PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK ARCHIVU V PRAZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK ARCHIVU V PRAZE"

Transkript

1 PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK 5 STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE

2 Státní ústøední archiv v Praze 1997

3 OPAVSKO A OPAVŠTÍ PØEMYSLOVCI ZA VLÁDY POSLEDNÍCH LUCEMBURKÙ Jana Konvièná Úvod Pøedkládaná studie má završit problematiku vzájemných, pøedevším politických kontaktù mezi opavskými Pøemyslovci a Lucemburky, jejichž poèátky a základní fáze byly nastínìny v pøedcházejícím èísle tohoto sborníku. Ve druhé polovinì 14. století se opavští Pøemyslovci, až na nìkteré výjimky, již nepodíleli tak aktivnì jako døív na politice svých lucemburských pøíbuzných, i když je i nadále nacházíme na královském dvoøe v Praze. Zde ale hájili pøedevším zájmy svých pøíznivcù nebo zájmy vlastní, které je stále pevnìji pøipoutávaly k oblasti Slezska. Líèení spolupráce mezi opavskými Pøemyslovci a Lucemburky se po smrti Mikuláše II. v roce 1365 komplikuje, protože dva z jeho synù založili samostatné vìtve rodu Jan krnovsko-ratiboøskou, Pøemek opavskou. Obì tyto vìtve prošly samostatným vývojem. Jejich pøíslušníci zasahovali do èeské politiky v rùzných obdobích s rùznou intenzitou a rùznými výsledky, bez ohledu na èleny vìtve druhé. Proto považuji pro pøehlednost za nutné sledovat nìkteré fáze jejich historie oddìlenì. Na závìr zaøazuji témìø análovitý pøehled dovršení osudù obou vìtví rodu opavských Pøemyslovcù. Ty se odvíjely již v dobì, kdy i poslední mužský potomek slavného rodu Lucemburkù, císaø Zikmund, odpoèíval na vìènosti, takže by se zdálo, že téma je uzavøené. Opavští Pøemyslovci, v této dobì zcela vyèerpaní husitskými válkami, již nemìli ani hospodáøskou, ani politickou sílu zasahovat do dìní v Èeském království. Protože jsme však sledovali jejich osudy od poèátku, považuji pro úplnost za vhodné zmínit se alespoò heslovitì také o jejich konci. Rozdìlení Opavska Smrtí Mikuláše II. se situace dosud jednotných údìlù opavského a ratiboøského znaènì zkomplikovala, protože nárok na urèitý podíl z tohoto dìdictví mìli jak Mikulášovi synové Jan (v pramenech oznaèovaný také jako Hanuš), Mikuláš, Václav a Pøemek, z nichž se žádný dle dobových zvyklostí nestal knìzem, tak jejich strýc Václav. Své vdovské vìno zde mìla mít zajištìno také Jitka Falkenberská, tøetí manželka Mikuláše II. Jednoznaèná byla otázka Ratiboøska, které pøipadlo nejstaršímu Janovi jako jedinému synu Anny Ratiboøské. Proti tomuto faktu nebyly vzneseny žádné námitky a již na poèátku roku 1366 byl Janùv nárok na ratiboøské vévodství právnì potvrzen 3

4 udìlením v léno èeskými králi Karlem IV. a Václavem IV. 1 Rychle se vyøešily i dìdické nároky Václava, mladšího bratra Mikuláše II., který byl ekonomicky zajištìn na svých kanonikátech v Praze a v Olomouci. Václav se vzdal svého podílu v Janùv prospìch, 2 a když v roce 1367 s jistými nároky vùèi Opavsku pøece jen vystoupil, byl odškodnìn sumou 200 kop grošù v hotovosti a roèní rentou ve stejné hodnotì, na jejímž splácení se mìli podílet všichni ètyøi synové Mikuláše II. 3 Jisté komplikace nastaly až pøi dìlení vlastního Opavska. Problematická se jevila už skuteènost, že v dobì smrti Mikuláše II. byl mezi jeho syny znaèný vìkový rozdíl: nejstaršímu Janovi bylo pøes tøicet let (narozen okolo 1332) a mìl již urèité postavení u Karlova královského dvora, Mikuláši asi patnáct (narozen okolo 1350), Václavovi tøi (narozen 1362) a nejmladšímu Pøemkovi nebyl ještì ani jeden rok (narozen 1365). Vztahy mezi bratry, zejména mezi obìma staršími, byly èásteènì dány také tím, že pocházeli z rùzných matek. 4 To se projevilo už v roce 1367, kdy vznikl mezi Janem a Mikulášem III. spor o vládu na Opavsku a o poruènictví nad nezletilými bratry. Jan sice získal celé Ratiboøsko, ale protože splácel èást dluhù svého otce, nechtìl se vzdát ani opavského podílu. Rozepøe mezi bratry byla doèasnì urovnána prostøednictvím Karla IV., Ludvíka Bøežského a Pøemka Tìšínského tak, že Mikuláši byla pøiøknuta jedna ètvrtina Opavska a vìno jeho matky Hedviky Olešnické, zbylé tøi ètvrtiny pøipadly Janovi a jeho dvìma nejmladším bratrùm, jménem kterých mìl Jan po dobu jejich nezletilosti vládnout. 5 Tento výsledek, který v každém smìru mluvil v Janùv prospìch, mùžeme považovat i za jakýsi projev uznání ze strany Karla IV., v jehož blízkosti se Jan už od poloviny ètyøicátých let pohyboval 6 a mìl tak možnost prokázat pøed vnímavým okem èeského a øímského vladaøe své schopnosti. Pøesné teritoriální vymezení Mikulášova podílu neznáme a z tohoto období se nezachovala ani žádná listina, ve které by Mikuláš III. vystupoval coby vladaø samostatnì. Nacházíme ho spolu s Janem jako jednoho z vydavatelù na písemnosti z roku 1372, kterou oba bratøi potvrzují mìstu Opavì všechna dosavadní práva, zvláštì pak užívání práva magdeburského. 7 Protože se jedná o jedinou listinu, kterou Mikuláš III. v letech vydal, považuji za možné, že ètvrtina Opavska, která mu byla pøiøèena rozhodèí komisí z roku 1367, spoèívala v udìlení dùchodù plynoucích z jedné ètvrtiny tohoto území a že vlastní zemìpanskou správu mìl prozatím vykonávat spolu s bratrem Janem. Vylouèit však nemùžeme ani možnost, že Mikuláš spravoval jednu ètvrtinu Opavska samostatnì, pøièemž k tomuto podílu patøila také èást Opavy (s nejvìtší pravdìpodobností také jedna ètvrtina). Potom by bylo logické, že potvrzení privilegií mìstu Opavì v roce 1372 musel vydat jak Jan, tak Mikuláš. A už mìl Mikulášùv podíl na Opavsku jakoukoliv formu, je jisté, že mu šlo pøedevším o získání finanèního zdroje, protože už v roce 1373 nebo poèátkem roku následujícího postoupil svùj podíl Konrádu II. Olešnickému a Kozelskému, bratru své matky. Tuto skuteènost se dozvídáme z Konrádova prohlášení, že v pøípadì Mikulášovy smrti bìhem cesty, kterou právì podnikal, postoupí tento díl Janovi a jeho dvìma bratrùm pod podmínkou, že mu bude vyplaceno vìno jeho sestry Hedviky. 8 Kam 4

