Politická opatření zaváděná za účelem dosažení úspor energie u konečných zákazníků v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Politická opatření zaváděná za účelem dosažení úspor energie u konečných zákazníků v ČR"

Transkript

1 Odbor elektroenergetiky Prosinec 2013 Politická opatření zaváděná za účelem dosažení úspor energie u konečných zákazníků v ČR Dle čl. 7 odst. 9 a čl. 20 odst. 6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti

2 Obsah 1. CÍL ÚSPOR VOLBA ZPŮSOBU IMPLEMENTACE ČL NASTAVENÍ DÍLČÍCH OBDOBÍ PROVÁDĚCÍ VEŘEJNÉ ORGÁNY A POVĚŘENÉ STRANY CÍLOVÁ ODVĚTVÍ NAPLŇOVÁNÍ ČL. 7 SMĚRNICE ZPŮSOBILÁ OPATŘENÍ METODIKA VÝPOČTU ÚSPOR ŽIVOTNÍ CYKLUS OPATŘENÍ SYSTÉM KONTROLY, VČETNĚ NEZÁVISLÉHO OVĚŘENÍ STATISTICKY VÝZNAMNÉ ČÁSTI OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI PŘÍSTUP PŘIJATÝ ZA ÚČELEM ŘEŠENÍ KLIMATICKÝCH ROZDÍLŮ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ NORMY KVALITY PROTOKOLY PRO SLEDOVÁNÍ, OVĚŘOVÁNÍ DOSAŽENÝCH ÚSPOR A ZPŮSOBU, JAKÝM JE ZAJIŠTĚNA JEJICH NEZÁVISLOST U POVINNÝCH, ZÚČASTNĚNÝCH NEBO POVĚŘENÝCH STRAN PROTOKOLY O AUDITU Shrnutí hlavních funkčních principů alternativního schématu Příloha Postup výpočtu uvažovaných úspor

3 1. CÍL ÚSPOR A) Celkový cíl úspor V článku 7 stanovuje směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (dále jen směrnice) závazný cíl v oblasti dosažení úspory na konečné spotřebě energie do roku 2020, odpovídající dosahovaným novým úsporám ve výši 1,5 % objemu ročního prodeje energie konečným zákazníkům. Při výpočtu závazného cíle dle článku 7 se vycházelo z konečné spotřeby energie stanovené dle metodiky a výkazů, které zasílá každoročně Česká republika Mezinárodní energetické agentuře a Eurostatu. V době přípravy tohoto dokumentu nebyla k dispozici energetická bilance ČR za rok 2012, tudíž statistická data konečné spotřeby energie byla použita za roky 2009, 2010 a Jakmile budou k dispozici data za rok 2012, bude ČR cíl dle článku 7 směrnice aktualizovat. Metodika výpočtu Od konečné spotřeby energie daného roku (2009, 2010, 2011) bylo odečteno neenergetické užití paliv a spotřeba v dopravě (kapalná, plynná paliva; elektřina spotřebovaná na trakci; uhlí do parních lokomotiv). Touto operací získáme bázi, od které je dále odečítána vlastní konečná spotřeba energie. Mezi vlastní spotřebu je zařazena: Spotřeba vlastní biomasy především v domácnostech (zahrada, les) Vlastní dřevní odpad na pilách, vlastní celulózové výluhy apod. jako vsázka pro vlastní výrobu elektřiny a tepla Energie ze solárních kolektorů Energie prostředí z tepelných čerpadel Bioplyn pro výrobu energie pro vlastní spotřebu (zemědělské podniky, čističky odpadních vod) Odpady pro výrobu energie pro vlastní spotřebu Koks, koksárenský, vysokopecní a konvertorový plyn vyrobený a spotřebovaný ve vlastním podniku Uhlí vytěžené ve vlastním ložisku a spotřebované pro výrobu energie pro vlastní spotřebu Ostatní výše nejmenovaná paliva a energie analogicky využité Takto jsme získaly očištěnou konečnou spotřebu prodaných paliv a energií v letech 2009 až Z této očištěné konečné spotřeby byl dále vypočítán tříletý průměr. Z tohoto průměru byla vypočítána úspora ve výši 1,5 % ročně. 2

