Kobylské hody Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií. č. 2/2009, vyšlo v červnu 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kobylské hody 2009. Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií. č. 2/2009, vyšlo v červnu 2009"

Transkript

1 č.2/2009 Kobylí dědina č. 2/2009, vyšlo v červnu 2009 Kobylské hody 2009 pořádané ve dnech 20., 21. a 22. června doprovází DH Lácaranka srdečně Vás zve chasa a 1. stárek a stárka Jan Charvát a Aneta Damborská 2. stárek a stárka Martin Loveček a Kristýna Řačáková sklepník a sklepnice Aleš Brdečko a Alžběta Herzánová Program: Čtvrtek - stavění máje, začátek v 17:00 hodin v Sokolské zahradě Sobota - od 7:00 hodin zvaní celé obce - v 15:30 hodin zahájení průvodu ze Sokolské zahrady ke 2.stárce v ulici Dvorce, dále kolem domu paní starostky a pak ulicí Augusty Šebestové zpět do Sokolské zahrady, zde předání fedra místostarostou obce Neděle - ve 14:00 hodin zahájení průvodu ze Sokolské zahrady k 1. stárce v ulici Na Konci světa, odtud ulicí Augusty Šebestové na křižovatku, odtud nahoru k parku kolem restaurace Synot a Muzea do parku, kde proběhne focení a připojí se krojované děti. Odtud ulicí U parku zpět do Sokolské zahrady. Pondělí - ve 14:30 hodin zahájení průvodu ze Sokolské zahrady ke sklepnici v ulici Zahrady, odtud ulicí Zahrady kolem křížku ulicí U Parku zpět do Sokolské zahrady. - v 17:00 hodin předpokládaný začátek zavádky Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií Obec Kobylí, Muzeum obce Kobylí a ZŠ Kobylí Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy fotografií Jindřich Štreit - Brána naděje v neděli ve v budově muzea za přítomnosti autora uvede výstavu Břetislav Rychlík vystoupí Kobylský kvartet za doprovodu cimbálu Výstava potrvá do

2 Kobylí dědina č.2/2009 Usnesení zastupitelstva Obce Kobylí č. 2/2009 ze dne Zastupitelstvo Obce Kobylí vzalo na vědomí: provedenou kontrolu usnesení zastupitelstva Obce Kobylí ze dne zprávy z obecní rady za uplynulé období Zastupitelstvo Obce Kobylí projednalo předložený projednaný návrh změny č. 4 ÚPN SÚ Kobylí Zastupitelstvo Obce Kobylí projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/09 dle přílohy závěrečný účet za rok 2008 bez výhrad vydání Opatření obecné povahy změna č. 4 ÚPN SÚ Kobylí podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu pro období na typový projekt Czech POINT upgrade Kontaktní místo přijetí dotace z integrovaného operačního programu na upgrade Kontaktního místa ve výši ,- Kč pořízení prostředků na upgrade kontaktního místa Czech POINT ve výši minimálně ,- Kč výsledek výběrového řízení upgrade pracoviště Czech POINTU OÚ Kobylí. Byla vybrána nabídka Davida Melichara Smlouvu o poskytování služeb s Městem Hustopeče služby administrativního centra související s projekty egovermentu záměr prodeje části pozemku parc.č. 4742/1 v k.ú. Kobylí za účelem přístavby lisovny Průtah obcí Kobylí Vážení čtenáři, v minulém čísle zpravodaje Kobylí dědina jsem Vás seznámila s významnou investiční akcí jak naší obce tak i Jihomoravského kraje oficiálně nazvanou Silnice II/421 Kobylí průtah, ul. Augusty Šebestové. Její realizace se uskuteční v průběhu letošního roku, což už jste zřejmě mnozí z Vás zaregistrovali. V tomto článku Vám chci podat informace o tom, jak se na průtahu podílí naše obec. Jsme investorem části stavby SO obslužné komunikace a chodníky. Ve výběrovém řízení na dodavatele této stavby jsme vybrali firmu STAVIKA s.r.o. se sídlem v Břeclavi. S touto firmou jsme uzavřeli Smlouvu o dílo a předali jí staveniště. 2 Komentář starostky Technický dozor investora pro nás vykonává na základě Mandátní smlouvy firma PROST Hodonín s.r.o., konkrétně pan ing. Petr Urubek. Stavební práce by měly být dokončeny do konce listopadu letošního roku. Co se týče ulice Pod Padělky, která navazuje na průtah Kobylím, tak zde připravujeme a budeme také investory nadstandardních prvků zklidňujících dopravu. Jedná se o místo pro přecházení v úrovni domů č.p. 612 a 467, přechod pro chodce v místě zvaném U multy a retardér v úrovni domů č.p. 651 a 453. Chtěla bych poděkovat ing. Liboru Křivkovi a ing. Františku Borovičkovi, kteří svými odbornými připomínkami velmi významně přispěli ke konečnému projekčnímu řešení. Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Kobylí Další letošní investiční akcí, která bude realizována v průběhu prázdnin, je rekonstrukce tělocvičny ZŠ Kobylí. Vy, kteří si sem chodíte zacvičit, jistě uznáte potřebnost úprav. Dodavatelská firma STAVKUS s.r.o., která vzešla z výběrového řízení, zajistí provedení zateplení fasády, výměnu okenních výplní, dále bude opraven vnitřní prostor sociálního zařízení včetně výměny zdravotechnických instalací, bude dobudováno nové vzduchotechnické zařízení, budou provedeny úpravy na rozvodech stávajícího topení a plynu a bude rozšířen kabinet pro učitele. Rekonstrukce tělocvičny je pomyslnou třetí etapou, která navazuje na předcházející dvě, které se týkaly rekonstrukce základní školy. Na financování všech tří etap se kromě naší obce podílí i stát formou dotace ze státního rozpočtu, což byla a je velká pomoc.

