Kobylské hody Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií. č. 2/2009, vyšlo v červnu 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kobylské hody 2009. Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií. č. 2/2009, vyšlo v červnu 2009"

Transkript

1 č.2/2009 Kobylí dědina č. 2/2009, vyšlo v červnu 2009 Kobylské hody 2009 pořádané ve dnech 20., 21. a 22. června doprovází DH Lácaranka srdečně Vás zve chasa a 1. stárek a stárka Jan Charvát a Aneta Damborská 2. stárek a stárka Martin Loveček a Kristýna Řačáková sklepník a sklepnice Aleš Brdečko a Alžběta Herzánová Program: Čtvrtek - stavění máje, začátek v 17:00 hodin v Sokolské zahradě Sobota - od 7:00 hodin zvaní celé obce - v 15:30 hodin zahájení průvodu ze Sokolské zahrady ke 2.stárce v ulici Dvorce, dále kolem domu paní starostky a pak ulicí Augusty Šebestové zpět do Sokolské zahrady, zde předání fedra místostarostou obce Neděle - ve 14:00 hodin zahájení průvodu ze Sokolské zahrady k 1. stárce v ulici Na Konci světa, odtud ulicí Augusty Šebestové na křižovatku, odtud nahoru k parku kolem restaurace Synot a Muzea do parku, kde proběhne focení a připojí se krojované děti. Odtud ulicí U parku zpět do Sokolské zahrady. Pondělí - ve 14:30 hodin zahájení průvodu ze Sokolské zahrady ke sklepnici v ulici Zahrady, odtud ulicí Zahrady kolem křížku ulicí U Parku zpět do Sokolské zahrady. - v 17:00 hodin předpokládaný začátek zavádky Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií Obec Kobylí, Muzeum obce Kobylí a ZŠ Kobylí Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy fotografií Jindřich Štreit - Brána naděje v neděli ve v budově muzea za přítomnosti autora uvede výstavu Břetislav Rychlík vystoupí Kobylský kvartet za doprovodu cimbálu Výstava potrvá do

2 Kobylí dědina č.2/2009 Usnesení zastupitelstva Obce Kobylí č. 2/2009 ze dne Zastupitelstvo Obce Kobylí vzalo na vědomí: provedenou kontrolu usnesení zastupitelstva Obce Kobylí ze dne zprávy z obecní rady za uplynulé období Zastupitelstvo Obce Kobylí projednalo předložený projednaný návrh změny č. 4 ÚPN SÚ Kobylí Zastupitelstvo Obce Kobylí projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/09 dle přílohy závěrečný účet za rok 2008 bez výhrad vydání Opatření obecné povahy změna č. 4 ÚPN SÚ Kobylí podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu pro období na typový projekt Czech POINT upgrade Kontaktní místo přijetí dotace z integrovaného operačního programu na upgrade Kontaktního místa ve výši ,- Kč pořízení prostředků na upgrade kontaktního místa Czech POINT ve výši minimálně ,- Kč výsledek výběrového řízení upgrade pracoviště Czech POINTU OÚ Kobylí. Byla vybrána nabídka Davida Melichara Smlouvu o poskytování služeb s Městem Hustopeče služby administrativního centra související s projekty egovermentu záměr prodeje části pozemku parc.č. 4742/1 v k.ú. Kobylí za účelem přístavby lisovny Průtah obcí Kobylí Vážení čtenáři, v minulém čísle zpravodaje Kobylí dědina jsem Vás seznámila s významnou investiční akcí jak naší obce tak i Jihomoravského kraje oficiálně nazvanou Silnice II/421 Kobylí průtah, ul. Augusty Šebestové. Její realizace se uskuteční v průběhu letošního roku, což už jste zřejmě mnozí z Vás zaregistrovali. V tomto článku Vám chci podat informace o tom, jak se na průtahu podílí naše obec. Jsme investorem části stavby SO obslužné komunikace a chodníky. Ve výběrovém řízení na dodavatele této stavby jsme vybrali firmu STAVIKA s.r.o. se sídlem v Břeclavi. S touto firmou jsme uzavřeli Smlouvu o dílo a předali jí staveniště. 2 Komentář starostky Technický dozor investora pro nás vykonává na základě Mandátní smlouvy firma PROST Hodonín s.r.o., konkrétně pan ing. Petr Urubek. Stavební práce by měly být dokončeny do konce listopadu letošního roku. Co se týče ulice Pod Padělky, která navazuje na průtah Kobylím, tak zde připravujeme a budeme také investory nadstandardních prvků zklidňujících dopravu. Jedná se o místo pro přecházení v úrovni domů č.p. 612 a 467, přechod pro chodce v místě zvaném U multy a retardér v úrovni domů č.p. 651 a 453. Chtěla bych poděkovat ing. Liboru Křivkovi a ing. Františku Borovičkovi, kteří svými odbornými připomínkami velmi významně přispěli ke konečnému projekčnímu řešení. Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Kobylí Další letošní investiční akcí, která bude realizována v průběhu prázdnin, je rekonstrukce tělocvičny ZŠ Kobylí. Vy, kteří si sem chodíte zacvičit, jistě uznáte potřebnost úprav. Dodavatelská firma STAVKUS s.r.o., která vzešla z výběrového řízení, zajistí provedení zateplení fasády, výměnu okenních výplní, dále bude opraven vnitřní prostor sociálního zařízení včetně výměny zdravotechnických instalací, bude dobudováno nové vzduchotechnické zařízení, budou provedeny úpravy na rozvodech stávajícího topení a plynu a bude rozšířen kabinet pro učitele. Rekonstrukce tělocvičny je pomyslnou třetí etapou, která navazuje na předcházející dvě, které se týkaly rekonstrukce základní školy. Na financování všech tří etap se kromě naší obce podílí i stát formou dotace ze státního rozpočtu, což byla a je velká pomoc.

