Politická opatření zaváděná za účelem dosažení úspor energie u konečných zákazníků v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Politická opatření zaváděná za účelem dosažení úspor energie u konečných zákazníků v ČR"

Transkript

1 Odbor elektroenergetiky Prosinec 2013 Politická opatření zaváděná za účelem dosažení úspor energie u konečných zákazníků v ČR Dle čl. 7 odst. 9 a čl. 20 odst. 6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti

2 Obsah 1. CÍL ÚSPOR VOLBA ZPŮSOBU IMPLEMENTACE ČL NASTAVENÍ DÍLČÍCH OBDOBÍ PROVÁDĚCÍ VEŘEJNÉ ORGÁNY A POVĚŘENÉ STRANY CÍLOVÁ ODVĚTVÍ NAPLŇOVÁNÍ ČL. 7 SMĚRNICE ZPŮSOBILÁ OPATŘENÍ METODIKA VÝPOČTU ÚSPOR ŽIVOTNÍ CYKLUS OPATŘENÍ SYSTÉM KONTROLY, VČETNĚ NEZÁVISLÉHO OVĚŘENÍ STATISTICKY VÝZNAMNÉ ČÁSTI OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI PŘÍSTUP PŘIJATÝ ZA ÚČELEM ŘEŠENÍ KLIMATICKÝCH ROZDÍLŮ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ NORMY KVALITY PROTOKOLY PRO SLEDOVÁNÍ, OVĚŘOVÁNÍ DOSAŽENÝCH ÚSPOR A ZPŮSOBU, JAKÝM JE ZAJIŠTĚNA JEJICH NEZÁVISLOST U POVINNÝCH, ZÚČASTNĚNÝCH NEBO POVĚŘENÝCH STRAN PROTOKOLY O AUDITU Shrnutí hlavních funkčních principů alternativního schématu Příloha Postup výpočtu uvažovaných úspor

3 1. CÍL ÚSPOR A) Celkový cíl úspor V článku 7 stanovuje směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (dále jen směrnice) závazný cíl v oblasti dosažení úspory na konečné spotřebě energie do roku 2020, odpovídající dosahovaným novým úsporám ve výši 1,5 % objemu ročního prodeje energie konečným zákazníkům. Při výpočtu závazného cíle dle článku 7 se vycházelo z konečné spotřeby energie stanovené dle metodiky a výkazů, které zasílá každoročně Česká republika Mezinárodní energetické agentuře a Eurostatu. V době přípravy tohoto dokumentu nebyla k dispozici energetická bilance ČR za rok 2012, tudíž statistická data konečné spotřeby energie byla použita za roky 2009, 2010 a Jakmile budou k dispozici data za rok 2012, bude ČR cíl dle článku 7 směrnice aktualizovat. Metodika výpočtu Od konečné spotřeby energie daného roku (2009, 2010, 2011) bylo odečteno neenergetické užití paliv a spotřeba v dopravě (kapalná, plynná paliva; elektřina spotřebovaná na trakci; uhlí do parních lokomotiv). Touto operací získáme bázi, od které je dále odečítána vlastní konečná spotřeba energie. Mezi vlastní spotřebu je zařazena: Spotřeba vlastní biomasy především v domácnostech (zahrada, les) Vlastní dřevní odpad na pilách, vlastní celulózové výluhy apod. jako vsázka pro vlastní výrobu elektřiny a tepla Energie ze solárních kolektorů Energie prostředí z tepelných čerpadel Bioplyn pro výrobu energie pro vlastní spotřebu (zemědělské podniky, čističky odpadních vod) Odpady pro výrobu energie pro vlastní spotřebu Koks, koksárenský, vysokopecní a konvertorový plyn vyrobený a spotřebovaný ve vlastním podniku Uhlí vytěžené ve vlastním ložisku a spotřebované pro výrobu energie pro vlastní spotřebu Ostatní výše nejmenovaná paliva a energie analogicky využité Takto jsme získaly očištěnou konečnou spotřebu prodaných paliv a energií v letech 2009 až Z této očištěné konečné spotřeby byl dále vypočítán tříletý průměr. Z tohoto průměru byla vypočítána úspora ve výši 1,5 % ročně. 2

4 Doprava nebyla do výpočtu cíle zahrnuta, jelikož Česká republika neplánuje tento sektor ve větší míře zahrnout mezi sektory, v nichž se budou realizovat úsporná opatření k naplnění cíle čl. 7, vzhledem k potenciálu úspor v dopravě a vzhledem k povinnostem zvyšovat efektivitu, které pro dopravu vyplývají ze stávající či připravované legislativy. Z kumulativní úspory energie (1,5 % v letech ) za použití hodnot uvedených v čl. 7 odst. 2 písm. a) směrnice a po odečtení úspor dosažených díky programu Zelená úsporám (čl. 7 odst. 2 písm. d) byl vypočten pro Českou republiku závazný cíl úspor v objemu 47,84 PJ v roce 2020 (tj. kumulativní úspora v roce 2020). Tab. 1: Výpočet tříletého průměru jako základu pro výpočet cíle PJ PJ PJ Konečná spotřeba 1081, , ,11 Doprava 260,49 247,97 255,48 Neenergetické užití 104,30 112,80 98,53 Konečná spotřeba energie, která nebyla prodaná, Vlastní spotřeba Očištěná konečná spotřeba prodaných paliv a energií 124,32 129,52 138,27 592,17 642,54 587,83 Tříletý průměr 607,51 3

