ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř."

Transkript

1 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř. Jana Seitze 257 nábř. Jana Seitze 257, Sušice Identifikátor školy: Termín konání orientační inspekce: a 18. prosince 2001 Čj / Signatura od2lv511 Š

2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Ve zřizovací listině č. j. H/769/01 ze dne 30. listopadu 2001 je jako zřizovatel DDM Sušice uveden Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň. Zařízení je příspěvkovou organizací. Sídlí v Sušici, na nábřeží Jana Seitze 257. V budově, jejímž vlastníkem je město, je sedm učeben vybavených pro různé zájmové obory. DDM vytváří podmínky, organizuje a zabezpečuje činnost dětí, mládeže i dospělých v jejich volném čase zejména v oblastech sportu, tance a pohybové výchovy, výtvarné výchovy, rukodělných prací, jazykového vzdělávání, výpočetní techniky a modelářství. Týdenní počet účastníků, kteří v době konání inspekce navštěvovali zájmové útvary (ZÚ), byl 239. Práce v ZÚ se zúčastnilo v průměru devět až deset účastníků. DDM organizuje výchovně-vzdělávací práci prostřednictvím pravidelné, příležitostné a spontánní činnosti dětí, mládeže a dospělých. Aktivity DDM jsou zaměřeny na účelné a kvalitní využívání volného času dětí, mládeže a dalších zájemců z řad dospělých. Významnou součástí práce DDM jsou soutěže a kurzy obsluhy výpočetní techniky. Zájmová činnost je prováděna nejen v průběhu školního roku, ale i o prázdninách, sobotách a nedělích. HODNOCENÍ NABÍDKY A REALIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI Nabídka výchovně-vzdělávací činnosti Nabídka obsahuje všechny okruhy činností, které ukládá vyhláška č. 432/92 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže. Převládá pravidelná zájmová činnost. Na ni navazují činnosti příležitostné a prázdninové, klubová činnost, soutěže a přehlídky. Individuální práce a nabídka spontánních aktivit jsou v menšině. Struktura činností odpovídá možnostem DDM a jeho postavení na trhu volného času ve městě Sušici. Plán práce pro školní rok 2001/2002 je přehledně zpracován, umožňuje kontrolu i aktuální úpravy. Nabídka je zaměřena převážně na žáky základních škol. Zastoupena je i nabídka pro děti předškolního věku a další zájemce v zájmové činnosti pravidelné a příležitostné. Propagace je rozmanitá, zájemci jsou informováni prostřednictvím plakátů a letáků ve vývěskách v prostorách Městského kulturního střediska, Městského úřadu, ve všech základních i mateřských školách a v městském tisku - Sušické noviny. Nabídka pravidelné činnosti je zveřejňována s dostatečným předstihem formou letáku, který obsahuje všechny potřebné údaje a je rozesílán do škol spádové oblasti. Zápisné do DDM pro žáky základních škol je stanoveno na 500 Kč (kroužek hudební a výpočetní techniky), 800 Kč (judo), 2500 Kč (tenis) a 400 Kč (ostatní). U prokazatelně sociálně slabých dětí může ředitelka povolit slevu zápisného. Prostředí učeben i společných prostor je vkusně vyzdobené. Výtvarné práce členů zájmových útvarů vytvářejí v DDM příjemnou atmosféru. Využití prostor je efektivní. Nabídka výchovně-vzdělávací činnosti DDM je poskytována v rámci možností, je hodnocena jako průměrná. Pravidelná zájmová činnost V době inspekce byla činnost realizována v 26 zájmových útvarech (ZÚ) s celkovým počtem Inspekční zpráva - str. 2

