Modrá a bílá Nblw lwxk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modrá a bílá Nblw lwxk"

Transkript

1 Září 2012 Zpravodaj pro členy Ţidovské obce Brno Elul-tišri 5773 X. ročník KACHOL VELAVAN Modrá a bílá Nblw lwxk Reformní šabaton v Brně Deset let KVC rabína Federa Vysoké svátky Sukot VOLBY 2012 Zemřel Jicchak Šamir 100. výročí narození Leo Eitingera Jídelníček Programy ROŠ HAŠANA A JOM KIPUR Ţidovský Nový rok, který je povaţován za počátek náboţenského roku, slavíme 1. a 2. tišri. Letos připadá na 17. a 18. září. Je to jediný svátek, který se slaví po dva dny v Izraeli i v diaspoře. Svátek je také nazýván Jom hatrua (den troubení), neboť v tyto dny zní v synagoze troubení na šofar. Jiný název Jom hadin upozorňuje na skutečnost, ţe v tento den jsou velmi spravedliví zapsáni do Knihy ţivota a zlí do Knihy smrti. Osud ostatních zůstává otevřen aţ do Jom kipur. Po deset dnů mezi těmito svátky (Jamim noraim, neboli dny pokání) mají ještě ti, kteří nebyli dosud zapsáni do ţádné z knih, moţnost svůj osud ovlivnit. Sváteční atmosféra v synagoze je na Roš hašana podtrţena tím, ţe svatostánek bývá zahalen bílým parochetem, tóra je oblečena do bílého pláštíku stejně jako muţ, který vede modlitby. Také zboţní Ţidé jsou oděni do šatů bílé barvy. Na Roš hašana je zvykem pojídat jablka s medem na znamení sladkého roku. Den smíření Jom kipur připadá na 10. den měsíce tišri. Tento den je provázen půstem aţ do západu slunce, platí zákaz všech prací stejně jako o šabatu. Tento den je vrcholem Vysokých svátků a deseti dnů pokání, kdy je předchozí pokání kaţdého člověka váţeno na vahách a jeho osud je zapsán a zapečetěn B-hem v Knize ţivota. Do synagogy na Vysoké svátky přicházejí i ti, kteří v průběhu roku cestu do synagogy nacházejí velmi těţce. Dovolte mi tedy, abych jménem redakční rady Kachol velavan nám všem popřála ŠANA TOVA UMETUKA 5773 a dobrý zápis do knihy ţivota Zuzana Prudilová 1

2 OHLÉDNUTÍ REFORMNÍ ŠABATON V BRNĚ Jak bylo avizováno v červencovém KV, srpna 2012 se v Brně poprvé konal reformní šabaton organizovaný kaţdoročně praţskou Bejt Simcha. Lektorsky se podílela Světová unie progresivního judaismu a důstojným způsobem se na organizaci spolupodílela i ŢOB, hlavně poskytnutím zázemí. Počet účastníků se blíţil stovce, většina z Prahy, dále z Liberce, Děčína, Krnova a dalších menších městeček, tři účastníci přijeli z Vídně. Z Brna se účastnilo 12 osob, coţ je v překvapivě dobré shodě s výsledky a analýzou náboţenské ankety (viz příloha k červnovému KV). vývoje v reformním judaismu. Není divu, ţe v relativně mladém hnutí dochází ke změnám. Na konci 19. století byl příklon k reformě totální, hlavně v USA aţ ústup od hebrejštiny a mnohých pravidel. Postupně se to ale umírňovalo. Zejména od 70. let 20. století se většina reformních komunit po světě vracela k tradičnějšímu pojetí v mnoha základních otázkách. Extrémnější komunity jsou v menšině a běţné spíše v USA. Nicméně jsou i oblasti nahlíţené všemi shodně. Na otázku o kremaci a tradičním pohřbu Steve Beck sdělil, ţe přes všechny moţné rozdíly v reformní minulosti i současnosti panuje na kremaci totální shoda. Nikdo o ní nezačíná ani spekulovat, kremace (svobodně přijatá, úrazy či šoa jsou zcela jiné kategorie) je absolutně odmítána jako křiklavý neţidovský způsob zacházení se zemřelým. Synagoga zaplněná účastníky šabatonu (foto Michal Spevák) V pátek večer nechybělo tradiční vítání šabatu a v sobotu tradiční bohosluţba a čtení z Tóry. Naše synagoga byla po dlouhé době zcela zaplněna při běţném náboţenském obřadu. Většina textů byla ve shodě s tradičními sidury, i kdyţ změny se v souladu s některými věroučnými odchylkami také vyskytují. V roli rabína se účastnil Steve Beck z rabínského semináře Hebrew Union College v Jeruzalémě. Pochází z USA, ţije v Izraeli a má zkušenosti z mnoha reformních komunit po celém světě. Kantorsky se spolupodíleli kantor Bejt Simcha Ivan Kohout a pro nás nově ţenský prvek vystudovaná kantorka Sari Ganulin z Izraele. A právě ve zpěvu Sari bylo něco, čeho mohou litovat ti, kteří ji neslyšeli. Barva hlasu a technika přednesu nadchly přítomné. Způsob uchopení běţných modliteb vedl k tomu, ţe jsme všichni ztichli (případně ztuhli) a snad vnímali ve shodě s Davidovým ţalmem, jak se má vítat a oslavovat šabat (chápu, ţe nemusím mluvit za vkus všech, hlavně těch nepřítomných). Na návštěvě boskovické synagogy (foto Michal Spevák) Účastníci mohli vnímat výzvu jedné z cest postavit se proti naší úplné asimilaci a dobrovolnému zániku. Řádky shora vůbec nesledují cíl hodnotit, jaká cesta je lepší a co je optimum pro ŢOB. Pro někoho bylo prostě povznášející vidět pestrost v náboţenské praxi, vycházející z identických zdrojů psané i ústní Tóry, akcentující nebo interpretující však odlišně ty či ony části původní tradice. Mm Sari Ganulin a Steve Beck při sobotní havdale (foto M. Spevák) Kantorka Sari Ganulin (foto Michal Spevák) V sobotu odpoledne probíhaly vzdělávací programy (aktuální paraša, kniha Zohar, vedení bohosluţby, práce rabína v Africe, způsoby, jak být ţidem). Steve Beck se také dotknul PODĚKOVÁNÍ ráda bych brněnské Obci jménem Bejt Simcha i jménem všech účastníků šabatonu poděkovala za vlídné přijetí. Z toho, co jsem mohla od účastníků vyslechnout, se u vás cítili skutečně dobře, oceňovali přátelskou atmosféru, vstřícnost všech zaměstnanců i členů ŢO (a speciálně pana kuchaře.) Ještě jednou mnohokrát děkujeme za pohostinnost. Kateřina Weberová, koordinátorka Bejt Simcha 2

3 DESÁTÉ VÝROČÍ KVC RF Nedělní odpoledne v Klubu rabína Federa Přesně deset let od vzniku Kulturního a vzdělávacího centra rabína Federa (KVC RF), v den, kdy si připomínáme výročí rabínových 137. narozenin, jsme se v neděli 26. srpna sešli na brněnské Ţidovské obci. Jednak jsme si připomněli význam tohoto neobyčejného muţe, který patřil k největším osobnostem náboţenského ţivota naší země, ale také proto, abychom neformálně bilancovali činnost KVC RF za uplynulých deset let a představili naši současnou práci. Poté byla krátce představena současná činnost knihovny, která je stále více vyhledávána. Zaznělo hodnocení webových stránek, jeţ dosahují vysoké návštěvnosti, a poté provedla Alena Mikovcová přítomné výstavkou, která obsahovala archivní dokumenty z let Mezi exponáty byly i transportní lístky našich členů, doklady o odevzdání majetku, školní vysvědčení Škoda, ţe výstavka trvala jen jediný den. Snad najdeme do budoucna způsob, jak zajímavé materiály z našeho archivu prezentovat i ostatním členům. E. Bezdíčková představila novinky na webových stránkách ŢOB Jako host vystoupila paní Vlasta Rut Sidonová, která představila svou knihu Jídelna Šalom a jiné ţidovské povídky. Zvídavým posluchačům přečetla dvě z nich Sci-fi 2005 a Čarodějnice musí zemřít, třetí Souhvězdí Berana přednesla Zuzana Prudilová. Na závěr nechybělo malé pohoštění, hosté si při něm vyměňovali názory; setrvali dlouho, zřejmě si měli co říct. Erika Bezdíčková ZE SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA Představenstvo hlasováním schválilo: záměr prodeje areálu Leitnerova změnu organizačního řádu Agentury JAS navrţenou T. Laušmanem a ve znění upraveném představenstvem organizační strukturu kurzů moderní hebrejštiny ve školním roce 2012/13 ţádost Alţběty Bláhové o umístění do Domu důstojného stáří v Brně - Maloměřicích přijetí M. Schullera z Hodonína za člena ŢOB Z. Prudilová přebírá ocenění od J. Kanarka. (Foto P. Mikovec) V úvodu setkání přijala Zuzana Prudilová z rukou místopředsedy ŢOB Jáchyma Kanárka Pamětní medaili Barucha Jakoba Placzka a Richarda Federa, čímţ byly oceněny její zásluhy nejen o zaloţení KVC RF, ale i za dlouholetou práci při vydávání měsíčníku Kachol Velavan. Představenstvo vzalo na vědomí: program KVC RF v měsíci září přípravu na Vysoké svátky 5773 Roš hašana, Jom Kipur a Sukot přípravu výroční zprávy za rok 2011 přípravu na volební shromáţdění dne zprávu revizní komise o kontrole placení členských příspěvků za rok 2012 program oslav 100. výročí narození Lea Eitingera v Lomnici, podzim 2012 slavnostní uvedení reprezentační publikace Brána spravedlivých konané na Ţidovské radnici v Praze zprávu o aktivitě MÚ Hustopeče, týkající se hustopečského rabína Dr. Böcka pozvánku na 18. letní sportovní hry Hakoach Maccabi v Třebíči ve dnech Představenstvo uloţilo: rabínovi zpracovat podklad pro organizování pohřbů na ţidovském hřbitově T. Laušmanovi zpracovat návrh úpravy směrnice o pouţívání automobilů a na ni navazujícího ceníku dopravy v agentuře JAS PhDr. A. Mikovcová představila nejzajímavější dokumenty. (Foto P. Mikovec) Příští schůze představenstva se bude konat ve čtvrtek dne v 17 hod. 3