5 Tab. 2: Výpočet závazného cíle úspor Rok Tříletý průměr Závazné procento úspor Kumulativní objem úspor ,51 1% 6, % 12, ,25% 19, ,25% 27, ,5% 36, ,5% 45, ,5% 54,68 Úspory dosažené programem Zelená úsporám 6,84 PJ Cíl úspor 47,84 PJ (54,68 6,84) Česká republika si zvolila rovnoměrný náběh úspor do roku 2020, což znamená, že při rovnoměrném rozložení úspor mezi lety 2014 a 2020 a cíli 47,84 PJ dosáhne celkových úspor 191,36 PJ a každý rok 6,83 PJ nových úspor. Graf 1: Výpočet úspor do roku 2020 Nové úspory každý rok 6,83 PJ Celkové úspory 191,36 PJ Kumulovaná úspora energie v roce ,84 PJ

6 B) Využití výjimek Směrnice umožňuje snížení závazku úspor až o 25% výše původního cíle čtyřmi způsoby. Česká republika využila možnosti stanovené ve směrnici v čl. 7 odst. 2 písm. a) a d), tj. pro výpočet závazku bylo použito daných procent (1 % v letech 2014 a 2015; 1,25 % v letech 2016 a 2017; 1,5 % v letech 2018, 2019 a 2020) a z jeho výše byly odečteny úspory energie dosažené díky programu Zelená úsporám v objemu 6,84 PJ. Tento program byl vyhlášen v dubnu 2009 a splňuje tedy požadavek směrnice, že individuální opatření musí být nově zavedená od 31. prosince (pozn.: v případě Programu Zelená úsporám bylo rozhodné datum pro podporu realizace energeticky úsporných opatření od ). V rámci programu byl zaveden systém monitorování, zpracovávání a zasílání zpráv a jeho výsledky byly pravidelně hodnoceny. Dosažené úspory jsou tedy díky jednotlivým opatřením měřené, vykazované a lze je ověřit. Vzhledem k zaměření programu na dlouhodobé úspory, kdy program podporoval instalace zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie a investice do energetických úspor při rekonstrukcích a v novostavbách, lze konstatovat, že jejich dopad bude pokračovat i po roce Výsledkem využití těchto výjimek je celkové snížení cíle o 15,95 PJ, které splňuje požadavek směrnice, že využití těchto úlev nesmí vést ke snížení cíle o více než 25 %. Tab. 3: Kalkulace využití výjimek Výjimka čl. 7 odst. 2 písm. a) Pomalejší zavádění úspor čl. 7 odst. 2 písm. b) Vyjmutí spotřeby energie zákazníků spadajících pod EU ETS čl. 7 odst. 2 písm. c) Započtení úspor dosažených v odvětví přeměny, distribuce a přenosu energie čl. 7 odst. 2 písm. d) Započtení úspory z programu Zelená úsporám Celkem Potenciál snížení cíle Potenciál snížení 9,19 PJ Neaplikováno Neaplikováno Potenciál snížení 6,84 PJ Cca 15,95 PJ 5

7 2. VOLBA ZPŮSOBU IMPLEMENTACE ČL. 7 Pro naplnění článku 7 zvolila Česká republika implementaci souboru jiných politických opatření podle čl. 7 odst. 9 směrnice. Pro účely zavádění nazývá ČR tento způsob alternativní schéma. Z jiných politických opatření nabízených a popsaných směrnicí využije Česká republika systémy a nástroje financování, a odbornou přípravu a vzdělávání včetně programů v oblasti energetického poradenství, které vedou k uplatňování energeticky účinných technologií nebo metod a jejichž výsledkem je snížení spotřeby u konečného uživatele: Nástroje finančního inženýrství Investiční dotace Neinvestiční dotace (analýzy vhodnosti využití metody EPC, energetický management, osvěta: poradenská střediska, semináře, publikace) Tyto metody mají v ČR několikaletou tradici, jsou zde nastaveny vhodné procesy pro schvalování jednotlivých projektů a všechny zainteresované strany (orgány veřejné správy, pověřené strany i příjemci z řad fyzických osob, právnických osob - veřejné správy, podnikatelů, bytových družstev, sdružení vlastníků jednotek) s nimi mají zkušenost. Jedná se o metody, pro které lze nastavit transparentní vykazování dosažených úspor, včetně efektivity vynaložených prostředků. V případě, že finanční prostředky na výše vypsané formy podpory nebudou stačit k dosažení cíle úspor stanoveného směrnicí, zreviduje ČR parametrické úpravy a navrhne rozšíření portfolia finančních nástrojů. V rámci dalšího postupu může ČR zvážit doplnění alternativního schématu pro druhé období (od roku 2018) o jinou možnou variantou (např. národní fond) uvedenou ve směrnici. V souvislosti se stanovením cíle čl. 7 směrnice je třeba konstatovat, že vzhledem k probíhajícímu procesu implementace směrnice 2012/27/EU do české legislativy a hlavně k faktu, že došlo ke zpoždění při nastavování dalšího programovacího období a při vydání tzv. Pokynů Komise ke směrnici, nebylo alternativní schéma ČR prozatím předloženo ke schválení vládě ČR. 6

8 ČR nemá u všech mechanismů dostatečnou zkušenost s jejich administrací, efektivním využíváním a vyhodnocováním a jejich případné využití bude podléhat úspěšné realizaci pilotních projektů. V tuto chvíli ČR neplánuje nad rámec požadavků legislativy EU zavádět: Systém povinného zvyšování energetické účinnosti (EEO) Daně (energetické, CO2) Regulace Přísnější normy a standardy Labelling 7

