KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ"

Transkript

1 KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kvantitativní výzkum mezi pacienty Fakultní nemocnice Plzeň II. pololetí r Prosinec 2006 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci se STEM/MARK, a.s.

2 Smysl a cíle měření spokojenosti pacientů V České republice je zakotveno právo pacienta na svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení. Aby mohlo být toto právo naplněno, musí mít občan k dispozici potřebné informace o kvalitě zdravotnických zařízení, na základě kterých se může rozhodovat. Veřejně dostupné informace o kvalitě jednotlivých zdravotnických zařízení jsou proto předpokladem naplnění jednoho z práv občanů zakotvených v právním řádu České republiky. o kvalitě zdravotní péče z pohledu jejích uživatelů, zpracované validním a jednotným způsobem, který umožňuje srovnání různých zařízení, jsou také nezbytným podkladem pro managementy nemocnic při řízení kvality, dostupnosti a efektivity poskytované zdravotní péče. o kvalitě péče poskytované jednotlivými klinikami, odděleními a stanicemi nemocnice jsou zároveň cenným podkladem pro management nemocnice při dalším zkvalitňování péče a odstraňování nedostatků. Pravidelné poskytování informací o kvalitě zdravotní péče veřejnosti je také jedním z kroků směřujících ke zvyšování povědomí o odpovědnosti občanů za své zdraví a posilování postavení pacienta v systému zdravotní péče v České republice. Smyslem jednotného měření kvality péče, založeném na shodné metodice sběru a zpracování dat, je umožnit korektní a důvěryhodné srovnání kvality jednotlivých nemocnic v zájmu naplnění výše uvedených cílů. Aby výzkum spokojenosti pacientů skutečně mohl sloužit jako kvalitní nástroj pro řízení kvality, musí splnit řadu náročných metodických požadavků. Ne každá anketa mezi pacienty tyto nároky splňuje a ne každá nemocnice má tu odvahu poskytovat výsledky výzkumu odborné i laické veřejnosti. Zkušenosti ze světa však dokazují, že jedině otevřenost a odvaha ukázat své přednosti i nedostatky vede ke zlepšování kvality a zvyšování důvěry klientů nemocnic. Fakultní nemocnice Plzeň se postavila do čela toho trendu u nás a jako jedna z prvních opakovaně nejen realizuje samotný výzkum spokojenosti pacientů, ale také důsledně analyzuje výsledky ve struktuře všech osmi standardních dimenzích kvality zdravotní péče pro všechny měřené útvary nemocnice. Rád bych tímto poděkoval pracovníkům nemocnice a jejímu vedení za výbornou spolupráci při výzkumu a za moderní přístup k řešení problematiky kvality ve zdravotnictví. RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 2

3 OBSAH Východiska projektu strana 4 Metodika projektu strana 5 Návratnost dotazníků a validita dat strana 6 Hlavní zjištění strana 8 Realizátor projektu strana 12 Parametry projektu strana 13 Souhrnná spokojenost strana 18 Spokojenost pacientů v jednotlivých dimenzích strana 23 Spokojenost pacientů v jednotlivých oddělení strana 66 Spokojenost pacientů s personálem a službami strana 93 Příloha 1 : Přehled indikátorů podle oddělení strana 104

4 Východiska projektu Konstrukce dimenzí kvality péče Dimenze kvality péče jsou tematicky definované oblasti péče. Každou dimenzi sytí 3 10 škálových otázek dotazníku. Pro interpretaci dimenzí byla zvolena statistika splňující následující požadavky: umožňuje agregovat otázky do jednoho čísla lze ji snadno interpretovat umožňuje statistické analýzy. Výsledkem tohoto postupu je, že každému pacientovi je pro každou dimenzi přiřazeno jedno číslo, které lze interpretovat jako procento otázek sytících danou dimenzi, ve kterých byl pacient maximálně spokojený. Zprůměrování těchto výsledků přes všechny pacienty dává pro každou dimenzi průměrné procento spokojenosti pacientů se službami poskytovanými v dané oblasti. Tyto vlastnosti splňuje následující transformace otázek: U každé otázky zvolíme typicky jednu položku škály, která odráží nejlepší hodnocení pacienta. Této položce škály přiřadíme hodnotu 1. Všem ostatním platným položkám přiřadíme číslo 0. Položky typu neuvedeno, neví, apod. z analýzy vynecháme. Za každého pacienta spočítáme pro každou dimenzi průměr takto transformovaných proměnných. To, že do analýzy vstupují pouze nejlepší kategorie odpovědí, je zapříčiněno poměrně vysokou spokojeností, kterou pacienti v jednotlivých otázkách vykazují. I při takto přísné konstrukci statistik vychází průměrná spokojenost pacientů s položkami sytícími jednotlivé dimenze okolo 80 %. Z centrální limitní věty potom plyne, že takto konstruovaná statistika má limitně normální rozdělení, tedy ji lze testovat pomocí běžných statistických testů. Asymptotická normalita v těchto případech začíná obvykle fungovat od N=20. Za každou dimenzi spočítáme z těchto hodnot průměr přes všechny pacienty. RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 4

5 Metodika projektu Ve výzkumu byl použit standardizovaný a v českém prostředí ověřený dotazník, který pokrývá všech osm pickerovských dimenzí a umožňuje získat standardizovaná data srovnatelná nejen mezi jednotlivými odděleními, ale která jsou také základem pro sledování vývoje kvality péče v časové řadě. Projektu se zúčastnila tato lůžková oddělení Fakultní nemocnice Plzeň: ODDĚLENÍ VE KTERÝCH PROBÍHAL VÝZKUM I.interní klinika A Psychiatrická klinika B Dermatovenerologická klinika A I.interní klinika B Dětská klinika Dermatovenerologická klinika B I. Interní klinika C Hematoonkologické oddělení Urologická klinika A I. Interní klinika D II. Interní klinika 1.p. Urologická klinika B Chirurgická klinika A II.interní klinika 2.p. ORL klinika A Chirurgická klinika B II. Interní klinika 3 p. ORL klinika B Chirurgická klinika C Klinika pracov.lékařství ORL klinika C, detaš. Chirurgická klinika E Oddělení klinické farmakologie Klinika TRN A (plicní) Chirurgická klinika F Infekční klinika EIIA Klinika TRN B (plicní) Neurologická klinika B Infekční klinika EIIB Oddělení rehabilitace Neurologie detaš. prac. Infekční klinika IsA Onkolog. a radioterap. oddělení A Neurochirurgické oddělení A Gynekolog.-porod.klinika GIA Onkolog. a radioterap. oddělení B Neurochirurgické oddělení B Gynekolog.-porod.klinika GIIA Onkolog. a radioterap. oddělení C Klinika KOTPÚ A (ortopedie) Gynekolog.-porod.klinika GIB Interní oddělení A Klinika KOTPÚ B (ortopedie) Gynekolog.-porod.klinika GIIB Interní oddělení B Klinika KOTPÚ C (ortopedie) Gynekol.- porod. odd. lůžka Interní oddělení C Stomatologická klinika Neonatologické oddělení Chirurgické oddělení A Oční klinika Novorozenecké oddělení Chirurgické oddělení B Oddělení kardiochirurgie Odd. plastické chirurgie Chirurgické oddělení C Sběr dat Výzkumnou technikou bylo anketní dotazování. Sběr byl koncipován jako jednorázový, s cílovou návratností 2000 dotazníků. K dotazování byl použit standardizovaný dotazník, který byl v nemocnicích distribuován prostřednictvím staničních sester pacientům všech oddělení den před propuštěním z nemocnice. Jednalo se o pacienty, kteří strávili v nemocnici typicky 3 (výjimečně 2) dny a kteří jsou k vyplnění dotazníku způsobilí. Dotazník vyplňovali respondenti samostatně, doba vyplňování nepřekročila 20 minut. V průběhu šetření sestra rozdávala dotazníky všem způsobilým pacientům, dokud celkový návrat nedosáhl předem stanovené hranice určené pro každé oddělení. Jednotlivá oddělení měla stanovena plánovaný počet vyplněných dotazníků podle velikosti a průměrného počtu přijatých pacientů. Sběr dotazníků probíhal vříjnu RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 5