3 č.2/2009 Kobylí dědina Suchořádská zmola Začátkem června se v areálu sklepů Suchořádská zmola poprvé konalo Předhodové zpívání u otevřených sklepů. Program začal už v odpoledních hodinách. Pořadateli byla dvě občanská sdružení, a to Mužáci z Kobylí a Vinaři z Kobylí. Této akce jsem se zúčastnila a mám pocit, že vzniká nová pěkná tradice. Atmosféra mi připomněla první Zarážení hory. Tehdy sice účast nebyla největší, ale také bylo dobře našlápnuto na obohacení kulturního života v naší obci. Velmi mne potěšilo to, že se naši vinaři a mužáci dohodli a myšlenku zpívání u otevřených sklepů dotáhli kompletně do konce. A tak Suchořádská pomyslně zahájila letní sezonu a Zarážením hory ji zase uzavře. Obě akce se konají v prostředí, které návštěvníky oslovuje. Také majitele většiny sklepů v této lokalitě nutí k větší starosti o své nemovitosti. K úvahám, jak toto prostředí postupně vylepšovat, to nutí i obecní radu a zastupitelstvo. Proto jsme rozhodli, že letos investujeme do zastřešení presu s tím, že zároveň dořešíme i osvětlení a úpravu okolí presu tak, aby zde bylo důstojné zázemí pro účinkující i diváky. Co připravujeme Vážení čtenáři, v tomto článku Vás seznámím s připraveností investičních akcí, které odsouhlasilo zastupitelstvo obce. Dvě z nich, popsány výše, jsou ve stadiu realizace, a další úprava veřejného prostranství u nové knihovny je již svépomocí hotova. Ty ostatní jsou ve stádiu příprav, hlavně projekčních a finančních. Rada obce zvažuje všechny okolnosti, z nichž nejdůležitěj- ší jsou tři navazující nutná rekonstrukce místních komunikací po ukončení investiční akce Kobylí kanalizace a ČOV, výhled vývoje daňových příjmů obce a možnost čerpání dotací. V současné době připravujeme projekčně stavební úpravy komunikace ulice Nad křížem včetně vodovodu a kanalizace, ulice Střední a rekonstrukci ulic Židova a Na stráni. V průběhu tohoto roku bude zrealizována výstavba vodovodního řadu v ulici U Studýnek a provedena sdružená kanalizační přípojka v ulici Pod kostelem. Dále připravujeme podklady pro žádosti o dotace z fondů EU, a to na sběrný dvůr a na vybudování rybníku ve Studýnkách včetně úpravy okolí. Sledujeme vypisování výzev k podání žádostí s tím, že máme připraveny další zajímavé a potřebné projekty. Informace Finančního výboru obce Kobylí Dagmar Kovaříková 21.května schválilo Zastupitelstvo obce v řádném termínu závěrečný účet za rok Plánované příjmy činily Kč.Skutečné příjmy činily Kč. Z toho daňové příjmy /hlavní příjmy obce ze státního rozpočtu/ byly splněny na 105,46 %,nedaňové příjmy na 104,78 %,kapitálové příjmy /majetek obce/ na 100,20 % a příjem dotací byl 98,29 % Výdaje byly naplánované Kč,skutečnost za rok 2008 činila Kč. Výsledek hospodaření za rok 2008 byl pro obec ziskový Kč. Stav peněžních prostředků na účtech včetně akcií k byl Kč, k činil Kč/ toto číslo je včetně Kč,které byly vloženy jako vlastní majetek do investice ČOV a kanalizace/ Přezkoumání správnosti hospodaření s obecním majetkem potvrdil audit,který proběhl ve dnech 29.a 30.října Co nás čeká v letošním roce? Jako příjem,důležitý pro další investování, je potvrzení vrácení pozastávky Kč z investice rekultivace skládky Studýnky. Věřím,že se nám i pro letošní rok podaří získat další státní dotace pro nové investice.snažíme se stále dotační programy sledovat a být připraveni s novými projekty o tyto dotace usilovat. Čekají nás ovšem i nepříjemné věci při tvorbě rozpočtu a finančním hospodaření. Jak avizuje inkaso daňových příjmů za duben 2009, hlavní příjem obce, který byl naplněn loni na 105,46% /viz výše/ bude v průběhu roku pravděpodobně schodkový.tato skutečnost vyplývá zejména z možnosti neplatit zálohy pro podnikatelské subjekty zaměstnávající max.5 osob. Týká se to daně z příjmu fyzických osob.daň z příjmu právnických osob je na úrovni 80% r.2008 a daň z přidané hodnoty na 98 % loňska.v této souvislosti bude i pro naši obec důležitý státní rozpočet pro rok I přes stávající ekonomické problémy celé společnosti věřím,že se nám hospodaření s obecním majetkem podaří uhlídat tak,abychom mohli dále investovat a Kobylí se i v příštích letech rozvíjelo. Lída Chudobová 3

4 Kobylí dědina ČOV a kanalizace V souvislosti se stavbou Břeclavsko rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje, podprojektem č. 7 ČOV a kanalizace Kobylí Vám na základě častých dotazů sděluji následující informace. V některých částech obce Kobylí je již možné se na budovanou veřejnou kanalizaci napojit. Jedná se o lokality: - ul. Sokolská od mostu přes Trkmanku po firmu AMM - ul. Fišůz celá ulice - ul. A. Šebestové od Univerzálu po odbočku na Vrbici - ul. Osvobození dolní část, od křižovatky po park - ul. Osvobození horní část, od křížku po Studýnky - ul. U parku - ul. Suchý Řádek - ul. Židova, Pod kostelem a Na stráni Ve výše uvedených ulicích je možné se napojit na novou kanalizaci a do této kanalizace je možné vypouštět odpadní vody. K možnosti napojit nemovitosti na stoky a vypouštět odpadní vody bude nutné splnit několik formalit. 2. Po provedení zemních prací je nutné přizvat pracovníky společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. ke kontrole místa napojení na kanalizaci, nebo provedenou odbočku. Kontrolu budou provádět : pan Skurka, tel , pan Bárta, tel , nebo pan Lojan, tel Zemní práce a pokládku potrubí by měla realizovat odborně firma s příslušným oprávněním.ke kontrole místa napojení je nutné mít vyplněný formulář Přihláška k odvádění odpadních vod. Ten uvedení pracovníci potvrdí a originál doručí na správu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 3. Přípojku je možné zasypat a užívat. Poštou obdržíte smlouvu o odvádění odpadních vod, kterou podepište, případně doplňte požadované údaje a předejte na Obecní úřad paní Knápkové. V případě, že nemovitost je již napojena a kontrola napojení neproběhla, je nutné vyplnit formulář Přihláška k odvádění odpadních vod a předat jej paní Knápkové na Obecní úřad. č.2/2009 Podotýkám, že bez uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod se napojené domácnosti dopouští přestupku - neoprávněné vypouštění odpadních vod, dle 10, ods. 2 zákona č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích). Dále bych rád připomněl, že v Kobylí je navržen systém jednotné kanalizace. To znamená, že do kanalizace je možné vypouštět jak odpadní vody z kuchyní, koupelen a WC, tak i dešťové vody ze střech. Výjimkou je horní část ul. Osvobození od křížku po Studýnky a horní část ul. Židova, kde je kanalizace pouze splašková. Vypouštět lze pouze znečištěné odpadní vody, ale ne již vody dešťové. Do kanalizace v obci mohou být vypouštěny odpadní vody s tou podmínkou, že napojení musí být přímé bez kumulace vod v žumpách. Žumpy a septiky musí být vyřazeny z provozu. Důrazně upozorňuji občany, aby do těchto objektů nevstupovali ani když budou vyčerpány a vyčištěny. Hrozí zde riziko náhlé otravy a smrti. Ing. Antonín Hrabal 1. Před zahájením výkopových prací na kanalizační přípojce bude nutné vyplnit formulář Přihláška k odvádění odpadních vod. Ten bude k dispozici u paní Knápkové na podatelně Obecního úřadu v Kobylí. Do tohoto formuláře se uvedou základní údaje o připojované nemovitosti, o žadateli (většinou vlastník nemovitosti), o materiálu a dimenzi realizované přípojky. Stav vodoměru není nutné vyplňovat. Nové parkoviště, vstup do knihovny a vjezd do garáže ZŠ je dílem Technických služeb obce Kobylí, jmenovitě Zdeňka Poulíka a Miroslava Lineta.

5 č.2/2009 Kobylí dědina EUROVOLBY 2009 Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 5.6.a Strana Hlasy 1. Libertas.CZ 3 2. KDU-ČSL Věci veřejné ODS Suverenita Volte pravý blok 5 8. Česká strana národně socialistická 1 9. Evropská demokratická strana Demokratická Strana Zelených Národní strana Strana důstojného života Humanistická strana Moravané Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy KSČM Starostové a nezávislí Strana svobodných občanů SNK Evropští demokraté Balbínova poetická strana Strana zelených Zelení Dělnická strana Nezávislí ČSSD 94 Počet voličů celkem 1723 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 456 Počet odevzdaných úředních obálek 456 Počet platných hlasů 454 Voleb se zúčastnilo26,46 % občanů zapsaných do volebního seznamu. Trať Zaječí Hodonín zůstane zachována Petice měla smysl. Radní kraje nepřehlížejí požadavky obyvatel regionu, který spravují. Přesvědčili se o tom obyvatelé Mutěnic, kteří sebrali podpisy za zachování železniční trati číslo 255 ze Zaječí do Hodonína, o jejímž zrušení se uvažovalo v souvislosti s její ztrátovostí. Signatáři petice, za něž se předtím jednoznačně postavila i zastupitelstva Velkých Pavlovic, Mutěnic, Kobylí a Bořetic, žádali zachování celé trati v její současné podobě, tedy i s vlakovými zastávkami Mutěnice a Mutěnicenádraží. V případě zrušení dopravy na trati 255 by totiž například cestující ze Zaječí do Hodonína byli nuceni vystupovat v Čejči a třeba i se zavazadly za každého počasí překonávat pěšky vzdálenost 1,5 kilometru na nejbližší autobusový spoj. To by bylo neúnosné zejména pro starší občany či maminky s dětmi, tedy pro cestující, kteří spoj hodně využívají. Rada Jihomoravského kraje na svém březnovém výjezdním zasedání v Hodoníně posoudila všechny aspekty provozu na této nevýdělečné trati a jednomyslně schválila zachování osobní dopravy. Pro obyvatele Hodonínska mám dobrou zprávu. Jihomoravský kraj v současné době neplánuje ani nepřipravuje zastavení osobní železniční dopravy na trati 255, ani nebude provádět žádnou redukci dopravy na této trati, komentoval rozhodnutí hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek, když podepisoval odpověď signatářům petice. Zdroj Jihomoravské listy 5