3 č.2/2009 Kobylí dědina Suchořádská zmola Začátkem června se v areálu sklepů Suchořádská zmola poprvé konalo Předhodové zpívání u otevřených sklepů. Program začal už v odpoledních hodinách. Pořadateli byla dvě občanská sdružení, a to Mužáci z Kobylí a Vinaři z Kobylí. Této akce jsem se zúčastnila a mám pocit, že vzniká nová pěkná tradice. Atmosféra mi připomněla první Zarážení hory. Tehdy sice účast nebyla největší, ale také bylo dobře našlápnuto na obohacení kulturního života v naší obci. Velmi mne potěšilo to, že se naši vinaři a mužáci dohodli a myšlenku zpívání u otevřených sklepů dotáhli kompletně do konce. A tak Suchořádská pomyslně zahájila letní sezonu a Zarážením hory ji zase uzavře. Obě akce se konají v prostředí, které návštěvníky oslovuje. Také majitele většiny sklepů v této lokalitě nutí k větší starosti o své nemovitosti. K úvahám, jak toto prostředí postupně vylepšovat, to nutí i obecní radu a zastupitelstvo. Proto jsme rozhodli, že letos investujeme do zastřešení presu s tím, že zároveň dořešíme i osvětlení a úpravu okolí presu tak, aby zde bylo důstojné zázemí pro účinkující i diváky. Co připravujeme Vážení čtenáři, v tomto článku Vás seznámím s připraveností investičních akcí, které odsouhlasilo zastupitelstvo obce. Dvě z nich, popsány výše, jsou ve stadiu realizace, a další úprava veřejného prostranství u nové knihovny je již svépomocí hotova. Ty ostatní jsou ve stádiu příprav, hlavně projekčních a finančních. Rada obce zvažuje všechny okolnosti, z nichž nejdůležitěj- ší jsou tři navazující nutná rekonstrukce místních komunikací po ukončení investiční akce Kobylí kanalizace a ČOV, výhled vývoje daňových příjmů obce a možnost čerpání dotací. V současné době připravujeme projekčně stavební úpravy komunikace ulice Nad křížem včetně vodovodu a kanalizace, ulice Střední a rekonstrukci ulic Židova a Na stráni. V průběhu tohoto roku bude zrealizována výstavba vodovodního řadu v ulici U Studýnek a provedena sdružená kanalizační přípojka v ulici Pod kostelem. Dále připravujeme podklady pro žádosti o dotace z fondů EU, a to na sběrný dvůr a na vybudování rybníku ve Studýnkách včetně úpravy okolí. Sledujeme vypisování výzev k podání žádostí s tím, že máme připraveny další zajímavé a potřebné projekty. Informace Finančního výboru obce Kobylí Dagmar Kovaříková 21.května schválilo Zastupitelstvo obce v řádném termínu závěrečný účet za rok Plánované příjmy činily Kč.Skutečné příjmy činily Kč. Z toho daňové příjmy /hlavní příjmy obce ze státního rozpočtu/ byly splněny na 105,46 %,nedaňové příjmy na 104,78 %,kapitálové příjmy /majetek obce/ na 100,20 % a příjem dotací byl 98,29 % Výdaje byly naplánované Kč,skutečnost za rok 2008 činila Kč. Výsledek hospodaření za rok 2008 byl pro obec ziskový Kč. Stav peněžních prostředků na účtech včetně akcií k byl Kč, k činil Kč/ toto číslo je včetně Kč,které byly vloženy jako vlastní majetek do investice ČOV a kanalizace/ Přezkoumání správnosti hospodaření s obecním majetkem potvrdil audit,který proběhl ve dnech 29.a 30.října Co nás čeká v letošním roce? Jako příjem,důležitý pro další investování, je potvrzení vrácení pozastávky Kč z investice rekultivace skládky Studýnky. Věřím,že se nám i pro letošní rok podaří získat další státní dotace pro nové investice.snažíme se stále dotační programy sledovat a být připraveni s novými projekty o tyto dotace usilovat. Čekají nás ovšem i nepříjemné věci při tvorbě rozpočtu a finančním hospodaření. Jak avizuje inkaso daňových příjmů za duben 2009, hlavní příjem obce, který byl naplněn loni na 105,46% /viz výše/ bude v průběhu roku pravděpodobně schodkový.tato skutečnost vyplývá zejména z možnosti neplatit zálohy pro podnikatelské subjekty zaměstnávající max.5 osob. Týká se to daně z příjmu fyzických osob.daň z příjmu právnických osob je na úrovni 80% r.2008 a daň z přidané hodnoty na 98 % loňska.v této souvislosti bude i pro naši obec důležitý státní rozpočet pro rok I přes stávající ekonomické problémy celé společnosti věřím,že se nám hospodaření s obecním majetkem podaří uhlídat tak,abychom mohli dále investovat a Kobylí se i v příštích letech rozvíjelo. Lída Chudobová 3

4 Kobylí dědina ČOV a kanalizace V souvislosti se stavbou Břeclavsko rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje, podprojektem č. 7 ČOV a kanalizace Kobylí Vám na základě častých dotazů sděluji následující informace. V některých částech obce Kobylí je již možné se na budovanou veřejnou kanalizaci napojit. Jedná se o lokality: - ul. Sokolská od mostu přes Trkmanku po firmu AMM - ul. Fišůz celá ulice - ul. A. Šebestové od Univerzálu po odbočku na Vrbici - ul. Osvobození dolní část, od křižovatky po park - ul. Osvobození horní část, od křížku po Studýnky - ul. U parku - ul. Suchý Řádek - ul. Židova, Pod kostelem a Na stráni Ve výše uvedených ulicích je možné se napojit na novou kanalizaci a do této kanalizace je možné vypouštět odpadní vody. K možnosti napojit nemovitosti na stoky a vypouštět odpadní vody bude nutné splnit několik formalit. 2. Po provedení zemních prací je nutné přizvat pracovníky společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. ke kontrole místa napojení na kanalizaci, nebo provedenou odbočku. Kontrolu budou provádět : pan Skurka, tel , pan Bárta, tel , nebo pan Lojan, tel Zemní práce a pokládku potrubí by měla realizovat odborně firma s příslušným oprávněním.ke kontrole místa napojení je nutné mít vyplněný formulář Přihláška k odvádění odpadních vod. Ten uvedení pracovníci potvrdí a originál doručí na správu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 3. Přípojku je možné zasypat a užívat. Poštou obdržíte smlouvu o odvádění odpadních vod, kterou podepište, případně doplňte požadované údaje a předejte na Obecní úřad paní Knápkové. V případě, že nemovitost je již napojena a kontrola napojení neproběhla, je nutné vyplnit formulář Přihláška k odvádění odpadních vod a předat jej paní Knápkové na Obecní úřad. č.2/2009 Podotýkám, že bez uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod se napojené domácnosti dopouští přestupku - neoprávněné vypouštění odpadních vod, dle 10, ods. 2 zákona č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích). Dále bych rád připomněl, že v Kobylí je navržen systém jednotné kanalizace. To znamená, že do kanalizace je možné vypouštět jak odpadní vody z kuchyní, koupelen a WC, tak i dešťové vody ze střech. Výjimkou je horní část ul. Osvobození od křížku po Studýnky a horní část ul. Židova, kde je kanalizace pouze splašková. Vypouštět lze pouze znečištěné odpadní vody, ale ne již vody dešťové. Do kanalizace v obci mohou být vypouštěny odpadní vody s tou podmínkou, že napojení musí být přímé bez kumulace vod v žumpách. Žumpy a septiky musí být vyřazeny z provozu. Důrazně upozorňuji občany, aby do těchto objektů nevstupovali ani když budou vyčerpány a vyčištěny. Hrozí zde riziko náhlé otravy a smrti. Ing. Antonín Hrabal 1. Před zahájením výkopových prací na kanalizační přípojce bude nutné vyplnit formulář Přihláška k odvádění odpadních vod. Ten bude k dispozici u paní Knápkové na podatelně Obecního úřadu v Kobylí. Do tohoto formuláře se uvedou základní údaje o připojované nemovitosti, o žadateli (většinou vlastník nemovitosti), o materiálu a dimenzi realizované přípojky. Stav vodoměru není nutné vyplňovat. Nové parkoviště, vstup do knihovny a vjezd do garáže ZŠ je dílem Technických služeb obce Kobylí, jmenovitě Zdeňka Poulíka a Miroslava Lineta.

5 č.2/2009 Kobylí dědina EUROVOLBY 2009 Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 5.6.a Strana Hlasy 1. Libertas.CZ 3 2. KDU-ČSL Věci veřejné ODS Suverenita Volte pravý blok 5 8. Česká strana národně socialistická 1 9. Evropská demokratická strana Demokratická Strana Zelených Národní strana Strana důstojného života Humanistická strana Moravané Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy KSČM Starostové a nezávislí Strana svobodných občanů SNK Evropští demokraté Balbínova poetická strana Strana zelených Zelení Dělnická strana Nezávislí ČSSD 94 Počet voličů celkem 1723 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 456 Počet odevzdaných úředních obálek 456 Počet platných hlasů 454 Voleb se zúčastnilo26,46 % občanů zapsaných do volebního seznamu. Trať Zaječí Hodonín zůstane zachována Petice měla smysl. Radní kraje nepřehlížejí požadavky obyvatel regionu, který spravují. Přesvědčili se o tom obyvatelé Mutěnic, kteří sebrali podpisy za zachování železniční trati číslo 255 ze Zaječí do Hodonína, o jejímž zrušení se uvažovalo v souvislosti s její ztrátovostí. Signatáři petice, za něž se předtím jednoznačně postavila i zastupitelstva Velkých Pavlovic, Mutěnic, Kobylí a Bořetic, žádali zachování celé trati v její současné podobě, tedy i s vlakovými zastávkami Mutěnice a Mutěnicenádraží. V případě zrušení dopravy na trati 255 by totiž například cestující ze Zaječí do Hodonína byli nuceni vystupovat v Čejči a třeba i se zavazadly za každého počasí překonávat pěšky vzdálenost 1,5 kilometru na nejbližší autobusový spoj. To by bylo neúnosné zejména pro starší občany či maminky s dětmi, tedy pro cestující, kteří spoj hodně využívají. Rada Jihomoravského kraje na svém březnovém výjezdním zasedání v Hodoníně posoudila všechny aspekty provozu na této nevýdělečné trati a jednomyslně schválila zachování osobní dopravy. Pro obyvatele Hodonínska mám dobrou zprávu. Jihomoravský kraj v současné době neplánuje ani nepřipravuje zastavení osobní železniční dopravy na trati 255, ani nebude provádět žádnou redukci dopravy na této trati, komentoval rozhodnutí hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek, když podepisoval odpověď signatářům petice. Zdroj Jihomoravské listy 5

