Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: , fax: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin."

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: , fax: , Směrnice č. 67/2014 Organizační řád 1. Úvodní ustanovení 1. Představenstvo Stavebního bytového družstva Vsetín (SBD) v souladu s ustanovením čl. 70, odst. 1 stanov SBD ze dne vydává směrnici č. 67/2014 Organizační řád, která popisuje organizační strukturu SBD a stanovuje náplň činností, odpovědnost správy družstva a jejich organizačních úseků. 2. Stavební bytové družstvo Vsetín vzniklo sloučením Stavebního bytového družstva Zbrojovka Vsetín a Stavebního bytového družstva MEZ Vsetín na ustavujícím shromáždění delegátů konaném dne ve Vsetíně. Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku právnických osob, v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě v oddíle Dr XXII, vložka č Organizační řád je závaznou normou pro zaměstnance, kteří se s ním musí prokazatelně seznámit a řídit se jím. 2. Činnost SBD 1. Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory a na ostatním majetku družstva. 2. Předmětem činnosti družstva je zejména: a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domů a nebytových prostor; ab) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva; ac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva; ad) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním; b) činnost za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva a další následující činnosti: - montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení - činnost účetních poradců, vedení účetnictví - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení - úklidové práce - výroba, opravy a montáž měřidel, montáž vodoměrů na teplou a studenou vodu - vodoinstalatérství, topenářství - zednictví - montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení, - pokrývačství - obchodní činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - správa a údržba nemovitostí

2 2.1 Orgány SBD Charakteristiku, náplň činnosti a funkční období orgánů SBD vymezují stanovy. Orgány SBD tvoří: Shromáždění delegátů Představenstvo Předseda představenstva Kontrolní komise Členské schůze samosprávy Výbory samospráv 3. Správa SBD K zabezpečení ekonomických, technických a správních činností SBD utváří správu, která se skládá ze zaměstnanců v pracovním poměru. Správu družstva řídí ředitel. Schéma organizační struktury správy tvoří přílohu č. 1 organizačního řádu. Organizačně se správa SBD dělí na jednotlivé úseky: a) sekretariát b) ekonomický úsek c) technický úsek 3.1 Ředitel 1. Pracovní poměr ředitele je založený pracovní smlouvou. 2. Ředitel řídí běžnou činnost družstva a správu SBD. Je pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům, např. uzavírá a rozvazuje pracovní poměr se zaměstnanci, plní úkoly vedoucího zaměstnance, vystavuje mzdový předpis, na návrh vedoucích úseků vystavuje měsíční mzdový předpis a další úkoly vyplývající z obecně platných právních předpisů. 3. Ředitel se ve své pracovní činnosti řídí usneseními orgánů SBD (shromáždění delegátů, představenstva), vnitřními předpisy a obecně platnými právními předpisy, které jsou závazné pro činnosti SBD. 4. V oblasti řízení ředitel vydává vnitřní předpisy, jimiž zajišťuje realizaci úkolů, vyplývajících pro správu z usnesení orgánů SBD a obecně platných právních předpisů: a) příkaz ředitele určuje pracovní činnosti adresované jednomu nebo několika zaměstnancům pro zajištění jednorázového konkrétního úkolu b) zajištění rozpracovává zajištění akce za účasti většího počtu zaměstnanců, popř. účasti většího počtu samospráv Pro jednání představenstva připravuje návrhy směrnic, které se týkají činnosti samospráv a výkonu správy bytových domů. 5. V oblastech řízení ředitel rozhoduje o věcech, které nejsou stanovami, jednacím řádem představenstva, výslovně vyhrazeny shromáždění delegátů a představenstvu, např.: a) zajišťuje prostřednictvím správy plnění usnesení shromáždění delegátů a představenstva b) řídí přímo podřízené zaměstnance (vedoucí ekonomického úseku, vedoucí technického úseku, zaměstnance sekretariátu) c) seznamuje podřízené zaměstnance s platností obecně platných právních předpisů v jejich oblasti pracovní činnosti d) svolává a řídí poradu vedoucích zaměstnanců e) zajišťuje zvyšování odborného vzdělávání zaměstnanců účastí na krátkodobých vzdělávacích akcích f) zúčastňuje se jednání představenstva, porad předsedů a ředitelů bytových družstev a vzdělávacích akcí pořádaných Svazem českých a moravských družstev g) určuje způsob a postup při vyřizování stížnosti členů na pracovní činnost zaměstnanců

