INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Tuchlovice, okres Kladno. Školní 578, Tuchlovice. Identifikátor školy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Tuchlovice, okres Kladno. Školní 578, 273 02 Tuchlovice. Identifikátor školy: 600 043 941"

Transkript

1 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Tuchlovice, okres Kladno Školní 578, Tuchlovice Identifikátor školy: Termín konání inspekce: 19. a 20. březen 2007 Čj. Signatura ČŠI-470/07-02 bb3aa116

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obec Tuchlovice zřídila dvoutřídní mateřskou školu (dále jen MŠ) s celodenním provozem od 6:30 do 16:00 hodin jako příspěvkovou organizaci s kapacitou 54 dětí. Dvě věkově heterogenní třídy MŠ jsou umístěny v prvním a druhém poschodí budovy pavilonového typu, která byla postavena v roce 1979 (odpolední provoz je pouze v jedné třídě v přízemí budovy). Součástí MŠ je školní jídelna (dále jen ŠJ) s kapacitou 110 strávníků. V době konání inspekce bylo zapsáno celkem 54 dětí ve věku od tří do sedmi let, z toho deset dětí docházejících na čtyři hodiny denně. V posledním roce před předpokládaným zahájením povinné školní docházky je zapsáno sedm dětí, z nich jedno má odklad povinné školní docházky. MŠ poskytuje vzdělávání i dětem ze dvou sousedních obcí. PŘEDMĚT INSPEKCE Inspekční činnost podle 174 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v MŠ. Cíle inspekční činnosti: 1. Posuzování údajů zapisovaných do rejstříku škol a školských zařízení podle ustanovení 144 odst. 1 písm. a) až j) a 149 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŠZ) a dodržování nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole. 2. Zjišťování možností rozvoje výuky cizích jazyků. 3. Vzdělávání dětí v oblasti podpory výchovy ke zdraví. INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ 1. Posuzování údajů zapisovaných do rejstříku škol a školských zařízení a dodržování nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ Požadované údaje (viz Předmět inspekce) byly posouzeny dle Zřizovací listiny, jednoho Dodatku ke zřizovací listině, Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje - změna zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení a Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje zamítnutí žádosti Obce Tuchlovice v zápisu změny v údajích Mateřské školy Tuchlovice v celkovém rozsahu. Název, sídlo, identifikační číslo, právní forma a resortní identifikátor právnické osoby, která vykonává činnost školy, identifikační údaje týkající se zřizovatele amísta vzdělávání jsou uvedeny v souladu se skutečností. Jméno a příjmení ředitelky školy a jméno a příjmení osoby, která vykonává činnost statutárního orgánu, jsou v souladu se skutečností; ředitelka předložila doklad Jmenování do funkce ředitelky MŠ Tuchlovice. Kapacita počtu dětí vmš a její dodržení byly posouzeny dle výše uvedených dokumentů, dále dle Výkazu o mateřské škole S 1 01 podle stavu k , Školní matriky Evidenčních listů dětí a Přehledů docházky dětí dvou tříd k Do Výkazu o MŠ podle stavu k S1-01 uvedla ředitelka 56 zapsaných dětí, což podle Přehledů výchovné práce a Přehledů docházky dvou tříd k neodpovídalo stavu skutečně zapsaných. Z důvodu, že Krajský úřad Středočeského kraje zamítl žádost Obce Tuchlovice o navýšení 2