4 Doprava nebyla do výpočtu cíle zahrnuta, jelikož Česká republika neplánuje tento sektor ve větší míře zahrnout mezi sektory, v nichž se budou realizovat úsporná opatření k naplnění cíle čl. 7, vzhledem k potenciálu úspor v dopravě a vzhledem k povinnostem zvyšovat efektivitu, které pro dopravu vyplývají ze stávající či připravované legislativy. Z kumulativní úspory energie (1,5 % v letech ) za použití hodnot uvedených v čl. 7 odst. 2 písm. a) směrnice a po odečtení úspor dosažených díky programu Zelená úsporám (čl. 7 odst. 2 písm. d) byl vypočten pro Českou republiku závazný cíl úspor v objemu 47,84 PJ v roce 2020 (tj. kumulativní úspora v roce 2020). Tab. 1: Výpočet tříletého průměru jako základu pro výpočet cíle PJ PJ PJ Konečná spotřeba 1081, , ,11 Doprava 260,49 247,97 255,48 Neenergetické užití 104,30 112,80 98,53 Konečná spotřeba energie, která nebyla prodaná, Vlastní spotřeba Očištěná konečná spotřeba prodaných paliv a energií 124,32 129,52 138,27 592,17 642,54 587,83 Tříletý průměr 607,51 3

5 Tab. 2: Výpočet závazného cíle úspor Rok Tříletý průměr Závazné procento úspor Kumulativní objem úspor ,51 1% 6, % 12, ,25% 19, ,25% 27, ,5% 36, ,5% 45, ,5% 54,68 Úspory dosažené programem Zelená úsporám 6,84 PJ Cíl úspor 47,84 PJ (54,68 6,84) Česká republika si zvolila rovnoměrný náběh úspor do roku 2020, což znamená, že při rovnoměrném rozložení úspor mezi lety 2014 a 2020 a cíli 47,84 PJ dosáhne celkových úspor 191,36 PJ a každý rok 6,83 PJ nových úspor. Graf 1: Výpočet úspor do roku 2020 Nové úspory každý rok 6,83 PJ Celkové úspory 191,36 PJ Kumulovaná úspora energie v roce ,84 PJ

6 B) Využití výjimek Směrnice umožňuje snížení závazku úspor až o 25% výše původního cíle čtyřmi způsoby. Česká republika využila možnosti stanovené ve směrnici v čl. 7 odst. 2 písm. a) a d), tj. pro výpočet závazku bylo použito daných procent (1 % v letech 2014 a 2015; 1,25 % v letech 2016 a 2017; 1,5 % v letech 2018, 2019 a 2020) a z jeho výše byly odečteny úspory energie dosažené díky programu Zelená úsporám v objemu 6,84 PJ. Tento program byl vyhlášen v dubnu 2009 a splňuje tedy požadavek směrnice, že individuální opatření musí být nově zavedená od 31. prosince (pozn.: v případě Programu Zelená úsporám bylo rozhodné datum pro podporu realizace energeticky úsporných opatření od ). V rámci programu byl zaveden systém monitorování, zpracovávání a zasílání zpráv a jeho výsledky byly pravidelně hodnoceny. Dosažené úspory jsou tedy díky jednotlivým opatřením měřené, vykazované a lze je ověřit. Vzhledem k zaměření programu na dlouhodobé úspory, kdy program podporoval instalace zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie a investice do energetických úspor při rekonstrukcích a v novostavbách, lze konstatovat, že jejich dopad bude pokračovat i po roce Výsledkem využití těchto výjimek je celkové snížení cíle o 15,95 PJ, které splňuje požadavek směrnice, že využití těchto úlev nesmí vést ke snížení cíle o více než 25 %. Tab. 3: Kalkulace využití výjimek Výjimka čl. 7 odst. 2 písm. a) Pomalejší zavádění úspor čl. 7 odst. 2 písm. b) Vyjmutí spotřeby energie zákazníků spadajících pod EU ETS čl. 7 odst. 2 písm. c) Započtení úspor dosažených v odvětví přeměny, distribuce a přenosu energie čl. 7 odst. 2 písm. d) Započtení úspory z programu Zelená úsporám Celkem Potenciál snížení cíle Potenciál snížení 9,19 PJ Neaplikováno Neaplikováno Potenciál snížení 6,84 PJ Cca 15,95 PJ 5

