Medicínská latina I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Medicínská latina I."

Transkript

1 Medicínská latina I. pro studentky a studenty ZSF JU (pracovní text) Zdeněk Žalud Ondřej Doskočil 2015

2 I. lekce: slovotvorba a deklinace substantiv, adjektiva 1. a 2. dekl. Všimněte si, jak vypadají názvy lékařských oborů. Řada z nich se používá jako označení oddělení v nemocnici: gastroenterologie, geriatrie, hematologie, kardiologie, onkologie, otorinolaryngologie (ORL) urologie Názvy nemocničních oddělení a lékařských oborů bývají zakončeny příponami -logie (nauka) nebo - iatrie (lékařství). Úkol: Najděte další podobné názvy lékařských oborů a pokuste se v nich najít části těchto složených slov. Slova jednoduchá (nesložená) a slova složená V lékařské terminologii se objevují podstatná jména substantiva (S) a to nejen složená, ale i jednoduchá. Zatímco jednoduchá se používají převážně v anatomii (označení částí těla), složená slova jsou využívána hlavně v patologii a u diagnostických a terapeutických metod, případně oborů (nemoce, vyšetření, zákroky, obory). orgán v anatomii v patologických názvech a u vyšetření žaludek ventriculus gastrítida, gastroskopie, gastrektomie srdce cor kardioskleróza, kardiogram, kardiologie mozek cerebrum encefalalgie, encefalografie, encefalotomie sval musculus myom, myotonometrie, myopatie Slovotvorba tvorba složených slov U složených slov v tabulce si všimněme některých charakteristických zakončení slov: -itída, -skopie, - ektomie, -óza, -om apod. Toto jsou počeštělé přípony odvozené od původních (řecko-latinských) přípon. V lékařských zápisech se tyto přípony užívají nejen v 1. pádu (nominativu) jednotného čísla, ale i v 2. pádu (genitivu): Přípony: Přípona pro v počeštělém termínu v původní příponě 1. pád v původní příponě 2. pád příklad - 1. a 2. pád. jednot. čísla zánět -itída -ítis -ítidis gastr-ítis, gastr-ítidis nádor -om -óma -ómatis my-óma, my-ómatis onemocnění -óza -ósis -ósis cardioscler-ósis*, cardioscler-ósis onemocnění -patie -pathia -pathiae** myo-pathia, myo-pathiae obecně vyšetření -skopie -scopia -scopiae gastro-scopia, gastro-scopiae chirurgický řez -tomie -tomia -tomiae encephalo-tomia, encephalo-tomiae*** vyříznutí -ektomie -ectomia -ectomiae gastr-ectomia, gastr-ectomiae měření -metrie -metria -metriae myotono-metria, myotonometriae 1

3 * Písmeno c se v řecko-latinské lékařské terminologii většinou vyslovuje jako [k]. Písmeno s : mezi dvěma samohláskami vyslovíme z. Proto čteme [kardiosklerózis]. ** Dvojici hlásek ae vyslovujeme jako [é]. Proto čteme [myopatié]. *** Písmeno c před -ae, e, -i vyslovujeme jako [c]. Dvojici hlásek ph vyslovujeme [f]. Proto čteme [encefalotomia]. Před příponou se nacházejí kmeny podstatných jmen (substantiv), které označují orgány a tkáně, jichž se složená slova týkají. Tyto kmeny obvykle pocházejí z řeckých slov (patologie, diagnostické a terapeutické metody) a netýká se jich skloňování. Kmeny kmen příklad žaludek gastr- gastrítis sval my- myóma mozek encephal- encephalotomia Sleduj rozdílné napojení kmene a přípony: encephal-ítis encephal-o-tomia Mezi jednotlivé části složených slov se někdy vkládá o kvůli lepší výslovnosti: obvykle tehdy, když se ve spoji dvou částí setkávají dvě souhlásky (koncová hláska předchozí části a počáteční hláska následující části): např. encephalotomia (nikoli encephaltomia) Některá slova obsahují i více než jeden kmen: Kmeny kmeny příklad žaludek + dvanáctník gastr- + duodén- gastroduodénoscopia sval + děloha my- + métr- myométrítis mozek + mícha encephal- + myel- encephalomyelopathia Jak složená slova překládáme? Začneme překladem přípony a její význam vztáhneme k orgánu a tkáni, jež jsou označeny kmenem: gastr ítis = zánět žaludku gastrítis zánět žaludku gastro duodéno scopia = vyšetřování žaludku a dvanáctníku gastroduodénoscopia vyšetřování žaludku a dvanáctníku 2

4 Úkol: Přeložte a uveďte počeštělé výrazy: Příklad: myopathia = onemocnění svalu, myopatie gastropathia, duodénectomia, encephalotomia, gastrítis, myóma, myométrítis, gastroscopia, duodénítis, myectomia, gastrectomia, gastroduodénítis, gastroduodénotomia, gastrologia, gastrotomia, duodénoscopia, encephalopathia, myelítis, myelóma, myelotomia, myelósis, myelopathia, métropathia, métroscopia. Deklinace: z předchozího výkladu vyplývá, že substantiva se používají v 1. i v 2. pádu jednotného čísla. Podle zakončení 2. pádu dělíme substantiva do skupin skloňování, tzv. deklinací. Nejvíce užívané jsou deklinace 1., 3. a 2. (rozlišovány barevně v celé učebnici): deklinace koncovky 1. pádu koncovka 2. pádu příklady substantiv 1. -a -ae myopathia, myopathiae 3. různé koncovky -is gastrítis, gastrítidis Pozor: před koncovkou 2. pádu myóma (!), myómatis se substantivum většinou o ulcus (!), ulceris slabiku prodlužuje, ve slabice cystis, cystis před koncovkou -is často necrósis, necrósis dochází k hláskové změně. Někdy se 1. a 2. pád neliší. 2. -us, -um, (-on) -í morbus, morbí duodénum, duodéní cólon, cólí Cvičení: Určete deklinaci těchto substantiv: metroscopia, gastroduodenítis, duodenum, hepar, necrosis, myalgia, morbus, ulcus (!), myeloma (!), colon, encephalotomia, gastritis, pancreas, cystis, myopathia Neshodný přívlastek: je substantivum (S 2), které se v 2. pádu (genitivu) připojí k jinému, řídícímu substantivu (S 1), aby zpřesnilo jeho význam; např. morbus (S 1) duodení (S 2) nemoc dvanáctníku necrósis (S 1) pancreatis (S 2) odumření slinivky Ptáme se na něj pádovou otázkou (koho), čeho? Neshodný přívlastek se neskloňuje vždy zůstává v genitivu (jako v češtině) i když se řídící substantivum (S 1) mění. Cvičení: Vyjádřete podezření (suspicio + 2. pád) na tyto nemoci (vytvořte přívlastek neshodný): Př.: suspicio (susp.) + ulcus suspicio ulceris pokračujte dále: myoma, encephalopathia, necrosis, gastritis, cardiosclerosis, myopathia 3

5 Rod Každé latinské substantivum má gramatický rod. Stejně jako v češtině rozlišujeme: rod mužský M. (maskulinum) rod ženský F. (femininum) rod střední N. (neutrum) deklinace rod poznámka 1. F. 2. M. nebo N. 1. p. sg. končí -us, -er M. 1. p. sg. končí -um, -on N. 3. M., F., N. u každého substantíva se rod učíme zvlášť Rod substantiv je třeba znát kvůli správnému připojování adjektiv (přídavných jmen). Adjektivum (A) V lékařské terminologii se adjektivum obvykle klade za substantivum, k němuž se pojí: latinsky česky intestínum crassum tlusté střevo S + A A + S Takto připojené adjektivum se nazývá přívlastek shodný. Adjektívum 1. a 2. deklinace Jeden ze dvou typů latinských adjektiv. Ve slovní zásobě je zapsáno se třemi rodovými koncovkami, které má v prvním pádu jednotného čísla. Srov. žlučový, žlučová, žlučové felleus, fellea, felleum (častější zápis: felleus, a, um) pravý, pravá, pravé dexter, dextra, dextrum (častější zápis: dexter, tra, trum) Správné připojení adjektiva k substantivu se řídí rodem daného substantiva: morbus M. morbus chronicus gastritis F. gastritis chronica ulcus N. ulcus chronicum Rod substantíva koncovka 1. p. adjektíva koncovka 2. p. adjektíva M -us (-er)* -í F -a -ae N -um -í * koncovka -er se vyskytuje jen u několika málo adjektiv, nejčastěji dexter (pravý), sinister (levý) př. lobus sinister (levý lalok) 4

6 Slovní zásoba Adjektivum význam barev: červená - 1. dekl., modrá - 2. dekl. zkratka Překlad acútus, a, um ac. akutní subacútus, a, um subac. mírně akutní chronicus, a, um chron. chronický, dlouhodobý dexter, tra, trum dx. pravý sinister, tra, trum sin. levý complicátus, a, um complic. komplikovaný, složitý complétus, a, um compl. kompletní, úplný specificus, a, um zvláštní, určitý, něčemu vlastní suspectus, a, um susp. podezřelý malignus, a, um zhoubný benignus, a, um nezhoubný magnus, a, um velký medius, a, um med. střední generalisátus, a, um general. všeobecně rozšířený (např. nádor s metastázami) congenitus, a, um congenit. vrozený púrulentus, a, um hnisavý laesus, a, um poškozený ulcerósus, a, um vředovatý carcinomatósus, a, um rakovinný, bující internus, a, um int. vnitřní externus, a, um ext. vnější medicamentósus, a, um lékový cúrátus, a, um léčený postoperatívus, a, um postoperat. pooperační Cvičení: 1. Označte tyto nemoce jako akutní a/nebo chronické: myelitis, ulcus, encephalopathia, necrosis, gastritis, cardiosclerosis, myopathia, morbus, myoma, colitis, 2. Doplňte koncovky adjektiv: musculus magn, ulcus carcinomatos, gastroduodenitis subacút, cerebrum laes, alergia medicamentos, encephalomyelopathia curat. 5

7 I. Anatomie Slovní zásoba význam barev: červená - 1. dekl., modrá - 2. dekl., zelená - 3. dekl., fialová - 4. dekl. II. lekce: terminologie trávicí soustavy anatomický výraz (1. a 2. pád jednotného čísla) řecký kmen (patologie, diagnostika) ret labium, labií, N. cheiljazyk lingua, linguae, F. glóssdutina cavum, caví, N cavitás, cavitátis, F poznámky a zkratky ústa ós, óris, N stomat- srov.: -stomia = vyústění per ós ústy mandle tónsilla, tónsillae, F amygdalhltan pharynx, pharyngis, M jícen oesphagus, oesophagí,* oesoph- M /ezofagus břicho abdómen, abdóminis, N lapar- L laparoskopicky provedený zákrok, např. L-CHCE laparoskopická cholecystektomie žaludek ventriculus, ventriculí, M gastr- Git gastrointestinální trakt žlučník vésíca fellea cholécystžlučovod cholédochus, cholédochí, M játra hépar, hépatis, N hepatlalok lobus, lobí, M Z laloků sestávají játra, plíce i mozek. vývod ductus, M slinivka páncreas, páncreatis, N páncreatstřevo (tenké) intestínum, intestíní, N enter- int. (pozor: int. též vnitřní!) lat. též intestínum tenue dvanáctník duodénum, duodéní, N lačník iéiúnum, iéiúní, N též jéjúnum kyčelník íleum, íleí, N tračník (tlusté střevo) cólon, cólí, N cól- lat. též intestínum crassum slepé střevo caecum, caecí, N přívěsek slepého střeva appendix, appendicis, F appendkonečník réctum, réctí, N per réctum - konečníkem 6