3 kapacity počtu dětí, neboť zmeškal termín podání žádosti, ředitelka následně, na základě dohody z Krajským úřadem Středočeského kraje, odboru školství, kultury a tělovýchovy, snížila počet dětí na platnou kapacitu 54 zapsaných k datu (děti se postupně odhlásily z docházky do MŠ matky na mateřské dovolené). Při přijímání dětí na školní rok 2006/2007 ředitelka vyřídila kladně všech 24 přijatých přihlášek. Přednostně byly přijaty všechny 5-6leté děti. Výše uvedené dokumenty jsou v souladu se skutečností a obsahují požadované údaje dle ustanovení 144 odst. 1 písm. a) až j) a 149 odst. 2 ŠZ. V daném termínu nebyly požadované údaje v příslušných výkazech správně vykázány, nejvyšší povolený počet dětí v MŠ byl překročen, ale následně, k datu , příslušně upraven. V termínu inspekce byla kapacita školy dodržena. 2. Zjišťování možností rozvoje výuky cizích jazyků. Během inspekce proběhlo zjišťování o možnostech rozvoje výuky cizího jazyka. Poznatky ze sledování možností rozvoje cizích jazyků budou souhrnně zpracovány na celostátní úrovni. 3. Vzdělávání dětí v oblasti podpory výchovy ke zdraví 3.1 Koncepční záměry MŠ ve svých záměrech klade důraz na celkově zdravý rozvoj dětí, kladné mezilidské vztahy, odbornou péči. Usiluje o doplnění rodinné výchovy, zajišťuje přiměřené podněty, poznatky a dovednosti k aktivnímu učení a chápání okolního světa. Cílem vzdělávání předškolních dětí je usnadnění samostatnějšího vstupu do velkého světa. Koncepční záměry ŠVP významně podporují výchovu ke zdraví v holistickém pojetí. 3.2 Kvalita personálního řízení ve vztahu k podpoře rozvoje osobnosti dítěte V termínu inspekce zajišťovaly předškolní vzdělávání tři odborně kvalifikované pedagogické pracovnice v rozsahu tří plných úvazků (průměrný věk 49 roků), jedna provozní zaměstnankyně a dvě zaměstnankyně ŠJ. Služby pedagogických pracovnic u dětí byly vhodně rozvrženy, potřebné překrývání umožňují ob týden od 9:30 v jedné ze tříd a denně v době oběda a přípravy dětí na odpočinek, kdy jsou přítomny všechny tři pedagogické pracovnice. Pro dobu pobytu dětí venku jsou služby operativně uzpůsobeny počtu přítomných dětí, počítá se i s pomocí provozní zaměstnankyně. Z analýzy informací o personálním řízení ve vztahu k rozvoji osobnosti dětí byla pozitivně hodnocena následující zjištění: stabilní a sehraný tým pedagogických pracovnic a provozních zaměstnankyň včetně ŠJ kvalitní řízení a citlivé vedení s osobním příkladem ředitelky ochota a obětavost všech při naplňování cílů, nasazení volného času účinný komunikační systém denní výměna odborných a organizačních informací i řešení problémů mezi dospělými navzájem i mezi dětmi a dospělými participace na rozhodování ve všech oblastech, společné vytváření programových materiálů ŠVP, zastupování v konkrétně vymezených oblastech systematické a účinné využívání nabídky dalšího vzdělávání v oblastech podpory rozvoje osobnosti dítěte, včetně speciální pedagogiky vzdělávacích center v Praze, v Kladně 3