6 Kobylí dědina Tříkrálová sbírka 2009 V sobotu 3. ledna 2009 se již tradičně v Kobylí koledovalo. Skupinky tříkrálových koledníků vybraly celkem ,- Kč. Dárcům, koledníkům, vedoucím skupin i těm, kteří se podíleli na organizaci Tříkrálové sbírky v Kobylí patří srdečné poděkování. Srovnání výsledků Tříkrálové sbírky v Kobylí rok částka ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč V České republice pořádá Tříkrálovou sbírku organizace Charita Česká republika a jedná se o největší dobrovolnický projekt v naší vlasti. Cíl a motto sbírky zní: Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Dalšími cíli jsou rozvíjení tříkrálové tradice, formovaní veřejného mínění ve prospěch solidarity s těmi nejpotřebnějšími a podpora dobrovolnictví. Do ulic našich obcí a měst vyšlo v lednu 2009 celkem kolednických skupinek, což představuje téměř dobrovolníků. Celkový výnos Tříkrálové sbírky 2009 činí více jak 64 milionů Kč. Výsledky na okrese Břeclav v roce 2009 Obec Částka Obec Částka č.2/2009 Bavory ,00 Kč Nový Přerov 4 915,00 Kč Bořetice ,00 Kč Pasohlávky ,00 Kč Břeclav ,00 Kč Pavlov 7 947,00 Kč Březí ,00 Kč Perná ,00 Kč Dobré Pole 7 194,00 Kč Podivín ,00 Kč Dolní Dunajovice ,00 Kč Pohořelice ,00 Kč Dolní Věstonice 5 395,00 Kč Popice ,00 Kč Drnholec ,00 Kč Pouzdřany ,00 Kč Hlohovec ,00 Kč Přibice ,00 Kč Hrušky ,00 Kč Rakvice ,00 Kč Hustopeče ,00 Kč Sedlec 4 011,00 Kč Ivaň 5 085,00 Kč Starovice ,00 Kč Jevišovka 7 227,00 Kč Starovičky ,00 Kč Klentnice 9 299,00 Kč Strachotín ,00 Kč Kobylí ,00 Kč Šakvice ,00 Kč Kostice ,00 Kč Šitbořice ,00 Kč Křepice ,00 Kč Tvrdonice ,00 Kč Ladná ,00 Kč Týnec ,00 Kč Lanžhot ,00 Kč Uherčice ,00 Kč Mikulov ,00 Kč Valtice ,00 Kč Milovice nevybíralo se Velké Bílovice ,00 Kč Moravská Nová Ves ,00 Kč Velké Hostěrádky 9 221,00 Kč Moravský Žižkov ,00 Kč Velké Němčice ,00 Kč Němčičky ,00 Kč Velké Pavlovice ,00 Kč Nikolčice ,00 Kč Vlasatice ,00 Kč Novosedly ,00 Kč Vranovice ,00 Kč Vrbice ,00 Kč Výsledky na okrese Břeclav v roce 2009 tabulka udává vybranou částku přepočtenou na jednoho obyvatele obce/ města Obec Částka Obec Částka Bavory 26,75 Kč Nový Přerov 19,66 Kč Bořetice 29,82 Kč Pasohlávky 20,14 Kč Břeclav 2,72 Kč Pavlov 14,58 Kč Březí 10,69 Kč Perná 23,15 Kč Dobré Pole 17,59 Kč Podivín 13,92 Kč Dolní Dunajovice 19,57 Kč Pohořelice 10,80 Kč Dolní Věstonice 15,91 Kč Popice 33,72 Kč Drnholec 14,86 Kč Pouzdřany 15,73 Kč Hlohovec 34,78 Kč Přibice 20,36 Kč Hrušky 16,50 Kč Rakvice 6,76 Kč Hustopeče 14,95 Kč Sedlec 4,95 Kč Ivaň 7,35 Kč Starovice 24,23 Kč

7 č.2/2009 Kobylí dědina Jevišovka 13,05 Kč Starovičky 26,04 Kč Klentnice 16,61 Kč Strachotín 14,08 Kč Kobylí 27,87 Kč Šakvice 21,01 Kč Kostice 13,12 Kč Šitbořice 35,71 Kč Křepice 29,98 Kč Tvrdonice 20,01 Kč Ladná 26,90 Kč Týnec 23,09 Kč Lanžhot 25,95 Kč Uherčice 42,00 Kč Mikulov 6,67 Kč Valtice 5,53 Kč Milovice 0,00 Kč Velké Bílovice 24,87 Kč Moravská Nová Ves 16,68 Kč Velké Hostěrádky 20,58 Kč Moravský Žižkov 13,56 Kč Velké Němčice 30,96 Kč Němčičky 27,89 Kč Velké Pavlovice 21,17 Kč Nikolčice 20,77 Kč Vlasatice 16,49 Kč Novosedly 33,09 Kč Vranovice 19,11 Kč Vrbice Další obecné informace o Tříkrálové sbírce Praktickým jádrem sbírky je navštěvování domácností koledníky s prosbou o dar na pomoc lidem v nouzi a s neméně důležitým připomenutím duchovního rozměru sbírky. Sbírka si klade za úkol podporovat sociální projekty, a to zejména na regionální úrovni. Projekt může podat kdokoli, kdo má sociální záměr, kdo ve svém okolí ví o někom, kdo pomoc potřebuje. Záměr a posléze vypracovaný projekt se dá podat na jakoukoli pobočku Charity ČR v daném regionu (farní a oblastní Charity). Sbírka nejen využívá tradice svátku Tří králů, ale současně se ji snaží obnovit a posilovat. Snaží se vytvářet vědomí solidarity a dobročinnosti ve společnosti a nabízí možnost aktivně se na vytváření těchto hodnot podílet. Neopomenutelný je duchovní rozměr sbírky, kdy koledníci Tři králové jsou poslové, kteří dále předávají zprávu o příchodu Boží lásky na svět. Záměry využití finančních prostředků Tříkrálové sbírky 2009 pro diecézi Brno (výběr) Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Uvádíme několik příkladů: 36,38 Kč Oblastní charita Brno Dětský dům Zábrdovice Denní centrum pro lidi bez domova a Azylový dům pro muže Oblastní charita Břeclav zateplení azylového domu Sv. Agáty pro matky s dětmi v tísni podpora zřízení Charitní pečovatelské služby v Pohořelicích Oblastní charita Rajhrad Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Oblastní charita Tišnov Poradna Porta - poskytuje odborné sociální poradenství, které pomáhá lidem v nepříznivé životní situaci Klub Čas - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které působí v oblasti prevence nežádoucích jevů Oblastní charita Třebíč podpora Paprsku naděje centra služeb pro podporu duševního zdraví Oblastní charita Znojmo Denní stacionář sv. Damiána pro lidi s mentálním postižením - oprava a dovybavení budovy (rekonstrukce výukových tříd, oprava kotelny a pořízení nového kotle) Oblastní charita Žďár nad Sázavou rekonstrukce denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí. Nesa poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Ještě jednou srdečné díky všem, kteří Třikrálovou sbírku podporují. Josef Kaňa