3 196 účastníků. V oblasti jazykové nabízí DDM 1 zájmový útvar, ve sportovní 7, v taneční 3, v hudební 1, ve výpočetní technice 5, v divadelní a recitační 1, v technické 1 (modelářství), v klubové činnosti různého zaměření 4. Mládež ve věku 15 až 18 let je sdružena v útvarech určených pro tuto věkovou kategorii (anglický jazyk, cvičení dívek a žen). Z 31 zájmových útvarů je 12 vedeno interními pracovníky. Všechny realizované činnosti jsou v souladu s plánovanou nabídkou. V době inspekce byla průměrná docházka %. Materiálně-technické podmínky DDM nejsou zcela vyhovující z důvodu přetrvávajícího nedostatku finančních prostředků na údržbu a provoz. Pro všechny ZÚ jsou zavedeny deníky se seznamy účastníků, plány práce, přihláškami a kopiemi dokladů o zaplacení zápisného. Přihlášky do ZÚ obsahují veškeré náležitosti. Zápisy o činnosti ZÚ jsou prováděny jejich vedoucími, docházka účastníků je evidována. Minimálně jedenkrát do měsíce ředitelka DDM provádí kontrolu, kterou potvrzuje podpisem. Podle deníků ZÚ byli všichni členové prokazatelně seznámeni s řádem DDM a s bezpečnostními zásadami. Externí pracovníci byli poučeni o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Z hospitací v ZÚ (aerobic, flétna, tenis) vyplývá, že jsou vedeny odborně i pedagogicky fundovanými interními a externími pracovníky. Ve všech sledovaných ZÚ byl zřetelný citlivý individuální přístup k dětem. Obsahové zaměření pravidelné zájmové činnosti je v souladu s možnostmi zařízení. Nabídka i realizace je velmi dobrá. Příležitostná zájmová činnost V ročním plánu práce je příležitostná zájmová činnost plánována rámcově po měsících. Konkrétní upřesnění je prováděno ředitelkou DDM při pedagogické poradě vždy s měsíčním předstihem. Při obsahovém rozboru činností za měsíc listopad a prosinec 2001 bylo zjištěno, že byly realizovány např. vánoční zvyky a tradice, pečení vánočního pečiva, plavání, kytarový koncert, veřejná přehlídka práce DDM - Galerie v šatně a další. Doložitelná nabídka příležitostné zájmové činnosti částečně doplňuje činnost ZÚ. Koresponduje se strukturou pravidelné zájmové činnosti. Převahu mají hromadné akce např. Minimiss Sušice, Slet čarodějnic uskutečňované v sálku DDM, při velkém zájmu v sušické Sokolovně nebo na hřišti. DDM organizuje také recitační soutěže a šachové turnaje. Přehled o realizovaných akcích je prováděn průběžně a je kontrolován ředitelkou DDM. Uváděné údaje poskytují informace o programu, termínu konání, zodpovědnosti a počtu účastníků. Za příležitostnou činnost odborně odpovídají pracovnice DDM, které zpracovávají organizační zajištění každé akce. Z dokladovaných materiálů vyplývá, že odborné zajištění akcí má velmi dobrou profesionální úroveň. K propagaci některých aktivit je využíváno mediálních prostředků (místní tisk - Sušické noviny, okresní tisk - Klatovský deník, vývěsky). Příležitostná zájmová činnost je hodnocena jako průměrná. Soutěže a přehlídky Celoroční plán určuje termíny jednotlivých soutěží. Vyvrcholením činnosti některých kroužků (rybářský, letecké modelářství, aerobic, programování) je účast v soutěžích. Významnou roli v této oblasti má koncert kytar pro rodiče i veřejnost. Inspekční zpráva - str. 3

