OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy"

Transkript

1 UCT/VEMA S059 Org.: / /02/ Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů Louny 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje AKTIVNÍ 013 Software AKTIVNÍ 014 Ocenitelná práva AKTIVNÍ 015 Povolenky na emise a preferenční limity AKTIVNÍ 018 Drobný dlohodobý nehmotný majetek AKTIVNÍ 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek AKTIVNÍ 021 Stavby AKTIVNÍ 0211 Bytové domy a bytové jednotky AKTIVNÍ 0212 Budovy pro služby obyvatelstvu AKTIVNÍ 0213 Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky AKTIVNÍ 0214 Komunikace a veřejné osvětlení AKTIVNÍ 0215 Jiné inženýrské sítě AKTIVNÍ 0216 Ostatní stavby AKTIVNÍ 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí AKTIVNÍ 0222 Stroje a zařízení AKTIVNÍ 0223 Dopravní prostředky AKTIVNÍ 0224 Inventář AKTIVNÍ 025 Pěstitelské celky trvalých porostů AKTIVNÍ 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek AKTIVNÍ 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek AKTIVNÍ 031 Pozemky AKTIVNÍ 0311 Stavební pozemky AKTIVNÍ 0312 Lesní pozemky AKTIVNÍ 0313 Zahrady, pastviny, louky, rybníky AKTIVNÍ 0314 Zastavěná plocha AKTIVNÍ 0315 Ostatní pozemky AKTIVNÍ 032 Kulturní předměty AKTIVNÍ 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek AKTIVNÍ 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek AKTIVNÍ 043 Pořízení dlouhodobého finančního majetku AKTIVNÍ 044 Uspořádací účet technického zhodnocení DNHM maj. AKTIVNÍ 045 Uspořádací účet technického zhodnocení DHM majetku AKTIVNÍ 051 Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmotný majetek AKTIVNÍ 052 Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný majetek AKTIVNÍ 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek AKTIVNÍ 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem AKTIVNÍ 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem AKTIVNÍ 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti AKTIVNÍ 066 Půjčky osobám ve skupině AKTIVNÍ 067 Ostatní dlouhodobé půjčky AKTIVNÍ 068 Termínované vklady dlouhodobé AKTIVNÍ 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek AKTIVNÍ 072 Oprávky k nehm.výsledku z výzkumu a vývoje AKTIVNÍ 073 Oprávky k software AKTIVNÍ 074 Oprávky k ocenitelným právům AKTIVNÍ 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotn. majetku AKTIVNÍ 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku AKTIVNÍ 081 Oprávky ke stavbám AKTIVNÍ 0811 Oprávky ke stavbám - Bytové domy a bytové jednotky AKTIVNÍ 0812 Oprávky ke stavbám -Budovy pro služby obyvatelstvu AKTIVNÍ 0813 Oprávky ke stavbám - Jiné nebyt. domy a nebyt. jed AKTIVNÍ 0814 Oprávky ke stavbám -Komunikace a veřejné osvětlení AKTIVNÍ 0815 Oprávky ke stavbám - Jiné inženýrské sítě AKTIVNÍ 0816 Oprávky ke stavbám - Ostatní stavby AKTIVNÍ 082 Oprávky k samost. movitým věcem a souborům m. věcí AKTIVNÍ