8 Kobylí dědina č.2/2009 Rok na vsi První myšlenka, že by se mohl po několika letech znovu uspořádat národopisný pořad, padla v Klubu přátel historie už na začátku loňského roku. Ovšem příprava docela rozsáhlého projektu potřebuje čas na přípravu, a tak místo myšleného podzimu loňského roku, jsme se shodli na 25. dubnu Práce se pomalu rozbíhaly už od zimy, ale vrchol nastal až v březnu a dubnu. Bylo potřeba velké množství účinkujících, složit scénář, upravit kroje, vybrat vhodné kroje k danému tématu, písničky a mnoho dalších věcí. Práce to byla náročná, místy hektická a místy taky beznadějná, že to prostě nemůže dopadnout dobře. Myslím si, že dílo se nakonec podařilo ke spokojenosti naší a hlavně diváků. Diváci mohli shlédnout průběh roku na vsi v důležitých událostech vesnického života, jako bylo vynášení smrtky, velikonoce, hody, Boží tělo, žně, zarážení hory, vinobraní a nesení koláča na sv. Štěpána. Scénky se střídaly s mluveným slovem a písničkou. Celý pořad hudebně doprovázel Smíšený sbor Jarmily Borovičkové a cimbálová muzika pod vedením Romana Veverky. Během vystoupení byly předvedeny staré kroje z depozitáře Muzea obce Kobylí, kroje současné v osobním vlastnictví a rekonstruované kroje Klubu přátel historie. Velkou část práce odvedly členky Klubu přátel historie a bez pomoci a vstřícnosti kobylské mládeže, občanů, dětí a učitelek z MŠ Kobylí a ZŠ Kobylí, by celý pořad nebylo možné uskutečnit. Za to jim patří velké poděkování. Rokem na vsi jsme chtěli znovu připomenout kobylské zvyky, tradiční události a různé formy kobylského původního i současného kroje. To jsou faktory, které nám budují kořeny v rodné obci, na které by se nemělo zapomínat a jejich formu bychom měli ctít v dnešní hektické současnosti. Je to dědictví našich předků a řekla bych, že máme být na co pyšní. Mgr. Blanka Vaněčková Muzeum obce Kobylí

9 č.2/2009 Kobylí dědina 9

10 Kobylí dědina č.2/2009 Přehlídka vín kraje Modrých Hor sokolovna Kobylí Pro dobrou náladu hrála cimbálová muzika Vonica a zazpívat přišli i Mužáci z Kobylí Přehlídku slavnostně zahájili vinaři z Kobylí a na zdaz této akce připíjí i bratři Mirek a Jara Kovářovi. Diskuse nad červeným... Petr Tomčala a Antonín Bukovský 10 Nalévání se ujala kobylská chasa. Tomáš Hříbal, mistr v sekání sektů, nalévá hostům.

11 č.2/2009 Kobylí dědina Předhodové zpívání u otevřených sklepů Suchořádská zmola Program kina Kobylí Červen Čt dopoledne Peklo s princeznou - česká pohádka, školní představení, vstupné 40,- Kč Červenec Pá ve hodin El Paso drama, vstupné 50,- Kč ve hodin Rychlí a zběsilí akční, vstupné 50,- Kč Srpen Pá v hodin Monstra vs. vetřelci animovaná komedie, vstupné 50,- Kč Pá ve hodin Odpor válečné drama, vstupné 50,- Kč Září Pá ve hodin Andělé a démoni drama, vstupné 50,- Kč Pá ve hodin Poslední dům nalevo horor, vstupné 50,- Kč Říjen Pá v hodin Harry Potter a Princ dvojí krve dobrodružný, vstupné 50,- Kč 11

12 Kobylí dědina č.2/2009 Kdo to zvoní, co to cinká? Ach jo je to zase konec školního roku Někdo přichází jako nový školkový žáček a naši otřelí předškoláci ukončují první etapu dětství a vrhají se do toho už opravdového života. Hold jak se říká škola je škola. Letos vysíláme 11 dětí budoucích prvňáčků. Ať se jim daří a ať se něco dobrého naučí do života. Tak nějak to přece tvrdí starší generace. A ti už přece něco zažili! Naše děti v mateřské škole žijí sice už úplně jiným životním stylem, ale i my se snažíme, aby aspoň ty základní pravidla slušného chování pochopily. Je dobré, aby dítě pozdravilo a poděkovalo? Nebo už to opravdu nefrčí?! Ve třídách pracujeme podle programu výchovné práce a snažíme se dětem vštěpovat důležitá pravidla. Během celého školního roku jim nabízíme nejrůznější aktivity. Letos jsme se dost zaměřili na různé vycházky ať už do přírody, do lesa nebo po naší vesnici Kobylí. Navštívili jsme různé objekty jako PATRII Kobylí, Kukátkem do mateřinky knihovnu, obecní úřad a paní starostku, místní kostel, nábytek, ZŠ s družinou a jídelnou, poštu, nádraží s paní výpravčí, firmu Plastyko, místní horní středisko s paní Rusňákovou a cizokrajná zvířata u Bártů. Pro některé děti byl velký zážitek, když jsme se mohli jít podívat k nim na dvůr a zahradu. Pořádali jsem také spoustu výletů. Tím hlavním byla návštěva ZOO v Hodoníně s panem J. Otáhalem. Autobusem jsem cestovali také do MŠ Bořetice a Brumovice. Pěšky zase na Vrbici a do Bořetic, kam jsem jeli také vlakem. To byly hezké a nezapomenutelné zážitky. Mezi krásné akce patří den maminek a den dětí. Tady patří pochvala všem dětem, rodičům a mysliveckému sdružení! Konec školního roku patří tablu a rozloučení s předškoláky. Děti se vždy nejvíce těší na spaní v MŠ a stanování venku. Na závěr chceme popřát našim předškoláčkům šťastný vstup do školních lavic! Děkujeme všem rodičům za vstřícnost, různou pomoc a aktivitu, kterou v průběhu školního roku věnovali svým dětem a naší mateřské škole. Děkujeme též všem občanům, kteří nám umožnili podílet se na rozvoji osobnosti dítěte jakýmkoli způsobem návštěvou, dárečky nebo slovem. Jsme Vám za to velmi vděčny. Paní učitelky z MŠ Kobylí 12

13 č.2/2009 Kobylí dědina Čtenářská rubrika Vážení občané, tato rubrika má v našem zpravodaji tradici. Byla zřízena proto, aby každý z Vás měl možnost svobodně vyjádřit své pocity, představy. Vaše názory nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakční rady. Rádi otiskneme příspěvky kromě vulgárních a anonymních. Sportovní odpoledne Na pátek si paní učitelka Kaňová připravila pro své žáčky a jejich rodiče SPORTOVNÍ ODPOLEDNE. Ze začátku to vypadalo, že nám počasí nebude přát, ale nakonec se umoudřilo a my mohli začít. Čekalo nás odpoledne plné zajímavých soutěží např.skákání v pytli, chůze na dřevě atd., které jsme zakončili malým táboráčkem na školní zahradě. A tak jak to patří ke každé soutěži,děti se dočkaly i diplomů a sladké odměny. Tímto bychom chtěli poděkovat paní učitelce Markétě Kaňové za krásné odpoledne a doufáme,že se sejdeme ještě někdy na podobné akci. Rodiče žáčků 2.třídy Těžký život dopravních značek Jsem dopravní značka, nejsem žádná hračka. Asi banda ožralá, však mě na zem dostala. Měla bych stát u silnice, a né ležet u krajnice!! Co jsem komu udělala, že jsem se na zem dostala?! Na zemi však nic nezmůžu a řidičům nepomůžu!! Chtěla bych mít od všech klid, pro bezpečnost silnic žít!! Milan Otáhal Loutky bez nitek bodují Vesnice roku Občas projíždím vaší obcí a vždy, když jedu od Čejče, mi sjedou oči na hromádky výpresků z hroznů, vedle silnice. Zřejmě si je sem uložili vinaři, kteří mají své sklípky naproti. O něčem toto úložiště svědčí. Ale rozhodně ne o kvalitě vinařů, kteří v této lokalitě mají své sklípky. Děkuji za zamyšlení se a jsem s pozdravem. Václav Trávník Začátkem května letošního roku dosáhl významného úspěchu hudebně divadelní soubor Loutky bez nitek na krajské divadelní přehlídce nazvané Jarní sešlost Boleradice Je to licenční postupová přehlídka venkovských divadelních souborů s postupem na KDP Vysoké nad Jizerou. Loutkám se podařilo postoupit z druhého místa s představením Pírko z anděla. Režisér a scénárista Ivo Kovařík obdržel navíc cenu za scénář a režii. Blahopřejeme souboru k těmto významným oceněním, děkujeme za reprezentaci naší obce a držíme palce do Vysokého. příznivci 13