8 řiť ánus, ání, M próct- * Dvojici hlásek oe vyslovujeme jako [é]. Proto čteme [ésofagus]. 7

9 II. Patologie latinský výraz (1. a 2. pád jednotného čísla) řecký výraz či slovotvorná přípona; za lomítkem v počeštělé podobě poznámky, zkratky bolest dolor, dolóris, M -algia, -algiae, F/-algie nemoc morbus, morbí, M -pathia, -pathiae, F/-patie M., např. M. Crohn zánět nádor tumor, tumóris, M cancer, cancrí, M -ítis, ítidis, F/-itída carcinóma, carcinómatis, N -óma, -ómatis, N/-om (obecná přípona pro nádory; např. adenóma nádor ze žlázy) druhotné ložisko nemoci metastásis, metastásis, F /metastáza vřed ulcus, ulceris, N kámen -lith/-lit tvorba kamenů -lithiásis, -lithiásis, F/litiáza ztučnění (jater) steatósis, stetósis, F / steatóza cirhóza, tvrdnutí cirrhósis, cirrhósis, F / jater cirhóza úplavice diabetés, dibetae, M (pozor: rodová výjimka) bezvědomí při nadbytku cukru v krvi (cukrovce) bezvědomí při nedostatku cukru v krvi cóma diabeticum (hyperglycaemicum) cóma hypoglycaemicum vodnatelnost hydrops, hydropis, M zauzlení volvulus, volvulí, M zúžení -stenósis, -stenósis, F /- stenóza střevní íleus, íleí,, M neprůchodnost výchlipka, divertikl (obvykle střeva) polyp diverticulum, diverticulí, N polypus, polypí, M Tu, Ca; GIST gastrointestinál ní stromální tumor, tzv. gistom; ZN zhoubný nádor meta DM diabetés mellitus - cukrovka srov. status íleósus stav střevní neprůchodnosti 8

10 zvracení vomitus, M emesis, emesis, F /emeza krvácení -rhagia, -rhagiae, F /- ragie zácpa průjem obstipatio, obstipationis, F / obstipace diarrhoea, diarrhoeae, F /diarea žloutenka icterus, icterí, M Pozor na záměnu se zánětem jater hepatítis. břišní bolest, kolika colica, colicae, F III. Diagnostika a terapie latinský výraz řecký výraz nebo poznámky, zkratky slovotvorná přípona* optické vyšetření -scopia, F /-skopie často endoskopické vyšetření histologické biopsia, F /biopsie vyšetření řez, operace operátió, -tomia, F /-tomie op. operátiónis, F vříznutí, odnětí excísió, excísiónis/excize resectió, resectiónis/resekce -ectomia, F /-ektomie E, např. APPE appendektomie, CHCE (CHE) cholecystektomie exstirpatió, exstirpatiónis /exstirpace vystění, umělý -stomia, F /-stomie vývod umělé spojení -anastomósis, - anastomósis, F / - anastomóza výplach orgánu -clysis, -clysis, F /- klýza chemoterapie chemotherapia, F CHT radioterapie radiotherapia, F RT; (CHRT chemoradioterapie) Adjektiva 1. a 2. dekl. k trávicí soustavě adjektivum (se zkratkou) překlad crassus, a, um (cras.) tlustý felleus, a, um žlučový calculósus, a, um (calcul.) kaménkový mellitus, a, um cukrový (u diabetes) insipidus, a, um žíznivý (u diabetes) 9

11 caecus, a, um tránsversus, a, um (transv.) hépaticus, a, um (hepat.) pancreaticus, a, um perforátus, a, um slepý příčný jaterní slinivkový proražený, proděravělý, prasklý Cvičení: 1. Přeložte složené výrazy a vysvětlete jejich části: Př.: hepatopathia onemocnění jater, hepat játra + pathia onemocnění cheilitis, stomatitis, amygdalectomia, oesophagitis, oesophagectomia, oesophagostenosis, laparoscopia, gastroenterologia, gastrectomia, gastrotomia, gastroenteralgia, gastroileoanastomosis, gastrobiopsia, duodenitis, cholecystitis, cholecystolithiasis, choledocholithiasis, cholepathia, hepatopathia, hepatosis, hepatitis, lobectomia, pancreatitis, panceratectomia, enterocolitis, enteroclysis, enteritis, duodenoenteroanastomosis, enterorhagia, appendectomia, colectomia, colostomia, coloscopia, colorhagia, coloclysis, colopathia, proctocolitis, proctocolectomia, proctorhagia, rectoscopia, 2. Vytvořte jednoslovné (složené) výrazy Př.: zánět tlustého střeva colitis operace břicha, zánět jater, optické vyšetření tlustého střeva, vývod tenkého střeva, onemocnění jater, zánět slinivky, vyříznutí laloku, operace žaludku, optické vyšetření břicha, zánět tenkého střeva, tvorba žlučníkových kamenů, bolest žaludku 3. Vytvořte co nejvíce složených slov od kmenů: gastr-, hepat-, enter- 4. Uveďte 1. pády těchto substantiv: Př.: ulceris ulcus, vřed cavi, tonsillae, hepatis, ieiuni, appendicis, recti, tumoris, icteri, resectionis, morbi, oris, labii, colicae 5. Spojte tato substantiva přívlastkem neshodným a výsledný výraz přeložte: Př.: cavum + abdomen cavum abdominis, dutina břicha cavitas + os; dolor + ventriculus; morbus + hepar; diverticulum + ileum; cancer + colon; ulcus + duodenum; metastasis + hepar; stenosis + duodenum; tumor + lingua; polypus + intestinum; operatio + pancereas; excisio + appendix; steatosis + hepar; volvulus + intestinum; adenoma + pancreas; exstirpatio + tumor; resectio + diverticulum; cystis + hepar; diverticulosis + sigmoideum; polypus + coecum 6. Vyjádřete podezření (suspicio) na tyto nemoci. Výsledné výrazy přeložte: Př.: suspicio (susp.) + hepatitis suspicio hepatitidis, podezření na zánět jater enteritis, gatralgia, stomatititis, cirrhosis, cholecystolithiasis, hepatosteatosis, hemorrhagia, icterus, ileus, pancreatitis, enteropathia, colica, metastasis 7. Označte tyto nemoce jako akutní a/nebo chronické: hydrops, appendicítis, icterus, diarrhoea, ileus, enteropathia 8. Doplnte správnou koncovku adjektiva a přeložte: obstipatio chronic, intestínum crass, gastrítis acut, diabetes insipid, polypus malign, lobus sinist, emesis postoperativ, vesica felle, diarrhoea chronic, diabetes mellit, intestínum caec, colon transvers, ductus hepatic, ulcus perforát 9. Přeložte (případné zkratky rozveďte): 10

12 hydrops vesicae felleae ac., DM curatus, colitis ulcerosa chron., APPE, diverticulosis int. crassi, CHCE, diverticulitis intestini crassi curata, GIST, cholecystitis chron. calculosa, carcinoma recti CHT, Ca (coli) transversi RT, Tu coeci gener., colectomia curata. III. lekce: terminologie oběhové a dýchací soustavy, nemoci krve; kmen, předpony, substantiva 4. deklinace I. Anatomie: Anatomický výraz (1. a 2. pád jednotného čísla) Řecký kmen - patologie, diagnostika Je-li odlišný od anatom. výrazu Pozn. a zkratky srdce cor, cordis, N card(i)- nitroblána srdeční endocardium, N srdeční sval myocardium, N osrdečník pericardium, N srov. příponu v patologii přepážka séptum, N chlopeň valva/valvula, F (před)síň (srdce) atrium, N komora (srdce), dutina ventriculus, M ventriculus - též žaludek, komora mozku stěna pariés, parietis, M céva vás, vásis, N angi- srov. slova začínající vás(o)- tj. cévní žíla véna, F phleb- v., vv. (žíly) tepna artéria, F a., aa. (tepny) srdečnice aorta, F brána, průchod porta, F véna portae vrátnicová žíla ústí óstium, N oblouk, záhyb, (nosní) dutina sinus, sinús, M sinus venosus žilní splav krkavice carótis, carótidis, F krev sanguis, sanguinis, M haem(at)- / hem(at)- míza, lymfa lympha, F uzlina nodus, M nos násus, M rhin- ORL hrtan larynx, laryngis, M. ORL průdušnice trachea, F. průduška bronchus, M průdušinka bronchiolus, M. plíce pulmó, pulmónis, M; 2. p. mn. č. pulmónum pneum- metastásis pulmonum 11

13 lalok lobus, M plicní sklípek alveolus, M hrudník pectus, pectoris, N. thóráx, thórácis, M srov. příponu - thorax v patologii pohrudnice, poplicnice pleura, F pleura parietalis pohrudnice; pleura pulmonalis - poplicnice bránice diaphragma, diaphramatis, N 12

14 13

15 Kmen: Výše jsme poznamenali, že ve složených slovech se vyskytují převážně nesklonné řecké kmeny a k nim přidáváme přípony. Někdy však ve složeninách musíme kmen odvodit ze skloňovaných anatomických výrazů: odtrhneme koncovku 2. pádu -ae, -í, -is, ús: Př.: artéria, artériae artéri- artéri-o-sclerósis lobus lobí lob- lob-ectomia larynx, laryngis laryng- laryng-ítis II. Patologie: latinský výraz (1. a 2. pád jednotného čísla) řecký výraz či slovotvorná přípona; za lomítkem v počeštělé podobě poznámky, zkratky nedostatečnost insufficientia, F /insuficience rozšíření dutého orgánu dílátátió, dilatationis, F /dilatace nepravidelná arrhytmia, F /arytmie srdeční činnost nepravidelné stahy srdce fibrillátio, fibrillátiónis, F /fibrilace FiS fibrilace (srdečních) síní zastavení, stání -stásis, -stásis, F /- stáza vénostásis - městnání krve v žilní části oběhu záchvat paroxysmus, M paroxysm. ucpání infarctus, infarctús, M /infarkt často infarctus myocardií - IM uzavření, ztráta průchodnosti obliterátió, obliterátiónis, F. nejen u cév, ale i u dutin kornatění, tvrdnutí sclerósis, sclerósis, F /skleróza prasknutí mrtvice vmetení, zaklínění vmetku (embolu) v cévách selhání, ruptúra, F ictus, ictús, M; insultus, insultús, M embolia, F /embolie collápsus, collápsús, M vyskytuje se samostatně i jako přípona arteriosclerosis, atherosclerosis (AS) často ictus cerebri; CMP cévní mozková příhoda embolia (embol.) pulmonum embolie plic 14