2 UCT/VEMA S059 Org.: / /02/ Str.: Oprávky - stroje a zařízení AKTIVNÍ 0823 Oprávky - dopravní prostředky AKTIVNÍ 0824 Oprávky - inventář AKTIVNÍ 085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů AKTIVNÍ 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku AKTIVNÍ 089 Oprávky k ostatnímu dlouhodému hmotnému majetku AKTIVNÍ 111 Pořízení materiálu AKTIVNÍ 112 Materiál na skladě AKTIVNÍ 119 Materiál na cestě AKTIVNÍ 121 Nedokončená výroba AKTIVNÍ 122 Polotovary vlastní výroby AKTIVNÍ 123 Výrobky AKTIVNÍ 131 Pořízení zboží AKTIVNÍ 132 Zboží na skladě AKTIVNÍ 138 Zboží na cestě AKTIVNÍ 139 Ostatní zásoby AKTIVNÍ 151 Opravné položky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje AKTIVNÍ 152 Opravné položky k software AKTIVNÍ 153 Opravné položky k ocenitelným právům AKTIVNÍ 154 Opravné položky k povolenkám na emise a pref. lim. AKTIVNÍ 155 Opravné položky k drobnému DNHM majetku AKTIVNÍ 156 Opravné položky k ost. dlouhodobému nehm. majetku AKTIVNÍ 157 Opravné položky k nedokončenému DNHM majetku AKTIVNÍ 161 Opravné položky k pozemkům AKTIVNÍ 162 Opravné položky ke kulturním předmětům AKTIVNÍ 163 Opravné položky ke stavbám AKTIVNÍ 164 Opravné pol. k samost. movitým věcem a soub.mov.v. AKTIVNÍ 165 Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých p. AKTIVNÍ 166 Opravné pol. k drobnému dlouhodobému hmot. maj. AKTIVNÍ 167 Opravné pol. k ostatnímu dlouhodobému hmot. maj. AKTIVNÍ 168 Opravné pol. k nedokončenému dlouhodobému hmot. m. AKTIVNÍ 171 Opravné pol. k maj. účastem v osobách s rozhod.vl. AKTIVNÍ 172 Opravné pol. k maj. účastem v osobách s podst. vl. AKTIVNÍ 173 Opravné pol. k dluhovým cenným papírům do splat. AKTIVNÍ 174 Opravné položky k půjčkám osobám ve skupině AKTIVNÍ 175 Opravné položky k jiným dlouhodobým půjčkám AKTIVNÍ 176 Opravné pol. k ostatnímu dlouhodobému fin. majetku AKTIVNÍ 177 Opravné pol. k pořizovanému dlouhodobému fin.maj. AKTIVNÍ 181 Opravná položka k materiálu AKTIVNÍ 182 Opravná položka k nedokončené výrobě AKTIVNÍ 183 Opravná položka k polotov. vlastní výroby AKTIVNÍ 184 Opravná položka k výrobkům AKTIVNÍ 185 Opravná položka ke zboží AKTIVNÍ 186 Opravná položka ke zvířatům AKTIVNÍ 191 Opravné pol. k dlouhodobým pohl. z postoupen.úvěrů AKTIVNÍ 192 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení AKTIVNÍ 193 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám AKTIVNÍ 194 Opravné položky k odběratelům AKTIVNÍ 195 Opravné pol. ke krátkodobým pohl. z postoup. úvěrů AKTIVNÍ 196 Opravné položky k pohledávkám z výběru daní AKTIVNÍ 197 Opravné pol. k pohledávkám za účastníky sdružení AKTIVNÍ 198 Opravné pol. ke krátkodobým pohledávkám z ručení AKTIVNÍ 199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám AKTIVNÍ 222 Příjmový účet organizačních složek státu AKTIVNÍ 223 Zvláštní výdajový účet PASIVNÍ 224 Běžné účty státních fondů AKTIVNÍ 225 Běžné účty fondů organizačních složek státu AKTIVNÍ 231 Základní běžný účet ÚSC AKTIVNÍ 236 Běžné účty fondů ÚSC AKTIVNÍ

