ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014"

Transkript

1 Obec Dvory IČO: Dvory 3, Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

2 Obec Dvory IČ: Dvory 3, Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného účtu kalendářního roku 2014 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. Přílohy závěrečného účtu: 1) výkaz hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M za rok 2014 sestavený k ) tabulky finančního vypořádání se státním rozpočtem 3) vyúčtování dotací a příspěvků 4) rozvaha za rok 2014 sestavená k ) příloha za rok 2014 sestavená k ) výkaz zisku a ztráty za rok 2014 sestavený k ) výkazy ze Základní a mateřské školy, příspěvkové organizace výkaz zisku a ztrát, příloha, rozvaha, výsledovka sestavené k ) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

3 Součástí závěrečného účtu jsou: 1) FIN 2-12 M za rok ) Rozvaha za rok ) Příloha za rok ) výkaz zisku a ztráty za rok ) Vyúčtování dotací roku ) Vyúčtování příspěvků roku ) Tabulky finančního vypořádání se státním rozpočtem 8) Výkazy ZŠ a MŠ, p.o. rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha 9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Uvedené písemnosti jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadu ve Dvorech. Starostka obce: Marie Hodboďová Závěrečný účet obce Dvory byl zveřejněn na úřední i elektronické desce obce. Vyvěšeno: Sejmuto:

4 Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Dne byla zastupitelstvem obce usnesením č. 28/2013 schválen rozpočet obce Dvory. Rozpočet byl schválený jako vyrovnaný, v paragrafovém členění. Příjmy i výdaje včetně financování činily ,- Kč. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Rozpočet skončil přebytkem hospodaření ve výši ,- 24 Kč. Rozpočtové příjmy ,18,- Kč Rozpočtové výdaje ,30,- Kč Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček ,- Kč Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními 1-7. Rozpočtové změny byly projednány v zastupitelstvu obce, jsou zahrnuty v sestavě FIN 2-12 o plnění příjmů a výdajů roku Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků FIN 2-12, který je součástí Závěrečného účtu obce. Majetek obce je zachycen ve výkazu Rozvaha za rok 2014, který je také součástí Závěrečného účtu obce. Hospodářskou činnost obec neprovádí. Vypořádání transferů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně V roce 2014 přijala obec Dvory tyto transfery: Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši ,- Kč. Z dotací ze státního rozpočtu na Volby do Evropského parlamentu ve výši ,- byla vyčerpána částka ,10 a zbytek ,90 Kč byla vrácen a vše bylo řádně vyúčtováno. Z dotací ze státního rozpočtu na Volby do zastupitelstev obcí ve výši ,- byla vyčerpána částka ,60 a zbytek ,40 Kč byla vrácen a vše bylo řádně vyúčtováno.

5

6

7 Finanční vypořádání s příjemci dotací od obce za rok 2014 TJ Dvory TJ Dvory byl poskytnut příspěvek na činnost v roce 2014 ve výši ,- Kč. Dne bylo provedeno vyúčtování příspěvku a následnou veřejnoprávní finanční kontrolou bylo zjištěno, že dotace byla využita v souladu se smluvním ujednáním. Sportovně střelecký klub Dvory Sportovně střeleckému klubu Dvory byl poskytnut příspěvek na činnost v roce 2014 ve výši ,- Kč. Dne bylo provedeno vyúčtování příspěvku a následnou veřejnoprávní finanční kontrolou bylo zjištěno, že dotace byla využita v souladu se smluvním ujednáním. Veleliby 08, o.s. Občanskému sdružení Veleliby 08 byl poskytnut příspěvek na činnost v roce 2014 ve výši ,- Kč. Dne bylo provedeno vyúčtování příspěvku a následnou veřejnoprávní finanční kontrolou bylo zjištěno, že dotace byla využita v souladu se smluvním ujednáním.