16 zhroucení /kolaps stav status, statús, M st. p. status post (stav po) zbytnění, zvětšení hypertrophia, F /hypertrofie vysoký tlak hypertensió, hypertensiónis, F /hypertenze srov. hypertonicus, a, um nízký tlak hypotensio, hypotensiónis, F /hypotenze stav krve -aemia/-émie anaemia chudokrevnost; místní nedokrevnost koncentrace glukózy v krvi koncentrace tuku v krvi snížené množství krve zmnožení erytrocytů otok podlitina srov. ischaemia ischaemia, F /ischémie ICHS ischemická nemoc srdeční -glycaemia, F/ -glykémie -lipidaemia, F/ -lipidémie -lipaemia, F/ -lipémie hypovolaemia, F /hypovolémie polyglobulia, F oedema, oedematis, N /edém haematóma, haematómatis, N / hematom hypoglycaemia pozor: zde zakončení óma nevyjadřuje nádor srov. varicocéla křečová žíla varix, varicis, F; 1. p. mn. č. varicés městky haemorrhoides, F (pouze hemeroidy v plurálu) zvětšení -megalia /-megalie splénomegalia zvětšení sleziny jako známka krevních chorob výduť stěny anaurysma, aneurysmatis, N záchvatovitá asthma, asthmatis, N / astma dušnost, astma vdechnutí aspírátió, aspírátiónis, F / aspirace trvalé rozšíření srážení krve v cévách silná svíravá bolest thrombósis, thrombósis, F / trombóza angína, F -ectasia, F /-ektázie (-ectasis, -ectasis, F) bronchiectasia, phlebectasia např. angina pectoris (předinfarktová angína, bolest na prsou) 15

17 rozdema emphysaema, emphysaematis, N. /emfyzém obvykle plic: emphysaema pulmonum postižení v hrudníku (pleurální dutině) postižení v osrdečníku -thoráx, thorácis, M pneumothorax nahromadění vzduchu v pleurální dutině -pericardium, N /perikard haemopericardium krev v osrdečníku výtok -rrhagia F /-ragie haemorrhagia krvácení tuberkulóza tuberculósis, tuberculósis, F TBC; tuberculosis pulmonum kašel tussis, tussis, F pertussis černý kašel zánět, zápal plic zaprášení plic kolaps,nevzdušn ost plíce vykašlávání pneumonia, F pneumoconiósis, pneumoconiósis, F atelectásis, atelectásis, F/ atelektáza -ptysis / ptýza -ptoe haemoptysis vykašlávání krve nedostatek -penia, F / -penie trombocytopenia nedostatek krevních destiček zmnožení krevních buněk mdloba způsobená nedostatečným prokrvením mozku syncopa, F /synkopa -cytosis, cytosis, F /- cytóza; -cytaemia, F/ - cytémie trombocytosis; trombocytaemia; erythrocytosis * Všimněte si, že všechna substantiva 3. deklin. zakončená v 1. p. sg. na ma mají 2. p. sg. zakončený matis. Substantíva 4. deklinace Do slovní zásoby se zařadila substantíva sinus, infarctus ad. (M), zakončená: v 1. p. jedn. č. -us v 2. p. mn. č. -ús Pozor, nezaměňujte je za substantiva 2. deklinace M: v 1. p. j. č. -us, v 2. p. j. č. í. Srovnej: susp. infarctús susp. ileí 16

18 III. Diagnostika a terapie: zápisová diagnostika zápisová diagnostika srdce -graphia /-grafie -cardiographia / -kardiografie Elektrokardiografie EKG Echokardiografie ECHO fonokardiografie zápis poslechového nálezu zápisová diagnostika cév -angiographia / -angiografie Srov. angioscopia vyšetření rtg v nastavených vrstvách orgánu (po řezech) -tomographia / -tomografie obvykle počítačová tomografie - CT vyšetření dechových funkcí plic spirographia, F /spirografie spirometria, F /spirometrie kyslík oxygen- jako kmen ve slož. slovech - oxygenoterapia kardiostimulátor, kardiostimulace cardiostimulátor, cardiostimulátoris, M, cardiostimulátió, cardiostimulátiónis, F implantace, zavedení implantátió, implantátiónis, F impl(ant). transplantace, přenesení transplantátió, transplantátiónis, F transpl(ant). kardioverze, návrat fyziologického rytmu srdce cardioversió, cardioversionis, F defibrilace, návrat fyziologického rytmu srdce defibrilatió, defibrilationis, F poslech auscultátió, auscultationis, F / auskultace chirurgická úprava tvaru a plastica, F / plastika její výsledek cévkování vyšetření catetrisatió, catetrisationis, F / (krev. oběhu a srdce) katetrizace defibril. nejčastěji pomocí fonendoskopu vyskytuje se samostatně i jako přípona angioplastica Předpony substantiv a adjektiv předpona výklad příklady předpony a-, an- bez, zápor arrythmia, F nepravidelná srdeční činnost, atrophia, F úbytek tkáně; anaemia, F chudokrevnost, nedostatek hemoglobinu dis-, di- roz- dispersus, a, um nebo disseminátus, a, um rozptýlený, roztroušený; dilátátió, dilátátiónis, F - rozšíření dys- obtíž, porucha dyspnoe, F obtížné dýchání, dušnost; dystonia, F porucha napětí (cév, svalů) endo- uvnitř endoscopia, F optické vyšetření tělních dutin; endocardium, 17

19 N srdeční nitroblána peri- okolo pericardium N osrdečník; peripneumonia F zánět pohrudnice hyper- nadměrný, nad hypertensió, hypertensiónis, F vysoký tlak; hypertonicus, a, um týkající se zvýšeného tlaku hypo- podměrný, pod hypoglycaemia, F snížená koncentrace glukozy v krvi; hypocalaemia, F snížená koncentrace draslíku v krvi brady- pomalý bradycardia, F zpomalená srdeční frekvence; bradypnoé, F zpomalené dýchání tachy- rychlý tachycardia, F zrychlená srdeční frekvence; tachypnoé, F zrychlené dýchání poly- mnoho polyarteriítis, polyarteriítidis, F zánět četných tepen; polypathia, F mnohočetné onemocnění extra- vně, mimo extravasátum, N tekutina uniklá mimo cévy; extrasystola, F stahy srdce mimo pravidelný rytmus intrá-, intro- uvnitř intrávénósus, a, um nitrožilní; intrácardiacus, a, um nitrosrdeční; intrácrániális, e - nitrolebeční inter- mezi intersystola, F fáze mezi systolou síní a komor; intercaróticus, a, um ležící mezi krkavicemi ex- z, ven exspírátió, exspírátiónis*, F výdech in- do, v inspírátió, ínspírátiónis*, F nádech re- opakovaně respírátió, respírátiónis*, F dýchání sub- pod subacútus, a, um méně prudký; subaorticus, a, um ležící pod srdečnicí trans- přes transplantatió*, F transplantace; transfúsió*, F - transfuze post- po postoperatívus, a, um pooperační * Všimněte si, že všechna substantiva 3. deklin. zakončená v 1. p. sg. na ió mají 2. p. sg. zakončený iónis. Adjektiva 1. a 2. dekl. k oběhové soustavě adjektivum překlad arterioscleroticus, a, um týkající se kornatění tepny atheroscleroticus, a, um týkající se kornatění tepen a hromadění lipidů u cévní stěny acquisitus, a, um získaný haemorrhagicus, a, um krvácivý hypertonicus, a, um týkající se vysokého tlaku posthaemorrhagicus, a, um vzniklý po krvácení ischaemicus, a, um ischemický, nedokrevný circulatorius, a, um oběhový cavus, a, um dutý allergicus, a, um alergický Vyjadřování laterality (pravá strana, levá strana) v lékařské terminologii: V předchozí lekci jsme se seznámili s adjektivy pravý dexter, -tra, -trum (dx.) a levý sinister, -tra, - trum (sin.) Např. pulmo dexter, carotis dextra, atrium dextrum; pulmo dx., carotis dx., atrium dx. 18

20 Kromě tohoto jednoduchého spojení S+A lze lateralitu vyjádřit pomocí výrazu latus, lateris, N. (l. nebo lat.) bok, strana; lateris dextrí pravé strany. Např. pulmo lateris dextri, carotis lateris dextri, atrium lateris dextri; pulmo l(at). dx., carotis l(at). dx, atrium l(at). dx. Oboustrannost můžeme vyjádřit buď adjektivem bilateralis, -e (bilat.) oboustranný nebo spojením lateris utriusque (lat. utr.nebo lat. utrq.) obojí strany Např. pneumonia bilateralis, pneumonia bilat. tumor pulmonis lateris utriusque, tumor pulmonis l. utr. Cvičení: 1. Doplňte výrazy v závorkách a celé diagnózy přeložte: pneumothorax (pravé strany), pneumonia (oboustranná), emphysaema thoracis (levé strany), phlebothrombosis venae (vlevo), paries (pravé komory), Tu pulmonis lobi (pravé strany), ruptura parietis abdominis (levé strany), aspiratio (oboustranné), atelectasis pulm. (obou stran), ca pulm. (levé strany), colectomia (pravé strany), tumor parietis thoracis (levé strany), bronchopneumonia (oboustranná), tumor lobi pulm. (pravé strany), vena pulmonis (levá) 2. Přeložte složené výrazy a vysvětlete jejich části: Př.: myocardítis zánět myokardu, myocard srdeční sval + ítis zánět arteriosclerosis, angioscopia, phlebitis, venostasis, bradycardia, hypoglycaemia, endocardítis, trombocytosis, pneumothorax, pericardítis, leukocytopenia, elektrokardiografie, lymphadenectomia, splenomegalia, haemothorax, haemopericardium, haematemesis, hypocalaemia, hypercholesterolaemia, polyarteriitis, phlebotrombosis, haemopneumothorax, alveolobronchiolitis, angionecrosis, angioma, bronchopneumonia, bronchiolitis, embolectomia, bronchiectasia 3. Vytvořte jednoslovné (složené) výrazy Př.: zánět srdečního svalu myocardítis krvácení, voda v hrudníku, dušnost, městnání krve v žilách, odnětí lymfatických uzlin (žláz), zvracení krve, zpomalená srdeční frekvence, nádorové onemocnění lympfatického systému, zrychlené dýchání, vysoký tlak, zánět žil, tekutina uniklá mimo cévy, snížené množství krve, zmnožení krevních destiček, zrychlená srdeční frekvence, onemocnění bílých krvinek, chudokrevnost, zvýšená koncentrace tuku v krvi, zánět nitroblány srdeční 4. Vytvořte co nejvíce složených slov od kmenů: cardi-, haem(at)-, bronch- 5. Uveďte 1. pády těchto substantiv: Př.: pulmonis pulmo, plíce tracheae, thoracis, bronchi, cordis, arteriae, infarctús, diaphragmatis, extravasati, collápsús, sanguinis, ventriculi, carotidis, vasis, oedematis, hypertensionis, insufficientiae, aneurysmatis, emphysaematis, ictús, pertussis 6. Spojte tato substantiva přívlastkem neshodným a výsledný výraz přeložte: Př.: atrium + cor atrium cordis, síň srdce septum + nasus; apex + pulmo; vena + porta; cavum + pectus; arteria + cor; alveolus + pulmo; angina + pectus; infarctus + myocardium; lobus + pulmo; ventriculus + cor; insufficientia + pulmo; arrhytmia + cor; sinus + aorta; transplantatio + cor; 7. Vyjádřete podezření (suspicio) na tyto nemoci. Výsledné výrazy přeložte: 19