7 2. VOLBA ZPŮSOBU IMPLEMENTACE ČL. 7 Pro naplnění článku 7 zvolila Česká republika implementaci souboru jiných politických opatření podle čl. 7 odst. 9 směrnice. Pro účely zavádění nazývá ČR tento způsob alternativní schéma. Z jiných politických opatření nabízených a popsaných směrnicí využije Česká republika systémy a nástroje financování, a odbornou přípravu a vzdělávání včetně programů v oblasti energetického poradenství, které vedou k uplatňování energeticky účinných technologií nebo metod a jejichž výsledkem je snížení spotřeby u konečného uživatele: Nástroje finančního inženýrství Investiční dotace Neinvestiční dotace (analýzy vhodnosti využití metody EPC, energetický management, osvěta: poradenská střediska, semináře, publikace) Tyto metody mají v ČR několikaletou tradici, jsou zde nastaveny vhodné procesy pro schvalování jednotlivých projektů a všechny zainteresované strany (orgány veřejné správy, pověřené strany i příjemci z řad fyzických osob, právnických osob - veřejné správy, podnikatelů, bytových družstev, sdružení vlastníků jednotek) s nimi mají zkušenost. Jedná se o metody, pro které lze nastavit transparentní vykazování dosažených úspor, včetně efektivity vynaložených prostředků. V případě, že finanční prostředky na výše vypsané formy podpory nebudou stačit k dosažení cíle úspor stanoveného směrnicí, zreviduje ČR parametrické úpravy a navrhne rozšíření portfolia finančních nástrojů. V rámci dalšího postupu může ČR zvážit doplnění alternativního schématu pro druhé období (od roku 2018) o jinou možnou variantou (např. národní fond) uvedenou ve směrnici. V souvislosti se stanovením cíle čl. 7 směrnice je třeba konstatovat, že vzhledem k probíhajícímu procesu implementace směrnice 2012/27/EU do české legislativy a hlavně k faktu, že došlo ke zpoždění při nastavování dalšího programovacího období a při vydání tzv. Pokynů Komise ke směrnici, nebylo alternativní schéma ČR prozatím předloženo ke schválení vládě ČR. 6

8 ČR nemá u všech mechanismů dostatečnou zkušenost s jejich administrací, efektivním využíváním a vyhodnocováním a jejich případné využití bude podléhat úspěšné realizaci pilotních projektů. V tuto chvíli ČR neplánuje nad rámec požadavků legislativy EU zavádět: Systém povinného zvyšování energetické účinnosti (EEO) Daně (energetické, CO2) Regulace Přísnější normy a standardy Labelling 7

9 3. NASTAVENÍ DÍLČÍCH OBDOBÍ ČR plánuje zavést dvě období a to: Období I: 4 roky ( ) Období II: 3 roky ( ) Uvedený způsob rozdělení umožňuje využít více času v Období I ke schválení podmínek alternativního schématu, jeho zavádění a plnění a zároveň poskytuje dostatek času v Období II pro případné úpravy podpůrných a stimulačních mechanismů, které povedou k plnění celkového cíle do roku