8

9

10

11 ZŠ a MŠ Dvory ZŠ a MŠ Dvory, příspěvková organizace, IČ: bylo poskytnuto ,- Kč ve čtyřech platbách. PO předložila Zprávu o hospodaření ZŠ Dvory za rok 2014, která obsahovala: Souhrn příjmů a výdajů ZŠ a MŠ Dvory za rok 2014, Rozvahu k a Výkaz zisku a ztrát ke dni a Příloha. Příspěvek ze státního rozpočtu byl zcela vyčerpán a zůstatek z částky poskytnuté obcí činil zůstatek ,96,- Kč. Zastupitelstvo obce dne usnesením č. 13/2015 rozhodlo o převedení částky ,96,-Kč na účet obce Dvory. V PO byla dne a provedena finanční kontrola a kontrola neshledala žádné chyby a nedostatky v hospodaření. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce se uskutečnilo ve dnech: a na základě zákona č. 420/2004Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) se závěrem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Dvory, Dvory 3, Nymburk I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn , , Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin , , Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů , , Daň z příjmů práv. osob , , Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty , , Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 7 907, , Poplatek za provoz systému KO , , Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných her , , Správní poplatky Daň z nemovitých věcí , , Nerozúčtované a neidentifikované daň. př , , NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp , , NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv NI. př. transf. od obcí Převody z rozpočtových účtů **** , , Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav Příjmy z pronájmu pozemků , , **** , , Pitná voda Příjmy z prodeje zboží 4 296, , Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk **** 6 046, , Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Příjmy z prodeje zboží 432,00 432, Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk oddíl I. / 1

36 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b **** 2 182, , Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků **** Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní příjmy z vlastní činnosti **** Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , **** , , Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** , , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6,45 6, **** , ,87 Celkem , ,18 oddíl I. / 2

37 II. Rozpočtové výdaje Paragraf a Položka b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací Budovy, haly a stavby **** Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , Výdaje na dopravní územní obslužnost **** , , Základní školy Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , Neinvestiční transfery obcím Neinv. přísp. zřízeným PO **** , , Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Věcné dary **** Sportovní zařízení v majetku obce Budovy, haly a stavby **** Ost. tělovýchovná činnost Věcné dary Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ **** Veřejné osvětlení Elektrická energie , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , **** , , Pohřebnictví Nákup materiálu j.n Elektrická energie ,00 475, **** ,00 475, Komunální služby a územní rozvoj j.n Pohonné hmoty a maziva , , Nákup ostatních služeb , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , **** , , Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb oddíl II. / 1

38 II. Rozpočtové výdaje Paragraf a Položka b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3722 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Pohonné hmoty a maziva , , Nákup ostatních služeb , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž **** , , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , **** , , Volby do zastupitelstev ÚSC Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje 3 808, , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 1 206, , **** , , Volby do Evropského parlamentu Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní osobní výdaje 4 796, , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 4 501, , **** , , Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní osobní výdaje , , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Pov. poj. na úrazové pojištění Ochranné pomůcky 572,00 572, Výdaje na prádlo, oděv a obuv , , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Studená voda , , Plyn Elektrická energie , , Poštovní služby , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,49 oddíl II. / 2

39 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s IT a kom , , Nákup ostatních služeb , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady , , Věcné dary , , Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ Neinvestiční transfery obcím **** , , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Služby peněžních ústavů , , **** , , Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody vlastním rozpočtovým účtům **** Ost. finanční operace Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Platby daní a poplatků st. rozpočtu **** Celkem , ,30 oddíl II. / 3

40 III. Financování - třída 8 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl Krátkodobé přijaté půjčky 8113 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech , ,24 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček ,64 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 8213 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V 8901 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 Financování (součet za třídu 8) , ,88 oddíl III. / 1

41 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy , ,11 Třída 2 - Nedaňové příjmy , ,37 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery , ,70 Příjmy celkem , ,18 Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vyp. min.let Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjčených prostř. od reg.r Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr Neinvestiční přijaté trans. od obc Neinv. přij. transf. od reg. org Neinv. přij. transf. od reg. rad Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr Převody z vlastních rezerv. fondů Převody z rozpočtových účtů Převody z vlastních fondů j.n Inv. přijaté transfery od obcí Inv. přijaté transfery od regionů Inv. přijaté transfery od reg. rad Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci , ,18 Třída 5 - Běžné výdaje , ,30 Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem , ,30 Konsolidace výdajů Neinv. transfery obcím Neinv. transfery regionům Neinv. transfery reg. radám Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp Přev. vlast. rozp. fondům Ost. převody vlast. fondům Výdaje z fin.vyp.min.let Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 4341 oddíl IV. / 1

42 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery reg. radám Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjč.prostř. reg. radám Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , ,30 Saldo příjmů a výdajů po kons , ,88 Třída 8 - Financování , ,88 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci , ,88 oddíl IV. / 2

43 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,24 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,24 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 oddíl VI. / 1

