Instalaåní instrukce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalaåní instrukce"

Transkript

1 CZ Instalaåní instrukce Topné kabely deviflex DTIP-8 a DTIP-10 jsou urèené na: - vytápìní v døevìných podlahách - vytápìní v renovovaných podlahách - ochranu potrubí proti zamrznutí Ž

2 Poznámky

3 Topné kabely deviflex DTIP-8 a DTIP-10 Topné kabely deviflex DTIP-8 a DTIP-10 mají širokÿ rozsah pouëití. Zvlášt vhodné jsou pro vytápêní døevênÿch nebo renovanÿch podlah / kde jsme omezeni nízkou stavební vÿškou/, ochranu potrubí a dopravních cest proti zamrzání. Oblasti použití V instalaåních pokynech se mûëete seznámit s uvedenÿmi oblastmi pouëití. Pokud potøebujete podrobnêjší informace o dalších moënostech instalace têchto kabelû, pøeåtête si laskavê naše Ž Kompendium. Oblast použití Koupelna Obÿvací pokoj Døevêná podlaha Renovovaná podlaha Kanceláøe Loënice Chodby Temperování podlah Sportovní haly Školky (pro stromy) Dílny Vstupní hala Mrazírny Potrubí Normální W/m² Max. W/m² DTIP-8 DTIP Senzor Pokojovÿ Kombinace Kombinace/ podlahovÿ Pokojovÿ Pokojovÿ Pokojovÿ Pokojovÿ Upozornìní! - Topnÿ kabel nesmí bÿt ëádnÿm zpûsobem zkracován ani vystaven namáhání v místê spojení mezi studenou a teplou åásti termokabelu. - Pøipojení kabelu do elektrické sítê musí provést kvalifikovanÿ elektrikáø. Technické údaje Kabel: Typ Napêtí Vÿkon Prûmêr Studenÿ konec Izolace vodiåe Pláš kabelu Max. teplota deviflex DTIP-8 a DTIP-10 Dvouëilovÿ vodiå s opletením, 2 x izolovanÿ 230 V støídavé 8 W/m a 10 W/m 7,4 mm Zapojení: 2,5 m, 3 x 1,5 mm 2 Fázovÿ vodiå - Åernÿ PE (Polyetylen) Nulovÿ vodiå - Modrÿ PVC 90 C Ochrannÿ vodiå - Zeleno-ëlutÿ 65 C

4 Instalaèní pokyny Pøi instalaci topnÿch kabelû je nutné dodrëovat následující pravidla: Topnÿ kabel musí bÿt pouëit jen v souladu s doporuåeními fy Ž a musí bÿt správnê pøipojen k elektrické síti. Pøipojení kabelu k elektrické síti musí provést kvalifikovanÿ elektrikáø Je nutné dodrëet maximální vÿkon pro jednotlivé instalace. Topnÿ kabel nesmí bÿt vystaven nadmêrnému mechanickému namáhání a elektrickému pøepêtí. Povrch, na kterÿ je topnÿ kabel uloëen musí bÿt åistÿ a bez ostrÿch pøedmêtû. Prûmêr ohybu topného kabelu nesmí bÿt menší neë 6-ti násobek vlastního prûmêru kabelu. Topnÿ kabel, respektive uloëené kabelové smyåky se nesmí vzájemnê dotÿkat nebo køíëit. Pøi nedodrëení této zásady mûëe dojít v místê dotyku k pøehøátí termokabelû. Je nutné dorëet maximální velikost dilataåní plochy,která je doporuåována cca 25 m Ohmická hodnota topného kabelu musí bÿt zkontrolována pøed i po instalaci. Namêøené hodnota musí bÿt shodná s údajem uvedenÿm na spojce topného kabelu v rozmezí: %. 10. V souladu s pøedpisy musí bÿt zajištêno odpojení topného kabelu od elektrické sítê. K tomuto úåelu doporuåujeme pouëít termostat devireg viz strana 8. Vzhledem k pouëití izolace z PVC mûëe topnÿ kabel pøi nízkÿch teplotách tuhnout. V ztuhlém stavu není vhodnÿ pro montáë. Proto doporuåujeme termokabel pøipojit na krátkou dobu k elektrickému napêtí. Kabel musí bÿt v takovém pøípadê rozmotanÿ! Nedoporuåuje se pokládat kabel pøi teplotách pod -5 C. Obr. 1

5 Instalace topných kabelù v klasických døevìných podlahách uložených na trámcích. Topné kabely deviflex DTIP-10 jsou vhodné pro pouëití do døevênÿch nebo laminovÿch podlah uloëenÿch na trámcích. Pro docílení kvalitní instalace doporuåujeme umístit pod topné kabely vhodnou tepelnou izolaci. Vÿsledkem bude teplá, zdraví prospêšná a suchá podlaha nevyëadující údrëbu. Termokabely uloëené v døevênÿch podlahách mohou mít maximální vÿkon 10 W/m a celkovÿ instalovanÿ vÿkon nesmí pøesáhnout 80 W/m 2. Vëdy je nutné vzít na zøetel doporuåení vÿrobce podlahové krytiny, udávající max. teplotu podlahy pro danÿ materiál, kterou zajistíme pouëitím úåinného regulátoru devireg. Topné kabely se pokládají na drátênou sít' napnutou a upevnênou nad tepelnou izolací mezi trámky. Drátênou sít' doporuåujeme instalovat tak, aby vzdálenost od povrchu podlahy byla cca 3 cm. Termokabely se pokládají rovnobêënê s trámky, pøi dodrëení minimální vzdálenosti od trámkû cca 30 cm. Uchycení termokabelu k drátêné síti prostøednictvím devifastu proved'te cca v 50 cm intervalech. V místech, kde kabely køíëí trámky, se musí vyøezat otvor o šíøce cca 30 mm, kterÿ je nutné vyplnit hliníkovou fólií nebo jinÿm nehoølavÿm materiálem. Do kaëdého otvoru je moëné poloëit pouze jeden kabel. Obr.2 Obr.3 Døevêná podlaha Senzor Topnÿ kabel Drátêná sít' Izolace Min. 30 mm Min. 30 mm senzor Min. 50 mm drátìná sí_ topnÿ kabel Min. 10 mm izolace Topné kabely deviflex musí bÿt vëdy regulovány termostatem. V pøípadê døevênÿch podlah doporuåujeme Obr.4 instalovat termostat devireg s podlahovÿm a prostorovÿm åidlem (napø. devireg 122 nebo devireg 522).