10 4. PROVÁDĚCÍ VEŘEJNÉ ORGÁNY A POVĚŘENÉ STRANY Volba alternativního schématu znamená, že realizaci budou provádět veřejné orgány či jimi pověřené subjekty, tudíž v tomto systému nebudou figurovat povinné strany. Nejsou tedy dále uvažovány. Jelikož se předpokládá primárně využití nástrojů finančního inženýrství a investičních dotací financovaných z veřejných prostředků, bude jejich administrace svěřena subjektům, které mají s danými mechanismy již zkušenost. V ČR to jsou v současné době tyto subjekty: Tab. 4: Subjekty spravující relevantní dotační tituly v ČR Řídící orgán Zprostředkující orgán Sektor intervencí (příjemci) Stávající programy podpory Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Agentura Czechinvest Ministerstvo průmyslu a obchodu Průmysl, služby (část komerční, veřejné) 1) právnické a fyzické osoby podnikající, 2) právnické osoby nepodnikající Operační program podnikání a inovace Státní program na podporu úspor energie a využití OZE - Program EFEKT Ministerstvo životního prostředí (MŽP) Státní fond životního prostředí * ve spolupráci s kraji (Moravskoslezský, Ústecký, Středočeský) Služby (část veřejné), domácnosti 1) fyzické osoby nepodnikající 2) právnické osoby nepodnikající Operační program životní prostředí Program Zelená úsporám Program Nová zelená úsporám 2013 Program Nová zelená úsporám Společný program na podporu výměny kotlů* Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Státní fond rozvoje bydlení Holdingový fond Centrum regionálního rozvoje Domácnosti, veřejný sektor 1) právnická a fyzická osoba nepodnikající i podnikající Program Panel Program JESSICA Integrovaný operační program 9

11 V tabulce jsou uvedené sektory, příjemci podpory a programy, které dané subjekty v tuto chvíli spravují. Pro implementaci alternativního schématu se zaměření jednotlivých intervencí nastaví tak, aby byly naplněny principy synergie a komplementarity. Tzn., že intervence jednotlivých subjektů budou koordinovány a nebudou si konkurovat, naopak se budou doplňovat, tak aby byl systém efektivní. Podrobné rozdělení sektorů mezi jednotlivé prováděcí veřejné orgány či pověřené strany je popsáno dále. Pro implementaci se počítá: 1/ S úpravou pravidel současných programů dle požadavků na alternativní schéma vyplývající ze směrnice. 2/ Se zajištěním dostatečných finančních zdrojů jednotlivých programů tak, aby bylo zajištěno plnění cíle energetických úspor. 3/ S ustanovením centrálního útvaru na Ministerstvu průmyslu a obchodu (odpovědném za implementaci směrnice), který bude shromažďovat údaje zprávy příslušných fondů a ministerstev a na jejich základě bude připravovat pravidelné zprávy o plnění směrnice pro EK. 10

12 5. CÍLOVÁ ODVĚTVÍ NAPLŇOVÁNÍ ČL. 7 SMĚRNICE Struktura konečné spotřeby energie ČR determinuje zásadní oblasti, kam bude zacíleno naplňování směrnice. Jedná se v prvé řadě o sektor průmyslu, dále domácností a služeb. Sektor zemědělství zastává v plnění směrnice jen okrajovou roli. Opatření v dopravě budou zvažována až pro druhé období od roku 2018 v případě nedostatečného potenciálu úspor energie v hlavních sektorech. Tab. 5: Struktura konečné spotřeby energie v České republice dle sektorů v roce 2011 Sektor Roční konečná spotřeba energie Průmysl 325,2 PJ Domácnosti 246,4 PJ Služby 126,5 PJ Doprava 248,9 PJ Zemědělství 23,1 PJ CELKEM 1047,6 PJ Alternativní schéma bude směřovat podporu do sektorů: Průmyslu: o zvyšování energetické účinnosti technologií o snižování energetické náročnosti budov Služeb: o snižování energetické náročnosti budov o zvyšování energetické účinnosti technologií o úspory ve venkovním osvětlení Domácností: o snižování energetické náročnosti budov 11

