb jako např. super snížené, mezisazby či zvýšené sazby, pokud ji daný stát používá. Zabývat se budu i zbožím či službami, na které zakladatelské státy aplikují sníženou sazbu či mezisazbu nebo také nulovou sazbu. V této kapitole také vysvětlím, co znamená nulová nebo výše zmíněná mezi. Zajímat se budu i o to, jestli zakladatelské státy dodržují minimální hranice sazeb, které vyžaduje Evropská unie. Na konci této kapitoly provedu šetření ohledně četnosti změn sazeb, kde z vývojových tabulek budu zkoumat, kolikrát každý stát změnil standardní či sníženou sazbu. Dalším mým úkolem bude na základě dostupných dat zpracovat počet aplikovaných sazeb v jednotlivých letech u zakladatelských států. Na závěr za použití seznamu zboží a služeb, na které mohou státy uplatňovat sníženou sazbu, uvedu tabulku, jakou aktuální výši sazby na toto zboží či služby státy aplikují. Třetí část mé práce věnuji prvním přistupujícím státům do EHS. Jedná se o devět států, mezi něž patří Dánsko, Finsko, Irsko, Rakousko, Řecko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. Tyto státy mají stejně jako zakladatelské státy EU množství výjimek, jak ve výši sazeb v podobě super snížené sazby nebo i zboží a služeb, na které uplatňují sníženou sazbu, ale v seznamu EU je nenajdeme. 7

8 Čtvrtá část mé práce je pak věnována nově připojeným státům. Jedná se o státy, které přistoupily v letech Konkrétně jde o Česko, Estonsko, Kypr, Litvu a Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko a posledním členem se stalo minulý rok Chorvatsko. Podobně jako u zakladatelských států budu sledovat vývoj jejich sazeb daně z přidané hodnoty. Budu se zabývat i tím, jestli má některý z nových členů výjimku v uplatňování sazeb jako zakladatelské státy, např. super snížené sazby, mezisazby a nulové sazby. Ke konci kapitoly provedu stejně jako v předchozí kapitole četnost změn sazeb a to standardní a snížené a také se i zde budu zabývat počtem aplikovaných sazeb daně z přidané hodnoty jako v předešlých kapitolách. Na konci této kapitoly bude opět seznam, na které zboží nebo službu jednotlivé země aplikuji sníženou sazbu. Na závěr provedu shrnutí. V předposlední kapitole této práce budu komparovat vývoj sazeb daně z přidané hodnoty mezi zakladatelskými státy a nově připojenými státy. V tomto roce vláda v České republice diskutuje zavedení druhé snížené sazby. Tato by měla být ve výši 10 % a měla by se vztahovat na léky, knihy, dětské pleny a na nenahraditelnou dětskou výživu. Dvě snížené sazby nejsou v zemích EU výjimkou, používá ji 17 zemí EU, ale problém je skladba zboží, na kterou chce česká vláda sazbu aplikovat. Seznam zboží a služeb, které je povoleno budu uvádět v dalších kapitolách. 8

9 1. Vývoj daně z přidané hodnoty Než vznikla daň z přidané hodnoty, tak jak ji dneska známe, používaly zakladatelské státy různé systémy nepřímých daní. Daň z přidané hodnoty používala pouze Francie (od roku 1954, sice s trochu jiným mechanismem, než je současný, o její zavedení pod názvem Taxe sur la valeur ajoutée se zasloužil vládní ekonom Maurice Lauré). 1 Cílem tehdejšího Evropského hospodářského společenství bylo vytvořit jednotné podmínky pro hospodářský trh, a tak byla potřeba sjednotit a zavést v ostatních zakladatelských státech stejný systém DPH. Proto byla Komisí 1. dubna 1967 vydána první směrnice 67/227/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu 2. V první směrnici je popsáno, proč je nutné přejít na daň z přidané hodnoty, definice daně z přidané hodnoty a dokdy jsou státy povinny implementovat tento systém DPH, jak můžeme vidět v ukázce 1. článku. Členské státy nahradí svůj stávající systém daní z obratu společným systémem daně z přidané hodnoty vymezeným v článku 2. V každém členském státě bude co nejdříve přijata právní úprava potřebná pro toto nahrazení, aby mohla nabýt účinnosti dnem, který stanoví členské státy s ohledem na situaci konjunktury, nejpozději však dnem 1. ledna Dále se ve 3. článku Rada zmiňuje, že později vydá druhou směrnici, kde se bude zabývat strukturou systému DPH a jejími pravidly. 2. směrnice 67/228/EHS přesně určila předmět daně a další pojmy. Nebyla v ní však vymezena výše sazby daně, takže si ji státy mohly určit samy. Ne všechny státy byly schopné zavést nový systém DPH do stanoveného termínu uvedeného v první směrnici, a tak jim muselo EHS prodloužit termín pro řádné zavedení. A to Belgii do konce roku 1972 (vydána třetí směrnice 69/463/EHS, která prodloužení umožňovala) a také Itálii, a to až do konce roku 1973 (čtvrtá směrnice 71/401/EHS a pátá směrnice 72/250/EHS). 17. května 1977 byla přijata šestá směrnice Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně. Tato směrnice pojednává podrobněji o harmonizaci DPH 1 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 5. vydání. Praha: Linde, 2012, 400 s. ISBN První směrnice Rady č. 67/227/EHS ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci legislativy Členských států týkající se daní z obratu. 3 První směrnice Rady č. 67/227/EHS ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci legislativy Členských států týkající se daní z obratu., článek 1. 9

10 v členských státech, přesně vymezuje pojmy jako předmět daně, územní působnost, osoby povinné k dani, zdanitelná plnění, základ daně, ale i sazbu daně atd. Z úryvku však můžeme vidět, že ještě v této směrnici nebyly harmonizovány sazby DPH a bylo na každém zakládajícím státě, jakou výši sazby si určí a jak ji bude používat. 3. Každý členský stát určí základní sazbu daně z přidané hodnoty jako procentní podíl základu daně a tato bude stejná pro dodání zboží i pro poskytování služeb. 4 Tato směrnice také zrušila druhou směrnici Rady 67/288/EHS ze dne a to ke dni, kdy členské státy použily ustanovení nové směrnice. Pozoruhodné je, že šestá směrnice byla v platnosti až do roku 2006, kdy ji nahradila směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Šestá směrnice během let své platnosti prodělala přes 30 novelizací. Problém harmonizace byl v sazbách DPH. Každý členský stát si mohl sám rozhodnout, kolik sazeb daně bude používat a také v jaké výši. Komise tak musela sjednotit počet daňových sazeb (např. v Itálii v roce 1980 existovalo až 10 daňových sazeb!) a samostatné daňové sazby (či alespoň pásma, ve kterých by se daňové sazby měly pohybovat) Komise stanovila ve směrnici 92/77/EHS minimální hranice daňových pásem, a to 15 % pro standardní sazbu daně a 5 % pro sníženou sazbu daně. Zároveň stanovila i počet snížených sazeb, které mohly být pouze 2. Existovala také výjimka, kterou umožňovala směrnice členským státům používat sníženou sazbu daně nižší než 5 %, a to pouze pro přechodné období. Jednalo se zejména o ty státy, které aplikovaly na určité zboží nulovou sazbu daně. Přechodné období bylo třeba pro přeřazení tohoto zboží do snížené sazby daně (zboží bylo nejprve přeřazeno do kategorie např. 3 % sazby a až po určité době do kategorie snížené sazby daně, aby nedocházelo k cenovým šokům). 6 Přechodné období bylo prodlouženo směrnicí 2007/75/ES ze dne 20. prosince 2007, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o některá dočasná ustanovení o sazbách daně z přidané hodnoty. Platnost standardní sazby 15 % se v dodatkových směrnicích vždy prodlužovala, aktuálně je ve směrnici 2006/112/ES v článku 97 tato prodloužena do konce roku Šestá směrnice Rady č. 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu, HLAVA IX, sazby, článek 12, 3 5 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 5. vydání. Praha: Linde, 2012, s 139. ISBN NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 3. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, ISBN

