Způsob požádání o registraci v programu President Clubu a tedy i možnost využívat jeho výhod jsou následující:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Způsob požádání o registraci v programu President Clubu a tedy i možnost využívat jeho výhod jsou následující:"

Transkript

1 1. ÚVOD Tyto VŠEOBECNÉ PODMÍNKY programu President Club jsou doplněny OPERAČNÍMI PODMÍNKAMI programu, které podrobně určují proces získání a uplatnění PresiBodů, se zvláštnostmi pro každý druh operace, které jsou také dostupné na webových stránkách President Clubu. (www.hotelpresident.cz) S přijetím těchto podmínek člen prohlašuje, že si je vědom jejich obsahu a je jimi vázán až do zrušení členství, co ho/ji potvrzuje jako člena programu. Člen může využívat výhod President Clubu pouze v Hotelu President a ze služeb a tarifů, které jsou v Programu zahrnuty. Aktualizované a platné podmínky budou pro člena vždy k dispozici. Hotel President si vyhrazuje právo jednostranně změnit stávající všeobecné podmínky, jakož i seznam služeb a tarifů zahrnuté v Programu. Člen musí mít vždy přístup k aktuálním podmínkám, buď prostřednictvím webové stránky hotelu (www.hotelpresident.cz), přímo v hotelu nebo prostřednictvím jiných zdrojů, které se členům zdostupní, a kterými budou informováni o podmínkách v dané době a o kterých prohlásí, že jsou si jich vědomi. 2. ÚČAST V PRESIDENT CLUB PROGRAMU 2.1 Žádost o členství v President Clubu a registrace v Programu Způsob požádání o registraci v programu President Clubu a tedy i možnost využívat jeho výhod jsou následující: - přes internet, vyplněním formuláře na - vyplněním formuláře a jeho zasláním faxem na recepci Hotelu President na číslo nebo osobním předáním v Hotelu President. Formulář je taktéž dostupný přímo v Hotelu President. Členem President Clubu se může stát pouze osoba starší 18 let. Členství v President Clubu je osobní a nepřenosné a poskytne členovi klubu účet s jeho osobními údaji a přiřazeným osobním číslem, umožňující mu účast v tomto programu, jakmile jsou podepsány všeobecné podmínky nebo pokud byl dán jeho výslovný souhlas v případech on-line smlouvy. 2.2 PresiBody Měna programu President Clubu je PresiBod, což se rovná 1 Euro. PresiBody jsou nepřenosné a nemohou být vyměněny za peníze nebo jiné zboží než je uvedeno v programu. Získávání a vykoupení

2 PresiBodů je možné jedině osobně držitelem. PresiBody a právo je uplatnit jsou závislé na časovém období platnosti. Tímto způsobem vznikne právo žádat nahromadění PresiBodů, které nebyly zaúčtovány automaticky, 6 měsíců po vzniku práva na získání PresiBodů. V každém případě, aby žádost byla platná, měla by k ní být připojena dokumentace, která nezvratně potvrzuje požadované právo, tj. faktura potvrzující pobyt a spotřebu a musí být zaslána em nebo faxem Hotelu President. Člen získává maximálně 7 % čisté fakturované částky v PresiBodech. Pokud bude kontrola hromadění nebo užívání PresiBodů prerušena, vzhledem k okolnostem, které Hotel President nemůže ovlivnit, držitel bude mít nadále právo hromadit nepoznamenané PresiBody, ale nesmí použít PresiBody jako platbu až do momentu vyřešení komunikace a nesmí požadovat uvedené výhody od Hotelu President. 3. VÝHODY ČLENSTVÍ V PRESIDENT CLUB President Club poskytuje svému členovi právo na některé z následujících výhod, které může získat v okamžiku zaplacení odpovídající faktury nebo, je-li to použitelné, využít jednu z výhod uvedených níže, pod podmínkou že jsou vždy spojeny s pobytem v hotelu: a) Získat PresiBody z celkové netto fakturační částky, za předpokladu, že spotřeba je spojena s fakturou za ubytování b) Použít PresiBody k zaplacení pobytu, snídaně nebo služeb restaurace obsažené v programu (vždy za předpokladu, že jsou spojené s fakturou za ubytování) c) Těžit z výhod a výlučných nebo přednostních propagačních akcí pro President Club Program. Existují dvě úrovně členství, z nichž každá závisí na počtu PresiBodů získaných členem během období 12 měsíců (kalendářní rok leden až prosinec). Každá z těchto úrovní má odpovídající řadu výhod, které budou popsány v těchto podmínkách i v informacích zaslaných členům nebo poskytnutých hotelem. Člen President Clubu nebude muset v hotelu předkládat žádnou specifickou kartu k identifikaci za účelem získání PresiBodů. Bude požadována pouze běžná identifikace. Výhody nejsou akumulativní s ostatními věrnostními programy platnými v Hotelu President. Člen má právo a musí si vybrat jeden Program do kterého se chce zapojit během svého pobytu v hotelu.