6 Instalace topných kabelù deviflex do renovovaných podlah s nízkou stavební výškou Kabely deviflex je moëné pouëít v renovovanÿch podlahách, kde jsme omezeni konstrukåní vÿškou. Termokabely instalujeme na stávající døevênou nebo betonovou podlahu. Vÿsledkem je teplá a suchá podlaha nevyëadující údrëbu. Pro tyto pøípady musíme pouëívat topné kabely s maximálním vÿkonem 10 W/m, pøiåemë celkovÿ instalovanÿ vÿkon se v závislosti na tepelnÿch ztrátách pohybuje v rozmezí W/m 2. Rozteå kabelovÿch smyåek C-C by nemêla pøekroåit 10 cm. Pokud bychom nedodrëeli doporuåenou rozteå, mûëe bÿt povrchová teplota podlahy rozdílná. Dodrëujte doporuåení vÿrobce podlahové krytiny tÿkající se maximální teploty podlahy, kterou zajistíme pomocí úåinného regulátoru. Termokabely instalujeme na upevñovací pásy devifast, drátênou sít o síle 1 mm nebo je pøilepíme na nehoølavé povrchy pomocí lepící pistole v intervalech po 30 cm. U podlah, které se nacházejí ve vlhkÿch prostorech musíme pouëít izolaci proti vlhkosti. Hoølavÿ povrch oddêlte od termokabelû ohnivzdornÿm materiálem. Pøi pouëití nehoølavÿch materiálû poëadujeme dostateånou únosnost pro namáhání na tlak. V pøípadech, ëe pouëíváme na zalití termokabelû beton s plastifikátorem, dodrëujeme instrukce dodavatele. Topnÿ kabel musí bÿt regulován termostatem s pokojovÿm senzorem nebo podlahovÿm senzorem. Pøi doplñkovém vytápêní se pouëívá podlahovÿ senzor, pøi hlavním vytápêní pokojovÿ senzor. V koupelnách vëdy pouëívejte podlahovÿ senzor. U døevênÿch a laminovÿch podlah se musí pouëít systém, kterÿ omezuje teplotu podlahy (devireg 122/522). Maximální teplota døevêné podlahy poloëené pøímo na betonu je 27 C. Vÿrobce povrchu podlahy by mêl bÿt informován o instalaci podlahového topení, aby zvolil vhodnÿ typ lepidla, tmelu, atd. Renovované podlahy na stávajících betonových podlahách Obr. 5 Obr. 6 a b c d e f g h i Renovované podlahy na existujících døevìných podlahách a) Dlaëba b) Beton s plastifikátorem c) Izolace proti vlhkosti d) Senzor e) Topnÿ kabel deviflex f) Upevñovací pásy devifast g) Nehoølavÿ materiál h) Drátêná sít i) Pûvodní podlaha)

7 Ochrana potrubí proti zamrznutí Kabely deviflex je moëné pouëít na ochranu kovovÿch a plastickÿch trubek proti zamrznutí nebo na udrëování teploty v dopravních cestách. Pro vÿše uvedené úåely doporuåujeme pouëívat termokabely DTIP-10 o maximálním vÿkonu 7 W/m. V tabulce jsou uvedeny potøebné délky topnÿch kabelû, zabezpeåující ochranu potrubí do -25ºC pøi dodrëení odpovídající tlouštky tepelné izolace. Rozmìry trubek Palce mm Síla izolace v mm m topného kabelu na m potrubí/zvýšení v cm ½ " ¾ " 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" ,5/8 2,0/5 2,4/5 2,8/5 3,3/5 3,9/5 4,5/5 5,0/5 1,3/11 1,6/9 1,9/8 2,2/8 2,6/8 3,0/8 3,5/8 1,2/17 1,6/10 1,8/10 2,0/10 2,3/10 2,7/10 1,2/19 1,3/19 1,4/19 1,6/19 2,0/19 /Y = délka topného kabelu v m nutná na 1 bêënÿ metr potrubí Y = navÿšení délky kabelu v cm na 1 bêënÿ metr potrubí (viz Obr.9). = 1 metr topného kabelu zabezpeåí ochranu 1 bêëného metru potrubí. (viz Obr.8). /YY = Moënost pouëítí 2 paralelních kabelû místo ovinování kabelu okolo potrubí (viz Obr.10). Obr.8 senzor izolace hliníková páska topnÿ kabel Obr.9 zvÿšení senzor izolace hliníková páska topnÿkabel Obr.7 Obr.10 senzor izolace hliníková páska topnÿ kabel

8 Instalaèní pokyny - Topnÿ kabel musí bÿt têsnê omotán kolem chránêného potrubí. - Prûmêr ohybu topného kabelu nesmí bÿt menší neë 6-ti násobek vlastního prûmêru kabelu. - Je zakázáno pokládat topnÿ kabel pøes ostré hrany, nesmí se vzájemnê dotÿkat a køíëit, pøiåemë minimální vzdálenost uloëení musí bÿt 5 cm. Termokabel nesmí bÿt vystaven nadmêrnému mechanickému namáhání. - Celková délka topného kabelu musí bÿt zabezpeåena hliníkovÿm páskem, která má souåasnê i reflexní úåinky a zamazuje, aby tepelná izolace nepøišla do kontaktu s topnÿm kabelem, åímë mûëe vzniknout pøehøátí. - Spojení teplé a studené åásti topného kabelu zajistête k potrubí hliníkovou páskou. - Nikdy nepouëívejte svorky k uchycení kabelu, které ho mohou svírat. - Dvê paralelní linie se instalují rovnobêënê podél potrubí (viz Obr.13). - V pøípadê, ëe topnÿ kabel musí ovinovat potrubí, ke kterému je omezenÿ pøístup, mûëete pouëít metodu ukázanou na obr. 11 a 12. Nejdøíve zvolte správnou délku kabelu z uvedené tabulky. Poté zavêšujte kabel støídavê na levé a na pravé stranê potrubí. Ohmická hodnota topného kabelu musí bÿt pøekontrolována pøed i po instalaci. Namêøené hodnoty musí odpovídat s údajem uvedenÿm na spojce topného kabelu v rozmezí: %. - Je bezpodmíneånê nutné zabezpeåit regulování teploty. Doporuåujeme pouëití termostatû devireg. Obr.11 Obr.12 Obr.13 izolace topnÿ kabel senzor topnÿ kabel hliníková páska