4 a v Rakovníku, které ovlivňuje dostatečná výše finančních prostředků a které se příznivě odráží v kvalitě pedagogického procesu i získaných kompetencí u dětí bohatá škála akcí a aktivit pořádaných s výraznou spoluúčastí provozních zaměstnankyň i rodičů přirozené vztahy s rodiči i jejich pomoc MŠ v mnoha směrech materiální, organizační, obsahově vzdělávací - využití profesí (truhlář, zahradnice, lékařka, ornitolog, ruční práce, opravy, fotodokumentace z akcí apod.) poradenský servis pro rodiče kontakty s odborníky pediatrem, klinickou logopedkou dlouholetá, tradiční spolupráce se sousední ZŠ, s jazykovou školou Spěváček, ZUŠ ve Stochově, s divadlem Ponožky, vojenskou posádkou Rakovník, ochránci přírody, Učilištěm Píska a v neposlední řadě i s obcí. Z analýzy informací o personálním řízení ve vztahu k rozvoji osobnosti dětí vyplývá, že kvalitu částečně snižuje obsahová úroveň některých dokumentů, které ale byly v průběhu inspekce náležitě, podle právní normy doplněny (Školní řád, personální audit, některé údaje v povinné dokumentaci - Přehledy výchovné práce, Evidenční listy). Personální řízení je zejména v praxi funkční a účinné, výrazně podporuje rozvoj osobností dětí. 3.3 Podmínky k výchově ke zdraví dle ŠVP a jejich uplatňování v průběhu vzdělávání Z analýzy informací o podmínkách kvýchově ke zdraví dle ŠVP a jejich uplatňování v průběhu vzdělávání byla pozitivně hodnocena následující zjištění: velmi vkusně a esteticky upravené, dětskými výtvory bohatě vyzdobené, čisté a podnětné prostředí všech částí budov MŠ materiální podmínky - výškově přiměřený dětský sedací nábytek, kvalitní vybavení hračkami a bohatě zastoupenými didaktickými pomůckami ze všech oblastí, např. sportovními (žebřiny, síťové šplhadlo, skládací průlezky, házecí koše, trampolína, houpačky, dětská vozítka), hudebními a dalšími, které jsou systematicky uspořádané a dětem přístupné funkčně členěné prostory tříd, které jsou včetně malých přilehlých místností tematicky vybavené pro různé i technické aktivity přilehlá, rozlehlá a velmi dobře ošetřovaná školní zahrada se standardním vybavením zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví příslušnými dokumenty (Školní řád, Minimální preventivní program), vybavením i zařazením pravidel bezpečnosti a dopravní výchovy v programu tak, že v posledních letech nebyl v MŠ zaznamenán úraz dětí adaptační režim, vyvážený denní řád s dostatečně dlouhým pobytem venku a přenášením co nejvíce činností ven pravidelně zařazované spontánní a řízené pohybové aktivity se zdravotně preventivními cviky téměř celoroční předplavecký výcvik - využívání nedalekého obecního bazénu s výškově nastavitelným dnem, tělocvičny a hřiště ZŠ pravidelně pořádané školy v přírodě v Krkonoších a na Šumavě pravidelné čistění zubů po obědě a otužování pestrá vzdělávací nabídka s důrazem na naplňování převážné většiny cílů a kompetencí, rovnoměrné rozložení stěžejních aktivit v obou třídách seznamování s anglickým jazykem odbornou lektorkou (jazyková škola Spěváček ) 4

5 řada kulturních, poznávacích a společenských akcí (pěší výlety, besídky, Mikulášská, vánoční posezení hostina, Masopust, velikonoční hodování, Den země, Den matek, exkurse např. za zvířátky, návštěvy divadel, koncerty ZUŠ předpremiéry) příznivá rodinná atmosféra věkově heterogenních tříd s jasně nastavenými a důsledně uplatňovanými pravidly chování, citlivé vztahy a partnerský přístup k dětem, respekt k individualitě, pružné reakce na aktuální situace a podněty dětí velmi dobrá znalost všech dětí celým personálem, a z toho odpovídající diferenciace nároků podle individuálních možností jedinců, adresná pozitivní hodnocení jistota a spokojenost dětí, které se s důvěrou obracejí na dospělé a téměř plně respektují nastavená pravidla chování i pokyny dospělých přirozené sociální vztahy mezi dětmi, rozvoj tolerance, empatie, vzájemné pomoci a dalších prosociálních vlastností dětí, sdílnost a komunikativnost, vzorná řečová kázeň pozitivní postoj k učení, děti jsou aktivní a zvídavé vztah k hodnotám i znalosti o živé i neživé přírodě výkony dětí - dovednosti zejména výtvarné, manipulační, pěvecké, tělesné. Z analýzy informací o podmínkách k výchově ke zdraví dle ŠVP a jejich uplatňování v průběhu vzdělávání vyplývá, že kvalitu částečně snižují vyšší míra organizovanosti frontální přechody zejména do jídelny (třikrát denně) a čekání na ostatní malá podpora sebeobslužnosti a samostatnosti dětí při stravování, menší možnost volby velikosti a sortimentu jídla menší nabídka aktivit (převažovaly pokyny k činnostem), malá podpora samostatného rozhodování a možnosti volby absence kooperativního učení v menších skupinách (převažovaly frontální metody práce) absence sebehodnocení dětí podle vzorů učitelek. Dotazníková anketa pro rodiče dětí Inspekční činnost byla doplněna anonymní dotazníkovou anketou mezi rodiči dětí. Vprvní den inspekce bylo rozdáno celkem 29 dotazníků, vráceno bylo 27 vyplněných lístků, tj. 93 %. Ve dvaceti případech (74 %) rodiče vyjádřili maximální spokojenost s péčí (vyjádření ANO), která je v MŠ jejich dětem věnována, v sedmi případech (26 %) projevili rodiče částečnou spokojenost (vyjádření SPÍŠE ANO). V jedenácti anketních lístcích připojili rodiče vlastní názor, v šesti z nich zdůraznili svoji spokojenost, ve třech ocenili aktivity MŠ (plavání, besídky, hostina, divadla, výlety, otužování, pobyt venku). V jednom případě pochválili vysokou úroveň MŠ. Jediná kritická připomínka se týkala modernizace - rodiče by uvítali televizí, PC a modernější vybavení. Podmínky k výchově ke zdraví a jejich uplatňování ve vzdělávání jsou hodnoceny jako výrazně funkční, v mnoha aspektech se přibližují příkladu dobré praxe. Další zjištění MŠ vlastní pouze zastaralý repasovaný PC, zažádáno má o nový včetně připojení k internetu. Ve spolupráci s obcí je podle finanční možností plánováno velmi potřebné celkové zateplení budovy a vybavení školní zahrady. 5

