VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV

2 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM III. ZAMĚSTNANCI A DVPP IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V. VYUŽITÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO MŠ VI. ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY, PREZENTACE ŠKOLY, SPOLUPRÁCE S RODIČI A OSTATNÍMI PARTNERY VII. AKTIVITY A ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI VIII. DALŠÍ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY XI. ZÁVĚR 2

3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Mateřská škola Nad Parkem Praha Zbraslav, Nad Parkem 1181 sídlo školy: Nad Parkem 1181, Praha Zbraslav IČO: mateřská škola je příspěvkovou organizací www stránky: Zřizovatel: ÚMČ Praha Zbraslav sídlo zřizovatele: Zbraslavské nám. 464, Praha Zbraslav Správní obvod: ÚMČ Praha 16, Václava Balého 23, Praha Radotín ředitel školy: Mgr. et Mgr. Kamila Weberová Kuchařová statutární zástupce: Lucie Tvarohová Zásadní změny v síti škol Škola byla uvedena do provozu (původní kapacita 90 dětí) Od je škola právním subjektem ( rozhodnutí z , č.j.šú/ry/30/20001 ) V červenci roku 2004 byla dokončena nástavba školy, škola získala další dvě třídy. K byla otevřena čtvrtá třída, od pátá třída. Kapacita školy se navýšila z původních 90 na 125 dětí ( rozhodnutí MHMP z , č.j. SKU 3027/2005 ). Od června 2010 byla navýšena kapacita počtu dětí na 140 z důvodu nepostačující kapacity mateřských škol na Zbraslavi. Dne bylo pod.č.j. S-MHMP /2010 odborem školství MHMP vydáno rozhodnutí o zvýšení počtu dětí ve škole ze 125 na 140 s účinností od do Od do byla prodloužena navýšená kapacita dětí mateřské školy na 140 dětí. Provoz školy: mateřská škola je zařízení s celodenním provozem. 6:30 17:00 hod. Počet tříd: celková kapacita 140 dětí 5 homogenních tříd po 28 dětech II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ je dlouhodobě zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti dítěte a stimulaci jeho schopnosti učit se, na postupné osvojování základních morálních a společenských hodnot. Již třetím rokem se škola zaměřuje na oblast environmentální výchovy, která je zapracována do školního vzdělávacího programu a podporována projekty, do kterých se mateřská škola zapojuje. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Barvy v přírodě na podzim, v zimě, na jaře a v létě je platný na období 2011/2012, 2012/2013 a 2013/2014. Je rozdělen do čtyř integrovaných bloků s názvy: Na podzim se děje plno nových věcí, V zimě se děje plno nových věcí, Na jaře se děje plno nových věcí a V létě se děje plno nových věcí. 3

4 Třídní vzdělávací programy PV jsou vypracovány v souladu s ŠVP školy. Učitelky jednotlivých tříd je zpracovávají samostatně s ohledem na věk, potřeby a zájmy dětí dané třídy. O obsahu týdenních plánů jsou rodiče informováni na nástěnkách v šatnách. Rodiče se seznamují se vzdělávací nabídkou dané třídy, s výtvarnými pracemi a různými výrobky. Společné prostory školy slouží k prezentaci zaměření školy, skupinovým pracím jednotlivých tříd, zapojením dětí a rodičů do výtvarných či jiných soutěží a aktivit školy. III. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY A DVPP Pedagogičtí pracovníci: Ve školním roce 2013/2014 měla MŠ 10 pedagogických pracovníků na 10,0 úvazku. Kvalifikovanost k činila 70%, 7 učitelek je kvalifikovaných. Nekvalifikované jsou 3 učitelky, které si již od září 2013 doplňují kvalifikaci na střední, vyšší a vysoké škole. Věková struktura pedagogických pracovníků Průměrný věk pedagogických pracovníků je 41,5 let. Nepedagogické pracovnice: 4 správní zaměstnanci na 3,0 úvazku a 4 zaměstnanci školní jídelny na 3,75 úvazku. Mateřská škola si sama zajišťuje zdravé a plnohodnotné stravování. Veškeré pokrmy splňují požadované normy a spotřební koš. DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP probíhalo formou účasti na odborných konferencích, absolvováním akreditovaných seminářů a školení MŠMT a formou samostudia. Pedagogičtí pracovníci byli přihlášeni na 20 seminářů či konferencí, z čehož se zúčastnili 7 konferencí av9 seminářů, 4 semináře byly zrušeny. DVPP zahrnuje celkem 111 výukových hodin, průměrně připadá na jednoho pedagoga 11 hod. Vzhledem k provozním podmínkám čerpali pedagogičtí pracovníci průměrně 2,5 dnů samostudia. Podle možností školy je školní učitelská knihovna doplňována moderními a odbornými publikacemi z oblasti pedagogiky, psychologie, praktických metodických knih a časopisů. Vedoucí školní jídelny se zúčastnila školení zaměřeného na hygienické limity v ŠJ a zásady zdravého stravování. 4