14 Kobylí dědina č.2/2009 Poděkování Vážení, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za neopakovatelný zážitek, který jsem prožila dne16. května 2009 na Obecním úřadě v Kobylí. Zúčastnila jsem se setkání spolužáků při příležitosti životního jubilea 60 let. Přijetí na Obecním úřadě v Kobylí ve mně zanechalo opravdu neopakovatelný zážitek. Navíc jsem v tento den vzpomínala 11. výročí úmrtí mé maminky, Marie Žďárské, rozené Zemánkové, která byla rodačka z Vrbice, ale dlouho se svými rodiči, pak s manželem a oběma dcerami v Kobylí bydlela. Mé poděkování patří všem účinkujícím. Jak oběma recitujícím, tak i pěveckému sboru. Jejich vystoupení mě dojalo k slzám. Mám velmi ráda poezii, hudbu a písničky Lácaranky mám na CD a ráda si je zpívám i sama doma. Dokud žila maminka, vždy jsem jí od této kapely nechávala zahrát písničku k životnímu jubileu. Její i moje nejoblíbenější je písnička Ta Kobylská dědina. Vážím si toho, že ještě mezi Vámi žijí lidé, kteří nelitují času stráveného na zkouškách nebo na vystoupeních, při kterých šíří tradice našeho lidu, kraje, své vesnice formou veršů a písniček. Tak jako i moje spolužačka a nejlepší kamarádka Liduška Hrabalová, rozená Korčáková, která pro nás toto setkání zorganizovala. Vám všem patří dík za tento zážitek i za Váš čas, který jste nám, jubilantům, obětovali v tento pro nás významný den. Celé toto setkání se velmi vydařilo, i když na počátku odpoledne nám nepřálo počasí, ale když jsme odcházeli z obecního úřadu, tak vysvitlo sluníčko a Kobylí nám ukázalo svoji krásu. Ráda se do Kobylí vracím a po tomto setkání se budu vracet ještě raději. Miluji toto místo, mám krásné vzpomínky na mládí, prožité u babičky a dědečka Zemánkových. Vím, že zde žijí lidé, kteří jsou ochotni pro druhé obětovat svůj volný čas a darovat jim něco krásného, neopakovatelného. I můj manžel si zde našel mnoho přátel a rádi se sem vracíme. Ještě jednou mnohokrát děkuji a vyřiďte, prosím, mé poděkování všem účinkujícím. Vyprávím o tomto setkání všem přátelům a známým ve Šlapanicích, kde nyní žiji a 6. června se chystám na setkání spolužáků v Křenovicích při příležitosti 60 let a 45 let ukončení základní školy, kde o něm budu též ráda vyprávět. Marie Švaříčková, rozená Žďárská Šlapanice Kurz Trénování paměti V průběhu jarních měsíců proběhl v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kobylí zajímavý a poučný kurz Trénování paměti. Zúčastnilo se ho 15 občanů převážně středního a staršího věku. Pan Dušan Průdek z Centra celoživotního vzdělávání z Hustopečí nás velmi poutavě naučil, jak nezapomínat a jak si vzpomínat. Během deseti sezení po dvou hodinách jsme trénovali paměť a naučili se hodně paměťových pomůcek, které v životě určitě použijeme. Kurz byl pro nás velkým obohacením a doporučujeme jej všem bez rozdílu věku. S panem lektorem Průdkem jsme dohodli pokračování v zimních měsících a tak jste všichni srdečně zváni. za účastníky kurzu Ludmila Hrabalová Vážení čtenáři, pracuji jako masérka. Praxi mám v Kobylí a jednou týdně dojíždím do Domu zdraví v Hustopečích, kde pracuji v ordinaci neurologie. Zabývám se alternativní medicínou, ale většina mé práce spočívá v odstraňování bolestí zad a kloubů. Používám různé metody - moxování, klasickou masáž, baňky, bylinky a prvky a minerály, které nám chybí ve stravě, ale největší podíl mé práce je v aplikaci Dornovy metody. Protože jsem touto metodou velmi nadšená, chtěla bych Vám ji přiblížit. Autorem této metody je Dieter Dorn, dnes pán, kterému je sedmdesát let, je velmi aktivní a stále pracuje. Dornova metoda vnímá tělo jako celek, jako jednu stavbu. To znamená, že pokud není něco v pořádku v dolní polovině, nebude v pořádku ani horní část těla. Jestli má někdo potíže z hrudní páteří, je celkem stoprocentní, že nebude správně ani pánev a bederní část páteře. Když někdo jedí na koni, má nohy do,,o, ale není to samozřejmě tím, že by se mu ohnuly kosti nohou, ale má posunuté kyčelní klouby. Skoro každý při sedavém zaměstnání si dává nohu přes nohu, většinou vždy tu stejnou. A tím si lehce posune kyčelní kloub příslušné nohy, čímž se ta noha stane delší, jakmile se takový člověk postaví na nohy, na straně delší nohy se mu zvedne bok, tedy kyčelní kost a návazně na to se křiví i páteř, časem se pootočí obratel páteře a přitlačí nějaký nerv. To je prakticky vznik housera, neboli ischiasu, tedy skřípnutí sedacího nervu. Pak člověk chodí na injekce, které působí proti bolesti a uvolňují svaly, které ale ztuhnou proto, aby nerovnou páteř zpevnily, takže klasická léčba vlastně řeší pouze důsledek, ne však příčinu problému. Pak se ovšem může stát, že zvedneme něco těžšího a ploténka, která má fungovat mezi obratli jako tlumič, praskne a vyhřezne. Operativně je výhřez odstraněn, ale toho,,tlumiče je mezi obratli méně, o to odsáté množství 14