6 Návratnost dotazníků a validita dat ZÁKLAD: Všichni respondenti, n= 2308 Dermatovenerologická klinika B Chirurgická klinika B II. Interní klinika 3 p. Oddělení kardiochirurgie Neurologická klinika B Klinika pracov.lékařství Hematoonkologické oddělení Chirurgické oddělení B Neurochirurgické oddělení A Onkolog. a radioterap. oddělení B Urologická klinika A Neurochirurgické oddělení B Oddělení rehabilitace ORL klinika C, detaš. ORL klinika B Chirurgická klinika A Interní oddělení A Psychiatrická klinika B Oddělení klinické farmakologie Chirurgická klinika C Chirurgické oddělení C Interní oddělení C Novorozenecké oddělení Neurologie detaš. prac. Onkolog. a radioterap. oddělení A Dermatovenerologická klinika A Chirurgická klinika F Stomatologická klinika Gynekol.- porod. oddělení lůžka Infekční klinika EIIB Interní oddělení B Gynekolog.-porod.klinika GIIB Odd. plastické chirurgie I. Interní klinika C II.interní klinika 2.p. Chirurgická klinika E ORL klinika A I.interní klinika A Onkolog. a radioterap. oddělení C I.interní klinika B Gynekolog.-porod.klinika GIA Klinika KOTPÚ C (ortopedie) II. Interní klinika 1.p. Infekční klinika EIIA Gynekolog.-porod.klinikaGIIA Klinika TRN B (plicní) Oční klinika Klinika KOTPÚ A (ortopedie) Chirurgické oddělení A Infekční klinika IsA Gynekolog.-porod. Klinika GIB Urologická klinika B Klinika KOTPÚ B (ortopedie) I. Interní klinika D Klinika TRN A (plicní) Dětská klinika Neonatologické oddělení Návratnost dotazníků ZDROJ: STEM/MARK, Kvalita péče očima pacientů FN Plzeň, říjen % 20% 40% 60% 80% 100% V době, kdy probíhal sběr dotazníků bylo na sledovaných odděleních hospitalizováno celkem 3638 dospělých pacientů. Na těchto odděleních v rozhodném období nebylo do výzkumu zařazeno dle kvalifikovaného posudku personálu nemocnice 391 pacientů. Do výzkumu tedy bylo zařazeno celkem 3247 pacientů. Během šetření se podařilo získat 2269 validních dotazníků. To znamená, že úspěšnost (návratnost) dotazování dosáhla hodnoty takřka 70 procent. Za minimální hranici pro požadovanou spolehlivost dat se udává 50 procentní návratnost. (NHS ve Velké Británii požaduje 60%). Zvlášť byla vyhodnocena také spokojenost na Dětské klinice a Neonatologickém oddělení patolog. novorozenci. Sběr dat ve Fakultní nemocnici v Plzni splnil i náročné standardy uplatňované v zemích, kde je tato metodika dobře zavedena. Také na odděleních, kde byl sběr nejobtížnější, se hodnoty návratnosti ve FN v Plzni udržely na vysokých číslech. Velmi nízké návratnosti bylo dosaženo jen na Dětské klinice a na Neonatologickém oddělení patolog. novorozenci, neboť dotazníky byly rozdávány pouze dospělému doprovodu dětských pacientů nebo pacientům nad 15 let. Díky této nadstandardně vysoké návratnosti dotazníků je validita výsledků měření spokojenosti pacientů ve Fakultní nemocnici v Plzni velmi dobrá. Rovněž absolutní počty získaných dotazníků na jednotlivých odděleních jsou dostatečné, lze proto potvrdit vysokou validitu dat. Výsledky poskytují velmi dobrou oporu pro interpretaci a případná rozhodnutí managementu nemocnice. RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 6

7 Návratnost dotazníků a validita dat Kód oddělení Oddělení Počet dotazníků Počet zařazených pacientů Návratnost Kód oddělení Oddělení Počet dotazníků Počet zařazených pacientů Návrat - nost I.interní klinika A I.interní klinika B I. Interní klinika C I. Interní klinika D Chirurgická klinika A Chirurgická klinika B Chirurgická klinika C Chirurgická klinika E Chirurgická klinika F Neurologická klinika B Neurologie detaš. prac. Neurochirurgické oddělení A Neurochirurgické oddělení B Klinika KOTPÚ A (ortopedie) Klinika KOTPÚ B (ortopedie) Klinika KOTPÚ C (ortopedie) Stomatologická klinika Oční klinika Odd. plastické chirurgie Oddělení kardiochirurgie Psychiatrická klinika B Dětská klinika Hematoonkologické oddělení II. Interní klinika 1.p. II.interní klinika 2.p. II. Interní klinika 3 p. Klinika pracov.lékařství Oddělení klinické farmakologie ,1 62,9 70,3 41,9 87,4 97,5 81,7 66,0 77,6 95,2 78,8 92,0 88,9 53,2 43,2 61,7 77,4 53,3 70,9 95,3 85,7 14,3 93,3 60,5 68,8 96,6 95,0 84, Infekční klinika EIIB Infekční klinika IsA Gynekolog.-porod.klinika GIA Gynekolog.-porod.klinikaGIIA Gynekolog.-porod. Klinika GIB Gynekolog.-porod.klinika GIIB Novorozenecké oddělení Neonatologické oddělení Urologická klinika A Urologická klinika B ORL klinika A ORL klinika B Dermatovenerologická klinika A Dermatovenerologická klinika B Klinika TRN A (plicní) Klinika TRN B (plicní) Oddělení rehabilitace Onkolog. a radioterap. oddělení A Onkolog. a radioterap. oddělení B Onkolog. a radioterap. oddělení C Interní oddělení A Interní oddělení B Interní oddělení C Chirurgické oddělení A Chirurgické oddělení B Chirurgické oddělení C Gynekol.- porod. oddělení lůžka ORL klinika C, detaš ,1 47,6 62,5 54,5 47,5 71,3 81,0 38,9 90,5 44,4 65,6 87,5 77,8 97,6 41,4 53,8 88,6 78,0 91,2 63,2 86,5 71,8 81,1 52,5 92,5 81,3 76,8 88,2 44 Infekční klinika EIIA ,1 C E L K E M (*) ,9 (*) bez Dětské kliniky a Neonat. odd. RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 7

8 Hlavní zjištění Kvalita péče ve Fakultní nemocni Plzeň je na vysoké úrovni, souhrnná spokojenost za celou nemocnici přesahuje hranici dobrého standardu 80 % (výsledná hodnota činí 81,4 %). Celkově byli nejvíce spokojeni pacienti na Klinice TRN B, na Oční klinice a na Hematoonkologickém oddělení. Nižší souhrnná spokojenost, přesto stále na vysoké úrovni, je mezi pacienty Gynekologicko-porodnické kliniky GIIA, ORL kliniky C detaš. a Neurochirurgického oddělení A. S výjimkou citové opory a tělesného pohodlí převyšuje spokojenost ve všech ostatních dimenzích signifikantně 80 %. Struktura vzorku Ve vzorku pacientů převažují ženy. Ve vzorku je 56 % žen a 44 % mužů. Převahu mají pacienti ve věku nad 51 let, vyučení lidé bez maturity a lidé s maturitou. Plánované přijetí k hospitalizaci výrazně převažuje nad urgentním příjmem. Pacienti na přijetí nečekají obvykle déle než měsíc. Souhrnná spokojenost Výzkum prokázal, že kvalita péče ve Fakultní nemocnici v Plzni je na vysoké úrovni. Souhrnná spokojenost za celou nemocnici dosahuje 81,4 %. Vysoká celková spokojenost je podpořena i tím, že naprostá většina pacientů (98 %) by FN v Plzni doporučila svým přátelům nebo rodině. Rovněž při odchodu z nemocnice jsou pacienti spokojeni se svým zdravotním stavem. Více než 4/5 pacientů považují svůj zdravotní stav za lepší, zhruba 12 % jej pak pokládá za stejný a pouze 1 % za horší. Spokojenost pacientů s nemocniční péčí se projevuje i v poznámkách, které pacienti uváděli na konci dotazníku. Převážně se jedná o pochvalné nebo děkovné připomínky. Celkově byli nejvíce spokojeni pacienti na Klinice TRN B, na Oční klinice a Hematoonkologickém oddělení. Nižší souhrnná spokojenost, přesto stále vysoká, je mezi pacienty Gynekologicko-porodnické kliniky GIIA, ORL kliniky C detaš. a Neurochirurgického oddělení A. Spokojenost pacientů v jednotlivých dimenzích Vysoká míra spokojenosti s nemocniční péčí je odrazem spokojenosti v jednotlivých dimenzích podílejících se na souhrnné spokojenosti. U většiny sledovaných dimenzí s výjimkou dimenzí a Citové opora přesahuje spokojenost hranici 80 %. Vůbec nejvyšší spokojenost je s dimenzemi zapojení rodiny a s propuštěním z nemocnice a pokračováním péče (okolo 90 % spokojených pacientů). RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 8

