Ekonomické a ekologické aspekty techniky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické a ekologické aspekty techniky"

Transkript

1 Ekonomické a ekologické aspekty techniky Následující text by Vás ml pivést k zamyšlení nad nkterými aspekty techniky, nad provázaností techniky s ekonomikou a na potebu respektování ekologických hledisek pi využívání techniky. Soubor je vhodný pro zalenní jak do výuky odborné, tak i oborov didaktické a to pro studenty technické a informaní výchovy, rodinné výchovy i pro uitelství 1. st. ZŠ a speciálních škol. K bližšímu seznámení s problematikou mžete využít nkteré z následujících informaních zdroj a literatury: 1. BERANOVSKÝ, J., TRUXA, J. a kol. Alternativní energie pro váš dm. 1. vyd. Šlapanice : ERA, s. ISBN CROME, H. Technika využití energie vtru. 1. vyd. Ostrava : HEL, s. ISBN KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov. 6., pepracované a doplnné vyd. Praha : SPN, s. ISBN KROPÁ, J. a kol. Didaktika technických pedmt. Vybrané kapitoly. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN LADENER, H. a SPÄTE, F. Solární zaízení. 1. vyd. Praha : GRADA, s. ISBN MINKE, G. Zelené stechy. 1. vyd. Ostrava : HEL, s. ISBN RAAB, M. Materiály a lovk (Netradiní úvod do souasné materiálovdy). 1. vyd. Praha : Encyklopedický dm, s. ISBN TINTRA, L. a kol. Úsporná domácnost. 1. vyd. Šlapanice : ERA, s. ISBN ŽERAVÍK, A Stavíme tepelné erpadlo. Návratnost i za jeden rok. 1. vyd., vydal autor vlastním nákladem, s. ISBN X. Pojmy ekonomika a ekonomie, technika a technologie jsou laickou veejností asto zamovány, proto je nyní v krátkosti vymezíme. Ekonomie je vda o nejobecnjších souvislostech v ekonomickém život spolenosti vidných v jejich celku. (3, s. 147) Ekonomika je: 1) souhrn výrobních a hospodáských vztah ve vývoji spolenosti, v uritém stát, v odvtví výroby, v uritém podniku; 2) souhrn odvtví národního hospodáství. (3, s. 147) Pojmy technika a technologie jsou definovány napíklad v (4, s ) ada aktuálních problém má již dnes z technického hlediska své ešení, mnohdy se však tato ešení z ekonomických dvod tžko prosazují a nkteré se teba neprosadí vbec. Jindy jsou práv ekonomická hlediska jako nap. tvorba zisku hybným momentem pro další rozvoj v urité oblasti techniky a technologií. 1