11 Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2015 nesmí být základní nižší než 15 % Vývoj sazeb DPH v zakladatelských státech EU Nyní se budu zabývat vývojem sazeb DPH v zakladatelských státech EU. Za zakladatelské státy jsou považovány Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko. U každé zakladatelské země uvedu vývoj sazeb DPH standardní, super snížené, snížené, mezisazby (tzv. parking rate) a také nulové sazby. Nulová daně není totéž co osvobození od daně. Na plnění, na která je uplatňována nulová, jsou sice od daně osvobozená, ale s nárokem na odpočet DPH - účtuje se tedy ve výši 0 %, a zůstává tak možnost odečíst si veškerou námi zaplacenou DPH z pořízeného zboží a služeb přímo souvisejících s tímto plněním, např. v případě vývozu nebo poskytnutí některých finančních služeb zákazníkům mimo EU. 8 Dále se v této kapitole budu zabývat četností sazeb, tzv. kolik sazeb která země uplatňovala v jednotlivých letech. Na konci uvedu seznam zboží a služeb, které mohou být předmětem snížené sazby daně a jejich zařazení podle zakladatelských států, resp. jaké sazby zakladatelské státy na tyto položky používají Belgie Belgie nezavedla DPH do roku 1970, který byl stanoven v 1. směrnici EHS, a tak pro ni byla vydána 2. směrnice, která jí umožnovala termín zavedení posunout, a to do konce roku Z grafu však vidíme, že to Belgie stihla dříve a DPH ve své zemi zavedla Standardní sazbu si určila na 18 % a sníženou sazbu na 6 %. Zároveň uplatňovala tzv. parking rate neboli mezisazbu 14 %. Tato se používá na zboží či služby, které byli dříve v kategorii snížených sazeb a nyní je přesouváme do základní sazby. Tato mezi se používá, aby si lidé mohli postupně zvyknout na zvýšení ceny onoho zboží či služby. Z tabulky vyplývá, že se standardní v Belgii vyvíjela bez větších výkyvů. Největší změna od vzniku této daně nastala v roce 1992, kdy Belgie zavedla druhou sníženou sazbu, a to 12 %, kterou používá dodnes. Tím se dostávám k aktuálním uplatňovaným sazbám. Kromě již zmiňované snížené 12 % sazbě dále Belgie uplatňuje 6 % sníženou sazbu (v tabulce na konci této kapitoly uvádím, na jaké zboží kterou výši sazby uplatňuje) a dále standardní, která 7 Kapitola 2. oddíl 1, Základní. Článek 97 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty 8 DPH základní pravidla: Osvobození od daně vs. nulová daně. Europa.eu [online]. 4/2013 [cit ]. 11

12 činí 21 %. Kromě těchto sazeb má Belgie povolenou výjimku od EU, a to 0 % sazbu DPH na dodání denních a víkendových novin a periodik, které obsahují všeobecné informace (v tabulce je v kategorii č. 5). Tato výjimka je podložena legislativou ve směrnici 2006/112/ES, hlava VIII sazby, kapitola 4. Mezisazbu 12 % aplikuje na: 1. Některé energetické produkty, jako jsou: uhlí a tuhá paliva získaná z uhlí hnědé uhlí a aglomerovaný lignit koks a polokoks z uhlí, lignitu a rašeliny ropný koks používaný jako palivo 2. Některé pneumatiky a duše Belgie tedy dodržuje Směrnici, ve které musí členské státy dodržet minimální výši standardní sazby 15 % a min. výši snížené sazby 5 %. Tabulka 1 - Vývoj sazeb DPH v Belgii ( ) Datum a rok Super Snížená Standardní Zvýšená snížená Mezi / / / / / / 12 19, / 12 20, / / Zdroj: VAT Rates Applied in the Member States of the European Union 12

13 2.2. Německo V Německu reagovali na zavedení DPH rychle a stihli ji zavést už od roku Sazba se postupně zvyšovala. Když v roce 1993 vstoupila v platnost směrnice č.92/77/eh, která stanovila minimální standardní sazbu 15 %, kterou byly povinny všechny státy EU dodržet, tak Německo v tomto roce zvýšilo sazbu o 1 procentní bod, a tak činila požadovaných minimálních 15 %. Dnes Německo používá sazbu ve výši 19 %. Co se týče snížené sazby, Německo vždy používalo pouze jednu sníženou sazbu. Opět jako u standardní sazby nedocházelo k výkyvům sazby. Celkově byla po celou dobu existence zvýšena pouze 3x, a to nikdy více než o 1 p. b. Německo má dnes sníženou sazbu, a to ve výši 7%, kterou uplatňuje u většiny potravin, léků atd. Konkrétní položky, na které Německo uplatňuje sníženou sazbu, uvádím v tabulce na konci této kapitoly. Tabulka 2 Vývoj sazeb DPH v Německu ( ) Datum a rok Super snížená Snížená Standardní Zvýšená Mezi , Zdroj: VAT Rates Applied in the Member States of the European Union 2.3. Francie Francouzský systém daně z přidané hodnoty byl inspirací EHS a podle něj se do ostatních členských států v roce 1968 zavedlo DPH. Z tabulky můžeme vidět, že v té době Francie aplikovala jen čtyři sazby, a to zvýšenou, standardní, sníženou a mezisazbu. Standardní byla od roku 1968 několikrát změněna, o čemž pojednává tabulka č. 3. Francie už před zavedením minimální výše standardní sazby měla sazbu vždy vyšší než 15 %, čili s tímto dodržením problém nebyl. To však nemůžeme říct o sazbě snížené. Od roku 1993 měly být uplatňovány pouze dvě snížené sazby, a to v minimální výši 5 %. Francie má ale jednu sazbu 13

14 nižší, a to 2,1 %, kterou používá dodnes. Jde o tzv. super sníženou sazbu. Tato je uvalena hlavně na léčiva, noviny, periodika a na televizní licenční poplatky. EU tuto výjimku Francii povoluje, a to v šesté směrnici v kapitole 4, článek 110. V tomto článku mají země, které k 1. lednu 1991 uplatňovaly nižší snížené sazby než je stanovená v článku 99 (zde se píše, že minimální musí být 5 %) výjimku a to v tom, že tyto snížené sazby mohou i nadále uplatňovat. Tabulka 3 Vývoj sazeb DPH ve Francii ( ) Datum a rok Super Standardní Zvýšená snížená Snížená Mezi , , ,33 17, ,33 17, ,6 33, / 5,5 / 7 18,6 33, ,1 / 4 / 5,5 / 7 / 13 18,6 33, ,1/4/5,5/7/13 18,6 33, ,1 / 4 / 5,5 / 7 / 13 18, ,1/5,5/13 18, ,1/5,5/13 18,6 25 / ,1/5,5/13 18, ,1/5,5/13 18, ,1/5,5 18, ,1 5,5 18, ,1 5,5 20, ,1 5,5 19, ,1 5,5 / 7 19, ,1 5,5 / Zdroj: VAT Rates Applied in the Member States of the European Union 14