5 Přehled DVPP 2013/2014 pedagogičtí pracovníci Zaměření odborného semináře, školení, konference instituce typ vzdělávání počet účastníků Podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku CPVP odborné školení 1 Evaluace v MŠ Portál odborné školení 1 Diagnostika dovedností předškoláka Dyscentrum odborné školení 1 Seznamte se, Erasmus+ VISK informační seminář 1 Rostlinné drogy, rizika jejich užívání a vývoj současné drogové scény VISK odborný seminář 1 Nový občanský zákoník AVDO odborné školení 1 Podpora logopedické prevence a náprav ve vývoji řeči NIDV odborné školení 1 Jak pomoci dětem s ADHD a ADD FAKTA odborné školení 2 Rozvoj a vize předškolní pedagogiky UK Praha konference 1 Konference Mensa pro rozvoj nadání Mensa ČR konference 1 Regionální setkání pedagogů MŠ se zájmem o environmentální výchovu ZČ HB Botič konference 2 Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřské škole NIDV odborné školení 1 Pražská konference EVVO pro učitele 2014 aneb škola v přírodní zahradě, komunitní zahradě a městské farmě Ekodomov konference 2 Mateřské školy a legislativní novinky v roce 2014 Fórum konference 1 Pražské drogové fórum primární prevence MHMP konference 1 SMART Klub nejen pro MŠ AV MEDIA konference, workshop 1 Práce se vzdělávacím cílem v mateřské škole NIDV zrušeno Jak pomoci dětem s ADHD a ADD FAKTA zrušeno Můžeme pomoci dětem s ADHD Dyscentrum zrušeno Logopedický asistent NIDV zrušeno IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, PRÁZDNINOVÝ PROVOZ Zápis do mateřské školy na školní rok 2013/2014 proběhl v květnu Vydáno bylo 108 žádostí o přijetí a vráceno 97 žádostí. K předškolnímu vzdělávání bylo přijato 57 dětí, do konce září ještě dalších 12 dětí na základě uvolněných míst po dětech, které se odstěhovaly či nenastoupily k docházce. Nebylo přijato 28 dětí, z nichž ale větší část byla přijata do jiné školky. Uchazeči nebyli přijati z důvodu nedostatečné kapacity. Do základní školy odešlo z 64 předškoláků 61 dětí, 3 děti požádaly o odklad školní docházky. Prázdninový provoz školy proběhl od do Prázdninového provozu v červenci využilo celkem 96 dětí ze všech státních školek v MČ Praha Zbraslav, 36 dětí z MŠ Nad Parkem a 60 dětí z MŠ Matjuchinova. Prázdninový provoz probíhal ve třech třídách, jelikož děti docházely do školy v rozdílných počtech během tří týdnů. Průměrná docházka na jednu třídu byla 16 dětí. 5