4 INFORMACE Vyzýváme členy, kteří doposud neuhradili členské příspěvky, aby tak neprodleně učinili. Členové, kteří roční členský příspěvek nezaplatili, nejsou oprávněni čerpat jakékoliv výhody člena ŢOB. Současně prosíme o identifikaci příspěvků, které byly zaplaceny , a a nebyla u nich uvedena jména plátců ani rodné číslo. Děkujeme VOLBY DO ORGÁNŮ ŢOB A FŢO Opakované oznámení Volební oznámení (o vypsání voleb podle části III čl. 3. Jednacího a volebního řádu ŢOB) Představenstvo ŢOB oznamuje, ţe dne v 10 hod. se bude konat volební shromáţdění Ţidovské obce Brno (ŢOB), na kterém budou voleni: členové představenstva ŢOB v počtu 6 členů členové revizní komise ŢOB v počtu 3 členů zástupci ŢOB do Rady Federace Ţidovských obcí České Republiky (RFŢO) v počtu 3 zástupců zástupce ŢOB do revizní komise RKFŢO v počtu 1 zástupce, a to na volební období od roku 2012 do roku Volební shromáţdění se bude konat v sále ŢOB v přízemí budovy na tř. Kpt. Jaroše 3 v Brně. Představenstvo ŢOB rozhodlo o tom, ţe se nebude konat volba korespondenční. Členové ŢOB, kteří mají zájem kandidovat na členství v těchto orgánech, musí svoje přihlášky ke kandidatuře doručit volební komisi písemně na adresu: Ţidovská obec Brno, sekretariát - volební komise, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno s označením na obálce Volby 2012, s doručením nejpozději do Přihláška kandidatury musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta rok narození adresu trvalého bydliště prohlášení o tom, v jakých volbách kandiduje (ŢOB, FŢO) prohlášení o tom, do jakého orgánu kandiduje (představenstvo, revizní komise apod.) datum a podpis kandidáta Kandidovat můţe kaţdý člen ŢOB, který v den voleb dovrší 18 let věku a není pro tyto volby členem volební nebo mandátové komise. Kandidovat lze souběţně do jednoho libovolného orgánu ŢOB a jednoho libovolného orgánu FŢO. Kandidovat souběţně nelze do obou orgánů ŢOB nebo obou orgánů FŢO. Ing. Pavel Fried, předseda ŢOB OBNOVENÝ DÁMSKÝ KLUB Ráda bych zhruba od poloviny října obnovila setkávání místního dámského klubu. Klub by měl navázat na tradici setkávání dam vázaných na naši Obec, kterou jsem zavedla po nástupu do Brna. Několikrát jsme se sešly u kávy a společného studia, avšak akce tehdy neuspěla hlavně kvůli nekvalitnímu zázemí a nedostatku času. Druhý pokus bych proto ráda pořádala pravidelně jednou měsíčně v knihovně ŢOB. Dámy, které by měly zájem se na realizaci věci podílet, a to pomocí se zpracováním studijních materiálů nebo úpravou programu, mě mohou kontaktovat na Za spolupráci předem děkuji a těším se na první setkání, jehoţ termín včas oznámím. Ruth Kučera PODĚKOVÁNÍ ZA DAR OBCI Před časem získala Ţidovská obec Brno od jednoho ze svých členů, který si nepřeje být jmenován, darem nemovitost v centru města Znojma. Velmi si váţíme tohoto, dnes jiţ neobvyklého, projevu soudrţnosti s naší obcí a milému dárci děkujeme. Představenstvo ŽOB BRÁNY SPRAVEDLIVÝCH Ve středu 5. září v 17 hodin se uskuteční v zasedacím sále Ţidovské radnice (3. patro) na Maiselově ulici 18 v Praze 1 slavnostní přivítání reprezentační publikace s názvem Brány spravedlivých. Synagogy Moravy, Slezska a Čech, jejímiţ autory jsou Ludmila Hájková (fotografie) a Jaroslav Klenovský (text a kresby). V důsledku historického vývoje se můţe Česká republika pochlubit značným počtem a kvalitou dochovaných ţidovských památek, mimo jiné zde existuje na 150 synagog různého stáří, architektonického stylu, vyuţití a stupně zachování. O to více překvapí, ţe oproti všem okolním evropským státům u nás dodnes nebyl tento fenomén dosud kniţně zpracován. Břímě vydavatele na sebe vzalo FOTO STUDIO H z Ústí nad Labem s bohatou zkušeností s reprezentačními krajinářskými tituly. Zásadním sponzorem knihy se stal Nadační fond Zecher pro záchranu ţidovských památek zřízený Federací ţidovských obcí v ČR. Pro účely kniţní prezentace autoři vybrali 54 nejhodnotnějších ukázek synagog, především těch, které jsou opravené a veřejnosti přístupné. Česko-anglický text bohatě doplňují kvalitní barevné fotografie a kresby situací a půdorysů synagog na celkem 254 stranách křídového papíru. Cenově dotovaná kniha bude k dispozici jen na omezeném počtu prodejních míst. V případě zájmu 4-6 osob vypraví ŢOB auto, na dopravu účastníci přispějí částkou 100 Kč za osobu. Zájemci se přihlásí do na sekretariátu. SENIORKLUB PO PRÁZDNINÁCH V září se obnoví pravidelná úterní setkání našich seniorů, která se budou tradičně konat vţdy od 14 hodin. Na první schůzce budou všichni zúčastnění přivítáni malým dárkem od Mrtvého moře. Srdečně zveme LUACH NA ROK 5773 můţete zakoupit v pokladně ŢOB za 80 Kč. RÁCHEL A BARAK SELINGEROVI SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA BAR MICVA NAŠEHO SYNA TADEÁŠE NATANAELA SELINGERA. OBŘAD CELEBRUJE RABÍN THOMAS SALAMON Z WESTMINSTER SYNAGOGUE V LONDÝNĚ DNE 13. ŘÍJNA 2012 V 10:30 V SYNAGOZE NA SKOŘEPCE 4

5 SPOLEČENSKÁ KRONIKA NAROZENINY OSLAVÍ Eva Pěnčíková , Michaela Walsbergerová , Gizela Straková , Růţena Svobodová , David Kšica , Petr Fiša , Marta Gottvaldová , Ivana Zapletalová , Ludmila Nesen , Ruth Rossi , Elijah Shai Selinger , Ráchel Michaela Selingerová , Arnošt Goldflam , Helena Nedbalová , Judita Klauberová , Eva Neufeldová , Hana Němečková Ad mea veesrim šana! NAŠE MILÁ KATUŠKO, děkujeme Vám za Vaši péči a obětavost, kterou jste nám věnovala a stále věnujete. Nikdy na to nezapomeneme. Máme Vás rády. Členky Senior klubu ŢOB S radostí oznamujeme, ţe Olga Sapoznikov a Johan Schweigl vstoupili do manţelství. Civilní sňatek s ţidovskými prvky uzavřeli v Bad Tölz. PANÍ RENÉE SKÁLOVÁ zemřela v Praze 26. června ve věku nedoţitých 83 let. Pohřbena byla na Novém ţidovském hřbitově v Praze. ZEMŘELA JUDr. KVĚTENA JANŠOVÁ Po dlouhé a těţké nemoci zemřela naše maminka JUDr. Květena Janšová, roz. Hurwiczová ve věku 86 let. Pohřeb s koncertem z melodií, které měla ráda, se konal v krematoriu města Brna. Děkujeme všem, kteří se posledního rozloučení zúčastnili i za projevenou soustrast. Rády bychom poděkovaly všem pečovatelkám Agentury domácí péče JAS, vedené paní Hanou Špunarovou, za mimořádnou obětavost a trpělivost, se kterou o naši maminku pečovaly. Dcery Alena Mikovcová a Bronislava Novotná ZEMŘELA PANÍ VĚRA DVORSKÁ V hlubokém zármutku oznamujeme, ţe nás opustila naše maminka paní Věra Dvorská ve věku 86 let. Nechť je její duše přijata do svazku ţivých. Synové Jiří a Radko za celou rodinu. ZEMŘEL BÝVALÝ MINISTERSKÝ PŘEDSEDA JICCHAK ŠAMIR Jicchak Šamir, izraelský premiér v letech a podruhé mezi roky , zemřel v sobotu ve věku devadesáti šesti let na Alzheimerovu chorobu, kterou trpěl jiţ od roku Pohřben byl na Herzlově hoře v Jeruzalémě. Prezident Šimon Peres jej ve svém smutečním projevu označil za statečného bojovníka za Izrael, velkého patriota a člověka, jehoţ obrovský přínos bude navţdy vryt do izraelských dějin. Jicchak Šamir, narozený v roce 1915 jako Icchak Jeziernicky v Ruţanech v současném Bělorusku, emigroval do tehdejší Palestiny v roce Oba jeho rodiče, kteří v Evropě zůstali, zahynuli v koncentračních táborech. V Palestině se přidal k podzemnímu hnutí Irgun, po jeho rozpadu působil v organizaci Lechi a mezi lety 1955 a 1965 pracoval pro Mosad. V polovině šedesátých let vstoupil do pravicové straně Cherut, jiţ vedl Monachem Begin a ze které se později zformovala strana Likud. Za tuto stranu byl v roce 1973 poprvé zvolen do Parlamentu a vstoupil do výboru pro zahraniční věci a obranu. O čtyři roky později, po svém znovuzvolení, se stal předsedou Parlamentu. Kdyţ v roce 1980 rezignoval Moše Dajan na svou funkci ministra zahraničních věcí, Šamir zaujal jeho místo. Mezi jeho politické úspěchy patří například implementace mírových dohod s Egyptem, či formální sjednocení Jeruzaléma (1980). Mnozí oceňují i jeho přístup během války v Zálivu, kdy byl ostřelován Tel Aviv raketami typu Scud. Šamir rozkázal, aby byla izraelská armáda v pohotovosti, nicméně dodrţel slib daný Spojeným státům a Izrael zůstal po celou dobu války pasivní. V roce 2001 obdrţel Jicchak Šamir cenu Izraele za celoţivotní dílo a o čtyři roky později se na ţebříčku nejvýznamnějších osobností Izraele umístil na 29. místě. MLÁDEŢ KRAV MAGA A KAPAP Dvě bojová umění, která se vyvíjela v Izraeli, jsou celosvětově známá. Oba styly jsou zaměřené na sebeobranu. Krav maga a kapap se od sebe liší ve svém vývoji, historii a technice. Pochopit rozdíly mezi krav maga a kapap mně pomohl brněnský trenér Miloš Tupý, který na jaře několikrát trénoval i ochranku a členy ŢOB. Mohl byste mi stručně říci, co se skrývá pod pojmem krav maga? Krav maga znamená v hebrejštině boj zblízka. Krav maga je oficiální soubor technik vypracovaných pro sebeobranu a boj zblízka izraelských obranných sil (IDF Israel Defense Forces), izraelské národní policie a dalších bezpečnostních sloţek. Krav maga byla zavedena do učebních osnov na izraelských středních školách a její techniky jsou nacvičované v různých institucích řízených ministerstvem školství. Krav maga se díky vynikající charakteristice prezentuje jako ideální souhrn sebeobranných metod v 5

