Ekonomické a ekologické aspekty techniky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické a ekologické aspekty techniky"

Transkript

1 Ekonomické a ekologické aspekty techniky Následující text by Vás ml pivést k zamyšlení nad nkterými aspekty techniky, nad provázaností techniky s ekonomikou a na potebu respektování ekologických hledisek pi využívání techniky. Soubor je vhodný pro zalenní jak do výuky odborné, tak i oborov didaktické a to pro studenty technické a informaní výchovy, rodinné výchovy i pro uitelství 1. st. ZŠ a speciálních škol. K bližšímu seznámení s problematikou mžete využít nkteré z následujících informaních zdroj a literatury: 1. BERANOVSKÝ, J., TRUXA, J. a kol. Alternativní energie pro váš dm. 1. vyd. Šlapanice : ERA, s. ISBN CROME, H. Technika využití energie vtru. 1. vyd. Ostrava : HEL, s. ISBN KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov. 6., pepracované a doplnné vyd. Praha : SPN, s. ISBN KROPÁ, J. a kol. Didaktika technických pedmt. Vybrané kapitoly. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN LADENER, H. a SPÄTE, F. Solární zaízení. 1. vyd. Praha : GRADA, s. ISBN MINKE, G. Zelené stechy. 1. vyd. Ostrava : HEL, s. ISBN RAAB, M. Materiály a lovk (Netradiní úvod do souasné materiálovdy). 1. vyd. Praha : Encyklopedický dm, s. ISBN TINTRA, L. a kol. Úsporná domácnost. 1. vyd. Šlapanice : ERA, s. ISBN ŽERAVÍK, A Stavíme tepelné erpadlo. Návratnost i za jeden rok. 1. vyd., vydal autor vlastním nákladem, s. ISBN X. Pojmy ekonomika a ekonomie, technika a technologie jsou laickou veejností asto zamovány, proto je nyní v krátkosti vymezíme. Ekonomie je vda o nejobecnjších souvislostech v ekonomickém život spolenosti vidných v jejich celku. (3, s. 147) Ekonomika je: 1) souhrn výrobních a hospodáských vztah ve vývoji spolenosti, v uritém stát, v odvtví výroby, v uritém podniku; 2) souhrn odvtví národního hospodáství. (3, s. 147) Pojmy technika a technologie jsou definovány napíklad v (4, s ) ada aktuálních problém má již dnes z technického hlediska své ešení, mnohdy se však tato ešení z ekonomických dvod tžko prosazují a nkteré se teba neprosadí vbec. Jindy jsou práv ekonomická hlediska jako nap. tvorba zisku hybným momentem pro další rozvoj v urité oblasti techniky a technologií. 1

