Zahájení školního roku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahájení školního roku"

Transkript

1 Zahájení školního roku Prázdniny byly krásné, ale bohužel již skončily. Ale když něco končí, něco nového začíná. Ve středu 1. září začaly opět všem školákům školní povinnosti. Někdo se těšil, někdo méně, ale kdo zaručeně nemohl dospat, byly děti, které přišly do školy poprvé naši prvňáčci. Zahájení školního roku díky nevlídnému počasí proběhlo v nové školní tělocvičně. Paní ředitelka Mgr. Z. Přadková přivítala všechny zúčastněné, představila pedagogický sbor a seznámila žáky s organizací školního roku 2010/ Dalším bodem programu bylo přivítání prvňáčků. Paní učitelka Mgr. R. Weselowská si zvala jednotlivé žáčky před početné publikum, kde od starších spolužáků dostali kytičku a pamětní list. Po projevu místostarostky naší obce V. Golové žáci odešli spolu s učiteli do svých tříd, kde si povídali o prázdninách. Doufáme, že prvňáčkům vydrží jejich nadšení a chuť k učení po celý školní rok a pokud možno i déle. M. M.

2 Milí čtenáři, uplynul již měsíc a půl od začátku nového školního roku a my vám předkládáme první letošní číslo školní časopisu. Školní rok jsme zahájili poprvé v nové sportovní hale. Významná slavnost školy, spojená s představením pedagogického sboru žákům a rodičům, seznámení s novými plány školy a zejména s uvítáním žáků 1. třídy, byla příjemná v novém, krásném a důstojném prostředí navzdory nepříznivému, studenému a deštivému počasí. Přivítali jsme 18 nových žáků v 1. třídě, 27 žáků odešlo do středních škol, z toho 3 žáci na víceletá gymnázia. V současnosti má škola 174 žáků. Ke změně došlo i ve složení pedagogického sboru. Do pedagogického důchodu odešel dlouholetý matematik školy pan Mgr. Miroslav Melka. Chtěla bych i touto cestou panu učiteli poděkovat za jeho práci. Na jeho místo nastoupila paní Mgr. B. Dudková, učitelka matematiky a informatiky, a pedagogický sbor byl posílen o další asistentku pedagoga paní P. Pustkovou, která se stala i novou vedoucí DFS Četynka. Pedagogové školy mají před sebou velmi náročné úkoly, které vyplývají jednak z plánu práce školy, jednak z účasti školy na projektu ESF Peníze do škol. Plán práce školy i uvedený projekt jsou zaměřeny na další zvyšování kvality vzdělávání. Je to úkol obtížný, dlouhodobý a současně i finančně náročný. Do jaké míry se nám jej podaří naplnit, bude předmětem i našeho vlastního hodnocení, v němž významnou roli bude mít i hodnocení školy rodiči. O všech připravovaných, probíhajících nebo již uskutečněných aktivitách budeme naše čtenáře průběžně informovat na stránkách tohoto školního časopisu, na webových stránkách školy i při společných setkáních na třídních schůzkách. V dnešním čísle přináším několik základních informací o projektu ESF Peníze do škol, který jsme nazvali Kvalitnější vzdělávání kvalitnější výsledky. Na základě evaluační analýzy školy byl vypracován projekt, jehož cílem je zvýšit kvalitu vzdělávacího procesu za využívání moderních informačních technologií a jejich prostřednictvím dosáhnout lepších výsledků žáků a podpořit jejich motivaci a zájem o vzdělávání. Projekt jsme opřeli o výběr tzv. šablon tedy oblastí, v nichž chceme zvyšovat kvalitu, tj. zlepšovat čtenářskou a informační gramotnost žáků individualizací výuky dělením hodin, inovací vzdělávacích materiálů a dalším vzděláváním pedagogů, zvyšovat kvalitu vzdělávání v anglickém jazyce individualizací výuky, inovačními studijními materiály a dalším vzděláváním pedagogů, v oblasti ICT zvyšovat kvalitu inovovanými studijními materiály a vzděláváním pedagogů ve využívání IT technologií, v matematice zvyšovat