9 3. NASTAVENÍ DÍLČÍCH OBDOBÍ ČR plánuje zavést dvě období a to: Období I: 4 roky ( ) Období II: 3 roky ( ) Uvedený způsob rozdělení umožňuje využít více času v Období I ke schválení podmínek alternativního schématu, jeho zavádění a plnění a zároveň poskytuje dostatek času v Období II pro případné úpravy podpůrných a stimulačních mechanismů, které povedou k plnění celkového cíle do roku

10 4. PROVÁDĚCÍ VEŘEJNÉ ORGÁNY A POVĚŘENÉ STRANY Volba alternativního schématu znamená, že realizaci budou provádět veřejné orgány či jimi pověřené subjekty, tudíž v tomto systému nebudou figurovat povinné strany. Nejsou tedy dále uvažovány. Jelikož se předpokládá primárně využití nástrojů finančního inženýrství a investičních dotací financovaných z veřejných prostředků, bude jejich administrace svěřena subjektům, které mají s danými mechanismy již zkušenost. V ČR to jsou v současné době tyto subjekty: Tab. 4: Subjekty spravující relevantní dotační tituly v ČR Řídící orgán Zprostředkující orgán Sektor intervencí (příjemci) Stávající programy podpory Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Agentura Czechinvest Ministerstvo průmyslu a obchodu Průmysl, služby (část komerční, veřejné) 1) právnické a fyzické osoby podnikající, 2) právnické osoby nepodnikající Operační program podnikání a inovace Státní program na podporu úspor energie a využití OZE - Program EFEKT Ministerstvo životního prostředí (MŽP) Státní fond životního prostředí * ve spolupráci s kraji (Moravskoslezský, Ústecký, Středočeský) Služby (část veřejné), domácnosti 1) fyzické osoby nepodnikající 2) právnické osoby nepodnikající Operační program životní prostředí Program Zelená úsporám Program Nová zelená úsporám 2013 Program Nová zelená úsporám Společný program na podporu výměny kotlů* Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Státní fond rozvoje bydlení Holdingový fond Centrum regionálního rozvoje Domácnosti, veřejný sektor 1) právnická a fyzická osoba nepodnikající i podnikající Program Panel Program JESSICA Integrovaný operační program 9

11 V tabulce jsou uvedené sektory, příjemci podpory a programy, které dané subjekty v tuto chvíli spravují. Pro implementaci alternativního schématu se zaměření jednotlivých intervencí nastaví tak, aby byly naplněny principy synergie a komplementarity. Tzn., že intervence jednotlivých subjektů budou koordinovány a nebudou si konkurovat, naopak se budou doplňovat, tak aby byl systém efektivní. Podrobné rozdělení sektorů mezi jednotlivé prováděcí veřejné orgány či pověřené strany je popsáno dále. Pro implementaci se počítá: 1/ S úpravou pravidel současných programů dle požadavků na alternativní schéma vyplývající ze směrnice. 2/ Se zajištěním dostatečných finančních zdrojů jednotlivých programů tak, aby bylo zajištěno plnění cíle energetických úspor. 3/ S ustanovením centrálního útvaru na Ministerstvu průmyslu a obchodu (odpovědném za implementaci směrnice), který bude shromažďovat údaje zprávy příslušných fondů a ministerstev a na jejich základě bude připravovat pravidelné zprávy o plnění směrnice pro EK. 10

12 5. CÍLOVÁ ODVĚTVÍ NAPLŇOVÁNÍ ČL. 7 SMĚRNICE Struktura konečné spotřeby energie ČR determinuje zásadní oblasti, kam bude zacíleno naplňování směrnice. Jedná se v prvé řadě o sektor průmyslu, dále domácností a služeb. Sektor zemědělství zastává v plnění směrnice jen okrajovou roli. Opatření v dopravě budou zvažována až pro druhé období od roku 2018 v případě nedostatečného potenciálu úspor energie v hlavních sektorech. Tab. 5: Struktura konečné spotřeby energie v České republice dle sektorů v roce 2011 Sektor Roční konečná spotřeba energie Průmysl 325,2 PJ Domácnosti 246,4 PJ Služby 126,5 PJ Doprava 248,9 PJ Zemědělství 23,1 PJ CELKEM 1047,6 PJ Alternativní schéma bude směřovat podporu do sektorů: Průmyslu: o zvyšování energetické účinnosti technologií o snižování energetické náročnosti budov Služeb: o snižování energetické náročnosti budov o zvyšování energetické účinnosti technologií o úspory ve venkovním osvětlení Domácností: o snižování energetické náročnosti budov 11

13 Predikce cíle úspor pro jednotlivé sektory jsou navrženy s ohledem na potenciál úspor v daném sektoru, ale také vzhledem k nákladově efektivnímu přístupu plnění směrnice. Z toho vyplývá zaměření na podnikatelský sektor, především průmysl a také služby. Rozdělení nepovažujeme za závazné, ale za rámcové. Plnění cíle bude každoročně vyhodnocováno a predikce bude aktualizována. Tab. 6: Predikce podílu sektorů na plnění cíle Sektor Podíl úspor Cíl úspor Celkem 100 % 47,84 PJ Domácnosti 29 % 14,0 PJ Služby 27 % 13,0 PJ Průmysl 44 % 21,0 PJ 12