21 Př.: suspicio (susp.) + pneumonia suspicio pneumoniae, podezření na zápal plic infarctus, endocarditis, insufficientia, embolia, ictus, hypoglycaemia, hypertensio, phlebitis, laryngitis, anaemia, trombosis, emphysaema, pneumotorax, aneurysma, haemorrhagia, tuberculosis, bradycardia, polyarteriitis, pertussis, venostasis, bronchitis, rhinitis, cardiopathia, 8. Rozveďte zkratky ve správném tvaru a výrazy přeložte: pulmo dx., pneumonia subac., infufficientia postoperat., bronchitis ac., bronchus sin., lobus dx., pertussis chron., bronchiolus dx., haemorrhagia subac., ictus susp., atrium sin., arteria int., hypertrophia congenit., pneumothorax susp., ventriculus sin., anaemia chron., infarctus susp. 9. Přeložte do latiny: mozková mrtvice, infarkt myokardu, plicní tuberkulóza, levá plíce, zbytnění srdce, akutní zánět průdušek, srdeční nedostatečnost, embolie plic, akutní zápal plic, oběhové selhání, stěna srdce 10. Přeložte do češtiny. Případné zkratky rozveďte: vena cava, nodulus lymphaticus, a. coronaria sinistra, sinus aortae dexter, valvula venae cavae, rhinitis allergica, asthma allergicum, ischaemia myocardii, M. ischaemicus cordis chron., insufficientia cardiorespiratoria acuta, arrhytmia cordis, M. hypertonicus, stenosis valvulae cordis, stenosis arteriae, fibrilatio atriorum cordis chron., M. haemorrhagicus, infarctus haemorrhagicus, insufficientia ventriculi dx. cordis ac., insufficientia ostii venosi ventriculi dx. et sin. cordis, infarctus myocardii ventriculi sin. cordis, dysfunctio atrii sin. cordis, haemangioma lob. sin. hepatis, insufficientia venarum chron., thrombosis venae portae, atherosclerosis a. carotidis, lymphoma malignum, Tu pulmonis sin., Ca laryngis, insufficientia respiratoria acuta, carcinoma lobi pulmonis sin., embolia pulmonis dx., bronchiectasia acquisita, arteriosclerosis a. coronariae cordis, infarctus parietis cordis, haemothorax postoperat., atelectasis pulm. l. utr. 11. Pokuste se vysvětlit tyto počeštělé výrazy: dyspepsie, extrasystola, hypertenze, atrofie, dyslipidémie, hyperkineze, intrakraniální, polymorbidita, aseptický, hypertonický, dyslexie, peritoneální, anaerobní, respirátor, hypertermie, ankylozující spondylitida 20

22 IV. lekce: terminologie pohybového ústrojí - kosti a části těla; adjektiva 3. deklinace, řadové číslovky I. Anatomie Anatomický výraz (1. a 2. pád jednotného čísla) Řecký kmen - patologie, diagnostika Je-li odlišný od anatom. výrazu oste- Poznámky, příklady a zkratky kost os, ossis, N; 1. p. mn. č. ossa osteoma nezh. nádor z kosti chrupavka cartilágó, cartiláginis, F chondr- chondopathia kostra sceletum, N / skelet tělo, těleso, tělísko corpus, corporis, N. díl, část pars, partis, F oblast regió, regionis, F reg. lebka cránium, N klenba lebeční calva, F hlava caput, capitis, N horní čelist maxilla, F dolní čelist mandibula, F patro palátum, N očnice orbita, F šev sutúra, F fyziologický i terapeutický jamka, prohlubenina fossa, F výběžek prócessus, ús, M otvor forámen, foraminis, N; for. hiátus, ús, M kanál(ek) canális, canális, F sloupec (páteř) columna, F columna vertebrárum, columna vertebrális - páteř obratel vertebra, F spondyl- spondylitis destička, ploténka discus, M discopathia dřeň, mícha medulla, F (osteo)myel- Srov. oddíl patologie 21

23 kostrč coccyx, coccýgis, F také os coccýgis záda dorsum, N hrudník thoráx, thorácis, M (pectus, pectoris, N) srov. thorácicus, a, um hrudní kost sternum, N žebro costa, F oblouk arcus, ús, M arcus costae oblouk žeberní klíční kost clávicula, F lopatka scapula, F trn (též páteř) spína, F spína scapulae trn lopatky; spína bifida rozštěpená páteř kloub articulátió, articulátiónis, F arthr- art., srov. arthrósis, arthralgia ramenní kloub, rameno ómos, M loket cubitus, M kost pažní humerus, M paže brachium, N předloktí antebrachium, N podpaží axilla, F hrbol túberculum, N hlava, hlavice caput, capitis, N (chirurgický) krček (kosti) collum, N collum chirurgicum hrdlo, šíje, krk, krček cervíx, cervícis, F kost loketní ulna, F výběžek loketní kosti za ólecranon, N loketním kloubem (okovec) kost vřetenní radius, M zápěstí carpus, M záprstí metacarpus, M prst digitus, M článek (prstu) phalanx, phalangis, F; 1. p. mn. č. phalangés palec (ruky) pollex, pollicis, M ruka manus, ús, F chír- rodová výjimka 4. deklinace F. pánev, pánvička pelvis, pelvis, F pánevní kost os coxae coxarthrítis kyčel, kyčelní kloub coxa, F kyčelní kost os ílium zadnice, sedací část ischium, N sedací kost os ischií ohanbí, stydká krajina púbés, púbis, F stydká kost os púbis 22

24 stehno, stehenní kost střední část dlouhé kosti koncová část dlouhé kosti úsek dlouhé kosti mezi střední a koncovou částí femur, femoris, N; os femoris diaphysis, diaphysis i diaphyseos, F / diafýza epiphysis, epiphysis i epiphyseos, F / epifýza metaphysis, metaphysis i metaphyseos, F / metafýza Pozor: též šišinka (endokrinní žláza) koleno genú, ús, N gon- rodová výjimka 4. dekl. N gonarthrítis čéška kloubní hrbol, kondyl vaz kost lýtková kost holenní lýtko bérec, holeň bok, strana zanártí nárt kotník kost patní kost hlezenní palec (nohy) noha patella, F condylus, M ligámentum, N fíbula, F tíbia, F súra, F crús, crúris, N latus, lateris, N tarsus, M metatarsus, M malleolus, M calcáneus, M tálus, M hallux, hallucis, M pés, pedis, M 23

25 II. Patologie latinský výraz (1. a 2. pád řecký výraz či poznámky, zkratky jednotného čísla) slovotvorná přípona; za lomítkem v počeštělé podobě zranění, úraz trauma, tramatis, N traum. rána, zranění vulnus, vulneris, N zlomenina fráctúra, F /fraktura fr. nalomení infráctió, F / infrakce infr. vymknutí, distorsió, F /distorze vyvrtnutí trhlina, puklina (na dlouhých či lebečních fissúra, F / fisúra fissúra ání 24

26 kostech) pohmoždění contúsió, F /kontuze vykloubení luxátió, F /luxace lux. neúplné subluxátió, F /luxace sublux. vykloubení posunutí zlomků kosti z místa dislocátió, F /dislokace zatuhnutí kloubu (způsobené kostěným nebo vazivovým spojením kostí tvořících kloub) degenerativní poškození kloubní chrupavky, kostí a přilehlých tkání tvorba (kostních) výrůstků (často u obratlů) řídnutí (kostní) tkáně ankylósis, ankylósis*, F / ankylóza arthrósis, arthrósis*, F / (osteo)artróza osteofytósis, osteofytósis*, F /osteofytóza osteoporósis, osteoporósis*, F /osteoporóza měknutí tkáně -malacia, F / vybočení páteře na stranu (od její podélné osy) (nadměrné) prohnutí páteře dopředu (nadměrné) prohnutí páteře dozadu nadměrné prohnutí páteře dozadu a na stranu označení pro poruchu vývoje kostí scoliósis, scoliósis*, F /skolióza (hyper)lordósis, lordósis*, F / (hyper)lordóza (hyper)kyphósis, kyphósis*, F / (hyper)kyfóza kyphoscoliósis, kyphoscoliósis*, F / kyfoskolióza dysostósis, dysostósis*, F / dysostóza malacie dislocatio ad longitudinem d. do délky; dislocatio ad latus d. do šířky coxarthrósis - kyčlí, gonarthrósis - kolen, omarthrósis - ramenního kloubu, spondylarthósis obratlů srov. osteofyt (výrůstek), spondylofytóza osteomalacia vrozený defekt amelia, F 25

27 (chybění) jedné či několika končetin prohnutí kosti nebo kloubu dozadu prohnutí kosti nebo kloubu dopředu recurvatió, F / rekurvace antecurvátió, F / antekurvace rozštěp -schísis, -schísis palátoschísis zhoubný nádor pojivové tkáně sarcóma, sarcómatis, N / sarkom vyhřeznutí, prolápsus, ús, M vystoupení části vnitřního orgánu patologie týkající se kostní dřeně osteomyel- chondrosarcóma, osteosarcóma osteomyelítis, osteomyelalgia * Všimněte si, že všechna substantiva 3. deklin. zakončená v 1. p. sg. na ósis mají 2. p. sg. zakončený shodně na ósis. III. Diagnostika a terapie nehybnost immobilitás, immobilitátis, F / imobilita napravení rozptýlených repositió, repositiónis, F / repozice kostních úlomků zpevnění fixátió, fixátiónis, F / fixace chirurgické znehybnění (arthro)désis, (arthro)désis, F (kloubu) s odstraněním /(artro)déza kloubních chrupavek operativní spojení kostí zpevňujícím (často kovovým) materiálem osteosythesis, osteosythesis, F / osteosyntéza srov. immobilizace - znehybnění punkce -centésis, -centésis, F / centéza arthrocentésis náhrada prothesis, prothesis, F / protéza plastica, F /plastika odnětí amputátió, amputátiónis, F / amputace Adjektiva 1. a 2. dekl. k pohybovému ústrojí (zejm. ke kosterní soustavě) adjektivum (se zkratkou) překlad palátínus, a, um patrový thorácicus, a, um hrudní zygomaticus, a, um lícní, jařmový spínósus, a, um trnový styloídeus, a, um bodcovitý sacer, cra, crum křížový OS endoprothesis totális úplná náhrada konce kosti včetně kloubní jamky (TEP) 26