9 Hlavní zjištění Vůbec nejvyšší spokojenost je s dimenzemi zapojení rodiny (91 %) a s propuštěním z nemocnice a pokračováním péče (89 %). Vyšší než průměrná spokojenost je v rovněž s přijetím do nemocnice (83 %) a s respektem, ohledem a úctou (82 %). Naopak mírně nižší spokojenost vyjadřují pacienti s tělesným pohodlím (77 %) a citovou oporou (také 77 %). Vyšší než průměrná spokojenost je v rovněž s přijetím do nemocnice a s respektem, ohledem a úctou. Naopak mírně nižší spokojenost oproti průměru (celkově se však stále jedná o vysokou spokojenost) vyjadřují pacienti s tělesným pohodlím a citovou oporou. Z hlediska jednotlivých indikátorů, které sytí dimenzi přijetí do nemocnice, pacienti kladně hodnotí dobu čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu, dodržení termínu přijetí a vývoj zdravotních potíží během čekání na přijetí do nemocnice (během čekání se jejich stav nezhoršil). Méně spokojeni jsou s organizací a plynulostí přijetí do nemocnice. S dimenzí přijetí do nemocnice byli významně spokojenější pacienti z Kliniky TRN B, z Hematoonkologického oddělení a Dermatovenerologické kliniky A. K oddělením, ve kterých je statisticky prokazatelně nižší spokojenost pacientů mimo jiné patří Klinika KOTPÚ C a Chirurgická klinika E. V rámci této dimenze jsou pacienti nejvíce spokojeni s komunikací sester a lékařů. Naopak menší spokojenost je se znalostí ošetřujícího lékaře a se zapojením pacienta do rozhodování o vlastní léčbě. Nejvíce spokojeni s dimenzí respektu, ohledu a úcty jsou pacienti Hematoonkologického oddělení, z Kliniky TRN B a z Neurologické kliniky B. Oddělení, ve kterých je nižší spokojenost s respektem vůči pacientovi, jsou ORL klinika C detaš. a Neurochirurgické oddělení A. Tuto dimenzi nejvíce sytí ukazatel kontinuita předávání informací ze strany zdravotnického personálu a změna termínu dohodnutého vyšetření či zákroku. Nadprůměrná spokojenost s dimenzí koordinace a integrace péče je mezi pacienty z Kliniky TRN B, z Oční kliniky, z Dermatovenerologické kliniky A a z Hematoonkologického oddělení. Naopak u Gynekologicko-porodnické kliniky GIIA, u Neurochirurgického oddělení A a u I. Interní kliniky B je spokojenost pacientů s touto dimenzí nižší než průměr. RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 9

10 Hlavní zjištění Ve srovnání s ostatními odděleními je prokazatelně vyšší spokojenost pacientů na Oční klinice (ve všech 8 dimenzích), na Hematoonkologickém oddělení a Oddělení rehabilitace (v 6 z 8 dimenzí) Naopak průměrná spokojenost pacientů z Neurochirurgického oddělení A a z Gynekologicko-porodnické kliniky GIIA je ve všech 8 dimenzích prokazatelně nižší než celkový průměr. a komunikace Nejvyšší míra spokojenosti pacientů je v rámci této dimenze s frekvencí návštěv ošetřujícího lékaře, s frekvencí hovorů s ním a s obeznámením s právy nemocného. Nižší spokojenost pacientů v rámci dimenze informace a komunikace je s vybranými službami nemocnice. S komunikací a informovaností jsou nejvíce spokojeni pacienti z Kliniky TRN B, Oční kliniky a Dermatovenerologické kliniky A. Statisticky prokazatelně nižší míra spokojenosti s touto dimenzí je na ORL klinice C detaš. a Neurochirurgickém oddělení A. V rámci dimenze tělesné pohodlí pacienti nemají žádné špatné zkušenosti s pády z lůžka a doba podávání jídel rovněž vyhovuje téměř většině pacientů. Již menší spokojenost je s kvalitou jídla, čistotou toalet a sprch a s dobou ranního buzení, Právě kvalita jídla dosahuje vůbec nejnižší úrovně spokojenosti. S dimenzí tělesné pohodlí jsou nejvíce spokojeni pacienti z Oční kliniky a z Kliniky TRN B (plicní) Naopak podprůměrně spokojeni s touto dimenzí jsou pacienti Gynekologicko-porodnické kliniky GIIA. Pacienti v rámci dimenze citové nejlépe hodnotí postoje celého personálu nemocnice. Se zajištěním citové opory jsou nejvíce spokojeni pacienti na Klinice TRN B, Oční klinice a na Hematoonkologickém oddělení. Naopak na ORL klinice C detaš. a na Neurochirurgickém oddělení A je spokojenost s citovou oporou prokazatelně nižší. Dimenze zapojení rodiny je vůbec nejlépe hodnocená dimenze. Se všemi indikátory, které sytí tuto dimenzi, bylo spokojeno přes 90 % pacientů. je vysoce příznivě hodnoceno na všech odděleních, přesto lze říci, že nejlépe je hodnoceno pacienty Oční kliniky, kde byly prokázána statistická významnost. Na Novorozeneckém oddělení a na gynekologickoporodnické klinice GIIA je spokojenost se zapojením rodiny prokazatelně nižší. RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 10

11 Hlavní zjištění Souhrnná spokojenost se sestrami a s lékaři dosahuje cca 80 %, u všeobecných služeb je spokojenost mírně nižší (64 %). Nejvyšší spokojenost s prací sester je mezi pacienty Oční kliniky a Kliniky TRN B. Nejvíce spokojeni s prací lékařů jsou pacienti z Hematoonkologického oddělení a Kliniky TRN B. Spokojenost s managementem je nejvyšší na mezi pacienty Kliniky TRN B a Oční kliniky. U 3 z 5 indikátorů, které sytí tuto dimenzi, je spokojenost pacientů 90 a více procent. Nejméně tuto dimenzi sytí indikátor nabídka pomoci při zajišťování domácí péče po propuštění z nemocnice. S tímto ukazatelem je spokojeno asi 55 % pacientů. S procedurou propuštění jsou velmi spokojeni pacienti na všech odděleních. Vyšší než průměrné hodnocení dosahuje tato dimenze na Dermatovenerologické klinice A, Oční klinice, Chirurgické klinice B a Chirurgickém oddělení A. Naopak s propouštěním a dalším pokračování léčby jsou méně spokojeni pacienti z ORL kliniky C detaš. Porovnání oddělení Ve srovnání s ostatními odděleními je vyšší spokojenost na Oční klinice (ve všech 8 dimenzích) a na Hematoonkologickém oddělení a Oddělení rehabilitace (v 6 z 8 dimenzí). Naopak průměrná spokojenost pacientů z Gynekologickoporodnické kliniky GIIA a z Neurochirurgického oddělení A je ve všech 8 dimenzích nižší než celkový průměr. Spokojenost s personálem a managementem Celková průměrná spokojenost se sestrami a s lékaři dosahuje téměř 85 %, u managementu je spokojenost mírně nižší (68 %). Nejvyšší spokojenost s prací sester je mezi pacienty Oční kliniky a Kliniky TRN B (plicní). Naopak nižší spokojenost je mezi pacienty Gynekologicko-porodnické kliniky GIIA. Nejvyšší spokojenost s prací lékařů je mezi pacienty Hematoonkologického oddělení a Kliniky TRN B. Naopak nižší spokojenost je mezi pacienty ORL kliniky C detaš. a mezi pacienty neurochirurgického oddělení A. Nejvyšší spokojenost se všeobecnými službami je mezi pacienty Kliniky TRN B a Oční kliniky. Naopak nižší spokojenost je mezi pacienty ORL kliniky C detaš. A Gynekologicko-porodnické kliniky GIIA. Spokojenost pacientů Dětské kliniky FN Plzeň Spokojenost dětských pacientů s kvalitou péče je obecně nižší než u dospělých pacientů. RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 11