2 Technika má tedy mnoho aspekt: morální, právní, ekonomické, ekologické, ergonomické, a další. Známé poekadlo o ohni jako dobrém sluhovi ale špatném pánu by bylo možné parafrázovat ve vztahu k technice i k technologiím. I pomocí jehlice na pletení mže vzniknout nco užiteného, funkního, krásného, v rukou dítte i duševn narušeného lovka i jedince se zlými úmysly se však mže zmnit v nebezpený nástroj, kterým lze ublížit. Paprsek svtla laseru mže léit, niit i zabíjet Neexistují dobré a zlé technologie, dobrá a špatná technika. Podstatné je kdo, k emu a s jakými úmysly dané prostedky používá. Nejen pro minulost platí smutný fakt, že lidstvo vede války o území s cílem zisku (díve) teritoria jako zdroje pracovní síly, (dnes zejména) surovinových zdroj a odbytiš pro produkci. Moderní technika a technologie potebují pro svj vývoj nemalé finanní zdroje. Jimi za každé politické a ekonomické situace více než kdo jiný disponuje vojenský sektor, který klade požadavky na inovace technických ešení v nejrznjších oblastech. Odhaduje se, že vojenská sféra je v oblasti vývoje materiál a technologií asi o 10 až 15 let naped ve srovnání s prostedky, kterými disponuje civilní sektor. Práv v souvislosti s hrozícími i probíhajícími válenými konflikty dochází k výrazným pokrokm v technice a technologiích (nové materiály, nové zpsoby použití techniky). /Strategická obranná iniciativa SDI i jejich nástupce - strategie ochranného raketového deštníku vyústily ve vývoj vysoce výkonných chemických laser, naviganích a komunikaních družicových systém / Naše spolenost je ízena zákony tržní ekonomiky natolik, že v podstat nenalezneme obor lidské innosti, který by nebyl pomován kritérii vytváení ekonomického zisku. Z historického hlediska tomu tak vždy nebylo. Poátek prmyslové revoluce lze vymezit použitím parního stroje jako nového zpsobu pohonu stroj a zaízení zavádných v prmyslové výrob. (Patent na parní stroj byl Jamesi Wattovi udlen roku 1769 a v roce 1800 již strojírna, kterou spolen s Matthewem Boultonem vlastnil vyprodukovala více než pl tisícovky vylepšených model.) Ped tímto mezníkem se v podstat veškerá výrobní innost soustedila na pokrytí nejzákladnjších lidských poteb (ošacení, strava, bydlení). Boulivý rozvoj prmyslové výroby odstartoval novou etapu vývoje spolenosti, která se postupn vyvinula ve spolenost západního typu a jíž lze mj. charakterizovat zcela odlišnou strukturou spoteby. Ruku v ruce s obrovským boomem rozvoje výroby narstá od té doby dodnes spoteba energií a surovin. Vzhledem k tomu, že jedním ze zásadních ekonomických ukazatel je zisk, lze za hlavní trend souasnosti oznait stále rostoucí objem výroby, hledání nových trh a odbytiš a nadprodukci. Dnes tolik diskutovaná globalizace má zejména aspekt ekonomický, sociální a ekologický. Bezesporu však nkteré druhy lidské innosti nemohou být hodnoceny pouze z hlediska ekonomického. Pokud je uplatován striktn pouze tento pístup, má negativní dsledky, podívejme se napíklad na naše školství, zdravotnictví a kulturu. 2

3 Jak již bylo uvedeno, aktuální problém dnešní spotební (konzumní) spolenosti spoívá v obrovské energetické a surovinové náronosti. Srovnání poskytuje údaj o podílu HDP na hlavu nebo následující srovnání spoteby energie na hlavu. Z hlediska energetické náronosti lze íci, že dnešní zem tetího svta jsou na tom asi tak, jako dnešní prmyslov vysplé státy na poátku prmyslové revoluce. Svtová spoteba energie (5, s. 11) Srovnejte s grafem vyjadujícím dosažitelnost jednotlivých zdroj energie za pedpokladu zachování stávajícího tempa jejich tžby: Zásoby zdroj energie (5, s. 10) Aktuálním problémem jsou zem s velkou populací jako napíklad ína i Indie, které se v souasnosti velmi siln ekonomicky rozvíjejí. Jejich hospodáský rst je dán dvojcifernými ísly. S tím opt souvisí obrovský rst spoteby energie a surovin. Zajímavá je informace, že kdybychom použili veškerou v souasnosti dostupnou energii na ištní a úpravu vody na pitnou vodu, nevyrobili bychom jí dostatek pro všechny obyvatele planety! (Rozhlasový magazín Meteor, Ro 2, vysíláno v prosinci 2004.) Z výše uvedeného jasn vyplývá, že aktuálními problémy souasnosti a nedaleké budoucnosti jsou: Vývoj a aplikace technologií, které vykazují menší energetickou (a vzhledem k tomu že fosilní paliva jsou a budou velice cennou surovinou pro chemický prmysl výroba plast, léiv, barev ) a surovinovou náronost, drastická úsporná opatení; Vývoj a aplikace technologií pro využití obnovitelných zdroj energie (dále OZE). 3

