Náš EU Projekt. - využívání ICT na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náš EU Projekt. - využívání ICT na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4"

Transkript

1

2 1 Náš EU Projekt Číslo/název GG: CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.01/ Název projektu: Různé cesty - společný cíl - využívání ICT na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Hlavní cíl projektu Prostřednictvím realizace projektu, inovací ŠVP a dalšími doplňkovými aktivitami zajistit, aby ŠVP vytvořený pro ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 integroval využívání ICT metod a forem vzdělávání. Byl sestaven tým, ve kterém se sešli učitelé 1. i 2. stupně, aby společně vytvořili a hlavně pokud možno zrealizovali hlavní myšlenky projektu s názvem Různé cesty společný cíl. Pokusili jsme se navázat na předchozí evropský projekt, ale zaměřili jsme se především na využití ICT ve výuce a její začlenění do ŠVP. Snaha nabídnout žákům školy kvalitně vybavené prostředí a zároveň zajímavou učební náplň nás vedla k rozhodnutí usilovat o prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti většího zapojení informačních a komunikačních technologií do výuky. Toto úsilí bylo úspěšné a škole se v rozmezí dvou let (od listopadu 2009 do února 2012) podařilo na realizaci projektu získat dotaci ,- Kč. Projektem jsme chtěli řešit potřeby na straně: 1. žáků - jejich větší zájem o výuku, která je spojena s využitím počítačů, interaktivních tabulí či dataprojektorů ve výuce, a to i v jiných hodinách než je informatika. 2. pedagogů - oblast rozšíření znalostí a dovedností v používání těchto zařízení, a to nejen v rámci výuky informatiky, ale i ve výuce jazyků či dalších přírodovědných a všeobecně vzdělávacích předmětů. Myšlenka skvělá, ale její naplnění chce spoustu času a síly. Vytyčili jsme si proto několik dílčích cílů, které nám měly pomoci při realizaci: získat pro výuku co nejvíce ICT techniky, která je pro realizaci našeho projektu naprosto nezbytná získat pro tuto myšlenku co nejvíce učitelů školy, aby techniku uplatnili ve své výuce zajistit pedagogům dostatek informací, znalostí a dovedností k ICT školení přenést tuto myšlenku na žáky a ukázat jim, že ICT lze využít smysluplně exkurze

3 Klí ové aktivity projektu Hlavní zásady: Obrátit pozornost na bezpe nou komunikaci s pomocí po íta e, vyhledávání zdroj informací užite ných pro výuku. Zlepšit znalost práce s programy sady Office i kompatibilními Využívat v práci ve škole nová technická za ízení dataprojektory, dotykové tabule, a také zkusit zapojit do výuky hlasovací za ízení. Rozší it možnosti používání po íta i na I. stupe. K tomu jsme se rozhodli využít t chto klí ových aktivit: 01. Inovace metod a forem využívání ICT ve výuce 02. Pilotní ov ení využití ICT ve všeobecn -vzd lávacích a odborných p edm tech 03. Ov ení klí ových kompetencí žák, hodnocení zvolených metod (evaluace) V rámci výše jmenovaných klí ových aktivit byl sestaven odborný tým, jenž zahájil práci na hledání možností využití ICT ve výuce, které by vyhovovaly specifik m školy. lenové odborného týmu za ali v rámci svých aprobací, nad rámec svých b žných pracovních povinností, p ipravovat elektronické u ební materiály (prezentace, pracovní listy, ilustra ní materiály). lenové týmu a zárove všichni pedagogové školy byli v rámci projektu vyškoleni v práci s ICT a formách jejího využití p i výuce. Výstupy projektu: Po et nov vytvo ených produkt : 9 okruh metodiky výuky Po et osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování vzd l. služeb: 11 osob Po et podpo ených osob v dalším vzd lávání celkem: 53 pedagog Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání celkem: 852 žák Hlavním hmatatelným výstupem projektu je tato metodika, která slouží jako návod pro používání nových metod p ímo v jednotlivých hodinách, a také pro inovaci ŠVP. Použití ICT v hodinách je rozpracováno do devíti oblastí, a to jak na I., tak na II. stupni. Nov p íchozí u itelé i další zájemci z jiných škol tak mohou p evzít cenné zkušenosti svých koleg, mohou se nechat inspirovat a p ípadn ušet it as p i p íprav vlastních hodin. Všichni žáci, kte í prošli v tomto období školou, m li možnost si vyzkoušet využití ICT p ímo ve výuce. Další podstatné výstupy zapojené do této metodiky: 9 metodik zapojení ICT do projektového dne Den Zem v rámci environmentální výchovy. 1 zpracované výsledky pr b žné evaluace znalostí práce s ICT u žák 1 zpracovaný manuál zapojení exkurzí do výuky s využitím ICT

4 SEZNAM OKRUH ZAPRACOVANÝCH DO METODIKY Metodické listy pro I. stupe ZŠ: ro ník str ro ník str Ro ník str Ro ník str. 132 Metodické listy pro II. stupe ZŠ: D jepis str. 174 Zem pis str. 217 Matematika str. 251 Fyzika str. 293 Informatika str. 337 Další zpracované materiály: Produkty EVVO Den zem na naší škole str. 379 Manuál za len ní exkursí do výuky s využitím ICT str. 400 Evaluace žák v oblasti ICT str. 409

5 Metodické listy pro 1. a 2. Ro ník Metody zpracoval: Mgr. Martina Trojánková Interaktivní tabule Smart, PC, pracovní sešity, pot eby na psaní a kreslení, zp tný projektor + promítací plátno, obrazový materiál, digitální fotoaparát Témata hodin: 1. Zásady bezpe nosti a chování v u ebn PC 2. Základní pojmy p i práci na PC seznámení 3. Základní pojmy p i práci na PC upev ování 4. Seznámit s programem Terasoft Matematika pro prv á ky 1. ást 5. íslice jedna až p t 6. íslice do p ti 7. Rok, ro ní období, zm ny v p írod 8. Matematické pojmy p ed, za, první, poslední 9. Slabiky 10. íslice šest až dev t 11. Rozlišovat výšku tón tóny vysoké a nízké 12. Slabiky ur i po et ve slov 13. tení slov 14. ísla jedenáct až dvacet 15. Geometrické tvary, jejich ur ení a vybarvení 16. Porovnávání ísel, nerovnice 17. ásti t la lov ka 18. S ítání a od ítání do dvaceti 19. Fotografování a seznámení s živo ichy v ZOO 20. Základní pojmy p i práci na PC, zásady bezpe nosti a chování p i práci na PC, v u ebn PC 21. Základní dovednosti p i práci na PC 22. V ta, slovo, slabika, hláska 23. Lidské t lo a jeho ásti

6 24. Samohlásky krátké a dlouhé 25. Samohlásky krátké a dlouhé, dvojhlásky - procvi ování 26. Bod, p ímka, úse ka 27. S ítání a od ítání do sta bez p echodu desítky 28. Podstatná jména, vlastní jména ( ást 1.) 29. Podstatná jména, vlastní jména ( ást 2.) 30. Hudební nástroje 31. P ídavná jména ( ást 1.) 32. P ídavná jména ( ást 2.) 33. Hudební nástroje - test 34. Jaro 35. Geometrické tvary, geometrická t lesa 36. Les význam lesa, jeho ohrožení 37. Zájmena 38. Zájmena - procvi ování 39. as, jeho ur ování na hodinách 40. Hodiny - procvi ování

7 1. a 2. ro ník Ro ník: 1. P edm t: - Zásady bezpe nosti a chování v u ebn PC 1 vyu ovací hodina Po íta e v odborné u ebn, obrázek po íta e - 45 minut Popis zvolené metody : Úvod ve t íd : U itel vede úvodní rozhovor s žáky o po íta ích, nap.: kdo má PC doma, kdo s ním pracuje, jak PC vypadá a pod.u itel, na obrazovém materiálu, poté na skute ném modelu vysv tlí periferie po íta e : monitor, klávesnice, myš, vlastní po íta. U itel pou í žáky o bezpe nosti a chování p i p esunu do u ebny a v u ebn PC. U ebna PC : U itel vysv tlí základní pravidla bezpe nosti a chování v u ebn, žáci se seznámí se zásadami p i práci na PC : a) nejíst a nepít p i práci (znehodnocení PC), b) mluvit potichu, c) správn používat myš, sluchátka, klávesnici d) po ukon ení výuky zanechat své místo v po ádku Žáci se u í rozlišovat periferie po íta e : monitor, klávesnice, myš, vlastní po íta ukázky Záv r U itel dbá na bezpe nost a chování žák, spole n (ve skupin ) zapínají PC. Spole n vypínají PC. Zhodnocení: U itel upev uje základní pravidla bezpe nosti a chování p i pobytu v u ebn, p i práci na PC. U itel u í žáky rozlišovat periferie po íta e.

8 1. a 2. ro ník Ro ník: 1. P edm t: - Základní pojmy p i práci na PC - seznámení Upev ování zásad bezpe nosti a chování p i práci na PC 1 vyu ovací hodina Po íta e v odborné u ebn - 45 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) ve t íd u itel p ipomene žák m pravidla bezpe nosti a chování v u ebn a p i práci na PC, zopakuje periferie po íta e : monitor, klávesnice, myš, vlastní po íta. b) v u ebn PC u itel rozd lí žáky do dvojic Práce na PC : a) u itel žák m p ipomene periferie po íta e : monitor, klávesnice, myš, vlastní po íta + bezpe nost b) u itel zapíná PC spole n s žáky, zadá heslo (d vodem je neznalost písmen u žák, manipulace na klávesnici), seznámí žáky s podstatou vypnutí PC. c) u itel seznámí žáky s výrazy, které se používají v za átcích práce : plocha, složka, klik (klikni myší), P-L tla ítko myši d) u itel názorn vypne PC, poté vypíná spole n s žáky (spolupráce žák ) Záv r a) žáci si vyzkouší manipulaci s myší, otev ení a zav ení složky a programu ve složce b) u itel pr b žn pomáhá a kontroluje pln ní úkol Zhodnocení : U itel soustavn upev uje základní pravidla bezpe nosti a chování p i pobytu v u ebn, p i práci na PC, upev uje pojmy, používané p i práci na PC. U itel u í žáky rozlišovat periferie po íta e.

9 1. a 2. ro ník Ro ník: 1. P edm t: - Základní pojmy p i práci na PC - upev ování 1 vyu ovací hodina Po íta e v odborné u ebn - 45 minut Popis zvolené metody : Úvod (v u ebn PC) : a) u itel zopakuje periferie po íta e : monitor, klávesnice, myš, vlastní po íta. b) spole n si zopakují výrazy, které se používají v za átcích práce c) žáci se rozd lí do dvojic, u PC spolupracují Práce na PC : a) u itel zapíná PC spole n s žáky, zadá heslo (d vodem je neznalost písmen u žák, manipulace na klávesnici), p ipomene žák m podstatu vypnutí PC b) žáci pracují dle pokyn u itele otvírají/zavírají složky a programy, manipulují s myší, rozlišují P-L tla ítko myši c) žáci spolupracují, st ídají se p i práci na PC d) u itel pr b žn kontroluje, pomáhá, radí, na záv r výuky vypíná PC spole n s žáky (spolupráce žák ) Záv r a) žáci si procvi í manipulaci s myší, otev ení a zav ení složky a programu ve složce, žáci spolupracují b) u itel pr b žn pomáhá a kontroluje pln ní úkol Zhodnocení : U itel nadále upev uje základní pravidla bezpe nosti a chování p i pobytu v u ebn, p i práci na PC, upev uje pojmy používané p i práci na PC U itel u í žáky rozlišovat periferie po íta e, upev uje a zautomatizován pohyby žák p i práci na PC, rozši uje slovní zásobu žák o pojmy spojené s využitím PC

10 1. a 2. ro ník Ro ník: 1. P edm t: Matematika Seznámit s programem Terasoft Matematika pro prv á ky 1. ást 1 vyu ovací hodina Pracovní sešit Matematika, pot eby na psaní a kreslení, PC u ebna + po íta e eský jazyk, Prvouka, Výtvarná výchova 2x20 minut Popis zvolené metody : Úvod (v u ebn PC) : a) u itel zapíná PC spole n s žáky (d vodem je neznalost písmen u žák, manipulace na klávesnici), p ipomíná žák m podstatu vypnutí PC b) u itel rozd lí žáky do dvou skupin, objasní úkoly každé skupiny c) u itel názorn seznámí žáky s bezpe ným použitím sluchátek ve výuce Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : a) žáci si p ipomenou výrazy plocha, složka, klik, P-L tla ítko myši b) žáci otev ou (kliknutím myši) na pokyn složku Matematika na ploše PC c) ve složce Matematika žáci otev ou program TS Matematika pro prv á ky 1., použijí sluchátka a ídí se pokyny hlasu z programu, u itel vše zkontroluje d) podle pokyn hlasu v programu nebo u itele žáci manipulují s myší e) žáci správným postupem, podle pokyn u itele, zav ou program, složku 2. skupina u stol : žáci samostatn pracují u stol, nap. vybarvují jednoduché po ítání Záv r a) u itel skupiny žák po 20-ti minutách vym ní, skupiny pr b žn kontroluje b) žáci se u í manipulovat s myší, používat sluchátka Zhodnocení : U itel opakuje pokyny pro zapnutí a vypnutí PC. P etrvává zapsání hesla vyu ujícím - neznalost písmen u žák. U itel postupn zafixovává výše zmín né slovní pojmy a zautomatizovává manipulaci s myší u žák. Žáci se u í otev ít danou složku s programem, pracovat v ní. Program (složku) zav ít.

11 1. a 2. ro ník Ro ník: 1. P edm t: Matematika íslice jedna až p t 1 vyu ovací hodina Pracovní sešit Matematika, pot eby na psaní a kreslení, PC u ebna + po íta e eský jazyk, Prvouka, Výtvarná výchova 2x20 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) u itel zapíná PC spole n s žáky (d vodem je neznalost písmen u žák, manipulace na klávesnici), p ipomíná žák m podstatu vypnutí PC b) u itel rozd lí žáky do dvou skupin, objasní úkoly každé skupiny. Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : a) žáci již rozlišují periferie po íta e : monitor, klávesnice, myš, vlastní po íta b) žáci, dle pokyn u itele, otev ou kliknutím myši na ploše složku Matematika a program TS Matematika pro prv á ky 1., pro žáky je d ležitá správná manipulace s myší (motorika, koordinace) a správné používání sluchátek c) v programu TS Matematika pro prv á ky 1. se žáci ídí pokyny hlasu z programu, odm nou je motiva ní pohádka z PC d) žáci, na pokyn u itele, správným postupem zav ou program i složku 2. Skupina u stol : žáci samostatn pracují u stol, nap. vybarvují jednoduché po ítání Záv r a) u itel skupiny žák po 20-ti minutách vym ní, ob skupiny pr b žn kontroluje, zafixovává slovní pojmy a zautomatizovává manipulaci s myší u žák Zhodnocení : U itel zautomatizovává zapnutí a vypnutí PC, výše zmín né slovní pojmy a manipulaci s myší u žák P etrvává zapsání hesla vyu ujícím - neznalost písmen u žák. Žáci se u í otev ít danou složku s programem, pracovat v ní, používat sluchátka, program (složku) zav ít.

12 1. a 2. ro ník Ro ník: 1. P edm t: Matematika íslice do p ti 1 vyu ovací hodina Pracovní sešit Matematika, pot eby na psaní a kreslení, PC u ebna + po íta e Výtvarná výchova, eský jazyk, Prvouka, 2x20 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) u itel zapíná PC spole n s žáky (d vodem je neznalost písmen u žák, manipulace na klávesnici), p ipomíná žák m podstatu vypnutí PC b) u itel rozd lí žáky do dvou skupin, objasní úkoly každé skupiny. Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : a) žáci již rozlišují periferie po íta e : monitor, klávesnice, myš, vlastní po íta b) žáci, dle pokyn u itele, otev ou kliknutím myši na ploše složku Kreslení a program TS Kreslení pro d ti, pro žáky je d ležitá správná manipulace s myší (motorika, koordinace) a reakce na kurzor c) v programu TS Kreslení pro d ti si žáci kliknutím vyberou z nabídky barev, zvolí si tužku nebo št tec, jednou z možností je i použití gumy d) žáci si, na pokyn u itele, vyberou položku úkoly (Prv áci) omalovánky (nap.: úkol s názvem auto je vhodný na prvotní manipulaci na PC) e) žáci, na pokyn u itele, správným postupem zav ou program i složku 2. Skupina u stol : žáci samostatn pracují u stol, jednoduché po ítání s íslicemi do p ti Záv r a) u itel skupiny žák po 20-ti minutách vym ní, ob skupiny pr b žn kontroluje, zafixovává slovní pojmy a zautomatizovává manipulaci s myší u žák Zhodnocení : U itel zautomatizovává zapnutí a vypnutí PC, výše zmín né slovní pojmy a manipulaci s myší u žák P etrvává zapsání hesla vyu ujícím - neznalost písmen u žák. Žáci se u í otev ít danou složku s programem, pracovat v ní, používat sluchátka, sledovat kurzor myši, program (složku) zav ít.

13 1. a 2. ro ník Ro ník: 1. P edm t: Prvouka Rok, ro ní období, zm ny v p írod 2 vyu ovací hodiny IAT (interaktivní tabule Smart), pop. zp tný projektor + promítací plátno + PC, pracovní listy, obrazový materiál eský jazyk, Matematika, Výtvarná výchova 2x45 minut Popis zvolené metody : Úvod: a) ve t íd u itel seznámí žáky s jednotlivými ro ními obdobími formou Prezentace Microsoft Powerpoint (digitální u ební materiály, autor Mgr. Renata Nogolová nebo formou obrazového materiálu b) u itel se p esune s žáky do u ebny s IAT, žáky rozd lí do dvou skupin. Práce ve skupinách : 1. skupina / IAT : a) žáci se p emístí k IAT, u itel spustí výukový program Já a m j sv t 1, IAu ebnice nakladatelství Nová škola, ve kterém žáci pracují na IAT b) u itel seznámí žáky s prací na IAT, pro žáky je d ležitá správná manipulace s perem u IAT (motorika, koordinace) 2. skupina / pracovní list (PL) : a) u itel p ipraví na PL ty i stejné obrázky (nap. strom u domu), žáci dokreslují charakteristické jevy pro dané ro ní období. b) žáci si obrázky vykreslí, p ípadn mohou dokreslit innosti v daném období, pracují samostatn Záv r U itel vyhledává na internetu, pracuje s Prezentací Microsoft Powerpoint (vhodná vlastní prezentace). Skupiny d tí st ídá po 10-ti až 20-ti minutách. Zhodnocení : U itel vyhledává a zpracovává materiál z portálu d m na internetu. Využívá výše zmín né interaktivní materiály. U itel seznamuje a postupn zautomatizovává manipulaci s perem IAT u žák. Žáci se u í pracovat s IAT, seznamují se s aktivním druhem výuky.

14 1. a 2. ro ník Ro ník: 1. P edm t: Matematika Matematické pojmy p ed, za, první, poslední 1 vyu ovací hodina Pracovní sešit Matematika, pot eby na psaní a kreslení, PC u ebna + po íta e Výtvarná výchova, eský jazyk, Prvouka, 2x20 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) u itel spole n s žáky zapíná PC (p etrvává neznalost písmen u žák, manipulace na klávesnici), p ipomíná žák m podstatu vypnutí PC b) u itel rozd lí žáky do dvou skupin, objasní úkoly každé skupiny. Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : a) žáci již rozlišují periferie po íta e : monitor, klávesnice, myš, vlastní po íta b) žáci, dle pokyn u itele, otev ou kliknutím myši na ploše složku Matematika a program TS Matematika 1- Logické úlohy (výukový software) c) pro žáky je d ležitá správná manipulace s myší (motorika, koordinace), reakce na kurzor d) žáci si, na pokyn u itele, vyberou z nabídky (nap. úkoly tety Kozy), nasadí sluchátka a ídí se pokyny hlasu v PC, procvi ují dané pojmy z tématu hodiny e) žáci, na pokyn u itele, správným postupem zav ou program i složku 2. Skupina u stol : žáci samostatn pracují u stol, vybarvují obrázek k po ítání, po ítají do p ti Záv r a) u itel skupiny žák po 20-ti minutách vym ní, ob skupiny pr b žn kontroluje, zafixovává slovní pojmy a zautomatizovává manipulaci s myší Zhodnocení : U itel zautomatizovává zapnutí a vypnutí PC, výše zmín né slovní pojmy a manipulaci s myší u žák P etrvává zapsání hesla vyu ujícím - neznalost písmen u žák. Žáci se u í otev ít danou složku s programem, pracovat v ní, používat sluchátka, program (složku) zav ít.

15 1. a 2. ro ník Ro ník: 1. P edm t: eský jazyk Slabiky 1 vyu ovací hodina Písmenka na skládání, obrázky na p edlohu, pot eby na psaní a kreslení, PC u ebna + po íta e Matematika, Prvouka, Pracovní dovednosti 2x20 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) u itel zapíná PC spole n s žáky (p etrvává neznalost písmen u žák, manipulace na klávesnici), p ipomíná žák m podstatu vypnutí PC b) u itel rozd lí žáky do dvou skupin, objasní úkoly každé skupiny Práce ve skupinách : 1. skupina / PC : a) žáci, dle pokyn u itele, otev ou kliknutím myši na ploše složku eský jazyk a program TS Slabiká ( správná manipulace s myší, motorika, koordinace a používání sluchátek) b) žáci v programu TS Slabiká si žáci otev ou ikonu modrého ptá ka na oblá ku vlevo s názvem Slož slabiku, podle instrukcí u itele skládají slabiky z písmen (odm nou je poslech daných slabik ve sluchátkách) c) žáci správným postupem zav ou program i složku 2. skupina / u stol : žáci samostatn pracují u stol skládají slabiky podle obrazové p edlohy Záv r a) u itel skupiny žák po 20ti minutách vym ní, ob skupiny pr b žn kontroluje, zafixovává slovní pojmy a zautomatizovává manipulaci s myší u žák Zhodnocení : U itel zautomatizovává zapnutí a vypnutí PC, výše zmín né slovní pojmy a manipulaci s myší u žák P etrvává zapsání hesla vyu ujícím - neznalost písmen u žák. Žáci se u í otev ít danou složku s programem, pracovat v ní, používat sluchátka, program (složku) zav ít.

16 1. a 2. ro ník Ro ník: 1. P edm t: Matematika íslice šest až dev t 1 vyu ovací hodina Pracovní sešit Matematika, pot eby na psaní a kreslení, PC u ebna + po íta e eský jazyk, Prvouka, Výtvarná výchova 2x20 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) u itel zapíná PC spole n s žáky (p etrvává neznalost písmen u žák, manipulace na klávesnici), p ipomíná žák m podstatu vypnutí PC b) u itel rozd lí žáky do dvou skupin, objasní úkoly každé skupiny. Práce ve skupinách : 1. skupina / PC : a) žáci již rozlišují periferie po íta e : monitor, klávesnice, myš, vlastní po íta b) žáci, dle pokyn u itele, otev ou kliknutím myši na ploše složku Matematika a program TS Matematika pro prv á ky 1., pro žáky je d ležitá správná manipulace s myší (motorika, koordinace) a správné používání sluchátek c) v programu TS Matematika pro prv á ky 1. se žáci ídí pokyny hlasu z programu, odm nou je motiva ní pohádka z PC d) žáci, na pokyn u itele, správným postupem zav ou program i složku 2. skupina / u stol : žáci samostatn pracují u stol - vybarvují jednoduché po ítání, procvi ují psaní íslic, po ítají p íklady do 9 Záv r a) u itel skupiny žák po 20-ti minutách vym ní, ob skupiny pr b žn kontroluje, zafixovává slovní pojmy a zautomatizovává manipulaci s myší u žák Zhodnocení : U itel zautomatizovává zapnutí a vypnutí PC, výše zmín né slovní pojmy a manipulaci s myší u žák P etrvává zapsání hesla vyu ujícím - neznalost písmen u žák. Žáci se u í otev ít danou složku s programem, pracovat v ní, používat sluchátka, program (složku) zav ít.

17 1. a 2. ro ník Ro ník: 1. P edm t: Hudební výchova Rozlišovat výšku tón tóny vysoké a nízké 1 vyu ovací hodina IAT (interaktivní tabule Smart), pop. zp tný projektor + promítací plátno + PC, pracovní listy, CD p ehráva + výukové CD, obrazový materiál eský jazyk, Matematika, Výtvarná výchova 45 minut Popis zvolené metody : Úvod: a) u itel seznámí, formou obrazového materiálu, žáky s hudebními nástroji, které uslyší v hudební nahrávce. b) u itel zprost edkuje žák m poslech : Ilja Hurník Jak se kontrabas zamiloval c) u itel se p esune s žáky do u ebny s IAT. Vlasní výuka : a) žáci se p emístí k IAT, u itel spustí výukový program Hudební výchova 1, IAu ebnice nakladatelství Nová škola b) u itel p ipomene žák m práci na IAT, pro žáky je d ležitá správná manipulace s perem u IAT (motorika, koordinace) c) žáci, podle pokyn u itele, pracují v programu na IAT d) pracovní list (. 6) - žáci pracují u stol, kde vybarví : 1. kdo je na obrázku vysoko a kdo je nízko 2. z nabídky hudebních nástroj kontrabas a pikolu d) žáci spole n s u itelem zhodnotí svou práci Nácvik písn : Šel zahradník do zahrady a) poslech písn z IAT (spole n s notovým záznamem) b) zp v spole n z výukového CD (pop. zp v s klavírem) Záv r a) u itel nadále upev uje u žák pojmy spojené s IAT. b) u itel dbá na správné používání pera na IAT. Zhodnocení : U itel využívá výše zmín né interaktivní materiály. U itel postupn zautomatizovává manipulaci s perem IAT u žák. Žáci se u í pracovat s IAT, seznamují se s aktivním druhem výuky.

18 1. a 2. ro ník Ro ník: 1. P edm t: eský jazyk Slabiky ur i po et ve slov 2 vyu ovací hodiny Písmenka na skládání, obrázky na p edlohu, PC u ebna + po íta e Matematika, Prvouka, Pracovní dovednosti 2x20 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) ve t íd (v ásti p edchozí vyu ovací hodiny) u itel íká slova, žáci vytleskávají stejné slovo po slabikách (vhodné využití obrázk ). b) v u ebn PC u itel zapíná PC spole n s žáky (n kte í žáci již zvládnou zapnutí PC samostatn ), u itel rozd lí žáky do dvou skupin, objasní úkoly každé skupiny Práce ve skupinách : 1. skupina / PC : a) žáci, dle pokyn u itele, otev ou kliknutím myši na ploše složku eský jazyk a program TS Slabiká (manipulace, motorika, koordinace) b) žáci v programu TS Slabiká si žáci otev ou ikonu barevného ptá ka na oblá ku vlevo, s názvem Kolik je slabik?, pracují podle instrukcí u itele, u itel pomáhá p i tení slov (odm nou je poslech daných slabik ve sluchátkách) c) žáci krmí hlavy drak jablí ky s daným po tem te ek a íslicí (po et slabik) d) pokud je žák zdatný tená a umí p e íst slova, pracuje samostatn e) žáci správným postupem zav ou program i složku 2. skupina / u stol : a) žáci pracují samostatn skládají slabiky podle obrazové p edlohy b) nutná kontrola u itele Záv r : a) u itel skupiny žák po 20ti minutách vym ní, ob skupiny pr b žn kontroluje, zafixovává slovní pojmy a zautomatizovává manipulaci s myší Zhodnocení : U itel zautomatizovává zapnutí a vypnutí PC, výše zmín né slovní pojmy a manipulaci s myší u žák Žáci samostatn zapisují heslo, vyu ujícím provede kontrolu Žáci se u í otev ít danou složku s programem, pracovat v ní, používat sluchátka, program (složku) zav ít.

19 1. a 2. ro ník Ro ník: 1. P edm t: eský jazyk tení slov 2 vyu ovací hodiny Obrázky na p edlohu, slova podle obrázk, pot eby na kreslení, PC u ebna + po íta e Matematika, Prvouka 2x20 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) ve t íd (v ásti p edchozí vyu ovací hodiny) u itel p edem rozmístí karti ky se slovy po t íd, žáci je aktivn vyhledávají podle obrázk b) v u ebn PC, n kterým žák m zadá heslo u itel, n kte í žáci již zvládnou zapnutí PC a zapsání hesla samostatn, u itel rozd lí žáky do dvou skupin, objasní úkoly Práce ve skupinách : 1. skupina / PC : a) žáci, dle pokyn u itele, otev ou kliknutím myši na ploše složku eský jazyk a program TS Slabiká (manipulace s myší, motorika, koordinace) b) žáci v programu TS Slabiká si žáci otev ou ikonu modré kyti ky na oblá ku vpravo s názvem Najdi slovo, pracují podle instrukcí (u itel pomáhá p i tení) c) žáci samostatn tou slova a p i azují k nim dané obrázky, záv rem, na pokyn u itele, zav ou program i složku 2. skupina / u stol : a) žáci pracují samostatn z p ipravených karet se slovy a obrázky tvo í dvojice b) nutná kontrola u itele Záv r a) u itel skupiny žák po 20ti minutách vym ní, ob skupiny pr b žn kontroluje, zafixovává slovní pojmy a zautomatizovává práci s PC Zhodnocení : U itel zautomatizovává práci na PC, zapnutí a vypnutí PC Žáci samostatn zapisují heslo, vyu ujícím provede kontrolu Žáci pracují s danou složku a s programem, používat sluchátka

20 1. a 2. ro ník Ro ník: 1. P edm t: Matematika ísla jedenáct až dvacet 1 vyu ovací hodina Pracovní sešit Matematika, pot eby na psaní a kreslení, PC u ebna + po íta e eský jazyk, Prvouka, Výtvarná výchova 2x20 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) u itel n kterým žák m zadá heslo, n kte í žáci již zvládnou zapnutí PC a zapsání hesla samostatn, u itel p ipomíná žák m podstatu vypnutí PC b) u itel rozd lí žáky do dvou skupin, objasní úkoly každé skupiny Práce ve skupinách : 1. skupina / PC : a) žáci otev ou složku Matematika a program TS Matematika pro prv á ky 2. b) pro žáky je nadále d ležitá správná manipulace s myší, motorika a koordinace, správné používání sluchátek, samostatnost c) u itel nov seznámí žáky s íselnou klávesnicí 0-9 na PC, s možností psaní a dopl ování íslic do dvaceti d) v programu TS Matematika pro prv á ky 2. se žáci ídí pokyny hlasu z programu, seznamují se s ísly (výukový program), kde dopl ují íslice podle zadání v ádech desítek a jednotek e) žáci správn zav ou program i složku 2. skupina / u stol : žáci samostatn vybarvují jednoduché po ítání, procvi ují psaní íslic Záv r a) u itel skupiny žák po 20ti minutách vym ní, ob skupiny pr b žn kontroluje, zafixovává slovní pojmy a zautomatizovává práci s PC Zhodnocení : U itel zautomatizovává práci na PC, zapnutí a vypnutí PC Žáci samostatn zapisují heslo, vyu ujícím provede kontrolu Žáci pracují s danou složku a s programem, používat sluchátka

21 1. a 2. ro ník Ro ník: 1. P edm t: Matematika Geometrické tvary, jejich ur ení a vybarvení 1 vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e Výtvarná výchova, eský jazyk, Prvouka 45 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) u itel n kterým žák m zadá heslo, n kte í žáci již zvládnou zapnutí PC a zapsání hesla samostatn, u itel p ipomíná žák m podstatu vypnutí PC b) u itel rozd lí žáky do dvojic, objasní úkoly Práce ve dvojicích : a) žáci, ve dvojicích u PC, otev ou složku Kreslení a program TS Kreslení pro d ti b) v programu TS Kreslení pro d ti si žáci kliknutím vyberou z nabídky barev, zvolí si tužku nebo št tec, sílu stopy a geometrické tvary na vybarvení, jednou z možností je i použití gumy - manipulace s myší (motorika, koordinace) c) dle pokyn u itele si žáci procvi í své v domosti v oblasti geometrických tvar, tvary pojmenovávají, podobné tvary vyhledávají v u ebn PC d) žáci, na pokyn u itele, vytvá í geometrické tvary, které následn vybarvují vše ve stejném programu, záv rem správným postupem zav ou program, složku i PC Záv r a) žáci pracují ve dvojicích nebo samostatn b) u itel žáky pr b žn kontroluje, zafixovává slovní pojmy a zautomatizovává manipulaci s myší u žák Zhodnocení : U itel zautomatizovává zapnutí a vypnutí PC, výše zmín né slovní pojmy a manipulaci s myší u žák P etrvává zapsání hesla vyu ujícím - neznalost písmen u žák. Žáci se u í otev ít danou složku s programem, pracovat v ní, program (složku) zav ít

22 1. a 2. ro ník Ro ník: 1. P edm t: Matematika Porovnávání ísel, nerovnice 1 vyu ovací hodina Pracovní sešit Matematika, pot eby na psaní a kreslení, PC u ebna + po íta e eský jazyk, Prvouka, Výtvarná výchova 2x20 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) u itel n kterým žák m zadá heslo, n kte í žáci již zvládnou zapnutí PC a zapsání hesla samostatn, u itel p ipomíná žák m podstatu vypnutí PC b) u itel rozd lí žáky do dvou skupin, objasní úkoly každé skupiny Práce ve skupinách : 1. skupina / PC : a) žáci otev ou složku Matematika a program TS Matematika pro prv á ky 2. b) pro žáky je nadále d ležitá správná manipulace s myší, motorika a koordinace, správné používání sluchátek, samostatnost c) v programu TS Matematika pro prv á ky 2. se žáci ídí pokyny hlasu z programu, p i azují znaménka nerovnosti, porovnávají ísla, zapisují ísla d) žáci správným postupem zav ou program i složku 2. skupina / u stol : žáci samostatn dopl ují znaménka nerovnosti, porovnávají ísla, vybarvují Záv r : u itel skupiny žák po 20ti minutách vym ní, skupiny pr b žn kontroluje, zafixovává slovní pojmy a zautomatizovává práci s PC Zhodnocení : U itel zautomatizovává práci na PC, zapnutí a vypnutí PC Žáci samostatn zapisují heslo, vyu ujícím provede kontrolu Žáci pracují s danou složku a s programem, používat sluchátka

23 1. a 2. ro ník Ro ník: 1. P edm t: Prvouka ásti t la lov ka 2 vyu ovací hodiny Digitální fotoaparát + PC (plátno na promítání, zp tný projektor), tiskárna, n žky, lepidlo, psací pot eby eský jazyk, Pracovní dovednosti 2x45 minut Popis zvolené metody : Úvod ve t íd : a) na základ poznatk o ástech lidského t la (z p edchozí výuky) si žáci znovu pojmenovávají a ukazují na sob (spolužákovi) tyto ásti. b) u itel objas uje práci a manipulaci s digitálním fotoaparátem. c) žáci se rozd lí do skupin (doporu ení 4. žáci), zvolí si figuranta. Fotografování ve skupinách : a) u itel seznámí žáky s technikou fotografování, s principem fotografování, s pojmy : displej fotoaparátu, spouš fotoaparátu b) žáci se vzájemn fotografují v p edem utvo ených skupinách c) u itel promítne z pam ové karty uložené fotografie d) u itel fota vybraných žák vytiskne Pracovní listy (skupinová práce) : a) žáci zhotovují pracovní list vytišt nou fotografii vyst ihnou a nalepí, b) žáci popisují danou postavu Záv r Žáci si vyzkouší manipulaci s fotoaparátem. Pracují ve skupinách. U itel pr b žn pomáhá a kontroluje pln ní úkol. Spole n vystaví hotovou práci. Zhodnocení : U itel pracuje s fotoaparátem, využívá techniky, zpracovává materiál U itel u í žáky pracovat s netradi ní výukovou pom ckou.

24 Ukázka zhotoveného a vypracovaného pracovního listu

25 1. a 2. ro ník Ro ník: 1. P edm t: Matematika S ítání a od ítání do dvaceti 1 vyu ovací hodina Pracovní sešit Matematika, pot eby na psaní a kreslení, PC u ebna + po íta e eský jazyk, Prvouka, Výtvarná výchova 2x20 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) u itel n kterým žák m zadá heslo, n kte í žáci již zvládnou zapnutí PC a zapsání hesla samostatn, u itel p ipomíná žák m podstatu vypnutí PC b) u itel rozd lí žáky do dvou skupin, objasní úkoly každé Práce ve skupinách : 1. skupina / PC : a) žáci otev ou složku Matematika a program TS Matematika pro prv á ky 2. b) pro žáky je nadále d ležitá správná manipulace s myší, motorika a koordinace, správné používání sluchátek, samostatnost c) v programu TS Matematika pro prv á ky 2. se žáci ídí pokyny hlasu z programu, zapisují ísla do výsledk p i s ítání a od ítání do dvaceti d) p i správném ešení úkol mají žáci možnost v záv ru získat diplom (je sou ástí výukového programu, možnost vytisknutí) e) žáci správným postupem zav ou program i složku 2. skupina / u stol : žáci samostatn po ítají u stol, dopl ují výsledky do p íklad, vybarvují Záv r : u itel skupiny žák po 20ti minutách vym ní, skupiny pr b žn kontroluje, zafixovává slovní pojmy a zautomatizovává práci s PC Zhodnocení : U itel zautomatizovává práci na PC, zapnutí a vypnutí PC Žáci samostatn zapisují heslo, vyu ujícím provede kontrolu Žáci pracují s danou složku a s programem, používají sluchátka

26 1. a 2. ro ník Ro ník: 1. P edm t: ŠVZ Fotografování a seznámení s živo ichy v ZOO 4 vyu ovací hodiny Digitální fotoaparát + PC (plátno na promítání, zp tný projektor), tiskárna, n žky, lepidlo, psací pot eby eský jazyk, Matematika, Pracovní dovednosti 2x45 minut Popis zvolené metody : Úvod ve t íd : a) u itel p ipomíná práci a manipulaci s digitálním fotoaparátem. b) žáci si zajistí fotoaparáty z domu (svolení rodi ) c) žáci se pohybují po ZOO ve skupinách (doporu ení 4. žáci) Fotografování živo ich : a) u itel p ipomene žák m techniku fotografování, princip fotografování, pojmy : displej fotoaparátu, spouš fotoaparátu b) žáci utvo í skupinky, chodí po ZOO a fotografují zví ata c) žáci, s pomocí rodi, vyberou kvalitní snímky a poskytnou je u iteli ( , flash disk) d) u itel promítne žák m fotografie, provede jejich výb r do video-filmu d) u itel, v programu Studio Launcher, m že vytvo it film a prezentovat jej Záv r a) žáci si vyzkouší manipulaci s fotoaparátem, pracují ve skupinách i jednotliv b) u itel pr b žn pomáhá a kontroluje pln ní úkol c) u itel vytvá í film nebo prezentaci z daných fotografií d) spole n prezentují hotovou práci Zhodnocení : U itel pracuje s fotoaparátem, využívá techniky, zpracovává materiál U itel u í žáky pracovat s netradi ní výukovou pom ckou. Video film je k dispozici na školním serveru

27 1. a 2. ro ník Ro ník: 2. P edm t: - Základní pojmy p i práci na PC, zásady bezpe nosti a chování p i práci na PC, v u ebn PC 1 vyu ovací hodina Po íta e v odborné u ebn - 45 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) u itel seznámí žáky s bezpe ností a chováním v u ebn PC, p i práci na PC b) u itel p ipomene žák m podstatu zapnutí i vypnutí PC, heslo na PC Práce na PC : a) u itel p ipomene žák m výrazy, které se používají p i práci na PC (nap. klikni myší, pracuj na klávesnici, otev i složku ), p ipomene zásady p i práci na PC (nap. nejíst, mluvit potichu, ídit se pokyny ) b) žáci si p ipomenou periferie po íta e : monitor, klávesnice, myš, vlastní po íta c) žáci zapínají PC, u itel kontroluje, p ipomíná heslo e) žáci dále pracují ve dvojicích manipulace s myší, použití klávesnice, práce se složkou na ploše, v daném programu f) u itel p ipomene správné vypnutí PC Záv r a) žáci si vyzkouší manipulaci s myší, otev ení a zav ení složky a programu ve složce, pracují ve dvojicích b) u itel pr b žn pomáhá a kontroluje pln ní úkol Zhodnocení : U itel soustavn upev uje základní pravidla bezpe nosti a chování p i pobytu v u ebn, p i práci na PC, upev uje pojmy používané p i práci na PC. U itel zautomatizován práci na PC

28 1. a 2. ro ník Ro ník: 2. P edm t: - Základní dovednosti p i práci na PC 1 vyu ovací hodina Po íta e v odborné u ebn - 45 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) u itel p ipomene žák m bezpe nost a chování v u ebn PC, p i práci na PC, p ipomene žák m podstatu zapnutí i vypnutí PC, heslo na PC b) u itel rozd lí žáky do dvojic k po íta m Práce na PC : a) u itel zopakuje žák m výrazy, které se používají p i práci na PC, p ipomene zásady p i práci na PC (nap. nejíst, mluvit potichu, ídit se pokyny ) b) žáci zapínají PC, u itel kontroluje (p ipomíná heslo), dále pracují ve dvojicích dle pokyn u itele, spolupracují, st ídají se p i vlastních úkolech na PC c) u itel kontroluje správnou manipulaci s myší, koordinaci pohyb, pln ní úkol e) žáci pracují s danou složkou, v daném programu (program TS D tský koutek) f) u itel p ipomene správné vypnutí PC Záv r a) žáci si vyzkouší manipulaci s myší, otev ení a zav ení složky a programu ve složce, pracují ve dvojicích b) u itel pr b žn pomáhá a kontroluje pln ní úkol Zhodnocení: U itel soustavn upev uje základní pravidla bezpe nosti a chování p i pobytu v u ebn, p i práci na PC, upev uje pojmy používané p i práci na PC. U itel zautomatizován práci na PC

29 1. a 2. ro ník Ro ník: 2. P edm t: eský jazyk V ta, slovo, slabika, hláska 1 vyu ovací hodina Pracovní sešit Barevná eština (Didaktis), pot eby na psaní a kreslení, PC u ebna + po íta e Matematika, Výtvarná výchova 2x20 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) žáci zapínají PC spole n s u itelem (koordinace pohyb, práce s klávesnicí), u itel n kterým žák m zadá heslo, n kte í žáci zvládnou zapsání hesla samostatn b) u itel rozd lí žáky do dvou skupin, objasní úkoly každé skupiny c) u itel p ipomíná žák m podstatu vypnutí PC Práce ve skupinách : 1. skupina / PC : a) žáci otev ou složku eský jazyk a program Alter, eský jazyk 2 (správná manipulace s myší, motorika, koordinace a používání sluchátek) b) žáci rozlišují periferie po íta e : monitor, klávesnice, myš, vlastní po íta c) v programu Alter, eský jazyk 2 si žáci otev ou ást vlevo V ta, slovo, slabika, hláska, pracují formou výb ru z nabídky, manipulují a myší d) žáci, podle instrukcí u itele, dopl ují hlásky, slabiky, slova, e) odm nou pro žáky je kontrola, tou je poslech ve sluchátkách f) žáci správným postupem zav ou program i složku 2. skupina u stol : žáci samostatn pracují u stol pracovní sešit Barevná eština (Didaktis), vybarvují a dopl ují dle zadaného tématu hodiny Záv r u itel skupiny žák po 20ti minutách vym ní, skupiny pr b žn kontroluje, zafixovává slovní pojmy a zautomatizovává práci s PC Zhodnocení: U itel zautomatizovává práci na PC, zapnutí a vypnutí PC Žáci samostatn zapisují heslo, vyu ujícím provede kontrolu Žáci pracují s danou složku a s programem, používají sluchátka

30 1. a 2. ro ník Ro ník: 2. P edm t: Prvouka Lidské t lo a jeho ásti 2 vyu ovací hodiny IAT (interaktivní tabule Smart), pop. zp tný projektor + promítací plátno + PC, pracovní listy eský jazyk, Matematika, Pracovní innosti 2x45 minut Popis zvolené metody : Úvod: a) u itel, v p edchozí hodin, seznámí žáky s ástmi lidského t la formou Prezentace Microsoft Powerpoint (digitální u ební materiály, autor V ra Fišerová nebo obrazového materiálu b) u itel se p esune s žáky do u ebny s IAT, žáky rozd lí do dvou skupin Práce ve skupinách : 1. skupina / IAT : a) žáci se p emístí k IAT, u itel spustí výukový program Já a m j sv t 1, IAu ebnice, nakladatelství Nová škola b) u itel upev uje u žák práci na IAT, pro žáky je d ležitá správná manipulace s perem u IAT (motorika, koordinace) c) žáci pracují podle pokyn u itele a pokyn na IAT popis ástí t la 2. skupina / PL : a) žáci dopl ují psaná vhodná slova k popisu ástí t la lov ka b) žci pracují samostatn, je vhodná spole ná kontrola s u itelem Záv r U itel vyhledává na internetu, pracuje s Prezentací Microsoft Powerpoint (vhodná vlastní prezentace). Skupiny d tí st ídá po 10-ti až 20-ti minutách. Zhodnocení : U itel zpracovává, vyhledává materiál na internetu, využívá interaktivní materiály U itel postupn zautomatizovává manipulaci s perem IAT u žák Žáci se u í pracovat s IAT, seznamují se s aktivním druhem výuky

31 1. a 2. ro ník Ro ník: 2. P edm t: eský jazyk Samohlásky krátké a dlouhé 1 vyu ovací hodina Pracovní sešit Barevná eština (Didaktis), pot eby na psaní a kreslení, PC u ebna + po íta e Matematika, Výtvarná výchova 2x20 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) žáci zapínají PC spole n s u itelem (koordinace pohyb, práce s klávesnicí), u itel n kterým žák m zadá heslo, n kte í žáci zvládnou zapsání hesla samostatn b) u itel rozd lí žáky do dvou skupin, objasní úkoly každé skupiny c) u itel p ipomíná žák m podstatu vypnutí PC Práce ve skupinách : 1. skupina / PC : a) žáci otev ou složku eský jazyk a program Alter, eský jazyk 2 (správná manipulace s myší, motorika, koordinace a používání sluchátek) b) v programu Alter, eský jazyk 2 si žáci otev ou ást vlevo Samohlásky, pracují formou výb ru z nabídky, manipulují s myší (koordinace) c) žáci, podle instrukcí u itele, dopl ují samohlásky krátké nebo dlouhé do textu, program zaznamenává žák m chyby, žáci mají okamžitou kontrolu e) žáci správným postupem zav ou program i složku 2. skupina u stol : žáci samostatn pracují u stol pracovní sešit Barevná eština (Didaktis), vybarvují a dopl ují dle zadaného tématu hodiny Záv r u itel skupiny žák po 20-ti minutách vym ní, skupiny pr b žn kontroluje, zafixovává slovní pojmy a zautomatizovává práci s PC Zhodnocení : U itel zautomatizovává práci na PC, zapnutí a vypnutí PC Žáci samostatn zapisují heslo, vyu ujícím provede kontrolu Žáci pracují s danou složku a s programem, používají sluchátka Žáci procvi ují dané téma s využitím PC techniky

32 1. a 2. ro ník Ro ník: 2. P edm t: eský jazyk Samohlásky krátké a dlouhé, dvojhlásky - procvi ování 1 vyu ovací hodina Pracovní sešit Barevná eština (Didaktis), pot eby na psaní a kreslení, PC u ebna + po íta e Matematika, Výtvarná výchova 2x20 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) žáci zapínají PC, zapíší heslo (koordinace, práce s klávesnicí, s myší) b) u itel rozd lí žáky do dvou skupin, objasní úkoly každé skupiny Práce ve skupinách : 1. skupina / PC : a) žáci otev ou složku eský jazyk a program TS Slabiká (motorika, koordinace) b) v programu TS Slabiká si žáci otev ou ikonu sk ítka na oblá ku vlevo c) žáci, podle pokyn u itele, dopl ují samohlásky krátké, dlouhé a dvojhlásky do slov - procvi ují dané u ivo, záv rem žáci zav ou program i složku d) u itel pr b žn kontroluje, individuáln pomáhá, radí 2. skupina / u stol : žáci samostatn pracují u stol pracovní sešit Barevná eština (Didaktis), vybarvují a dopl ují dle zadaného tématu hodiny Záv r u itel skupiny žák po 20ti minutách vym ní, skupiny pr b žn kontroluje, zafixovává slovní pojmy a zautomatizovává práci s PC Zhodnocení : U itel zautomatizovává práci na PC, zapnutí a vypnutí PC Žáci samostatn zapisují heslo, vyu ujícím provede kontrolu Žáci pracují s danou složku a s programem, používají sluchátka Žáci procvi ují dané téma s využitím PC techniky

33 1. a 2. ro ník Ro ník: 2. P edm t: Matematika Bod, p ímka, úse ka 1 vyu ovací hodina Hlasovací za ízení, zp tný projektor + promítací plátno + PC, pracovní listy Matematika - geometrie eský jazyk 2x20 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) u itel, v p edchozí hodin, procvi í s žáky geometrické pojmy a vztahy mezi nimi (bod, p ímá ára, p ímka, úse ka) b) u itel seznámí žáky s hlasovacím za ízením a manipulací na tomto za ízení, upozorní na správné zacházení c) u itel rozd lí žáky do dvou skupin, rozdá žák m hlasovací za ízení Práce ve skupinách : 1. skupina / hlasovací za ízení : a) žáci se p emístí, s hlasovacím za ízením, k promítacímu plátnu, u itel spustí prezentaci vytvo enou v programu TurningPoint 2006 b) u itel zopakuje postup pro hlasování, upozorní, kdy je hlasování ukon eno, jak mají žáci správn manipulovat se za ízením c) žáci pracují podle pokyn u itele, spole n tou zadání samostatn hlasují 2. skupina / PL : Žáci pracují samostatn s pracovním sešitem, je vhodná kontrola spole n s u itelem Záv r a) u itel pracuje v programu TurningPoint 2006, vytvá í prezentace b) skupiny žák st ídá po 10-ti až 20-ti minutách Zhodnocení : U itel pracuje v programu TurningPoint 2006, vytvá í prezentací. U itel zpracovává výukový materiál do digitální podoby, vyhledává na internetu. U itel seznamuje s hlasovacím za ízením. Žáci se u í pracovat s hlasovacím za ízením, seznamují se s aktivním druhem výuky.

34 1. a 2. ro ník Ro ník: 2. P edm t: Matematika S ítání a od ítání do sta bez p echodu desítky 1 vyu ovací hodina U ebna PC + po íta e, pot eby na psaní a kreslení pracovní listy Matematika eský jazyk, Výtvarná výchova 2x20 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) u itel seznámí d ti s internetem (p i na tení se otev ou stránky školy), dále je seznámí s rubrikami na b) u itel upozorní na p esnou manipulaci s myší, na správné zacházení s myší c) u itel rozd lí žáky do dvou skupin Práce ve skupinách : 1. skupina / u PC : a) žáci se seznámí s webovými stránkami školy, s hlavním menu, s vybranou rubrikou b) žáci otev ou aktivní odkaz v rubrice Aktuáln žáci pracují podle pokyn u itele, pracují v daných web-stránkách c) u itel opakuje postup pro otev ení web-stránek a práce v nich d) žáci samostatn po ítají (s ítání a od ítání do sta), na pokyn zav ou web-stránky 2. skupina / PL : žáci pracují samostatn v pracovním sešit, kontrola je vhodná spole n s u itelem Záv r a) u itel pracuje s internetem, má p ehled o web-stránkách školy, je blíže seznámen s internetovou výukou b) u itel st ídá žáky po 20-ti minutách Zhodnocení : U itel pracuje s internetem, zpracovává a vyhodnocuje výukový materiál U itel postupn seznamuje žáky s web-stránkami školy, s jejími rubrikami Žáci se seznamují s aktivním druhem výuky

35 1. a 2. ro ník Ro ník: 2. P edm t: eský jazyk Podstatná jména, vlastní jména 2 vyu ovací hodiny IAT (interaktivní tabule Smart), pop. zp tný projektor + promítací plátno + PC, pracovní listy Matematika, Výtvarná výchova, Pracovní innosti 2x45 minut Popis zvolené metody : Úvod: a) u itel se p esune s žáky do u ebny s IAT, promítne úvod výukové prezentace Microsoft Powerpoint - digitální u ební materiály, autor Mgr. Renata Nogolová (dv prezentace) nebo digitální u ební materiály, autor Mgr. Zden k Vlk Práce u IAT a) v prezentaci se žáci seznámí s podstatnými a vlastními jmény, nau í se t ídit podstatná a vlastní jména mezi názvy osob, zví at a v cí (pop. m st a vesnic) b) žáci pracují podle pokyn u itele na IAT, t ídí slova do skupin podle ur ení c) u itel upev uje u žák práci na IAT, pro žáky je d ležitá správná manipulace s perem u IAT (motorika, koordinace) Samostatná práce u stol Žáci pracují se sadami karti ek. Karti ky s podstatnými a vlastními jmény, po vyst ižení, t ídí mezi názvy osob, zví at, v cí (názvy vesnic a m st a ostatní). Žáci pracují samostatn. Vhodná spole ná kontrola. Záv r a) u itel vyhledává na internetu, pracuje (vytvá í) prezentace v Microsoft Powerpointu b) práce ve dvou hodinách seznámení, procvi ení Zhodnocení : U itel vyhledává a zpracovává materiál na internetu, využívá interaktivní materiály, vytvá í vhodné prezentace dle téma vyu ovací hodiny. U itel postupn zautomatizovává manipulaci s perem IAT u žák. Žáci se u í pracovat s IAT, seznamují se s aktivním druhem výuky.

36 Okruh 1. a 2. ro ník Ro ník: 2. P edm t: eský jazyk Podstatná jména, vlastní jména 1 vyu ovací hodina Pracovní sešit Barevná eština (Didaktis), pot eby na psaní a kreslení, PC u ebna + po íta e Matematika, Výtvarná výchova 2x20 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) žáci zapínají PC, zapíší heslo (koordinace, práce s klávesnicí, s myší) b) u itel rozd lí žáky do dvou skupin, objasní úkoly každé skupiny Práce ve skupinách : 1. skupina / PC : a) žáci otev ou složku eský jazyk a program Alter, eský jazyk 2 (koordinace) b) v programu Alter, eský jazyk 2 si žáci otev ou ást vlevo Podstatná jména, pracují formou výb ru z nabídky a podle pokyn u itele, dopl ují vhodná slova c) šikovní žáci, kte í jsou d íve hotovi se zadanou prací, si p ekliknou na ást Vlastní jména pracují obdobným zp sobem d) u itel pr b žn kontroluje, individuáln napomáhá radou e) žáci správným postupem zav ou program i složku 2. skupina / u stol : žáci samostatn pracují u stol pracovní sešit Barevná eština (Didaktis), vybarvují a dopl ují dle zadaného tématu hodiny Záv r u itel skupiny žák po 20-ti minutách vym ní, skupiny pr b žn kontroluje, zafixovává slovní pojmy a zautomatizovává práci s PC Zhodnocení : U itel zautomatizovává práci na PC, zapnutí a vypnutí PC Žáci samostatn zapisují heslo, vyu ujícím provede kontrolu Žáci pracují s danou složku a s programem, používají sluchátka Žáci procvi ují dané téma s využitím PC techniky

37 1. a 2. ro ník Ro ník: 2. P edm t: Hudební výchova Hudební nástroje 2 vyu ovací hodiny Pot eby na psaní a kreslení, PC u ebna + po íta e, Pexeso s hudebními nástroji, CD p ehráva + disk CD eský jazyk, Matematika 2x45 minut Popis zvolené metody : Úvod ve t íd : První hodinu u itel p edloží žák m obrazový materiál s hudebními nástroji, blíže je seznámí s jejich podobou i hudebním záznamem jednotlivých nástroj V u ebn PC (druhá hodina) : a) u itel p ipomene d tem internetové stránky (p i na tení se otev ou stránky školy), dále je seznámí s rubrikou Projekty školy a u itel na b) u itel upozorní na p esnou manipulaci s myší, na správné zacházení s myší c) žáci se rozd lí do dvojic, p ejdou k PC Práce ve dvojicích u PC : a) žáci si p ipomenou webové stránky školy, pracují podle pokyn u itele b) spole n otev ou rubriku Projekty školy a u itel, projekt Sluní ko, kde si otev ou aktivní odkaz na virtuální keyboard c) u itel seznámí žáky s možností hry na virtuální hudební nástroj d) žáci si samostatn, podle pokyn u itele, vyzkouší hru na hudební nástroj Práce ve skupinách u stol : a) žáci se rozd lí do tve ic a p esunou se ke stol m b) u itel rozdá skupinám p edem p ipravené karty s hudebními nástroji c) záv rem žáci hrají Pexeso Záv r U itel pracuje s internetem, má p ehled o web-stránkách školy, je blíže seznámen s interními projekty a jejich využitím ve výuce. Zhodnocení : U itel zafixovává výše zmín né slovní pojmy, zuautomatizovává práci na PC. Žáci se u í pracovat s internetem, blíže se seznamují s web-stránkami školy. Žáci procvi ují dané téma s využitím PC techniky.

38 1. a 2. ro ník Ro ník: 2. P edm t: eský jazyk P ídavná jména 1 vyu ovací hodina IAT (interaktivní tabule Smart), pop. zp tný projektor + promítací plátno + PC, pracovní listy Matematika, Výtvarná výchova, Pracovní innosti 45 minut Popis zvolené metody : Úvod: a) u itel se p esune s žáky do u ebny s IAT, promítne úvod výukové prezentace Microsoft Powerpoint - digitální u ební materiály, autor Mgr. Renata Nogolová (dv prezentace) Práce u IAT : a) v prezentaci se žáci seznámí s p ídavnými jmény, nau í se je rozeznávat a používat ve v tách nebo slovních spojeních b) žáci pracují podle pokyn u itele na IAT p i azování p ídavných jmen z nabídky do textu (vhodná vlastní prezentace) c) u itel upev uje u žák práci na IAT, pro žáky je d ležitá správná manipulace s perem u IAT (motorika, koordinace) Samostatná práce u stol a) žáci samostatn pracují s pracovním listem, dopl ují vhodná slova b) vhodná spole ná kontrola Záv r U itel vyhledává na internetu, pracuje s Prezentací Microsoft Powerpoint Zhodnocení : U itel vyhledává a zpracovává materiál na internetu, využívá interaktivní materiály, vytvá í vhodné prezentace dle téma vyu ovací hodiny. U itel postupn zautomatizovává manipulaci s perem IAT u žák. Žáci se u í pracovat s IAT, seznamují se s aktivním druhem výuky.

39 1. a 2. ro ník Ro ník: 2. P edm t: eský jazyk P ídavná jména 1 vyu ovací hodina Pracovní sešit Barevná eština (Didaktis), pot eby na psaní a kreslení, PC u ebna + po íta e Matematika, Výtvarná výchova 2x20 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) žáci zapínají PC, zapíší heslo (koordinace, práce s klávesnicí, s myší) b) u itel rozd lí žáky do dvou skupin, objasní úkoly každé skupiny Práce ve skupinách : 1. skupina / PC : a) žáci otev ou složku eský jazyk a program Alter, eský jazyk 2 (koordinace) b) v programu Alter, eský jazyk 2 si žáci otev ou ást vlevo P ídavná jména, pracují formou výb ru z nabídky a podle pokyn u itele, dopl ují vhodná slova c) šikovní žáci, kte í jsou d íve hotovi se zadanou prací, si p ekliknou na ást P ídavná jména - puzzle d) u itel pr b žn kontroluje, individuáln napomáhá radou e) žáci správným postupem zav ou program i složku 2. skupina / u stol : žáci samostatn pracují u stol pracovní sešit Barevná eština (Didaktis), vybarvují a dopl ují dle zadaného tématu hodiny Záv r u itel skupiny žák po 20ti minutách vym ní, skupiny pr b žn kontroluje, zafixovává slovní pojmy a zautomatizovává práci s PC Zhodnocení : U itel zautomatizovává práci na PC, zapnutí a vypnutí PC Žáci samostatn zapisují heslo, vyu ujícím provede kontrolu Žáci pracují s danou složku a s programem, používají sluchátka Žáci procvi ují dané téma s využitím PC techniky

40 1. a 2. ro ník Ro ník: 2. P edm t: Hudební výchova Hudební nástroje - test 1 vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e, obrazový materiál s hudebními nástroji, CD p ehráva + disk CD eský jazyk, Matematika 45 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) ve t íd u itel, s použitím obrazového materiálu a hudebního záznamu, zopakuje názvy hudebních nástroj b) u itel se s žáky p esune do u ebny PC, žáky rozd lí do dvojic k PC V u ebn PC : a) u itel p ipomene d tem internetové stránky (p i na tení se otev ou stránky školy), upozorní na p esnou manipulaci a zacházení s myší c) žáci zapnou PC a zadají webovou adresu Práce ve dvojicích u PC : a) žáci pracují podle pokyn u itele, spole n otev ou rubriku První t ída b) žáci, s pomocí kole ka myši, se p esunou na ást Testy a prezentace, kde si otev ou - Test.3, který si samostatn, ve dvojicích, vyzkouší c) u itel seznámí žáky s postupem a s pravidly p i testu o hudebních nástrojích d) záv rem spole n, s u itelem, zhodnotí svou práci Záv r U itel pracuje s internetem, má p ehled o možnostech studia na internetu a jejich využitím ve výuce v r zných výukových oblastech. Zhodnocení : U itel pracuje s internetem, zpracovává a vyhodnocuje výukový materiál U itel postupn seznamuje žáky s výukovými web-stránkami Žáci se seznamují s aktivním druhem výuky. Žáci se u í pracovat na internetu, procvi ují dané téma s využitím PC techniky.

41 1. a 2. ro ník Ro ník: 2. P edm t: Prvouka Jaro 2 vyu ovací hodiny IAT (interaktivní tabule Smart), pop. zp tný projektor + promítací plátno + PC, pracovní listy, pastelky, pero eský jazyk, Matematika, Výtvarná výchova 2x45 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) u itel, v první hodin promítne žák m prezentaci - Prezentace Microsoft Powerpoint (digitální u ební materiály, autor Mgr. Edita Havránková ) b) prezentace je zam ená na pochopení zm n v p írod, ur ování jarních kv tin c) ve druhé hodin se u itel p esune s žáky do u ebny s IAT Práce s IAT : a) žáci se p emístí k IAT, u itel spustí výukový program Já a m j sv t 1, IAu ebnice, nakladatelství Nová škola b) žáci pracují na IAT podle pokyn u itele - pozorují, popisují a porovnávají viditelné prom ny v p írod (manipulace s perem, motorika, koordinace) c) u itel upev uje u žák práci na IAT Samostatná práce : a) žáci se p emístí do lavic, u itel rozdá pracovní listy b) žáci samostatn vypracovávají úkoly v pracovním list, kontrola c) záv rem žáci tou úkol. 3 z pracovního listu (zm ny na ja e) Záv r : a) u itel pracuje s internetem, vyhledává a zpracovává materiál vhodný k výuce b) u itel využívá již hotové prezentace, IAu ebnice i pracovní listy Zhodnocení : U itel zpracovává, vyhledává materiál na internetu, využívá interaktivní materiály. U itel postupn zautomatizovává manipulaci s perem IAT u žák. Žáci se u í pracovat s IAT, seznamují se s aktivním druhem výuky.

42 1. a 2. ro ník Ro ník: 2. P edm t: Matematika Geometrické tvary, geometrická t lesa 1 vyu ovací hodina U ebna PC + po íta e, pot eby na psaní a kreslení pracovní u ebnice Matematika eský jazyk, Výtvarná výchova 2x20 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) u itel p ipomene žák m práci s internetem (p i na tení se otev ou stránky školy), upozorní na manipulaci a správné zacházení s myší, dále je seznámí s rubrikami na p ipomene práci na b) u itel zopakuje názvy geometrických tvar a t les, rozd lí žáky do dvou skupin Práce ve skupinách : 1. skupina / u PC : a) žáci pracují na internetu, otev ou si aktivní odkaz na web-stránkách školy, v rubrice Aktuáln žáci pracují podle pokyn u itele b) u itel navede žáky na cvi ení geometrie (spodní ást stránky), opakuje postup pro pln ní úkol a možnost dalšího cvi ení, pr b žn kontroluje a hodnotí c) žáci samostatn plní úkoly z geometrie, na pokyn zav ou web-stránky 2. skupina / PL : žáci pracují samostatn v pracovním sešit, kontrola je vhodná spole n s u itelem Záv r a) u itel pracuje s internetem, má p ehled o web-stránkách školy, je blíže seznámen s internetovou výukou, st ídá žáky po 20-ti minutách Zhodnocení : U itel pracuje s internetem, zpracovává a vyhodnocuje výukový materiál U itel postupn seznamuje žáky s web-stránkami školy, s jejími rubrikami Žáci se seznamují s aktivním druhem výuky.

43 1. a 2. ro ník Ro ník: 2. P edm t: Prvouka Les význam lesa, jeho ohrožení 1 vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e, pracovní sešit nebo list s ekologickým nám tem Výtvarná výchova, eský jazyk, Matematika 45 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) u itel rozd lí žáky do dvojic b) žáci zapínají PC, zapíší heslo (koordinace, práce s klávesnicí, s myší) Práce ve dvojicích : a) žáci, ve dvojicích u PC, otev ou složku Duhá ek v lese b) ve složce si žáci kliknutím vyberou z nabídky : nap. význam (ohrožení) lesa c) žáci pracují s výukovým materiálem dle pokyn u itele d) u itel pr b žn kontroluje, individuáln napomáhá radou e) žáci si záv rem zahrají ve dvojicích výukové tématické Pexeso a správným postupem zav ou program i složku Záv r a) žáci pracují ve dvojicích nebo samostatn b) u itel žáky pr b žn kontroluje, zafixovává slovní pojmy a zautomatizovává manipulaci s myší u žák Zhodnocení : U itel zautomatizovává zapnutí a vypnutí PC, výše zmín né slovní pojmy a manipulaci s myší u žák, má p ehled o výukových programech na škole Žáci procvi ují dané téma s využitím PC techniky Žáci se u í otev ít danou složku s programem, pracovat v ní, program (složku) zav ít

44 1. a 2. ro ník Ro ník: 2. P edm t: eský jazyk Zájmena 1 vyu ovací hodina IAT (interaktivní tabule Smart), pop. zp tný projektor + promítací plátno + PC, pracovní listy Matematika, Výtvarná výchova, Pracovní innosti 45 minut Popis zvolené metody : Úvod: a) u itel se p esune s žáky do u ebny s IAT, promítne úvod výukové prezentace Microsoft Powerpoint - digitální u ební materiály, autor Mgr. Renata Nogolová Práce u IAT : a) v prezentaci se žáci seznámí se zájmeny a jejich druhy, nau í se je rozeznávat a používat ve v tách v jejich základním tvaru b) žáci pracují podle pokyn u itele na IAT t ídí zájmena, p i azují zájmena z nabídky do textu (vhodná vlastní prezentace) c) u itel upev uje u žák práci na IAT, pro žáky je d ležitá správná manipulace s perem u IAT (motorika, koordinace) Samostatná práce u stol a) žáci samostatn pracují s pracovním listem b) spole ná kontrola Záv r U itel vyhledává na internetu, pracuje s Prezentací Microsoft Powerpoint Zhodnocení : U itel vyhledává a zpracovává materiál na internetu, využívá interaktivní materiály, vytvá í vhodné prezentace dle téma vyu ovací hodiny. U itel postupn zautomatizovává manipulaci s perem IAT u žák. Žáci se u í pracovat s IAT, seznamují se s aktivním druhem výuky.

45 1. a 2. ro ník Ro ník: 2. P edm t: eský jazyk Zájmena - procvi ování 1 vyu ovací hodina Pracovní sešit Barevná eština (Didaktis), pot eby na psaní a kreslení, PC u ebna + po íta e Matematika, Výtvarná výchova 2x20 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) žáci zapínají PC, zapíší heslo (koordinace, práce s klávesnicí, s myší) b) u itel rozd lí žáky do dvou skupin, objasní úkoly každé skupiny Práce ve skupinách : 1. skupina / PC : a) žáci otev ou složku eský jazyk a program Alter, eský jazyk 2 (koordinace) b) v programu Alter, eský jazyk 2 si žáci otev ou ást vlevo Zájmena, pracují formou výb ru z nabídky a podle pokyn u itele, dopl ují vhodná slova c) šikovní žáci, kte í jsou d íve hotovi se zadanou prací, si p ekliknou na ást Zájmena - puzzle d) u itel pr b žn kontroluje, individuáln napomáhá radou e) žáci správným postupem zav ou program i složku 2. skupina / u stol : žáci samostatn pracují u stol pracovní sešit Barevná eština (Didaktis), vybarvují a dopl ují dle zadaného tématu hodiny Záv r u itel skupiny žák po 20ti minutách vym ní, skupiny pr b žn kontroluje, zafixovává slovní pojmy a zautomatizovává práci s PC Zhodnocení : U itel zautomatizovává práci na PC, zapnutí a vypnutí PC Žáci samostatn zapisují heslo, vyu ujícím provede kontrolu Žáci pracují s danou složku a s programem, používají sluchátka Žáci procvi ují dané téma s využitím PC techniky

46 1. a 2. ro ník Ro ník: 2. P edm t: Prvouka as, jeho ur ování na hodinách 2 vyu ovací hodiny Pot eby na psaní a kreslení, PC u ebna + po íta e, pracovní listy, cvi né papírové hodiny eský jazyk, Matematika 2x45 minut Popis zvolené metody : Úvod : a) první hodinu u itel procvi í s žáky zobrazení asu na papírových cvi ných hodinách b) druhá hodina je v u ebn PC V u ebn PC : a) u itel p ipomene d tem internetové stránky (p i na tení se otev ou stránky školy), dále je seznámí s webovými stránkami b) u itel dbá na p esné zapsání webové adresy, individuáln ji zapíše sám, upozorní na správné zacházení s myší c) žáci se rozd lí do dvojic, p ejdou k PC Práce ve dvojicích u PC : a) žáci pracují podle pokyn u itele, spole n otev ou webové stránky a v nich rubriku Prvouka b) u itel navede žáky na stránku s výukovými hodinami, seznámí žáky s manipulací na uvedených hodinách c) žáci si samostatn, podle pokyn u itele, vyzkouší zadávání asu d) žáci pracují ve dvojicích zadají as, ukazují jej hodinovými ru i kami e) u itel kontroluje, individuáln hodnotí, dbá na p esnou manipulaci s myší Práce ve skupinách u stol : a) žáci se p esunou ke stol m, samostatn pracují b) u itel kontroluje, prov uje si znalosti žák Záv r U itel pracuje s internetem, má p ehled o web-stránkách vhodných k výuce Zhodnocení : Žáci se u í pracovat s internetem, blíže se seznamují s výukovými web-stránkami U itel zafixovává pojmy spojené s internetem, zautomatizovává práci na PC Žáci procvi ují dané téma s využitím PC techniky

47 1. a 2. ro ník Ro ník: 2. P edm t: Prvouka Hodiny - procvi ování 1 vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e Výtvarná výchova, eský jazyk, Matematika 45 minut Popis zvolené metody : Úvod (v u ebn PC) : a) u itel rozd lí žáky do dvojic b) žáci zapínají PC, zapíší heslo (koordinace, práce s klávesnicí, s myší) Práce ve dvojicích : a) žáci, ve dvojicích u PC, otev ou složku Kreslení a program TS Kreslení pro d ti b) v programu TS Kreslení pro d ti si žáci kliknutím vyberou z nabídky barev, zvolí si tužku nebo št tec, sílu stopy a geometrické tvary na vybarvení, jednou z možností je i použití gumy - manipulace s myší (motorika, koordinace) c) dle pokyn u itele si žáci vpravo naho e kliknutím otev ou složku úkoly, vyberou ást Druháci vyberou si ást hodiny a procvi í své v domosti v oblasti asu, dopl ují hodinové ru i ky do ciferník d) u itel pr b žn kontroluje, individuáln napomáhá radou e) žáci správným postupem zav ou program i složku Záv r a) žáci pracují ve dvojicích nebo samostatn b) u itel žáky pr b žn kontroluje, zafixovává slovní pojmy a zautomatizovává manipulaci s myší u žák Zhodnocení : U itel zautomatizovává zapnutí a vypnutí PC, výše zmín né slovní pojmy a manipulaci s myší u žák, má p ehled o výukových programech na škole Žáci procvi ují dané téma s využitím PC techniky Žáci se u í otev ít danou složku s programem, pracovat v ní, program (složku) zav ít

48 Metodické listy pro 3. ro ník Metody zpracoval: Mgr. Ivona Juhošová Interaktivní tabule Smart, elektronické u enice, PC pracovní sešity, pot eby na psaní a kreslení, zp tný projektor + promítací plátno, obrazový materiál Témata hodin: 1. Zásady bezpe nosti a chování p i práci na PC, v po íta ové u ebn, zdroje nebezpe í 2. Opakování u iva 2. ro níku 3. Cesta do školy, bezpe nost, dopravní zna ky 4. Opakování u iva 2. ro níku párové souhlásky na konci slov 5. Opakování u iva 2. ro níku párové souhlásky uvnit a na konci slov 6. Opakování u iva 2. ro níku s ítání a od ítání do 100 s p echodem desítky 7. Místo, kde žijeme 8. Vyjmenovaná slova po B 9. Násobení tení s porozum ním 11. Úse ka, p ímka, polop ímka 12. Voda, kolob h vody v p írod 13. Vyjmenovaná slova po B procvi ování 14. Délka jednotky, m ení 15. Práce s poezií, rýmy 16. Slovní úlohy 17. Písemné s ítání do Numbers Vyjmenovaná slova po L - úvod 20. Hudební nástroje, druhy not, notová osnova 21. Vyjmenovaná slova po L - procvi ování 22. P irozená ísla do 1000

49 23. Bod, p ímka, úse ka 24. Výtvarné vyjad ování pomocí elektronických prvk 25. Vyjmenovaná slova po M 26. K.J.Erben 27. Pam tné s ítání a od ítání do Rostliny na ja e 29. Slovní druhy 30. Vypravování dle obrázkové osnovy 31. Vyjmenovaná slova po B, L, M, P - procvi ování 32. Stavba lidského t la 33. Vyjmenovaná slova po V- úvod 34. Násobení a d lení mimo obor násobilky 35. Vyjmenovaná slova - procvi ování 36. Slovesa osoba, íslo, as 37. Podstatná jména - pád 38. V ta jednoduchá, souv tí 39. T lesa 40. Houby

50 3. ro ník Ro ník: 3. P edm t: - Zásady bezpe nosti a chování p i práci na PC, v po íta ové u ebn, zdroje nebezpe í 1 vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e eský jazyk, praktické innosti 45 minut Úvod (v u ebn PC) U itel vede s žáky rozhovor o využití po íta e, zvlášt o prázdninách. Žáci oznamují práci s po íta em, vyjad ují se, k emu ho nejvíce používali. U itel seznámí žáky s cílem hodiny bezpe nost a chování p i práci na PC. Práce u PC : U itel rozd lí žáky do skupin po ty ech žáci sestavují pravidla chování v po íta ové u ebn a zapisují na papír nebo do textového editoru Word..Samostatn zapnou PC, otev ou Word. Prezentují svá pravidla a p idávají do svého seznamu zásady ostatních. U itel vytiskne a vyv sí v po íta ové u ebn a v kmenové t íd.(nap. nejíst a nepít p i práci., pracovat v klidu a potichu, udržovat své místo v po ádku, správn používat klávesnici, myš, sluchátka, neni it je, ) b) žáci opakují periferie po íta e, základní pojmy užívané p i práci s PC. c) U itel s žáky vede rozhovor o internetu. Spole n si objas ují, že internet je skv lé místo, kde poznají vše, co je zajímá, mohou zde komunikovat s lidmi, kamarády odkudkoliv a mohou nalézt a hrát spoustu her. U itel upozorní, co by v žádném p ípad d lat nem li. (neuvád t své osobní údaje, protože neví, s kým komunikuje, neposílat svou fotku, nesd lovat v k, udržovat svá hesla v tajnosti,nedomlouvat si po internetu sch zku s n kým neznámým, pokud se na internetu objeví, co je neobvyklé, sv dosp lému, nev it všem informacím, ov ovat si je, ) Záv r : U itel shrne zásady správného a bezpe ného chování u PC. it se Rekapitulace: Žáci si p ipomenou periferie po íta e a základní pojmy užívané p i práci na PC. Žáci si upev ují pravidla bezpe ného a správného chování u PC. U itel opakuje pokyny pro zapnutí a vypnutí po íta e.