6 V. VYUŽITÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO MŠ PPP pro Prahu 5 a Prahu 4 provedla od podzimu 2013 vyšetření školní zralosti u 5 dětí, z podnětu mateřské školy, případně na žádost rodičů. Hlavním důvodem bylo zejména prověření školní zralosti. 3 dětem byl doporučen odklad školní docházky a zůstávají navštěvovat MŠ i ve školním roce 2014/2015. Klinická logopedka, spolupracující řadu let s naší MŠ, uskutečnila depistáž u většiny 5-ti letých a starších dětí. Odstranění vadné výslovnosti doposud značná část dětí nezvládla i přesto, že s rodiči na logopedickou nápravu docházejí. Vady výslovnosti jsou již řadu let jedním z hlavních důvodů odkladů školní docházky. Speciální pedagožka vedla na škole v 1. a 2. pololetí kroužek Příprava na školu, zaměřený na grafomotoriku, vizuomotoriku a prostorovou orientaci, v oblastech percepčního, sluchového vnímání. Kroužek navštěvovalo 35 z 62 dětí v posledním roce před nástupem ŠD. Ve spolupráci se speciální pedagožkou byla pro rodiče předškolních dětí uspořádána přednáška o školní zralosti. V tomto školném roce byla navázaná spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem při Základní škole pro žáky se specifickými poruchami chování v Praze na Zlíchově. Škola má také od ledna 2014 přiděleného asistenta pedagoga na částečný úvazek. VI. ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY, PREZENTACE ŠKOLY, SPOLUPRÁCE S RODIČI A OSTATNÍMI PARTNERY Mateřská škola organizuje řadu školních a mimoškolních aktivit. Aktivity organizované MŠ Školní akce Divadelní představení 8 x ročně Návštěva místní knihovny Praha Zbraslav Fotografování 2x ročně Návštěva 1. tříd ZŠ Vl. Vančury předškoláky Masopustní karneval Probouzení broučků v MŠ Nad Parkem Autorské čtení Marka Srazila z knihy Pohádky do postýlky Stáří a dětství - předčítání dětem ve spolupráci s KLASem (Klubem aktivního stáří) Výtvarné velikonoční dílny se seniorkami z KLASu Encyklopedie pro školku Výlety Celodenní výlet Botanicus Půldenní výlet Skanzen v Přerově nad Labem Půldenní výlet - Zámek Berchtold Půldenní výlet do ZOO koutku na Zbraslavi 6

7 Výtvarné soutěže Výtvarné soutěže představují jednu z aktivit školky, do které se zapojují děti spolu s rodiči. Soutěže jsou velmi oblíbené a vznikají velmi zajímavé výrobky. Výtvarná soutěž Dýňuláček a Dýňulačka Výtvarná soutěž Vánoční svícen Výtvarná soutěž Postavíme sněhuláka Výtvarná soutěž Školka plná dětí Pedf Univerzity v Hradci Králové účast v soutěži Preventivní programy Zdravé pětka Zoubky jako perličky logopedická depistáž Environmentálně zaměřené akce Mateřská škola se zaměřuje na environmentální výchovu dětí, přiblížení přírody dětem a iniciaci pozitivního vztahu k přírodě ve všech jejích podobách i prostředí. Ve škole se mimo denní aktivity zaměřujeme na rozvoj kladného vztahu k přírodě několik směry. Jedním z nich je pořádání brigád na zahradě školy, kdy rodiče s dětmi, pedagogy a ostatními zaměstnanci připravují zahradu na zimu, případně na novou sezónu. V letošním roce měla škola naplánováno založení vlastních záhonků pro pěstování zeleniny, bylinek i okrasných rostlin. Za pomoci rodičů, se podařilo od základu založit záhony, na kterých děti v průběhu roku pěstovaly zeleninu a plodiny, o které se společně staraly. Druhým směrem je spolupráce s organizacemi, které se zaměřují na edukaci dětí v environmentální oblasti. Do mateřské školy jsou zvány organizace (ekocentra) nabízející dětem zajímavé a hravé programy na různá témata. ekologicky zaměřené programy pro děti ve spolupráci s ekocentry a Lesy hl. m. Praha: Naše učitelka zima Příběh vánočního stromku Šetřeme vodou 7