6 Kobylí dědina Tříkrálová sbírka 2009 V sobotu 3. ledna 2009 se již tradičně v Kobylí koledovalo. Skupinky tříkrálových koledníků vybraly celkem ,- Kč. Dárcům, koledníkům, vedoucím skupin i těm, kteří se podíleli na organizaci Tříkrálové sbírky v Kobylí patří srdečné poděkování. Srovnání výsledků Tříkrálové sbírky v Kobylí rok částka ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč V České republice pořádá Tříkrálovou sbírku organizace Charita Česká republika a jedná se o největší dobrovolnický projekt v naší vlasti. Cíl a motto sbírky zní: Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Dalšími cíli jsou rozvíjení tříkrálové tradice, formovaní veřejného mínění ve prospěch solidarity s těmi nejpotřebnějšími a podpora dobrovolnictví. Do ulic našich obcí a měst vyšlo v lednu 2009 celkem kolednických skupinek, což představuje téměř dobrovolníků. Celkový výnos Tříkrálové sbírky 2009 činí více jak 64 milionů Kč. Výsledky na okrese Břeclav v roce 2009 Obec Částka Obec Částka č.2/2009 Bavory ,00 Kč Nový Přerov 4 915,00 Kč Bořetice ,00 Kč Pasohlávky ,00 Kč Břeclav ,00 Kč Pavlov 7 947,00 Kč Březí ,00 Kč Perná ,00 Kč Dobré Pole 7 194,00 Kč Podivín ,00 Kč Dolní Dunajovice ,00 Kč Pohořelice ,00 Kč Dolní Věstonice 5 395,00 Kč Popice ,00 Kč Drnholec ,00 Kč Pouzdřany ,00 Kč Hlohovec ,00 Kč Přibice ,00 Kč Hrušky ,00 Kč Rakvice ,00 Kč Hustopeče ,00 Kč Sedlec 4 011,00 Kč Ivaň 5 085,00 Kč Starovice ,00 Kč Jevišovka 7 227,00 Kč Starovičky ,00 Kč Klentnice 9 299,00 Kč Strachotín ,00 Kč Kobylí ,00 Kč Šakvice ,00 Kč Kostice ,00 Kč Šitbořice ,00 Kč Křepice ,00 Kč Tvrdonice ,00 Kč Ladná ,00 Kč Týnec ,00 Kč Lanžhot ,00 Kč Uherčice ,00 Kč Mikulov ,00 Kč Valtice ,00 Kč Milovice nevybíralo se Velké Bílovice ,00 Kč Moravská Nová Ves ,00 Kč Velké Hostěrádky 9 221,00 Kč Moravský Žižkov ,00 Kč Velké Němčice ,00 Kč Němčičky ,00 Kč Velké Pavlovice ,00 Kč Nikolčice ,00 Kč Vlasatice ,00 Kč Novosedly ,00 Kč Vranovice ,00 Kč Vrbice ,00 Kč Výsledky na okrese Břeclav v roce 2009 tabulka udává vybranou částku přepočtenou na jednoho obyvatele obce/ města Obec Částka Obec Částka Bavory 26,75 Kč Nový Přerov 19,66 Kč Bořetice 29,82 Kč Pasohlávky 20,14 Kč Břeclav 2,72 Kč Pavlov 14,58 Kč Březí 10,69 Kč Perná 23,15 Kč Dobré Pole 17,59 Kč Podivín 13,92 Kč Dolní Dunajovice 19,57 Kč Pohořelice 10,80 Kč Dolní Věstonice 15,91 Kč Popice 33,72 Kč Drnholec 14,86 Kč Pouzdřany 15,73 Kč Hlohovec 34,78 Kč Přibice 20,36 Kč Hrušky 16,50 Kč Rakvice 6,76 Kč Hustopeče 14,95 Kč Sedlec 4,95 Kč Ivaň 7,35 Kč Starovice 24,23 Kč

7 č.2/2009 Kobylí dědina Jevišovka 13,05 Kč Starovičky 26,04 Kč Klentnice 16,61 Kč Strachotín 14,08 Kč Kobylí 27,87 Kč Šakvice 21,01 Kč Kostice 13,12 Kč Šitbořice 35,71 Kč Křepice 29,98 Kč Tvrdonice 20,01 Kč Ladná 26,90 Kč Týnec 23,09 Kč Lanžhot 25,95 Kč Uherčice 42,00 Kč Mikulov 6,67 Kč Valtice 5,53 Kč Milovice 0,00 Kč Velké Bílovice 24,87 Kč Moravská Nová Ves 16,68 Kč Velké Hostěrádky 20,58 Kč Moravský Žižkov 13,56 Kč Velké Němčice 30,96 Kč Němčičky 27,89 Kč Velké Pavlovice 21,17 Kč Nikolčice 20,77 Kč Vlasatice 16,49 Kč Novosedly 33,09 Kč Vranovice 19,11 Kč Vrbice Další obecné informace o Tříkrálové sbírce Praktickým jádrem sbírky je navštěvování domácností koledníky s prosbou o dar na pomoc lidem v nouzi a s neméně důležitým připomenutím duchovního rozměru sbírky. Sbírka si klade za úkol podporovat sociální projekty, a to zejména na regionální úrovni. Projekt může podat kdokoli, kdo má sociální záměr, kdo ve svém okolí ví o někom, kdo pomoc potřebuje. Záměr a posléze vypracovaný projekt se dá podat na jakoukoli pobočku Charity ČR v daném regionu (farní a oblastní Charity). Sbírka nejen využívá tradice svátku Tří králů, ale současně se ji snaží obnovit a posilovat. Snaží se vytvářet vědomí solidarity a dobročinnosti ve společnosti a nabízí možnost aktivně se na vytváření těchto hodnot podílet. Neopomenutelný je duchovní rozměr sbírky, kdy koledníci Tři králové jsou poslové, kteří dále předávají zprávu o příchodu Boží lásky na svět. Záměry využití finančních prostředků Tříkrálové sbírky 2009 pro diecézi Brno (výběr) Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Uvádíme několik příkladů: 36,38 Kč Oblastní charita Brno Dětský dům Zábrdovice Denní centrum pro lidi bez domova a Azylový dům pro muže Oblastní charita Břeclav zateplení azylového domu Sv. Agáty pro matky s dětmi v tísni podpora zřízení Charitní pečovatelské služby v Pohořelicích Oblastní charita Rajhrad Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Oblastní charita Tišnov Poradna Porta - poskytuje odborné sociální poradenství, které pomáhá lidem v nepříznivé životní situaci Klub Čas - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které působí v oblasti prevence nežádoucích jevů Oblastní charita Třebíč podpora Paprsku naděje centra služeb pro podporu duševního zdraví Oblastní charita Znojmo Denní stacionář sv. Damiána pro lidi s mentálním postižením - oprava a dovybavení budovy (rekonstrukce výukových tříd, oprava kotelny a pořízení nového kotle) Oblastní charita Žďár nad Sázavou rekonstrukce denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí. Nesa poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Ještě jednou srdečné díky všem, kteří Třikrálovou sbírku podporují. Josef Kaňa