51 3. ro ník Ro ník: 3. P edm t: eský jazyk Opakování u iva 2. ro níku 1 vyu ovací hodina Pracovní sešit Alter 3 1.díl, u ebnice Alter 3 Elektronická u ebnice pro 3.ro ník Alter PC u ebna + po íta e, dataprojektor Prvouka, praktické innosti 2 x 20 minut Úvod (v u ebn PC) U itel rozd lí žáky do dvou skupin, objasní práci každé skupiny. Seznámí žáky s cílem hodiny. Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : a) žáci samostatn zapnou PC, dle pokyn u itele otev ou na ploše složku eský jazyk a program CJ Alter 3 b) žáci samostatn pracují na PC s programem elektronické u ebnice pracovní sešit str.3, z nabídky (na stránce dole) vybírají a dopl ují správná slova, hlásky do jednotlivých cvi ení c) žáci opakují u ivo 2. ro níku d lení slov, m kké a tvrdé souhlásky, samohláska u, ú, ; slabikotvorné r, l, psaní jmen (velká písmena) d) žáci dle pokynu u itele práci odevzdají (tla ítko odevzdat vlevo naho e) a ihned zjiš ují chyby ve své práci, spole n s u itelem opravují a zd vod ují e) žáci správným postupem zav ou program i složku 2. skupina u stol : žáci samostatn pracují v pracovním sešit zadané cvi ení na opakování u iva 2.ro. Žáci vyst ídají innost po 20 minutách. Rekapitulace: Žáci zajímavou formou procvi í a prohloubí u ivo 2. ro níku. Pomocí kontroly se sami p esv d í, zda u ivo ovládají nebo je musí ješt procvi ovat. Doporu uji pro využití do výuky nebo i pro domácí procvi ování v tišt né podob. U itel opakuje pokyny pro zapnutí a vypnutí po íta e. U itel aktivuje poznatky práce s elektronickou u ebnicí.

52 3. ro ník Ro ník: 3. P edm t: Prvouka Cesta do školy, bezpe nost, dopravní zna ky 1 vyu ovací hodina IAT (interaktivní tabule), pop. zp tný projektor + promítací plátno + PC, IA u ebnice Já a m j sv t 3, Pracovní karty s hrou, kostka, figurka Praktické innosti, eský jazyk, výtvarná výchova 35 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s IAT. Seznámí žáky s tématem hodiny Bezpe ná cesta do školy. Práce s IAT : U itel spustí IA u ebnici Já a m j sv t 3. U itel vede s žáky rozhovor o cest do školy. U itel zd raz uje pot ebu znalosti dopravních p edpis. U itel otevírá IA pracovní sešit - str. 8 a vybízí žáky k sestavení obrázku z dopravní situace. Obrázky podporují p edstavu u iva. - str. 9 žáci barevn dopl ují semafory a vysv tlují jejich funkci. - str. 7 k ížovka žák m umož uje opakovat názvy dopravních zna ek dopisují jen ásti názvu - str. 9 cv.5, 6 žáci p i azují názvy zna ek k obrázk m U itel otevírá IA u ebnici - str. 8, kde žáci t ídí dopravní zna ky do kategorií (zákazové, informativní, d) Žáci plní úkoly na interaktivní tabuli po jednom. U itel je vyvolává. Po spln ní kliknou na tla ítko ešení a kontrolují spole nou práci. Žáci si takto procvi ují u ivo a dopl ují si znalosti z 2.ro níku. Záv r U itel rozdá dvojicím žák hrací kartu s dopravní hrou, kde nejd íve žáci vybarví dopravní zna ky a po té za ínají hrát. Stoupnou-li na semafor, odpovídají na otázku. Mohou hrát dál, když je odpov správná nebo stojí, jedno kolo nehrají, p i odpov di chybné. Ke h e využívají hrací kostku a figurky. (IA prac.sešit str.10) Rekapitulace: Žáci se u í pracovat s interaktivní tabulí dostupného typu. U interaktivní tabule vidí, jak úkol plní spolužák, mohou jeho ešení opravit, uv domit si chybu. IA u ebnice umož uje žák m aktivn pracovat s pojmy.

53 3. ro ník Ro ník: 3. P edm t: eský jazyk Opakování u iva 2. ro níku párové souhlásky na konci slov 1 vyu ovací hodina Pracovní listy, psací pot eby Elektronická u ebnice pro 3.ro ník Alter PC u ebna + po íta e, dataprojektor Prvouka, praktické innosti 2 x 20 minut Úvod (v u ebn PC) U itel rozd lí žáky do dvou skupin, objasní práci každé skupiny. Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : a) žáci samostatn zapnou PC, samostatn vyhledají a otev ou na ploše složku eský jazyk a program CJ Alter 3 b) žáci samostatn pracují na PC s programem elektronické u ebnice pracovní sešit str.9, z nabídky (na stránce dole) vybírají a dopl ují správné hlásky, slova do jednotlivých cvi ení c) žáci opakují u ivo 2. ro níku párové souhlásky na konci slova d) žáci dle pokynu u itele práci trénují (tla ítko trénovat vlevo naho e) a ihned zjiš ují chyby ve své práci, pokud nev dí správnou odpov, konzultují to s u itelem e) žáci správným postupem zav ou program i složku 2. skupina u stol : žáci samostatn pracují na pracovním list zadané cvi ení Žáci vyst ídají innost po 20 minutách. Rekapitulace: Žáci zajímavou formou procvi í a prohloubí u ivo 2. ro níku. Pomocí okamžité kontroly se sami p esv d í, zda u ivo ovládají nebo je musí ješt procvi ovat. U itel opakuje pokyny pro zapnutí a vypnutí po íta e. U itel aktivuje poznatky práce s elektronickou u ebnicí a zautomatizovává tuto práci.

54 3. ro ník Ro ník: 3. P edm t eský jazyk Opakování u iva 2. ro níku párové souhlásky uvnit a na konci slov 1 vyu ovací hodina Karti ky slov 6 sad Elektronická u ebnice pro 3.ro ník Alter PC u ebna + po íta e, dataprojektor Prvouka, praktické innosti 2 x 20 minut Úvod (v u ebn PC) U itel rozd lí žáky do dvou skupin, objasní práci každé skupiny. Seznámí žáky s cílem hodiny. Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : a) žáci samostatn zapnou PC, samostatn vyhledají a otev ou na ploše složku eský jazyk a program CJ Alter 3 b) žáci samostatn pracují na PC s programem elektronické u ebnice pracovní sešit str.19, z nabídky (na stránce dole) vybírají a dopl ují správné hlásky, slova do jednotlivých cvi ení c) žáci opakují u ivo 2. ro níku párové souhlásky uvnit a na konci slova d) žáci dle pokynu u itele práci trénují (tla ítko trénovat vlevo naho e) a ihned zjiš ují chyby ve své práci, pokud nev dí správnou odpov, konzultují to s u itelem e) žáci správným postupem zav ou program i složku 2. skupina u stol : žáci ve dvojici pracují s karti kami slov, které t ídí podle dopln né párové souhlásky do daných sloupe k. Žáci vyst ídají innost po 20 minutách. Rekapitulace: Žáci zajímavou formou procvi í a prohloubí u ivo 2. ro níku. Pomocí okamžité kontroly se sami p esv d í, zda u ivo ovládají nebo je musí ješt procvi ovat. U itel opakuje pokyny pro zapnutí a vypnutí po íta e. U itel aktivuje poznatky práce s elektronickou u ebnicí.

55 3. ro ník Ro ník: 3. P edm t: Matematika Opakování u iva 2. ro níku s ítání a od ítání do 100 s p echodem desítky 1 vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e, dataprojektor Domino Prvouka, praktické innosti, eský jazyk 2 x 20 minut Úvod (v u ebn PC) U itel seznámí žáky se zam ením vyu ovací hodiny procvi ování s ítání a od ítání do 100. Rozd lí žáky do dvou skupin, objasní práci každé skupiny. Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : a) žáci samostatn zapnou PC, samostatn vyhledají a otev ou internet b) žáci pracují podle pokyn u itele, spole n otev ou aktivní odkaz c) u itel opakuje postup pro otev ení web-stránek d) žáci se seznámí s webovými stránkami, s hlavním menu e) žáci kliknou na matematiku a vyhledají Po ítáme do 100 test ( ze dne ) a procvi ují u ivo dle pokyn stránek (pro šikuly Po ítáme v oboru ísel Josef Lada ze dne , skládání obrázk ) f) žáci správným postupem zav ou program 2. skupina u stol : žáci ve dvojici(trojici, tve ici) hrají domino zam ené na pam tné po ítání do Domino - s ítání a od ítání do autor: Mgr. Zden k Vlk Žáci vyst ídají innost po 20 minutách. Rekapitulace: Žáci veselou formou procvi í a zopakují matematické u ivo 2. ro níku. Pomocí okamžité kontroly se žáci p esv d í o správnosti a záv rem i u itel získá. p ehled o výsledcích práce žáka po et správných odpov dí a úsp šnost. U itel pracuje s internetem, zpracovává a vyhodnocuje výukový materiál. Žáci se seznamují s aktivním druhem výuky. Žáci se nau í orientovat v programu. Za ízení u ebny umož uje st ídání metod a práce žák.

56 Ro ník: ro ník P edm t: Prvouka Místo, kde žijeme 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, PC pro skupiny Psací pot eby, pracovní listy s testem, osnovou pro práci na PC eský jazyk, praktické innosti, výtvarná výchova 45 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s IAT U itel seznámí žáky se zam ením vyu ovací hodiny Místo, kde žijeme. Žáci procvi ují probírané u ivo. Práce s IAT a) U itel spustí p ipravenou prezentaci o svém m st.(vytvo ena z fotografií starých i sou asných) Žáci spole n pojmenovávají významné stavby, ásti svého m sta. Záv rem této innosti vyzkouší znalosti v testu, který je zam en na 10 významných staveb m sta a jejich názvy.(kontrola prob hne spojením staveb a jejich názv na IAT) b) U itel seznámí žáky na IAT s webovými stránkami svého m sta prohlédnou si nabídku a po té se ve skupinách, které vytvo í u itel, pustí do prohlídky stránek na PC. Žáci vyhledávají a zaznamenávají informace dle osnovy na pracovním list.(historie, památky, starosta, místostarosta, ) Záv rem žáci prezentují vyhledané informace, pop ípad opravují nedostatky v jejich práci. Rekapitulace: Prezentaci o svém m st vytvo í u itel. Žáci se u í orientovat na webových stránkách svého m sta, vyhledávat informace a to za pomoci svých spolužák i u itele.. Na interaktivní tabuli žáci aktivn pracují s pojmy, opakují práci s IAT.

57 3. ro ník Ro ník: 3. P edm t: eský jazyk Vyjmenovaná slova po B 1 vyu ovací hodina IAT (interaktivní tabule), pop. zp tný projektor + promítací plátno + PC, u ebnice, pracovní sešit Alter pro 3.ro ník Prvouka, praktické innosti 20 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s IAT, sám zapne PC a IAT. Seznámí žáky s tématem hodiny práce s prezentací vyjmenovaných slov po B (autor Mgr. Petra Mudrová - Vyjmenovaná slova po B s kartami; Žáci si p ipraví 5 karti ek s m kkým i a 5 s tvrdými y, volný list papíru nebo stírací tabulku a fix. Práce s IAT : a) Žáci pracují dle prezentace a pokyn u itele, skládají ve správném po adí m kká a tvrdá i,y., která vždy po 5 slovech za pomoci IAT kontrolují a zapisují výsledky dohodnutým zp sobem. b) Žáci si chybn dopln ná slova objas ují, hledají p íbuzná slova. Žáci pokra ují v práci s vyjmenovanými slovy v u ebnici a pracovním sešit. Rekapitulace: U itel vyhledává vhodnou prezentaci, využívá vhodného materiálu. Žáci zábavnou formou procvi ují u ivo vyjmenovaných slov po B. Pomocí okamžité kontroly u ivo upev ují. Prezentace je velmi vhodná pro zpest ení výuky vyjmenovaných slov..

58 Ro ník: ro ník P edm t: Matematika Násobení vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e Psací pot eby, pracovní listy Praktické innosti, eský jazyk, výtvarná výchova, prvouka 2 x 20 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s PC, rozd lí je na dv skupiny. Seznámí žáky s tématem hodiny násobení 0-10 U itel rozdá žák m pracovní listy na procvi ování násobk 2-10 Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : Žáci samostatn zapnou po íta, zadají heslo a vyhledají, otev ou internet. Žáci, dle pokyn u itele, zadají internetové stránky otev ou matematiku 1.stupe, dále matematiku pro 3.ro ník. Pomoci filtru vyhledají požadované cvi ení násobení 0-10 a za nou procvi ovat. Vypln né cvi ení žáci nechají zkontrolovat a oznamují své výsledky u iteli. Pokra ují v dalších cvi eních. Žáci ukon í svou práci na PC zav ením posledního cvi ení. 2. skupina u stol : Žáci si opakují násobky 2-10 pomocí pracovních list - Kreslíme zví átka, násobky dvou až deseti, autor Monika Schejbalová ( Záv r U itel skupiny žák po 20ti minutách (p ibližn ) vym ní. Rekapitulace: U itel pracuje s vhodnými odkazy, vyhledává vhodná cvi ení.pro procvi ování u iva. Žáci procvi ují u ivo, sledují chybnost a rychlost své práce. Pomocí okamžité kontroly u ivo upev ují a zafixovávají.

59 3. ro ník Ro ník: 3. tení s porozum ním 1 vyu ovací hodina IAT (interaktivní tabule), pop. zp tný projektor + promítací plátno + PC, u ebnice Praktické innosti, matematika, výtvarná výchova, prvouka 35 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s IAT Seznámí žáky s tématem hodiny práce s textem - prezentace (autor Mgr. Renata Nogolová Jirk v interaktivní p íb h; Práce s IAT : a) U itel spustí prezentaci. Žáci pracují dle pokyn u itele. Spole n tou Jirk v p íb h a využívají možnosti ovlivnit, zm nit p íb h dle nabídky. Rozhodují, kam Jirka o prázdninách pojede, nadále mu radí, spole n s ním po ítají a eší situace. Záv r Žáci mohu své tení doplnit svým prázdninovým vypráv ním i ho písemn zapsat nebo ve vypráv ní zvolit jiné ešení a s Jirkou se vypravit za jiným prázdninovým dobrodružstvím. V jiné vyu ovací hodin mohou toto vypravování doplnit zajímavou kresbou nebo po etními úkoly. Rekapitulace: U itel pracuje s vhodnými odkazy, vyhledává vhodnou prezentaci do literatury, využívá vhodného materiálu. Žáci si rozši ují slovní zásobu, vedou rozhovory na dané téma, zamýšlí se nad tématem. Pomocí této prezentace rozvíjí žáci kreativitu, schopnost ešení problém.

60 Ro ník: ro ník Úse ka, p ímka, polop ímka 1 vyu ovací hodina IAT (interaktivní tabule), pop. zp tný projektor + promítací plátno + PC, pracovní sešit Praktické innosti, matematika, výtvarná výchova, prvouka 35 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s IAT Seznámí žáky s tématem hodiny Úse ka, p ímka, polop ímka Práce s IAT : U itel spustí p edem p ipravenou prezentaci Rýsování to je hra ka, autor Mgr. Božena Holubová. Žáci pracují spole n na IAT a zárove n které úkoly do geometrických sešit. Opakují si u ivo z geometrie úse ka, p ímka, polop ímka, jejich m ení, rýsování. Záv r. U itel hodnotí práci žák na IAT i v sešitech, doporu uje nápravu v rýsování v postupu i kvalit. Rekapitulace: U itel pracuje s vhodnými odkazy, vyhledává vhodnou prezentaci do geometrie. Žáci se u í pracovat, rýsovat na IAT. Prezentace je velice názorná, napomáhá žák m opakovat postupy rýsování. Prezentace zopakuje velkou ást geometrického u iva a to docela zábavnou formou. Je vhodné ji dopl ovat prací do sešit dle uvážení u itele.

61 3. ro ník Ro ník: 3. Voda, kolob h vody v p írod 1 vyu ovací hodina IAT (interaktivní tabule), pop. zp tný projektor + promítací plátno + PC, IA u ebnice Já a m j sv t, pracovní sešit, psací pot eby Praktické innosti, eský jazyk, výtvarná výchova 45 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s IAT U itel seznámí žáky s tématem hodiny - Voda jedna z podmínek života Práce s IAT : U itel spustí IA u ebnici Já a m j sv t 3 str. 28, 29 Zadává úkoly k zamyšlení, v jaké podob se voda v p írod vyskytuje? Kde je sladká voda?...prezentuje fotografie slané a sladké vody. Pomocí prezentace osv tluje kolob h vody v p írod, který po vysv tlení spustí na videozáznamu.. Dále žáci pracují s interaktivním pracovním sešitem str. 35, 36 a vlastním pracovním sešitem. Žák je vždy pro kontrolu práce vyzván ke spln ní úkolu na IAT. Záv r. Žáci spole n s u itelem shrnou u ivo o vod, ob h vody v p írod. Rekapitulace: U itel a žáci vhodn pracují s IA u ebnicí, využívají jejích odkaz. Žáci si rozši ují slovní zásobu, vedou rozhovory na dané téma, zamýšlí se nad tématem. Žáci prohlubují práci s IA u ebnicí a pracovním sešitem.

62 3. ro ník Ro ník: 3. Vyjmenovaná slova po B - procvi ování 1 vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e Psací pot eby, pracovní listy Praktické innosti, eský jazyk, výtvarná výchova, prvouka, matematika 40 minut slov Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s PC, rozd lí je na dv skupiny. Seznámí žáky s tématem hodiny procvi ování vyjm.slov po B, psaní i,y U itel rozdá žák m pracovní listy na procvi ování. Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : Žáci samostatn zapnou po íta, zadají heslo a vyhledají, otev ou internet. Žáci, dle pokyn u itele, zadají internetové stránky otev ou eský jazyk 1.stupe, dále eský jazyk pro 3.ro ník. Pomoci filtru vyhledají požadované cvi ení vyjmenovaná slova po B a za nou procvi ovat. Vypln né cvi ení žáci nechají zkontrolovat a oznamují své výsledky u iteli. Pokra ují v dalších cvi eních. Žáci ukon í svou práci na PC zav ením posledního cvi ení. 2. skupina u stol : Žáci pracují na pracovních listech Ukrytá vyjmenovaná slova po B autorky Mgr.Mirky Barto ové(samostatn, p ípadn ve dvojicích) Pracovní listy jsou ur eny k hravému procvi ování a fixaci ady vyjmenovaných po B. Žáci odhalují ukrytá vyjmenovaná slova v textu a snaží se je objevit z popisu U itel skupiny žák po 20ti minutách (p ibližn ) vym ní. Záv r U itel zhodnotí práci žák ve vyu ovací hodin. Rekapitulace: U itel pracuje s vhodnými odkazy, vyhledává vhodné materiály pro výuku. Žáci si dle svého tempa procvi ují u ivo vyjmenovaných slov po B. Žáci prohlubují spolupráci se spolužáky.

63 3. ro ník Ro ník: 3. Délka jednotky, m ení 2 vyu ovací hodiny IAT (interaktivní tabule), pop. zp tný projektor + promítací plátno + PC, prezentace, pracovní list, psací pot eby, m idla délky Praktické innosti, eský jazyk, výtvarná výchova, matematika 2 x 45 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s IAT U itel seznámí žáky s tématem hodiny M ení délky, jednotky Práce s IAT : U itel spustí na IAT prezentaci M ení délky výuka 1.st. lov ka a p íroda, 3.ro ník U itel zadává úkoly k zamyšlení, co vše se dá zm it. Prezentace prozrazuje žák m, jak se m ilo d íve, žáci zkouší prakticky a zjiš ují nep esnosti m ení. Poznávají délková m idla dnes užívaná. U í se, jak správn postupovat p i m ení., poznávají jednotky délky. Dále žáci pracují na IAT a zárove do pracovního listu M ení délky_pracovní list výuka 1.st. lov ka a p íroda, 3.ro ník Postupn plní úkoly. (m í na kroky, stopy, palce, porovnávají m ení, eší tajenku s délkovými m idly,rozhodují o správném m ení, zkouší m it r znými m idly a nakonec se zabývají jednotkami délky. Pracovní list slouží žák m jako u ební materiál. Záv r. Žáci spole n s u itelem shrnou u ivo o m ení délky, jednotkách. Rekapitulace: U itel a žáci vhodn pracují s IAT, využívají odkaz. Žáci se seznamují s m ením d íve i dnes, zkouší m it délku, rozši ují si znalosti o jednotkách délky. Žáci si vytvá ejí svou inností u ební materiál. Praktické úkoly vedou žáky k aktivit a innosti.

64 3. ro ník Ro ník: 3. Práce s poezií, rýmy 1 vyu ovací hodina IAT (interaktivní tabule), pop. zp tný projektor + promítací plátno + PC, Praktické innosti, prvouka 40 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s IAT U itel seznámí žáky s tématem hodiny Text um lecký, text odborný. Práce s IAT : a) U itel spustí p ipravenou prezentaci Co píše o ptácích básník a co ornitolog? autor Regina Mihulová, ze dne b) Žáci se zamýšlí nad textem, rozhodují, zda jde o text um lecký i odborný. Žáci porovnávají text básn a odborný text, hledají podobnosti. Žáci na IAT adí verše správn za sebou, hledají a p i azují básni i odbornému textu správný název, nadpis. Záv r U itel vytvo í skupiny žák, kte í dopl ují odborný text informacemi z encyklopedií.žák m m že být nabídnuta innost tvorby básní na dané téma. Žáci prezentují svou práci a hodnotí práci skupiny. Rekapitulace: U itel pracuje s vhodnými odkazy, vyhledává vhodnou prezentaci do literatury, využívá vhodného materiálu. Žáci si rozši ují slovní zásobu, vedou rozhovory na dané téma, zamýšlí se nad tématem. Žáci pochopí rozdíl mezi textem um leckým a odborným. U í se pracovat s IAT, dále i ve skupinách.

65 Ro ník: ro ník Slovní úlohy 1 vyu ovací hodina IAT (interaktivní tabule), pop. zp tný projektor + promítací plátno + PC, Praktické innosti, eský jazyk, výtvarná výchova, 2 x 20 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s IAT U itel seznámí žáky s tématem hodiny Slovní úlohy. Rozd lí žáky ve t íd do dvou skupin. Práce ve skupinách : 1. skupina u IAT : a) U itel spustí vytvo enou prezentaci se zadáním slovních úloh, které spole n s žáky eší každý žák jde kousek ešení zapsat na IAT(zápis, ešení, odpov ). b) Žáci spojují zápisy slovních úloh se správným ešením p íkladem c) Žáci hledají a p i azují k zadání slovní úlohy správné ešení. 2. skupina u stol : Žáci ve dvojicích pracují s kartami slovních úloh. Slovní úlohy hrací karty pro t e áky, autor Mgr. Petra Chmerková Golová Materiál obsahuje dv sady karet. Žáci si procvi í tení s porozum ním, po etní operace s p irozenými ísly v oboru do 100 a logické myšlení. Obdoba práce s interaktivní tabulí, p i azují k zápis m správné ešení a po správném se azení jim vyjde ešení tajenky, dále adí zápisy úloh k zadání apod. U itel skupiny žák po 20ti minutách (p ibližn ) vym ní Záv r Žáci vypracují slovní úlohu dle vlastního výb ru z IAT do školních sešit. U itel zhodnotí práci v hodin. Rekapitulace: U itel p ipraví prezentaci slovních úloh vhodnou pro t etí ro ník. Žáci se u í pracovat na IAT i s ní. Spole n eší, vnímají a opravují chyby. innost u stolk pomocí manipulace s kartami vede žáky ke tení s porozum ním, nabízí jim ešení, které by mohlo být pro n které žáky vypracovat obtížné. Žáci se u í rozd lovat innost, spolupracovat. Žáci vnímají správný postup ešení slovních úloh.

66 3. ro ník Ro ník: 3. Písemné s ítání do vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e Psací pot eby, pracovní listy Praktické innosti, eský jazyk, Výtvarná výchova, Prvouka, Matematika 2 x 20 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s PC, rozd lí je na dv skupiny. Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : a) žáci samostatn zapnou PC, samostatn vyhledají a otev ou na ploše složku Matematika a výukový program Terasoft Pohádková matematika. b) žáci si otev ou 3.ro ník 2. ást, u ivo písemného s ítání do 1000 c) žáci zapisují výsledek p íkladu, který je ihned kontrolován. d) žáci si mohou sledovat po et správných a nesprávných ešení, u itel sledije záv re né zhodnocení žákova výkonu e) žáci správným postupem zav ou program i složku 2. skupina u stol : Žáci pracují na pracovních listech, kde procvi ují shodné u ivo písemnou formou po vy ešení všech p íklad a se azení výsledk získávají tajenku, která je kontrolou správnosti ešení. U itel skupiny žák po 20ti minutách (p ibližn ) vym ní Záv r U itel nechá žáky zhodnotit výsledky práce a vede je k domácímu procvi ování v p ípad pot eby. Rekapitulace: Žáci prohlubují práci s programem Matematika TERASOFT. Práce u po íta e je zam ena na individuální práci s chybou. U itel pracuje s vhodnými odkazy, vyhledává vhodný program k výuce.

67 3. ro ník Ro ník: 3. Numbers vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e, dataprojektor Psací pot eby, pracovní sešity eský jazyk, hudební výchova 2 x 20 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s PC, rozd lí je na dv skupiny. Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : a) žáci samostatn zapnou PC, samostatn vyhledají a otev ou na ploše složku Jazyky a výukový program Terasoft Angli tina 1. b) žáci si otev ou tématický okruh Nubers nejd íve si poslechnou správnou výslovnost íslic - pokusí se p i azovat slova k obrázk poslech - nakonec k sob adí psaná ísla a obrázky c) žáci správným postupem zav ou program i složku 2. skupina u stol : Žáci vypracovávají zadanou práci v pracovních sešitech, kde je nápomocen u itel. U itel skupiny žák po 20ti minutách (p ibližn ) vym ní. Záv r U itel shrne u ivo a zhodnotí práci na PC i v pracovních sešitech. Rekapitulace: U itel zajistí, vyhledá vhodný program pro výuku u iva. Žáci si rozši ují slovní zásobu v anglickém jazyku a naslouchají správné výslovnosti. Získávají nové zkušenosti s programem v anglickém jazyku.

68 3. ro ník Ro ník: 3. P edm t: eský jazyk Vyjmenovaná slova po L - úvod 1 vyu ovací hodina IAT (interaktivní tabule), pop. zp tný projektor + promítací plátno + PC, Praktické innosti, výtvarná výchova, prvouka 2 x 20 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s IAT, rozd lí je na dv skupiny. Seznámí žáky s tématem hodiny seznámení s vyjm.slovy po L, opak vyjm.slov po B Práce ve skupinách : 1. skupina u IAT : a) U itel spustí prezentaci vyjmenovaných slov po L- Po adí a význam vyjmenovaných slov po L, auto i Petra Novotná, Miloš Novotný b)prezentace seznamuje žáky s po adím vyjmenovaných slov po l a jejich základním významem. Sou ástí prezentace jsou i p ehledy nej ast jších p íbuzných slov k jednotlivým vyjmenovaným slov m. 2. skupina u stol : Žáci si ve trojicích, tve icích, které sami vytvo í, opakují vyjmenovaná slova po B pomocí hry domino. Didaktická hra domino ( ada vyjmenovaných slov pob), autor Miloš Novotný U itel skupiny žák po 20ti minutách (p ibližn ) vym ní Záv r Zhodnocení hodiny, píse D.Patrasové Vyjmenovaná slova po L Rekapitulace: U itel vyhledává vhodnou prezentaci, využívá vhodného materiálu. Žáci si rozši ují slovní zásobu, seznamují se s vyjmenovanými slovy po L, spojují si je s obrázkovým materiálem.. Didaktická hra domino opakuje s žáky adu vyjmenovaných slov po b, u í je vzájemné spolupráci v malé skupin a jednoduché sebekontrole.

69 Ro ník: ro ník P edm t: Hudební výchova Hudební nástroje, druhy not, notová osnova 1 vyu ovací hodina IAT (interaktivní tabule), pop. zp tný projektor + promítací plátno + PC, pracovní listy Praktické innosti, eský jazyk, výtvarná výchova 30 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s IAT U itel seznámí žáky s tématem hodiny Hudební nástroje, druhy not, notová osnova Práce s IAT : U itel spustí prezentaci Hudební nástroje, druhy not, notová osnova, autor Dagmar Jirásková Žáci za pomoci prezentace procvi ují u ivo o hudebních nástrojích spojují nástroj s názvem, o notách - prozrazují název dle délky jejího trvání a nakonec pracují s notovým zápisem skládají notový zápis dle zadání.. Žák je vždy pro kontrolu práce vyzván ke spln ní úkolu na IAT. Záv r. Žáci procvi ují totéž u ivo na pracovním list. Na záv r si vyberou zp v písn dle svého p ání. Rekapitulace: U itel pracuje s vhodnými odkazy, vyhledává vhodnou prezentaci z hudební výchovy, využívá vhodného materiálu. Žáci si aktivn prohlubují znalosti o hudebních nástrojích, notách, notové osnov. Žáci se u í pracovat s interaktivní tabulí dostupného typu. U interaktivní tabule vidí, jak úkol plní spolužák a m žou jeho ešení opravit, uv domit si chybu.

70 Ro ník: ro ník P edm t: eský jazyk a literatura Vyjmenovaná slova po L - procvi ování 1 vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e, dataprojektor, Karty s hrou, hrací kostky s i,y, figurky Praktické innosti 2 x 20 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s PC, rozd lí je na dv skupiny. Seznámí žáky s tématem hodiny procvi ování vyjm.slov po l, psaní i,y U itel rozdá žák m pracovní listy na procvi ování Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : Žáci samostatn zapnou po íta, zadají heslo a vyhledají, otev ou internet. Žáci, dle pokyn u itele, zadají internetové stránky otev ou eský jazyk 1.stupe, dále eský jazyk pro 3.ro ník. Pomoci filtru vyhledají požadované cvi ení vyjmenovaná slova po L a za nou procvi ovat. Vypln né cvi ení žáci nechají zkontrolovat a oznamují své výsledky u iteli. Pokra ují v dalších cvi eních. Žáci ukon í svou práci na PC zav ením posledního cvi ení. 2. skupina u stol : Žáci si opakují vyjmenovaná slova po L pomocí hry : Hra vyjmenovaná slova po L, autor Mgr. Mirka Gargo ová, Každý hrá postaví svou figurku na start a hází kostkou. Padne-li mu i, postoupí Na nejbližší slovo, kde se musí doplnit m kké i. Podobn postupuje, hodí-li tvrdé y. Vít zí hrá, který dojde první do cíle. Pokud hrá ur í i/y špatn, jedno kolo nehraje. Jestliže se žáci nemohou shodnout na správném ešení, mohou využít hledání slova na internetu nebo v Pravidlech školního pravopisu. U itel skupiny žák po 20ti minutách (p ibližn ) vym ní Záv r : U itel nabídne hru k využití o p estávkách i doma. Rekapitulace: U itel vyhledává a pracuje s vhodnými odkazy. Žáci si prohlubují znalosti o vyjmenovaných slovech a slovech p íbuzných. U í se pracovat s PC i Pravidly školního pravopisu.

71 3. ro ník Ro ník: 3. P edm t: Matematika P irozená ísla do vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e, dataprojektor, eský jazyk, praktické innosti 2 x 20 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s PC, rozd lí je na dv skupiny. Seznámí žáky s tématem hodiny p irozená ísla do 1000 Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : Žáci samostatn zapnou po íta, zadají heslo, vyhledají, otev ou složku Matematika a zvolí program Terasoft Pohádková matematika(pm 3A). Žáci, dle pokyn u itele, zadají 3.ro ník 1. ást. Procvi ují a prohlubují u ivo íselná ada, rozklad ísel, íselná osa, tení íselné osy,. d) Žáci ukon í innost na PC vypnutím programu. 2. skupina u stol : Žáci si procvi ují v matematických minutovkách (Prodos) dle zadání u itele. Práci odevzdávají ke kontrole. U itel skupiny žák po 20ti minutách (p ibližn ) vym ní Pomáhá ob ma skupinám., p ípadn osv tluje u ivo. Záv r U itel zhodnotí v domosti žák a práci ve vyu ovací hodin. Rekapitulace: U itel využívá vhodného výukového programu. Žáci se nau í orientovat v programu. Žáci se svým tempem zdokonalují v u ivu, p ípadné chyby ihned opravují nebo si je nechají vysv tlit u itelem. V samostatné práci získávají p ehled o své úsp šnosti.

72 3. ro ník Ro ník: 3. P edm t: Matematika Bod, p ímka, úse ka 1 vyu ovací hodina Hlasovací za ízení, zp tný projektor + promítací plátno + PC, pracovní listy Matematika - geometrie Praktické innosti, eský jazyk 2 x 15 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s dataprojektorem a plátnem. Seznámí žáky s tématem hodiny bod, úse ka, p ímka.(návaznost na minulou hodinu s prezentací) U itel rozdá žák m hlasovací za ízení, zopakuje manipulaci s tímto za ízením, upozorní na správné zacházení. U itel rozd lí žáky do dvou skupin. Práce ve skupinách : 1. skupina / hlasovací za ízení : a) žáci se p emístí, s hlasovacím za ízením, k promítacímu plátnu, u itel spustí prezentaci vytvo enou v programu TurningPoint 2006 b) u itel zopakuje postup pro hlasování, upozorní, kdy je hlasování ukon eno, jak mají žáci správn manipulovat se za ízením c) žáci pracují podle pokyn u itele, spole n tou zadání samostatn hlasují 2. skupina u stol : Žáci pracují samostatn v pracovním sešitu opakují m porovnávání. Kontrola je vhodná spole n s u itelem ení úse ek, Záv r U itel skupiny žák po 15ti minutách (p ibližn ) vym ní Rekapitulace: U itel pracuje v programu TurningPoint 2006, vytvá í vhodnou prezentaci pro výuku. U itel postupn zautomatizovává innost s hlasovacím za ízením. Žáci pracují s hlasovacím za ízením, ú astní se aktivního druhu výuky. Získávají p ehled o svých znalostech u iva geometrie.

73 3. ro ník Ro ník: 3. P edm t: Výtvarná výchova Výtvarné vyjad ování pomocí elektronických prvk 1 vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e Praktické innosti, eský jazyk, prvouka 40 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s PC. Seznámí žáky s tématem hodiny - seznámení s kreslením na po íta i. U itel rozd lí žáky do dvojic. Práce na PC : Žáci samostatn zapnou po íta, zadají heslo a vyhledají, otev ou složku Kreslení a otev ou program Kreslení pro d ti. Nejprve se seznámí s programem a jeho nabídkou. Vždy jeden z nich ur enou nabídku ( omalovánky, omalovánky s úkoly z výuky, ) otev e, prohlédnou si ji a zav e. Žáci kliknou na nový list a spole n s u itelem projdou nabídku, možnosti nástroj.( barva, velikost, písmo, ) U itel vysv tluje za pomoci dataprojektoru a plátna. Dvojice žák se pokusí pokusem a omylem vytvo it zajímavý obrázek. Spole n s u itelem se pokusí obrázek uložit do složky. Záv r : Nejzda ilejší obrázky, dle hlasování žák i u itele, u itel vytiskne a vyv sí ve t íd. Rekapitulace: U itel vyhledává a využívá vhodného programu. Vysv tluje základní ovládání programu. Žáci se seznamují s programem, u í se v n m orientovat. Žáci se ve dvojicích za pomoci u itele snaží o vytvo ení prvních po íta ových kreseb dopln ných textem.

74 3. ro ník Ro ník: 3. P edm t: eský jazyk a literatura Vyjmenovaná slova po M 1 vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e, karty didaktické hry Praktické innosti, výtvarná výchova 2 x 20 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s PC, rozd lí je na dv skupiny. Seznámí žáky s tématem hodiny Procvi ování vyjmenovaných slov po M Žáci znají adu vyjmenovaných slov po M i slova p íbuzná. Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : Žáci samostatn zapnou po íta, zadají heslo, vyhledají, otev ou složku eský jazyk a zvolí program Terasoft Vyjmenovaná slova. Žáci, dle pokyn u itele, zadají procvi ování a vyberou si z možností procvi ovat vyjmenovaná slova ve výrazech nebo v tách. Zadávají vyjmenovaná slova po M, mohou nastavit as v sekundách a po et výraz i v t. Zpo átku je dobré nastavení ponechat p vodní. d) Objeví-li se problémy se slovy, žák se vrací do výuky a naopak, pokud vše zvládá, odm nou m že být testování. e) Žáci ukon í innost na PC vypnutím programu. 2. skupina u stol : Žáci si procvi ují ve dvojicích vyjmenovaná slova po M pomocí didaktické výukové hry s karti kami, kde se u í základnímu významu vyjmenovaných slov po M. Didaktická hra(základní význam vyjmenovaných slov po m), autor Miloš Novotný, U itel skupiny žák po 20ti minutách (p ibližn ) vym ní Rekapitulace: U itel pracuje s vhodnými odkazy, vyhledává a využívá vhodného materiálu. Žáci se u í základnímu významu vyjmenovaných slov po m, rozši ují si slovní zásobu. Orientují se v programu Terasoft a využívají ho pro zdokonalení ve výuce. Žáci se u í spolupráci v malé skupin, jednoduché sebekontrole.

75 3. ro ník Ro ník: 3. P edm t: eský jazyk a literatura K.J.Erben 1 vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e, IAT (interaktivní tabule), pop. zp tný projektor + promítací plátno + PC, pracovní listy Praktické innosti, výtvarná výchova 45 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s PC, rozd lí je do skupin po dvou, t ech nebo ty ech.(dle schopností žák ) Seznámí žáky s tématem hodiny Spisovatel Karel Jaromír Erben U itel rozdá žák m pracovní listy s osnovou hledání. Práce ve skupinách : Žáci samostatn zapnou po íta, zadají heslo a vyhledají, otev ou internet vyhledáva google. Dle pokyn u itele žáci zadají jméno Karel Jaromír Erben. Seznámí se s r znými odkazy a otev ou si otev enou encyklopedii Wikipedie. Seznámí se s obsahem a samostatn se snaží pracovat podle osnovy na pracovním listu. Rozd lí si role ve skupin.(hledání, p ed ítání, zapisování,.) Po ukon ení vyhledávání se za pomoci u itele, který vše ukazuje na plátnu, pokusí stáhnou fotografii Erbena na nový list ve Wordu a své poznámy k ní doplnit. Práce lze vytisknout(též za pomoci u itele), v následující hodin prezentovat p ed žáky a vystavit je ve t íd. Žáci ukon í svou práci na PC zav ením programu a internetu. Záv r : U itel zhodnotí práci ve skupinách. Osnova : kdy, kde se narodil, kdo to byl, kde studoval, p sobil, s kým se stýkal, co sbíral, co bylo výsledkem sb ratelské innosti, jeho díla Rekapitulace: U itel pracuje s vhodnými odkazy. Žáci se u í vyhledávat, využívat p ístupné informace pomocí internetu. Seznamují se s otev enou encyklopedií a jejím obsahem Rozši ují si slovní zásobu, vedou rozhovory na dané téma, zamýšlí se nad tématem. Jsou vedeni k prezentaci své innosti.

76 Ro ník: ro ník P edm t: Matematika Pam tné s ítání a od ítání do vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e Psací pot eby, pracovní listy Praktické innosti, eský jazyk, výtvarná výchova 2 x 20 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s PC, rozd lí je na dv skupiny. Seznámí žáky s tématem hodiny s ítání a od ítání do 1000 U itel rozdá žák m pracovní listy na procvi ování Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : Žáci samostatn zapnou po íta, zadají heslo a vyhledají, otev ou internet. Žáci, dle pokyn u itele, zadají internetové stránky c) Vyhledají požadované cvi ení s ítání dvou ísel do 1000 a za nou procvi ovat. Jsou omezováni asem a po kontrole zjistí, jaká známka by je ekala za tuto kvalitní a hbitou práci. Žáci ukon í svou práci na PC zav ením posledního cvi ení. 2. skupina u stol Žáci si opakují s ítání a od ítání do 1000 na pracovních listech, autor Vla ka Mrnuštíková Záv r U itel skupiny žák po 20ti minutách (p ibližn ) vym ní Rekapitulace: U itel pracuje s vhodnými odkazy, vyhledává vhodné materiály. Žáci omezeni asem se snaží správn po ítat p íklady do Po ítání do 1000 upev ují i na pracovních listech, což je pro n snazší z d vodu tišt né podoby. U itel sleduje výsledky práce, získává p ehled o práci žák.

77 3. ro ník Ro ník: 3. P edm t: Prvouka Rostliny na ja e 1 vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e Psací pot eby, pracovní listy, fotografie rostlin, karty s popisem rostlin Praktické innosti, eský jazyk, výtvarná výchova 2 x 20 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s PC, rozd lí je na dv skupiny. Seznámí žáky s tématem hodiny Rostliny na ja e, jejich stavba U itel rozdá žák m pracovní listy na procvi ování Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : Žáci samostatn zapnou po íta, zadají heslo a vyhledají, otev ou složku P írodov da a program Terasoft P írodov da, rostliny a houby výuka. Žáci se nejd íve zabývají stavbou t la rostlin, kde spojují názvy se správnou ástí. Opakují a prohlubují u ivo ze 2.t ídy. Seznamují se s jarními rostlinami na fotografiích, o kterých mohou informace samostatn íst nebo pomoci sluchátek poslouchat.(dyslektici). Žáci ukon í svou práci na PC zav ením programu. 2. skupina u stol : Žáci ve skupinách po ty ech k popisu p i azují fotografii jarní rostliny. Totéž samostatn spojují na pracovních listech Záv r : Žáci hodnotí své v domosti o rostlinách, hodnotí svou innost ve skupinách. U itel skupiny žák po 20ti minutách (p ibližn ) vym ní. Rekapitulace: U itel pracuje s vhodnými odkazy, vyhledává, po izuje vhodné fotografie rostlin. Žáci se u í využívat PC jako prost edku k získávání informací do prvouky. U í se orientovat ve výukovém programu i textu. Práce ve skupin vede žáky ke spolupráci, v tší jistot.

78 3. ro ník Ro ník: 3. P edm t: eský jazyk a literatura Slovní druhy 1 vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e, dataprojektor, Program Pon škola Chrudim, karti ky se slovními druhy, karty, pracovní listy Praktické innosti, výtvarná výchova, prvouka 3 x 15 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s PC, rozd lí je na t i skupiny. Seznámí žáky s tématem hodiny slovní druhy Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : Žáci samostatn zapnou po íta, zadají heslo a vyhledají, otev ou složku eský jazyk, program Pon škola Chrudim Hra se slovními druhy. Žáci dle pokyn po íta e vyhledávají z nabídky obrázk katru s požadovaným slovním druhem. Sledují svou úsp šnost. Ihned vidí správnost i nesprávnost výb ru. Po ukon ení hry po íta vyhodnotí úsp šnost. 2. skupina u stol : Žáci jsou rozd leni po dvou a pracují s karti kami r zných slovních, které t ídí na kartu s p edtišt nými názvy slovních druh. 3. skupina u stol : Žáci pracují na tišt ných pracovních listech, kde vybarvují jen slova daného ohebného slovního druhu. Kontrola vybarvena vždy íslice slovního druhu. Slovní druhy, autor Svatopluk Mareš, U itel skupiny žák po 15ti minutách vym ní. Záv r U itel zhodnotí práci v hodin. Rekapitulace: U itel pracuje s vhodnými odkazy, využívá vhodného materiálu. Žáci pracují svým tempem, fixují slovní druhy do pam ti. U í se spolupráci, pomoci. St ídání innosti je vede k vyšší aktivit i pozornosti.

79 3. ro ník Ro ník: 3. P edm t: eský jazyk - sloh Vypravování dle obrázkové osnovy 1 vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e, dataprojektor, Obrázková osnova vytvo ena ve Wordu Výtvarná výchova, prvouka 30 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s PC, rozd lí žáky do dvojic. Seznámí žáky s tématem hodiny práce s obrázkovou osnovou. Práce u PC : Žáci samostatn zapnou po íta, zadají heslo a vyhledají, otev ou textový editor Word s p ipravenou obrázkovou osnovou. Každá dvojice dostane za úkol prohlédnout si obrázky a napsat krátké vypravování podle obrázk. Žáci se u í pracovat v textovém editoru Word. U itel p es dataprojektor žák m ukazuje postupy pro práci s textem psaní velkého písmene, árek, te ek apod. Pro zdatn jší dvojice žák vysv tluje úpravu nadpisu, textu (velikost, barva, typy písma,.. ) c) V záv ru hodiny každá dvojice p e te své vypráv ní. Nejúsp šn jší vypravování je odm n no. Žáci za pomoci u itele vypravování vytisknou a vystaví ve t íd. Žáci ukon í svou práci na PC zav ením textového editoru a vypnutím. Záv r Žáci jsou pochváleni za práci s textovým editorem a jsou motivováni pro obdobnou innost doma. V hodin výtvarné výchovy m že být tato hodina dopln na ilustracemi žák. Rekapitulace: U itel vyhledává vhodnou obrázkovou osnovu, kterou p ipraví do textového editoru Word. Žáci si rozši ují slovní zásobu, vedou rozhovory na dané téma, zamýšlí se nad tématem. Žáci se u í pracovat s textovým editorem, získávají nové znalosti.

80 3. ro ník Ro ník: 3. P edm t: eský jazyk a literatura Vyjmenovaná slova po B, L, M, P - procvi ování 1 vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e, dataprojektor, Pracovní listy, psací pot eby Praktické innosti, výtvarná výchova, prvouka, matematika 2 x 20 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s PC, rozd lí je na dv skupiny. Seznámí žáky s tématem hodiny procvi ování vyjm.slov po B,L,M,P; psaní i,y U itel rozdá žák m pracovní listy na procvi ování Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : Žáci samostatn zapnou po íta, zadají heslo a vyhledají, otev ou složku eský jazyk a program Terasoft TS eský jazyk hrou I. Žáci, dle pokyn u itele, si vyberou jednu obojetnou souhlásku a za ínají procvi ovat adu vyjmenovaných slov, dále slova p íbuzná.takto procvi í všechny zatím probrané ady vyjmenovaných slov. Po procvi ení si žáci zahrají hru lov e nezlob se. Hází kliknou na berušku, dle které postupují na slovo- polí ko. Doplní-li správn i,y, polí ko zezelená a z stávají, nedoplní-li správn, polí ko z ervená a vracejí se na start. Svou práci na PC ukon í zav ením poslední hry. 2. skupina u stol : Žáci si opakují vyjmenovaná slova po B,L,M na pracovních listech Vyjmenovaná slova B,L,M, autor Tereza Veselá U itel skupiny žák po 20ti minutách vym ní. Záv r U itel i žáci hodnotí práci s vyjmenovanými slovy. Rekapitulace: U itel pracuje s vhodnými odkazy, vyhledává a využívá vhodného materiálu. Žáci si hravou formou procvi ují a zafixovávají ady vyjmenovaných slov. Pracovní listy vedou žáky též k zafixování vyjmenovaných slov i slov p íbuzných a k pochopení významu jednotlivých slov.

81 3. ro ník Ro ník: 3. P edm t: Prvouka Stavba lidského t la 1 vyu ovací hodina IAT (interaktivní tabule), pop. zp tný projektor + promítací plátno + PC, prezentace, IA u ebnice Já a m j sv t 3 Praktické innosti, eský jazyk, výtvarná výchova 45 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s IAT. Seznámí žáky s tématem hodiny stavba lidského t la. Práce s IAT : U itel spustí p edem p ipravenou prezentaci o lidském t le. Žáci procvi ují a opakují - ásti lidského t la - spojují název s obrázkem - ásti kostry dopisují (práce s perem) - vnit ní orgány vyhledávají název a p isunují popis jejich funkce Žáci plní úkoly na interaktivní tabuli po jednom. Vyvolává je u itel. Žáci si takto procvi ují u ivo a osv ží si znalosti. V interaktivní u ebnici Já a m j sv t 3 pracovní sešit str.61, žáci procvi ují azení vnit ních orgán na správná místa v t le. Dále p i azují správnou innost orgánu a její popis. Na str. 63 procvi ují u ivo o smyslech spojují v ty s popisem innosti se smyslovým orgánem. Op t jsou vyvolávaní po jednom k tabuli a eší úkoly. Po spln ní kliknou na tla ítko ešení a kontrolují spole nou práci. Záv r U itel zhodnotí práci s IT tabulí. Rekapitulace: U itel pracuje s vhodnými odkazy, vyhledává vhodnou prezentaci, využívá vhodného materiálu. Žáci si aktivn prohlubují znalosti o lidském t le Žáci se u í pracovat s interaktivní tabulí dostupného typu. U interaktivní tabule vidí, jak úkol plní spolužák a m žou jeho ešení opravit, uv domit si chybu.

82 3. ro ník Ro ník: 3. P edm t: eský jazyk a literatura Vyjmenovaná slova po V- úvod 1 vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e, dataprojektor, Program Pon škola Chrudim, karti ky vyjmenovaných a p íbuzných slov po V Praktické innosti, výtvarná výchova, prvouka, matematika 2 x 20 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s PC, rozd lí je na dv skupiny. Seznámí žáky s tématem hodiny vyjmenovaná slova po V Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : Žáci samostatn zapnou po íta, zadají heslo a vyhledají, otev ou složku eský jazyk, program Pon škola Chrudim Vyjmenovaná slova Žáci dle pokyn u itele vyhledávají z nabídky vyjmenovaná slova po V a tvo í a zaxifovávají si adu vyjm.slov po V. Po íta ihned opravuje, ímž se žáci adu vyjmenovaných slov u í. Pokud jim ada ne iní obtíže, mohou se pustit do dopl ování ady vyjm.slov - dopl ují slovo, které je hned p ed nebo hned za vyjm.slovem v ad po V. Žáci po spln ní 1.úkolu zkouší p i azovat p íbuzná slova k vyjmenovaným a to hravou formou. Poda í-li se, získávají hv zdi ku a naopak. Sb rem hv zdi ek si vytvá í cestu do cíle. Svou práci na PC ukon í zav ením posledního cvi ení. 2. skupina u stol : Žáci pracují s karti kami vyjmenovaných slov po V,, adí je postupn za sebou, p i azují, hledají slova p íbuzná. Pracují jednotliv nebo ve dvojicích(slabší žáci). U itel pomáhá a kontroluje. Záv r U itel skupiny žák po 20ti minutách (p ibližn ) vym ní Rekapitulace: U itel pracuje s vhodným program, využívá vhodného materiálu. Žáci si rozši ují slovní zásobu, zafixovávají adu vyjmenovaných slov po V. Hravou formou rozši ují v domosti. U í se spolupráci, pomoci. Práce na PC jim p ináší radost, aktivuje je k innosti, a koli vyjmenovaná slova jsou pro d ti náro ná.

83 3. ro ník Ro ník: 3. P edm t: Matematika Násobení a d lení mimo obor násobilky 1 vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e, zp tný projektor, plátno Praktické innosti, eský jazyk 2 x 20 minut Úvod: U itel se spole n se žáky p emístí do po íta ové u ebny. Rozd lí žáky do dvou skupin a seznámí je s cílem hodiny- Násobení a d lení Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : Žáci samostatn zapnou po íta, zadají heslo a vyhledají, otev ou internet. Žáci, dle pokyn u itele, zadají internetové stránky V pravém sloupci kliknou na nabídku P íklady podle t íd - Matematika pro 3. t ídu a vyberou Procvi ování násobilky. Nastaví si násobilku 6, 7, 8 nebo 9 a procvi ují vždy deset p íklad. Pokud se žák dopustí chyby, výsledek z stává, neobjevuje se nový p íklad, dokud ho správn neopraví. Po íta m í as deseti ešených p íklad, u itel m že sledovat rychlost i chyby. Pokra ují v dalších cvi eních s jinými násobky a to do vým ny skupin. d) U itel m že žák m povolit i za odm nu pexeso na násobení nebo d lení. Žáci ukon í svou práci na PC zav ením posledního cvi ení a programu i složky. 2. skupina u stol : Žáci si procvi ují násobení a d lení mimo obor násobilky na pracovních listech. P timinutovky násobení a d lení zpam ti, autor Mgr. Mirka Gargo ová, Po ítají ve sloupcích, kde dopl ují výsledek vždy do dalšího p íkladu. Pokud neud lají chybu, shodují se s íslem v obrázku na konci sloupce. Kontrolu nemusí provád t u itel. Zásoba sloupc umož uje žák m po ítat svým tempem. U itel skupiny žák st ídá po 20ti minutách Záv r Žáci hodnotí svou práci p ed t ídou. K hodnocení se p ipojuje i u itel. Rekapitulace: Výb r programu vede žáky k rychlejšímu výkonu p i násobení. Práce na PC jim p ináší radost, aktivuje je k innosti. Internetový odkaz žáci mohou použít na cvi ení doma nebo o p estávkách.

84 Ro ník: ro ník P edm t: eský jazyk a literatura Vyjmenovaná slova - procvi ování 1 vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e, dataprojektor, program Ak ní eština, pracovní listy v tišt né podob Praktické innosti,výtvarná výchova, prvouka, matematika 2 x 20 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s PC, rozd lí je na dv skupiny. Seznámí žáky s tématem hodiny procvi ování vyjmenovaných, psaní i,y U itel rozdá žák m pracovní listy na procvi ování Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : Žáci samostatn zapnou po íta, zadají heslo a vyhledají, otev ou složku eský jazyk a program Ak ní eština. Žáci pomocí hry pro jednoho nebo dva hrá e opakují u ivo vyjmenovaných slov. Jejich úkolem je posbírat co nejvíce slov se správn dopln ným i, y. Žáci sout ží, kdo jich posbírá nejvíce. Žáci ukon í svou práci na PC uzav ením programu. 2. skupina u stol : Žáci testují znalosti vyjmenovaných slov na pracovních listech vytišt ných z programu Terasoft eský jazyk 6 U itel skupiny žák po 20ti minutách (p ibližn ) vym ní. Záv r : U itel zhodnotí práci v hodin. Rekapitulace: U itel pracuje s vhodným programem, využívá vhodného materiálu. Ak ní eština p ipomíná žák m hru, proto je velmi oblíbená. B hem ní procvi í mnoho slov. U itel získává p ehled o znalostech žák.

85 3. ro ník Ro ník: 3. P edm t: eský jazyk a literatura Slovesa osoba, íslo, as 1 vyu ovací hodina IAT (interaktivní tabule), pop. zp tný projektor + promítací plátno + PC, Praktické innosti, eský jazyk, Výtvarná výchova, Prvouka, Matematika 40 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s IAT, rozd lí je na t i skupiny. Seznámí žáky s tématem hodiny sloves, jejich osoba Práce ve skupinách : 1. skupina u IAT : U itel spustí prezentaci Slovesa ur ování mluvnických kategorií (osoba), autor Mgr. Hana Kuciánová, Prezentace vede žáky.k používání sloves v gramaticky správných tvarech. Žáci hravou formou ur ují osoby u sloves. 2. skupina u stol : Žáci pracují na pracovní listech se slovesy, kde zábavnou formou ur ují mluvnické kategorie u sloves. Žáci pracují ve dvojicích, které vytvo í u itel. Slovesa mluvnické kategorie, pracovní list, autor Mgr. Romana Ricínová, 3.skupina v lavicích Žáci pracují na zadaném cvi ení v pracovním sešit. Práci odevzdají ke kontrole u iteli. U itel skupiny žák po 15ti minutách (p ibližn ) m ní. Záv r U itel zhodnotí práci ve skupinách Rekapitulace: U itel pracuje s vhodnými odkazy, vyhledává vhodnou prezentaci, využívá vhodného materiálu. Žáci si hravou a zábavnou formou procvi ují u ivo o slovesech, rozši ují slovní zásobu. St ídání inností d ti aktivuje k innosti.

86 3. ro ník Ro ník: 3. P edm t: eský jazyk a literatura Podstatná jména - pád 2 vyu ovací hodiny IAT (interaktivní tabule), pop. zp tný projektor + promítací plátno + PC, školní sešit, CD Praktické innosti, prvouka, matematika, hudební výchova 2 x 40 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s IA tabulí. Seznámí žáky s tématem hodiny pád podstatných jmen (Podstatná jména pády, autor Mgr. Alexandra Blažková , SMART Notebook) U itel spustí prezentaci na IAT. Práce s IAT : Žáci pomocí prezentace zopakují u ivo o podstatných jménech, zejména pádech a pádových otázkách. Dále pracují dle prezentace a pokyn u itele, sestavují ve správném po adí pádové otázky, sklo ují slovo kniha, maminka, hra ka, dále si zahrají hru, ve které sklo ují uvádí tvar slova dle zadání v co nejkratším ase. Ve druhé vyu hodin pracují dále s podstatnými jmény, vyhledávají je v textu, do sešit ur ují pády, ísla a rody vyhledaných jmen. Práci kontrolují dle prezentace a nakonec spole n eší tajenku na IAT. Žáky k IAT vyvolává u itel a to jednotliv. Záv r Odm na : poslech CD Hurvínek sklo uje ko ku Rekapitulace: U itel pracuje s vhodnými odkazy, vyhledává vhodnou prezentaci k u ivu, využívá vhodného materiálu. Žáci ur ují mluvnické kategorie rod, íslo, pád podstatných jmen, sklo ují podstatná jména ve všech pádech jednotného a množného ísla CD a hlavn Hurvínek humorn vede žáky k pochopení d ležitosti vhodného tvaru slova.

87 Ro ník: ro ník P edm t: eský jazyk a literatura V ta jednoduchá, souv tí 1 vyu ovací hodina IAT (interaktivní tabule), pop. zp tný projektor + promítací plátno + PC, sešity Praktické innosti, výtvarná výchova, prvouka 45 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s IA tabulí. Seznámí žáky s tématem hodiny v ta jednoduchá, souv tí1 U itel spustí prezentaci na IAT. V ta, souv tí, autor Mgr. Ludmila Stuchlíková Práce s IAT : Žáci pomocí prezentace opakují a prohlubují u ivo o v t jednoduché a souv tí. Pracují dle prezentace a pokyn u itele, t ídí v ty jednoduché a souv tí, hrají hru s t mito v tami a p ipomenou si, jak je tvo eno souv tí spojky, árka.pokusí spojovat v ty spojkami, op t hrají hru se spojkami vybírají do v t spojky z nabídky, dokon ují souv tí a na záv r souv tí rozd lí na v ty jednoduché. Práci kontrolují dle prezentace. Žáky k IAT vyvolává u itel jednotliv. Poslední cvi ení (nebo i jiné dle uvážení u itele) žáci vypracují písemn do sešitu. Záv r Práce v sešit odevzdávají ke kontrole. U itel hodnotí práci s IAT. Rekapitulace: U itel pracuje s vhodnými odkazy, vyhledává vhodnou prezentaci. Žáci se u í pracovat s interaktivní tabulí dostupného typu. U interaktivní tabule vidí, jak úkol plní spolužák a mohou jeho ešení opravit, uv domit si chybu. Žáci zopakují a prohloubí velké množství v domostí o v t jednoduché a souv tí.

88 Ro ník: ro ník P edm t: Matematika T lesa 1 vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e, dataprojektor, program Didaktika, Karty pro t íd ní, pracovní list eský jazyk, výtvarná výchova 2 x 20 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s PC, rozd lí je na dv skupiny. Seznámí žáky s tématem hodiny T lesa U itel rozdá žák m pracovní listy na procvi ování Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : Žáci samostatn zapnou po íta, zadají heslo a vyhledají, otev ou složku Matematika, program Didakta Geometrie 2- Obrazce a t lesa Žáci dle psaných pokyn poznávají co je na obrázku, o jaké t leso se jedná, odpovídají na otázky o vrcholech, hranách,m st nách a za odm nu využijí geometrickou skláda ku. U itel sledujen výkony žák, p ípadn vysv tluje a napomáhá s ovládáním programu. Žáci ukon í svou práci na PC zav ením programu. 2. skupina u stol : Geometrická t lesa, Mgr. Petra Cemerková Golová U itel rozd lí žáky do skupin po ty ech, každá skupina dostane na karti kách hrací karty a jejím úkolem je karty rozd lit do 6 skupin. T ídící hledisko si žáci zvolí sami, vyvodí z fotografií. Pokud žáci pracují rychle a bez chyb, mohou své znalosti vyzkoušet jednotliv v geometrickém testu prov rce. U itel skupiny žák po 20ti minutách (p ibližn ) vym ní Rekapitulace: U itel pracuje s vhodnými odkazy, vyhledává a využívá vhodného materiálu. Žáci si procvi í geometrická t lesa a prostorovou p edstavivost. Nachází v realit jejich reprezentaci. Pracují sami i ve skupin. U í se naslouchat druhým, spolupracovat, vyjad ovat a obhajovat sv j názor.

89 3. ro ník Ro ník: 3. P edm t: Prvouka Houby 1 vyu ovací hodina PC u ebna + po íta e, dataprojektor, atlasy hub, encyklopedie Praktické innosti, eský jazyk, výtvarná výchova 2 x 20 minut Úvod : U itel se p esune s žáky do u ebny s PC, rozd lí je na dv skupiny. Seznámí žáky s tématem hodiny houby U itel nachystá knihy atlasy hub, encyklopedie ke stol m. Práce ve skupinách : 1. skupina u PC : Žáci samostatn zapnou po íta, zadají heslo a vyhledají, otev ou program Duhá ek v lese. Žáci, dle pokyn u itele vyhledají téma houby výuka. Pomocí programu se dozvídají co je to houba, jak houby d líme, podmínky pro jejich život, procvi í poznávání hub, zjiš ují odlišnosti od rostlin, - tuto výuku mohou íst sami nebo mén zdatní žáci si ji pustí do sluchátek a poslouchají. Pokud jsou žáci brzy hotovi, mohou své v domosti vyzkoušet v testu o houbách, kde dopl ují stavbu hub, poznávají houby, t ídí je na jedlé a nejedlé,.ihned získávají informaci o správném i nesprávném ešení. Žáci ukon í svou práci na PC zav ením programu. 2. skupina u stol : Žáci pracují s atlasy, encyklopediemi, vyhledávají informace o houbách, zapisují je a jsou vyzváni k jejich zpracování na pracovní list nebo elektronicky. Ve výtvarné výchov mohou být dopln ny obrazovým materiálem, v elektronické podob fotografiemi, obrázky, s kterými pomáhá u itel. U itel skupiny žák po 20ti minutách (p ibližn ) vym ní Záv r: Žáci prezentují zajímavé post ehy o houbách získané z encyklopedíí, hodnotí svou práci a jsou vyzváni u itelem k domácímu zpracování a p íprav pro další innost. Rekapitulace: U itel vyhledává vhodný program pro zvolené u ivo, využívá vhodného materiálu - knih. Žáci se za pomoci PC u í dané u ivo, mohou vybrat z r zných metod výuky výklad naslouchání nebo aktivní samostatné tení. Dov dí se a rozší í znalosti o houbách. Nau í se orientovat v programu a využívat ho pro výuku.

90 Metodické listy pro 4. Ro ník Metody zpracoval: Mgr. Jarmila Hrdinová Dataprojektor, PC, knihy, sešit, interaktivní tabule, u ebnice, pracovní sešit, drobné výukové pom cky Témata: 1. Kniha 1. ást 2. Kniha 2. ást 3. Vyjmenovaná slova 4. Vyjmenovaná slova po L a slova p íbuzná 5. Ilustráto i 6. Vzory podstatných jmen 7. Zn lé a nezn lé souhlásky na konci slov 8. Slovesa 1. ást 9. Sloh novinový lánek 10. Sloh popis osoby 11. Shoda p ísudku s podm tem 12. Slovesa 1. ást 13. Písemné násobení 14. S ítání a od ítání do Slovní úlohy Logické úlohy 17. Trojúhelník 18. Geometrie 19. Slovní úlohy Polop ímky, p ímky, úse ky 21. P stitelské práce 22. Lidské t lo 1

91 23. Lidské t lo V lese 25. Rostliny a houby v lese 26. Živo ichové 27. Rostliny lé ivé a jedovaté 28. Lidské t lo Prav k 30. D jiny od prav ku až po rod Habsburk 31. Nástup Lucemburk na tr n 32. Karel IV. 33. D jepisné u ivo 4. ro. prav k Habsburkové, opakování 34. Státní symboly 35. D jiny Prav k Habsburkové D jiny Prav k Habsburkové Orientace v map 38. eská republika 39. Malba temperovými barvami - budova 40. Modelování 41. Kresba postavy

92 Ro ník: 4. P edm t: 4. ro ník eský jazyk a literatura Kniha 1 vyu ovací hodina Dataprojektor, PC, knihy, sešit Informatika, vlastiv da Rozd lení literatury 15 min., skupinová práce 10 min., práce s internet. stránkami knihovny 15 min., zápis do sešitu 5 min. Výuka probíhá v po íta ové u ebn 1. stupn vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. U itel žák m p ednese, jak se literatura rozd luje (beletrie, nau ná, krásná, poezie, atd.), p edvede ukázky. U itel pak rozdá do skupinek (asi po ty ech žácích) r zné knihy r zných žánr a žáci si všímají, co vše kniha obsahuje (titulní list, atd.). Pak u itel vyhledá stránky knihovny m sta - a pomocí dataprojektoru je s t mito stránkami seznamuje. Zejména upozorní na možnost prodloužení doby vyp j ení knihy p es tyto stránky a možnosti zamluvení si knih. Na stránkách se také žáci dov dí, co knihovna organizuje za programy, zejména v dob všech prázdnin. Pak se žáci rozd lí do dvou skupin a jedna skupina si najde na internetu stránky knihovny m sta Ž áru nad Sázavou a samostatn si je prohlédne. Druhá skupina si ud lá stru ný zápis do sešitu, který u itel nadiktuje. Pak se skupiny vym ní. Zhodnocení: # Žáci se nau í áste n orientovat na stránkách m stské knihovny. Dov dí se o d lení žánr v literatu e, což jim pak umožní nap. se i lépe orientovat v knihovn a snadn ji si vyhledat knihu.

93 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: eský jazyk a literatura Kniha 1 vyu ovací hodina Dataprojektor, PC Informatika, vlastiv da Rozd lení literatury 15 min., skupinová práce 10 min., práce s internet. stránkami knihovny 15 min., zápis do sešitu 5 min. Výuka probíhá v po íta ové u ebn 1. stupn vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. U itel žáky dop edu vyzve, aby si p inesli pr kazku do knihovny, pokud ji vlastní. U itel žák m p ednese, kdo je to spisovatel, autor, básník, ilustrátor, vydavatel. P edvede žák m ukázky. U itel pak rozdá do skupinek (asi po ty ech žácích) r zné knihy r zných žánr a žáci si všímají, co vše kniha obsahuje (jméno spisovatele, ilustrátora, nakladatelství, rok vydání, atd.). Pak u itel vyhledá stránky knihovny m sta - a pomocí dataprojektoru je s t mito stránkami seznamuje. Zejména upozorní na možnost prodloužení doby vyp j ení knihy p es tyto stránky a možnosti zamluvení si knih. Dále je seznámí se zp sobem, jak zjistit, zda knihovna ur itou knihu má, i nikoli. Na stránkách se také žáci dov dí, co knihovna organizuje za programy, zejména v dob všech prázdnin. Pak se žáci rozd lí do dvou skupin a jedna skupina si najde na internetu stránky knihovny m sta Ž áru nad Sázavou. Žáci si je samostatn prohlédnou. Druhá skupina si ud lá stru ný zápis do sešitu, který u itel nadiktuje. Pak se skupiny vym ní. Zhodnocení: Žáci se nau í áste n orientovat na stránkách m stské knihovny. Dov dí se informace, kde hledat v knize spisovatele, ilustrátora, vydavatele, což jim pak umožní snadn ji si vyhledat knihu v knihovn i v knihkupectví. Práce ve skupin rozvíjí komunikaci mezi spolužáky a žáci se u í rozd lovat mezi sebou role.

94 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: eský jazyk a literatura Vyjmenovaná slova 1 vyu ovací hodina Dataprojektor, PC Informatika Práce žák s interaktivní u ebnicí ALTER 3 20 min., samostatná práce s u ebnicí 20 minut, hra 5 min. Výuka probíhá v po íta ové u ebn 1. stupn vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. Žáci se rozd lí do dvou skupin. Jedna skupina pracuje na po íta ích. Žáci v této skupin si otev ou interaktivní u ebnici ALTER 3 a vyhledají si v ní vyjmenovaná slova, souhrnná cvi ení. Žáci pracují samostatn. Pokud si s n ím neví rady, u itel jim pom že a poradí. Druhá skupina se posadí do u ebny ke stol m a u itel jim zadá, která cvi ení z u ebnice mají vypracovávat do sešitu. Žáci pracují samostatn, podle svého tempa. Po uplynutí doby p ibližn 20 minut se skupiny vym ní. Na záv r si všichni žáci zahrají hru. Vždy jeden žák p edvede zví e, které má p edstavovat živo icha objevujícího se ve vyjmenovaných slovech. Ostatní žáci hádají, které slovo p edstavuje. Na záv r u itel zhodnotí práci v hodin. Zhodnocení: Žáci se nau í orientovat ve výukovém programu, orientují se v textu. D ležitá je pomoc u itele. Samostatná práce u po íta e umož uje žák m, aby pracovali svým tempem, není na n vyvíjen tlak kv li asu. Žáci také hned vidí, kde ud lali chyby a ihned si je opravují. Vhodn za ízená u ebna po íta e i stoly umož uje žák m st ídání metody práce. Žáci chvíli pracují u po íta e, chvíli píšou do sešitu a pracují s u ebnicí. Protože je zde dostatek místa, žáci zde mohou hrát i hry náro n jší na prostor.

95 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: eský jazyk a literatura Vyjmenovaná slova po L a slova p íbuzná 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, u ebnice, sešit, pracovní sešit Informatika Práce žák s interaktivní u ebnicí ALTER 3 15 min., spole ná práce s u ebnicí 10 min., hra 5 min., samostatná práce s u ebnicí 15 min. Výuka probíhá v u ebn s interaktivní tabulí. U itel vyvolává postupn žáky po jednom a ti dopl ují správná ešení na interaktivní tabuli. P itom zd vod ují svoje ešení. Pak žáci pracují s u ebnicí a plní ústn cvi ení, které jim u itel zadá. Tématem jsou stále vyjmenovaná slova po L. Pak následuje hra. Vyvolaný žák si vybere jedno sloveso z r zných vyjmenovaných slov a pantomimicky ho p edvede. Ostatní hádají, které slovo to je. Ten, kdo slovo uhodne, m že jít p edvád t. Následuje samostatná práce v pracovním sešit, op t na téma vyjmenovaná slova po L. Cvi ení, které žák m vybere u itel si žáci spole n opraví, aby si hned uv domili chyby. Na záv r u itel zhodnotí práci v hodin. Zhodnocení: Žáci se nau í orientovat v interaktivní u ebnici, orientují se v textu. Práce na interaktivní tabuli je pro žáky motivující. U í se ji ovládat. Procvi ování vyjmenovaných a p íbuzných slov po L je v hodin intenzivní. Proto je dobré za adit alespo jednu hru. Takto strukturovaná hodina je motivací pro podobné hodiny na procvi ování dalších vyjmenovaných slov a slov p íbuzných na za átku tvrtého ro níku.

96 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: eský jazyk a literatura Ilustráto i 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, knihy s ilustracemi, audio ukázky pohádek. Informatika, výtvarná výchova Teorie 5 min., práce ve skupinách 10 min., práce s interaktivní tabulí 15 min., audio ukázky 10 min., tení z ítanky 5 min. Výuka probíhá v u ebn s interaktivní tabulí. U itel žák m p ednese, co je to ilustrátor a ilustrace. U itel pak rozdá do skupinek (asi po ty ech žácích) r zné knihy s ilustracemi. Žáci hledají v knize jméno ilustrátora, který knihu ilustroval. Prohlíží si ilustrace a knihu p edstaví ostatním žák m ve t íd. Pak u itel žák m pustí prezentaci, ve které žáky seznámí s nejznám jšími ilustrátory d tských knih. Žáci pracují s prezentací, která je interaktivní. U itel žáky vyvolává a oni za azují na tabuli ilustrace k ilustrátor m. Pak u itel žák m pouští audio ukázky z pohádek a žáci hádají z interaktivní tabule i z knih, které mají u sebe, kterých ilustrací a ilustrátor se ukázka týká. Žáci tou z ítanky ukázku pohádky, kterou ilustroval známý ilustrátor. Na záv r žáci hádají jeho jméno. Zhodnocení: Žáci se nau í áste n ovládat interaktivní tabuli, orientují se v prezentaci. Rozvíjí své v domosti o ilustrátorech a ilustracích zejména d tských knih.

97 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: eský jazyk a literatura Vzory podstatných jmen 1 vyu ovací hodina Dataprojektor, PC, pracovní sešit Informatika Práce u po íta e 20 min., práce u stolu 20 min., kontrola a hodnocení 5 min. Výuka probíhá v po íta ové u ebn 1. stupn vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. U ivo je zam eno na procvi ování vzor podstatných jmen. Žáci se rozd lí do dvou skupin. Jedna skupina pracuje u po íta s programem eský jazyk TERASOFT. Žáci dopl ují koncovky podstatných jmen podle vzor, ur ují vzory. Pokud ve cvi ení žáci ud lají maximáln 2 chyby, u itel jim práci ohodnotí známkou 1. Ostatním práci nehodnotí, tito žáci mají ješt as na docvi ení u iva. Slíbenou jedni kou jsou žáci motivováni k práci a p itom se nemusí bát neúsp chu. Druhá skupina žák pracuje v u ebn u stolk, v pracovním sešit dopl uje vzory podstatných jmen. U itel pomáhá ob ma skupinám. Asi po dvaceti minutách se skupiny vym ní. Ve zbývajícím ase u itel kontroluje výsledky, pop. zapíše jedni ky do žákovské knížky. Zhodnocení: Žáci se nau í orientovat v programu. Každý žák pracuje individuálním tempem, pokud ud lá v programu chybu, ihned se mu zobrazí a tím lépe funguje zp tná vazba. Za ízení u ebny umož uje st ídání metod a práce žák. Slíbená dobrá známka m že být motivací pro práci. Hodina takto uspo ádaná m že být motivací pro další hodiny, pouze s jiným tématem

98 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: eský jazyk a literatura Zn lé a nezn lé souhlásky na konci slov 1 vyu ovací hodina Dataprojektor, PC, karti ky se slovy, sešit, u ebnice Informatika, eský jazyk a literatura Skupinová práce s karti kami 15 min., písemné procvi ování 15 min., práce žák s výukovým programem Ak ní eština Sarsoft min. Výuka probíhá v po íta ové u ebn 1. stupn vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. U itel žáky rozd lí do sourodých skupin (po 4 5 žácích) podle jejich schopností v J. Do každé skupiny rozdá karti ky se slovy, kde na konci chybí souhláska zn lá nebo nezn lá. Nadan jší žáci dostanou ješt další sadu karti ek, kde jsou n které souhlásky na konci slov špatn dopln né. Skupiny žák karti ky t ídí podle hlásek na konci slov. Nadan jší žáci navíc ješt vyt ídí karti ky s chybami. U itel prochází mezi skupinami a kontroluje práci. Další ást hodiny žáci pracují s u ebnicí. Opíšou si z u ebnice krátké dopl ovací cvi ení. Rychlejší žáci si již mohou odcházet k po íta i a vyhledají si program Ak ní eština. Žáci u po íta e pracují s programem Ak ní eština pro dva hrá e zn lé a nezn lé souhlásky na konci slov. Žáci pracují ve dvojicích. Program funguje na principu ak ní hry. Protože p ipomíná hru, je velmi oblíbený. Žáci mezi sebou sout ží, kdo vysbírá více správn dopln ných slov. U itel zhodnotí práci v hodin. Zhodnocení: Žáci již dob e znají výukový program Ak ní eština z nižších ro ník. Dob e se v n m orientují a hra je baví. Zajímavá je také pro n, protože probíhá jako souboj ve dvojicích. Lze nastavit variantu jen pro jednoho hrá e, zejména pokud je ve t íd lichý žák.. Tato vyu ovací hodina je inspirací pro podobné hodiny s jiným tématem, který program nabízí.