3 kvalitu individualizací, v přírodních vědách inovovanými studijními materiály a dále se připravit odborně pro výuku finanční gramotnosti. Projekt poskytuje finanční zabezpečení nejen pro plnění výše uvedených aktivit, ale umožňuje škole i určitou procentuální část využít k nákupu IT a dalšího vybavení školy. V současnosti již žáci některých tříd mají dělené hodiny, v nichž se učitelé mohou více zaměřit při vzdělávání na individuální potřeby žáků, dále učitelé zpracovávají a vyučují dle vlastních tzv. digitálních učebních materiálů. Projekt je rozložen do dvou po sobě následujících let. Na jeho začátku stejně jako na jeho konci stojí testování, v němž bychom měli za využití nástrojů evaluace a autoevaluace rozpoznat dosaženou změnu. Druhým úspěšným projektem, na který škola získala finanční prostředky od MŠMT, je školní projekt prevence sociálně patologických jevů. S jeho cíli i průběhem budou rodiče seznámeni v samostatném článku. Ani v tomto školním roce jsme nezapomněli na tradiční školní akce pro veřejnost tj. zejména na Vánoční koncert a opět po roce i školní akademii, na níž by žáci prezentovali své dovednosti. Ve výhledu jsou i divadelní a kulturní programy pro žáky, zahraniční zájezd tentokrát za krásami Paříže a spousta dalších aktivit. V novém školním roce přejeme všem žákům hodně vytrvalosti, touhy po vědění a úspěchu při hodnocení, pedagogům i správním zaměstnancům školy pevné zdraví a trpělivost. Za ZŠ Mgr.Zdenka Přadková, ředitelka školy Vánoční koncert Dovolujeme si již nyní upozornit, že v úterý od 16 hod. proběhne v místním kostele sv. Jana Nepomuckého tradiční Vánoční koncert, tentokrát s podtitulem Od jara do zimy, na který jste tímto srdečně zváni. Rybářský kroužek Čeladná hodnocení za školní rok Ve školním roce navštěvovalo kroužek 14 dětí. Uskutečnilo se 36 schůzek, což činilo 93 hodin. Ty se konaly jednou týdně. Zaměřovali jsme se hlavně na rybářský řád, rybářskou literaturu, ale hlavně jsme využívali promítání videokazet s praktickými radami pro mladé rybáře, s ukázkami lovu hlavních druhů ryb, florou a faunou okolo vod, ochranou přírody. Před vydáním povolenek k rybolovu psali žáci náročné testy, byli poučeni o bezpečnosti vlastní i při lovu. Od zahájení lovu ryb na vodách pstruhových jsme chodili společně na ryby. Kvůli stavbě sportovní haly u ZŠ a pak nepřízni počasí jsme začali trénovat rybolovnou techniku až , skoro každý den. Jelikož opět v dnešním roce nepořádala MOČRS Frýdlant n/o soutěž Zlatá udice, uspořádali

4 jsme si toto klání v rámci našeho kroužku. Opět nám nepřálo počasí kvůli vysokým teplotám, tak jsme soutěž rozdělili na dva dny a dvě skupiny. V první skupině žáků třídy zvítězil Patrik Děcký se 105 body, 2. místo Adam Šoch se 64 body, o třetí místo se rozdělili Ondra Gola s 50 body a Martin Čaník s 50 body. 4. místo získal Filip Malinka se 49 body, 5. místo Dan Penzesz -48 bobů, 6. místo Vít Chaloupecký -24 bodů. Druhá skupina : žáci třída 1. místo Tomáš Sovják -126 bodů, 2. místo David Spěvák -98 bodů, 3. místo Jirka Pazděrný -83 bodů, 4. místo Vladan Wiej -80 bodů, 5. místo Kryštof Žáček- 51 bodů. Děkuji našemu čeladenskému výboru za zajištění financí od Obecního úřadu v Čeladné na nákup cen a pomůcek k rybolovu pro naše děti a Tomáši Kurečkovi za pomoc při Zlaté udici. Kroužek byl ukončen 17. června s pohoštěním, předáním pomůcek k lovu ryb a cen za Zlatou udici. Jaromír Honkyš, vedoucí kroužku