13 Predikce cíle úspor pro jednotlivé sektory jsou navrženy s ohledem na potenciál úspor v daném sektoru, ale také vzhledem k nákladově efektivnímu přístupu plnění směrnice. Z toho vyplývá zaměření na podnikatelský sektor, především průmysl a také služby. Rozdělení nepovažujeme za závazné, ale za rámcové. Plnění cíle bude každoročně vyhodnocováno a predikce bude aktualizována. Tab. 6: Predikce podílu sektorů na plnění cíle Sektor Podíl úspor Cíl úspor Celkem 100 % 47,84 PJ Domácnosti 29 % 14,0 PJ Služby 27 % 13,0 PJ Průmysl 44 % 21,0 PJ 12

14 6. ZPŮSOBILÁ OPATŘENÍ A) Cíle Kategorie způsobilých opatření jsou definovaná nepřímo, tedy ne úplným výčtem konkrétních opatření, ale skrze tři základní parametry popsané v odstavci B). Účelem takto obecného vymezení je dosažení: maximálního využití potenciálu úspor co nejmenšího omezení z pohledu technologií a sektorů motivace subjektů dosahovat co nejvíce úspor transparentního a snadného počítání a vykazování úspor transparentní podpory daných opatření plného souladu se směrnicí B) Tři základní parametry K zajištění daných kritérií jsou navrženy následující parametry: 1. Tři druhy podpory a. Nástroje finančního inženýrství b. Investiční dotace c. Neinvestiční dotace (analýza vhodnosti využití metody EPC, energetický management, osvěta: poradenská střediska, semináře, publikace) 2. Tři způsoby určování adicionality a významnosti a. Motivace k max. úspoře/ dosažení minimální stanovené úspory energie b. Nejlepší dostupná technologie c. Návratnost delší než 10 (5) let 3. Každý prováděcí veřejný orgán či pověřená strana má vždy jasně definované pole působnosti (sektor, příjemce podpory a způsob podpory) 13

15 C) Systematizace principů Aby se úsporné opatření mohlo počítat pro účely plnění směrnice: musí být uskutečněno prokazatelně v důsledku státní politiky/podpory nesmí se jednat o opatření, které je běžné na současném trhu (obecně akceptovaná návratnost investice) nesmí se jednat o opatření/technologii vyžadovanou jinou evropskou legislativou (např. náhrada starých žárovek, apod.) Proto je třeba stanovit kritéria adicionality, jejichž splnění bude kvalifikovat investici pro státní podporu a tím pro vykázání v rámci plnění směrnice. Ke každému kritériu adicionality by pak měl být přiřazen způsob podpory. Návrh systematizace adicionality a typu podpory pro české alternativní schéma je následující: Tab. 7: Adicionalita Adicionalita Druh podpory Možná flexibilita Motivace k maximální úspoře/ minimální objem úspor energie Nejlepší dostupná technologie (BAT) Návratnost delší než 10 (5) let Nástroj finančního inženýrství Investiční dotace Investiční dotace Čím vyšší úspora, tím vyšší sleva, např. každých 10 % úspory = 1 % slevy na úroku. / Variabilita nastavení minimální požadované úspory - - Aby bylo vyhověno požadavku směrnice zamezit dvojitému započítání úspor ze stejného opatření, bude implementace alternativního schématu jednotlivých intervencí nastavena tak, aby byly naplněny principy synergie a komplementarity. Tzn., že intervence jednotlivých subjektů budou koordinovány a nebudou si konkurovat, naopak se budou doplňovat. Systém tak bude nejen transparentní, ale také komfortnější pro žadatele. Každý žadatel o podporu bude moci žádat pouze u jednoho prováděcího veřejného orgánu či pověřené strany. Výběr orgánu či strany a typu podpory bude záležet na právní subjektivitě žadatele a na výhodnosti podpory pro zamýšlené opatření. 14