28 valgus, a, um várus, a, um plánus, a, um dislocátus, a, um comminutívus, a, um impressívus, a, um posttraumaticus, a, um (posttraum.) popliteus, a, um rheumaticus, a, um chirurgicus, a, um sectus, a, um scissus, a, um lacer, a, um púnctum, a, um morsus, a, um vbočený vybočený, křivý plochý dislokovaný, posunutý z normální polohy tříštivý vpáčený poúrazový podkolenní revmatický chirurgický řezný sečný tržný bodný poraněný kousnutím Cvičení: 1. Uveďte názvy těchto částí těla v prvním pádu a přeložte: Např. capitis caput (hlava) dorsi, pedis, manus, cruris, cervicis, genus, cranii, surae, cubiti, pollicis, carpi, axillae, pubis, hallucis, brachii, thoracis, ossis, cartilaginis, coccygis, digiti, phalangis, articulationos, coxae 2. Označte tyto párové kosti jako pravé a přeložte: Např. humerus humerus dexter (pravá pažní kost) ulna, radius, humerus, femur, tibia, fibula, malleolus,scapula, clavicula, talus 3. Vytvoře názvy zlomenin uvedených kostí. Párové kosti označte jako levé. Výrazy přeložte: Např. sternum fractura sterni (zlomenina hrudní kosti); ulnae fractura ulnae sinistrae (zlomenina levé loketní kosti) mandibula, sternum, patella, costa, fibula, scapula, pelvis, humerus, talus, calcaneus, maxilla, tibia, femur, radius, patella, vertebra, ulna, clavicula 4. Spojte tato substantiva přívlastkem neshodným a výsledný výraz přeložte: Př.: infractio + sternum infractio sterni, nalomení hrudní kosti distorsio + carpus, distorsio + omos, fissura + calva, contusio + caput, contusio + genus, cotusio + coxa, contusio + thorax, contusio + pelvis, luxatio + digitus, luxatio + omos, prolapsus + discus, luxatio + articulatio, subluxatio + costa, subluxatio + talus, dislocatio + os, dislocatio + vertebrae, ankylosis + costa, recurvatio + genu, antecurvatio + crus 5. Spojte arthr-, spondyl-, chondr- s příponami algia, -pathia, -osis, -itis, -tomia: 6. Přeložte složené výrazy a vysvětlete jejich části: gonarthrosis, osteosyntesis, spondylarthritis, arthroplastica, arthrochondritis, dysarthrosis, ostalgia, osteoarthropathia, osteoma, osteochondritis, chondromalacia, chondroma, osteochondrosarcoma, ostectomia, osteomyelosclerosis, osteorrhaphia, spondylarthrosis, spondylomalacia, dysostosis, 27

29 osteolipoma, osteorrhagia, osteophlebitis, osteoschisis, spondylofytosis, dextroscoliosis, palatoschisis, osteodesis, coxarthrosis, polyarthrosis, 7. Připojte k uvedeným substantivům vhodně adjektiva ve správném tvaru (může být více správných variant): S: processus, hallux, vertebra, pes, fractura, anaemia, fossa, arthritis, os, genu, vulnus, collum A: dislocatus, palatinus, zygomaticus, sacer, valgus, sectus, planus, lacerus, comminutivus, chirurgicus, posttraumaticus, popliteus, impressivus, rheumaticus, varus, thoracicus, sectus 8. Přeložte do češtiny. Případné zkratky rozveďte: fractura patellae l.dx. comminutiva, fractura femoris sin. dislocata, fissura colli femoris lat. dx., contusio manus l. dx., luxatio capitis femoris, fissura manubrii sterni susp., subluxatio coxae bilater., luxatio omi l. sin. recid., fractura scapulae l. sin. disloc., fractura coli humeri l. sin. comminutiva, fractura radii et ulnae, fractura rami os pubis l.dx., contusio olecrani l. sin., luxatio cubiti l. dx., subluxatio endoprotesis coxae l..dx., fractura osiss nasi, spondylosis ankylosa, ankylosis coxae l. utrq., vulnus lacerum capitis, vulnus scissum carpi l.sin., arthrosis genu l.sin., gonarthrosis chron., osteoporosis subacuta 9. Přeložte do češtiny: tříštivá zlomenina, pravá kost stehenní, zlomenina klíční kosti, vykloubení kyčle, levá očnice, páteř, pohmoždění hrudníku, část kosti, hlavička holenní kosti, žeberní oblouk, poranění hlavy, stydká kost, kloubní hrbol pažní kosti, nalomení lopatky, puklina lebeční klenby, akutní zánět obratlů, chronické onemocnění kloubů, zpevnění vřetenní kosti, vbočený palec u nohy, plochá noha, hrudní obratel, křížová kost, bodcovitý výběžek, podkolenní jamka Adjektiva 3. deklinace V předchozích lekcích jsme se naučili vyjadřovat vlastnosti substantiv pomocí adjektiv 1. a 2. deklinace. Ta se v 1. p. jedn. č. vyznačovala třemi rozlišnými koncovkami v závislosti na rodu -us, -a, -um (např. chronicus, -a, -um = chronický, -á, é) nebo -er, -a, um (např. dexter, -a, -um = pravý, -á, -é). Adjektiva 3. deklinace jsou dalším typem latinských adjektiv. V lékařské terminologii jsou hojně užívány dva jejich typy: A) Dvojvýchodná adjektiva Mají v 1. p. jedn. č. dvě koncovky -is (pro maskulina a feminina), -e (pro neutra). Např. gravis = těžký, těžká, grave = těžké morbus M. morbus gravis contúsió F. contúsió gravis asthma N. asthma grave Adjektiva tohoto typu jsou nejčastěji odvozována od substantiv zakončením -ális, -ále, které se připojuje ke kmeni (po odtržení koncovky 2. p. jedn. č.): cránium, cráni-í (lebka) crani-ális, crani-ále (lebeční) femur, femor-is (stehno) femor-ális, femor-ále stehenní V případě, že je substantivum zakončeno na lus, -la, -lum, připojujeme -áris, -áre: tálus, tál-í (kotník) tál-áris, tál-áre (kotníkový) scapula, scapul-ae (lopatka) scapuláris, scapul-áre (lopatkový) 28

30 Cvičení: 1) Adjektivem vyjádřete příslušnost k uvedeným kostem (uvědomte si kmen substantíva a k němu připojte přípony). Povšimněte si, že rod substantiva nemá na tvar odvozeného adjektiva žádný vliv. 2) Odvoďte adjektiva od dalších již známých substantiv: arteria vena cerebrum pulmo ventriculus duodenum abdomen intestínum rectum caput dorsum pectus cervíx násus paries pars latus carpus digitus labium adjektivum 3. deklinace český význam nástěnný, temenní Další dvojvýchodná adjektiva 3. deklinace: gravis, e těžký, vážný levis, e lehký, mírný mollis, e měkký brevis, e krátký tenuis, e tenký occipitális, e occipit. týlní frontális, e front. čelní temporális, e temp. spánkový lumbális,e lumb. bederní (srov. lumbalgia) sacrális,e sacr. křížový caudális, e caud. směrem k dolnímu konci 29

31 páteře proximális, e prox. blíže ke středu těla, horní distális, e dist. dále od středu těla, dolní acrális, e okrajový superficiális, e superf(ic). povrchový tránsmúrális, e procházející stěnou (zejm. srdeční) febrílis, e horečnatý operábilis, e operovatelný inoperábilis, e neoperovatelný terminális, e term. konečný, závěrečný universális, e univ. (univers.) všeobecný, povšechný bilaterális, e bilat. oboustranný (srov. latus, lateralis) 2. p. jedn. č. dvojvýchodných adjektiv je stejně jako u substantiv 3. dekl. zakončen na is: dvojvýchodné adjektivum v 1. pádu F - artéria femorális N - os femorále dvojvýchodné adjektivum ve 2. pádu ruptúra artériae femorál-is fráctúra ossis femorál-is Vztah k nějaké části těla můžeme vyjádřit dvojím způsobem: přívlastkem neshodným: artéria cerebrí (tepna mozku) nebo adjektivem (přívlastkem shodným): artéria cerebrális (tepna mozková). Úkol: Vyjádřete tutéž věc přívlastkem neshodným a substantivem: Např. kost stehenní os femoris, os femorale. zádová oblast, dutina ústní, stěna břišní, mozková tepna, plicní lalok, žeberní výběžek B) Jednovýchodná adjektiva Mají v 1. p. jedn. č. pro všechny rody stejné zakončení. Nejčastěji -ns, -ps, -plex Např. simplex = jednoduchý, jednoduchá, jednoduché icterus M. icterus simplex fráctúra F. fráctúra simplex vulnus N. vulnus simplex Adjektiva zakončená na ns často vyjadřují aktivní vlastnost substantiva (jedná se o tzv. participia). incipiéns počínající (= ten který počíná) penetráns pronikající (= ten, který proniká) déformáns deformující (= ten, který deformuje). Stejně jako u dvojvýchodných adjektiv je 2. pád jedn. č. jednovýchodných zakončený na is. Ale pozor: před koncovkou is se jednovýchodné adjektivum většinou o slabiku prodlužuje a dochází k hláskové změně: jednovýchodné adjektivum v 1. pádu fractura simplex musculus biceps jednovýchodné adjektivum ve 2. pádu fixatio fracturae simplic-is ruptura musculi bicipit-is 30

32 appendicitis incipiens suspicio appendicitidis incipient-is 1. p. -ns 1. a 2. p. jedn. č. adjektiva ascendéns, ascendentis vzestupný déscendéns, déscendentis sestupný incipiéns, incipientis počínající laténs, latentis skrytý imminéns, imminentis hrozící exacerbáns, exacerbantis zhoršující se, znovu se objevující cruéns, cruentis krvácející exulceráns, exulcerantis; vředovatějící srov. ulcus perforáns, perforantis prorážející srov. perforátus, a, um recidíváns, recidívantis; vracející se, opakující se intermitténs, intermittentis stenósáns, stenósantis zužující srov. stenósis zúžení recéns, recentis nedávný, čerstvý permanéns, permanentis trvalý calcificáns, calcificantis vápenatějící obtúráns, obtúrantis uzavírající, ucpávající obliteráns, obliterantis confluéns, confluentis splývající, souvislý crescéns, percréscéns, prorůstající (k), směřující (k) incréscéns, per-/in-créscentis penetráns, penetrantis pronikající (k) 1. p. -ps 1. a 2. p. jedn. č. adjektiva překlad poznámka biceps, bicipitis dvojhlavý obvykle u svalu (músculus, M) triceps, tricipitis trojhlavý obvykle u svalu quadriceps, quadricipitis čtyřhlavý obvykle u svalu 1. p. -plex 1. a 2. p. jedn. č. adjektiva překlad zkratka simplex, simplicis jednoduchý simpl. duplex, duplicis dvojitý dupl. triplex, triplicis trojitý multiplex, multiplicis mnohonásobný, mnohočetný multipl.; sclerósis multiplex roztroušená skleróza Použití záporky nón: V lékařské terminilogii se někdy můžeme před adjektivem setkat se záporkou nón. Např. ischaemia myocardii non transmuralis nedokrevnost srdečního svalu neprocházející stěnou; dorsopathia non specifica neurčité onemocnění zad; ulcus ventriculi non acutum neakutní vřed žaludku. 31