5 Realizace projektu prevence rizikových forem chování na naší ZŠ V měsíci září proběhl na naší škole první blok projektu prevence rizikových forem chování, který bude zahrnovat celou řadu aktivit zaměřených na život ve třídních kolektivech, chování žáků, vztahy mezi nimi a riziky, který život v každém sociálním kolektivu přináší. Projekt je zaměřen na všechny třídy naší školy a žáci mohou aktivně řešit a analyzovat situace v svém okolí, posoudí svou pozici ve třídním kolektivu a mohou začít společně pracovat na zlepšování klimatu třídy. Každý si uvědomí, že aktivně ovlivňuje život třídy, a že by neměl stát stranou jejího života. První blok byl zaměřen především na vztahy v kolektivech a na komunikaci v nich. Každý mohl posoudit, jak dalece zná své spolužáky a jak oni vidí jeho. Na základě těchto informací pak může lépe ovlivňovat své postavení ve třídním kolektivu. Bloky vedou zkušení lektoři z Centra primární prevence RENARKON v Ostravě, kteří mají dlouholeté zkušenosti z působení v této oblasti. Pro pedagogy jsou jistě přínosné konzultace po jednotlivých blocích, v nichž mohou posoudit svůj pohled na své třídy a srovnat jej s pohledem lektorů. Je také přínosem vidět žáky při jiném typu aktivit, než přináší běžný školní den. Projekt pokrývá první až devátou třídu základní školy a tak nezbývá než doufat, že všichni žáci budou mít možnost absolvovat co největší počet bloků, pro každý ročník zaměřený na trochu jinou oblast života. V rámci projektu budou také realizovány přednášky pro rodiče a adaptační pobyt žáků šestého ročníku v měsíci listopadu. Vše závisí na tom, zda bude náš projektový záměr schválen i v příštím roce a zda nám budou přiděleny finanční prostředky. Projekt byl schválen a akreditován MŠMT ČR. Mgr. Martin Michal Pavlovič

6 Pomáhejme si Žijeme v době shonu a letu a mnohdy zapomínáme na své bližní. Pak ale přijde okamžik, kdy bychom měli posbírat všechny síly a člověku pomoci. Takové situace nastávají, když je druhý v nesnázích a potřebuje záchranu. Ale jak poskytnout první pomoc, když to neumím? Proto jsme se na naší škole rozhodli, že se tomu budeme rok co rok učit a na konci školní docházky si zavýskneme: Zvládnu to! I letos jsme ve stejnojmenném projektu pokračovali, obvazovali jsme simulované rány, trénovali resuscitaci a orientovali se v různých nástrahách, které člověka mohou ohrozit. A jsme zase o krůček dál H. G. Karolína Marková Přespolní běh II. stupeň Dne 23. září se žáci 2. stupně zúčastnili okrskového kola v přespolním běhu. Naši sportovci reprezentovali školu ve třech kategoriích, a to mladší a starší dívky a mladší chlapci. Soutěžilo se po družstvech a dvě nejlepší v dané kategorii postupovaly do okresního kola. Konkurence byla obrovská, což se také projevilo na celkovém umístění našich žáků. Mladší i starší děvčata se umístila na pátém místě, mladší chlapci poté na šestém. Nepovedlo se nám sice vyšplhat na bednu, ale alespoň si žáci porovnali síly s ostatními vrstevníky. Určitě budeme pilně trénovat, abychom byli v příštím roce zase o něco lepší. Mgr. Gabriela Janáčová

7 Drak honí mrak Pečené brambory ve žhavém popelu a papírový drak létající nad našimi hlavami uprostřed holého strniště, neodmyslitelně patří k podzimu. Mnoho lidí si myslí, že papíroví draci jsou pro malé děti. Stavba a pouštění draků samozřejmě není výsadou dětí, tatínků a dědečků. Tato veselá činnost patří všem. O tom jsme se přesvědčili i letos na naší tradiční drakiádě. Byla hojná účast rodičů a dětí a počasí přímo výstavní. Dokonce i foukalo jako na objednávku. Už se zase těšíme na příští rok. H. G.

8 Záložka do knihy spojuje školy Žáci 1. Stupně (výtvarně přispěli i žáci II. stupně) se zapojili do výše jmenovaného projektu, jehož cílem bylo podpořit čtenářství a činnost školních knihoven. Během měsíce října děti navštěvovaly knihovnu, prezentovaly knihy, které čtou doma a seznamovaly se s různými žánry dětské literatury. V závěru vyrobily záložky do knih a ty si vyměnily s kamarády z partnerské školy ze Sniny ve Slovenské republice. J. J.