2 Technika má tedy mnoho aspekt: morální, právní, ekonomické, ekologické, ergonomické, a další. Známé poekadlo o ohni jako dobrém sluhovi ale špatném pánu by bylo možné parafrázovat ve vztahu k technice i k technologiím. I pomocí jehlice na pletení mže vzniknout nco užiteného, funkního, krásného, v rukou dítte i duševn narušeného lovka i jedince se zlými úmysly se však mže zmnit v nebezpený nástroj, kterým lze ublížit. Paprsek svtla laseru mže léit, niit i zabíjet Neexistují dobré a zlé technologie, dobrá a špatná technika. Podstatné je kdo, k emu a s jakými úmysly dané prostedky používá. Nejen pro minulost platí smutný fakt, že lidstvo vede války o území s cílem zisku (díve) teritoria jako zdroje pracovní síly, (dnes zejména) surovinových zdroj a odbytiš pro produkci. Moderní technika a technologie potebují pro svj vývoj nemalé finanní zdroje. Jimi za každé politické a ekonomické situace více než kdo jiný disponuje vojenský sektor, který klade požadavky na inovace technických ešení v nejrznjších oblastech. Odhaduje se, že vojenská sféra je v oblasti vývoje materiál a technologií asi o 10 až 15 let naped ve srovnání s prostedky, kterými disponuje civilní sektor. Práv v souvislosti s hrozícími i probíhajícími válenými konflikty dochází k výrazným pokrokm v technice a technologiích (nové materiály, nové zpsoby použití techniky). /Strategická obranná iniciativa SDI i jejich nástupce - strategie ochranného raketového deštníku vyústily ve vývoj vysoce výkonných chemických laser, naviganích a komunikaních družicových systém / Naše spolenost je ízena zákony tržní ekonomiky natolik, že v podstat nenalezneme obor lidské innosti, který by nebyl pomován kritérii vytváení ekonomického zisku. Z historického hlediska tomu tak vždy nebylo. Poátek prmyslové revoluce lze vymezit použitím parního stroje jako nového zpsobu pohonu stroj a zaízení zavádných v prmyslové výrob. (Patent na parní stroj byl Jamesi Wattovi udlen roku 1769 a v roce 1800 již strojírna, kterou spolen s Matthewem Boultonem vlastnil vyprodukovala více než pl tisícovky vylepšených model.) Ped tímto mezníkem se v podstat veškerá výrobní innost soustedila na pokrytí nejzákladnjších lidských poteb (ošacení, strava, bydlení). Boulivý rozvoj prmyslové výroby odstartoval novou etapu vývoje spolenosti, která se postupn vyvinula ve spolenost západního typu a jíž lze mj. charakterizovat zcela odlišnou strukturou spoteby. Ruku v ruce s obrovským boomem rozvoje výroby narstá od té doby dodnes spoteba energií a surovin. Vzhledem k tomu, že jedním ze zásadních ekonomických ukazatel je zisk, lze za hlavní trend souasnosti oznait stále rostoucí objem výroby, hledání nových trh a odbytiš a nadprodukci. Dnes tolik diskutovaná globalizace má zejména aspekt ekonomický, sociální a ekologický. Bezesporu však nkteré druhy lidské innosti nemohou být hodnoceny pouze z hlediska ekonomického. Pokud je uplatován striktn pouze tento pístup, má negativní dsledky, podívejme se napíklad na naše školství, zdravotnictví a kulturu. 2

3 Jak již bylo uvedeno, aktuální problém dnešní spotební (konzumní) spolenosti spoívá v obrovské energetické a surovinové náronosti. Srovnání poskytuje údaj o podílu HDP na hlavu nebo následující srovnání spoteby energie na hlavu. Z hlediska energetické náronosti lze íci, že dnešní zem tetího svta jsou na tom asi tak, jako dnešní prmyslov vysplé státy na poátku prmyslové revoluce. Svtová spoteba energie (5, s. 11) Srovnejte s grafem vyjadujícím dosažitelnost jednotlivých zdroj energie za pedpokladu zachování stávajícího tempa jejich tžby: Zásoby zdroj energie (5, s. 10) Aktuálním problémem jsou zem s velkou populací jako napíklad ína i Indie, které se v souasnosti velmi siln ekonomicky rozvíjejí. Jejich hospodáský rst je dán dvojcifernými ísly. S tím opt souvisí obrovský rst spoteby energie a surovin. Zajímavá je informace, že kdybychom použili veškerou v souasnosti dostupnou energii na ištní a úpravu vody na pitnou vodu, nevyrobili bychom jí dostatek pro všechny obyvatele planety! (Rozhlasový magazín Meteor, Ro 2, vysíláno v prosinci 2004.) Z výše uvedeného jasn vyplývá, že aktuálními problémy souasnosti a nedaleké budoucnosti jsou: Vývoj a aplikace technologií, které vykazují menší energetickou (a vzhledem k tomu že fosilní paliva jsou a budou velice cennou surovinou pro chemický prmysl výroba plast, léiv, barev ) a surovinovou náronost, drastická úsporná opatení; Vývoj a aplikace technologií pro využití obnovitelných zdroj energie (dále OZE). 3