4 Tato oblast je hodnocena jako průměrná. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání ve sledované oblasti Nabídka a realizace výchovně-vzdělávací činnosti je celkově hodnocena jako průměrná. HODNOCENÍ PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ Školský úřad Klatovy jmenoval do funkce ředitelky DDM Mgr. Zdeňku Knězovou s nástupem od 1. srpna Usnesením ze dne a s účinností od 1. října 2001 ji do této funkce opět jmenovala Rada Plzeňského kraje. Plán rozvoje DDM pro příštích 5 let z je písemně zpracován. Je výsledkem objektivního posouzení aktuálních podmínek činnosti zařízení. Koncepční záměry jsou stanoveny na základě analýzy podmínek a prostředí, ve kterém se DDM nachází. Plán práce pro školní rok 2001/2002 je koncipován přehledně a umožňuje pružné reakce na změny okolností ovlivňujících plnění poslání DDM. Je doplněn přílohou Plán akcí po měsících. Byl schválen na pedagogické radě 20. září 2001 a přijat zřizovatelem. Spolu s plány zájmových útvarů tvoří ucelený systém plánování, umožňující kontrolu ze strany ředitelky i kontrolních orgánů. Činnost DDM vychází z platných směrnic, dokumentů a obecně platných právních předpisů. Chod DDM je určen organizačním řádem. Jeho ustanovení jsou funkční, vycházejí z denních zkušeností a potřeb. Řády pracoven jsou písemně zpracovány a vyvěšeny na viditelných místech. Organizační řád doplňuje Vnitřní řád, Vnitřní platová směrnice, Účetní směrnice a Pokyny pro vybírání zápisného DDM Sušice pro školní rok 2001/2002. Pracovníci DDM mají přesně stanovené kompetence. Rozhodnutí vydávaná ředitelkou zařízení jsou jednoznačná, konkrétní, adresná a včasná. Povinná dokumentace je dobře vedena a je rozšířena některými vnitřními dokumenty (např. Organizační zajištění akcí). Personální dokumentace mimo jiné obsahuje řádné jmenování ředitelky zařízení, pracovní smlouvy a dohody o provedení práce. V případě nepřítomnosti ředitelky zařízení je zastupováním pověřena stálá pedagogická pracovnice s přesným písemným vymezením kompetencí. Údaje podléhající ochraně dat jsou zabezpečeny proti zneužití vhodným způsobem uložení zamezujícím přístupu nepovolaných osob. Čtrnáct externích pracovníků je vázáno dohodou o pracovní činnosti. Výše odměny je u 13 z nich stanovena na 40 Kč za hodinu, u vedoucí kroužku tenisu na 150 Kč. Informační systém vnitřní i vnější je funkční, přenos informací je adresný a úplný. Prezentace činnosti zařízení na veřejnosti pracovníky DDM, informačními materiály i vlastní činností je důstojná. Ze strany ředitelky DDM je uplatňován vstřícný přístup k pracovníkům i k účastníkům ZÚ, kolegialita a demokratický styl řízení. To se odráží ve vzájemných vztazích, v iniciativním přístupu k práci i v celkové atmosféře zařízení. Vzhledem k tomu, že v DDM je tvořivý kolektiv, příjemné a stimulující prostředí, je ze strany externích pracovníků o práci vddm zájem. Kritéria pro hodnocení zaměstnanců jsou součástí Vnitřního platového předpisu, který je zaměstnancům znám. Základním hlediskem je Inspekční zpráva - str. 4

5 kvalita plnění povinností podle pracovního zařazení. Pro poskytování mimořádných odměn je hlavním kritériem aktivita nad rámec povinností. Pravidelné hodnocení zaměstnanců je prováděno 2x ročně v souvislosti se stanovováním výše nenárokových složek platu. Dílčí průběžné hodnocení probíhá ústně a převážně bezprostředně při informování o provedené akci. Činnost ředitelky v této oblasti kontrolních mechanizmů spočívá v kontrole plnění plánů a termínovaných úkolů zadaných pracovníkům, v kontrole písemné dokumentace, v následné kontrole činnosti zájmových útvarů, v plnění termínů daných zřizovatelem, v dodržování vnitřního řádu a v hospitační činnosti. Ze všech kontrol jsou vedeny písemné záznamy. Případné zjištěné nedostatky jsou operativně řešeny na provozních poradách. Kontrolou jsou i orientační vstupy do útvarů pravidelné zájmové činnosti a individuální rozhovory s účastníky zájmové činnosti. Hodnocení podmínek vzdělávání Podmínky vzdělávání jsou celkově hodnoceny jako spíše nadprůměrné. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VYUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ PŘIDĚLENÝCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU VZHLEDEM K ÚČELU JEJICH POSKYTNUTÍ A VZHLEDEM K UČEBNÍM DOKUMENTŮM Kontrolované období rok 2000 Hodnocení efektivnosti čerpání NIV Závazné ukazatele rozpočtu neinvestičních výdajů stanovené na rok 2000 byly dodrženy. Přidělené finanční prostředky byly řádně zúčtovány se státním rozpočtem. Záporný hospodářský výsledek činil 10,15 % z celkových neinvestičních výdajů. Porovnáním rozpisu rozpočtu s výkazem zisku a ztráty nebyly zjištěny rozdíly. Podíl příspěvku ze státního rozpočtu na celkových neinvestičních výdajích činil 65,70 %. Hodnocení efektivnosti čerpání mzdových prostředků Kontrola dokladů o jmenování ředitelky školy, školského zařízení Ředitelka domu dětí a mládeže byla jmenována do funkce s účinností od jmenovacím dekretem zn.: škol/97 ze dne vystaveným Školským úřadem Klatovy. Zařazení zaměstnanců do platových tříd a platových stupňů Kontrole byl předložen Vnitřní platový předpis platný pro kontrolované období (tj. rok 2000). U zaměstnanců zařazených do 2. a 3. platové třídy odpovídá platový tarif rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy v souladu s 11 nař. vl. č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů. Interní směrnicí není stanovena výše platového tarifu za sjednaný druh práce. U zaměstnanců bylo postupováno při zařazení do platových tříd a stupňů dle platného nařízení vlády. Inspekční zpráva - str. 5