8 Podzimní brigáda na školní zahradě Jarní brigáda založení vlastních záhonků s rodiči Jarní týden vítání jara ve všech třídách Dravci a sovy v průběhu sokolnické ukázky se děti seznámily s našimi druhy dravců a sov, s jejich životem, lovem, úlohou ve volné přírodě. Pod vedením sokolníka si mohly děti vyzkoušet i vypuštění dravce za kořistí. Mateřská škola je registrována v síti mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu MRKVIČKA. Škola se zapojuje do environmentálně zaměřených soutěží. Sběru papíru s panem Popelou - zapojení do celorepublikového projektu. Za školní rok se dětem a jejich rodičům podařilo sebrat kg papíru. Naše škola se umístila na 16. místě v rámci Středočeského kraje v konkurenci 78 škol, na 11 místě v pořadí mateřských škol s průměrem 48 kg. Recyklohraní sběr baterií a drobného elektro zařízení Akce pořádané školu zaměřené na setkávání rodičů, dětí a pedagogů Třídní schůzky 2x ročně Lampiónový průvod aneb Uspávání broučků v MŠ Nad Parkem Podzimní a jarní brigáda na zahradě školy Mikulášská besídka Vánoční besídka Vánoční dílny a posezení pro rodiče Oslavy Dne Země spojené s Probouzením broučků Velikonoční jarmark Zahradní slavnost a loučení s předškoláky 8

9 Nové projekty Projekt Naše Zbraslav Na jaře byl realizován projekt Naše Zbraslav. Cílem tohoto projektu bylo přiblížit dětem místo, kde žijí, poznat jeho historii, současnost a krásy přírodní i kulturní. Projekt byl zpracováván na jednotlivých třídách. Děti fotily Zbraslav, výtvarně ji ztvárnily, prohlížely si soudobé i historické fotografie, četly knihy o Zbraslavi či od zbraslavských autorů, navštívily kulturně i přírodně zajímavá místa. Součástí bylo vyprávění místního rodáka pana Pondělíčka u nejstarších dětí. Díky podpoře místní knihovny na Zbraslavi, Klasu se nám podařilo opatřit historické fotky a obrázky Zbraslavi. V závěru byla uspořádána výstava pro rodiče v prostorách mateřské školy. Stáří a dětství Další projekt se zaměřil na vzájemné setkávání odlišných generací dětí z MŠ a seniorů. Cílem projektu bylo přiblížení těchto dvou světů, vést děti k porozumění a k úctě ke starším generacím, které pro ně mohou být učiteli v jiné podobě než mateřská škola. Ve spolupráci s Klubem aktivního stáří (KLAS) na Zbraslavi jsme uspořádali velikonoční výtvarné dílny, kdy seniorky v jednotlivých třídách vedly výrobu velikonočních dekorací. Velmi úspěšnou akcí bylo Čtení dětem. Během dopoledne navštívily seniorky jednotlivé třídy a předčítaly dětem z donesených knih. 9