15 č.2/2009 Kobylí dědina a bolesti většinou neustanou. Bohužel, protože se příčina výhřezu neodstranila, je na řadě další ploténka, která časem vyhřezne. Musím poznamenat, že jsem neviděla ještě člověka, který by měl vyhřezlou ploténku a měl obratle v tom místě správně. A to nemluvíme ještě o tom, co léky stojí, jaký mají vliv na játra, a.t.d, co dělá dlouhodobá bolest s psychikou. Pokud jsem psala o sedacím nervu, musím stejně tak psát o všech nervech, které míchou prochází a mezi obratli vedou do všech částí těla. Potíže se srdcem, ledvinami, žaludkem, prostě vším co Vás napadne, mohou být způsobené páteří, ale často si bolest zad s např. srdeční arytmií nespojíme A navíc, někdy ani posun obratle nemusí bolet. Proto mi připadá přímo tragické, když mi přivedla maminka osmiletého syna, který měl o 2,5 cm!!! delší nohu, bolely ho záda a lékař mu naordinoval podpatěnku. Když maminka viděla, jak se noha během minuty srovnala na stejnou délku jako druhá, nemohla pár vteřin popadnout dech. Mylně se často uvádí v diagnóze skolióza, většinou jde pouze o skoliozní držení těla, které také vzniká,,delší nohou. Pokud si lehneme na zem, a položíme nohy na okraj postele, sami můžeme zjistit, že máme kotníky mimo sebe. To znamená, že jsme si nějakým stereotypem posunuli kyčelní kloub, a že máme jednu nohu delší. Kratší noha taky logicky nese větší váhu. Mimochodem většinou, když má někdo potíže s jedním kolenem, je to ta kratší noha. Fotbalistům většinou praskne úpon v koleni právě na,,delší noze, lidé ve zralém věku a nadváhou mají naopak potíže s nohou,,kratší, protože nese větší váhu. Ráda bych ještě uvedla, že Dornova metoda pomáhá i tam, kde klasická medicína se svými metodami selže. Velmi často lékaři používaná chiropraxe nejen, že nepomáhá, ale musím bohužel říct, že jsou i případy, kdy pacienta velmi vážně poškodila. Úkolem chiropraxe není klouby vracet do správné polohy, ale uvolnit napětí, které v dané oblasti vzniká. A vzniká právě z nesprávné polohy kloubů. Lékař by jistě potvrdil, že se dodnes neví, co se při chiropraxi děje Tak to by byla teorie. Teď několik příběhů z praxe: Přijel muž, 33 let, s tím, že mu hrozí dialýza. Lékaři mu řekli, že se stav jeho ledvin tak rapidně horší, že by se měl připravit na to, že na příští kontrole mu bude dialýza doporučená. Při našem rozhovoru jsme se dostali do doby před deseti lety, kdy dělal aktivně judo a při zápase mu soupeř vykloubil levý kyčelní kloub. Noha ho bolela asi rok, pak ho začaly bolet záda v bederní oblasti. Prošel všemi možnými procedurami klasické medicíny. Záda ho bolely stále, a přidaly se opakující záněty ledvin, koliky ledvin Tak jsem mu srovnala nohy, pánev, obratle bederní páteře, které měl posunuté. Teď je to už 5 měsíců, naposledy, při páté návštěvě mi sdělil, že má ledviny, i podle lékařů, úplně v pořádku! To je případ za všechny. Když vede z mozku nerv do ledvin a něco ho utlačuje, nemůžou ledviny správně fungovat, a to platí i pro ostatní orgány. Paní, kolem pětatřiceti přišla s nezvladatelnou závratí, provázenou zvracením, na kterou se léčila už desátý měsíc. Obvodní lékařka jí doporučila, aby si požádala o invalidní důchod, ten jí ale nebyl přiznán, protože podle rentgenu neměla páteř v takovém stavu, aby ho dostala. Stačila nám půlhodina a paní si zavázala boty, aniž by měla závrať, což před tím nebylo možné. Takových případů je mnoho, ale je dost takových, kdy si lidé myslí, že když je srovnám, je vyhráno. Ale Dornova metoda řeší potíže, které vzniknou nějakým stereotypem, a pokud se nezmění špatné návyky, problém se vrátí. Ale i o tom je Dornova metoda, o tom jak se chovat, aby se problém neopakoval. Dornova metoda je lidová, učí se tak, aby ji pochopil každý. I ten, kdo nemá zdravotnické vzdělání, aby mohl pomoct sobě, své rodině, svému okolí. To ale nebrání pracovníkům ve zdravotnictví, aby se ji naučili, pokud chtějí pomáhat. Jsem přesvědčena, že Dornova metoda je naprosto úžasná, a proto jsem se rozhodla ji učit. Mám, jako jedna ze sedmi lektorů v ČR akreditaci a kurzy pořádám v Kobylí, ve Znojmě a v Děvínské Nové Vsi. V dubnu jsem přijala pozvání na mezinárodní setkání lektorů Dornovy metody a odcestovala jsem do Německa. Bylo to velmi poučné. Doktor neurologie Michael Schlaadt vyprávěl, jak poprvé slyšel, že se dají jednoduše srovnat nestejně dlouhé dolní končetiny a ťukal si na čelo. Po čase to viděl na vlastní oči a udělal si kurz, a často vyřeší potíže svých pacientů metodou pana Dorna. Vrcholem pro mě byla samozřejmě přednáška pana Dorna, která mě povzbudila k další práci. Z vyprávění jsem si představovala osobnost s velkým,,o, ale setkání s tímto pánem předčilo veškerá moje očekávání... Pan Dorn je velmi skromný a klidný člověk, během celého dne, který s námi strávil, pozorně naslouchal všem příspěvkům ostatních.všem lektorům kladl na srdce, aby si pomáhali a vyhnuli se nějakým konkurenční bojům (trošku jsem se styděla, protože u nás to tak mezi lektory, ale i mezi terapeuty je a není to pro pana Dorna tajemstvím) Řekl krásnou větu:,, Všechno co se naučíte, sdělte ostatním, nic si nenechávejte pro sebe, já jsem to tak dělal vždycky. Jen tak má život smysl.... Zdraví Vlasta Štolfová 15

16 Kobylí dědina č.2/2009 Jubilant Oldřich Franc Dne 24. ledna 2009 oslavil kobylský rodák doc. PhDr. Oldřich Franc své životní jubileum osmdesáté narozeniny. Uvažovala jsem, jak pojmout připomenutí jeho významných narozenin a rozhodla jsem se, že nebudu čtenáře zahlcovat fakty z jeho života, ale vezmu to z osobního pohledu. Se jménem docenta France jsem se setkala poprvé tehdy, když jsem dostala v roce 2000 k vánocům knihu Dějiny Kobylí v datech. Historie je mým velkým koníčkem už od dětství, a tak jsem se s chutí ponořila do knihy plné různých zajímavostí z dějin Kobylí. Po několika letech, kdy jsem už pracovala v muzeu, jsem se s docentem Francem seznámila osobně a dovolím si říct, že od té doby pěstujeme přátelství na telefon. Jednou za čas mi pan docent zavolá a když vyřídíme, co je potřeba, tak většinou naše hovory končí povídáním o všem možném a samozřejmě nejvíc o tom, co ho ještě neustále provokuje k činnosti a mě zajímá, o kobylské historii. Když v roce 2004 byla vydána jeho kniha Dějiny Kobylí s podnázvem Poznámky k dějinám obce od pravěku do roku 2000, dostala se čtenářům do rukou velmi cenná publikace. Z mnoha pramenů vím, že tak podrobnou, uceleně a obsáhle zpracovanou historii nemá žádná obec široko daleko. Docent Franc totiž na sběru informací pracoval desítky let. Kniha není jen o suchých a nezáživných faktech, ale i o tom, že naši předkové byli lidé s chybami a nedostatky, nezapomněl na události, které dějiny zlidšťují a nás baví, kdo byl vykuk, kdo pil, soudil se, kde se loupilo, vraždilo atd.. Nejen nám kobylákům, ale také návštěvníkům muzea prostřednictvím výkladu, může přiblížit historii obce, která není vůbec tak obyčejná, jak si třeba někdy myslíte. Docent Franc vykonal a ještě koná mnoho záslužného pro poznání minulosti a našich kořenů zapuštěných hluboko v Kobylí - neustále pracuje na různých doplňcích svého rozsáhlého díla. Proto bych mu ještě jednou na tomto místě chtěla popřát za všechny milovníky historie a občany jeho rodné obce dlouhá léta, mnoho zdraví a hodně entuziasmu do dalšího bádání a přemýšlení, jak to asi tady v té minulosti vlastně bylo. Mgr. Blanka Vaněčková Muzeum obce Kobylí Zakoupíte v muzeu Obce Kobylí Jilík, Jiří : Jdu Slováckem krásným cena Vlasáková, Olga: Vánoční lidová zdobnost cena Vlasáková, Olga: Koledy z Brněnska. Nejen vánoční cena 99.- Vlasáková, Olga: Od medu k perníkům cena Turistická známka obce Kobylí cena 25.- Výroční turistická známka let SDH Kobylí cena 25.- Turistický suvenýr Modré hory - Kobylí cena 30.- Mapa Modré hory cena 60.- Pohlednice obce Kobylí 16