9 Projekt Zvládnu to Policejní stanice Přišli jsme na policejní stanici. Měli jsme se rozdělit na dvě skupiny, jedna s paní učitelkou a druhá s paní asistentkou. Naše skupina si šla prohlédnout policejní auto a pracovní dechovou zkoušku. Potom jsme si šli prohlédnout policejní kolo a kanceláře. Pak kamery, které byly umístěné venku. V druhém patře budovy jsme viděli tělocvičnu (posilovnu) a celu předběžného zadržení a zvřeli jsme tam Verču Trochtovou a Markétu Minaříkovou, mohli jsme si vyzkoušet pouta. Potom jsme šli dolů a potkali jsme druhou skupinu. Společně jsme vyplnili test a šli jsme na vlak. Za chvíli jsme byli ve škole a to byl konec projektu Zvládnu to!. Dominik Stareček IV. třída

10 Přespolní běh - I. stupeň Stejně jako v loňském roce nás počasí nezklamalo ani letos a pěkně nás potrápilo. Ve čtvrtek 30. září bylo zataženo, občas poprchávalo a rtuť teploměru se nad patnáct stupňů určitě nedostala. Závodníci z naší školy se ale nezalekli a byli připraveni bojovat i v tomto pochmurném podzimním dopoledni. Závod se tradičně konal na fotbalovém hřišti na Ostravici. Soutěžilo se v deseti kategoriích a první dva sportovci si zajistili účast v okresním kole. V minulých letech se vždy alespoň jednomu žákovi naší školy podařilo probojovat se až do Jablunkova, letos tomu tak nebylo. Nejlepšího umístění dosáhla Aneta Kolodějová z 5. třídy, která skončila těsně pod stupni vítězů. Do příštího roku si tedy dáme velký úkol a budeme trénovat ještě více, abychom byli úspěšnější. Už se moc těšíme. Mgr. Gabriela Janáčová První vystoupení DFS Četynka Dne se v památníku Antonína Kaluse konala oslava k 80. výročí narození pana malíře a výtvarníka p. Františka Konvičky pocházejícího z Kunčic p. Ondřejníkem. Vystoupení dětí pod vedením p. Pustkové začalo v hod, kde se děti předvedly s pásmem Kalamajka a Když jsem byl malučký pacholíček a též sólovým zpěvem Kristýnky Liškové s názvem lidové písně Běžela ovečka. Návštěvníkům se vystoupení líbilo, děvčátka dostala pohoštění a upomínku na tohle vystoupení keramický přívěšek. Po vystoupení jsme se mohli podívat na překrásnou malířskou tvorbu pana Konvičky. Pro nemohoucnost pana Konvičky nás přivítala jeho manželka p. Konvičková, která společně s paní Komendovou tuhle vernisáž připravovala, a to na počest dovršení malířského řemesla jejího muže. Bylo to příjemně strávené odpoledne s milými lidmi a prohlídkou uměleckých děl našeho krajana p. Františka Konvičky.

11 KONVIČKA František Narodil se 7. prosince 1930 v Kunčicích pod Ondřejníkem. Otec byl vyučen malířem pokojů, věnoval však většinu života malbě kostelů. První výtvarné impulsy získal ve škole v Kunčicích od svého učitele Bohumila Jurka. Po měšťanské škole ve Frenštátě pod Radhoštěm nastoupil do učení v Uměleckém ateliéru Aloise Drobného v Místku. V roce 1956, po ukončení vojenské služby, začal pracovat jako propagační výtvarník v Nové Huti v Ostravě, kde setrval v různých ateliérech až do odchodu do důchodu v roce Při zaměstnání vystudoval v letech Střední uměleckoprůmyslovou školu v Ostravě - Přívoze. Ve své volné tvorbě se zaměřil především na krajinomalbu. Procestoval hory v celé bývalé republice. Z dalších oblastí tvorby je to především dokumentace staré architektury a velký cyklus prací mapující starý Frenštát. Dopravní hřiště reportáž od Pepíka Kaluse z IV. třídy Dostali jsme kola a jezdili jsme na dopravním hřišti ve Frýdlantu nad Ostravicí. Před jízdou jsme si opakovali značky. Někdy jsme se zastavili a snědli svačinu. Také jsme museli dávat přednost na přechodu. Počasí nám přálo a bylo to tam s u p e r. IV. třída