4 Seznamte se s koncepcí trvale udržitelného rozvoje, nap. nebo Pipomínáme problematiku oteplování klimatu vlivem produkce skleníkových plyn, na níž se rozhodující mrou podílejí práv prmyslov vysplé zem, problematiku obchodování s kvótami pro produkci skleníkových plyn (emise CO 2 ), která by mla nutit jejich producenty chovat se ekologicky, Kyótský protokol, který doposud nepodepsal nejvtší prmyslový producent tchto plyn USA V budoucnosti se stane využití OZE nutností. Jejich pehled uvádí následující tabulka: Možnosti využití obnovitelných zdroj energie (5, s. 8) Naše výhledy do budoucnosti z hlediska neobnovitelných zdroj energie hodnotí H. LADENER a F. SPÄTE následovn: je stále zetelnjší, že jistá omezení našeho životního standardu jsou díve i pozdji nevyhnutelná. Tato skutenost je ovšem velmi nepopulární a je ve veejných diskusích sotva projednávána. Vedle drastických úspor musí být pro krytí spoteby energie pibrány pokud možno rychle obnovitelné zdroje energie, tedy takové, které se soustavn obnovují a podle lidských mítek jsou neomezen k dispozici. (5, s. 9) 4

5 Toky energie na Zemi s teoretickými potenciály tí obnovitelných zdroj energie: solárního záení, pohybu planet a geotermie (tepla zemského nitra) ve srovnání s teoreticky pedpokládanými zásobami fosilních a jaderných zdroj a svtová antropogenní spoteba primárních zdroj. (5, s. 10) Vzájemným srovnáním tchto nepedstavitelných ísel lze ukázat, že energie dopadající na Zemi ve form záení ze Slunce je asi krát vtší než souasná celosvtová spoteba energie. To znamená, že celosvtovou spotebu energie by bylo možné uhradit tehdy, pokud bychom dokázali využít energie sluneního záení dopadajícího na 0,13 % zemského povrchu pi 5 % úinnosti. Jinak eeno, za necelou plhodinu dopadne na Zemi ze Slunce tolik energie, kolik spotebuje lidstvo na celém svt za celý jeden rok. Strukturu spoteby energie v jednotlivých oblastech v rodin uvádí následující obrázek: Spoteba energie v jedné rodin (5, s. 11) 5

6 Vzhledem k výše uvedeným skutenostem lze íci, že velké a doposud málo využívané možnosti úspor jsou práv v oblastech vytápní budov (51 %) a dopravy (33 %). Trendem do budoucnosti by tedy mlo být: Využívání OZE; zde technika již adu ešení nabízí, ovšem z ekonomického (viz stanovení výkupních cen za energii takto vyrobenou) hlediska se doposud jen velmi tžko prosazují. Zde by mohlo dojít k posunu v souvislosti se zavedením tzv. ekologické dan na energie, které by zvýšily návratnost investice do tchto technologií. V oblasti architektury se vzhledem k vysokému podílu využití energie na vytápní otevírají možnosti pro: tzv. nízkoenergetické domy, využití tepelných erpadel a solární techniky (viz nap. tzv. pasivní domy. Seznamte se s koncepcí tzv. pasivního domu, viz nap. (Jde o stavby optimalizované z hlediska tepelné izolace plášt a minimalizace únik tepla tepelnými mosty, stavby využívající v max. možné míe slunení záení velká okna na jih, malá okna na sever, stavby projektované tak, aby pi dosažení maximální užitné plochy byl minimální možný povrch plášt, kterým uniká teplo. V takovýchto stavbách je dsledn využíváno odpadní teplo, které se ízenou ventilací pedává zpt do objektu, zpravidla zde není systém ústedního vytápní, pípadn jsou užívána velmi malá, kompaktní tepelná erpadla pop. kamna s velmi malým výkonem cca 1,5 kw spalující biomasu ve form malých briket.) Seznamte se s principem rekuperace a možnostmi využití této technologie v souvislosti s koncepcí pasivního domu. Seznamte se s problematikou týkající se principu innosti a využití tepelných erpadel, viz nap. www stránky eského výrobce této techniky PZP KOMPLET a Seznamte se s cenovou nároností, technickými parametry a návratností této techniky. Seznamte se s možnostmi využití solární techniky, viz nap. Seznamte se s možnostmi využití fotovoltaické techniky, viz nap. Zájemcm o problematiku ekonomiky OZE lze doporuit kapitolu Ekonomika v publikaci (1, s. 101 až 114). Problematika volby vhodného zaízení využívajícího OZE je velmi komplexní, vždy lze po prvotním srovnávání cenových nabídek prodejc a prospektových materiál jednotlivých výrobk doporuit seriozní zpracování studie posuzující energetickou náronost objektu, jeho stavebn technických a energetických parametr, zhodnocení ekonomické efektivnosti plánovaných úspor energie. Tuto studii by mli provést nezávislí odborníci a specializované poradenské firmy. V pípad realizace vytápní tepelným erpadlem, solárními kolektory se totiž vždy jedná o investice v ádech stovek tisíc korun.!"# $% &' "(")*+ Pro se s píchodem tornád a bouí v USA rodinné domky hroutí? Niivé úinky tchto atmosférických jev jsou obrovské. Problém je však také v konstrukci staveb. 6