5 a za jakým úèelem Mikuláš cestoval, nevíme. Pravdìpodobnì se ale jednalo o cestu dlouhodobou, protože až do roku 1377 veškeré zprávy o nìm mizí. Vlastní vláda na Opavsku a v Ratiboøsku zùstala tedy až do roku 1377 v Janových rukou. Tento stav byl znovu potvrzen úmluvou mezi Janem, Václavem a Pøemkem v roce 1375, kdy byla na dobu tøí let správa podílù obou mladších bratrù svìøena Janovi, za což se zavázal pøevzít na sebe veškeré dluhy zatìžující opavské vévodství. 9 K novému uspoøádání vlastnických práv na Opavsku došlo v roce Tehdy byli Václav a Pøemek patrnì uznáni za dospìlé a tím schopné samostatnì vládnout podílùm z otcova dìdictví. Komise sestavená z pøedních opavských pánù rozdìlila opavské vévodství na dvì èásti. První z nich s centry Fürstenwaldem a Edelštejnem pøipadla Janovi a Mikulášovi, druhá se støedisky Hradcem a Landekem mladším Václavovi a Pøemkovi. Vzápìtí na to svolali Jan a Mikuláš novou komisi, která mìla jim pøiøknutý podíl rozdìlit na dva samostatné územní celky. Touto novou dìlbou pøipadlo Janovi Krnovsko s Bruntálem a Benešovem, Mikuláši III. Hlubèicko s Novou Cerekví a Cukmantl s hradem Edelštejnem. Na základì tohoto dvojího dìlení byly z doposud jednotného opavského vévodství vytvoøeny tøi samostatné èásti: Opavsko, Krnovsko a Hlubèicko, z nichž Krnovsko zùstalo od Opavska oddìleno natrvalo jako souèást majetku ratiboøské vìtve opavských Pøemyslovcù. Držitelé všech tøí podílù nadále používali titul opavských vévodù, což však musíme brát jako pøíslušnost k rodu, nikoliv k spravovanému území, protože všechny tøi èásti nìkdejšího opavského vévodství se vyvíjely, alespoò po urèité èasové období, samostatnì. Spoleèným znakem jejich vládcù bylo postupné zadlužování se a zastavování vìtších èi menších územních celkù cizím knížatùm. Synové Mikuláše II. tak zahájili politiku bezohledného hájení dílèích zájmù na úkor hospodáøské prosperity a politického vlivu celého území, což v koneèném dùsledku vedlo k úplné ztrátì Opavska ve druhé polovinì 15. století. O urèitém povìdomí sounáležitosti jednotlivých èástí rozdrobeného údìlu svìdèí snaha knížete Pøemka zajistit si pøípadné nároky na hlubèické a ratiboøsko-krnovské dìdictví, 10 i když také zde musíme poèítat s motivací vzniklou na základì logické úvahy, že totiž z vìtšího územního celku poplynou vyšší pøíjmy schopné lépe pokrýt finanèní požadavky knížete. Celý proces dìlení opavského vévodství pravdìpodobnì probíhal bez pøímého souhlasu Karla IV. jako vrchního lenního pána tohoto území, což mùžeme považovat za projev dùvìry a dobrých vztahù mezi èeským králem a opavskými knížaty. 11 Tím, že Karel nezasáhl do vnitøních záležitostí Opavska, jejichž øešení nijak neohrozilo jeho seniorská práva vùèi tomuto území, si mohl opavská knížata zavázat k další úèasti na své vlastní politice. 5

6 Opavští Pøemyslovci v pøedveèer husitství a) Krnovsko-ratiboøská primogenitura V posledních letech vlády Karla IV. a bìhem panování Václava IV. existovaly mnohem tìsnìjší kontakty mezi Lucemburky a krnovsko-ratiboøskou vìtví opavských Pøemyslovcù než mezi Lucemburky a opavskou sekundogeniturou. Do jisté míry byla tato skuteènost dána také tím, že zakladatel krnovsko-ratiboøské primogenitury Jan I. se pohyboval na lucemburském královském dvoøe už za života svého otce a jako opavský vévoda se tak úèastnil øady spoleèenských událostí a diplomatických jednání nejen v zemích Koruny èeské, ale také v øíši. 12 Podle V. V. Tomka žil v polovinì 60. let v Praze dokonce trvale. 13 Svou oddanost lucemburským zájmùm prokázal i tím, že se roku 1361 oženil na výslovné pøání císaøe Karla IV. 14 s Annou, dcerou hlohovského knížete Jindøicha øeèeného Ferreus. Jan se tak stal nástrojem dynastické politiky Karla IV., který si tímto zpùsobem zajiš oval spojence pro své další politické kroky. Manželství s dcerou jednoho ze slezských vévodù bylo zároveò dalším èlánkem øetìzce stále tìsnìjších vztahù mezi Slezskem a èleny rodu opavských Pøemyslovcù. Po smrti Mikuláše II. byl Jan vázán vlastními rodovými záležitostmi na Opavsku a v Ratiboøsku. Jako vévoda ratiboøský se v podstatì zaøadil mezi slezská knížata, i když svou kontinuitu s Opavskem, kde byl v letech de facto samostatným vládcem, zdùrazòoval až do své smrti (kolem roku 1380) titulem vévoda opavský a ratiboøský. 15 Z dosavadních událostí by se dalo usuzovat, že Mikuláš II. a Jan I. na jedné stranì a Jan Lucemburský a Karel IV. na stranì druhé vytýèili linii spolupráce mezi rody opavských Pøemyslovcù a Lucemburkù, ve které budou pokraèovat i jejich potomci. Situace se ovšem zmìnila, když se hlavními pøedstaviteli tìchto rodù stali Václav IV. a Jan II. øeèený po svém hlohovském dìdovi Ferreus. Václav IV. nebyl králem, který by se dokázal s pøehledem orientovat ve velmi složité dobové sociální a spoleèenské situaci a který by s úspìchem rozvíjel odkaz svého slavného otce. K tìmto úkolùm nemìl ani dostatek osobních pøedpokladù, ani potøebné diplomatické zkušenosti, ba ani pøíliš velké politické ambice. Zeslabení Václavova mocenského vlivu v samotných èeských zemích bylo výsledkem jeho neschopnosti udržet rovnováhu mezi panovnickou mocí a opozicí z øad vysoké šlechty, zvláštì když se na její stranu postavili energiètí a ctižádostiví Lucemburkové Zikmund a moravský markrabì Jošt, kteøí se tímto zpùsobem snažili prosazovat své vlastní politické cíle. Pro jeho povahové vlastnosti lze Jana II. Opavsko-ratiboøského srovnávat spíše s Joštem a Zikmundem než s Václavem IV., což patrnì mìlo také vliv na utváøení jejich vzájemných vztahù. Jan byl nesmírnì hrdý na to, že je potomkem slavného královského rodu. Bývá oznaèován jako èlovìk energický a neústupný, dávající najevo své výjimeèné postavení tvrdým chováním vùèi svému okolí. Jako doklad jeho 6