4 Seznamte se s koncepcí trvale udržitelného rozvoje, nap. nebo Pipomínáme problematiku oteplování klimatu vlivem produkce skleníkových plyn, na níž se rozhodující mrou podílejí práv prmyslov vysplé zem, problematiku obchodování s kvótami pro produkci skleníkových plyn (emise CO 2 ), která by mla nutit jejich producenty chovat se ekologicky, Kyótský protokol, který doposud nepodepsal nejvtší prmyslový producent tchto plyn USA V budoucnosti se stane využití OZE nutností. Jejich pehled uvádí následující tabulka: Možnosti využití obnovitelných zdroj energie (5, s. 8) Naše výhledy do budoucnosti z hlediska neobnovitelných zdroj energie hodnotí H. LADENER a F. SPÄTE následovn: je stále zetelnjší, že jistá omezení našeho životního standardu jsou díve i pozdji nevyhnutelná. Tato skutenost je ovšem velmi nepopulární a je ve veejných diskusích sotva projednávána. Vedle drastických úspor musí být pro krytí spoteby energie pibrány pokud možno rychle obnovitelné zdroje energie, tedy takové, které se soustavn obnovují a podle lidských mítek jsou neomezen k dispozici. (5, s. 9) 4

5 Toky energie na Zemi s teoretickými potenciály tí obnovitelných zdroj energie: solárního záení, pohybu planet a geotermie (tepla zemského nitra) ve srovnání s teoreticky pedpokládanými zásobami fosilních a jaderných zdroj a svtová antropogenní spoteba primárních zdroj. (5, s. 10) Vzájemným srovnáním tchto nepedstavitelných ísel lze ukázat, že energie dopadající na Zemi ve form záení ze Slunce je asi krát vtší než souasná celosvtová spoteba energie. To znamená, že celosvtovou spotebu energie by bylo možné uhradit tehdy, pokud bychom dokázali využít energie sluneního záení dopadajícího na 0,13 % zemského povrchu pi 5 % úinnosti. Jinak eeno, za necelou plhodinu dopadne na Zemi ze Slunce tolik energie, kolik spotebuje lidstvo na celém svt za celý jeden rok. Strukturu spoteby energie v jednotlivých oblastech v rodin uvádí následující obrázek: Spoteba energie v jedné rodin (5, s. 11) 5

6 Vzhledem k výše uvedeným skutenostem lze íci, že velké a doposud málo využívané možnosti úspor jsou práv v oblastech vytápní budov (51 %) a dopravy (33 %). Trendem do budoucnosti by tedy mlo být: Využívání OZE; zde technika již adu ešení nabízí, ovšem z ekonomického (viz stanovení výkupních cen za energii takto vyrobenou) hlediska se doposud jen velmi tžko prosazují. Zde by mohlo dojít k posunu v souvislosti se zavedením tzv. ekologické dan na energie, které by zvýšily návratnost investice do tchto technologií. V oblasti architektury se vzhledem k vysokému podílu využití energie na vytápní otevírají možnosti pro: tzv. nízkoenergetické domy, využití tepelných erpadel a solární techniky (viz nap. tzv. pasivní domy. Seznamte se s koncepcí tzv. pasivního domu, viz nap. (Jde o stavby optimalizované z hlediska tepelné izolace plášt a minimalizace únik tepla tepelnými mosty, stavby využívající v max. možné míe slunení záení velká okna na jih, malá okna na sever, stavby projektované tak, aby pi dosažení maximální užitné plochy byl minimální možný povrch plášt, kterým uniká teplo. V takovýchto stavbách je dsledn využíváno odpadní teplo, které se ízenou ventilací pedává zpt do objektu, zpravidla zde není systém ústedního vytápní, pípadn jsou užívána velmi malá, kompaktní tepelná erpadla pop. kamna s velmi malým výkonem cca 1,5 kw spalující biomasu ve form malých briket.) Seznamte se s principem rekuperace a možnostmi využití této technologie v souvislosti s koncepcí pasivního domu. Seznamte se s problematikou týkající se principu innosti a využití tepelných erpadel, viz nap. www stránky eského výrobce této techniky PZP KOMPLET a Seznamte se s cenovou nároností, technickými parametry a návratností této techniky. Seznamte se s možnostmi využití solární techniky, viz nap. Seznamte se s možnostmi využití fotovoltaické techniky, viz nap. Zájemcm o problematiku ekonomiky OZE lze doporuit kapitolu Ekonomika v publikaci (1, s. 101 až 114). Problematika volby vhodného zaízení využívajícího OZE je velmi komplexní, vždy lze po prvotním srovnávání cenových nabídek prodejc a prospektových materiál jednotlivých výrobk doporuit seriozní zpracování studie posuzující energetickou náronost objektu, jeho stavebn technických a energetických parametr, zhodnocení ekonomické efektivnosti plánovaných úspor energie. Tuto studii by mli provést nezávislí odborníci a specializované poradenské firmy. V pípad realizace vytápní tepelným erpadlem, solárními kolektory se totiž vždy jedná o investice v ádech stovek tisíc korun.!"# $% &' "(")*+ Pro se s píchodem tornád a bouí v USA rodinné domky hroutí? Niivé úinky tchto atmosférických jev jsou obrovské. Problém je však také v konstrukci staveb. 6