3 4. OMEZENÍ PROGRAMU Existují omezení pokud jde o získání a použití PresiBodů. Držitelé budou mít neustále přístup k aktualizovanému seznamu služeb a tarifů zahrnutých v programu President Clubu na www. hotelpresident.cz, na recepci hotelu nebo jinými informačními prostředky. 5. ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ V PRESIDENT CLUBU Členství je na dobu neurčitou, ale může být zrušeno nebo ukončeno z některého z následujících důvodů: a) Na žádost držitele: požadavkem na nebo přímo na recepci Hotelu President. b) Na žádost President Hotelu: - Když člen nevyužije produktů a služeb poskytovaných Hotelem President během období 12 měsíců a neměl už žádné pohyby pro získání nebo uplatnění PresiBodů (v podmínkách podrobně vysvětlených v bodě 2.2 všeobecných podmínek) během 12 měsíců. - Nepřiměřené nebo podvodné použití programu: Hotel President si vyhrazuje právo dočasně zrušit nebo definitivně zrušit registraci jakéhokoliv člena President Clubu z programu v důsledku nedodržení podmínek President Clubu, nesrovnalosti v platbách nebo nevhodné chování v hotelu, aniž je dotčeno právo na uplatnění nároku za škody, které může Hotel President požadovat. - Jakákoli právní nebo vládní uvalení, apod., které mohou požadovat zrušení Programu. - když je to potřeba z důvodu obchodní strategie Hotelu President Ve všech výše uvedených případech, s výjimkou poslední, člen automaticky ztratí právo využívat výhody spojené s členstvím, ztrácí všechny PresiBody nashromážděné na účtu. V případě zrušení z důvodů obchodní strategie Hotelu President, členové dostanou lhůtu 6 měsíců i nadále užívat výhod Programu před definitivním zrušením členství, s následnou ztrátou výhod a přínosů související s toutéž. Ve všech informacích, které jsou uvedeny ve výše zmíněné b) části, člen výslovně odmítá právo na náhradu škody od Hotelu President, kterou lze odvodit ze zrušení těchto důvodů. 6. ZÁKONNÁ PRÁVA A ROZHODNÉ PRÁVO Základní a provozní podmínky jsou neoddělitelným celkem a jsou vykládány a použitelné v souladu s legislativou České republiky. Pro jakékoli záležitosti týkající se výkladu a uplatňování platných

4 všeobecných podmínek se obě strany výslovně vzdávají svého práva a výslovně se podrobí pravomoci soudů České republiky. OPERATIVNÍ PODMÍNKY 1. ZÍSKÁNÍ PresiBodů PresiBody se získávají kdykoli člen využije služeb poskytovaných Hotelem President podle podmínek stanovených v dané době. Každý člen se musí identifikovat v okamžiku fakturace služeb nebo při nárokování výhod poskytovaných Programem. Pro využití služeb v Hotelu President, vždy za předpokladu, že využití těchto služeb je spojeno s fakturou za ubytování a že využité služby a tarify jsou zahrnuty v programu, člen získá 3 % nebo 7 % v PresiBodech pro všechny (netto) účtovány položky. Tato klasifikace procent bude záviset na počtu PresiBodů vydělaných členem v průběhu předcházejícího kalendářního roku, v souladu s kritérii popsanými v těchto podmínkách. Za každou fakturovanou položku je povoleno jen jedno členství. Sbírání PresiBodů se provádí od okamžiku schválení registrační žádosti. Pro zaokrouhlení nasbíraných PresiBodů na desítkovém výpočtu nahoru se budou používat obecně uznávaná účetní pravidla. PresiBody se budou sbírat bez omezení v hodnotě a budou záviset na celkových výdajích klienta v Hotelu President nebo na službách obsažených v programu, s omezeními uvedenými v platných obecných podmínkách. Když člen využívá propagační nabídky programu President Clubu, je stanoven maximální limit 10 % PresiBodů, pokud se President Hotel nerozhodne tento maximální limit rozšířit. Výše PresiBodů sbíraných na účet Člena bude vypočten podle netto částky faktury, bez přihlédnutí k výši DPH nebo jakékoliv jiné použitelné daně. PresiBody budou uděleny Členovi, který si uplatní ubytování jako příjemce služby. 1.1 Úrovně členství v President Clubu založené na získaných PresiBodech V závislosti na počtu PresiBodů nasbíraných členem během 12 měsíců kalendářního roku (leden prosinec) existují dvě úrovně členství. Každá z těchto úrovní má odpovídající řadu výhod, jak je uvedeno v těchto podmínkách, v hotelu a na internetových stránkách, stejně jako v informacích odeslaných členům President Clubu. Úrovně členství v President Clubu jsou definovány následovně:

5 - President Club Basic: President Club Basic členství je poskytováno jak novým členům President Clubu tak členům, kteří v období 12 měsíců kalendářního roku získaly 0 až 99 PresiBodů. Tito členové budou získávat zpět 3 % v PresiBodech pro netto fakturované služby během jejich pobytu v souladu s informacemi uvedenými v těchto obecných podmínkách. Nové členství a s ní spojené výhody nabívají platnosti okamžitě po odbydlení první rezervace v Hotelu Presidentn Praha. - President Club Golden: Členové programu, kteří získali 100 nebo více PresiBodů během předcházejícího kalendářního roku, budou odměněni členstvím President Club Golden ". Kromě vydělávání 7% v PresiBodech za netto fakturované služby během každého pobytu, budou členové také informováni o dalších výhodách a propagacích, které budou pro ně k dispozici. Dostupnost rezervace v hotelu 72 hodin předem bude zaručena, kromě období vysoké obsazenosti; prosím obraťte se na hotel pro informace o těchto datech. Tato garance se vztahuje pouze na jeden pokoj, který musí být obsazen členem President Club Golden. Tato záruka se nevztahuje na dříve dostupné tarify; platný tarif bude k dispozici v hotelu v době rezervace. Výpočet PresiBodů se provede dle počtu PresiBodů získaných během období 12 měsíců kalendářního roku, bez ohledu na počet PresiBodů uplatněných během této doby. Jakmile se člen stane členem President Club Golden, začne období dvanácti měsíců. Jakmile dvanáctiměsíční období skončí, počet získaných PresiBodů bude analyzován pro určení, zda člen zůstane v úrovni nebo bude přesunut na jinou úroveň v závislosti na počtu PresiBodů získaných během dvanáctiměsíčního období kalendářního roku. Přezkoumání dané úrovně a veškeré výsledné přesuny mezi úrovněmi budou provedeny až po uplynutí 12 kalendářních měsíců od předchozího průzkumu. Držení jakékoli karty President Clubu, kterou člen dostane však neopravňuje držitele k žádným výhodám s tím spojenými, ale bere se na vědomí aktuální stav PresiBodů na účtě. 2. POUŽITÍ PresiBodů PresiBody mohou být použity na: - platbu za extra noci, včetně snídaně a dalších služeb (vždy za předpokladu, že jsou zahrnuty do Programu a pouze tehdy, pokud jsou spojeny s fakturou za ubytování) v Hotelu President a za tarify zahrnuté v programu President Clubu, jako by to byly skutečné peníze. Vykoupení PresiBodů se provádí v okamžiku fakturace. Uživatelé budou mít po dobu dvou let možnost zaměňovat PresiBody. Pokud žádná operace vykoupení neproběhla, PresiBody získané při každé transakci vyprší po dvou kalendářních letech ode dne transakce. Je odpovědností Člena zaplatit některou z daní, které by mohly být požadovány v důsledku operace s PresiBody. Převod

6 a/nebo přenos bodů mezi Programem President Clubu a jinými programy Hotelu President není možný. 2.1 Použití PresiBodů za ubytování a restaurační služby V okamžiku provedení platby s PresiBody bude brána v úvahu čistá hodnota spotřeby, navýšená odpovídající daní. Pro využívání PresiBodů jako typu platby v Hotelu President bude brán v úvahu aktuální kurz Eura v okamžiku provedení operace. Pro rezervace prováděné přímo klientem (bez zprostředkovatelů, jako jsou například cestovní kanceláře) je povolena "smíšená platba"; v těchto případech může být odpovídající částka zaplacena podle volby klienta skutečnými penězi, debetní/kreditní kartou a PresiBody President Clubu. Na druhé straně, faktura může být výhradně vyplacena pouze s PresiBody nasbíranými klientem. V každém případě pouze jedno členství President Clubu bude povoleno k transakci. Na transakci bude povolen pouze jeden druh měny. 3. ZÁKONNÁ PRÁVA A ROZHODNÉ PRÁVO Základní a provozní podmínky jsou neoddělitelným celkem a jsou vykládány a použitelné v souladu s legislativou České republiky. Pro jakékoli záležitosti týkající se výkladu a uplatňování platných všeobecných podmínek se obě strany výslovně vzdávají svého práva a výslovně se podrobí pravomoci soudů České republiky.

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1 Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika 1. Úvod Věrnostní program MasterCard Priceless Specials (dále jen program ) v České

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s.

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obsah I. Definice základních pojmů:... 1 II. Obecná ustanovení... 3 III. Registrace Firmy... 4 IV. Aktivace Účtu Firmy... 5 V. Ochrana práv a oprávněných zájmu Provozovatele

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

Všeobecné podmínky. Obsah:

Všeobecné podmínky. Obsah: Všeobecné podmínky Tuto hru provozuje společnost Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Mnichov, Německo, dále jen TRAVIAN GAMES. Služby poskytované v rámci této hry jsou poskytovány výhradně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více