6 Zařazení zaměstnanců do platových tříd bylo ověřeno v návaznosti na údaje uvedené ve výkazu Škol (MŠMT) P 1-04 a touto kontrolou nebyly ve sledované oblasti zjištěny odchylky. Evidence počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků Údaje uvedené ve výkazu Škol (MŠMT) P 1-04 za rok 2000 souhlasí s údaji účetní evidence. Výše přiznaných příplatků za vedení Příplatky za vedení jsou přiznány a vypláceny v souladu s platnými právními předpisy. Způsob stanovení a vyplácení nenárokových složek platu Stanovení a vyplácení nenárokových složek platu odpovídá příslušným platovým předpisům. Za rok 2000 byly vyplaceny odměny ve výši 0,26 % a osobní příplatky ve výši 17,35 % z vyplacených platových tarifů. Dodržení závazných ukazatelů mzdové regulace Závazné ukazatele mzdové regulace na rok 2000 byly dodrženy u prostředků na platy. Limit prostředků na platy byl čerpán ve výši 100 %, limit počtu pracovníků byl čerpán na 106,30 % (tj. překročen o 0,17 pracovníka) a limit prostředků na ostatní platby za provedenou práci byl čerpán na 100,16 % (překročení činilo 87 Kč). Důvod překročení nebyl doložen. Překročení finančních limitů u OPPP bylo řešeno při finančním vypořádání se Školským úřadem Klatovy. Čerpání mzdových prostředků v návaznosti na účetnictví Ve výkazu Škol (MŠMT) P 1-04 nesouhlasí údaj o vyplacených ostatních platbách za provedenou práci s účetní evidencí. Hodnocení efektivnosti čerpání ONIV Kontrola efektivnosti využití finančních prostředků byla provedena u položek knihy, učební pomůcky, nákup energií (voda, plyn a elektrická energie). Z celkového objemu ostatních neinvestičních výdajů činí u položek knihy, učební pomůcky 2 % a nákup energií (voda, plyn a elektrická energie) 6 %. Průměrný výdaj na učebnice pro jednoho účastníka zájmových útvarů činil 13,10 Kč. Závady nebyly zjištěny. Hodnocení výroční zprávy o hospodaření školy Hospodaření roku 2000 skončilo ztrátou z hlavní činnosti, která byla pokryta v plné výši ziskem z jiné činnosti. Celkový hospodářský výsledek představoval zisk. Údaje o hospodaření školského zařízení zveřejněné ve výroční zprávě jsou totožné s účetní evidencí. Hodnocení efektivnosti využívání prostředků přidělených ze státního rozpočtu vzhledem k účelu jejich poskytnutí a vzhledem k učebním dokumentům Finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu byly ve sledovaném období v kontrolovaných oblastech vynaloženy účelně. Inspekční zpráva - str. 6