7 Zpravidla jde o devné stavby velmi lehké konstrukce, zcela jiného typu, než jaké stavíme zde. Jedním z vliv je samozejm odlišné klima, druhým faktorem však, dle mého názoru, je zcela jiná proporce cen paliv a energií, která obyvatele tchto zemí nenutí k úsporám! Stejn tak srovnejte velikost automobil evropských a amerických, zvlášt objem válc jejich motor. Opt nízká cena paliva (vysoká kupní síla) spotebitele nenutí k úsporám. Co bude euroamerická civilizace dlat s píchodem energetické krize? Existují krizové plány, které pedpokládají, že v blízké budoucnosti lidstvo povede války o vodu!! Autor publikace (2) vnuje pozornost svépomocné stavb vtrných zaízení, která by sloužila jako zdroj energie využívající obnovitelné zdroje. Formuluje zásady koncepce vtrných konvertor jako zdroj energie. Tyto zásady lze zobecnit jako zásady respektující požadavky na rozumné využívání zdroj a materiál obecn. Jsou platné v širším smyslu, postauje nahradit termín "ideální vtrné kolo" oznaením jiného technického zaízení. Níže zmínná idea stední technologie je zde vyložena takto: Dlouhodobým cílem stední technologie má být zajištní dstojného pežití v našem omezeném a ohroženém životním prostedí. S nedostatkem zásob surovin a energie a rostoucí potebou humanizace práce se dosavadní velkotechnologie dokáže stále he vyrovnávat. Místo ní musí stední technologie, pimenjší lovku, šetit životní prostedí, energii a suroviny. asto se pitom jedná o vysoce rozvinutou malou technologii, která v uritých oblastech mže být alternativou velkoprmyslu. Stední technologie tím pedstavuje uritou výzvu vdeckotechnickým odborníkm, kterou je teba zalenit do humanistické stupnice hodnot a dlouhodobých ekologických perspektiv. A speciáln s ohledem na rozvojové zem E. F. Schumacher píše: "...Nazval jsem ji stední technologií, abych poukázal na to, že je mnohem vysplejší než primitivní technologie dívjších dob, souasn je však mnohem jednodušší, levnjší a svobodnjší než supertechnologie mén bohatých.. (2, s ) Stední technologie lze tedy chápat jako prostedek k dosažení trvale udržitelného rozvoje., -./ (2, s. 24) 1. optimalizace celkové konstrukce ve smyslu výkonného jednoduchého ešení; redukce vdeckotechnického "ideálního vtrného kola" na konstrukní úrove stední technologie; 2. funkní srozumitelnost, jednoduchost a pehlednost; 3. výroba odpovídající robustním zemdlským strojm; 4. výchozí materiály pokud možno celosvtov normované a snadno dostupné; 5. kupované díly co nejlevnjší a všude dostupné; 6. výroba pomocí základních emeslných znalostí a jednoduchého náadí a strojního vybavení; 7. v rozloženém stavu transportovatelná lidskou silou; 8. montáž možná bez nákladných zaízení; 9. jednoduchá údržba; 10. snadná opravitelnost; 11. dlouhá doba používání; 12. možnost provozování bez povolení; 13. použití materiál, které mají vysokou trvanlivost, jsou znovu použitelné a/nebo regenerovatelné. 7