15 2.4. Lucembursko Lucembursko zavedlo DPH v roce 1970, čili včas dle první směrnice 67/227/EHS. Lucembursko je známé nízkými mi daní. To převládá i u DPH, kde si standardní sazbu drží na nejnižší povolené hranici 15 %, a to od roku Co se týče snížené sazby, tak Lucembursko kromě snížené sazby 6 % používá stejně jako Francie super sníženou sazbu, a to 3 %. Aktuálně má standardní sazbu 15 % a sníženou 6 %, která se vztahuje na služby v kadeřnictví či v holičství a na drobné opravy jízdních kol, obuvi, koženého zboží, oděvů a bytového textilu. Z tabulky můžeme vidět, že super snížená je uvalena na většinu zboží, které může podléhat do kategorie snížené sazby. Mezisazbu aplikuje na: některá vína tuhá paliva, minerální oleje a dřevo určené pro použití jako palivo, s výjimkou dřeva pro topení prací a čisticí prostředky reklamní tiskoviny, komerční a podobné katalogy, publikace cestovního ruchu teplo, klimatizaci a páru, s výjimkou tepla poskytnutého z tepelných sítí bezpečnou úschovu a administrativu bezpečnosti správu úvěrů a úvěrových záruk osobou nebo organizací, které nejsou poskytovatelé tohoto úvěru Tabulka 4 Vývoj sazeb DPH v Lucembursku ( ) Datum a rok Super snížená Snížená Standardní Zvýšená Mezi / / / Zdroj: VAT Rates Applied in the Member States of the European Union 15

16 2.5. Nizozemsko Nizozemsko zavedlo DPH v roce Po celou dobu používá pouze dvě sazby, a to standardní a sníženou. Obě dvě sazby se vyvíjely bez větších výkyvů. Nizozemsko také od začátku dodržuje minimální výši standardní i snížené sazby. Tabulka 5 Vývoj sazeb DPH v Nizozemsku ( ) Datum a rok Super snížená Snížená Standardní Zvýšená Mezi , , Zdroj: VAT Rates Applied in the Member States of the European Union 2.6. Itálie Itálie zavedla DPH nejpozději ze všech zakladatelských států, a to roku Umožnila ji to čtvrtá (71/401/EHS) a pátá směrnice (72/250/EHS). Standardní se v Itálii postupně zvyšovala, aktuálně dosahuje 22 %. V minulosti aplikovala hned několik snížených sazeb. To po roce 1993, kdy se harmonizoval počet sazeb, už nebylo možné. Přesto má Itálie stejně jako např. Lucembursko výjimku a může používat sníženou sazbu, která je nižší než minimálních 5 %, a to ve formě super snížené sazby, kterou má Itálie stanovenou na 4 %. Aktuálně tedy Itálie používá dvě sazby a to sníženou sazbu 10 % a super sníženou sazbu 4 %. Super snížena je na vybrané druhy potravin, knihy, noviny, periodika, televizní licenční poplatky, lékařské pomůcky pro zdravotně postižené, sociální služby a na pesticidy a přírodní a umělá hnojiva. 16

17 Itálie také uplatňuje nulovou sazbu daně na dodávky pozemků, které se nemohou využívat jako stavební pozemky. Tabulka 6 Vývoj sazeb DPH v Itálii ( ) Datum a rok Super snížená Snížená Standardní Zvýšená Mezi / / 3 / 6 / / 3 / 6 / 9 / / / 2 / 3 / 6 / 9 / / / / 8 / 10 / / 8 / 10 / / / / / / 9 / Zdroj: VAT Rates Applied in the Member States of the European Union 17

18 2.7. Četnost změn Tabulka níže uvádí četnost změn sazeb tzv. kolikrát daný stát změnil výši standardní či snížené sazby po dobu existence DPH v zemi. Tabulka 7 Četnost změn ( ) Země Četnost změn základní sazby Četnost změn snížené sazby Belgie 6 1 Francie 8 10 Německo 7 3 Lucembursko 3 3 Nizozemsko 9 2 Itálie 8 12 Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat:vat Rates Applied in the Member States of the European Union Z této tabulky vyplývá, že Lucembursko měnilo standardní sazbu nejméně ze všech států. Naopak nejvíce změn bylo v Nizozemsku. Co se týče snížených sazeb, nejméně změn ve výši této sazby bylo v Belgii a nejvíce v Itálii. Z tabulky lze i vypozorovat, že četnosti změn standardních sazeb v zakladatelských státech jsou vesměs stejné, až na výjimku Lucemburska. Naopak četnost změn snížených sazeb je v této skupině států spíše malá a jediná Francie s Itálií výrazně převyšují ostatní státy. 18

19 2.8. Počet aplikovaných sazeb DPH v zakladatelských zemích Následující tabulka mapuje počty používaných sazeb v jednotlivých letech v zakladatelských státech. Celkové číslo vždy obsahuje super sníženou, či sníženou sazbu, standardní sazbu, mezisazbu a také zvýšenou sazbu, pokud státy tyto sazby používaly v daném roce. Tabulka 8 Počet aplikovaných sazeb DPH v zakladatelských zemí Rok/Stát BE FR IT LU NL DE Rok/Stát BE FR IT LU NL DE 1968 x 4 x x X x 4 x x x 4 x x x Zdroj:Vlastní zpracování na základě dat: VAT Rates Applied in the Member States of the European Union 19

20 2.9. Seznam dodání zboží či služby, které mohou být předmětem snížené sazby daně V tabulce je uvedeno, na které zboží a jakou výši sazby země používá. Kategorie jsou pouze očíslované a stručně pojmenované. Jejich celkový obsah přikládám do přílohy. Tato příloha se stejným číslováním je příloha III ve směrnici 2006/112/ES Seznam dodání zboží a poskytnutí služeb, které mohou být předmětem snížené sazby uvedené v článku 98. Tabulka 9 Seznam dodání zboží či služby (2014) Kategorie BE FR IT LU DE NL 1) potraviny 6 / 12 / 21 5,5 / 10 / 20 4 / / ) rozvod vody 6 5, ) farmacie 6 / 21 2,1 / 10 / / 22 3 / ) lékařské vybavení dětské autosedačky , / ) přeprava osob 0 / / 19 6 / 21 6) Knihy 6 / 21 5,5 / 20 4 / Noviny 0 /6 / 21 2,1 / Periodika 0 / 6 / 21 2,1 / 20 4 / ) Vstupenky 6 5, Vstupenky do zábavných parků 6 10 / ) Placená TV/ Kabelová TV / 2,1 4 / 22 3 / ) Autorské odměny 6 / 21 5, / 21 10) Sociální bydlení 6 / 12 5,5 / 20 4 / 10 3 / ) zemědělská 4 / 10 / 6 / 12 / / 20 výroba 22 3 / ) Ubytování a) Restaurace ) Vstup na sportovní akce / / ) Využívání sportovního zařízení

21 15) Sociální služby 6 / / 10 / 22 3 / ) Pohřební služby 6 / ) Lékařská péče ) Úklid veřejných komunikací / ) Drobné opravy ) Domácí pečovatelské služby 21 5,5 / ) Kadeřnictví Zdroj: VAT Rates Applied in the Member States of the European Union Shrnutí Všechny zakladatelské státy dodržují základní sazbu 15 %, z čehož Lucembursko má sazbu nejnižší. Naopak nejvyšší sazbu má momentálně Itálie (22 %), dále Belgie spolu s Nizozemskem (21 %), Francie (20 %), Německo (19 %) a nejnižší Lucembursko (15 %). Více výjimek najdeme u snížené sazby. Pouze Německo a Nizozemsko má jen jednu sníženou sazbu. Francie je na tom podobně jako Lucembursko. Obě země mají dvě snížené sazby a navíc ještě super sníženou v podobné výši FR 2,1 % a LU 3 %. Belgie se liší svou nulovou sazbou, která se vztahuje na dodání novin či periodik. 21