7 VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ Zřizovací listina vydaná Školským úřadem Klatovy dne , čj. neuvedeno Příloha ke zřizovací listině ze dne vydaná Školským úřadem Klatovy dne , čj. neuvedeno Rozhodnutí MŠMT, kterým se mění zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení čj /99-21 ze dne Statut Domu dětí a mládeže, Sušice, nábř. Jana Seitze 257 vydaný Školským úřadem Klatovy dne Plán rozvoje DDM pro příštích 5 let Plán práce pro školní rok 2001/2002 Výroční zpráva pro školní rok 2000/2001 Organizační řád z Vnitřní řád z Dokumentace jednotlivých zájmových útvarů (namátkově) - školní rok 2001/2002 Řády kluboven a pracoven Zápisy z pedagogických rad a porad - školní roky 2000/2001, 2001/2002 Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2001/2002 Rozvrh zájmových kroužků DDM Sušice - školní rok 2001/2002 Pokyn pro vybírání zápisného DDM Sušice pro školní rok 2001/2002 Vnitřní platový předpis z Hospitační záznamy ředitelky DDM - školní rok 2001/2002 Přihlášky členů ZÚ - školní rok 2001/2002 Stanovení přímé výchovné práce pedagogických pracovníků pro školní rok 2001/2002 Rozpočet a další úpravy rozpočtu na rok 2000 Rozvaha za rok 2000 Výkaz zisku a ztráty za rok 2000 Resortní statistický výkaz V za rok 2000 Hlavní účetní kniha za rok 2000 Účetní rozvrh ze dne 5. února 2000 Jmenování do funkce ředitelky domu dětí a mládeže na základě výsledku konkurzu vydané Školským úřadem Klatovy zn.: škol/97 ze dne 2. května 1997 a usnesením č. 336/01 Radou Plzeňského kraje čj. H/658/01 ze dne 6. listopadu 2001 Vnitřní platový předpis platný pro rok 2000 Resortní výkaz Škol (MŠMT) P 1-04 o pracovnících a mzdových prostředcích za rok 2000 Osobní spisy všech zaměstnanců - doklady o nejvyšším ukončeném vzdělání, pracovní smlouvy a platové výměry, osobní dotazníky s průběhem předchozích zaměstnání, výplatní lístky za prosinec 2000 a mzdové listy za rok 2000 Výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2000 Inspekční zpráva - str. 7

8 ZÁVĚR Nabídka výchovně-vzdělávací činnosti DDM vychází ze zájmu a potřeb dětí a je hodnocena jako průměrná. Velmi dobře jsou využity podmínky a možnosti personálního obsazení. Kvalita řízení vykazuje spíše nadprůměrnou úroveň. Ve všech sledovaných ukazatelích se projevuje nadšení a velmi dobrá spolupráce interních a externích pracovníků. Finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu byly v roce 2000 čerpány účelně a efektivně. Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy Razítko Školní inspektoři: Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu Mgr. Karel Křenek Mgr. Křenek v. r. Členové týmu Mgr. Karel Nováček Nováček v. r. Další zaměstnanci ČŠI Jarmila Horová Helena Pojarová Jana Šimáčková V Klatovech dne 18. ledna 2002 Datum a podpis ředitelky střediska pro volný čas dětí a mládeže stvrzující převzetí inspekční zprávy Datum převzetí inspekční zprávy: Razítko Ředitelka střediska pro volný čas dětí a mládeže Mgr. Zdeňka Knězová Knězová v. r. podpis Inspekční zpráva - str. 8

9 Předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení činnosti zařízení dle 18 odst. 3, 4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Dle 19 odst. 7 téhož zákona může ředitelka zařízení podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. Hodnotící stupnice Stupeň Vynikající Velmi dobrý Průměrný Pouze vyhovující Nevyhovující Širší slovní hodnocení Zcela mimořádný, příkladný Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň Negativa a pozitiva téměř v rovnováze, průměrná úroveň Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu. Plní, je v souladu Neplní, není v souladu Dodržuje, čerpá účelně, efektivně Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně Inspekční zpráva - str. 9

10 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Příslušný orgán státní správy: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu Škroupova 18, Plzeň, pracoviště Částkova 78, Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Datum předání/odeslání inspekční zprávy Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI / / Připomínky ředitelky zařízení Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text Připomínky nebyly podány Inspekční zpráva - str. 10

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Městský dům dětí a mládeže Čelákovice Havlíčkova 691, 250 88 Čelákovice Identifikátor: 600 052 478 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2 Na Děkance 2/130, 128 00 Praha 2 Identifikátor zařízení: 600 035 409 Termín konání orientační inspekce: 13.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Plzeň Inspekční zpráva 78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30 Sokolovská 30, 323 12 Plzeň Identifikátor: 600 069 133 Zřizovatel: Úřad městského obvodu Plzeň 1,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč Identifikátor

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice Identifikátor

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dětský domov a Speciální mateřská škola, Broumov, třída Masarykova 246

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dětský domov a Speciální mateřská škola, Broumov, třída Masarykova 246 Česká republika Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov a Speciální mateřská škola, Broumov, třída Masarykova 246 Adresa: třída Masarykova