14 6. ZPŮSOBILÁ OPATŘENÍ A) Cíle Kategorie způsobilých opatření jsou definovaná nepřímo, tedy ne úplným výčtem konkrétních opatření, ale skrze tři základní parametry popsané v odstavci B). Účelem takto obecného vymezení je dosažení: maximálního využití potenciálu úspor co nejmenšího omezení z pohledu technologií a sektorů motivace subjektů dosahovat co nejvíce úspor transparentního a snadného počítání a vykazování úspor transparentní podpory daných opatření plného souladu se směrnicí B) Tři základní parametry K zajištění daných kritérií jsou navrženy následující parametry: 1. Tři druhy podpory a. Nástroje finančního inženýrství b. Investiční dotace c. Neinvestiční dotace (analýza vhodnosti využití metody EPC, energetický management, osvěta: poradenská střediska, semináře, publikace) 2. Tři způsoby určování adicionality a významnosti a. Motivace k max. úspoře/ dosažení minimální stanovené úspory energie b. Nejlepší dostupná technologie c. Návratnost delší než 10 (5) let 3. Každý prováděcí veřejný orgán či pověřená strana má vždy jasně definované pole působnosti (sektor, příjemce podpory a způsob podpory) 13

15 C) Systematizace principů Aby se úsporné opatření mohlo počítat pro účely plnění směrnice: musí být uskutečněno prokazatelně v důsledku státní politiky/podpory nesmí se jednat o opatření, které je běžné na současném trhu (obecně akceptovaná návratnost investice) nesmí se jednat o opatření/technologii vyžadovanou jinou evropskou legislativou (např. náhrada starých žárovek, apod.) Proto je třeba stanovit kritéria adicionality, jejichž splnění bude kvalifikovat investici pro státní podporu a tím pro vykázání v rámci plnění směrnice. Ke každému kritériu adicionality by pak měl být přiřazen způsob podpory. Návrh systematizace adicionality a typu podpory pro české alternativní schéma je následující: Tab. 7: Adicionalita Adicionalita Druh podpory Možná flexibilita Motivace k maximální úspoře/ minimální objem úspor energie Nejlepší dostupná technologie (BAT) Návratnost delší než 10 (5) let Nástroj finančního inženýrství Investiční dotace Investiční dotace Čím vyšší úspora, tím vyšší sleva, např. každých 10 % úspory = 1 % slevy na úroku. / Variabilita nastavení minimální požadované úspory - - Aby bylo vyhověno požadavku směrnice zamezit dvojitému započítání úspor ze stejného opatření, bude implementace alternativního schématu jednotlivých intervencí nastavena tak, aby byly naplněny principy synergie a komplementarity. Tzn., že intervence jednotlivých subjektů budou koordinovány a nebudou si konkurovat, naopak se budou doplňovat. Systém tak bude nejen transparentní, ale také komfortnější pro žadatele. Každý žadatel o podporu bude moci žádat pouze u jednoho prováděcího veřejného orgánu či pověřené strany. Výběr orgánu či strany a typu podpory bude záležet na právní subjektivitě žadatele a na výhodnosti podpory pro zamýšlené opatření. 14

16 Tab. 8: Rozdělení cíle mezi orgány veřejné správy či pověřené strany v ČR Orgán veřejné správy Zprostředkující subjekt Sektor Adicionalita Druh podpory Predikovaný podíl na cíli úspor MPO Českomoravs ká záruční a rozvojová banka Holdingový fond Agentura Czechinvest Průmysl Služby Motivace k maximální úspoře/ dosažení minimální stanovené úspory energie Návratnost > 5 let Nástroje finančního inženýrství Investiční dotace Neinvestiční dotace 60% BAT MŽP Státní fond životního prostředí Domácnosti Služby Motivace k maximální úspoře/ dosažení minimální stanovené úspory energie Investiční dotace 29% MMR Státní fond rozvoje bydlení Centrum pro regionální rozvoj Domácnosti Motivace k maximální úspoře/dosažení minimální stanovené úspory energie Návratnost > 10 let BAT Nástroje finančního inženýrství Investiční dotace 11% Smyslem daného rozdělení je zajištění jednoduchosti a maximální možné flexibility. V oblasti podnikatelského sektoru se předpokládá především využití nástrojů finančního inženýrství a přechodně či doplňkově investiční dotace. V oblasti veřejného sektoru se nadále počítá s investičními dotacemi, které však budou, tam kde to je možné, doplňovány využitím metody EPC pro maximalizaci dosažených úspor a pro vysokou validitu vykazování úspor energie. Oblast bydlení je rozdělena na část, kde budou využívány finanční nástroje a investiční dotace. Rozdělení plnění cíle mezi jednotlivé veřejné orgány je navrženo s ohledem na sektor, ve kterém daný veřejný orgán (resort) intervenuje a navazuje na predikce podílů uvedené v tabulce č. 6. MPO intervenuje v podnikatelském sektoru, který zahrnuje průmysl a komerční služby. MŽP v sektoru 15