33 Cvičení: 1. Přeložte do češtiny: fossa mandibularis, arteria superficialis, hypertensio arterialis, colon ascendens, tumor exulcerans, pleura pulmonalis, bronchopneumonia confluens, intestinum tenue, tumor penetrans, arteria pulmonalis, atherosclerosis (AS) universalis, ulcus latens, pleura parietalis, arteria ulnaris, sinus maxillaris, pancreatitis calcificans, morbus bronchopulmonalis, sclerosis multiplex, Ca sigmoidei stenosans, haemorrhagia intracranialis, scoliosis columnae vertebralis, ischaemia myocardii transmuralis, vulnus regionis nasalis, fractura proximalis humeri, pancreatitis chronica exacerbans, resectio intestini tenuis, abscessus intraabdominalis triplex, embolia arteriae pulmonalis, distorsio columnae vertebralis partis cervicalis, anastomosis ileorectalis, tu capitis pancreatis inoperabilis, vulnus capitis regionis occipitalis, fractura partis distalis radii sin. comminutiva, fractura impressiva ossis frontalis l. sin. 2. Přeložte do latiny: dvojitá zlomenina, (nosní) dutina čelní, těžká nemoc, dvojhlavý sval, plicní žíla, začínající rakovinný nádor, krvácející vřed, sestupný tračník, zádová oblast, krční obratel, prorůstající nádor, kost křížová, stehenní tepna, spánkový lalok (mozku) Doplňte chybějící koncovku dvojvýchodného adjektiva: membrum distal, lobus temporal cerebri, os occipital, cor pulmonal, extremitas proximal, intestinum tenu, vertebra cervical, ulcus operabil, vena fermoral, regio lumbosacral, os parietal, columna vertebral, arteria temporal superficial. Řadové číslovky Řadové číslovky mají v lékařské terminologii uplatnění zejména při označování žeber a obratlů. Řadové číslovky se podobají adjektivům 1. a 2. deklinace svým zakončením us (M), -a (F), -um (N). V textech jsou obvykle nahrazovány římskými číslicemi. I. prímus, a, um první II. secundus, a, um druhý III. tertius, a, um třetí IV. quártus, a, um čtvrtý V. quíntus, a, um pátý VI. sextus, a, um šestý VII. septimus, a, um sedmý VIII. octávus, a, um osmý IX. nónus, a, um devátý X. decimus, a, um desátý XI. undecimus, a, um jedenáctý XII. duodecimus, a, um dvanáctý Příklad: Costa quarta čtvrté žebro; fr. costae IV. l. dx. = fractura costae quartae lateris dextri zlomenina čtvrtého žebra vpravo. Obratele nejenom číslujeme, ale také rozlišujeme jejich skupiny. Tyto skupiny jsou označovány ustálenými zkratkami. V anatomii je třeba u těchto skupin znát i množné číslo. krční obratel vertebra cervícális vertebrae cervícálés C (C I. C VII.) hrudní obratel vertebra thorácica vertebrae thorácicae Th (Th I. Th XII.) 32

34 bederní obratel vertebra lumbális vertebrae lumbálés L (L I. L V.) křížový obratel vertebra sacrális vertebrae sacrálés S (S I. S V.) kostrční obratel vertebra coccygea vertebrae coccygeae Co (Co I. Co III.-V.) Příklad: vertebra thoracica tertia třetí hrudní obratel; fr. vertebrae Th III. et VII. = fractura vertebrae thoracicae tertiae et septima zlomenina třetího a sedmého hrudního obratle (et má význam a; spojka). Cvičení 1. Přeložte do latiny, kde to lze, použijte zkratky: první obratel, pátý krční obratel, čtvrtý hrudní obratel, třetí bederní obratel, druhý křížový obratel, druhé žebro, sedmé pravé žebro, deváté levé žebro, třetí prst, pátý prst 2. Přeložte do češtiny. Případné zkratky rozveďte: fractura L I.; fractura costarum VII.-IX. l.dx.; fractura corporis vertebrae L I. comminutiva; fractura costae X. l.sin.; fractura columnae vertebralis L I.-II.; fractura corporis vertebrae L II.; fractura costarum III.-IV. l.dx.; fracturae costarum II.-V. l. sin. et III. l. dx.; amputatio phalangis dist. digiti III. et IV. manus l. sin.; osteomyelitis digiti V. pedis l. sin.; contusio digiti III. manus l. dx.; vulnus scissum digit. II.; fr. cost. multipl. V.-VII. dx. disloc. ad latus; fractura vertebrae Th VI.; fractura vertebrae L I. et Th VII; fractura metatarsi II.-V. pedis dx.; operatio columnae vertebralis C I.-C III. 33

Obsah. Předmluva k třetímu vydání. Předmluva ke druhému vydání. 1. Obecné základy stavby lidského těla. 1.1. Obecná stavba tkání. 1.2.

Obsah. Předmluva k třetímu vydání. Předmluva ke druhému vydání. 1. Obecné základy stavby lidského těla. 1.1. Obecná stavba tkání. 1.2. Obsah Předmluva k třetímu vydání Předmluva ke druhému vydání 1. Obecné základy stavby lidského těla 1.1. Obecná stavba tkání 1.2. Epitely 1.3. Pojiva 1.4. Svalová tkáň 1.5. Nervová tkáň 1.6. Anatomické

Více

20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006

20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 Nemocnice na Homolce 20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 1 strana z 11 20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 CÉVNÍ CHIRURGIE Všechny diagnózy 1 350 28 64 let

Více

ZEVNÍ TVAR SRDCE NAD BRÁNICÍ, V DOLNÍM STŘEDNÍM MEDIASTINU 2/3 VLEVO, 1/3 VPRAVO TVAR KUŽELU

ZEVNÍ TVAR SRDCE NAD BRÁNICÍ, V DOLNÍM STŘEDNÍM MEDIASTINU 2/3 VLEVO, 1/3 VPRAVO TVAR KUŽELU SRDCE VÝVOJ SRDCE ZEVNÍ TVAR SRDCE NEPÁROVÝ DUTÝ SVALNATÝ ORGÁN TUHÉ KONZISTENCE, ČERVENOHNĚDÉ BARVY 4,5% HMOTNOSTI TĚLA NAD BRÁNICÍ, V DOLNÍM STŘEDNÍM MEDIASTINU 2/3 VLEVO, 1/3 VPRAVO TVAR KUŽELU ZEVNÍ

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 06/2012 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Pánev - PELVIS Je složena: 2 kosti pánevní OSSA COXAE Kost křížová OS SACRUM

Více

Pohybové ústrojí. kosti chrupavky vazy klouby

Pohybové ústrojí. kosti chrupavky vazy klouby POHYBOVÉ ÚSTROJÍ Pohybové ústrojí Pasivní složka - kostra Aktivní složka - svaly kosti chrupavky vazy klouby Kosterní soustava Kostěná část kostry Chrupavčitá část kostry reziduum po chrupavčitém modelu

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE ZPPSNP SDBR 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 750 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ

Více

Anatomie I přednáška 10. Dýchací soustava.

Anatomie I přednáška 10. Dýchací soustava. Anatomie I přednáška 10 Dýchací soustava. Funkce dýchací soustavy Zprostředkovává výměnu plynů mezi organismem a zevním prostředím. Dýchání (výměna plynů) Dýchání zevní (plicní) výměna O 2 a CO 2 v plicích

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Biologie člověka Biologie (z řeckého bio jako život a logie jako věda - tedy životověda - věda zkoumající život ) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí,

Více

Název: Kostra a kosti

Název: Kostra a kosti Název: Kostra a kosti Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího gymnázia)

Více

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava:

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava: Otázka: Opěrná soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Kostra Kosterní (opěrná) soustava: základem je kost, soubor kostí v těle = kostra 206 230 kostí (novorozenec 300) tvoří pouze 14% tělesné hmotnosti

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.08 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.08 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 0 0 2 7 IČZ smluvního ZZ 6 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 H 6 N 0 0 Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.08 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Všeobecné lékařství Otázky k části Vnitřní lékařství Státní rigorózní zkoušky

Všeobecné lékařství Otázky k části Vnitřní lékařství Státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Katedra interních oborů Všeobecné lékařství Otázky k části Vnitřní lékařství Státní rigorózní zkoušky 1. Příznaky peritoneálního dráždění Dušnost Infarkt

Více

OBECNÁ PATOLOGIE - RIGOROSNÍ OTÁZKY (VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ)

OBECNÁ PATOLOGIE - RIGOROSNÍ OTÁZKY (VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ) OBECNÁ PATOLOGIE - RIGOROSNÍ OTÁZKY (VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ) REGRESIVNÍ ZMĚNY 1. Obecné mechanismy buněčného poškození 2. Zánik buňky: nekróza, apoptóza 3. Adaptace tkání a orgánů - definice, příklady 4.

Více

Slovo úvodem 10 Co byste měli vědět 11. 100 nejčastějších onemocnění od A do Z 12 1. AIDS 12. 6. Artróza 21

Slovo úvodem 10 Co byste měli vědět 11. 100 nejčastějších onemocnění od A do Z 12 1. AIDS 12. 6. Artróza 21 Obsah Slovo úvodem 10 Co byste měli vědět 11 100 nejčastějších onemocnění od A do Z 12 1. AIDS 12 2. Absolutní (trvalá) arytmie 14 3. Akné 16 4. Alzheimerova choroba 18 5. Arterioskleróza 19 6. Artróza

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 4 4 2 4 6 IČZ smluvního ZZ 4 8 0 0 8 0 0 0 Číslo smlouvy 2 K 4 8 N 0 0 Název IČO NEMOS SOKOLOV s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 /.0.0 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru nukleární medicína je získání potřebných teoretických a praktických dovedností v

Více

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU Vážené dámy, vážení pánové, s ohledem na platné právní předpisy v oblasti poskytování zdravotních

Více

00090 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM

00090 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM IRDRG název 00011 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC BEZ CC 00012 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S CC 00013 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S MCC 00021 TRANSPLANTACE JATER BEZ CC 00022 TRANSPLANTACE JATER

Více

ANATOMIE DOLNÍCH KONČETIN

ANATOMIE DOLNÍCH KONČETIN ANATOMIE DOLNÍCH KONČETIN KOSTRA DOLNÍ KONČETINY "Noha je umělecký výtvor složený ze 26 kostí, 107 vazů a 19 svalů" skládá se ze dvou částí pletenec dolní končetiny (spojení končetiny s trupem) kostry

Více

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 01 interna Průměrný věk Průměrná oš.doba Přeložení do zařízení 1 I25 Chronická isch.choroba 1 320 18 65,5 79,4 4,6 7,2 136 174 2 2-2 I21 Akutní infarkt myokardu 724 24 66,6 75,4 5,8 4,8 143 188 1 2-3 I48

Více

ISBN 978-80-247-3211-4

ISBN 978-80-247-3211-4 Mgr. Taťána Filipová OŠETŘOVATELSTVÍ INTERNA Pracovní sešit 1. díl Recenzentka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Grada Publishing, a. s., 2010 Ilustrace dodala autorka. Cover Photo fotobanka allphoto, 2010

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

Variace. Kostra. 21.7.2014 15:54:28 Powered by EduBase

Variace. Kostra. 21.7.2014 15:54:28 Powered by EduBase Variace 1 Kostra 21.7.2014 15:54:28 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA KOSTRA LIDSKÉHO TĚLA Kostra osová Kostra končetin Kostra SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Kostra lidského těla 2 Kostra osová