9 Výpoèet vzdálenosti mezi jednotlivými kabelovými smyèkami C-C Rozteå smyåek topnÿch kabelû mûëeme uråit dvêma zpûsoby: C-C = a nebo C-C = Plocha m 2 volné plochy x 100 Délka kabelu v m² Vÿkon jednoho metru kabelu Vÿkon na m 2 volné plochy = vzdálenost je v cm. Regulace Optimálním øešením pro regulování topnÿch kabelû deviflex jsou elektronické termostaty devireg, a to jak v pøípadê hlavního, tak i doplñkového vytápêní. Termostaty zabezpeåí rychlou a úåinnou regulaci pøi dodrëení všech poëadavkû kladenÿch na ekonomiku i tepelnou pohodu. Širokÿ sortiment termostatû devireg uspokojí i ty nejnároånêjší poëadavky uëivatele. Pokojové prostorové a podlahové senzor mají stejné hodnoty odporu, coë umoëñuje jejich vzájemnou kombinaci. Termostaty Série Montáž Oblast Senzor Senzor B Noèní pokles Barva Teplota Venkovní na zed' Na úrovni se zdí Na úrovni se zdí DIN kolejnice DIN kolejnice Venkovní vodotêsnÿ 5º-35ºC 5º-50ºC 5º-50ºC 5º-30ºC 5º-45ºC 15º-30ºC 5º-45ºC 5º-50ºC -10º-50ºC, vestavênÿ, pokojovÿ, vestavênÿ, pokojovÿ, vodotêsnÿ 5ºC 5ºC 5ºC 5ºC 0º-8ºC Snêhovêbílá Šedá Snêhovêbílá Šedá Šedá Snêhovêbílá 20º-60ºC 20º-60ºC Jednotlivé typy termostatû najdete v našem katalogu vÿrobkû! Senzory a doplñky - senzor 2,5 m, 6,0 m, a 10,0 m - Pokojovÿ senzor - Dálkové øízení termostatù - Elektronické hodiny devitime Upevñovací pásy devifast, 5 m a 25 m - Hliníková páska, kotouåe 38 mm x 50 m s nápisem WRNING (POZOR).

10 Plán uložení topného kabelu v místnosti

11 Záruka fy Ž: Zakoupili jste si systém deviheat, který Vaší domácnosti pøinese pohodlí a úspory. deviheat, pøedstavuje kompletní øešení vytápìní vyhøívacími kabely deviflex a vyhøívacími rohožemi devimat pøi použití termostatù devireg a instalaèní pásky devifast. Pokud však pøes veškerá oèekávání, budete mít s Vaším vytápìním problém, naše firma Ž, která má výrobní provozy v Dánsku, podléhá stejnì jako ostatní dodavatelé z Evropského spoleèenství pravidlùm o celkové zodpovìdnosti za dodané zboží podle smìrnice 85/374/CEE a pøíslušným národním zákonùm, což znamená, že: Ž poskytuje záruku u vyhøívacích kabelù deviflex a u vyhøívacích rohoží devimat na dobu 10 let a u všech ostatních výrobkù Ž na 2 roky pro pøípady vad materiálu a výrobních závad. Záruka se poskytuje za podmínky, že ZÁRUÈNÍ LIST na druhé stranì tohoto listu je øádnì vyplnìn podle návodu a že závada je firmou Ž nebo oprávnìným distributorem firmy Ž prozkoumána nebo je jim pøedložena. Záruka se poskytuje pod podmínkou, že Záruèní list je øádnì vyplìn podle pokynù, a porucha je zkontrolována a odsouhlasena autorizovaným distributorem fy Ž. Text Záruèního listu musí být napsán v místním úøedním jazyku a s názvem Vaší zeme v levém horním rohu Záruèního listu. Povinností firmy Ž bude provést opravu nebo dodat zákazníkovi nové zaøízení bezplatnì a bez jakýchkoliv dalších vedlejších poplatkù spojených s opravou vadného zaøízení. V pøípadì vadného termostatu devireg, poskytuje firma Ž svým zákazníkùm právo bezplatné opravy provedené pokud možno bezodkladnì. Záruka Ž nevztahuje na neodbornì provedené instalace, na chyby zpùsobené nevhodnými výrobky jiných dodavatelù, zneužití, poškození zpùsobené tøetí stranou nebo nesprávnou instalaci ani na žádné jiné následné škody. Pokud bude požadováno, aby firma Ž zkontrolovala nebo opravila vady zpùsobené nìkterou z tìchto pøíèin, bude nutné uhradit všechny náklady spojené s opravou. Následná záruka firmy Ž je podmínìna vyrovnáním veškerých závazkù vynaložených na odstranìní oprav nesplòujícich záruèní podminky. Firma Ž bude vždy èestnì, promptnì a vyèerpávajícím zpùsobem reagovat na veškeré dotazy a rozumné žádosti svých klientù. Tato záruka zohledòuje ruèení za výrobky podle legislativy platné pro prodej zboží v zemi odbytu. Ž

12 Jméno: Záruèní list Záruka fy Ž je poskytnuta: Telefon: dresa: PSÅ: Prosím vyplñte! Platnost záruky Ž je podmínêna vyplnêním následujících údajû: Dodavatel kabeláëe: Datum poloëení kabeláëe: Elektrickou instalaci provedl: Datum instalace: Délka kabelu: Vÿkon (W): Skladové åíslo: Vÿrobní åíslo: Objednací åíslo: Pouëití: beton o potrubí o rostlÿ terén døevêná podlaha o ëlaby a okapy o ostatní Razítko dodavatele: DE-VI s.r.o. Smetanovo nábøeëí Bøeclav Czech Republic Tel.\ Fax: 0627 / Tel. Zázn: 0627 /

CZ Návod k instalaci. devireg 330

CZ Návod k instalaci. devireg 330 CZ Návod k instalaci devireg 330 Ž Použití: K øízení prostorové teploty, teploty podlahy, chladících zaøízení, zaøízení ochrany proti mrazu, odtávání snìhu, okapy, využití v prùmyslu. Technické údaje:

Více

CZ Montážní pokyny. devitime 301

CZ Montážní pokyny. devitime 301 CZ Montážní pokyny devitime 301 Ž Použití Spínací hodiny slouží pro øízení svìtelných a tepelných spotøebièù a pod. Tento výrobek je urèen k pøipojení na napìtí a proudové zatížení podle technické tabulky

Více

Návod na instalaci. termostatu devireg 850 II ochrana venkovních ploch nebo ochrana okapů před sněhem a ledem. Dansk. Norsk. Finsk.

Návod na instalaci. termostatu devireg 850 II ochrana venkovních ploch nebo ochrana okapů před sněhem a ledem. Dansk. Norsk. Finsk. CZ Návod na instalaci termostatu devireg 850 II ochrana venkovních ploch nebo ochrana okapů před sněhem a ledem Dansk Svensk Finsk Norsk 1 2 Obsah: 1. Návod na instalaci.....................................

Více

Pokyny pro instalaci. Topná rohož devimat DTIP-120 pro podlahové topení. 120 W / m 2, šířka rohože 1m. Internet: www.devi.cz E-mail: ff@devi.

Pokyny pro instalaci. Topná rohož devimat DTIP-120 pro podlahové topení. 120 W / m 2, šířka rohože 1m. Internet: www.devi.cz E-mail: ff@devi. CZ Pokyny pro instalaci Topná rohož devimat DTIP-120 pro podlahové topení. 120 W / m 2, šířka rohože 1m Internet: www.devi.cz E-mail: ff@devi.cz Poznámky: 2 Topná rohož devimat DTIP-120 devimat DTIP-120

Více

Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem

Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem CZ Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem Svensk Dansk Finsk Norsk 1 Obsah: 1. Návod na instalaci..................................... 1.a. Umístění senzoru...................................