6 koncepci pro potřeby izraelské armády a později upravený tak, aby vyhovoval také civilním osobám, ať jsou to mladí/staří nebo muţi/ţeny. Základem systému krav maga je sebeobrana. Techniky tohoto systému byly vypracované tak, aby ţákovi krav maga umoţnily bránit se proti násilnickým výpadům a přitom se vyvarovat zranění. Na samotném začátku velmistr Imi Sde-Or vypracoval tento systém hlavně pro potřeby armády, kde byli starší vojáci, kteří měli špičkovou fyzickou výkonnost uţ za sebou. Obranné techniky a principy krav maga vycházejí z jednoduchosti, přirozených a přitom vysoce účinných pohybů, které se lze lehce naučit. Obranné techniky se trénují v různých situacích, a to vestoje, vsedu, vlehu a také v případě, kdy je pohyblivost velmi omezená. Své místo zde najde i nácvik proti ozbrojenému i neozbrojenému útočníkovi. Co je to kapap? Kapap je zkratka pro Krav Panim el Panim, coţ se dá přeloţit jako boj tváří v tvář. Je to izraelský bojový systém pro handto-hand a sebeobranu vyuţívaný IDF. Kapap byl vyvinut v roce 1930 v ţidovských táborech jako přípravný trénink před příchodem do Palestiny. Jedná se spíše o způsob vedení boje neţ bojový systém. Kapap si oblíbily jednotky Palmach jako program pro jejich rekruty. V současné době je kapap velmi oblíbený systém sebeobrany mezi příslušníky policie a armády. Kapap je boj v přímém kontaktu s nepřítelem, boj s tyčí, střelnými zbraněmi, rozličnými typy noţů atd. Pokud by chtěli čtenáři znát ve zkratce pravý význam toho, co znamená kapap, tak jej lze definovat jako maximum obrany v minimálním čase a s minimem rizika. Jak probíhají Vaše tréninky krav maga a kapap v Brně? Kaţdý trénink začíná běţnou rozcvičkou 5-10 minut. Pokračuje se nácvikem dané techniky, která se procvičuje stále dokola. Trénující se mezi sebou mění, aby si zvykli na různé somatotypy, aby zvládli techniku proti stokilovému chlapovi, který měří 190 cm, nebo malému 160 cm jedinci. Kaţdý trénink je zaměřen na danou techniku. Na dalším tréninku se opakuje technika, která se trénovala na předchozím a teprve potom se začíná s novou technikou. Po čase se k jednotlivým technikám vracíme. Kaţdý trénink je ukončen 15 minutami rozvoje fyzické kondice. S Milošem Tupým jsem absolvovala několik seminářů a mohu potvrdit, ţe techniky krav maga a kapap jsou sice jednoduché, ale velmi účinné. Všem doporučuji. Olga Sapoznikov Čištění stolpersteinů před Vaňkovkou Za skupinku mladých Iva Kanarková a Kateřina Zapletalová VLAK LUSTIG Úterý 17. červenec 2012, 21 hod., brněnské vlakové nádraţí. Prší. Sedíme a bez dechu sledujeme divadelní hru Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. A mokneme. Zaplněné páté nástupiště v Brně Novela Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou z pera Arnošta Lustiga vypráví o krásné ţidovské dívce, která se krátce po příjezdu do osvětimského koncentračního tábora dostává do společnosti několika bohatých ţidovských milionářů s americkým občanstvím, kterým je za nemalou sumu peněz slíben odjezd do Ameriky. Jejich společná cesta je však komplikována stále novými poţadavky hraničícími s psychickým terorem. KONEČNĚ PRÁZDNINY V pondělí ještě předtím, neţ se všichni rozjeli za letními záţitky a studenti neţ se vrátili do svých měst a zemí, sešla se v hojném počtu skupina mladých z ŢOB na zahrádce Alterny. Dobře jsme se pobavili a těšíme se na brzké setkání po letních dovolených. ika ČIŠTĚNÍ STOLPERSTEINŮ Pěkného počasí a volných dnů vyuţila skupinka mladých v Brně a okolí během léta také k tomu, aby očistila, umyla a vyleštila stolpersteiny. Mnohé z nich uţ byly celkem zašlé, a tak jejich nově nabitý lesk i samotné leštění snad i pomohly přilákat oči zvědavců. Ve spolupráci s Barakem Selingerem v této nenáročné, ale ušlechtilé práci budeme pokračovat. Máte-li chuť se rovněţ zapojit, udělat si příjemnou procházku a pomoci touto formou oprášit minulost, neváhejte a ozvěte se pro podrobnější informace. Zároveň vás zveme na pokládání nových kamenů v Brně a v Mikulově. Vlak Lustig je projektem 13. ročníku mezinárodního festivalu Devět bran, jenţ vznikl ve spolupráci s Divadlem pod Palmovkou a ţelezničními společnostmi. Tento vlak je sestaven ze čtyř vagónů a lokomotivy, jeţ jsou upraveny speciálně 6

7 pro potřeby projektu. Dva vagóny jsou nákladní uzavřené, podobné tzv. dobytčákům, ve kterých se převáţeli lidé do koncentračních táborů. V těch je moţno shlédnout výstavu Vojenského historického ústavu Operace: Důvěrné Izrael. Dalším vagónem je tzv. rybák, ve kterém cestuje divadelní tým včetně herců, techniky a produkce. Nejdůleţitějším vagónem je divadelní vůz, upravený jako jeviště. Vlak Lustig je symbolickou připomínkou nacistických transportů za 2. světové války. Je 22:30, představení končí. Stále prší. Moţná i proto na nás nevšední umělecký záţitek i osudy Kateřiny Horovitzové a jejích souputníků působí aţ do morku kosti. Iva Kanarková MACCABI 18. LETNÍ SPORTOVNÍ HRY HAKOACH - MACCABI září 2012 Třebíč Ubytování je zajištěno v hotelu Zlatý Kříţ v těsné blízkosti Ţidovské čtvrti. Cena za noc 490 Kč, obsahuje snídani, relaxační centrum (sauna, vířivka), parkování Startovné 200 Kč zahrnuje sobotní večerní raut. Pro přihlášení vyplňte formulář na Číslo účtu / Přihlášky jsou přijímány do 5. září 2012, nebo do naplnění ubytovací kapacity a jsou platná po zaplacení celé částky. Dotazy a info: nebo na , Program: Pátek příjezd účastníků, registrace, ubytování prohlídka ţidovské čtvrti kabalat šabat, tradičně netradičně volno na večeři bowling je přístupné relaxační centrum v hotelu Sobota snídaně 8 30 zahájení her sportovní aktivity - tenis - squash ţidovská čtvrt (prohlídka) - badminton volejbal petang plavání společenský večer s rautem, vyhlášení výsledků je přístupné relaxační centrum v hotelu Neděle snídaně stolní tenis RABINÁT Změna programu vyhrazena POHŘBY A KREMACE Proč vlastně je pohřbívání do země v ţidovství tak důleţité? Důvodů se uvádí hned několik: Zachovávání ţidovské tradice. Přikázání Tóry. Zákaz přejímat neţidovské obyčeje. Vyjádření víry ve vzkříšení. A další. Všechny jsou správné a všechny jsou důleţité. Já bych však rád poukázal na to, jak je pohřbívání do země dobré pro duši zesnulého. Rabi Aryeh Kaplan, poţehnána budiţ jeho památka, popisuje v jednom ze svých poutavých esejů, jak si představit existenci duše po smrti těla. Uvádí pro lepší pochopení analogii s vývojem plodu během těhotenství a s následným porodem. Pro plod v matčině těle je děloha, v níţ se nachází, celým jeho světem. Vším co zná, vším co vnímá. I kdyby měl jiţ vyvinutý intelekt a fantazii, nedokázal by si ani v nejmenším představit ţivot mimo ni chyběly by mu jakékoli náznaky, ţe tam venku můţe také ještě něco být. Matčiny útroby mu poskytují teplo, výţivu, ochranu jak by mohl bez nich vůbec přeţít? Kdyţ po devíti měsících nastane porod, je to pro něj konec veškeré existence, tak jak ji zná. Jakmile však plod opustí matčino tělo a nabere první dech, zjistí ohromnou věc. Zjistí, ţe existuje ţivot i po porodu! A co víc, ţe tento ţivot je úplně jiný neţ ten, který znal dosud. Reflexy, které mu dosud pomáhaly, jsou najednou k ničemu, zato však zjišťuje, k čemu jsou ty podivné končetiny a orgány, které dosud povaţoval za zbytečné. Postupem času zapomene zcela na ţivot v děloze a za několik let se osamostatní natolik, ţe začne povaţovat ţivot ve svém samostatném těle za jediný moţný. A začne se obávat, co nastane, aţ jeho tělo doslouţí a zemře. Představme si analogii s porodem: Duše, která dosud ţila uzavřena ve fyzickém těle, se od něj v okamţiku smrti odpoutá k samostatné existenci. Bude to stejné překvapení, jaké zaţívá novorozenec při porodu. Octne se ve světě, který má pramálo společného s tím, co dosud znala. Bude se muset znovu učit v této realitě existovat, a moţná ocení některé dovednosti a vlastnosti, které v pozemském ţivotě povaţovala za zbytečnou přítěţ. Novorozené dítě i novorozená duše, která opustila umírající tělo, však mají ve svém seznamování s novou realitou jakousi oporu. Touto oporou je něco důvěrně známého, to, co je pojí s jejich předcházejícím ţivotem. U dítěte je to jeho matka. U duše je to jeho opuštěné tělo. Novorozené dítě je vázáno na matku všemi moţnými způsoby. Získává od ní výţivu, i kdyţ jinak, neţ dříve. Její dobře známé teplo, dech a tep jsou pro ně ostrůvkem jistoty, o který se můţe opřít při zkoumání nového prostředí. Jak dítě vyrůstá, pouto se postupně uvolňuje, chování v náruči nahradí drţení za ruku, potom stačí vlídné slovo, aţ nakonec se dospělý potomek odstěhuje a jen občas pošle SMS s pozdravením nebo prosbou o radu. Přijde-li dítě o matku v raném dětství, je to pro něj těţká rána. Dnes uţ zřejmě takovou událost přeţije, ale počátky bude mít mnohem obtíţnější. Mateřské mléko nahradí umělá strava, objetí a náruč náhradní výchova. Mnohé zkušenosti bude muset získávat samostatně a obtíţně. Nakonec dospěje, ale v jeho citovém vývoji zůstane navţdy jakási jizva. Duše, která opustila svoji tělesnou schránku, je na tom podobně. Ocitá se v nové realitě a jedinou oporou pro ni je existence těla, které tak důvěrně znala, byť z trochu jiné perspektivy. Tak jako matka pro novorozence, ono je pro ni ostrůvkem jistoty v neznámu. Postupně si na nové prostředí zvykne a po nějakém čase podle naší tradice přibliţně po roce se od těla zcela odpoutá. Tělo se poté rozpadne v prach, ale to uţ svoji úlohu splnilo. Je-li tělo zničeno předčasně, přichází duše do nové formy existence bez jakékoli vnější opory. Zřejmě se také přizpůsobí nic jiného jí asi nezbude. Nicméně počátky jejího nového bytí budou strastiplné a bolestivé. Podobně, jako dětství bez matky: Oj vej, vi bitr, az zi felt Proto si dáváme tolik záleţet na náleţité péči o naše zesnulé a snaţíme se jim vybavit pohřeb způsobem, o němţ nás učí naše tradice, ţe nejvíce pomáhá duši zesnulého překonat šok ze smrti a smířit se s novým ţivotem ve světě, který my zatím prakticky neznáme. Proto provádíme taharu, očistu těla přestoţe i očištěné tělo je nadále rituálně nečisté. Proto dbáme na místě a způsobu pohřbu a na obřadech spojených s truchlením. Proto odmítáme pitvu, a tělo, které bylo poškozeno např. úrazem, pohřbíváme tak, abychom co nejméně zasáhli do jeho uţ tak narušeného stavu. A proto také tak důrazně odmítáme neţidovský způsob nakládání s ostatky formou spálení. Šlomo Kučera 7