7 osobních vlastností mùže posloužit pøíklad z roku 1390, kdy nechal bez milosti utopit dva knìze, kteøí se protivili jeho vùli. 16 Na èeské politické scénì se Jan II. objevil až poèátkem 90. let 14. století, a to nikoliv v souvislosti s Václavem IV., ale s jeho moravským pøíbuzným Prokopem. 17 J. Spìváèek ve své knize Václav IV. uvádí, že bìhem mnohaletého sporu mezi bratry Joštem a Prokopem o moc v moravském markrabství se roku 1393 podaøilo markrabìti Prokopovi získat na svou stranu, mimo jiné, také opavského vévodu Hanuše. 18 Toto tvrzení však Spìváèek nijak nedokládá. Osobnì se pøikláním spíše k Biermannovu názoru, který pøevzal také J. Kapras, že asi do roku 1399 byl Jan považován za pøívržence markrabìte Jošta a až po tomto datu ho mùžeme najít v Prokopovì táboøe, a tím tedy i na stranì Václava IV., 19 což se pokusím v následujících øádcích vysvìtlit. O kontaktech mezi Janem II. s moravskými markrabaty Joštem a Prokopem v 80. letech a v první polovinì 90. let nemáme žádné pramenné zprávy, což ještì nesvìdèí o tom, že k nim vùbec nedocházelo. V úvahu musíme brát jejich blízký pøíbuzenský vztah a také skuteènost, že Jošt a Prokop hledali pro svùj vzájemný spor spojence i mezi cizími knížaty. Jan II. byl v tomto smìru ideálním partnerem, nebo jeho údìl sousedil s moravským markrabstvím. Tomu, že k užší spolupráci mezi Janem a Joštem mohlo dojít právì v 90. letech, nasvìdèuje dle mého názoru následující fakt. V roce 1390 koupil Jošt od Ladislava Opolského Krnovsko, které opolský vévoda získal v roce 1384 nebo 1385 od Jana II., jenž byl v dùsledku trvalých finanèních problémù nucen odprodat èást rodového území. 20 Nabytím Krnovska, které bylo vklínìno mezi další dvì èásti Opavska, se stal Jošt pøímým sousedem opavských a ratiboøských vévodù. Také události z roku 1397 mluví spíše ve spojenectví Jana a Jošta než Jana a Prokopa. V tomto roce se Jan II. stal nejvyšším hofmistrem èeského krále a zároveò èlenem královské rady. 21 Není dost dobøe jasné, zda se má tato skuteènost posuzovat jako projev pøátelství a dobré vùle ze strany Václava IV., èi jako výraz ambiciózních snah markrabìte Jošta, který napomohl dosazení svého spojence na významné místo v blízkosti èeského krále a øímského císaøe, aby zde hájil jeho vlastní zájmy. Osobnì se pøikláním k druhé možnosti, protože Jan II., na rozdíl od Václavových oblíbencù z øad nižší šlechty a mìš anstva, byl nekompromisním zastáncem aktivní øíšské politiky, èemuž nasvìdèuje událost z èervence 1397, a Václavovy císaøské korunovace, která mìla upevnit Lucemburkovo postavení nejen v øíši, ale také v domácím èeském prostøedí. Proto nevidím dùvod, proè by mìl Václav IV. vyznamenávat a povolávat do své blízkosti èlovìka, se kterým nemìl nic spoleèného. Poèítat s tím, že by se Václav IV. dobrovolnì vymanil z vlivu svých oblíbencù, bylo dost nereálné, proto se Jan a nìkteøí další èlenové královské rady, patrnì za tichého souhlasu Zikmunda a Jošta, rozhodli odstranit je násilím. K uskuteènìní tohoto zámìru došlo 11. èervence 1397 na Karlštejnì bìhem zasedání královské rady, jíž pøedsedal právì vévoda Jan. Boøivoj ze Svinaø pøednesl shro- 7

8 máždìné radì ne pøíliš povzbudivou zprávu o prùbìhu frankfurtského øíšského snìmu, kam byl Václavem IV. odeslán. Po jejím vyslechnutí opustili vévoda Jan, Jan Michalec z Michalovic, Bohuslav ze Švamberka, Boreš z Rýzmburka a nìkteøí další pøedstavitelé panského stavu jednací síò a odebrali se k poradì. Vzápìtí na to nechali obsadit zasedací síò zbrojnoši a povolali zpìt ètyøi oblíbené královy rádce (Burcharda Strnada z Janovic a na Vožièi, Štìpána z Opoèna, Štìpána z Martinic øeèeného Poduška a velmistra øádu johanitù Markolta z Vrutic), které obvinili ze zrady panovníka a napadli je se zbraní v ruce. Sám vévoda Jan probodl Burcharda Strnada. O obavì Václava IV. postavit se svým politickým odpùrcùm svìdèí skuteènost, že vrahy svých pøívržencù nepotrestal a mìsíc po provedení tohoto ohavného èinu dal zavraždìné dokonce prohlásit za zrádce. Jediným postiženým v této události byl markrabì Jošt, který se jí navíc ani pøímo nezúèastnil. Na pøímý rozkaz krále musel okamžitì opustit Prahu a Èechy. 22 I pøes úèast na tìchto krvavých událostech zùstal Jan nadále v blízkosti èeského krále. Byl mu sice odebrán úøad nejvyššího hofmistra, ale vzápìtí byl jmenován hejtmanem v Kladsku a Falkenbersku. 23 Roku 1398 se jako èlen Václavova doprovodu zúèastnil také cesty do Remeše, kde došlo k politickým jednáním mezi Václavem IV. a francouzským králem Karlem VI. 24 Jak již bylo zmínìno výše, nìkdy kolem roku 1399 muselo dojít k rozepøi mezi dosavadními spojenci Joštem Moravským a Janem Opavsko-ratiboøským. Nasvìdèuje tomu událost z druhé poloviny roku 1400, kdy Zikmund Lucemburský, spojenec moravského markrabìte Jošta, po roztržce se svým bratrem Václavem vojensky napadl Ratiboø, 25 sídlo opavského vévody Jana II., což by patrnì neuèinil, kdyby se jednalo o pøívržence jeho politického spoluhráèe. Proè došlo k rozchodu dosavadních spojencù, je nejasné. V této souvislosti se nabízí nìkolik hypotéz. Uvažovat mùžeme buï o finanèních neshodách, kdy z obou stran mohlo jít o nesplácení dlužných penìz (v tomto pøípadì je asi pravdìpodobnìjší, že dlužníkem by byl Jošt), èi o možných snahách markrabìte posílit svùj vliv v oblasti Slezska na úkor Jana II. Další øešení se nabízí v souvislosti s Janovým èlenstvím v královské radì. V pøípadì, že do ní byl dosazen Joštovou zásluhou, nechtìl se patrnì trvale spokojit s úlohou pouhé loutky hájící zájmy moravského markrabìte. Chtìl na pražském dvoøe prosazovat své vlastní zájmy, a proto se pøiklonil na stranu Joštových protivníkù, tj. na stranu Joštova bratra Prokopa a tedy i Václava IV. V této pozici setrval až do konce Václavovy vlády. Jako projev dobré vùle a na dùkaz navázání opìtovných pøátelských vztahù mezi opavskými Pøemyslovci a Lucemburky udìlil Václav IV. opavské vévodství jako spoleèné léno èeské Koruny Pøemkovi Opavskému a jeho synovcùm Janu II. a Mikuláši Krnovsko- ratiboøskému, èímž byly zároveò potvrzeny dosavadní úmluvy o vzájemném dìdictví pro pøípad, že by nìkterý z nich zemøel bez mužských potomkù. 26 8