17 č.2/2009 Kobylí dědina Z činnosti Jednoty Orla Kobylí Skončila kuželkářská krajská mezižupní soutěž, kde soutěžilo 9 družstev. V celkovém pořadí skončila Michaela Černá na 1. místě v žákyních, Jiří Možný na 1. místě v žácích, paní Veronika Kovářová na 2. místě v ženách, pan Jiří Možný na 6. místě v mužích. Na kuželně v Kobylí 5. dubna proběhlo vyhlášení výsledků a předání cen rodinné soutěže v kuželkách, které probíhalo od prosince 2008 do 5. dubna 2009, hrála tříčelnná družstva. Vyhodnocení rodin: 1. rodina Možných (tatínek Jiří, synové Jiří a Dominik) 2. rodina Lovečkova (tatínek Libor, maminka Dana a dcera Martina) 3. rodina Kovářova (maminka Dagmar, dcera Katka a syn Vojta, který pro úraz musel předčasně skončit, a tak čest rodiny obhájil tatínek Pavel) Bylo pěkné vidět, jak všechny zúčastněné rodiny držely pospolu a děti viděly, jak se jejich maminky a tatínkové snaží, i když hrají poprvé. Těšíme se na další ročník a samozřejmě na další nové rodiny. 9. května proběhla tradiční soutěž HRY BEZ HRANIC ve spolupráci s místními hasiči a Mysliveckým sdružením Kobylí. Tak jsme se například dozvěděli: když soutěžící určoval z ptačí říše ledňáčka a pan myslivec mu jemně napověděl, že název je jako zmrzlina, kterou má rád, soutěžící hrdě vyhrkl: TWISTER! Oslava narozenin českého Orla byla odstartována mezinárodním kongresem FICEP v Praze 16. dubna V Kobylí se v sobotu 25 dubna účastníci oslav 100 let Orla shromáždili s prapory svých jednot před farou v Kobylí, kde vyčkáva- Michaela Černá Vítězové rodinného turnaje rodina Možných li příjezd otce biskupa z biskupství brněnského. Za doprovodu krojované dechové hudby pod vedením p. Valčuchové a pod prapory zúčastněných jednot přešel slavnostní průvod s otcem biskupem do kostela sv. Jiří, kde byla sloužena mše svatá za živé a zemřelé členy Orla. Mši svatou sloužil otec biskup Vojtěch Cikrle. Celebranty mše byli místní duchovní otec Ondřej a duchovní rádce Orla otec Milan Těžký. Čtení při mši svaté se ujal PČR a starosta českého Orla Ladislav Šustr. Po biskupském požehnání se účastníci přemístili do zrekonstruované orlovny v Kobylí, kde se v oslavách pokračovalo sportovním a kulturním programem. Zvláště na těchto oslavách byli přivítáni hosté místopředseda českého Orla bratr B. Kostelka, pan J. Husák z ministerstva obchodu a průmyslu, poslanec JmK pan J. Koráb, náměstek ministra kultury Slovenské republiky pan J. Gálik, starosta Orla SR bratr Kopček, starostka Obce Kobylí paní Dagmar Kovaříková, duchovní rádce Orla otec Milan Těžký a místní duchovní správce otec Ondřej. Následoval filmový sestřih zachycující historii i současnost Orla. 17

18 Kobylí dědina Mezi účastníky byla spousta pamětníků, kteří mnoho z historie pamatují. Při záběrech na krutou dobu zákazu a stíhání těch, kteří pracovali pro dobro naší společnosti, se u mnohých objevily slzy v očích. Vždyť některé záběry se týkaly přímo jejich rodičů nebo prarodičů. Veselejší podívaná byla na současnost, kdy bylo možné zhlédnout záběry z poutí či různá sportovní a kulturní vystoupení. Po filmovém představení a po krátkém seznámení s historií slovem bylo pak možno zhlédnout, jak se říká na živo, co mladí orlové dovedou, a to přímo na podiu orlovny. Vystoupení mladých orlů uvedl Smíšený pěvecký sbor z Kobylí pod vedením paní Jarmily Borovičkové. Byl to úžasný výkon zpěváků, byl to krásný zážitek pro účastníky oslav, kteří mnozí jako zpěváci sborů Podluží, Kyjovska, Strážnicka atd. vynášeli upřímně velmi vysoké známky ocenění za podaný výkon. Pak už za zvuku jihoamerické hudby nastoupil dětský taneční pár sourozenců Mičkových. Těžko lze odhadnout, kolik to musí být hodin tvrdé práce přípravy, aby děti školou povinné předvedly takový výkon, na který by mohl být hrdý i taneční pár dospělých. Taneční pár vystřídala gymnastická skupina mladých orlů ze Strážnice. Ladný pohyb, přesnost vystoupení podle hudby a také krásný výkon nejmladší atletky tříleté, která všem poslala do sálu svůj pozdrav. Posledními vystupujícími byla gymnastická skupina orla ze Vnorov. Při tomto vystoupení slabší diváci raději sklopili zrak k zemi pro případ, že by pád gymnasty z výšky nedopadl dobře. Všechny pády dopadly výtečně a nám nezbývalo, než žasnout nad výkonem, a tak trochu skrytě a zdravě závidět. Dopolední část oslav byla zakončena předáním Ocenění členům za jejich práci pro Orla a předáním Čestného členství. V odpoledním bloku oslav předali zdravici hosté a po následovala beseda. Za jednotu Orla Kobylí Emil Polák č.2/2009 Pozvánka na pohárový turnaj v kopané Tělovýchovná jednota Sokol Kobylí, oddíl kopané, pořádá v neděli 12. července 2009 za účasti mužstev z Kobylí, Bořetic, Němčiček a Vrbice a starších pánů ze Svrčinovce a Kobylí 5. ročník memoriálu Františka Horáka Začátek ve hodin Občerstvení zajištěno Volejbalový turnajový kalendář na rok 2009 Volejbalový oddíl Tělovýchovné jednoty Sokol Kobylí uspořádá: 1.Kobylský SRANDAMAČ 4+2, 20. ročník. Termín: Neděle 28.června Kategorie: Smíšená družstva dospělých. V družstvu musí být minimálně dvě ženy nebo minimálně dva muži. Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Sovadina, Osvobození č.p 142, Kobylí, , TB , TZ , 2.Memoriál Petra Zemánka, 37. ročník. Termín: Sobota 1. srpna Kategorie: Muži ve dvou výkonnostních skupinách. I. třída oblastní přebor I. třídy až nejvyšší ligové soutěže. II. třída oblastní přebor II. třídy a ostatní nižší soutěže a neregistrovaní. Kontaktní osoba: Ing. František Řačák, Růžová č.p. 36, Valtice, , MZ , TZ , fax , E- mail: chalupa v Kobylí: Sokolská č.p. 278, PSČ Memoriál Antonína Kani, 18. ročník. Termín: Sobota 1. srpna Kategorie: Veteráni 40 muži ročníku 1969 a starší. Superveteráni 50 muži ročníku 1959 a starší. Kontaktní osoba: Ing. František Řačák, Růžová č.p. 36, Valtice, , MZ , TZ , fax , chalupa v Kobylí, Sokolská č.p. 278, PSČ Tabulka rozehrané soutěže krajského přeboru II. třídy mužů 2008/2009 pořadí družstev utkání body 1. TJ Sokol Marafy SSK Břeclav SKV Hrušovany nad Jevišovkou TJ Sokol Kobylí TJ Tatran Hrušky, okres Brno venkov TJ Sokol Pohořelice TJ Sokol Kobylí Za volejbalový oddíl: Ing. František Řačák 18