12 Řešitel projektu RNDr. Tomáš RAITER řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů Telefon: IČ: DIČ: CZ Plzeňská 46, Praha 5 Řešitel projektu je zkušeným výzkumným pracovníkem. Je zakladatelem společnosti pro marketingový výzkum STEM/MARK, a.s., působil jako prezident asociace předních výzkumných společností působících v České republice, zaměřuje se na koncepci a koordinaci významných projektů na národní i mezinárodní úrovni. Je jedním z iniciátorů a propagátorů projektu Kvalita Očima Pacientů. V rámci tohoto projektu spolupracuje od roku 2001 s Ministerstvem zdravotnictví ČR a společností STEM/MARK, a.s. na lokalizaci metodiky měření kvality zdravotní péče prostřednictvím systematického monitoringu osmi pickerovských dimenzí kvality/spokojenosti pacientů. Při měření kvality zdravotní péče spolupracuje také s některými kraji a krajskými zdravotními rady. V současné době realizuje podobný výzkum např. ve všech oblastních nemocnicích Středočeského kraje. Je spoluautorem publikace Strategický marketing zdravotnických zařízení a metodické příručky Kvalita Očima Pacientů. Společnost STEM/MARK STEM/MARK je společností zkušených odborníků v marketingovém výzkumu, kteří se řídí přesvědčením, že kvalitní výzkum musí být dialog: Dialog mezi námi a klientem a dialog s našimi respondenty otevírají cestu k dobrému výzkumu. Dobrý výzkum je předpokladem úspěšného dialogu našeho klienta s jeho zákazníky. Nejlepší služby se rodí z otevřeného dialogu lidí. Marketingový výzkum je dialog. V letošním roce STEM/MARK vstoupí do dvanáctého roku existence. Během této doby jsme se stali jednou z předních společností v oblasti marketingového výzkumu na českém trhu. Poskytujeme služby na vysoké profesionální úrovni, prověřené na několika úrovních společnosti nezávislými orgány české asociace agentur pro výzkum trhu SIMAR a odpovídající standardům světové profesní organizace ESOMAR. Výzkumné série, rozsáhlý archiv dat pořízených ve vlastní režii a znalost prostředí nám umožňují znát odpovědi na některé otázky ještě dříve, než nám je klienti položí. Pomáháme zákazníkům správně porozumět výsledkům výzkumu a zvolit optimální marketingovou strategii vedoucí k úspěchu a k dosažení jejich cílů. Tím podporujeme jejich růst a zlepšování pozice na trhu. STEM/MARK, a.s. Na Hrázi 17/176, Praha 8 Web: IČO: , DIČ: CZ RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 12

13 Parametry projektu Detaily terénního šetření Celkový počet sebraných dotazníků: Termín anketního šetření: říjen 2006 Vážení dat Sebraná data za nemocnici byla převážena na skutečný počet pacientů v rámci jednotlivých lůžkových oddělení nemocnice, který byl dodán FN Plzeň. Zpracování metodou vážení četností zajišťuje maximální reprezentativitu výsledků. Za obecně přijatelný se považuje rozsah vah v rozmezí mezi 0,3-3,0. V datovém souboru se rozsah vah pohybuje mezi 0,5 1,6; což indikuje velmi dobrou shodu sebraných dat a celého souboru pacientů. Histogram rozložení vah je na straně 15. Poznámky ke zpracování Dotazník byl předkládán rovněž na Dětské klinice Fakultní nemocnice Plzeň. Vzhledem k tomu, že dotazník byl dosud využíván k hodnocení kvality výhradně dospělých pacientů, uvádíme zpracování z Dětské kliniky ve zvláštní kapitole. Do výsledků nebylo zahrnuto také oddělení neonatologické. Oddělení, kde návratnost nedosáhla alespoň 20 dotazníků, byly zařazeny do celkového hodnocení, ale samostatně zpracovány nebyly. Jedná se o Kliniku pracovního lékařství, Psychiatrii B a Onkologické a radioterapeutické oddělení C. Ze stejného důvodu byla hodnocena Infekční klinika jako celek a nikoliv po stanicích EIIA, EIIB a IsA. Počty získaných odpovědí v jedn. odděleních ZÁKLAD: Všichni respondenti, n= 3012 Gynekolog.-porod.klinikaGIIA Chirurgické oddělení C Chirurgická klinika A I. Interní klinika C Chirurgická klinika C Neurologická klinika B Urologická klinika A Gynekolog.-porod.klinika GIIB Oční klinika Hematoonkologické oddělení Oddělení klinické farmakologie Onkolog. a radioterap. oddělení B Chirurgické oddělení A Klinika KOTPÚ B (ortopedie) Novorozenecké oddělení Gynekolog.-porod. Klinika GIB Onkolog. a radioterap. oddělení A Interní oddělení A I.interní klinika B I. Interní klinika D Interní oddělení C Gynekol.- porod. oddělení lůžka ORL klinika A Klinika KOTPÚ A (ortopedie) Oddělení kardiochirurgie Neurologie detaš. prac. I.interní klinika A Urologická klinika B Dermatovenerologická klinika B Oddělení rehabilitace Odd. plastické chirurgie Chirurgická klinika B Chirurgická klinika F Klinika KOTPÚ C (ortopedie) Chirurgické oddělení B ORL klinika B II.interní klinika 2.p. Chirurgická klinika E ORL klinika C, detaš. Klinika TRN B (plicní) Interní oddělení B II. Interní klinika 3 p. Dermatovenerologická klinika A II. Interní klinika 1.p. Dětská klinika Stomatologická klinika Neurochirurgické oddělení B Klinika TRN A (plicní) Neurochirurgické oddělení A Infekční klinika EIIB Gynekolog.-porod.klinika GIA Klinika pracov.lékařství Infekční klinika EIIA Neonatologické oddělení Onkolog. a radioterap. oddělení C Infekční klinika IsA Psychiatrická klinika B ZDROJ: STEM/MARK, Kvalita péče očima pacientů FN Plzeň, říjen RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 13

14 Dimenze kvality péče opoždění péče jako zdroj nespokojenosti nemocných zpoždění jsou drahá i v potenciálních nákladech za sníženou spokojenost pacientů a ve vedlejších klinických výsledcích pocit anonymity a ztráta identity v nemocnici potřeba být léčen s úctou a respektem obavy z nemoci a z ovlivnění života léčbou potřeba být informován a být zahrnut do lékařského rozhodování o léčbě kompetence a schopnosti poskytovatelů péče z pohledu pacienta uspořádání klinické péče, pomocných služeb a péči první linie, komunikace a vzdělávání poskytnutí informací o klinickém stavu, vývoji a prognóze informace, jak se chovat po propuštění ze zdravotnického zařízení fyzická péče je jednou z nejzákladnějších služeb, kterou poskytovatelé zdravotnických služeb mohou poskytnout z pohledu pacienta pocit strachu z melancholického vybavení nemocnice oceňována je čistota, pohodlí a příjemné prostředí a zmírnění strachu a úzkosti strach a úzkost může oslabovat stejně jako fyzické účinky úzkost z nemoci a strach z možných důsledku a dlouhodobých prognóz obavy z účinku nemoci na schopnost postarat se o sebe obavy z účinku nemoci na rodinný příjem a přátel rodinní příslušníci a nejbližší přátelé jako sociální a citová podpora obavy z vlivu nemoci na přátele a rodinu neznalost, jak sledovat nebezpečné signály, jak užívat léky Poznámka: Na základě předchozích výzkumů se ukázalo, že pacient již při vyplnění v nemocnici dokáže poměrně věrohodně popsat průběh propuštění, neboť v okamžiku vyplňování dotazníku již propouštěcí procedury běží. RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 14