99 Ro ník: 4. P edm t: 4. ro ník eský jazyk a literatura Slovesa 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, sešit, u ebnice Informatika Práce s interaktivní tabulí 15 min., psaní do sešitu 15 min., práce s u ebnicí 15 min. Výuka probíhá v u ebn s interaktivní tabulí. U ivo je zam eno na slovesa a ur ování mluvnických kategorií u sloves. U itel vyhledá program eský jazyk 2 TERASOFT. U ivo o slovesech. Vyvolává postupn žáky k tabuli a ti v asovém limitu mají ur it u slovesa osobu, íslo a as. Pak žáci pracují s u ebnicí a sešitem. U itel vybere z u ebnice cvi ení, ze kterého žáci zapíšou slovesa v dané osob, ísle a ase. Spole n si na záv r t ída cvi ení zkontroluje. Dále již žáci pracují jen s u ebnicí a ústn plní další cvi ení na probírané téma. Zhodnocení: Žáci se nau í orientovat v programu. U interaktivní tabule vidí, jak úkol plní spolužák a m žou jeho ešení opravit. Spole ná kontrola cvi ení ješt v hodin je vhodná pro tém okamžité uv dom nísi a odstran ní vlastních chyb. Program umož uje zvolit jiné téma. Proto tento typ hodiny m že být obm ován.

100 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: eský jazyk a literatura Sloh novinový lánek 1 vyu ovací hodina Dataprojektor, PC Informatika, eský jazyk a literatura Studie novinových lánk 10 min., slohová práce na po íta i 25 min., sout ž o nejlepší lánek 10 min. Výuka probíhá v po íta ové u ebn 1. stupn vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. P edpokladem této hodiny je absolvovaný výlet nebo exkurze. U itel žák m rozdá vybrané lánky z krajových novin. lánky budou obsahovat i fotografii. lánky si žáci prohlédnou a n které p ed t ídou p e tou. Práce u po íta. U itel žáky rozd lí do dvojic. Každá dvojice dostane za úkol napsat velmi krátký lánek o absolvovaném výlet nebo exkurzi. lánek píšou v textovém editoru Word. U itel p es dataprojektor žák m ukazuje postup na vložení fotografie do lánku. Pokud žák m zbyde as, procvi ují si vkládání fotografií do textu. Upravují písmo (velikost, sílu, podtržení). Na záv r hodiny každá dvojice p e te sv j lánek. Nejlepší lánek vybraný žáky získá cenu. U itel nejlepší lánky vytiskne a vystaví ve t íd. Zhodnocení: Žáci již áste n znají textový editor Word z hodin informatiky. Stává se pro n prost edkem k napsání slohové práce novinového lánku. Tato vyu ovací hodina je inspirací pro podobné hodiny s jiným tématem ve slohu.

101 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: eský jazyk a literatura Sloh popis osoby 1 vyu ovací hodina Dataprojektor, PC Informatika Organiza ní ást hodiny, uvedení do problému 10 min., samostatná práce žák, popis osoby 20 min., práce na po íta i podle pot eby, tení prací, hodnocení 15 min. Výuka probíhá v po íta ové u ebn 1. stupn vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. P edpokladem této hodiny je, že žáci v dí, co je popis osoby a jeho pravidla. U itel znovu velmi stru n popíše, co je popis osoby a jeho zákonitosti. Pak žáky vyzve, aby si p edstavili, že do jejich t ídy p ibyl spolužák a oni ho mají popsat v dopise kamarádovi, který žije v jiném m st. Obrázek nového spolužáka u itel žák m rozdá. Každý žák dostane jiný obrázek. Žáci spolužáka popíšou do sešitu. Ten, kdo je s prací hotový, jde plnit úkoly do eského jazyka ve výukovém programu TERASOFT téma ur ování vzor u podstatných jmen. V další ásti hodiny u itel obrázky vysbírá a se adí je do ady tak, aby na n žáci vid li. Pak vyzve n kolik žák a ti postupn tou popis imaginárního spolužáka. Ostatní žáci hádají, na kterém obrázku popsaná osoba je. U itel zhodnotí na záv r hodinu. Zhodnocení: Žáci již samostatn umí vyhledat zadaný program na po íta i a dob e se v n m orientují. V záv ru hodiny jsou žáci motivováni k vyslechnutí si slohové práce spolužáka.

102 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: eský jazyk a literatura Shoda p ísudku s podm tem 1 vyu ovací hodina Dataprojektor, PC, pracovní sešit Informatika Práce u po íta e 20 min., práce u stolu 20 min., kontrola a hodnocení 5 min. Výuka probíhá v po íta ové u ebn 1. stupn vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. U ivo je zam eno na procvi ování a hodnocení, téma shoda p ísudku s podm tem. Nejd íve u itel pomocí dataprojektoru vysv tlí, se kterým programem a jak budou žáci pracovat. Žáci se rozd lí do dvou skupin. Jedna skupina pracuje nejd íve u po íta s programem eský jazyk TERASOFT. Žáci dopl ují koncovky u p í estí minulého. Pokud ve cvi ení žáci ud lají maximáln 2 chyby, u itel jim práci ohodnotí známkou 1. Ostatním žák m práci nehodnotí. Tito žáci mají ješt as na docvi ení u iva. Slíbenou p knou známkou jsou žáci motivováni k práci a p itom se nemusí bát neúsp chu. Druhá skupina žák pracuje v u ebn u stol, v pracovním sešit. U ivo je op t zam eno na shodu p ísudku s podm tem. U itel pomáhá ob ma skupinám. Asi po dvaceti minutách se skupiny vym ní. Ve zbývajícím ase u itel kontroluje výsledky zejména p i práci s po íta ovým programem. Zapíše jedni ky do žákovské knížky. Zhodnocení: Žáci se nau í orientovat v programu J TS. Každý žák pracuje individuálním tempem, pokud ud lá v programu chybu, ihned se mu zobrazí. Tím si své chyby okamžit uv domuje. Za ízení u ebny umož uje st ídání práce žák. Žáci nemusí pracovat jen u po íta. Slíbená dobrá známka m že být motivací pro práci. Hodina takto uspo ádaná se stává motivací pro další hodiny s jiným tématem.

103 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: eský jazyk a literatura Slovesa 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, sešit, u ebnice Informatika Práce s u ebnicí 15 min. práce s interaktivní tabulí 15 min., psaní do sešitu 15 min. Výuka probíhá v u ebn s interaktivní tabulí. U ivo je zam eno na slovesa a ur ování mluvnických kategorií u sloves. U itel p ipomene mluvnické kategorie u sloves a zp sob jejích ur ování. Žáci pracují jen s u ebnicí a ústn plní cvi ení. U sloves ur ují osobu, íslo a as. U itel spustí program eský jazyk 2 TERASOFT. U ivo o slovesech. Vyvolává postupn vždy dva žáky k tabuli a ti v asovém limitu mají ur it u slovesa osobu, íslo, as a zp sob. Vyhrává rychlejší. Pak žáci pracují s u ebnicí a sešitem. U itel vybere z u ebnice cvi ení, ze kterého žáci zapíšou slovesa v dané osob, ísle, ase a zp sobu. Spole n si žáci cvi ení zkontrolují. U itel zhodnotí práci žák v hodin. Zhodnocení: Žáci se nau í orientovat v programu. Sout ž ve dvojicích u interaktivní tabule žáky motivuje k aktivit. Spole ná kontrola cvi ení ješt v hodin je vhodná pro tém okamžité uv dom ní si a odstran ní vlastních chyb. Zm na inností b hem vyu ovací hodiny pomáhá u žák udržet pozornost. Program umož uje zvolit jiné téma. Proto tento typ hodiny m že být obm ován.

104 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: Matematika Písemné násobení 1 vyu ovací hodina Dataprojektor, PC, pracovní sešit Informatika Práce u po íta e 20 min., práce u stolu 20 min., kontrola a hodnocení 5 min. Výuka probíhá v po íta ové u ebn 1. stupn vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. U ivo je zam eno na procvi ování písemného násobení. Žáci se rozd lí do dvou skupin. Jedna skupina pracuje u po íta s programem Pohádková matematika - TERASOFT. Žáci písemn násobí. Pokud ve cvi ení žáci ud lají maximáln 2 chyby, u itel jim práci ohodnotí známkou 1. Ostatním práci nehodnotí, tito žáci mají ješt as na docvi ení u iva. Slíbenou jedni kou jsou žáci motivováni k práci a p itom se nemusí bát neúsp chu. Druhá skupina žák pracuje v u ebn u stolk, v pracovním sešit písemn násobí, eší slovní úlohu.u itel pomáhá ob ma skupinám. Asi po dvaceti minutách se skupiny vym ní. Ve zbývajícím ase u itel kontroluje výsledky, pop. zapíše jedni ky do žákovské knížky. Zhodnocení: Žáci se nau í orientovat v programu. Každý žák pracuje individuálním tempem, pokud ud lá v programu chybu, ihned se mu zobrazí a tím lépe funguje zp tná vazba. Za ízení u ebny umož uje st ídání metod a práce žák. Slíbená dobrá známka m že být motivací pro práci. Hodina takto uspo ádaná m že být motivací pro další hodiny, pouze s jiným tématem

105 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: Matematika S ítání a od ítání do vyu ovací hodina Dataprojektor, PC, karti ky se slovními úlohami, sešit, u ebnice Informatika, eský jazyk a literatura - tená ská gramotnost Skupinová práce 15 min., písemné procvi ování 15 min., práce žák s výukovým programem Matematika- TERASOFT 2 15 min. Výuka probíhá v po íta ové u ebn 1. stupn vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. U itel žáky rozd lí do skupin (po 4 5 žácích). Do každé skupiny rozdá zadání slovní úlohy, rozst íhaný zápis a n kolik ešení. Také r zné odpov di. Žáci se pokusí úlohu správn sestavit. Rychlejší skupiny dostanou vy ešenou slovní úlohu a k ní hledají z více zadání to správné. U itel žáky rozd lí do dvou skupin. Jedna skupina po ítá u stolk. U itel zadá z u ebnice cvi ení na procvi ování s ítání a od ítání do Žáci p íklady opisují do sešitu a spo ítají. Druhá skupina pracuje u po íta s programem Matematika TERASOFT 2. ást. U ivo je zam eno na s ítání a od ítání do U itel pomocí dataprojektoru žák m ukáže, jak se s programem pracuje. U itel zhodnotí práci v hodin. Zhodnocení: Žáci již dob e znají princip programu Matematika TERASOFT. Všechny jeho ásti mají podobnou strukturu Dob e se v n m orientují. Práce u po íta e je zam ena na individuální práci s chybou. Tato vyu ovací hodina je inspirací pro podobné hodiny s jiným tématem, který program nabízí.

106 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: Matematika Slovní úlohy 1 vyu ovací hodina Dataprojektor, PC, karti ky se neúplnými slovními úlohami, pracovní sešit Informatika, eský jazyk a literatura - tená ská gramotnost Skupinová práce ve dvojicích 15 min., písemné procvi ování 15 min., práce žák s výukovým programem Matematika- TERASOFT 2 15 min. Výuka probíhá v po íta ové u ebn 1. stupn vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. U itel žáky rozd lí do dvojic. Do každé dvojice rozdá zadání slovní úlohy s neúplným ešením. Dvojice si mohou vybrat úlohu podle složitosti p íkladu. Žáci ešení doplní. Rychlejší skupiny dostanou další, tentokrát vy ešenou slovní úlohu a k ní hledají z n kolika zadání to správné. U itel pak žáky rozd lí do dvou skupin. Jedna skupina po ítá u stol v pracovních sešitech úkoly na procvi ování s ítání a od ítání do Druhá skupina pracuje u po íta s programem Po etnice pro 4. t ídu NŠ slovní úlohy. U itel pomocí dataprojektoru žák m ukáže, jak se s programem pracuje, orientaci v n m. Po uplynutí zhruba 15 minut se skupiny vyst ídají. U itel zhodnotí práci v hodin. Zhodnocení: Žáci se nau í pracovat s programem Po etnice... Práce u po íta e je zam ena na individuální práci s chybou. U itel pomáhá zejména žák m u po íta, protože program je více složitý a žáci s ním tak asto nepracují. Pomocníkem mu je dataprojektor, na kterém m že n které podrobnosti ukázat více žák m zárove. Práce ve dvojicích rozvíjí u žák schopnost spolupracovat, komunikovat.

107 Ro ník: 4. P edm t: 4. ro ník Matematika Logické úlohy 1 vyu ovací hodina Dataprojektor, vizualizér, PC, pracovní sešit Informatika, eský jazyk a literatura - tená ská gramotnost Práce v pracovním sešit 20 min., práce žák na PC s výukovým programem TS Matematika- logické úlohy a hádanky 20 min., zadání domácího úkolu 5 min. Výuka probíhá v po íta ové u ebn 1. stupn vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. U itel žáky rozd lí do dvojic. Žáci nejd íve eší logické úlohy a p íklady v pracovním sešit, p itom spolupracují ve dvojicích. Pokud pot ebují, pom že jim u itel. Pomocí vizualizéru ukazuje u itel žák m n která ešení ve svém pracovním sešit. Pak se žáci ve dvojicích p emístí k po íta m. Celá t ída stejným tempem eší vybrané logické úlohy, žáci si pomáhají ve dvojicích a u t žších úloh ešení ukáže u itel p es dataprojektor. U itel zhodnotí práci v hodin, zadá domácí úkol. Zhodnocení: Žáci se nau í pracovat s programem TERASOFT matematika logické úlohy a hádanky. Práce u po íta e je zam ena na spolupráci ve dvojicích. U itel pomáhá zejména žák m u po íta, protože program je více složitý a žáci s ním tak asto nepracují. Pomocníkem mu je dataprojektor, na kterém m že n které podrobnosti ukázat více žák m zárove. Práce ve dvojicích rozvíjí u žák schopnost spolupracovat, komunikovat.

108 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: Matematika Trojúhelník 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, sešit, u ebnice, rýsovací pot eby Informatika Práce s interaktivní tabulí 20 min., psaní do sešitu 15 min., práce s u ebnicí 10 min. Výuka probíhá v u ebn s interaktivní tabulí. U ivo je zam eno na typy trojúhelník a konstrukci trojúhelníka. U itel ukáže na interaktivní tabuli (SMART) typy trojúhelník. Zam í se zejména na trojúhelnik rovnostranný, rovnoramenný a pravoúhlý. Pak p edvede konstrukci trojúhelníka na interaktivní tabuli p i zadání délky všech t í stran. Vyvolaní žáci si konstrukci na tabuli vyzkouší také. U itel vybírá takové p íklady, které mají ešení. V pr b hu toho, kdy n kte í žáci realizují konstrukci na interaktivní tabuli, ostatní rýsují do sešitu. U itel kontroluje jejich po ínání. Na záv r si žáci vezmou u ebnice a procvi ují si spole n rozpoznávání trojúhelník rovnostranného, rovnoramenného a pravoúhlého. U itel na záv r hodinu zhodnotí. Zhodnocení: Žáci se u í vytvá et konstrukci na interaktivní tabuli. U interaktivní tabule vidí, jak úkol plní spolužák a m žou jeho ešení opravit, pou it se z jeho chyb. Také je interaktivní tabule vodítkem pro vlastní konstrukci. Spole ná kontrola konstrukce ješt v hodin je vhodná pro tém okamžité uv dom ní si a odstran ní chyb. Program SMART umož uje zvolit jiné téma geometrie. Proto tento typ hodiny m že být v hodinách geometrie obm ován.

109 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: Matematika Geometrie 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule nebo dataprojektor, hlasovací za ízení, sešit, u ebnice Informatika Práce s interaktivní tabulí a hlasovacím za ízení 25 min., práce s u ebnicí a v sešit 15 min. Výuka probíhá v u ebn s interaktivní tabulí. U itel p ipojí hlasovací za ízení. U ivo je zam eno na opakování u iva z geometrie tvrtého ro níku. U itel rozdá žák m hlasovací za ízení a spustí p ipravenou prezentaci s testem. Žáci postupn volí odpov di. Na záv r program vyhodnotí odpov di žák t ídy. U itel výsledky žák m hned p edvede v podob grafu. Žáci si test ješt jednou s u itelem projdou a eknou si správné odpov di. Hodina pokra uje prací žák do sešitu. Žáci eší geometrické p íklady z u ebnice, rýsují ešení do sešitu. P íští hodinu geometrie budou psát žáci písemnou práci, která bude obsahovat n které otázky z testu i vybrané p íklady, které si žáci opakovali v této hodin. Zhodnocení: Žáci se u í používat hlasovací za ízení. Seznamují se s hodnocením ve form grafu. Hlasovací za ízení zpest í hodinu zam enou na opakování u iva. Spole ná kontrola testu umožní žák m uv domit si chyby.

110 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: Matematika Slovní úlohy 1 vyu ovací hodina Dataprojektor, PC, karti ky se neúplnými slovními úlohami, sešit a u ebnice matematiky Informatika, eský jazyk a literatura - tená ská gramotnost Skupinová práce ve dvojicích 15 min., písemné procvi ování 15 min., práce žák s výukovým programem Matematika- TERASOFT 2 15 min. Výuka probíhá v po íta ové u ebn 1. stupn vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. Žáci se rozd lí do dvojic. Do každé dvojice u itel rozdá zadání slovní úlohy. Dvojice si mohou vybrat úlohu podle složitosti p íkladu ze t í stup obtížnosti. Žáci ve dvojicích eší úlohu, kterou si vybrali a ešení zapíšou do sešitu.. Rychlejší skupiny dostanou další slovní úlohu. Op t si vyberou podle obtížnosti. U itel pak žáky rozd lí do dvou skupin. Jedna skupina po ítá u stol v pracovních sešitech úkoly na procvi ování p íklad se závorkami. Druhá skupina pracuje u po íta s programem Po etnice NŠ slovní úlohy. eší zejména složené slovní úlohy, jejichž ešením budou p íklady se závorkami. U itel pomocí dataprojektoru žák m ukáže, jak se s programem pracuje, orientaci v n m. Po uplynutí zhruba 15 minut se skupiny vyst ídají. U itel zhodnotí práci žák v hodin. Zhodnocení: Žáci se nau í pracovat s programem Po etnice NŠ. Práce u po íta e je zam ena na individuální práci s chybou. U itel pomáhá zejména žák m u po íta, protože program je více složitý a žáci s ním tak asto nepracují. Pomocníkem mu je dataprojektor, na kterém m že n které podrobnosti ukázat více žák m zárove. Práce ve dvojicích rozvíjí u žák schopnost spolupracovat, komunikovat.

111 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: Matematika Polop ímky, p ímky, úse ky 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, sešit, u ebnice, pravítka, tužka Informatika Práce s interaktivní tabulí 20 min., psaní do sešitu 15 min., práce s u ebnicí 10 min. Výuka probíhá v u ebn s interaktivní tabulí. U ivo je zam eno na opakování u iva o polop ímkách, p ímkách a úse kách. U itel ukáže na interaktivní tabuli (typu SMART) typy polop ímek. Zam í se zejména na polop ímky opa né. Pak podle u ebnice eší n které typy p íklad na interaktivní tabuli. Vyvolaní žáci si ešení n kterých p íklad na interaktivní tabuli vyzkouší také. U itel jim pomáhá. V pr b hu toho, kdy n kte í žáci realizují konstrukci na interaktivní tabuli, ostatní rýsují do sešitu. U itel kontroluje jejich práci v sešit. Pak si žáci stru n zopakují u ivo o p ímkách a úse kách, p ímky rovnob žné, kolmé a r znob žné. Pro názornost u itel používá interaktivní tabuli. Na záv r si žáci vezmou u ebnice a procvi ují si spole n rozpoznávání typ polop ímek, vzájemnou polohu p ímek. U itel na záv r hodinu zhodnotí. Zhodnocení: Žáci se u í vytvá et konstrukci na interaktivní tabuli. U interaktivní tabule vidí, jak úkol plní spolužák a m žou se pou it z jeho chyb. Také je interaktivní tabule vodítkem pro konstrukci žák. Konstrukce jsou na ní p esn jší, než na oby ejné tabuli. Spole ná kontrola konstrukce ješt v hodin je vhodná pro tém okamžité odstran ní chyb. Program SMART umož uje zvolit jiné téma geometrie. Proto tento typ hodiny m že být v hodinách geometrie obm ován.

112 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: Pracovní innosti P stitelské práce 1 vyu ovací hodina Fotoaparát, PC Informatika, p írodov da Setí rostlin 20 min., informace o p stování rostlin a zápis do sešitu 15 min., fotografování a uložení obrázku do po íta e 10 min. Výuka probíhá v na pozemcích školy, ve skleníku. U ivo je zam eno na získávání základních dovedností a v domostí souvisejících s p stováním rostlin. Každý žák dostane za úkol zaset ve skleníku do kv tiná e n kolik semen rostliny. Každý žák dostane semena jiného druhu rostliny. Žáci se dov dí od u itele, jak rostliny p stovat. Zapíšou si stru ný zápis do sešitu. Pak si žáci kv tiná e se semeny rostlin odnesou do t ídy. Sv j kv tiná si ve t íd opat í jmenovkou a názvem rostliny, kterou vyseli. Po ídí první fotografii kv tiná. Jeden z žák fotografii uloží do po íta e. Následující týdny se žáci o rostliny budou starat. Zapíšou si, kdy která rostlina vyklí ila, kdy narostly první lístky atd. Také každý týden žáci vyfotí všechny kv tiná e (pokud možno tak, aby se vešly na jednu fotografii). S focením za nou, až první rostlina za ne klí it. Po ase, až budou rostliny v tší, žáci vytvo í prezentaci z fotografií, které zachycují pr b h r stu rostlin. Zhodnocení: Žáci se domluví s kamarádem o pé i o rostlinu v p ípad možné nep ítomnosti ve škole. Výsledkem pozorování rostlin bude zjišt ní, že r zné rostliny vyklí í v rozdílném ase a rostou v závislosti na ase jinak. Prezentace fotografií je zajímavým zachycením a shrnutím pozorování.

113 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: P írodov da Lidské t lo 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, test Informatika Práce s interaktivní tabulí 25 min., test znalostí 20 min. Výuka probíhá v u ebn s interaktivní tabulí. U ivo je zam eno na znalosti o stavb lidského t la. Žáci procvi ují probrané u ivo. Na záv r prob hne hodnocení znalostí žák. Žáci nejd íve pracují s interaktivní tabulí. U itel spustí p edem p ipravenou prezentaci o lidském t le. Žáci si náhodn vyberou ást lidského t la a mají za úkol rozpoznat, o jaký orgán, ást kostry nebo ást t la jde. Také zárove íkají, jakou má v t le funkci. Žáci plní úkoly na interaktivní tabuli po jednom. Vyvolává je u itel. Žáci si takto procvi ují u ivo a osv ží si znalosti. Pak si na interaktivní u ebnici žáci zopakují lidské smysly a jejich funkci. Op t jsou vyvolávaní po jednom k tabuli a eší úkoly. V poslední ásti hodiny si žáci napíšou test na známky. U itel žák m rozdá p edem p ipravený test v písemné podob. Na konci hodiny ho posbírá a po vyu ování ohodnotí. Zhodnocení: Žáci se u í pracovat s interaktivní tabulí dostupného typu. U interaktivní tabule vidí, jak úkol plní spolužák a m žou jeho ešení opravit, uv domit si chybu. Prezentace o lidském t le vytvo ená u itelem je k dispozici pro všechny u itele ve sdílené složce. Stavba této hodiny umož uje žák m si u ivo p ed testem zopakovat.

114 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: P írodov da Lidské t lo 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, sešit, pracovní listy, u ebnice Informatika Práce s interaktivní tabulí 20 min., zápis do sešitu 10 min., práce s pracovními listy 15 min. Výuka probíhá v u ebn s interaktivní tabulí. U ivo je zam eno na znalosti o stavb lidského t la. Žáci se u í o lidském t le. Práce s interaktivní tabulí. U itel má nejd íve výklad a jednotlivé ásti u iva názorn doprovází prezentace p ipravená u itelem. Vyvolaný žák vždy po dokon ení ásti výkladu p ichází k interaktivní tabuli a splní krátké interaktivní cvi ení. Pak si žáci zapíšou stru ný zápis do sešitu. U itel zápis žák m diktuje. Vodítkem je prezentace. U itel rozdá žák m pracovní listy, které na probírané téma vytvo il a žáci plní n které úkoly. Vodítkem je jim u ebnice, ve které si m žou informace vyhledat. ást pracovního listu vyplní za domácí úkol. Zhodnocení: Žáci se u í pracovat s interaktivní tabulí dostupného typu. Prezentace je názorná, díky ní nemusí už u itel shán t další adu obraz a obrázk. Prezentace o lidském t le vytvo ená u itelem je k dispozici pro všechny u itele ve sdílené složce.

115 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: P írodov da V lese 1 vyu ovací hodina Dataprojektor, PC, sešit, encyklopedie Informatika Práce u po íta e 20 min., práce u stolu 20 min., shrnutí u iva 5 min. Výuka probíhá v po íta ové u ebn 1. stupn vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. U ivo je zam eno na procvi ování znalostí o lese. Žáci se rozd lí do dvou skupin. Jedna skupina pracuje u po íta s programem Duhá ek v lese (pro EZ vyrobil SIMOPT). Žáci si pro ítají jednotlivé ásti programu potravní vztahy, ohrožení a význam lesa, pé e lesník, zdroje energií. Žáci plní úkoly z programu. Druhá skupina žák pracuje v u ebn u stolk. Žáci si z encyklopedie vyberou dv zví ata, které ur í u itel a do sešitu napíšou o jejich život. Na záv r mohou nakreslit obrázek. U itel pomáhá zejména skupin u po íta. Asi po dvaceti minutách se skupiny vym ní. Ve zbývajícím ase u itel ješt jednou z programu ukáže p es dataprojektor, jaký význam má les. Zhodnocení: Žáci se nau í orientovat v programu. Každý žák pracuje individuálním tempem. Za ízení u ebny umož uje st ídání metod a práce žák. Hodina takto uspo ádaná m že být motivací pro další hodiny, pouze s jiným tématem

116 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: P írodov da Rostliny a houby v lese 1 vyu ovací hodina Dataprojektor, PC, sešit, u ebnice Informatika, eský jazyk a literatura Výklad u itele 15 min., práce u stolu, zápis 15 min., práce u po íta e 15 min. Výuka probíhá v po íta ové u ebn 1. stupn vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. U ivo je zam eno na vyvození u iva o rostlinách a houbách Nejd íve u itel pracuje s programem TERASOFT botanika 1. P es dataprojektor seznamuje žáky s rostlinami, které rostou v lese. Zvlášt upozorní na n které skupiny rostlin, nap. lé ivé, jedovaté, atd. Žáci sedí u stol mimo po íta e a vyhledají si jednotlivé skupiny rostlin z u ebnice. Do sešitu si zapíšou stru ný zápis. Ve druhé ásti hodiny se žáci posadí po dvou k po íta m a vyhledají si kapitolu o houbách v již zmín ném programu. Dostanou za úkol najít, do jakých skupin lze houby rozd lit. Žáci si v programu vyhledají, že houby se d lí na jedlé, jedovaté. Zvláštní ást programu je v nována cizopasným houbám a tuto ást si žáci pro tou a prohlédnou spole n. Plní také v programu úkoly týkající se tohoto tématu. Na záv r hodiny u itel pokládá žák m otázky. Žáci dohledávají odpov di v programu. V p íští hodin p írodov dy budou žáci psát zápis do sešitu na téma houby. Zhodnocení: Žáci se nau í orientovat v programu. Práce ve dvojicích urychluje práci s programem, protože si žáci vzájemn pomáhají. Nevýhodou práce ve skupinách i dvojicích je v tší ruch v u ebn. Za ízení u ebny umož uje st ídání metod a práce žák. Hodina takto uspo ádaná m že být motivací pro další hodiny, pouze s jiným tématem.

117 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: P írodov da Živo ichové 1 vyu ovací hodina Dataprojektor, PC, sešit Informatika Práce u po íta e 20 min., práce u stolu 20 min., kontrola a hodnocení 5 min. Výuka probíhá v po íta ové u ebn 1. stupn vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. U ivo je zam eno na procvi ování. Žáci se rozd lí do dvou skupin. Jedna skupina pracuje u po íta s programem Safari Silcom, Multimedia. Žáci si sami volí ásti programu, ve kterém formou her se u í o živo iších. Úkoly se týkají p evážn obecných znak živo ich r zných skupin. Druhá skupina žák pracuje v u ebn u stolk. Pracuje s pracovními listy, ve kterých plní úkoly týkajících se ryb, plaz, obojživelník, pták, savc a hmyzu žijících v naší republice. U itel pomáhá, pokud je to pot eba, ob ma skupinám. Asi po dvaceti minutách se skupiny vym ní. Ve zbývajícím ase u itel vysbírá pracovní listy a pozd ji je opraví. Žáci zhodnotí, která ást hodiny se jim více líbila a pro. Zhodnocení: Žáci se nau í orientovat v programu. Každý žák pracuje u po íta e individuálním tempem, pokud ud lá v programu chybu, ihned se mu zobrazí a tím lépe funguje zp tná vazba. Za ízení u ebny umož uje st ídání práce žák. Takto uspo ádaná vyu ovací hodina m že být motivací pro další hodiny s jiným tématem.

118 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: P írodov da Rostliny lé ivé a jedovaté 1 vyu ovací hodina Dataprojektor, PC, encyklopedie, krabi ky od lé ivých aj, asopisy, listy papíru Informatika Organiza ní ást hodin 5 min., vyhledávání informací 20 min., prezentace výsledk a hodnocení 20 min. Výuka probíhá v po íta ové u ebn 1. stupn, která je vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. U ivo je zam eno na vyvození u iva. Žáci se rozd lí do dvou skupin. Jedna skupina se bude zabývat rostlinami lé ivými, druhá skupina rostlinami jedovatými. Žáci se dále rozd lí do dvojic, aby si v práci mohli lépe pomáhat. Každá skupina dostane název jedné rostliny, bu lé ivé nebo jedovaté. Úkolem dvojice je najít maximum informací o této rostlin. Žáci ve t íd mají k dispozici r zné encyklopedie, výukové programy na po íta i, internet, krabi ky od aj, stránky z asopis týkající se této problematiky. Dvojice m že využít všechny zdroje informací. Úkol je asov limitován. To co dvojice zjistí, napíše na list papíru. Po spln ní úkolu žáci ostatním p e tou, co se vše o bylin dov d li. Na záv r u itel zhodnotí práci žák, sd lí, která dvojice byla nejúsp šn jší. Zhodnocení: Internet, výukový program, encyklopedie a další materiály se stávají zdrojem informací žák. U itel na vše jen dohlíží. Hodina je rušn jší. Za ízení u ebny umož uje st ídání práce žák.

119 Ro ník: 4. P edm t: 4. ro ník P írodov da Lidské t lo 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, sešit, encyklopedie lidského t la Informatika, eský jazyk a literatura Práce s interaktivní tabuli 15 min., práce s encyklopediemi 20 min., zápis do sešitu 10 min. Výuka probíhá v u ebn s interaktivní tabulí. U ivo je zam eno na znalosti o stavb lidského t la. Žáci se u í o lidském t le, rozši ují své znalosti z nižších ro ník. Práce s interaktivní tabulí. U itel má nejd íve výklad a jednotlivé ásti u iva názorn doprovází prezentace. Prezentaci p ipravil u itel naší školy. Vyvolaný žák vždy po dokon ení ásti výkladu p ichází k interaktivní tabuli a splní krátké interaktivní cvi ení. Následuje práce s encyklopediemi. Žáci si vezmou do dvojice encyklopedii a vyhledávají v ní informace, které zadal vyu ující. Informace dopl ují do pracovního listu, který vytvo il u itel. Na záv r hodiny si žáci zapíšou stru ný zápis do sešitu. U itel zápis žák m diktuje. Vodítkem je prezentace na interaktivní tabuli. Zhodnocení: Žáci se u í pracovat s interaktivní tabulí. Prezentace je názorná s dosta ujícím obrazovým materiálem. Práce ve dvojicích rozvíjí spolupráci a schopnost komunikace mezi žáky. Prezentace o lidském t le vytvo ená u itelem je k dispozici pro všechny u itele ve sdílené složce.

120 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: Vlastiv da Prav k 1 vyu ovací hodina Dataprojektor, PC Informatika, eský jazyk a literatura Práce žák s výukovým programem Terasoft TS Vlastiv da 1 20 min., práce s prezentací 10 minut, zápis do sešitu - 10 min, test znalostí výukový program 5 min. Výuka probíhá v po íta ové u ebn 1. stupn vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. Žáci ve dvojicích spustí na po íta ích výukový program, pak žáci na pokyn u itele vyhledávají informace k probíranému tématu. Jednotliví žáci tou vyhledané informace, prohlížejí si obrázky k tématu a odpovídají na dotazy u itele. Dvojice žák, která byla vybrána u itelem, p ipojí flash disk s p edem p ipravenou prezentací, kterou vytvo il u itel v programu Power Point na téma Prav k. Žáci vyhledají soubor s prezentací a p ipraví na odprezentování. Zapnou dataprojektor. U itel spustí prezentaci a žáci se ji snaží doplnit výkladem, okomentovat to, co vidí. Tím si procvi í a zopakují u ivo, se kterým se seznámili p i práci s výukovým programem. U itel m že doplnit výklad a pop ípad opravit nep esnosti žák. Žáci si zapíšou stru ný zápis do sešitu. Vodítkem jim je prezentace, kterou u itel ješt jednou stru n projde. Vybraný žák správn odpojí flash disk. Žáci si na záv r sednou k po íta m ve dvojicích a vyplní si kontrolní test znalostí, který je sou ástí programu TS Vlastiv da 1. Žáci mohou ve dvojicích spolupracovat. (Podobný test budou psát p íští vyu ovací hodinu již na známky). U itel zhodnotí testy a práci v hodin. Zhodnocení: Žáci se nau í orientovat ve výukovém programu, orientují se v textu, vyhledávají informace. D ležitá je ze za átku pomoc ve dvojicích a pomoc u itele. Žáci si mohou zopakovat p ipojení p enosného média k po íta i, vyhledání soubor, orientují se v prezentaci vytvo ené v programu Power Point. U í se manipulaci s prezentérem. Prezentace s mnoha obrázky vhodn doplní výklad žák a naváže na výukový program. Žáci si mohou díky názornosti lépe p edstavit n které pojmy a d je z minulosti. Rozvíjí vyjad ování a komunikaci. Práce ve dvojicích vede žáky ke spolupráci a k v tší jistot p i práci s po íta em. Práce s PC se stává prost edkem k získávání informací ve vlastiv d. Tato vyu ovací hodina je inspirací pro podobné hodiny. Další témata d jepisného u iva pro 4. ro ník jsou zpracována ve výukovém programu TS Vlastiv da 1. Prezentace jsou vytvo eny ke všem probíraným obdobím d jin ve tvrtém ro níku a jsou k dispozici u itel m naší školy na školní síti.

121 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: Vlastiv da D jiny od prav ku až po rod Habsburk 1 vyu ovací hodina Kmenová t ída vybavená alespo ty mi po íta i interaktivní hnízda, nejmén 4 digitální fotoaparáty. Informatika, eský jazyk a literatura, výtvarná výchova, pracovní innosti, mediální výchova Práce žák s výukovým programem Terasoft -Prav k 10 min., práce s digitálním fotoaparátem v pr b hu celé vyu ovací hodiny. Výuka v kmenové t íd vybavené nejmén ty mi po íta i. U itel vyzve žáky, aby se rozd lili do ty skupin. (V každé skupin by m lo být maximáln 6 žák s ohledem na pohodlnou práci u po íta.) U itel žák m vysv tlí, že každá skupina se postupn vyst ídá na ty ech stanovištích a jaké zde bude plnit úkoly. Do každé skupiny zap j í u itel jeden fotoaparát a po krátké instruktáži žáci dostanou za úkol své innosti fotografovat. P edem se žáci domluví, jak se budou st ídat. Ve t íd jsou již p edem u itelem p ipravena 4 stanovišt. Na prvním stanovišti u po íta se žáci z první skupiny posadí po dvou a pracují s programem. Staví prav kou vesnici, obydlí. Na druhém stanovišti jsou p ipravené krepové papíry, látky, barevné papíry a další rekvizity. Žáci si ze své skupiny vyberou jednoho a toho se snaží obléci tak, aby p ipomínal n kterou postavu z d jin. Pot ebné rekvizity musí skupina vyrobit do 10 minut. Ostatní skupiny budou na záv r hádat, za kterou postavu spolužáka p evlékly. Na t etím stanovišti mají žáci ve skupin p ipravené psací pot eby a listy papír. Vyberou si jednu postavu z d jin a snaží se ji popsat. Až na konci hodiny budou ostatní hádat, o jakou postavu jde. Na tvrtém stanovišti u po íta e s pomocí u itele a po p e tení návodu se žáci u í kopírovat fotografie z fotoaparátu do po íta e. Založí si složku s fotografiemi své skupiny. Na konci hodiny ji doplní. Skupiny žák se postupn na jednotlivých stanovištích vyst ídají. Každá skupina z stane na jednom stanovišti maximáln 10 minut. Po vyst ídání všech skupin žáci hádají postavy z d jin p ipravené na stanovišti. 2 a 3. Na záv r doplní fotodokumentaci do složek v po íta i. Zhodnocení: Žáci se nau í orientovat ve výukovém programu. Žáci si mohou zopakovat p ipojení záznamového média k po íta i, u í se kopírovat fotografie z fotoaparátu do po íta e. Práce ve dvojicích u po íta e vede žáky ke spolupráci a k v tší jistot. Práce ve skupinách k rozd lování rolí, ke komunikaci. Tato vyu ovací hodina je inspirací pro podobné hodiny, nejen s d jepisným u ivem.

122 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: Vlastiv da Nástup Lucemburk na tr n 1 vyu ovací hodina Dataprojektor, PC Informatika Práce s prezentací vybraní žáci 5 minut, prezentace dopln ná výkladem u itele 15 min, práce žák s prezentací ve dvojicích 10 min. Výuka v po íta ové u ebn 1. stupn vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. Žáci, kte í byli vybráni u itelem, p ipojí flash disk s p edem p ipravenou prezentací, kterou vytvo il u itel v programu Power Point na téma Lucemburkové. Žáci vyhledají soubor s prezentací a p ipraví na odprezentování. Zapnou dataprojektor. Ostatním žák m p itom popisují každý krok. U itel spustí prezentaci a doplní ji výkladem. Žáci poslouchají. Žáci si zapíšou stru ný zápis do sešitu. Vodítkem jim je prezentace, kterou u itel ješt jednou stru n projde. Vybraní žáci správn odpojí flash disk. Žáci si na záv r sednou k po íta i ve dvojicích, vyhledají výše jmenovanou prezentaci na spole ném školním servru (s názvem výuka). U itel klade kontrolní otázky k u ivu Lucemburkové, žáci si informace hledají v prezentaci a na otázky odpovídají. Zhodnocení: Žáci si mohou zopakovat p ipojení p enosného média k po íta i, vyhledání soubor, zkouší se orientovat v prezentaci vytvo ené v programu Power Point. Prezentace s mnoha obrázky vhodn dokresluje výklad u itele. Žáci si mohou díky názornosti lépe p edstavit n které skute nosti z d jin. Práce ve dvojicích vede žáky k vzájemné pomoci p i orientaci v prezentaci a p i vyhledávání daného souboru. Práce s PC se stává prost edkem k získávání informací ve vlastiv d. Tato vyu ovací hodina je inspirací pro podobné hodiny pouze na jiné téma d jepisného u iva. Prezentace jsou vytvo eny ke všem probíraným obdobím ve tvrtém ro níku a jsou k dispozici u itel m naší školy na školní síti.

123 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: Vlastiv da Karel IV. 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, interaktivní u ebnice Vlastiv da pro 4. ro ník Nová škola, voskový pastel, papír A5 Informatika, eský jazyk a literatura, výtvarná výchova Práce s u ebnicí a interaktivní u ebnicí Nová škola 20 min., zápis do sešitu 1O min, dílna 15 min. Výuka probíhá ve t íd s interaktivní tabulí. Žáci st ídav tou z u ebnice Vlastiv da pro 4. ro ník Nová škola v lavicích a st ídav pracují s interaktivní u ebnicí téhož nakladatelství. Tématem hodiny je Karel IV. a rozkv t zem za jeho vlády. Interaktivní u ebnice je dopln na zvukovými ukázkami, v tším množstvím obrázk a interaktivními cvi eními. U itel a žáci tyto ukázky a cvi ení využívají podle pot eb žák dané t ídy. Žáci si v interaktivní u ebnici za kontroly u itele podtrhnou d ležité údaje, které cht jí mít zapsané v sešit. Pak si tyto vybrané ásti opíšou do sešitu. Dílna každý žák si vybere jeden z významných skutk Karla IV. a nakreslí k n mu obrázek. Vodítkem je jim u ebnice. Na záv r hodiny žáci uspo ádají výstavku svých prací. Ve t íd si práce vystaví na nást nku. Zhodnocení: Žáci pracují s interaktivní u ebnicí, u í se práci s tímto programem. Interaktivní u ebnice s mnoha obrázky, zvukovými ukázkami a interaktivními cvi eními vhodn dokresluje tení o Karlu IV. z klasické u ebnice. Žáci si mohou díky názornosti lépe p edstavit n které skute nosti z d jin, díky atraktivní metod v nují u ivu intenzivn ji pozornost a lépe si vše pamatují. P i výb ru ástí z interaktivní u ebnice, které si žáci zapíšou do sešitu, se žáci u í vybrat si z textu d ležité informace a orientaci v textu. Tím si rozvíjí i tená skou gramotnost. P i výb ru významného skutku Karla IV. ke kresb si žáci zopakují ást probraného u iva a p i kresb si lépe všímají detail staveb apod. Výstavka obrázk bude u ivo p ipomínat. Práce s IT se stává prost edkem k získávání informací ve vlastiv d. Tato vyu ovací hodina je inspirací pro podobné hodiny pouze na jiné téma d jepisného u iva. Interaktivní u ebnice se vztahuje ke všem probíraným obdobím ve tvrtém ro níku.

124 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: Vlastiv da D jepisné u ivo 4. ro. prav k Habsburkové, opakování 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, interaktivní u ebnice Vlastiv da pro 4. ro ník Nová škola Informatika, eský jazyk a literatura Práce s interaktivní u ebnicí Nová škola 20 min., sout ž 25 min. Výuka probíhá ve t íd s interaktivní tabulí. Žáci v interaktivní u ebnici Vlastiv da pro 4. ro ník nakladatelství Nová škola vyberou cvi ení pro opakování u iva. Vybírají správné odpov di z nabízených možností. Dále u itel vybírá další cvi ení z interaktivní u ebnice na zopakování u iva k ížovky, p i azování správných obrázk, atd. Ve druhé ásti hodiny budou žáci sout žit. Žáci se rozd lí do ty skupin. U itel dává skupinám postupn úkoly. 1. Z p edem p ipravených karti ek te popis osobností z d jin a každá skupina se snaží co nejrychleji uhádnout, o koho jde. Za správnou odpov získá bod. 2. Žáci si ze skupiny vyberou nejlepšího malí e, zavážou mu o i. U itel všem zbývajícím ukáže obrázek vybraného panovníka. Skupina radí svému malí i, jak má obrázek namalovat, kdo na n m je, v jaké pozici, co má oble ené, atd. Nejlepší obrázek vyhrává 3 body, další v po adí 2 body, další 1 bod. 3. U itel na interaktivní tabuli ukazuje n kolik vybraných staveb a žáci ve skupinách zapisují, k jakému stavebnímu slohu pat í. Skupina s nejv tším po tem správných odpov dí získává bod. 4. U itel má na karti kách obrázky ástí oble ení, brn ní, atd. a žáci je za azují do správného období. Skupina s nejv tším po tem správných odpov dí op t získává bod. Na záv r prob hne hodnocení, vít zové dostanou odm nu nap. v podob jedni ky. Zhodnocení: Žáci pracují s interaktivní u ebnicí. Interaktivní u ebnice se svými cvi eními je vhodná pro opakování u iva. P i práci ve skupinách se žáci u í komunikovat, prosazovat sv j názor mezi ostatními, pomáhat si a poznávat schopnosti jiných žák. Sout že žáky motivují k aktivit a zpest ují hodinu.

125 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: Vlastiv da Státní symboly 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, prezentace vytvo ená u itelem v programu Smart Notebook Informatika, eský jazyk a literatura Práce s prezentací 25 min., zápis do sešitu dopln ný obrázky 15 min., práce ve dvojicích 5 min. Výuka probíhá ve t íd s interaktivní tabulí. Žáci pracují s prezentací. Jednotlivé úkoly jsou interaktivní, žáci odhadují, pop. již znají odpov di a úkoly eší. Kontrolují si správné odpov di, pop. jim je u itel ekne. Z každé stránky prezentace si zapíšou vždy stru ný zápis do sešitu. Vynechají pouze místo (u itelem ur ený po et ádk ) na obrázek, který si pozd ji doplní. Žáci dostanou do dvojic obrázky státních symbol s chybami. Nap. jiné zbarvení jiný tvar, atd. Žáci chyby hledají. Správné ešení sd lí u iteli. Žáci dostanou nevybarvené obrázky státních symbol, které si vybarví a nalepí na vynechaná místa v sešit. Vodítkem je pro n interaktivní prezentace a u ebnice. Zhodnocení: Žáci pracují s interaktivním programem, u í se práci na interaktivní tabuli. Interaktivní práce udržuje pozornost žák, aktivitu a motivuje je k u ení. Díky atraktivní metod v nují žáci u ivu intenzivn ji pozornost a lépe si u ivo pamatují. Práce ve dvojici rozvíjí spolupráci a komunikaci mezi spolužáky. Žáci si také pomáhají, radí se a cítí se jist jší p i ešení problém. Žáci se u í rychlé orientaci v u ebnici, práci s interaktivní tabulí. Tím, že si obrázky sami vybarví, všímají si detail a lépe si vše pamatují. Práce s IT se stává prost edkem k získávání informací ve vlastiv d.

126 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: Vlastiv da D jiny Prav k - Habsburkové 1 vyu ovací hodina Dataprojektor, PC Informatika, eský jazyk a literatura Práce žák s výukovým programem Terasoft TS Vlastiv da 1 vyhledávání informací 30 min., test znalostí 15 min. Výuka probíhá v po íta ové u ebn 1. stupn vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. Žáci ve dvojicích spustí na po íta ích výukový program TS Vlastiv da 1, podle pokyn u itele vyhledávají informace a obrazový materiál, které se vážou k d jinám od doby prav ku až po vládu Habsburk. Vodítkem je jim dataprojektor, u itel na n m ukazuje, ve které ásti programu mají informace vyhledávat. Tím si žáci stru n zopakují d jepisné u ivo 4. ro níku. Pak žáci na pokyn u itele vypl ují ve dvojicích kontrolní testy znalostí. U itel prochází mezi žáky, kontroluje jejich práci, podle pot eby jim pomáhá. U itel rozdá žák m testy v papírové podob. Každý žák píše sv j test sám, ale m že k n mu použít u ebnici. Vypln né testy u itel vysbírá a zkontroluje, zda se žáci orientují v u ivu. Test u itel neznámkuje. Na záv r u itel zhodnotí práci žák v hodin. Zhodnocení: Žáci se nau í orientovat ve výukovém programu, orientují se v textu. D ležitá je vzájemná pomoc ve dvojicích a pomoc u itele. Práce ve dvojicích vede žáky ke spolupráci a k v tší jistot p i práci s po íta em. Práce s PC se stává prost edkem k získávání informací ve vlastiv d. Žáci píšou tentokrát testy v papírové podob. Tato vyu ovací hodina je zam ena na shrnutí znalostí žák. Testy na prov ení znalostí obsahuje výukový program TS Vlastiv da 1.

127 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: Vlastiv da D jiny Prav k - Habsburkové 1 vyu ovací hodina Dataprojektor, PC Informatika, eský jazyk a literatura Práce žák s výukovým programem Terasoft TS Vlastiv da 1 - test znalostí 15 min., písemná práce 15 minut, sout že 15 min. Výuka probíhá v po íta ové u ebn 1. stupn vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. Žáci ve dvojicích spustí na po íta ích výukový program TS Vlastiv da 1, pak žáci na pokyn u itele vypl ují kontrolní testy znalostí. U itel prochází mezi žáky, kontroluje jejich práci, podle pot eby jim pomáhá. U itel rozdá žák m testy v papírové podob. Každý žák píše sv j test sám a na známky. Testy obsahují otázky, které se vyskytly v testu výukového programu. Vypln né testy u itel vysbírá a oznámkuje. Ve zbývajícím ase žáci hrají hru, kdy jeden si myslí jméno panovníka a ostatní hádají r zné podrobnosti z jeho života, tak, aby mohli uhodnout, na jakou osobu žák myslí. Žák, který si myslí jméno panovníka, ostatním m že odpovídat pouze ano nebo ne. Na záv r u itel zhodnotí práci v hodin. Zhodnocení: Žáci se nau í orientovat ve výukovém programu, orientují se v textu. D ležitá je vzájemná pomoc ve dvojicích a pomoc u itele. Práce ve dvojicích vede žáky ke spolupráci a k v tší jistot p i práci s po íta em. Práce s PC se stává prost edkem k získávání informací ve vlastiv d. Žáci píšou tentokrát testy v papírové podob. Tato vyu ovací hodina je zam ena na hodnocení znalostí žák. Testy na prov ení znalostí obsahuje výukový program TS Vlastiv da 1.

128 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: Vlastiv da Orientace v map 1 vyu ovací hodina Dataprojektor, PC Informatika, eský jazyk a literatura Práce s atlasem a u ebnicí 20 min., práce s mapou Ž áru nad Sázavou na stránkách m sta 15 min., zápis do sešitu 10 min. Výuka probíhá v po íta ové u ebn 1. stupn vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. Žáci pracují samostatn s atlasem a u ebnicí, u í se o typech map a orientaci v map s ohledem na sv tové strany. Žáci ve dvojicích vyhledají na internetu stránku Ž áru nad Sázavou Na této stránce si vyhledají mapu Ž áru n. S. a podle zadání u itele hledají r zné ulice a budovy školu, nám stí, rybník, nádraží,. a na záv r své bydlišt. U itel ešení po n jaké asové prodlev p es dataprojektor ukáže, aby se všichni žáci zorientovali v map. V map žáci také využívají p iblížení, kdy se zobrazí ulice ve fotografické podob. Žáci si na záv r zapíšou stru ný zápis do sešitu. Vodítkem jim je u ebnice. U itel zhodnotí práci v hodin. Zhodnocení: Žáci se nau í áste n orientovat na stránkách m sta Ž áru nad Sázavou. Orientují se v map m sta. D ležitá je ze za átku pomoc u itele. B hem hodiny se seznámí s r znými typy map. Práce ve skupin a dvojicích vede žáky ke spolupráci a k v tší jistot p i práci s po íta em. Práce s PC se stává prost edkem k získávání informací ve vlastiv d. Tato vyu ovací hodina je inspirací pro podobné hodiny.

129 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: Vlastiv da eská republika 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, sešit, u ebnice Informatika Psaní do sešitu 25 min., práce s interaktivní tabulí 20 min. Výuka probíhá v u ebn s interaktivní tabulí. U ivo je zam eno na opakování u iva o eské republice, zejména na zem pisné u ivo a znalosti o R. Žáci nejd íve pracují s u ebnicí a sešitem. U itel vybere z u ebnice cvi ení, která jsou zam ena na opakování. Žáci zapisují odpov di do sešitu. Pak u itel sešity vysbírá a po hodin práci ohodnotí známkou. Dále žáci pracují s interaktivní tabulí. U itel p ipraví prezentaci s hádankami o R. Postupn vyvolává jednotlivé žáky a ti p icházejí k interaktivní tabuli a hledají správné odpov di. Na interaktivní tabuli si žáci zábavnou formou zopakují u ivo. Zhodnocení: Žáci se u í pracovat s interaktivní tabuli dostupného typu. U interaktivní tabule vidí, jak úkol plní spolužák a m žou jeho ešení opravit. Prezentace je k dispozici pro všechny u itele ve sdílené složce.

130 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: Výtvarná výchova Malba temperovými barvami - budova 1 vyu ovací hodina Dataprojektor, PC, malí ské pot eby Informatika, vlastiv da Práce u po íta e 15 min., práce v lavicích 25 min., úklid a hodnocení 5 min. Výuka probíhá v po íta ové u ebn 1. stupn vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. Hodina výtvarné výchovy je zam ena zejména na malbu budovy v ur itém um leckém slohu. Nejd íve u itel prost ednictvím dataprojektoru ukáže a žák m p ipomene probrané (ve vlastiv d ) um lecké slohy z programu Vlastík Ponškola. Žáci se rozd lí po dvojicích. Dvojice pracují u po íta. Najdou si program Vlastík Ponškola um lecké slohy. Zam í se zejména na vyhledávání um leckých sloh v architektu e. Prohlédnou si budovy v r zných slozích. U itel pak p i adí um lecké slohy žák m a ti je budou výtvarn zpracovávat. Na výkresu bude vždy budova a pak žáci mohou ješt výtvarn zachytit další prvky daného slohu. (Móda, výrobky, panovníci, nábytek, atd.) Žáci si nejd íve vytvo í návrh tužkou na výkres. Kreslí u stol v u ebn. B hem kresby se mohou žáci vracet k programu a prohlížet si obrázky k vybranému slohu. Obrázky jim slouží jako inspirace. Na záv r hodiny žáci zhodnotí svou práci a uklidí si výtvarné pom cky. Na tuto hodinu navazuje hodina výtvarné výchovy v kmenové t íd a žáci pokra ují v malb temperovými barvami p edkresleného výkresu. Zhodnocení: Žáci se nau í orientovat v programu, obrázky jim slouží jako inspirace, motivace. Za ízení u ebny umož uje st ídání metod a práce žák. Hodina takto uspo ádaná m že být motivací pro další hodiny, pouze s jiným tématem.

131 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: Výtvarná výchova Modelování 2 vyu ovací hodiny Dataprojektor nebo interaktivní tabule, modelá ská hlína (tuhnoucí na vzduchu) Informatika, vlastiv da Práce u po íta e 15 min., práce v lavicích 25 min., úklid a hodnocení 5 min. Výuka probíhá v po íta ové u ebn 1. stupn vybavená 15 po íta i a dataprojektorem. Hodina výtvarné výchovy je zam ena na modelování podle fantazie. Nejd íve u itel prost ednictvím interaktivní tabule nebo dataprojektoru ukáže prezentaci o ž árském um lci Michalu Olšiakovi. Žáci si prohlédnou jeho sochy, které um lec vytvá í a které najdeme ve Ž á e nad Sázavou a okolí. Sochy se vážou k ur itému místu a charakterizují ho. Žáci pak dostanou za úkol také vytvo it dílo v menším provedení podle vlastní fantazie, které by se vztahovalo k n jakému místu ve m st nebo jeho okolí. Na tuto vyu ovací hodinu navazuje další hodina, ve které žáci práci dokon í. Na záv r hodiny žáci zhodnotí svou práci a uklidí si výtvarné pom cky. Zhodnocení: Prezentace žák m slouží jako inspirace, motivace. Za ízení u ebny umož uje st ídání metod a práce žák. Žáci se v rámci hodin výtvarné výchovy dov dí informace o socha i, žijícím ve m st, kam chodí do školy. Hodina takto uspo ádaná m že být motivací pro další hodiny, pouze s jiným tématem.

132 4. ro ník Ro ník: 4. P edm t: Výtvarná výchova Kresba postavy 2 vyu ovací hodiny PC, dataprojektor nebo interaktivní tabule, pot eby na kreslení Informatika, vlastiv da Motiva ní ást hodiny 15 min., kresba postav 65 min., úklid a hodnocení 10 min. Výuka probíhá v u ebn s dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. Hodina výtvarné výchovy je zam ena zejména na kresbu postavy v pohybu. Nejd íve u itel prost ednictvím dataprojektoru ukáže žák m ukázky n kterých zimních sport. Nap. lyžování, krasobruslení, rychlobruslení, b h na lyžích. Žáci sami dostanou za úkol n které sporty napodobit. Pak si žáci prohlédnou op t na dataprojektoru fotografie z r zných disciplín zimního sportu. Jednu si vyberou a pokusí se nakreslit sportovce v pohybu. Rychlejší žáci kresbu m žou kolorovat nebo nakreslit více postav v jiné pozici. Pom ckou je jim dataprojektor s obrázky sportovc. Na záv r hodiny žáci vystaví své práce, zhodnotí vlastní práce i svých spolužák a uklidí si výtvarné pom cky. Zhodnocení: Interaktivní tabule je využita k motivování žák a ke studii pohybu sportovc, který se žáci pokusí výtvarn zachytit. Dobré je srovnání své práce s ostatními, vede žáky k objektivnímu sebehodnocení vlastí práce.

133 Metodické listy pro 5. ro ník Metody zpracoval: Mgr. Lenka Litochlebová Interaktivní tabule Smart, PC, pracovní sešity, pot eby na psaní a kreslení, zp tný projektor + promítací plátno, obrazový materiál, elektronické u ebnice, grafický editor Témata: 1. Webové stránky školy 2. Okno aplikace 3. Vyhledávání informací na webových stránkách družební školy v polském jazyce 4. Internet hledání turistických informací na webových stránkách 5. Psaní na klávesnici, psaní všemi deseti prsty 6. Vkládání klipart do textu 7. Vkládání obrázk ze souboru do textu 8. Elektronická pošta ( ) 9. Grafický editor - program Malování 10. Bezpe nost a hygiena práce u po íta e 11. Bezpe ný internet, horká linka 12. Pomoc online - bezpe ný internet 13. Grafický editor úpravy obrázk v programu Malování 14. Klávesnice 15. ásti po íta e 16. P ídavná za ízení, periferie po íta e 17. Tabulky v textovém editoru I MS Word rozvrh hodin 18. Tabulky v textovém editoru II MS Word - k ížovka 19. Mapy na internetu druhy map 20. Cestování vyhledávání spoj na internetu 21. Sklo ování podstatných jmen rodu mužského vzory pán, hrad (opakování ze 4. ro.) 22. Sklo ování podstatných jmen rodu mužského vzory muž, stroj (opakování ze 4. ro.)

134 23. Sklo ování podstatných jmen rodu mužského vzor p edseda (opakování ze 4. ro.) 24. Sklo ování podstatných jmen rodu mužského vzor soudce (opakování ze 4. ro.) 25. Sklo ování podstatných jmen rodu ženského vzor žena, r že (opakování ze 4. ro.) 26. Sklo ování podstatných jmen rodu ženského vzor píse, kost (opakování ze 4. ro.) 27. Sklo ování podstatných jmen rodu st edního vzor m sto, mo e (opakování ze 4. ro.) 28. Sklo ování podstatných jmen rodu st edního vzor ku e, stavení ; shrnutí u iva (opakování ze 4. ro.) 29. Sklo ování podstatných jmen procvi ování pravopisu koncovek Sklo ování podstatných jmen procvi ování pravopisu koncovek P ídavná jména rod a íslo 32. Druhy p ídavných jmen 33. Druhy p ídavných jmen - procvi ování 34. Sklo ování p ídavných jmen tvrdých 35. Sklo ování p ídavných jmen m kkých 36. Sklo ování p ídavných jmen p ivlast ovacích 37. Stup ování p ídavných jmen 38. Sklo ování p ídavných jmen procvi ování pravopisu koncovek Sklo ování p ídavných jmen procvi ování pravopisu koncovek Sklo ování p ídavných jmen procvi ování pravopisu koncovek 3

135 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: Informatika Webové stránky školy 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní list P írodov da, eský jazyk 1 x 45 minut Práce na PC žáci se p esunou do po íta ové u ebny, usadí k po íta m, spustí si internetový prohlíže Internet Explorer Žáci budou pracovat na svých po íta ích a budou kontrolovat postup dle dataprojektoru, na kterém bude pracovat u itel U itel i žáci vyhledají webové stránky školy seznámí se s prost edím aktuality, kontakty, d ležité informace, publicita školy, družina, jídelna, projekty, školní galerie; prohlédnou si n které odkazy Praktické využití u itel seznámí žáky s úkoly na pracovním listu; žáci budou vyhledávat informace na webových stránkách dle pokyn na pracovním list a budou zapisovat p ímo do dokumentu (jídelní ek, úsp chy ve sportu, suplování, rozvrh, omluvenka) Žáci uloží dokument na server disk H, informatika, složka žáka; zde bude k dispozici u iteli k provedení hodnocení Rekapitulace: Žáci si procvi í vyhledávání na internetu Žáci se budou orientovat v jednotlivých odkazech na webových stránkách školy Vzhledem k tomu, že každý žák bude mít možnost pracovat u svého po íta e, bude pracovat každý svým individuálním tempem a lépe se seznámí s prost edím Doporu ení pro žáky, kte í jsou zkušen jší v práci s po íta em, je t eba p ipravit rozši ující úkol

136 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: Informatika Okno aplikace 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní list eský jazyk, výtvarná výchova 1 x 45 minut Práce na PC žáci se p esunou do po íta ové u ebny, usadí se k po íta m, spustí si prezentaci Okno aplikace (z portálu rvp.cz) na serveru disk V, složka informatika Žáci budou poslouchat a sledovat prezentaci na dataprojektoru u itel seznámí žáky s pojmy: zm na velikosti okna, panel nabídek, panel nástroj, dialogové okno Žáci budou pracovat na svých po íta ích a zkusí si uvedené postupy. U itel bude pracovat na dataprojektoru, podle kterého si žáci vždy zkontrolují správnost své práce U itel seznámí žáky s úkoly na pracovním listu na serveru - disk V - informatika Samostatná práce - pracovní list; žáci budou provád t praktické innosti dle pokyn na pracovním list a budou zapisovat úkoly p ímo do otev eného okna aplikace ; P ed ukon ením práce žáci zav ou všechna okna aplikací a v dialogovém okn vyberou - neukládat Rekapitulace: Žáci si procvi í práci s po íta em nau í se používat nové pojmy aplikace, okno aplikace, panel nabídek, panel nástroj, dialogové okno Žáci se budou orientovat v jednotlivých aplikacích a nau í se používat možnost p echodu mezi aplikacemi otev enými na lišt Vzhledem k tomu, že každý žák bude pracovat u svého po íta e, bude mít možnost zvolit si svoje individuální tempo a ov í si správnost své práce p ímo v prezentaci

137 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: Informatika Vyhledávání informací na webových stránkách družební školy v polském jazyce 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní list eský jazyk, výtvarná výchova 1 x 45 minut Práce na PC žáci se p esunou do po íta ové u ebny U itel seznámí žáky s úkolem: vyhledávání informací o družební škole v polském m st Krzywi prost ednictvím webových stránek, odhad výraz v polštin Žáci vyhledají pod vedením u itele internetovou stránku družební školy, s kterou budou dále pracovat (možno jít p es odkaz na webových stránkách školy) U itel rozd lí žáky do skupin po t ech každá skupina se shromáždí u jednoho po íta e a ur í si mluv ího skupiny Na serveru na disku V si každá skupina najde sv j úkol : 1. Vzájemné návšt vy u itel a žák termíny, program 2. Den d tí termín a program 3. Vítání prv á k datum a program 4. Poloha m sta a okolí - mapa Každá skupina eší problém orientace v odkazech, vyhledávání informací, kopírování odkaz, zápis do pracovního listu Na dataprojektoru žáci sledují výsledky práce skupin mluv í seznámí ostatní s ešením problému U itel zhodnotí materiály získané jednotlivými skupinami výsledky; zhodnocení práce skupin a mluv ích problémy, klady, zápory Ve zbývajícím ase si žáci budou samostatn prohlížet další odkazy na stránkách družební školy a odhadovat téma a obsah Rekapitulace: Stanovené úkoly mohou žáci ešit i samostatn, ale vhodn jší se jeví práce ve skupinách, protože n kte í žáci mají v tší problémy s porozum ním polskému jazyku Práce ve skupinách žáky více baví a vede je k sout živosti

138 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: Informatika Internet hledání turistických informací na webových stránkách 2 vyu ovací hodiny Po íta, dataprojektor eský jazyk, výtvarná výchova 2 x 45 minut Práce na PC žáci se p esunou do po íta ové u ebny U itel žáky seznámí s cílem školního výletu a s výb rem míst, která by mohli b hem výletu navštívit. Možnosti budou omezené vzhledem k tomu, že výlet je pouze jednodenní Žáci si vyberou dvojice, ve kterých budou spole n na problému pracovat. Úkolem bude vyhledat informace a fotografie na internetu o navržených oblastech, shromáždit informace do textového dokumentu a p ipravit si argumenty, pro navštívit práv vybranou oblast; hotový soubor žáci uloží na server na disk H Dvojice se st ídají a prezentují svoje ešení na dataprojektoru ze serveru, dvojice zd vod uje výb r a argumentuje Po prezentaci všech dvojic bude proveden výb r navštívených míst, u kterých zazn ly nejlepší argumenty p i prezentaci; následuje diskuze k tomuto problému Vy ešení problému m že sloužit jako podklad k sestavení programu výletu dle výb ru žák Rekapitulace: Vhodné je tento program za adit do období p íprav školního výletu žáci se tak mohou podílet na výb ru cíle výletu nebo aspo trasy, což je pro n silná motivace Práci ve dvojicích je možno nahradit samostatnou prací, eventueln dát žák m možnost výb ru z t chto dvou variant

139 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: Informatika Psaní na klávesnici, psaní všemi deseti prsty 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní list eský jazyk, výtvarná výchova 1 x 45 minut Práce na PC žáci se p esunou do po íta ové u ebny U itel upozorní žáky na význam dovednosti psaní na klávesnici, využití rychlého a bezchybného psaní v r zných profesích Žáci si zkopírují a nainstalují dle pokyn u itele program ZAV 1 Psaní všemi deseti ze serveru disk V, informatika, na disk C do svého po íta e U itel seznámí žáky se základním postavením prstokladu na klávesnici a d ležitostí dodržovat stále stejný prstoklad bez koukání na prsty Žáci spustí program ZAV1 a za ínají od malí ku levé ruky a písmena a D ležité je, aby si žáci d kladn p e etli pokyny ke každé lekci a dodržovali prstoklad na klávesnici Každý žák bude dále pokra ovat individuáln dle svého tempa a dle frekvence chyb, což hlídá sám program Rekapitulace: Výhodou uvedeného programu je, že každý žák má možnost pokra ovat svým tempem a je tak zaru en individuální p ístup Po áte ní lekce budou žáky bavit, protože postup do dalších lekcí je rychlý; problémy nastanou se stoupající náro ností, protože program žáky vrací do lekcí, které mají málo procvi ené

140 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: Informatika Vkládání klipart do textu 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní text eský jazyk, výtvarná výchova 1 x 45 minut Práce na PC žáci se p esunou do po íta ové u ebny U itel ukáže žák m r zné hádanky, íkanky a texty ze slabiká e a z knih pro d ti, kde jsou místo n kterých slov vložené obrázky; seznámí je s úkolem hodiny: p ipravit zábavný text s obrázky pro mladší spolužáky Žáci si na disku V ve složce informatika 5.ro. najdou text písni ky a zkopírují do své složky na disku C. P íkazem vložit obrázek klipart si vyhledají na internetu p íslušný obrázek, vloží do textu a upraví jeho velikost dle instrukcí u itele na dataprojektoru; vyzkouší i další možnosti vložení klipart umíst ných na serveru Žáci si otev ou nový dokument a vymyslí krátký p íb h nebo pohádku; do textu místo n kterých slov vkládají kliparty Svou dokon enou práci uloží žáci na server na disk H, kde bude k dispozici ostatním spolužák m k prohlédnutí prob hne vyhodnocení nejlepších prací, které budou po vytisknutí p edány mladším spolužák m Rekapitulace: Žáci si zopakují práci s textovým editorem, úpravy textu Vkládání obrázk do textu a úprava velikosti bude d ležitá pro využití v dalších hodinách Úkol je pro žáky zábavný, protože zapojuje jejich fantazii a motivací je i další využití text mladšími spolužáky

141 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: Informatika Vkládání obrázk ze souboru do textu 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní text eský jazyk, p írodov da 1 x 45 minut Práce na PC žáci se p esunou do po íta ové u ebny; u itel bude pracovat na po íta i p ipojeném k dataprojektoru U itel zopakuje se žáky hledání obrázk na internetu portál Seznam, Google; upozorní na velikost obrázk a zopakuje možnosti úpravy velikosti obrázk Žáci si na disku V ve složce informatika 5.ro. najdou text o p írod a zkopírují do své složky na disku C. Žáci si spustí Internet Explorer a na portálu Seznam a Google vyhledají vhodné obrázky, které se hodí k textu. Obrázky pojmenují a uloží na disk C do své složky P íkazem vložit obrázek ze souboru disk C p íslušný obrázek vloží do textu. Následn žáci upraví velikost všech vložených obrázk na stejnou velikost (formát obrázku); provedou úpravy textu a zkontrolují náhled Svou dokon enou práci uloží žáci na server na disk H postupn u itel se žáky prohlédne práce na dataprojektoru, zhodnotí a upozorní na chyby Rekapitulace: Žáci se nau í, že je vhodné obrázky uložit na jedno místo a odtud je možné kdykoliv použít do textu Žáci pracují samostatn, u itel na dataprojektoru upozorní na vzniklé problémy Rychlejší žáci mohou podobným zp sobem upravit i další texty ze souboru

142 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: Informatika Elektronická pošta ( ) 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, ová schránka eský jazyk, výtvarná výchova 1 x 45 minut Práce na PC žáci se p esunou do po íta ové u ebny; na internetu vyhledají heslo SPAM a zjistí význam tohoto slova U itel na dataprojektoru promítne ukázku z knihy Informatika a zopakuje se žáky: - hlavní výhody u (rychlost,spolehlivost,p ílohy) - pravidla dobré mravy (podpis, p ílohy, eština, rozesílání SPAM ) - na co si dát pozor (poskytování osobních dat, otvírání podez elých mail ) Žáci se p ihlásí do své mailové schránky prohlédnou doru enou poštu Po otev ení adresá e si žáci p idají nový kontakt u itele, spolužáka Žáci podle pokyn u itele na dataprojektoru odešlou novou zprávu u iteli, doplní o p ílohu uloženou na disku C ve své složce (kontrolní práce z minulé hodiny) Podle pokyn u itele se pokusí odeslat mail více adresát m (spolužák m) U itel na dataprojektoru ukazuje postup a žáci si vyzkouší záložku nastavení osobní údaje, zm nu vzhledu,..; odstraní zprávy do koše a vysypou koš Rekapitulace: U ivo navazuje na p edchozí lekce, ve kterých si žáci založili ovou adresu a nau ili se posílat zprávu D ležité je zd raznit žák m nebezpe í komunikace s neznámými lidmi a sd lování osobních údaj ; p ipomenout nesmyslnost rozesílání et zových mail

143 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: Informatika Grafický editor - program Malování 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, grafický editor Malování výtvarná výchova, p írodov da 1 x 45 minut Práce na PC žáci se p esunou do po íta ové u ebny; u itel bude pracovat na po íta i p ipojeném k dataprojektoru U itel seznámí žáky s pojmem grafický editor (program na kreslení obrázk ) Žáci spustí program Malování (Start programy p íslušenství); v okn programu se seznámí s panelem nástroj a panelem barev; vyzkouší si nástroje tužka, guma, plechovka Žáci namalují jednoduchý obrázek kv tinu; dále provedou výb r, zkopírují výb r do schránky (Ctrl+C) a vloží do stejného okna n kolikrát (Ctrl + V) Stejnou innost zopakují i s jinou kv tinou a vytvo í tak obrázek louky, barevn dotvo í celý obrázek, opraví nedostatky Hotovou práci žáci uloží do své složky na disk H prob hne prohlídka prací a hodnocení Rekapitulace: Žáci se seznámí s jednoduchým grafickým editorem, který mají i doma v p íslušenství po íta e Výb r a kopírování tvar budou žáci pot ebovat p i malování složit jších obrázk

144 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: Informatika Bezpe nost a hygiena práce u po íta e 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní list eský jazyk, t lesná výchova 1 x 45 minut Práce na PC žáci se p esunou do po íta ové u ebny; u itel bude pracovat na po íta i p ipojeném k dataprojektoru U itel upozorní na dataprojektoru na nejd ležit jší zásady bezpe nosti p i práci s po íta em: nesahat do vnit ních ástí, nep ipojovat žádné kabely, nezakrývat po íta ho lavými p edm ty, upozornit dosp lého na jakoukoli závadu, Žáci si prohlédnou na dataprojektoru obrázek Jak správn sed t u po íta e a diskutují o hygienických zásadách p i práci na po íta i Samostatná práce - k obrázku Hugo sedí u po íta e z u ebnice informatiky žáci dopisují do textového dokumentu, co vše je na obrázku špatn ; Kontrola samostatné práce sout ž, kdo objevil nejvíce chyb Na záv r hodiny si žáci s u itelem vyzkouší n které protahovací cviky, které pomáhají p i delším sezení u po íta e Rekapitulace: Protože žáci tráví velkou ást svého volného asu u po íta e, je d ležité je stále znovu upozor ovat na hygienické zásady i na poškození zdraví spojené s astým sezením u po íta e Protahovací cviky je vhodné využívat i v jiných hodinách informatiky

145 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: Informatika Bezpe ný internet, horká linka 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní list eský jazyk, OSV 1 x 45 minut Práce na PC žáci se p esunou do po íta ové u ebny; Prob hne diskuze na téma: výhody internetu, rizika p ipojení k internetu, možnosti omezení rizik U itel bude pracovat na po íta i p ipojeném k dataprojektoru, žáci na po íta ích: vyhledání webové stránky žáci se seznámí s odkazy : bezpe n on-line pro d ti (spole n vyhledají a vysv tlí si pojmy sociální sít, kyberšikana, kybergrooming,sexting, žáci si vyzkouší ervené tla ítko (tla ítko ohlášení nezákonného obsahu); žáci pokusn vyplní ohlašovací formulá u itel vysv tlí neznámé pojmy Žáci se seznámí s odkazem horka-linka.cz ; p e tou si co je horká linka, jak funguje, co a jak hlásit Shlédnutí krátkého videa Kyberšikana 1 (následuje dialog o videu možné následky, vlastní zkušenosti) Rekapitulace: D ležité téma je vhodné využít i mimo hodiny informatiky Výhodou práce na po íta ích je, že každý žák se m že zam it na oblast, která jej zajímá a vyhledá si d ležité informace Žáci se dozví o r zných možnostech, kam se obrátit p i problémech se socálními sít mi

146 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: Informatika Pomoc online - bezpe ný internet 2 vyu ovací hodiny Po íta, dataprojektor eský jazyk, OSV 2 x 45 minut Práce na PC žáci se p esunou do po íta ové u ebny U itel bude pracovat na po íta i p ipojeném k dataprojektoru, žáci na po íta ích: vyhledání webové stránky pomoconline.cz (žáci zvolí prost edí do 10 let; na internetu se teprve rozhlížím) U itel žáky seznámí s Listinou d tských práv (odkaz na webové stránce) Žáci prostudují odkaz Jak být na internetu v pohod, když ( , chat, hry, sociální sít ) - u itel zd razní hlavn ást Na co si dát pozor Seznámení se stránkami bezpecne-online.cz (surfuj bezpe n odkazy ) Shlédnutí krátkého videa Nikdy nevíš, kdo je na druhé stran Žáci vyhledají webové stránky školy kde v sekci projekty- Sluní ko ICT v rámci projektu v odkazu Zábava, hry, najdou hru Webovou divo inou (Wild Web Woods) - a pokusí se projít do cíle Rekapitulace: Žáci se dozví o r zných možnostech, kam se obrátit p i problémech se sociálními sít mi a s internetem Výhodou práce na po íta ích je, že každý žák se m že zam it na oblast, která jej zajímá a vyhledá si d ležité informace