7 Zpravidla jde o devné stavby velmi lehké konstrukce, zcela jiného typu, než jaké stavíme zde. Jedním z vliv je samozejm odlišné klima, druhým faktorem však, dle mého názoru, je zcela jiná proporce cen paliv a energií, která obyvatele tchto zemí nenutí k úsporám! Stejn tak srovnejte velikost automobil evropských a amerických, zvlášt objem válc jejich motor. Opt nízká cena paliva (vysoká kupní síla) spotebitele nenutí k úsporám. Co bude euroamerická civilizace dlat s píchodem energetické krize? Existují krizové plány, které pedpokládají, že v blízké budoucnosti lidstvo povede války o vodu!! Autor publikace (2) vnuje pozornost svépomocné stavb vtrných zaízení, která by sloužila jako zdroj energie využívající obnovitelné zdroje. Formuluje zásady koncepce vtrných konvertor jako zdroj energie. Tyto zásady lze zobecnit jako zásady respektující požadavky na rozumné využívání zdroj a materiál obecn. Jsou platné v širším smyslu, postauje nahradit termín "ideální vtrné kolo" oznaením jiného technického zaízení. Níže zmínná idea stední technologie je zde vyložena takto: Dlouhodobým cílem stední technologie má být zajištní dstojného pežití v našem omezeném a ohroženém životním prostedí. S nedostatkem zásob surovin a energie a rostoucí potebou humanizace práce se dosavadní velkotechnologie dokáže stále he vyrovnávat. Místo ní musí stední technologie, pimenjší lovku, šetit životní prostedí, energii a suroviny. asto se pitom jedná o vysoce rozvinutou malou technologii, která v uritých oblastech mže být alternativou velkoprmyslu. Stední technologie tím pedstavuje uritou výzvu vdeckotechnickým odborníkm, kterou je teba zalenit do humanistické stupnice hodnot a dlouhodobých ekologických perspektiv. A speciáln s ohledem na rozvojové zem E. F. Schumacher píše: "...Nazval jsem ji stední technologií, abych poukázal na to, že je mnohem vysplejší než primitivní technologie dívjších dob, souasn je však mnohem jednodušší, levnjší a svobodnjší než supertechnologie mén bohatých.. (2, s ) Stední technologie lze tedy chápat jako prostedek k dosažení trvale udržitelného rozvoje., -./ (2, s. 24) 1. optimalizace celkové konstrukce ve smyslu výkonného jednoduchého ešení; redukce vdeckotechnického "ideálního vtrného kola" na konstrukní úrove stední technologie; 2. funkní srozumitelnost, jednoduchost a pehlednost; 3. výroba odpovídající robustním zemdlským strojm; 4. výchozí materiály pokud možno celosvtov normované a snadno dostupné; 5. kupované díly co nejlevnjší a všude dostupné; 6. výroba pomocí základních emeslných znalostí a jednoduchého náadí a strojního vybavení; 7. v rozloženém stavu transportovatelná lidskou silou; 8. montáž možná bez nákladných zaízení; 9. jednoduchá údržba; 10. snadná opravitelnost; 11. dlouhá doba používání; 12. možnost provozování bez povolení; 13. použití materiál, které mají vysokou trvanlivost, jsou znovu použitelné a/nebo regenerovatelné. 7