3 UCT/VEMA S059 Org.: / /02/ Str.: Běžný účet AKTIVNÍ Běžný účet - ČSOB - provoz AKTIVNÍ Běžný účet - ČSOB - FO AKTIVNÍ Běžný účet - ČSOB - RF AKTIVNÍ Běžný účet - ČSOB - FRM AKTIVNÍ 243 Běžný účet FKSP AKTIVNÍ 244 Termínované vklady krátkodobé AKTIVNÍ 245 Jiné běžné účty AKTIVNÍ 2451 ČSOB devizový účet - Mobility AKTIVNÍ 247 Účty spravovaných prostředků AKTIVNÍ 248 Souhrnné účty AKTIVNÍ 249 Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu AKTIVNÍ 251 Majetkové cenné papíry k obchodování AKTIVNÍ 253 Dluhové cenné papíry k obchodování AKTIVNÍ 256 Jiné cenné papíry AKTIVNÍ 261 Pokladna AKTIVNÍ 2611 Pokladna hlavní - škola AKTIVNÍ 2612 Pokladna - dílny AKTIVNÍ 2613 Pokladna - ubytovna, DM AKTIVNÍ 2614 Pokladna - jídelna školní AKTIVNÍ 2615 Pokladna - švadleny AKTIVNÍ 2616 Pokladna - rezerva AKTIVNÍ 262 Peníze na cestě AKTIVNÍ 263 Ceniny AKTIVNÍ 281 Krátkodobé úvěry PASIVNÍ 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) PASIVNÍ 283 Vydané krátkodobé dluhopisy PASIVNÍ 289 Jiné krátkodobé půjčky PASIVNÍ 311 Odběratelé AKTIVNÍ 312 Směnky k inkasu AKTIVNÍ 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry AKTIVNÍ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy AKTIVNÍ 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti AKTIVNÍ 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé AKTIVNÍ 317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů AKTIVNÍ 318 Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek AKTIVNÍ 319 Pohledávky ze sdílených daní AKTIVNÍ 321 Dodavatelé PASIVNÍ 322 Směnky k úhradě PASIVNÍ 323 Závazky z dávek sociálního zabezpečení PASIVNÍ 324 Krátkodobé přijaté zálohy PASIVNÍ 325 Závazky z dělené správy a kaucí PASIVNÍ 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé PASIVNÍ 327 Přijaté zálohy daní PASIVNÍ 328 Závazky z výběru daní PASIVNÍ 329 Závazky ze sdílených daní PASIVNÍ 331 Zaměstnanci PASIVNÍ 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům PASIVNÍ 335 Pohledávky za zaměstnanci AKTIVNÍ 336 Zúčtování s instit. soc.zabezpečení a zdrav. poj. PASIVNÍ 3361 Zúčtování s instit. soc. zabezpečení PASIVNÍ 3362 Zúčtování s instit. zdrav. poj. PASIVNÍ 341 Daň z příjmů PASIVNÍ 342 Jiné přímé daně PASIVNÍ 343 Daň z přidané hodnoty PASIVNÍ Uskutečněná ZP tuz. - 20% AKTIVNÍ Uskutečněná ZP tuz. - 10% AKTIVNÍ Přijatá ZP z tuz. 20% AKTIVNÍ Přijatá ZP z tuz. 10% AKTIVNÍ