22 3. První přistupující státy do Evropského společenství Počátkem 70. let se Evropské společenství, které se dosud skládalo z 6 zakladatelských států (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko) poprvé rozšiřuje. Jako první se 1. ledna 1973 připojuje Velká Británie, Irsko a Dánsko. Později 1. ledna 1981 se přidává Řecko a 1. ledna 1986 se připojilo Španělsko a Portugalsko Velká Británie Velká Británie jako první přistoupila k EHS, a to v roce V tomto roce také zavedla DPH. Velká Británie zavedla pouze standardní sazbu daně a až v roce 1995 vznikla i snížená daně. Nejprve byla stanovena na 8 %, ale po dvou letech, tedy v roce 1997 byla snížena na 5 % a tato platí až dodnes. Velká Británie tak používá nejnižší možnou povolenou sazbu. Jako Belgie má i výjimku týkající se nulové sazby. Ta je uplatňována stejně jako v Belgii na dodání novin a periodik, ale i map, not atd. A dále pak na: dodání potravin pro lidskou či zvířecí potravu, neplatí však pro tzv. předvařená jídla, zmrzliny, čokolády, dodání semen, dodání vody destilované nebo minerální, léčiva, která jsou na předpis, na lékařské a chirurgické nástroje dodání dětského oblečení a dětských bot atd. Tabulka 10 Vývoj sazeb DPH ve Velké Británii ( ) Super Datum a Snížená Standardní Zvýšená snížená rok Mezi , , , ,

23 , Zdroj: VAT Rates Applied in the Member States of the European Union 3.2. Irsko V Irsku byla zavedeno DPH v roce Kromě standardní sazby má i dvě snížené sazby, a to sníženou sazbu 13,5 %, super sníženou 4,8 % a dále ještě nulovou sazbu. Tu aplikuje na vybrané zboží. Skladba zboží je podobná skladbě Velké Británie, která též využívá nulovou sazbu. Z tabulky č. 11 je vidět, že sazby v Irsku se měnily nejvíce ze všech zemí EU. Zajímavé je, že nejdříve standardní rostla, dosahovala až 35 % a následně klesla na 23 %. Aktuální je 23 %. Snížená 9 %, která se uplatňovala od roku 2011, byla platná pouze do konce minulého roku čili do Tabulka 11 Vývoj sazeb DPH v Irsku ( ) Datum a rok Super Snížená Standardní Zvýšená snížená Mezi ,26 16,37 30,26 11, ,75 19,5 36,75 11, / , , , ,3 5 / / / / / 8 / / , , ,

24 ,4 5 / / , ,3 10 / 12, ,7 10 / 12, ,5 12, ,8 12, ,3 12, ,6 12, , ,2 12, ,3 12, ,3 12, ,3 13, ,4 13, ,8 13, ,8 13,5 21, ,8 13, ,8 9 / 13, ,8 9 / 13, Zdroj: VAT Rates Applied in the Member States of the European Union 3.3. Dánsko DPH v Dánsku byla již od roku Rok zavedení je tedy stejně časný jako v zakladatelských státech EU. Dánsko je velmi zajímavé z pohledu DPH a to proto, že nikdy nepoužívalo sníženou sazbu. Jediná výjimka je v roce 1975, kdy byla snížená 9,25 %. Dánsko si však uplatňuje nulovou sazbu daně na prodej novin, které jsou vydávány vícekrát než jednou měsíčně. 24

25 Tabulka 12 Vývoj sazeb DPH v Dánsku ( ) Datum a rok Super Snížená Standardní Zvýšená snížená Mezi , , , Zdroj: VAT Rates Applied in the Member States of the European Union 3.4. Řecko Řecko přistoupilo do EU v roce DPH zavedlo v roce Řecko používá standardní sazbu a dvě snížené sazby. Aktuální standardní je 23 % a snížené jsou 6,5 % a 13 %. Řecko tak splňuje minimální požadovanou hranici. Pouze v letech aplikovalo Řecko sazbu nižší než 5 %, a to 4 %, která byla zvýšena na 4,5 % a následně opět zvýšena na minimálních 5 % Španělsko Španělsko se připojilo k EU v roce Téhož roku také zavedlo DPH. Španělsko aplikuje tři sazby, a to standardní, sníženou a dále super sníženou sazbu. Aktuálně je základní 21 %, snížená 10 % a super snížená 4 %. Zajímavé je, že dvě snížené sazby Španělsko aplikuje až od roku Dříve mělo pouze jednu sníženou sazbu, která byla po celou dobu ve výši 6 %. Co se týče standardní sazby, tak v roce zavedení byla 12 % a postupně byla navyšována až na aktuální hodnotu 21 % Portugalsko Portugalsko se připojilo stejně jako Španělsko v roce 1986 a tento rok také zavedlo DPH. Standardní začínala v roce 1986 na hodnotě 16 % a postupně se zvyšovala. Aktuální dosahuje 23 %. Snížené sazby používá Portugalsko dvě, a to od roku Do té doby používalo pouze jednu. Momentálně mají snížené sazby hodnoty 13 % a 6 %. 25

26 Do aplikovalo Portugalsko i nulovou sazbu. Ta však tímto datem byla zrušena. Na zboží a služby, které byly předtím zdaněny nulovou sazbou, je tak aplikována snížená ve výši 6 %. V roce 1995 proběhlo další rozšíření EU, konkrétně o Finsko, Rakousko a Švédsko Finsko Ve Finsku byla zavedena DPH rok před vstupem do EU, čili roku Vývoj standardní sazby je ve Finsku velmi stabilní. V roce zavedení byla výše sazby stanovena na 22 %, v roce 2010 byla zvýšena o 1 p. b. a aktuální je 24 %. Snížené sazby Finsko aplikuje dvě, a to ve výši 10 a 14 %. Zároveň aplikuje i nulovou sazbu při prodeji novin a časopisů s obecnými informacemi, které jsou prodávány v rámci předplatného Rakousko Rakousko zavedlo DPH už v roce 1973, čili dlouho předtím, než vstoupilo do EU. Standardní se postupně vyvíjela z 16 %, až na aktuální hodnotu 20 %. Sníženou sazbu po celou dobu Rakousko uplatňuje pouze jednu. Výjimkou bylo období od roku , kdy uplatňovalo dvě snížené sazby ve výši 8 % a 13 %. Aktuální snížená je 10 % Švédsko Ve Švédsku byla zavedena DPH v roce Standardní se z 11,11 vyšplhala postupem času až na aktuálních 25 %. Snížené sazby většinou Švédsko aplikovalo dvě. Výjimkou byl rok a půl , kdy se používala pouze jedna, a to 18 % a 21 %. Švédsko také uplatňuje nulovou sazbu např. na léky, které jsou na předpis či jsou prodávány nemocnicím. 26

27 3.10. Seznam dodání zboží či služby, které mohou být předmětem snížené sazby daně Tabulka 13 Seznam dodání zboží či služby prvních připojených států (2014) Kategorie UK IE DK EL ES PT FI AT SE 1) Potraviny 0/20 0/4,8 6/ / 10 13,5/ / 25 2) Rozvod vody ) Farmaceutika 0/20 0 / ,5/13/23 4 / 21 6 / ) Lékařské vybav. dětské / 23 13, autosedačky 5) Přeprava osob ) Knihy , Noviny ,5 4 / / Periodika ,5 4 / / ) Vstupenky Vstupenky do zábavných parků 8) TV licence ) Autorské odměny / ) Sociální 20 / bydlení 5 13, ) Zemědělská 6 / , výroba 23 24/ ) Ubytování ,