19 č.2/2009 Kobylí dědina Motosraz Kobylí Úvodem bychom chtěli pozdravit všechny příznivce jedné stopy a samozřejmě i ty méně tolerantní. Pomalu se nám blíží doba, kdy kobylské ulice provoní spálený vysokooktanový benzin a okenní tabulky se zatřesou po projetí dvouválcového stroje z dílny Erica Buella. Zavítají sem ti, kteří si rádi poslechnou dobrou rockovou hudbu a dokáží se společně bavit. Ano, i letos se parta nadšenců z celého Česka, Slovenska, ale i z jiných koutů Evropy sejde již po jedenácté na Rivieře v Kobylí. Onen datum byl letos stanoven na července. A co jsme pro Vás letos připravili??? Jako hlavní lákadlo bychom rádi zmínili kapelu DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND, revivalovou Metallicu či svérázný revivalový Orlík. Nebude chybět ani již takřka tradiční vyjížďka, v sobotu ve 13:00 hodin, kolem Pálavských vrchů a večer přijde na řadu i náš ohňostrojový mág. Další překvapení přiletí z nebes, neboť asi 40 šťastlivců vyhraje pohled na Kobylí a okolní krajinu z koše horkovzdušného balonu. No, je se zkrátka na co těšit. Další věc, kterou stojí zato zmínit, je fakt, že jsme v úzké spolupráci s Policií ČR, jejíž novou techniku bude možné v průběhu motosrazu zhlédnout přímo v areálu koupaliště. Víme, že tento víkend není a nebude zrovna nejklidnější v roce, proto bychom Vás tímto chtěli poprosit o maximální toleranci a shovívavost, protože ať už se na to díváme z druhé strany nebo ne, tak svým způsobem také nemalou měrou přispívá tato akce ke zviditelnění a propagaci obce Kobylí. A nás nejvíc mrzí, že jsou mezi námi stále lidé, kteří se na svět dívají závistivýma očima a nedovedou ocenit lidskou práci a chuť něco dělat i pro ty ostatní, ať už je to stárek, hasič či motorkář. Ale asi nemá cenu se tady dál na toto téma rozepisovat, protože ten člověk, co každoročně do oné zatáčky sype písek to asi zase udělá To nás ale v žádném případě neodradí. Proto si Vás všechny dovolujeme srdečně pozvat, třeba už odpoledne na čumendu s dětmi, anebo večer na zábavu s přáteli. Závěrem bychom rádi poděkovali všem sponzorům a ujistili je, že nejsou pro nás jenom logem na plakátu, nýbrž plnohodnotnými partnery, kterých si vážíme a oceňujeme jejich snahu spolupracovat. Za Motoride of gentlemen Ondřej Brdečko (P.S. Pokud máte nějaké nejasnosti, tak na našich stránkách funguje fórum, kde na Vaše dotazy rádi odpovíme.) Chutě a vůně slovácké kuchyně Kampaň Chutě a vůně slovácké kuchyně je založena na myšlence oživit slováckou gastronomii, která pomalu upadá do zapomnění. Na mnoha místech našeho regionu však žijí lidé, pamětníci i nadšenci, kteří slovácká jídla stále vaří, a tak udržují tuto součást regionální identity. Za Vaše recepty Vám budeme velmi vděční. Můžete je přinést osobně nebo zaslat poštou na adresu: Městské informační centrum, Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště nebo na mail či kontaktní formulář na U receptu, prosím, uveďte jeho název, ze které oblasti (obce) pochází, suroviny, recepturu a autora. Vybrané recepty budeme zveřejňovat na našem webu a v regionálních médiích. Odborným garantem výběru receptů bude etnografka Slováckého muzea PhDr. Ludmila Tarcalová. Váš Region Slovácko 19

20 Kobylí dědina č.2/2009 Den Dětí - Truck Show Sobotní deštivé ráno 30. května odstartovalo tuto akci, které se zúčastnily kamiony a modeláři z více koutů naší republiky. Velmi nás potěšilo, že přijel i tahač Kenworth 900, který je jediný v ČR. Akce začala Spanilou jízdou s dětmi v kabinách trucků. Po návratu následoval program plný soutěží a her, který zajímavě provázel moderátor rádia Petrov Jirka Rejzek. Při sledování RC modelů, měly děti možnost si vyzkoušet, jak se taková auta ovládají. Nejoblíbenější disciplínou, bylo malování náklaďáků, které bylo po celou dobu vícekrát vyhodnocováno. Nejhezčí kresby budou otisknuty v časopise Truck magazín. K dokonalosti této akce chybělo jen občerstvení, které nemohlo být poskytnuto, vlivem uzamčení prostorů k tomu určených. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří tento den pro děti podpořili. Jsou to : Autobusová doprava Josef Otáhal, AMM Otáhal, Obec Kobylí, firma Hermes Kobylí,Penzion Ronika,Lentus Agilis s.r.o., Autodoprava Vaculík, Potraviny Otáhalovi, Potraviny Urbánkovi, Avab Trans, Klempířství Vlastimil Otáhal, Vladimír Dufek - jež zprostředkoval dary od dealerů Opavie, EON, Autodoprava Zemánek Mikulov, Vinium a.s. Velké Pavlovice, Vinařství: Bukovský, Varmužovi, Vajbarovi, Herzánovi, Tomčalovi a Lanžhotský. Děkujeme všem řidičům kamionů, modelářům a hlavně paní učitelce Petrlové, kteří zajistili, aby děti měly hezký den i přes nepříznivé počasí. Za RC Auta Hobby klub Kobylí Ivan Trávníček HASIČI INFORMUJÍ Jednotku svolávají dvě sirény Od pondělí svolávají naši zásahovou jednotky dvě požární sirény. Z důvodu špatné slyšitelnosti sirény na hasičské zbrojnici byl přidán druhý koncový bod svolávacího systému na budovu místního muzea. Posílení slyšitelnosti je důležité především pro hasiče bydlící v horní části obce. Hasičům sice chodí informační SMS o události, ale zvýšená pozornost telefonu a to především v nočních hodinách je příliš velký zásah do běžného života dobrovolníků. Občasné spuštění sirén nijak výrazně nenaruší život spoluobčanů a s vědomím, že sirény volají hasiče o pomoc, snad všichni narušení klidu na padesát sekund s pochopením budou tolerovat. Nové webové stránky Veškeré informace o výjezdech k požárům a činnosti hasičů v Kobylí naleznete na nových internetových stránkách hasičského sboru cz. Případné informace a dotazy můžete směřovat na 20

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Název německý 31. 12. 1939-1945

Název německý 31. 12. 1939-1945 Úřední název 31. 12. 1999 List1 1. písemná zmínka Název německý 31. 12. 1939-1945 Bavory 1332 Pardorf Boleradice 1141 Polehraditz Borkovany 1209 Borkowan Bořetice Brod nad Dyjí 1222 Boretitz 1355 Guldenfurth

Více

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8 OP muži Novosedly B - Přibice 5:2, Fk Valtice - Hustopeče 0:3, Strachotín - Nikolčice 3:3, Popice - V. Bílovice 1:3, Březí - Cvrčovice 3:2, Pohořelice - Nosislav 1:0, Mor. N. Ves - Ch. N. Ves 3:3 1 Hustopeče

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

HUSTOPEČE. Hotel Rustikal. Vodáková Dagmar. Na Hradbách 5. 693 01 Hustopeče. tel.: 519 411 680. fax: 519 413 837. vinarna@rustikal.cz. www.rustikal.

HUSTOPEČE. Hotel Rustikal. Vodáková Dagmar. Na Hradbách 5. 693 01 Hustopeče. tel.: 519 411 680. fax: 519 413 837. vinarna@rustikal.cz. www.rustikal. HUSTOPEČE Hotel Rustikal Vodáková Dagmar Na Hradbách 5 693 01 Hustopeče tel.: 519 411 680 fax: 519 413 837 vinarna@rustikal.cz www.rustikal.cz Hotel Centro Husova 8 693 01 Hustopeče tel.: 519 413 760 fax:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 00283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co se za poslední dobu děje v naší krásné obci. Určitě jste si všimli, že byly zahájeny dvě stavební akce a další budou v nejbližší

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

12 D. Věstonice 17 1 2 14 11 :95 5

12 D. Věstonice 17 1 2 14 11 :95 5 OP muži Strachotín - Přibice 1:2, Popice - Fk Valtice 0:0, Březí - Novosedly B 0:0, Pohořelice - Hustopeče 1:1, Mor. N. Ves - Nikolčice 3:2, Ch. N. Ves - V. Bílovice 1:3, Nosislav - Cvrčovice 2:4 1 Hustopeče

Více

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 1. Zastupitelstvo obce schvaluje navržený rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů ve výši 21.868.000,- Kč, přebytek

Více

1. Zahájení jednání, kontrola prezence, schválení programu jednání

1. Zahájení jednání, kontrola prezence, schválení programu jednání Stránka č. 1 z 16 Zápis z 83. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 14. září 2004 Začátek jednání: 19.10 hodin Přítomni: 12 členů Omluveni: Václav Surman příchod 19:45; Jaroslav

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

Úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže PEPSI COOP MIKULOV

Úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže PEPSI COOP MIKULOV Úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže PEPSI COOP MIKULOV Tento dokument obsahuje plné znění závazných pravidel soutěže PEPSI (dále jen soutěž). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, konaného dne 12. září 2006

Zápis ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, konaného dne 12. září 2006 Stránka č. 1 z 13 Zápis ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, konaného dne 12. září 2006 Začátek jednání: 19.10 hodin Přítomni: Bc. Alena Újezdská, Ing. Stanislav Novák, Ing. Václav Kadlec,

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více