10 Prezentace dětské činnosti na veřejnosti Mateřská škola informuje o práci ve školce formou prezentace prací dětí ve svých prostorách, dále pořádáním výstav výrobků, které tvořily děti ve spolupráci s rodiči. V rámci kroužků jsou pořádány ukázkové hodiny a besídky pro rodiče. V letošním roce se 2x představily děti z tanečního kroužku, kroužek keramiky uspořádal vánoční výstavu svých prací. Hojně navštěvované jsou akce, kdy se škola otvírá rodičům i dětem a veřejnosti Uspávání broučků, Velikonoční jarmark, Probouzení broučků, Zahradní slavnost. Škola se také zúčastnila výtvarné soutěže pořádané pedagogickou fakultou Univerzity v Hradci Králové. Velkým úspěchem bylo vybrání obrázku návrhu designu na novou sportovní obuv našeho dítěte a zveřejnění v časopise Red way magazine. Prezentace v médiích Zbraslavské noviny 12/2013: Pilotní program Ekoškolka v MŠ Nad Parkem. VI. SPOLUPRÁCE S PARTNERY Spolupráce se ZŠ: Spolupráce MŠ se ZŠ je na dobré úrovni. V rámci spolupráce se základní školou navštívili předškoláci na podzim první třídy a aktivně se zapojili do vyučování. Podařilo se tak velmi dobře seznámit děti s prostředím ZŠ. V lednu před zápisem do ZŠ zorganizovala mateřská škola ve spolupráci se základní školou setkání rodičů, vedení ZŠ a výchovného poradce. Tato schůzka poskytla rodičům informace k zápisu do školy, o odkladech školní docházky, o připravenosti dětí na školu. Spolupráce s OSRPDŠ: Spolupráci s OSRPDŠ je na dobré úrovni. 4 x ročně se sešla Rada rodičů s vedením školy k projednání spolupráce rodičů při zajištění akcí, seznámení s programovou nabídkou školy a řešení různých otázek. 2x za rok se konala plenární schůze OSRPDŠ spojená s třídními schůzkami. Ve spolupráci s OSRPDŠ byla, tak jako každoročně, spoluorganizována podzimní a jarní brigáda na školní zahradě, Velikonoční jarmark, burza jarního oblečení a na závěr školního roku Zahradní slavnost. Konec školního roku uzavírala již po deváté tato tradiční slavnost, která je příjemným setkáním rodičů, dětí a pedagogů. Akce se zúčastnilo cca 120 dětí a přibližně stejný počet dospělých. Slavnost se nesla v květinovém duchu. Učitelky připravily pro děti jednotlivé soutěže a nechyběl ani skákací hrad, balónky, muzika ani další zábava pro všechny. Velmi dobře hodnocenou součástí slavnosti se stalo Loučení s předškoláky a jejich dekorování vyvrcholené vypouštěním balónků na novou cestu do školy. Tato akce představuje příjemné odpoledne a neformální setkání rodičů, dětí a pedagogů. Každoroční zorganizování zahradní slavnosti se stalo pro 10

11 rodiče i děti oblíbenou tečkou za koncem školního roku a účastní se ho i někteří bývalí žáci MŠ se svými rodiči i budoucí žáčci, přijatí do MŠ od nového školního roku. Spolupráce s městskou knihovnou: V posledních několika letech byla spolupráce velmi dobrá. Předškoláci navštívili knihovnu během září, v březnu však již neproběhla tradiční návštěva knihovny v rámci měsíce knihy spojená se čtením vzhledem k reorganizaci v knihovně. Spolupráce se ZUŠ V květnu v rámci projektu Naše Zbraslav uspořádala ZUŠ Zbraslav koncert žáků pro děti z MŠ Nad Parkem. Děti měly možnost poznat nové hudební nástroje a zažít hudební vystoupení. Každý rok ZUŠ provádí u dětí z MŠ průzkum hudebnosti před přijímacími zkouškami Spolupráce se SPgŠ: V tomto školním roce u nás absolvovaly pedagogickou praxi 4 studentky středních a vyšších pedagogických škol. VII. AKTIVITY A ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI Kroužky probíhaly pravidelně v prostorách mateřské školy v odpoledních hodinách. Kroužky jsou zajišťovány externími lektory. Kroužek Náplň kroužku četnost počet dětí Angličtina Hravé seznamování s cizím jazykem 1 x týdně 19 prostřednictvím her, písní (3 skupiny) Taneční kroužek Pohybová taneční průprava 1x týdně 33 (2 skupiny) Příprava na školu Grafomotorické a percepční stimulace 1x týdně 32 (3 skupiny) Keramický kroužek Keramické tvoření 1x týdně 28 (2 skupiny) V druhém pololetí organizuje škola plavecký výcvik ve spolupráci s plaveckou školou Pulec v Radlicích. Plaveckého výcviku se zúčastnilo 41 dětí. Ve školním roce 2013/2014 se konala již druhým rokem škola v přírodě v Lázních Kynžvart, které jsou vyhledávanou lokalitou vzhledem u ideálním klimatickým podmínkám a léčbě respiračních onemocnění. Děti strávily v lázních 7 dní a kromě každodenního pobytu venku absolvovaly i 3 lázeňské procedury. Školy v přírodě se zúčastnilo 33 dětí. 11