Více

Devimat DTIK-300 Deviflex DTIK-30 Dvoužilový topný kabel a topná rohož pro aplikace do asfaltu Instalační návod

Devimat DTIK-300 Deviflex DTIK-30 Dvoužilový topný kabel a topná rohož pro aplikace do asfaltu Instalační návod Intelligent heating CZ Devimat DTIK-300 Deviflex DTIK-30 Dvoužilový topný kabel a topná rohož pro aplikace do asfaltu Instalační návod Poznámka: 2 08090363 v. 01.01 Deviflex DTIK topný kabel a Devimat

Více

Instalace na parkovištích 7

Instalace na parkovištích 7 Instalace na parkovištích 7 Parkoviště: Při navrhování ochrany parkovacích ploch vycházíme z předpokladu, že se jedná o velké plochy, na kterých je zapotřebí rychlého a účinného odstranění sněhu či náledí.

Více

Rozpouštění ledu a sněhu na střechách, v okapových žlabech a svodech 13

Rozpouštění ledu a sněhu na střechách, v okapových žlabech a svodech 13 Rozpouštění ledu a sněhu na střechách, v okapových žlabech a svodech 13 Popis a charakteristika sytému: Ochranný systém DEV určený pro rozpouštění ledu a sněhu na střechách, v okapových žlabech a svodech

Více

Článek: 08095854 Verze: 01.01

Článek: 08095854 Verze: 01.01 Článek: 08095854 Verze: 01.01 CZ Devireg TM 535 Návod k instalaci a obsluze Gratulujeme... Vám k zakoupení elektrického podlahového topného systému DEVI. Vaše podlaha získá nové vlastnosti s elektrickým

Více

Pokyny pro instalaci. deviflex renovátor DTVF-10 tenký dvoužilový topný kabel pro podlahové vytápění. Internet: www.devi.cz e-mail: ff@devi.

Pokyny pro instalaci. deviflex renovátor DTVF-10 tenký dvoužilový topný kabel pro podlahové vytápění. Internet: www.devi.cz e-mail: ff@devi. CZ Pokyny pro instalaci deviflex renovátor DTVF-10 tenký dvoužilový topný kabel pro podlahové vytápění Internet: www.devi.cz e-mail: ff@devi.cz Oblast použití Topný kabel je možné použít do všech typů

Více

Article: 08095924 Version: 01.01. DEVI s.r.o. Smetanovo nábřeží 12, Břeclav Phone +420 519 361 773 Fax +420 519 361 782

Article: 08095924 Version: 01.01. DEVI s.r.o. Smetanovo nábřeží 12, Břeclav Phone +420 519 361 773 Fax +420 519 361 782 Article: 08095924 Version: 01.01 DEVI s.r.o. Smetanovo nábřeží 12, Břeclav Phone +420 519 361 773 Fax +420 519 361 782 Devilink FT Instalační návod CZ 1. Devilink Applications FT and Functions Podlahový

Více

Instalační návod. Deviflex DTCE topné kabely a topné rohože

Instalační návod. Deviflex DTCE topné kabely a topné rohože Instalační návod CZ Deviflex DTCE topné kabely a topné rohože Deviflex DTCE topný kabel DTCE topné kabely a topné rohože se používají k roztápění sněhu a ledu na venkovních plochách a v okapech. Požadovaný

Více

Návod na obsluhu a instalaci. Devireg 130, 131 a 132

Návod na obsluhu a instalaci. Devireg 130, 131 a 132 CZ Návod na obsluhu a instalaci Devireg 130, 131 a 132 Obsah: 1. Oblast použití a funkce termostatu. 2. Instalační pokyny. a) Instalace podlahového čidla devireg 130 a 132. b) Umístění termostatu devireg

Více

V současné době se uplatňují zejména dva základní způsoby použití topných okruhů a rohoží pro podlahové vytápění:

V současné době se uplatňují zejména dva základní způsoby použití topných okruhů a rohoží pro podlahové vytápění: Montáž ECOFLOOR V současné době se uplatňují zejména dva základní způsoby použití topných okruhů a rohoží pro podlahové vytápění: 1) Poloakumulační vytápění zalití topného okruhu nebo rohože do nosné vrstvy

Více

Elektrické podlahové topné rohože

Elektrické podlahové topné rohože WWW.TOPENI-CHLAZENI.CZ NÁVOD NA INSTALACI A OVLÁDÁNÍ Elektrické podlahové topné rohože 230 V 50 Hz IPX 7 TEPLO, KTERÉ MÁTE U NOHOU INFORMACE O VÝROBKU - ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ TOPNÉ ROHOŽE NOVÉ PROVEDENÍ!

Více

T2Blue. Jazyk Česky. Návod k montáži

T2Blue. Jazyk Česky. Návod k montáži T2Blue Jazyk Česky Návod k montáži 1 A T2Blue-10 T2Blue-20 B T2Blue-10 2 * podle typu zakoupené soupravy ČESKY Všeobecné pokyny Přečtěte si pozorně celý návod k montáži. V příloze naleznete protokol o

Více

... už víte co Vám chybí na každém kroku? produktový katalog. komplexní nabídka

... už víte co Vám chybí na každém kroku? produktový katalog. komplexní nabídka ... už víte co Vám chybí na každém kroku? produktový katalog komplexní nabídka www.devi.sk www.devi.cz ÚVOD 1 DEVI ochrana okapů, okapových žlabů a svodů před náledím. DEVI systém vyhřívání a temperace

Více

Ceník Produktů Platný od 1.3.2016

Ceník Produktů Platný od 1.3.2016 Ceník Produktů Platný od 1.3.2016 Systémy pro podlahové topení a ochranné systémy před mrazem Obsah strana 2-3 Topné rohože pro podlahové topení 4-6 Odporové topné kabely pro podlahové topení 7 Odporové

Více

Děkujeme za zakoupení výrobku firmy DEVI. Touto koupí jste získali výrobek nejvyšší kvality, vynikajícího dizajnu, který Vám přinese trvalý komfort a

Děkujeme za zakoupení výrobku firmy DEVI. Touto koupí jste získali výrobek nejvyšší kvality, vynikajícího dizajnu, který Vám přinese trvalý komfort a Devireg TM 550 CZ Děkujeme za zakoupení výrobku firmy DEVI. Touto koupí jste získali výrobek nejvyšší kvality, vynikajícího dizajnu, který Vám přinese trvalý komfort a úsporu s minimálním dopadem na životní

Více

HLAVNÍ VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU

HLAVNÍ VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU HLAVNÍ VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU Už nemíchám hrušky s jabkama Vaše vlastní srovnání nákladů na vytápění si můžete vyzkoušet v tabulce na straně 8. Podrobné informace k podlahovému vytápění uvnitř sešitu.