147 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: Informatika Grafický editor úpravy obrázk v programu Malování 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, složka s p ipravenými obrázky k úprav eský jazyk, výtvarná výchova 1 x 45 minut Práce na PC žáci se p esunou do po íta ové u ebny; u itel bude pracovat na po íta i p ipojeném k dataprojektoru Žáci otev ou program Malování (Start-Programy-P íslušenství) a zopakují si ovládání programu panel nástroj, panel barev, velikost okna Vyberou z hlavní nabídky volbu: Úpravy Vložit z - vyberou na serveru z disku V složku s obrázky, up esní všechny soubory a vyberou soubor k úprav Po zkopírování do souboru programu Malování budou muset upravit jeho velikost (v menu Obrázek vyberou položku Roztáhnout i zkosit a upraví velikost podle pot eby; jakmile není kolem obrázku árkovaná ára je už obrázek vložen do souboru a nejde ho upravit bez toho, že jej znovu ozna í pomocí myši p i volb Výb r! Obrázky mohou žáci kopírovat p es sebe, domalovávat št tcem, perem i upravovat ostatními funkcemi programu. Hotový obrázek uloží do svojí složky na disku H. jako nap. JPG nebo rastrový obrázek. Rekapitulace: Šikovn jší žáci mohou upravit i více obrázk dle výb ru ze souboru Práce je pro žáky zábavná, protože mohou zapojit fantazii a výsledek práce záleží nejen na dovednosti používání grafického editoru, ale i na výtvarných p edstavách

148 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: Informatika Klávesnice 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní list eský jazyk, výtvarná výchova 1 x 45 minut Práce na PC žáci se p esunou do po íta ové u ebny; u itel bude pracovat na po íta i p ipojeném k dataprojektoru U itel spustí prezentaci Píšeme na klávesnici (dostupné z metodického portálu www. rvp.cz): co najdeme na klávesnici ásti klávesnice d ležité klávesy a jejich funkce možnosti opravy chyb v textu Žáci si vyzkouší v textovém editoru psát slova s velkými písmeny Samostatná práce dle pokyn v prezentaci : žáci píší vlastní jména, slova do sloupce, opíší ást textu, opravují chyby Hodnocení samostatné práce, ešení hlavníchproblém Rekapitulace: Žáci se seznámí s funkcí d ležitých kláves, nau í se opravit chybu r znými zp soby Ve znalosti tohoto u iva budou u žák rozdíly, ale v tšina žák používá pouze omezený po et kláves pot ebných ke hrám, proto je d ležité, aby poznali i další možnosti využití klávesnice

149 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: Informatika ásti po íta e 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, interaktivní tabule, test eský jazyk, výtvarná výchova 1 x 45 minut Práce na interaktivní tabuli nebo na PC žáci budou pracovat v po íta ové u ebn nebo v u ebn na IA tabuli Žáci si zopakují hlavní ásti po íta e monitor, myš, klávesnice, základní jednotka U itel ukáže žák m obrázek (elektronická u ebnice Informatika 1 str.18) žáci se seznámí s vnit kem po íta e: základní deska, procesor, harddisk, zdroj, opera ní pam (RAM),grafická karta, a s funkcí jednotlivých ástí Práce s IA tabulí: žáci ukazují na obrázku bez popisu ásti po íta e a p esunují karti ky s názvy jednotlivých ástí na správné místo Na záv r hodiny si žáci vyzkouší test 10 otázek dostupný na stránce 2.hodina Uvnit po íta e Zhodnocení testu po et chyb Rekapitulace: Žáci poznají vnit ní ásti po íta e nezbytné k jeho innosti Pracujeme hodn s názornými pom ckami, protože u ivo je pro žáky obtížné Test v záv ru hodiny je pouze orienta ní u itel má zp tnou vazbu o pochopení u iva žáky

150 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: Informatika P ídavná za ízení, periferie po íta e 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní list eský jazyk 1 x 45 minut Práce na interaktivní tabuli nebo na PC žáci budou pracovat v po íta ové u ebn nebo v u ebn na IA tabuli Žáci si zopakují ásti po íta e U itel ukáže žák m obrázek (elektronická u ebnice Informatika 1 str.17) žáci se seznámí s p ídavnými za ízeními (periferie) po íta e: tiskárna, reproduktory, mikrofon, skener, USB disk, externí pevný disk, digitální fotoaparát, video kamera Žáci popisují funkci za ízení, která lze p ipojit k po íta i Práce s IA tabulí: žáci ukazují na obrázku bez popisu p ídavná za ízení a p esunují karti ky s názvy za ízení na správné místo Žáci vyhledají na disku V informatika a na internetu obrázky dalších p ídavných za ízení a vyhledají k emu slouží (volant, joystick, sluchátka ) Rekapitulace: Žáci poznají p ídavná za ízení po íta e a zjistí, k emu slouží. V souvislosti s u ivem je vhodné upozornit žáky.na hygienické zásady p i práci s po íta em (hlasitost reproduktor, sluchátek,..); na nebezpe í vzniku závislosti na hrách

151 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: Informatika Tabulky v textovém editoru I MS Word rozvrh hodin 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní list eský jazyk, matematika 1 x 45 minut Práce na PC žáci se p esunou do po íta ové u ebny; u itel bude pracovat na po íta i p ipojeném k dataprojektoru Žáci si otev ou program MS Word a pracují dle pokyn na pracovním list a sledují postup dle dataprojektoru Vytvá ení tabulek: 1. Prost ední ikona slouží ke kreslení tabulky daných parametr po et sloupc a ádk se automaticky vytvo í podle volby žáci si vyzkouší 2. Levá ikona slouží k vytvo ení tabulky od ruky nakreslíme tabulku podle vlastních p edstav. M žeme p idávat a p ípadn mazat ozna ené p í ky. 3. Zvolíme Vložit tabulku up esníme po et sloupc a ádk - OK U tabulky vyzkoušíme vypl ovat pole r znými barvami, m nit ohrani ení polí, m nit barvu písma a jeho velikost (vlastnosti tabulky nebo pravé tla ítko myši). Samostatná práce: žáci se pokusí podle pokyn u itele vytvo it tabulku na rozvrh hodin, doplní dny, hodiny a p edm ty Rozši ující úkol: žáci si procvi í další úkoly - vybarvit polí ka, zm nit ohrani ení bun k, zm nit barvu písma Rekapitulace: Žáci se nau í vytvo it tabulku r znými zp soby, mohou si zvolit pro n ten nejvhodn jší Tabulky využijí žáci i v dalších hodinách informatiky k zapisování úkol, p ehled

152 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: Informatika Tabulky v textovém editoru II MS Word - k ížovka 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní list s k ížovkou eský jazyk, matematika 1 x 45 minut Práce na PC žáci se p est hují do po íta ové u ebny; u itel bude pracovat na po íta i p ipojeném k dataprojektoru Žáci si otev ou program MS Word a pracovní list s k ížovkou na disku V informatika; pracují dle pokyn u itele K ížovka - vytvo ení tabulky: spo ítání nejv tšího po tu sloupc a ádk v k ížovce vytvo ení tabulky; vlastnosti tabulky ší ka, výška, bu ky úprava po tu sloupc v ádcích podle vzoru ohrani ení bun k psaní textu velikost písma vlastnosti tabulky ohrani ení, stínování Žáci vy eší a doplní tajenku do dopl ova ky Samostatnou práci uloží na disk H do své složky Rozši ující úkol: žáci se pokusí vymyslet a sestavit jednoduchou k ížovku s tajenkou pro svoje spolužáky Rekapitulace: Žáci se procvi í v používání dalších dovedností p i tvo ení tabulek a úprav vlastností tabulky Je t eba, aby žáci dbali pokyn u itele a dodrželi postup zejména v po áte ních krocích, další možnosti úpravy si volí již podle zkušeností

153 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: Informatika Mapy na internetu druhy map 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní list eský jazyk, vlastiv da 1 x 45 minut Práce na PC žáci se p esunou do po íta ové u ebny; u itel bude pracovat na po íta i p ipojeném k dataprojektoru Žáci si na portálu Seznam otev ou odkaz Cestování Mapy,atlasy; prohlédnou si r zné odkazy (cyklomapy, satelitní mapy, ) Na portálu Seznam si otev ou žáci odkaz Mapy.cz; vyhledají Ž ár nad Sázavou, vyzkouší si p iblížení mapy myší, lištou; posun mapy pomocí šipek a myší Druhy map žáci p epínají a sledují rozdíl v zobrazení mapy obecné, turistické, historické, letecké Samostatná práce žáci vyhledají na map školu, sv j d m porovnají pta í pohled Plánování trasy a m ení trasy pomocí ru ního m ení žáci ozna í klikáním trasu do školy a zm í vzdálenost; vyzkouší m ení cesty na kole Žáci naplánují cestu autem do Prahy, zm í vzdálenost, vyzkouší rozdíl cesty nejrychlejší, nejkratší, placené úseky Rekapitulace: Žáci se nau í orientovat v map, poznají r zné druhy map, vyzkouší p iblížení i posun map Žáci si ov í výhody plánování a m ení trasy pomocí internetu hledání nejlepší cesty

154 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: Informatika Cestování vyhledávání spoj na internetu 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní list eský jazyk, vlastiv da 1 x 45 minut Práce na PC žáci se p est hují do po íta ové u ebny; u itel bude pracovat na po íta i p ipojeném k dataprojektoru Úkol hodiny: žáci se nau í používat stránky pomocí kterých budou hledat nejr zn jší spoje vlakové, autobusové, letecké Žáci pracují na svých po íta ích a kontrolují správnost podle dataprojektoru volí r zné jízdní ády vlaky, autobusy, letadla ur ení data a asu spojení detaily, cena Samostatná práce: žáci zkopírují do své složky na disk C pracovní list ze serveru disk V informatika Inf 5.r. hledají spojení dle zadání a dopl ují úkoly do pracovního listu ( as odjezdu a p íjezdu, vzdálenosti, ceny) Kontrola samostatné práce dle dataprojektoru, hodnocení Rekapitulace: Žáci si prakticky procvi í možnosti vyhledávání r zných spoj prost ednictvím internetu Žáci zjiš ují výhody práce na stránkách idosu aktuální informace, rychlost, p esnost, p ehlednost

155 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: eský jazyk Sklo ování podstatných jmen rodu mužského vzory pán, hrad (opakování ze 4. ro.) 1 vyu ovací hodina Po íta, interaktivní tabule, elektronická u ebnice eský jazyk pro 5. ro. - ALTER, u ebnice eský jazyk 5 nakl. Alter, Informatika, p írodov da 1 x 30 minut Žáci si p e tou motiva ní text v u ebnici str. 66 Samá zví ena Práce s interaktivní tabulí žáci budou procvi ovat p i azování podstatných jmen z p e teného textu ke vzoru pán a hrad; ur ují rod a životnost U itel otev e na interaktivní tabuli elektronickou u ebnici ESKÝ JAZYK 5 nakladatelství Alter str. 66 : žáci si zopakují pravopis koncovek podstatných jmen rodu mužského podle vzoru pán a hrad; doplní na tabuli pod vedením u itele chyb jící tvary podstatných jmen se správnou koncovkou Žáci budou pracovat samostatn do sešit cvi ení 3 na str. 67; Kontrola samostatné práce prob hne dle interaktivní tabule, na které budou žáci dopl ovat chyb jící koncovky a od vod ovat správnost svého rozhodnutí Dále si žáci procvi í u ivo ve cvi ení 6 na str. 67 dopl ují na interaktivní tabuli a od vod ují pravopis koncovek podstatných jmen Rekapitulace: Žáci si procvi í pravopis koncovek podstatných jmen rodu mužského prost ednictvím interaktivní tabule Práce s interaktivní tabulí zefektivní výuku, protože p edlohy cvi ení budou moci žáci využít pro dopl ování koncovek a tím procvi í více p íklad

156 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: eský jazyk Sklo ování podstatných jmen rodu mužského vzory muž, stroj (opakování ze 4. ro.) 1 vyu ovací hodina Po íta, interaktivní tabule, elektronická u ebnice eský jazyk pro 5. ro. - ALTER, u ebnice eský jazyk 5 nakl. Alter, Informatika, p írodov da 1 x 30 minut Žáci se seznámí s úvodním textem v u ebnici str. 68 Pokra ování Práce s interaktivní tabulí žáci budou procvi ovat p i azování podstatných jmen z p e teného textu ke vzoru muž a stroj ur ují rod a životnost U itel bude pracovat na interaktivní tabuli s elektronickou u ebnicí ESKÝ JAZYK 5 nakladatelství Alter str. 68 : žáci si zopakují pravopis koncovek podstatných jmen rodu mužského podle vzoru muž a stroj; doplní na tabuli pod vedením u itele chyb jící tvary podstatných jmen se správnou koncovkou (cv. 2) Žáci budou pracovat samostatn do sešit cvi ení 4 na str. 69; doplní správn koncovky Kontrola samostatné práce prob hne dle interaktivní tabule, na které budou žáci dopl ovat chyb jící koncovky a od vod ovat správnost svého rozhodnutí Dále si žáci procvi í u ivo ve cvi ení 3 na str. 69 dopl ují na interaktivní tabuli a od vod ují pravopis koncovek podstatných jmen Rekapitulace: Práce s interaktivní tabulí zefektivní výuku, protože p edlohy cvi ení budou moci žáci využít pro dopl ování koncovek a tím procvi í více p íklad Žáci si procvi í pravopis koncovek podstatných jmen rodu mužského prost ednictvím interaktivní tabule

157 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: eský jazyk Sklo ování podstatných jmen rodu mužského vzor p edseda (opakování ze 4. ro.) 1 vyu ovací hodina Po íta, interaktivní tabule, elektronická u ebnice eský jazyk pro 5. ro. - ALTER, u ebnice eský jazyk 5 nakl. Alter, Informatika, p írodov da 1 x 25 minut Žáci si p e tou motiva ní text v u ebnici str. 72 Pohádkoví hrdinové Práce s interaktivní tabulí žáci budou vybírat podstatná jména z p e teného textu, která se sklo ují podle vzoru p edseda U itel bude pracovat na interaktivní tabuli s elektronickou u ebnicí ESKÝ JAZYK 5 nakladatelství Alter str. 72 : žáci si zopakují pravopis koncovek podstatných jmen rodu mužského podle vzoru p edseda; doplní na tabuli pod vedením u itele chyb jící tvary podstatných jmen hrdina a nemluva se správnou koncovkou (cv. 2, str.72) Žáci budou pracovat samostatn do sešit cvi ení 3 na str. 73; vyberou podstatná jména, která se sklo ují podle vzoru p edseda Kontrola samostatné práce prob hne dle interaktivní tabule, na které budou žáci vybírat podstatná jména a od vod ovat správnost svého rozhodnutí Dále si žáci procvi í u ivo ve cvi ení 5 na str. 73 dopl ují na interaktivní tabuli a od vod ují pravopis koncovek podstatných jmen Rekapitulace: Žáci si procvi í pravopis koncovek podstatných jmen rodu mužského prost ednictvím interaktivní tabule Práce s interaktivní tabulí zefektivní výuku, protože p edlohy cvi ení budou moci žáci využít pro dopl ování koncovek a tím procvi í více p íklad

158 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: eský jazyk Sklo ování podstatných jmen rodu mužského vzor soudce (opakování ze 4. ro.) 1 vyu ovací hodina Po íta, interaktivní tabule, elektronická u ebnice eský jazyk pro 5. ro. - ALTER, u ebnice eský jazyk 5 nakl. Alter, Informatika, p írodov da 1 x 25 minut Žáci si p e tou motiva ní text v u ebnici str. 74 Tajemství Práce s interaktivní tabulí žáci budou vybírat tu n vytišt ná podstatná jména z p e teného textu a ur í vzor, podle kterého se budou sklo ovat U itel bude pracovat na interaktivní tabuli s elektronickou u ebnicí ESKÝ JAZYK 5 nakladatelství Alter str. 74 : žáci si zopakují pravopis koncovek podstatných jmen rodu mužského podle vzoru soudce; doplní na tabuli pod vedením u itele chyb jící tvary podstatných jmen správce a dárce se správnou koncovkou (cv. 2, str.74) Žáci budou pracovat samostatn do sešit cvi ení 3 na str. 75; vyberou podstatná jména, která se sklo ují podle vzoru soudce Kontrola samostatné práce prob hne dle interaktivní tabule, na které budou žáci vybírat podstatná jména, od vodní správnost svého rozhodnutí. Ur í vzory i u ostatních podstatných jmen ve cvi ení Dále si žáci procvi í u ivo ve cvi ení 4 na str. 75 dopl ují tvary na interaktivní tabuli a od vod ují správnost oslovení podle p íslušného vzoru Rekapitulace: Práce s interaktivní tabulí zefektivní výuku, protože p edlohy cvi ení budou moci žáci využít pro dopl ování koncovek a tím procvi í více p íklad Žáci si procvi í pravopis koncovek podstatných jmen rodu mužského prost ednictvím interaktivní tabule

159 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: eský jazyk Sklo ování podstatných jmen rodu ženského vzor žena, r že (opakování ze 4. ro.) 1 vyu ovací hodina Po íta, interaktivní tabule, elektronická u ebnice eský jazyk pro 5. ro. - ALTER, u ebnice eský jazyk 5 nakl. Alter, Informatika, p írodov da 1 x 30 minut Žáci se seznámí s úvodním textem v u ebnici str. 77 Dlouhá chvíle Práce s interaktivní tabulí žáci budou procvi ovat p i azování podstatných jmen z p e teného textu ke vzoru žena a r že; U itel otev e na interaktivní tabuli elektronickou u ebnici ESKÝ JAZYK 5 nakladatelství Alter str. 77 : žáci si zopakují sklo ování a pravopis koncovek podstatných jmen rodu ženského podle vzoru žena a r že; doplní na tabuli pod vedením u itele chyb jící tvary podstatných jmen se správnou koncovkou Dále si žáci procvi í u ivo ve cvi ení 2 na str. 78 dopl ují na interaktivní tabuli a od vod ují pravopis koncovek podstatných jmen Žáci budou pracovat samostatn do sešit cvi ení 3 c) na str. 78; utvo í správný tvar a doplní chyb jící koncovky Kontrola samostatné práce prob hne dle interaktivní tabule, na které budou žáci dopl ovat chyb jící koncovky a od vod ovat správnost svého rozhodnutí Rekapitulace: Žáci si procvi í pravopis koncovek podstatných jmen rodu ženského prost ednictvím interaktivní tabule Práce s interaktivní tabulí zefektivní výuku, protože p edlohy cvi ení budou moci žáci využít pro dopl ování koncovek a tím procvi í více p íklad

160 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: eský jazyk Sklo ování podstatných jmen rodu ženského vzor píse, kost (opakování ze 4. ro.) 1 vyu ovací hodina Po íta, interaktivní tabule, elektronická u ebnice eský jazyk pro 5. ro. - ALTER, u ebnice eský jazyk 5 nakl. Alter, Informatika, p írodov da 1 x 25 minut Žáci budou pracovat s úvodním textem v u ebnici str. 79 Dobrák od kosti Práce s interaktivní tabulí žáci budou procvi ovat p i azování podstatných jmen z p e teného textu ke vzoru píse a kost; U itel otev e na interaktivní tabuli elektronickou u ebnici ESKÝ JAZYK 5 nakladatelství Alter str. 79 : žáci si zopakují sklo ování a pravopis koncovek podstatných jmen rodu ženského podle vzoru píse, kost; doplní na tabuli pod vedením u itele chyb jící tvary podstatných jmen se správnou koncovkou Dále si žáci procvi í u ivo ve cvi ení 5 na str. 80 dopl ují na interaktivní tabuli a od vod ují pravopis koncovek podstatných jmen Žáci budou pracovat samostatn do sešit cvi ení 5 na str. 80; utvo í v ty s dopln nými slovními spojeními Rekapitulace: Žáci si procvi í pravopis koncovek podstatných jmen rodu ženského prost ednictvím interaktivní tabule Práce s interaktivní tabulí zefektivní výuku, protože p edlohy cvi ení budou moci žáci využít pro dopl ování koncovek a tím procvi í více p íklad

161 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: eský jazyk Sklo ování podstatných jmen rodu st edního vzor m sto, mo e (opakování ze 4. ro.) 1 vyu ovací hodina Po íta, interaktivní tabule, elektronická u ebnice eský jazyk pro 5. ro. - ALTER, u ebnice eský jazyk 5 nakl. Alter, Informatika, praktické innosti 1 x 30 minut Žáci p e tou úvodní text v u ebnici str. 82 Vánoce Práce s interaktivní tabulí a) žáci budou procvi ovat p i azování tu n vytišt ných podstatných jmen z p e teného textu ke vzoru m sto a mo e; b) slova ze cv.2 na str.83 p esunout k p íslušnému vzoru; u zbylých podstatných jmen ur it vzory U itel otev e na interaktivní tabuli elektronickou u ebnici ESKÝ JAZYK 5 nakladatelství Alter str. 82 : žáci si zopakují sklo ování a pravopis koncovek podstatných jmen rodu st edního podle vzoru m sto, mo e; doplní na tabuli pod vedením u itele chyb jící tvary podstatných jmen se správnou koncovkou Žáci pod vedením u itele doplní koncovky ve cv. 1 f) na str.82 - dopl ují na interaktivní tabuli a od vod ují pravopis koncovek podstatných jmen Samostatná práce žáci doplní do sešitu chyb jící tvary podstatných jmen ve cvi ení 3 na str. 83 bude následovat spole ná kontrola Rekapitulace: Žáci si procvi í pravopis koncovek podstatných jmen rodu st edního prost ednictvím interaktivní tabule Práce s interaktivní tabulí zefektivní výuku, protože p edlohy cvi ení budou moci žáci využít pro dopl ování koncovek a tím procvi í více p íklad

162 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: eský jazyk Sklo ování podstatných jmen rodu st edního vzor ku e, stavení ; shrnutí u iva (opakování ze 4. ro.) 1 vyu ovací hodina Po íta, interaktivní tabule, elektronická u ebnice eský jazyk pro 5. ro. - ALTER, u ebnice eský jazyk 5 nakl. Alter, Informatika, p írodov da 1 x 20 minut U itel se žáky p e te motiva ní text v u ebnici str. 85 Ješt Vánoce Práce s interaktivní tabulí žáci budou procvi ovat p i azování podstatných jmen z p e teného textu ke vzoru ku e a stavení U itel otev e na interaktivní tabuli elektronickou u ebnici ESKÝ JAZYK 5 nakladatelství Alter str. 85 : žáci si zopakují sklo ování a pravopis koncovek podstatných jmen rodu st edního podle vzoru ku e, stavení; doplní na tabuli pod vedením u itele chyb jící tvary podstatných jmen se správnou koncovkou Skupinová práce u itel rozd lí žáky do 6 skupin: prob hne losování úkol z u ebnice str. 88 shrnutí o podstatných jménech. Žáci ve skupinách splní dva vylosované úkoly a doplní vhodnými p íklady Kontrola práce skupin: mluv í bude odpovídat, ostatní budou kontrolovat správnost odpov dí; úkoly žáci budou moci sledovat na dataprojektoru (elektronická u ebnice ESKÝ JAZYK 5 str. 88 Rekapitulace: Žáci si procvi í pravopis koncovek podstatných jmen rodu st edního prost ednictvím interaktivní tabule P i skupinové práci bude t eba pro zrychlení, aby žáci m li p ipravené pouze stru né odpov di zn ní otázek p e te u itel a ostatní žáci vidí zobrazení na dataprojektoru

163 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: eský jazyk Sklo ování podstatných jmen procvi ování pravopisu koncovek 1 vyu ovací hodina Po íta e, dataprojektor, pracovní listy Informatika 2 x 20 minut Práce na PC žáci se p esunou do po íta ové u ebny, u itel vysv tlí žák m úkoly ve skupinách U itel rozd lí žáky na dv skupiny: 1. skupina bude pracovat u po íta e, 2. skupina bude plnit úkoly do pracovních list P i práci na po íta ích bude využit program Terasoft sí ová verze. Žáci volí ást programu s tématem podstatná jména: 10 min. ur ování vzor ; 10 min. pravopis i,í y,ý v koncovkách (obtížnost volí dle výsledk procvi ování, p i malé frekvenci chyb postupují k testu) P i práci s pracovními listy žáci dopl ují chyb jící koncovky do cvi ení a vybarvují polí ka s podstatnými jmény podle p i azení ke vzor m vhodné je využít pracovní sešity eština s Tobiášem díl Podstatná jména Po 20 minutách se skupiny vym ní u po íta a pracují samostatn Rekapitulace: Výhodou procvi ování na po íta ích je okamžitá zp tná vazba žák i u itel má p ehled o zvládnutí u iva hned po vyhodnocení testu Další p edností je, že každý žák si volí tempo i náro nost podle svých individuálních schopností ešení úkol je rychlé a žáci procvi í velké množství p íklad Rozd lení do skupin je nutné pouze z d vodu nedostate ného po tu po íta v u ebn

164 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: eský jazyk Sklo ování podstatných jmen procvi ování pravopisu koncovek 1 vyu ovací hodina Po íta e, dataprojektor, pracovní sešit eský jazyk 5 Informatika 2 x 20 minut Práce na PC žáci se p esunou do po íta ové u ebny, u itel vysv tlí žák m úkoly ve skupinách U itel rozd lí žáky na dv skupiny: 1. skupina bude pracovat u po íta e, 2. skupina bude plnit úkoly do pracovních sešit P i práci na po íta ích bude využito webové stránky www. onlinecviceni.cz, kde si žáci zvolí p íslušné cvi ení: 1. stupe - eský jazyk Podstatná jména Sklo ování rod mužský, ženský, st ední. Žáci budou dopl ovat pravopis i,í y,ý v koncovkách (typ dalšího cvi ení vyberou žáci podle frekvence chyb) P i práci s pracovními sešity žáci dopl ují chyb jící koncovky do cvi ení v kapitole Podstatná jména sklo ování podstatných jmen Po 20 minutách se skupiny vym ní a pracují samostatn dalších 20 minut Rekapitulace: Rozd lení do skupin je nutné z d vodu nedostate ného po tu po íta v u ebn Výhodou procvi ování na po íta ích je okamžitá zp tná vazba žák i u itel má p ehled o zvládnutí u iva hned po vyhodnocení testu Další p edností je, že každý žák si volí tempo i náro nost podle svých individuálních schopností ešení úkol je rychlé a žáci procvi í velké množství p íklad

165 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: eský jazyk P ídavná jména rod a íslo 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, elektronická u ebnice eský jazyk pro 5. ro. - ALTER, u ebnice eský jazyk 5 nakl. Alter Informatika, výtvarná výchova 1 x 25 minut U itel se žáky p e te úvodní text v u ebnici str. 89 Dobrá nálada Práce s elektronickou u ebnicí ESKÝ JAZYK 5 nakladatelství Alter str. 89 : žáci budou vyhledávat p ídavná jména podtrhnou na IA tabuli i s podstatným jménem, ke kterému pat í; vyvodí záv r na jaké otázky odpovídají?, co vyjad ují? Práce s interaktivní tabulí ROD: žáci doplní na tabuli pod vedením u itele chyb jící podstatná jména rodu mužského, ženského, st edního (cv.2, str.89) Samostatná práce ÍSLO: žáci budou tvo it a dopisovat tvary ísla jednotného a množného do tabulky cv.3, str.90; zkontrolují si správnost na dataprojektoru Práce s interaktivní tabulí SKLO OVÁNÍ: žáci sklo ují p ídavné jméno hluboký a dopl ují na IA tabuli koncovky Shrnutí u iva v u ebnici, výb r správných výraz do definice Rekapitulace: Žáci si zopakují poznávání p ídavných jmen a poznají nové kategorie rod a íslo p ídavných jmen; zárove poznají, že p ídavná jména mohou sklo ovat Práce s elektronickou u ebnicí a interaktivní tabulí zefektivní výuku, protože p ehledy mají žáci nejen v u ebnici, ale i na IA tabuli a p edlohy cvi ení budou moci žáci využít pro dopl ování a tím procvi í více p íklad ; u iteli šet í as a dává mu hned zp tnou vazbu

166 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: eský jazyk Druhy p ídavných jmen 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, elektronická u ebnice eský jazyk pro 5. ro. - ALTER, u ebnice eský jazyk 5 nakl. Alter Informatika, výtvarná výchova 1 x 25 minut Žáci p e tou motiva ní text v u ebnici str. 90 Špatná nálada Práce s elektronickou u ebnicí ESKÝ JAZYK 5 nakladatelství Alter str. 91 : žáci budou vyhledávat v textu p ídavná jména vypíší na tabuli i s podstatným jménem podle vzoru ve cv.1 b), str. 91; vyvození záv ru druhy p ídavných jmen Práce s interaktivní tabulí cv. 2, str.91: žáci budou procvi ovat p i azování p ídavných jmen ze cvi ení do t í hromádek podle druhu tvrdá, m kká, p ivlast ovací Skupinová práce žáci budou psát do sešitu p ídavná jména ze cv.2 str.91 a adit je do t í skupin podle druhu; zkontrolují si správnost na IA tabuli Shrnutí u iva o p ídavných jménech v u ebnici str. 91 Rekapitulace: Žáci si zopakují poznávání p ídavných jmen a poznají novou kategorii druh p ídavných jmen; Práce s elektronickou u ebnicí a interaktivní tabulí zefektivní výuku, u iteli šet í as a dává mu hned zp tnou vazbu

167 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: eský jazyk Druhy p ídavných jmen - procvi ování 1 vyu ovací hodina Po íta e, dataprojektor, pracovní listy Informatika 2 x 20 minut Práce na PC žáci se p esunou do po íta ové u ebny, u itel vysv tlí žák m úkoly ve skupinách U itel rozd lí žáky na dv skupiny: 1. skupina bude pracovat u po íta e, 2. skupina bude plnit úkoly do pracovních list P i práci na po íta ích bude využit program Terasoft sí ová verze. Žáci volí ást programu s tématem p ídavná jména: procvi ování ur ování druh (10 min.) test ur ování druh (10 min) (obtížnost volí dle výsledk procvi ování, p i malém po tu chyb postupují k testu) P i práci s pracovními listy žáci ur ují druh p ídavných jmen a vybarvují polí ka s p ídavnými jmény podle druhu vhodné je využít pracovní sešity eština s Tobiášem díl P ídavná jména Po 20 minutách se skupiny vym ní u po íta a pracují samostatn Rekapitulace: Výhodou procvi ování na po íta ích je okamžitá zp tná vazba žák i u itel má p ehled o zvládnutí u iva hned po vyhodnocení testu Další p edností je, že každý žák si volí tempo i náro nost podle svých individuálních schopností ešení úkol je rychlé a žáci procvi í velké množství p íklad Rozd lení do skupin je nutné pouze z d vodu nedostate ného po tu po íta v u ebn

168 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: eský jazyk Sklo ování p ídavných jmen tvrdých 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, elektronická u ebnice eský jazyk pro 5. ro. - ALTER, u ebnice eský jazyk 5 nakl. Alter Informatika, p írodov da 1 x 25 minut U itel bude pracovat na interaktivní tabuli s elektronickou u ebnicí ESKÝ JAZYK 5 nakladatelství Alter str. 93 : žáci sledují sklo ování vzoru p ídavných jmen tvrdých mladý a dopl ují na IA tabuli koncovky; Práce s interaktivní tabulí u itel zvýrazní hlavní problémy: 7.p..mn. ými; 1. a 5.p.. mn. í. U itel se žáky p e te úvodní text v u ebnici str. 93 Žerty hravé a dravé Žáci budou podle p ehledu na IA tabuli sklo ovat další p ídavná jména tvrdá z textu Práce s interaktivní tabulí cv.2, str.94 žáci doplní chyb jící koncovky, od vodní pravopis a utvo í tvary 1.p.. mn. Samostatná práce žáci píší do sešitu výrazy ze cv.2 v množném ísle do závorky uvedou tvar vzoru. P. hladoví (mladí) vlci Kontrola práce žák a shrnutí u iva u ebnice str. 95 Rekapitulace: Žáci se seznámí se sklo ováním p ídavných jmen tvrdých a procvi í si pravopis koncovek; Práce s elektronickou u ebnicí a interaktivní tabulí zefektivní výuku, protože p ehledy mají žáci nejen v u ebnici, ale i na IA tabuli a p edlohy cvi ení budou moci žáci využít pro dopl ování a tím procvi í více p íklad ;

169 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: eský jazyk Sklo ování p ídavných jmen m kkých 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, elektronická u ebnice eský jazyk pro 5. ro. - ALTER, u ebnice eský jazyk 5 nakl. Alter Informatika, p írodov da 1 x 25 minut Žáci si p e tou motiva ní text v u ebnici str. 96 Výprava na výstavu; V textu žáci vyhledají p ídavná jména a rozd lí na tvrdá a m kká (napíší na tabuli) U itel otev e na interaktivní tabuli elektronickou u ebnici ESKÝ JAZYK 5 nakladatelství Alter str. 96 : žáci sledují sklo ování vzoru p ídavných jmen m kkých jarní a dopl ují na IA tabuli koncovky; Práce s interaktivní tabulí žáci od vodní pravopis a doplní koncovky p ídavných jmen ve cv.3 str.97 Samostatná práce žáci píší do sešitu dopln ná slova ze cv.2 str. 98 Kontrola samostatné práce podle interaktivní tabule vyhledání chyb, od vodn ní pravopisu a oprava Rekapitulace: Žáci se seznámí se sklo ováním p ídavných jmen m kkých a procvi í si pravopis koncovek; Práce s elektronickou u ebnicí a interaktivní tabulí zefektivní výuku, protože p ehledy mají žáci nejen v u ebnici, ale i na IA tabuli, kam p ímo vepíší koncovky, ímž se práce urychlí a žáci stihnou procvi it více p íklad ;

170 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: eský jazyk Sklo ování p ídavných jmen p ivlast ovacích 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, elektronická u ebnice eský jazyk pro 5. ro. - ALTER, u ebnice eský jazyk 5 nakl. Alter Informatika, p írodov da 1 x 25 minut Žáci se seznámí s úvodním textem v u ebnici str. 102 P íbuzenstvo; v textu žáci vyhledají p ídavná jména, která odpovídají na otázku: í? Práce s interaktivní tabulí - žáci budou p i azovat p ídavná jména p ivlast ovací z úvodního textu do 4 sloupc podle rodu a životnosti podle cv.1 b), str. 102 Procvi ení u iva žáci p i adí další p ídavná jména p ivlast ovací ze cvi ení 1 b) do sloupc k p íslušnému rodu IA tabule Po spole né p íprav žáci budou tvo it p ídavná jména p ivlast ovací z podstatných jmen ve cv.2 str.102 a utvo ené v ty budou zapisovat do sešit (od vodní pravopis koncovky) Shrnutí u iva - rod, životnost a pravopis koncovek p ídavných jmen p ivlast ovacích Rekapitulace: Žáci se seznámí s ur ováním rodu a životnosti u p ídavných jmen p ivlast ovacích a procvi í si pravopis koncovek; Práce s elektronickou u ebnicí a interaktivní tabulí zefektivní výuku, protože p ehledy mají žáci nejen v u ebnici, ale i na IA tabuli, ímž se práce urychlí a žáci stihnou procvi it více p íklad ;

171 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: eský jazyk Stup ování p ídavných jmen 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, elektronická u ebnice eský jazyk pro 5. ro. - ALTER, u ebnice eský jazyk 5 nakl. Alter Informatika, p írodov da 1 x 25 minut Žáci si p e tou motiva ní text v u ebnici str. 104 Psaní ko; v textu žáci vyhledají p ídavná jména, která mohou vyjád it t i stupn vlastnosti Práce s interaktivní tabulí - žáci budou p i azovat p ídavná jména z úvodního textu do 3 sloupc podle stupn : 1.stupe ; 2.stupe ; 3.stupe Shrnutí u iva podle elektronické u ebnice ESKÝ JAZYK 5 nakladatelství Alter str. 105 : žáci budou sledovat a dopl ovat dalšími p íklady Samostatná práce cv. 2, str.105: žáci doplní 2.stupe a 3.stupe p ídavných jmen a píší do sešitu (odd lí p ípony ejší, - jší, -ší, koncovku í a p edponu nej- Práce s interaktivní tabulí stup ování p ídavných jmen: žáci budou spojovat trojice slov, která k sob pat í Rekapitulace: Žáci se seznámí se stup ováním p ídavných jmen a procvi í si tvo ení tvar p i stup ování Práce s elektronickou u ebnicí a interaktivní tabulí zefektivní výuku, protože p ehledy budou sledovat žáci nejen v u ebnici, ale i na IA tabuli a práce s IA tabulí bude žáky bavit

172 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: eský jazyk Sklo ování p ídavných jmen procvi ování pravopisu koncovek 1 vyu ovací hodina Po íta e, dataprojektor, pracovní listy Informatika 2 x 20 minut Práce na PC žáci se p esunou do po íta ové u ebny, u itel vysv tlí žák m úkoly ve skupinách U itel rozd lí žáky na dv skupiny: 1. skupina bude pracovat u po íta e, 2. skupina bude plnit úkoly do pracovních list P i práci na po íta ích bude využit program Terasoft sí ová verze. Žáci volí ást programu s tématem p ídavná jména: procvi ování - psaní i,í y,ý v koncovkách test - psaní i,í y,ý v koncovkách ( dle výsledk procvi ování žák pokra uje testem) P i práci s pracovními listy žáci dopl ují p íslušné tvary p ídavných jmen a chyb jící koncovky do cvi ení - vhodné je využít pracovní sešity eština s Tobiášem díl P ídavná jména Po 20 minutách se skupiny vym ní u po íta a pokra ují v práci Rekapitulace: Rozd lení do skupin je nutné z d vodu nedostate ného po tu po íta v u ebn Výhodou procvi ování na po íta ích je okamžitá zp tná vazba žák i u itel má p ehled o zvládnutí u iva hned po vyhodnocení testu Další p edností je, že každý žák si volí tempo i náro nost podle svých individuálních schopností ešení úkol je rychlé a žáci procvi í velké množství p íklad

173 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: eský jazyk Sklo ování p ídavných jmen procvi ování pravopisu koncovek 1 vyu ovací hodina Po íta e, dataprojektor, pracovní sešit eský jazyk 5 Informatika 2 x 20 minut Práce na PC žáci se p esunou do po íta ové u ebny, u itel vysv tlí žák m úkoly ve skupinách U itel rozd lí žáky na dv skupiny: 1. skupina bude pracovat u po íta e, 2. skupina bude plnit úkoly do pracovních sešit P i práci na po íta ích bude využito programu Ak ní eština sí ová verze programu Sarsoft 2005 : žáci si zvolí P ídavná jména procvi ování pravopisu koncovek P i práci s pracovními sešity žáci dopl ují chyb jící koncovky do cvi ení v kapitole P ídavná jména sklo ování p ídavných jmen; K procvi ování lze využít i tišt né verze cvi ení z po íta ového programu Po 20 minutách se skupiny vym ní a pracují samostatn dalších 20 minut Rekapitulace: Rozd lení do skupin je nutné z d vodu nedostate ného po tu po íta v u ebn ešení úkol je rychlé a žáci procvi í velké množství p íklad Výhodou procvi ování na po íta ích je okamžitá zp tná vazba žák i u itel má p ehled o zvládnutí u iva hned po vyhodnocení testu Další p edností je, že každý žák si volí tempo i náro nost podle svých individuálních schopností

174 5. ro ník Ro ník: 5. P edm t: eský jazyk Sklo ování p ídavných jmen procvi ování pravopisu koncovek 1 vyu ovací hodina Po íta e, dataprojektor, pracovní sešit eský jazyk 5 Informatika 2 x 20 minut Práce na PC žáci se p esunou do po íta ové u ebny, u itel vysv tlí žák m úkoly ve skupinách U itel rozd lí žáky na dv skupiny: 1. skupina bude pracovat u po íta e, 2. skupina bude plnit úkoly do pracovních sešit P i práci na po íta ích bude využito webové stránky www. onlinecviceni.cz, kde si žáci zvolí p íslušné cvi ení: 1. stupe - eský jazyk P ídavná jména Sklo ování. Žáci budou dopl ovat pravopis i,í y,ý v koncovkách p ídavných jmen (typ dalšího cvi ení vyberou žáci podle frekvence chyb) P i práci s pracovními listy žáci dopl ují správné tvary a chyb jící koncovky p ídavných jmen Po 20 minutách se skupiny vym ní a pracují samostatn dalších 20 minut Rekapitulace: Výhodou procvi ování na po íta ích je, že každý žák si volí tempo i náro nost podle svých individuálních schopností Další p edností je okamžitá zp tná vazba žák i u itel má p ehled o zvládnutí u iva hned po vyhodnocení testu ešení úkol je rychlé a žáci procvi í velké množství p íklad Rozd lení do skupin je z d vodu nedostate ného po tu po íta v u ebn

175 Metodické listy pro D jepis Metody zpracoval: Mgr. Iva Faldíková Ro ník: ro ník ZŠ Interaktivní tabule Smart, PC, pracovní sešity, pot eby na psaní a kreslení, zp tný projektor + promítací plátno, Atlas d jin Evropy, slepé mapy Témata: 1. Velká francouzská revoluce shrnutí 2. Historické prameny 3. D sledky vzniku zem d lství 4. St hování národ 5. Starov ké ecko úvodní hodina 6. Život v polis: Athény x Sparta 7. Jak fungovala ímská republika? 8. Punské války 9. Starov ká ína 10. Franská íše 11. Seve ané a Vikingové 12. Po átky eského státu 13. Život v raném st edov ku 14. Stoletá válka 15. Objevné plavby 16. D sledky zámo ských objev 17. Poslední P emyslovci 18. Lucemburkové na eském tr n 19. Gotika 20. Doba Rudolfa II. 21. Rozd lení st edov ké spole nosti 22. Konec 2. SV v Asii

176 23. Nástup Habsburk na eský tr n 24. Francouzská revoluce shrnutí 25. Napoleonské války zahrani ní politika Napoleona Bonaparte 26. D sledky pr myslové revoluce 27. eské národní obrození 28. Rozvoj v dy a techniky ve 2. pol. 19. století 29. (Mimo)evropské státy na p elomu 19./20.století 30. Viktoriánská Anglie 31. Válka Severu proti Jihu ob anská válka v USA 32. Rusko (SSSR) ve 20. a 30. letech 20. století 33. Nástup nacismu v N mecku 34. Fašismus 35. Vznik USA a jejich rozvoj 36. Habsburská monarchie ve 2. polovin 19. století 37. Co bychom m li v d t o 2. sv tové válce? (shrnutí) 38. Baroko 39. Od gotiky po baroko (shrnutí u iva kult.slohy) sv tová válka napadení SSSR 41. Jak se žilo za okupace?( ech m)

177 D jepis Ro ník: 8. Velká francouzská revoluce shrnutí 1 hodina Interaktivní tabule v.ozvu ení. prac.listy pro žáky, u ebnice OV minut U itelka použije pro shrnutí temat.celku p ipravený prac.sešit na IAT. Jde pouze o záv re nou ást shrnutí jaký dopad m la VFR na jednotlivé skupiny obyvatel, jak zm nila jejich život. Žáci spole n zvolí moderátora, který u tabule spojuje správné pojmy. U itelka kontroluje a ídí práci, spole n se žáky shrne. Žáci si získané informace zapíší do prac.listu. (Pojmy: majitelé manufaktur, m š ané, šlechtici, rodina panovníka, zem d lci, kn ží, vojáci, velké zlepšení života, mírné zlepšení, beze zm n, zhoršení života, podstatné zhoršení života, smrt, út k, bezradnost, bezmoc,.) Rekapitulace: Jde pouze o záv re nou ást shrnutí jaký dopad m la VFR na jednotlivé skupiny obyvatel, jak zm nila jejich život. N které pojmy mohou žáci použít vícekrát nebo v r zných kombinacích.

178 D jepis Ro ník: 6. Historické prameny 1 hodina Interaktivní tabule, sešity žák, stará listina, keramický st ep, porcelán, mince. Ov, Z Asi 20 minut U itelka p ipraví na IAT prac.sešit: Historické prameny. Na jednu stranu prac.sešitu na IAT p ipraví obrázky r zných druh historických pramen, nap. kosterní poz statky, keramické st epy, staré listiny, mince, obrazy, knihy, bankovky, ná adí, sochy apod. Na stejnou stranu prac.llistu p ipraví také 3 popsané kontejnery s názvy pramen : hmotné, písemné, obrazové. Žáci spole n t ídí, který obrázek kam pat í. Na další stran prac.sešitu na IAT jsou instituce, ve kterých jsou prameny uchovávány a op t obrázky histor.pramen. Žáci už umí rozt ídit. Na záv r u itelka ukáže n které typy pramen a vysv tlí, jak a kdo s prameny pracuje. Rekapitulace: Žáci se nau í rozpoznat r zné druhy historických pramen, ví, kde je mohou najít, jak a kdo s nimi pracuje.

179 D jepis Ro ník: 6. D sledky vzniku zem d lství 1 hodina Interaktivní tabule Ov, Vz Asi minut U itelka spole n se žáky zopakuje základní fakta o vzniku- objevu zem d lství v d jinách lidí (kdy, kde, pro ) Vyzve žáky k zamyšlení, k jakým zm nám v život lidí mohlo dojít v souvislosti se vznikem zem d lství. Nabídne jim na IAT r zné pojmy, žáci vytvá í r zné ady podle vzorce p í ina následek.(nap.: usazení na 1 míst, lepší pé e o nemocné, výroba keramiky, uchovávání potravin na zimu, lepší výživa, r st po tu obyvatel, dožívání se vyššího v ku, va ené jídlo, p edávání zkušeností od starších mladším, rozvoj um ní, více volného asu, tkaní látek, spole enská d lba práce, nadprodukce potravin, v tší sídlišt.) Žáci vytvá í r zné et zce, vysv tlují, diskutují. Rekapitulace: Žáci na záv r napíší do sešit svoje vlastní zhodnocení d sledku vzniku zem d lství.

180 D jepis Ro ník: 7. St hování národ 1 hodina Interaktivní tabule, školní atlasy sv tových d jin zem pis Cca 15 minut U itelka vysv tlí žák m situaci v Evrop ve 4. 6.století n.l. p í iny p esunu jednotlivých kmen. Na interaktivní tabuli p ipraví žák m fyzicko-geografickou mapu Evropy a názvy jednotlivých kmen, které se ú astnily t chto p esun (Vizigóti, Ostrogóti, Vandalové, Hunové, Anglové, Sasové.) Žáci podle atlas p esunují názvy kmen, zjiš ují, kudy putovaly, p es které dnešní zem p echázely, kde se usadily. Rekapitulace: Žáci si procvi í práci s mapami, získají informace o období st hování národ, zapamatují si názvy n kterých národ pozd ji se s nimi op t setkají v další látce. Spole n s u itelkou si vytvo í krátký zápis do sešitu.

181 D jepis Ro ník: 6. Starov ké ecko úvodní hodina 1 hodina Dataprojektor, PC, prezentace vytvo ená v programu PowerPoint zem pis 5-10 minut U itelka použije krátkou prezentaci, p ipravenou pro hodinu zem pisu ( ecko), prezentaci p idá eckou hudbu (nap. ek Zorba) Po skon ení prezentace žáci formou brainstormingu popisují, jak si p edstavují krajinu v ecku, následn vyvodí možnosti obživy v takovéto krajin a promýšlí, jaké asi bude osídlení v takovéto krajin (husté, ídké, malý stát?, velký centralizovaný stát, více malých stát?...) U itelka moderuje a ídí diskusi žák. Na záv r si žáci zapíší zjišt ná fakta do sešit. Rekapitulace: Vhodné jako úvodní, motiva ní hodina. Žáci si uv domí souvislost mezi p írodním prost edím a zp sobem osídlení krajiny i zp sobem obživy. P ipomenout žák m vliv lov ka na odlesn ní krajiny na území ecka.

182 D jepis Ro ník: 6. Život v polis: Athény x Sparta 1 hodina Interaktivní tabule, u ebnice, pracovní listy pro žáky j, Ov Asi 15 minut U itelka p ipraví prac. sešit na interaktivní tabuli: Athény, Sparta + pojmy, které se týkají života v t chto dvou polis. Žáci jsou rozd leni do 2 skupin (Athé ané, Spar ané), každá skupina si p e te z u ebnice text o svém polis. Následn spole n u tabule t ídí pojmy který pat í ke kterému m st. státu. Žáci si doplní p ipravené prac. listy k tématu, poté si každý sám promyslí, napíše (v etn zd vodn ní), ve kterém z t chto dvou polis by cht l žít rad ji. Na záv r m že u itelka provést hlasování Kde bych cht l(a) žít rad ji? Rekapitulace: Žáci pochopí odlišnosti života jednotlivých polis v etn d vod, které k tomu vedly.

183 D jepis Ro ník: 6. Jak fungovala ímská republika? 1 hodina Interaktivní tabule s p ipraveným prac.sešitem, u ebnice OV 20 minut U itelka zadá žák m úkol: Zjist te, jak fungovala ímská republika kdo ji ídil, jak se dostal k moci, na jak dlouho, kdo m l co na starost.? Žáci si prostudují text v u ebnici k danému tématu a následn na tabuli p esunují p ipravené pojmy, spojují do skupin, dopl ují šipkami apod. U itelka pro kontrolu ukáže žák m druhou stranu prac.sešitu na int.tabuli, kde má p ipravené správné schéma- ešení. Následn se vrátí na práci žák, spole n opravují. (pojmy: 2 konzulové, senát, tribun lidu, shromážd ní-sn m, od 43 let, právo veta, doživotní lenství, plnoprávní ob ané, dozor nad ú edníky a financemi, 300 starších zkušených muž, voleni na 1 rok, vrchní velitelé armády..) Rekapitulace: Žáci pochopí, jak fungovala ímská republika.

184 D jepis Ro ník: 6. Punské války 1 hodina Interaktivní tabule, prac.listy, atlasy sv t.d jin zem pis 20 minut U itelka vysv tlí p í iny punských válek, popíše úvodní konflikt, ukáže na map. Uvede p íb h Hannibala. Žáci podle atlas a u ebnice zjiš ují trasu Hannibalova tažení na ím, následn zakreslují do mapy p ipravené na int.tabuli a p ipisují události, které se kde staly (ztráta slon, porážka íman, ztráta jednoho oka, Hannibal ante portas.) U itelka zkontroluje, žáci si doplní do svých pracovních list. Žáci následn zhodnotí slovy Hannibal v p íb h. U itelka doplní informace o posledních událostech, výsledky konfliktu mezi ímany a Puny. Rekapitulace: Žáci získají informace o punských válkách, uv domí si roli jednotlivce v d jinách, sílu lidských schopností ve starov ku.

185 D jepis Ro ník: 6. Starov ká ína 1 hodina Prezentace PowerPoint, diaprojektor, PC, prac.listy pro žáky Zem pis, OV, fyzika, VV 5-10 minut U itelka vypráví p íb h starov ké íny podle p ipravené prezentace, žáci si následn dopl ují informace, které si pamatují, do pracovních list. Následuje kontrola. Rekapitulace: Žáci promýšlí p ínos starov ké íny, dnešní využití n kterých ínských objev a vynález.

186 D jepis Ro ník: 7. Franská íše 1 hodina Dataprojektor,PC, atlasy Evropy zem pis 5 minut U itelka b hem výkladu o Franské íši použije flash animaci z wikipedie - vývoj franské íše. Žáci následn hodnotí vývoj velikosti území íše, její d lení, porovnávají s politickou mapou Evropy v atlase, zjiš ují, které dnešní státy zabírala. Rekapitulace: Žáci si procvi í práci s mapami, pochopí historii n kterých evropských stát, uv domí si prom nu velikosti území stát, hledají p í iny.

187 D jepis Ro ník: 7. Seve ané a Vikingové 1 hodina Interaktivní tabule, PC, u ebnice, namnožené mapy pro žáky zem pis minut U itelka provede krátký výklad, vysv tlí žák m rozdíl seve an Viking. Rozd lí žáky do 3 skupin: Norové, Dánové, Švédové. Každá skupina zjiš uje z u ebnice, kudy putovala, kam se dostali, jak ovlivnili d ní v regionu. Zakreslují do mapy na interaktivní tabuli, dopl ují poznámkami, šipkami vyzna ují cesty, vysv tlují spolužák m. Žáci si získané informace dokreslí a dopíší do map. Rekapitulace: Žáci si uv domí, jak n které národy ovlivnily d ní i v relativn vzdálených regionech, získají informace o život Viking, o tom, pro byly jejich plavby tak úsp šné.

188 D jepis Ro ník: 7. Po átky eského státu 1 hodina dataprojektor, PC, prezentace v PowerPointu, pracovní listy pro žáky OV 10 minut U itelka vypráví podle p ipravené prezentace o po átcích eského státu. Žáci si získané informace doplní do pracovních list. Sou ástí prac.listu je n kolik otázek za ínajících slovem Pro? Žák si na základ prezentace a výkladu promyslí a zapíše svou odpov. Rekapitulace: Žák získá informace o po átcích d jin své vlasti, pochopí d ležitost n kterých událostí.

189 D jepis Ro ník: 7. Život v raném st edov ku 1 hodina PC, ozvu ení, sešity j 10 minut U itelka pustí žák m mluvené slovo povídka R.Fulghuma Život v roce 997. Žáci po skon ení poslechu zapíší do sešit všechny informace, které si zapamatovali. U itelka spole n se žáky zkontroluje. Následn žáci hodnotí: jaký to byl život, jaké výhody a nevýhody m l v porovnání s dneškem. Rekapitulace: Žáci se seznámí s životem oby ejných lidí v raném st edov ku.

190 D jepis Ro ník: 7. Stoletá válka 1 hodina PC, dataprojektor minut U itelka vysv tlí p í iny stoleté války, ukáže vše na map Evropy. U itelka pustí žák m 2 ukázky: a) animace bitvy u Azincourtu z youtube, b) krátkou ukázku z filmu Jana z Arku. Krátce s žáky zhodnotí, co vid li, pro asi vybrala tyto ukázky. Následn rozdá žák m sadu otázek, na které žáci hledají odpov di (na základ shlédnutých ukázek). Rekapitulace: Žáci pochopí roli jednotlivce v d jinách(jana z Arku), d ležitost n kterých vynález a jejich možné zneužití (anglické dlouhé luky).

191 D jepis Ro ník: 7. Objevné plavby 2 hodiny Dataprojektor, PC, vizualizér, slepé mapy sv ta pro jednotlivé skupiny, u ebnice zem pis 1 vyu ovací hodina 1.hodina: U itelka vysv tlí p í iny zámo ských plaveb. Rozd lí žáky do skupin: 1.plavba kolem Afriky, 1.cesta do Indie, objevení Ameriky, 1.cesta kolem sv ta, dobytí íše Azték, dobytí íše Ink. Vyzve žáky, aby si vyhledali informace. Žáci ve skupinách zpracovávají do map informace, dopl ují pojmy, kreslenými obrázky apod. 2.hodina: Každá skupina prezentuje práci pomocí vizualizéru. Rekapitulace: Žáci se dozví informace o objevných plavbách, pochopí jejich p í iny, pr b h, možné d sledky. Žáci se u í pracovat ve skupinách, prezentovat svou práci.

192 D jepis Ro ník: 7. D sledky zámo ských objev 1 hodina Interaktivní tabule, PC, sešity minut U itelka p ipraví na interaktivní tabuli sadu obrázk a jako podklad mapu sv ta. Žáci p esunují obrázky na map na místo, kam podle jejich názoru pat í, zd vod ují, diskutují. N které obrázky mohou použít vícekrát (duplikují v programu ActiveInspire na IAT). (obrázky: raj ata, otroci, Turci, hedvábí, bacil TBC, brambory, indián, m sto Gent, ruský venkov v 17.stol,.) Rekapitulace: Žáci si pomocí vizualizace uv domují n které d sledky zámo ských objev, obecn si uv domují souvislost p í ina následek.

193 D jepis Ro ník: 7. Poslední P emyslovci 1 hodina Interaktivní tabule, dataprojektor, PC, pracovní listy pro žáky minut U itelka p ipraví pro žáky prac.sešit na interaktivní tabuli: 1.strana srovnej panovníky do správného po adí 2.strana k panovníkovi p i a správné informace 3.strana po map st ední Evropy p esu jméno panovníka a vysv tli sv j posun Po skon ení spole né práce žáci dopl ují informace do prac.list nebo píší krátký test. Rekapitulace: Pro zopakování informací o posledních P emyslovcích.

194 D jepis Ro ník: 7. Lucemburkové na eském tr n 1 hodina Interaktivní tabule, PC, dataprojektor minut U itelka p ipraví na interaktivní tabuli prac.sešit: 1.strana srovnej panovníky do správného po adí + dopiš p íbuzenské vztahy 2.strana ke každému panovníkovi p i a správná fakta 3.strana portrét Václava IV. p ipiš všechny rány osudu, které jej potkaly( a nemohl je nijak ovlivnit) Žáci pracují spole n, u itelka kontroluje výsledky jejich práce. Rekapitulace: Opakování u iva, shrnutí látky Lucemburkové na eském tr n.

195 D jepis Ro ník: 7. Gotika 1 hodina Dataprojektor, PC, interaktivní tabule, pracovní listy pro žáky, u ebnice Vv, Ov Asi 20 minut Žáci dostanou úkol: prostuduj v u ebnici vše o gotickém chrámu a o gotických sochách. U itelka p ipraví na int.tabuli: schéma gotického chrámu + pojmy: fiála, chrli, op rné oblouky, bo ní lo, op rný pilí, portál, žebrová klenba, hlavní lo. Žáci p esunují názvy na správné místo na schématu. U itelka zkontroluje, p íp.opaví práci žák. Žáci si doplní údaje do svých pracovních list. U itelka promítne obrázky Madony a Piety, žáci správn pojmenovávají. Do prac listu zkouší namalovat. Rekapitulace: Pro ást u iva o gotice. Žáci trénují pam a soust ed ní.

196 D jepis Ro ník: 7. Doba Rudolfa II. 1 hodina Dataprojektor, PC, sešity VV, zem pis, fyzika minut Na záv r hodiny: U itelka p ipraví pro žáky dv krátké ukázky z filmu Císa v peka, peka v císa (DVD). Po shlédnutí ukázky žáci zapisují vše, co v ukázkách odpovídá informacím, které již znají. Spole n s u itelkou zkontrolují, doplní, opraví. Rekapitulace: Shrnutí informací o dob Rudolfa II. pomocí ukázek z filmu.

197 D jepis Ro ník: 7. Rozd lení st edov ké spole nosti 1 hodina Interaktivní tabule, PC, dataprojektor, lístky na otázky ov Asi minut U itelka vytvo í pracovní sešit na IAT na téma Rozd lení st edov ké spole nosti asi 7 stránek: trojí lid, panovník, šlechta, rytí i, duchovenstvo, kláštery, jak fungoval feudalismus. U itelka provede výklad pomocí pracovního sešitu na interaktivní tabuli. Ve druhém kole si pro zopakování vyvolává žáky, kte í pracují samostatn u tabule. Následn u itelka rozdá žák m prázdné lístky. Žáci vymyslí a napíší otázky pro své spolužáky, vycházející z tématu, odevzdají u itelce, která následn formou kvízu otázky pokládá zp t žák m. Rekapitulace: Na základ práce s interaktivní tabulí žáci pomocí následných otázek lépe pochopí, jak fungovala st edov ká spole nost. Slabším žák m lze pomoci jednoduššími otázkami, nápov dou, vysv tlením a up esn ním správné odpov di.

198 D jepis Ro ník: 9. Konec 2. SV v Asii 1 hodina Dataprojektor (v etn ozvu ení), PC Ov minut U itelka uvede fakta o konci 2. sv tové války v Asii v Japonsku, vysv tlí možnosti USA p i ukon ení války s Japonskem. Zhodnotí situaci v Japonsku. Následn u itelka promítne žák m krátký dokument BBC o Hirošim a Nagasaki (youtube). Žáci se vyjad ují k tomu, co vid li, hodnotí, zaujímají postoje. U itelka formou ízené diskuse vede žáky k jejich kone nému rozhodnutí: Jednalo se o správné ešení ukon ení války, jak bychom se rozhodli my?! Rekapitulace: Na základ dokumentu o atomových bombách žáci zaujímají postoje, hodnotí, rozhodují se.

199 D jepis Ro ník: 7. Nástup Habsburk na eský tr n 1 hodina 12 notebook, wi-fi, pracovní listy s otázkami minut U itelka rozd lí žáky do malých skupin(2-3 žáci), rozdá totožnou sadu otázek do každé skupiny. (nap. Co to byly stavy? Které stavy byly v eských zemích? Kdy nastoupili Habsburkové na eský tr n? Jak se jmenoval první habsburský panovník (vzal si Annu Jagellonskou). Ve kterých dalších zemích tento panovník vládl? Co to je personální unie? Jaké 3 základní problémy m l Ferdinand I. v echách? Který mnišský ád p išel do ech ší it katolickou víru? Pro vzniklo první povstání eských stav proti Ferdinandovi I.? Co to byla eská konfese? Kam p enesl své sídlo Rudolf II.? Pro jej p enesl jinam? Kdo žil a pracoval v Praze za vlády Rudolfa II.? Kdo ohrožoval moc Rudolfa II. na Morav? eho se týkal tzv. Rudolf v majestát? Pro jej Rudolf vydal ech m písemn co jej donutilo?) Každá skupina dostane k dispozici notebook a sadu doporu ených internetových stránek. Žáci vyhledávají, hodnotí a zapisují odpov di. Na záv r provede u itelka se žáky spole né vyhodnocení správných odpov dí, žáci zhodnotí svou práci ve skupinách. Každý žák si následn provede samostatn stru ný zápis do sešitu. Rekapitulace: Žáci vyhledávají informace, hodnotí a t ídí je.

200 D jepis Ro ník: 8. Francouzská revoluce shrnutí 1 hodina Interaktivní tabule, pc, dataprojektor, pracovní listy s úkoly pro žáky Ov 20 minut Pro ást hodiny opakování a shrnutí u iva o VFR asová posloupnost. U itelka použije interaktivní tabuli s p ipraveným pracovním sešitem pro zopakování asové posloupnosti událostí velké francouzské revoluce. Žáci po skupinách p ichází k tabuli a eší úkol, ostatní skupiny pracují s prac.listy. Na záv r u itelka podle pokynu žák srovná události do správného po adí. Rekapitulace: Žáci si pomocí interaktivní tabule zopakují asovou posloupnost událostí velké francouzské revoluce.

201 D jepis Ro ník: 8. Napoleonské války zahr.politika Napoleona Bonaparte 1 hodina Interaktivní tabule, PC, dataprojektor, školní atlasy sv tových d jin, slepé mapy pro žáky zem pis minut Na za átku hodiny u itelka se žáky zopakuje, jak se Napoleon Bonaparte dostal k moci, jeho domácí politiku. Uvede základní p í iny napoleonských výboj do Evropy. Žáci dostanou slepé mapy Evropy, za pomocí u ebnic a atlas si zakreslují hlavní místa napoleonských bitev, tažení, vybarví území ovládané Napoleonem Bonapartem, zakreslí místo prvního Napoleonova vyhnanství. Skupina rychlejších žák je u itelkou vyzvána, aby šla na interaktivní tabuli p i adit do slepé mapy správné pojmy a letopo ty. Slabší, pomalejší žáci tak mají kontrolu. Na záv r žáci spole n s u itelkou formou ízené diskuse vyvozují d sledky napoleonských válek pro Francii i pro Evropu. Rekapitulace: Pomocí interaktivní tabule si žáci vytvo í p ehled zahrani ních výboj Napoleona Bonaparte, vyvozují d sledky.

202 D jepis Ro ník: 8. D sledky pr myslové revoluce 1 hodina Interaktivní tabule, pc, dataprojektor Ekologie p írodopis, zem pis 5 10 minut U itelka na za átek hodiny p ipraví pro žáky na interaktivní tabuli 2 obrázky: krajina p ed pr myslovou revolucí x krajina po pr myslové revoluci. Vyzve žáky, aby na obrázcích vyzna ili vše, co se zm nilo pr myslovou revolucí. Následn žáci ve skupinách vyvozují metodou myšlenkové mapy další d sledky pr myslové revoluce. Práce pak prezentují a shrnují poznatky. Rekapitulace: Jako úvod do problematiky D sledky pr myslové revoluce je použita interaktivní tabule, na které žáci pomocí zásahu do obrázk vyvozují d sledky pro krajinu apod.

203 D jepis Ro ník: 8. eské národní obrození 1 2 hodiny Dataprojektor, PC, interaktivní tabule program eský jazyk minut Pro ást u iva o NO myšlenka slovanské vzájemnosti: U itelka pustí žák m CD Brat i Ebenové, píse Slávy dcera, pomocí diaprojektoru promítne žák m pro lepší pochopení text písn (J.Kollár: Slávy dcera) Po spole ném poslechu do textu na tabuli vyzna í n která spojení, která bude chtít od žák vysv tlit jak je pochopili, o em asi text je..(nap. zardi se závistná Teutonie kdo je Teutonie.) U itelka pomocí textu vede žáky k pochopení myšlenky slovanské vzájemnosti. Rekapitulace: Žáci se pomocí poslechu písn a práce s textem seznámí s myšlenkou slovanské vzájemnosti, s národnostním složením ve st ední Evrop na konci 18. století.

204 D jepis Ro ník: 8. Rozvoj v dy a techniky ve 2.pol.19.století 1 hodina Interaktivní tabule, pc, dataprojektor, u ebnice, encyklop. slovníky, pracovní listy pro žáky Fyzika, chemie Asi 25 minut U itelka p ipraví pro žáky na interaktivní tabuli sadu obrázk, názv vynález nebo objev a jmen vynálezc (objevitel ) Vyzve žáky, aby pomocí všech dostupných zdroj vytvo ili správné 2jice nebo 3jice. Následn vyvolává jednotlivce, kte í znají správné ešení, aby na interaktivní tabuli se adili. Podle zkontrolovaného ešení na interaktivní tabuli žáci následn dopl ují pracovní listy. Na záv r vybírají žáci 3 nejd ležit jší vynálezy- objevy podle jejich názoru, zd vod ují sv j výb r. Rekapitulace: Žáci se pomocí interaktivní tabule práce s r znými zdroji informací seznámí s nejd ležit jšími objevy a vynálezy 2.poloviny 19.století, hodnotí jejich p ínos pro evropskou civilizaci.

205 D jepis Ro ník: 8. (Mimo)evropské státy na p elomu 19./20.století 1 hodina U ebnice, atlasy sv tových d jin, interaktivní tabule, pc, dataprojektor zem pis minut U itelka rozd lí žáky do 4 skupin. Žáci ve skupinách zjiš ují informace o jednom nebo více státech( Rusko, Japonsko, Osmanská íše, Velká Británie + Francie) U itelka p ipraví na interaktivní tabuli pracovní sešit: slepá mapa+ sada pojm a dat, které mohou žáci použít. Každá skupina krátce pracuje u tabule, prezentuje svoji práci ostatním. U itelka práci kontroluje a ídí. Následn si žáci provedou podle tabule stru né shrnutí u iva do sešit. Rekapitulace: Žáci pomocí interaktivní tabule prezentují skupinovou práci, následn ji použijí pro samostatné zpracování zápisu.

206 D jepis Ro ník: 8. Viktoriánská Anglie 1 hodina Dataprojektor, pc, prezentace v programu PowerPoint, sada otázek pro žáky zem pis 15 minut U itelka p ipraví pro žáky prezentaci o viktoriánské dob zp sob vlády, osobnost královny Viktorie, koloniální panství, sv tová výstava Následn žáci odpovídají na sadu otázek,které obdrží. Na záv r žáci spole n s u itelkou stru n zhodnotí postavení Viktoriánské Anglie ve sv t. Rekapitulace: Pomocí p ipravené prezentace žáci spole n s u itelkou stru n zhodnotí postavení Viktoriánské Anglie ve sv t.

207 D jepis Ro ník: 8. Válka Severu proti Jihu ob.válka v USA 1 hodina Interaktivní tabule, pc, dataprojektor, u ebnice, atlasy sv t.d jin Asi 20 minut U itelka po skon ení úvodního výkladu vyzve žáky, aby pomocí u ebnic a atlas rozt ídili na interaktivní tabuli pojmy které charakterizují Jih a které Sever (cca 20 pojm ). Žáci si zvolí moderátora, který podle jejich pokyn (ve spole né diskusi) t ídí fakta na interaktivní tabuli. U itelka zkontroluje a opraví práci t ídy. Z charakteristiky Severu a Jihu takto vzniklé vyvozují žáci pr b h a výsledek války. Rekapitulace: Žáci ve spole né práci na interaktivní tabuli pracují s fakty, t ídí je, vyvozují záv ry.

208 D jepis Ro ník: 9. Rusko(SSSR) ve 20. a 30.letech 20.století 1 hodina Dataprojektor, PC, vizualizér, isté papíry pro jednotlivé skupiny Ov, zem pis minut U itelka spole n se žáky zopakuje základní fakta o nástupu bolševik k moci. Promítne žák m mapu gulag v SSSR, v etn vysv tlivek(viz Školní atlas sv tových d jin) Žáci vyvozují z mapy informace co asi budou gulagy, kdo v nich asi bude, pro?, kde se nachází, ím se lidé v nich zabývali. U itelka shrne, up esní a vysv tlí fakta, uvede další skute nosti. Následn rozd lí žáky do malých skupin úkol: Co vše bych zakázal(a), p ikázal(a), abych si udržel(a) neomezenou moc ve stát?-zápis na papír Žáci prezentují práci své skupiny pomocí vizualizéru. U itelka shrne, vysv tlí, že tém vše, co uvedli, skute n totalitní moc používala. Rekapitulace: Žáci jsou motivováni pomocí promítnuté velké mapy gulag. Pomocí vizualizéru prezentují svou práci o totalitním zp sobu vlády.

209 D jepis Ro ník: 9. Nástup nacismu v N mecku 1 hodina Dataprojektor(v etn ozvu ení), PC, DVD Hitler-vzestup zla ov minut U itelka p ipraví pro žáky asi minut dlouhou ukázku z 2.dílu filmu Hitler vzestup zla (týká se nástupu A.Hitlera k moci). Po shlédnutí následuje diskuse se žáky o em ukázka byla, co vše jsme vid li, jak se dostal Hitler k moci, kdo ho podporoval, jaký m l vliv na lidi.. Odpovídají na otázku: Mohlo by se n co takového stát dnes? Žáci si provedou samostatný zápis, u itelka doplní žák m p esná data. Rekapitulace: Žáci pomocí filmu pochopí zp sob, jakým se A.Hitler dostal k moci

210 D jepis Ro ník: 9. Fašismus 1 hodina Dataprojektor, PC VV, Ov Asi minut Na dopln ní u iva o nástupu fašismu v Itálii u itelka vysv tlí žák m ší ení fašismu v Evrop. Na p íkladu špan lského m sta Guernica si žáci doplní informace ší ení fašismu do Špan lska. U itelka promítne žák m z youtube 3D obraz P.Picassa Guernica, záznam doplní vysv tlujícím komentá em o tom, co je na obraze zaznamenáno, co která ást obrazu symbolizuje(viz Nejznám jší sv tové obrazy). Žáci následn zaznamenávají do sešit své pocity, hodnocení. Rekapitulace: Žáci pomocí krátkého filmu jednoduše hodnotí fašismus, zaujímají základní postoje k fašistickému hnutí.

211 D jepis Ro ník: 8. Vznik USA a jejich rozvoj 2 hodiny Interaktivní tabule, PC, dataprojektor Asi 10 minut Na shrnutí u iva o vzniku USA z 1.hodiny: U itelka vyzve žáky, aby na int.tabuli všechna základní fakta o vzniku USA. Seznámí žáky s pravidly práce: u int.tabule smí stát vždy jen 1 žák, celá práce probíhá beze slov, t ída má na práci 3 minutový asový limit. Po skon ení práce žák u itelka práci zkontroluje, shrne, zhodnotí práci žák. Práci žák uloží a promítne na za átku p íští hodiny jako krátké opakování(nap.pro pís.práci) Následuje další látka rozvoj USA v dalších letech. Rekapitulace: Žáci si spole n na interaktivní tabuli vytvo í shrnutí u iva o vzniku USA, které použijí v další vyu ovací hodin.

212 D jepis Ro ník: 8. Habsburská monarchie ve 2.polovin 19.století 1 hodina Interaktivní tabule, PC, dataprojektor, atlasy Evropy, slepé mapy pro žáky-prac.listy zem pis minut U itelka p ipraví žák m na interaktivní tabuli slepou mapu Habsburské monarchie v polovin 19.století a názvy jejích jednotlivých ástí. Žáci spole n zkouší za pomoci atlas Evropy p i azovat správné názvy na správná místa. U itelka kontroluje a ídí práci, doplní informace, které žáci neví. U itelka zadá žák m další úkol: odlište v map r znými barvami území, na kterém žili Slované a na kterém Germáni. Žáci úkol eší spole n, k tabuli jde práci provést jimi zvolený žák. Žáci poté vyvozují z mapy fakta: kolik dnešních stát území HM zabíralo, jak se takto velký stát ídil, odkud, jak náro né to bylo, jaká národnost v tomto stát p evažovala a co z toho vyplývá Informace z int.tabule si žáci doplní do svých map-prac.list. Rekapitulace: Pomocí spole né práce na interaktivní tabuli žáci vyvozují základní informace o habsburské monarchii v polovin 19.století.

213 D jepis Ro ník: 9. Co bychom m li v d t o 2.sv tové válce? (shrnutí) 1 hodina Dataprojektor, pc, vizualizér, tvrtky 30 minut U itelka rozd lí žáky do 4 6 skupin. Žáci zpracovávají ve skupinách základní informace k danému zadání (data, místa, lidé, v da a technika, naše zem, hr zy.) Každá skupina poté prezentuje pomocí vizualizéru svou práci. U itelka doplní, kontroluje práci žák. Rekapitulace: Žáci zpracují p ehled základních informací o 2.sv tové válce, pomocí vizualizéru svou práci prezentují.

214 D jepis Ro ník: 8. Baroko 1 hodina Prezentace v programu PowerPoint, PC, dataprojektor, ozvu ení, sešity Vv 10 minut Úvodní - motiva ní ást hodiny: U itelka p ipraví prezentaci k tématu Baroko bez textu, pouze obrazová, dopln ní hudbou. Prezentaci žák m pustí jako úvod do u iva o baroku. Žáci po shlédnutí prezentace zapisují do sešit své dojmy, charakteristiky, pocity.. Následuje úvodní výklad u itelky, po n m žáci porovnávají své zápisky s fakty, která se dozv d li. Hodnotí svou práci. Rekapitulace: Žáci pomocí prezentace formulují své myšlenky, pocity o baroku, porovnávají s fakty.

215 D jepis Ro ník: 8. Od gotiky po baroko (shrnutí u iva kult.slohy) 1 hodina Interaktivní tabule, pc, dataprojektor, ozvu ení, prac.listy VV minut U itelka p ipraví pro žáky prac.sešit na interaktivní tabuli: 1.strana srovnat slohy podle asové posloupnosti, p i azení období 2.strana základní charakteristiky jednotl.sloh správn p i adit 3.strana jak poznáme stavby? t ídí stavby k názv m sloh 4. strana výtvarné um ní názvy sloh +díla srovnat správn 5.strana - jak se žilo v.? názvy sloh + bydlení,. Žáci spole n pracují u int.tabule, u itelka kontroluje, pomáhá. Žáci si následn samostatn doplní prac.listy podle informací, které získali. Rekapitulace: Žáci si spole n pomocí interaktivní tabule ut ídí informace o jednotlivých kulturních slozích od gotiky po baroko.

216 D jepis Ro ník: 9. 2.sv tová válka napadení SSSR 1 hodina Dataprojektor,pc, prezentace 30 minut U itelka pomocí prezentace seznámí žáky se základními fakty napadení SSSR A.Hitlerem. Vysv tlí rychlost postupu n m.vojsk a jejich p í iny. Následn u itelka promítne na tabuli vedle sebe 2 obrázky: Napoleonovo tažení 1812, n mecká vojska u Stalingradu. Žáci hledají analogie, vysv tlovali je, hledají a vyslovují hypotézy o úsp chu n meckých vojsk na východní front. U itelka v další ásti prezentace seznámí žáky s fakty, zhodnotí jejich práci. Rekapitulace: Žáci pomocí vizualizace hledají analogie mezi 2 historickými událostmi, vyvozují záv ry.

217 D jepis Ro ník: 9. Jak se žilo za okupace? ( ech m) 1 hodina Interaktivní tabule, pc, dataprojektor, u ebnice Ov U itelka p ipraví žák m prac.sešit na interaktivní tabuli: Jak se žilo za okupace.+ r zní lidé(charakteristiky) Žáci si prostudují text v u ebnici a p i azují u tabule charakteristiky k osobnostem(nap. 8letý židovský chlapec, ná elník Sokola v obci, u itel j, ) U itelka kontroluje práci, žáci na záv r hodnotí do sešitu život v našich zemích v období n m.okupace, tou ukázky. Rekapitulace: Žáci se pomocí práce na interaktivní tabuli seznámí se životními podmínkami v období n mecké okupace eskoslovenska.