12 Emin velký příběh Cukrárna (Román na pokračovámí) Ahoj. Jmenuju se Ema Nováková. Zanedlouho mi bude patnáct let, ale připadám si inteligentnější než moje stejně staré okolí. (např.škola). Bydlím v Brně s mámou a tátou (který je věčně na služebních cestách) a ještě s hloupou ségrou, které je osm? Jo, osm, ale svůj mozek využívá jako tříleté dítě. Např. si vezměte, který normální člověk by si obtiskl svou ruku namočenou v černé barvě, na své blond vlasy a tvrdil, že je to úžasné. Ale to není vše. Jelikož s touhle osobou musím jezdit do školy autobusem, nemůžu sbalit ani žádného kluka jelikož, vždy začne osoba nějak útočit. Myslím, že jsem vás seznámila s mým životem už dost, takže můžu snad začít Je pondělí. Nejhnusnější den v týdnu, jelikož začíná škola. Ještě, že tam mezi nimi je aspoň trochu normální člověk, Magda. Je to taková malá hnědovláska s blond melírem a pihami na tváři. Přišla mezi nás ve třetí třídě a konečně můj život dostal společníka. Bohužel bydlí na opačné straně města, takže jsem na celou tu ďábelskou cestu do školy v autobuse sama. Jezdím jím už devět let a už devět let se mi líbí pořád stejný člověk. Je strašně hezkej a má na ježka ostříhané hnědé vlasy. Připadám si už jako nějaký špión, protože se na něj každej den dívám už dlouhou dobu a ani nevím, jak se jmenuje. Jen vím, že do školy se mnou nechodí (Pokračování příště) Vanda Ševčíková, IX. třída

13 Karolína Marková Český jazyk v terénu Když paní učitelka ve škole řekla, že půjdeme na češtinu ven, musela jsem si zavýsknout radostí. Nebudeme muset celý den sedět, sedět a zase sedět. Tak jsme vyrazili a za chvilku jsme dorazili do takového malého lesíka. Museli jsme chvilku počkat než paní asistentka rozvěsila lístečky s vyjmenovanými a příbuznými slovy po B. Pak jsme se rozdělili do skupin a mohli jsme začít. Každý plnil svůj úkol a tak jsme si zábavně procvičili vyjmenovaná slova a při tom protáhli ztuhlé svaly. Silvie Němcová IV. třída

14 Křížovka na závěr Filip Malinka, V. třída 1. Co řeže dřevo? 2. Mléčný výrobek 3. Když se bojíš, máš 4. Část těla 5. Ryba podobná hadovi 6. Budova, kde se můžeme ubytovat

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031, 603 717 216. E-mail: zsandel@gmail.com Bankovní spojení:

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

zsdr 22/2012 111 A 5 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka

zsdr 22/2012 111 A 5 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka zsdr 22/2012 111 A 5 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2011-2012 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 4 Charakteristika školy 5 Vybavení školy 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 V Roudnici nad Labem dne 15. října 2009 Zpracovala: Mgr. Radka

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD 2009-2010 Pěvecký sbor školy Pěváček Zpracovala Mgr. Alena Bartoňová ředitelka školy 27.8.2010 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace. O činnosti za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace. O činnosti za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace Výroční zpráva O činnosti za školní rok 2013 / 2014 Zřizovatel: Obecní úřad Pěnčín, Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov ZŠ s právní subjektivitou od 1. ledna 1994

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno.

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno. Prosinec 2009 čtvrtletník pro Kopidlensko cena 15 Kč vč. dph Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno Petr Albrecht starosta Kopidlna

Více

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 PROSPĚCH A DOCHÁZKA 3 ÚSPĚCHY - VÝSLEDKY OLYMPIÁD ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ PEDAGOGICKÝ SBOR 26 ZMĚNY V PEDAGOGICKÉM SBORU 27 OZNAČTE SI V KALENDÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNA

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

První školní den zahájil velvyslanec SRN Detlef Lingemann

První školní den zahájil velvyslanec SRN Detlef Lingemann Ročník XVIII, číslo 1 Informační bulletin Listopad 2013 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 www.kladska.cz Vážení rodiče, dovolte, abych

Více