8 INZERCE HLEDÁM ANNU KLEINOVOU Pro svého klienta Anthonyho Taussiga z Velké Británie hledám jakékoliv informace o jeho tetě Anně Kleinové, rozené Szücsové, ţidovského vyznání. Anna ţila v Brně a pracovala zde jako fotografka. V roce 1942 zemřela v koncentračním táboře v Polsku. Pan Taussig by chtěl zjistit informace o jejím profesním i soukromém ţivotě, jestli se po ní nedochovaly nějaké fotografie, které nafotila, či jiné pozůstalosti. Anna Kleinová, rozená Szücsová se narodila v Budapešti. Rodiče Armin Stein a Emma Fischer v Brně provdána za Hanse (Hanuše) Kleina, v roce 1941 se rozvádí byla transportována do Terezína a odtud dne na východ do Polska pod č. P 328. Anna byla prohlášena v roce 1947 za mrtvou na ţádost jejího synovce Kurta Ballona, který bydlel na adrese Orlí 16. Její manţel Hanuš Klein, se kterým se rozvedla, se v roce 1941 oţenil s Margarethou Schenk a po válce si změnil jméno na Hanuš Klen. Adresy, na kterých Anna bydlela: Orlí 16 Nová 14 (nyní Lidická 14) Augustinská/Augustinergasse 17 (nyní Jaselská 17) Koliště 79 (nyní Koliště 57) Děkuji za jakoukoli zprávu Šárka Kočaříková Nám. B. Martinů 2804/ Hodonín tel: HLEDÁM PODNÁJEM V BRNĚ Jsem ţidovského původu, i kdyţ ne členem ŢO. V současné době hledám ubytování v nějakém levném pokoji, a tak bych se rád zeptal, jestli nějaký člen ŢO nenabízí levný podnájem. Kontakt: nebo telefon Děkuji za pomoc ŢOB NABÍZÍ K PRODEJI KOŠER Slivovice 300 Kč ½ l Plum Brandy 300 Kč ½ l Meruňkovice 300 Kč ½ l INVESTICE PŘETRVÁVAJÍCÍ I GENERACE Rozhodnutí o jistém a dlouhotrvajícím způsobu, jak uloţit své prostředky, bývají podpořeny těmi správnými informacemi. Ty o investicích zhodnocující a uchovávající hodnotu financí bývají různě dostupné. Stejně jako staroţitnosti, či veterány jsou investiční diamanty velmi konzervativní, emotivní komodita obchodovaná v uzavřených kruzích. Pro zájemce, kterým nechybí odvaha a rozhodnutí setkat se se správnými informacemi k investičním diamantům, pořádám diskrétní schůzky, na kterých se vše potřebné dozví. O jejich vlastnostech i investičních moţnostech Vám podá bliţší informace: Ing. Martin Mach, investiční poradce; tel , PORCELÁNKA V LOUČKÁCH přichází s nabídkou porcelánu. Nově jsme začali vyrábět porcelán s ţidovskou tématikou. Také je moţné nechat vyrobit Vaše logo na vybraný porcelán. V případě zájmu mě prosím kontaktujte a můţeme se domluvit na spolupráci. Alice Vistrová, SVĚT KOLEM NÁS 100. LET OD NAROZENÍ LEO EITINGERA Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí se rozhodl připomenout letošní 100. výročí narození slavného rodáka Leo Eitingera. Podrobný program oslav a s touto příleţitostí spojených akcí naleznete na: a v přiloţeném letáku. LEO EITINGER OBĚŤ HOLOKAUSTU I PRŮKOPNÍK VĚDY ( Lomnice Oslo) Leo Eitinger se narodil 12. prosince 1912 v Lomnici na Tišnovsku v ţidovské rodině jako nejmladší ze šesti dětí. Po střední škole studoval bohemistiku a germanistiku na filozofické fakultě a poté medicínu. Studium na Masarykově univerzitě dokončil v roce 1937, poté vstoupil do armády jako důstojník letectva. Kvůli narůstajícímu napětí ve střední Evropě emigroval Eitinger s tzv. Nansenovým pasem do Norska. Po svém příjezdu vyjednal, aby stovka ţidovských dětí mohla uprchnout z Československa a pobývat v ţidovském sirotčinci v Oslo. Norská vláda mu roku 1940 umoţnila pracovat ve veřejném zdravotnictví; stal se rezidentem na psychiatrii v Bodø jen několik dní před tím, neţ bylo Norsko napadeno Německem a následovala pětiletá okupace. V prosinci 1940 odňaly nacistické úřady Eitingerovi kvůli ţidovskému původu licenci, takţe se musel ţivit jako dělník na pile. Od ledna 1941 se skrýval v ilegalitě. V březnu 1942 byl prozrazen a uvězněn. Prošel několika věznicemi a tábory v Norsku, v únoru 1943 byl na lodi Gotenland deportován do koncentračního tábora v Osvětimi (zde dostal přiděleno číslo ). Ke konci války byl transportován do Buchenwaldu. V Osvětimi slouţil Eitinger v táborovém špitále, jedním z jeho pacientů byl mladík jménem Elie Wiesel; z náhodného opětovného setkání o několik let později vzniklo celoţivotní vřelé přátelství. Ze 762 Ţidů deportovaných z Norska do německých koncentračních táborů přeţilo pouhých třiadvacet, Leo Eitinger byl jedním z nich. Po válce se Eitinger vrátil do Norska a věnoval se psychiatrii. Roku 1956 se stal docentem, roku 1966 byl jmenován profesorem psychiatrie a vedoucím psychiatrické kliniky na univerzitě v Oslo; v této pozici pracoval aţ do roku 1983, kdy odešel do důchodu. Leo Eitinger byl zapáleným vědcem a plodným autorem. Roku 1955 sepsal práci o stresu na vojně, za kterou byl oceněn Královskou zlatou medailí. Jeho doktorská práce z roku 1958 pojednává o psychiatrických analýzách uprchlíků v Norsku; ke zpracování tohoto tématu měl ty nejlepší předpoklady. Leo Eitinger je povaţován za jednoho ze zakladatelů viktimologie oboru, jenţ zkoumá důsledky agrese na oběť. Zatímco jiní vědci v té době studovali především psychologii útočníka, Eitingerova bádání se zaměřila na dopady viktimizace. Eitingerovým největším úspěchem byly jeho detailní studie Norští a izraelští přeţivší z koncentračních táborů (1964) a Mortalita a morbidita v důsledku nadměrného stresu (1973). Eitinger se svými spolupracovníky zjistil, ţe syndrom koncentračního tábora, poprvé popsaný dánskými vědci po druhé světové válce, je spojen s tvrdostí a délkou záţitků z koncentračního tábora, a nesouvisí s osobností pacienta před onemocněním. Navzdory své vlastní vyčerpávající zkušenosti si Leo Eitinger dokázal od zkoumaného materiálu udrţet objektivní odstup. Tento přísně vědecký přístup přispěl k věrohodnosti jeho závěrů v době, kdy se pokládalo za 8