218 Metodické listy pro Zem pis Metody zpracoval: Mgr. Ivan Strážnický Ro ník: ro ník ZŠ Interaktivní tabule Smart, pracovní sešity, u ebnice zem pisu, atlas, slepé mapy Témata: 1. Regiony Evropy 1 2. Regiony Evropy státy severní Evropy 3. Regiony Evropy - opakování 4. Evropa - úvod 5. P írodní oblasti Evropy 6. Regiony Evropy 2 7. Vodstvo R 8. Podnebí R 9. Regiony R - vodstvo 10. Obyvatelstvo a sídla 11. Kraje R 12. Regiony R 13. Vývoj sídel 14. Politická mapa sv ta nestabilní regiony 15. Politická mapa sv ta 16. Souhrnné opakování R 17. Planeta Zem tvar a rozm ry 18. Planeta Zem 19. Práce s mapou 20. P írodní složky a oblasti Zem Práce s mapou zem pisná poloha 22. Jak žijí lidé na Zemi

219 23. P írodní složky a oblasti Zem Život lidí na Zemi - doprava 25. Pevniny a oceány 26. Afrika -povrch 27. Amerika 28. Africké regiony 29. Asie 30. P írodní oblasti jižní Ameriky 31. Spojené státy americké 32. Regiony Asie

220 Ro ník: Zem pis 8.ro ník ZŠ Regiony Evropy 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, u ebnice zem pisu, sešit 15 min. U itel na interaktivní tabuli promítne mapu Evropy. Žáci za pomoci mapy zobrazené v u ebnici na výzvu u itele p istupují k tabuli a interaktivním perem zakreslují jednotlivé regiony Evropy. Souhrnný zápis do sešitu je žák m promítnut na interaktivní tabuli. Rekapitulace: Žáci sedící v lavicích kontrolují údaje zakreslené na tabuli dle mapy. Po ov ení údaj si mapu p ekreslí do slepé mapy ofocené a dop edu rozdané u itelem.

221 Ro ník: Zem pis 8.ro ník ZŠ Regiony Evropy státy severní Evropy 2 vyu ovací hodiny Interaktivní tabule, slepá mapa 1.hod 10 min, 2.hod. 25 min. U itel na map Evropy zobrazené na interaktivní tabuli za aktivní pomoci žák lokalizuje oblast severní Evropy(1.hod.) Žáci za pomoci atlasu a u ebnice p istupují k tabuli a interaktivním perem zakreslují státy severní Evropy(1. hod.) Žáci si zakreslí zjišt né státy do slepé mapy(1.hod.) Zápis do sešitu promítne vyu ující na interaktivní tabuli.(1.hod.) Dle osnovy p edem p ipravené u itelem vybraní žáci p ednesou za pomoci interaktivní tabule prezentace jednotlivých stát severní Evropy.(2.hodi.) Rekapitulace: U itel v 1. hodin seznámí žáky obecn se táty severní Evropy, žáci tyto státy dokáží pojmenovat a lokalizovat na map. V 2. hodin prob hnou prezentace jednotlivých zemí, u itel tyto prezentace doplní, p ípadn opraví dalšími informacemi a zápisem do sešitu. Nelze vždy p esn odhadnout délku žákovských prezentací je možné toto téma p enést i do více než dvou hodin.

222 Ro ník: Zem pis 8.ro ník ZŠ Regiony Evropy - opakování 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule 15.min. U itel p ipraví na interaktivní tabuli indicie týkající se stát podnebí, vodstva, rostlinstva a živo išstva, obyvatelstva, sídel a životní úrovn stát Evropy. Žák pracující na interaktivní tabuli má za úkol p i adit interaktivní perem k danému státu všechny indicie, které mu náleží. Rekapitulace: Tuto aktivitu je možno využít v rámci opakování jako sout ž u itel žáky rozd lí do družstev, která se navzájem kontrolují, p i emž úkolem je doplnit správn pojmy za co nejkratší as. Další možnost je individuální opakovaní i zkoušení jednotlivce p ed tabulí.

223 Ro ník: Zem pis 8.ro ník ZŠ Evropa - úvod 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, atlas 10 min. U itel na interaktivní tabuli promítne mapu Eurasie. Žáci za pomoci atlasu lokalizují p esn hranici mezi Evropou a Asií. Vybraný žák zakreslí tuto hranici na interaktivní tabuli, p i emž popíše jednotlivé geologické celky, které se na této hranici nachází. Další žák za pomoci atlasu zakreslí p esn jižní, severní a západní hranice Evropského kontinentu na interaktivní tabuli. Rekapitulace: T ída spole n s u itelem kontroluje žáka a aktivn se zapojuje do problematiky. Žáci se názorn seznámí s rozm ry a umíst ním Evropy, tyto údaje zakreslí do slepé mapy a využijí je p i pokra ování výuky tématu Evropa.

224 Ro ník: Zem pis 8.ro ník ZŠ P írodní oblasti Evropy 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, atlas Evropy 15.min. U itel p ipraví na interaktivní tabuli souhrn obecn zem pisných indicií Evropy zmi ovaných v p edchozích vyu ovací hodinách. Na interaktivní tabuli promítne u itel slepou mapu Evropy, vybraní žáci p i azují pojmy k jednotlivým zem pisným oblastem, které za pomoci interaktivního pera blíže lokalizují. Ostatní žáci kontrolují jejich postup za pomoci atlasu v lavicích U tabule se takto vyst ídá více žák, u itel spole n se t ídou kontroluje jejich postup. Rekapitulace: Formou opakování si žáci upevní své v domosti o povrch a vodstvu Evropy. Využití interaktivní tabule umožní názorn jší a zajímav jší vizuální zpracování této problematiky.

225 Ro ník: Zem pis 8.ro ník ZŠ Regiony Evropy 2 vyu ovací hodiny Interaktivní tabule, sešit, slepá mapa 1.hod. 20min., 2.hod. 25. min. V úvodu vyu ovací hodiny jsou žáci seznámeni s problematikou regionu st ední Evropy, u itel na map Evropy promítnuté na interaktivní tabuli lokalizuje tento region, za pomoci žák ur í státy zde se nacházející, v internetovém vyhledava i najde a promítne tabulku se základními údaji týkajícími se t chto stát (1.hod.) Na konci hodiny promítne u itel na interaktivní tabuli zápis do sešitu, žáci si do slepé mapy vyzna í jednotlivé zem regionu(1.hod) Dle osnovy p edem p ipravené u itelem vybraní žáci p ednesou za pomoci interaktivní tabule prezentace jednotlivých stát st ední Evropy (2.hod) Rekapitulace: Žáci se nejprve seznámí s regionem, jeho podobnostmi a odlišnostmi, na map ho dokážou lokalizovat a popsat jednotlivé státy. Žákovské prezentace u itel doplní, p ípadn opraví dalšími informacemi žáci prezentace dopl ují obrázky a mapami, do kterých díky interaktivní tabuli mohou p ímo zakreslovat významné objekty v jednotlivých zemím lepší názornost a pochopení problematiky pro celou t ídu, trénink mluveného projevu a vystupování p ed kolektivem pro žáka,který prezentuje.

226 Ro ník: Zem pis 8.ro ník ZŠ Vodstvo R 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule 15 min. Na po átku vyu ovací hodiny žáci za pomoci atlasu ur ují významné vodní toky R a zakreslují je do slepé mapy. Na interaktivní tabuli u itel p ipraví slepou mapu s vodními toky R a skupinu vybraných ek eské republiky. Vybraní žáci interaktivním perem do mapy zakreslují vodní toky a zárove k nim p i azují názvy z p edem p ipraveného seznamu U itel pro kontrolu sám zakreslí a p i adí jednotlivé pojmy ke slepé map na tabuli. Rekapitulace: Žáci získají nenásilnou formou orientaci na map dokáží ur it významné vodní toky. Žáci se lépe orientují v popisu ek i v jejích zakreslování do slepé mapy. Aktivní zapojení žák v lavicích p i kontrole spolužák a u itele u tabule.

227 Ro ník: Zem pis 8.ro ník ZŠ Podnebí R 1 vyu ovací hodina Atlas R, Interaktivní tabule 15 min. U itel na interaktivní tabuli promítne mapu podnebných oblastí R U itel promítne tabulku s údaji charakterizujícími podnebí v daném míst. Úkolem žák v lavicích je p i adit k údaj m v tabulce za pomoci atlasu a mapy na interaktivní tabuli p i adit místo k jednotlivé podnebné oblasti v R. Rekapitulace: Žáci získají p ehled o podnebných oblastech R. Dokáží podnebné oblasti ukázat na map a p i adit dle popisu podnebí jednotlivá místa do oblastí.

228 Ro ník: Zem pis 9.ro ník ZŠ Regiony R - vodstvo 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, atlas R, slepá mapa R 15 min. U itel promítne na interaktivní tabuli mapu R. Popíše a lokalizuje významné vodní toky. Žáci za pomoci mapy v atlasu p istupují k tabuli a interaktivním perem zakreslují do mapy vodní toky. U itel kontroluje spolu se zbytkem t ídy práci žák u tabule Žáci si tuto mapu p ekreslí do slepé mapy- (i za pomoci atlasu) Rekapitulace: Žáci získají p ehled o vodstvu na map R Žáci si za pomoci interaktivní tabule vytvo í pom cku (slepá mapa) do které ek

229 Ro ník: Zem pis 9.ro ník ZŠ Obyvatelstvo a sídla 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, atlas sv ta 15 min. U itel na interaktivní tabuli p ipraví slepou mapu R s vodními toky a m sty Žáci p istupují k tabuli a snaží se lokalizovat objekty zadávané u itelem Žáci v lavicích kontrolují dle atlasu správnost práce svých spolužák U itel shrne všechny lokalizované objekty Rekapitulace: Zefektivn ní opakování praktickým procvi ováním na interaktivní tabuli V tší dynamika vyu ovací hodiny Lepší možnost odbourat nesprávné návyky p i ur ování na map

230 Ro ník: Zem pis 9.ro ník ZŠ Kraje R 2 vyu ovací hodiny Interaktivní tabule, sešit 1 hod. 25min., 2.hod. 20min. Výklad u itele spojený s praktickým procvi ování m na interaktivní tabuli (1.hod). Lokalizace kraje,základní údaje o kraji, významné geologické celky, vodstvo, podnebí, obyvatelstvo, sídla (1 hod.). Zápis do sešita na interaktivní tabuli (1hod.). Vybraní žáci (2) dle osnovy p edem p ipravené u itelem provedou vlastní prezentaci na interaktivní tabuli 1. kraj,2. vybraná sídla kraje. Prezentace je dopln na zápisem na interaktivní tabuli žáci opíši do sešitu(2.hod.). Rekapitulace: Žáci se sami formou prezentace zapojí do výuky. U itel doplní pouze informace od žák, p ípadn opraví nep esnosti. Žáci se procvi í ve vystupování na ve ejnosti, sb ru a reprodukci dat. Tuto p ípravu je možno použít na jakýkoliv kraj R.

231 Ro ník: Zem pis 9.ro ník ZŠ Regiony R 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule 15 min Procvi ování a zdokonalování orientace na slepé map R U itel p ipraví názvy sídel. Žáci p istupují k interaktivní tabuli a snaží se co nejp esn ji tato sídla umístit interaktivním perem na slepou mapu. U itel spole n s žáky v lavicích kontroluje výsledky. U itel opraví a shrne aktivitu poznávání sídel. Rekapitulace: Žáci si prohloubí a upevní své znalosti v orientaci na map R. Vyu ující pom že žák m p i odstra ování špatných návyk p i orientaci na map. Žáci si p ekontrolují slepé mapy, které mají spole n se sešitem k dispozici a do kterých si v p edchozích hodinách zakreslovali a zapisovali sídla R.

232 Ro ník: Zem pis 9.ro ník ZŠ Vývoj sídel 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, sešit 25 min. U itel formou výkladu popíše zákonitosti p i vzniku sídel ve sv t Interaktivní tabule -na map sv ta ukáže oblasti s nejv tší hustotou velkých sídel. Interaktivní tabule -prezentace 12 nejv tších sídle na sv t doplní výklad u itele. Zápis do sešitu na interaktivní tabuli. Rekapitulace: Žáci za pomoci interaktivní tabule získají názorný p ehled o rozmíst ní sídel na Zemi Prezentace pom že žák m pochopit problémy nejv tších sídel naší planety Nutno doplnit výkladem u itele Toto téma skýtá široké možnosti na vytvá ení žákovských prezentací na jednotlivá velká sídla, i problémy s nimi spojené

233 Ro ník: Zem pis 9.ro ník ZŠ Politická mapa sv ta nestabilní regiony 2 vyu ovací hodiny Interaktivní tabule, u ebnice D jepis 1. hod. 25min., 2.hod. 30min. Interaktivní tabule mapa sv ta,žáky u itel seznámí s problematikou nestabilních region (1.hod). Regiony do mapy na interaktivní tabuli lokalizuje a popíše (1.hod) V rámci mezip edm tových vztah se žáci pokusí najít zákonitosti nestability v t chto regionech (1.hod). U itel se podrobn zam í na nestabilní regiony v Evrop Balkán,V Evropa (2.hod.). Za pomoci interaktivní tabule a mezip edm tových vztah se spole n s t ídou zam na vznik a vývoj nestability v 20. a po. 21.st v t chto oblastech (2.hod). Interaktivní tabule -na internetu u itel vyhledá informace a videa týkající se války v Chorvatsku,Bosn, rozpadu SSSR a seznámí s nimi žáky. (2.hod). í Rekapitulace: Žáci za pomoci interaktivní tabule lokalizují nejproblémov jší vále né regiony. Žáci získají konkrétní informace o ohrožených evropských regionech.

234 Ro ník: Zem pis 9.ro ník ZŠ Politická mapa sv ta 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule D jepis 15min. Interaktivní tabule mapa stát sv ta, žáci p istupují k tabuli a za pomoci u ebnice a interaktivního pera se pokusí zakreslit státy pat ící do významných politických a vojenských uskupení U itel kontroluje a koriguje spole n se t ídou práci žák u tabule U itel promítne na interaktivní tabuli mapu vojenských a politických organizací žáci porovnají své snažení se skute ností Rekapitulace: Lokalizace vojenských a politických uskupení ve sv t na interaktivní tabuli p isp je k názorn jšímu zvládnutí u iva V tší zapojení žák do vyhledávání Lepší kontrola chyb a špatných návyk

235 Ro ník: Zem pis 9.ro ník ZŠ Souhrnné opakování R 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule 15min. Interaktivní tabule mapa R, žáci p i azují do mapy R u itelem vybraná poho í, eky, sídla, kraje, zásoby nerostných surovin, podnebné oblasti. T ída kontroluje vybrané žáky a opravuje jejich chyby. V p ípad, že je tato metoda použita jako zkoušení u tabule žáci v lavicích dostanou slepé mapy do které si tyto pojmy sami zakreslují a kontrolují dle zápisu na interaktivní tabuli. Rekapitulace: Rychlá a ú inná forma souhrnného opakování orientace na map R Zapojení celé t ídy Rychlá oprava chyb

236 Ro ník: Zem pis 6.ro ník ZŠ Planeta Zem tvar a rozm ry 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, u ebnice, sešit 20 min. U itel na interaktivní tabuli promítne obraz planety Zem. U itel na tomto obrazu za pomoci interaktivního pera nakreslí rovnob žky a poledníky. Tento nákres doplní výkladem. Žáci si hotový obrázek porovnají s podobným obrázkem v u ebnici Zápis do sešitu spole n s obrázkem na interaktivní tabuli Rekapitulace: Lepší názornost výkladu tohoto u iva U itel m že pohotov reagovat na dotazy ze t ídy a zakreslovat do hotového ná rtu Zp tná vazba žák u tabule sám zakreslí rovnob žky a poledníky

237 Ro ník: Zem pis 6.ro ník ZŠ Planeta Zem 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule 20 min. Výklad u itele spole n s obrázkem planet Slune ní soustavy U itel zakresluje do obrázku další t lesa meteory, komety U itel promítne druhý obrázek bez názv t les žáci dopisují na interaktivní tabuli názvy Zápis do sešitu na interaktivní tabuli M že být dopln no filmem o t lesech Slune ní soustavy Rekapitulace: Lepší vizuální zpracování dané problematiky pro pochopení výuky Okamžitá zp tná vazba V p ípad použití filmu pozitivní reakce žák + následné dotazy = vyšší zájem o problematiku

238 Ro ník: Zem pis 6.ro ník ZŠ Práce s mapou 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, sešit, atlas 20 min. Na interaktivní tabuli spole n s výkladem u itel postupn promítá p íklady r zných typ map. Na modelové map promítnuté na interaktivní tabuli názorn ukáže a popíše jednotlivé ásti mapy, žáci kontrolují dle atlasu. U itel vybere žáka a ten sám na vybrané map promítnuté na interaktivní tabuli popíše jednotlivé ásti mapy Zápis do sešitu na interaktivní tabuli. Rekapitulace: Názorná vizualizace problematiky Odpadá nutnost p inést do hodiny v tší množství r zných map Urychlení zápisu do sešitu

239 Ro ník: Zem pis 6.ro ník ZŠ P írodní složky a oblasti Zem 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, atlas, u ebnice 20 min. U itel promítne na interaktivní tabuli mapu sv ta. Žáci v u ebnici a atlasech vyhledají jednotlivé p írodní oblasti. U itel volá k tabuli jednotlivé žáky.. Vybraný žák na tabuli zakreslí a popíše do mapy ur itou p írodní oblast. U itel provede pr b žn spole n s žáky v lavicích kontroluje zakreslování a na záv r aktivity rekapitulaci Rekapitulace: T ída se podílí na tvorb mapy p írodních oblastí Žáci skloubí práci s atlasem a u ebnicí s výstupem na interaktivní tabuli Lepší pochopení zákonitostí rozmíst ní oblastí

240 Ro ník: Zem pis 6.ro ník ZŠ Práce s mapou zem pisná poloha 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, atlas 20 min. Na interaktivní tabuli promítne u itel mapu sv ta se sou adnicovou sítí Kombinuje výklad se zakreslováním interaktivním perem do mapy zvýrazní rovnob žky a poledníky s d razem na rovník a nultý poledník. Rozd lí Zemi na polokoule názorn ur í za pomoci sou adnicové sít zem pisnou polohu. Vybraný žák se pokusí zopakovat u itel v postup, žáci v lavicích se spole n s atlasem pokusí o totéž. Rekapitulace: Vzhledem k obtížnosti tohoto tématu pro žáky 6.ro. je tato metoda velmi názorná a pom že k rychlejšímu pochopení u iva. N kdy je nutné postup zopakovat n kolikrát, nebo se vracet k jednotlivým bod m po dotazech žák.

241 Ro ník: Zem pis 6.ro ník ZŠ Jak žijí lidé na Zemi 2 vyu ovací hodiny 1.hod. 15 min, 2.hod. 25 min Žáci jsou za pomoci interaktivní tabule názorn teoreticky seznámeni s problematikou rozmíst ní vysp lých a rozvojových zemí,nau í se tyto oblasti lokalizovat na map (1hod.). Zápis do sešitu na interaktivní tabuli (1.hod.). Vybraní žáci si p ipraví referát- prezentaci téma :nejvysp lejší státy sv ta, nejchudší státy sv ta (2hod.). U itel p ipraví na tabuli pojmy týkající se života v rozvojových a bohatých zemích.(2.hod) Žák se pokusí tyto pojmy p esunout a odd lit do dvou sloupc.(2.hod.) Rekapitulace: Využití interaktivní tabule p isp je k zajímavému vizuálnímu zpracování problematiky. Žáci se více zapojují do výuky, sami se podílí na pr b hu hodiny a zejména v druhé hodin p inesou svými prezentacemi množství nových informací Rychlé zp tná vazba pro pochopení základního u iva

242 Ro ník: Zem pis 6.ro ník ZŠ P írodní složky a oblasti Zem 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, sešit, u ebnice, atlas 15min. Interaktivní tabule žáci p i azují pojmy k jednotlivým p írodním oblastem Zem Do slepé mapy na interaktivní tabuli zakreslí p írodní oblasti a popíšou je Za ur itý as žák zakroužkuje na tabuli co nejvíce pojm pat ících do u itelem dané p írodní oblasti Žáci v lavicích plní tyto úkoly soub žn za pomoci atlasu a u ebnice vypisováním do sešitu Spole ná kontrola t chto aktivit s využitím atlasu a u ebnice Rekapitulace: Opakování probraného u iva s využitím interaktivní tabule umožní aktivn jší zapojení všech žák ve t íd U itel dokáže rychle zhodnotit nedostatky a pomoci žák m napravit jejich chyby Žáci v lavicích mají okamžitou zp tnou vazbu k výsledk m své práce

243 Ro ník: Zem pis 6.ro ník ZŠ Život lidí na Zemi -doprava 2 vyu ovací hodiny Interaktivní tabule, atlas, u ebnice Informatika 1.hod. 20 min., 2. hod. 15 min. U itel formou teoretického výkladu za pomoci interaktivní tabule seznámí žáky s druhy dopravy na tabuli ukáže jednotlivé dopravní prost edky a cesty (1 hod.). žáci do mapy sv ta na interaktivní tabuli za pomoci atlasu zakreslí oblasti s nejvyšší hustotou dopravy a pokusí se vysv tlit vhodnost druh dopravy pro r zná místa na Zemi (1.hod.). Na internetu u itel vyhledá a na tabuli promítne internetový jízdní ád,seznámí žáky s pravidly vyhledávání v tomto ádu. Žáci se sami za vedení u itele pokusí v ádu vyhledat p íslušné informace o r zných dopravní spojích (2.hod). Rekapitulace: V první hodin se žáci seznámí s rozd lením dopravy,díky interaktivní tabuli získají rychleji p ehled o využití dopravy v r zných oblastech sv ta Praktický nácvik použití internetového jízdního ádu,l diky tabuli m že sledovat celá t ída Vhodné doplnit individuálním cvi ení s internetovým jízdním ádem v hodin informatiky

244 Ro ník: Zem pis 7.ro ník ZŠ Pevniny a oceány 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule 15 min. Na interaktivní tabuli u itel promítne slepou mapu sv ta Interaktivním perem ukáže, vyzna í a popíše kontinenty, žáci kontrolují u itel m postup za pomoci atlasu Na interaktivní tabuli u itel ukáže, vyzna í a popíše oceány Zp tná vazba žáci u tabule se pokusí sami do slepé mapy o vyzna ení kontinent a oceán Rekapitulace: Lepší vizuální ztvárn ní poznatk nového u iva Okamžitá zp tná vazba mezi u itelem a žáky slouží k rychlejšímu pochopení u iva

245 Ro ník: Zem pis 7.ro ník ZŠ Afrika -povrch 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule 15 min. Interaktivní tabule- na tabuli u itel promítne slepou mapu Afriky Vedle mapy jsou p ipraveny slova geografické celky Afriky Žáci p istupují k interaktivní tabuli a snaží se interaktivním perem zakreslit správn danou lokalitu a p esunout k ní název U itel spole n s žáky v lavicích kontroluje a usm r uje jejich po ínání U itel promítne na interaktivní tabuli mapu se všemi správn vyzna enými lokalitami Rekapitulace: Rychlá zp tná vazba v ur ování zem pisných celk Afriky Dokonalejší vizuální ztvárn ní Žáci v lavicích kontrolují spolužáky u tabule zapojení celé t ídy

246 Ro ník: Zem pis 7.ro ník ZŠ Amerika 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule 15 min. U itel p ipraví na interaktivní tabuli množství pojm týkajících se jednotlivých stát Ameriky Žáci mají za úkol za pomoci interaktivního pera seskupit pojmy pat ící k sob a p ipsat k nim stát, který je t mito pojmy charakterizován U itel kontroluje a usm r uje innost žák u tabule, žáci v lavicích p ispívají svými nám ty k pln ní úkolu Rekapitulace: V tší dynamika opakování se t ídou U itel má možnost povysv tlit n které pojmy, které n kte í žáci nepochopili, nebo je nedokázali za adit Úkolu u tabule se postupn ú astní v tší množství žák, ostatní je kontrolují z lavice

247 Ro ník: Zem pis 7.ro ník ZŠ Africké regiony 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, u ebnice, atlas, sešit 20min. U itel promítne na interaktivní tabuli slepou mapu Afriky. Formou výkladu seznámí žáky s umíst ním jednotlivých region a zakreslí je do slepé mapy na interaktivní tabuli. Žáci si p ekreslí mapu do slepé mapy, kterou dostanou od u itele. Za pomoci atlasu vyzna í žáci na interaktivní tabuli významné rysy povrchu v jednotlivých regionech. Za pomoci atlasu vyzna í žáci na interaktivní tabuli rysy podnebí, vodstvo, hustotu zalidn ní v regionech Afriky. U itel kontroluje práci žák, opravuje chyby a dopl uje nedostatky. Rekapitulace: Lepší interakce mezi u itelem a žáky p i výkladu nové látky i p i práci s atlasem. Dynamický pr b h vyu ovací hodiny. U itel m že okamžit ešit nedostatky. Žáci pozitivn reagují na práci s interaktivní tabulí v tší zapojení do výuky

248 Ro ník: Zem pis 7.ro ník ZŠ Asie 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, sešit, u ebnice 20 minut Na interaktivní tabuli jsou zapsány pojmy k tématu regiony Asie Žáci opíší pojmy z interaktivní tabule do sešitu a vyhledávají jejich smysl za pomoci u ebnice Výsledek zapíší žáci do sešitu U itel promítne na interaktivní tabuli vysv tlení zadaných pojm Žáci kontrolují své výsledky Zápis do sešitu promítnut na interaktivní tabuli Rekapitulace: Kontrola samostatné práce žák je dynamická, chyby jsou odhaleny rychle a p ehledn, pomalejší žáci vidí všechny výsledky p ed sebou na tabuli a mohou je porovnat se svou prací P i zápisu do sešitu odpadá nutnost psát k ídou na tabuli p ehlednost a itelnost

249 Ro ník: Zem pis 7.ro ník ZŠ P írodní oblasti jižní Ameriky 2 vyu ovací hodiny PC, Interaktivní tabule, sešit, atlas, u ebnice 1 hod. 35min., 2.hod. 20min. Žák m u itel promítne DVD na téma p írodní krajina jižní Ameriky. (1.hod.) U itel formou výkladu a za pomoci mapy zobrazené na interaktivní tabuli(1.hod) Žáci zakreslují do slepé mapy p írodní oblasti jižní Ameriky. (2.hod) K práci využívají atlas sv ta. (2.hod) Vyhotovenou práci využijí poté,co jsou u itelem vyvoláváni k tabuli a zakreslují oblasti na interaktivní tabuli do slepé mapy jižní Ameriky.(2.hod) Spole n s u itelem charakterizují jednotlivé oblasti.(2.hod) Zápis do sešitu na interaktivní tabuli. (2.hod) Rekapitulace: Žáci sledovali film zobrazující p írodní podmínky a jejích d sledky pro jednotlivé oblasti jižní Ameriky dokážou si lépe p edstavit skute nost. Fixace nového u iva je v druhé vyu ovací hodin pr b žná, dynamická.u itel m že rychle reagovat na dotazy žák. Vyšší zapojení žák do pln ní cíl vyu ovací hodiny, lepší názornost výkladu

250 Ro ník: Zem pis 7.ro ník ZŠ Spojené státy americké 1 vyu ovací hodina Interaktivní tabule, atlas 25 min. Do mapy Ameriky u itel na interaktivní tabuli zakreslí USA. Na interaktivní tabuli u itel promítne statistické údaje týkající se USA. Na interaktivní tabuli u itel promítne mapu stát USA. Formou výkladu za pomoci mapy seznámí žáky s administrativním len ním USA Žáci vyhledávají v atlase významná m sta USA a snaží se je lokalizovat na map na interaktivní tabuli. Rekapitulace: Názorn jší výklad nové látky, žáci pracují s atlasy, mohou konfrontovat svoji práci s interaktivní tabulí. U itel p ehledn seznámí žáky s novou látkou Žáci se za pomoci interaktivní tabule lépe orientují na mapách.

251 Ro ník: Zem pis 7.ro ník ZŠ Regiony Asie 2 vyu ovací hodiny Interaktivní tabule, atlas sv ta, sešit Informatika 1.hod 20min., 2hod. 35.min. Na interaktivní tabuli do mapy Asie u itel vyzna í regiony Asie s pat i ným výkladem (1.hod.). Žáci jsou u itelem rozd leni do skupin, každá skupina má za úkol vytvo it prezentaci na téma vybraného asijského regionu (u itel musí p ipravit dop edu kritéria, podle kterých je prezentace žáky zpracována, délka prezentace by nem la p ekra ovat 5 min.) (1.hod.). Skupiny žák p edstupují k interaktivní tabuli na map lokalizují vybraný region, prezentují svoji práci p i prezentaci používají interaktivní tabuli (2.hod.). U itel shrne poznatky získané v každé prezentaci, zápis na interaktivní tabuli regiony Asie -úvod(2.hod.). Rekapitulace:. Tato kapitola slouží jako úvodní seznámení s látkou regiony Asie, s tímto tématem se budou žáci setkávat v n kolika následujících hodinách. Žáci se rychleji nau í lokalizovat jednotlivé regiony Asie. Díky skupinové prezentaci se prohloubí pracovní a komunikativní kompetence. Žáci díky novým znalostem dostávají motivaci k dalšímu u ivu týkajícímu se region Asie.

252 Metodické listy pro Matematiku Metody zpracoval: Mgr. Lenka Trojanová Ro ník: 6. 9.ro ník ZŠ Interaktivní tabule Smart, notebooky, pracovní sešity, rýsovací pot eby, dataprojektor + promítací plátno, on-line testy, sw programy Témata: 1. Prvo ísla a složená ísla 2. Rovnice - úvod 3. ecká písmena 4. Cabri geometrie, základní využití. 5. Body, úse ky, p ímky 6. Úhly souhlasné a st ídavé 7. Kružnice opsaná trojúhelníku 8. Kružnice vepsaná trojúhelníku 9. Výšky trojúhelníku 10. Osová soum rnost 11. Vánoce s geometrií-projekt 12. Individuální pé e 13. Celá ísla - procvi ování 14. Zlomky grafické znázorn ní 15. Racionální ísla na íselné ose 16. M ítko plán a map 17. St edová soum rnost 18. Posunutí 19. Otá ení 20. Konstrukce rovnob žníku 21. Konstrukce lichob žníku 22. Procenta a environmentální výchova

253 23. S ítání a od ítání mnoho len 24. Násobení mnoho len 25. Úprava mnoho lenu pomocí vzorc 26. Lineární rovnice ekvivalentní úpravy 27. Vzájemná poloha kružnice a p ímky 28. Vzájemná poloha kružnic 29. Množiny bod dané vlastnosti 30. U íme a procvi ujeme se spolužáky-projekt 31. Nep ímá úm rnost 32. Funkce zadaná grafem a vý tem prvk 33. Lineární funkce 34. Graf lineární funkce 35. Lineární funkce v praxi 36. ešení kvadratických rovnic 1 (talentovaní žáci) 37. D lení lomených výraz 38. Projekt historie matematiky 39. ešení kvadratických rovnic 2 (talentovaní žáci) 40. Finan ní gramotnost - projekt

254 Ro ník: Matematika 6.ro ník ZŠ Prvo ísla a složená ísla 2 hodiny Tabule, sešit, notebooky, online testy vytvo ené v ZŠ Dob ichovice Informatika 2. hodina 20 min U itel žák m v první hodin vysv tlí, co jsou prvo ísla a složená ísla. Do sešit si žáci zapíší definice prvo ísla a složeného ísla. U itel žák m zadává ísla, žáci mají za úkol ur it, které íslo je prvo íslo a které je složené íslo. ísla si zapisují pr b žn do sešit do jednotlivých skupin. Ve druhé hodin žáci pracují s notebooky. Ur ování prvo ísel a složených ísel procvi ují na online testech vytvo ených v ZŠ Dob ichovice -,,Prvo ísla do dvaceti, Prvo ísla od dvaceti do ty iceti ( Zhodnocení: Využití online test je velmi výhodné, žáci si procvi í velké množství r zných p íklad b hem velmi krátké doby. D ležitá je pro n okamžitá kontrola vy ešených p íklad. Jejich test je vyhodnocen a mohou najít p íklady, ve kterých chybovali.

255 Ro ník: - Matematika 6.ro ník ZŠ Rovnice - úvod 2 hodiny notebooky, program Algebra Balance Scales, pracovní listy, dataprojektor fyzika, výtvarná výchova 1. hodina 30 minut, 2. hodina 15 minut U itel vysv tlí žák m princip rovnoramenných vah a jejich využití p i ešení jednoduchých rovnic. Žáci musí mít p i práci s rovnicí vždy na pam ti, že úpravu musí provést na obou stranách rovnice tedy na pravé i levé misce vah, jenom tak z stane rovnováha neporušená. K tomu poslouží voln dostupný program Algebra Balance Scales*. Ovládání tohoto programu je jednoduché a žáci jej pochopí b hem n kolika minut. Na konkrétních p íkladech a to nejprve na tabuli a poté pomocí tohoto programu je žák m ukáže, jak ešit rovnice a jak se d lá u rovnic zkouška. Žáci vše zapisují do sešitu a jeden p íklad, jak vše vypadá na vahách, nakreslí.. Ve druhé hodin dostanou žáci pracovní listy se zadanými rovnicemi, tak, aby jejich kontrolu mohli provést pomocí programu Algebra Balance Scales (u itel si musí dát pozor na ur ité parametry). Tyto rovnice eší do pracovních list a zapisují úpravy, které provedli. Kontrolu provádí na notebooku. Vždy ud lají též zkoušku. U itel se b hem práce v nuje slabším žák m i skupinkám. Postupn odrývá ešení na interaktivní tabuli a ukazuje (ne však u každé rovnice), postup v programu Algebra Balance Scales. Zhodnocení: Názornost p i ešení rovnic je pro žáky velice d ležitá v c. Žáci pomocí programu Algebra Balance Scales mnohem lépe pochopí smysl daných úprav. Tato ást je velice d ležitá, protože se žáci s rovnicemi setkávají i v jiných p edm tech. Žáci si dále p i ešení volí svoje tempo, u itel se b hem práce v nuje slabším skupinkám, což zefektivní celý proces u ení. *(

256 Ro ník: Matematika 6. ro ník ZŠ ecká písmena 1 hodina Interaktivní tabule, pracovní list, sešit Fyzika, d jepis, eský jazyk 30 minut Cílem hodiny je nau it žáky zapisovat a poznávat n která písmena ecké abecedy, která budou pot ebovat v p íštích hodinách k ozna ování úhl. Nejprve u itel promítne na interaktivní tabuli dvojice eckých a eských pímen. Žáci se pokoušejí vytvo it na interaktivní tabuli správné dvojice eského a eckého písmene a vyluštit nápisy v eckém písmu. Pak u itel ukáže nápov du a žáci luští s nápov dou.. Po tomto úvodu si žáci zkoušejí psát n která ecká písmena na interaktivní tabuli a do sešitu nejprve podle vzoru a potom i podle diktátu. Mezitím vypl ují pracovní list písanku ecké abecedy Kdo má pracovní list vypln ný, tvo í šifru pro své spolužáky, kterou potom napíšou na tabuli a spolužáci luští. Na konci hodiny si žáci ješt jednou na interaktivní tabuli zopakují ta písmena, která budou v následujících hodinách používat. Jedná se p edevším o písmena,,,,,,,,,,p ípadn i n která další. Zhodnocení: Práce žáky bavila, aktivn se zapojovali. Nápov du k pracovnímu listu m li stále na tabuli, u itel se mohl v novat žák m individuáln.

257 Ro ník: Matematika 6.ro ník ZŠ Cabri geometrie, základní využití. 3 hodiny Interaktivní tabule, notebooky Informatika V každé hodin 20min. U itel na interaktivní tabuli seznamuje žáky s prací v programu Cabri geometrie. Vše zde žák m ukazuje. Žáci pracují pokud možno samostatn, p ípadn ve dvojicích a p i práci se st ídají. V první hodin se nau í program otev ít,na tou si nový list, pracují s ukazatelem a seznámí se s jednotlivými ikonami a s jejich obsahem. Ve druhé hodin již zobrazují body, p ímky, úse ky a nau í se je popisovat. Ve t etí hodin již sestrojí a popíší základní geometrické útvary trojúhelník, tverec, obdélník a kružnici. U itel chodí mezi žáky, pomáhá a radí p i problémech. Zhodnocení: Zobrazení na interaktivní tabuli nebo pomocí dataprojektoru je pro žáky nutné. Vidí p esn, jak pracovat. Zvládnutí práce v Cabri geometrii je velice prosp šné pro další výuku geometrie. Její využití je velmi pestré a pro žáky zajímavé. Velké výhody p ináší pro žáky s n kterými poruchami u ení( dysgrafie).

258 Ro ník: Matematika 6.ro ník ZŠ Body, úse ky, p ímky 4 hodiny Interaktivní tabule, notebooky, sešity, rýsovací pot eby Informatika hodina 15 min., 2. hodina 20 min., 3. hodina 20 min., 4.hodina 20 min. U itel žáky u ve všech hodinách rozd lí do dvou skupin. Jedna pracuje na po íta ích, druhá plní úkoly do sešitu. Vždy se vyst ídají, V první hodin u itel se žáky zopakuje práci v programu Cabri geometrie. Pozornost u itel v nuje zopakování funkce ukazatele a popisu funkcí a obsahu ikon, p ipomene zásady popisování. Ve druhé hodin u itel zapíše na tabuli požadovaný úkol. Žáci zobrazují na noteboocích množiny bod, které leží nebo neleží na jedné p ímce. St ídají se také p i stejné práci u tabule. Pomocí ukazatele pohybují body nebo p ímkami a všímají zm n poloh. Zbývající žáci rýsují vždy úkoly do sešitu. Ve t etí hodin žáci ve dvojicích sestrojí a popíší pomocí programu Cabrigeometrie úse ky a body, které na nich leží, i neleží. Op t m ní jejich polohu v rovin. U itel vyvolává pro práci na tabuli st ídav žáky, kte í nerýsují. V poslední hodin sestrojí podobné p íklady s p ímkami, p idají i úse ky ležící a neležící na p ímce. Zhodnocení: Zobrazování a práce na interaktivní tabuli zefektivní výuku, žáci se aktivn zapojují a mají i okamžitou zp tnou kontrolu své práce. P i zobrazování v Cabri geometrii žáci dob e vidí polohu bod, úse ek a p ímek. Velké výhody p ináší práce v tomto programu pro žáky s n kterými poruchami u ení(dysgrafie).

259 Ro ník: Matematika 6. ro ník ZŠ Úhly souhlasné a st ídavé 3 hodiny Interaktivní tabule, sešit, rýsovací pot eby, pracovní listy Fyzika 1. hod. 30 minut, 2. a minut V první hodin u itel na interaktivní tabuli žák m vysv tlí nové pojmy - dvojice úhl st ídavých a souhlasných. Žáci si nové u ivo zárove zapisují do sešitu. V další ásti hodiny se žáci u tabule st ídají a k zadanému úhlu vyzna ují druhý z dvojice podle zadání. Využívají barev pro lepší p ehlednost. U itel zd razní, že dvojice úhl st ídavých a souhlasných mají stejnou velikost pouze tehdy, když vznikly protnutím dvou rovnob žných p ímek p ímkou t etí. Ukáže i p ípad, kdy se o rovnob žky nejedná, aby si žáci uv domili, že te už úhly stejnou velikost nemají. Poté u interaktivní tabule zopakuje p edchozí u ivo vedlejší a vrcholové úhly a ukáže typový p íklad na dopo ítávání velikostí úhl. V dalších dvou hodinách žáci toto u ivo procvi ují, postupn se u interaktivní tabule vyst ídají všichni. Krom vyzna ování odpovídajících si úhl již žáci v lavicích eší do sešitu úlohy na dopo ítávání velikostí úhl. Zadání mají nachystané v pracovním listu a pracují ve dvojicích. Zhodnocení: Práce žáky bavila, aktivn se zapojovali, u tabule se vyst ídali všichni. Použití interaktivní tabule práci zefektivnilo a barevné znázor ování bylo velmi p ehledné i pro mén nadané žáky.

260 Ro ník: Matematika 6. ro ník ZŠ Kružnice opsaná trojúhelníku 2 hodiny Interaktivní tabule, notebooky, sešity, rýsovací pot eby Informatika hodina 30 min., 2. hodina 20 min, U itel se žáky si na za átku první hodiny zopakuje práci s programem Cabri geometrie. Sestrojení bodu, trojúhelníku, osy úse ky a popis útvar. Poté sestrojí jeden žák na interaktivní tabuli, ostatní na noteboocích, libovolný trojúhelník. Sestrojí osy stran trojúhelníku a vyzna í jejich pr se ík. Všechny útvary popíší. U itel pak žák m vysv tlí, co je to kružnice opsaná žáci op t na noteboocích a jeden u interaktivní tabule sestrojí kružnici se st edem v pr se íku os stran procházející všemi vrcholy trojúhelníku. Žáci pak zkoušejí pohybovat jedním z vrchol trojúhelníku a pozorují, jak se m ní poloha pr se íku os i kružnice opsané. Na konci první hodiny zapíší žáci do sešitu definici kružnice opsané a spole n s u itelem postup konstrukce. Pak jednu úlohu narýsují do sešitu. V další hodin na noteboocích žáci a jeden op t u tabule eší t i konkrétní úlohy sestrojují kružnici opsanou ostroúhlému, pravoúhlému a tupoúhlému trojúhelníku. Výsledné obrazy musí být p ehledné a ádn popsané. Ti žáci, kte í nepracují na po íta i, rýsují stejné úlohy do sešitu. P i práci se vyst ídají. Zhodnocení: Zobrazování a práce na interaktivní tabuli zefektivní výuku, žáci se aktivn zapojují a mají i okamžitou zp tnou kontrolu své práce. Práce v Cabri geometrii je zde už náro n jší než doposud. Velmi rozvíjí prostorovou p edstavivost.

261 Ro ník: Matematika 6. ro ník ZŠ Kružnice vepsaná trojúhelníku 2 hodiny Interaktivní tabule, notebooky, sešity, rýsovací pot eby Informatika hodina 30 min., 2. hodina 20 min, U itel se žáky si na za átku první hodiny zopakují práci s programem Cabri geometrie. Sestrojení bodu, trojúhelníku, osy vnit ního úhlu trojúhelníku a popis útvar. Poté sestrojí jeden žák na interaktivní tabuli, ostatní na noteboocích, libovolný trojúhelník. Sestrojí osy vnit ních úhl trojúhelníku a vyzna í jejich pr se ík. Všechny útvary popíší. U itel žák m vysv tlí, co je to kružnice vepsaná. P ed vlastním sestrojením si musí žáci zopakovat sestrojení kolmice k úse ce z daného bodu. Žáci op t na noteboocích a jeden u interaktivní tabule sestrojí body dotyku a poté i kružnici se st edem v pr se íku os úhl dotýkající se všech stran trojúhelníku. Žáci poté zkoušejí pohybovat jedním z vrchol trojúhelníku a pozorují, jak se m ní poloha pr se íku os i kružnice vepsané. Na konci první hodiny zapíší žáci do sešitu definici kružnice vepsané a spole n s u itelem postup konstrukce. Pak jednu úlohu narýsují do sešitu. V další hodin žáci na noteboocích a jeden op t u tabule eší t i konkrétní úlohy sestrojují kružnici vepsanou ostroúhlému, pravoúhlému a tupoúhlému trojúhelníku. Výsledné obrazy musí být p ehledné a ádn popsané. Ti žáci, kte í nepracují na po íta i, rýsují stejné úlohy do sešitu. P i práci se vyst ídají. Zhodnocení: Zobrazování a práce na interaktivní tabuli zefektivní výuku, žáci se aktivn zapojují a mají i okamžitou zp tnou kontrolu své práce. Práce v Cabri geometrii je zde už náro n jší než doposud. Velmi rozvíjí prostorovou p edstavivost.

262 Ro ník: Matematika 6.ro ník ZŠ Výšky trojúhelníku 2 hodiny Dataprojektor, Cabri geometrie, pracovní listy, papírové modely trojúhelník, rýsovací pot eby 1. hodina 25 minut; 2. hodina 25 minut U itel na papírových modelech vysv tlí žák m, co je to výška trojúhelníku. Má v zásob alespo 6 model trojúhelník (ostroúhlé, tupoúhlé a pravoúhlé). Žáci se dozví, že každý trojúhelník má 3 výšky. U itel rozdá pracovní listy s p edem p ipravenými trojúhelníky a žáci spole n s u itelem sestrojují u jednotlivých trojúhelník dané výšky. U itel dbá na to, aby žáci pochopili, že výška je úse ka a že je pot eba každou výšku popsat. Dále ukáže možnou kontrolu p esnosti rýsování pr se ík v jednom bod. V další hodin žáci dostanou op t pracovní listy a tentokrát pracují samostatn. U itel obchází t ídu a pomáhá slabším žák m s konstrukcí. Trojúhelníky spolu se sestrojenými výškami má hotové v programu Cabri geometrie. Na záv r u itel ukáže, jak závisí konstrukce výšek na tom, zda se jedná o trojúhelník ostroúhlý, pravoúhlý i tupoúhlý. Cabri geometrie je dynamická geometrie a žáci p ímo vidí, jak se m ní trojúhelníky a s nimi i pozice výšek. Žáci si toto mohou vyzkoušet i sami chodí k interaktivní tabuli a perem m ní parametry trojúhelníku. Zhodnocení: Samotná konstrukce výšek hlavn u tupoúhlého trojúhelníku bývá pro n které žáky velice obtížná v c. Má-li u itel možnost využít programu Cabri geometrie, je to obrovský p ínos m že si dané konstrukce p ipravit a v samotné hodin se v novat práv slabším žák m. Žáci také vidí, jak skute n dochází k posunu výšek, pokud se parametry trojúhelníku m ní z ostroúhlého na pravoúhlý a dále pak na tupoúhlý. Žáci danou problematiku lépe pochopí.

263 Ro ník: Matematika 6.ro ník ZŠ Osová soum rnost 2 hodiny Interaktivní tabule, notebooky, pracovní listy, rýsovací pot eby Informatika, Výtvarná výchova hodina 20 min., 2. hodina 20 min U itel žáky seznámí s pojmem osová soum rnost. Na interaktivní tabuli prezentuje obrázky. Žáci vybírají ty, které jsou osov soum rné. V další ásti hodiny jsou na tabuli zobrazeny neúplné útvary, žáci se u tabule st ídají a dopl ují je tak, aby byly osov soum rné. Všichni v lavicích mají stejný úkol na pracovním listu a domalovávají osov soum rné útvary. V dalších hodinách u itel žáky rozd lí do dvou skupin. Žáci ve skupin na noteboocích otev ou a spustí program Cabri geometrie. Již s ním umí pracovat, ale spole n s u itelem si mohou p ipomenout základy práce s ním. Pak sestrojí n kolik geometrických útvar : úse ku, p ímku, trojúhelník, tverec, obdélník. Podle u itelových instrukcí zvolí osu soum rnosti a sestrojí obrazy t chto útvar v osové soum rnosti. Druhá skupina žák plní stejný úkol na pracovních listech pomocí rýsovacích pot eb. P i práci se vyst ídají. U itel m že práci prodloužit i na další hodinu. Zhodnocení: Zobrazování a práce na interaktivní tabuli zefektivnila výuku, žáci se aktivn zapojují a mají i okamžitou zp tnou kontrolu své práce. Po zobrazování v Cabri geometrii žáci lépe pochopí i konstrukce v osové soum rnosti a správn rýsují.

264 Ro ník: Matematika 6.ro ník ZŠ Vánoce s geometrií-projekt 2 hodiny Interaktivní tabule, notebooky, tiskárna, clipchart, rýsovací pot eby, n žky, pastelky Informatika. Výtvarná výchova. U itel žáky na za átku dvouhodinovky rozd lí do dvou skupin. Nejprve vysv tlí úkol skupin, která nepracuje na po íta i. Žáci v této skupin mají za úkol spole n sestrojit na velký clipchart váno ní strome ek. Pak každý sám narýsuje, vlastní váno ní ozdobu pouze z geometrických tvar. Ozdobu si vybarví, vyst ihnou a nalepí na strome ek. Žáci ve skupin, která pracuje na po íta i nejd íve spustí program Cabri geometrie. Už s ním umí pracovat. U itel jim pak na interaktivní tabuli ukáže, jak pomocí tohoto programu m nit barvu ar a jak vybarvovat útvary. Ukáže jim, jak s t mito objekty pohybovat. Žáci mají za úkol pomocí tohoto programu sestrojit váno ní strome ek, nebo váno ní ozdobu a vybarvit je. Mohou si pak svoje práce vytisknout. Po u itelem ur ené dob se p i práci skupiny vym ní. Na záv r si mohou svoje práce vystavit ve t íd, prohlédnout si je a t eba i ohodnotit jejich úrove, nebo vybrat nejlepší. Zhodnocení: Zobrazování na interaktivní tabuli zefektivní výuku, žáci sledují práci u itele a pak pracují na svém po íta i zárove s ním. P i problémech jim u itel m že ukázat správný postup. P i zobrazování v Cabri geometrii žáci nejen procvi ují práci s programem, ale tentokrát zapojí i fantazii.

265 Ro ník: Matematika 6.ro ník ZŠ Idividuální pé e Notebook Informatika Hodina individuální pé e m že být úsp šn vedena s programem Geogebra. Tento program je voln ke stažení. D ti nejd íve u itel nau í program nainstalovat do po íta e. Tento krok je velmi d ležitý. D ti si pak stáhnou program i doma mohou tak procvi ovat zadané úkoly. V dalších hodinách u itel nau í program otev ít, upravit nový list. Seznámí je s jednotlivými ikonami a jejich obsahem. Vysv tlí žák m funkci ukazatele, nau í je p epínat na další ikony. Nau í je sestrojit body, úse ky, p ímky, kolmé p ímky a rovnob žky. Pomocí ukazatele s nimi pohybují a všímají si zm n. Vyzna ují body ležící i neležící na jednotlivých útvarech, op t je posunují podle pokyn. Všímají si jejich polohy v rovin. Žáci se u í sestrojit tverec, obdélník a další ty úhelníky. Pomocí ukazatele je zv tšují a zmenšují. Sestrojují body, které jim nenáleží a m ní jejich polohu tak, aby jim náležely. Mohou se nau it sestrojit a popsat úhel, zm it jeho velikost a m nit ji. Sestrojují trojúhelníky. Velmi vhodný je program pro vysv tlování osové soum rnosti. Zhodnocení: Program pomáhá u žák rozvíjet prostorovou p edstavivost. Pokud mají problémy s rýsováním, je vhodnou alternativou práce v geometrii. Žák m že v novat pozornost podstat geometrie bez toho, aby rýsoval. U ivo m že procvi ovat i doma. Dochází k velkému zlepšení p edstavivosti. Když pak stejné p íklady rýsuje, dovede si dob e p edstavit výsledek a v tší pozornost pak m že v novat práci s rýsovacími pot ebami.

266 Ro ník: Matematika 7. ro ník ZŠ Celá ísla - procvi ování 1 hodina PC, výukový program SPEEDMAT Informatika, fyzika, pracovní innosti 40 minut Žáci již mají probrané u ivo celá ísla. Procvi ování probíhá v po íta ové u ebn, u každého po íta e je jedna dvojice žák. Program SPEEDMAT již žáci znají z minulých hodin, kdy procvi ovali jinou látku, nap íklad po etní operace s desetinnými ísly. Na za átku hodiny si žáci vyzkouší práci s programem (cca 5 min) a pak spustí celý program na základ rychlosti a správnosti vypo ítaných p íklad p id luje po íta žák m peníze, za které si kupují ásti jízdního kola. Za jeden správn vypo ítaný p íklad mohou získat maximáln 50 K, minimáln 2K, podle toho, jak rychle p íklad vypo ítají. Za nesprávný výsledek nezískají nic. Jedná se o základní p íklady na celá ísla typu -2 + (-8), 4 (-15), atd. Po složení celého kola je program oznámkuje a p idá slovní hodnocení. Žáci ukáží své výsledky u iteli, který s nimi m že i probrat jejich chyby. Celý program trvá cca 15 minut, takže ve dvojici ho stihnou dvakrát. Pokud jsou žáci šikovní a zbyde jim as, sout ží mezi sebou v aplikaci tohoto programu EXPERT. Žák eší p íklady a postupn se mu snižuje as na jeden p íklad. Skon í bu v p ípad, že ud lá chybu, nebo už nestihne p íklad spo ítat. Žáci si takto p ekonávají rekordy, kdo vydržel nejdéle. Zhodnocení: Žáci b hem jediné vyu ovací hodiny zábavnou formou vypo ítali velké množství ( ádov stovky) p íklad. M li okamžitou zp tnou kontrolu správnosti a velkou motivaci po ítat rychle a správn. Práce je bavila a sami se snažili zlepšovat.

267 Ro ník: Matematika 7.ro ník ZŠ Zlomky grafické znázorn ní 2 hodiny Interaktivní tabule, pracovní listy, rýsovací pot eby Výtvarná výchova 1. hodina 20 minut; 2. hodina 25 minut U itel na p ipravených geometrických obrazcích žák m ukáže, jak si je možné zlomky p edstavit. Použije k tomu nap íklad úse ku, obdélník, tverec, rovnostranný trojúhelník, kruh Dále pojem rozší í do praktického života ukáže, jak se graficky znázorní nap. t etina všech žák t ídy, polovina nám stí apod. Vše je p ipraveno na interaktivní tabuli a žáci s pomocí u itele vše dopl ují do p ipravených pracovních list Další hodinu žáci sami graficky znázor ují zlomky vše musí narýsovat nebo na rtnout a jasn barevn vyzna it. Spolupracují ve dvojicích a postupn své ešení kontrolují s interaktivní tabulí. U itel prochází t ídou, pomáhá žák m. Postupn odkrývá ešení a zárove vyzývá k interaktivní tabuli žáky, kte í m li jiné ešení, aby jej ukázali ostatním. Zhodnocení: Využití interaktivní tabule pro grafické znázor ování zlomk je ideální. U itel si vše p ipraví p edem a p ípadné opravy je možné d lat elegantn bez použití houby a k ídy. Žáci získávají skute nou p edstavu zlomku a také rozvijí svoje výtvarné schopnosti. Do zadaných úloh je dobré dát i úlohy z praxe 3 litr mléka, žáci tak uvidí úzkou vazbu mezi zlomky a sv tem kolem nás. Žáci p i této metod ani nevnímají, že se u í graficky znázor ovat zlomky.

268 Ro ník: Matematika 7. ro ník ZŠ Racionální ísla na íselné ose 2 hodiny Interaktivní tabule, pracovní list, rýsovací pot eby výtvarná výchova 1. hodina 15 minut; 2. hodina 15 minut U itel seznámí žáky s pojmem racionální ísla a p ipomene pojem íselná osa. Z nižších ro ník žáci znají p irozená ísla a celá ísla. Úkolem žák je do p ipravených íselných os vyzna it daná racionální ísla prvních p t íselných os je p ipraveno pro zlomky, dalších p t pak pro desetinná ísla. U itel má tyto osy p ipravené na interaktivní tabuli, žáci chodí k tabuli a pouze p esouvají daná ísla na správné místo a vše si dopl ují do p ipravených íselných os na pracovních listech. Ve druhé hodin žáci musí sami podle zadaných ísel zvolit m ítko a íselnou osu, aby se zadaná ísla dob e zobrazovala. U zlomk daný problém eší u itel p es nejmenší spole ný jmenovatel. Žáci sami nebo ve dvojicích zobrazují daná ísla. Kontrola je s interaktivní tabulí. Je dobré, aby u itel postupn osu po ose na interaktivní tabuli zobrazil ažáci mohli své chyby odstranit. Zhodnocení: P i zobrazování záporných zlomk a desetinných ísel do íselné osy žáci velice asto chybují. Využití interaktivní tabule a pracovních list zefektivní práci žáci zvládnou vyzna it mnohem více ísel (mají pracovní listy) a poté danou práci rychle zkontrolovat. Žáci si dále zopakují pojem nejmenší spole ný násobek jmenovatel zlomk, bez kterého by zobrazení zlomk s r znými jmenovateli nezvládli. Dále se ukáže i jejich výtvarná zru nost p i p íprav íselných os.

269 Ro ník: Matematika 7. ro ník ZŠ M ítko plán a map 1 hodina Interaktivní tabule, PC s internetem, sešit Zem pis, informatika 30 minut Žáci již mají probrané u ivo m ítko plán a map. Probíhá procvi ování u itel promítá na interaktivní tabuli mapy s r zným m ítkem, žáci sami m í vzdušnou vzdálenost mezi zadanými m sty na map a dopo ítávají vzdušnou vzdálenost ve skute nosti. U itel p ipraví plány a mapy s r zným m ítkem od plánku m stské ásti, kde je škola, p es okolí m sta, až po mapu Evropy. Obm nou úkolu je výpo et m ítka mapy. U itel promítne žák m mapu okolí m sta, žáci hledají místa, která znají. Na základ vlastní znalosti o vzdálenosti t chto míst po silnici a podle mapy odhadují jejich vzdušnou vzdálenost, na interaktivní tabuli p em í vzdušnou vzdálenost na map a dopo ítávají m ítko. Své výsledky porovnávají s výsledky internetové aplikace mapy.cz. U itel m že odm nit žáky s nejp esn jším odhadem vzdušné vzdálenosti symbolickou odm nou. Zhodnocení: Kladn bylo hodnoceno propojení matematiky se zem pisem i s aplikací mapy.cz, kterou již žáci znají z informatiky. P ekvapivé bylo pro žáky zjišt ní, o kolik se m že lišit vzdálenost vzdušná a po silnici.

270 Ro ník: Matematika 7.ro ník ZŠ St edová soum rnost 4 hodiny Interaktivní tabule, notebooky, pracovní listy, rýsovací pot eby Informatika, Výtvarná výchova 1.hodina 15 min., 2. hodina 20 min., 3. hodina 20 min., 4.hodina 20 min. V první hodin u itel žáky seznámí s pojmem st edová soum rnost. Na interaktivní tabuli jsou prezentovány obrázky. Žáci vybírají ty, které jsou st edov soum rné. Na svých po íta ích hledají jiné obrázky st edov soum rných p edm t ze svého okolí. Ve druhé hodin jsou na tabuli neúplné útvary, žáci se u tabule st ídají a dopl ují je tak, aby byly st edov soum rné. Všichni v lavicích mají stejný úkol na pracovním listu. Ve t etí hodin si žáci zopakují práci v programu Cabri geometrie. V poslední hodin si na noteboocích žáci ve dvojicích sestrojí pomocí programu Cabri geometrie n kolik útvar : úse ku, p ímku, trojúhelník, tverec, obdélník. U itel jim ukáže ikonu s funkcí st edová soum rnost. Sestrojené útvary pak pomocí této funkce zobrazí. Zhodnocení: Zobrazování a práce na interaktivní tabuli zefektivní výuku, žáci se aktivn zapojují a mají i okamžitou zp tnou kontrolu své práce. P i zobrazování v Cabri geometrii žáci lépe pochopí i konstrukce ve st edové soum rnosti a správn rýsují. Dokáží pak dob e odhadnout výslednou polohu zobrazovaného útvaru. Velké výhody p ináší pro žáky s n kterými poruchami u ení (dysgrafie).

271 Ro ník: Matematika 7.ro ník ZŠ ( t ída s rozší enou výukou matematiky) Posunutí 2 hodiny Interaktivní tabule, notebooky, pracovní listy, rýsovací pot eby. Informatika hodina 20 min., 2. hodina 20 min U itel žáky v první hodin seznámí s pojmem posunutí, sm r a velikost posunutí, orientovaná úse ka. Na interaktivní tabuli jim promítá jednoduché geometrické útvary úse ku, trojúhelník, tverec, obdélník, sm r a velikost jejich posunutí. Žáci na rtávají na tabuli jejich posunutý obraz. Ostatní mají stejné úkoly na pracovních listech. Spole n správn tyto úlohy vy eší. V další hodin na noteboocích žáci ve dvojicích sestrojí pomocí programu Cabri geometrie n kolik útvar úse ku, p ímku, trojúhelník, tverec, obdélník a pomocí programu sestrojí jejich posunuté obrazy. Sm r a velikost posunutí ur uje u itel. Pomocí ukazatele pohybují jednotlivými útvary. Pozorují, jak se zm ní posunutý obraz. P i práci se st ídají a spolupracují. Ostatní rýsují podobné úlohy do sešitu. Zhodnocení: Zobrazování a práce na interaktivní tabuli zefektivní výuku, žáci se aktivn zapojují a mají i okamžitou zp tnou kontrolu své práce. Po zobrazování v Cabri geometrii žáci lépe pochopí sm r a velikost posunutí, dokáží se lépe orientovat v prostoru a správn rýsují.

272 Ro ník: Matematika 7.ro ník ZŠ (t ída s rozší enou výukou matematiky) Otá ení 2 hodiny Interaktivní tabule, notebooky, pracovní listy, rýsovací pot eby Informatika hodina 20 min., 2. hodina 20 min U itel žáky v první hodin seznámí s pojmem otá ení, smyslem a velikostí úhlu otá ení. Na interaktivní tabuli u itel promítá úse ky a je zadáno jejich otá ení. Žáci se pokusí na tabuli na rtnout jejich oto ený obraz. Ostatní mají stejné úkoly na pracovních listech. Spole n s u itelem tyto úlohy eší. Vždy je promítnuto správné ešení. Práce by se m la postupn stávat snazší a žáci by m li lépe odhadovat polohu oto ených obraz. V další hodin na noteboocích žáci ve dvojicích sestrojí pomocí programu Cabri geometrie n kolik úse ek a podle zadání odhadnou, kde bude ležet obraz. U itel jim ukáže ikonu s funkcí otá ení a postup p i práci s ní. Pak jej pomocí programu otá í. Dob e vidí, kde oto ený obraz leží. Pomocí ukazatele pohybují jednotlivými útvary. Pozorují, jak se zm ní poloha oto eného obrazu. P i práci se st ídají a spolupracují. Ostatní rýsují podobné úlohy do sešitu. Zhodnocení: Zobrazování a práce na interaktivní tabuli zefektivní výuku, žáci se aktivn zapojují a mají i okamžitou zp tnou kontrolu své práce. Po zobrazování v Cabri geometrii žáci lépe pochopí sm r a velikost posunutí, dokáží se lépe orientovat v prostoru a správn rýsují.

273 Ro ník: Matematika 7. ro ník ZŠ Konstrukce rovnob žníku 2 hodiny Tabule, sešit, rýsovací pot eby, interaktivní tabule, portál rvp.cz Informatika 1.hodina 20 min., 2. hodina 20 min U itel žák m v první hodin zadá úkol: sestroj rovnob žník ABCD, je-li dána strana a, d a úhelalfa. Na interaktivní tabuli u itel zobrazuje jednotlivé kroky ešení tohoto p íkladu ná rt, rozbor, popis konstrukce, konstrukci a diskuzi o po tu ešení (z portálu rvp.cz). U itel se u každého snímku vždy zastaví a podrobn vysv tluje. Žáci si zapíší úlohu do sešit a provedou konstrukci rovnob žníku. Ve druhé hodin si žáci zopakují konstrukci rovnob žníku p i jiném zadání. Žáci se st ídají u tabule a postupn zpracovávají jednotlivé kroky úlohy. U itel dohlíží na správnost postup. Pr b žn si všichni žáci zapisují úlohu do sešit. Zhodnocení: Práci s interaktivní tabulí v tšina žák vnímá pozitivn. Je to pro n zpest ení výkladu u iva. Žáci zde vidí velmi názorn jednotlivé kroky p i konstrukci rovnob žníku. Výhodou je také, že se u itel m že znovu a rychle vracet k jakékoli fázi konstrukce.

274 Ro ník: Matematika 7.ro ník ZŠ Konstrukce lichob žníku 2 hodiny Tabule, sešit, rýsovací pot eby, interaktivní tabule, portál rvp.cz Informatika 1.hodina 30 min., 2. hodina 20 min U itel žák m v první hodin zadá úkol: sestroj lichob žník ABCD, jsou-li dány stranyb, d,úhlop í ka f a velikost úhlu <ABD = 90. Na interaktivní tabuli zobrazuje jednotlivé kroky ešení tohoto p íkladu ná rt, rozbor, popis konstrukce, konstrukci a diskuzi o po tu ešení (z portálu rvp.cz). U itel se u každého snímku vždy zastaví a podrobn vysv tluje. Žáci si zapíší úlohu do sešit a provedou konstrukci lichob žníku. Ve druhé hodin si žáci zopakují konstrukci lichob žníku p i jiném zadání. Žáci se st ídají u tabule a postupn zpracovávají úlohu. U itel dohlíží na správnost postup. Všichni žáci si vypracují úlohu do sešit. Zhodnocení: Práci s interaktivní tabulí v tšina žák vnímá pozitivn. Je to pro n zpest ení výkladu u iva. Žáci zde vidí velmi názorn jednotlivé kroky p i konstrukci lichob žníku. Výhodou je také, že se u itel m že znovu a rychle vracet k jakékoli fázi konstrukce.

275 Ro ník: did. techn.: Matematika 7. ro ník ZŠ Procenta a environmentální výchova 1 hodina Interaktivní tabule, notebooky Informatika, environmentální výchova, pracovní innosti, chemie 1 vyu ovací hodina Žáci již mají probrané u ivo procenta, umí vypo ítat procentovou ást, po et procent i základ. Dokáží pomocí Excelu vytvo it r zné typy graf spojnicový, sloupcový, kolá ový. Na za átku hodiny dostane každá dvojice žák notebook. U itel promítne na interaktivní tabuli tabulku limity koncentrace n kterých látek zne iš ujících ovzduší: Látka / nejvyšší p ípustná koncentrace v g/m 3 p i 0 C a tlaku vzduchu 0,1 MPa (st ední hodnota koncentrace) v pr b hu 30 minut + v pr b hu 24 hodin oxid uhelnatý / oxid si i itý/ polétavý prach / amoniak / oxid dusíku / chlor / formaldehyd / fenol / sirovodík / arsen/ olovo / - + 0,7 Poté zadá otázky: V ovzduší byla nam ena na severu ech koncentrace oxidu si i itého v pr b hu 30 minut g/m 3, v Praze 652 g/m 3. Vypo ítejte procento p ekro ení povolené koncentrace. Zakreslete do sloupcového grafu normu a koncentraci v obou lokalitách. Na pracovišti bylo provád no m ení koncentrace formaldehydu a byla nam ena hodnota 130 g/m 3. Vypo t te, kolikrát byla p ekro ena norma (v pr b hu 30 minut) a vytvo te libovolný graf znázor ující normu a skute nost. V pr b hu 24 hodin nam ili pracovníci odboru životního prost edí tyto hodnoty: polétavý prach 120 g/m 3, oxid uhelnatý 870 g/m 3 a oxid si i itý 120 g/m 3. Sestrojte sloupcový graf norma i skute né hodnoty. Pokud došlo k p ekro ení limitu, vypo ítejte o kolik procent. Žáci eší úkoly ve dvojicích, používají notebooky. U itel radí a zodpovídá p ípadné dotazy. Na konci hodiny svoji práci odevzdají u iteli, který ji do p íští hodiny ohodnotí. Poté promítne na interaktivní tabuli správné ešení a ve zbytku asu žáci s u itelem diskutují o istot ovzduší v okolí svého bydlišt a hledají možné zdroje zne išt ní. Zhodnocení: P i tvorb graf žáci nejen procvi ují práci s programem Excel, ale upev ují si i pojem procento. U ivo o procentech je pro žáky 7. ro níku pom rn náro né, p íklady tohoto typu jim pomohou v hledání smyslu toho, co se u í. P i záv re né diskuzi si také uv domí, že istotu ovzduší mohou ovlivnit i oni, nap íklad když p esv d í rodi e, že PET lahve pat í do žlutých kontejner a ne do kamen.

276 Ro ník: Matematika 8. ro ník ZŠ S ítání a od ítání mnoho len 2 hodiny Tabule, sešit, notebooky, pracovní listy, online testy vytvo ené v ZŠ Dob ichovice Informatika 1.hodina 20 min., 2. hodina 20 min V první hodin u itel žák m vysv tlí pravidlo s ítání a od ítání mnoho len. P i vysv tlování píše p íklady na tabuli, žáci si zapisují do sešit. U itel žák m rozdá pracovní listy s p íklady na s ítání a od ítání mnoho len. Žáci zapisují výsledky do pracovních list. Pr b žn probíhá kontrola výsledk. Ve druhé hodin žáci pracují s notebooky. S ítání a od ítání mnoho len procvi ují na online testech vytvo ených v ZŠ Dob ichovice -,, S ítání a od ítání mnoho len 1, S ítání a od ítání mnoho len 2 (spoj) ( Zhodnocení: Využití online test je velmi výhodné, žáci si procvi í hodn p íklad b hem velmi krátké doby. D ležitá je pro n okamžitá kontrola vy ešených p íklad. Jsou také ohodnoceni.

277 Ro ník: Matematika 8. ro ník ZŠ Násobení mnoho len 2 hodiny Tabule, sešit, notebooky, pracovní listy, online testy vytvo ené v ZŠ Dob ichovice Informatika 1.hodina 15 min., 2. hodina 20 min V první hodin u itelna interaktivní tabuli postupn zobrazuje (z portálu rvp.cz) a žák m vysv tlí pravidlo násobení mnoho len. P i vysv tlování si žáci p íklady zapisují do sešit. U itel žák m rozdá pracovní listy s p íklady na násobení mnoho len. Vždy jeden žák po ítá na tabuli, ostatní žáci po ítají do sešit. Žáci se u tabule st ídají. U itel pr b žn kontroluje výsledky. Ve druhé hodin žáci pracují s notebooky. Násobení mnoho len procvi ují na online testech vytvo ených v ZŠ Dob ichovice -,, Násobení mnoho len (spoj) ( Zhodnocení: Využití online test je velmi výhodné, žáci si procvi í hodn p íklad b hem velmi krátké doby. D ležitá je pro n okamžitá kontrola vy ešených p íklad. Jsou také ohodnoceni.

278 Ro ník: Matematika 8.ro ník ZŠ Úprava mnoho lenu pomocí vzorc 2 hodiny Tabule, sešit, notebooky, pracovní listy, online testy vytvo ené v ZŠ Dob ichovice Informatika 1.hodina 20 min., 2. hodina 20 min V první hodin u itel na interaktivní tabuli postupn zobrazuje (z portálu rvp.cz)úpravu mnoho lenu pomocí vzorc druhá mocnina sou tu a rozdílu, rozdíl druhých mocnin. Po vysv tlování zobrazí na tabuli sadu p íklad. Žáci je eší do sešit. Za ur itou dobu u itel zobrazí správné výsledky, žáci si opraví p ípadné chyby. U itel žák m rozdá pracovní listy s p íklady na úpravu mnoho lenu pomocí vzorc. Vždy jeden žák po ítá na tabuli, ostatní žáci po ítají do sešit. Žáci se u tabule st ídají. U itel kontroluje výsledky. Ve druhé hodin žáci pracují s notebooky. Úpravu mnoho lenu pomocí vzorc procvi ují na online testech vytvo ených v ZŠ Dob ichovice -,, Úprava mnoho lenu pomocí vzorc (spoj) ( Zhodnocení: Využití online test je velmi výhodné, žáci si procvi í hodn p íklad b hem velmi krátké doby. D ležitá je pro n okamžitá kontrola vy ešených p íklad. Jsou také ohodnoceni.

279 Ro ník: Matematika 8. ro ník ZŠ Lineární rovnice ekvivalentní úpravy 2 hodiny Tabule, sešit, interaktivní tabule, portál rvp.cz Informatika 1.hodina 20 min., 2. hodina 20 min U itel žák m v první hodin na interaktivní tabuli postupn zobrazuje u ivo o lineárních rovnicích ekvivalentní úpravy (z portálu rvp.cz). U každého snímku se vždy zastaví a podrobn vysv tluje zpracované téma. U itel d ležité pojmy zapisuje na tabuli, žáci si d lají zápis do sešit. Ve druhé hodin u itel zobrazí na interaktivní tabuli jednoduché lineární rovnice, žáci se st ídají u interaktivní tabule a pomocí ekvivalentních úprav tyto lineární rovnice eší. Je- li pot eba, u itel žák m p i výpo tu pomáhá. Ostatní žáci si výpo et zapisují do sešit. U itel kontroluje postup a správnost výpo t. Zhodnocení: Práci s interaktivní tabulí v tšina žák vnímá pozitivn. Je to pro n zpest ení výkladu u iva. Žáci se p i výpo tech aktivn st ídají u interaktivní tabule. D ležitá je pro n okamžitá kontrola vy ešených p íklad.

280 Ro ník: Matematika 8.ro ník ZŠ Vzájemná poloha kružnice a p ímky 3 hodiny Interaktivní tabule, notebooky Informatika hodina 20 min., 2. hodina 20 min, 3. hodina 20 min U itel s žáky si v první hodin zopakuje práci s programem Cabri geometrie. Sestrojení bodu, p ímky, kružnice a popis úse ky a dalších útvar. Ve druhé hodin sestrojí jeden žák na interaktivní tabuli, ostatní na noteboocích p ímku a kružnici. Na jejich vzájemné poloze nezáleží. Pomocí ukazatele pohybují nejd íve kružnicí a postupn najdou a spole n pojmenují všechny možné polohy kružnice a p ímky. Potom pohybují p ímkou a dochází ke stejným záv r m. U itel zavede pojmy se na, te na, vn jší p ímka, t tiva a bod dotyku. V další hodin na noteboocích žáci a jeden op t u tabule eší složit jší úkol. Sestrojí pomocí programu Cabri geometrie do jednoho obrázku kružnici, 3 body které na ní leží a jeden bod, který na ní neleží. Danými body sestrojí vzhledem ke kružnici se nu, te nu a vn jší p ímku. Vyzna í siln jší arou t tivu. Popíší kružnici, její st ed, body a p ímky. Výsledný narýsovaný obraz musí být p ehledný. Ti žáci, kte í nepracují na po íta i, rýsují stejnou úlohu do sešitu. P i práci se vyst ídají. Zhodnocení: Zobrazování a práce na interaktivní tabuli zefektivní výuku, žáci se aktivn zapojují a mají i okamžitou zp tnou kontrolu své práce. Práce v Cabri geometrii je zde už pom rn náro ná. Velmi rozvíjí prostorovou p edstavivost a p esnost p i zpracování.

281 Ro ník: Matematika 8.ro ník ZŠ Vzájemná poloha kružnic 2 hodiny Interaktivní tabule, notebooky Informatika hodina 20 min., 2. hodina 20 min, 3. hodina 20 min Žáci si v první hodin zopakují práci s programem Cabri geometrie. Sestrojení bodu, p ímky, kružnice a popis útvar. Ve druhé hodin sestrojí jeden žák na interaktivní tabuli a ostatní na noteboocích dv kružnice, jejichž st edy leží na jedné p ímce. Jednu s velkým a druhou s malým polom rem. Pohybují pomocí ukazatele menší kružnicí a postupn najdou a spole n s u itelem pojmenují všechny možné polohy t chto kružnic, zavedou pojmy vnit ní a vn jší bod dotyku, ur í pr se íky. V další hodin na noteboocích žáci a jeden op t u tabule eší složit jší úkol. Sestrojí pomocí programu Cabri geometrie do jednoho obrázku jednu velkou a n kolik menších kružnic tak, aby se zde objevily všechny možné vzájemné polohy. Popíší jednotlivé kružnice, jejich st edy, body dotyku a pr se íky. Výsledný narýsovaný obraz musí být p ehledný. Ti žáci, kte í nepracují na po íta i, rýsují stejnou úlohu do sešitu. P i práci se vyst ídají. Zhodnocení: Zobrazování a práce na interaktivní tabuli zefektivní výuku, žáci se aktivn zapojují a mají i okamžitou zp tnou kontrolu své práce. Práce v Cabri geometrii je zde už pom rn náro ná. Velmi rozvíjí prostorovou p edstavivost.