9 b) Opavská sekundogenitura Jak již bylo zmínìno výše, na základì rozhodèího výroku komise opavských pánù z roku 1377 se stali Václav a Pøemek držiteli jedné poloviny nìkdejšího opavského vévodství, což jim bylo potvrzeno Václavem IV. následujícího roku udìlením tohoto území ve spoleèné léno. 27 Václav zemøel již roku 1381, èímž se Pøemek stal jediným pánem Opavska. O nìkolik let pozdìji, v roce 1394, zemøel také Mikuláš III., a tak se Pøemek na základì døívìjších ujednání ujal také vlády na Hlubèicku, které však musel nejprve postupnì vyplácet z držby kozelských vévodù, jimž Mikuláš III. pro stálé finanèní problémy zastavil znaènou èást svého území. 28 Nabytím Hlubèicka soustøedil Pøemek do svých rukou tøi ètvrtiny pùvodní rodové državy svého otce Mikuláše II. a stal se tak zakladatelem sekundogeniturní vìtve opavských Pøemyslovcù. Na rozdíl od svého bratra Jana I. a synovce Jana II. pobýval Pøemek v Praze jen zøídka a také jeho styky s královským dvorem byly skromné. Tato skuteènost souvisela s jeho trvalými finanèními problémy, které ho vedly k tomu, že byl nucen neustále zastavovat, èi dokonce prodávat èásti svého majetku. 29 Pøemkova penìžní situace musela být opravdu vážná, protože v roce 1383 zastavil Vokovi a Lackovi z Kravaø dokonce Hradec, jedno z nejstarších sídel opavských Pøemyslovcù. 30 Ani Pøemek nezùstal izolován od sporù mezi svými lucemburskými pøíbuznými Joštem a Prokopem, které ve svých dùsledcích urèovaly také vztah k èeskému králi Václavu IV. Stejnì jako jeho bratr Jan I. stál i on zpoèátku na stranì markrabìte Jošta. Obì knížata se spolu s biskupem olomouckým, biskupem vratislavským a dalšími feudály úèastnila zemského míru v roce Ještì nìkolik let pøed tím, v roce 1383, pøevzal na sebe moravský markrabì Jošt Pøemkùv dlužný závazek za zástavu Hradce pro pøípad, že by po svém strýci zdìdil jeho državu. 32 Na poèátku 15. století však Pøemka náhle nacházíme na stranì Joštových politických odpùrcù. Proè? Kdy a v jakých souvislostech došlo k tak závažné zmìnì? Považuji za možné, že ctižádostivý a mocichtivý Jošt chtìl rozšíøit svou rodovou državu ve smìru opavského vévodství a slezských knížectví, èemuž by nasvìdèovala i již zmiòovaná skuteènost, že roku 1390 zakoupil krnovskou èást Opavska. Využívaje finanèních tìžkostí ratiboøské i opavské vìtve opavských Pøemyslovcù, mohl na nì vyvíjet nátlak na odstoupení také zbylých èástí Opavska. Obdobné požadavky mohl vznášet také na Jana Opavsko-ratiboøského, který opustil Jošta pøibližnì ve stejné dobì jako Pøemek. Fakt, že Jošt Moravský chtìl skuteènì získat rodové území opavských Pøemyslovcù, by mohla nepøímo potvrzovat také listina z roku 1402, ve které se Jošt tituluje jako pán Opavska. 33 Je to však jediná mnì známá listina, kde Jošt užil tohoto titulu, a nelze vylouèit ani možnost, že tak jednal z pozice pána Krnovska. Zarážející ovšem je, že se tak stalo právì v dobì jeho rozchodu s Pøemkem. Na stranu Prokopa Moravského musel Pøemek pøejít nìkdy na rozhraní let 1401 a 1402, protože ještì roku 1401 uzavøel spolu s moravskými pány smlouvu o podpoøe Jošta proti Prokopovi 34 a už v roce 1402 slíbil spolu s vratislavským biskupem, slezskými knížaty a nìkterými slezskými mìsty vìrnost králi Václavovi a spoluúèast na zabez- 9

10 peèení klidu v zemi. 35 A jak již bylo zmínìno výše, na znamení opìtovnì dobrých vztahù mezi èeským králem a opavskými Pøemyslovci si nechali vévodové Pøemek, Jan II. a jeho bratr Mikuláš udìlit opavské vévodství ve spoleèné léno. I když se v prvních desetiletích 15. století Pøemkova finanèní situace patrnì zlepšila, 36 nezapojil se aktivnì do života pražského královského dvora. Nadále pobýval pøedevším ve svém údìlu a posiloval své postavení v rámci slezské oblasti, ke které Opavsko stále více pøipoutával. 37 Opavští vévodové a husitské války Husitská revoluce, která v první polovinì 15. století zachvátila oblast Èech a která se prostøednictvím manifestù, spanilých jízd èi jinými zpùsoby šíøila i do okolních zemí, se nevyhnula ani údìlùm opavských Pøemyslovcù, zejména pak vlastnímu Opavsku. Opavští vévodové byli aktivními bojovníky protihusitského tábora a pøedními organizátory slezských vojenských akcí namíøených proti kacíøským Èechám. Smrtí Václava IV. nìkolik dnù po první pražské defenestraci se jediným právoplatným dìdicem èeského trùnu stal jeho bratr Zikmund, král øímský a uherský. Za samozøejmou považovala tuto skuteènost katolická èást èeské šlechty, zatímco šlechta husitská mìla z této kandidatury jisté obavy, nebo Zikmund se již v pøedcházejících létech projevil jako úhlavní nepøítel reformního hnutí v Èechách. Svùj vztah k nástupci Václava IV. museli dát jasnì najevo také opavští vévodové, protože èeský král byl jejich vrchním lenním pánem. Navíc se Zikmund Lucemburský stal po smrti svého bratra také vlastníkem Krnovska, 38 kterého se ihned ujal, což dosvìdèuje potvrzení dosavadních práv krnovským stavùm a mìstu Krnovu z ledna Fakt, že se Pøemek Opavský, Jan II. Opavsko-ratiboøský a jejich potomci nacházeli od poèátku mezi odpùrci husitství, tedy na stranì Zikmunda Lucemburského, považuji spíše za nutnost danou dobovými okolnostmi než za projev vzájemné náklonnosti. Opavští Pøemyslovci zùstali i v dobì pronikání podobojí mezi šlechtu vìrni katolické církvi. Tato skuteènost je za válek snažících se vymýtit husitské myšlenky a jejich nositele stavìla na stranu Zikmunda Lucemburského. Zároveò byla také pøíèinou dalšího sbližování Opavska se slezskými knížectvími, která byla pøevážnì katolická, zatímco èást Moravy se pøiklonila k husitství. Proto se vévodové Pøemek a Jan II. neúèastnili holdování Zikmundovi spolu s èeskými a moravskými stavy v Brnì na konci roku 1419, nýbrž až se slezskými knížaty na snìmu ve Vratislavi v únoru 1420, 40 kde byla také vyhlášena první køížová výprava proti husitùm. Pøitom je zajímavé, že toto zaèlenìní mezi výraznì nìmecky orientovaná slezská knížata probíhalo v dobì, kdy se na Opavsku prosadil silný èeský živel, o èemž svìdèí zavedení èeštiny jako úøedního jazyka zemských desk. 41 O stycích mezi opavskými Pøemyslovci a Zikmundem do roku 1420 není pøíliš známo, mùžeme na nì pouze usuzovat na základì nepøímých zpráv. Již v pøedcháze- 10