6 VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ 1. Zřizovací listina Mateřské školy Tuchlovice, s účinností od , vydaná Obcí Tuchlovice, U Staré školy 83, Tuchlovice, dne bez čj. 2. Dodatek - změna ke zřizovací listině ze dne , vydaný Obcí Tuchlovice bez čj. 3. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje mění zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, čj. OŠMS/6021/2003/We, ze dne a s účinností od Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení čj. 7137/2006/ŠKO, ze dne a s účinností od Rozhodnutí zamítnutí žádosti Obce Tuchlovice ve věci zápisu změny v údajích u MŠ, jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem MŠ Tuchlovice,okres Kladno 6. Výkaz o mateřské škole S 1-01 podle stavu k , odeslaný dne Výkaz o ředitelství škol R podle stavu k , odeslaný dne Výkaz o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k , odeslaný dne Jmenování do funkce ředitelky MŠ Buchlovice, vydané Obcí Tuchlovice bez čj. dne a s platností od Školní vzdělávací program MŠ Tuchlovice včetně neveřejných příloh 11. Školní řád MŠ Tuchlovice s účinností od Minimální preventivní program s účinností od dubna Školní matrika - Evidenční listy všech 56 dětí zapsaných pro školní rok 2006/ Zápisy z jednání pedagogických rad za školní rok 2006/ Přehledy výchovné práce za školní rok 2006/2007 dvou tříd 16. Přehledy o docházce dětí za školní rok 2006/2007 dvou tříd 17. Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2006/2007 v celkovém počtu Doklady (vysvědčení) o odborném a dalším vzdělávání tří pedagogických pracovnic 19. Kniha úrazů založená dne Jídelní lístky - únor a březen Protokol o kontrolním zjištění KHS Středočeského kraje ze dne Poslední Inspekční zpráva ze dne Zpracovaná anketa ČŠI 27 vrácených anketních lístků ZÁVĚR Ke dni inspekce MŠ splňuje ve sledovaných oblastech zákonné podmínky k výkonu své činnosti. V MŠ pracuje pod kvalitním vedením osobnostně i odborně zdatný tým pedagogických a provozních zaměstnankyň. Příkladné vztahy mezi dospělými a citlivý přístup k dětem vytvářejí příznivé sociální klima MŠ rodinného typu. Výrazně podnětné prostředí doplňované četnými akcemi a aktivitami ve spolupráci s rodiči a mnoha dalšími partnery účinně podporují zdravý rozvoj dětí v oblasti tělesné, duševní i sociální. V pedagogickém procesu je reflektována převážná většina specifik předškolního vzdělávání, což má pozitivní dopad na kvalitní dílčí výstupy u dětí. Menší rezervy byly shledány v organizaci pedagogického procesu, v uplatňování principu podpory samostatnosti a rozhodování a v úplnosti obsahu některých dokumentů. Od poslední inspekce si MŠ udržuje velmi dobrou úroveň své činnosti, což potvrzují i výsledky dotazníkové ankety mezi rodiči. 6