15 Hodnocení spokojenosti Spokojenost podle dimenzí Dimenze kvality péče jsou tématicky definované oblasti péče o pacienta. Každou dimenzi sytí 3 10 škálových otázek dotazníku. Spokojenost pacientů s poskytovanou péčí v jednotlivých dimenzích vyjadřuje, na kolik procent byl pacient během svého pobytu spokojen s poskytnutou péčí, a to ve vybraných ukazatelích, které sytí jednotlivé dimenze. Souhrnná spokojenost Souhrnná spokojenost pacientů s poskytovanou péčí vyjadřuje, na kolik procent byl pacient během svého pobytu spokojen s nemocniční péčí, a to souhrnně pro všechny sledované ukazatele. Spokojenost podle jednotlivých oddělení Hodnocení pacientů jednotlivých oddělení byla srovnána s průměrným hodnocením všech ostatních oddělení. Následující grafy ukazují jednak průměrnou spokojenost pacientů (v grafu znázorněno kolečkem) a jednak 95% interval spolehlivosti okolo této hodnoty (v grafu znázorněno úsečkou). Šířka intervalu spolehlivosti je ovlivněna počtem odpovědí a jednotností pacientů v jejich odpovědích. Čím více odpovědí a čím větší shoda v názorech pacientů, tím užší je tento interval. Statisticky významné odchylky jsou v grafech a v tabulkách vyznačeny barevně. Červeně jsou vyznačeny významné odchylky směrem nahoru (významně lepší výsledek v souhrnné spokojenosti pacientů daného oddělení) a významné odchylky směrem dolů jsou vyznačeny modře (významně horší výsledek v souhrnné spokojenosti pacientů daného oddělení). Spokojenost s jednotlivými indikátory Tabulky shrnují rozdíly ve spokojenosti s jednotlivými indikátory podle oddělení. Pro porovnání průměrného hodnocení na jednotlivých odděleních s průměrem za všechny ostatní oddělení byl využit dvou výběrový T-test (Independent T-test). Statisticky významné rozdíly byly testovány pro hladinu p=0,05. Odchylky směrem nahoru jsou v tabulkách zaznamenány znaménkem + a vyznačeny červeně, směrem dolů znaménkem - a modře. RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 15

16 Struktura vzorku pacientů Demografická struktura pacientů ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=2308 V souboru pacientů převažují ženy. Ve fakultní nemocnici v Plzni byla ve sledovaném období sebrána data v této struktuře: 56 % žen a 44 % mužů. Do 30 let 16 Zhruba 3/5 respondentů jsou starší než 50 let. Nejsilnější zastoupení pacientů je ve věkové kategorii let let 25 Věk let 41 Nad 70 let 18 Pohlaví Muž Žena Základní bez vyučení 13 Vzdělání Vyučení bez maturity Maturita VŠ 11 0% 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Kvalita péče očima pacientů FN Plzeň, říjen 2006 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 16

17 Byl/a jste v této nemocnici, kde právě ležíte, hospitalizován/a plánovaně nebo jako akutní případ? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n= 2308 Plánované přijetí k hospitalizaci výrazně převažuje nad urgentním příjmem (57 % vs 33 %). Neplánovaně, jako akutní případ 33 Čekací doba na přijetí do nemocnice u pacientů s plánovaným příjmem není obvykle delší než jeden měsíc. Plánovaně, byl(a) jstem objednán(a) předem Byl(a) jsem převezen(a) odjinud 4 57 Většina pacientů, jejichž čekací doba na přijetí byla do jednoho měsíce nebo do půl roku, považuje tuto dobu za adekvátní vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo byla přijata dříve než předpokládala. Neuvedeno 6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Kvalita péče očima pacientů FN Plzeň, říjen 2006 Čekací doba na přijetí do nemocnice ZÁKLAD: Všichni respondenti, jejichž příjem byl předem plánován, n=1408 Nečekala(a) jsem dny 6 Do jednoho týdne 16 Do jednoho měsíce 27 Hodnocení zdravotního stavu vzhledem k čekací době na přijetí do nemocnice ZÁKLAD: Všichni respondenti, jejichž příjem byl předem plánován, n= % 90% 80% 70% 60% 50% Nevím Byl(a) jsem přijat(a) dříve, než jsem předpokládal(a) Tak akorát Přiliš dlouhá Do půl roku 16 Do roka Do dvou let Více než dva roky Nevím % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Kvalita péče očima pacientů FN Plzeň, říjen % 30% 20% 10% 0% Nečekal(a) jsem 2-3 dny Do jednoho týdne ZDROJ: STEM/MARK, Kvalita péče očima pacientů FN Plzeň, říjen Do jednoho měsíce Do půl roku Více než půl roku RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 17

18 SOUHRNNÁ SPOKOJENOST

19 SOUHRNNÁ SPOKOJENOST Spokojenost s nemocniční péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele

20 Souhrnná spokojenost Souhrnná spokojenost pacientů s poskytovanou péčí vyjadřuje, na kolik procent byl pacient během svého pobytu spokojen s nemocniční péčí, a to souhrnně pro všechny sledované ukazatele a podle jednotlivých oddělení. Výzkum prokázal, že kvalita péče ve Fakultní nemocnici v Plzni je na vysoké úrovni. Souhrnná spokojenost za celou nemocnici dosahuje 81 %. Celkovou spokojenost podporuje i fakt, že naprostá většina pacientů (99 %) by FN v Plzni doporučila svým přátelům nebo rodině. Nejvyšší souhrnná spokojenost, vyšší než celkový průměr, je na odděleních: Klinika TRN B (plicní) - statistické významné Oční klinika statistické významné Hematoonkologické oddělení statistické významné Dermatovenerologická klinika A statistické významné Oddělení plastické chirurgie statistické významné Chirurgické oddělení A statistické významné Klinika TRN B (plicní) statistické významné Neurologická klinika B statisticky významné ORL klinika A Naopak nejnižší souhrnnou spokojenost ve srovnání s průměrem za celou nemocnici, ačkoliv stále vysokou spokojenost, lze zaznamenat na těchto odděleních: Gynekologicko-porodnická klinika GIIA statistické významné ORL klinika C detaš. statistické významné Neurchirurgické oddělení A statistické významné I. Interní klinika B statistické významné Chirurgické oddělení C statistické významné RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 20

21 Souhrnná spokojenost podle jednotlivých oddělení - 1. ZÁKLAD: Respondenti na jednotlivých odděleních Klinika TRN B (plicní) Oční klinika Hematoonkologické oddělení Dermatovenerolog. klinika A Odd. plastické chirurgie Chirurgické oddělení A Klinika TRN A (plicní) Neurologická klinika B Interní oddělení A ORL klinika A II. Interní klinika 3 p. Neurologie detaš. prac. Chirurgická klinika B I. Interní klinika D Chirurgická klinika A Infekční klinika EIIA, EIIB, IsA Odd. klinické farmakologie Urologická klinika B Gynekolog.-porod.klinika GIB Neurochirurgické oddělení B Stomatologická klinika Chirurgické oddělení B Oddělení rehabilitace Oddělení kardiochirurgie Interní oddělení C (n=30) (n=73) (n=38) (n=21) (n=31) (n=61) (n=37) (n=49) (n=32) (n=52) (n=27) (n=33) (n=23) (n=70) (n=61) (n=58) (n=38) (n=54) (n=59) (n=27) (n=18) (n=23) (n=25) (n=25) (n=33) 92,7 91,6 90,3 88,4 88,1 87,0 86,7 86,7 85,1 84,8 84,8 84,6 84,4 83,9 83,8 83,8 83,7 83,7 83,4 83,2 83,1 82,8 82,8 82,7 82,3 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 21