11 jící èásti bylo zmínìno, že bìhem sporù mezi moravskými markrabaty Joštem a Prokopem stáli jejich opavští pøíbuzní nejprve na stranì Jošta, pozdìji pøešli do tábora Prokopových straníkù. Až do roztržky se starším z obou markrabat lze pøedpokládat také dobré vztahy se Zikmundem, Joštovým spojencem, který zasahoval do vnitøních èeských pomìrù ještì za života svého bratra Václava. Poté, co ratiboøský i opavský vévoda zaèali podporovat mladšího Prokopa, dostali se patrnì do rozporù také se Zikmundem, èemuž nasvìdèuje napadení Ratiboøe v roce Jak byly ladìny pøípadné další kontakty mezi opavskými Pøemyslovci a uherským králem po smrti obou markrabat, tj. do roku 1420, není známo. V èervenci 1420 se Pøemek Opavský osobnì zúèastnil bitvy na Vítkovì a následnì i Zikmundovy korunovace èeským králem. 42 Poté se vrátil na svùj opavský údìl a spolu se slezskými knížaty pøipravoval nová tažení proti husitùm. Bìhem prvních let husitských válek se jako nepøítel kalicha zapsal do povìdomí obyvatel Èech také Jan II. Opavsko-ratiboøský. Když èáslavský snìm zbavil Zikmunda èeského trùnu, zaèala èeská husitská strana jednat s polským králem Vladislavem Jagellonským a litevským velkoknížetem Vitoldem o jejich pøípadné kandidatuøe na uprázdnìný titul. Bylo totiž známo, že také oni nepatøí mezi pøíznivce øímského krále Zikmunda. Poselstvo, které tvoøili Vilém Kostka z Postupic, Jan Hlas z Kamenice, Václav z Jenštejna a Vanìk Pavlík z Prahy, vezlo v záøí 1421 nabídku na èeskou korunu právì velkoknížeti Vitoldovi. Bìhem cesty bylo zajato v Ratiboøi vévodou Janem II. 43 a pøes protesty z Èech i rady pøátel vydáno Zikmundovi. Jan tímto èinem proti sobì popudil nejen husity, ale i své litevské pøíbuzné, 44 na druhou stranu si ale naklonil krále Zikmunda, který na dùkaz své vdìènosti vyplatil v roce 1422 od Ludvíka Bøežského zastavené èásti Krnovska a celou krnovskou zemi udìlil Janovi v léno. 45 Tím došlo po dlouhé dobì k opìtovnému spojení Krnovska s Bruntálskem a Ratiboøskem. Znovunabytí Krnovska se odrazilo také v titulatuøe Jana, který se od nynìjška psal jako Herczog zu Troppau, zu Ratibor und zu Jägerndorf. 46 To, že v dobì husitského hnutí vyvíjeli opavští a ratiboøští vévodové mnohem tìsnìjší spolupráci s pøedstaviteli Slezska než se zástupci moravské šlechty ještì neznamenalo, že by styky s Moravou byly zpøetrhány úplnì. K navázání užších kontaktù s Moravany pøispìla i skuteènost, že se moravská šlechta v listopadu 1421 vzdala kalicha a uznala Zikmunda Lucemburského èeským králem. Ještì v listopadu pak Zikmund spolu s Pøemkem Opavským a moravskými stavy uzavøeli landfrýd namíøený proti husitùm. 47 Tato dohoda rozdìlovala Moravu na ètyøi kraje se støedisky v Brnì, Olomouci, Znojmì a Opavì, která mìla sloužit jako shromaždištì protihusitských bojovníkù. Je zajímavé, že jako jedno z center Moravy je zde uvedena Opava, když Opavsko bylo od Moravy oddìleno již pøed více než jedním stoletím, v roce Spíše než o vyjádøení nìjakých Zikmundových nárokù na toto vévodství šlo o nepøesnou formulaci, protože když v roce 1423 udìlil Zikmund zcela protiprávnì Moravu v dìdièné léno svému zeti Albrechtu Rakouskému a jeho manželce Alžbìtì, prohlásil Albrecht, že jeho vláda nemá být na újmu práv olomouckého biskupa a opav- 11

12 ského vévody Pøemka. 48 Vévoda i biskup se za to zavázali dát pøi volbì èeského krále svùj hlas Albrechtovi v pøípadì, že Zikmund zemøe bez mužského dìdice. Další významný spolek, do nìhož vévoda vstoupil, byl ujednán v Prešpurku v lednu 1423 s øádem nìmeckých rytíøù za spoluúèasti krále Zikmunda. Byl namíøen proti polskému králi a litevskému velkoknížeti, kteøí nepøímo podporovali husity. 49 Úèast Pøemka Opavského na tìchto dohodách byla velmi významná. Pøemek tu spolu s vratislavským biskupem Konrádem jednal jménem ostatních slezských knížat, což svìdèí o velké prestiži, kterou si ve Slezsku vybudoval. Také v následujících letech Pøemek organizoval nabo se alespoò úèastnil dalších vojenských výprav namíøených proti husitùm, a už se Zikmundem Lucemburským nebo se slezskými knížaty. Odplatou za to napadli husité v prùbìhu spanilých jízd do oblasti Slezska a severní Moravy Pøemkùv opavský údìl. Poté Václav, nejstarší syn Pøemka Opavského, patrnì ze strachu pøed represáliemi husitù, které byly jejich protivníky èásteènì zvelièovány, uzavøel za penìžitou náhradu mír s Prokopem Holým, aby uchránil Hradec a Hlubèice pøed plenìním. V. Sladký pøitom považuje za možné, že Václav, stejnì jako o nìco pozdìji Bolek ml. Opolský, pøislíbil husitùm také vojenskou pomoc. 50 Téhož roku, tedy roku 1428, uzavøeli pøímìøí s vojsky Prokopa Holého a Jaroslava z Bukoviny také Pøemek Opavský a ratiboøský vévoda Mikuláš, syn Jana II., kteøí se právì úèastnili obrany Vratislavi. 51 Nìkolikaleté období neustálých válek pomalu vyèerpávalo obì bojující strany a zejména Zikmund a jeho spojenci si zaèínali uvìdomovat, že nestaèí vzájemnì komunikovat jen øeèí zbraní. Potøebu ukonèit boj jistì cítil i vévoda Pøemek, který byl mnohaletým válèením finanènì zcela vyèerpán, a proto se aktivnì úèastnil jednání, jejichž cílem mìlo být vyøešení sporných otázek a nastolení míru v zemi. Pøemkùv syn Mikuláš sloužil dokonce jako rukojmí zaruèující nedotknutelnost Prokopa Holého a èlenù èeského poselstva bìhem prvního velkého jednání v první polovinì roku 1429 v Prešpurku. 52 Svými dùsledky byl pro Opavsko v období husitských válek patrnì nejnepøíznivìjší rok Tehdy, ètrnáct dnù pøed bitvou u Domažlic, vypukl v Pøemkovì sídelním mìstì mohutný požár, který znièil nejen mìsto, ale také palác spolu se zemskými deskami. 53 Když pak vzápìtí na to pøitáhlo k Opavì husitské vojsko v èele s Prokopem Holým, Pøemek nebyl schopen bránit znièené mìsto, a proto musel uzavøít s husity smlouvu, která mu zaruèovala po dobu jednoho roku pøímìøí s podmínkou, že po uplynutí této lhùty pøijme za své ètyøi pražské artikuly (zvláštì pak pøijímání z kalicha) a že je bude pod pokutou 4000 kop pražských grošù bránit proti komukoliv. 54 Protože se však situace po vypršení jednoroèní lhùty v dùsledku rozsáhlých diplomatických jednání výraznì zmìnila a pomalu se schylovalo k porážce husitské revoluce, nemìl nikdo èas kontrolovat dodržování podmínek smlouvy, ke které Pøemek pøistoupil v dobì nejvìtší tísnì. 12