Více

KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY

KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY TO-2S technická dokumentace použití: elektrické podlahové vytápění a temperování podlah na příjemnou teplotu ochrana potrubí, nádob a zásobníků před zamrzáním technologické ohřevy do 50 C (udržování teplot

Více

Vnitřní topné prvky DEVImat a DEVIflex DSVF DTIF DTIR DTCE

Vnitřní topné prvky DEVImat a DEVIflex DSVF DTIF DTIR DTCE Intelligent Heating Instalační [příručka DSVF DTIF DTIR DTCE www.devi.com 0 Obsah 1 Úvod.................................................... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny......................................

Více

Návod k instalaci. Devimat 100/150. Dvoužilové topné rohože určené k renovaci a pro tenké podlahy.

Návod k instalaci. Devimat 100/150. Dvoužilové topné rohože určené k renovaci a pro tenké podlahy. CZ Návod k instalaci Devimat 100/150 Dvoužilové topné rohože určené k renovaci a pro tenké podlahy. POZOR! Přečtěte pozorně stranu 3 instalačního návodu pro instalaci termostatu a dvou topných rohoží.

Více

PROGRAM ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ Q-TERMO. termo. vnitřní elektrické vytápění Q-TERMO

PROGRAM ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ Q-TERMO. termo. vnitřní elektrické vytápění Q-TERMO PROGRAM ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ Q-TERMO termo vnitřní elektrické vytápění Q-TERMO PROGRAM VNITŘNÍHO ELEKTRICKÉHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Q-TERMO Elektrické podlahové vytápění je velmi efektivní, moderní a úsporný

Více

Článek: 08095841 Verze: 01.01. Devireg530_Devi-CZ.indd 1 18/10/05 12:48:58

Článek: 08095841 Verze: 01.01. Devireg530_Devi-CZ.indd 1 18/10/05 12:48:58 Článek: 08095841 Verze: 01.01 1 Devireg530_Devi-CZ.indd 1 18/10/05 12:48:58 CZ Instalační Installation návod Instructions Devireg 530, Devireg 531, 530, a 532 531 and 532 2 Devireg530_Devi-CZ.indd 2 18/10/05

Více

Článek: 08095841 Verze: 01.01

Článek: 08095841 Verze: 01.01 CZ Instalační Installation návod Instructions Devireg 530, Devireg 531, 530, a 532 531 and 532 Článek: 08095841 Verze: 01.01 1 2 Obsah 1. Použití a funkce termostatu Použití a funkce termostatu Nastavení

Více

Ceník, únor 2015 B B. Ceník únor 2015. Intelligent solutions with lasting effect Navštivte devi.cz

Ceník, únor 2015 B B. Ceník únor 2015. Intelligent solutions with lasting effect Navštivte devi.cz Ceník, únor 2015 A A C B B C C D D G E D D F C A E A E G B A B G B E F Ceník únor 2015 Intelligent solutions with lasting effect Navštivte devi.cz . Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších

Více

Obsah. devi-hotwatt. Samoregulaèní topné kabely 13. Popis kabelu Všeobecné instalaèní pokyny samoregulaèních kabelù. Pøíklad 14.

Obsah. devi-hotwatt. Samoregulaèní topné kabely 13. Popis kabelu Všeobecné instalaèní pokyny samoregulaèních kabelù. Pøíklad 14. CZ Pokyny k instalaci Saoregulaèní topné kabely deviiceguard, devipipeguard a devihotwatt Pro ochranu potrubí pøed raze a udržení teploty Pro ochranu okapù a žlabù pøed raze 1 Ž 2 Obsah 4. Saoregulaèní

Více

Unikátní System Click v elektrickém podlahovém vytápění

Unikátní System Click v elektrickém podlahovém vytápění Devidry System Click v podlahovém vytápění Unikátní System Click v elektrickém podlahovém vytápění System Click S Devidry je montáž elektrického podlahového vytápění ještě jednodušší. System Click Elektrické

Více

PROGRAM ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ Q-TERMO. termo. vnitřní elektrické vytápění Q-TERMO

PROGRAM ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ Q-TERMO. termo. vnitřní elektrické vytápění Q-TERMO PROGRAM ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ Q-TERMO termo vnitřní elektrické vytápění Q-TERMO PROGRAM VNITŘNÍHO ELEKTRICKÉHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Q-TERMO Elektrické podlahové vytápění je velmi efektivní, moderní a úsporný

Více

C e n í k 2 0 1 4 T O P N É K A B E L Y T O P N É R O H O Ž E S A M O R E G U L A Č N Í K A B E L Y R E G U L A C E

C e n í k 2 0 1 4 T O P N É K A B E L Y T O P N É R O H O Ž E S A M O R E G U L A Č N Í K A B E L Y R E G U L A C E C e n í k 2 0 1 4 T O P N É K A B E L Y T O P N É R O H O Ž E S A M O R E G U L A Č N Í K A B E L Y R E G U L A C E EHK-Comfort s.r.o. V Lázních 350, 252 42 Jesenice u Prahy Web: www.ehk-comfort.cz, Email:

Více

Pro řízení ochranných systémů instalovaných

Pro řízení ochranných systémů instalovaných 18 Termostaty devireg Problematika rozpouštění ledu a sněhu je velmi rozsáhlá, a proto jsou na řízení ochranných systémů kladeny často speciální požadavky. Termostaty a senzory devireg disponují rozsáhlými

Více

Ceny jsou platné od 1. 2. 2012 do odvolání. Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn.

Ceny jsou platné od 1. 2. 2012 do odvolání. Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn. devi.cz Ceník 2012 2 Ceny jsou platné od 1. 2. 2012 do odvolání. Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn. Obsah Jednožilové samolepící topné topné rohože rohože DEVImat

Více

Instalaèní instrukce. Topný kabel deviflex DSIG-20 je urèený. k rozpouštìní snìhu a ledu na venkovních plochách

Instalaèní instrukce. Topný kabel deviflex DSIG-20 je urèený. k rozpouštìní snìhu a ledu na venkovních plochách CZ Instalaèní instrukce Topný kabel deviflex DSIG-20 je urèený k rozpouštìní snìhu a ledu na venkovních plochách Ž Poznámky Jednožilový topný kabel deviflex DSIG-20 s opletením Topnÿ kabel deviflex DSIG-20

Více

topná rohož s ochrannou Al vrstvou 80 W/m² plocha (m²)

topná rohož s ochrannou Al vrstvou 80 W/m² plocha (m²) HML technická dokumentace topná rohož s ochrannou Al vrstvou 80 W/m² použití: vytápění plovoucích podlah vytápění dřevěných podlah typ t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m obj. číslo