8 Kobylí dědina č.2/2009 Rok na vsi První myšlenka, že by se mohl po několika letech znovu uspořádat národopisný pořad, padla v Klubu přátel historie už na začátku loňského roku. Ovšem příprava docela rozsáhlého projektu potřebuje čas na přípravu, a tak místo myšleného podzimu loňského roku, jsme se shodli na 25. dubnu Práce se pomalu rozbíhaly už od zimy, ale vrchol nastal až v březnu a dubnu. Bylo potřeba velké množství účinkujících, složit scénář, upravit kroje, vybrat vhodné kroje k danému tématu, písničky a mnoho dalších věcí. Práce to byla náročná, místy hektická a místy taky beznadějná, že to prostě nemůže dopadnout dobře. Myslím si, že dílo se nakonec podařilo ke spokojenosti naší a hlavně diváků. Diváci mohli shlédnout průběh roku na vsi v důležitých událostech vesnického života, jako bylo vynášení smrtky, velikonoce, hody, Boží tělo, žně, zarážení hory, vinobraní a nesení koláča na sv. Štěpána. Scénky se střídaly s mluveným slovem a písničkou. Celý pořad hudebně doprovázel Smíšený sbor Jarmily Borovičkové a cimbálová muzika pod vedením Romana Veverky. Během vystoupení byly předvedeny staré kroje z depozitáře Muzea obce Kobylí, kroje současné v osobním vlastnictví a rekonstruované kroje Klubu přátel historie. Velkou část práce odvedly členky Klubu přátel historie a bez pomoci a vstřícnosti kobylské mládeže, občanů, dětí a učitelek z MŠ Kobylí a ZŠ Kobylí, by celý pořad nebylo možné uskutečnit. Za to jim patří velké poděkování. Rokem na vsi jsme chtěli znovu připomenout kobylské zvyky, tradiční události a různé formy kobylského původního i současného kroje. To jsou faktory, které nám budují kořeny v rodné obci, na které by se nemělo zapomínat a jejich formu bychom měli ctít v dnešní hektické současnosti. Je to dědictví našich předků a řekla bych, že máme být na co pyšní. Mgr. Blanka Vaněčková Muzeum obce Kobylí

9 č.2/2009 Kobylí dědina 9

10 Kobylí dědina č.2/2009 Přehlídka vín kraje Modrých Hor sokolovna Kobylí Pro dobrou náladu hrála cimbálová muzika Vonica a zazpívat přišli i Mužáci z Kobylí Přehlídku slavnostně zahájili vinaři z Kobylí a na zdaz této akce připíjí i bratři Mirek a Jara Kovářovi. Diskuse nad červeným... Petr Tomčala a Antonín Bukovský 10 Nalévání se ujala kobylská chasa. Tomáš Hříbal, mistr v sekání sektů, nalévá hostům.

11 č.2/2009 Kobylí dědina Předhodové zpívání u otevřených sklepů Suchořádská zmola Program kina Kobylí Červen Čt dopoledne Peklo s princeznou - česká pohádka, školní představení, vstupné 40,- Kč Červenec Pá ve hodin El Paso drama, vstupné 50,- Kč ve hodin Rychlí a zběsilí akční, vstupné 50,- Kč Srpen Pá v hodin Monstra vs. vetřelci animovaná komedie, vstupné 50,- Kč Pá ve hodin Odpor válečné drama, vstupné 50,- Kč Září Pá ve hodin Andělé a démoni drama, vstupné 50,- Kč Pá ve hodin Poslední dům nalevo horor, vstupné 50,- Kč Říjen Pá v hodin Harry Potter a Princ dvojí krve dobrodružný, vstupné 50,- Kč 11

12 Kobylí dědina č.2/2009 Kdo to zvoní, co to cinká? Ach jo je to zase konec školního roku Někdo přichází jako nový školkový žáček a naši otřelí předškoláci ukončují první etapu dětství a vrhají se do toho už opravdového života. Hold jak se říká škola je škola. Letos vysíláme 11 dětí budoucích prvňáčků. Ať se jim daří a ať se něco dobrého naučí do života. Tak nějak to přece tvrdí starší generace. A ti už přece něco zažili! Naše děti v mateřské škole žijí sice už úplně jiným životním stylem, ale i my se snažíme, aby aspoň ty základní pravidla slušného chování pochopily. Je dobré, aby dítě pozdravilo a poděkovalo? Nebo už to opravdu nefrčí?! Ve třídách pracujeme podle programu výchovné práce a snažíme se dětem vštěpovat důležitá pravidla. Během celého školního roku jim nabízíme nejrůznější aktivity. Letos jsme se dost zaměřili na různé vycházky ať už do přírody, do lesa nebo po naší vesnici Kobylí. Navštívili jsme různé objekty jako PATRII Kobylí, Kukátkem do mateřinky knihovnu, obecní úřad a paní starostku, místní kostel, nábytek, ZŠ s družinou a jídelnou, poštu, nádraží s paní výpravčí, firmu Plastyko, místní horní středisko s paní Rusňákovou a cizokrajná zvířata u Bártů. Pro některé děti byl velký zážitek, když jsme se mohli jít podívat k nim na dvůr a zahradu. Pořádali jsem také spoustu výletů. Tím hlavním byla návštěva ZOO v Hodoníně s panem J. Otáhalem. Autobusem jsem cestovali také do MŠ Bořetice a Brumovice. Pěšky zase na Vrbici a do Bořetic, kam jsem jeli také vlakem. To byly hezké a nezapomenutelné zážitky. Mezi krásné akce patří den maminek a den dětí. Tady patří pochvala všem dětem, rodičům a mysliveckému sdružení! Konec školního roku patří tablu a rozloučení s předškoláky. Děti se vždy nejvíce těší na spaní v MŠ a stanování venku. Na závěr chceme popřát našim předškoláčkům šťastný vstup do školních lavic! Děkujeme všem rodičům za vstřícnost, různou pomoc a aktivitu, kterou v průběhu školního roku věnovali svým dětem a naší mateřské škole. Děkujeme též všem občanům, kteří nám umožnili podílet se na rozvoji osobnosti dítěte jakýmkoli způsobem návštěvou, dárečky nebo slovem. Jsme Vám za to velmi vděčny. Paní učitelky z MŠ Kobylí 12

13 č.2/2009 Kobylí dědina Čtenářská rubrika Vážení občané, tato rubrika má v našem zpravodaji tradici. Byla zřízena proto, aby každý z Vás měl možnost svobodně vyjádřit své pocity, představy. Vaše názory nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakční rady. Rádi otiskneme příspěvky kromě vulgárních a anonymních. Sportovní odpoledne Na pátek si paní učitelka Kaňová připravila pro své žáčky a jejich rodiče SPORTOVNÍ ODPOLEDNE. Ze začátku to vypadalo, že nám počasí nebude přát, ale nakonec se umoudřilo a my mohli začít. Čekalo nás odpoledne plné zajímavých soutěží např.skákání v pytli, chůze na dřevě atd., které jsme zakončili malým táboráčkem na školní zahradě. A tak jak to patří ke každé soutěži,děti se dočkaly i diplomů a sladké odměny. Tímto bychom chtěli poděkovat paní učitelce Markétě Kaňové za krásné odpoledne a doufáme,že se sejdeme ještě někdy na podobné akci. Rodiče žáčků 2.třídy Těžký život dopravních značek Jsem dopravní značka, nejsem žádná hračka. Asi banda ožralá, však mě na zem dostala. Měla bych stát u silnice, a né ležet u krajnice!! Co jsem komu udělala, že jsem se na zem dostala?! Na zemi však nic nezmůžu a řidičům nepomůžu!! Chtěla bych mít od všech klid, pro bezpečnost silnic žít!! Milan Otáhal Loutky bez nitek bodují Vesnice roku Občas projíždím vaší obcí a vždy, když jedu od Čejče, mi sjedou oči na hromádky výpresků z hroznů, vedle silnice. Zřejmě si je sem uložili vinaři, kteří mají své sklípky naproti. O něčem toto úložiště svědčí. Ale rozhodně ne o kvalitě vinařů, kteří v této lokalitě mají své sklípky. Děkuji za zamyšlení se a jsem s pozdravem. Václav Trávník Začátkem května letošního roku dosáhl významného úspěchu hudebně divadelní soubor Loutky bez nitek na krajské divadelní přehlídce nazvané Jarní sešlost Boleradice Je to licenční postupová přehlídka venkovských divadelních souborů s postupem na KDP Vysoké nad Jizerou. Loutkám se podařilo postoupit z druhého místa s představením Pírko z anděla. Režisér a scénárista Ivo Kovařík obdržel navíc cenu za scénář a režii. Blahopřejeme souboru k těmto významným oceněním, děkujeme za reprezentaci naší obce a držíme palce do Vysokého. příznivci 13