4 UCT/VEMA S059 Org.: / /02/ Str.: DPH - vypořádání s FÚ (pohledávka) AKTIVNÍ DPH - vypořádání s FÚ (závazek) PASIVNÍ Přijatá ZP z EU 20% - ř. 320 AKTIVNÍ 345 Jiné daně a poplatky PASIVNÍ 346 Pohledávky za ústředními rozpočty AKTIVNÍ 347 Závazky k ústředním rozpočtům PASIVNÍ 348 Pohledávky za územními rozpočty AKTIVNÍ 349 Závazky k územním rozpočtům PASIVNÍ 351 Pohledávky za účastníky sdružení AKTIVNÍ 352 Závazky k účastníkům sdružení PASIVNÍ 361 Krátkodobé pohledávky z ručení AKTIVNÍ 362 Krátkodobé závazky z ručení PASIVNÍ 363 Pevné termínové operace a opce AKTIVNÍ 364 Závazky z neukončených finančních operací PASIVNÍ 365 Pohledávky z finančního zajištění AKTIVNÍ 366 Závazky z finančního zajištění PASIVNÍ 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů AKTIVNÍ 368 Závazky z upsaných nespl. cen. papírů a podílů PASIVNÍ 371 Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufinanc. ze zahr. AKTIVNÍ 372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahr. PASIVNÍ 373 Poskytnuté zálohy na transfery AKTIVNÍ 374 Přijaté zálohy na transfery PASIVNÍ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky AKTIVNÍ 378 Ostatní krátkodobé závazky PASIVNÍ 3781 Ostatní závazky - odbory PASIVNÍ 3782 Ostatní závazky - půjčky FKSP PASIVNÍ 3783 Ostatní závazky - rekreace PASIVNÍ 3784 Ostatní závazky - úroky FKSP PASIVNÍ 381 Náklady příštích období AKTIVNÍ 383 Výdaje příštích období PASIVNÍ 384 Výnosy příštích období PASIVNÍ 385 Příjmy příštích období AKTIVNÍ 388 Dohadné účty aktivní AKTIVNÍ 389 Dohadné účty pasivní PASIVNÍ 395 Vnitřní zúčtování 396 Spojovací účet při sdružení 401 Jmění účetní jednotky PASIVNÍ 402 Fond privatizace PASIVNÍ 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku PASIVNÍ 404 Agregované příjmy a výdaje minulých let PASIVNÍ 405 Kurzové rozdíly PASIVNÍ 406 Oceňovací rozdíly při změně metody PASIVNÍ 407 Jiné oceňovací rozdíly PASIVNÍ 408 Opravy chyb minulých období PASIVNÍ 411 Fond odměn PASIVNÍ 412 Fond kulturních a sociálních potřeb PASIVNÍ 4121 FKSP- 2 tvorba fondu PASIVNÍ FKSP- 13 příspěvek odborové organizaci PASIVNÍ FKSP- 14 dary PASIVNÍ 4122 FKSP- 4 zař.pro kultur.a soc.rozvoj(vit.+očkování) PASIVNÍ 4123 FKSP- 5 pořízení hmotného majetku pro potř. zam. PASIVNÍ 4124 FKSP- 7 stravování PASIVNÍ 4125 FKSP- 8 rekreace PASIVNÍ 4126 FKSP- 9 kultura, tělovýchova a sport PASIVNÍ 4127 FKSP- 10 výměnné akce PASIVNÍ 4128 FKSP- 11 soc. výpomoci a půjčky PASIVNÍ 4129 FKSP a penzijní připojištění+soukr.živ.poj. PASIVNÍ 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hospodař. PASIVNÍ 4131 RF - zlepšený výsl.hospodař. PASIVNÍ