282 Ro ník: Matematika 8. ro ník ZŠ Množiny bod dané vlastnosti 2 hodina Dataprojektor, pracovní listy, Cabri geometrie, rýsovací pot eby Informatika 30 minut v každé hodin U itel seznámí žáky s pojmem množina bod dané vlastnosti. Základní množiny bod dané vlastnosti žáci znají z nižších ro ník (kružnice, osa úse ky, osa úhl, ). U itel rozdá žák m pracovní listy s definicemi množin bod dané vlastnosti a žáci s pomocí u itele (u itel také rýsuje dané úkoly na tabuli) a dynamické Cabri geometrie rýsují dané situace do pracovních list. U itel pomocí pohybu objekt a stopy objekt, ukazuje, co je v daném p ípad množinou bod dané vlastnosti. Druhou hodinu žáci op t dostanou pracovní listy se zadáním hledají další množiny bod dané vlastnosti. U itel má již tyto množiny p ipravené v Cabri geometrii. Žáci ud lají skupiny a daný problém eší ve skupinách. Dané situace rýsují do pracovních list. U itel postupn ukazuje ešení jednotlivých p ípad na interaktivní tabuli a žáci svá ešení opravují. U itel pomocí pohybu objekt a stopy objekt ukazuje, co je v daném p ípad množinou bod dané vlastnosti. Zhodnocení: Je dobré, aby u itel první hodinu s žáky skute n dané úkoly rýsoval na tabuli a interaktivní tabuli a p ipravené konstrukce v Cabri geometrii použil jako dopln k výkladu. Dané u ivo je pro žáky 8. ro níku obtížné a pot ebují v d t skute ný postup konstrukce. S pomocí Cabrigeometri pohybu bodu a zobrazení stopy - žáci lépe pochopí danou problematiku. Celé výuka množiny bod dané vlastnosti je tak efektivn jší.

283 Ro ník: Matematika 8., 9. ro ník ZŠ U íme a procvi ujeme se spolužáky-projekt 2 hodiny Interaktivní tabule Informatika U itel žák m zadá téma práce: vymyslet a zpracovat jakékoli matematické téma, které by cht li vysv tlit, procvi it nebo otestovat. svoji práci zpracovat písemn mohou ji také zpracovat na po íta i jako prezentaci, vytvo it test i nato it výklad na video. Na tuto práci jim nechá dostate ný as nejlépe n kolik týdn. Stanoví ale termín, kdy ji mají odevzdat. Žáci svoje vybrané téma nejd íve konzultují s u itelem. Ten potvrdí vhodnost. I v pr b hu práce na svém projektu se mohou chodit radit. Práci nejprve odevzdají u iteli, ten ji prohlédne a nechá je odstranit p ípadné nedostatky. V hodinách pak prezentují své práce p ed spolužáky, ti mohou mít dotazy i p ipomínky k jejich práci i vlastní prezentaci. Zhodnocení: B hem tohoto projektu byly vytvo eny velmi zda ilé práce : prezentace výkladu u iva návod na geometrické konstrukce metodicky výborn zpracované video výkladu a procvi ení u iva naprogramovaná hra pro více hrá k procvi ení u iva a další.

284 Ro ník: Matematika 9.ro ník ZŠ Nep ímá úm rnost 2 hodiny Interaktivní tabule, notebooky, program FUNKCE, pracovní listy informatika 1. hodina 30 minut; 2. hodina 20 minut U itel seznámí žáky s nep ímou úm rností toto u ivo navazuje na látku probíranou v 7. ro níku, kde byli okrajov seznámeni s grafem této závislosti. Žáci ve dvojicích zkoumají, jak závisí pr b h grafu nep ímé úm rnosti na hodnot a. Dostanou pracovní listy, kde mají rovnice nep ímých úm rností a p ipravené soustavy sou adnic. Žáci dopl ují tabulky a sestrojují hyperboly pomocí programu FUNKCE V další hodin dostanou žáci dopln né tabulky, které mohou p edstavovat vý et prvk n jaké nep ímé úm rnosti. Žáci eší problém, zda se jedná o nep ímou úm rnost a pokud ano, tak tuto závislost zapíši rovnicí. Žáci pracují ve dvojicích. U itel postupn promítá dané grafy (tabulky s rovnicemi) a žáci vše postupn kontrolují. Zhodnocení: S pomocí pracovních list a programu na tvorbu graf funkcí, žáci ud lají mnohem více práce. Tato práce navíc d ti více baví, protože si mohou hned sami ov it správnost svých konstrukcí.

285 Ro ník: Matematika 9.ro ník ZŠ Funkce zadaná grafem a vý tem prvk 2 hodina Interaktivní tabule, pracovní listy, rýsovací pot eby informatika 1. hodina - 20 minut; 2. hodina 20 minut U itel zopakuje s žáky na interaktivní tabuli pojmy funkce a graf funkce, na n kolika p edem p ipravených konkrétních p íkladech ukáže, co je a co není funkce nebo graf funkce. M že žáky vyvolávat, aby své ešení psali na tabuli. Žáci dostanou pracovní listy s grafy n kolika funkcí a na základ znalosti definice funkce, rozhodují, zda se jedná o graf funkce i ne. U itel má p ipravené ešení, které po ur ité dob promítne na tabuli.. Na druhém pracovním list jsou pak tabulky, které mohou p edstavovat funkci. Také nyní žáci rozhodují, zda dané tabulky p edstavují funkce a v kladném p ípad se žáci pokusí danou funkci vyjád it rovnicí U itel promítne dané grafy a tabulky na interaktivní tabuli a ukazuje žák m, jak je možné postupovat žáci si dopl ují poznámky do pracovních list, vznášejí dotazy a chodí k interaktivní tabuli a ukazují svoje post ehy. Zhodnocení: Téma funkce je pro žáky velice obtížné u ivo. Teprve na konkrétních p íkladech jsou žáci schopni toto téma pochopit. Názorné ukázky tohoto, co m že p edstavovat funkci a co ne, velice p isp je k pochopení celého u iva a zefektivní výuku.

286 Ro ník: Matematika 9. ro ník ZŠ Lineární funkce 1 hodina PC, výukový program Funkce, dataprojektor, sešit Fyzika 30 minut Žáci již mají probrané u ivo lineární funkce, umí sestavit tabulku i sestrojit graf. U itel v po íta i spustí program Funkce a žák m promítne grafy lineárních funkcí y=ax + b s r znými parametry a, b. Žáci sami na základ graf odvozují vlastnosti lineární funkce: pro které hodnoty parametru a je funkce rostoucí, klesající i konstantní a jaký je grafický význam parametru b. St ídají se u po íta e a sami m ní hodnoty parametr, ov ují, zda jejich hypotéza opravdu platí. Dále na základ graf zjiš ují, že dv r zné funkce mají rovnob žné grafy práv tehdy, když se rovnají hodnoty parametr a, ale jsou r zné hodnoty parametr b. U itel poté potvrdí nebo vyvrátí hypotézy žák a p ehledn zapíše na tabuli všechny odvozené vlastnosti a v ty. Žáci si ud lají zápis do sešit. Na konci hodiny dojde k ov ení, zda opravdu všichni u ivo pochopili. U itel píše na tabuli rovnice konkrétních lineárních funkcí, žáci do sešit na rtávají jejich grafy a mají okamžitou zp tnou kontrolu, když jim u itel správné grafy promítne. Zhodnocení: Práce s výukovým programem a dataprojektorem zefektivnila výuku, odpadlo zdlouhavé rýsování na klasickou tabuli. Výuka byla názorná a snadno pochopitelná i pro slabší žáky, kladem je i okamžitá zp tná vazba pro u itele, zda žáci vše dob e chápou.

287 Ro ník: Matematika 9.ro ník ZŠ Graf lineární funkce 2 hodiny Dataprojektor, program FUNKCE na tvorbu graf funkcí, notebooky, rýsovací pot eby informatika 1. hodina - 20 minut; 2. hodina 20 minut U itel jsou v rámci u iva o funkcích seznámeni žáky s pojmy lineární funkce a obecnou rovnicí lineární funkce y = ax + b. Promítne p íklady lineárních funkcí a ukáže, jak m že vypadat graf této funkce. Ukáže, jak funguje program na tvorbu funkcí. Žáci zkoumají, jak závisí pr b h grafu lineární funkce na hodnotách aab. Žáci pomocí programu FUNKCE sestrojí postupn grafy 8 funkcí a porovnávají jejich pr b h funkce rostoucí, klesající. Žáci pomocí programu FUNKCE sestrojí postupn grafy 8 funkcí a porovnávají jejich pr b h zjiš ují pr se íky s osami x a y. Práce probíhá ve dvojicích a ná rtky t chto funkcí d lají (provedou podle vytvo eného grafu pomocí programu FUNKCE) do sešitu, barevn vyzna í, pro jaké a je rostoucí i klesající, vyzna í též pr se ík s osami x a y a barevn vyzna í v rovnici funkce koeficient b. Zhodnocení: U ivo funkce je pro žáky velice náro né pro p edstavivost a samotné sestrojování graf asové náro né. Pomocí této metody a programu žáci dané u ivo a závislosti snadn ji pochopí. Zárove si procvi í i rtání funkcí do sešitu. Program FUNKCE je velice jednoduchý na ovládání, žáci jsou schopni s ním bez v tších problém pracovat po n kolika minutách. Žáky daná metoda bavila a velice dob e se zapojovali do diskuse i žáci, kte í by jinak m li s danou látkou problém.

288 Ro ník: Matematika 9.ro ník ZŠ Lineární funkce v praxi 2 hodiny Data projektor, notebooky, tiskárna Informatika, fyzika 1. hodina 20 minut; 2. hodina 20 minut U itel seznámí žáky v rámci u iva lineární funkce se slovní úlohou (úloha o pohybu), která jim pom že p iblížit využití lineární funkce v praxi. Žáci znají úlohy o pohybu již z 8. ro ník, zde však nezkoumali pr b h pohybu ale záv ry. Žáci s pomocí u itele zkoumají pr b h pohybu a závislost ujeté vzdálenosti na ase, nikoliv pouze záv r celé úlohy. Spole n úlohu vy eší a sestrojí na interaktivní tabuli graf.. Na základ p edešlé úlohy žáci eší podobný problém, graf a tabulku k dané úloze vytvo í v programu Excel. Do sešitu zapíší rovnici, která bude popisovat danou závislost U itel rozebere na ešení dané úlohy, žáci si p ípadné chyby opraví a tabulku s grafem vytisknou. Zhodnocení: Za azovat úlohy v matematice, které opravdu souvisí s praxí, není zas až tak triviální, jak se na první pohled m že zdát a je to jedna ze základních v cí žáci byli pozorn jší a zapojila se skute n v tšina žák. Úloha z praktického života žák m pom že pochopit danou problematiku. Dále využijí i znalosti z informatiky p i tvorb tabulky a grafu v programu Excel. Je pot eba, aby žáci pochopili, že p i ešení sledujeme pr b h celého d je úloha o pohybu je pro tuto v c ideální p íklad.

289 Ro ník: Matematika 9.ro ník ZŠ ešení kvadratických rovnic (talentovaní žáci) 4. hodiny Dataprojektor, program FUNKCE, pracovní listy v každé hodin 45 minut U itel v rámci rozši ujícího u iva seznámí talentované žáky s metodami ešení kvadratických rovnic. P edpokládá, že žáci umí pracovat se vzorci pro mocninu sou tu, rozdílu a rozdílu druhých mocnin úpravy na sou in. U itel ukáže žák m, jak se tyto rovnice eší pomocí rozkladu na sou in a jak je možné tyto rovnice ešit pomocí diskriminantu. Dále na grafu paraboly (pomocí programu FUNKCE) ukáže, že ešení kvadratických rovnic jsou body - pr se íky paraboly s osou x. Ukáže na parabole, kdy se jedná o jeden dvojnásobný ko en, dva ko eny nebo kdy rovnice nemá ešení. V další hodin žáci dostanou pracovní listy s rovnicemi, které lze ešit s využitím vzorc pro mocninu sou tu a rozdílu. Žáci tyto úlohy eší úpravou na sou in a svá ešení kontrolují pomocí programu FUNKCE V další hodin žáci dostanou pracovní listy s rovnicemi, které lze ešit s využitím vzorce pro rozdíl druhých mocnin. Žáci tyto úlohy eší úpravou na sou in a svá ešení kontrolují pomocí programu FUNKCE. V další hodin žáci dostanou pracovní listy s rovnicemi, které lze ešit pouze s použitím diskriminantu. Kontrolu op t provád jí pomocí programu FUNKCE. Zhodnocení: S talentovanými žáky u itel m že pracovat velice rychle. Sta í na jedné úloze ukázat postup a žáci dále pracují sami. Názorná ukázka pomocí dataprojektoru celý proces ješt uspíší. Celý výklad je efektivn jší, pochopení pro žáky snadn jší. Program funkce urychlí zp tnou vazbu, žáci hned vidí, zda postupovali správn.

290 Ro ník: Matematika 9.ro ník ZŠ D lení lomených výraz 2 hodiny Interaktivní tabule, sešit,, portál rvp.cz Informatika 1.hodina 20 min., 2. hodina 20 min U itel žák m v první hodin na interaktivní tabuli postupn zobrazuje u ivo o d lení lomených výraz (z portálu rvp.cz). U každého snímku se vždy zastaví a podrobn vysv tluje zpracované téma. U itel d ležité pojmy zapisuje na tabuli, žáci si d lají zápis do sešit. Ve druhé hodin u itel zobrazí na interaktivní tabuli p edem p ipravené p íklady na d lení lomených výraz, žáci se st ídají u interaktivní tabule a zadané p íklady eší. Je- li pot eba, u itel žák m p i výpo tu pomáhá. Ostatní žáci po ítají do sešit. U itel kontroluje postup a správnost výpo t. Zhodnocení: Práci s interaktivní tabulí v tšina žák vnímá pozitivn. Je to pro n zpest ení výkladu u iva. Žáci se p i výpo tech aktivn st ídají u interaktivní tabule. D ležitá je pro n okamžitá kontrola vy ešených p íklad.

291 Ro ník: Matematika 9. ro ník ZŠ Projekt historie matematiky 3 hodiny PC s internetem, dataprojektor, encyklopedie Informatika, fyzika, d jepis 1. hodina 40 minut, 2. a 3. hodina po 30 minutách Na za átku 1. hodiny u itel žáky rozd lí do ty skupin. Vylosují si zadání a u itel vysv tlí úkol p ipravit pro své spolužáky PowerPointe prezentace o život a díle významných matematik, s jejichž jmény se setkali p i výuce matematiky na základní škole. Zam í se p edevším na objevy, které již znají z hodin matematiky. Sou ástí prezentace je i malý test pro spolužáky, kte í si tím zopakují n které základní v domosti spojené se jmény t chto matematik. 1. skupina - Thales (Žáci znají a využívají Thaletovu v tu a Thaletovu kružnici v konstruk ních p íkladech.) 2. skupina Pythagoras (Pythagorova v ta, využití v mnoha typech slovních p íklad, p íklad na objemy a povrch t les, ) 3. skupina - Ludolf van Ceulen (odvození iracionálního ísla, obvod a obsah kruhu, objem a povrch rota ních t les, ) 4. skupina Archimédes (výpo et délky kružnice, odhad ísla, výpo et objem t les, Archimedova spirála, ) Žáci využívají internet i encyklopedie. U itel radí a pomáhá s p ípravou, p ípadn s ešením problém. V dalších dvou hodinách žáci prezentují svoji práci ostatním spolužák m. Využívají dataprojektor. Hodnotí výsledky jejich testu a prozrazují správná ešení. Zhodnocení: Netradi ního úkolu se žáci zhostili velmi dob e. P ipravené prezentace m ly slušnou úrove. P i p íprav využívali žáci r zné zdroje, spolupracovali na úkolu. Také si zopakovali u ivo z p edchozích ro ník.

292 Ro ník: Matematika 9.ro ník ZŠ ešení kvadratických rovnic (talentovaní žáci) 4. hodiny Dataprojektor, program FUNKCE, pracovní listy Informatika v každé hodin 45 minut U itel v rámci rozši ujícího u iva seznámí talentované žáky s metodami ešení kvadratických rovnic. P edpokládá, že žáci umí pracovat se vzorci pro mocninu sou tu, rozdílu a rozdílu druhých mocnin úpravy na sou in. U itel ukáže žák m, jak se tyto rovnice eší pomocí rozkladu na sou in a jak je možné tyto rovnice ešit pomocí diskriminantu. Dále na grafu paraboly (pomocí programu FUNKCE) ukáže, že ešení kvadratických rovnic jsou body - pr se íky paraboly s osou x. Ukáže na parabole, kdy se jedná o jeden dvojnásobný ko en, dva ko eny nebo kdy rovnice nemá ešení. V další hodin žáci dostanou pracovní listy s rovnicemi, které lze ešit s využitím vzorc pro mocninu sou tu a rozdílu. Žáci tyto úlohy eší úpravou na sou in a svá ešení kontrolují pomocí programu FUNKCE. V další hodin žáci dostanou pracovní listy s rovnicemi, které lze ešit s využitím vzorce pro rozdíl druhých mocnin. Žáci tyto úlohy eší úpravou na sou in a svá ešení kontrolují pomocí programu FUNKCE. V další hodin žáci dostanou pracovní listy s rovnicemi, které lze ešit pouze s použitím diskriminantu. Kontrolu op t provád jí pomocí programu FUNKCE. Zhodnocení: S talentovanými žáky u itel m že pracovat velice rychle. Sta í na jedné úloze ukázat postup a žáci dále pracují sami. Názorná ukázka pomocí dataprojektoru celý proces ješt uspíší. Celý výklad je efektivn jší, pochopení pro žáky snadn jší. Program funkce urychlí zp tnou vazbu, žáci hned vidí, zda postupovali správn.

293 Ro ník: Matematika 9. ro ník ZŠ Finan ní gramotnost - projekt 2 hodiny Dataprojektor Informatika Úrokový po et již žáci probrali 7. a 8. ro níku. Žáci jsou v p edchozích hodinách seznámeni se základními pojmy nap. banka, pojiš ovna, hypotéka p j ka, leasing, úv r, bankrot, exekuce U itel žák m zadá téma práce: vymyslet a zpracovat jakékoli téma, týkající se finan ní matematiky mají ji zpracovat na po íta i jako prezentaci, vytvo it test i nato it reklamu Na tuto práci jim nechá dostate ný as nejlépe n kolik týdn. Stanoví ale termín, kdy ji mají odevzdat. Žáci svoje vybrané téma nejd íve konzultují s u itelem. Ten potvrdí vhodnost. I v pr b hu práce na svém projektu se mohou chodit radit. Práci nejprve odevzdají u iteli, ten ji prohlédne a nechá je odstranit p ípadné nedostatky. V hodinách pak prezentují své práce p ed spolužáky, ti mohou mít dotazy i p ipomínky k jejich práci i vlastní prezentaci. Zhodnocení: B hem tohoto projektu mohou žáci navštívit pen žní ústavy, radit se s rodi i, používat dostupné informace z internetu. Snahou je, aby žáci lépe pochopili téma a sami se snažili najít odpov di na otázky, které je zajímají.

294 Metodické listy pro Fyziku Metody zpracoval: Mgr. Miloš Sláma Ro ník: 6. 9.ro ník ZŠ Interaktivní tabule Smart, PC nebo notebook, drobné výukové a demonstra ní pom cky, p ipojení na internet Témata: 1. M ení délky, délková m idla 2. Objem 3. M ení objemu kapaliny, pevného t lesa 4. Pohyb ástic 5. Hustota látky 6. Gravita ní síla, gravita ní pole 7. Magnety 8. Znázorn ní magnetického pole magnetu 9. Magnetizace látek 10. as 11. M ení teploty 12. Klid a pohyb t lesa, druhy pohyb 13. Rychlost t lesa 14. M ení síly 15. Skládání sil 16. T žišt 17. Páka, využití páky 18. T ení 19. Deforma ní ú inky síly tlak, tlaková síla 20. Hydrostatický tlak, hydrostatická tlaková síla 21. Tlak v uzav ené kapalin

295 22. Vztlaková síla 23. Archiméd v zákon a jeho d sledky 24. Práce 25. Výkon 26. Energie 27. Teplo 28. Vnit ní energie 29. Tepelné motory 30. Tání látky 31. Var 32. Elektrický obvod 33. M ení elektrického nap tí 34. M ení elektrického proudu 35. Zdroje elektrického nap tí 36. Slune ní soustava 37. Meteorologie, meteorologické prvky 38. Zdroje zá ení 39. Transformátor 40. Zvukové jevy hudební nástroje

296 Fyzika Ro ník: 6.ro ník ZŠ M ení délky, délková m idla 2 hodiny Dataprojektor, po íta s p ipojením na internet, délková m idla ( pravítko, posuvné m idlo, mikrometr, krej ovský metr, skládací metr, pásmo ), t leso Informatika, pracovní innosti 1. hodina 45 min., 2. hodina 20 min - V úvodní vyu ovací hodin u itel s žáky zopakuje pojem fyzikální veli ina. - Formou dialogu s využitím prezentace a p ipravených textových dokument vyu ující probere nové u ivo (délka, m ení délky). - Seznámí žáky s typy a významem délkových m idel, upozorní je na možnost využití lidského t la jako délkového m idla (stopa, loket, pí, ). Ve dvojicích se žáci pokusí nejprve odhadovat n které zadané délky, pozd ji si sv j odhad ov í m ením. U itel je dále seznámí s historií využívání délkových m idel (prototyp metru), probere jednotky délky (základní, odvozené, historické,...). Poukáže i na význam správného výb ru vhodného délkového m idla (rozsah, nejmenší dílek stupnice, odchylka m ení, p esnost nam ené hodnoty). - V druhé vyu ovací hodin u itel p edvede správný postup m ení délky, pozd ji rozd lí žáky do dvou lenných skupin a nechá je své poznatky ov it v praxi. Zhodnocení: - Vzhledem k zobrazení zápisu pomocí dataprojektoru, mají žáci p i m ení p ed sebou správný postup. U itel m že lépe kontrolovat jejich práci v lavicích a upozor ovat je na p ípadné chyby. - P ipravené textové dokumenty urychlí zápisy z vyu ovacích hodin. - Dokumenty jsou voln k dispozici na (nemoc, možnost domácí p ípravy).

297 Ro ník: Fyzika 6.ro ník ZŠ Objem 1 hodina Dataprojektor, po íta s p ipojením na internet, r zné odm rné válce, názorná pom cka- jednotky objemu, u ebnice fyziky. Chemie, matematika 2. hodina 30 min. - V této vyu ovací hodin u itel s žáky nejprve zopakuje délku a její m ení. Pomocí p ipravených kádinek s r znými objemy kapalin demonstruje pot ebu zavedení další m itelné veli iny objemu. S využitím u ebnice a p ipravených textových dokument probere toto nové u ivo (objem). - Seznámí žáky s novou fyzikální veli inou. Názorn p edvede jednotlivé jednotky objemu a vysv tlí jejich p evodní vztahy. - Ve zbytku vyu ovací hodiny si žáci za využití p ipravených pracovních list procvi í p evody jednotek objemu. U itel jim na konci hodiny promítne správné výsledky a vysv tlí p ípadné nejasnosti. Zhodnocení: - Vzhledem k zobrazení zápisu a pracovního listu s ešením pomocí dataprojektoru, mají žáci možnost kontroly svých výsledk. U itel snadn ji kontroluje jejich práci a upozor uje je na p ípadné chyby. - P ipravené textové dokumenty urychlí zápis z vyu ovací hodiny. - Dokumenty jsou voln k dispozici na (nemoc, možnost domácí p ípravy).

298 Fyzika Ro ník: 6.ro ník ZŠ M ení objemu kapaliny, pevného t lesa 2 hodina Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor, r zné odm rné válce, pevná t lesa. Informatika, chemie 3. hodina 20 min., 2. hodina 20 min., - V úvodní vyu ovací hodin u itel s žáky zopakuje pojmy (rozsah, nejmenší dílek stupnice, odchylka m ení, p esnost nam ené hodnoty). - Následuje frontální ukázka M ení objemu kapaliny pomocí vhodných odm rných válc, které u itel p edvede a zárove postup neustále promítá pomocí dataprojektoru. Žáci tedy mají správný postup m ení neustále p ed sebou. - Žáci si svoje nov nabyté znalosti ov ují prací v t í lenných skupinách. Za použití dvou r zn p esných odm rných válc zm í zadané objemy kapalin. U odm rných válc musí nejprve stanovit rozsah m ení, nejmenší dílek stupnice, odchylku m ení a zvážit p esnost nam ených hodnot. Výsledky pr b žn zaznamenávají do sešitu. - U itel práci koriguje a kontroluje. Upozor uje na p ípadné chyby a pomáhá slabším žák m. - V následující vyu ovací hodin rozší í žáci svoje dovednosti o M ení objemu pevného t lesa. - U itel s žáky krátce zopakuje základní postup m ení objemu. Upozorní je na zp sob m ení objemu menších nepravidelných pevných t les pomocí odm rných válc. Správný postup op t promítá na tabuli pomocí diaprojektoru. - T í lenné skupinky žák stanoví objem zadaného nepravidelného t lesa pomocí odm rného válce. - U itel práci koriguje a kontroluje. Upozor uje na p ípadné chyby a pomáhá slabším žák m. - Žáci své výsledky pr b žn zaznamenávají do sešitu, nesmí opomenout ani stanovení rozsahu m ení, nejmenšího dílku stupnice, odchylky m ení a zhodnocení p esnosti nam ených hodnot. Zhodnocení: - V každé hodin bylo využito 20 minut práce s po íta em a dataprojektorem. Zápis u iva v datové podob zefektivnil výuku. - Velké výhody p ináší pro žáky s n kterými poruchami u ení (dysgrafie).

299 Ro ník: Fyzika 6.ro ník ZŠ Pohyb ástic 1 hodina Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor, odm rný válec, barvivo, deodorant sprej, rychlovarná konvice, mikroskop, tuš Informatika 4. hodina 25 min. - Na za átku vyu ovací hodiny zopakuje u itel s žáky pojmy t leso, látka, skupenství látek. - Za použití praktických pokus se sprejem a s kádinkami s obarvenou vodou hledá u itel s žáky odpov di na otázky k tomuto tématu. Následuje výklad u iva Pohyb ástic. U itel využívá p ipravený textový dokument s odkazy na dostupné animace na internetu. Upozorní na historii studia tohoto problému, p edvede další pokusy (pohyb áste ek tuše pod mikroskopem, rychlost pohybu ástic v r zn teplém prost edí). - Žáci mají možnost vid t vše v praxi a zárove se snaží formou diskuze ešit p ípadné otázky. - U itel diskuzi ídí a koriguje, shrne získané poznatky. Zhodnocení: - Zápis u iva v textovém dokumentu zefektivní výuku. Využité pokusy a animace zatraktivní vyu ovací hodinu. Chyb jící žáci a žáci s n kterými poruchami u ení (dysgrafie) mohou využít zápis s animacemi na

300 Ro ník: Fyzika 6.ro ník ZŠ Hustota látky 2 hodiny Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor, rovnoramenné váhy, vzorky látek o stejném objemu, Matematicko-fyzikální tabulky Matematika 5. hodina 30 min., 2. hodina 30 min. - U itel zahájí hodinu jednoduchou otázkou: Co je leh í, kilogram železa nebo pe í? Následuje diskuze mezi žáky. - U itel definuje novou veli inu - Hustota látky. Využívá p ipravený textový dokument promítaný na tabuli. Porovnává hmotnosti objemov shodných krychli ek z r zných kov. Pomocí Matematicko-fyzikálních tabulek se žáci u í vyhledávat hustoty zadaných látek. - U itel s žáky eší frontáln jeden vzorový p íklad na výpo et hustoty látky, zadá domácí úkol na praktický pokus Co má v tší hustotu, olej nebo voda? - V následující vyu ovací hodin si žáci procvi ují Výpo et hustoty látek. První p íklady eší frontáln na tabuli, další p íklady už eší samostatn do sešitu. U itel využívá p ipravené zadání s následn zobrazovanými postupy výpo t a výsledky ve form textového dokumentu. Upozorní i na problém p i použití nevhodných jednotek a na jejich p evody. Pr b žn dohlíží na práci žák a pomáhá s ešením p ípadných nejasností. - U itel zadává p íklady na výpo et hustoty látek pro domácí p ípravu. Zhodnocení: - Zápis u iva a zadání p íklad s postupem ešení a výsledky v textovém dokumentu zefektivní výuku. U itel má více asu na individuální p ístup k žák m. Chyb jící žáci a žáci s n kterými poruchami u ení (dysgrafie) mohou využít zápis z hodin na

301 Ro ník: Fyzika 6.ro ník ZŠ Gravita ní síla, gravita ní pole 1 hodina Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor, závaží, pružina, olovnice. Informatika, zem pis 6. hodina 35 min.,. - U itel za ne vyu ovací hodinu otázkou: Pro všechny p edm ty padají k zemi? - Zavádí novou veli inu Gravita ní síla. Na jednoduchých pokusech demonstruje p sobení gravita ní síly (závaží a pružina). P ipomene historii zkoumání p sobení gravita ní síly. - Využívá zápis v p ipraveném textovém dokumentu s odkazy na internet, kde si mohou žáci vyzkoušet p sobení shodných závaží na pružinu na r zných planetách slune ní soustavy. - Na záv r hodiny žáci samostatn eší otázku, jaká gravita ní síla na n práv te p sobí. - U itel upozorní na nutnost použití správných jednotek, zopakuje jejich p evodní vztahy, pomáhá s výpo ty, p ípadn vysv tluje nejasnosti. - U itel zadává domácí úkol k procvi ení výpo tu gravita ní síly. Zhodnocení: - Zápis u iva, odkazy na internet a zadání p íklad pro domácí p ípravu v textovém dokumentu zefektivní a zatraktivní výuku. U itel má více asu na individuální p ístup k žák m. Chyb jící žáci a žáci s n kterými poruchami u ení (dysgrafie) mohou využít zápis z hodiny na

302 Ro ník: Fyzika 6.ro ník ZŠ Magnety 1 hodina Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor,2 magnety, magnetovec, magnetka Zem pis 7. hodina 35 min - Na úvod hodiny u itel p edvede žák m zvláštní vlastnosti magnetovce. Nechá je odvodit základní vlastnosti magnet, rozd lí Magnety na p írodní a um lé. Vysv tlí a p edvede princip a použití magnetky. - U itel definuje pojmy feromagnetická látka, trvalý a do asný magnet. Rozdá žák m do dvojic dva ty ové magnety ke stanovení souhlasného a nesouhlasného pólu a nete ného pásma magnetu. - V pr b hu vyu ovací hodiny promítá u itel p edem p ipravený textový dokument se zápisem a názornými obrázky. - V záv ru hodiny žáky odkáže na zadané otázky k opakování, dostupné na Zhodnocení: - Zápis u iva a zadání p íklad pro domácí p ípravu v textovém dokumentu zefektivní a zatraktivní výuku. U itel má více asu na individuální p ístup k žák m. Chyb jící žáci a žáci s n kterými poruchami u ení (dysgrafie) mohou využít zápis z hodiny na

303 Ro ník: Fyzika 6.ro ník ZŠ Znázorn ní magnetického pole magnetu 2 hodiny Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor, 2 magnety plastová podložka, zásobník s ocelovými pilinkami, papír Zem pis 8. hodina 25 min.,2. hodina 20 min - V úvodní ásti vyu ovací hodiny žáci nejprve zopakují p edchozí u ivo o magnetizaci látek pomocí vypracovaných otázek z domácího úkolu. - U itel shrne získané poznatky a položí otázku V jaké vzdálenosti od magnetu jsou jeho magnetické vlastnosti ješt patrné? - U itel rozd lí žáky do dvojic, rozdá jim ty ové magnety, plastovou podložku a zásobník s ocelovými pilinami. Vyzve žáky k nasypání pilin na plastovou podložku položenou na ty ovém magnetu. Vznikající obrazce pojmenuje jako Magnetické induk ní áry a za ne na tabuli promítat p ipravený textový dokument s názornými obrázky. Následn u itel definuje magnetické pole látek - Žáci získávají nové poznatky pomocí praktického pokusu, vysv tlení mají stále p ed sebou na tabuli. Pilinky p esypou pomocí papíru zp t do zásobníku a vyzkouší podobný pokus s využitím dvou ty ových magnet. Poznatky si pr b žn zapisují do sešitu. - V následné hodin promítne u itel žák m shrnující DVD Fyzika v pokusech Magnetické vlastnosti látek. - Zhodnocení: - Zápis u iva, odkazy na internet a zadání p íklad pro domácí p ípravu v textovém dokumentu zefektivní a zatraktivní výuku. U itel má více asu na individuální p ístup k žák m. Chyb jící žáci a žáci s n kterými poruchami u ení (dysgrafie) mohou využít zápis z hodiny na - Výukové DVD umožní souhrn celého výukového bloku Magnetické vlastnost látek

304 Ro ník: Fyzika 6.ro ník ZŠ Magnetizace látek 1 hodina Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor,2 magnety, t lesa z r zných látek 9. hodina 35 min - V úvodu vyu ovací hodiny žáci nejprve v lavicích spole n zopakují p edchozí látku za využití vypracovaných otázek z p edchozí hodiny. - U itel op t rozdá do dvojic magnety a r zné p edm ty s odlišnými magnetickými vlastnostmi (h ebí ky z magneticky m kké oceli, mince, kancelá ské sponky,...). Žáci si formou pokusu rozd lí látky na magnety, feromagnetické látky a látky bez magnetických vlastností. - U itel následným promítnutím textového dokumentu Magnetizace látek jejich poznatky ut ídí a doplní. - Upozorní i na zadané otázky k domácí p íprav na p íští hodinu. Záv rem vyhlásí sout ž o nejdelší h ebí kový etízek, p edvede zrušení magnetizace zah átím. Zhodnocení: - Zápis u iva a zadání p íklad pro domácí p ípravu v textovém dokumentu zefektivní a zatraktivní výuku. U itel má více asu na individuální p ístup k žák m. Chyb jící žáci a žáci s n kterými poruchami u ení (dysgrafie) mohou využít zápis z hodiny na

305 Ro ník: Fyzika 6.ro ník ZŠ as 1 hodina Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor, r zné hodiny, metronom, stopky, zp tný projektor, fólie Zem pis 10. hodina 30 min.,. - Dokážeš odhadnout 1 minutu? U itel vyzve žáky, aby povstali a posadili se po ub hnutí 1 minuty. - U itel za využití p ipraveného zápisu v textovém dokumentu definuje fyzikální veli inu - as, jeho základní jednotky a p evodní vztahy mezi nimi. Zmíní se o vzniku pot eby lov ka m it as (opakující se d je v p írod den a noc, ro ní období, ). Žáci mají za úkol vyjmenovat jim známé druhy hodin. U itel p ipomene historii m ení asu a demonstruje žák m r zné typy hodin, stopky a metronom. Zmíní se i o jejich p esnosti a využitelnosti v praxi. Pomocí zp tného projektoru ukáže i d íve více používané mechanické stopky a vysv tlí jejich stupnici. Pomocí modern jších digitálních stopek nechá žáky zm it krátký asový úsek. - U itel navodí otázku o relativnosti asu a jako rozši ující u ivo zmíní i asová pásma. - U itel využije odkazu na internet k p edvedení nejp esn jších známých hodin na sv t. - V záv ru hodiny žáci procvi ují p evody jednotek asu. Zhodnocení: - Zápis u iva, odkazy na internet v textovém dokumentu zefektivní a zatraktivní výuku. U itel má více asu na individuální p ístup k žák m. Chyb jící žáci a žáci s n kterými poruchami u ení (dysgrafie) mohou využít zápis z hodiny na

306 Fyzika Ro ník: 6.ro ník ZŠ M ení teploty 1 hodina Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor, teplom ry, idlo Vernier Go!Temp idlo m ení teploty, Vernier bodové teplotní idlo, kádinka, lihový kahan, stojan 11. hodina 45 min.,. - Na úvod hodiny si u itel pro žáky p ipraví r zné typy teplom r. Žáci se je snaží pojmenovat a ur it k emu se jednotlivé typy používají. U itel upozorní na rozsah stupnic a na jednotky používané p i m ení t mito teplom ry, up esní fyzikální veli inu - teplotu. Pro zatraktivn ní výuky p edvede u itel m ení teploty plamene sví ky pomocí Vernier bodového teplotního idla. - K výkladu látky o teplot u itel využije p ipravený textový dokument s názornými obrázky. Demonstruje r zné principy m ení teploty (rtu, líh, bimetal) s jejich výhodami i nevýhodami. Pomocí idla Vernier Go!Temp p edvede žák m zm ny teploty v závislosti na ase. Žáci mohou sledovat vznik grafu závislosti teploty na ase p ímo p ed sebou. Nau í se p ekreslit graf do sešitu, pochopí jeho praktický význam. Zhodnocení: - Pomocí idla Vernier Go!Temp ( idlo m ení teploty) mají žáci možnost reáln sledovat závislost teploty na ase a vznik grafu. Grafická závislost dvou veli in pro n p estává být jen nic ne íkající k ivkou na papí e. Vernier bodové teplotní idlo zase zatraktivní výuku, protože m ení teploty plamene je v b žném praxi nedostupné. Zápis u iva v textovém dokumentu zefektivní výuku. U itel má více asu na individuální p ístup k žák m. Chyb jící žáci a žáci s n kterými poruchami u ení (dysgrafie) mohou využít zápis z hodiny s názornými obrázky na

307 Ro ník: Fyzika 7.ro ník ZŠ Klid a pohyb t lesa, druhy pohyb 1 hodina Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor, idlo Vernier Go!Motion sonar idlo pohybu Zem pis 12. hodina 30 min.,. - V úvodní ásti hodiny mají nejprve žáci za úkol vymyslet p íklady pohybujících se p edm t ve t íd a p edm t bez pohybu. - U itel upozorní na relativnost pohybu a s využitím idla Vernier Go!Motion sonar, p edvede možnost záznamu pohybu do grafu. - U itel žák m promítne p ipravený textový dokument Klid a pohyb t lesa, definuje veli inu dráha t lesa a oz ejmí p evodní vztahy jejích jednotek. - V záv ru hodiny mají žáci za úkol rozpoznávat t lesa v klidu a v pohybu ze zadaných otázek. Zhodnocení: - Využití idla Vernier Go!Motion sonar zatraktivní výuku. P ipravený textový dokument zefektiv uje práci u itele a dává mu v tší prostor na praktické pokusy. U itel má i více asu na individuální p ístup k žák m. Chyb jící žáci a žáci s n kterými poruchami u ení (dysgrafie) mohou využít zápis z hodiny na

308 Ro ník: Fyzika 7.ro ník ZŠ Rychlost t lesa 2 hodiny Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor, tachometr, zdroj nap tí Pracovní vyu ování, matematika 13. hodina 20 min.,.2. hodina 30 min - Po zopakování u iva o pohybu položí u itel žák m otázku Jak rychle se smí jet na dálnici? - U itel demonstruje funkci tachometru, který žáci znají z b žného života. Žáci sami ur í ze známé maximální rychlosti pohybu automobilu po dálnici odvozenou jednotku rychlosti km/h. S pomocí u itele se potom z této jednotky snaží odvodit vztah pro výpo et rychlosti. - U itel následn promítá p ipravený textový dokument Rychlost pohybu, definuje základní jednotku rychlosti a p evodní vztahy jednotek rychlosti. - V záv ru vyu ovací hodiny si žáci p evody jednotek rychlosti procvi í na zadaných p íkladech. - V další vyu ovací hodin u itel naváže na získané poznatky zavedením nového pojmu Pr m rná rychlost. Využije k tomu p ipravený textový dokument a znalosti žák z b žného života. Na modelových p íkladech p ipravených v textovém dokumentu P íklady pohyb demonstruje u itel výpo et rychlosti pohybu t lesa - Žáci mají následn za úkol vymýšlet p íklady z b žného života na rychlost pohybu a pr m rnou rychlost pohybu pro ostatní spolužáky.p íklady eší t ída nejprve spole n, pozd ji pracuje každý sám - U itel upozorní na p íklady k dalšímu procvi ení dostupné na Zhodnocení: - Vzhledem k zobrazení zápisu pomocí dataprojektoru, z stává v hodin více asu na procvi ení výpo t rychlosti pohybu t lesa. - Dostupné zadání p íklad na internetu umožní žák m efektivní domácí p ípravu. - Chyb jící žáci mohou vše získat na

309 Fyzika Ro ník: 7.ro ník ZŠ M ení síly 1 hodina Dataprojektor, po íta s p ipojením na internet, idlo Vernier hand dynamometer - senzor stisku ruky, silom ry, závaží, t lesa se známou hmotností, pružiny, n kolik 100g závaží. P írodopis 14. hodina 45 min - U itel za ne hodinu demonstrací pokusu p sobení dvou závaží o stejné hmotnosti (á 100g) na pružinu. Pružina se prodlouží v závislosti na p sobící síle. Celý pokus lze doplnit p iložením délkového m idla, které umožní zápis jednotlivých prodloužení (silom r). - U itel definuje jednotku síly 1N jako sílu, kterou Zem p sobí na t leso o hmotnosti 100g. Promítá žák m p ipravený zápis v textovém dokumentu - Síla - Pro lepší pochopení abstraktního pojmu síla p ipraví u itel pokus s idlem Vernier senzor stisku ruky. Žáci v krátkém asovém úseku ma kají idlo nejprve pravou a potom levou rukou. Na tabuli neustále vidí grafické znázorn ní všech m ení (dataprojektor). Žáci si vzájemn mohou porovnat sílu stisku ruky. Velikost výchylky mezi p sobením pravé a levé ruky odhaluje, kdo je pravák a kdo levák. - Následuje pokus na výdrž. U itel nastaví idlo m ení na 15 sekund. Žák musí na idlo p sobit stálou silou po tento asový úsek. Z pr b hu k ivky grafu je patrná únava sval. Zhodnocení: - idlo je v hodin zabývající se abstraktním pojmem síla vítaným dopl kem. Obohacuje a zatraktiv uje výuku. Žáci si vytvá í p edstavu, jak velkou silou jsou schopni p sobit stiskem ruky. Všechny výsledky m ení vidí aktuáln na tabuli. - Vzhledem k zobrazení zápisu pomocí dataprojektoru se urychlí zápis z vyu ovací hodiny a z stává v tší prostor pro praktické pokusy. - Dokumenty jsou voln k dispozici na (nemoc, možnost domácí p ípravy).

310 Ro ník: Fyzika 7.ro ník ZŠ Skládání sil 2. hodiny Dataprojektor, po íta s p ipojením na internet, sklonné váhy, pružina p t 100g závaží, jedno 500 g závaží, silom r, idlo Vernier- silom r se dv ma rozsahy 1. hodina 30 min, 2.hodina 30 min. - V úvodní vyu ovací hodin nejprve u itel zopakuje pojmy - znázorn ní a velikost síly, sm r a p sobišt síly, m ítko znázorn ní síly. - Žák m vysv tlí, že v praxi na t leso nep sobí jen jedna síla, ale sil n kolik. Zavede žák m nový pojem - výslednice sil, jako sílu, která nahrazuje všechny p sobící síly na t leso p i nezm n ném ú inku. - U itel následn demonstruje jednoduché pokusy p sobení více sil na jedno t leso. Nejprve ve stejném sm ru (pružina, 5 závaží o hmotnosti á 100g, závaží o hmotnosti 500g), pozd ji ve sm ru opa ném (sklonné váhy, idlo Vernier- silom r se dv ma rozsahy). Z pokus ve spolupráci s žáky odvodí záv r, který shrne a nechá žáky zapsat u ivo z p ipraveného textového dokumentu - Skládání sil. - Pomocí jednoduché animace na téma skládání sil (odkaz v textovém dokumentu) eší u itel frontáln p íklad i v grafické podob. - V druhé hodin u itel nejprve s žáky zopakuje dosavadní znalosti a vysv tlí p ípad, kdy na t leso p sobí dv síly r zných sm r, které jsou v rovnováze. Využije k tomu i praktický pokus s t lesem a dv ma silom ry. Nechá žáky dokon it zápis a s jejich pomocí eší další p íklady skládání opa ných rovnovážných sil z b žného života. Pomáhá žák m tyto p ípady graficky znázor ovat. Zhodnocení: - Tuto t žkou abstraktní látku pom že žák m lépe pochopit jednoduchá animace letícího letadla. Na letadlo zárove p sobí síla motoru a síla proudícího vzduchu. - P i konstrukci úloh je nutné p esn rýsovat (rovnob žník sil) a dodržovat zvolené m ítko. - P ipravený textový dokument práci zefektiv uje a umož uje u iteli lepší kontrolu práce žák. Chyb jící žáci a žáci nap. s dysgrafií mohou využít odkaz na i s použitou animací.

311 Ro ník: Fyzika 7.ro ník ZŠ T žišt 1.hodina Dataprojektor, po íta s p ipojením na internet, tenké plastové desky r zných tvar, há ek, tužka, pravítko, provázek, krabice se skrytým závažím, p ekotný hranol T lesná výchova 1.hodina 30 min. - U itel na úvod definuje problém, zda udrží tužku na jednom prstu. Pokus p edvede se dv ma odlišnými výsledky (tužka padá, tužka z stává v klidu na prstu). - U itel vysloví hypotézu o umíst ní t žišt když je tužka podep ená pod t žišt m nepadá, protože jsou p sobící síly v rovnováze. - U itel rozdá žák m tenké desky r zných tvar s otvory pro zav šení há k a há ky. Žáci hledají pomocí r zného zp sobu zav šování polohu t žišt desky. Desku zav sí postupn ze dvou míst, vždy musí pomocí pravítka zakreslit svislou t žnici. Narýsované t žnice se jim protnou v jednom bod - t žišti. Žáci si ov í polohu t žišt položením desky na prst. Pokud deska nepadá t žišt nalezli správn. - U itel p edvede pokus s krabicí a skrytým závažím. Krabici položí na st l a posouvá ji p es okraj stolu. Krabice je posunuta až za p edpokládanou polohu t žišt, p esto nepadá. T žišt závisí na rozložení látky v t lese. - U itel spolu s žáky provede další pokusy na téma ovlivn ní stability t lesa polohou t žišt. Upozor uje na nutnost podep ení t lesa pod t žišt m nebo zav šení nad t žišt m. - Žáci si zapíší zápis z p ipraveného textového dokumentu - T žišt t lesa. - V záv ru hodiny navrhují žáci ešení p íklad s využitím polohy t žišt z b žného života (nákladní doprava, poloha t la lov ka p i r zných cvicích, ). Zhodnocení: - P ipravený textový dokument umož uje rychlejší a p ehledn jší zápis do sešitu. Žáci mají výsledky provád ných pokus neustále p ed sebou. Chyb jící žáci nejsou odkázáni pouze na opis zápisu od spolužák, ale pomocí názorných obrázk mohou lépe pochopit probíranou látku.

312 Ro ník: Fyzika 7.ro ník ZŠ Páka, využití páky 3. hodiny Dataprojektor, po íta s p ipojením na internet, páka, stojan, závaží, klešt, n žky na plec, b žné n žky, louská ek na o echy, eza ka na papír, otvírák, laptopy Pracovní innosti 1.hodina 30 min, 2.hodina 30 min, 3 hodina 30 min - Vyu ovací hodinu uvede u itel slavnou Archimédovou v tou - Dejte mi pevný bod a já pohnu Zemí. - U itel sestaví model páky a vysv tlí smysl jejího otá ení (kladný sm r - proti sm ru pohybu hodinových ru i ek, záporný po sm ru pohybu hodinových ru i ek). - S novým pojmem rovnováha na páce u itel sou asn zavede novou fyzikální veli inu - moment síly. Na modelu páky žák m názorn ukáže závislost momentu síly na p sobící síle a na délce jejího ramene. - U itel žáky rozd lí do skupin po t ech a nechá je sestavit páku. Každá skupina má k dispozici laptop, pomocí kterého se m že p ihlásit na www stránku páka aplet. Na této stránce si mohou žáci vyzkoušet rovnováhu na páce, program jim zárove spo ítá momenty sil. Za využití textového dokumentu Páka si žáci vytvo í zápis. V druhé vyu ovací hodin u itel p inese na ukázku r zné typy ná adí, které funguje na principu páky. S žáky se snaží nalézt vysv tlení tvaru ná adí. Žáci si pomocí p ipraveného textového dokumentu - Užití páky vypracují zápis a nakreslí si obrázky vysv tlující funkci a princip daného ná adí. U itel vyzve žáky k uvedení dalších p íklad s využitím páky v b žném život. Ve t etí vyu ovací hodin u itel s žáky procvi uje p íklady na rovnováhu na páce. P ipravené p íklady v textovém dokumentu - P íklady páka, usnadní práci u itele a umožní rychlejším žák m pracovat samostatn nap ed. Dokument je p ístupný pro všechny na Zhodnocení: - P ipravené textové dokumenty zefektiv ují práci u itele v hodin. Využití p ipojení na internet podporuje v žácích samostatnost p i ešení problému. Praktické, b žn používané typy ná adí žák m p ibližuje nov zavedený pojem paky. Chyb jící žáci mají vše dostupné na

313 Ro ník: Fyzika 7.ro ník ZŠ T ení 1.hodina Dataprojektor, po íta s p ipojením na internet, idlo Vernier silom r s dv ma rozsahy, hranol s r zn upravenými plochami, dva hranoly, smirkový papír, netkaná textilie - filc 1.hodina 45 min. - U itel položí na úvod vyu ovací hodiny otázky typu: Pro používáme v zim zimní pneumatiky? Pro se rozjetý model autí ka po chvíli sám zastaví? Spolu s žáky se potom snaží nalézt odpov di a vysv tlení. Pomocí jednoduchých pokus u itel žák m demonstruje p í iny a velikosti p sobící t ecí síly. K pokus m používá hranolky s r zn upravenými plochami, hladký povrch stolu, smirkový papír i filc a idlo Vernier (silom r s dv ma rozsahy, kterým m í t ecí sílu). - U itel spolu s žáky dochází ke zjišt ní, že t ecí síla závisí na velikosti tlakové síly, kvalit materiálu, drsnosti dotykových ploch. - Výsledná zjišt ní a souhrnný zápis si žáci zapíší z p ipraveného textového dokumentu - T ení. - V záv ru hodiny zopakuje vybraný žák n které typy pokus na téma t ení. U itel zahájí diskuzi na téma Je t ení pro lov ka spíše užite né nebo nám p ináší spíše problémy? Svá pro a proti si žáci za domácí úkol vypracují do p ehledné tabulky, kterou si p íští hodinu doplní i o poznatky spolužák. Zhodnocení: Využití idla Vernier silom r s dv ma rozsahy p ináší do výuky nový rozm r. Aktuální grafický záznam zobrazující vývoj p sobení t ecí síly dokazuje žák m to, co by si jinak mohli pouze p edstavovat. P ipravený textový dokument s zápisem a názornými obrázky dává u iteli v tší prostor pro praktické pokusy v hodin. Chyb jící žák má lepší možnost pochopit probrané u ivo.

314 Ro ník: Fyzika 7.ro ník ZŠ Deforma ní ú inky síly tlak, tlaková síla 2. hodiny Dataprojektor, po íta s p ipojením na internet, nádoba s pískem, desti ka se ty mi h ebíky, n ž, plastelína, chladící gelový polštá ek, cihla, kalkula ky, kilogramové závaží, zp tný projektor 1. hodina 30 min, 2. hodina 30 min - Na úvod hodiny u itel p edvede pokus s d ev nou desti kou a h ebíky. Použije k n mu d ev nou desti ku se ty mi upevn nými h ebíky, nádobu s pískem a kilogramové závaží. Nejprve položí desti ku s h ebíky na písek hroty dol. Na desti ku položí závaží. Žáci sledují jak se desti ka s h ebíky zabo í pom rn hluboko do písku. - U itel pokus opakuje s oto ením desti ky - písku se dotýkají h ebíky hlavi kami. Desti ka se tém nezabo í. Co zp sobilo zcela rozdílné výsledky pokusu? Žáci mají prostor k vyjád ení svých názor. - U itel zavede novou fyzikální veli inu tlak. Další možné pokusy na toto téma je nap íklad p sobení nože ostrou nebo plochou stranou na plastelínu, eventueln pokládání cihly menší nebo v tší stranou na gelový polštá ek umíst ný na zp tném projektoru. U itel vysv tlí závislost tlakové síly na obsahu plochy, na kterou síla p sobí. Pomocí dataprojektoru promítne žák m p ipravený textový dokument se zápisem a názornými obrázky - Deforma ní ú inky síly. Pomocí dalších otázek typu nap. - Pro má nákladní automobil v tší po et kol než osobní? Pro se tank nebo í v terénu, p estože má velkou hmotnost? Kdo vyvolá v tší tlak na podložku, baletka stojící na špi kách nebo slon (viz. p íloha)? Pro má traktor zadní kola v tší než p ední? Pro máme zni ené dálnice? se u itel snaží v žácích vzbudit zájem o dané téma. Žáci se snaží odpovídat a formou diskuze si sd lují svoje názory. U itel diskuzi ídí a p ípadn koriguje, pomáhá s d kazy ešení. V druhé vyu ovací hodin u itel procvi uje s žáky výpo et této nov zavedené fyzikální veli iny. Využívá p ipravené p íklady v textovém dokumentu, které mají pro kontrolu a zvlášt pro možnou samostatnou práci nadan jších žák zadané správné výsledky. Na konci hodiny u itel zadá žák m projekt. Jejich úkolem je zjistit jaký tlak vyvolává cihla na podložku, jestliže je položená všemi možnými zp soby (r zné obsahy dotykových ploch). Vypo ítané tlaky musí žáci porovnat a vyslovit vlastní záv r. Zhodnocení: Praktické pokusy pomáhají zatraktivnit výuku pro žáky. P ipravený zápis v textovém dokumentu, umož uje u iteli lepší využití asu ve vyu ování. P íklady s kontrolním výsledkem umož ují u iteli v novat se slabším žák m a nebrzdit tím žáky nadan jší. Chyb jící žáci mohou všechny dokumenty nalézt na

315 P íloha Datum: Slon a tane nice Jméno: Úkol: Zjistit tlak bosé nohy na podlahu. Postup: Vážím Moje tíha je. Jedno chodidlo tla í na podlahu silou. Moje stopa obsahuje asi cm 2 = m 2 ( obkresli si chodidlo na milimetrový papír a spo ítej tvere ky) Tlak bosého chodidla na podlahu: Úkol: Zjistit tlak jehlového podpatku na nohu tane níka. Postup: Vážím. Moje tíha je.. Jeden podpatek, pokud stojím jen na podpatcích, tla í na podlahu silou. Podpatek obsahuje asi cm 2. m 2 (Obkresli podpatek na milimetrový papír a spo ítej tvere ky) Tlak podpatku na nohu tane níka:

316 Úkol: Porovnat, jakým tlakem p sobí dáma na tane níkovu nohu, pokud mu p i tanci šlápne podpatkem na nohu, a jakým tlakem p sobí slon na zem. Dáma p sobí tlakem (viz Pracovní list. 1, úkol. 2).. Slon: Hmotnost slona: 7000 kg Tíha slona je. Jedna noha tla í silou (slon má 4 nohy!)... Sloní stopa obsahuje asi cm 2 =. m 2 Tlak sloní nohy na zem: Porovnání:

317 Ro ník: Fyzika 7.ro ník ZŠ Hydrostatický tlak, hydrostatická tlaková síla 1.hodina, Dataprojektor, po íta s p ipojením na internet, trubice se t emi stejnými otvory v r zných výškách, DVD fyzika v pokusech hydrostatika, 1.hodina 35 min, - U itel nejprve s žáky opakuje látku hydrostatická tlaková síla. P ipomene skute nost, že hydrostatická tlaková síla p sobí na všechna t lesa pono ená ve vod. - Následn žák m za použití pokusu s trubicí se t emi stejnými otvory v r zných výškách vysv tlí, že s touto silou souvisí i hydrostatický tlak, vyvolaný tíhou kapaliny (trubice se t emi stejnými otvory v r zných výškách se naplní vodou žáci sledují r zný sm r vytékání vody). U itel dále p edvede pokus s idlem Vernier barometr, které žák m demonstruje zvyšující se hydrostatický tlak v závislosti na hloubce ponoru. Žáci si zapíší zápis z p edem p ipraveného textového dokumentu - Hydrostatický tlak. Pomocí apletu Hydrostatický tlak (po íta e p ipojený na internet) si žáci mohou vyzkoušet m nit hloubku pono ení t lesa v r zných druzích kapalin. Žáci tak prakticky vidí závislost hydrostatického tlaku na hustot kapalin a na hloubce pono ení t lesa. Celé u ivo u itel zopakuje pomocí DVD Fyzika v pokusech Hydrostatika. Zhodnocení: Zápis p ipravený v textovém dokumentu zefektiv uje výuku a umož uje chyb jícím žák m lépe dohnat zameškané u ivo. Praktické pokusy oživují výuku. Využitý aplet vede žáky k samostatnému ov ování nabytých znalostí.

318 Ro ník: Fyzika 7.ro ník ZŠ Tlak v uzav ené kapalin 1. hodina Dataprojektor, po íta s p ipojením na internet, PET láhev, hadi ka, stojan, dv r zné st íka ky, Pracovní innosti 1.hodina 40 min Na úvod vyu ovací hodiny p edvede u itel pokus s PET lahví, ve které jsou stejn velké otvory. Láhev naplní vodou a zmá kne. Z každého otvoru vytéká voda stejn prudce a vždy kolmo na st nu lahve. U itel vysloví hypotézu: Ve všech místech uzav ené nádoby je vlivem vn jší síly stejný tlak - Pascal v zákon. Žáci si opíší zápis z p ehledn p ipraveného textového dokumentu. Následn mohou žáci sledovat pokus - hydraulické dálkové ovládání. U itel p edvede možnost propojení jednoduchého elektrického obvodu pomocí dvou vzájemn spojených injek ních st íka ek. Celý pokus -Video hydraulické za ízení je voln dostupný na internetu. U ivo je p ehledn zopakováno pomocí DVD Fyzika v pokusech Vlastnosti kapalin. Zhodnocení: Zápis dopln ný názornými obrázky a p ipravené video na internetu pomáhají chyb jícím žák m pochopit zameškané u ivo. Ostatní žáci mohou vše využít k opakování p i domácí p íprav.

319 Ro ník: Fyzika 7.ro ník ZŠ Vztlaková síla 1. hodina Dataprojektor, po íta s p ipojením na internet, r zné kapaliny, dv stejné kádinky, jedna v tší kádinka, dv stejná závaží, stojan, páka, s l erstvé vejce. T lesná výchova 1.hodina 30 min Zhodnocení: U itel vysloví problém: Kde se lépe zvedá t žký kámen, ve vod nebo na b ehu? Jak to, že je kámen ve vod leh í než na vzduchu? Co ho nadleh uje? Pro motivaci žák p edvede u itel úvodní pokus s vodou a vejcem. erstvé vejce u itel pono í nejprve do isté vody, posléze do roztoku NaCl. Chování vejce v obou p ípadech se snaží s pomocí žák vyložit. Následn u itel žák m vysv tlí, že všechny p edm ty v kapalinách jsou nadleh ovány vztlakovou silou. P edvede další jednoduché pokusy s pákou a kapalinami, na kterých demonstruje závislost vztlakové síly na objemu pono ené ásti t lesa a hustot kapaliny. Celý pokus mohou žáci op tovn zhlédnout na internetu (Vztlaková síla video). U itel promítne žák m p ipravený textový dokument se zápisem a názornými obrázky - Vztlaková síla. Na záv r hodiny navrhují žáci i u itel problémové situace, ve kterých se využívá vztlaková síla. Formou diskuze se žáci snaží problémy vysv tlovat. U itel diskuzi ídí a p ípadn koriguje. Zápis dopln ný názornými obrázky a p ipravené video na internetu pomáhají chyb jícím žák m pochopit zameškané u ivo. Ostatní žáci mohou vše využít k opakování p i domácí p íprav.

320 Ro ník: Fyzika 7.ro ník ZŠ Archiméd v zákon a jeho d sledky 3. hodiny Dataprojektor, po íta s p ipojením na internet, velká nádoba s vodou, sá ek s obarvenou vodou, ocelový šroub, korek, DVD Fyzika v pokusech, silom r, dv speciální nádoby (vnit ní objem jedné je stejný jako objem druhé), plastelína Pracovní innosti, p írodopis 1.hodina 20 min, 2.hodina 25 min, 3.hodina 25 min U itel na za átku první vyu ovací hodiny p edvede žák m pokus se speciálními nádobami. M že použít i pouhé p ehrání DVD s tímto pokusem a pokus pouze okomentovat. Já ovšem dávám rad ji p ednost prvnímu zp sobu. Na základ výsledku pokusu vysloví u itel Archiméd v zákon. Žáci si následn do sešitu p epíší zápis a p ekreslí obrázky z p ipraveného textového dokumentu - Archiméd v zákon. V druhé vyu ovací hodin u itel provede pokusy s korkem, sá kem obarvené vody a ocelovým šroubem. Všechna jmenovaná t lesa vloží do kapaliny a spolu s žáky sleduje výsledky pokusu. Upozorní na hustotu t les, která je menší, stejná nebo v tší než hustota použité kapaliny. Žák m op t promítne p ipravený textový dokument s obrázky a zápisem probírané látky - D sledky Archimédova zákona. T etí vyu ovací hodinu za ne u itel otázkou: Jak je možné, že plavou lod, když jsou vyrobeny z oceli? Žáci se snaží samostatn nalézt odpov. U itel následn provede pokus s plastelínou, kterou nechá nejd íve ve vod potopit a pak ji vytvaruje do tvaru misky - plastelína plave (nestejnorodé t leso). U itel demonstruje m ení hustoty kapalin pomocí hustom ru. Žák m op t promítne p ipravený textový dokument s obrázky a zápisem probírané látky - Nestejnorodá t lesa v kapalin. Celý vyu ovací celek shrne a zopakuje promítnutím DVD Fyzika v pokusech. Zhodnocení: P ipravené textové dokumenty dávají u iteli v tší prostor pro praktické pokusy v hodinách. Chyb jící žáci nejsou odkázáni pouze na opis zápisu od spolužák. Vhodn zpracované DVD p ehledn opakuje v tší tematický celek.

321 Ro ník: Fyzika 8.ro ník ZŠ Práce 1.hodina Dataprojektor, po íta s p ipojením na internet,. Pracovní innosti 1.hodina 45 min Zhodnocení: Vyu ovací hodinu u itel za ne otázkou : Konám práci pokud stojím p ed obchodem a držím t žké nákupní tašky? V tšina žák odpoví, že ano. U itel posléze vysv tlí rozdíl mezi b žnou p edstavou práce a prací jako fyzikální veli inou. U itel promítne žák m p ipravený textový dokument se zápisem - Práce. Vyzve žáky k uvád ní dalších p íklad z b žného života, kdy se o práci z fyzikálního hlediska jedná a kdy ne. P ípadné nesrovnalosti opravuje. Následuje procvi ování p íklad na výpo et práce. U itel využívá p ipravený textový dokument se zadanými p íklady (Práce 2. stránka). Úvodní p íklady zobrazuje i s postupem ešení, postup pr b žn vysv tluje. Další p íklady použije z textového dokumentu - P íklady práce, výkon. Tyto p íklady se zobrazují pouze jako zadání s kontrolním výsledkem. U itel tak m že p izp sobit tempo práce individuální úrovni žák. Rychlejší pracují samostatn nap ed, výsledky si mohou sami kontrolovat. Se slabšími žáky pracuje u itel pomalejším tempem. V záv ru hodiny u itel s žáky zopakuje získané znalosti a zadá domácí úkol s op tovným využitím p íklad - P íklady práce, výkon voln dostupných na internetu. Tato teoretická hodina bez praktických pokus je použitím p ipravených textových dokument lépe uzp sobena k individuální práci žák. Chyb jící žáci mají vše p ístupné na internetu.

322 Ro ník: Fyzika 8..ro ník ZŠ Výkon 2.hodiny Dataprojektor, po íta s p ipojením na internet, stopky, váha P írodopis 1. hodina 45 min 2.hod 5. min U itel za ne vyu ovací hodinu otázkou : Zadanou práci vykonám za 2 hodiny a nejlepší z vás za 3 hodiny. Kdo z nás má v tší výkon, p í stejné vykonané práci za r zný asový úsek? Následuje diskuze žák na toto téma. Výsledkem je zjišt ní, že o výkonu nerozhoduje pouze vykonaná práce, ale i as jejího provedení. U itel definuje žák m nový vztah pro fyzikální veli inu - výkon. Pomocí p ipraveného textového dokumentu - Výkon - si žáci zapíší zápis do sešitu. U itel dále promítne vzorový ešený p íklad z téhož dokumentu (Výkon). Vysv tlí postup ešení a upozorní žáky na nutnost použití fyzikálních veli in v základních jednotkách. P evody jednotek s žáky zopakuje. V poslední ásti hodiny eší žáci samostatn úlohy podobného typu z p ipraveného textového dokumentu - Práce výkon - p íklady. Zadání p íklad je vždy dopln no kontrolním výsledkem. U itel má možnost v novat se slabším žák m a nebrzdit tím žáky nadan jší. Druhá hodina je zam ena na m ení vlastního výkonu. U itel žák m zadá praktický projekt: M j vlastní výkon. Žáci si pomocí stopek zm í as, za jaký vyb hnou ve školní budov do schod. U itel je upozorní na skute nost, že o jejich výkonu nerozhoduje jenom as b hu do schod, ale i vykonaná práce (musí po ítat se svou hmotností). Výsledný výkon proto nemusí mít nejv tší žák s nejrychlejším asem. V další hodin prob hne vyhodnocení projektu, se azení n kterých žák podle jejich výkonnosti. Pro zpest ení je možné výkon žák porovnat s výkonem n kterých domácích spot ebi. Zhodnocení: - Použité p ipravené textové dokumenty dávají u iteli v tší prostor pro individuální práci s žáky a pro ešení praktických p íklad. Chyb jící žáci mohou všechny dokumenty využít z

323 Ro ník: Fyzika 8.ro ník ZŠ Energie 1. hodina Dataprojektor, po íta s p ipojením na internet Chemie, p írodopis 1.hodina 35 min Na úvod vyu ovací hodiny položí u itel žák m otázku: Co vlastn znamená tvrzení, že t leso má energii? V další ásti hodiny se snaží s žáky na tuto otázku odpov d t. Nejprve nechá žáky, aby se pokusili samostatn druhy energií rozd lit. Jejich poznatky doplní a pomocí p ipraveného textového dokumentu - Druhy energií zprost edkuje žák m p ehledný zápis. V další ásti hodiny se více zam í na pohybovou energii. Pomocí otázek - Která t lesa mají a která nemají pohybovou energii? - rozvine u itel diskuzi mezi žáky. Diskuzi koriguje, dopl uje a sm ruje žáky ke zjišt ní, na em závisí velikost pohybové energie. Žáci si zapíší do sešitu zápis z p ipraveného textového dokumentu Pohybová energie. Zhodnocení: U itel se snaží vést žáky v hodin k samostatnému myšlení. P ipravené textové dokumenty dávají v tší asový prostor pro diskuzi žák. Chyb jící žáci je dále využijí k dopln ní zameškané látky.

324 Ro ník: Fyzika 7.ro ník ZŠ Teplo 2.hodiny Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor, teplom ry, idlo Vernier Go!Temp idlo m ení teploty, kádinka, lihové kahany, stojany Chemie 1.hodina 35 min, 2. hodina 35 min U itel nejprve s žáky zopakuje pojem tepelná vým na. Zd razní podmínky vedoucí ke vzniku tepelné vým ny a dobu jejího trvání. Energii, kterou t leso p ijímá nebo odevzdává p i tepelné vým n definuje u itel jako teplo. Žáci si pomocí p ipraveného textového dokumentu - Teplo zapíší zápis do sešitu. V další ásti hodiny se u itel pomocí jednoduchých pokus snaží prokázat, na em tato pro žáky nová fyzikální veli ina závisí. Žáci si pr b žn dopisují nam ené hodnoty do svého zápisu. Pokusy jsou také p ehledn zdokumentovány v textovém dokumentu - Teplo. Druhá vyu ovací hodina slouží k dokon ení pokus z p edcházející hodiny. Pokusy jsou sice jednoduché, ale asov pom rn náro né. Na záv r pokus u itel shrne hlavní výsledek pokus - na em teplo závisí. V další ásti hodiny u itel zavádí nový vzorec pro výpo et tepla, který s žáky procvi í na modelovém p íklad. Další výpo ty dostupné v textovém dokumentu - P íklady teplo už po ítají žáci individuáln. U itel jejich práci kontroluje a vysv tluje p ípadné nejasnosti. Na záv r hodiny žák m zd razní rozdíl mezi fyzikální veli inou teplo a teplota. U ivo je vhodné v dalších hodinách zopakovat pomoci DVD fyzika v pokusech - termika. Zhodnocení: Praktické pokusy oživují vyu ovací hodinu. P ipravené textové dokumenty šet í as a umož ují u iteli lépe p izp sobit tempo výuky požadavk m jednotlivých žák. Chyb jící žáci ocení možnost domácí p ípravy pomocí textových dokument p ístupných na internetu.

325 Ro ník: Fyzika 8.ro ník ZŠ Vnit ní energie 1.hodina Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor, pilka, kladivo, kousek drátu, nýty, lihový kahan Chemie 1. hodina 30 min U itel nejprve žák m zopakuje u ivo o látkách a jejich složení. P ipomene d íve provedené pokusy, které nep ímo dokazují fakt, že ástice jsou v neustálém neuspo ádaném pohybu - brown v pohyb, difuze. Vysv tlí, že tyto ástice mají ur itou energii. Celkovou energii ástic v látce pak definuje jako vnit ní energii. Žáci si v pr b hu výuky zaznamenávají zápis z p ipraveného textového dokumentu - Vnit ní energie. U itel dále žák m demonstruje zvýšení vnit ní energie t les pomocí praktických pokus. P edvede pokus s kladivem a nýtem. Do nýtu pevn upevn ného do sv ráku klepe kladivem. Ploska kladiva i nýt se zah eje konáním práce. Ruce a drát. U itel ohýbá drát rukou stále na stejném míst. M že ho i zlomit. Žáci si ov í, že v míst ohybu se drát konáním práce zah ívá. Zv tšuje se jeho vnit ní energie. Obdobou uvedeného pokusu je pokus s pilkou a drátem. Následuje pokus zah ívání ásti drátu v plameni lihového kahanu. Žák provád jící tento pokus zjiš uje, že se po krátkém ase drát zah eje celý. Zhodnocení: Praktické pokusy zvyšují zájem žák o probíranou látku. P ipravený textový dokument usnad uje práci u itele v hodin a umož uje žák m efektivní domácí p ípravu. Chyb jící žáci snadno doplní znalosti ze zameškané látky.

326 Ro ník: Fyzika 8.ro ník ZŠ Tepelné motory 2.hodiny Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor, modely motor, DVD Termika- Pachner, prezentace žák Pracovní innosti 1.hodina 40 min U itel za ne vyu ovací hodinu otázkou: Je pára schopna konat práci? Žáci se snaží hledat p íklady z praxe, kdy pára práci koná (pokli ka na hrnci, parní lokomotiva, parník, ). U itel následn zmíní historii sestrojení parního stroje, stroje, který p em uje vnit ní energii páry na pohyb. U itel promítne žák m krátký flash parního stroje z DVD Termika. Krátký záznam je již opat en komentá em. V další ásti vyu ovací hodiny probere u itel historii vzniku prvních spalovacích motor a promítne žák m další záznamy z DVD Termika - vzn tový a zážehový motor. Žáci si posléze zapíší zápis probíraného u iva do sešitu z p ipraveného textového dokumentu - Tepelné motory. V další ásti hodiny m že u itel využít p edem p ipravené prezentace vybraných žák na toto téma. Na konci hodiny u itel poukáže na alternativní pohonné jednotky - elektromobily, LPG, fotovoltaické lánky, hybridní pohon, Zhodnocení: P edem p ipravený textový dokument p ináší lepší využití asu v dané vyu ovací hodin. DVD Termika umož uje postupn ukázat jednotlivé fáze innosti motor. P ipravené prezentace žák jsou voln dostupné na internetu pro ostatní spolužáky.

327 Ro ník: Fyzika 8.ro ník ZŠ Tání látky 1.hodina Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor, idlo Vernier Go!Temp idlo m ení teploty, kádinka, lihový kahan, stojan, asi 100g thiosíranu sodného, sklen ná ty inka, tabulky MFCh Chemie 1.hodina 45 min Zhodnocení: Hodinu za ne u itel pokusem demonstrujícím tání thiosíranu sodného. K pokusu využije idlo Vernier Go! Temp, u kterého si zm ní nastavení asových úsek záznamu dat (á 1min). Žáci sledují aktuální výsledky pokusu na tabuli. Spolu s u itelem popisují graf závislosti teploty na ase. U itel žáky upozorní na pasáž grafu, ve které nastává zm na skupenství látky. Teplota zah ívané látky se tém nem ní, protože veškeré dodávané teplo se spot ebuje na zm nu skupenství látky. U itel definuje podmínky tání látky teplota tání, teplo tání. Vysv tlí rozdíl mezi táním krystalické a amorfní látky. Žáci si zapíší zápis z p ipraveného textového dokumentu - Tání. Následn musí žáci pomocí MFCh tabulek vyhledat teploty tání a m rná skupenská tepla tání látek zadaných v textovém dokumentu. U itel dohlíží na jejich práci a pomáhá ešit p ípadné problémy. V záv ru hodiny u itel rozliší tání a tuhnutí, vysv tlí pojem anomálie vody. Pomocí praktických otázek se snaží probranou látku p iblížit zkušenostem žák z b žného života. Využití idla Vernier Go! Temp p ináší vítané zpest ení do výuky. Žáci mohou sledovat aktuální vznik grafické závislosti teploty na ase. Vzniklý graf pro n p estává být pouze nic ne íkající árou na papí e. P ipravený textový dokument se zápisem pomáhá u iteli efektivn využít daný as vyu ovací hodiny a dává tak v tší prostor pro praktické pokusy. Chyb jící žáci mají vše dostupné na internetu.

328 Ro ník: Fyzika 8.ro ník ZŠ Var 1.hodina Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor, idlo Vernier Go!Temp idlo m ení teploty, kádinka, tabulky MFCh, 20 ml st íka ka, zátka na st íka ku, Chemie 1.hodina 45 min V úvodní ásti vyu ovací hodiny nejprve u itel zopakuje p edchozí u ivo - Vypa ování látek. Na praktickém pokusu s vroucí vodou poté u itel demonstruje rozdíl mezi varem a vypa ováním kapaliny. Následn položí u itel otázku: M že voda v ít i p i jiné teplot než je 100 O C? Odpoví si pomocí praktického pokusu s injek ní st íka kou, ve které bude voda v ít p i teplot nižší než 100 O C. Teplotu p i provád ných pokusech m í pomocí idla Vernier Go!Temp, které zajistí, že žáci mohou zm ny teploty neustále sledovat na tabuli. Z výsledku pokusu odvodí záv r, že teplota varu kapalin je ovlivn na p sobícím tlakem. U itel hledá spolu s žáky další p íklady tohoto jevu - Papin v hrnec, jaderný reaktor, va ení jídla v horských oblastech. U itel následn definuje podmínky varu teplota varu, skupenské teplo varu. Žáci si zapíší zápis z p ipraveného textového dokumentu - Var. Vynechané hodnoty teplot var a m rných skupenských teplot var zadaných látek vyhledají žáci samostatn v MFCh tabulkách. Na záv r položí u itel žák m kontrolní otázku: Opa ím se více vodou o teplot 100 O C nebo párou o téže teplot? Do p íští vyu ovací hodiny nechá žáky samostatn vypracovat odpov. Zhodnocení: Na rozdíl od m ení teploty b žným teplom rem umož uje idlo Vernier Go!Temp sledovat žák m zm ny teploty neustále na tabuli. Praktické pokusy výuku oživí a umožní žák m lepší zapamatování probíraných skute ností. P ipravený zápis v textovém dokumentu využije u itel k zefektivn ní výuky, chyb jící žáci mají možnost snadno dohnat zameškané u ivo.