13 V roce 1433, necelý rok pøed zapoèetím jednání v Basileji, vévoda Pøemek Opavský, jeden z nejhouževnatìjších protihusitských bojovníkù, zemøel. Ke konci svého života projevil jistou prozíravost, když ve své závìti stanovil, že se Opavsko nemá rozdìlit mezi jeho syny, nýbrž že pod vedením nejstaršího Václava mají vládnout v otcovì údìlu všichni spoleènì. Z dìdictví na Opavsku Pøemek vyluèoval druhorozeného Mikuláše, a to pro jeho velké dluhy. Byla mu urèena pouze doživotní renta. 55 Toto Pøemkovo opatøení vycházelo z jeho vlastní životní zkušenosti. Stejnì jako jeho otec Mikuláš II. zanechával i on svým potomkùm èetné dluhy. Pøemek vìdìl, že splácení tìchto dluhù znaènì vyèerpává celou zemi, a to se projevuje tím tíživìji, èím je tato zemì menší. Proto nechtìl, aby se Opavsko po jeho smrti rozdìlilo. Jeho snaha však vyznìla naprázdno, protože synové se øídili posledním pøáním svého otce jen krátce. O tøi roky pozdìji dosáhl Zikmund Lucemburský koneènì svého cíle, když byl uznán èeským králem a vpuštìn do svého nového království. Z úspìchu se netìšil dlouho, protože již následujícího roku musel zemi opustit a na cestì do Uher zemøel. Bìhem tohoto krátkého panování se na jeho dvoøe neobjevil nikdo z opavských nebo ratiboøských vévodù, nikdo z nich nebyl odmìnìn za služby prokázané v pøedcházejícím období. To, co pøíslušníky rodu Lucemburkù a opavských Pøemyslovcù ještì spojovalo, byl jejich blížící se konec: smrtí Zikmunda zanikl významný rod Lucemburkù; døíve stejnì významný rod opavských Pøemyslovcù sice ještì jedno století existoval, jeho pøíslušníci však stále více upadali mezi zcela bezvýznamná knížata, která musela èasto bojovat o holou existenci, ne tak aby ještì zasahovala do peripetií èeské politiky. Konec opavských Pøemyslovcù Od 30. let 15. století pokraèoval mezi èleny obou vìtví rodu opavských Pøemyslovcù proces dìlení rodového majetku. Rozdrobenost údìlu spolu s navazováním stále tìsnìjších stykù se Slezskem byla pøíèinou upadání mocenského vlivu této dynastie v èeských zemích. Ve druhé polovinì 15. století se její osudy definitivnì uzavøely. a) Krnovsko-ratiboøská primogenitura V roce 1437 se synové Jana II. Mikuláš a Václav, kteøí vládli od roku 1428 krnovsko-ratiboøskému údìlu spoleènì, 56 rozhodli rozdìlit si otcovo dìdictví. Mikuláš V. získal Krnov, Bruntál, Pštinu, Rybník, Vladislav a bavorovské zboží, Václavovi IV. pøipadla Ratiboø s pøíslušným územím. 57 V prùbìhu své vlády, nìkdy po roce 1430, získal Mikuláš V. neznámým zpùsobem od Opavska hrad Lobenstein, který se stal jeho knížecím sídlem, 58 zároveò však ztratil Bruntálsko, jež pøešlo na pány z Vrbna

14 Po Mikulášovì smrti, v dobì nezletilosti jeho synù Jana a Václava, spojil Václav IV. na èas opìt Krnovsko s Ratiboøskem, ovšem pouze do svého skonu roku Jan III. a Václav V. rovnìž nezùstali pøi spoleèné vládì. V roce 1464 došlo k novému dìlení Krnovska, dle nìhož Jan dostal Krnov a Vladislav, Václav pak Rybník, Pštinu a Žary. 60 Oba bratøi se dostali do sporù s Matyášem Korvínem, který v roce 1473 zabavil Václavùv 61 a o rok pozdìji i Janùv majetek, pøièemž Janovi ponechal doživotnì Vladislav. Jan ani Václav se neoženili, a tak Janovou smrtí v roce 1483 vymøela po meèi krnovsko-ratiboøská vìtev opavských Pøemyslovcù. 62 b) Opavská sekundogenitura Závì Pøemka Opavského z roku 1433 nebyla jeho syny dodržována ani jeden rok. Už 2. února 1434 se sešla komise, která rozdìlila opavské vévodství na dvì èásti: Hlubèicko získal Mikuláš, otcem z podílu na Opavsku vylouèený, zatímco Václavovi, Vilémovi a Arnoštovi 63 pøipadl díl druhý, jemuž vládli dohromady. Spoleèné správì všech ètyø bratrù podléhaly záležitosti mincovní, doly, zemský soud, sporná práva a Pøemkovy listiny. 64 Již následujícího roku byl Mikuláš svého údìlu zbaven a jako pán na Hlubèicku zaèal vystupovat nejstarší Václav, 65 kterému pøi následujícím dìlení pøipadla také jedna èást Opavska, když Vilém a Arnošt se rozdìlili o další dvì. 66 Rozdìleno bylo i mìsto Opava. 67 V roce 1440 Václav svùj podíl zmenšil, když byl nucen zastavit Cukmantl a Edelštejn Bolkovi Opolskému. 68 Po jeho smrti získal starší syn Hanuš Hlubèicko, mladší Jan zvaný Pius opavský podíl. 69 Jan Pius se po Hanušovì smrti stal vlastníkem celého otcova údìlu. Za svého života vedl øadu územních sporù, bìhem nichž se vìtšina jeho území dostala do rukou èeského krále Jiøího z Podìbrad. To, co mu z Opavska ještì zbylo, tj. jedna tøetina Opavy a Hradec, prodal Jiøímu v roce Svùj život dožil Jan na Hlubèicku, aniž po sobì zanechal potomka. Král Jiøí získal v šedesátých letech 15. století také opavské podíly Viléma a Arnošta. Vilém, který se v roce 1443 ujal jako manžel Kateøiny, dcery Bolka III. Münsterberského, Münsterberska, 71 zemøel již v roce Za jeho nezletilé syny Frydrycha, Václava a Pøemysla pøevzal vládu jejich strýc Arnošt. Tomu se podaøilo promarnit nejen svùj majetek, ale také dìdictví svých synovcù. Již v roce 1456 prodal Jiøímu z Podìbrad právo na Münsterbersko 72 a téhož roku zastavil Bolkovi Opolskému svoji èást Opavska. 73 Území svých synovcù musel prodat nìkdy v roce 1464, protože tehdy vystupuje jako Herzog von Troppau naposled. 74 Po tomto roce všechny zprávy o nìm mizí. Jeho synovcùm tak z nìkdejšího opavského vévodství zùstal pouhý prázdný titul. Nejmladší z nich, teolog Pøemysl, zemøel jako poslední mužský èlen této vìtve opavských Pøemyslovcù v roce

15 Pøechodem Opavska do rukou Jiøího z Podìbrad a následovnì jeho synù zaèala být opìtovnì zdùrazòována pøíslušnost tohoto teritoria k Moravì, od níž bylo v roce 1318 oddìleno. Závìr Po uzavøení osudù opavských Pøemyslovcù by snad stálo ještì za to shrnout a alespoò struènì zhodnotit celé období vzájemných vztahù opavských Pøemyslovcù a Lucemburkù. Je zajímavé, že dobré vztahy mezi rody opavských Pøemysklovcù a Lucemburkù se udržovaly, až na krátké období na poèátku vlády Jana Lucemburského a na konec 14. století, po celou dobu vlády dynastie Lucemburkù v èeských zemích. Urèitý podíl na tom mìla doba, ve které žili. Rytíøská kultura 14. století, které byl Jan Lucemburský jedním z hlavních pøedstavitelù, poznamenala také menší feudály typu Mikuláše II. Opavského. Život v blízkosti krále byl pro vévodu, který si byl plnì vìdom svého královského pùvodu, mnohem zajímavìjší než setrvávání ve vlastním údìlu. Navíc se ukázalo, že vzájemná spolupráce mùže být prospìšná obìma stranám. Jan neodmítal spojence, který mu mohl být nápomocen pøi uskuteèòování jeho zámìrù, navíc spojence obdaøeného diplomatickým i váleènickým nadáním, a Mikuláš jistì pøišel brzy na to, že služba králi není sice nejlevnìjší, ovšem èas od èasu je královsky splácena. Dobré vztahy mezi obìma rody panovaly i v dobì vlády nástupce Jana Lucemburského. Nebyl dùvod, proè by Karel IV. a Mikuláš II. nepokraèovali v dosavadní politice, která pøinášela své ovoce obìma stranám. U Karla se spolupráce s opavskými pøíbuznými dá navíc chápat jako jakési rozvíjení pøemyslovské tradice, ke které se po celou dobu své vlády hlásil. Pøítomnost potomkù pøemyslovských králù na jeho dvoøe tak vytváøela pøímou souvislost mezi minulostí a souèasností. Nástupem Václava IV. se dobová realita zmìnila. Na èeském trùnu již nesedìl velký rytíø nebo velký státník, jeho problémy byly odlišného charakteru než problémy jeho pøedchùdcù. Hlavnì však byby odlišné povahové vlastnosti a osobní ambice prvních a tøetího lucemburského panovníka. To narušilo také dosavadní vztahy s opavskými Pøemyslovci, kteøí byli stále, v rámci svých možností, pøedstaviteli aktivní a výbojné politiky. Dobové okolnosti však pøece opìt svedly oba rody dohromady a vynutily si také spolupráci opavských Pøemyslovcù s posledním lucemburským vladaøem. Historie opavských Pøemyslovcù však není jen historií jejich úèasti èi absence na politice èeských králù. Urèitým vývojem prošel tento rod také jako sociální skupina. Postavení Mikuláše I. bylo ještì nejisté, po smrti Pøemysla Otakara II. záviselo na jeho osobních schopnostech a pozdìji i dobré vùli Václava II. Udìlením Opavska v léno Mikuláši II. v roce 1318 se situace rodu zcela zmìnila. Jeho èlenové se stali pøedními velmoži v království a Mikuláš II. tak byl zajištìn také po stránce hospodáøské. Získáním Ratiboøska roku 1337 se jeho ekonomická situace ještì zlepšila 15