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Simona Olšová

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Simona Olšová Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Simona Olšová Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

vypočet půjčky česká televize. 8 - s531 - havarijní pojištění - diagnoza s981 - S2000 -

vypočet půjčky česká televize. 8 - s531 - havarijní pojištění - diagnoza s981 - S2000 - vypočet půjčky česká televize. 8 - s531 - havarijní pojištění - diagnoza s981 - S2000 - formulář hlašení úrazu ke ztažení - dva prsty noha zlomene - T 232 - rezna rana ruka - bodové ohodnocení dg 934 -

Více

Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely)

Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) Incidence Hrudní poranění se vyskytují velmi často nejen v civilním, ale i vojenském prostředí: Přibližně 10 % všech válečných

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 3 IČZ smluvního ZZ 0 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 M 0 0 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_SOUSTAVA TRÁVICÍ_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Detoxikace lymfatického systému jako základ všech dalších detoxikací

Detoxikace lymfatického systému jako základ všech dalších detoxikací Detoxikace lymfatického systému jako základ všech dalších detoxikací Ing. Vladimír Jelínek Máme-li přirovnat lymfatický systém člověka k něčemu známému, napadne nás slovo kanalizace. Funkce Cévy krevního

Více

OTÁZKY Z OBECNÉ CHIRURGIE

OTÁZKY Z OBECNÉ CHIRURGIE OTÁZKY Z OBECNÉ CHIRURGIE 1. Bolest, patofyziologie, léčení akutní a chronické bolesti 2. Poruchy vědomí, příčiny, symptomatologie, klasifikace, zásady léčby 3. Operační riziko, klasifikace fyzického stavu

Více

- Hrudník - D.Czerný. RDG ústav FN Ostrava Poruba Katedra zobrazovacích metod LF OSU

- Hrudník - D.Czerný. RDG ústav FN Ostrava Poruba Katedra zobrazovacích metod LF OSU - Hrudník - D.Czerný RDG ústav FN Ostrava Poruba Katedra zobrazovacích metod LF OSU XX. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče Požadavky na zobrazování v urgentní medicíně

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEPNY LIDSKÉHO TĚLA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Jitka Fuchsová TEPNY TEPNA = arteria vede krev okysličenou vede krev

Více

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice)

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice) Otázka: Oběhová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Anet význam, základní schéma oběhu krve, stavba a činnost srdce, stavba a vlastnosti cév, EKG, civilizační choroby = oběhový systém = kardiovaskulární

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Anatomie Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Obsah přednášky: svaly zádové svaly hrudníku svaly břicha svaly krku svaly horní končetiny svaly dolní končetiny Musculidorsi svaly zádové Zádovésvaly jsou rozprostřeny

Více

Název IČO Nemocnice Pelhřimov, příspěvková org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Pelhřimov, příspěvková org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 1 9 1 IČZ smluvního ZZ 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 J N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Pelhřimov, příspěvková org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Lidský trup, 16 částí Kat. číslo 200.9555

Lidský trup, 16 částí Kat. číslo 200.9555 Lidský trup, 16 částí Kat. číslo 200.9555 Strana 1 ze 6 1. Popis Torzo trupu rozložitelné na 14 částí, z nerozbitného plastu, omyvatelné, bez možnosti ohýbání. Výška: 85 cm Hlavu lze odejmout. Také viditelnou

Více

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM Ing. Vladimír Jelínek 1 Čínská medicína rozeznává pět základních (mateřských) orgánů. Mozek (CNS), který je řídí, stojí uprostřed. 2 1. okruh SRDCE preparáty CorDren, CorHelp

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Infarkt myokardu intervence dle NANDA taxonomie Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Obsah Charakteristika Rozdělení Příznaky choroby Komplikace Příčiny Vyšetřovací metody Léčba Ošetřovatelský

Více

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89 OBSAH PŘEDMLUVA 7 1 CHIRURGIE KRKU (Petr Bavor) 17 1.1 Krční cysty, uzliny 17 1.2 Záněty, nádory 18 1.3 Štítná žláza 18 1.4 Příštítná tělíska 29 1.5 Útlakové krční syndromy 31 2 HRUDNÍ CHIRURGIE (Ronald

Více

Tabulka závažných poškození

Tabulka závažných poškození Garance plnění z denního odškodného Tabulka závažných poškození Verze 04/2015 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší plnění. Díky garanci plnění pro závažné úrazy v rámci připojištění denního

Více

půjčka novy jicin. 51 - vypovedni formulaz - zlomená pánev - tabula cen prevodu prava ruka riznuti - S83,4 - doba léčení ruptura menisku - dg 635 -

půjčka novy jicin. 51 - vypovedni formulaz - zlomená pánev - tabula cen prevodu prava ruka riznuti - S83,4 - doba léčení ruptura menisku - dg 635 - půjčka novy jicin. 51 - vypovedni formulaz - zlomená pánev - tabula cen prevodu starsich aut - body cenik - S 92 půjčka novy jicin. zápěstí - prava ruka riznuti - S83,4 - doba léčení ruptura menisku -

Více

sp.zn. sukls66229/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele

sp.zn. sukls66229/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele sp.zn. sukls66229/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Iomeron 150, injekční roztok Iomeron 200, injekční roztok Iomeron 250, injekční roztok Iomeron 300, injekční roztok Iomeron 350, injekční

Více

Anatomie kolenního kloubu

Anatomie kolenního kloubu Anatomie kolenního kloubu Kolenní kloub kloub superlativů Největší Nejsložitější Dvě nejdelší páky (kosti) těla Nejmohutnější vazivový aparát Nejmohutnější svalový aparát Velmi frekventní závažná poranění

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 7 0 U Poděkování Jménem autorského

Více

Poranění a zlomeniny horní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny horní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny horní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění klíční kosti 1 Fraktura klíční kosti: Střední třetina nejčastěji Dislokace se zkrácením vzdálenost ramene je kratší

Více

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí radioizotopů. Patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Na rozdíl od diagnostické

Více

5. lekce: terminologie pohybového ústrojí svaly; stupňování adjektiv

5. lekce: terminologie pohybového ústrojí svaly; stupňování adjektiv 5. lekce: terminologie pohybového ústrojí svaly; stupňování adjektiv I. Anatomie samostatný výraz (1. a 2. pád jednotného čísla) končetina membrum, N extrémitás, extrémitátis, F sval (sv.) músculus, M;

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH LATINA 1, 2

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH LATINA 1, 2 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU LATINA 1, 2 pro kombinované studium oboru Rehabilitační psychosociální

Více

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG TEST 1 Kazuistika 1 Prezentace 39-letý muž byl přijat pro klidovou bolest levého ramene, tlak na hrudi s lehkou závislostí na poloze, horší v předklonu. Vyšetřen na ambulanci a následně JIP interního oddělení,

Více

Trombembolická nemoc

Trombembolická nemoc Trombembolická nemoc Trombembolická choroba (TEN) Přítomnost trombu hluboká žilní trombóza DKK (HŽT) Ileo-femorální, Femoro-popliteální, crurální pánevní žíly (ilické), renální DDŽ, HDŽ, pravostranné srdeční

Více

Části kostry, končetiny

Části kostry, končetiny AM110-0104 AM110-0084 AM110-0086 AM110-0102 AM110-0088 AM110-0065 AM110-0063 AM110-0059 AM110-0082 AM110-0090 AM110-0057 AM110-0061 AM110-0088 Kostra ruky, spojeno drátem, volba L/P AM110-0078 AM110-0080

Více

OR 20A OR 20A. Kód VZP 04 0078934. Límec fixační s výztuhou

OR 20A OR 20A. Kód VZP 04 0078934. Límec fixační s výztuhou OBSAH Krk Rameno Paže Loket Zápěstí Prsty Trup Kyčel Stehno Koleno Lýtko Kotník Berle, hole Dětský program Oblasti fixace Způsoby měření Popis materiálů Ceník ORTIKA a. s., Vrchlického 848, 768 24 Hulín

Více

CT břicha. M. Kašpar

CT břicha. M. Kašpar CT břicha M. Kašpar Anatomie jater: dva laloky - pravý a levý, hranice : spojnice mediální, střední, hepatická žíla a lůžko žlučníku. Lobus caudatus, lobus quadratus. Levý lalok sahá k levé medioklavikulární

Více

Livial tablety tibolonum

Livial tablety tibolonum Livial tablety tibolonum Příbalová informace - RP Informace pro použití, čtěte pozorně! Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

Latinská terminologie v SOMATOLOGII. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Latinská terminologie v SOMATOLOGII. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Latinská terminologie v SOMATOLOGII Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Fuchsová Přehled následujících témat: Slovní

Více

Den latiny, 25. 11. 2014, FF UK PROGNOSIS INCERTA. K problematice medicínské latiny. Busta Hippokratova, galerie Uffizi, Florencie

Den latiny, 25. 11. 2014, FF UK PROGNOSIS INCERTA. K problematice medicínské latiny. Busta Hippokratova, galerie Uffizi, Florencie Den latiny, 25. 11. 2014, FF UK PROGNOSIS INCERTA K problematice medicínské latiny Busta Hippokratova, galerie Uffizi, Florencie Mgr. Jakub Žytek, M.Phil. Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařská

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ Markéta Vojtová RTG Nativní Kontrastní baryové jodové Nativní RTG Bez přípravy, bez použití kontrastní látky 1) RTG srdce a plic 2) RTG břicha Na tzv. hladinky

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

půjčky kvb půjčky před. Chci si spořit na stáříchci nové bydlenímám finanční korunaeurohongkongský dolarchorvatská kunaizraelský šekeljaponský

půjčky kvb půjčky před. Chci si spořit na stáříchci nové bydlenímám finanční korunaeurohongkongský dolarchorvatská kunaizraelský šekeljaponský půjčky kvb půjčky před. Chci si spořit na stáříchci nové bydlenímám finanční potížepovinné ručeníchci také ušetřitnejlepší kurzchceteprodatnakoupitvýběr měnyamerický dolaraustralský dolarbritská librabulharské

Více

Předmluva 11. Lunární hodiny 18 Na začátku bylo vnímání 18 Zapomnění ve víru doby 21 Poklad je nutno vykopat 25" Chvíle doteku 27

Předmluva 11. Lunární hodiny 18 Na začátku bylo vnímání 18 Zapomnění ve víru doby 21 Poklad je nutno vykopat 25 Chvíle doteku 27 Obsah Předmluva 11 Lunární hodiny 18 Na začátku bylo vnímání 18 Zapomnění ve víru doby 21 Poklad je nutno vykopat 25" Chvíle doteku 27 I. OD HLAVY AŽ PO PATY V RYTMU LUNY 31 Pohyb v rovnováze 31 1. Od

Více

- Kostra chrání vnitřní orgány (lebka mozek, smyslové orgány, hrudník srdce plíce)

- Kostra chrání vnitřní orgány (lebka mozek, smyslové orgány, hrudník srdce plíce) Otázka: Opěrná soustava, pohybová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Marcy Osnova: Funkce opěrné soustavy Pojivová tkáň (vaziva, chrupavka, kost) Stavba kosti Vývoj a růst kostí Osová kostra (lebka,

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12. Člověk I.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12. Člověk I. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12 Člověk I. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Úvod...11 Co je homeopatie?...12 Jakou léčbu zvolit?...13 Tři pilíře homeopatie...14 Homeopatie léčí příčiny potíží...15 Podávání homeopatických přípravků...16 Krátkodobé zhoršení...17 Podávání homeopatik

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. MELOVIS 15 mg Tablety Meloxicamum

Příbalová informace: informace pro pacienta. MELOVIS 15 mg Tablety Meloxicamum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta MELOVIS 15 mg Tablety Meloxicamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Obsah. Poděkování...10 Úvod... 11

Obsah. Poděkování...10 Úvod... 11 Obsah Poděkování...10 Úvod... 11 1 Historie ortopedie (A. Sosna)... 13 2 Ortopedické vyšetření (A, Sosna, D. Pokorný, P. Vavřílc)...15 2.1 Anamnéza...15 2.2 Klinické vyšetření... 16 2.3 Zobrazovací metody...