8 A plynule pecházíme k doprav Jednou ze zásad je použití dostupných, bžných materiál, které není teba dopravovat na velké vzdálenosti, tím klesá cena zboží, protože nemusí zahrnovat náklady na dopravu a zanedbatelné není ani ekologické hledisko. Píkladem nesmyslnosti myšlenky, že vše vyeší sama neviditelná ruka trhu je zbytená peprava zboží. Ve jménu uctívaného ekonomického rozvoje a zisku pevážíme statisíce tun nákladu všeho druhu napí Evropou, i dále, tisíce kamion nií naše silnice, otravují ovzduší a ekologitjší kolejová doprava je nevytížená, o lodní nemluv. Snad opt pomohou ekologické dan na energie (palivo) a mýtné. Rostoucí náklady na pepravu však nakonec uhradí spotebitel který se tomu jen tžko mže bránit. Nezídka jsou podstatnou ástí ceny výrobku i zboží práv náklady na jeho dopravu. Uveme konkrétní píklad: V marketu v Olomouci je pravideln k dostání jihoeské máslo vyrobené v eských Budjovicích. Na stran druhé mže být práv tento produkt výrazem konkurenního prostedí, které je v uritých mezích jist pínosem. Jiný píklad z téže oblasti: fra písku stojí ádov 600,- K, jeho peprava nákladním automobilem je však asto dražší, než dopravovaná surovina sama (dle pepravní vzdálenosti i nkolikanásobn). A opt suroviny & 0 Samotná volba materiál a technologií ve výrob je velice dležitá. Na jedné stran máme materiály kvalitní, trvanlivé, ale dražší, na druhé stran výrobce, který se snaží vyrábt co nejlevnji s cílem maximalizovat zisk a proto nevolí použité materiály a technologie optimáln vzhledem k maximální životnosti výrobku. Navíc prodloužení životnosti v dsledku volby kvalitnjších materiál a technologií by se projevilo snížením odbytu dalších výrobk. Vždy co by si poal výrobce automobil, jehož karosérie a ostatní díly by nepodléhaly korozi i opotebení v dsledku vyšší kvality?! Trh by se po urité dob zasytil a výrobce by ztratil odbyt. Jako netypicky pojatý a zárove velmi kvalitní text o materiálech lze doporuit publikaci (1) Lineární zpsob jednání pi využívání pírodních zdroj odpovídá technologii slepé uliky. Pednost má maximalizace krátkodobého zisku na úkor všech. Dsledkem jsou nenapravitelné škody. Obnovitelné erpání zdroj je v jednom kontinuálním procesu s výrobou, spotebou a recyklací. Dsledkem toho je nezatížené (resp. mén zatížené) životní prostedí. (2, s. 23) 8