9 dané, ţe k rozvoji chronické psychické choroby musí být přítomny osobnostní předpoklady ještě před nástupem onemocnění. Důkaz účinků nadměrného stresu představoval významný průlom v pochopení úmrtnosti po katastrofách a výrazně přispěl k definici syndromů posttraumatického stresu, jako je posttraumatická stresová porucha a trvalá změna osobnosti po přeţití katastrofy. Díky těmto diagnózám byly válečným obětem uznány choroby vyvolané válkou a značně se tím usnadnily procedury pro získání válečných invalidních penzí. Leo Eitinger nadále bádal i publikoval i jako emeritní profesor, a to téměř aţ do své smrti. V posledních letech byl stále více zaujat studiem zvládání stresu (coping processes). Jeho publikace přesahovaly medicínskou sféru a on sám se zapojoval do veřejné debaty o nejrůznějších tématech včetně rasismu a údělu menšin. Jeho práci se dostalo uznání v podobě mnoha cen a poct. Například roku 1996 Eitingerovu práci Přeţivší z koncentračních táborů uvedla Mezinárodní společnost pro studium traumatického stresu mezi nejvýznamnějšími díly o traumatu. Za svou neúnavnou práci pro válečné veterány získal Leo Eitinger roku 1995 Cenu Světové federace veteránů. Jeho význačnost jakoţto plnohodnotného norského občana byla stvrzena, kdyţ byl jmenován komturem Norského královského řádu sv. Olava; tento řád mu udělil norský král za velký přínos v oblasti medicíny. Jako vědec, pedagog, autor i vedoucí instituce hrál Leo Eitinger velkou roli při výchově nových generací psychiatrů a jeho dílo je důleţitým stavebním kamenem evropské tradice psychiatrických výzkumů. Barbora Antonová ÍRÁNSKÝ MINISTR ZAHRANIČÍ OZNAČIL IZRAEL ZA RAKOVINNÝ NÁDOR Alí Akbar Sálehí, íránský ministr zahraničí, poskytl egyptskému listu Al-Ahrám rozhovor, v němţ se mimo jiné zabýval mezinárodní politikou a moţným vojenským úderem Izraele na Írán. Podle Sálehího však ţidovský stát není v pozici, v níţ by si útok na jeho zemi mohl dovolit. Ministrův projev se nesl v tónu, jímţ vrcholní íránští politici často o Izraeli hovoří Sálehí zemi nazval zhoubným rakovinným nádorem předurčeným ke zničení. Za pozornost stojí, ţe v rozhovoru se íránský ministr rozhodl nevykreslovat Izrael jako válečného štváče (coţ je role, do níţ teheránský reţim izraelskou vládu často stylizuje), ale jako slabého protivníka, jenţ se Íránu nemůţe rovnat. Na podporu svých slov se Sálehí dokonce odvolal i na izraelská média, která podle něj tvrdí totéţ. V Izraeli je otázka případného střetu s Íránem předmětem značné pozornosti, v ţádném případě se však nedá říct, ţe by ve společnosti panoval jednoznačný konsensus v tom smyslu, ţe je na ozbrojený útok Izrael příliš slabý. Hlavním argumentem proti ozbrojené konfrontaci jsou obavy z rozpoutání celosvětové bezpečnostní krize a případné mezinárodní izolace Izraele v případě, ţe by na Írán zaútočil samostatně. V tomto smyslu lze také interpretovat nedávné vyjádření prezidenta Šimona Perese, podle nějţ nesmí v otázce íránské hrozby Izrael postupovat jednostranně, bez dohody se spojenci. Peresova slova vyvolala nesouhlas části vládních politiků. Televizní stanice Aruc 10 dokonce spekuluje o tom, ţe premiér Netanjahu je odhodlán na Írán zaútočit bez ohledu na stanovisko amerického prezidenta Baracka Obamy. Přesto se zdá, Izrael dál hodlá postupovat vůči Íránu diplomatickými prostředky. Tomu nasvědčuje i protestní nóta, jiţ Izrael předal generálnímu tajemníkovi a Radě bezpečnosti OSN. V ní ţádá, aby spojené národy jasně odsoudili nedávnou sérii uráţlivých komentářů řady předních íránských politiků včetně ministra Sálehího a prezidenta Ahmadíneţáda na adresu Izraele. JÍDELNÍČEK Září 1.9. synagoga: guláš, chala, buchta 4.9. krupicová polévka, plněné papriky, rajčatová omáčka, knedlík, ovoce 5.9. pórková polévka, ţemlovka s jablky 6.9. hrachová polévka, smaţený květák, bramborový salát, buchta 7.9. polévka s nudlemi, hovězí guláš, bramboráčky, ovoce 8.9. synagoga: těstovinový salát, chala, buchta bramborová polévka, losos s cuketovou směsí, brambor dršťková polévka z hlívy, sekaná pečeně, bramborová kaše, salát, buchta fazolová polévka, raţniči s lečem, brambor zeleninová polévka, smaţené rybí filé, bramborový salát, chala, ovoce synagoga: guláš, chala, buchta NOVOROČNÍ SLAVNOSTNÍ VEČEŘE NEVAŘÍ SE NEVAŘÍ SE gulášová polévka, táč s ovocem, ovoce hovězí vývar, tokáň na víně, bramboráčky, buchta květáková polévka, přírodní řízek na ţampionech, rýţe, salát, buchta synagoga: těstoviny s tuňákem, chala, buchta SLAVNOSTNÍ VEČEŘE polévka s masovými knedlíčky, plněné kuřecí stehno, brambor, salát, buchta NEVAŘÍ SE kmínová polévka, hovězí svíčková pečeně, knedlík 28.9 hovězí polévka s nudlemi, smaţený řízek, brambor, salát, chala, buchta synagoga: pohoštění K jídlu se podává na pití dţus nebo minerálka, po jídle ovoce nebo buchta. Změna jídelního lístku vyhrazena. Obědy - Večeře - CENÍK STRAVNÉHO od úterý, středa, čtvrtek cena Kč sleva 185 Kč cena po slevě 65 Kč pátek cena Kč sleva 225 Kč cena po slevě 75 Kč Sobota: pohoštění v synagoze zdarma. Uvedená sleva platí pro členy ţidovských obcí v ČR, zaměstnance ŢOB a rodinné příslušníky členů ŢOB. Jubilanti na pátečním setkání jubilantů a jeden člen jejich doprovodu mají večeři a jednu láhev vína zdarma. Je to dar přítomnému jubilantovi a je nepřenosný. 9

10 ZAJÍMAVOSTI VICEMISTR V ŠACHU Boris Gelfand (1968) má v kapse milion dolarů (ta kapsa musí být ale proklatě velká!) a světový věhlas. Momentálně se cítí trochu jako Lady Gaga a trochu jako Lionel Messy, ovšem nejraději by se rád opět uzavřel ve své pracovně v Rišon LeCion a pokračoval v tom, co umí nejlépe a má nejraději hrát šach. Boris Gelfand se od května pyšní titulem světového vicemistra v královské hře. Jen tak na okraj, Gelfandově gigantické kapse se pořádně odlehčí, daňový úřad uţ si brousí zuby na pořádné sousto. Dosavadní mistr světa Ind Viswanathan Anand a Boris Gelfand svedli urputný souboj o titul mistra světa v Moskvě. Zápas se konal v sále Treťjakovské galerie za neprůstřelným sklem. O titulu se rozhodlo aţ v závěrečném duelu rychlých partií s časovým limitem 25 minut. V předchozích 12 partiích, z nichţ kaţdá trvala několik hodin, skončilo deset nerozhodně a ve dvou hrách si kaţdý připsal jedno vítězství. Kolem se shromáţdili milovníci šachu, turisté, rodiny s malými dětmi, ale i funkcionáři dbající na pořádek; naprosté ticho narušoval cvakot a blesky nedočkavých a nadšených fotografů. Anand nakonec sérii bleskových her rozhodl ve svůj prospěch, vţdyť je suverénním mistrem světa od roku Boris Gelfand je i tak se svým výsledkem spokojen. Důleţité je, ţe šach získává v Izraeli postavení a ocenění, které mu patří. Příští souboj o šachového mistra světa se uskuteční za dva roky v Londýně, kde se Ind Anand opět střetne s Gelfandem a dalšími sedmi izraelskými hráči. Karel Minich Z NAŠÍ KORESPONDENCE VÁŢENÁ REDAKCE, zaujala mne, kromě jiného, pasáţ v letní příloze KV, pojednávající o překladu ţivotopisu S. Wiesenthala, lépe řečeno rozsáhlé laudatio rakouského velvyslance F. Trauttsmandorffa. Uvádí v něm, ţe S. Wiesenthal se v tzv. Waldheimově aféře stavěl spíše na jeho obranu. Po letech je ošidné se spoléhat na vlastní (moji) paměť a pan velvyslanec má nesporně komparativní výhodu, jazykovou i blízkosti k onomu dění. Nicméně: Tehdy jsem z mnoha důvodů sledoval rakouskou scénu přes rakouskou televizi docela podrobně. Vybavují se dva veřejné výroky S. Wiesenthala. První byl z besedy se studenty na univerzitě v Innsbrucku. Tam při ilustraci podílu Rakušáků v nejvyšších patrech nacistické hierarchie jmenoval jedno jméno za druhým, aby zakončil: a Hitler koneckonců také nebyl ţádný Eskymák". Ten druhý uţ se bezprostředně vztahoval k Waldheimovi. Jak známo, Waldheim se hájil tím, ţe byl pouze členem jezdeckého klubu SS. Wiesenthal to suše komentoval: Bereme na vědomí, ţe pan Waldheim nebyl v SS, u SS byl pouze jeho kůň!" Tak nevím P.W. ZA VĚROU DVORSKOU Je čas dovolených, sluníčka, pláţí, chat a vůbec cest za hranice snů. Jaksi nepatřičně i v tuto dobu odchází navţdy naši blízcí. V neděli 12. srpna přišla hrstka nás nedovolenkových naposledy doprovodit paní Věru Dvorskou (86). Prosím za prominutí všechny, kdoţ očekávají v tomto místě ţivotní příběh, dramata, strasti, radosti i bolesti, i kdyţ všeho bylo, muselo být vrchovatě. Moje zamyšlení směřuje někam jinam. V přednáškovém sálku na brněnském hřbitově, který po dobu oprav obřadní síně je jediným důstojným prostorem pro rozloučení, bylo více rodinných příslušníků a přátel neţ členů ŢOB (nemýlím-li se, napočítal jsem dva pány a šest dam). Forma a uspořádání pohřbu je dle mého hlubokého přesvědčení (byť mnozí radikální soukmenovci a soukmenovkyně mohou být jiného názoru) výsostným a nezadatelným právem rodiny a vše, co je činěno na jejich přání či po dohodě s nimi, je správné. Takţe to, ţe nešlo o tradiční pohřeb do země, nebylo, není a nebude jistě ani v budoucnu nic neobvyklého. To, ţe obřad nevedl sluţbu konající brněnský ortodoxní rabín, je tímto plně pochopitelné. Přesto, nebránil-li tomu jiný závaţný důvod, mohl alespoň tiše posedět v poslední řadě. A s ním i několik šámesů obojího pohlaví ve sluţbách Obce. Vţdyť jsou to všichni konec konců obecní zaměstnanci a do práce, byť má někdy zvláštní charakter, se chodí výjimečně i v neděli. Obřadu se zhostil velmi kultivovaně a s noblesou jemu vlastní dlouholetý hostující kantor a profesionální pěvec Michal Foršt. Pro těch 20 minut piety váţil mnohahodinovou cestu autem od 800 km vzdáleného Bodamského jezera v Rakousku, kde nyní působí, čest a chvála samozřejmě i tomu (těm), kdoţ vše organizačně zajistili. Tím tristněji působilo, ţe před katafalkem ani poblíţ se neobjevil ani jeden člen představenstva, asi jsou všichni jiţ notně vyčerpáni náročným volebním obdobím a těší se, ţe to mají za pár. A tak nejvyšším oficiálním představitelem Obce v sálku (správce hřbitova při vší úctě tuto roli suplovat nemůţe) byla jediná členka revizní komise, budiţ jí za to poděkováno. Inu, je čas dovolených Petr Weber ZDAŘILÝ ZÁJEZD ZA KATKOU DO PODOMÍ V úterý 7. srpna v 10 hodin jsme odjeli společně s Katkou do Krásenska a Podomí. V Krásensku nás u obecního úřadu očekávala paní starostka Hana Šíblová, aby nás provedla obcí, která v roce 2010 získala titul "Obec roku". Nejdříve jsme prošli návsí s parkovou úpravou a prohlédli jsme si orientační tabule s fotografiemi, které porovnávaly obec dříve a nyní. Poté jsme přišli ke kostelu sv. Vavřince z roku V jeho sousedství stojí zemanská rychta Lipka, která slouţí jako středisko ekologické výchovy. Hasičský sbor byl zaloţen roku 1880 a má svépomocí vybudovanou poţární zbrojnici. V prvním patře je sál s výčepem, který je vyuţíván k pořádání různých kulturních akcí. Obec se můţe pochlubit i ochotnickým souborem. Na závěr jsme si prohlédli ovocný sad, kde jsou vysázeny jabloně a švestky. Zajímavé je na něm zejména to, ţe kaţdý občan včetně dětí zde má svůj označený strom. Pokračovali jsme do Podomí, kde nás uvítala a ve svém domě srdečně přijala rodina Ševčíkových. Katka pro nás připravila bohatou slavnostní tabuli. Nechyběly ani její vyhlášené svatební koláčky. Ševčíkovi se nám věnovali s nevšední pozorností obdivuhodná rodina! Vyvrcholením pak byl koncert z díla Franze Schuberta. Výkon obou umělců byl emotivní a bezchybný. Všech 19 účastníků zájezdu odjíţdělo spokojených, s krásnými záţitky z proţitého dne. Díky, Katko! Eva a Míťa Flajšmannovi 10