17 bydlení a veřejných služeb. MMR v oblasti domácností - bydlení. Plnění cíle mezi resorty je rozděleno na základě nákladové efektivnosti dosahování úspor energie, potenciálu úspor v jednotlivých sektorech a také dle známých předběžných finančních alokací jednotlivých resortů na finanční nástroje. D) Způsoby určování adicionality a významnosti a) Motivace k max. úspoře / dosažení min. stanovené úspory energie Kvalifikační kritéria Vzhledem k navrhovanému způsobu podpory (čím více úspor, tím vyšší míra podpory) mohou být podporována jakákoliv úsporná opatření. Stačí o podporu požádat a úsporu prokázat auditem certifikovaného energetického auditora. V případě velké ambicióznosti tohoto přístupu lze stanovit min. požadovanou úsporu (např. 20 %), pro kterou by bylo možno o podporu žádat. Určování výše úspory Výše úspory bude počítána ex-ante kvalifikovaných energetickým auditorem. Určování výše dotace Určení výše dotace bude stanoveno na základě podkladů v současné době podporovaných projektů a citlivosti trhu. Základní výše veřejné intervence bude odpovídat minimální povinné úrovně dosažené úspory energie, pokud bude dosaženo vyšší míry dosažené úspory energie, získá žadatel bonus. b) Nejlepší dostupná technologie (BAT) Kvalifikační kritéria Příslušné prováděcí veřejné orgány či pověřené strany zpracují seznamy standardních úsporných opatření v daném sektoru a k nim vhodné technologie a specifikují parametry nejlepších dostupných technologií. Jako nejlepší dostupné technologie jsou zvažovány: Obecné kategorie technologií s prokazatelně vyšší energetickou účinností než technologie dosud používané (např. technologie LED, mikro-kogenerační jednotky apod.) Již zavedené technologie, ovšem s nadstandartními parametry (např. kondenzační plynové kotle, tepelná čerpadla s vysokým topným faktorem apod.) 16

18 Určování výše úspory Výše úspory lze v této kategorii určit porovnáním energetické náročnosti pořizované nejlepší dostupné technologie: S energetickou náročností technologie, která by byla jinak pořízena (běžně dostupné parametry dnes) S energetickou náročností technologie, která je nahrazovaná, případně která je dnes nejvíce standardně využívaná (běžně dostupné parametry před lety) Výše úspory bude spočítána transparentně, s uvedením všech relevantních předpokladů, postupů výpočtu a obecně dle principů uvedených v kapitole 5 výpočet úspor. Určování výše podpory Výše dotace bude stanovena jednotně pro každý sektor. Obecně bude nastavena v takové výši, aby zajistila srovnatelnou návratnost investice do nejlepší dostupné technologie s investicí do dnes běžných, ale méně úsporných technologií. c) Doba návratnosti >10 (5) let Kvalifikační kritéria Na základě zkušeností z předchozích programů (např. Zelená úsporám) sestaví orgán veřejné správy či pověřená strana seznam opatření, jejichž návratnost je prokazatelně delší než 10 let (případně 5 let pro podnikatelský sektor). Smyslem je podporovat opatření s dlouhou životností, která jsou však v porovnání s ostatními finančně náročná. Určování výše úspory Výše úspory bude počítána porovnáním energetických potřeb za současné situace a za situace po realizace úsporného opatření. Vzhledem k delší návratnosti není brán v potaz scénář realizace takového opatření bez podpory státu. Určování výše dotace Výše dotace bude stanovena na základně zkušeností z předchozích programů. Obecně by měla být v takové výši, aby snížila dobu návratnosti investice na dobu obecně akceptovatelnou v daném sektoru (např. u domácností pod 10 let, u průmyslu pod 5 let apod.) 17

19 7. METODIKA VÝPOČTU ÚSPOR Výpočet úspor má být: Nízkonákladový (především relativně k výši investice) Transparentní snadno pochopitelný Vícerozměrný obsahovat rozdíl ve spotřebě energií za rok a dobu životnosti investice, případně další údaje Použitelný pro rozhodnutí o výši dotace Směrnice nabízí čtyři základní možnosti výpočtu úspor: 1) Očekávané úspory (deemed savings) ex-ante spočítaný objem úspor pro vybraná opatření na základě předchozí zkušenosti 2) Měřené úspory (metered savings) ex-post výpočet úspor na základě porovnání stavu před a po realizací daného opatření. Vyžaduje započítávání postranních faktorů jako je počet obyvatel, změny teploty apod. 3) Poměrné úspory (scaled savings) použití technicko-inženýrských odhadů. Dle směrnice lze tento přístup použít pouze v případech, kdy je stanovení spolehlivých měřených údajů pro konkrétní zařízení obtížné nebo neúměrně drahé. Hodí se především pro průmysl. 4) Zkoumané úspory (surveyed savings) úspory vyplývající ze změn chování spotřebitelů v důsledku informačních kampaní, certifikačních programů nebo zavedení inteligentních elektroměrů. Tento přístup nelze použít u úspor v důsledku zavedení fyzických opatření. Každá z možností se hodí pro jiný typ podpůrného mechanismu, případně sektoru. ČR předpokládá, že v první fázi využije všech možností výpočtu úspor energie. 1) Očekávané úspory Počítání úspor V rámci přípravy dotačních programů budou vypracovány souhrny nejběžnějších úsporných opatření a k nim přiděleny odhady úspor založené na: Modelových výpočtech (porovnání energetické náročnosti technologií nových a dnes běžně používaných) Zkušenostech z předchozích programů, například programu Zelená úsporám 18