8 A plynule pecházíme k doprav Jednou ze zásad je použití dostupných, bžných materiál, které není teba dopravovat na velké vzdálenosti, tím klesá cena zboží, protože nemusí zahrnovat náklady na dopravu a zanedbatelné není ani ekologické hledisko. Píkladem nesmyslnosti myšlenky, že vše vyeší sama neviditelná ruka trhu je zbytená peprava zboží. Ve jménu uctívaného ekonomického rozvoje a zisku pevážíme statisíce tun nákladu všeho druhu napí Evropou, i dále, tisíce kamion nií naše silnice, otravují ovzduší a ekologitjší kolejová doprava je nevytížená, o lodní nemluv. Snad opt pomohou ekologické dan na energie (palivo) a mýtné. Rostoucí náklady na pepravu však nakonec uhradí spotebitel který se tomu jen tžko mže bránit. Nezídka jsou podstatnou ástí ceny výrobku i zboží práv náklady na jeho dopravu. Uveme konkrétní píklad: V marketu v Olomouci je pravideln k dostání jihoeské máslo vyrobené v eských Budjovicích. Na stran druhé mže být práv tento produkt výrazem konkurenního prostedí, které je v uritých mezích jist pínosem. Jiný píklad z téže oblasti: fra písku stojí ádov 600,- K, jeho peprava nákladním automobilem je však asto dražší, než dopravovaná surovina sama (dle pepravní vzdálenosti i nkolikanásobn). A opt suroviny & 0 Samotná volba materiál a technologií ve výrob je velice dležitá. Na jedné stran máme materiály kvalitní, trvanlivé, ale dražší, na druhé stran výrobce, který se snaží vyrábt co nejlevnji s cílem maximalizovat zisk a proto nevolí použité materiály a technologie optimáln vzhledem k maximální životnosti výrobku. Navíc prodloužení životnosti v dsledku volby kvalitnjších materiál a technologií by se projevilo snížením odbytu dalších výrobk. Vždy co by si poal výrobce automobil, jehož karosérie a ostatní díly by nepodléhaly korozi i opotebení v dsledku vyšší kvality?! Trh by se po urité dob zasytil a výrobce by ztratil odbyt. Jako netypicky pojatý a zárove velmi kvalitní text o materiálech lze doporuit publikaci (1) Lineární zpsob jednání pi využívání pírodních zdroj odpovídá technologii slepé uliky. Pednost má maximalizace krátkodobého zisku na úkor všech. Dsledkem jsou nenapravitelné škody. Obnovitelné erpání zdroj je v jednom kontinuálním procesu s výrobou, spotebou a recyklací. Dsledkem toho je nezatížené (resp. mén zatížené) životní prostedí. (2, s. 23) 8