3 h) zajišťuje, aby finanční prostředky k hmotné zainteresovanosti zaměstnanců byly využívány spravedlivě diferencovaným odměňováním v souladu s obecně platnými předpisy a vnitřním mzdovým předpisem SBD i) zajišťuje kolektivní vyjednávání k uzavření kolektivní smlouvy, kontroluje její plnění a vyvozuje závěry z případného neplnění úkolů nebo plnění v rozporu s ustanovením kolektivní smlouvy, schvaluje čerpání nákladů ze sociálního fondu j) uzavírá za SBD závazkové vztahy s obchodními partnery do výše ,- Kč k) zastupuje SBD při jednání s obchodními partnery, členy družstva, vlastníky jednotek bytových domů ve správě SBD, orgány státu a podepisuje písemnou dokumentaci vůči těmto subjektům, mimo činností vyhrazených stanovami nebo usneseními orgánů SBD předsedovi a místopředsedovi představenstva l) schvaluje vyřazování a způsob likvidace majetku 3.2 Poradní orgány 1. Poradním orgánem ředitele je porada vedoucích zaměstnanců, kterou svolává ředitel v závislosti na rozsahu řešených úkolů zpravidla jednou týdně za účasti vedoucích úseků a personalistky. Projednává zásadní řídící otázky související se správou za součinnosti všech úseků. 2. Vedoucí úseků pro zajištění úkolů, vyplývajících z porad vedoucích zaměstnanců a k realizaci dlouhodobých úkolů svolávají v závislosti na rozsahu řešených úkolů porady úseků za účasti zaměstnanců úseků. 3. K zajištění činností, vyplývajících z obecně platných právních předpisů a vnitřních předpisů SBD, ustanovuje ředitel další komise, jejichž náplň a složení stanoví příkazem ředitele, např. likvidační, škodní, inventarizační, vyřazovací, skartační, atd. 3.3 Sekretariát 1. Sekretariát, podléhající řízení ředitele, zajišťuje po stránce organizační činnost ředitele a představenstva. Spolupracuje s dalšími úseky SBD, výbory samospráv a poskytuje jim podklady, které potřebují k zabezpečení své činnosti. Vede dokumentaci SBD (zápisy shromáždění delegátů, představenstva, komisí představenstva, členských schůzí samospráv, aktivů předsedů výborů samospráv a společenství vlastníků, vnitřní přepisy, stanovy, živnostenská oprávnění, protokoly kontrol orgánů státu, registrace SBD ve veřejných rejstřících, registrace u orgánů státu, evidence členů orgánů SBD, evidence razítek, atd.). 2. Další náplní sekretariátu jsou následující činnosti: a) vede personální agendu zaměstnanců spojenou se vznikem a ukončením pracovního poměru zaměstnanců (pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, popis pracovní pozice, mzdový výměr, přihlášky a odhlášky sociální zdravotní pojišťovně, zápočtový list a další různá potvrzení) b) připravuje podklady pro zpracování mezd, zpracovává statistická hlášení, přehledy a záznamy ve vztahu ke státním orgánům a pojišťovnám c) vyřizuje administrativně nástup zaměstnance do pracovního poměru (vstupní lékařská prohlídka, pracovní smlouva, vstupní školení BOZP, seznámení s právy a povinnostmi zaměstnance, atd.) d) vede evidenci žadatelů o přijetí do pracovního poměru e) sleduje plnění kolektivní smlouvy v oblasti personalistiky (životní jubilea zaměstnanců, přiznávání odměn zaměstnancům, zajištění preventivních lékařských prohlídek, školení a doškolení zaměstnanců, atd.) f) eviduje, vyhotovuje dopisy a další korespondenci ředitele, předsedy a místopředsedy představenstva, kontroluje náležitosti a úpravu korespondence dopisů dalších úseků