20 Vykazování úspor Vykazování úspor bude nastaveno ex-ante, bez potřeby energetických auditů či projektů. Úspory jsou vykazovány v on-line dotazníku a dokládány fakturami za pořízené technologie, práce, energie za minulá období apod. (pozn.: v případě podpory v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 a programu Nová zelená úsporám u rodinných domů je nastaveno, že se přikládá energetický audit už při podání žádosti). Kontrola Kontroly správnosti dokumentace realizují prováděcí veřejné orgány u všech realizovaných projektů s tím, že fyzická kontrola na místě je prováděna u významného souboru podpořených projektů. 2) Měřené úspory Měřené úspory budou požadovány především: u sektorů, u kterých lze úspory měřit robustním způsobem za relativně nízkých nákladů vzhledem k celkové investici. u projektů, u kterých bude použit mechanismus EPC, kde měření úspor je nezbytnou součástí smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem opatření. Počítání úspor Úspory budou počítány vždy proti scénáři trvání současného stavu, samotné nastavení podpory motivující k maximální úspoře je chápáno jako dostatečný prvek adicionality. Základním kritériem bude okamžité snížení spotřeby, měřené po dobu jednoho roku, které bude muset být auditorem přepočítáno dle standardních statistických metod (s ohledem na pracovní dny, změnu poptávky, vlivy počasí, využití objektu apod.). Pomocí zde mohou být metody využívané v sektoru EPC. Výše úspory bude vždy počítána ex-post kvalifikovaným energetickým auditorem. Kvantifikování úspory může probíhat: jednou za rok (např. u EPC) po uplynutí předem stanovené doby (např. 5 let) po splacení celého úvěru nebo ukončení životnosti projektu Vykazování úspor Vykazování bude probíhat ex-post, po doložení dosažené úspory formou energetického auditu a jejím uznání pro účely udělení podpory. 19

21 Kontrola Kontroly správnosti dokumentace probíhají ve všech případech v centrále a posléze namátkově na místě. 3) Poměrné úspory Technicko-inženýrské odhady lze dle směrnice použít pouze v případech, kdy je stanovení spolehlivých měřených údajů pro konkrétní zařízení obtížné nebo neúměrně drahé. Metoda vyžaduje nastavení kritérií (benchmarků) a metodologií k výpočtu úspor a je u ní vždy třeba služby energetického auditora. Hodí se především pro průmysl, částečně také pro jiné komplexní celky a opatření. 4) Zkoumané úspory Zkoumané úspory budou použity u neinvestiční podpory zaměřené na informační kampaně. Metodika bude přiložena při vykazování jednotlivých akcí. 20

22 8. ŽIVOTNÍ CYKLUS OPATŘENÍ Cílem ČR je zajistit nediskriminační podporu pro co nejširší pole úsporných opatření. Nejvhodnější je tak použít metodu Discount s takovým faktorem, který zajistí, že celkový objem úspor zůstane podobný jako při použití jednoduché metody. Postup při hledání optimálního diskontního faktoru byl následující: 1. Rozvržení ročního cíle úspor mezi opatření s různou (minimální) délkou životnosti rozvržení odpovídá potenciálu úspor v jednotlivých sektorech 2. Ověření, že objem úspor v letech odpovídá celkovému cíli úspor dle směrnice, případně přizpůsobení objemu úspor celkovému cíli dle směrnice 3. Hledání diskontního faktoru, který zajistí stejný či obdobný objem úspor bez nutnosti realizovat je v prvních letech po zavedení alternativního schématu Tab. 9: Straightforward metoda výpočtu životního cyklu opatření Životnost Celkem Poměr/rok 0,72 1,8 1,8 1,8 1,08 7,2 PJ Rok opatření Dopad opatření do plnění celkového cíle [PJ] , ,6 12,6 7,56 43,92 PJ , ,8 10,8 6,48 39,24 PJ , ,4 34,56 PJ ,16 7,2 7,2 7,2 4,32 28,08 PJ ,16 5,4 5,4 5,4 3,24 21,6 PJ ,44 3,6 3,6 3,6 2,16 14,4 PJ ,72 1,8 1,8 1,8 1,08 7,2 PJ Celkem PJ 21

23 U Straightforward metody mají logicky největší dopad na plnění cíle první roky. Je tak nejvýhodnější směřovat co nejvíce dotací do prvních let schématu. Pro ČR se však jeví výhodnější jiná metoda, u které bude dopad do plnění cíle rovnoměrný v každém roce. Takovou metodou je metoda Discount. U metody Discount budoucích úspor je dopad do plnění cíle snižován o faktor každý rok až do konce životnosti opatření (i pokud životnost opatření přesahuje poslední rok platnosti směrnice rok 2020). Pro opatření s úsporou 1 GJ/rok, s životností 3 roky a diskontním faktorem 10 % je tak počítán dopad do plnění cíle jako: 1 + 1*0,9 + 1*0,9*0,9 = 2,71 GJ. Tento dopad je (na rozdíl od Straightforward metody) rovnocenný pro opatření uskutečněná v roce 2014 i v roce Je však nutné najít takový diskontní faktor, který dá při daném rozvržení opatření (kategorizace dle min. životnosti) stejný objem úspor. Pro dosažení celkového objemu úspor 191,36 PJ při zde navrženém rozvržení úspor (poměr/rok) je optimální diskontní faktor 21,5 %. Zásluhou jednotného faktoru je pak dopad do plnění celkového cíle každý rok stejný. Tab. 10: Diskontní metoda výpočtu životního cyklu opatření Životnost Celkem Poměr/rok 0,72 1,8 1,8 1,8 1,08 7,2 PJ Rok opatření Dopad opatření do plnění celkového cíle [PJ] ,89 6,17 7,30 8,31 5,44 28,11 PJ ,89 6,17 7,30 8,31 5,44 28,11 PJ ,89 6,17 7,30 8,31 5,44 28,11 PJ ,89 6,17 7,30 8,31 5,44 28,11 PJ ,89 6,17 7,30 8,31 5,44 28,11 PJ ,89 6,17 7,30 8,31 5,44 28,11 PJ ,89 6,17 7,30 8,31 5,44 28,11 PJ Celkem , 7 PJ 22