9 Tídíte odpad? Zjistte, jaké množství papíru se nahromadí ve Vaší poštovní schránce za týden ve form reklamních leták. Onu reklamu, o niž mnohdy ani nestojíme si prodejce zakalkuluje do ceny výrobku, který u nj zakoupíte. (Máte jedinou možnost, oznait svou schránku upozornním, že si nepejete reklamní tisk.) Kolik prázdných plastových PE, PP aj. lahví, skla i krabic typu TETRAPACK a podobných obal za tento as vyprodukujete. Problém drancování surovinových zdroj by mohl napomoci dokonalý systém recyklace materiál a surovin podpoený opt ekologickými danmi. Dle práv pipravovaného Zákona o odpadech by napíklad v cen nového výrobku (televizní pijíma, chladnika, žehlika aj.) bude zahrnut i poplatek na jeho ekologickou likvidaci po skonení jeho životnosti (Zákon o odpadech, elektroodpad, sbrná místa, eskomoravská elektrotechnická asociace). Je ovšem také teba dohlížet na to, aby se tak po skonení životnosti výrobku stalo. Seznamte se s možnostmi recyklace druhotných surovin. " 3 4%56&6%7)0 8* Seznamte se s myšlenkami tohoto projektu napíklad na Uvedené pístupy se aktuáln prosazují pod pláštíkem módního trendu dobroinnosti. Naše ekonomika však není natolik silná a výkonná, abychom mohli spasit celý svt. Potebných je daleko více než kolik jsme jich schopni podporovat. Je teba narovnat celý systém, který je deformovaný. Pohlížíme-li na svt omezeným prizmatem ekonomického hlediska, nemžeme se divit, že každá ekonomika se snaží o maximalizaci zisk natolik, že mže pekroit onu úzkou hranici vykois ování prvoproducent. Zdá se, že by bylo teba vyvinout obdobné snahy o narovnání vztah mezi prvovýrobci, zpracovateli, distribuními a obchodními etzci v naší domácí nap. zemdlské sfée. Je zarážející, jak se dlí zisky mezi jednotlivými lánky tohoto produkního etzu. Pokud se nap. kalkulovaná výrobní cena 1 litru mléka pohybuje okolo 9,- K, jak je možné, že pi akcích v nkterých obchodních etzcích lze zakoupit uvedené zboží za cenu velmi blízkou, nkdy i nižší ve srovnání s výrobní cenou. Vždy všichni z uvedeného etzce mezi prvovýrobcem a prodejcem musí být ziskoví? Pochybná politika obchodních etzc tlaí ceny zboží dol a nutí producenta prodávat pod cenou. Prvovýrob potom nezbývá než ešit svj problém využitím možnosti vývozu suroviny do zahranií díky výhodnému kurzu vi CZK. Vše vyús uje až v jeden z ekonomických paradox souasnosti: namísto abychom se snažili uplatovat sofistikované technologie a k surovinám pi jejich zpracování pidali uritou pidanou hodnotu a vyváželi výrobek, vytváíme zisk tak, že do sousedního Nmecka momentáln exportujeme denn 210 tisíc litr kravského mléka, které jako surovina chybí na domácím trhu a jeho nejvtší tuzemský zpracovatel propouští 300 až 350 zamstnanc. Je jasné, že zde jde více o souvislosti ekonomické a politické, ale na uvedeném píkladu chceme demonstrovat, že ne vždy lze jako jediné kritérium vzít hledisko ekonomické. V koneném dsledku budeme scházející surovinu pravdpodobn dovážet ze Slovenska a Polska. Je jasné, že ešení tohoto problému spoívá v narovnání vztah mezi jednotlivými složkami etzce: prvovýroba zpracovatelský prmysl distribuní sí obchodní sí. Tento problém má ovšem i celoevropskou dimenzi, viz nap. problém bohatšího prmyslového severu ve vztahu k chudšího zemdlskému jihu 9