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Pomocná škola internátní, Jaroměř, Palackého 142 Adresa: Palackého 142, 551 01 Jaroměř Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Hradec Králové Inspekční zpráva Plavecká škola, Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842 Adresa: Eliščino nábřeží 842, 500 02 Hradec Králové Identifikátor zařízení: 600 033

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola v Kroměříži

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola v Kroměříži ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola v Kroměříži Velké náměstí 49, 767 01 Kroměříž Identifikátor školy: 600 118 592 Termín

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Živanice, okres Pardubice

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Živanice, okres Pardubice Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Živanice, okres Pardubice 533 42 Živanice 46 Identifikátor školy: 600 096 505 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Praha 5, Štefánikova 11. Adresa: Štefánikova 11/253, 150 Praha 5. Identifikátor domu dětí a mládeže: 600 027 581

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Praha 5, Štefánikova 11. Adresa: Štefánikova 11/253, 150 Praha 5. Identifikátor domu dětí a mládeže: 600 027 581 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže, Praha 5, Štefánikova 11 Adresa: Štefánikova 11/253, 150 Praha 5 Identifikátor domu dětí

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Speciální školy při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1 V Úvalu 1/84, 150 18 Praha 5 - Motol Identifikátor školy: 600 021 041 Zřizovatel: Školský

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Olomouc Inspekční zpráva Moravské reálné gymnázium spol. s r. o. Olomouc Nešverova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 017 036 Termín konání orientační inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Chodov, Praha 4, V Benátkách 1751. V Benátkách 1751, 149 00 Praha 4 Chodov. Identifikátor školy: 600 036 791

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Chodov, Praha 4, V Benátkách 1751. V Benátkách 1751, 149 00 Praha 4 Chodov. Identifikátor školy: 600 036 791 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Chodov, Praha 4, V Benátkách 1751 V Benátkách 1751, 149 00 Praha 4 Chodov Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká republika Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Starý Bydžov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Starý Bydžov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Starý Bydžov 503 57 Starý Bydžov 13 Identifikátor: 600 088 154 Termín konání orientační

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třinec, Kaštanová 412, okres Frýdek-Místek Kaštanová 412, 739 61 Třinec Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní a Mateřská škola Lešany Lešany 42, 257 44 Netvořice Identifikátor školy: 600 041 883 Zřizovatel: Obec Lešany, Lešany 23,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Moravičany, okres Šumperk 789 82 Moravičany 213 Identifikátor školy: 600 148 157 Termín konání orientační inspekce: 29. březen,

Více

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Inspekční zpráva Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Identifikátor školy: 600 013 260 Zřizovatel: Jitka Taussiková, Bezručova 3, 678 01 Blansko

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Středisko Diakonie ČCE Ratolest církevní speciální školy pro žáky s více vadami, Praha 10, Saratovská 159

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Středisko Diakonie ČCE Ratolest církevní speciální školy pro žáky s více vadami, Praha 10, Saratovská 159 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Středisko Diakonie ČCE Ratolest církevní speciální školy pro žáky s více vadami, Praha 10, Saratovská 159

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2 Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola Nýdek 293, okres Frýdek-Místek 739 96 Nýdek č. 293 Identifikátor školy: 600 134 059 Zřizovatel: Obec Nýdek, 739 96 Nýdek

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Domov mládeže Křesťanský domov mládeže u svaté Ludmily Francouzská 1/585, 120 00 Praha 2 - Vinohrady Identifikátor DM: 600 027 350 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Předškolní 420. Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice. Identifikátor školy: 600037461

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Předškolní 420. Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice. Identifikátor školy: 600037461 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Předškolní 420 Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice Identifikátor školy: 600037461

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Mateřská škola Říčany u Brna, okres Brno-venkov Rosická 440, 664 82 Říčany u Brna Identifikátor zařízení: 600 110 117 Zřizovatel: Obec Říčany

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ. okresní pracoviště Kutná Hora. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ. okresní pracoviště Kutná Hora. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ okresní pracoviště Kutná Hora Inspekční zpráva Základní škola Čáslav, Masarykova 357 286 01 Čáslav Identifikátor ředitelství: 600 046 362 Zřizovatel:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní umělecká škola Zábřeh, Farní 9 789 01 Zábřeh Identifikátor: 600 004 449 Zřizovatel: Školský úřad, Lautnerova 1, 787 01 Šumperk

Více