329 Ro ník: Fyzika 8.ro ník ZŠ Elektrický obvod 1.hodina Po íta,dataprojektor, vodi e, žárovka, zdroj elektrického nap tí, vzorky látek, svorky Pracovní innosti 1.hodina 35 min U itel nejprve seznámí žáky se schematickými zna kami elektrického obvodu. Jednoduchá schémata elektrického obvodu vysv tlí. Žáci si zna ky p ekreslí do sešitu. Následn u itel definuje podmínky pr chodu elektrického proudu elektrickým obvodem. Pomocí p ipraveného materiálu v textovém dokumentu demonstruje žák m r zné typy zapojení elektrických obvod, schémata promítá na tabuli. U itel rozd lí žáky do menších skupinek. Žáci ve skupinách rozhodují, zda bude v daném p ípad elektrickým obvodem procházet elektrický proud. Každý obvod si žáci podle schématu sestaví i prakticky v lavici. Výsledky pokus žáci pr b žn zapisují do sešit. U itel kontroluje jejich práci a pomáhá ešit p ípadné problémy. Spole n si pak zhodnotí získané poznatky. V poslední ásti hodiny mají žáci za úkol rozd lit vybrané látky na vodi e a izolanty. Postupn musí vzorky látek vkládat do elektrického obvodu. Svítící žárovka dokazuje pr chod elektrického proudu obvodem. Žáci si samostatn zkoumané látky rozd lí na vodi e a izolanty do p ehledné tabulky v sešit. Zhodnocení: Praktické zapojování elektrických obvod zvyšuje zájem žák o dané téma. Práce ve skupinkách je u í vzájemné spolupráci. P ipravené nákresy elektrických obvod šet í as v hodin.

330 Fyzika Ro ník: 8.ro ník ZŠ M ení elektrického nap tí 1.hodina Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor, idlo Vernier voltmetr, vodi e, baterie el. lánk 4,5V, zdroj nap tí, vodi e, žárovka, voltmetr.. Pracovní innosti 1.hodina 35 min Na úvod hodiny u itel spole n s žáky procvi í schematické zna ky elektrického obvodu. Definuje novou fyzikální veli inu elektrické nap tí. Upozorní žáky na základní jednotku elektrického nap tí a na skute nost, že v praxi se více používají jednotky odvozené. Demonstruje voltmetr, jako p ístroj na m ení velikosti elektrického nap tí. P edvede žák m paralelní zp sob zapojení voltmetru ( idlo Vernier) do elektrického obvodu. Za využití p ipraveného textového dokumentu -M ení elektrického nap tí si žáci zapíší zápis do sešitu. Následující ást vyu ovací hodiny probíhá ve znamení praktického zapojování elektrických obvod a m ení jejich nap tí. U itel žák m vysv tlí použití multimetru v praxi. Neustále dohlíží na práci žák. Výsledné hodnoty m ení si žáci pr b žn zaznamenávají do sešit. Zhodnocení: Praktické zapojování elektrických obvod a m ení elektrického nap tí v praxi p ibližuje žák m toto obtížné u ivo. idlo Vernier umož uje aktuáln sledovat nam ené hodnoty na tabuli. P ipravený textový dokument zefektiv uje práci u itele a pomáhá žák m p i domácí p íprav.

331 Fyzika Ro ník: 8.ro ník ZŠ M ení elektrického proudu 1.hodina Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor, idlo Vernier ampérmetr, vodi e, baterie el. lánk 4,5 V, zdroj nap tí, vodi e, žárovka. Pracovní innosti 1.hodina 35 min Na úvod hodiny u itel spole n s žáky procvi í schematické zna ky elektrického obvodu. Definuje novou fyzikální veli inu elektrický proud. Upozorní žáky na základní jednotku elektrického proudu a na skute nost, že v praxi se více používají jednotky odvozené. Demonstruje ampérmetr, jako p ístroj na m ení velikosti elektrického proudu. P edvede žák m sériový zp sob zapojení ampérmetru ( idlo Vernier) do elektrického obvodu. Za využití p ipraveného textového dokumentu - M ení elektrického proudu si žáci zapíší zápis do sešitu. Následující ást vyu ovací hodiny probíhá ve znamení praktického zapojování elektrických obvod a m ení procházejícího proudu. U itel žák m vysv tlí použití multimetru v praxi. Neustále dohlíží na práci žák. Žáci musí m it hodnotu procházejícího elektrického proudu v r zných ástech elektrického obvodu. Výsledné hodnoty m ení si žáci pr b žn zaznamenávají do sešit. Zhodnocení: Praktické zapojování elektrických obvod a m ení elektrického proudu v praxi p ibližuje žák m toto obtížné u ivo. idlo Vernier umož uje aktuáln sledovat nam ené hodnoty na tabuli. P ipravený textový dokument zefektiv uje práci u itele a pomáhá žák m p i domácí p íprav.

332 Ro ník: Fyzika 8.ro ník ZŠ Zdroje elektrického nap tí 1.hodina Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor, jablka, ocelové h ebíky, m d né drátky, r zné druhy mono lánk, galvanický lánek, akumulátor. Chemie, pracovní innosti 1.hodina 40 min. Zhodnocení: V úvodní ásti vyu ovací hodiny u itel nejprve s žáky zopakuje schematické zna ky elektrických obvod a fyzikální veli inu elektrické nap tí. Položí žák m otázku, jaké znají zdroje elektrického nap tí. Up es uje názvy jmenovaných zdroj a dopl uje další typy. Zmíní se i o historii používání zdroj elektrického nap tí a praktickým pokus p edvede vznik Voltova sloupu (m d né a pozinkované desti ky, roztok NaCl). P edvede jednotlivé typy baterií a pomocí p ipraveného textového dokumentu - Zdroje elektrického nap tí ukáže i jejich vnit ní stavbu. Následn si žáci z téhož textového dokumentu zapíší zápis do sešitu. U itel neopomene ani zd raznit výhody a nevýhody jednotlivých zdroj elektrického nap tí. V záv ru hodiny nechá u itel vybraného žáka sestrojit jednoduchý zdroj elektrického nap tí z jablka, ocelového h ebíku a m d ného drátu. Hodnotu vznikajícího elektrického nap tí mohou ostatní žáci sledovat na tabuli prost ednictvím záznamu idla Vernier voltmetr. Práce s b žn používanými zdroji elektrického nap tí lépe p ibližuje žák m probírané u ivo. Jablko, jako zdroj nap tí zatraktivní vyu ovací hodinu. P ipravený textový dokument p ináší úsporu asu v hodin a jednoduchou možnost efektivní domácí p ípravy pro žáky. Výhodná je i možnost aktuáln sledovat pr b žné výsledky m ení pomocí idla Vernier.

333 Ro ník: Fyzika 9.ro ník ZŠ Slune ní soustava 2.hodiny Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor, program Stellarium, program Celestia, laserové ukazovátko Anglický jazyk, Zem pis 1.hodina 30 min. 2.hodina 30 min Zhodnocení: Na úvod první vyu ovací hodiny u itel s žáky nejprve zopakuje jejich dosavadní znalosti o naší slune ní soustav. Up esní používané pojmy jako je nap íklad hv zda, planeta, V další ásti vyu ovací hodiny u itel pomocí po íta e p ipojeného na internet a dataprojektoru p edvede žák m práci v programu Stellarium a Celestia. Oba programy velmi p sobiv zprost edkovávají žák m informace o naší slune ní soustav. Program Celestia si umož uje prohlédnout libovoln zvolenou planetu nebo hv zdu ve vesmíru. Program Stellarium umož uje zobrazení hv zdné oblohy v kterémkoliv ase a z kteréhokoliv místa na naší planet. Jediným problémem v práci s uvedenými programy je skute nost, že oba programy jsou pouze v angli tin. Zápis z této vyu ovací hodiny si následn žáci samostatn vytvo í pomocí u ebnice. U itel nechá jeden vzorový zápis žáka p e íst ostatním a upozorní na základní pojmy, které v zápisu eventueln chybí, poradí s možným zestru n ním. Práce s programy Stellarium a Celestia pokra uje i v další vyu ovací hodin. Na záv r u itel s žáky zopakuje získané poznatky. Je vhodné dále probranou látku doplnit exkurzí do planetária (Brno). Zmín né vyu ovací hodiny jsou s využitím program Stellarium a Celestia pro žáky v tšinou velmi atraktivní. Samostatn zapsaný zápis s jeho následným zhodnocením vede žáky k v tší samostatnosti ve výuce.

334 Ro ník: Fyzika 9.ro ník ZŠ Meteorologie, meteorologické prvky 1.hodina Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor, DVD p edpov po así Zem pis 1.hodina 30 min V úvodu vyu ovací hodiny pustí u itel žák m záznam p edpov di po así. Následn se žák zeptá na vysv tlení uvedených pojm. Žáci v tšinou zjistí, že záznamu moc nerozumí. U itel postupn vysv tlí zmi ované d je i jejich d sledky na aktuální po así. Odkáže žáky i na internetové stránky s vysv tlením pojm p edpov di po así, na kterých si mohou o probraných termínech nastudovat další zajímavosti. Informace jsou zde dopln ny názornými obrázky i dalšími zajímavostmi. Pomocí odkazu na u itel dále ukáže žák m dostupnost aktuální p edpov di po así na internetu, v etn družicových snímk. Žák m zobrazené jevy popíše a vysv tlí jejich význam. V záv ru vyu ovací hodiny nechá u itel žáky samostatn pomocí u ebnice zapsat zápis do sešitu. Vyzve jednoho vybraného žáka, aby zápis p e etl celé t íd. Na tomto zápisu následn u itel žák m zd razní d ležité ásti, upozorní na p ílišnou podrobnost nebo na chyb jící d ležité údaje. Zhodnocení: Po íta s p ipojením na internet umož uje u iteli pracovat opravdu s aktuální p edpov dí po así. Výuka je tím pro žáky zajímav jší. Odkaz na internetovou stránku rozši ující základní poznatky dává talentovaným žák m možnost smysluplného samostudia. Samostatná práce p i zapisování zápisu do sešitu rozvíjí v žácích samostatnost.

335 Ro ník: Fyzika 9.ro ník ZŠ Zdroje zá ení 1.hodina Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor,zá ivka Zem pis 1.hodina 40 min U itel nejprve s žáky zopakuje obecnou charakteristiku elektromagnetického zá ení. Následn se spolu s žáky snaží hledat r zné zdroje zá ení. Pomocí jednoduchých otázek vede žáky k nalézání dalších možných zdroj. Prakticky p edvede luminiscenci na speciáln upravené zá ivce (polovina zá ivky není obalena luminiscen ní vrstvou). Ukáže žák m rentgenové snímky kostry lov ka. V poslední ásti hodiny se u itel v nuje problému urychlova ástic. Pomocí internetového odkazu demonstruje žák m urychlova ástic LHC v CERNU. Žáci mohou sledovat virtuální prohlídku detektoru ástic Atlas. V záv ru vyu ovací hodiny si žáci p epíší zápis z p ipraveného textového dokumentu - Zdroje zá ení. Žáci si následn zopakují a ut ídí nov získané informace. Zhodnocení: P ipravený zápis v textovém dokumentu zefektiv uje práci u itele v hodin. Chyb jící žáci pomocí n j snadno doplní zameškané znalosti. Praktické ukázky zatraktiv ují vyu ovací hodinu.

336 Ro ník: Fyzika 9.ro ník ZŠ Transformátor 1.hodina Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor, cívka 300z,cívka 600z, cívka 6z, d lené jádro, voltmetry Pracovní innosti 1.hodina 45 min U itel nejprve s žáky zopakuje elektromagnetickou indukci. Potom jim položí otázku, zda mají mobilní telefon. Zeptá se na pr b h jeho nabíjení. Vysv tlí, princip fungování nabíje ky. Zavádí nový fyzikální pojem - transformátor. Následn žák m promítne p ipravenou prezentaci - Transformátor. Žáci si p epíší zápis do sešitu, zakreslí si schematickou zna ku transformátoru. U itel s žáky vymýšlí vhodné p íklady využití transformátoru. Následuje praktický pokus, ve kterém si u itel pomocí dvou cívek a jádra zhotoví transformátor. S využitím dvou digitálních voltmetr m í u itel vstupní a výstupní nap tí. Do p ehledné tabulky si žáci vypo ítají a zapíší velikost transforma ního pom ru p i možném p ehození cívek. Kontrolou výpo tu je op t praktický pokus s vým nou cívek. V posledním pokusu u itel žák m ukáže možnost kombinace cívky s 600z a cívky s 6z s jejími d sledky. Druhou cívku uvede do zkratu a p edvede možné využití ke sva ování. Následuje spole né shrnutí u iva. Zhodnocení: Prezentace umož uje u iteli efektivn využít vyu ovací hodinu a dává v tší prostor pro praktické pokusy. Je voln dostupná i pro chyb jící žáky, kterým umožní snadn ji dohnat zameškané u ivo.

337 Ro ník: Fyzika 9.ro ník ZŠ Zvukové jevy hudební nástroje 2.hodiny Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor,dvd fyzika v pokusech akustika, hudební nástroje, videa, prezentace žák Pracovní innosti, p írodopis 1.hodina 20 min, 2.hodina 45 min Na úvod vyu ovací hodiny u itel nejprve zopakuje základní pojmy akustiky. Poté žák m promítne DVD fyzika v pokusech akustika a zadá žák m samostatné projekty na p íští vyu ovací hodinu. Žáci musí zpracovat videa nebo prezentace na téma - Vyrob si sám jednoduchý hudební nástroj. Z b žn dostupných v cí si žáci musí vyrobit hudební nástroj a zahrát na n j alespo krátký úryvek písni ky. U itel m že pro ukázku promítnout n kterou z prací p edchozích žák - práce žák. V záv ru hodiny si žáci zapíší zápis do sešitu. Druhá vyu ovací hodina je celá v nována vypracovaným projekt m žák. Žáky tento projekt v tšinou velmi baví a opravdu je na co koukat. Na záv r u itel s žáky zopakuje všechny získané poznatky a pom že je ut ídit. Zhodnocení: DVD fyzika v pokusech akustika je velmi p kn zpracovanou pom ckou do výuky. Praktické projekty vedou žáky k samostatnosti a zvyšují atraktivnost p edm tu.

338 Metodické listy pro Informatiku Metody zpracoval: Mgr. Milan Jaša Ro ník: 6. 9.ro ník ZŠ Interaktivní tabule Smart, po íta, diaprojektor, pracovní a ukázkové soubory Témata: 1. Excel, seznámení s programem, ukázka vytvo ení tabulky 2. Základní matematické operace v Excelu, užití vzorc, suma, násobení 3. Excel, vytvo ení tabulky podle vzoru, graf 4. Excel, procvi ování úprav 5. Kvíz k opakování Excel 6.r. 6. Excel opakování ze 6.ro., formáty bun k, vypl ování, ady 7. Excel ady, formáty bun k, vypl ování, zvláštní formáty 8. Excel sestavení tabulky, graf - klíš ovka 9. Excel - relativní a absolutní odkazy, ozna ení nesouvislé oblasti bun k 10. Excel vytvo ení tabulky, která bude mít stanovené funkce Projekt výlet 11. Excel vytvo ení tabulky, která bude mít stanovené funkce tabulky - Projekt výlet 12. Excel vytvo ení tabulky, která bude mít stanovené funkce tabulky - Projekt výlet, ubytování, doprava 13. Excel filtr, funkce max, min, Po et2, COUNTIF 14. Excel filtr, se azování tabulky, kontrolní práce 15. Excel po ítání s asovými údaji, spot eba PHM na cest 16. Excel složit jší vzorce 17. Excel shrnutí, kontrolní práce 18. Excel spot eba energie v domácnosti, práce s listy 19. Excel spot eba vody v domácnosti, práce s listy 20. Excel vno ené funkce, práce s listy, filtry 21. Excel vložené funkce, práce s listy, zjiš ování v ku 22. Excel Práce s kartou Vývojá, vytvo ení minitestu

339 23. Práce se studiem ZonerFotostudio 14 Seznámení s programem 24. Práce se studiem ZonerFotostudio 14 Zjiš ování parametr obrázk (velikost, datum a as vzniku, použitá technika 25. Práce se studiem ZonerFotostudio 14 Jednoduché úpravy obrázk o íznutí, úpravy ervených o í 26. Práce se studiem ZonerFotostudio 14 Jednoduché úpravy obrázk P ejmenování, dopl ování obrázk arami a ráme ky 27. Práce se studiem ZonerFotostudio 14 Opakování a shrnutí u iva ze 6.r 28. ZPS 14- opakování ze 6.ro. 29. ZPS 14- Text do obrázku, obrázek do obrázku 30. ZPS 14- Zm na rozm r obrázku 31. ZPS 14- Efekty použité na obrázku 32. ZPS 14- Tisk obrázk 33. Digitální fotografie kompozice, stru né shrnutí zásad pro amatérské fotografování 34. Digitální fotografie 35. Digitální fotografie možnosti publikování fotografií - DVD promítání, vypálit CD/DVD s obrázky 36. Digitální fotografie možnost publikování fotografií, Galerie HTML, poslat em 37. Digitální fotografie záv re ná práce - zpracování a úpravy vlastních fotografií 38. Digitální fotografie expozice, výb r motivu, rozložení snímku zlatý ez 39. Základní parametry digitálního fotoaparátu plánujeme nákup 40. Digitální fotografie vycházka nafocení vlastních fotografií

340 Informatika Ro ník: 6. Excel, seznámení s programem, ukázka vytvo ení tabulky 2 vyu ovací hodiny Po íta, dataprojektor Fyzika 2x40 minut U itel nejd íve seznámí žáky se základními parametry tabulkového procesoru EXCEL Poukáže na pás karet s volbami, možnost nastavení panelu rychlého p ístupu, upozorní na možnost další podrobné volby pomocí malé šipky u v tšiny karet Práce na PC žáci si založí soubor, nau í se jej pojmenovat a uložit do své složky na disku po íta e Podle pokyn u itele potom žáci vytvá ejí tabulku. Nejd íve zkouší vkládat ísla do sloupc, poté je u itel seznámí s použitím základních matematických operací pouze okrajové, bude procvi ováno v následující hodin. Následuje seznámení s r znými formáty bun k a s jejich nastavením. P ekvapivé pro žáky je použití formátu datum, protože i po vymazání obsahu bu ky z stává formátzachován a po íta bude v bu ce zobrazovat po adové íslo dne od Žáky s touto skute ností seznámíme. Seznámíme žáky s možnostmi uložení obsahu bu ky (Enter, šipky, myš) a se zp sobem opravy údaj v bu ce (nefungují šipky k ukládání) Pozor na zápis ísla s jednotkou. U itel žák m vysv tlí, jak je možno do bu ky k íslu zapsat jednotku a žáci si zkusí zápis - nap.: C, osob, % apod. V další ásti hodiny u itel seznámí žáky se zm nou velikosti bun k, ší kou sloupce, výškou ádku Na záv r vyzkouší u itel se žáky ohrani ení a výpl #bun k. Žáci nakreslí paná ka. Rekapitulace: Žáci si procvi ízákladní operace se souborem Žáci se budou orientovat v základních parametrech Excelu Žáci procvi í vkládání dat do bun k a úpravy prost edí Excelu Výuku rozd líme na dv vyu ovací hodiny (podle úrovn d tí)

341 Informatika Ro ník: 6. Základní matematické operace v Excelu, užití vzorc, suma, násobení 1-2 vyu ovací hodiny Po íta, dataprojektor, pracovní soubor, tabule matematika 40 minut Na za átku hodiny u itel vysv tlí žák zásady vytvá ení a používání matematických operací v tabulce Excelu. Probere základní operace: s ítání, od ítání, násobení a d lení, žáci si vyzkouší dosazovat základní funkce sou et, pr m r, max., min. Po procvi ení budou žáci zpracovávat samostatn úkol. Práce na PC žáci dostanou k dispozici cvi ný soubor sklad. P ipomenou si základní operace použité v tabulce. Vyzkouší si ešení tabulky, kopírování vzorc. Žáci budou pracovat na svých po íta ích a u itel p ipomene pouze kopírování vzorc. Žáci na záv r uloží kontrolní práci na obvyklé místo Upozorn ní žáci si musí zvykat na práci s obsahem bun k nikoli s konkrétními ísly. Na záv r u itel ukáže, jak se zm ny v tabulce projeví v celkovém sou tu. Rekapitulace: Žáci se nau í používat základní matematické operace v Excelu Zpracují samostatn tabulku Žáci se budou orientovatv práci se soubory Excelu. Kopírování, otev ení a uložení v pot ebném formátu na ur ené místo v síti Žáci si v kontrolní práci ov í, jak pochopili u ivo Výuku je nutno rozd lit na dv ásti vyu ovací hodiny výklad a samostatnou práci

342 Informatika Ro ník: 6. Excel, vytvo ení tabulky podle vzoru, graf 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní soubor ukázka hotového listu s tabulkou a grafem ( soubor turisté) matematika 40 minut Práce na PC žáci dostanou k dispozici vzorový materiál. Žáci budou pracovat na svých po íta ích a u itel bude tabulku vytvá et s nimi. Pokud n kte í žáci jsou schopni pracovat samostatn, necháme je tabulku vytvo it U itel zd razní žák m zp sob svislého zarovnání nadpis sloupc tabulky. Po zápisu do všech polí tabulky spole n žáci upraví tabulku podle vzoru. Barvy bun k, ší ka sloupc, ohrani ení Po dokon ení úprav tabulky vytvo í žáci podle pokyn u itele graf. Zvolíme graf kolá ový, upozorníme, pro nesmíme do oblasti grafu zahrnout sou et všech turist. Spole n se žáky u itel provede úpravy grafu nadpis, vysv tlivky, zobrazení hodnot v procentech podílu na celku Pro žáky je to první práce s grafem v Excelu, #v nujeme jí proto náležitou pozornost Rekapitulace: Žáci si procvi ítvorbu tabulky v Excelu Žáci se budou orientovat v základních parametrech bun k, nau í se kontrolovat kone ný vzhled tabulky Žáci pomocí grafu zobrazí obsah tabulky Poznámka: Informatika je mimo jiné o sbírání, zpracování a interpretaci dat

343 Informatika Ro ník: 6. Excel, procvi ování úprav 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní soubor Matematika, Ov 40 minut Práce na PC žáci dostanou k dispozici soubor se zadáním záv re né kontrolní práce Žáci budou pracovat na svých po íta ích samostatn a u itel p ípadn nápomocen p i obtížích Žáci vytvo í tabulku v Excelu podle pokyn v souboru se zadáním záv re né kontrolní práce P ipomenout žák m, že musí dodržet všechny pokyny uvedené v zadání. Formáty bun k mohou zvolit podle své úvahy. Typ grafu: P íjmy sloupcový, výdaje kolá ový P i tvorb grafu musíme žák m pomoci s ozna ováním nesouvislé oblasti bun k. (p es Ctrl+myš ukazuje bu ky) Praktické využití u itel komentuje jednotlivé položky a žáci diskutují o možných úsporách v p ípad úmyslu stav t d m, koupit televizor nebo pra ku Žáci na záv r uloží kontrolní práci na disk H:\ do své složky a u itel práci zhodnotí Rekapitulace: #Práce je zadávána na konec práce s programem Excel v 6.ro níku jako kontrolní Žáci mají prokázat schopnost sestavit tabulku podle vzoru poskytnutého k práci Vzor je zám rn vložen do listu programu Excel jako objekt, což znemožní žák m kopírování dat a nutí je tabulku skute n vypracovat Neváháme žák m v práci pomoci p i drobných obtížích, práce by je nem la stresovat a odradit od seriózní práce na po íta i. (Od her je neodradíme!)

344 Informatika Ro ník: 6. Kvíz k opakování Excel 6.r. 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní soubor s kvízovými otázkami 25 minut Kvíz bude sloužit k opakování u iva a upevn ní znalostí po probrání tématu# Excel v 6. ro níku Práce na PC žáci dostanou k dispozici soubor s kvízovými otázkami. Žáci zpracují samostatn odpov di na kvízové otázky. U itel sleduje práci žák. Po dokon ení odpov dí v tšiny žák provede spole nou kontrolu správných odpov dí, které u itel promítá na projektoru. Pokud je to možné, správné odpov di si ov í p ímo v souboru Excel. P i zpracování odpov dí m že u itel povolit žák m zkoušet p ípadn odpov di v otev eném souboru Excelu. Rekapitulace: Žáci si procvi í na záv r tématu práci s tabulkovým procesorem Žáci si p ipomenou i klávesové zkratky, které mohou použít Bylo by žádoucí, aby si svoje odpov di mohli žáci ov it p ímo v Excelu

345 Informatika Ro ník: 7. Excel opakování ze 6.ro., formáty bun k, vypl ování, ady 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní soubor Fyzika, ekonomika 40 minut Práce na PC žáci spustí program Excel Na úvod u itel zopakuje poznatky o práci s Excelem získané v 6.ro. Zápis dat do bun k, zarovnávání, ohrani ení bun k, zm na obsahu bu ky, zm na ší ky sloupce a výšky ádku. Žáci budou pracovat na svých po íta ích a zkoušet zm ny ve svém cvi ném souboru. Po všeobecném opakování si žáci otev ou soubor Cvi ení 1 a podle pokyn provedou úpravy v souboru samostatná práce, u itel p ípadn p ipomene obtížn jší úpravy na svém po íta i a promítne žák m postup Po zopakování základních úprav p ejde u itel na další téma vypl ování, ady Žáci zkouší zapsat ady: leden, únor prosinec; pond lí, úterý ned le; pracovní dny; dny m síce; 1,2,3,; lichá ísla; po 5-ti.; definice nové ady. Pomocí ad definujeme dva sloupce po 10-ti ádcích a v dalších sloupcích vyzkoušíme sou in, sou et, rozdíl, podíl. Na záv r hodiny provede u itel shrnutí u iva Rekapitulace: Žáci si procvi í u ivo ze 6.ro níku Žáci se budou schopni vytvo it ady podle pot eby Výuka je p ípravou na práci v p íští vyu ovací hodin

346 Informatika Ro ník: 7. Excel ady, formáty bun k, vypl ování, zvláštní formáty 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní soubor Fyzika 40 minut Práce na PC žáci p ekopírují vzorový soubor do svého po íta e, otev ou jej a seznámí se s úkolem hodiny: vytvo it kopii tabulky podle vzoru Žáci spustí Excel a otev ou nový soubor, který pojmenují a uloží do své složky Žáci uspo ádají okna program na monitoru tak, aby mohli sledovat vzor a vytvá ený soubor sou asn. Na úvod u itel zopakuje poznatky o zápisu ad, formát zápisu s jednotkou ( ). Žáci poté vytvá í soubor podle vzoru, dbají na zarovnávání, ohrani ení bun k, zm na ší ky sloupce a výšky ádku. Po vytvo ení tabulky žáci vloží graf pr b hu teplot. Žáci upraví tabulku a graf tak, aby zaplnila list. V náhledu si soubor prohlédnou, p ípadn provedou další pot ebné úpravy ší ky sloupc tabulky Soubor žáci uloží na obvyklé místo ke klasifikaci Rekapitulace: Žáci si procvi ívytvá ení ad, úpravy bun k, vkládání grafu Žáci se budou snažit vytvo it tabulku p esn podle vzoru U itel vytvo ený soubor klasifikuje

347 Informatika Ro ník: 7. Excel sestavení tabulky, graf - klíš ovka 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní soubor Výchova ke zdraví 35 minut Práce na PC žáci dostanou k dispozici vzorovýsoubor. Žáci vypracují zcela samostatn kopii souboru v programu Excel podle zadání. Budou pracovat bez pomoci u itele. Po sestavení tabulky vloží do souboru graf. Jako pozadí grafu využijí žáci obrázek klíšt te. Vzhled upravené stránky bude pat it mezi kritéria hodnocení práce Po vypracování úkolu, jeho uložení k hodnocení bude provedena beseda k uvedeným údaj m U itel i žáci vyhledajíinformace o nebezpe ném onemocn ní klíš ovou encefalitidou ísla v zadání úlohy jsou p evzata z dlouhodobých statistik státního zdravotnického ústavu, zd raznit význam o kování proti této záke né nemoci Praktické využití u itel komentuje význam pé e o vlastní zdraví U itel využije tyto, p ípadn další odkazy k upozorn ní na možnosti zdroj informací o zdraví na internetu (ne jenom na Wikipedii, kterou n kte í žáci považují za jedinou možnost získávání informací) Rekapitulace: Žáci si ov í schopnost pracovat p esn podle pokyn v zadání úlohy Žáci si procvi í vyhledávání na internetu Žáci prokáží orientaci ve webových stránkách pojednávajících o problematice pé e o zdraví lov ka.

348 Informatika Ro ník: 7. Excel - relativní a absolutní odkazy, ozna ení nesouvislé oblasti bun k 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní list M 45 minut Tato vyu ovací hodina je p ípravou na p íští hodiny, ve kterých bude zpracováván samostatný projekt na využití tabulky Excelu U itel nejd ív ukáže užití odkaz na sloupec, bu ku a ukáže využití kopírování vzorc Poté se pokusíme kopírovat vzorec odkazující na jeden ur itý sloupec ( ádek) a nakonec na jednu ur itou bu ku P i kopírování vzorc dochází ke kopírování relativního odkazu na bu ky Práce na PC žáci budou procvi ovat odkaz na sloupce nebo ádky p i kopírování vzorc Žáci vyzkouší vytvo it šablonu pro malou násobilku využijeme smíšený odkaz P i záv re ném shrnutí by žáci m li být schopni vysv tlit d vody použití odkaz na ur itý sloupec, ádek nebo konkrétní bu ku Rekapitulace: U ivo pat í k nejobtížn jším pro žáky v tomto ro níku a bude t eba se k tomuto tématu vracet pr b žn i v p íštích ro nících Žáci se budou orientovat ve vzájemných vztazích mezi bu kami

349 Informatika Ro ník: 7. Excel vytvo ení tabulky, která bude mít stanovené funkce Projekt výlet 1. ze t í vyu ovacích hodin Po íta, dataprojektor, pokyny k práci# zem pis, matematika 35 minut V této vyu ovací hodin se žáci seznámí se zadáním projektu. P i rozhovoru s vyu ujícím stanoví strategii p íštích hodin a p ipraví první ást tabulky. U itel žák m p edvede p íklad zpracování tabulky a ukáže její využití. Protože se jedná o rozsáhlejší projekt, je t eba nejd íve stanovit strategii postupu vytvá ení tabulky Úkolem této hodiny bude vytvo it první ást tabulky, na kterou budou navazovat další ásti Práce na PC žáci budou používat odkazy na sloupce nebo ádky p ípadn absolutní odkazy p i kopírování vzorc Rekapitulace: Pro žáky je zpracování tohoto tématu obtížné, protože poprvé sami zpracovávají v Excelu tabulku, která musí vykazovat zadané funkce. Žáci mají snahu používat místo odkaz na bu ky konkrétní ísla, a tím se vlastn p ipravují o možnost fungování tabulky s jiným zadáním. Žáci musí postupn ov ovat v pr b hu tvorby tabulky práv užití odkaz na bu ky Žáci se budou orientovatve vzájemných vztazích mezi bu kamia uv dom le je využívat U itel v nuje dostatek asu seznámení se zadáním a diskusi k n mu. Vysv tlí žák m d ležitost strategie p i vytvá ení tabulky.

350 Informatika Ro ník: 7. Excel vytvo ení tabulky, která bude mít stanovené funkce tabulky - Projekt výlet 2.ze t í vyu ovacích hodin Po íta, dataprojektor, pokyny k práci zem pis, matematika, domácnost 35 minut U itel p ipomene žák m zadání a zd razní pot ebu dodržet pokyny. P i rozhovoru s žáky dohodnou další strategii a p ipraví druhou ást tabulky. Žáci sestaví v této hodin jídelní ek a do tabulky doplní seznam potravin v po tech kus a cenách Úkolem této hodiny bude vytvo it druhou ást tabulky, na kterou budou navazovat další ásti Neustále nutíme žáky kontrolovat vazby v tabulce a jejich zm ny. Žáci budou používat absolutní odkaz na po et ú astník a po et skupin - stan Rekapitulace: Žáci musí postupn ov ovat v pr b hu tvorby tabulky práv užití odkaz na bu ky Žáci se budou orientovat ve vzájemných vztazích mezi bu kami a uv dom le je využívat U itel v nuje dostatek asu seznámení s dalším postupem vytvá ení tabulky a diskusi k n mu. Žáci si do p íští hodiny up esní ceny potravin, p ípadn je opraví v tabulce

351 Informatika Ro ník: 7. Excel vytvo ení tabulky, která bude mít stanovené funkce tabulky - Projekt výlet, ubytování, doprava# 3.ze t í vyu ovacích hodin Po íta, dataprojektor, pokyny k práci zem pis, matematika, domácnost 35 minut U itel p ipomene žák m p i rozhovoru další strategii a p ipraví t etí ást tabulky Žáci doplní v této hodin dopravu a poplatky v kempu, do tabulky doplní seznam spoj použitých p i cestách na místo kempování a zp t Úkolem této hodiny bude zjistit poplatky v míst pobytu, vyhledat atraktivní místa vhodná k návšt v na této výprav (zámek, hrad, významné místo, p írodní památka..) Neustále nutíme žáky po každém dopln ní tabulky kontrolovat vazby v tabulce a jejich zm ny. Žáci se seznámí s vyhledáváním dopravních spoj na internetu i v lokálním programu IDOS Rekapitulace: Žáci musí postupn ov ovat v pr b hu tvorby tabulky práv užití odkaz na bu ky Žáci se budou orientovat ve vzájemných vztazích mezi bu kami a uv dom le je využívat U itel na za átku hodiny p ipomene další postup vytvá ení tabulky a po diskusi nazna í další pokra ování Pokud žáci nestihnou dokon it tabulku v této hodin, mohou turistické cíle doplnit v p íští hodin, kdy bude provedeno hodnocení práce

352 Informatika Ro ník: 8. Excel filtr, funkce max, min, Po et2, COUNTIF 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní soubor Knihovna z metodického portálu RVP matematika 1 x 45 minut Práce na PC žáci dostanou k dispozici pracovní soubor Knihovna. U itel je seznámí se základními vzorci použitými v této úloze. Žáci pod vedení u itele provádí požadované úpravy ve svém souboru na svých po íta ích a u itel práci provází komentá em Praktické využití u itel komentuje možnosti používaných funkcí U itel seznámí žáky s použitím filtru a žáci vyzkouší filtrování dat podle zadaných kritérií Práce s funkcemi je d ležitá pro žáky z d vodu pochopení významu Excelu oproti zpracování statistických údaj v klasické tabulce bez použití pokro ilejších funkcí V oddílu statistika by se žáci m li pokusit vybrat p íslušnou funkci sami. Teprve po p ijetí návrh a diskusi o nich u itel doporu í vhodnou funkci. Žáci na záv r kontrolují práci podle promítaného vzoru - výsledky. Rekapitulace: Žáci si procvi í práci s pokro ilejšími funkcemi Excelu Žáci se budou orientovat v základních statistických funkcích Excelu# Práce slouží jako cvi ná, výsledky se nehodnotí U itel p ipraví pro žáky pouze soubor se zadáním, listy s výsledky žák m ukáže až po ukon ení práce s listem, p ípadn po jednotlivých krocích

353 Informatika Ro ník: 8. Excel filtr, se azování tabulky, kontrolní práce 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní soubor Sout ž mladý zahrádká matematika 1 x 45 minut Práce na PC žáci dostanou k dispozici pracovní soubor Mladý zahrádká - zadání. U itel je seznámí se základními úkoly v této úloze. Žáci samostatn provádí požadované úpravy ve svém souboru na svých po íta ích a u itel práci pr b žn kontroluje Žáci použijí filtr a vyzkouší filtrování dat podle zadaných kritérií Žáci se adí ú astníky sout že podle pokyn Poté vytvo í další listy a doplní do nich požadované údaje Žáci na záv r uloží svou práci ke klasifikaci na ur ené místo disku Rekapitulace: Žáci si procvi í práci s pokro ilejšími funkcemi Excelu Žáci budou samostatn podle pokyn upravovat tabulku Excelu Práce slouží jako klasifika ní, výsledky se hodnotí U itel p ipraví pro žáky pouze soubor se zadáním, listy s výsledky žák m ukáže až po ukon ení práce a vysv tlí p ípadn problémová místa ešení

354 Informatika Ro ník: 8. Excel po ítání s asovými údaji, spot eba PHM na cest 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní soubor Cesta na dovolenou matematika 1 x 45 minut Práce na PC žáci dostanou k dispozici pracovní soubor Cesta na dovolenou. U itel p ipomene základní vzorce použité v této úloze. Žáci potésamostatn provádí požadované úpravy ve svém souboru na svých po íta ích, u itel up esní výpo et asu jízdy (!), práci provází komentá em Praktické využití nové je využití jednotek asu ve výpo tech Krom výpo t v tabulce je t eba využít p íklad a poukázat na finan ní náro nost cestování a nutnost dob e plánovat finan ní výdaje. P ipomenout možnost Plánování trasy v mapách Seznamu Žáci na záv r odevzdají práci k vyhodnocení standardním zp sobem. Rekapitulace: Žáci si procvi ípráci s asovými výpo ty v Excelu Žáci se orientují v základních funkcích #Excelu, využijí je p i výpo tech Práce slouží jako malá kontrolní práce, výsledky se hodnotí U itel p ipraví pro žáky pouze soubor se zadáním, listy s výsledky žák m ukáže až po ukon ení práce

355 Informatika Ro ník: 8. Excel složit jší vzorce 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní soubor Složit jší vzorce matematika 1 x 45 minut Práce na PC žáci dostanou k dispozici pracovní soubor Složit jší vzorce. U itel postupn vysv tlí funkce uvedené na jednotlivých listech cvi ného souboru Žáci sou asn zkouší užití t chto funkcí ve svém souboru, u itel up esní práci se vno enými funkcemi, práci provází komentá em Uvedené jsou funkce: druhá a t etí mocnina i odmocnina, nejmenší spole ný násobek, výpo et Pythagorovy v ty, p evod arabských na ímská ísla, vno ené funkce, funkce RANK po adí Praktické využití výpo ty v matematice Po procvi ení tématu, u itel se žáky spole n doplní tabulku s p íkladem výsledky závod Práce slouží k nácviku funkcí uvedených v p íkladu Rekapitulace: Žáci si procvi í práci se složit jšími výpo ty v Excelu Žáci se orientují v základních funkcích Excelu, využijí je p i výpo tech Úloha slouží k nácviku uvedených funkcí. Bude t eba p ipravit výpo ty v Excelu p ipomenutím matematických vzorc pro výpo et obvodu kružnice, výpo et Pythagorovy v ty Práci lze rozd lit na dv vyu ovací hodiny podle úrovn skupiny U itel p ipraví pro žáky soubor se zadáním, v práci postupuje spole n se žáky

356 Informatika Ro ník: 8. Excel shrnutí, kontrolní práce 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní soubor Klasifikace žák matematika 1 x 35 minut Práce na PC žáci dostanou k dispozici pracovní soubor - Klasifikace žák Žáci doplní vzorce do ozna ených bun k Žáci používají funkce, jejichž užívání bylo probíráno v minulých hodinách Uvedené jsou funkce: Pr m r, po et ádk, po et sloupc, Po et známek, sou et známek, nejlepší a nejhorší pr m r, se adit podle p íjmení Praktické využití výpo ty v praxi Po procvi ení tématu, u itel se žáky spole n doplní tabulku s p íkladem výsledky závod Práce slouží k prov ení užití funkcí uvedených v p íkladu Rekapitulace: Žáci prokáží znalost funkcí a jejich užití p i výpo tech v Excelu Úloha slouží ke klasifikaci práce žák U itel p ipraví pro žáky soubor se zadáním U itel hodnotí p esné spln ní zadání úlohy Možné ešení je uvedeno v souboru Klasifikace žák - ešení #

357 Informatika Ro ník: 9. Excel spot eba energie v domácnosti, práce s listy 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní soubor 4-bytovka Fyzika, matematika 2 x 45 minut Práce na PC žáci dostanou k dispozici studijní materiál. U itel seznámí žáky se základními pojmy spot eby energie, zdroje informací Žáci budou pracovat na svých po íta ích samostatn, informace budou ov ovat na internetu U itel i žáci vyhledají v cenících podrobn jší informace o cenách elekt iny a plynu, porovnávají ceny od r zných dodavatel Praktické využití u itel komentuje úspory p i p echodu k jinému dodavateli, jistá úskalí malých dodavatel, pokuty za p echod k jinému dodavateli apod. Na základ poznatk získaných p i p íprav žáci vypl ují tabulku. Žáci na záv r kontrolní práci uloží na obvyklé místo ke klasifikaci. Rekapitulace: Žáci si procvi í vyhledávání na internetu, seznámí se s informacemi o cenách energie Žáci se budou orientovat v základních parametrech spot eby, zhodnotí výši spot eby a dopad na rodinný rozpo et Žáci jsou vyzváni k diskuzi o možných úsporách energie zateplení bytu, vým na zastaralých spot ebi nov jšími s lepšími parametry spot eby, vým na žárovek za jiné zdroje, vypínání spot ebi, šet ení vodou

358 Informatika Ro ník: 9. Excel spot eba vody v domácnosti, práce s listy 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní soubor voda Matematika, ekonomika v domácnosti 45 minut Práce na PC žáci dostanou k dispozici studijní materiál a pracovní soubor. U itel seznámí žáky se základními pojmy spot eby energie, zdroje informací, ceníky vodárenské spole nosti si najdou žáci v pr b hu ešení Žáci budou pracovat na svých po íta ích samostatn, informace budou ov ovat na internetu U itel i žáci vyhledají v cenících podrobn jší informace o cenách vody a porovnávají ceny v r zných regionech Praktické využití u itel komentuje úsporná opat ení, které žáci navrhují. Na základ poznatk získaných p i p íprav žáci vypl ují tabulku. V cenících vodného pro naše m sto nejsou uvažované dvojí ceny pro odb ratele v domácnostech. U itel m že doplnit úlohu úkoly o p epo ítání tabulky s aktuálními cenami, spo ítat, kolik nap. stojí napušt ní zahradního bazénu a vým na vody b hem sezóny apod. Žáci na záv r kontrolní práci uloží na obvyklé místo,práce slouží jako cvi ná. Rekapitulace: Žáci si procvi í vyhledávání na internetu, seznámí se s informacemi o cenách vodného Žáci se budou orientovat v základních parametrech spot eby, zhodnotí výši spot eby a dopad na rodinný rozpo et Žáci jsou vyzváni k diskuzi o možných úsporách vody sprchování, vým na zastaralých spot ebi nov jšími s lepšími parametry spot eby (pra ka, my ka), šet ení vodou, dvoj inné splachova e WC, kapající kohoutek, využití pákových baterií

359 Informatika Ro ník: 9. Excel vno ené funkce, práce s listy, filtry 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní soubor známkování testu Matematika, 45 minut Práce na PC žáci dostanou k dispozici pracovní soubor zadání známkování testu. U itel seznámí žákys vytvá ením vno ené funkce podmínky KDYŽ Žáci budou pracovat na svých po íta ích samostatn, Na kart Když si procvi í žáci nastavení filtru podle jména, po tu bod i podle výsledk - prosp l V první ásti na listu Když si žáci p ipomenou funkci podmínky KDYŽ. U itel i žáci rozt ídí zadání do dvou ástí: Prosp l a Neprosp l. Poté p ekopírují žáky, kte í prosp li do listu Známkování a tam provedou oznámkování výsledk podle kritérií bodového hodnocení Praktické využití u itel komentuje zp sob vytvá ení vno ené funkce. Po p id lení známek ješt se adí žáky podle výsledk od nejlepšího Žáci na záv r kontrolní práci uloží na obvyklé místo. Rekapitulace: Žáci si procvi ípoužití logické funkce Když, seznámí se s použitím filtr a použitím vno ených funkcí Je t eba žák m n kolikrát vysv tlit princip postupného sestavování vno ené funkce. D ležité je také p ipomenout nastavení absolutního odkazu na bu ku pomocí klávesy F4

360 Informatika Ro ník: 9. Excel vložené funkce, práce s listy, zjiš ování v ku 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní soubor -Zájezd Matematika, 45 minut Práce na PC žáci dostanou k dispozici pracovní soubor Zájezd. U itel p ipomene žák m vytvá ení vno ené funkce podmínky KDYŽ Žáci budou pracovat na svých s pomocí u itele. Na listu za azení - zadání si procvi í žáci zjišt ní v ku - funkce =ROK(Dnes()) Podle listu ceník poté vyhodnotí a zapíšou cenu zájezdu pro jednotlivé v kové kategorie. U itel i žáci kontrolují svoji práci s listem za azení Poté žáci pokra ují v p ehledu po tu cestujících v jednotlivých v kových kategoriích (využití funkce Countif) Praktické využití u itel komentuje zp sob vytvá ení vno ené funkce. Žáci na záv r kontrolní práci uloží na obvyklé místo. Práce je hodn náro ná na pozornost p i zadávání vzorc. Nedoporu uji klasifikovat p ísn, dob e motivovat žáky! Rekapitulace: Žáci si procvi í použití logické funkce Když, seznámí se s použitím funkce countif a použitím funkcí pro výpo et asu Je t eba žák m n kolikrát vysv tlit princip postupného sestavování vno ené funkce. D ležité je také p ipomenout nastavení absolutního odkazu na bu ku pomocí klávesy F4#

361 Informatika Ro ník: 9. Excel Práce s kartou Vývojá, vytvo ení minitestu 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní soubor Minitest VT Matematika, 45 minut Práce na PC žáci dostanou k dispozici pracovní soubor Minitest jako ukázku U itel nejd íve vysv tlí žák m, jak se používají jednotlivé prvky formulá e, na cvi ném listu. Poté žák m zadá úkol vytvo it minidotazník podle vzoru. Žáci budou pracovat na svých po íta ích s malou pomocí u itele. Nau í se vkládat jednotlivé prvky formulá e, na listu 2 vytvo í pom cky pro správnou funkci prvk formulá e, na t etím listu potom vytvo í vyhodnocení minitestu U itel i žáci kontrolují svoji práci se vzorovým souborem Použití jednotlivých prvk u itel nazna í, žáci pracují co nejvíce samostatn Praktické využití u itel komentuje zp sob vytvá ení jednotlivých prvk formulá e Žáci na záv r kontrolní práci uloží na obvyklé místo. Práce je pro žáky neobvyklá, náro ná na pozornost p i zadávání vzorc, pracují s listy. Rekapitulace: Žáci si procvi í použití logické funkce Když, seznámí se s vkládáním jednotlivých prvk formulá e Je t eba, aby si žáci nejd íve n kolikrát vyzkoušeli jednotlivé prvky dotazníku. Ovládací prvky formulá e najdeme na kart Vývojá, kterou musíme nejprve aktivovat: Klikn te na kartu Soubor.V ástinápov da klikn te na tla ítko Možnosti.Klikn te na položku P izp sobit pás karet. V seznamu P izp sobit pás karet zaškrtn te polí ko Vývojá.

362 Informatika Ro ník: 6. Práce se studiem ZonerFotostudio 14 Seznámení s programem 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, program ZPS14 Fyzika, Vv 40 minut Práce na PC žáci se postupn seznámí s programem na komplexní úpravu fotografií Žáci budou pracovat na svých po íta ích a u itel bude základní parametry programu vysv tlovat a p edvád t pomocí projektoru U itel popíše úvodní stránku programu. Vysv tlí základní režimy programu: Správce, Prohlíže a Editor, nau í se p epínat mezi nimi U itel i žáci vyhledají obrázky pomocí navigátoru U itel seznámí žáky se zp sobem získávání obrázk. S p enosem obrázk z digitálního fotoaparátu do po íta e Žáci si prohlédnou sérii fotografií, které budou používat p i práci, pomocí Správce si fotografie p ekopírují do svého po íta e Rekapitulace: Žáci si procvi í vyhledávání fotografií ve školní síti i na internetu Žáci se budou orientovat v základních volbách programu Žáci vyzkouší použití programu k vyhledání a kopírování digitálních fotografií. S programem budeme pracovat dlouhodob, je žádoucí dob e procvi it orientaci v základních nabídkách programu. S jeho funkcemi se budeme seznamovat postupn. Zmíníme se o d ležitosti tohoto tématu s digitální fotografií pracuje skoro každý.

363 Informatika Ro ník: 6. Práce se studiem Zoner Fotostudio 14 Zjiš ování parametr obrázk (velikost, datum a as vzniku, použitá technika 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, program ZPS14 Fyzika, Vv 40 minut Práce na PC žáci se postupn seznámí se zjiš ováním parametr obrázk v programu ZPS 14 Žáci budou pracovat na svých po íta ích a u itel bude základní poznatky vysv tlovat a p edvád t pomocí projektoru U itel nejprve po spušt ní programu p ipomene p epínání mezi režimy. U itel i žáci vyhledají obrázky pomocí navigátoru U itel seznámí žáky s významem informací o obrázcích. Obrázky získávané z digitálního fotoaparátu po p enosu do po íta e mají informace v pomocném souboru EXIF. Tyto informace m žeme dodate n vyhledat a zjistit informace o dob vzniku obrázku, o jeho velikosti Žáci si prohlédnou sérii fotografií z pomocného souboru a zjistí si informace o velikosti. Po prohlédnutí obrázk vyvodí záv r pro praxi týkající se velikosti obrázku Malé rozlišení do textu, v tší rozlišení celostránkový tisk Rekapitulace: Žáci si procvi í ovládání programu ZPS14 v režimu Správce Žáci se budou orientovat v základních informacích o obrázcích Žáci zjistí význam velikosti obrázku pro jeho použití - viz p íklady ve cvi ném souboru digitálních fotografií. U itel ukáže žák m možnost o íznutí obrázku, žáci si o ez vyzkouší a ov í zm nu velikosti souboru

364 Informatika Ro ník: 6. Práce se studiem Zoner Fotostudio 14 Jednoduché úpravy obrázk o íznutí, úpravy ervených o í 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, program ZPS14, digitální fotoaparát Vv 40 minut Práce na PC u itel postupn vysv tlí jednotlivé techniky, p edvede je s pomocí projektoru a žáci sou asn samostatn pracují na úpravách obrázk v programu ZPS 14 U itel nejprve po spušt ní programu vysv tlí pot ebné nástroje ikony o íznutí a odstran ní ervených o í U itel i žáci vyhledají obrázky pomocí navigátoru U itel seznámí žáky s významem vhodného pom ru stran pro další p ípadný tisk obrázk. P i vkládání obrázk do dokumentu máme možnost vybrat formát podle vlastního uvážení. Žáci se u í upravovat obrázky ze vzorového souboru, p ípadn použijeme obrázky získané z digitálního fotoaparátu nebo mobilního telefonu Dokreslování snímk je možné provád t v režimu Editor retušovací št tec, št tec a guma Rekapitulace: Žáci si procvi íovládání programu ZPS14 v režimu Správce Žáci se budou orientovat v základních informacích o formátech fotografií Žáci vyzkouší o ez snímk bez zvláštních nárok na bezpodmíne né dodržování pravidel umíst ní objekt na snímcích (zlatý ez apod.) # Upozorn ní: pokud používáme fotografie spolužák, dbáme na slušné zacházení s výtvory, provedeme pou ení o šikan a obt žování. Upravené obrázky žáci smažou.

365 Informatika Ro ník: 6. Práce se studiem Zoner Fotostudio 14 Jednoduché úpravy obrázk P ejmenování, dopl ování obrázk arami a ráme ky 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, program ZPS14, digitální fotoaparát Vv 40 minut Práce na PC u itel postupn vysv tlí jednotlivé techniky, p edvede je s pomocí projektoru a žáci sou asn samostatn pracují na úpravách obrázk v programu ZPS 14 U itel i žáci vyhledají obrázky pomocí navigátoru U itel nejprve po spušt ní programu zopakuje postup z minulé hodiny - o íznutí a odstran ní ervených o í U itel seznámí žáky s postupem p i p ejmenování obrázk a jejich t íd ním do složek. Žáci se u í ukládat obrázky ze vzorového souboru a p itom si vytvá í vhodné adresá e (složky) U itel vysv tlí žák m dopl ování obrázk o áry a ráme ky. Zlepšení estetického dojmu, zvýrazn ní okraj Dokreslování snímk je možné provád t v režimu Editor retušovací št tec, št tec a guma # Rekapitulace: Žáci si procvi í ovládání programu ZPS14 v režimu Správce Žáci se budou orientovat v základních informacích o formátech fotografií Žáci vyzkouší orámování snímk. Možné hrubé estetické proh ešky u itel opravuje U itel ukáže žák m možnost orámování obrázku, žáci si totéž vyzkouší a ov í na svém po íta i Úpravy obrázk lze provád t i v jiných programech, nap. využíváme program Zoner Callisto od stejného výrobce software Upozorn ní: pokud používáme fotografie spolužák, dbáme na slušné zacházení s výtvory, provedeme znovu pou ení o šikan a obt žování. Upravené obrázky žáci smažou. Se základními estetickými pravidly p i fotografování se žáci seznámí pozd ji.

366 Informatika Ro ník: 6. Práce se studiem Zoner Fotostudio 14 Opakování a shrnutí u iva ze 6.r 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, program ZPS14 Vv, fyzika 40 minut Práce na PC u itel zadává úkoly k procvi ování probrané látky Žáci podle pokyn u itele m ní velikost oken programu, nau í se vrátit program v p ípad nouze do výchozích nastavení U itel i žáci vyhledají cvi né obrázky pomocí navigátoru, zkopírují na sv j disk Na obrázcích provedou probírané úpravy o ez, redukci ervených o í, orámování a dokreslování. V diskusi s vyu ujícím posoudí vhodnost použití obrázk k r zným ú el m (logo, pohlednice, celostránkový tisk, vložení do textu na stránce apod.) Žáci uvedou, kde lze na internetu hledat vhodné obrázky U vybraných obrázk žáci ur ují dobu jejich vzniku, velikost Na záv r m žeme n který ze snímk použít jako tapetu. (Správce-Publikovat-Tapeta; pozor na pom r stran zobrazovacího za ízení a obrázku) Rekapitulace: Žáci si procvi íovládání programu ZPS14 v režimu Správce a Editor Žáci prokáží schopnostorientovat se v základních informacích o formátech fotografií Žáci vyzkouší vyhledání vhodných snímk na dané téma (nap. zubr evropský, nebo nap.milí s tím, že se pokusí vysv tlit co to slovo vlastn ozna uje) Na záv r u itel žák m p ipomene, že úpravy fotografií lze provád t i v programech neplacených. Jako p íklad m žeme uvést InfranView, p ímo v opera ním systému Windows lze provád t n které úpravy v programu Windows Live Fotografie, dále v programu Picasa, Gimp, PhotoFiltre a dalších Na záv r p ipomeneme pou ení pro práci s fotografiemi na webu. Bu me obez etní, co na internet ukládáme a opatrn s fotografiemi, které mohou ponižovat nebo zesm š ovat spolužáky!

367 Informatika Ro ník: 7. ZPS 14- opakování ze 6.ro. 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, doporu eno - sada vybraných obrázk Fyzika, Vv 45 minut Práce na PC u itel zadává úkoly k procvi ování probrané látky Na obrázcích provedou probírané úpravy o ez, redukci ervených o í, orámování a dokreslování. V diskusi s vyu ujícím posoudí vhodnost použití obrázk k r zným ú el m (logo, pohlednice, celostránkový tisk, vložení do textu na stránce apod.) Žáci budou pracovat na svých po íta ích na souboru fotografií p ipravených p edem P i opakování u itel použije do cvi ného souboru fotografií i n které oto ené o 90 Žáci zkouší obrátit fotografie v režimu Správce, Prohlíže i Editor. Pou ení: P ed prohlížením fotografií upravíme nejd íve polohu obrázk P i o ezu zachováváme pom r stran Se žáky procvi íme i orámování obrázku Po zopakování d ív jšího u iva nau íme žáky promítat obrázky: Volba Správce- Publikovat s nastavením. Vysv tlíme žák m význam jednotlivých odkaz : Zobrazení-Volby Hudba Záhlaví a zápatí Efekty Žáci na záv r vyzkouší r zná nastavení programu p i promítání. Rekapitulace: Žáci se budou orientovat v základních nabídkách programu ZPS 14 Žáci p i opakování prokáží základní znalosti p i ovládání programu Výuku je možno p etáhnout do úvodu další hodiny

368 Informatika Ro ník: 7. ZPS 14- Text do obrázku, obrázek do obrázku 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, doporu eno - sada vybraných obrázk Vv 45 minut Práce na PC U itel vysv tlí postup p i vkládání textu a obrázku do obrázku Žáci na obrázcích provedou probírané úpravy Žáci budou pracovat na svých po íta ích na souboru fotografií p ipravených p edem U itel zadává úkoly k procvi ování probrané látky Pozor p i vkládání obrázku do obrázku musíme dbát na velikost fotografií. V p ípad, že nemáme vhodnou velikost vkládaného obrázku, musíme žák m ukázat postup p i zmenšení fotografie P i vkládání textu vyzkoušíme zm nu polohy textu i zm nu parametr textu (velikost, barva, odsazení vertikální i horizontální, pozadí textu) Se žáky procvi íme i vložení více nápis na fotografii# U itel p ipomene žák m nevratnost této úpravy. Jakmile prob hnou úpravy obrázku a jsou uloženy, nelze už vrátit úpravy zp t Žáci na záv r vyzkouší r zná nastavení vkládání obrázku Rekapitulace: Žáci se budou orientovat v základních nabídkách programu ZPS 14 Žáci p i opakování prokáží základní znalosti p i ovládání programu P i výuce je nutno upozornit na nevratnost n kterých proces. Proto vysv tlíme žák m d ležitost práce s kopiemi originál a nutnost zálohování jako prevence p ed ztrátou dat. N které obrázky m žeme opakovat a znovu nafotit. N které jsou jedine né a mohou být navždy ztracené.

369 Informatika Ro ník: 7. ZPS 14- Zm na rozm r obrázku 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, doporu eno - sada vybraných obrázk Vv, používání internetu 45 minut Nejd íve u itel p ipomene zp sob, jak zjistíme velikost obrázku, jaké jednotky k tomu používáme Práce na PC U itel vysv tlí postup p i zm n rozm r obrázku. Žáci budou pracovat na svých po íta ích na souboru fotografií p ipravených p edem U itel zadává úkoly k procvi ování probrané látky Nastavíme režim SPRÁVCE. Ve volb Upravit m žeme zadávat zm nu velikosti obrázk, sledujeme velikost tiskových rozm r Pozor na zatržítko Zachovat proporce pokud toto zatržítko použijeme, sta í zm nit jenom jeden rozm r, druhý se dopo ítá automaticky. Naopak pokud zatržítko nepoužijeme, m žeme nep irozen deformovat obrázek. Op t žáky upozorníme, že zmenšení obrázku m že znamenat nenapravitelnou ztrátu dat Se žáky procvi íme úpravu více fotografií a p i jejich následné prohlídce posoudíme zm nu kvality. Rekapitulace: Žáci se budou orientovat v dalších nabídkách programu ZPS 14 P i výuce je nutno upozornit na nevratnost n kterých proces. Proto vysv tlíme žák m d ležitost práce s kopiemi originál a nutnost zálohování jako prevence p ed ztrátou dat.

370 Informatika Ro ník: 7. ZPS 14- Efekty použité na obrázku 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, doporu eno - sada vybraných obrázk Vv, používání internetu 45 minut Nejd íve u itel vysv tlí postup p i použití efekt na obrázku Práce na PC U itel p edvede postup p i použitíe fekt obrázku Žáci budou pracovat na svých po íta ích na souboru fotografií p ipravených p edem U itel zadává úkoly k procvi ování probrané látky Nastavíme režim EDITOR. Ve volb Efekty m žeme zkoušet volbu efekt na obrázcích, sledujeme výsledné zm ny obrázk (efekt je kolem t iceti, je t eba vyzkoušet všechny) Žáci vyzkouší postupn na r zných obrázcích efekty a uvažují, kde by se daly využít # Rekapitulace: Žáci se budou orientovat v dalších nabídkách programu ZPS 14 U itel musí trochu usm r ovat práci žák, práce je velmi zaujme, jsou schopni pracovat p ekotn bez zám ru. M li by zkusit upravovat fotografie s jistým zám rem. U itel m že mezi žáky uspo ádat sout ž o nejvtipn jší nejpoveden jší úpravu

371 Informatika Ro ník: 7. ZPS 14- Tisk obrázk 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, doporu eno - sada vybraných obrázk Vv, p íprava referát do r zných p edm t 45 minut Nejd íve u itel vysv tlí princip tisku obrázk pomocí programu ZPS. Nastavíme režim SPRÁVCE-Publikovat-Tisk a export Tisknout m žeme po vybrání obrázk ze sady do tzv. Šablony tzn., že obrázek r zných rozm r je vytišt n do standardních rozm r Musíme zm nit typ šablony a další parametry Tisknout vyzkoušíme také indexové tisky Zajímavá je možnost tisku do Pdf souboru, který poté m žeme odeslat mailem nebo p ípadn vytisknout na tiskárn U itel zadává úkoly k procvi ování probrané látky Není d ležité upravovat velikost obrázk na konkrétní hodnotu, stejn se vytiskne podle šablony Žáci vyzkouší postupn tisk r zných obrázk a sledují výsledek porovnáním nap. soubor Pdf Rekapitulace: Žáci se budou orientovat v dalších nabídkách programu ZPS 14 U itel musí vysv tlit princip tisku pomocí šablon. Vysv tlit také postup, jak získáme obrázek ur itých rozm r

372 Informatika Ro ník: 8. Digitální fotografie kompozice, stru né shrnutí zásad pro amatérské fotografování 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, sada fotografií Fyzika 1 x 45 minut Práce na PC Žáci dostanou k dispozici sadu fotografií. Seznámí se se základními zásadami kompozice obrazu. Žáci budou pracovat na svých po íta ích a u itel bude základní parametry kompozice vysv tlovat pomocí dataprojektoru stejn tak upozorní na nej ast jší chyby Obli ej-fo te z p im ené vzdálenosti, p íliš blízký snímek deformuje tvary a proporce, vhodn volte umíst ní a pozadí, odstra te rušivé p edm ty Srovnání horizontu držte správn fotoaparát, zvlášt u vysokých p edm t (kostely, v že, budovy padající). Vhodný je p im ený odstup, pokud to lze Hloubka ostrosti byla probírána v samostatném tématu. Malé hloubky ostrosti lze naopak využít k vytvo ení pozadí pro hlavní motiv Pohyb- chceme nebo nechceme zd raznit pohybové prvky na obrázku podle toho volíme delší nebo kratší as expozice Pro snímky krajiny nebo budov si vybírejte vhodný as pokud lze p izp sobte se po así a denní dob. Snímky p i velmi podmra ené obloze a naopak za prudkého slunce postrádají plastické vykreslení stín Na ulici se p izp sobte provozu, snažte se p edvídat rušivý pohyb. Pozor na focení konkrétních osob nemuselo by být vždy p íjemné dodate né vysv tlování Volte vhodné rozlišení pro kvalitní snímky, zvlášt pokud by bylo t eba pozd ji provád t vý ez nebo snímek zv tšovat Po kejte na ádné zaost ení objektu fotoaparátem nebo si dop edu namá kn te ost ení, nap íklad p i pohybujících se objektech nebo snímcích d tí a zví at. M žete pozd ji ihned spustit spouš Dejte pozor na odlesky na plochách jako nap. brýle, sklen né výpln nebo okna. Zvolte vhodný úhel záb ru zvlášt p i focení s bleskem P i focení d tí se snažte nefotit z velké výšky, ale z úrovn d tské postavy P i zám rném focení skupiny osob uspo ádejte osoby p ehledn, ud lejte rad ji opakovaný snímek Pro focení za extrémních okolností nejd íve nastudujte pe liv možnosti vašeho p ístroje. Nap. p i focení málo osv tlené scény, focení m síce nebo hv zd, focení vody, duhy, sví ky, no ních fotografiích, oh ostroje Nezapome te na p ípravu k fotografování náhradní zdroje energie, záložní pam ové karty, stojan Snímky zkopírujte z pam ové karty do po íta e. Promažte nekvalitní a nepovedené. P ed úpravami fotografií prove te zálohu a teprve potom d lejte úpravy. M jte stále na pam ti, že n které úpravy fotografií jsou nevratné! Moderní fotoaparáty umož ují nafotografovat velké množství obrázk jak z hlediska spot ebované energie, tak z hlediska úložné kapacity pam ových médií. Toho využijte, nafo te víc pohled za r zných okolností, vzdálenosti a s r zným nastavením fotoaparátu. Nepovedené potom smažte, v informacích o fotografii se snažte najít p í inu nepovedeného snímku nevhodný as, clona, vzdálenost, osv tlení Získáváte tak zkušenosti pro budoucí práci U itel i žáci vyhledají webové stránky s tématy digitální fotografie a prohlédnou si názory profesionálních i amatérských fotograf. Praktické využití u itel seznámí žáky s úkoly na pracovním listu; žáci budou vyhledávat informace na webových stránkách dle pokyn na pracovním list a budou zapisovat p ímo do dokumentu (jídelní ek, úsp chy ve sportu, suplování, rozvrh, omluvenka) Žáci uloží dokument na server disk H, informatika, složka žáka; zde bude k dispozici u iteli k provedení hodnocení. Rekapitulace: Žák m shrneme zásady pro dobrou amatérskou fotografii Žáci vyhledají zdroje vhodné pro dodate né samostudium pro zájemce o fotografii N které p íklady web : Doporu ení: Následující vyu ovací hodinu v nujeme vycházce po m st (okolí). Zadáme úkol: vyfotografovat si budovu, obli ej, skupinu, krajinu, makrofotografii. Po návratu budeme fotografie zpracovávat.

373 Informatika Ro ník: 8. Digitální fotografie 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, r zné fotografie Fyzika 1 x 35 minut Práce na PC Žáci dostanou k dispozici studijní materiál p ipravené ukázky fotografií. Seznámí se se základními pojmy digitální fotografie. Žáci budou pracovat na svých po íta ích a u itel bude základní parametry digitálního i klasického fotografování uvád t na p íkladech clona, as, hloubka ostrosti, senzory na snímání, velikost snímacího ipu, rozlišení, zoom, citlivost, druhy pam tí pro ukládání dat. Žáci vyzkouší praktickou ukázku, možno i nap. školním h išti nebo zahrad Žáci se seznámí s nej ast jšími za áte nickými chybami p i fotografování prudký pohyb p i stisku spoušt, nezaost ení snímku, nedbalý výb r motivu, protisv tlo, rychlý pohyb fotografovaného objektu, fotografování v nep íznivých sv telných podmínkách (p íliš a málo sv tla) Pro prohlížení a úpravu fotografií používají žáci program ZonerFotostudio 14. Rekapitulace: Žáci si procvi ízákladní pojmy z fotografování Žáci se budou orientovat v základním ovládání digitálního fotoaparátu a nastavení jeho parametr K praktickým ukázkám použijeme školní fotoaparáty, p ípadn si žáci mohou p inést už nafocené snímky z r zných situací a na nich m žeme rozebírat probírané téma Teorie fotografování není pro žáky atraktivní téma, ale je nutné pro vysv tlení nej ast jších chyb p i fotografování. Nebudeme zabíhat do p ílišných teoretických podrobností, soust edíme se na praktické ukázky

374 Informatika Ro ník: 9. Digitální fotografie možnosti publikování fotografií - DVD promítání, vypálit CD/DVD s obrázky 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, sada fotografií Fyzika 1 x 40 minut Práce na PC Žáci dostanou k dispozici sadu fotografií. Seznámí se se základními tématy p ipravených fotografií Po zopakování možností publikování snímk pomocí ZPS se seznámíme s dalšími dv ma volbami V režimu Správce, nabídce Publikovat volbyvypálit CDnebo DVD s obrázky (Umožní automaticky spustit prohlížení obrázk, aniž by doty ný vlastnil program pro jejich prohlížení. Pot ebné soubory se p ikopírují na CD/DVD) Po vložení média do po íta e se spustí nastavené promítání. P ed aktivací uvedeného odkazu p ipravíme obrázky k vypálení do jedné složky. Další možností k volb je jejich p ímé vypálení na požadované médium, m žeme uložit soubory do složky a pozd ji je vypálit pomocí jiného programu nebo vytvo íme ISO soubor a ten m žeme op t kdykoli v budoucnu vypálit Další zajímavou možností, kterou nám poskytuje program je nastavení DVD promítání. Vytvo íme v programu DVD s klasickou možností volby promítání sérií obrázk podle naší volby Ve volbách nastavení promítání nastavíme styl menu (nap. 2x2), parametry obrazu (pom r stran), názvy DVD promítání i jednotlivých sérií, p ípadn barvy pozadí stránky a menu. Dalším krokem je p i azení obrázk do jednotlivých sérií, volba zp sobu vsazení, volba p echodového efektu nadpis, titulk i popis obrázk K jednotlivým sériím m žeme p idat hudbu, která bude p ehrávána p i promítání (m že být i formát MP3). Promítání m žeme p izp sobit délce hudby nebo délku hudby m žeme omezit délkou promítání Nakonec se dostaneme do nabídky, ve které m žeme p ímo vypálit DVD promítání, uložit ISO soubor nebo (a to je náš p ípad) žáci uloží vytvo ený soubor na disk do své složky volbou Kopírovat složku VIDEO_TS Žáci budou pracovat na svých po íta ích a u itel bude základní pokyny a innosti vysv tlovat pomocí dataprojektoru, žáci si volí názvy sérií, obrázky pro menu sami podle vlastního uvážení. Mohou použít i hudbu vhodnou k vybraným obrázk m Rekapitulace: Žáci si procvi í další možnosti publikování obrázk Na záv r práce si žáci prohlédnou všechny soubory vytvo ené p i volbách Publikace (HTML kód, ISO soubory, VIDEO_TS soubory, soubory pro odeslání poštou i pro promítání CD/DVD) Upozorn ní: Vytvá ení ISO soubor, p ípadn ukládání VIDEO_TS soubor m že trvat (podle výkonu po íta e) i pom rn dlouhou dobu, vzhledem k omezení na jednu vyu ovací hodinu. Je proto t eba volit fotografie v menším rozlišení a jejich po et omezit na cca 20ks rozd lených do ty ech témat (menu 2x2). Vytvo ení DVD s v tším po tem fotografií by vyžadovalo mnohem delší as (i desítky minut), podobn jako vytvo ení videa.

375 Informatika Ro ník: 9. Digitální fotografie možnosti publikování fotografií, Galerie HTML, odeslat em 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, sada fotografií Fyzika 1 x 45 minut Práce na PC Žáci dostanou k dispozici sadu fotografií. Seznámí se se základními tématy p ipravených fotografií Nejd íve žáky seznámíme s možnostmi publikování fotografií, které poskytuje program ZPS studio V režimu Správce, nabídce Publikovat p ipomeneme nabídky Tapeta, Tisk a export, Šablony, Indexové tisky, kalendá e,# o kterých jsme již hovo ili v p edešlých ro nících P idáme k nim možnost Vytvo it galerii HTMLa Odeslat em Žáci budou pracovat na svých po íta ích a u itel bude základní pokyny a innosti vysv tlovat pomocí dataprojektoru U itel i žáci vyhledají obrázky a ur í, které obrázky budou použity k vytvo ení galerie html. V programu ZPS p ejdou do režimu Správce Publikovat Galerii HTML V dalším kroku ozna íme obrázky, které chceme do galerie za adit Dále vybereme vhodnou šablonu (pozor na pot ebný po et obrázk ) Pokra ujeme ur ením názvu galerie, stanovením intervalu promítání, volbou velikosti obrázku. M žeme vyzkoušet náhled vytvá ené galerie Nakonec zvolíme jak chceme galerii ukládat. Pro tento krok si žáci na svém po íta i p edem vytvo í složku a do té galerii uloží. Pozd ji si prohlédnou obsah této složky P i volb Odeslat em žáci jist ocení rychlou volbu nastavení velikosti obrázk, možnost zazipovat soubory pro zmenšení objemu dat, p ípadn konverze obrázk a možnosti uložit p ipravený soubor do schránky. Zatím si soubor op t uloží do svého po íta e do složky s názvem Schránka Rekapitulace: Žáci si procvi í vyhledávání na internetu r zné varianty vytvo ených galerií P ipomeneme žák m, že není dávno doba, kdy se takové galerie musely vytvá et ru n se všemi tagy použitými p i jejich vzniku. Dneska ukládáme podobné galerie na servery internetu bez nutnosti dalších úprav. Programy na úpravu fotografií tyto galerie vytvá í bez našeho zásahu Upozorníme žáky na doporu ení sledovat velikost odesílané pošty. N které servery nedovolí posílání p íloh v tších než 10MB. Fotky posílané jednotliv musíme nejd íve zmenšit na doporu enou velikost. Tento program zase ud lá veškeré pot ebné innosti za nás. Dlužno dodat, že tak umí init i jiné (t eba neplacené) programy. Nesnažíme se vnutit žák m program ZPS jako jedinou volbu, ale jako možnost, kde za rozumné peníze získáme slušný výkon.