10 1 9 ::0 ; Že se však také angažujeme v pomoci zemím tetího svta se lze napíklad pesvdit na stránkách spolenosti SOLARTEC, která realizovala dodávku fotovoltaického systému pro školu v Keni, viz Projekt je plánován na ti roky s cílem vybavit takto 20 škol.,:/ 73 9 ; Technologie palivových lánk by v blízké budoucnosti mla být dostupná i pro bžné aplikace v civilním sektoru (náhrada za klasické akumulátory penosných PC, mobilních telefon), doposud byly využívány hlavn v kosmických technologiích. Více viz a jiné. Technologie spalovacího motoru na vodíkový pohon, viz napíklad odkaz nebo pilotní projekt výroby vodíku elektrolýzou vody, jeho zpracování v kapalném stavu, realizaci vodíkové erpací stanice pro autobus zajiš ující dopravu na letišti bží v Nmecku, viz Technologie hybridní pohonné jednotky použitá v automobilu Toyota Prius nebo pímo na 10

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu:

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. Ing. Silvia Aguilar Bobadilla Ing. Lenka amrová Obsah: Úvod...2 1 Program IB-NET Svtové banky...3 1.1

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Politická situace v R v oblasti využití obnovitelných zdroj energie. eská republika. Kvten 2004

Politická situace v R v oblasti využití obnovitelných zdroj energie. eská republika. Kvten 2004 Politická situace v R v oblasti využití obnovitelných zdroj energie Kvten 2004 European Renewable Energy Council Námstí Pemysla Otakara II. 87/25 26, rue du Trone CZ - 370 01 eské Budjovice B-1000 Brussels

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

ARA (Asociace eských reklamních agentur)

ARA (Asociace eských reklamních agentur) Vznik profesních organizací v oblasti marketingové komunikace Komunikaní agentury (historie) Pehled komunikaních agentur, ásti reklamní agentury Pehled a funkce jednotlivých asociací Soutže a udlované

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

ENVIRONMENTÁLN PÍZNIVÝ PROVOZ ÚADU

ENVIRONMENTÁLN PÍZNIVÝ PROVOZ ÚADU ENVIRONMENTÁLN PÍZNIVÝ PROVOZ ÚADU MANUÁL Projekt Rozvoj environmentálního poradenství EPIC v Moravskoslezském kraji LISTOPAD 2010 Tento manuál vznikl za finanní podpory SFŽP a MŽP OBSAH I. ÚVOD... 3 II.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci

Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci Tento postup byl vypracován v rámci projektu Výzkumu a vývoje MŽP R SP/II/2f1/2/07 "Identifikace prevenního potenciálu živnostenských odpad v R a jeho uplatnní

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ

HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák na základ aktuálních mediálních informací posoudí vliv nejdležitjších ekonomických ukazatel (inflace, úrove HDP, míra nezamstnanosti) na

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

PRACOVNÍ TEXTY IV. 21. ervna 2007. k cyklu Nové výzvy pro rozvoj cestovního ruchu

PRACOVNÍ TEXTY IV. 21. ervna 2007. k cyklu Nové výzvy pro rozvoj cestovního ruchu PRACOVNÍ TEXTY IV. 21. ervna 2007 k cyklu Nové výzvy pro rozvoj cestovního ruchu Pracovní texty jsou ureny k výuce ve tíd. Jsou interním výukovým materiálem, nelze je rozšiovat nebo používat v jiných školících

Více

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie. Nízkoenergetické bývanie Nízkoenergetické architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.sk bývanie Snižování energetické náročnosti v obsluze budov V obsluze budov se

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech 1 Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE RD s pozemky a polohou drobná vestavná obanská bytové domy 3 a více PN B,Bz Bydlení isté neumožující významnjší podíl jiných inností vybavenost (obchod, služby, drobná

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Ex post evaluace Rámce podpory Spole enství a jednotných programových dokument z programového období 2004 2006

Ex post evaluace Rámce podpory Spole enství a jednotných programových dokument z programového období 2004 2006 Ex post evaluace Rámce podpory Spoleenství a jednotných programových dokument ZÁVRENÁ ZPRÁVA Zpráva zpracována k datu: 30. 6. 2011 Zpracovatel: Konsorcium firem: HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz Berman

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více