11 MOZAIKY VE SVATÉ ZEMI II Izrael má své zvláštní specifikum, o kterém bych se chtěl několika větami zmínit. Nálezy, které jsou zde na denním pořádku, by u nás v Evropě uvedly do vytrţení a místo by se stalo trvalým památníkem. Kamkoliv se v Izraeli se zaryjete do země, tam prakticky něco najdete. Z toho plyne, ţe kdyby se tyto nálezy měly uchovat in situ, nebylo by zde moţné vůbec stavět. Existují proto tři moţnosti: Nález se zdokumentuje a poté zmizí opět v zemi (či zmizí vůbec) a na místě se staví. Další dvě moţnosti aplikuji přímo na mozaiky mozaika se převeze na jiné místo (coţ je velice nákladné) nebo se dokonale zdokumentuje a zakonzervuje se v zemi na pozdější dobu, aţ na její svatostánek bude dostatek peněz. Je tak chráněna před poškozením. V druhém případě se převeze do muzea či na místo, kde se umístí do výstavní budovy (či se tato budova postaví přímo nad ní a je návštěvníkům přístupná jako např. známá mozaika starověké synagogy ze 7. stol. v Jerichu (z vlády musulmanů) se starobylým hebrejským nápisem "Šalom al Jisrael" ("Mír pro Izrael"). Tentýţ nápis je také v objevené starobylé synagoze v Usfija. Další moţností je její zasypání pískem, ale v tomto případě můţe návštěvník na toto místo přijít, písek odhrnout, mozaiku shlédnout (je zapotřebí ji smetáčkem očistit a poté smočit vodou, aby všechny její barvy vynikly) a poté ji opět pískem zahrnout. To se dělá jen u mozaik méně významných, které bývají také částečně poškozeny. V kaţdém případě takto uchovaná mozaika od návštěvníků i při jejich opatrnosti trpí. Navíc zde vţdy existuje reálné nebezpečí, ţe ji nějaký škodolibec či neopatrný návštěvník poškodí. ní plátno. Nato se přední strana očistí, panel s ní se upraví a případné chybějící její části se dokreslí na sádru. Hišamův palác Jiţ za Hasmoneánů a Herodiánů si králové, kteří měli Jeruzalém jako hlavní město, si postavili v Jerichu svůj zimní palác. Jeruzalém je asi 750 m n.m. (nejvyšší bod 840 m n.m.). Kdyţ tu byl v zimě sníh, pouhé tři hodiny jízdy té doby (25 km odtud) leţí teplé, slunné Jericho (asi 300 m pod mořem). Omajádští kalifové následovali tohoto příkladu. V roce 1930 zde archeologové objevili omajádský palác. Jeden z nápisů zmiňuje kalifa Hišáma ( n.l.) a tak místo Chirbet el-mafjar dostal jméno "Hišamův palác". Palác se zřítil r. 747 při silném zemětřesení a jiţ nikdy nebyl obnoven. Nejpůsobivější částí paláce jsou koupele s halou pro bankety. Jsou dláţděny mozaikami, které patří k nejjemnějším ve Svaté zemi a mezi nejlepší rané islámské umění na světě. Frigidárium (studená koupel) je velká hala, která slouţila pro bankety a orgie, kterými byli omajádští kalifové pověstní. Všechny místnosti mají překrásné mozaiky. Vedle této haly je trůnní místnost (byla nazývána divan). Byla vyzdobena nádhernou štukovou výzdobou, řadou soch a ozdob (dnes jsou uloţeny v Rockefellerově archeologickém muzeu v Jeruzalémě). Rád bych vás seznámil s některými mozaikami (či jejich zachovalými částmi) Svaté země, kde jsou vyobrazena zvířata, ryby či ptáci. Někdy jsou zobrazeny v jednom výjevu na celé ploše mozaiky, ale většinou v jejich medailonech (které jsou obvykle tvořeny zobrazenými zakroucenými šlahouny vinné révy). Pestrost druhů ţivočichů vytvořených starověkými umělci nás často překvapí. Mnohdy lze zobrazeného ţivočicha jednoznačně určit. Pokud navštívíte Svatou zemi, některé z těchto mozaik jistě spatříte. Mnohé však pouze v tomto článku nebo v nějaké publikaci (mnohdy jen v hebrejštině), neb dávno jiţ vzaly za své (jako vandalem zničená mozaika v Kursi) či jsou zakonzervovány v zemi a čekají na svého bohatého mecenáše. Pokud má mozaika to štěstí, ţe bude vystavována, je obvykle převezena na jiné místo. Vlastní převoz mozaiky bez jejího poškození vypracovali dokonale izraelští archeologové. Postup je následující. Mozaika se přímo na místě nálezu očistí a přesně se překreslí. Poté se na ni přilepí plátno. Části mozaiky se po jejím odstranění svinou na velké dřevěné válce a obalí se ochrannou vrstvou, čímţ je připravena na převezení. Po jejím převozu se v laboratořích rozvine její zadní stranou nahoru. Zadní strana se očistí. Mozaika se nyní fixuje a obrátí se přední stranou vzhůru a sloupne se z Podlaha má překrásnou mozaiku geometrických vzorů. V apsidě pokoje je na stěně nádherná mozaika zobrazující scénu ráje - strom ţivota (zde pomerančovník), dvě pasoucí se gazely a lev útočící na gazelu. Celý komplex paláce dává modernímu návštěvníku představu o ţivotě vládců starověku. (Pokračování příště) Lumír Ondřej Hanuš, Izrael 11