24 9. SYSTÉM KONTROLY, VČETNĚ NEZÁVISLÉHO OVĚŘENÍ STATISTICKY VÝZNAMNÉ ČÁSTI OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Všechny prováděcí veřejné orgány v České republice provádějí následnou kontrolu administrativní a fyzickou. Fyzická kontrola je prováděna na statisticky významném vzorku realizovaných projektů. Následný dozor nad kvalitou prováděné administrace zajišťuje v České republice Nejvyšší kontrolní úřad. 10. PŘÍSTUP PŘIJATÝ ZA ÚČELEM ŘEŠENÍ KLIMATICKÝCH ROZDÍLŮ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ Klimatické podmínky jsou zohledňovány v rámci technických norem při výpočtech energetické náročnosti budovy. Nad rámec stávající praxe se nepředpokládá přijetí dalších opatření. 11. NORMY KVALITY Česká republika při podpoře přijímání opatření v zájmu energetické účinnosti zajistí zachování norem kvality pro výrobky, služby a zavádění opatření. Česká republika je připravena implementovat normy kvality, kterými v současné době nedisponuje tak, aby plně umožnila plnit cíle v oblasti energetické účinnosti. 12. PROTOKOLY PRO SLEDOVÁNÍ, OVĚŘOVÁNÍ DOSAŽENÝCH ÚSPOR A ZPŮSOBU, JAKÝM JE ZAJIŠTĚNA JEJICH NEZÁVISLOST U POVINNÝCH, ZÚČASTNĚNÝCH NEBO POVĚŘENÝCH STRAN V rámci českého právního řádu je ukotven tzv. energetický posudek. Vzor a rozsah energetického posudku je obsažen ve vyhlášce č. 480/2012 S., o energetickém auditu a posudku. Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. 13. PROTOKOLY O AUDITU Náležitosti energetického auditu jsou obsaženy ve vyhlášce č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a posudku. Vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. 23

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1,

Více

Strategie ČR v plnění národních cílů Směrnice o energetické účinnosti stávající a budoucí nástroje podpory

Strategie ČR v plnění národních cílů Směrnice o energetické účinnosti stávající a budoucí nástroje podpory Strategie ČR v plnění národních cílů Směrnice o energetické účinnosti stávající a budoucí nástroje podpory Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor seminář Zvyšování energetické

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

Národní akční plán energetické účinnosti ČR

Národní akční plán energetické účinnosti ČR Odbor energetické účinnosti a úspor únor 2016 verze 1 Národní akční plán energetické účinnosti ČR dle čl. 24 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

Úspory a účinnost v energetické politice státu

Úspory a účinnost v energetické politice státu Úspory a účinnost v energetické politice Energie pro budoucnost XVI Energetická efektivita v průmyslové sféře pro růst podniku 15. září 2015 9:30 13:20 BVV sál P-4 Historie státní energetické koncepce

Více

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC O SPOLEČNOSTI SEVEN SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice

Více

při přípravě energeticky úsporných projektů

při přípravě energeticky úsporných projektů Projekt EESI2020 Pracovní setkání na téma: Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC Role poradenských firem a praktické kroky při přípravě energeticky úsporných

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU 1 ÚČEL A ROZSAH SMĚRNICE Úspora 20 % spotřeby primární energie do roku 2020 = 1474 Mtoe Prognóza ale odhaduje 1842 Mtoe v roce 2020 Rozdíl 368 Mtoe ušetřit pomocí

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Nové výzvy pro monitoring energií

Nové výzvy pro monitoring energií Jihlava 22. 10. 2013 Nové výzvy pro monitoring energií RNDr. Tomáš Chudoba DEA Energetická agentura, s.r.o. Energetické dokumenty audity, průkazy, posudky, koncepce, Energetický management implementace

Více

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Představení lektora Bc. Daniel Žáček Senior projektový manažer Email: daniel.zacek@enovation.cz www.enovation.cz O společnosti

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Požadavky legislativy a jejich dopad do navrhování a provozování budov Konference Energie pro budoucnost XII 24. dubna 2014, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme

Více

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V ENERGETICE

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V ENERGETICE FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V ENERGETICE OBSAH: 1. Úvod představení společnosti SEVEn 2. Způsoby financování projektů v energetice 1. Vlastní zdroje 2. Dotační prostředky 3. Energetické služby se zárukou EPC

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros. Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet referenční spotřeby energie 19.9.2014 Vladimíra Henelová vladimira.henelova@enviros.cz Obsah prezentace

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE. Ing. Lucie Stuchlíková. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE. Ing. Lucie Stuchlíková. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE Ing. Lucie Stuchlíková PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Energetická efektivnost zdroj energie budoucnosti Souhrn zkušeností z modelování scénářů budoucí spotřeby energie

Energetická efektivnost zdroj energie budoucnosti Souhrn zkušeností z modelování scénářů budoucí spotřeby energie Energetická efektivnost zdroj energie budoucnosti Souhrn zkušeností z modelování scénářů budoucí spotřeby energie Jaroslav Maroušek, SEVEn, Praha ENEF 2008 Obsah prezentace Popis modelu užitého pro odhad

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi 2. 10. 2013 Státní fond životního prostředí ČR wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Obsah semináře 1. Ohlédnutí za dobíhajícím programem Zelená úsporám

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE

Více

EPC projektů a další vývoj v České é republice

EPC projektů a další vývoj v České é republice Současné podmínky EPC projektů a další vývoj v České é republice Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha,

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o.