7 V Praze dne Hodnotící stupnice Výchova ke zdraví v předškolním vzdělávání je riziková, nepříznivá, stav vyžaduje změny Výchova ke zdraví v předškolním vzdělávání je standardní, stav je funkční, nevyžaduje zásadní změny Razítko Výchova ke zdraví v předškolním vzdělávání je vynikající, nadstandardní, stav může sloužit jako příklad dobré praxe Složení inspekčního týmu Inspekční tým Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu Mgr. Zuzana Bečvářová Z. Bečvářová, v.r. Členka týmu Mgr. Renata Ležalová Renata Ležalová, v.r. Přílohy: 0 Dle 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu pracoviště, tj. Česká školní inspekce, Středočeský inspektorát, Arabská 683, Praha 6, PSČ , Mgr. Zuzana Bečvářová. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI zřizovateli, inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná. Stvrzuji svým podpisem, že jsem byla seznámena s obsahem inspekční zprávy a že jsem převzala její originál. Datum: Titul, jméno a příjmení Radmila Mikovcová Razítko Podpis Makovcová, v.r. Ředitelka MŠ 7

8 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Datum předání/odeslání Podpis příjemce nebo čj. inspekční zprávy podacího deníku ČŠI Zřizovatel Obec Tuchlovice ČŠI-779/07-02 Připomínky ředitelky školy Datum Čj. podacího deníku ČŠI Text Připomínky nebyly podány. 8

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-818/08-02. Mateřská škola speciální, Slaný, Petra Hrubého 1676

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-818/08-02. Mateřská škola speciální, Slaný, Petra Hrubého 1676 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 021 645 IČ: 67 775 454 Místo inspekce: čj. ČŠI-818/08-02 Mateřská škola speciální, Slaný, Petra Hrubého

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-837/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Telnice okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-153/11-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Sokolská 352, 768 32 Zborovice

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-Z-559/09 Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Adresa: Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola, Chroustovice, okres Chrudim Sídlo: Chroustovice 166, 538 63 IČO:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1706/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1706/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1706/12-S Název právnické osoby Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070 vykonávající činnost školy: Sídlo: Šafaříkova 1070, 264

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-124/10-J Základní škola a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: 592 64

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-133/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-133/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-133/12-M Název právnické osoby Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o. p. s. vykonávající činnost školy: Sídlo: Blahoslavova 2, 772 00

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-200/14-T. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-200/14-T. Příspěvková organizace INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-200/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 709 846 62 Identifikátor 600 144 208 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy. Č. j. ČŠIA - 85/13-A

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy. Č. j. ČŠIA - 85/13-A y Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 85/13-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 10, vykonávající činnost školy: Magnitogorská 14/1430 Sídlo: Magnitogorská

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2380/13-S. Mateřská škola Sibřina, okres Praha-východ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2380/13-S. Mateřská škola Sibřina, okres Praha-východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2380/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Adresa E-mail školy IČO 71007334 Identifikátor 600051641 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-527/13Z. Janou Bruštíkovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-527/13Z. Janou Bruštíkovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-527/13Z Název právnické osoby Mateřská škola Strání, okres Uherské Hradiště vykonávající činnost školy: Sídlo: U Třicátku 314,687 65

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S z Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-866/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Slánská 36, 273 41 Brandýsek

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-928/10-H. Družstevní 938. Družstevní 938, 517 21 Týniště nad Orlicí

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-928/10-H. Družstevní 938. Družstevní 938, 517 21 Týniště nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-928/10-H Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola U Dubu, Týniště nad Orlicí, Družstevní 938 Družstevní 938, 517 21

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1653/09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1653/09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1653/09 Název školy: Mateřská škola Kluky, okres Kutná Hora Adresa: Kluky 56, 258 45 Kluky Identifikátor: 600 046 133 IČ: 70 993

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-375/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč Sedlec 74, 675 71 Náměšť

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary Identifikátor školy: 600 044 441 Termín konání inspekce: 10.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-653/12-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-653/12-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-653/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové Sídlo: Dětřichov u Moravské

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-193/09-13. Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-193/09-13. Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-193/09-13 Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves Adresa: Stará Ves 204, 750 02 Přerov Identifikátor: 650 007 786 IČ:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-176/12-Z. Mgr. Barborou Petrů Puhrovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-176/12-Z. Mgr. Barborou Petrů Puhrovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-176/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-189/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164, 675 26 Želetava dohnal@zszeletava.cz

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více