5 UCT/VEMA S059 Org.: / /02/ Str.: RF - úhrada zhoršeného výsl.hospodař. PASIVNÍ 4133 RF - ostatní čerpání PASIVNÍ 414 Rezervní fond z ostatních titulů PASIVNÍ 4141 RF z ost.titulů - peněžní dary účelové PASIVNÍ 4142 RF z ost.titulů - peněžní dary neúčelové PASIVNÍ 4143 RF z ost.titulů - ostatní tvorba PASIVNÍ 4144 RF z ost.titulů - úhrada sankcí PASIVNÍ 4145 RF z ost.titulů - posílení IF PASIVNÍ 4146 RF z ost.titulů - ostatní čerpání PASIVNÍ 416 Fond reprodukce majetku (investiční fond) PASIVNÍ 4161 IF - tvorba ve výši odpisů DNHM a DHM PASIVNÍ 4162 IF - financování investičních potřeb PASIVNÍ 4163 IF - dary a příspěvky od jiných subjektů PASIVNÍ 4164 IF - Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele PASIVNÍ 419 Ostatní fondy PASIVNÍ 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení PASIVNÍ 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let PASIVNÍ 441 Rezervy PASIVNÍ 451 Dlouhodobé úvěry PASIVNÍ 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé PASIVNÍ 453 Vydané dluhopisy PASIVNÍ 454 Závazky z pronájmu PASIVNÍ 455 Dlouhodobé přijaté zálohy PASIVNÍ 456 Dlouhodobé závazky z ručení PASIVNÍ 457 Dlouhodobé směnky k úhradě PASIVNÍ 458 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahr. PASIVNÍ 459 Ostatní dlouhodobé závazky PASIVNÍ 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé AKTIVNÍ 464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů AKTIVNÍ 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy AKTIVNÍ 466 Dlouhodobé pohledávky z ručení AKTIVNÍ 468 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahr. AKTIVNÍ 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky AKTIVNÍ 491 Počáteční účet rozvažný 492 Konečný účet rozvažný 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období PASIVNÍ 499 Zúčtování na základě zvláštních předpisů 501 Spotřeba materiálu NÁKLADY 5011 Ostatní spotřeba materiálu NÁKLADY 5012 Potraviny NÁKLADY 5013 Pohonné hmoty a maziva NÁKLADY 5014 Odpis DDHM NÁKLADY 5015 OOPP - zaměstnanci NÁKLADY 5016 OOPP - učni NÁKLADY 5017 Knihy, tisk NÁKLADY 5018 Učebnice a učební pomůcky NÁKLADY 502 Spotřeba energie NÁKLADY 5021 Spotřeba plynu NÁKLADY 5022 Spotřeba vody NÁKLADY 5023 Spotřeba elektrické energie NÁKLADY 5024 Spotřeba tepla NÁKLADY 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek NÁKLADY 504 Prodané zboží NÁKLADY 511 Opravy a udržování NÁKLADY 5111 Opravy a udržování (stavební) NÁKLADY 5112 Opravy a udržování (přístrojů a zařízení) NÁKLADY 512 Cestovné NÁKLADY 513 Náklady na reprezentaci NÁKLADY 518 Ostatní služby NÁKLADY

6 UCT/VEMA S059 Org.: / /02/ Str.: Ostatní nákup služeb NÁKLADY Programové vybavení NÁKLADY Inzerce, reklama NÁKLADY 5182 Služby pošt NÁKLADY 5183 Služby školení a vzdělávání NÁKLADY 5184 DVPP NÁKLADY 5185 Nájemné NÁKLADY 5186 Revize NÁKLADY 5187 Služby telekomunikací a radiokomunikací NÁKLADY 5188 Služby konzultační, právní a poradenské NÁKLADY 5189 Odvoz odpadu NÁKLADY 521 Mzdové náklady NÁKLADY 5211 Platy zaměstnanců NÁKLADY 5212 Ostatní osobní výdaje NÁKLADY 5213 Odstupné NÁKLADY 5214 Odchodné NÁKLADY 5215 Náležitosti osob vyk. voj. nebo civ. službu NÁKLADY 523 Náklady z dávek sociálního zabezpečení NÁKLADY 524 Zákonné sociální pojištění NÁKLADY 5241 Zákonné sociální pojištění - soc. zab. NÁKLADY 5242 Zákonné sociální pojištění - zdr. poj. NÁKLADY 525 Jiné sociální pojištění NÁKLADY 527 Zákonné sociální náklady NÁKLADY 528 Jiné sociální náklady NÁKLADY 531 Daň silniční NÁKLADY 532 Daň z nemovitostí NÁKLADY 538 Jiné daně a poplatky NÁKLADY 539 Vratky daní z nadměrných odpočtů NÁKLADY 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení NÁKLADY 542 Jiné pokuty a penále NÁKLADY 543 Dary NÁKLADY 544 Prodaný materiál NÁKLADY 547 Manka a škody NÁKLADY 548 Tvorba fondů NÁKLADY 549 Otatní náklady z činnosti NÁKLADY 5491 Služby peněžních ústavů NÁKLADY 5492 Pojistné Kooperativa - zák.poj.zam.(prac.úraz) NÁKLADY 5493 J. N. ost. pojistné NÁKLADY 5494 J. N. ost. nákupy NÁKLADY 5495 zaokrouhlení NÁKLADY 5496 vyrovnání DPH NÁKLADY 5497 MZ smlouvy - ONIV NÁKLADY 551 Odpisy dlouhodobého majetku NÁKLADY 552 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot.maj. NÁKLADY 553 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmot. maj. NÁKLADY 554 Prodané pozemky NÁKLADY 555 Tvorba a zúčtování rezerv NÁKLADY 556 Tvorba a zúčtování opravných položek NÁKLADY 557 Náklady z odepsaných pohledávek NÁKLADY 561 Prodané cenné papíry a podíly NÁKLADY 562 Úroky NÁKLADY 563 Kurzové ztráty NÁKLADY 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou NÁKLADY 569 Ostatní finanční náklady NÁKLADY 571 Náklady ústředních rozpočtů na transfery NÁKLADY 572 Náklady územních rozpočtů na transfery NÁKLADY 573 Náklady na nároky na prostředky státních fondů NÁKLADY 574 Náklady na ostatní nároky NÁKLADY 581 Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob NÁKLADY