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. www. jscom m.cz Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. Od 23. ledna přijímá naše projekční kancelář nabídky na zpracování žádosti do programu Nová zelená úsporám. Projekční kancelář

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Ing. Jiří Cihlář VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Konference Energie pro budoucnost XV 23. dubna 2015, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - LEGISLATIVA A JEJÍ NÁVAZNOST NA

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: ZDROJE PROGRAMU ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: Dražba povolenek a využití výnosů z dražby (5) Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Příprava projektů EPC Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Senát Parlamentu ČR, Praha, 25. října 2012 Proces přípravy a

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012. o energetickém auditu a energetickém posudku

480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012. o energetickém auditu a energetickém posudku 480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Strana 6450 Sbírka zákonů č. 480 / 2012 480 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb.,

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

Vyhodnocení. Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 část A (Program EFEKT 2008)

Vyhodnocení. Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 část A (Program EFEKT 2008) Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor a využití obnovitelných zdrojů pro rok 2008 část A (Program EFEKT 2008) Program EFEKT slouží Ministerstvu průmyslu a obchodu k ovlivnění úspor a využití obnovitelných

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. Konference Trendy Evropské Energetiky, Praha, 11.11.2014 ZÁKLADNÍ

Více

Milníky programu NZÚ 20. února 2013 6. listopadu 2013 6. ledna 2014 1. dubna 2014 31. prosince 2014 ve 12.hod 2014 2020

Milníky programu NZÚ 20. února 2013 6. listopadu 2013 6. ledna 2014 1. dubna 2014 31. prosince 2014 ve 12.hod 2014 2020 Milníky programu NZÚ 20. února 2013 vláda ČR usnesením 116/2013 schválila věcný záměr programu Nová zelená úsporám 6. listopadu 2013 vláda ČR usnesením 848/2013 schválila dokumentaci programu Nová zelená

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

NÁRODNÍ CENTRUM ENERGETICKÝCH ÚSPOR

NÁRODNÍ CENTRUM ENERGETICKÝCH ÚSPOR NÁRODNÍ CENTRUM ENERGETICKÝCH ÚSPOR Jsme tu pro Vás 27. ledna 2016 Jakub Vít ředitel a předseda správní rady www.nceu.cz Alternativní opatření dle sektorů Potenciál úspor a alokace Alternativní opatření

Více

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám 1) ZÁKLADNÍ INFORMACE Zaměření programu Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale

Více

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES přípravy výběrového řízení veřejné zakázky na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC Prosinec 2012 Praha

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC CHARAKTERISTIKA METODY EPC Energy Performance Contracting (EPC): smlouva na poskytování konkrétních služeb souvisejících se spotřebou

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Energetické služby s garancí (EPC) v ČR Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Senát Parlamentu ČR, Praha, 25. října 2012

Více

Operační program Životní prostředí 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Operační program Životní prostředí 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Operační program Životní prostředí 2014 2020 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Podpora obcí a měst z OPŽP 2007-2013 Souhrn schválených projektů měst a obcí dle jednotlivých PO v rámci

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Dotace na navrhovaná opatření

Dotace na navrhovaná opatření Dotace na navrhovaná opatření 1. Dotační programy, podporující opatření ke zlepšené tepelně - energetických vlastností obálky budov Obecně lze říci, že opatření, která řeší zlepšení energetických vlastností

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

PROCES PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTU

PROCES PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTU PROCES PŘÍPRAVY ENERGETICKY ÚSPORNÉHO PROJEKTU PŘI KOMBINACI PODPORY Z OPŽP A APLIKACI EPC PROCES PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTU Aktivity zákazníka Rozhodnutí pro metodu EPC Podpis smlouvy Spolupráce na

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) -

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace: 1. Státního

Více

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace PROGRAM 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: 3 578 014 760 EKO-ENERGIE 10,4 mld. Kč (cca 11,8%) VÝVOJ ALOKACE PENĚZ CÍLE

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Zpravodaj č. 4 srpen 2014

Zpravodaj č. 4 srpen 2014 Zpravodaj č. 4 srpen 2014 OBSAH ZPRAVODAJE Vhodné nástroje zeleného nakupování v budovách... 1 Projekt zeleného nakupování ve školských objektech... 1 Projekt zeleného nakupování v objektu krytého plaveckého

Více

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce. (stav ke dni 1. 12. 2015)

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce. (stav ke dni 1. 12. 2015) Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce (stav ke dni 1. 12. 2015) 1) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění zákona č. 359/2003

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program EFEKT Dotační program Ministerstav průmyslu a obchodu roční periodikum Podporuje energetické úspory

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting metoda financování úspor energie Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Konference energetického managementu, Litoměřice, 23.-24. října

Více

Průběžné vzdělávání energetických specialistů 6.9.2014 VŠTE ČB

Průběžné vzdělávání energetických specialistů 6.9.2014 VŠTE ČB Průběžné vzdělávání energetických specialistů 6.9.2014 VŠTE ČB Vyhláška o energetických specialistech č. 118/2013 Sb. Písemný test a tematické okruhy příloha č.4 1. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření

Více