376 Informatika Ro ník: 8. Digitální fotografie záv re ná práce - zpracování a úpravy vlastních fotografií 1 vyu ovací hodina Digitální fotoaparát, po íta nebo notebook, ZPS14 Vv 1 x 40 minut Nejprve spole n se žáky prohlédneme letmo nafocené fotografie P i prohlídce upozor ujeme ve spole né diskusi na chyby a nedostatky P i samostatné práci žáci poté provád jí úpravy po ízených fotografií podle vlastního uvážení P i úpravách mohou použít všechny možnosti, které poskytuje program ZPS14. Mohou p ípadn vytvo it pohlednici z vycházky, použít na fotografii o ez, orámování, r zné efekty. Žáci vyzkouší kreativní p ístup k úprav fotografií P i hodnocení vytvo eného souboru fotografií bereme v úvahu i estetickou hodnotu obrázk, upozor ujeme na p ípadné chyby Hodnotíme p edevším snahu dosáhnout co nejlepší výsledek Rekapitulace: Žáci si procvi í práci s programem ZPS14 Doporu ení pokud žáci zpracovávají fotografie osob, pou íme je,# aby zachovávali pravidla slušnosti a nezneužívali fotografie na používání hanlivých nebo jinak nevhodných úprav Na záv r žák m p ipomeneme, že úpravy, se kterými se seznámili, zdaleka nep edstavují všechny možnosti programu a zájemce vyzveme k hlubšímu studiu

377 Informatika Ro ník: 8. Digitální fotografie expozice, výb r motivu, rozložení snímku zlatý ez 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, ukázkové fotografie Fyzika 1 x 40 minut Žáci budou pracovat na svých po íta ích a u itel je bude detailn seznamovat s parametry expozice vysv tlovat pomocí dataprojektoru a p íklad fotografiíi internetových zdroj nap.: U itel zd razní expozi ní as u snímk za zhoršených sv telných podmínek (digitální šum) Uvede na p íkladech použití clony p i fotografování - U itel p ipomene expozi ní režimy fotoaparátu a jejich užití U itel vysv tlí žák m p íklady kompozice obrazu umíst ní hlavního objektu Rekapitulace: Žáci se seznámí s možností sebevzd lání s využitím odkaz na internetové stránky Žáci se budou orientovat v expozi ních režimech fotoaparátu Zájemc m z ad žák m že u itel dát úkol: využít získaných poznatk a zkusit nafotit srovnávací fotografie k uvedeným témat m (dobrá a špatn zvolená expozice a kompozice obrazu)#

378 Informatika Ro ník: 8. Základní parametry digitálního fotoaparátu plánujeme nákup 1 vyu ovací hodina Po íta, dataprojektor, pracovní list Fyzika 2 x 45 minut Práce na PC žáci dostanou k dispozici studijní materiál. Seznámí se s parametry# digitálního fotoaparátu. Budou seznámeni s www stránkami Žáci budou pracovat na svých po íta ích a u itel bude základní parametry fotoaparátu vysv tlovat pomocí dataprojektoru a p íklad z ceník U itel i žáci vyhledají v cenících podrobn jší parametry inzerovaných p ístroj ; seznámí se jejich významem Praktické využití u itel komentuje parametry fotoaparátu as d razem na jejich význam pro použití fotoaparátu pro daný ú el. Na co dbát p i výb ru fotoaparátu: ohnisková vzdálenost objektivu násobky optického zoomu, po átek cca 28 mm sv telnost v tšísv telnost objektivu (menší íslo) umožní po izovat fotky v horších sv telných podmínkách stabilizace smysl má mechanická stabilizace, elektronická jen okrajová displej kvalita zobrazení, itelnost na slunci, v rnost podání barev, velikost optický hledá ek korekce vad o í, možnost nastavení, neruší slunce a sv tlo rozlišení sníma e nejvyšší znamená také velké objemy dat fotografií a jejich obtížn jší zpracování, nároky na úložný prostor pohyb v menu p ehledné, v eštin?, práce by m la být intuitivní hmotnost a velikost p ístroje Žáci na záv r vypracují kontrolní práci: Digitální fotografie. Rekapitulace: Žáci si procvi í vyhledávání na internetu Žáci se budou orientovat v základních parametrech digitálního fotoaparátu Žáci v kontrolním testu prokáží orientaci ve webových stránkách pojednávajících o problematice digitální fotografie. Výuku je nutno rozd lit na dv vyu ovací hodiny

379 Informatika Ro ník: 8. Digitální fotografie vycházka nafocení vlastních fotografií 1 vyu ovací hodina Digitální fotoaparát, po íta nebo notebook Ov 1 x 40 minut Seznámíme žáky s cílem vycházky získání fotografií r zného žánru. Pou íme o bezpe nosti V pr b hu vycházky žáci fotí r zná témata tak, aby nakonec m li soubor fotografií obsahující budovy, v ž (kostel), osoby, krajinu nebo nap. nám stí (p ípravu na panoráma), makrofotografii, zví e nebo ptáka, pohybující se p edm t, fotografii s použitím blesku P i fotografování se žáci st ídají, mohou po dohod k n kterým fotografiím použít i vlastní mobily Po návratu do školy (p ípadn po domluv na koncovém stanovišti žáci fotografie p ekopírují do po íta e a v další hodin je budou zpracovávat Rekapitulace: Žáci si procvi í práci s digitálním fotoaparátem Doporu ení pro vycházku se hodí termín kdy je p kné po así, je t eba zvolit trasu vycházky s ohledem na asové možnosti a zvolená témata. Osv d il se nap. termín, ve kterém je p ipravovaná pou. Pro focení poskytuje dostatek atraktivních záb r

380 Metodické listy pro EVVO Metody zpracoval: Mgr. Martina Trojánková, Mgr. Ivona Juhošová, Mgr. Jarmila Hrdinová, Mgr. Lenka Litochlebová, Mgr. Milan Jaša, Mgr. Miloš Sláma, Mgr. Lenka Trojanová, Mgr. Ivan Strážnický, Mgr. Iva Faldíková Ro ník: ro ník ZŠ Interaktivní tabule Smart, PC pracovní sešity, pot eby na psaní a kreslení, zp tný projektor + promítací plátno, obrazový materiál, digitální fotoaparát Témata: 1. Den Zem 2. Tepelná ztráta domu

381 Environmentální výchova Ro ník: 1. Projekt: Den Zem Téma: Environmentální výchova Ochrana p írody 2 vyu ovací hodiny Psací a kreslicí pot eby, pracovní listy obrázky pro t íd ní odpadu, karti ky s obrázky na promítnutí IAT, (pop. fotoaparát pro u itele), kontejnery na t íd ný odpad + p ipravený odpad (r zné druhy), video na Tv Prvouka, eský jazyk a literatura, pracovní innosti, matematika, výtvarná výchova, t lesná výchova asový rámec: 3-4 vyu ovací hodiny Popis zvolené metody : Úvod ve t íd : U itel vede úvodní rozhovor s žáky o p írod, o zne išt ní p írody lov kem nap.: odpadky v lese, zne išt ný potok a pod.u itel, na obrazovém materiálu, který promítne na IAT, vede s žáky diskuzi o ochran životního prost edí. U itel navozuje situace, kdy se žáci musí rozhodnout o správnosti ešení, pou í žáky o bezpe nosti a chování p i p esunu do u ebny, kde bude následovat hlavní program. U ebna (beseda Tonda Obal na cestách ) : Žáci se u í rozlišovat periferie pro rozt íd ní odpadu papír, sklo, plast U itel vysv tlí základní pravidla p i pou né besed na téma T íd ný odpad a) rozd lení do skupin, ur it pravidla ve skupin (nap. nehádat se, mluvit potichu) b) sledovat i ostatní skupiny p i ešení ukázkových úloh na t íd ní odpadu c) ve skupin se st ídat, domlouvat se na spole ném ešení d) po ukon ení besedy zanechat své místo v po ádku Vlastní beseda Tonda Obal na cestách : Žáci se u í vyhodnotit materiál použitý p i výrob daného p edm tu. Podle materiálu t ídí odpad dle daných kritérií. Odpad je skute ný, istý a zdravotn nezávadný. Žáci ve skupin, p i t íd ní, nahlas obhajují svá rozhodnutí, pro daný p edm t vhazují práv do tohoto ur eného kontejneru. Ostatní skupiny sledují, pop. opravují. Samostatná práce Žáci samostatn vybarvují obrázky v pracovním list podle barev kontejner na t íd ný odpad. Nutná kontrola u itele, pop. spole ná kontrola s vysv tlením. Záv r U itel zhodnotí práci žák, promítne vhodné pohádkové video s p írodním nám tem. Zhodnocení : Žáci se seznámí s nutnou ochranou p írody, s nutností t ídit odpad Rozší í si poznatky o lese a ekologii, o škodlivém vlivu odpad na p írodu (plasty) Získají nové v domosti a dovednosti. Práce ve skupin vede žáky ke spolupráci a k v tší jistot, ke komunikaci. Žáci získávají v tší vztah k p írod, k lesu.

382 Environmentální výchova Ro ník: 2. Projekt: Den Zem Téma: Enviromentální výchova Ochrana p írody 3 vyu ovací hodiny Obrazový nebo filmový materiál vhodný na promítnutí, (pop. fotoaparát pro u itele) Prvouka, eský jazyk a literatura, pracovní innosti, matematika, výtvarná výchova, t lesná výchova asový rámec: 4 vyu ovací hodiny Popis zvolené metody : Úvod ve t íd : U itel vede úvodní rozhovor s žáky o p írod, o nutnosti p írodu chránit a nezne is ovat ji. Na obrazovém i filmovém materiálu vede s žáky diskuzi o ochran životního prost edí. Navozuje situace, kdy se žáci musí rozhodnout o správnosti ešení, pou í žáky o bezpe nosti a chování p i p esunu do budovy CHKO, kde bude následovat hlavní program. Budova CHKO (besedy Ochrana životního prost edí a Ze života v el ) : Žáci se u í rozlišovat vhodné zásahy lov ka do p írody, do p írodních spole enstev. U itel vysv tlí základní pravidla p i besed na téma Ochrana životního prost edí a) vyslechnout p ednášejícího, nehádat se, mluvit z eteln nahlas p i oslovení b) sledovat program a diskuzi p i ešení úloh na ochranu životního prost edí c) domlouvat se na spole ném ešení, po ukon ení zanechat své místo v po ádku Vlastní besedy : Žáci se u í vyhodnotit situaci, kdy je nutná ochrana životního prost edí, navrhují ešení. Beseda je prolnutím mluveného slova odborníka a doprovodného obrazového i filmového materiálu. Sou ástí této besedy je i beseda druhá (o spole enství v el), která je doprovázena ukázkami nap. medových plást, rozdíl v el d lnic od královny Záv r U itel zhodnotí p ístup a chování žák. Je vhodné rozd lit žáky do skupin a využít as na ob besedy v menším po tu žák. Tyto besedy je nutné p edem domluvit. Zhodnocení : Žáci se seznámí s nutností ochrany p írody, životního prost edí Získají nové v domosti a dovednosti. Žáci jsou vedeni ke spolupráci a k v tší jistot, ke komunikaci. Žáci získávají v tší vztah k p írod, k p írodním spole enstvím, k ekologii

383 Environmentální výchova Ro ník: 3. Projekt: Téma: asový rámec: Den Zem Enviromentální výchova Zelená stezka 5 vyu ovacích hodin Psací pot eby, fotoaparát, pop. kamera. Plánky trasy, startovní karty Pracovní listy, karti ky s obrázky. P írodní materiál, odpady. Lékárni ka. Dotazníky. Po íta ová u ebna. Velkoformátový list papíru, fotografie. Výtvarný materiál. P írodov da, eský jazyk a literatura, praktické innosti, matematika, výtvarná výchova, t lesná výchova P ípravná ást: 1 vyu ovací hodina Realizace: 2 vyu ovací hodiny Hodnotící ást: 1 vyu ovací hodina Záv re né zpracování projektu: 1 vyu ovací hodina P edpoklad: Ve 3. ro níku již mají žáci základní informace o odpadech, vod, louce, poli, lese a ochran p írody. Témata spole enství voda, pole, louka, les je za azeno v rámci ŠVP naší školy do ro ního plánu druhých a t etích t íd. P ípravná ást: U itel žáky seznámí s tím, pro si p ipomínáme Den Zem, p ipomene n které poznatky týkající se ekologie a ochrany životního prost edí. Formou sout že si žáci zopakují poznatky o vod, poli, louce a lese zví atech, rostlinách, houbách. Žáci jsou seznámeni t ídním u itelem s plánovaným projektem Den Zem celoškolního rozsahu, tématem a cílem pro sv j ro ník a asovým rámcem. U itel žáky seznámí s tím, jaké pom cky si s sebou vezmou. (Psací pot eby, každá t ída alespo 1 fotoaparát, pop. kameru, lékárni ku.) Ur í žáka, pop. žáky, kte í fotodokumentaci provedou. T ídní u itel žáky pou í o vhodném oble ení, o bezpe nosti a chování. Den Zem realizace: Ve 3. ro níku je projekt zam ený na ekosystémy - pole, louka, voda, les. Tuto akci p ipravují koordinátory EVV naší školy ve spolupráci s t ídními u iteli 3. t íd. U itelé po celou dobu projektu vykonávají dozor nad žáky a v p ípad pot eby jim pomáhají. U itelé rozd lí žáky do 6 skupin. V každé skupin je žáky zvolen vedoucí, který od svého u itele získává plánek trasy a kartu ZELENÁ STEZKA, kterou spole n se svými spolužáky ze skupiny vyplní. Zapíší leny skupiny, vymyslí si název své

384 skupiny. Druhá strana karty je ur ena pro zapisování získaných bod na jednotlivých stanovištích..žáci všech t etích t íd se se svými t ídními u iteli p emístí dle plánku na 1.stanovišt. Tam již na všechny ekají žáci devátých t íd, kte í je seznámí s úkoly na stanovišti. Žáci hned plní úkoly se svou skupinou. Výsledky úkol devá áci zkontrolují a body zapíší na kartu. Pak se všichni p esunou dle plánku na druhé stanovišt. V terénu je p ipraven 5 stanoviš. P i orientaci dle plánku pomáhá u itel. Na prvním stanovišti: žáci t ídí, co do p írody pat í a nepat í. Zamýšlí se nad ochranou p írody, jak se k p írod a v p írod chovat. Odhadují dobu rozkladu (rozpadu) v cí v p írod.(pl). Na druhém stanovišti: jsou p ipravené pom cky, které se týkají vody, vodního prost edí.. Jsou zde p ipraveny obrázky rostlin a živo ich z vodního prost edí(pl). Pak popisují obrázek ryby, vybírají vlastnosti vody (PL), adí karti ky s místy dle rychlosti toku a nakonec do obrázku adí vodu dle skupenství. Vše je zam eno na ekosystém voda. T etí stanovišt : se týká louky. Op t mají žáci p ipraveny PL s obrázky rostlin, živo ich týkajících se louky. Žáci pojmenovávají rostliny a živo ichy na louce, vyhledávají živé organismy žijící na louce, zam ují se na živo ichy, pro které je louka hlavní zdroj potravy. Na tvrtém stanovišti: se žáci zabývají živo išstvem a rostlinstvem na poli. Uv domí si a hledají, co se na polích v našem kraji nej ast ji p stuje. Rostliny rozd lují na okopaniny, obilniny, luskoviny, olejniny(pl ). P emýšlí, kdo jejich r st ohrožuje šk dce, plevele podtrhávají na PL. Na záv r diskutují a popisují práci zem d lc na polích v jednotlivých ro ních obdobích. Na pátém stanovišti: se žáci zajímají a opakují znalosti o živo išstvu a rostlinstvu v lese. Poznávají stromy v p írod (ozna ení strom v terénu ísly + PL), sestavují potravní et zce(pl), hovo í a zapisují význam lesa(pl), pokusí se správn popsat plodnici houby(pl) a t ídí lesní houby na jedlé a jedovaté(pl). Žáci postupn i s u iteli projdou všechna stanovišt a innosti dokumentují. Žáci mezi sebou sout ží, získávají body na jednotlivých stanovištích. Na konci stezky svoji kartu odevzdávají a v rámci ro níku provede u itel EVV vyhodnocení. Odm na pro všechny žáky je sladká a pro první t i skupiny jsou p ipraveny diplomy a malé v cné odm ny. Hodnotící ást: Následující den žáci hodnotí pr b h a dojmy z projektu formou dotazníku, hodnotí, jak se akce zda ila, její kladné stránky, pop. napíší p ipomínky. P íklad hodnotícího dotazníku: Akci hodnotím známkou: 1, 2, 3, 4, 5

385 Úkoly na stanovištích m zajímaly: ano - ne Dov d l(a) jsem se n co nového: ano - ne Podobné akce si p eji ast ji: ano - ne Nejlépe hodnotím: Mohlo by se zlepšit: Pr b h celé akce žáci stru n zapíší formou vypráv ní a doplní kresbou. V rámci mezip edm tových vztah budou psát vypráv ní v hodin eského jazyka a kresbu provedou ve výtvarné výchov. Záv re né zpracování projektu: U itel zpracuje fotodokumentaci žák, vybere n které práce žák a zve ejní na stránkách školy. N které fotografie vytiskne. Žáci z fotografií a svých prací vytvo í v hodin výtvarné výchovy a praktických inností koláž a vystaví ji ve škole. V hodin informatiky si žáci prohlédnou na stránkách naší školy fotodokumentaci a n které své práce. U itel provede zpracování hodnocení Dne Zem žáky a se záv ry je seznámí. Zhodnocení: # Žáci si rozší í poznatky o ochran p írody a ekosystémech lese, poli, louce, vod. Získají nové dovednosti. Práce ve skupin vede žáky ke spolupráci a k v tší jistot, ke komunikaci. Žáci získávají v tší vztah k p írod, k vod,lesu, poli, louce. V projektech takového rozsahu jsou d ležité mezip edm tové vazby a tyto celoškolní akce p ispívají k pocitu sounáležitosti se t ídou, ro níkem i celou školou. Žáci zhodnotí projekt a p ipraví jeho propagaci formou koláže. Podílí se na uve ejn ní projektu na stránkách naší školy.

386 Z E L E N Á S T E Z K A Škola: Základní škola Ž ár nad Sázavou, Švermova 4 Název skupiny: lenové skupiny: LOGO: Pravidla chování v p írod : Stanovišt Body Celkem ODPADY VODA LOUKA POLE

387 LES BODY CELKEM: Den Zem datum

388 Environmentální výchova Ro ník: 5. Projekt: Den Zem Téma: Environmentální výchova Úklid sb r odpadu projekt istá Vyso ina asový rámec: 8 vyu ovacích hodin Psací pot eby, fotoaparát, pop. kamera. Odpadový materiál, n žky, lepidlo, lepicí páska Dotazníky, pracovní listy s anketními otázkami, fotografie. Po íta ová u ebna. P írodov da, eský jazyk a literatura, pracovní innosti, matematika, výtvarná výchova, t lesná výchova P ípravná ást: 2 vyu ovací hodiny Realizace: 4 vyu ovací hodiny Hodnotící ást: 1 vyu ovací hodina Záv re né zpracování projektu: 1 vyu ovací hodina P edpoklad: V 5. ro níku již mají žáci základní informace o t íd ní odpadu a ochran p írody. Projekt KÚ Jihlava ISTÁ VYSO INA je vyhlašován každoro n v pr b hu m síce dubna. V rámci ŠVP naší školy je projekt ISTÁ VYSO INA za azen do ro ního plánu pátých t íd. Registrovaní ú astníci obdrží zdarma pytle na odpadky (žluté na plasty a modré na ostatní komunální odpad). Odpadky se t ídí a nechávají se v zavázaných pytlích vedle komunikací. Svoz sebraného odpadu u silnic II. a III. t ídy mimo obec zajistí zdarma Krajská správa a údržba silnic Kraje Vyso ina; projekt istá Vyso ina podpo í také autobusoví dopravci v Kraji Vyso ina, kte í zajiš ují místní spoje. Ú astníci budou moci, po p edložení pr kazu, využít bezplatné dopravy na místo sb ru odpadk i zp t, a to v rámci b žné linkové autobusové dopravy (je nutné dodržet nástupy a výstupy ú astník pouze na autobusových zastávkách) P ínos projektu pro výchovnou a vzd lávací strategii školy: propojení tématu s výukou aktivní p ístup žák k ochran životního prost edí t íd ní odpadu šet ení p írodních zdroj prohloubení poznatk ze sv ta lidí, rostlin, zví at a jejich využití ve výuce spolupráce v týmech sebehodnocení a hodnocení projektu Projekt rozvíjí klí ové kompetence: Kompetence k u ení Žák: pracuje s informacemi pozoruje a experimentuje vyvozuje záv ry ze svých zjišt ní Kompetence k ešení problém

389 pracuje s p edchozími zkušenostmi p emýšlí o problémech a zp sobech jejich ešení Kompetence komunikativní formuluje své myšlenky aktivn naslouchá Kompetence sociální a personální spolupracuje ve skupin respektuje r zná hlediska a erpá pou ení z toho, co si druzí myslí, íkají a d lají Kompetence ob anské proniká do problematiky ekologie a environmentální výchovy Kompetence pracovní používá bezpe n a ú inn materiály a nástroje dodržuje vymezená pravidla ur ených míst V projektu plníme tato pr ezová témata: OSV mezilidské vztahy OSV ešení problém a rozhodovací dovednost EV lidské aktivity a problémy životního prost edí EV vztah lov ka k prost edí EV ekosystémy EV základní podmínky života MV kritické tení a vnímání mediálních sd lení P ípravná ást: U itel žáky seznámí s tím, pro si p ipomínáme Den Zem, p ipomene n které poznatky týkající se ekologie a ochrany životního prost edí. Žáci budou seznámeni t ídním u itelem s plánovaným projektem Den Zem celoškolního rozsahu, tématem a cílem pro sv j ro ník a asovým rámcem. U itel žáky seznámí s tím, jaké pom cky si s sebou vezmou. (Psací pot eby, každá t ída alespo 1 fotoaparát, pop. kameru, lékárni ku.) Ur í žáka, pop. žáky, kte í fotodokumentaci provedou. T ídní u itel žáky pou í o vhodném oble ení, o bezpe nosti a chování. Den Zem : V 5. ro níku je projekt zam ený na odpady - úklid (sb r odpadu) v dané lokalit, t íd ní odpadu, ochranu p írody. Tuto akci u itelé 5. ro níku p ipravují ve spolupráci s KÚ Jihlava. U itelé po celou dobu projektu vykonávají dozor nad žáky a pomáhají jim, pokud pot ebují. A. P íprava po íta ová u ebna hodina informatiky V po íta ové u ebn se žáci seznámí s webovými stránkami projektu, vyberou si lokalitu, ve které bude provád n úklid sb r odpadu. Na map m sta a okolí si vyzna í trasu pochodu odkaz - plánování a m ení trasy, ru ní m ení. Žáci provedou vyty ení a zm ení trasy, vytisknou si plánek pochodu. Žáci se rozd lí do skupin po 4 5 žácích a u itel seznámí skupiny s úkoly, které budou plnit b hem úklidu v ur ené lokalit : 1. fotodokumentace : vzhled místa p ed úklidem a po úklidu 2. sout ž skupin: O nejv tší kuriozitu, která se najde p i úklidu (fotografie) B. Organizace úklidu - realizace Žáci všech pátých t íd se se svými t ídními u iteli p emístí k vybrané lokalit : lokalita. 1 podél silnice 1. t ídy sm r Nové m sto na Morav proti garážím lokalita. 2 - podél silnice 1. t ídy sm r Hamry nad Sázavou za mostem lokalita. 3 - podél silnice 1. t ídy sm r Brno za firmou PKS Dále prob hne úklid sb r odpadu, t íd ní odpadu a pln ní zadaných úkol.

390 Den Zem využití v dalších hodinách - p írodov da : beseda Poklady z naší popelnice - recyklace, t íd ní odpadu - výtvarná výchova: ekoateliér výroba plastik a prostorových objekt (práce s odpadovými materiály) výstava prací Hodnotící ást: Žáci si prohlédnou, zhodnotí fotografie po ízené p i úklidu a zve ejní na nást nku t ídy i na webové stránky; u itel se žáky vybere dle fotografií nejv tší kuriozitu nalezenou p i úklidu a provede vyhodnocení sout že i celé akce. Žáci zhodnotí pr b h a dojmy z projektu formou dotazníku, hodnotí, jak se akce zda ila, její kladné stránky, pop. napíšou p ipomínky. P íklad hodnotícího dotazníku: Akci Den Zem hodnotím známkou: 1, 2, 3, 4, 5 Úkoly ve skupinách m zajímaly: ano - ne P i p íprav programu jsem se nau il(a) n co nového: ano - ne Bavila m akce ekoateliér: ano - ne Podobné akce si p eji ast ji: ano - ne Nejlépe hodnotím: Mohlo by se zlepšit: Pr b h celé akce žáci stru n zapíšou formou vypráv ní a doplní kresbou. V rámci mezip edm tových vztah budou psát vypráv ní v hodin eského jazyka. Žáci vyplní pracovní list s anketními otázkami: 1. Když trávíš volný as venku, kterou ást Ž áru máš nejrad ji?. 2. Které místo se ti naopak nelíbí? 3. Kde se necítíš bezpe n? 4. Jsou v okolí erné skládky? Kde konkrétn? 5. Co bys navrhl pro jejich odstran ní? Následuje diskuze o dopln né anket. Záv re né zpracování projektu: U itel zpracuje fotodokumentaci žák, vybere n které práce žák a zve ejní na stránkách školy. N které fotografie vytiskne. V hodin informatiky si žáci prohlédnou na stránkách naší školy fotodokumentaci a n které své práce. U itel provede zpracování hodnocení Dne Zem žáky a se záv ry je seznámí.

391 Zhodnocení: Cílem projektu je p edevším: - rozší it poznatky o p írod - probudit u žák zájem o ochranu p írody - vytvo it p edpoklady pro uplatn ní získaných poznatk v praktickém život - u it žáky spolupracovat - u it žáky prezentovat svou práci - vést žáky k vyhledávání informací k dané problematice - v projektech takového rozsahu jsou d ležité mezip edm tové vazby a tyto celoškolní akce p ispívají k pocitu sounáležitosti se t ídou, ro níkem i celou školou.

392 Environmentální výchova Ro ník: 6. Projekt: Den Zem Den Zem : LES 1 den 4-5 vyu ovacích hodin Dataprojektor, pc P írodopis, zem pis, ov, vv, j U itelka p ipraví prezentaci LES(vývoj les na našem území, život v lese lesní patra, lesy mírného pásu ) 1 vyu. hodina Následuje spole ná vycházka do lesa. Žáci fotografují zásahy lidí do lesa, sbírají odpad. 3 vyu.hodiny Po návratu žáci promítají obrázky zásahu lidí do lesa. Ve skupinách vytvá í pravidla pro chování lidí v lese k les m. Spole n vytvo í Desatero chování v lese. 1 hodina Rekapitulace: Žáci si p ipomenou význam lesa pro lov ka, seznámí se s jeho vývojem u nás. Dokumentují lidské zásahy do lesní krajiny, aktivn pomáhají(sb r odpadu). Vytvo í zásady pro chování v lese.

393 Ro ník: 7. Projekt: Téma: asový rámec: Environmentální výchova Den Zem Environmentální výchova Odpady 6 vyu ovacích hodin Po íta s dataprojektorem, fotoaparát pop. kamera, psací pot eby P írodopis, zem pis, pracovní innosti, eský jazyk, výtvarná výchova, informatika P ípravná ást: 1 vyu ovací hodina Realizace:4 vyu ovací hodiny Hodnotící ást + záv re né zpracování projektu:1 vyu ovací hodina P edpoklad: Den Zem si na škole pravideln p ipomínáme projektovým dnem. Pro sedmé ro níky je p ipraveno téma Odpady, které je sou ástí pr ezového tématu Environmentální výchova. P ípravná ást: V dostate némp edstihu zajistí koordinátor EVVO rezervaci exkurze ve sb rném dvo e místní firmy ODAS a objedná program Tonda obal na cestách od spole nosti Eko-kom. U itel žáky seznámí s tím, pro si p ipomínáme Den Zem, p ipomene n které poznatky týkající se ekologie a ochrany životního prost edí. Žáci jsou seznámeni t ídním u itelem s plánovaným projektem Den Zem celoškolního rozsahu, tématem a cílem pro sv j ro ník a asovým rámcem. U itel žáky seznámí s tím, jaké pom cky si s sebou vezmou. (Psací pot eby, každá t ída alespo 1 fotoaparát, pop. kameru, lékárni ku.) Ur í žáka, pop. žáky, kte í fotodokumentaci provedou. T ídní u itel žáky pou í o vhodném oble ení, o bezpe nosti a chování. Den Zem realizace: V 7. ro níku je projekt zam ený na odpady. Tuto akci t ídní u itelé 7. ro níku a koordináto i EVVO na školep ipravují ve spolupráci se zam stnancimístní firmy ODAS, která se zabývá sb rem a svozem odpad a s pracovníky spole nosti Eko-kom, která pro žáky základních škol zdarma zajiš uje program Tonda obal na cestách. U itelé po celou dobu projektu vykonávají dozor nad žáky a pomáhají jim, pokud pot ebují. Žáci všech sedmých t íd se rozd lí do dvou skupin. První skupina se spole n s t ídními u iteli vydá na sb rný dv r, druhá skupina z stává ve škole a ú astní se programu spole nosti Eko-kom. Po dvou vyu ovacích hodinách se skupiny vyst ídají.

394 Na sb rném dvo e: Žák se ujme pracovník spole nosti ODAS, který je stru n seznámí s p edm tem innosti spole nosti, vysv tlí princip sb ru a svozu komunálního i nebezpe ného odpadu. Žáci aktivn diskutují na téma t íd ní a recyklace odpad. Poté následuje exkurze po sb rném dvo e. Žáci vidí v provozu moderní linku na dot íd ní plast, které sami vyhazují do žlutých kontejner a mohou se p esv d it, co se dále s vyt íd nými plasty d je. Vidí odpadky recyklované na využitelnou surovinu. Zam stnanec firmy p itom vysv tluje, jak se tyto a další suroviny dále využívají. Dozví se, co se na sb rném dvo e d lá s vyt íd ným papírem, barevným i irým sklem, bioodpadem, nebezpe ným odpadem, s vysloužilými elektrospot ebi i. Žáci se mohou zeptat na vše, co je zajímá. Na záv r žáci odpovídají na otázky týkající se této exkurze. Obdrží i malé dáre ky a reklamní p edm ty firmy. Tonda obal: Žáci se shromáždí ve t íd, kde už mají pracovníci Eko-komu p ichystané pom cky k besed. Beseda d tem srozumitelnou formou odpovídá na otázky: Pro se t ídí odpady? Co se t ídí? A jak se odpady recyklují? Beseda obsahuje krátký film o odpadech, hru, ve které si d ti sami vyzkouší t íd ní, výklad lektora, tabule s p ehledným znázorn ním jednotlivých kolob h odpad a zárove vzorky materiál vyrobených recyklací. Na konci probíhá i sout ž o drobné ceny. Žáci postupn i s u iteli ob aktivity a innosti dokumentují. Hodnotící ást: Následující den žáci hodnotí pr b h a dojmy z projektu formou dotazníku, hodnotí, jak se akce zda ila, její kladné stránky, pop. napíšou p ipomínky. P íklad hodnotícího dotazníku: Akci hodnotím známkou: 1, 2, 3, 4, 5 Exkurze na sb rném dvo e m zajímala: ano - ne Beseda m zajímala ano - ne Dov d l(a) jsem se n co nového: ano - ne Podobné akce si p eji ast ji: ano - ne Nejlépe hodnotím: Mohlo by se zlepšit: Pr b h celé akce žáci stru n zapíšou formou vypráv ní a doplní kresbou.

395 Záv re né zpracování projektu: U itel zpracuje fotodokumentaci žák, vybere n které práce žák a zve ejní na stránkách školy. N které fotografie vytiskne. V rámci mezip edm tových vztah mohou žáci psát vypráv ní v hodin eského jazyka, z fotografií a svých prací vytvo it v hodin výtvarné výchovy koláž a vystavit ji ve škole. V hodin informatiky si žáci prohlédnou na stránkách naší školy fotodokumentaci a n které své práce. U itel provede zpracování hodnocení Dne Zem žáky a se záv ry je seznámí. Zhodnocení: Žáci se seznámí s prací zam stnanc firmy ODAS Ž ár nad Sázavou. Rozší í si poznatky o t íd ní, recyklaci a využití odpad. Získají nové dovednosti. Žáci získávají v tší vztah k p írod a okolnímu prost edí. V projektech takového rozsahu jsou d ležité mezip edm tové vazby a tyto celoškolní akce p ispívají k pocitu sounáležitosti se t ídou, ro níkem i celou školou. Žáci zhodnotí projekt a p ipraví jeho propagaci. Podílí se na uve ejn ní projektu na stránkách naší školy.

396 Environmentální výchova Ro ník: 8. Projekt: Den Zem Téma: Enviromentální výchova Vodní zdroje 8 vyu ovacích hodin Fotoaparát, pop. kamera, nádobu na vodu, hodinky se stopkami, turistická mapa - Ž ar nad Sázavou a okolí, igelitový pytel, rukavice Papír, psací pot eby, P i práci v u ebn po íta s p ipojením na internet,. GPS asový rámec: P írodopis, fyzika, matematika, zem pis, pracovní innosti P ípravná ást: 1 vyu ovací hodina Realizace: 5 vyu ovacích hodin Dokon ení: 2 vyu ovací hodiny P ípravná ást: U itel žáky seznámí s tím, pro si p ipomínáme Den Zem, p ipomene n které poznatky týkající se ekologie a ochrany životního prost edí. Žáci jsou seznámeni t ídním u itelem s plánovaným projektem Den Zem celoškolního rozsahu, tématem a cílem pro sv j ro ník a asovým rámcem. U itel žáky seznámí s tím, jaké pom cky si s sebou vezmou.rozd lí žáky do skupin, které budou spole n pracovat na zadaném problému V první hodin žáci za pomoci internetu a mapy zjistí významné vodní zdroje v m st a blízkém okolí. Vyhledají ve skupinách studánky(salvátorka, Klafar,U K iváku) a za pomoci mapy navrhnou optimální trasu se zastávkami u zmín ných lokalit. Vyberou se skupin za pomoci u itele nejlepší návrh, vít zné skupina ídí trasu pochodu Realizace Žáci procházejí p edem p ipravenou trasou (podmínkou je po cest navštívit a zdokumentovat co nejv tší množství vodních ploch ve m st ) Úkol na stanovištích u studánek 1) za pomoci nádoby na vodu (1 1itr), hodinek se stopkami ur it pr tok za minutu, hodinu, 24 hodin. 2) zdokumentovat studánku a okolí foto, video. 3) v p ípad ne istot uklidit studánku a okolí (rukavice, pytel). 4) Ur it p esnou zem pisnou polohu stanovišt (GPS). 5) Najít a popsat co nejv tší množství rostlin a živo ich v okolí studánky Dokon ení Ve škole žaci pracují v p edem rozd lených skupinách na PC vytvo í pracovní list jehož sou ástí bude: 1) Mapa trasy pochodu s vyzna enými a popsanými vodními zdroji a plochami dopln ná o fotografie z cesty. 2) Popis stanoviš studánek pr tok, popis okolí (foto, video),p íp. kvalita vody zjišt ná z internet stránek (nap. 3) Popis nalezených rostlin a živo ich (+foto). 4) Zjišt ná p esná zem pisná poloha možno porovnat s nap. s Mapy.cz nebo Google Earth

397 Zhodnocení: Práce ve skupin vede žáky ke spolupráci a k v tší jistot, ke komunikaci. Žáci získávají v tší vztah k p írod. Mezip edm tové vztahy Nové informace o míst bydlišt a jeho okolí. Žáci se nau í lépe se orientovat na turistické map, plánovat a zakreslovat trasu, používat GPS. Trasu pochodu v etn vyty ených úkol a stanoviš lze vzhledem k pom rn velké vzdálenost mezi jednotlivými stanovišti a operativn m nit (s ohledem na po así, fyzických p edpoklad žák i jiných kritérií)

398 Environmentální výchova Ro ník: 9. Projekt: Tepelná ztráta domu Téma: Enviromentální výchova Energie 5 vyu ovacích hodin Psací pot eby, fotoaparát, pop. kamera. Po íta s p ipojením na internet, dataprojektor Fotografie z termokamer asový rámec: chemie, p írodopis P ípravná ást: 1 vyu ovací hodiny Realizace: 2 vyu ovací hodiny Hodnotící ást: 1 vyu ovací hodina Záv re né zpracování projektu: 1 vyu ovací hodina P edpoklad: V 9. ro níku již mají žáci základní informace o energiích. Dokáží rozlišit r zné druhy energií, chápou možnosti jejich p em n. Jsou schopni vysv tlit pojem teplo a tepelné ztráty. P ípravná ást: U itel žáky seznámí s d vodem, pro si p ipomínáme Den Zem. P ipomene n které poznatky týkající se ekologicky šetrn jších paliv, poukáže na vliv energetického pr myslu na životní prost edí. Formou sout že si žáci zopakují poznatky o skleníkovém efektu a fosilních palivech (p írodopis). U itel zadá žák m úkoly nutné pro následné zpracování projektu Tepelná ztráta domu. Seznámí je s problémy nedostate n izolovaných dom, tepelných most a tepelných ztrát. S pomocí rodi musí žáci doma získat informace o spot eb energií na vytáp ní, va ení, chod elektrospot ebi, Musí nahlédnout do ro ního výpisu spot eby elektrické energie, plynu, pop ípad p ipravit odhad spot eby pevných paliv (uhlí, d evo) v domácnosti. Žáci vypo ítají po et metr tvere ních vytáp né plochy v domácnosti (sou et všech ploch místností, plocha místnosti : S= a.b ). Ur i tepelné ztráty domu. P edem p ipravená data žáci dosadí do tabulky kalkulátoru zateplení a vypo ítají tak výsledné íslo tepelných ztrát svého domu na 1m 2. U itel definuje p ibližné hodnoty tepelných ztrát u dob e, pr m rn a nedostate n zaizolovaných dom. Žáci vypo ítají procentuelní zastoupení svých domácností v uvedených skupinách. Zhodnocení výsledk, návrh možných zp sob zmenšení tepelných ztrát a úspor energií. Následuje diskuze nad získanými výsledky. U itel rozd lí žáky do ty lenných skupin. Každá skupina má za úkol p ipravit co možná nejv tší po et možných zp sob šet ení energie v domácnosti. Žáci mohou k práci využít po íta s p ipojením na internet. Zástupce každé skupiny vystoupí p ed ostatní spolužáky a prezentuje návrhy skupiny. V záv ru hodiny prob hne hlasování o t i nejú inn jší zp soby šet ení energií. U itel dohlíží na práci žák, pomocí vhodných vodítek naviguje žáky na další možné nápady na úspory energie. Upozor uje na jednoduchost pop ípad i na velkou nákladnost zmi ovaných postup. Zorganizuje vyhodnocení projektu. Záv re né zpracování projektu: Pr b h celé akce žáci stru n zapíší formou laboratorního protokolu a doplní schematickými nákresy p dorys místností domu. Snaží se popsat možné zp soby úniku tepla, navrhují možnosti snížení spot eby energie.

399 PLOCHA VYTÁP NÝCH PROSTOR prostor délka (m) ší ka (m) plocha (m 2 ) obývací pokoj. celkem Ro ní spot eba energie zemní plyn = m 3 / rok hn dé uhlí = kg / rok erné uhlí = kg / rok d evo = kg / rok elektrická energie = kwh / rok Spot eba energie za teplou vodu (cca 1000kWh/osobu). po et osob = po et osob krát 1000kWh = kwh 1. sou asná ro ní spot eba spot eba energie na topení zemní plyn v m 3 / rok x 9,5 = kwh hn dé uhlí v kg / rok x 4,5 = kwh erné uhlí v kg / rok x 6,0 = kwh d evo v kg / rok x 4,5 = kwh elektrická energie v kwh / rok x 1 = kwh 2. spot eba energie na topení ode tení spot eby energie za teplou vodu celková spot eba za vytáp ní kwh - kwh = kwh (cca 1000 kwh/osobu) 3. celková spot eba za vytáp ní vytáp ná plocha SPOT EBA ENERGIE NA 1 m 2 kwh : m 2 = kwh / m 2 kg / rok 0 x 4,5= 0 kwh

400 erné uhlí v kg / rok 0 x 6,0= 0 kwhtrická energie v kwh / rok 5247 x 1 = 5247 kwh 1. Do bílého polí ka vepište množství spot ebovaného paliva nebo elektrické energie. 2. Do bílého polí ka vepište spot ebu energie za teplou vodu (cca 1000KWh/osobu). 3. Do bílého polí ka vepište velikost vytáp né plochy. SPOT EBA ENERGIE NA 1m 2... x x < 80 kwh/m 2 DOB E ZAIZOLOVANÝ D M MALÉ TEPELNÉ ZTRÁTY 80 < x < 160 kwh/m 2 STANDARTN ZAIZOLOVANÝ D M PR M RNÉ TEPELNÉ ZTRÁTY 160 kwh/m 2 < x ŠPATN ZAIZOLOVANÝ D M VELKÉ TEPELNÉ ZTRÁTY Zhodnocení: Žáci se seznámí s možností energetických úspor v domácnostech. Rozší í si poznatky o zp sobech izolace dom a o výhodách využití r zných stavebních postup a materiál. Výpo et faktických tepelných ztrát vlastního domu p idává projektu na atraktivit, žáci se zamýšlejí nad problémem vlastního bydlení a navrhují jeho možná vylepšení. Porovnání r zn zateplených dom s r znou spot ebou energie vede žáky k zamyšlení nad ú elností využívání energetických zdroj. Žáci zhodnotí projekt a p ipraví jeho propagaci formou návrh na možné zp soby ušet ení energií.

401 Manuál za len ní exkursí a vzd lávacích pobyt do realizace projektu R zné cesty spole ný cíl Úvodem: Tento materiál vznikl jako podklad pro pedagogy p i p íprav exkursí a školních výlet, které byly organicky vloženy mezi klí ové aktivity projektu R zné cesty spole ný cíl, který škola realizovala v letech Projekt byl podpo en z Evropského sociálního fondu a státního rozpo tu R. Cílem manuálu je stanovit návodné postupy p i p íprav a realizaci exkursí a vzd lávacích pobyt tak, aby tyto aktivity byly pevnou a logickou sou ástí po áte ního vzd lávání. Manuál má sloužit jako návod k praktické aplikaci nových metod a forem výuky do procesu vzd lávání na ZŠ Ž ár nad Sázavou, Švermova 4. Manuál klade d raz na mezip edm tové vazby a zapojení ICT do realizace t chto aktivit. Exkurse jsou v našem pojetí "mise", které ov nové metody a zp soby hodnocení. ují znalosti a dovednosti, a také propagují Jaroslav Ptá ek 1. Shrnutí zkušeností s realizací exkursí v rámci projektu R zné cesty - spole ný cíl Na tomto míst uvádíme realizované exkurse v pr b hu projektu. Tyto prob hly v letech Témata i cíle exkursí byly p ipomínkovány ze strany pedagog zapojených do projektu. D raz p i jejich výb ru byl kladen p edevším na propojení témat exkursí s obsahem výuky v jednotlivých hodinách (p edm tových okruzích) a zárove na propojení s rovinou ICT, a to bu v rovin tématu exkurse (nap. veletrh ICT), nebo v rovin zpracování a prezentace získaných poznatk ze strany žák s využitím ICT technologií. Téma každé exkurse má mezip edm tové vazby.

402 Realizované exkurse školní rok 2010/2011 Na tomto míst uvádíme seznam již realizovaných exkursí na podzim 2010 a na ja e Výstupem každé z níže uvedených exkursí je prezentace zpracovaná v elektronické podob, která je uložena na datovém úložišti školy. 1. POLOLETÍ 2010/2011 DATUM MÍSTO T ÍDA TÉMA Dukovany 9.A,B elektrárna Dukovany, využití ICT technologie v praxi Dukovany 9.C elektrárna Dukovany, využití ICT technologie v praxi výstava Poznávej se výstava Poznávej se výstava Poznávej se výstava Poznávej se výstava Poznávej se výstava Poznávej se 4.B zážitky z výstavy IQ park zpracované pomocí ICT technologie(dokument, foto) 5.A zážitky z výstavy IQ park zpracované pomocí ICT technologie(dokument, foto) 5.B zážitky z výstavy IQ park zpracované pomocí ICT technologie(dokument, foto) 5.C zážitky z výstavy IQ park zpracované pomocí ICT technologie(dokument, foto) 4.C zážitky z výstavy IQ park zpracované pomocí ICT technologie(dokument, foto) 4.A zážitky z výstavy IQ park zpracované pomocí ICT technologie(dokument, foto) Národní muzeum Praha Váno ní Veselý kopec 6.A,6.B,6.C 3.A,3.B,3.C,3.D projektový program k výstav Poklady Moravy zpracované pomocí ICT technologie(dokument, foto) zážitky z výstavy lidového um ní zpracované pomocí ICT technologie(dokument, foto)

403 2. POLOLETÍ 2010/2011 DATUM MÍSTO T ÍDA TÉMA Pražský hrad 7.C historie Pražského hradu zpracovaná pomocí ICT technologie Pražský hrad 7.D historie Pražského hradu zpracovaná pomocí ICT technologie Pražský hrad 7.A historie Pražského hradu zpracovaná pomocí ICT technologie Pražský hrad 7.B historie Pražského hradu zpracovaná pomocí ICT technologie ZOO Jihlava 1.A po izování digitálních fotografií, spole né zpracování do prezentace ZOO Jihlava 1.C po izování digitálních fotografií, spole né zpracování do prezentace ZOO Jihlava 1.B po izování digitálních fotografií, spole né zpracování do prezentace ZOO Jihlava 1.D po izování digitálních fotografií, spole né zpracování do prezentace 1. POLOLETÍ 2011/ areál Zámek Ž ár a Zelená Hora Ž ár nad Sázavou areál Zámek Ž ár a Zelená Hora Ž ár nad Sázavou areál Zámek Ž ár a Zelená Hora Ž ár nad Sázavou areál Zámek Ž ár a Zelená Hora Ž ár nad Sázavou 8.A zpracování zážitk na téma Baroko z návšt vy Zelené Hory a zámku ICT technikou (dokument, digitální foto, samostatná prezentace) 8.B zpracování zážitk na téma Baroko z návšt vy Zelené Hory a zámku ICT technikou (dokument, digitální foto, samostatná prezentace) 8.C zpracování zážitk na téma Baroko z návšt vy Zelené Hory a zámku ICT technikou (dokument, digitální foto, samostatná prezentace) 8.D zpracování zážitk na téma Baroko z návšt vy Zelené Hory a zámku ICT technikou (dokument, digitální foto, samostatná prezentace)

404 2. POLOLETÍ 2011/ Rakousko - Wien žáci, u ící se Nj z 2. stupn zpracování zážitk z návšt vy Vídn ICT technikou (dokument, digitální foto, samostatná prezentace) Praha parlament a Valdštejnský palác Statek Lozice kozí farma Statek Lozice kozí farma Statek Lozice kozí farma Hv zdárna a planetárium Brno: program P íb h Slune ní soustavy 8.A, 8.B, 8.C, 8.D 2.Z, 3.Z, 4.A, 4.B 2.B, 2.D 2.A, 2.C, 4.C, 4.D 5.A, 5.B, 5.C zpracování zážitk z exkurze ICT technikou (dokument, digitální foto, samostatná prezentace) zpracování zážitk na téma Jak se d íve žilo z návšt vy kozí farmy ICT technikou (po izování digitálních fotografií, zpracování do dokumentu nebo prezentace) zpracování zážitk na téma Jak se d íve žilo z návšt vy kozí farmy ICT technikou (po izování digitálních fotografií, zpracování do dokumentu nebo prezentace) zpracování zážitk na téma Jak se d íve žilo z návšt vy kozí farmy ICT technikou (po izování digitálních fotografií, zpracování do dokumentu nebo prezentace) využití ICT techniky p i programu, zpracování zážitk z návšt vy hv zdárny ICT technikou (dokument, digitální foto) Hodnocení realizovaných exkursí 2010/2011 vým na zkušeností, zp tná vazba V rámci pr b žné evaluace projektu bylo zá ijové setkání projektového týmu R zné cesty spole ný cíl v nováno vým n zkušeností mezi jednotlivými pedagogy. Plány a p edstavy projektového týmu z po átku projektu zde byly konfrontovány s realitou. Prob hl workshop všech len projektového týmu, pop. dalších zájemc z ad pedagog, který byl zp tnou vazbu k nastavení již realizovaným exkursí. Prob hly prezentace jednotlivých aktivit a pedagogové rozebrali dobré i špatné zkušenosti s realizací exkursí, které kladou d raz na mezip edm tové vazby a v tší zapojení ICT. Shodli se na tom, že takováto setkání mají význam i v rámci celého pedagogického sboru, je tedy dobré v nich pokra ovat i po skon ení projektu.

405 2. Hlavní zásady tematického len ní exkursí do výuky s využitím ICT Jak již bylo e eno, exkurse je v pojetí pedagog naší školy mise, která ov uje znalosti a dovednosti, propaguje metody a zp soby hodnocení. Z tohoto d vodu je t eba vhodn zvážit, jakým zp sobem jednotlivé exkurse organicky spojit s výukou v b žných hodinách, jakým zp sobem zapojit ICT s ohledem na v k a zájem žák, a které mezip edm tové vazby zvolit. Exkurse se v tomto pojetí stává vyvrcholením dlouhodob jší pedagogické snahy, žáci jsou na exkursi systematicky p ipravováni, minimáln stejn d ležité jsou pak také aktivity, které následují po exkursi. Harmonogram p ípravy a realizace exkurse: A. Definice tématu V této první ásti je t eba si ur it téma, kterému bude exkurse v nována a v pr b hu b žné školní výuky žáky s tímto tématem blíže seznámit tak, aby m ly dostate n široké pov domí o problému, který budou v pr b hu exkurse a následn po ní ešit. V této ásti není d sledn nutné využívat ICT, slouží hlavn jako výuková pom cky pro pedagoga. ICT je vhodné využít p i vlastním hledání tématu a místa exkurse, kdy žáci p icházejí s vlastními návrhy, pop. vyhledávají místa, která by cht li v rámci exkurse do p edem dané lokality navštívit. Pov ený pedagog, tj. ten, který bude se skupinou na exkursi cestovat p ipraví výstup tím je zvolené místo exkurse, zvolené téma exkurse a mezip edm tová vazba. Toto je sd leno vyu ujícím zvolených p edm t u ro níku, kterých se realizace exkurse týká tak, aby mohli s žáky p ed exkursí s tématem vhodn pracovat. V rámci této ásti je pov ený pedagog zodpov dný za zajišt ní dopravy, ubytování, p ípadn vstupného na exkursi. Období realizace: minimáln 2. m síce p ed plánovanou exkursí. P íklad: Je rozhodnuto, že se v rámci P írodopisu pojede do ZOO a žáci jsou v hodinách seznamováni s jednotlivými skupinami zví at, které tam na n ekají. Mezip edm tová vazba je zvolena na Zem pis žáci budou zjiš ovat také zem, kde zví ata žijí.

406 B. Rozd lení úkol a vytvo ení pracovních skupin V druhé ásti je t eba žáky již seznámit s konkrétními úkoly, které budou v pr b hu exkurse ešit. Jedná se nap. o sb r dat pro statistický pr zkum, pop. o získávání informací pro kvalitativní pr zkum, atd. Pedagog má p edem p ipravené základní spektrum úkol, pop. pracovní listy. V pr b hu p ípravy je však možno tyto úkoly p izp sobit rovn ž nápad m a zájm m, které mají sami žáci jde o to, dát jim možnost zvolit si sami, co budou v pr b hu exkurse sledovat. Pedagog ve spolupráci s žáky definuje, jaké prost edky budou žáci k zachycování dat užívat (nap. digitální fotoaparát, kamera, pracovní listy, apod.). V této ásti je d sledn nutné využívat ICT hlavn pro u itele, zde slouží jako výuková pom cky pro u itele i prost edek vyhledávání pro celou t ídu. Doporu ujeme: v p ípad pot eby rozd lí pedagog t ídu na n kolik menších skupin, z nichž každá bude v rámci exkurse sledovat jiná data. Rozd lení do skupin p isp je k rozší ení okruhu zkoumaných problém, a tím i k získání v tšího objemu poznatk. Vzájemná vým na t chto poznatk mezi samotnými žáky je totiž velmi ú inná a nezastupitelná v procesu u ení. Období realizace: 1 2 týdny p ed plánovanou exkursí P íklad: Je rozhodnuto, že t ída bude rozd lena do ty skupin podle tématu (savci, ptáci, obojživelníci, ryby), a také dle kontinent, na kterých žijí, žáci spole n s pedagogy stanoví otázky, které cht jí v pr b hu exkurse k jednotlivým témat m zodpov d t, pop. okruh dat, která budou sbírat. Pro zaznamenávání dat bude sloužit digitální fotoaparát a pracovní listy. C. Vlastní realizace exkursí Žáci a pedagogové, kte í byly seznámeni s tématem exkurse, a kterým byly rozd leny jednotlivé výzkumné úkoly se zú ast ují exkurse. V jejím pr b hu jednotlivé výzkumné týmy eší ur ené úkoly a snaží se zajistit dostate né množství dat a informací, které by jim posloužily jako podklad pro odpov na otázky (hypotézy) stanovené v p ípravné ásti B. V pr b hu exkurse žáci mohou využívat také ICT, nap. digitální fotoaparát, kamera i notebook. V tšinou však sb r dat provád jí ru n i formou vypisování dat v p edem p ipravených dotaznících i pracovních list. Období realizace: V pr b hu exkurse P íklad: Každá skupina se po celkové prohlídce ZOO vrátí, ke svým pavilon m, kde na základ informací získaných z popisek, od z ízenc i vlastním pozorováním dopl uje sv j dotazník, pop. sbírá statistická data (po ty). Každá skupina má digitální fotoaparát na vytvo ení snímku zkoumaného objektu.

407 D. Zpracování dat V týdnech následujících po exkursi dochází již v rámci b žné výuky ke zpracování získaných dat a jejich vyhodnocení ve vztahu k výzkumným úkol m. Výzkumné metody a záv ry z realizovaných výzkum zpracuje každá skupina formou elektronické prezentace (word, powerpoint, pdf, atd.) dle domluvy s pedagogem. V této ásti tak dochází k naprosto p irozenému propojení nových metod a forem využití ICT ve výuce s realizací exkursí. Zvolená metoda zapojení ICT je samoz ejm odvislá od v ku a úrovn znalosti žák. Období realizace: 1 2 týdny po exkursi P íklad: Každá skupina si p ipraví elektronickou prezentaci na zvolené téma (savci, ptáci, obojživelníci, ryby), ve které popíše, jakým zp sobem byly data získávány a jaká jsou její zjišt ní. Dojde k za azení na jednotlivé kontinenty v rámci skupiny a vyhodnocen etnosti zastoupení. E. Prezentace výsledk Hotová prezentace je pak p edstavena výzkumnou skupinou zbytku t ídy, pop. ostatním t ídám, pro n ž m že být výklad zajímavý. Zde je kladen op t d raz na využití ICT (notebook, projektor, tabule, atd.), ale rovn ž na posílení komunika ních a prezenta ních dovedností žák. Nesmí se zapomenout rovn ž na ohodnocení úsp šných žák, na vyhlášení nejlepší prezentace zapojení prvk sout živosti. Období realizace: 3 4 týdny po exkursi P íklad: Každá skupina prezentuje svou elektronickou prezentaci na zvolené téma (savci, ptáci, obojživelníci, ryby). Záv r je v nován rovn ž zachycení rozdíl mezi jednotlivými skupinami a zvolené metodice. Dojde k za azení na jednotlivé kontinenty a vyhodnocení, který je v rámci výzkumu nejhojn ji zastoupen. 3. Hodnocení realizace exkursí Z každé takto realizované exkurse je po ízen zápis pro pot eby monitoringu projektu. K tomuto slouží formulá, který je p ílohou tohoto manuálu.

408 V prost edí odborného týmu je každá exkurse diskutována, prob hnou aktivity zajiš ující zp tnou vazbu jak od žák, tak od pedagog. Dochází k p enosu p íklad dobré praxe. Hodnocení se stane podkladem pro stanovení jasn definovaných výstup z každé exkurse (viz. kapitola.4) 4. Výstup z realizace exkursí zapojení do výuky s využitím ICT Na základ realizace projektu R zné cesty spole ný cíl využívání ICT na Základní škole Ž ár nad Sázavou, Švermova 4 byly zkušenosti z realizace exkursí promítnuty do oblasti výstup v rámci jednotlivých ro ník. Škola si díky tomu vytvo ila jedine ný produkty, kdy exkurse nemá návaznost pouze na výuku ve všeobecn -vzd lávacích a p írodov dných p edm tech, ale rovn ž na výuku Informatiky. Pro další období byl stanoven rozsah výstup z exkursí v oblasti využívání ICT takto. Ro ník Typ exkurse Výstup z exkurse 1. jednodenní 2. jednodenní 3. jednodenní 4. jednodenní 5. jednodenní, vícedenní žáci fotografují, p íprava prezentace spole n s u itelem žáci fotografují, p íprava prezentace ve skupinách pod dohledem u itele žáci fotografují, napíší text, upraví text, fotografie do dokumentu vkládají spole n s u itelem žáci fotografují, napíší text, upraví text, vloží do dokumentu fotografie žáci fotografují, napíší text, upraví text, vloží do dokumentu fotografie

409 6. jednodenní, vícedenní 7. jednodenní, vícedenní 8. jednodenní, vícedenní 9. jednodenní, vícedenní žáci fotografují, napíší text, upraví text, upraví fotografie a vloží do dokumentu fotografie žáci fotografují, napíší text, upraví text, upraví fotografie a vloží do prezentace PowerPoint žáci fotografují, napíší a upraví text upraví foto a vloží do prezentace PowerPoint, tvo í prac. list (WORD) žáci fotografují, to í na videokameru, napíší a upraví text, p ipraví video prezentaci, sest íhají krátký film (s u itelem) 5. Záv rem Exkurse v této podob dávají škole mnohem více propojit jednotlivé oblasti vzd lávání, mezi p edm tové vztahy a dát u ivo do souvislostí. Po zkušenostech získaných b hem realizace projektu lze tvrdit, že tento zp sob má pozitivní vliv na žáky p edevším z hlediska fixování u iva a rozvoje logického myšlení. Tento školský výzkumný proces má za následek zvýšení atraktivity výuky pro žáky a tím i jejich zájmu k aktivnímu zapojení. P ílohy P íloha tohoto dokumentu je Zápis z realizované exkurse

410 Zápis z realizované exkurse Datum: T ída a školní rok: Téma exkurse: Místo: Vyu ující: Seznam žák (ú astník ):

411 Popis tématu exkurse a zp sobu za len ní do výuky s využitím ICT: Zhodnocení: Podpis vyu ujícího..

412 Evaluace žák v oblasti ICT Na za átku projektu byly ur eny základní cíle a oblasti, které cht li projekt v pr b hu dvou let zlepšit p i využívání po íta ve výuce, a to v etn zp sobu, jakým budeme ov ovat jejich napln ní: Obrátit pozornost na bezpe nou komunikaci s pomocí po íta e, vyhledávání zdroj informací užite ných pro výuku. Zlepšit znalost práce s programy sady Office. Využívat v práci ve škole nová technická za ízení dataprojektory, dotykové tabule a zkusit zapojit do výuky i hlasovacího za ízení. Rozší it možnosti používání po íta i na 1. stupe. Aby bylo možno zaznamenat zm nu ve znalostech a dovednostech využití ICT na stran žák, byla do projektu za azena rovn ž klí ová aktivita Ov ení klí ových kompetencí žák, hodnocení zvolených metod. Prost ednictvím evalua ního studia bylo možno postupn testovat všechny ro níky a výsledky jednotlivých testování pom ovat. Testování prob hlo ve všech ro nících ( ) celkem 3x. Testování tak umož uje zaznamenat i trendy, které se objevují v souvislosti se startem pilotního ov ování zapojení ICT do výuky. Testování prob hlo v t chto termínech: íjen Prosinec 2010 íjen Prosinec 2011 B ezen 2012 Zvolené formy testování: 1 3. ro ník papírový dotazník 4 9. ro ník elektronický dotazník K testování a vyhodnocení dotazník elektronickou formou bylo využito on-line evalua ního studia Portfolionet. Výsledky t í pr zkum provedených v pr b hu projektu jsou uvedeny v tabulce i v p iložených grafech: Zpracoval: Mgr. Milan Jaša

413 01. Dokáži pojmenovat základní ásti po íta e rozhodn ano 02. Informace pro výuku jsem s pomocí po íta e za poslední rok získával 03. Používám po íta k elektronické komunikaci 04. Po íta p ipojený k internetu chrání p ed zavirováním 05. P i komunikaci po internetu sd luji údaje o své osob a rodin bez omezení všem všem známým d v rným kamarád m nikomu bez odpov di 06. S interaktivní tabuli ve výuce umím pracovat ovládám pouze n které funkce neumím pracovat nesetkal jsem se s ní bez odpov di

414 07. Hlasovací za ízení ve výuce umím ovládat ovládám pouze n které funkce neumím ovládat nesetkal jsem se s ním bez odpov di 08. P i práci s textovým editorem napsat text napsat a upravit text napsat a upravit text, vložit obrázek do textu napsat a upravit text s obrázkem, pojmenovat soubor a uložit ho do složky bez odpov di 09. Umím svou práci na po íta i zálohovat a p enést na jiné médium ano ne nerozumím otázce bez odpov di 10. Umím vytvo it na po íta i jednoduchou prezentaci ano ne nevím bez odpov di

415

416

417

418 Komentá k evaluaci znalostí a dovedností p i práci s ICT Na tomto míst uvádíme komentá k zjišt ním provedeným v pr b hu realizace projektu v rámci výše uvedeného testování. Co se poda ilo a kde jsme zaznamenali rezervy: Záv r Velmi pozitivní byla možnost využívat novou u ebnu po íta pro 1. stupe zakoupena z projektu. Zvýšila se jistota žák p i používání textového editoru - viz. graf 08. Žáci získávali poznatky pro výuku pomocí internetu asto, pozornost byla v nována i bezpe nosti na internetu (antivirové programy) a obez etnému chování p i jeho používání (sd lování informací o sob i o blízkých). V této oblasti jsou žáci opatrní, uv domují si reálná nebezpe í. Z vývoje grafu 05 je z etelné, že si žáci jsou v domi nutné opatrnosti, ale také nutnosti n které údaje na internetu o sob sd lovat. Z grafu 06 m žeme pozorovat ur itou stagnaci v kategorii umím pracovat a ovládám pouze n které funkce. Ve skute nosti se dovednosti žák postupn zlepšovaly, ale žáci si s rostoucím poznáváním funkcí dotykové tabule uv domovali svoje reálné možnosti jejího ovládání. Užití hlasovacího za ízení bude b h na dlouhou tra (graf 07). Velký po et žák, kte í se s tímto za ízením nesetkali, byl zp sobený i tím, že sady hlasovacích ovlada jsou pouze dv a jejich instalace byla pro u itele obtížná. U itelé se spíš soust edili na ovládání dotykových tabulí a získávání podklad pro výuku prezentovaných pomocí projektoru. Tady p sobil projekt jako inspirace pro budoucnost. Celkov lze konstatovat, že došlo ke zlepšení znalostí z oblasti ICT jak u žák, tak u vyu ujících, kte í získávali jistotu v ovládání nové techniky, pozitivn hodnotili školení, realizovaná v rámci projektu. Stejný dotazník jako žák m ro níku (elektronicky), byl p edložen i žák m 2. a 3. ro níku (vypl ovaný v papírové podob ). Po vyhodnocení dotazníku (ze 2. a 3. ro níku), je patrné, že v nastoupené cest musíme pokra ovat. Objevovala se tam zna ná nejistota zvlášt v oblasti technických znalostí a v komunika ních dovednostech. Je patrné, že starší žáci mají lepší znalosti ICT (což je samoz ejmé), ale že si zárove jsou v domi odpov dnosti p i své práci s po íta em (bezpe nost, opatrnost na internetu, nutnost zálohování práce ). Zapojování ICT technologií do výuky, zlepšování znalostí žák v této oblasti má pro jejich budoucí život zásadní význam. Žáci mají o tuto oblast velký zájem, jsou ochotní p ijímat nové poznatky. Pozitivní byla i skute nost, že zm ny ve využívání ICT byly zaznamenány v mnoha p edm tech. U itelé si uv domili, že p i jejich použití mohou lépe napl ovat požadavky ŠVP.

419 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPO TEM ESKÉ REPUBLIKY Poznámky: DUBEN 2012 Korektura, úprava, grafické zpracování a tisk metodiky: CIVIC o.s., nám Republiky 11, Ž ár nad Sázavou,

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň 1. Anotace Úkol je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci budou řešit úkoly společně, ve dvojicích, ale i ve skupině. Každá skupina

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list)

Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list) Označení: EU-Inovace-Inf-6-01 Předmět: Informatika Cílová

Více

Předmět: I N F O R M A T I K A

Předmět: I N F O R M A T I K A 05-ŠVP-Informatika-P-S,T,K strana 1 (celkem 6) 1. 9. 2014 Předmět: I N F O R M A T I K A Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je naučit žáky základní uživatelskou práci s PC a s nejpoužívanějším softwarem

Více

Využití interaktivní tabule ve výuce

Využití interaktivní tabule ve výuce Využití interaktivní tabule ve výuce Vzdělávání je neustále inovováno využíváním moderní didaktické techniky a učebních pomůcek, které se pro dnešní generaci vzdělávání staly téměř nepostradatelnými. V

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Třídnické y Každé pondělí v 8. 30 začínají třídní učitelé ve svých třídách tzv.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Metodická příručka výukového programu ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

Metodická příručka výukového programu ZÁMEČNICKÉ PRÁCE 1 Metodická příručka výukového programu ZÁMEČNICKÉ PRÁCE Registrační číslo projektu: Název projektu: CZ.1.07/1.2.10/02.0020 Moderním vzděláváním k širšímu uplatnění v ţivotě Červen 2012 2 je spolufinancován

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie, Břeclav nábř. Komenského 1, PSČ 690 25 tel. 519 326 505, fax. 519 321 269 email: skola@spsbv.cz, web: www.spsbv.cz PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Roční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Autor: Ing. Mária Ondřejová 2007 2008 OBSAH: Základní

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 Na období 1.1.2009 do 31.12.2009. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 2. 2.. 3 1.2. Software 2. 2.. 3 1.3. Hardware

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Definice matematických pojmů Matematika a její aplikace

Více

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička. Pohádková matematika

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička. Pohádková matematika Výukový materiál pro projekt Elektronická školička reg. č. CZ.1.07/1.3.05/02.0041 Pohádková matematika Mgr. Hana Dobrozemská, 2011, 58 stran Materiál je publikován pod licencí Creative Commons - Uveďte

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název : Komplexní online e-learningová podpora vzdělávání a doučování v internetových klubech ČH@VE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejním dle příručky pro příjemce finanční podpory

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání V návaznosti na vyhlášení výzev k předkládání individuálních projektů a předložení

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

téma: Formuláře v MS Access

téma: Formuláře v MS Access DUM 06 téma: Formuláře v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové OBSAH 1) Úvod 2) Charakter školy 3) Cíl MPP 4) Realizace 5) Vlastní program 5.1) Vzdělávání pedagogických pracovníků 5.2) Vzdělávání žáků OU

Více

Učební osnova předmětu. Fiktivní firma. Obor vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie

Učební osnova předmětu. Fiktivní firma. Obor vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Učební osnova předmětu Fiktivní firma Obor vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělávání: denní Celkový počet hodin za studium: 99 Platnost: od 1. 9. 2012 Pojetí vyučovacího předmětu Obecný

Více

Katalog školního nábytku

Katalog školního nábytku Katalog školního nábytku Vám přináší 7:59 Rychle do lavic, zvoní! 8:00 8:50 9:40 10:00 12:00 12:30 13:15 14:00 15:00 15:30 16:00 17:00 rozvrh hodin chemie angličtina hudební výchova výtvarná výchova oběd

Více

DUM: VY_32_INOVACE_591

DUM: VY_32_INOVACE_591 Datum: 23. listopadu 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_591 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu prvouka 2.období Prvouka ve 4.a 5.ročníku má časovou dotaci 3 hodiny týdně. Výuka je rozdělena do pěti oblastí : 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas

Více

Nové využití digitální fotografie ve škole (příklady vzdělávacích projektů)

Nové využití digitální fotografie ve škole (příklady vzdělávacích projektů) Prezentace projektového záměru 9. 10. 4. 2008 Nové využití digitální fotografie ve škole (příklady vzdělávacích projektů) Stručně o autorovi Jiří Sumbal 18 let praxe na SŠ a ZŠ autor metodických příruček

Více

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.3 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA 5.4.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

PRÁCE S LISTY. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé činnosti přírodní materiály

PRÁCE S LISTY. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé činnosti přírodní materiály Název příkladu dobré praxe PRÁCE S LISTY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Tvořivé činnosti přírodní materiály Erika Mikanová Praha Místo konání Střelské Hoštice 2010 Průřezové téma,

Více

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň:

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: ročník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 9 9 9 8 8 43 35 Anglický jazyk 0 1 3 3 3 10 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v prvním aţ třetím ročníku čtyřletého gymnázia a v sekundě aţ septimě

Více

ICT plán školy 2015/2016

ICT plán školy 2015/2016 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky ICT plán školy 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

Více

Sedláčková TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY

Sedláčková TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Mgr. Ilona Sedláčková číselné označení DUM 1 NÁZEV Pádové otázky, určování pádů - PL DATUM OVĚŘENÍ DUM 20.12.2012 IV. TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY Pracovní list slouží k procvičení

Více

Charakteristika kurzu BE4

Charakteristika kurzu BE4 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 6 Charakteristika kurzu BE4 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

Učební plán. Rozdělení dotace Vzdělávací oblast Vyučovací předmět

Učební plán. Rozdělení dotace Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Učební plán Učební plán pro 1. stupeň základní školy Časová Ročník Rozdělení Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Celkem disponibilní časové v RVP ZV 1. 2. 3. 4. 5. 35 Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Uspořádání tvarů v prostoru Žák: rozvrhne si plochu a prostor - linie a tvary v ploše - objekty v celcích Komentář - vnímání velikosti a rozdílů - proporce v prostoru

Více

metodická příručka DiPo násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9) násobilkové karty DiPo

metodická příručka DiPo násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9) násobilkové karty DiPo metodická příručka DiPo násobení a dělení () PLUS násobilkové karty DiPo OlDiPo, spol. s r.o. tř. Svobody 20 779 00 Olomouc telefon: 585 204 055 mobil: 777 213 535 e-mail: oldipo@oldipo.cz web: www.oldipo.cz

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU školní rok 2015/2016 Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení

Více

Dělitelnost. pracovní list. Základní škola Zaječí, okres Břeclav Školní 402, 691 05, příspěvková organizace

Dělitelnost. pracovní list. Základní škola Zaječí, okres Břeclav Školní 402, 691 05, příspěvková organizace Dělitelnost pracovní list Název školy: Číslo projektu: Autor: Základní škola Zaječí, okres Břeclav Školní 402, 691 05, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.1131 Mgr. Lenka Němetzová Datum vytvoření:

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Název: Reg.číslo: Výše finanční podpory: Reálné prostřední ve výuce pomocí fiktivní firmy CZ.1.07/1.1.10/01.0099 1.738.563,12 Kč Době realizace:

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb TOREAL, spol. s r. o. Pobytová sociální služba domov pro seniory Lázeňská čp. 173 a 174 Královské Poříčí 356 01 Jaroslav Pokorný jednatel Ing. Petr Mašek jednatel

Více

ÚVOD DO INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

ÚVOD DO INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ÚVOD DO INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informační a komunikační technologie Mechanik seřizovač První Mgr. Fjodor Kolesnikov 1 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tento výukový materiál vypracoval(a) samostatně,

Více

Jednotlivé DUMy jsou k dispozici u zástupce ředitele pí. Bc. Marie Baštové. druh výukového materiálu

Jednotlivé DUMy jsou k dispozici u zástupce ředitele pí. Bc. Marie Baštové. druh výukového materiálu Jednotlivé DUMy jsou k dispozici u zástupce ředitele pí. Bc. Marie Baštové. Projekt: Moderní výuka ve škole Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1031 Vypracoval: LENKA REJZKOVÁ Předmět: Český jazyk a literatura

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Prvouka Vzdělávací obsah předmětu Prvouka je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola Ostrava Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace Klegova 1398/27 700 30 Ostrava Hrabůvka tel.: 604

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE NÁVODY PRO PEDAGOGY Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE Elektronický výukový systém VŠKE pro podporu kombinované formy studia a elearning najdete na

Více

BUBLINKOVAČ. Čas Cíl Obsah činnosti Organizace / Pomůcky. Vonná esence dle výběru učitele. Relaxační hudba. Vodní sloup, světelné efekty. Aromalampa.

BUBLINKOVAČ. Čas Cíl Obsah činnosti Organizace / Pomůcky. Vonná esence dle výběru učitele. Relaxační hudba. Vodní sloup, světelné efekty. Aromalampa. BUBLINKOVAČ 5 Přivítání rituál. Místnost je zatemněna, hraje relaxační hudba, světelné efekty jsou zapnuty dle výběru učitele. Žáci se po příchodu zezují. Přičichnutí k vonné esenci ( čichová stimulace

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Středisko praktického vyučování PRAKTIK s. r. o., Olomouc, tř. 17. listopadu 6/A Adresa tř. 17. listopadu 6/A, 772 00 Olomouc Identifikátor:

Více

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

Abeceda elektronického podpisu

Abeceda elektronického podpisu Abeceda elektronického podpisu A. Alena se rozhodla, že bude elektronicky podepisovat datové zprávy, které předává Petrovi. B. Petr může být její kolega, přítel, ale může být i osobou, která provozuje

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Rada Asociace krajů České republiky 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Projekt Kraje pro bezpečný internet Obsah: 1. Návrh usnesení 2. Popis

Více

EKONOMIKA Výrobní činitelé, práce, kapitál výkladový materiál

EKONOMIKA Výrobní činitelé, práce, kapitál výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Výrobní

Více

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-2. ročník 4 hodiny týdně 3.-5. ročník 5 hodin týdně Vzdělávací obsah

Více

Absolventské práce 9. ročníku pravidla pro tvorbu, průběh obhajob, kritéria hodnocení

Absolventské práce 9. ročníku pravidla pro tvorbu, průběh obhajob, kritéria hodnocení Absolventské práce 9. ročníku pravidla pro tvorbu, průběh obhajob, kritéria hodnocení Absolventská práce je jednou z forem, pomocí které škola ověřuje dovednosti, schopnosti a znalosti žáka, který končí

Více

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Německý jazyk vyučujeme jako další cizí jazyk zpravidla od 7. ročníku. Žáci si rozšiřují

Více

NUR - Interaktivní panel, D1

NUR - Interaktivní panel, D1 NUR - Interaktivní panel, D1 Petr Fišer, Roman Kubů, Jiří Slivárich {fiserp10, kuburoma, slivajir}@fel.cvut.cz Obsah Úvod... 3 Interaktivní panel... 3 Předpokládané využití...3 Cílové skupiny... 3 Upoutání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny *

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Název: Pohádkové počítání,sčítání a odčítání do 20-typ příkladů 10+4, 14-4, reedukační pracovní listy Autor: Mgr.

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

INTELIGENTNÍ DŮM. Zdeněk Kolář, Viktor Daněk. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha 1

INTELIGENTNÍ DŮM. Zdeněk Kolář, Viktor Daněk. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha 1 Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT INTELIGENTNÍ DŮM Zdeněk Kolář, Viktor Daněk Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha

Více

METODIKA KALKULACE NÁKLADŮ KURZU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA KALKULACE NÁKLADŮ KURZU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ METODICKÝ MATERIÁL METODIKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Jana Bydžovská Vladimír Krajčík NÚOV Praha 2004 Název a sídlo centra celoživotního vzdělávání: Název kurzu: Délka kurzu, počet hodin: 2 1. Přímý materiál

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2 ANGLICKÝ JAZYK 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. Nástrahy virtuální reality (pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. Nástrahy virtuální reality (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-6-03 Předmět: Informatika Cílová skupina: 6. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 7

Obsah. Obsah. Úvod... 7 Obsah Obsah Úvod... 7 1. Digitální fotografie... 10 1.1 Prohlížení obrázků pomocí Nero PhotoSnap Viewer... 10 1.1.1 Zobrazení na celou obrazovku...12 1.1.2 Jak zjednodušit přechod do jiné složky...13 1.1.3

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 3. a 4. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa Cíle, realizace, těžiště, výsledky, organizační aspekty a financování (přehled dosavadního rozpočtu) projektu. Co konkrétně v projektu děláte a jak pracujete. Cíle: Zlepšení kvality života lidí s duševním

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD Indikativní výklad pro plánování aktivit v MAP Příklady možných plánovaných aktivit jsou uvedeny pro inspiraci realizátorům MAP, jak mohou využít MAP pro naplánování aktivit

Více

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda.

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Téměř každý člověk touží být v práci úspěšný touží pracovně se uplatnit. V průběhu studia si mladý člověk osvojuje znalosti a dovednosti potřebné pro povolání,

Více

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy).

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy). ROZCVIČKY Z MATEMATIKY 8. ROČ Prezentace jsou vytvořeny v MS PowerPoint 2010 (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy). Anotace: Materiál slouží k procvičení základních

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. INFORMATIKA - volitelná. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. INFORMATIKA - volitelná. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA - volitelná CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - ve znění dodatku č.30., platného od 1.9.2011 (7.r.) a ve znění změn, platných od 1.9.2013 (9.r.). Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

Vzdělávací programy ve školním roce 2007/2008:

Vzdělávací programy ve školním roce 2007/2008: Vzdělávací programy ve školním roce 2007/2008: Více o ŠVP Modrá škola Motto: Škola je velká modrá loď, která má před sebou dlouhou cestu. Spolupráce celé posádky jí pomáhá bezpečně plout vodami klidnými

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi Vzdělávací oblast: VOLITELNÝ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Obor vzdělávací oblasti: DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Ročník: 7 Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte plynule nahlas

Více

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov IČO 00583685, IZO 000583685, DIČ CZ0083685 č. účtu: 503202-544 / 0600 tel., fax: 380 711 296, e-mail: zsnadrazi@zsnadrazi.cz

Více

Soukromí to nejcennější, co mám. Nemůžete říkat všechno všem. Evangelia Kontopidi, Řecko. Soukromí to nejcennější, co mám

Soukromí to nejcennější, co mám. Nemůžete říkat všechno všem. Evangelia Kontopidi, Řecko. Soukromí to nejcennější, co mám Plán lekce Soukromí to nejcennější, co mám 5.1. Nemůžete říkat všechno všem Created by European Schoolnet in collaboration with Insafe Network and within the support of Google, Liberty Global and the European

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník Datum tvorby Anotace Zdroje CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. IVT_MSOFFICE_20_Excel Ing.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Polévky Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Ekologické poradenství a osvěta obyvatel města 204.190,- 130.000,- 36 86 108.000,-

Ekologické poradenství a osvěta obyvatel města 204.190,- 130.000,- 36 86 108.000,- projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ projektů Program podpory environmentální výchovy dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 0 Výzva č. Opatření, min. : 5.000,-, max. : 0.000,-, spoluúčast min.: 0 Projekty

Více

Matematika ve 4. ročníku Jednotky délky, čtverec a obdélník Část 1.

Matematika ve 4. ročníku Jednotky délky, čtverec a obdélník Část 1. Matematika ve 4. ročníku Jednotky délky, čtverec a obdélník Část 1. 1.Motivace: Žáci se v letošním školním roce účastní celoroční třídní soutěže Po stopách dinosaurů. Základem motivace tedy bude získávání

Více