14 Kobylí dědina č.2/2009 Poděkování Vážení, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za neopakovatelný zážitek, který jsem prožila dne16. května 2009 na Obecním úřadě v Kobylí. Zúčastnila jsem se setkání spolužáků při příležitosti životního jubilea 60 let. Přijetí na Obecním úřadě v Kobylí ve mně zanechalo opravdu neopakovatelný zážitek. Navíc jsem v tento den vzpomínala 11. výročí úmrtí mé maminky, Marie Žďárské, rozené Zemánkové, která byla rodačka z Vrbice, ale dlouho se svými rodiči, pak s manželem a oběma dcerami v Kobylí bydlela. Mé poděkování patří všem účinkujícím. Jak oběma recitujícím, tak i pěveckému sboru. Jejich vystoupení mě dojalo k slzám. Mám velmi ráda poezii, hudbu a písničky Lácaranky mám na CD a ráda si je zpívám i sama doma. Dokud žila maminka, vždy jsem jí od této kapely nechávala zahrát písničku k životnímu jubileu. Její i moje nejoblíbenější je písnička Ta Kobylská dědina. Vážím si toho, že ještě mezi Vámi žijí lidé, kteří nelitují času stráveného na zkouškách nebo na vystoupeních, při kterých šíří tradice našeho lidu, kraje, své vesnice formou veršů a písniček. Tak jako i moje spolužačka a nejlepší kamarádka Liduška Hrabalová, rozená Korčáková, která pro nás toto setkání zorganizovala. Vám všem patří dík za tento zážitek i za Váš čas, který jste nám, jubilantům, obětovali v tento pro nás významný den. Celé toto setkání se velmi vydařilo, i když na počátku odpoledne nám nepřálo počasí, ale když jsme odcházeli z obecního úřadu, tak vysvitlo sluníčko a Kobylí nám ukázalo svoji krásu. Ráda se do Kobylí vracím a po tomto setkání se budu vracet ještě raději. Miluji toto místo, mám krásné vzpomínky na mládí, prožité u babičky a dědečka Zemánkových. Vím, že zde žijí lidé, kteří jsou ochotni pro druhé obětovat svůj volný čas a darovat jim něco krásného, neopakovatelného. I můj manžel si zde našel mnoho přátel a rádi se sem vracíme. Ještě jednou mnohokrát děkuji a vyřiďte, prosím, mé poděkování všem účinkujícím. Vyprávím o tomto setkání všem přátelům a známým ve Šlapanicích, kde nyní žiji a 6. června se chystám na setkání spolužáků v Křenovicích při příležitosti 60 let a 45 let ukončení základní školy, kde o něm budu též ráda vyprávět. Marie Švaříčková, rozená Žďárská Šlapanice Kurz Trénování paměti V průběhu jarních měsíců proběhl v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kobylí zajímavý a poučný kurz Trénování paměti. Zúčastnilo se ho 15 občanů převážně středního a staršího věku. Pan Dušan Průdek z Centra celoživotního vzdělávání z Hustopečí nás velmi poutavě naučil, jak nezapomínat a jak si vzpomínat. Během deseti sezení po dvou hodinách jsme trénovali paměť a naučili se hodně paměťových pomůcek, které v životě určitě použijeme. Kurz byl pro nás velkým obohacením a doporučujeme jej všem bez rozdílu věku. S panem lektorem Průdkem jsme dohodli pokračování v zimních měsících a tak jste všichni srdečně zváni. za účastníky kurzu Ludmila Hrabalová Vážení čtenáři, pracuji jako masérka. Praxi mám v Kobylí a jednou týdně dojíždím do Domu zdraví v Hustopečích, kde pracuji v ordinaci neurologie. Zabývám se alternativní medicínou, ale většina mé práce spočívá v odstraňování bolestí zad a kloubů. Používám různé metody - moxování, klasickou masáž, baňky, bylinky a prvky a minerály, které nám chybí ve stravě, ale největší podíl mé práce je v aplikaci Dornovy metody. Protože jsem touto metodou velmi nadšená, chtěla bych Vám ji přiblížit. Autorem této metody je Dieter Dorn, dnes pán, kterému je sedmdesát let, je velmi aktivní a stále pracuje. Dornova metoda vnímá tělo jako celek, jako jednu stavbu. To znamená, že pokud není něco v pořádku v dolní polovině, nebude v pořádku ani horní část těla. Jestli má někdo potíže z hrudní páteří, je celkem stoprocentní, že nebude správně ani pánev a bederní část páteře. Když někdo jedí na koni, má nohy do,,o, ale není to samozřejmě tím, že by se mu ohnuly kosti nohou, ale má posunuté kyčelní klouby. Skoro každý při sedavém zaměstnání si dává nohu přes nohu, většinou vždy tu stejnou. A tím si lehce posune kyčelní kloub příslušné nohy, čímž se ta noha stane delší, jakmile se takový člověk postaví na nohy, na straně delší nohy se mu zvedne bok, tedy kyčelní kost a návazně na to se křiví i páteř, časem se pootočí obratel páteře a přitlačí nějaký nerv. To je prakticky vznik housera, neboli ischiasu, tedy skřípnutí sedacího nervu. Pak člověk chodí na injekce, které působí proti bolesti a uvolňují svaly, které ale ztuhnou proto, aby nerovnou páteř zpevnily, takže klasická léčba vlastně řeší pouze důsledek, ne však příčinu problému. Pak se ovšem může stát, že zvedneme něco těžšího a ploténka, která má fungovat mezi obratli jako tlumič, praskne a vyhřezne. Operativně je výhřez odstraněn, ale toho,,tlumiče je mezi obratli méně, o to odsáté množství 14