9 Tídíte odpad? Zjistte, jaké množství papíru se nahromadí ve Vaší poštovní schránce za týden ve form reklamních leták. Onu reklamu, o niž mnohdy ani nestojíme si prodejce zakalkuluje do ceny výrobku, který u nj zakoupíte. (Máte jedinou možnost, oznait svou schránku upozornním, že si nepejete reklamní tisk.) Kolik prázdných plastových PE, PP aj. lahví, skla i krabic typu TETRAPACK a podobných obal za tento as vyprodukujete. Problém drancování surovinových zdroj by mohl napomoci dokonalý systém recyklace materiál a surovin podpoený opt ekologickými danmi. Dle práv pipravovaného Zákona o odpadech by napíklad v cen nového výrobku (televizní pijíma, chladnika, žehlika aj.) bude zahrnut i poplatek na jeho ekologickou likvidaci po skonení jeho životnosti (Zákon o odpadech, elektroodpad, sbrná místa, eskomoravská elektrotechnická asociace). Je ovšem také teba dohlížet na to, aby se tak po skonení životnosti výrobku stalo. Seznamte se s možnostmi recyklace druhotných surovin. " 3 4%56&6%7)0 8* Seznamte se s myšlenkami tohoto projektu napíklad na Uvedené pístupy se aktuáln prosazují pod pláštíkem módního trendu dobroinnosti. Naše ekonomika však není natolik silná a výkonná, abychom mohli spasit celý svt. Potebných je daleko více než kolik jsme jich schopni podporovat. Je teba narovnat celý systém, který je deformovaný. Pohlížíme-li na svt omezeným prizmatem ekonomického hlediska, nemžeme se divit, že každá ekonomika se snaží o maximalizaci zisk natolik, že mže pekroit onu úzkou hranici vykois ování prvoproducent. Zdá se, že by bylo teba vyvinout obdobné snahy o narovnání vztah mezi prvovýrobci, zpracovateli, distribuními a obchodními etzci v naší domácí nap. zemdlské sfée. Je zarážející, jak se dlí zisky mezi jednotlivými lánky tohoto produkního etzu. Pokud se nap. kalkulovaná výrobní cena 1 litru mléka pohybuje okolo 9,- K, jak je možné, že pi akcích v nkterých obchodních etzcích lze zakoupit uvedené zboží za cenu velmi blízkou, nkdy i nižší ve srovnání s výrobní cenou. Vždy všichni z uvedeného etzce mezi prvovýrobcem a prodejcem musí být ziskoví? Pochybná politika obchodních etzc tlaí ceny zboží dol a nutí producenta prodávat pod cenou. Prvovýrob potom nezbývá než ešit svj problém využitím možnosti vývozu suroviny do zahranií díky výhodnému kurzu vi CZK. Vše vyús uje až v jeden z ekonomických paradox souasnosti: namísto abychom se snažili uplatovat sofistikované technologie a k surovinám pi jejich zpracování pidali uritou pidanou hodnotu a vyváželi výrobek, vytváíme zisk tak, že do sousedního Nmecka momentáln exportujeme denn 210 tisíc litr kravského mléka, které jako surovina chybí na domácím trhu a jeho nejvtší tuzemský zpracovatel propouští 300 až 350 zamstnanc. Je jasné, že zde jde více o souvislosti ekonomické a politické, ale na uvedeném píkladu chceme demonstrovat, že ne vždy lze jako jediné kritérium vzít hledisko ekonomické. V koneném dsledku budeme scházející surovinu pravdpodobn dovážet ze Slovenska a Polska. Je jasné, že ešení tohoto problému spoívá v narovnání vztah mezi jednotlivými složkami etzce: prvovýroba zpracovatelský prmysl distribuní sí obchodní sí. Tento problém má ovšem i celoevropskou dimenzi, viz nap. problém bohatšího prmyslového severu ve vztahu k chudšího zemdlskému jihu 9

10 1 9 ::0 ; Že se však také angažujeme v pomoci zemím tetího svta se lze napíklad pesvdit na stránkách spolenosti SOLARTEC, která realizovala dodávku fotovoltaického systému pro školu v Keni, viz Projekt je plánován na ti roky s cílem vybavit takto 20 škol.,:/ 73 9 ; Technologie palivových lánk by v blízké budoucnosti mla být dostupná i pro bžné aplikace v civilním sektoru (náhrada za klasické akumulátory penosných PC, mobilních telefon), doposud byly využívány hlavn v kosmických technologiích. Více viz a jiné. Technologie spalovacího motoru na vodíkový pohon, viz napíklad odkaz nebo pilotní projekt výroby vodíku elektrolýzou vody, jeho zpracování v kapalném stavu, realizaci vodíkové erpací stanice pro autobus zajiš ující dopravu na letišti bží v Nmecku, viz Technologie hybridní pohonné jednotky použitá v automobilu Toyota Prius nebo pímo na 10

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy) Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Mže Rakousko pežít bez jaderné energetiky?

Mže Rakousko pežít bez jaderné energetiky? Mže Rakousko pežít bez jaderné energetiky? Otmar Promper, Helmuth Böck Technická univerzita Víde Stadionallee 2, A-1020 Wien, Austria otmar.promper@gmx.de, boeck@ati.ac.at Peklad: Miroslav Kawalec, eská

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pírodovdecká fakulta Katedra geografie. Využití obnovitelných zdroj energie v okrese Benešov

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pírodovdecká fakulta Katedra geografie. Využití obnovitelných zdroj energie v okrese Benešov UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pírodovdecká fakulta Katedra geografie Bc. Pavel SCHILL Využití obnovitelných zdroj energie v okrese Benešov Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Martin JUREK, Ph.D. Olomouc

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty Výchozí hodnoty Správný návrh prezu - bezvadná funkce Výchozí hodnoty pro diagramy Správná dimenze komínového prduchu je základním pedpokladem bezvadné funkce pipojeného spotebie paliv. Je také zárukou