Více

Návod k použití. Termostat EFET 130 088L0371-01.01 07-2006 37

Návod k použití. Termostat EFET 130 088L0371-01.01 07-2006 37 Návod k použití Termostat EFET 130 CZ 088L0371-01.01 07-2006 37 Obsah: 1. Oblast použití a funkce termostatu. 2. Instalační pokyny. a) Instalace podlahového čidla EFET 130 b) Umístění termostatu EFET 130

Více

PŘEHLED VÝROBKŮ A CENÍK 2016

PŘEHLED VÝROBKŮ A CENÍK 2016 PŘEHLED VÝROBKŮ A CENÍK 2016 VŽDY TEPLÉ NOHY - ÚSPORNĚ A HOSPODÁRNĚ OHŘÍVAČE VODY Komfortní topný systém pro celou domácnost, pro prostory k podnikání a pro místa se studenou podlahou. Podlahové vytápění

Více

Topné kabely Deviflex

Topné kabely Deviflex Intelligent Heating Instalační příručka www.devi.com 0 Rejstřík 1 Úvod.................................................... 1 1.1 Bezpečnostní pokyny...................................... 1 1.2 Pokyny

Více

Ceník, březen 2013. Ceník březen 2013. Intelligent solutions with lasting effect Navštivte devi.cz

Ceník, březen 2013. Ceník březen 2013. Intelligent solutions with lasting effect Navštivte devi.cz Ceník, březen 2013 Ceník březen 2013 Intelligent solutions with lasting effect Navštivte devi.cz Ceny jsou platné od 1.. 201 do odvolání. Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních

Více

Základní funkce a požadavky

Základní funkce a požadavky PODLAHY Základní funkce a požadavky Podlahy jsou jedno nebo vícevrstvé konstrukce uložené na vrchní ploše podkladu (stropní konstrukce apod.) za účelem dosažení žádoucích technických vlastností podle požadovaného

Více

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup OSD4-1999 podřízená jednotka centrální regulace (systému CS4) TECHNICKÁ DOKUMENTACE bezdrátová komunikace s řídící jednotkou OCS4-10 bez propojení s centrální jednotkou funguje jako manuální termostat

Více

Ceník, červen 2014. Ceník 2014. Intelligent solutions with lasting effect Navštivte clage.cz

Ceník, červen 2014. Ceník 2014. Intelligent solutions with lasting effect Navštivte clage.cz Ceník, červen 2014 D F E G G D E E E G F Ceník 2014 Intelligent solutions with lasting effect Navštivte clage.cz Ceny jsou platné od 1. 10. 2014 do odvolání. Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015 ATELIER PŘÍPEŘ Drážďanská 23 - Děčín Název akce : RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan Číslo zakázky : 105/2015 Stavebník : František Vorel Drahkov č.p.27, 405 01 Modlany Místo : Kvítkov

Více

Stavební popis firmy D.E.E.D. 2011

Stavební popis firmy D.E.E.D. 2011 Stavební popis rodinných domů D.E.E.D. a.s. 2011 je v rozsahu od horní hrany spodní stavby v základním stupni vybavení. ROZSAH A PARAMETRY UZAVŘENÉ HRUBÉ STAVBY ZVENKU DOKONČENÉ 1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ )

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) 1. 1. ÚVOD Regulátor Komextherm PA-5 je jedním z prvků diferenciálního regulačního systému vytápění, to je systém bez směšování

Více

KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY

KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY To p n é r o h o ž e n á v o d k i n s t a l a c i technická dokumentace ideální řešení podlahového vytápění při rekonstrukcích hlavní nebo doplňkové vytápění tenkých vrstev rychlá instalace na plochách

Více

Požadovaný komfort v každé místnosti Útulno a pohoda uvnitř, ať je venku jakkoliv

Požadovaný komfort v každé místnosti Útulno a pohoda uvnitř, ať je venku jakkoliv Požadovaný komfort v každé místnosti Útulno a pohoda uvnitř, ať je venku jakkoliv POUŽITÍ Komfortní fancoilové jednotky pro klimatizaci obytných místností EOLIS jsou určeny k parapetní nebo podstropní

Více

PC, PC - S PARALELNÍ TOPNÉ KABELY

PC, PC - S PARALELNÍ TOPNÉ KABELY NÁVOD NA INSTALACI N430/R01 (23.08.11) PC, PC - S PARALELNÍ TOPNÉ KABELY Paralelní topný kabel typu PC(S) poskytuje stálý výkon na běžný metr, což umožňuje zkracování jeho délky a konečné úpravy na místě

Více

Hadice horké taveniny Freedom

Hadice horké taveniny Freedom Pokyny - Czech - Hadice horké taveniny Freedom Bezpečnostní upozornění VAROVÁNÍ! Toto zařízení smí obsluhovat a opravovat pouze personál, který absolvoval příslušná školení a má dostatečné zkušenosti.

Více

Aito Verkko 6kW 907228 Aito Verkko 6kW 907229

Aito Verkko 6kW 907228 Aito Verkko 6kW 907229 CS Aito 6kW 907228 Aito 6kW 907229 1. 2. 3. Snímací prvek 4. 5. 3 )? povrchu. 3 2 takového V kon Parní místnost Po Od stropu Od podlahy min. max. min. A **) B **) C **) D **) 400 V 3N kw m3 m3 cm cm cm

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Uvedené hodnoty platí jen pro regulaci teploty se senzorem v podlaze (Max 27 C).

NÁVOD K POUŽITÍ. Uvedené hodnoty platí jen pro regulaci teploty se senzorem v podlaze (Max 27 C). NÁVOD K POUŽITÍ Danfoss elektrické topné rohože určené pro tenké podlahy a k renovacím podlah DŮLEŽITÉ! - topná rohož nesmí být pořezána ani vystavena napětí v oblasti kolem spojky. - topná rohož smí být

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ:

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ: ZÁRUČNÍ LIST TYP: výrobní číslo VÝKON: NAPĚTÍ: TŘÍDA JAKOSTI: datum, razítko a podpis výstupní kontroly Návod na montáž a obsluhu ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA datum prodeje: datum expedice: Typ: U 20 ES,

Více

přehled výrobků a ceník

přehled výrobků a ceník přehled výrobků a ceník 2012/2013 Systémy a produkty pro Váš komfort topné rohože topné kabely regulátory instalační příslušenství sálavé panely nástěnné konvektory sušiče rukou temperování podlah podlahové

Více

speciální topné kabely

speciální topné kabely speciální topné kabely KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY SR samoregulační topný kabel - popis SR samoregulační topný kabel - oblast použití FTS0 kabel pro vysoké teploty - popis FTS0 kabel pro vysoké teploty - oblast

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouby Efesto

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouby Efesto NÁVOD K POUŽITÍ Trouby Efesto ÚVODNÍ INFORMACE Tato příručka by měla být pečlivě uschována v dosahu zařízení pro její případné použití. Dodržováním instrukcí obsažených v této příručce zajistíte bezpečnost