15 č.2/2009 Kobylí dědina a bolesti většinou neustanou. Bohužel, protože se příčina výhřezu neodstranila, je na řadě další ploténka, která časem vyhřezne. Musím poznamenat, že jsem neviděla ještě člověka, který by měl vyhřezlou ploténku a měl obratle v tom místě správně. A to nemluvíme ještě o tom, co léky stojí, jaký mají vliv na játra, a.t.d, co dělá dlouhodobá bolest s psychikou. Pokud jsem psala o sedacím nervu, musím stejně tak psát o všech nervech, které míchou prochází a mezi obratli vedou do všech částí těla. Potíže se srdcem, ledvinami, žaludkem, prostě vším co Vás napadne, mohou být způsobené páteří, ale často si bolest zad s např. srdeční arytmií nespojíme A navíc, někdy ani posun obratle nemusí bolet. Proto mi připadá přímo tragické, když mi přivedla maminka osmiletého syna, který měl o 2,5 cm!!! delší nohu, bolely ho záda a lékař mu naordinoval podpatěnku. Když maminka viděla, jak se noha během minuty srovnala na stejnou délku jako druhá, nemohla pár vteřin popadnout dech. Mylně se často uvádí v diagnóze skolióza, většinou jde pouze o skoliozní držení těla, které také vzniká,,delší nohou. Pokud si lehneme na zem, a položíme nohy na okraj postele, sami můžeme zjistit, že máme kotníky mimo sebe. To znamená, že jsme si nějakým stereotypem posunuli kyčelní kloub, a že máme jednu nohu delší. Kratší noha taky logicky nese větší váhu. Mimochodem většinou, když má někdo potíže s jedním kolenem, je to ta kratší noha. Fotbalistům většinou praskne úpon v koleni právě na,,delší noze, lidé ve zralém věku a nadváhou mají naopak potíže s nohou,,kratší, protože nese větší váhu. Ráda bych ještě uvedla, že Dornova metoda pomáhá i tam, kde klasická medicína se svými metodami selže. Velmi často lékaři používaná chiropraxe nejen, že nepomáhá, ale musím bohužel říct, že jsou i případy, kdy pacienta velmi vážně poškodila. Úkolem chiropraxe není klouby vracet do správné polohy, ale uvolnit napětí, které v dané oblasti vzniká. A vzniká právě z nesprávné polohy kloubů. Lékař by jistě potvrdil, že se dodnes neví, co se při chiropraxi děje Tak to by byla teorie. Teď několik příběhů z praxe: Přijel muž, 33 let, s tím, že mu hrozí dialýza. Lékaři mu řekli, že se stav jeho ledvin tak rapidně horší, že by se měl připravit na to, že na příští kontrole mu bude dialýza doporučená. Při našem rozhovoru jsme se dostali do doby před deseti lety, kdy dělal aktivně judo a při zápase mu soupeř vykloubil levý kyčelní kloub. Noha ho bolela asi rok, pak ho začaly bolet záda v bederní oblasti. Prošel všemi možnými procedurami klasické medicíny. Záda ho bolely stále, a přidaly se opakující záněty ledvin, koliky ledvin Tak jsem mu srovnala nohy, pánev, obratle bederní páteře, které měl posunuté. Teď je to už 5 měsíců, naposledy, při páté návštěvě mi sdělil, že má ledviny, i podle lékařů, úplně v pořádku! To je případ za všechny. Když vede z mozku nerv do ledvin a něco ho utlačuje, nemůžou ledviny správně fungovat, a to platí i pro ostatní orgány. Paní, kolem pětatřiceti přišla s nezvladatelnou závratí, provázenou zvracením, na kterou se léčila už desátý měsíc. Obvodní lékařka jí doporučila, aby si požádala o invalidní důchod, ten jí ale nebyl přiznán, protože podle rentgenu neměla páteř v takovém stavu, aby ho dostala. Stačila nám půlhodina a paní si zavázala boty, aniž by měla závrať, což před tím nebylo možné. Takových případů je mnoho, ale je dost takových, kdy si lidé myslí, že když je srovnám, je vyhráno. Ale Dornova metoda řeší potíže, které vzniknou nějakým stereotypem, a pokud se nezmění špatné návyky, problém se vrátí. Ale i o tom je Dornova metoda, o tom jak se chovat, aby se problém neopakoval. Dornova metoda je lidová, učí se tak, aby ji pochopil každý. I ten, kdo nemá zdravotnické vzdělání, aby mohl pomoct sobě, své rodině, svému okolí. To ale nebrání pracovníkům ve zdravotnictví, aby se ji naučili, pokud chtějí pomáhat. Jsem přesvědčena, že Dornova metoda je naprosto úžasná, a proto jsem se rozhodla ji učit. Mám, jako jedna ze sedmi lektorů v ČR akreditaci a kurzy pořádám v Kobylí, ve Znojmě a v Děvínské Nové Vsi. V dubnu jsem přijala pozvání na mezinárodní setkání lektorů Dornovy metody a odcestovala jsem do Německa. Bylo to velmi poučné. Doktor neurologie Michael Schlaadt vyprávěl, jak poprvé slyšel, že se dají jednoduše srovnat nestejně dlouhé dolní končetiny a ťukal si na čelo. Po čase to viděl na vlastní oči a udělal si kurz, a často vyřeší potíže svých pacientů metodou pana Dorna. Vrcholem pro mě byla samozřejmě přednáška pana Dorna, která mě povzbudila k další práci. Z vyprávění jsem si představovala osobnost s velkým,,o, ale setkání s tímto pánem předčilo veškerá moje očekávání... Pan Dorn je velmi skromný a klidný člověk, během celého dne, který s námi strávil, pozorně naslouchal všem příspěvkům ostatních.všem lektorům kladl na srdce, aby si pomáhali a vyhnuli se nějakým konkurenční bojům (trošku jsem se styděla, protože u nás to tak mezi lektory, ale i mezi terapeuty je a není to pro pana Dorna tajemstvím) Řekl krásnou větu:,, Všechno co se naučíte, sdělte ostatním, nic si nenechávejte pro sebe, já jsem to tak dělal vždycky. Jen tak má život smysl.... Zdraví Vlasta Štolfová 15

16 Kobylí dědina č.2/2009 Jubilant Oldřich Franc Dne 24. ledna 2009 oslavil kobylský rodák doc. PhDr. Oldřich Franc své životní jubileum osmdesáté narozeniny. Uvažovala jsem, jak pojmout připomenutí jeho významných narozenin a rozhodla jsem se, že nebudu čtenáře zahlcovat fakty z jeho života, ale vezmu to z osobního pohledu. Se jménem docenta France jsem se setkala poprvé tehdy, když jsem dostala v roce 2000 k vánocům knihu Dějiny Kobylí v datech. Historie je mým velkým koníčkem už od dětství, a tak jsem se s chutí ponořila do knihy plné různých zajímavostí z dějin Kobylí. Po několika letech, kdy jsem už pracovala v muzeu, jsem se s docentem Francem seznámila osobně a dovolím si říct, že od té doby pěstujeme přátelství na telefon. Jednou za čas mi pan docent zavolá a když vyřídíme, co je potřeba, tak většinou naše hovory končí povídáním o všem možném a samozřejmě nejvíc o tom, co ho ještě neustále provokuje k činnosti a mě zajímá, o kobylské historii. Když v roce 2004 byla vydána jeho kniha Dějiny Kobylí s podnázvem Poznámky k dějinám obce od pravěku do roku 2000, dostala se čtenářům do rukou velmi cenná publikace. Z mnoha pramenů vím, že tak podrobnou, uceleně a obsáhle zpracovanou historii nemá žádná obec široko daleko. Docent Franc totiž na sběru informací pracoval desítky let. Kniha není jen o suchých a nezáživných faktech, ale i o tom, že naši předkové byli lidé s chybami a nedostatky, nezapomněl na události, které dějiny zlidšťují a nás baví, kdo byl vykuk, kdo pil, soudil se, kde se loupilo, vraždilo atd.. Nejen nám kobylákům, ale také návštěvníkům muzea prostřednictvím výkladu, může přiblížit historii obce, která není vůbec tak obyčejná, jak si třeba někdy myslíte. Docent Franc vykonal a ještě koná mnoho záslužného pro poznání minulosti a našich kořenů zapuštěných hluboko v Kobylí - neustále pracuje na různých doplňcích svého rozsáhlého díla. Proto bych mu ještě jednou na tomto místě chtěla popřát za všechny milovníky historie a občany jeho rodné obce dlouhá léta, mnoho zdraví a hodně entuziasmu do dalšího bádání a přemýšlení, jak to asi tady v té minulosti vlastně bylo. Mgr. Blanka Vaněčková Muzeum obce Kobylí Zakoupíte v muzeu Obce Kobylí Jilík, Jiří : Jdu Slováckem krásným cena Vlasáková, Olga: Vánoční lidová zdobnost cena Vlasáková, Olga: Koledy z Brněnska. Nejen vánoční cena 99.- Vlasáková, Olga: Od medu k perníkům cena Turistická známka obce Kobylí cena 25.- Výroční turistická známka let SDH Kobylí cena 25.- Turistický suvenýr Modré hory - Kobylí cena 30.- Mapa Modré hory cena 60.- Pohlednice obce Kobylí 16