16 a dovolila mu tak dlouhodobé, nákladné pobyty mimo vlastní léno. Zároveò se ziskem ratiboøského vévodství zapoèal také proces oddalování Opavska od ostatní Moravy a jeho pøidružování ke Slezsku, které vyvrcholilo v 15. století. Smrtí Mikuláše II. v roce 1365 došlo k další zmìnì. Dosud jednotné území opavských vévodù bylo rozdìleno na tøi èásti, èímž se zároveò oslabila jeho hospodáøská a politická pozice. Po brzké smrti dvou ze ètyø synù Mikuláše II. se nakonec vytvoøily pouze dvì vìtve pùvodního rodu opavských Pøemyslovcù, jejich mocenské postavení však nadále upadalo. Dùvody tohoto úpadku byly tøi: 1. nutnost splácení trvalých dluhù, které pøecházely z otcù na syny 2. další a další dìlení rodového území mezi èetné potomstvo 3. dobová situace poznamenaná celkovým úpadkem spoleènosti a husitskými válkami. Tak se nakonec stalo, že èlenové ve 14. a ještì i na poèátku 15. století tak významného rodu vymøeli na konci 15. století jako zcela bezvýznamná knížata, opavská sekundogenitura dokonce bez vlastního údìlu. Dalo by se øíci, že tento vzestup a postupný pád rodu opavských Pøemyslovcù byl jakýmsi obrazem své doby, která poznamenala i osudy jednotlivých èlenù dynastie Lucemburkù. Ve 14. století, dobì pozdního støedovìku, se rod pohyboval na vrcholu. Vévoda Mikuláš II., nejvýznamnìjší èlen rodu, aktivnì spolupracoval na politice èeských králù. Jeho synové, zejména Jan I. a Pøemek Opavský, už na poèátku své vlády poci ovali náznaky krize spoleènosti vrcholící za husitské revoluce. Tìmito vévody zaèalo upadat mocenské i ekonomické postavení rodu, které se zcela zhroutilo v dùsledku vyèerpanosti husitskými válkami. Vrchol krize, doba vlády Zikmunda Lucemburského, znamenal také konec úèasti opavských Pøemyslovcù na politice èeských králù, do které po více jak jedno století zasahovali. POZNÁMKY: 1. Codex diplomaticus Silesiae (dále jen CDS) VI, s. 8, è. 35 a CDS VI, s. 8, è. 37 a CDS VI, s. 9, è Jan synem Anny Ratiboøské, Mikuláš Hedviky Olešnické, Václav a Pøemek Jitky Falkenberské. 5. CDS VI, s. 9, è Napø. Regesten zur Geschichte des Herzogthums Troppau. Vyd. Franz Kopetzky. Wien 1871 (dále jen KR), s. 77, è. 277, s. 85, è. 312; Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae (dále jen CDM) XV, s , è KR, s. 100, è CDS VI, s. 12, è

17 9. Biermann, Gottlieb: Geschichte der Herzogthümer Troppau und Jägerndorf. Troppau 1877, s CDS VI, s. 15, è. 70, s , è. 112, s. 28, è. 113; CDM XIII, s. 337, è Samozøejmì nemùžeme vylouèit ani možnost, že prameny potvrzující tento souhlas, napø. listina o udìlení léna, se ztratily, nebo že Karel dal k rozdìlení Opavska pouze ústní svolení. 12. Napø. KR, s. 88, è. 329 a 327, s. 89, è. 331 a Tomek, Vácslav Vladivoj: Dìjiny mìsta Prahy. II. Praha 1889, s Biermann, G.: c. d., s Napø. CDS VI, s. 11, è. 51; KR, s. 385, s , è Srv. Biermann, G.: c. d., s Prokop byl nejen bratrancem Václava IV., ale také Jana II., protože Prokopova matka Markéta Opavská byla sestrou Jana I. 18. Spìváèek, Jiøí: Václav IV. Praha 1986, s Biermann, G.: c. d., s , viz též Kapras, Jan: O státoprávních pomìrech Opavska. Vìstník Matice opavské (dále jen VMO) 14, 1908, s. 45. Spìváèkùv názor zastává také Václav Štìpán (Štìpán, V.: Vražda ètyø èlenù královské rady na Karlštejnì roku Èeský èasopis historický 92, 1994, è. 1, s ). 20. CDM XI, s. 511, è Kopetzky, F.: Geschichte und Genealogie der Pøemyslidischen Herzöge von Troppau. Archiv für österreichische Geschichte 41, 1869, s Srv. Spìváèek, J.: c. d., s CDS VI, s. 20, è Spìváèek, J.: c. d., s Tamtéž, s CDM XIII, s. 337, è KR, s , è Tamtéž, s. 113, è. 412, s. 119, è. 434 a Napø. KR, s. 106, è. 391, s. 115, è. 421, s. 126, è KR, s. 107, è CDM XI, s , è KR, s , è V této dobì nemìl Pøemek ještì žádného dìdice. 33. CDM XIII, s , è. 176: marchio Brandenburgensis, sacri Romani imperii archicamerarius, marchio et dominus Opavie. 34. CDM XIII, s , è KR, s. 115, è

18 36. Nìkdy v této dobì vyplatil ze zástavy mìsta Hlubèice a Cukmantl (Biermann, G.: c. d., s. 185) a kolem roku 1417 si nechal v Opavì vystavìt nový zámek, kam pøenesl z nedalekého Hradce své sídlo (Prasek, Vincenc: Historická topografie zemì Opavské. Opava 1889, s. 403). 37. Na listinì z roku 1427, která dokládá založení nového protihusitského spolku, se Pøemek již výslovnì uvádí jako herzog und herr zu Troppau und adir Fürstin in der Slesie (CDS VI, s. 32, è. 146). 38. Po smrti Jošta Moravského (1411), který Krnovsko koupil v roce 1390, pøešlo toto území do vlastnictví èeského krále. 39. Biermann, G.: c. d., s Kopetzky, F.: c. d., s Kapras, J.: Pozùstatky knih zemského práva knížectví opavského I. Praha 1906, s Biermann, G.: c. d., s Srv. napø. Sladký, Václav: Opavsko za válek husitských. Program c. k. státního gymnasia v Opavì , s. 17; Heck, Roman Maleczynska, Eva: Ruch husycki w Polsce. Wroclaw 1953, s Janova manželka Helena Jagellonská byla neteøí velkoknížete Vitolda a sestra Zikmunda Korybutovièe, pozdìjšího požádaného èeského krále. 45. Grünhagen, C. Markgraf, H.: Lehns und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter. II. Leipzig 1883, s , è Kopetzky, F.: c. d., s CDS VI, s. 58, è KR, s. 124, è Tamtéž, s. 123, è Sladký, V.: Opavsko za válek husitských. Program c. k. státního gymnasia v Opavì , s Palacký, František: Dìjiny národa èeského v Èechách a v Moravì. III. 10. vyd. Praha 1948, s Palacký, F.: Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges von Jahre 1419 an. II. Praha 1878, s Ze zemských desk se zachovala pouze jedna složka knih pøedních. V. Sladký uvádí, že požár Opavy vznikl náhodou a z nepozornosti (Sladký, V.: c. d., s. 10), kdežto J. Kapras jej dává do souvislosti s obléháním Opavy husity (Kapras, J.: c. d., s. 10), k nìmuž však došlo až po bitvì u Domažlic (14. srpen), zatímco Opava hoøela 31. èervence. Již 21. listopadu téhož roku naøídil vévoda Pøemek zavedení desk nových (KR, s , è. 468). 18