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 OBSAH 1. URČENÍ...... 2 2. POPIS REGULÁTORU............ 4 2.1 Pracovní režimy regulátoru........ 4 2.2 Regulace

Více

STROPNÍ SÁLAVÉ TEPLOVODNÍ PANELY EUTERM AVH AVL

STROPNÍ SÁLAVÉ TEPLOVODNÍ PANELY EUTERM AVH AVL STROPNÍ SÁLAVÉ TEPLOVODNÍ PANELY AVH AVL Návod k používání a údržbě pro uživatele a montážní techniky VERZE 0508 OBSAH 1. VLASTNOSTI 1.1. Přednosti výrobku 1.2. Součásti sálavého panelu 1.3. Technická

Více

KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY

KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY Te p l á d l a ž b a n á v o d k i n s t a l a c i technická dokumentace kompletní souprava (topný kabel, termostat + upevňovací prvky) pro temperování podlahy zajistí příjemnou teplotu vaší nové i renovované

Více

Installationsplan / Installation plan PT 7401 G

Installationsplan / Installation plan PT 7401 G Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plan d`installation Pianta di installazione Plano de instalación Plano de instalação Σχέδιο εγκατάστασης Asennusohje Installasjonsplan Installationsplan

Více

Příručka pro komfortně teplé podlahy

Příručka pro komfortně teplé podlahy Příručka pro komfortně teplé podlahy O této příručce Všichni víme, že když je nám zima na nohy, pocit chladu máme v celém těle... Obranou může být komfortní topení v podlaze. Odložte vlněné ponožky, vaše

Více

Izolac ní materiály z polyetylenu firmy NMC. Kompletní sortiment pro vytápe ní a sanitární zar ízení

Izolac ní materiály z polyetylenu firmy NMC. Kompletní sortiment pro vytápe ní a sanitární zar ízení Izolac ní materiály z polyetylenu firmy NMC Kompletní sortiment pro vytápe ní a sanitární zar ízení Více nez jedna z alternativ Polyetylenové izolace si jiz pr ed celou r adou let vydobyly pevné místo

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

ochrana venkovních ploch před sněhem a náledím

ochrana venkovních ploch před sněhem a náledím ochrana venkovních ploch před sněhem a náledím Manuál - postup instalace Tato příručka popisuje navrhování a způsob instalace topných kabelů pro použití při ochraně venkovních ploch proti sněhu a náledí.

Více

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.5 Úvod Regulátor TERM 2.5 je pøístroj který je urèen k ekvitermí regulaci topení vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek.

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek. FASERFIX Super Požadavky Povrchové vody musí být z povrchù komunikací rychle a spolehlivì odvedeny. Odvodòovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení. Tyto nároky jsou kladeny na žlaby umístìné

Více

MĚŘENÍ VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI LEHKÝCH MONTOVANÝCH PŘÍČEK ZE SÁDROKARTONU S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ Z KAMENNÉ VLNY

MĚŘENÍ VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI LEHKÝCH MONTOVANÝCH PŘÍČEK ZE SÁDROKARTONU S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ Z KAMENNÉ VLNY dnešní téma: MĚŘENÍ VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI LEHKÝCH MONTOVANÝCH PŘÍČEK ZE SÁDROKARTONU S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ Z KAMENNÉ VLNY Autor měření: Ing. Arch. Luděk Kovář, Rockwool, a. s. Autor článku: Ing. Pavel Matoušek,

Více

Ceník nového kabelu DEVIflex Září 2013

Ceník nového kabelu DEVIflex Září 2013 DEVIflex nahrazuje kabely DTIP. Vyhovuje normě IEC 60800:2009 Vnější plášť z PVC Instalace při nízkých teplotách až 5 C Kulatý průřez Plné stínění 360 DEVIflex nahrazuje kabely DTIP Ceník nového kabelu

Více

Flexibilní instalační systémy

Flexibilní instalační systémy OptiLine & Altira Flexibilní instalační systémy www.schneider-electric.com 2 Obsah OptiLine & Altira prezentace...6 OptiLine 45... 12 Parapetní kanály OptiLine 45...14 Prezentace...14 Rozměry...17 Kabelová

Více

OHŘÍVAČE VODY BOJLERY SOLÁRNÍ SESTAVY ELEKTRICKÉ KOTLE MĚDĚNÉ RADIÁTORY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE. www.wterm.cz

OHŘÍVAČE VODY BOJLERY SOLÁRNÍ SESTAVY ELEKTRICKÉ KOTLE MĚDĚNÉ RADIÁTORY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE. www.wterm.cz OHŘÍVČE VODY BOJLERY SOLÁRNÍ SESTVY ELEKTRICKÉ KOTLE MĚDĚNÉ RDIÁTORY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVČE ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVČE OHŘÍVČE VODY Průtokové ohřívače Zásobníkové ohřívače beztlaké Zásobníkové ohřívače tlakové Bojlery

Více

STŘECHY A OKAPY. Podlahové. vytápění PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. Katalog. Elektrické řešení zimních problémů. ochrana před zamrzáním

STŘECHY A OKAPY. Podlahové. vytápění PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. Katalog. Elektrické řešení zimních problémů. ochrana před zamrzáním STŘECHY A OKAPY ochrana před zamrzáním Katalog PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Podlahové vytápění Elektrické řešení zimních problémů V-systém elektro s.r.o. Milovanice 1 257 01 Postupice tel.: +420 317 725

Více

KABELOVÉ TOPNÉ OKRUHY ADSV, ADPSV, MADPSP, MPSV, P1P, PSV VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

KABELOVÉ TOPNÉ OKRUHY ADSV, ADPSV, MADPSP, MPSV, P1P, PSV VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁVOD NA INSTALACI N02/R06(05.01.06) KABELOVÉ TOPNÉ OKRUHY ADSV, ADPSV, MADPSP, MPSV, P1P, PSV VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Topná část kabelového topného okruhu se nesmí krátit, ani jinak upravovat. Kráceny dle

Více

Article: 08095916 Version: 01.01. DEVI s.r.o. Smetanovo nábřeží 12, Břeclav Phone +420 519 361 773 Fax +420 519 361 782

Article: 08095916 Version: 01.01. DEVI s.r.o. Smetanovo nábřeží 12, Břeclav Phone +420 519 361 773 Fax +420 519 361 782 Article: 08095916 Version: 01.01 DEVI s.r.o. Smetanovo nábřeží 12, Břeclav Phone +420 519 361 773 Fax +420 519 361 782 Devilink RS Instalačn návod CZ Devilink RS Devilink RS - Pokojový termostat s vestavěným