12 KALENDÁRIUM TÝDENNÍ ODDÍLY TÓRY V období kolem Vysokých svátků dokončujeme roční cyklus čtení Tóry a čteme závěrečné pasáţe Mojţíšova proslovu k lidu Izraele. Vzpurný syn. Pravidla soudu a popravy vzpurného syna patří mezi nepříjemné, ba přímo drastické pasáţe Tóry, které se myšlení moderního člověka zdráhá přijmout. Vţdyť přece mladý člověk potřebuje naopak trpělivý a výchovný přístup, a není na místě hned sahat ke krajním prostředkům. Ústní tradice nás však učí, ţe přísný postup popsaný v této pasáţi nebyl běţný. Ve skutečnosti prý snad nebyl vůbec nikdy prakticky pouţit. Pro jeho uplatnění jsou stanoveny přesné a podrobné podmínky, jejichţ současné splnění je málo pravděpodobné. Trest sám je tak hrozný právě proto, aby varování, které představuje, bylo vyslyšeno a samotný trest nemusel být uloţen. Poctivost v jednání a mírnost k potřebným. V závěru své řeči Mojţíš připomíná a rozvádí pravidla poctivého jednání vůči bliţnímu: zákaz půjčování na úrok, dávání poctivé míry a váhy, zákaz zadrţovat mzdu pracovníkovi, spravedlivé právo a soudy. Ruku v ruce s poţadavkem spravedlivosti a poctivosti jdou předpisy o pomoci potřebným. Její základní formy jsou vtěleny do konkrétních pravidel: Ponechávání zbytků úrody po sklizni ve prospěch chudých, desátky pro levity, pomoc bliţnímu v nouzi. Dluţníkovi, který nemůţe zaplatit, nelze zabavit věci, které potřebuje k ţivotu či obţivě. Provázání a propletení obou skupin předpisů nám naznačuje, ţe pomoc a podpora potřebných nejsou pouze otázkou naší dobré vůle, ale jsou nezbytnou součástí poctivého styku, stejně jako dodrţování dohod a nepodvádění. Kletby a poţehnání. Hrůzu nahánějící verše 28. kapitoly, které vypočítávají kletby a tresty za neposlušnost a odporování B-ţím příkazům, jsou další nesnadná pasáţ. Bylo by pohodlné vyrovnat se s nimi tak, jako s verši o vzpurném synu, jako s hypotetickou hrozbou, na jejíţ naplnění snad nikdy nedojde. Ale víme, ţe tomu tak není, a téměř dvoutisícileté vyhnanství ţidovského národa je neklamným důkazem, ţe došlo k naplnění těchto pohrůţek. Současně nás však Tóra učí chápat i účel těchto trestů: Ne likvidace a konečné zavrţení, ale poučení, náprava a návrat k milujícímu a pouze z lásky trestajícímu otci, to je jejich smysl. A to, ţe B-h splnil své hrozby, nám dává víru, ţe splní i druhou část výroku a poţehná nám, kdyţ se navrátíme na cestu jemu milou. Pasáţ o poţehnáních je sice kratší neţ pasáţ o trestech, ale jejich váha a hodnota je mnohem vyšší, neţ ta, kterou představují tresty a kletby. Píseň Mojţíšova. Tak jako na počátku putování byla píseň, kterou zpíval národ po přejití Rákosového moře, tak je i konec cesty označen písní. Píseň je vlastně jakýmsi myšlenkovým shrnutím celého Mojţíšova proslovu v páté knize, s obzvláštním důrazem na ty části, které mají obzvláštní schopnost ovlivnit city. Rozvádí se zde motiv Hospodinovy péče a zklamání nad nevěrou lidu, motiv trestu a utrpení a také závěrečný motiv záchrany a pomsty nad trápiteli, který dává celé písni optimistické vyznění a otvírá srdce posluchačů i k přijetí ostatních v ní obsaţených myšlenek. JÁRCAJTY A VÝROČÍ Jisra'el Me'ir ha-kohen Rabi Jisra'el Me'ir ha-kohen (Kagan), nazývaný také Chofec Chajim podle jednoho ze svých stěţejních děl, patřil mezi nejvýznamnější představitele ortodoxního proudu ţidovství v 19. a na počátku 20. století. Pocházel z Litvy a po svatbě se usadil v městečku Raduń, kde strávil většinu ţivota. Nejprve se ţivil obchodem, později se však začal plně věnovat výuce. Zaloţil ješivu, která získala věhlas nejen sobě, ale i do té doby neznámému městečku Raduni. Ješiva zanikla v důsledku sovětské okupace Litvy v předvečer druhé světové války, na její tradici však navázaly ješivy v USA a v Izraeli. Samotný Chofec Chajim vynikl především jako respektovaná halachická autorita, jeho komentář k prvnímu dílu Šulchan aruch pod názvem Mišna brura je dodnes jednou ze základních pomůcek pro výuku a rozhodování halachy. Vynikl také jako etik, a spojení těchto dvou odborností dalo vzniknout knize Chofec chajim a na ni navazující Šmirat halašon. Obě pojednávají o problematice lašon ha-ra, zlého jazyka, tedy o šíření negativních (byť třeba i pravdivých) informací o jiném člověku. Tato oblast halachy zůstávala stranou pozornosti a teprve Chofec Chajim ji shledal významnou a potřebnou rozpracování, mimo jiné právě pro její etický rozměr. Chofec Chajim zemřel 24. elulu Jeho výročí si letos připomeneme v úterý 11. září Ben-Cijon Me'ir Chaj Uzi'el Rabi Uzi'el se narodil v Jeruzalémě v r Jeho otec byl av bejt-din, předseda rabínského soudu místní sefardské komunity, a syn se vydal v jeho šlépějích. Ve dvaceti letech začal vyučovat na ješivě a o něco později zakládá vlastní ješivu Machzikej da'at. Ve třiceti letech je jmenován vrchním rabínem Jaffy. Zde se od počátku věnoval usilovné práci pro povznesení místní komunity. V tom si dobře rozuměl s tehdejším aškenázským vrchním rabínem Jaffy, rabi A. I. Kookem, coţ přispělo k neobvykle dobrým vztahům mezi oběma komunitami. V době 1. sv. války byl nucen odejít do Damašku, vrátil se však, a po dalším tříletém působení v Soluni se stává vrchním rabínem Tel Avivu a následně i celé Palestiny. Byl politicky aktivní a stejně jako před tureckou správou, hájil i před Brity usilovně zájmy ţidovské komunity. Hojně publikoval v novinách a časopisech, přičemţ se neomezoval na náboţenství, ale vyjadřoval se i k tématům společenským, komunálním a národním. V této činnosti pokračoval po válce jako první sefardský vrchní rabín Státu Izrael. Dva dny před svým skonem nadiktoval svou závěť. Praví v ní mimo jiné: Vţdy jsem měl před sebou především tyto cíle: rozsévat Tóru mezi své ţáky, milovat Tóru a její přikázání, Izrael a jeho svatost. Zdůrazňoval jsem lásku ke kaţdému muţi i ţeně Izraele a k národu jako celku, lásku k Hospodinu, Bohu Izraele, a přinášení míru mezi všechny muţe a ţeny Izraele. Tělem a duší, řečí i skutky, myšlenkou a modlitbou, záměrem a konáním, doma i na ulici, ve vesnici i ve městě přinášet opravdový mír do ţidovských domovů, do celého společenství Izraele a mezi Izrael a jeho otce na nebesích. Rabi Uzi'el zemřel 24. elulu 5713, na dvacáté výročí (járcajt) Chofec Chajima, a připomínáme si je proto ve stejný den. 12

13 KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM RABÍNA FEDERA při Ţidovské obci Brno ARCHIV KACHOL VELAVAN KNIHOVNA tř. Kpt. Jaroše 3, Brno KAFE KLUB Setkání v Kafe klubu se tentokrát uskuteční v pátek v 19 hod. ve společenské místnosti. WEBOVÉ STRÁNKY ŢOB Před čtyřmi lety začaly fungovat webové stránky které přinášejí pravidelně v týdenním rytmu informace nejen o dění v Brně, ale v širších souvislostech také příspěvky související s děním v České republice a dalších zemích s ohledem na ţidovskou tématiku. Neomezují se pouze na Aktuality, ale věnují pozornost také akcím zaměřeným na ţidovskou kulturu v mezinárodním měřítku. V průběhu čtyř roků se osvědčila rubrika Zajímavostí, přinášející zprávy z Izraele, ale také Články zahrnující širší pohled na politické dění týkající se bezprostředně ţidovské komunity. Zvláštní pozornosti návštěvníků se těší Portréty ţidovských osobností, zájem je také o rubriku Ţidovský humor. S mimořádným ohlasem se setkávají programy Vzdělávacích a kulturních center praţského Ţidovského muzea v Brně a v Praze. Webové stránky zahrnují také uţitečné informace pro členy ŢOB, např. termíny ţidovských svátků, jídelníček košer kuchyně, novinky z knihovny a informace o sociálních sluţbách agentury JAS. Redaktorka zpracovává také příspěvky externích autorů, často čerpá ze zahraničních zdrojů, které překládá do češtiny. Podle pravidelného hodnocení StatCounter.com Reports se pohybuje týdenní počet načtených stránek v průměru mezi návštěvami detailně rozlišenými v kategoriích významní návštěvníci, první návštěvníci nebo opakovaně se vracející čtenáři v jednotlivých dnech; jejich počet dosahuje v některých týdnech aţ 800 návštěv. Statistická sluţba funguje na základě objednávky Ţidovské obce Brno. Technickou stránku blogu zajišťuje v rámci TIC Jaroslav Hejl. Je výborným a spolehlivým spolupracovníkem redakce. Erika Bezdíčková SETKÁNÍ S JUBILANTY Společná oslava narozenin zářijových jubilantů se uskuteční v pátek v 18.30hod. v sále ŢOB. ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU ŢMP V BRNĚ (třída Kpt. Jaroše, 3, Brno) tel.: čtvrtek v 18 hod.: Z ţidovského soukromého práva: Majetek a vlastnictví základní principy. Není praktičtější věc neţ dobrá teorie a pojmy, o kterých jsme přesvědčeni, ţe jim dokonale rozumíme, se často ukáţí jako nejobtíţnější pro vymezení. Věci, majetkové hodnoty a jejich získávání či pozbývání jsou typickým příkladem. Zjistíme mimo jiné, jak se ţidovství dívá na nehmotné majetkové hodnoty duševního vlastnictví a jak to vlastně je s kupováním manţelky či otroka. Ţidovské náboţenské právo halacha upravuje nejen rituály, košer předpisy, šábesy a svátky. Týká se i všedního ţivota a učí nás, jak se chovat vůči sobě navzájem, jak nakupovat, obchodovat, pracovat, podnikat. I z obyčejné lidské slušnosti se tak můţe pouhým vědomím náboţenské závaznosti stát micva a znalost B-ţí nauky o mezilidských vztazích nám naopak napomůţe lépe je utvářet. Přestoţe praktická aplikace ţidovského soukromého práva v moderní době není příliš široce rozšířená, jeho poznávání a konfrontace s realitou je malým intelektuálním dobrodruţstvím. A mysl otevřená neobvyklému nazírání na zaţité postupy je v době blíţících se převratných změn v českém soukromém právu uţitečnou pomůckou. Zahajovací přednáška nového cyklu Vybraná témata z ţidovského soukromého práva brněnského rabína Šlomo Kučery. Vstupné 30 Kč. neděle v 10 hod. a ve 14 hod.: Brno ţidovské v rámci Evropského dne ţidovské kultury nabízíme zájemcům komentovanou prohlídku brněnského ţidovského hřbitova. S historií tohoto hřbitova i s významnými osobnostmi zde pochovanými vás seznámí lektorka brněnského Oddělení pro vzdělávání a kulturu. Prohlídka je závěrem doplněna promítáním hodinového filmu Brno ţidovské. Vstup zdarma. čtvrtek v 17 hod.: Tuvia Beeri: Barevné lepty. Vernisáţ leptů slovenského rodáka z Topolčan, který v roce 1948 emigroval do Izraele a dnes patří mezi nejznámější ţijící izraelské výtvarníky. Po svém odjezdu do Izraele studoval Tuvia Beeri na umělecké škole Oranim a později, opět v Evropě, na Ècole des Beaux-Arts v Paříţi. Po svém návratu z Paříţe působil jako pedagog na jeruzalémské umělecké akademii Becalel a na Avniho institutu umění a designu v Tel Avivu. V jeho díle se harmonicky prolínají abstraktní formy a figurativní náznaky, geometrické obrazce a amorfní barevné plochy, imaginární krajiny i odstíny okolního světa. Vernisáţ proběhne za účasti autora. Vstup volný. neděle od 9 do 17 hod.: Začínáme, aneb Kdo si hraje, nezlobí festival s nabídkou volnočasových aktivit pro děti i dospělé, kterou pořádá Radnice městské části Brnostřed a Kulturní a vzdělávací středisko Brno - střed. Brněnské Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŢMP se představí s nabídkou programů pro školy a zájmové skupiny i programy pro veřejnost. V rámci akce nabídne drobné ukázky ze své činnosti. Vstup volný. Akce se koná v Björnsonově sadu (park u Právnické fakulty). V případě velmi nepříznivého počasí se akce nekoná. neděle ve 14,30 hod.: Jak se ţilo v biblických dobách v Zemi zaslíbené. Historická vlast ţidů se rozkládala mezi velkými říšemi Východu a Západu. Procházely jí všechny cesty mezi nimi, ţivé v míru, bouřlivé v době válek. V průběhu staletí nesla tato země různá jména stejně jako lidé, kteří ji obývali. Ale hory, roviny, pouště, údolí, moře a jezera zůstaly nezměněny a jako tiší svědkové sledovaly dramatické osudy země. Zveme vás na tvořivý program, který zahajuje nový cyklus nedělních dílen. I tentokrát na vás čeká povídání, hry, kreslení a výroba vlastního puzzle. Dílna pro rodiče a děti od 5 let. Vstupné 30 Kč. Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vţdy 20 minut před zahájením programu. Pro drţitele SeniorPasu sleva na vstupném 10%. Změna programu ze závaţných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na Celý měsíc září můţete v sále Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŢMP, pobočka Brno zhlédnout výstavu Barevné lepty. Jejich autorem je izraelský umělec Tuvia Beeri. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí nebo po předchozí telefonické domluvě kdykoliv. Vstup volný. 13