22 Souhrnná spokojenost podle jednotlivých oddělení - 2. ZÁKLAD: Respondenti na jednotlivých odděleních Urologická klinika A II. Interní klinika 1.p. Onkolog. a radioterap. odd. B I. Interní klinika C Dermatovenerolog. klinika B Klinika KOTPÚ C (ortopedie) Gynekolog.-porod.klinika GIIB Interní oddělení B Klinika KOTPÚ A (ortopedie) ORL klinika B I.interní klinika A Chirurgická klinika C Gynekolog.-porod.klinika GIA Gynekol.- porod. Odd. lůžka II.interní klinika 2.p. Klinika KOTPÚ B (ortopedie) Onkolog. a radioterap. Odd. A Chirurgická klinika F Novorozenecké oddělení Chirurgické oddělení C Chirurgická klinika E I.interní klinika B Neurochirurgické oddělení A ORL klinika C. detaš. Gynekolog.-porod.klinika GIIA (n=36) (n=28) (n=33) (n=64) (n=23) (n=34) (n=46) (n=24) (n=46) (n=20) (n=39) (n=70) (n=18) (n=65) (n=38) (n=64) (n=34) (n=36) (n=33) (n=70) (n=30) (n=58) (n=28) (n=19) (n=114) 81,8 81,8 81,4 81,3 81,2 80,8 80,6 80,6 80,5 80,2 80,1 79,4 79,2 78,9 78,9 78,8 78,2 77,9 77,6 77,1 76,1 74,3 68,5 68,1 67,6 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 22

23 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH

24 Spokojenost pacientů v jednotlivých dimenzích Tato kapitola se zabývá jednotlivými dimenzemi kvality péče, jednak v rámci celé nemocnice a jednak v rámci jednotlivých oddělení. Dimenze představují tématicky definované oblasti péče o pacienta sycené jednotlivými indikátory (otázkami). Spokojenost pacientů s poskytovanou péčí v jednotlivých dimenzích vyjadřuje, na kolik procent byl pacient během svého pobytu spokojen s poskytnutou péčí, a to ve vybraných indikátorech, které sytí jednotlivé dimenze. I v případě jednotlivých dimenzí podílejících se na souhrnné spokojenosti je celková spokojenost pacientů vysoká. U všech dimenzí s výjimkou Citové opory a Tělesného pohodlí přesahuje spokojenost hranici 80 %. Z hlediska celkového hodnocení FN v Plzni je spokojenost pacientů vůbec nejvyšší v dimenzích zapojení rodiny a propuštění a. Vyšší než průměrná spokojenost je rovněž s přijetím do nemocnice a s respektem, ohledem a úctou. Naopak mírně nižší spokojenost oproti průměru (celkově se však stále jedná o vysokou spokojenost) vyjadřují pacienti s tělesným pohodlím a citovou oporou. Následující graf ukazuje spokojenost pacientů v jednotlivých dimenzích za celou nemocnici. Další části kapitoly postupně analyzují jednotlivé dimenze na jedné straně podle podílu jednotlivých indikátorů na sycení dané dimenze, na straně druhé podle hodnocení dané dimenze v jednotlivých oddělení. RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 24

25 Spokojenost v rámci všech dotazovaných oddělení FN Plzeň (n=2094) 81,4 91,1 pokračování péče 88,7 83,4 81,6 integrace péče 81,0 80,9 77,2 76,9 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 25

26 Otázky sytící dimenzi: Byl termín Vašeho přijetí nemocnicí změněn? Jak dlouhá Vám připadala doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu? Zhoršily se Vaše zdravotní potíže během čekání na přijetí do nemocnice? Jak na Vás působil první kontakt s nemocnicí (na pohotovosti, na příjmu apod.)? Dostal/a jste během přijetí dostatek informací o svém zdravotním stavu a dalším průběhu Vaší léčby? Jak dlouho jste při příjmu do nemocnice čekal/a na uložení na lůžko? Jak byste oznámkoval/a organizaci a plynulost Vašeho přijetí do nemocnice?

27 V rámci dimenze přijetí do nemocnice, jsou nejlépe hodnoceny indikátory, tj. otázky nejvíce sytící danou dimenzi: Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu Dodržení termínu přijetí Vývoj zdravotních potíží během čekání na přijetí do nemocnice (tj. během čekání na přijetí se zdravotní potíže nezhoršily) Mezi indikátory s nižší celkovou spokojeností se řadí: Organizaci a plynulost přijetí do nemocnice S dimenzí přijetí do nemocnice byli statisticky významně spokojenější pacienti z oddělení : Klinika TRN B (plicní) statistické významné Hematoonkologické oddělení statistické významné Dermotevenerologická klinika A statistické významné Oční klinika statistické významné Klinika TRN A (plicní) statistické významné Oddělení plastické chirurgie statistické významné Urologická klinika B statistické významné Oddělení klinické farmakologie statistické významné Interní oddělení A Oddělení, ve kterých je prokazatelně nižší spokojenost s přijetím do nemocnice, jsou : Klinika KTPÚ C (ortopedie) statistické významné Chirurgická klinika E statistické významné Gynekologicko-porodnická klinika GIIA statistické významné Klinika KOTPÚ A (ortopedie) statistické významné Chirurgická klinika C statistické významné Neurochirurgické oddělení A statistické významné Chirurgická klinika F statistické významné RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 27

28 - otázky sytící dimenzi (n=2070) 83,4 Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu 94,0 Dodržení termínu přijetí 92,8 Zhoršení zdravotních potíže během čekání na přijetí do nemocnice 91,6 Doba čekání na uložení na lůžko 86,3 Dostatek informací o zdravotním stavu a dalším průběhu léčby 83,0 Dojem z prvního kontaktu s nemocnicí 81,0 Organizace a plynulost přijetí do nemocnice 69,7 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 28

29 podle jednotlivých oddělení - 1. ZÁKLAD: Respondenti na jednotlivých odděleních Klinika TRN B (plicní) Hematoonkologické oddělení Dermatovenerolog. klinika A Oční klinika Klinika TRN A (plicní) Odd. plastické chirurgie Urologická klinika B Odd. klinické farmakologie Interní oddělení A Stomatologická klinika II. Interní klinika 1.p. Oddělení kardiochirurgie Chirurgické oddělení A Onkolog. a radioterap. odd. B Oddělení rehabilitace Urologická klinika A ORL klinika A II. Interní klinika 3 p. Dermatovenerolog. klinika B Gynekol.- porod. Odd. lůžka Chirurgické oddělení B Novorozenecké oddělení Interní oddělení C ORL klinika B Neurologická klinika B (n=30) (n=38) (n=21) (n=73) (n=37) (n=31) (n=54) (n=38) (n=32) (n=18) (n=28) (n=25) (n=61) (n=33) (n=25) (n=36) (n=52) (n=27) (n=23) (n=65) (n=23) (n=33) (n=33) (n=20) (n=49) 96,2 94,1 94,0 93,5 93,3 92,8 92,1 91,8 90,3 89,4 89,0 88,3 87,6 87,3 87,0 87,0 86,9 86,9 86,4 86,3 86,3 86,1 85,7 85,6 85,2 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 29

30 podle jednotlivých oddělení - 2. ZÁKLAD: Respondenti na jednotlivých odděleních II.interní klinika 2.p. Neurologie detaš. prac. Gynekolog.-porod.klinika GIIB I.interní klinika A I. Interní klinika D Neurochirurgické oddělení B Gynekolog.-porod.klinika GIB Interní oddělení B Klinika KOTPÚ B (ortopedie) I. Interní klinika C Gynekolog.-porod.klinika GIA Chirurgická klinika B Chirurgické oddělení C I.interní klinika B Infekční klinika EIIA, EIIB, IsA ORL klinika C. detaš. Chirurgická klinika A Onkolog. a radioterap. Odd. A Chirurgická klinika F Neurochirurgické oddělení A Chirurgická klinika C Klinika KOTPÚ A (ortopedie) Gynekolog.-porod.klinika GIIA Chirurgická klinika E Klinika KOTPÚ C (ortopedie) (n=38) (n=33) (n=46) (n=39) (n=70) (n=27) (n=59) (n=24) (n=64) (n=64) (n=18) (n=23) (n=70) (n=58) (n=58) (n=19) (n=61) (n=34) (n=36) (n=28) (n=70) (n=46) (n=114) (n=30) (n=34) 84,6 84,3 83,9 83,9 83,5 83,5 83,4 81,6 80,9 80,8 80,8 80,6 80,5 80,2 79,9 77,6 76,3 75,8 74,6 74,0 73,9 73,9 73,4 70,5 69,2 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 30

31 Otázky sytící dimenzi: Znal/a jste svého ošetřujícího lékaře? Hovořil před Vámi lékař tak, jako byste nebyl/a přítomen/a? Hovořila před Vámi zdravotní sestra tak, jako byste nebyl/a přítomen/a? Měl/a jste důvěru ke zdravotním sestrám, které Vás ošetřovaly? Chtěl/a jste být více zapojen/a do rozhodování o své léčbě? Cítíte celkově, že jste byl/a léčen/a s úctou a respektem?