4 g) zabezpečuje příjem, evidenci a třídění došlé pošty, včetně jejího předání k vyřízení dalším úsekům h) rozděluje odborný tisk jednotlivým úsekům i) eviduje seznam členů orgánů SBD j) zajišťuje distribuci písemných materiálů samosprávám k) připravuje podkladové materiály pro jednání shromáždění delegátů, představenstva, aktivu předsedů výborů samospráv l) zajišťuje a eviduje nákup a spotřebu kancelářských potřeb 3. V oblasti členské evidence: a) přijímá přihlášky občanů za členy SBD b) vede evidenci členů v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., kontroluje úhradu zápisného, základního členského vkladu a eviduje ukončení členství, převod členských práv c) informuje o změnách údajů v členské evidenci další úseky a výbory samospráv d) připravuje předsedovi představenstva agendu související s uzavíráním nájemních smluv bytů a nebytových prostor (dědictví, úprava práv manželů, podnájmy, výměny, informace pro orgány soudu, notáře, atd.) e) měsíčně připravuje pro jednání představenstva zprávu o změnách v členské evidenci f) provádí analýzu zápisů členských schůzí samospráv g) přijímá stížnosti členů a podle charakteru je předává technikovi bytového domu nebo organizační komisi představenstva h) vede evidenci, archiv stížností a podílí se na administrativním řešení stížností i) připravuje podklady pro organizační komisi představenstva j) zpracovává změny pro zápis v obchodním rejstříku 3.4 Ekonomický úsek 1. Ekonomický úsek řídí vedoucí úseku. Zodpovídá za jeho činnost a vykonává následující pracovní činnosti: a) zpracovává popisy pracovní pozice podřízených zaměstnanců b) předkládá řediteli návrhy vnitřních předpisů a smluv c) zúčastňuje se porad vedoucích zaměstnanců d) soustavně sleduje nové obecně platné právní předpisy, vztahující se v metodické oblasti k řízení úseku a dbá na jejich aplikaci v praxi e) zajišťuje finanční, úvěrovou, daňovou, spisovou, skartační činnost f) kontroluje dodržování oběhu účetních dokladů g) řídí inventarizaci majetku a závazků h) zodpovídá za zpracování řádné účetní závěrky a předává podklady auditorovi i) provádí komplexní ekonomické analýzy hospodaření SBD a na jejich základě navrhuje opatření řediteli a ekonomické komisi představenstva j) zodpovídá za fungování komplexního informačního systému Integri a s tím související technické zabezpečení k) metodicky usměrňuje dokumentační činnost ekonomického úseku l) vyřizuje reklamace v působnosti ekonomického úseku m) spolupracuje s výbory samospráv na financování středisek BH n) zastupuje v době nepřítomnosti ředitele v zaměstnaneckých vztazích o) připravuje do programu jednání ekonomické komise představenstva zprávu o ŘÚZ, návrh na rozdělení zisku, včetně zprávy auditora p) navrhuje varianty pro krátkodobé nebo dlouhodobé zhodnocení finančních prostředků r) připravuje podklady pro uzavření smluv o poskytnutí úvěru s) připravuje podkladové materiály pro ekonomickou komisi představenstva

5 t) účastní se vzdělávacích akcí zaměstnavatele nebo třetích osob, na které je zaměstnavatelem vyslán a rozhoduje o účasti podřízených zaměstnanců na vzdělávacích akcích 2. Ekonomický úsek se organizačně člení na oddělení financování a majetku a oddělení správy informačního systému a nájmu. Úsek spolupracuje s dalšími úseky správy. Oddělení financování a majetku: a) sestavuje účetní rozvrh a číselník středisek včetně přístupu do informačního systému b) zajišťuje správnost, úplnost, včasnost účtování, dokladování a vzájemných vazeb jednotlivých účetních záznamů c) vede evidenci finančních operací, majetku, zásob, pohledávek a závazků a jejich úhrady včetně penalizace d) sestavuje odpisový plán majetku e) vystavuje účetní doklady, provádí fakturaci třetím osobám na základě podkladů technického úseku f) vede odděleně účetnictví bytového a ostatního hospodářství a sleduje výsledky jejich hospodaření g) vede účetní evidenci členských podílů v souladu s podklady členské evidence h) kontroluje stav a pohyb cenin v souladu s účetními záznamy i) předává k archivaci účetní doklady v souladu s vnitřní směrnicí j) zajišťuje bezhotovostní a hotovostní platební styk s peněžními ústavy, včetně sledování stavu finančních prostředků na bankovních účtech k) zpracovává statistická hlášení SČMBD l) zpracovává statistická hlášení v oblasti ekonomiky m) sestavuje účetní závěrku SBD n) vede účetnictví společenstvím vlastníků o) poskytuje dalším úsekům podklady, které potřebují k zabezpečení své činnosti p) poskytuje informace samosprávám o stavu a čerpání prostředků DZODI, včetně příslušných dokladů r) zajišťuje vyúčtování záloh u nebytových prostor Oddělení správy informačního systému a nájmu a) vystavuje měsíční předpisy nájemného uživatelům na základě vyúčtování zálohových plateb za předcházející kalendářní rok v souladu s pokyny vedení družstva a samospráv b) připravuje podklady pro odpočty stavů studené a teplé užitkové vody c) provádí roční vyúčtování zálohových plateb za služby spojené s užíváním bytů d) řeší reklamace vyúčtování zálohových plateb za služby spojené s užíváním bytů e) vyhodnocuje roční spotřebu tepla v jednotlivých domech pro statistické účely f) zúčtovává a eviduje úhrady od uživatelů bytů, upozorňuje dlužníky na výši dluhu g) připravuje podklady pro představenstvo o stavu výběru nájemného včetně návrhů na sjednání splátek dluhů, případně jiné řešení h) předává právnímu zástupci SBD podklady pro vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti i) zajišťuje provoz pokladny SBD a dodržování pokladního limitu j) zajišťuje pojištění společných částí domů, včetně vyřizování škodních událostí 3.5 Technický úsek 1. Technický úsek řídí vedoucí úseku. Zodpovídá za jeho činnost a vykonává následující pracovní činnosti: a) zpracovává popisy pracovní pozice podřízených zaměstnanců