17 č.2/2009 Kobylí dědina Z činnosti Jednoty Orla Kobylí Skončila kuželkářská krajská mezižupní soutěž, kde soutěžilo 9 družstev. V celkovém pořadí skončila Michaela Černá na 1. místě v žákyních, Jiří Možný na 1. místě v žácích, paní Veronika Kovářová na 2. místě v ženách, pan Jiří Možný na 6. místě v mužích. Na kuželně v Kobylí 5. dubna proběhlo vyhlášení výsledků a předání cen rodinné soutěže v kuželkách, které probíhalo od prosince 2008 do 5. dubna 2009, hrála tříčelnná družstva. Vyhodnocení rodin: 1. rodina Možných (tatínek Jiří, synové Jiří a Dominik) 2. rodina Lovečkova (tatínek Libor, maminka Dana a dcera Martina) 3. rodina Kovářova (maminka Dagmar, dcera Katka a syn Vojta, který pro úraz musel předčasně skončit, a tak čest rodiny obhájil tatínek Pavel) Bylo pěkné vidět, jak všechny zúčastněné rodiny držely pospolu a děti viděly, jak se jejich maminky a tatínkové snaží, i když hrají poprvé. Těšíme se na další ročník a samozřejmě na další nové rodiny. 9. května proběhla tradiční soutěž HRY BEZ HRANIC ve spolupráci s místními hasiči a Mysliveckým sdružením Kobylí. Tak jsme se například dozvěděli: když soutěžící určoval z ptačí říše ledňáčka a pan myslivec mu jemně napověděl, že název je jako zmrzlina, kterou má rád, soutěžící hrdě vyhrkl: TWISTER! Oslava narozenin českého Orla byla odstartována mezinárodním kongresem FICEP v Praze 16. dubna V Kobylí se v sobotu 25 dubna účastníci oslav 100 let Orla shromáždili s prapory svých jednot před farou v Kobylí, kde vyčkáva- Michaela Černá Vítězové rodinného turnaje rodina Možných li příjezd otce biskupa z biskupství brněnského. Za doprovodu krojované dechové hudby pod vedením p. Valčuchové a pod prapory zúčastněných jednot přešel slavnostní průvod s otcem biskupem do kostela sv. Jiří, kde byla sloužena mše svatá za živé a zemřelé členy Orla. Mši svatou sloužil otec biskup Vojtěch Cikrle. Celebranty mše byli místní duchovní otec Ondřej a duchovní rádce Orla otec Milan Těžký. Čtení při mši svaté se ujal PČR a starosta českého Orla Ladislav Šustr. Po biskupském požehnání se účastníci přemístili do zrekonstruované orlovny v Kobylí, kde se v oslavách pokračovalo sportovním a kulturním programem. Zvláště na těchto oslavách byli přivítáni hosté místopředseda českého Orla bratr B. Kostelka, pan J. Husák z ministerstva obchodu a průmyslu, poslanec JmK pan J. Koráb, náměstek ministra kultury Slovenské republiky pan J. Gálik, starosta Orla SR bratr Kopček, starostka Obce Kobylí paní Dagmar Kovaříková, duchovní rádce Orla otec Milan Těžký a místní duchovní správce otec Ondřej. Následoval filmový sestřih zachycující historii i současnost Orla. 17

18 Kobylí dědina Mezi účastníky byla spousta pamětníků, kteří mnoho z historie pamatují. Při záběrech na krutou dobu zákazu a stíhání těch, kteří pracovali pro dobro naší společnosti, se u mnohých objevily slzy v očích. Vždyť některé záběry se týkaly přímo jejich rodičů nebo prarodičů. Veselejší podívaná byla na současnost, kdy bylo možné zhlédnout záběry z poutí či různá sportovní a kulturní vystoupení. Po filmovém představení a po krátkém seznámení s historií slovem bylo pak možno zhlédnout, jak se říká na živo, co mladí orlové dovedou, a to přímo na podiu orlovny. Vystoupení mladých orlů uvedl Smíšený pěvecký sbor z Kobylí pod vedením paní Jarmily Borovičkové. Byl to úžasný výkon zpěváků, byl to krásný zážitek pro účastníky oslav, kteří mnozí jako zpěváci sborů Podluží, Kyjovska, Strážnicka atd. vynášeli upřímně velmi vysoké známky ocenění za podaný výkon. Pak už za zvuku jihoamerické hudby nastoupil dětský taneční pár sourozenců Mičkových. Těžko lze odhadnout, kolik to musí být hodin tvrdé práce přípravy, aby děti školou povinné předvedly takový výkon, na který by mohl být hrdý i taneční pár dospělých. Taneční pár vystřídala gymnastická skupina mladých orlů ze Strážnice. Ladný pohyb, přesnost vystoupení podle hudby a také krásný výkon nejmladší atletky tříleté, která všem poslala do sálu svůj pozdrav. Posledními vystupujícími byla gymnastická skupina orla ze Vnorov. Při tomto vystoupení slabší diváci raději sklopili zrak k zemi pro případ, že by pád gymnasty z výšky nedopadl dobře. Všechny pády dopadly výtečně a nám nezbývalo, než žasnout nad výkonem, a tak trochu skrytě a zdravě závidět. Dopolední část oslav byla zakončena předáním Ocenění členům za jejich práci pro Orla a předáním Čestného členství. V odpoledním bloku oslav předali zdravici hosté a po následovala beseda. Za jednotu Orla Kobylí Emil Polák č.2/2009 Pozvánka na pohárový turnaj v kopané Tělovýchovná jednota Sokol Kobylí, oddíl kopané, pořádá v neděli 12. července 2009 za účasti mužstev z Kobylí, Bořetic, Němčiček a Vrbice a starších pánů ze Svrčinovce a Kobylí 5. ročník memoriálu Františka Horáka Začátek ve hodin Občerstvení zajištěno Volejbalový turnajový kalendář na rok 2009 Volejbalový oddíl Tělovýchovné jednoty Sokol Kobylí uspořádá: 1.Kobylský SRANDAMAČ 4+2, 20. ročník. Termín: Neděle 28.června Kategorie: Smíšená družstva dospělých. V družstvu musí být minimálně dvě ženy nebo minimálně dva muži. Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Sovadina, Osvobození č.p 142, Kobylí, , TB , TZ , 2.Memoriál Petra Zemánka, 37. ročník. Termín: Sobota 1. srpna Kategorie: Muži ve dvou výkonnostních skupinách. I. třída oblastní přebor I. třídy až nejvyšší ligové soutěže. II. třída oblastní přebor II. třídy a ostatní nižší soutěže a neregistrovaní. Kontaktní osoba: Ing. František Řačák, Růžová č.p. 36, Valtice, , MZ , TZ , fax , E- mail: chalupa v Kobylí: Sokolská č.p. 278, PSČ Memoriál Antonína Kani, 18. ročník. Termín: Sobota 1. srpna Kategorie: Veteráni 40 muži ročníku 1969 a starší. Superveteráni 50 muži ročníku 1959 a starší. Kontaktní osoba: Ing. František Řačák, Růžová č.p. 36, Valtice, , MZ , TZ , fax , chalupa v Kobylí, Sokolská č.p. 278, PSČ Tabulka rozehrané soutěže krajského přeboru II. třídy mužů 2008/2009 pořadí družstev utkání body 1. TJ Sokol Marafy SSK Břeclav SKV Hrušovany nad Jevišovkou TJ Sokol Kobylí TJ Tatran Hrušky, okres Brno venkov TJ Sokol Pohořelice TJ Sokol Kobylí Za volejbalový oddíl: Ing. František Řačák 18