19 54. KR, s. 133, è Tento jev nebyl nijak výjimeèný. Hlavním úèelem spanilých jízd ve 30. letech již nebylo šíøení husitských myšlenek, ale koøistnictví. Z obavy pøed ním platili mnozí šlechtici a také øada mìst husitùm radìji penìžní poplatky. 55. CDS VI, s , è Srv. Kapras, J.: Testament knížete Pøemka Opavského a jeho provedení. VMO 13, 1907, s Po dobu jejich nezletilosti, tj. v letech , zde vládla jako poruènice jejich matka Helena. 57. CDS VI, s , è Václav jako druhorozený syn tak založil novou ratiboøskou vìtev rodu, jejíž poslední mužský èlen, kníže Valentin, zemøel v roce 1521 jako vùbec poslední mužský potomek celé dynastie opavských Pøemyslovcù. O špatné finanèní situaci rodu svìdèí i skuteènost, že byl v roce 1517 zapojen do ražby falešných mincí (Papoušek, František: Opavští Pøemyslovci a jejich mincování. Slezský numismatik 1955, è. 1, s. 4). 58. Prasek, V.: c. d., s. 96 a Tamtéž, s CDS VI, s. 87, è Václav zemøel v roce 1479 v kladském zajetí. 62. Krnovsko se však pøece ještì jednou dostalo pod správu pøíslušníka rodu opavských Pøemyslovcù. V letech zde jménem svého zetì Jiøího Šelenberka, jehož otci Janovi udìlil král Vladislav II. Krnovsko jako odumøelé léno, vládla Barbora, sestra Jana II. a Václava V. 63. Nejmladší Pøemkùv syn Pøemysl se stal kanovníkem ve Vratislavi. 64. Kapras, J.: c. d., s Kopetzky, F.: c. d., s Pøímo k tomuto aktu se listina nedochovala. Dozvídáme se o nìm ze zmínek v listinách vystavìných pro jiný úèel, napø. KR, s. 140, è. 487, s , è. 490, s. 141, è. 491 a Srv. Biermann, G.: c. d., s CDS VI, s , è. 205, s. 64, è Kopetzky, F.: c. d., s Listina o tom se nedochovala. Srv. Kapras, J.: c. d., s Grünhagen, C. Markgraf, H.: c. d., s. 507, è Kopetzky, F.: c. d., s Tamtéž, pøíloha X. V roce 1460 je získal Jiøí z Podìbrad. 74. KR, s. 176, è

20 Mikuláš I. (1255/ ) Adelheida Habsburská Pøílohy Eufemie Alžbìta Anežka Anna Markéta Jan Mikuláš III. Anna Václav Pøemek ( ) ( ) (ok ) (ok ) (ok ) (ok ) (ok ) (ok ) ( ) ( ) Semovit III. Burchard Jan Jindøich Anna Petr ze 1. Anna von Mazovský z Hardeka Lucemburský Hlohovská Šternberka der Lutzke 2. Kateøina Münstenberská 3. Helena z Bosny Mikuláš II. (ok ) Václav (ok ) Jan (ok ) 1. Anna Ratiboøská 2. Hedvika Olešnická 3. Jitka Falkenberská Poèátky rodu do jeho rozdìlení na krnovsko-ratiboøskou primogenituru a opavskou sekundogenituru Rodokmen opavských Pøemyslovcù 1 1 Z technických dùvodù bylo nutné rozdìlit rodokmen do tøí èástí (pozn. autora). 20

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK ARCHIVU V PRAZE

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK ARCHIVU V PRAZE PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK 4 STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE 1 Státní ústøední archiv v Praze 1996 2 Obsah: DYNASTICKÉ POÈÁTKY OPAVSKÝCH PØEMYSLOVCÙ A JEJICH VAZBY NA POLITIKU ÈESKÝCH KRÁLÙ Jana Konvièná...5

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci,

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte správně nebo zakroužkujte správnou odpověď. V polovině 11. století se rozhořel boj mezi papežem a císařem o to, kdo je na světě mocnější. Toho využil kníže,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno)

symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno) Husitství symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno) výraz rovnosti všech věřících stoupenci pod obojí = utrakvisté, kališníci,

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy Vyučovací

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_11_Husitské_války_I_Smrt_Václava_IV Vyučovací

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta Vyučovací

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

SMLOUVA O OCHRANÌ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U INTEGROVANÝCH OBVODÙ

SMLOUVA O OCHRANÌ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U INTEGROVANÝCH OBVODÙ SMLOUVA O OCHRANÌ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U INTEGROVANÝCH OBVODÙ pøijatá dne 26. kvìtna 1989 ve Washingtonu.* Èlánek 1 Založení Unie Smluvní strany ustavují Unii pro úèely této smlouvy. Èlánek 2 Definice

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

VY_32_INOVACE_VL4_09_04

VY_32_INOVACE_VL4_09_04 VY_32_INOVACE_VL4_09_04 ANOTACE Šablona Název: Téma: Autor: Očekávaný výstup: Klíčová slova: materiál k samostatné práci žáků vhodný k samostatnému prověřování vědomostí žáků III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST

JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte vynechaný text. Po smrti Jiřího z Poděbrad se stal českým panovníkem polský princ. Byl to slabý a velmi nerozhodný panovník. Protože na všechny návrhy

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU 1. Doplňte neúplný text. Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( )

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( ) VY_32_INOVACE_146 MARIE TEREZIE (1740 1780) JOSEF II. (1780 1790) určeno pro 5. ročník ZŠ Člověk a jeho svět Lidé a čas Novější dějiny ČR Světlo rozumu březen 2011 Mgr. Hana Patschová Prezentace slouží

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně Vyučovací

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Oblast: Člověk a jeho svět Předmět: Vlastivěda Tematický okruh: LIDÉ A ČAS Ročník: 4. Klíčová slova: Panovnické rody v českých zemích, panovníci jednotlivých

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v =

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v = 24. roèník, úloha V. E... strunatci (8 bodù; prùmìr 4,80; øe¹ilo 5 studentù) Vytvoøte si zaøízení, na kterém bude moci být upevnìna struna (èi gumièka) s promìnlivou délkou tak, ¾e bude napínána stále

Více

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu.

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu. Kalich - Jevišovice V době panování Hynka z Kunštátu zvaného Suchý Čert byly Jevišovice centrem husitství na jihozápadní Moravě. Tuto část jevišovických dějin připomíná památník na vrchu Žalově (u přehrady),

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Historie české správy. Správa v letech (2. část)

Historie české správy. Správa v letech (2. část) Historie české správy Správa v letech 1436 1620 (2. část) Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Park Jae Woo SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Praktická pøíruèka nejen první, ale èasto i poslední pomoci Eko konzult Dosud neexistovala léèebná metoda, jíž by bylo tak jednoduché zvládnout a souèasnì s ní dosáhnout

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období 1 Rodokmen Habsburků Maxmilián Habsburský + Marie Burgundská / Rakousko / Ferdinand Aragonský + Isabela Kastilská Španělsko Filip I. Sličný + Johana

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou Jan Hájek Elektronické hledaèe Praha 2001, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více