14 PŘEHLED AKCÍ čt Šlomo Kučera: Majetek a vlastnictví sál OVK pá Kafe klub spol. místnost ne a Prohlídka hřbitova ţid. hřbitov čt Tuvia Beeri: Barevné lepty sál OVK pá Setkání s jubilanty sál ŢOB ne Dílna: Jak se ţilo v biblických dobách sál OVK JAK SE PŘIPOJIT NA STRÁNKY PRO ČLENY ŢOB Pro zaloţení nového účtu na stránkách ţidovské obce Brno (www.zob.cz) pouţijeme následující kroky: Horní lišta našich stránek -> ŢO Brno -> Pro členy. Nyní jsme v Můj účet a otevřeme vedlejší kartu Vytvořit nový účet, kde vyplníme všechny poţadované informace. Po dvou aţ třech dnech obdrţíte na potvrzení o aktivaci účtu. Při prvním přihlášení je potřeba změnit si heslo. To uděláte v Pro členy -> Můj účet karta Upravit. Napíšete nové heslo a do políčka dolů ho napíšete ještě jedenkrát a dáte potvrdit. Máte zaloţen nový účet s vlastním heslem. V případě jakýchkoli nejasností se neváhejte obrátit na našeho správce stránek KACHOL VELAVAN Zpravodaj pro členy Ţidovské obce Brno je neveřejnou tiskovinou Vydává Kulturní a vzdělávací centrum rabína Federa při ŢOB Redakce: Z. Prudilová, H. Mikešová, L. Salzmanová. Distribuce poštou B. Kovaříková Příspěvky a připomínky posílejte na adresu: KVC RF, třída Kpt. Jaroše 3, Brno Uzávěrka příštího čísla je 20. září 2012

15 Vysoké svátky 5773 Slichot první den Slichot zahájení modliteb za odpuštění Roš ha-šana předvečer Roš ha šana odpolední a večerní modlitba v synagoze novoroční kiduš a večeře na obci* první den Roš ha šana ranní modlitba v synagoze troubení na šofar kiduš v synagoze odpolední modlitba v synagoze tašlich (sraz u synagogy) večerní modlitba v synagoze kiduš v synagoze druhý den Roš ha šana ranní modlitba v synagoze troubení na šofar kiduš v synagoze půst Gedalji ranní modlitba Jom kipur předvečer Jom kipur večeře na obci* odpolední modlitba v synagoze Kol nidre večerní modlitba Jom kipur ranní modlitba v synagoze mazkir odpolední modlitba v synagoze závěrečná modlitba v synagoze večerní modlitba v synagoze, havdala, kiduš levana *) Novoroční večeři a večeři před Jom kipurem na obci je nutno si předem objednat a uhradit v pokladně na obci, tel Ceny večeří: členové 75 Kč, dětská porce 40 Kč, veřejnost 300 Kč. לשנה טובה תכתבו ותחתמו

16 předvečer Sukot odpolední a večerní modlitba v synagoze kiduš v suce, pohoštění pro účastníky modlitby zdarma první den Sukot ranní modlitba v synagoze, kiduš v suce druhý den Sukot ranní modlitba v synagoze, kiduš v suce předvečer šabat chol ha-moed kabalat šabat v synagoze kiduš v suce, pohoštění pro účastníky modlitby zdarma šabat chol ha-moed ranní modlitba v synagoze kiduš v suce Hošana raba ranní modlitba v synagoze Sukot 5773 Zveme vás na posezení v suce Šmini aceret a Simchat Tora předvečer Šmini aceret ranní modlitba v synagoze odpolední a večerní modlitba v synagoze, kiduš v suce Šmini aceret ranní modlitba v synagoze mazkir, musaf, kiduš v suce předvečer Simchat Tora odpolední a večerní modlitba v synagoze, kiduš Simchat Tora ranní modlitba v synagoze, kiduš

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS)

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS) ICHEIC Humanitarian Fund VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS) Úterý 12.10.2010: Vítejte v Izraeli Zahájení semináře ***

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Více info zde: PODROBNÉ INFO

Více info zde: PODROBNÉ INFO Kurzy hebrejštiny začnou opět v září 2014, v týdnu od 2. 9. 2014. Biblická hebrejština: začátečníci - kurz čtení z učebnice rabi Richarda Federa Haleluja, pokročilí: čteme a překládáme 1. Knihu Mojžíšovu.

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009 Obsah strana 1. Úvodní slovo... 3 2. Poslání a cíle organizace... 4 3. Stručná historie... 4 4. Struktura organizace... 5 4.1. Správní rada střediska... 5 4.2. Pracovníci střediska... 5 4.3. Dozorčí rada

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob.

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Setkání & Akce 1 /7 Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Všechny místnosti jsou tiché, vybavené individuálně

Více

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března 2011-3. dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují

Více

Mezinárodní spolupráce školy

Mezinárodní spolupráce školy Mezinárodní spolupráce školy Ve školním roce 2010 2011 dosáhla naše škola v mezinárodní spolupráci historického úspěchu. Se společným česko polským projektem středních škol Zmizelé a nalézané osudy. Memento

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 26.04.2009 Účast: počet členů: v čase: 15,00 hod 12 osob v čase: 15,05 hod 13 osob v čase: 15,10 hod 14 osob

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 PROGRAM 1) Přivítání hostů pana Vedrala, Pana Blažka a Dr. Karpíškové 2) Činnost KB HK Milada Jirečková 3) Příspěvek p. Vedral 4) Diskuse

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Kurz španělštiny ve Valencii.

Kurz španělštiny ve Valencii. Kurz španělštiny ve Valencii. Valencie Valencie se nachází na středomořském pobřeží Španělska, je to moderní město plné historie i kultury. Výborné klima, písčité pláže, i, navíc, obrovské množství kulturních

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 Pondělí Polévka rýžová Špenát, brambor, vejce Úterý Polévka kmínová s vejci Vepřové maso na paprice, rýže Středa Polévka květáková Rybí filé na másle, bramborová kaše,

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1 Slovo úvodem Rok 2015 byl druhým rokem, který jsme trávili v nových prostorech. Veřejnost si k nám opět našla cestu a díky přednáškové činnosti, nabídce cvičení a dalším aktivitám

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 vývar s masovou rýží, povidlové knedlíky s tvarohem (A: 01, 03, 06, 07, 09, 11, 51) drožďová, selská vepřová pečeně,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Směrnice Prague Bears

Směrnice Prague Bears Směrnice Prague Bears 1. Typy registrace a) Spolek provádí registrace uživatelů na webových stránkách. Existují dva typy registrace: členové Prague Bears příznivci spolku b) Typ registrace člen Prague

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Osnova Život Práce Operační výzkumy Systémové myšlení Myšlenky Život Narozen 12. února 1919 ve Philadelphii Jackovi a Fannie Ackoff Zemřel 29. října 2009 Americký

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Zápis z pracovní stáže do Linköpingu ve Švédsku

Zápis z pracovní stáže do Linköpingu ve Švédsku Zápis z pracovní stáže do Linköpingu ve Švédsku Termín konání: 26.4.2010 30.4.2010 Místo konání: Linköping ve Švédsku Přítomni: Pracovní stáţe se zúčastnili zástupci předkladatele projektu a partnerů projektu

Více