7 UCT/VEMA S059 Org.: / /02/ Str.: Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob NÁKLADY 584 Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty NÁKLADY 585 Náklady ze sdílených spotřebních daní NÁKLADY 586 Náklady ze sdílených majetkových daní NÁKLADY 588 Náklady ze sdílené daně silniční NÁKLADY 589 Ostatní náklady ze sdílených daní NÁKLADY 591 Daň z příjmů NÁKLADY 595 Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků VÝNOSY 602 Výnosy z prodeje služeb VÝNOSY 6021 Tržby z prodeje služeb-strava VÝNOSY 6022 Tržby z prodeje služeb-kopírování VÝNOSY 6023 Tržby z prodeje služeb-nájemné VÝNOSY 6024 Tržby z prodeje služeb-služby k nájmu VÝNOSY 6025 Tržby z prodeje služeb-výuka učnů VÝNOSY 6026 Tržby z prodeje služeb-kurzy VÝNOSY 6027 Tržby z prodeje služeb-opravy vozidel VÝNOSY 6028 Tržby z prodeje služeb-ubytování VÝNOSY 6029 Tržby z prodeje služeb-ostatní VÝNOSY 603 Výnosy z pronájmu VÝNOSY 604 Výnosy z prodaného zboží VÝNOSY 605 Výnosy ze správních poplatků VÝNOSY 606 Výnosy z místních poplatků VÝNOSY 607 Výnosy ze soudních poplatků VÝNOSY 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů VÝNOSY 611 Změna stavu nedokončené výroby VÝNOSY 612 Změna stavu polotovarů VÝNOSY 613 Změna stavu výrobků VÝNOSY 614 Změna stavu ostatních zásob VÝNOSY 621 Aktivace materiálu a zboží VÝNOSY 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb VÝNOSY 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku VÝNOSY 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku VÝNOSY 631 Výnosy z daně z příjmů fyzických osob VÝNOSY 632 Výnosy z daně z příjmů právnických osob VÝNOSY 633 Výnosy ze sociálního pojištění VÝNOSY 634 Výnosy z daně z přidané hodnoty VÝNOSY 635 Výnosy ze spotřebních daní VÝNOSY 636 Výnosy z majetkových daní VÝNOSY 637 Výnosy z energetických daní VÝNOSY 638 Výnosy z daně silniční VÝNOSY 639 Výnosy z ostatních daní a poplatků VÝNOSY 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení VÝNOSY 642 Jiné pokuty a penále VÝNOSY 643 Výnosy z odepsaných pohledávek VÝNOSY 644 Výnosy z prodeje materiálu VÝNOSY 645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku VÝNOSY 647 Výnosy z prodeje pozemků VÝNOSY 648 Čerpání fondů VÝNOSY 649 Ostatní výnosy z činnosti VÝNOSY 6491 Ostatní výnosy-sponzorské dary VÝNOSY 6492 Ostatní výnosy-náhrady škod od pojišťoven VÝNOSY 6493 Ostatní výnosy-náhrady za škody VÝNOSY 6494 Ostatní výnosy-j.n. ostatní nedaň. příjmy VÝNOSY 6495 Ostatní výnosy-zaokrouhlení DPH VÝNOSY 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů VÝNOSY 662 Úroky VÝNOSY 663 Kurzové zisky VÝNOSY