12 VIII. DALŠÍ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ Zkušenosti s výukovou cizích jazyků: Výuku AJ zajišťujeme na přání rodičů již řadu let. V tomto školní rok probíhala výuka AJ ve 3 skupinách 2x týdně, absolvovalo ji 24 dětí. Výuku již třetím rokem zajišťovala Jazyková škola Spěváček. V jedné z předškolních tříd jsou děti seznamovány hravou formou s angličtinou pod vedením třídní učitelky. Vzdělávání cizinců, počet dětí cizinců a zkušenosti se začleňováním do prostředí MŠ: Na škole bylo ve školním roce 2013/14 zapsány dvě děti s občanstvím Slovenské republiky, jedno dítě moldavské národnosti a 1 dítě vietnamské národnosti, 1 dítě vietnamské národnosti a 2 děti národnosti Spojených států am. Se začleněním těchto dětí do kolektivů v jednotlivých třídách nebyly žádné potíže, spolupráce s jejich rodiči je na uspokojivé úrovni. Environmentální výchova Plněním obsahu Třídních vzdělávacích programů PV se učitelky ve všech třídách snaží formovat osobnost každého dítěte a jeho citový a morální rozvoj. V TVP PV je dbáno na komplexní propojení 5 oblastí vzdělávání, jejichž součástí je také sociálně kulturní a environmentální výchova. V TVP PV je věnována více pozornost environmentální výchově. Děti se formou spontánní hry, prožitkového a skupinového učení seznamují se zákonitostmi přírody, živočichy, rostlinami a životním prostředím. Učitelky se snaží po jednotlivých krůčcích vzbudit u dětí zájem o přírodu, rozvíjet touhu ji poznávat, vychovávat je k zodpovědnému přístupu k přírodě a ochraňovat ji. Optimální umístění naší MŠ blízko přírody i celková úroveň vybavení školy a školní zahrady umožňují dětem častý pobyt venku. Během roku děti navštívily ZOO koutky na Zbraslavi, škola spolupracovala s ekocentry Ekodomov, Koniklec, Podoubí a Lesy hl. m. Prahy, které uspořádaly přírodovědně zaměřené programy. Mateřská škola se zapojila v přechozím školním roce do pilotního programu Ekoškolka ve spolupráci s ekocentrem Podhoubí. Po roce zkušebního testování byly prezentovány na společném setkání všech zapojených subjektů výsledky a zkušenosti z naší školy. Přestože pilotní projekt byl ukončen v listopadu 2013, škola dále pokračovala s cílem založení vlastních záhonů na zahradě školy, což se na jaře 2014 podařilo realizovat. Děti i rodiče se zapojily do různých soutěží orientovaných na sběr papíru, baterií a elektro odpadu. Multikulturní výchova Od prvého vstupu dítěte do MŠ se učitelky ve všech třídách snaží vštěpovat dětem základní morální, společenské a estetické hodnoty. Podporují v dětech zájem poznávat nové kultury a národy. Do mateřské školy chodí děti z Ukrajiny, Vietnamu a Slovenské republiky, USA. V rámci integrovaných bloků se děti průběžně seznamovaly s odlišnými zvyky a tradicemi jiných národů. Prevence rizikového chování Vzhledem k zajištění bezpečnosti se děti ve školce řídí domluvenými pravidly. Učitelkami jsou seznamovány s jednotlivými poučeními BOZP - ve třídě, na zahradě, na vycházce, na výletě, v dopravních prostředcích. Učitelky vedou záznamy v třídních knihách. Během komunitních kruhů jsou s dětmi diskutovány otázky rizikového chování, prevence ve styku s cizími lidmi. 12