28 12a) Restaurace ) Vstup na sportovní akce / ) Využívání sportovního zařízení 15) Sociální služby / ) Krematoria ) Lékařská péče - 13, ) Úklid 0 / veřejných 20 komunikací 13, ) Drobné opravy 20 13, ) Domácí pečovatelské služby 21) Holičství a kadeřnictví Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat:vat Rates Applied in the Member States of the European Union 28

29 4. Připojené státy v roce K Evropské unii se v roce 2004 připojilo hned 10 států, které musely splňovat Maastrichtská kritéria. Vstoupilo tak do EU Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. V roce 2007 přistoupilo Bulharsko a Rumunsko a nakonec v roce 2013 Chorvatsko. V této kapitole se nebudu dopodrobna zabývat vývojem sazeb DPH v každé zemi vzhledem k tomu, že v nově připojených zemích je systém DPH zaveden kratší dobu, než byl v zakládajících státech Bulharsko Bulharsko zavedlo DPH v roce 1994, a to pouze standardní sazbu. Ta byla stanovena na 18 %, nyní je 20 %. Sníženou sazbu přidalo až v roce 2007 ve výši 7 %, kterou v roce 2011 zvýšilo na 9 % Česká republika Česká republika zavedla DPH v roce V roce zavedení činila standardní 23 % a snížená 5 %. Obě sazby od začátku splňovaly minimální hranice, které jsou určené šestou směrnicí. Avšak na některé druhy zboží nebo služeb byly aplikovány sazby odlišně od ustanovení Šesté směrnice, např. místo základní sazby podle směrnice byla přiřazena snížená. Proto v době od zavedení DPH do 1. května 2004, kdy se ČR stala členem EU a kdy nabyl účinnosti nový zákon o DPH, docházelo k různým změnám sazeb, tj. především ke změně snížené sazby na základní nebo opačně, které byly zdůvodňovány např. nutností harmonizovat českou DPH se Šestou směrnicí. 9 V tomto ohledu měla Česká republika např. výjimku, která je stanovená přímo v Šesté směrnici, v kapitole 5 dočasná ustanovení, článek 123. V té se píše, že ČR může do 31. prosince 2010 nadále uplatňovat sníženou sazbu, která není nižší než 5 %, na provedení stavebních prací týkajících se staveb určených pro bydlení, které nejsou poskytovány v rámci sociální politiky, s výjimkou stavebních materiálů. 10 Standardní daně byla v roce zavedení stanovena na 23 %. V roce 1995 byla snížena na 22 % a po 8 letech, v květnu v roce 2004, kdy Česká republika vstoupila do EU, daně 9 KLAZAR, Stanislav, Barbora SLINTÁKOVÁ, Slavomíra SVÁTKOVÁ a Martin ZELENÝ. Dopad harmonizace sazeb DPH v ČR. Acta Oeconomica Pragensia [online]. 2007, roč. 15, č. 1, s. 45 [cit ]. 10 Kapitola 5, dočasná ustanovení, Čl. 123, Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. 29

30 klesla na 19 %. Tato byla platná až do konce roku V lednu roku 2010 se základní zvýšila na 20 % a po 3 letech v lednu roku 2013 se zvýšila na 21 %. Tato je platná dodnes. Tabulka 14 - Vývoj sazeb DPH v České republice ( ) Datum a rok Super snížená Snížená Standardní Zvýšená Mezi Zdroj: VAT Rates Applied in the Member States of the European Union 4.3. Estonsko Estonsko zavedlo DPH v roce Nejprve zavedlo pouze standardní sazbu ve výši 10 % a až později v roce 2000 zavedlo i sníženou sazbu 5 %. Sazby během let rostly standardní z původních 10 % se vyšplhala na 20 % a snížená se zvyšovala pouze jednou a to v roce 2009 na 9 % Chorvatsko Chorvatsko je poslední země, která se v minulém roce stala členem EU. DPH byla zavedena v roce Používá standardní sazbu a dvě snížené sazby, a to ve výši 5 % a 13 %. 5% sazbu uplatňuje na chléb a mléko a také na náhražky mateřského mléka. U novin se pohybuje od 5 % - 25 %. Záleží zde, jakého jsou obsahu a kolik % v novinách zabírají reklamy. Pokud více jak 50%, tak už musejí být zdaňovány vyšší sazbou Kypr Kypr zavedl DPH v roce Nejprve pouze standardní sazbu ve výši 5 %. Ta se v roce 2000 zvýšila na 10 % a zavedla se zároveň snížená 5 %. V roce 2005 pak byla přidána druhá snížená. 30

31 4.6. Litva Litva zavedla DPH v roce 1994, a to jak standardní sazbu (18 %), tak i sníženou (9 %). Později v roce 2001 zavedla i druhou sníženou sazbu (5 %). Jediná standardní se měnila postupným nárůstem, až na aktuálních 21 % Lotyšsko Lotyšsko zavedlo DPH až v roce Uplatňuje pouze jednu sníženou sazbu, a to zejména na ubytovací služby, vodu, odpady, veterinární a lékařské služby aj. 11 Výše sazby byly vždy v souladu se stanovenou směrnicí Malta Na Maltě se zavedla DPH v roce 1995, stejně jako v Lotyšsku. V roce zavedení byla standardní ve výši 15 %, která byla v roce 2004 zvýšená na 18 % a tato je aktuální dodnes. Snížená byla v roce zavedení 5 % a je dodnes aktuální. Jen k ní v roce 2011 přibyla druhá snížená ve výši 7 %. Malta 7% sazbu daně uplatňuje zejména na poskytování ubytování, další 5% je uvalena na elektřinu, cukrovinky, lékařské příslušenství, věci používané výhradně postiženými občany, tiskoviny, umělecké a sběratelské předměty a starožitnosti. 12 Malta uplatňuje také nulovou sazbu daně (osvobození s nárokem na odpočet) na: dodání potravin pro lidskou či zvířecí potravu, neplatí však pro tzv. předvařená jídla, zmrzliny, čokolády dodávky semen a jiných prostředků k rozmnožování rostlin dodání vody včetně minerální dodání léčiv, pokud jsou na předpis dodání zboží, které je spojeno se zdravotnickými či chirurgickými pomůckami/ přístroji do nemocnic 11 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 3. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, s 242. ISBN ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 5. vydání. Praha: Linde, 2012, s ISBN

32 4.9. Maďarsko Maďaři zavedli DPH už v roce Od vstupu do EU v roce 2004 mají dvě snížené sazby, které splňují minimální výši 5 %. První snížená 5 % se uplatňuje u knih a vybraných léků, zdravotnického materiálu a jeho dodávek, další snížená má hodnotu 18 % (určité základní potraviny, hotelové služby a dálkové vytápění). 13 Tabulka 15 Vývoj sazeb DPH v Maďarsku ( ) Datum a rok Super snížená Snížená Standardní Zvýšená Mezi / / / / / / / Zdroj: VAT Rates Applied in the Member States of the European Union Polsko V Polsku zavedli DPH v roce Z uvedené tabulky vidíme, že Polsko používá dvě snížené sazby. Od roku 2000 aplikovali sníženou sazbu 3 %. Tuto sazbu používalo Polsko i poté, kdy v roce 2004 vstoupilo do EU. 3% však nesplňovala kritérium EU, že minimální hranice snížené sazby je 5 %. V Šesté směrnici v kapitole 5 dočasná ustanovení, v článku 128, najdeme povolení pro používání této sazby. Je zde psáno, že Polsko může do nadále uplatňovat sníženou sazbu, která není nižší než 3 %, u dodání potravin podle bodu 1 přílohy III ledna 2011 Polsko už sazbu zvýšilo na 5 %. To však nebyla jediná výjimka pro Polsko. Další povolení Polsko dočasně dostalo pro používání snížené sazby, která nebyla nižší než 7 %, u poskytnutí služeb, které nebyly poskytovány v rámci sociální politiky, pro stavbu, renovaci a přestavbu objektů určených pro 13 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 5. vydání. Praha: Linde, 2012, s 287. ISBN Kapitola 5, ČL 128, 3., Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. 32