8 UCT/VEMA S059 Org.: / /02/ Str.: Výnosy z přecenění reálnou hodnotou VÝNOSY 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VÝNOSY 669 Ostatní finanční výnosy VÝNOSY 671 Výnosy ústředních rozpočtů na transfery VÝNOSY 672 Výnosy územních rozpočtů na transfery VÝNOSY 6721 Výnosy územních rozpočtů na transfery od ÚSC ř. 19 VÝNOSY 6722 Výnosy územních rozpočtů na transfery st.rozp ř. 9 VÝNOSY 673 Výnosy z nároků na prostředky státních fondů VÝNOSY 674 Výnosy z ostatních nároků VÝNOSY 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob VÝNOSY 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob VÝNOSY 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty VÝNOSY 685 Výnosy ze sdílených spotřebních daní VÝNOSY 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní VÝNOSY 688 Výnosy ze sdílené daně silniční VÝNOSY 689 Ostatní výnosy ze sdílených daní VÝNOSY 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 903 Ostatní majetek 911 Odepsané pohledávky 912 Odepsané závazky 921 Krátkodobé pod.pohl. z důvodu úpl.už.maj.jinou os. 922 Dlouhodobé pod.pohl. z důvodu úpl.už.maj.jinou os. 923 Krátk. pod.pohl. z důvodu úpl.už.maj.jinou os.-výp 924 Dlouh. pod.pohl. z důvodu úpl.už.maj.jinou os.-výp 925 Krátk. pod.pohl. z důvodu úpl.už.maj.jinou os.-dův 926 Dlouh. pod.pohl. z důvodu úpl.už.maj.jinou os.-dův 931 Krátk. pod.pohl. ze smluv o prodeji dlouhodob.maj. 932 Dlouh. pod.pohl. ze smluv o prodeji dlouhodob.maj. 933 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 939 Krátkodobé pod. pohl. z nástrojů spolufin.ze zahr. 941 Dlouhodobé pod. pohl. z nástrojů spolufin.ze zahr. 942 Krátkodobé podm. pohledávky ze vztahu k jiným zdr. 943 Dlouhodobé podm. pohledávky ze vztahu k jiným zdr. 944 Krátkodobé podm.úhrady pohledávek z přijatých zaj. 945 Dlouhodobé podm.úhrady pohledávek z přijatých zaj. 947 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů 948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů 949 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 951 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 961 Krátkodobé podm. závazky z leasingových smluv 962 Dlouhodobé podm. závazky z leasingových smluv 963 Krátkodobé pod.záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os. 964 Dlouhodobé pod.záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os. 965 Krátk. pod.záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os.-výp. 966 Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os.-výp. 967 Krátk. pod.záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os.-dův. 968 Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os.-dův. 971 Krátk. pod.záv. ze smluv o pořízení dlouhodob.maj. 972 Dlouh. pod.záv. ze smluv o pořízení dlouhodob.maj. 973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 975 Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostř.eu 976 Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostř.eu 978 Krátkodobé podm. záv. vyplývající z práv.předpisů 979 Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z práv.předpisů 981 Krátkodobé podm. závazky z poskytnutých zajištění 982 Dlouhodobé podm. závazky z poskytnutých zajištění

9 UCT/VEMA S059 Org.: / /02/ Str.: Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů 984 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů 985 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 986 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) 8. vazby v části IV. obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 00sl.,, = r. (00 + 00 + 00 + 00)sl.,,

Více

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název ní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: AKTIVA CELKEM Název ROZVAHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1 2 3 4 A. Stálá aktiva I.

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

IČ: 00268542 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Ždírec nad Doubravou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY

IČ: 00268542 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Ždírec nad Doubravou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2013 11:47:08 Název účetní

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2013 21:24:47 Název účetní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:31 Název účetní

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2014 02:21:06 Název účetní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více