32 Respekt, ohled a úcta V rámci dimenze respekt, ohled a úcta, jsou nejlépe hodnoceny následujícími indikátory související s komunikací a respektem ze strany zdravotnického personálu: Způsob komunikace před pacientem ze strany sestry Způsob komunikace před pacientem ze strany lékaře Mezi indikátory sytící tuto dimenzi slaběji patří: Znalost ošetřujícího lékaře Potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě Oddělení, ve kterém je statisticky významně vyšší spokojenost s respektováním a zapojením pacienta do léčby: Hematoonkologické oddělení statistické významné Klinika TRN B (plicní) statistické významné Neurologická klinika B statistické významné II. Interní klinika 3.p. Oční klinika statistické významné Infekční klinika EIIA, EIIB, IsA Oddělení, ve kterých je statisticky významně nižší spokojenost s respektem vůči pacientovi jsou: ORL klinika C detaš. statistické významné Neurochirurgické oddělení A statistické významné I. Interní klinika B statistické významné Gynekologicko-porodnická klinika GIIA statistické významné Chirurgická klinika E statistické významné RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 32

33 Respekt, ohled a úcta - otázky sytící dimenzi (n=2089) 81,6 Způsob komunikace před pacientem ze strany sestry 91,0 Způsob komunikace před pacientem ze strany lékaře 88,5 Úcta a respekt ze strany zdravotnického personálu 84,1 Důvěra k ošetřujícím sestrám 83,5 Potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě 74,2 Znalost ošetřujícího lékaře 68,9 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 33

34 Respekt, ohled a úcta podle jednotlivých oddělení - 1. ZÁKLAD: Respondenti na jednotlivých odděleních Hematoonkologické oddělení Klinika TRN B (plicní) Neurologická klinika B II. Interní klinika 3 p. Oční klinika Interní oddělení B Infekční klinika EIIA, EIIB, IsA Klinika KOTPÚ A (ortopedie) Odd. klinické farmakologie Chirurgické oddělení A Klinika TRN A (plicní) Dermatovenerolog. klinika A Neurologie detaš. prac. ORL klinika A Odd. plastické chirurgie Chirurgická klinika B Neurochirurgické oddělení B Klinika KOTPÚ C (ortopedie) Gynekol.- porod. Odd. lůžka Urologická klinika B I.interní klinika A Interní oddělení A I. Interní klinika D Gynekolog.-porod.klinika GIB Chirurgické oddělení B (n=38) (n=30) (n=49) (n=27) (n=73) (n=24) (n=58) (n=46) (n=38) (n=61) (n=37) (n=21) (n=33) (n=52) (n=31) (n=23) (n=27) (n=34) (n=65) (n=54) (n=39) (n=32) (n=70) (n=59) (n=23) 94,8 92,2 90,9 88,7 87,9 87,9 86,6 86,6 86,3 86,0 85,8 85,7 85,7 85,2 85,2 85,1 85,0 84,9 84,4 84,3 83,9 83,9 83,8 83,6 83,3 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 34

35 Respekt, ohled a úcta podle jednotlivých oddělení - 2. ZÁKLAD: Respondenti na jednotlivých odděleních Oddělení rehabilitace Interní oddělení C Gynekolog.-porod.klinika GIA Chirurgická klinika A Gynekolog.-porod.klinika GIIB Onkolog. a radioterap. Odd. A Urologická klinika A Klinika KOTPÚ B (ortopedie) Dermatovenerolog. klinika B Chirurgické oddělení C Onkolog. a radioterap. odd. B Chirurgická klinika C ORL klinika B Chirurgická klinika F II.interní klinika 2.p. Novorozenecké oddělení Stomatologická klinika Oddělení kardiochirurgie I. Interní klinika C II. Interní klinika 1.p. Chirurgická klinika E Gynekolog.-porod.klinika GIIA I.interní klinika B Neurochirurgické oddělení A ORL klinika C. detaš. (n=25) (n=33) (n=18) (n=61) (n=46) (n=34) (n=36) (n=64) (n=23) (n=70) (n=33) (n=70) (n=20) (n=36) (n=38) (n=33) (n=18) (n=25) (n=64) (n=28) (n=30) (n=114) (n=58) (n=28) (n=19) 83,0 82,5 82,0 81,9 81,9 81,4 80,7 80,5 79,5 79,5 78,3 78,2 78,0 77,9 77,9 77,7 77,4 77,3 77,0 75,5 71,1 70,5 69,3 66,4 65,6 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 35

36 Otázky sytící dimenzi: Stalo se Vám, že jste dostal/a během pobytu v nemocnici od zdravotnického personálu (lékařů, sester) protichůdné informace? Vyhovovala Vám dosažitelnost zdravotnického personálu v nemocnici? Měl/a jste dostatek soukromí, když s Vámi lékař probíral Váš zdravotní stav nebo léčbu? Měl/a jste dostatek soukromí během vyšetření nebo léčby? Jak jste byl/a celkově spokojen/a s rychlostí, s jakou Vám personál poskytl pomoc, když jste ji potřeboval/a? Pokud jste byl/a předem informován/a o vyšetření či zákroku, který jste měl/a podstoupit, stalo se, že jeho termín nebyl dodržen? Jak byste celkově ohodnotil/a péči, která Vám zde byla poskytnuta?

37 Indikátory, které dimenzi koordinace a sytí nejvíce, jsou : Kontinuita předávání informací ze strany zdravotnického personálu Změna termínu dohodnutého vyšetření či zákroku Mezi indikátory dimenze koordinace a, se kterými jsou pacienti v rámci dimenze méně spokojeni, se řadí: Celkové hodnocení péče Mezi oddělení, ve kterých je spokojenost s koordinací péče o pacienta významně vyšší vyšší než průměr, patří: Klinika TRN B (plicní) statistické významné Oční klinika statistické významné Dermatovenerologická klinika A statistické významné Chirurgické oddělení A statistické významné Oddělení plastické chirurgie statistické významné ORL klinika A statistické významné Hematoonkologické oddělení statistické významné Chirurgická klinika A statistické významné Infekční klinika EIIA, EIIB, IsA Gynekologicko-porodnická klinika GIB Mezi oddělení, ve kterých je spokojenost s koordinací péče o pacienta významně nižší než průměr, patří: Gynekologicko-porodnická klinika GIIA statistické významné Neurochirurgické oddělení A statistické významné I. Interní klinika B statistické významné RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s., 2006 Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2006 strana 37

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2009 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Hodnocení kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava 2009 Leden 2010 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci se STEM/MARK,

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2008 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů- Nemocnice Znojmo Listopad 2011/ Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl Měření kvality zdravotní lůžkové v nemocnicích Libereckého kraje Prosinec 2011/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava - AMBULANCE Leden 2010 / Závěrečná zpráva / PUBLIC / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1.