33 bydlení nebo jejích částí, s výjimkou stavebních materiálů, a u dodání obytných budov nebo jejich částí před jejich prvním obydlením podle čl. 12 odst. 1 písm. a). 15 Tato výjimka je podobná té, kterou měla Česká republika. Tabulka 16 Vývoj sazeb DPH v Polsku ( ) Super Datum a Snížená Standardní Zvýšená snížená rok Mezi / Zdroj: VAT Rates Applied in the Member States of the European Union Rumunsko Rumunsko zavedlo DPH v roce 1993, a to pouze standardní sazbu ve výši 18 %, až v roce 1995 se rozhodlo zavést i 9% sníženou sazbu. K ní byla v roce 2008 přidána druhá snížená ve výši 5 %. Aktuálně je standardní ve výši 24 % a snížené stále ve výši 5 % a 9 % Slovensko Slovensko zavedlo DPH roku 1993, a to jak standardní 23 %, tak i sníženou sazbu 5 %. Během let se standardní zvýšila na 23 % a poté klesala na 19 % a od roku 2011 se ustálila na 20 %. Snížená se postupně zvyšovala a v roce 2003 dosahovala 14 %. V roce 2007 byla, ale snížena na 10 % a tato výše sazby je dodnes aktuální Slovinsko Slovinsko zavedlo DPH úplně jako poslední ze všech členských států, a to v roce Zavedlo jak standardní sazbu ve výši 19 %, tak i sníženou sazbu ve výši 8 %. Tato výše sazeb se měnila pouze 2x a to poprvé v roce 2002, kdy standardní vzrostla o 1 p. b. a snížená o 0,5 p. b. Po druhé došlo ke zvýšení sazby v roce 2013, kdy sazby opět rostly a to standardní na 22 % a snížená na 9,5 %. 15 Kapitola 5, ČL 128,4., Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. 33

34 4.14. Tabulka četnosti změn Tabulka 17 Četnost změn ( ) Země Četnost změn Četnost změn základní sazby snížené sazby Bulharsko 2 2 Česko 4 4 Estonsko 2 1 Chorvatsko 2 3 Kypr 7 2 Litva 2 2 Lotyšsko 3 3 Malta 1 1 Maďarsko 3 6 Polsko 1 2 Rumunsko 3 3 Slovensko 5 6 Slovinsko 2 2 Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat:vat Rates Applied in the Member States of the European Union Jednoznačně nejméně změn bylo na Maltě, kde se jak standardní, tak i snížená měnila pouze jednou. Jinak nejvíce změn ohledně snížené sazby měli v Maďarsku a na Slovensku, kde sníženou sazbu změnili až šestkrát. 34

35 4.15. Počet aplikovaných sazeb DPH v nově příchozích zemí Tabulka 18 Počet aplikovaných sazeb DPH Rok/stát BG CZ EE HR CY LV LT MT HU PL RO SI SK 1988 x x X x x x x x 3 x x x x 1989 x x X x x x x x 3 x x x x 1990 x x X x x x x x 3 x x x x 1991 x x 1 x x x x x 3 x x x x 1992 x x 1 x 1 x x x 3 x x x x 1993 x 2 1 x 1 x x x x x 1 x 2 x x x x x x x x x Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat: VAT Rates Applied in the Member States of the European Union 35

36 4.16. Seznam dodání zboží či služby, které mohou být předmětem snížené sazby daně Tabulka 19 Seznam dodání zboží či služby (2014) Kategorie BG CZ EE HR CY LV LT MT HU PL RO SI SK 1) potraviny / 13 / 25 5 / / / 27 5 / 8 / 23 9 / 24 9,5 20/10 2) rozvod vody / ,5 20 3) farmacie / / ,5 10 4) lékařské vybavení dětské autosedačky / , ) přeprava osob / 9 / / ,5 0/20 6) knihy ,5 10 noviny / 13 / / ,5 20 periodika / 13 / / ,5 20 7) Vstupenky / 13 / ,5 20 Vstupenky do zábavných parků 8) Placená TV/ Kabelová TV , / ) Autorské odměny Ex , ) Sociální bydlení ,

37 11) zemědělská výroba / / / 8 / , ) Ubytování , a) Restaurace , ) vstup na sportovní akce 14) využívání sportovního zařízení , ) sociální služby , ) pohřební služby ) lékařská péče ,5-18) úklid veřejných komunikací / , ) drobné opravy , ) domácí pečovatelské služby , ) kadeřnictví ,5 20 Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat: VAT Rates Applied in the Member States of the European Union 37

38 4.17. Shrnutí Nejdéle používá systém DPH Maďarsko. Naopak nejkratší dobu Slovinsko. Co se týče standardní sazby, aktuálně nejvyšší je v Maďarsku (27 %), druhé je Chorvatsko (25 %), dále Rumunsko (24 %), poté Polsko (23 %), Slovinko (22 %). V Česku, v Litvě a v Lotyšsku (21 %), Bulharsko a Estonsko mají 20 % a nejnižší sazby pak uplatňuje Kypr (19 %) a Malta (18 %). Co se týče snížených sazeb, tak 7 států aplikuje dvě snížené sazby, a to Chorvatsko, Kypr, Litva, Maďarsko, Polsko, Malta a Rumunsko. Zbytek států používá jen jednu sazbu. Z tabulek vidíme, že všechny vybrané státy momentálně dodržují minimální hranici sazeb DPH, které požaduje EU. 38

39 5. Komparace zakladatelských států EU a nově připojených států V poslední kapitole této práce se budu zabývat srovnáním zakladatelských států EU a nově připojených států do EU ohledně jejich vývoje sazby DPH. Vůbec první rozdíl je v tom, kdy jednotlivé státy zavedly DPH. Zakladatelské státy musely do roku 1970 zavést DPH, zatímco u nově příchozích států byla DPH zavedena nejčastěji až po roce Nové státy, když zaváděly DPH, už většinou zvolily jen standardní sazbu a jednu sazbu sníženou. Také výše těchto sazeb většinou splňovaly minimální výši, která byla vyhlášena EU, ačkoli tyto státy nebyly v této době jejími členy. Po vstupu do EU tyto státy jen upravily zákon o DPH, aby byl v souladu se Šestou směrnicí. V některých záležitostech, jako bylo např. uplatnění snížené sazby na některé zboží před vstupem do EU, získaly tyto státy od EU lhůtu, dokdy musí zboží přesunout do standardní sazby. Na rozdíl od zakladatelských států nemají nově přistoupivší země výjimky v podobě super snížených sazeb či tzv. nulových sazeb Standardní sazby Nejdříve porovnám vývoj standardní sazby DPH. U zakladatelských států i nové příchozích je trend, že se sazby postupně zvyšují. Výjimkou je Lucembursko, které má nejnižší a nejstálejší sazbu ze všech členských států, a to 15 %. Tuto sazbu aplikuje od 1. ledna 1992, kdy vstoupila v platnost minimální 15 %, až dosud. Další výjimkou je Česko, které v roce 1993 nasadilo standardní sazbu 23 % a následně ji snižovalo až na 19 %. V roce 2010 naopak sazbu začalo zvyšovat, a tak aktuální je 21 %. Nejvyšší standardní sazbu aplikuje Maďarsko se svými 27 %, jak můžeme vidět z grafu č. 1. Ze zakladatelských států má nejvyšší sazbu Itálie (22 %). Nejčastěji státy aplikují sazbu ve výši %, čemuž dosvědčuje i mnou vypočtená průměrná států EU, která je 21,54 %. Standardní zakladatelských a nově připojených států se nijak výrazně neliší. To však nemůžeme tvrdit o snížených sazbách, kde je už výjimek více. 39