6 b) předkládá řediteli návrhy vnitřních předpisů a smluv c) zúčastňuje se porad vedoucích zaměstnanců d) soustavně sleduje nové obecně platné právní předpisy vztahující se k oblasti řízení úseku e) zajišťuje vedení dokumentace úseku v souladu s vnitřními předpisy a obecně platnými předpisy f) sleduje nejnovější poznatky z oblasti stavební technologie g) vyřizuje reklamace v působnosti technického úseku h) ve spolupráci s vedoucí ekonomického úseku zpracovává investiční plán na daný kalendářní rok i) zpracovává harmonogramy na výměny vodoměrů a indikátorů topných nákladů j) připravuje podkladové materiály pro technickou komisi představenstva k) účastní se vzdělávacích akcí zaměstnavatele nebo třetích osob, na které je zaměstnavatelem vyslán a rozhoduje o účasti podřízených zaměstnanců na vzdělávacích akcích l) zajišťuje výběrové řízení pro výběr dodavatele m) vykonává správu bytových domů n) s obchodními partnery zpracovává smlouvy o dílo o) kontroluje průběh investičních akcí v daném kalendářním roce p) zpracovává a archivuje fotodokumentaci průběhu investičních akcí r) sleduje vyhlášení projektů dotačních titulů orgány státu a samosprávy s) zpracovává statické hlášení pro potřeby SČMBD a orgánů státu t) navrhuje aktualizaci správci komplexního informačního systému Integri u) zpracovává seznam provedených energeticky úsporných opatření za daný kalendářní rok 2. Úkoly technického úseku zajišťují technici bytového hospodářství, technik převodu bytů a řemeslníci. Úsek spolupracuje s dalšími úseky správy SBD. 3. Hlavní úkoly úseku technického jsou následující: a) spolupracuje s dalšími úseky správy a poskytuje jim podklady, které potřebují k zabezpečení své činnosti b) smluvně zajišťuje dodávky tepla, teplé užitkové vody, studené vody, elektrické energie, plynu a dalších služeb pro společné části bytových domů, další nemovitosti SBD a organizuje výběrové řízení na dodavatele c) soustřeďuje dokumentaci nemovitostí SBD (projektová dokumentace, doklady o revizích, kontrolách, tlakových zkouškách, kolaudační rozhodnutí, atd.) d) zajišťuje revize a kontroly elektroinstalace, plynových zařízení, technických zařízeních e) připravuje dokumentaci pro stavební a územní řízení f) zpracovává plány oprav jednotlivých domů a spolupracuje s výbory samospráv při jejich realizaci g) vydává stanovisko uživatelům ke stavebním úpravám bytových jednotek pro potřeby stavebního řízení h) organizuje dopravu motorových vozidel SBD i) odpovídá za kontrolu plnění povinností dodavatelů, obsahové a věcné správnosti faktur j) provádí odborný dozor při výstavbě a opravách nemovitostí ve správě SBD k) vede evidenci o předávání bytů (předávací protokol) l) vede evidenci žádostí o převod bytů do osobního vlastnictví m) zpracovává případné změny v prohlášení vlastníka nemovitosti n) zpracovává smlouvy o převodu bytů do osobního vlastnictví o) zpracovává smlouvy o zajišťování správy společných částí domů