Více

Vaše uživatelský manuál HARVIA BX90E http://cs.yourpdfguides.com/dref/3237544

Vaše uživatelský manuál HARVIA BX90E http://cs.yourpdfguides.com/dref/3237544 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY Podle normy EN 1340 jsou betonové obrubníky prefabrikované betonové dílce určené k oddělení povrchů ve stejné výškové úrovni nebo v různých úrovních, které poskytují: fyzikální nebo vizuální rozlišení

Více

Adaptabilní termostat

Adaptabilní termostat TC Adaptabilní termostat Provozní a uživatelská příručka termostatu CZECH 1. Technické údaje... 5 2. Popis... 6 3. Montáţ a instalace... 7 4. Provoz... 9 4.1 Úvod... 9 4.2 Volitelné funkce... 15 4.2.1

Více

CENÍK SORTIMENTU KDP. platný od 1.3.2016. Dvoužilové topné rohože. topné kabely, topné rohože, regulace pro podlahové topení

CENÍK SORTIMENTU KDP. platný od 1.3.2016. Dvoužilové topné rohože. topné kabely, topné rohože, regulace pro podlahové topení CENÍK SORTIMENTU KDP platný od 1.3.2016 topné kabely, topné rohože, regulace pro podlahové topení Aplikace : - podlahové topení ( topné kabely, topné rohože) -ochrana potrubí proti zamrznutí (dvoužilové

Více

Nový typ kotle - Nefit Economy HR 24

Nový typ kotle - Nefit Economy HR 24 Nový typ kotle - R 24 Po inovacích ve třídě komfortních modelů kondenzačních kotlů NEFT R() určených pro vytápění rodinných domů a větších objektů v kaskádovém zapojení, uvádí Nefit na trh nový typ kotle

Více

2013 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2

2013 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 101 Kč 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 203 Kč 711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Návod k montáži a obsluze EB 2172 CS. Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7. Typ 43-5. Typ 43-6

Návod k montáži a obsluze EB 2172 CS. Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7. Typ 43-5. Typ 43-6 Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7 Typ 43-6 Typ 43-6 Typ 43-7 s tělesem ventilu s přírubami DN 32 až DN 50 Typ 43-5 Typ 43-7 s konci pro přivaření Obr. 1 Teplotní regulátory Návod k montáži a

Více

KATALOG malospotřebitelský sortiment dům, byt, zahrada, auto a kolo

KATALOG malospotřebitelský sortiment dům, byt, zahrada, auto a kolo KATALOG malospotřebitelský sortiment dům, byt, zahrada, auto a kolo www.everstar.cz Everstar s.r.o. Bludovská 18, 787 01 Šumperk Czech Republic tel.: +420 583 301 070, fax: +420 583 301 089

Více

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PT712 PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS možnost rozšíření o externí

Více

Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 3 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.7 Úvod Regulátor TERM 2.7 je urèený k ekvitermní programové regulaci topného systému složeného z podlahového

Více

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ udržování minim.teploty podlahy hlídání maxim.teploty podlahy PI regulace a předvídavý systém záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice

Více

POPIS STAVBY A VÝKONŮ - TW

POPIS STAVBY A VÝKONŮ - TW POPIS STVBY VÝONŮ - TW Schematický přehled dodávek DODÁV MONTÁŽ stupně výstavby D T E Projektová dokumentace pro ohlášení/povolení stavby Průkaz energetické náročnosti budovy Doprava v rámci celé ČR, montáž,

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 200 LS. Nízkotlaký parní kotel 2,9 až 5,0 t/h 1900 až 3300 kw

VIESMANN. List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 200 LS. Nízkotlaký parní kotel 2,9 až 5,0 t/h 1900 až 3300 kw VIESMANN VITOMAX 200 LS Nízkotlaký parní kotel 2,9 až 5,0 t/h 1900 až 3300 kw List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 22 VITOMAX 200 LS Typ M233

Více

BIS Příslušenství k upevnění (SSt)

BIS Příslušenství k upevnění (SSt) M BIS Příslušenství k upevnění (SSt) 3 BIS RapidRail - Lišty BIS RapidRail Montážní lišty (SSt) 11 4 BIS RapidRail Konzoly BIS RapidRail Konzoly (SSt) 12 BIS Průmyslové objímky BIS U - Třmeny (SSt) 5 BIS

Více

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE FRIAFIX

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE FRIAFIX 1 PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE FRIAFIX Návod pro projektování a montáž 2 Obsah Strana Moduly FRIABLOC a FRIAFIX 3 Ovládací desky 4-6 - velká ovládací deska WC, ovládání zepředu - ovládací deska WC, ovládání shora

Více

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru...

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru... OBSAH: 1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2 1.1 Základní funkce regulátoru... 2 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3 1.3 Hlavní prvky regulátoru... 4 1.4 Popis čidel regulátoru a jejich funkce... 5 1.5 Varianta

Více

T2QUICKNET : TENKÁ, SAMOLEPICÍ, TOPNÁ ROHOŽ

T2QUICKNET : TENKÁ, SAMOLEPICÍ, TOPNÁ ROHOŽ T2QUICKNET : T2QUICKNET Jakou rohož T2QuickNet potřebuji? Na dobře izolované podlahy. Na přídavné topení. Na rychlý ohřev. Na špatně izolované podklady podlah. Samolepicí, 3 mm silná dvoužilová topná rohož

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

PS III. 2015-2016 6.cvičení PODLAHY PODLAHY

PS III. 2015-2016 6.cvičení PODLAHY PODLAHY PODLAHY ing. Bedřiška Vaňková str.1 /29 28.11..2015 PODLAHA - POVRCHOVÁ (horní) ČÁST STROPU, HRUBÉ STAVBY - se stropem spolupůsobí (statika, izolace: akustická, tepelná, požární) - zpravidla VÍCEVRSTVÁ

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí

Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle

Více

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000 ATE s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

Instalační příručka. DEVIreg 532. Elektronický termostat. www.devi.com

Instalační příručka. DEVIreg 532. Elektronický termostat. www.devi.com Instalační příručka DEVIreg 532 Elektronický termostat www.devi.com Obsah 1 Úvod................... 3 1.1 Technické specifikace...... 4 1.2 Bezpečnostní pokyny...... 5 2 Montážní pokyny............ 6

Více

Instalační manuál. Ondolia OPF. www.termodynamicke-panely.cz

Instalační manuál. Ondolia OPF. www.termodynamicke-panely.cz Instalační manuál Ondolia OPF 1. Obecné bezpečnostní zásady... 1 2. Všeobecné informace... 1 3. Části systému... 2 4. Elektrická specifikace... 2 5. Instalace... 2 6. Kontrolní seznam... 6 7. Záruční list...

Více

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu TA-MATIC Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu IMI HEIMEIER / Teplá voda / TA-MATIC TA-MATIC Termostatické směšovací ventily jsou vhodné pro řízení teploty teplé vody v obytných

Více