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21 19.8.2004 Pracovní neschopnost v Moravskoslezském kraji v roce 2003 Předkládané

Více

Tkáň je soubor buněk stejného tvaru a funkce; základní členění tkáni je asi takovéto:

Tkáň je soubor buněk stejného tvaru a funkce; základní členění tkáni je asi takovéto: Otázka: Pohybová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Evca.celseznam.cz Pohyb je jednou z nejzákladnějších vlastností živočichů, než ale porozumíme mechanismu pohybu svalů, které jsou svou činností

Více

pojistovna. 368 - proplaceni urazu holeni kosti po operaci - s830 -

pojistovna. 368 - proplaceni urazu holeni kosti po operaci - s830 - půjčka pro podnikatelska pojistovna. Co vše obecně kryje povinné ručení půjčka pro podn pojistovna. 368 - proplaceni urazu holeni kosti po operaci - s830 - oceňovacích tabulek pro daný typ úrazu - najdutamcohledam

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Trávicí soustava ryb

Trávicí soustava ryb Trávicí soustava ryb Charakteristika Trávicí soustavy Jednoduše utvářená trubice entodermového původu na obou koncích komunikuje s vnějším prostředím (ektodermální vklesliny stomodaeum a proctodaeum) pokryta

Více

Periferní nervový systém

Periferní nervový systém Periferní nervový systém (systema nervosum periphericum) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Periferní nervový systém (1) = obvodové Propojení orgánů a tkání s CNS obousměrně Svazky výběžků nervových

Více

Akutní stavy ORL. Z. Rozkydal

Akutní stavy ORL. Z. Rozkydal Akutní stavy ORL Z. Rozkydal Epiglottitis acuta zánět hrtanové příklopky Život ohrožující obstrukce DC při zánětlivém edému epiglottis Typicky u dětí od 2 7 let. Původce: téměř vždy Haemophilus influenzae

Více

tiguan 2007 - S5200 - plotenka - r51 - operace plotynek - Zlomený zlomeny prostrednicek - bederni pater - zamrzle rameno - plná moc ke

tiguan 2007 - S5200 - plotenka - r51 - operace plotynek - Zlomený zlomeny prostrednicek - bederni pater - zamrzle rameno - plná moc ke půjčka kvb online přihlášení do is gf. 0 - kupní smlouva - tiskpis trvalé náledky - usly vydele tiguan 2007 - S5200 - plotenka - r51 - operace plotynek - Zlomený obratel - pretrzene šlach horni kocetina

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY ULTRASONOGRAFICKÉ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY ULTRASONOGRAFICKÉ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY ULTRASONOGRAFICKÉ Markéta Vojtová Ultrasonografie 1 Nepřímá vyšetřovací metoda Nezatěžuje zářením UZ sonda vysílá krátké impulzy zvukového vlnění a přijímá malou část odražené

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 100+1 Eliška Sovová Jan Lukl otázek a odpovědí pro kardiaky Vyšetření Rizikové faktory Srdeční onemocnění (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6021-6 Publishing,

Více

Srdce. Vývoj srdce. Stavba srdce. Popis srdce. Endocardium Nitroblána srdeční. Srdeční chlopně. Morfologický seminář

Srdce. Vývoj srdce. Stavba srdce. Popis srdce. Endocardium Nitroblána srdeční. Srdeční chlopně. Morfologický seminář Vývoj srdce Srdce Morfologický seminář sinus venosus primitivní síň primitivní komora bulbus cordis atrium - sinus venarum cavarum atrium (oddělené crista terminalis) ventriculus (vtoková část) ventriculus

Více

Problematika indikací v laparoskopické operativě v neobvyklých případech

Problematika indikací v laparoskopické operativě v neobvyklých případech Problematika indikací v laparoskopické operativě v neobvyklých případech Ehrenberger D. Šimková A. chirurgické oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv.karla Boromejského Praha 1 Spektrum obvyklé chirurgické

Více

Řešení Synthes. Inovativní řešení pro traumatologii, ortopedii a pediatrii.

Řešení Synthes. Inovativní řešení pro traumatologii, ortopedii a pediatrii. Řešení Synthes. Inovativní řešení pro traumatologii, ortopedii a pediatrii. Nástroje a implantáty schválené nadací AO Foundation Ramenní kloub a humerus AO klasifikace Proximální humerus 11 Diafýza humeru

Více

Základní neodkladná resuscitace dospělých (BLS - Basic Life Support)

Základní neodkladná resuscitace dospělých (BLS - Basic Life Support) Základní neodkladná resuscitace dospělých (BLS - Basic Life Support) Řetěz přežití dospělých: Diagnóza náhlé srdeční zástavy zavolání ZZS KPR-BLS = základní neodkladná resuscitace defibrilace KPR-ALS =

Více

Zátěžová P-katetrizace a testovaní reversibility PH. H. Al-Hiti Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze Klinika kardiologie IKEM, Praha

Zátěžová P-katetrizace a testovaní reversibility PH. H. Al-Hiti Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze Klinika kardiologie IKEM, Praha Zátěžová P-katetrizace a testovaní reversibility PH H. Al-Hiti Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze Klinika kardiologie IKEM, Praha Vždy vyšetřovat pacienta v hemodynamicky rovnovážném stavu!!!!

Více

formular uraz axa - zlomený radius - bolestné zlomený nos - S82.

formular uraz axa - zlomený radius - bolestné zlomený nos - S82. půjčka na dva doklady na prepis. 30 - formulář na půjčka na dva doklady na prepis odhláše trvalého bydliště - pojisteni voziku - acetabulu - 9B0 9821 - formular uraz axa - zlomený radius - bolestné zlomený

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 8.08.08 / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 8.08.08 / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 4 4 3 8 0 1 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 0 3 9 0 0 0 Číslo smlouvy 2 U N 0 0 2 Název IČO Podřipská nemocnice s polikl. s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 8.08.08 / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Karlovarská krajská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Karlovarská krajská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 6 8 0 4 IČZ smluvního ZZ 4 2 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 K 4 2 M 0 0 2 Název IČO Karlovarská krajská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 /.0.0 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Diagnostika chronické ICHS. Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze

Diagnostika chronické ICHS. Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze Diagnostika chronické ICHS Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze Chronická ICHS Stabilní AP Vazospastická AP Němá ischemie Koronární syndrom X Ischemická dysfunkce LK Arytmická forma ICHS Chronická ICHS

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

ICHS 29.3.2011 ICHS. Rizikové faktory aterosklerózy. Klinické formy ICHS. Nestabilní angina pectoris. Akutní infarkt myokardu

ICHS 29.3.2011 ICHS. Rizikové faktory aterosklerózy. Klinické formy ICHS. Nestabilní angina pectoris. Akutní infarkt myokardu ICHS Nejčastější příčina mortality dospělé populace, více než ½ všech hospitalizovaných na interních odděleních ICHS Ischemie myokardu - klidová, nebo při zvýšených nárocích na dodávku kyslíku, vznikající

Více

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.3 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum

Více

SVALY. SVALY PAŽE- PŘEDNÍ SKUPINA Latinsky Česky Začátek svalu Úpon svalu Funkce svalu m. biceps brachii Dvouhlavý sv. pažní Caput longum caput breve

SVALY. SVALY PAŽE- PŘEDNÍ SKUPINA Latinsky Česky Začátek svalu Úpon svalu Funkce svalu m. biceps brachii Dvouhlavý sv. pažní Caput longum caput breve SVALY SVALY HORNÍ KONČETINY m. deltoideus sv. deltový Hřeben lopatky- spinas capule nadpažek- acromium kost klíční- Clavicula Drs. trojúh.- tuberositas deltoidea Abdukce hor. kon., extense, rotace (vnější

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU SLEPÉHO STŘEVA

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU SLEPÉHO STŘEVA INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU SLEPÉHO STŘEVA Jméno a příjmení..rodné číslo. Bydliště Zdravotní pojištovna.. Vážená paní, vážený pane, bude Vám proveden operační výkon, který

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Interna a geriatrie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Interna a geriatrie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Interna a geriatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Doc.MUDr. Staša Bartůňková, CSc.

Více

stazeni půjčka na. generali - vmknutí - vymknutí hlezenního kloubu - W01. Využijte palec rukypodvrtnutí zápěstím 93mazdaspz3E41964S90.

stazeni půjčka na. generali - vmknutí - vymknutí hlezenního kloubu - W01. Využijte palec rukypodvrtnutí zápěstím 93mazdaspz3E41964S90. stazeni půjčka na. generali - vmknutí - vymknutí hlezenního kloubu - W01. Využijte výhodné nabídky a získejte půjčku s velmi nízkým úrokem, který začíná už na stazeni půjčka na 6. Navíc, pokud nepodepíšete

Více

Obsah. 1. Vývoj chirurgie, chirurgické obory (J. Valenta) 2. Druhy operací, indikace a kontraindikace operací (J. Valenta)

Obsah. 1. Vývoj chirurgie, chirurgické obory (J. Valenta) 2. Druhy operací, indikace a kontraindikace operací (J. Valenta) Obsah 1. Vývoj chirurgie, chirurgické obory (J. Valenta) 2. Druhy operací, indikace a kontraindikace operací (J. Valenta) 3. Vyšetření chirurgického nemocného (J. Valenta) 4. Endoskopie v chirurgii (J.

Více

SRDEČNÍ INSUFICIENCE. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

SRDEČNÍ INSUFICIENCE. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové SRDEČNÍ INSUFICIENCE Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Srdeční insuficience Pravostranné levostranné oboustranné Akutní chronické Kompenzované dekompenzované Akutní levostranné selhání (LSI) 1

Více

PŘEHLED VYŠETŘOVACÍCH METOD ZAŽÍVACÍHO TRAKTU

PŘEHLED VYŠETŘOVACÍCH METOD ZAŽÍVACÍHO TRAKTU PŘEHLED VYŠETŘOVACÍCH METOD ZAŽÍVACÍHO TRAKTU Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Mgr. Hana Ottová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní

Více