7 p) vede evidenci pozemků a nemovitostí ve vlastnictví SBD r) vede evidenci všech instalovaných měřidel s) archivuje protokoly o montáži a předání poměrových měřidel uživatelům, provádí jejich aktualizaci v komplexním informačním systému Integri t) zajišťuje dodržování obecně platných právních předpisů v oblasti BOZP a PO u) zadává data o spotřebě studené a teplé vody do systému Integri v) sleduje dobu platnosti měřidel a zajišťuje jejich výměnu x) zajišťuje ověření měřidel při reklamaci spotřeby y) vyhodnocuje roční spotřebu elektrické energie v jednotlivých domech pro statistické účely z) řeší reklamace v dodávce elektrické energie, tepla, TUV, studené vody, plynu jednotlivým domům od dodavatele, které jsou v rozporu se smlouvou Hlavní úkoly úseku technického, které zajišťují zaměstnanci řemeslných pracovních pozic, jsou následující: a) zajišťuje činnosti související s údržbou nemovitostí ve správě SBD, popř. třetích osob (instalatérské, zednické, pokrývačské, izolatérské, zámečnické, truhlářské, elektrikářské, atd.) b) vede evidenci objednávek a realizuje údržbu a opravy c) zajišťuje provozuschopnost motorových vozidel SBD d) vede evidenci dopravy dle vnitřní směrnice (příkazy k jízdě, evidence spotřeby PHM, pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, atd.) e) vydává osobní ochranné pracovní pomůcky zaměstnancům dle vnitřních směrnic f) zajišťuje instalaci a výměnu vadných vodoměrů g) zabezpečuje nákup zásob do skladů (instalatér, elektrikář) h) přijímá dodávky, odpovídá za jejich množství a kvalitu, kontroluje obsahovou a věcnou správnost dodavatelských faktur i) skladuje zakoupené zásoby, vede skladovou evidenci, zajišťuje aktivaci skladových zásob, provádí kontrolu skutečného stavu zásob j) provádí měření televizních a rozhlasových signálů na domech SBD, včetně vypracování měřících protokolů k) provádí kompletní instalace a montáž, údržbu televizních anténních systémů a TV rozvodů v domech l) zajišťuje podnikatelskou činnost pro třetí osoby 4. Předávání pracovních pozic 1. Předávání pracovních pozic řídí nadřízený zaměstnanec zaměstnance, předávajícího pracovní pozici. 2. Předávání pracovních pozic zaměstnanců je vždy prováděno protokolárně. Protokol o předání pracovní pozice musí obsahovat: - předávající osoby - soupis a stav majetku - spisová dokumentace - termíny plnění pravidelných pracovních úkolů - rozpracované úkoly s popisem jejich řešení - nesplněné úkoly - vyjádření a podpis předávajícího, přebírajícího a nadřízeného zaměstnance - datum předání

8 5. Závěrečná ustanovení 1. Organizační řád byl schválen jako směrnice SBD č. 67/2014 na jednání představenstva dne a dnem nabývá účinnosti. 2. Dnem končí účinnost směrnice SBD č. 31/ Organizačního řádu SBD Vsetín, včetně všech dodatků 3. Seznámení zaměstnanců se směrnicí č. 67/2014 zajistí ředitel. Vsetín dne PaedDr. Antonín Bařák Předseda představenstva

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci B1-12/1-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-12/1-HN Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci je základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.:61/03 Účinnost od:22.1.2003 Spisový znak:a5 Počet příloh: 1 Změny:od 1.1. 2006 od 1.1.

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

Útvar interního auditu

Útvar interního auditu Útvar interního auditu Předkládá návrhy na střednědobý a roční plán jednotlivých auditů. Předkládá zprávy na základě zjištění z provedených auditů starostovi s doporučením ke zdokonalení kvality vnitřního

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Č.j. ZŠ/HS/ Vypracovala: Mgr. Ilona Chalupová Schválila: Mgr. Ilona Chalupová Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2009

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol. Základní škola Český Brod, Tyršova 68 Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.cz IČO: 046383514 ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 1.5.2011 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT

Více

Ekonomická a technicko-správní činnost

Ekonomická a technicko-správní činnost Ekonomická a technicko-správní činnost Příloha č. 1 1. Oblast ekonomická 1.1. Předpisy a evidence plateb 1. Vedení evidence vlastníků bytů a nájemců nebytových a společných prostor. 2. Vedení evidenčních

Více

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3.

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. 1960, oddíl DrXXXIV, vložka 61 IČ: 000 48 861 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více