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9a Při jednání s klientem

Více

Zdravotní služby v ČR očima pacientů. RNDr. Tomáš Raiter Institut veřejné diskuse, Praha 25. 4. 2012

Zdravotní služby v ČR očima pacientů. RNDr. Tomáš Raiter Institut veřejné diskuse, Praha 25. 4. 2012 Zdravotní služby v ČR očima pacientů RNDr. Tomáš Raiter Institut veřejné diskuse, Praha 25. 4. 2012 Problémy v nastavení zdravotnického trhu 1/ Slabá pozice spotřebitele 2/ Slabá motivace poskytovatele

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

PŘEHLED VYBRANÝCH ZJIŠTĚNÍ DOTAZNÍK PRO ABSOLVENTY POBYTŮ ERASMUS 2004-2012

PŘEHLED VYBRANÝCH ZJIŠTĚNÍ DOTAZNÍK PRO ABSOLVENTY POBYTŮ ERASMUS 2004-2012 PŘEHLED VYBRANÝCH ZJIŠTĚNÍ DOTAZNÍK PRO ABSOLVENTY POBYTŮ ERASMUS 2004-2012 Úvod Zpráva přibližuje hlavní zjištění z dotazníkového šetření mezi absolventy studijních pobytů a pracovních stáží. Dům zahraniční

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Shrnující zpráva ze sociologického výzkumu NEJDEK

Shrnující zpráva ze sociologického výzkumu NEJDEK UNIVERSITAS, s.r.o. Borovská 1425, 190 16 Praha 9 Tel.: 281972182 www.universitas.cz IČO: 274 17 719 Sociální služby: Potřeby a názory občanů v Karlovarském kraji 2007 Shrnující zpráva ze sociologického

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby 40 Pečovatelská služba Poskytovatel: Nová Belaria, o.s. Žimrovická 663 747 41 Hradec nad Moravicí Kontakt: Statutární zástupci: Dagmar Bielská předseda sdružení

Více

Metodika testování navazujících evidencí

Metodika testování navazujících evidencí Metodika testování navazujících evidencí Základní metodický dokument k testování navazujících evidencí Centrálního depozitáře cenných papírů Verze: 3.0 Datum: 13.5.2010 Strana 1 (celkem 10) Úvod 1.1. Cíl

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Předmětem signální zprávy o průběhu realizace projektu

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů,

Více

Podávání, evidence a vyřizování stížností

Podávání, evidence a vyřizování stížností VNITŘNÍ PRAVIDLA: Podávání, evidence a vyřizování stížností Evidenční číslo: VP 7a MÚSS Plzeň Jméno a příjmení Funkce / útvar Podpis Zpracoval: Bc. Eva Žípková Mgr. Věra Kotrbatá Sociální pracovnice DZR

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče CQS - CZECH ASSOCIATION FOR QUALITY CERTIFICATION SECRETARIAT: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305 tel.: +420 286 019 533, +420 286 019 534 e-mail: jolsanska@cqs.cz, vfiliac@ezu.cz

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

11. Působení stážistů a dobrovolníků

11. Působení stážistů a dobrovolníků 11. Působení stážistů a dobrovolníků Označení dokumentu Vlastník: Mgr. Pavel Říčan Datum: 30. 10. 2011 Připomínkoval: Management Datum: 20. 12. 2012 Vydal: Mgr. Anna Šimonová Datum: 01. 01. 2013 Podpis:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Spektrum, s.r.o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů, vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém

Více

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče Evidenční číslo: datum: SMLOUVA Uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené strany tuto smlouvu: Jméno a příjmení: bytem: narozen: (dále jen uživatel ) na straně jedné a Ruprechtický farní spolek Sídlem:

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME

Více

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Předkládá: Mgr. Petra Houšková Vypracoval: Mgr. Petra Houšková Bc.

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům týdenního stacionáře

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům týdenního stacionáře Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům týdenního stacionáře A) Obecná ustanovení 1. Denní a týdenní stacionář Klíček poskytuje svým uživatelům fakultativní služby, které

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života Ad hoc modul 2010 bude šetřen na 1. vlně (resp. podle čtvrtletí zařazení sčítacího obvodu) v domácnosti ve všech čtvrtletích

Více

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami Částka 16 Ročník 2001 Vydáno dne 5. října 2001 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami 13. Úřední sdělení České národní

Více

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 12.6. 2001 na základě žádosti o povolení výjimky ze dne 8.6. 2001, č.j. 15692/01, podle 6 odst. 1 zákona

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

CÍL 15: INTEGROVANÝ ZDRAVOTNICKÝ SEKTOR

CÍL 15: INTEGROVANÝ ZDRAVOTNICKÝ SEKTOR CÍL 15: INTEGROVANÝ ZDRAVOTNICKÝ SEKTOR DO ROKU 2010 ZAJISTIT LEPŠÍ PŘÍSTUP K ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI, KTERÁ JE ORIENTOVÁNA NA RODINU A NA MÍSTNÍ SPOLEČENSTVÍ A OPÍRÁ SE O FLEXIBILNÍ A VHODNĚ REAGUJÍCÍ

Více

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií Lenka Gutová Současnost nemocnice 2012 Vojenská Fakultní Nemocnice v Praze - 8 klinik a 21 odborných oddělení Léčebné zařízení Armády ČR - výcvik

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 10. 3.

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Služba: Denní stacionáře Aktualizace:

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle úst. 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V Zastoupené:

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

17 Vnitřní předpis. Domov pro seniory Havlíčkův Brod. Čl. 1 Úvod. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb.

17 Vnitřní předpis. Domov pro seniory Havlíčkův Brod. Čl. 1 Úvod. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb.cz 17 Vnitřní předpis Zásady pro podávání a vyřizování stížností Čl. 1 Úvod Každý klient Domova pro seniory Havlíčkův Brod

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v České republice z.s. Noclehárna, číslo služby 48

Více

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, Reklamační řád Výrobní společnosti SIR JOSEPH s.r.o., se sídlem Koškova 1766, Turnov, 51101, IČ 46506152, DIČ CZ46506152, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Č.j.: 13877/2013-54. Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem.

Č.j.: 13877/2013-54. Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem. Č.j.: 13877/2013-54 Veřejná zakázka: Zajištění komunikačních aktivit na zvýšení povědomí o Českém systému kvality služeb Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Veřejná zakázka

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské služby Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací jazykový program - angličtina v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích O D Ů V O D N Ě N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Dokument slouží ke správnému zpracování odůvodnění veřejné zakázky podle ustanovení 86 odst. 2 a 156 ZVZ, ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

Více

Základní škola a Mateřská škola Praha 7 Tusarova 21. Evaluační dotazníkové šetření pro rodičovskou veřejnost

Základní škola a Mateřská škola Praha 7 Tusarova 21. Evaluační dotazníkové šetření pro rodičovskou veřejnost Základní škola a Mateřská škola Praha 7 Tusarova 21 Evaluační dotazníkové šetření pro rodičovskou veřejnost Školní rok 21/211 Evaluační dotazníkové šetření Evaluační dotazník pro rodičovskou veřejnost

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřená podle ustanovení 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osoba v evidenci:. (dále jen pěstoun

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

Královéhradecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Královéhradecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Královéhradeckém kraji 5,2 % 1 a celkový počet dosahoval 15 242 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad tř. Masarykova 119, pracoviště tř. Masarykova 119, PSČ 698 01 Spisová značka: S-MVNM/25558/2015 SÚ Veselí nad Moravou 10.11.2015 Č.j.: MVNM/35255/2015

Více

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Seznam vyzvaných zájemců podle rozdělovníku Ostrava, vypraveno dne: 4. 12. 2014 Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce na zhotovitele stavby Chodníky od ul. Plavební až do Frýdku Zadavatel:

Více

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji , 3P Consulting, s. r. o., Římská 2, 20 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Ústavní sociální služby pro osoby s v Moravskoslezském kraji Přehled a charakteristika

Více

Výsledky osvětové kampaně Bezpečnost za volantem péče o zrak

Výsledky osvětové kampaně Bezpečnost za volantem péče o zrak Výsledky osvětové kampaně Bezpečnost za volantem péče o zrak Screening zraku řidičů aneb jak dobře na českých silnicích vidíme Od druhé poloviny dubna do začátku června tohoto roku probíhala na našich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více