40 % Graf 1 Standardní sazby (2014) Standardní sazby HU DK HR SE FI RO EL IE PT PL IT SI ES CZ LT LV NL BE BG AT EE FR SK UK DE CY MT LU Stát Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat: VAT Rates Applied in the Member States of the European Union 5.2. Snížené sazby Ve snížených sazbách jsou větší rozdíly mezi zakladatelskými státy a nově připojenými. Hlavně v určitých výjimkách, např. v používání tzv. super snížené sazby, kterou využívají hlavně starší zakladatelské státy jako Francie, Itálie, Lucembursko, ale také Španělsko a Irsko, které přistoupily jako první k EU. Dále zde jsou i výjimky, které se týkají zařazení zboží a služeb do kategorie snížené sazby. To více vysvětluje prof. Kubátová ve svém článku Politika snížených sazeb DPH v zemích EU, kde uvádí, že počet druhů zboží a služeb zařazených ve snížené sazbě má u zemí EU vysokou variabilitu. Na grafu je ale vidět, že nikoliv převážně nové členské státy, nýbrž spíše původní patnáctka má tendenci ke zvýšenému využívání možnosti snížených sazeb danou směrnicí. Nově členské státy naproti tomu mají počet druhů zboží a služeb se s níženou sazbou podle směrnice převážně silně redukován KUBÁTOVÁ, Květa. Politika snížených sazeb daně z přidané hodnoty v zemích evropské unie. Societas et res publica. 2012, roč. 1, č. 2, s DOI: ISSN: Dostupné z: pdf#page=32 40

41 Podobně se toto jeví i u počtu výjimek ze směrnice při využití snížené sazby daně 17. Nejvíce výjimek najdeme u Lucemburska a Irska. Ty výrazně převyšují ostatní členské státy, které zdaleka tolik výjimek nemají. Graf 2 Počet druhů zboží a služeb ve snížené sazbě v zemích EU v roce 2011 Zdroj: KUBATOVÁ, Květa. Politika snížených sazeb daně z přidané hodnoty v zemích evropské unie. Societas et res publica. 2012, roč. 1, č. 2, s DOI: ISSN: Graf 3 Počet druhů zboží a služeb s výjimkou z Přílohy III Směrnice o DPH v roce 2011 Zdroj: KUBATOVÁ, Květa. Politika snížených sazeb daně z přidané hodnoty v zemích evropské unie. Societas et res publica. 2012, roč. 1, č. 2, s DOI: ISSN: KUBATOVÁ, Květa. Politika snížených sazeb daně z přidané hodnoty v zemích evropské unie. Societas et res publica. 2012, roč. 1, č. 2, s DOI: ISSN: Dostupné z: pdf#page=32 41

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země Tisková zpráva Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe [Klíčové údaje o informačních a komunikačních technologiích ve školách v Evropě] Vydání 4 Rozvíjení potenciálu multimediálních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0021 CS 01.07.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003

Více

Nepřímé daně v Evropské unii se zaměřením na daň z přidané hodnoty

Nepřímé daně v Evropské unii se zaměřením na daň z přidané hodnoty MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Martina Auffahrtová Nepřímé daně v Evropské unii se zaměřením na daň z přidané hodnoty Indirect Taxes in the European Union, Especially Concerning the Value

Více

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Seminář MF ČR, Smilovice, 6. června 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový pohled

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2013 COM(2013) 916 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky (Text s významem pro EHP)

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 15. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 29. 4. 2014 16. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. prosince 2013 (OR. en) 18041/13 MAR 210 ENV 1222 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 18. prosince

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva

Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva VYBRANÁ TÉMATA Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva Obsah Úvod... 3 Příloha I... 5 Prameny:... 6 Vybraná témata č. 3/2016 únor 2016 Autor: Josef Palán AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ: Název: Aplikace snížené

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Rozpočet EU rozpočtové bilance

Rozpočet EU rozpočtové bilance Rozpočet EU rozpočtové bilance Rozpočtové bilance určují, zda je příslušný stát čistým rozpočtovým plátcem nebo příjemcem. Rozhodnutí Rady z roku 1985 (Rada ES, 1985) vzešlé ze summitu Evropské rady ve

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha - 5. 12. 2006 Nová dělba práce v globální ekonomice Rychlé zvyšování

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví. Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Výstup projektu

Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví. Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Výstup projektu Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Lékaři

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod.

Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Pracovníci

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.2.2014 COM(2014) 69 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA EU

ENERGETICKÁ POLITIKA EU ENERGETICKÁ POLITIKA EU struktura Myšlenky EU Energetika v ČR Obnovitelné zdroje energie Ochrana ŽP Evropa x ČR Trh s elektřinou a plynem Od roku 2007 trh otevřen všem zákazníkům, proveden právní unbundling

Více

Mobility pro studenty AR 2016/17

Mobility pro studenty AR 2016/17 Mobility pro studenty AR 2016/17 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní pobyty a

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.10 Únor 2014 Pojízdné hasicí přístroje Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a odolnost vůči tlaku hasicích přístrojů CO 2, které splňují požadavky EN 1866-1 ČSN EN

Více

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ Pro potřeby České národní banky vypracoval řešitel systému ISPOZ společnost AQUASOFT, spol. s r.o. Autor: Aquasoft,

Více

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Kvalifikovaní

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.70 Červenec 2011 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry ČSN EN 14055 91 4640 WC and urinal flushing cisterns Réservoirs de chasse d,eau pour WC et urinoirs

Více

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické mechanismus směnných kurzů, vstup do eurozóny, plnění konvergenčních kritérií, ekonomická sladěnost, kritérium cenové stability, kritérium stavu veřejných financí, kritérium účasti v mechanismu směnných

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2002

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2002 2000 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2002 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Již čtvrté vydání roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled oblasti přímých zahraničních investic

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.10; 11.160 Listopad 2011 Záchranné systémy Přeprava inkubátorů ČSN EN 13976-1 84 2130 Rescue systems Transportation of incubators Part 1: Interface conditions Systemes

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.91; 91.100.25 Listopad 2013 Pálené střešní tašky a tvarovky Definice a specifikace výrobku ČSN EN 1304 72 2684 Clay roofing tiles and fittings Product definitions and specifications

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

Formál ál í n vzdě d lávání d osp lých: Koncepce a praxe v Evropě

Formál ál í n vzdě d lávání d osp lých: Koncepce a praxe v Evropě BG Formální vzdělávání á dospělých: Koncepce a praxe v Evropě Evropská komise Formální vzdělávání dospělých: Koncepce a praxe v Evropě Tento dokument vydala Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.80 Říjen 2011 Zdravotnická informatika Architektura služby Část 3: Počítačové hledisko ČSN EN ISO 12967-3 98 2006 idt ISO 12967-3:2009 Health informatics Service architecture