19 č.2/2009 Kobylí dědina Motosraz Kobylí Úvodem bychom chtěli pozdravit všechny příznivce jedné stopy a samozřejmě i ty méně tolerantní. Pomalu se nám blíží doba, kdy kobylské ulice provoní spálený vysokooktanový benzin a okenní tabulky se zatřesou po projetí dvouválcového stroje z dílny Erica Buella. Zavítají sem ti, kteří si rádi poslechnou dobrou rockovou hudbu a dokáží se společně bavit. Ano, i letos se parta nadšenců z celého Česka, Slovenska, ale i z jiných koutů Evropy sejde již po jedenácté na Rivieře v Kobylí. Onen datum byl letos stanoven na července. A co jsme pro Vás letos připravili??? Jako hlavní lákadlo bychom rádi zmínili kapelu DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND, revivalovou Metallicu či svérázný revivalový Orlík. Nebude chybět ani již takřka tradiční vyjížďka, v sobotu ve 13:00 hodin, kolem Pálavských vrchů a večer přijde na řadu i náš ohňostrojový mág. Další překvapení přiletí z nebes, neboť asi 40 šťastlivců vyhraje pohled na Kobylí a okolní krajinu z koše horkovzdušného balonu. No, je se zkrátka na co těšit. Další věc, kterou stojí zato zmínit, je fakt, že jsme v úzké spolupráci s Policií ČR, jejíž novou techniku bude možné v průběhu motosrazu zhlédnout přímo v areálu koupaliště. Víme, že tento víkend není a nebude zrovna nejklidnější v roce, proto bychom Vás tímto chtěli poprosit o maximální toleranci a shovívavost, protože ať už se na to díváme z druhé strany nebo ne, tak svým způsobem také nemalou měrou přispívá tato akce ke zviditelnění a propagaci obce Kobylí. A nás nejvíc mrzí, že jsou mezi námi stále lidé, kteří se na svět dívají závistivýma očima a nedovedou ocenit lidskou práci a chuť něco dělat i pro ty ostatní, ať už je to stárek, hasič či motorkář. Ale asi nemá cenu se tady dál na toto téma rozepisovat, protože ten člověk, co každoročně do oné zatáčky sype písek to asi zase udělá To nás ale v žádném případě neodradí. Proto si Vás všechny dovolujeme srdečně pozvat, třeba už odpoledne na čumendu s dětmi, anebo večer na zábavu s přáteli. Závěrem bychom rádi poděkovali všem sponzorům a ujistili je, že nejsou pro nás jenom logem na plakátu, nýbrž plnohodnotnými partnery, kterých si vážíme a oceňujeme jejich snahu spolupracovat. Za Motoride of gentlemen Ondřej Brdečko (P.S. Pokud máte nějaké nejasnosti, tak na našich stránkách funguje fórum, kde na Vaše dotazy rádi odpovíme.) Chutě a vůně slovácké kuchyně Kampaň Chutě a vůně slovácké kuchyně je založena na myšlence oživit slováckou gastronomii, která pomalu upadá do zapomnění. Na mnoha místech našeho regionu však žijí lidé, pamětníci i nadšenci, kteří slovácká jídla stále vaří, a tak udržují tuto součást regionální identity. Za Vaše recepty Vám budeme velmi vděční. Můžete je přinést osobně nebo zaslat poštou na adresu: Městské informační centrum, Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště nebo na mail či kontaktní formulář na U receptu, prosím, uveďte jeho název, ze které oblasti (obce) pochází, suroviny, recepturu a autora. Vybrané recepty budeme zveřejňovat na našem webu a v regionálních médiích. Odborným garantem výběru receptů bude etnografka Slováckého muzea PhDr. Ludmila Tarcalová. Váš Region Slovácko 19

20 Kobylí dědina č.2/2009 Den Dětí - Truck Show Sobotní deštivé ráno 30. května odstartovalo tuto akci, které se zúčastnily kamiony a modeláři z více koutů naší republiky. Velmi nás potěšilo, že přijel i tahač Kenworth 900, který je jediný v ČR. Akce začala Spanilou jízdou s dětmi v kabinách trucků. Po návratu následoval program plný soutěží a her, který zajímavě provázel moderátor rádia Petrov Jirka Rejzek. Při sledování RC modelů, měly děti možnost si vyzkoušet, jak se taková auta ovládají. Nejoblíbenější disciplínou, bylo malování náklaďáků, které bylo po celou dobu vícekrát vyhodnocováno. Nejhezčí kresby budou otisknuty v časopise Truck magazín. K dokonalosti této akce chybělo jen občerstvení, které nemohlo být poskytnuto, vlivem uzamčení prostorů k tomu určených. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří tento den pro děti podpořili. Jsou to : Autobusová doprava Josef Otáhal, AMM Otáhal, Obec Kobylí, firma Hermes Kobylí,Penzion Ronika,Lentus Agilis s.r.o., Autodoprava Vaculík, Potraviny Otáhalovi, Potraviny Urbánkovi, Avab Trans, Klempířství Vlastimil Otáhal, Vladimír Dufek - jež zprostředkoval dary od dealerů Opavie, EON, Autodoprava Zemánek Mikulov, Vinium a.s. Velké Pavlovice, Vinařství: Bukovský, Varmužovi, Vajbarovi, Herzánovi, Tomčalovi a Lanžhotský. Děkujeme všem řidičům kamionů, modelářům a hlavně paní učitelce Petrlové, kteří zajistili, aby děti měly hezký den i přes nepříznivé počasí. Za RC Auta Hobby klub Kobylí Ivan Trávníček HASIČI INFORMUJÍ Jednotku svolávají dvě sirény Od pondělí svolávají naši zásahovou jednotky dvě požární sirény. Z důvodu špatné slyšitelnosti sirény na hasičské zbrojnici byl přidán druhý koncový bod svolávacího systému na budovu místního muzea. Posílení slyšitelnosti je důležité především pro hasiče bydlící v horní části obce. Hasičům sice chodí informační SMS o události, ale zvýšená pozornost telefonu a to především v nočních hodinách je příliš velký zásah do běžného života dobrovolníků. Občasné spuštění sirén nijak výrazně nenaruší život spoluobčanů a s vědomím, že sirény volají hasiče o pomoc, snad všichni narušení klidu na padesát sekund s pochopením budou tolerovat. Nové webové stránky Veškeré informace o výjezdech k požárům a činnosti hasičů v Kobylí naleznete na nových internetových stránkách hasičského sboru cz. Případné informace a dotazy můžete směřovat na 20

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. října 2009 ČÍSLO 18 ROČNÍK X ZDARMA Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Princezna Mercedes von Dietrichstein, která v současné době žije v Argentině, usiluje

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

XLV. ročník březen 2015 číslo 1

XLV. ročník březen 2015 číslo 1 XLV. ročník číslo 1 březen 2015 XXXVII. ročník číslo 1 březen 2015 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. II ze dne 11.12.2014 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Vážení spoluobčané! Dovolte mi krátký přehled dění v obci v roce 2014 a stručný výhled na rok 2015 týkající se akcí obce. V roce 2014 byly poprvé pořádány hody bez stárků

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola Život 10/2003 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVII Slovo starosty Vážení občané, je před námi advent, tedy příprava na svátky vánoční. Pro mnohé je to doba plná shonu

Více

Jan Herben o Brumovicích:

Jan Herben o Brumovicích: Jan Herben o Brumovicích: Byl-li v Brumovicích slunečný den, věděl jsem, že moje stará matka vysedala na slunéčku mezi zahrádkami naší chalupy a myslila na mne. Pořadové číslo 29 Rok 2011/2 Vážení a milí

Více