44 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od region Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 7130 ZJ 25 Splátky půjček přijaté z území jin. okr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného ok Neinvestiční transfery obcím Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr ZJ 27 Půjčky poskytnuté na území jiného okres Neinvestiční půjčky obcím Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n Investiční půjčky obcím Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n ZJ 28 Transfery př. z území jin. kraje Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinv. př. transfery od obcí Neinv. př. transfery od krajů Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n Inv. př. transfery od obcí Inv. př. transfery od krajů Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n ZJ 29 Splátky půjček př. z území jin. kraje Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 7390 ZJ 35 Transfery poskyt. na území jin. kraje Neinv. transfery obcím Neinv. transfery krajům Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Inv. transfery obcím Inv. transfery krajům Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn ZJ 36 Půjčky poskyt. na území jin. kraje Neinv. půjčky obcím Neinv. půjčky krajům Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn oddíl VII. / 1

45 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Inv. půjčky obcím Inv. půjčky krajům Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n oddíl VII. / 2

46 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a c , ,10 oddíl IX. / 1

47 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Výsledek od Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d oddíl XI. / 1

48 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Výsledek od Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1

49 I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,45 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 5 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze 468 zahraničí Rozvaha Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název položky Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Název: Obec Dvory Právní forma: ÚSC Sídlo: Dvory 3, Nymburk Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :47:43 Číslo položky AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva SU ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO , , , , , , , ,45 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 044 nehmotného majetku 9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Pozemky , , ,45 2 Kulturní předměty 032 3,00 3,00 3,00 3 Stavby , , , ,20 4 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných , , ,80 movitých věcí 5 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,05 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 9 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 045 hmotného majetku 10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 Obec Dvory IČ: Stránka : 1 z 5

50 Číslo Název položky SU ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 6 Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky , , , Rozvaha Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Název: Obec Dvory Právní forma: ÚSC Sídlo: Dvory 3, Nymburk Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :47:43 7 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 B. Oběžná aktiva , , , ,48 1 Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze 371 zahraničí 28 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období 385 Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Dvory IČ: Stránka : 2 z 5

51 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Název: Obec Dvory Právní forma: ÚSC Sídlo: Dvory 3, Nymburk Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :47: Číslo Název položky SU ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 31 Dohadné účty aktivní , ,00 32 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,48 1 Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , ,48 12 Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna 261 Rozvaha Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Dvory IČ: Stránka : 3 z 5

52 Název položky Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Název: Obec Dvory Právní forma: ÚSC Sídlo: Dvory 3, Nymburk Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :47:43 Číslo položky PASIVA CELKEM C. Vlastní kapitál SU , , , ,09 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,08 1 Jmění účetní jednotky , ,13 3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,50 4 Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,55 6 Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 6 Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření , ,01 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,81 2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , ,20 D. Cizí zdroje , ,84 I. Rezervy 1 Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky , ,84 1 Dlouhodobé úvěry , ,84 2 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze 458 zahraničí 8 Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,00 1 Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , Jiné závazky vůči zaměstnancům ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 2 MINULÉ Rozvaha Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Dvory IČ: Stránka : 4 z 5

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) 8. vazby v části IV. obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 00sl.,, = r. (00 + 00 + 00 + 00)sl.,,

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ucetni zaverka 2014.txt

Ucetni zaverka 2014.txt Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 002747 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00269301 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30.06.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00673951 Název: Léčebna respiračních nemocí

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 6/2015 příspěvkové organizace

Více

Město Mnichovice. Závěrečný účet města za rok 2006. 1.Rozvaha,výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2006

Město Mnichovice. Závěrečný účet města za rok 2006. 1.Rozvaha,výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2006 Město Mnichovice Závěrečný účet města za rok 2006 1.Rozvaha,výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2006 2.Příloha k účetní závěrce a dodatek k příloze úč.uzávěrky 3.Výsledek hospodaření 4.Inventarizační zápis

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506

Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506 Obec Běleč 391 43 Běleč 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz Zvěrečný účet za rok 2014 dle 17 zkona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506 tel. 381214530

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 67728201 Sdružení obcí Syrákov se sídlem v Liptále Liptál čp. 331, 756 31 Liptál sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Závěrečný účet ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice 00285145. Rozpočtový rok:

Závěrečný účet ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice 00285145. Rozpočtový rok: ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice 00285145 Rozpočtový rok: 2013 Závěrečný účet Na základě zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Mutěnice návrh na závěrečný účet obce

Více

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 Obsah ÚVOD... 5 SLOVO ÚVODEM... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 6 ČLENSKÉ OBCE... 6 HISTORIE MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 7 ORGANIZAČNÍ

Více