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

Analýza vývoje daně z přidané hodnoty v EU

Analýza vývoje daně z přidané hodnoty v EU Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Studijní obor: Zdanění a daňová politika Analýza vývoje daně z přidané hodnoty v EU Autor diplomové práce: Bc. Pavla

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie)

Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie) Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie) Při provádění dodatečných záznamů o rozvodu, rozluce

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7

Více

KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014

KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 CS KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 V roce 2014 je na všech publikacích vyobrazen motiv z bankovky 20. KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 Evropská centrální banka, 2014 Adresa Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.120.30 Říjen 2010 Rozváděče nízkého napětí Část 2: Výkonové rozváděče ČSN EN 61439-2 35 7107 idt IEC 61439-2:2009 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies Part 2:

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.080.10 Prosinec 2011 Slévárenství Otěruvzdorné litiny ČSN EN 12513 42 0961 Founding Abrasion resistant cast irons Fonderie Fontes résistant a l,usure par abrasion Gießereiwesen

Více

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Czech Republic ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Czech Republic FL Tourism D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy Indikátory napájené elektrickou energií ČSN EN 834 25 8521 Heat cost allocators for

Více

Mezinárodní právo soukromé evropských zemí

Mezinárodní právo soukromé evropských zemí Mezinárodní právo soukromé evropských zemí překlady předpisů mezinárodního práva soukromého s poznámkami a související informace Prof. Dr. Alexander J. Bělohlávek 1. vydání 2010 B Přehled obsahu autorovi

Více

Casques de sapeurs-pompiers Casques pour la lutte contre les feux d,espaces naturels

Casques de sapeurs-pompiers Casques pour la lutte contre les feux d,espaces naturels ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.20 Červenec 2015 Přilby pro hasiče Přilby pro likvidaci požárů v otevřeném terénu ČSN EN 16471 83 2146 Firefighters helmets Helmets for wildland fire fighting Casques de

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2004

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2004 2002 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2004 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled statistiky přímých zahraničních investic v České republice

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.220.40 2007 Horolezecká výzbroj - Tlumiče nárazu k použití na zajištěných cestách - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody ČSN EN 958 94 2008 Září Mountaineering equipment

Více

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby:

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby: VŽDY TO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ Jakmile kontaktujete asistenční linku SEAT Service Mobility, bude Vám nabídnut následující rozsah asistenčních služeb, podle Vašich požadavků a potřeb: Oprava vozidla na cestě Odtažení

Více

EU základní informace

EU základní informace EU základní informace Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.040 Prosinec 2014 Klasifikace podmínek prostředí Část 2-1: Podmínky vyskytující se v přírodě Teplota a vlhkost vzduchu ČSN EN 60721-2-1 03 8900 idt IEC 60721-2-1:2013 Classification

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

Hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu

Hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu Hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu Zodpovězení otázek označených hvězdičkou * je povinné. Obecné otázky Stát Zvolte prosím zemi původu * Mimo EU Francie

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 87.100 Říjen 2014 Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty Bezpečnostní požadavky ČSN EN 1953 82 4001 Atomising and spraying equipment for coating materials Safety

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 Únor 2012 Tuhá alternativní paliva Metody přípravy laboratorního vzorku ČSN EN 15443 83 8321 Solid recovered fuels Methods for the preparation of the laboratory sample

Více

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu Ceny energií a vliv POZE na průmyslu Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Ing. 1 Konkurenceschopnost v návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce 2 Vrcholové strategické cíle ASEKu Energetická bezpečnost

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 2005 Komíny - Zkoušení mrazuvzdornosti komínových výrobků ČSN EN 14297 Květen 73 4211 Chimneys - Freeze-thaw resistance test method for chimney products Conduits de

Více

1 ÚVOD...4 2 LEGISLATIVNÍ VÝCHODISKA A OBLAST PŮSOBNOSTI..5 3 PRACOVNÍ REŽIMY ŘIDIČŮ V NÁKLADNÍ DOPRAVĚ..7

1 ÚVOD...4 2 LEGISLATIVNÍ VÝCHODISKA A OBLAST PŮSOBNOSTI..5 3 PRACOVNÍ REŽIMY ŘIDIČŮ V NÁKLADNÍ DOPRAVĚ..7 OBSAH 1 ÚVOD....4 2 LEGISLATIVNÍ VÝCHODISKA A OBLAST PŮSOBNOSTI..5 3 PRACOVNÍ REŽIMY ŘIDIČŮ V NÁKLADNÍ DOPRAVĚ..7 3.1. DENNÍ DOBA ŘÍZENÍ DLE NAŘÍZNÍ ES 561/2006 7 3.2. TÝDENNÍ DOBA ŘÍZENÍ DLE NAŘÍZENÍ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Cycles Electrically power assisted cycles EPAC Bicycles. Cycles Cycles a assistance électrique Bicyclettes EPAC

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Cycles Electrically power assisted cycles EPAC Bicycles. Cycles Cycles a assistance électrique Bicyclettes EPAC ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 43.120; 43.150 Květen 2015 Jízdní kola Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem Jízdní kola EPAC ČSN EN 15194+A1 30 9080 Cycles Electrically power assisted cycles EPAC Bicycles

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla?

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Zdeněk Tůma Připraveno ve spolupráci s OGResearch 10. října, 2014 Ačkoliv se celková externí pozice EZ od krize výrazně zlepšila, zadluženost veřejného

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.140.10 Leden 2015 Neelektrická ruční nářadí Bezpečnostní požadavky Část 5: Příklepové vrtačky ČSN EN ISO 11148-5 23 9060 idt ISO 11148-5:2011 Hand-held non-electric power tools

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.060 Leden 2011 Pšenice Stanovení sedimentačního indexu Zelenyho test ČSN EN ISO 5529 46 1022 idt ISO 5529:2007 Wheat Determination of the sedimentation index Zeleny test Blé

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.075; 29.020 Červen 2011 Písmenné značky používané v elektrotechnice Část 7: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie ČSN EN 60027-7 33 0100 idt IEC 60027-7:2010 Letter symbols

Více

KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů

KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů corporate TaX Of THe UnIOn MeMBeR STaTeS from PeRSPecTIVe Of corporate InVeSTORS Ivana Valentová Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.10 Duben 2010 Dýchací trubice pro použití s anestetickými přístroji a ventilátory ČSN EN 12342+A1 85 2706 Breathing tubes intended for use with anaesthetic apparatus and

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili automobil značky Ford. Věříme, že splní Vaše představy a zajistí Vám mnoho let spokojené jízdy. Společnost Ford je uznávána po celém světě jako výrobce technických

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Leden 2012 Komíny Konstrukční díly Prvky komínového pláště z betonu ČSN EN 12446 ed. 2 73 4207 Chimneys Components Concrete outer wall elements Conduits de fumée Composants

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 79.060.99 Červen 2009 Desky z rostlého dřeva (SWP) Požadavky ČSN EN 13353 49 2810 Solid wood panels (SWP) Requirements Bois panneautés (SWP) Exigences Massivholzplatten (SWP)

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.50; 01.040.91 Září 2014 Hydroizolační pásy a fólie Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech Definice a charakteristiky ČSN EN 13707 72 7601 Flexible sheets for

Více

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s.

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17),

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), 5. HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ 1. 31968 R 1017: Nařízení Rady (EHS) č. 1017/68 ze dne 19. července 1968 o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více