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Školící stedisko Sonneborn

Školící stedisko Sonneborn Školící stedisko Sonneborn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Architekt: Ostermann, Hamburk Nedaleko msta Gotha v Thüringenu

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 1 / 13 Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Úel zpracování prkazu Nová budova Prodej budovy nebo její ásti Budova užívaná orgánem veejné moci

Více

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta Studijní program: M4101 Zemdlské inženýrství Studijní

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

Teorie mezinárodního obchodu

Teorie mezinárodního obchodu Teorie mezinárodního obchodu Absolutní výhody V následujících p íkladech p edpokládejte, že sv t funguje podle klasické teorie absolutních výhod. P íklad 1 Poet hodin práce potebných k výrob 1 auta Poet

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

EKONOMIE JAKO VDA EKONOMIE A EKONOMIKA

EKONOMIE JAKO VDA EKONOMIE A EKONOMIKA EKONOMIE JAKO VDA Uivo (dle RVP): základní ekonomické pojmy: typy ekonomik, ekonomický cyklus, tržní mechanismus ekonomické systémy ekonomické subjekty Úkol: Na úvod nkolik pojm- odhadnte jejich význam,

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Vize decentralizované energetiky

Vize decentralizované energetiky Vize decentralizované energetiky Miroslav Šafařík Energetická bezpečnost a decentralizace, 26.11.2008 1 Co si lze a co nelze představit? Nízkoenergetickou metalurgii? Mechanické ovládání místo elektrického?

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Využití potenciálu decentralizované výroby tepla a elektiny v kogeneraci

Využití potenciálu decentralizované výroby tepla a elektiny v kogeneraci Využití potenciálu decentralizované výroby tepla a elektiny v kogeneraci Objednatel: Hnutí DUHA Bratislavská 31, 602 00 Brno Zastoupený: Martin Mikeska vedoucí programu Energie Zhotovitel: CITYPLAN spol.

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Požadavky legislativy a jejich dopad do navrhování a provozování budov Konference Energie pro budoucnost XII 24. dubna 2014, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

Montážní systém illbruck i3

Montážní systém illbruck i3 Montážní systém illbruck i3 Naše firma neustále sleduje moderní produkty a technologie týkající se výplní stavebních otvor a souasn se je snažíme v co nejvyšší míe uplatovat i v praxi. Nejvtším problémem,

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Surovinové zdroje organické chemie

Surovinové zdroje organické chemie Surovinové zdroje organické chemie by Chemie - Úterý, Srpen 27, 2013 http://biologie-chemie.cz/surovinove-zdroje-organicke-chemie/ Otázka: Surovinové zdroje organické chemie P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Žádost o udlení úelových prostedk MPSV R Strana B.1 Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Úvod Pojem multifunkního zemdlství (MFZ) se v posledních letech stal

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

"#$$$ %# $#$$ $3,,1,+2,1) $3,41+,54+2 673,,1,+5815 673,,19,,2), -* "#.,221

#$$$ %# $#$$ $3,,1,+2,1) $3,41+,54+2 673,,1,+5815 673,,19,,2), -* #.,221 ! "#$$$ %# $#$$ &#'()*+++,+-+./01*+,222-, $3,,1,+2,1) $3,41+,54+2 673,,1,+5815 673,,19,,2), -* "#.,221 Anotace Zákon 406/2000 Sb., o hospodaení s energií v platném znní mimo jiné: ukládá krajm, hl. m.

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní LOGISTIKA SKLADOVACÍ SYSTÉMY Jméno: Jií Hauzer Tída: FS S2B4 Datum:15.12.2005-1 - SKLADOVACÍ SYSTÉMY Sklad byl dlouho považován za pouhý pasivní, podízený

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

ENVIRONMENTÁLN PÍZNIVÝ PROVOZ ÚADU

ENVIRONMENTÁLN PÍZNIVÝ PROVOZ ÚADU ENVIRONMENTÁLN PÍZNIVÝ PROVOZ ÚADU MANUÁL Projekt Rozvoj environmentálního poradenství EPIC v Moravskoslezském kraji LISTOPAD 2010 Tento manuál vznikl za finanní podpory SFŽP a MŽP OBSAH I. ÚVOD... 3 II.

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více