13 Mateřská škola Nad Parkem Prevence sociálně patologických jevů V poslední době přichází do MŠ stále více dětí, kterým činí potíže spolupracovat se skupinou, podřídit se společnému programu a zejména přijmout pokyny dospělé osoby. Ve větší míře než dříve se u určité skupiny dětí objevují i počátky agresivního chování, které se v začátcích snažíme podchytit a usměrnit. V rámci DVPP byly pedagogům doporučeno zaměřit se na tuto problematiku. V každodenní praxi pedagogové vysvětlují dětem zásady pozitivního vztahu k ostatním dětem, vzájemné pomoci a respektování se navzájem. Využívají komunitního kruhu k možnosti dětí vyjádřit své názory a zkušenosti, k vyslechnutí ostatních. Účast v rozvojových a mezinárodních programech - škola zapojena nebyla IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY Veřejnoprávní kontrola prováděná Pražskou správou sociálního zabezpečení proběhla dne Nebyly zjištěny nedostatky. Auditorské ověření účetní závěrky Nebyly zjištěny nedostatky, které by prokazovaly neefektivní využívání finančních zdrojů nebo porušení rozpočtových a dalších předpisů. X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Zdroje financování platů zaměstnanců ze státního rozpočtu: přímé výdaje na vzdělávání Financování z prostředků zřizovatele příspěvek zřizovatele na provozní náklady školy Vlastní příjmy příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání náklady na potraviny sponzorské dary doplňková činnost Sponzorské dary účelový dar ve výši Kč určený na zastínění pískovišť stavebnice Magformers v hodnotě Kč stavebnice Merkur v hodnotě 988 Kč Hospodaření mateřské školy 2013/ data jsou uvedena za rok 2013, jelikož za rok 2014 ještě nebylo uzavřeno čerpání. Podrobné čerpání je uvedeno ve Zprávě o hospodaření za rok 2013, která byla předána zřizovateli k školné stravné dotace od zřizovatele účelový příspěvek na opravu kotlů doplňková činnost

14 MŠ Nad Parkem MŠ Nad Parkem Provedené opravy a údržba většího charakteru školní rok 2013/2014 Byla provedena oprava plynových kotlů a přívodních systémů, dále byly provedeny revize elektrospotřebičů, vzduchotechniky, výtahů, požárních přístrojů. V návaznosti bylo nutné vyměnit klimatizační jednotku ve školní jídelně. Dále prošly revizí všechny herní prvky a tělocvičné nářadí. Podle potřeby byly opraveny herní prvky na zahradě školy. Pískoviště prošla celkovou rekonstrukcí, montáží stavitelného zastínění (u dvou pískovišť) a dodáním ochranných plachet. Školní areál byl opatřen přístupovým systémem na čipy. Během letních prázdnin proběhla výměna starých okenních a dveřních výplní. Následně byly vymalovány vstupní prostory, schodiště, kanceláře, šatny učitelek, kuchyňky u tříd a zbytek hospodářských prostor, které nebyly vymalovány v předchozím školním roce. Plán investic, oprav a údržby většího charakteru školní rok 2014/2015 Vypracování studie na obnovu 33 let staré zahrady MŠ Etapová revitalizace školní zahrady Dokončení zastínění pískovišť v dolní části zahrady Výstavba kompostéru Napojení MŠ na EZPS Dokončení výměny matrací a lůžkovin ve 2 třídách Výměna sporáku v kuchyni MŠ Rozšíření kapacity interaktivních médií XI. ZÁVĚR Podklady k sestavení Výroční zprávy o činnosti mateřské školy byly projednány na pedagogické poradě dne V Praze Zbraslavi Zpracovala: Mgr. et Mgr. Kamila Weberová Kuchařová ředitelka MŠ Nad Parkem 14

15 15

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV 2012-2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM III. ZAMĚSTNANCI A DVPP IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKAD

Více

za školní rok 2013 2014

za školní rok 2013 2014 M a t e ř s k á š k o l a, Praha 4, Blatenská 2145 www.ms-blatenska.cz, e-mail: info@ms-blatenska, tel.fax :272 933 137, mobil : 724 251 550 ÚMČ Praha 11 OŠK Vidimova 1324 149 41 Praha 4 V Praze dne č.j.

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany Detašované pracoviště Kolovratská 1704, Říčany 251 01 Školní rok 2013/14 VYPRACOVALA: Šárka Skůpová ředitelka MŠ Čtyřlístek V ŘÍČANECH DNE:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní školy logopedické a Mateřské školy logopedické, Praha 10, Moskevská 29 Školní rok 2011/2012 1. Základní údaje 1. 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel./fax: 267227511, info@kvetnak.cz, www.kvetnak.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Zpracoval Mgr. Pavel Kopečný Schváleno

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více