16 Tab. 8: Rozdělení cíle mezi orgány veřejné správy či pověřené strany v ČR Orgán veřejné správy Zprostředkující subjekt Sektor Adicionalita Druh podpory Predikovaný podíl na cíli úspor MPO Českomoravs ká záruční a rozvojová banka Holdingový fond Agentura Czechinvest Průmysl Služby Motivace k maximální úspoře/ dosažení minimální stanovené úspory energie Návratnost > 5 let Nástroje finančního inženýrství Investiční dotace Neinvestiční dotace 60% BAT MŽP Státní fond životního prostředí Domácnosti Služby Motivace k maximální úspoře/ dosažení minimální stanovené úspory energie Investiční dotace 29% MMR Státní fond rozvoje bydlení Centrum pro regionální rozvoj Domácnosti Motivace k maximální úspoře/dosažení minimální stanovené úspory energie Návratnost > 10 let BAT Nástroje finančního inženýrství Investiční dotace 11% Smyslem daného rozdělení je zajištění jednoduchosti a maximální možné flexibility. V oblasti podnikatelského sektoru se předpokládá především využití nástrojů finančního inženýrství a přechodně či doplňkově investiční dotace. V oblasti veřejného sektoru se nadále počítá s investičními dotacemi, které však budou, tam kde to je možné, doplňovány využitím metody EPC pro maximalizaci dosažených úspor a pro vysokou validitu vykazování úspor energie. Oblast bydlení je rozdělena na část, kde budou využívány finanční nástroje a investiční dotace. Rozdělení plnění cíle mezi jednotlivé veřejné orgány je navrženo s ohledem na sektor, ve kterém daný veřejný orgán (resort) intervenuje a navazuje na predikce podílů uvedené v tabulce č. 6. MPO intervenuje v podnikatelském sektoru, který zahrnuje průmysl a komerční služby. MŽP v sektoru 15

17 bydlení a veřejných služeb. MMR v oblasti domácností - bydlení. Plnění cíle mezi resorty je rozděleno na základě nákladové efektivnosti dosahování úspor energie, potenciálu úspor v jednotlivých sektorech a také dle známých předběžných finančních alokací jednotlivých resortů na finanční nástroje. D) Způsoby určování adicionality a významnosti a) Motivace k max. úspoře / dosažení min. stanovené úspory energie Kvalifikační kritéria Vzhledem k navrhovanému způsobu podpory (čím více úspor, tím vyšší míra podpory) mohou být podporována jakákoliv úsporná opatření. Stačí o podporu požádat a úsporu prokázat auditem certifikovaného energetického auditora. V případě velké ambicióznosti tohoto přístupu lze stanovit min. požadovanou úsporu (např. 20 %), pro kterou by bylo možno o podporu žádat. Určování výše úspory Výše úspory bude počítána ex-ante kvalifikovaných energetickým auditorem. Určování výše dotace Určení výše dotace bude stanoveno na základě podkladů v současné době podporovaných projektů a citlivosti trhu. Základní výše veřejné intervence bude odpovídat minimální povinné úrovně dosažené úspory energie, pokud bude dosaženo vyšší míry dosažené úspory energie, získá žadatel bonus. b) Nejlepší dostupná technologie (BAT) Kvalifikační kritéria Příslušné prováděcí veřejné orgány či pověřené strany zpracují seznamy standardních úsporných opatření v daném sektoru a k nim vhodné technologie a specifikují parametry nejlepších dostupných technologií. Jako nejlepší dostupné technologie jsou zvažovány: Obecné kategorie technologií s prokazatelně vyšší energetickou účinností než technologie dosud používané (např. technologie LED, mikro-kogenerační jednotky apod.) Již zavedené technologie, ovšem s nadstandartními parametry (např. kondenzační plynové kotle, tepelná čerpadla s vysokým topným faktorem apod.) 16

18 Určování výše úspory Výše úspory lze v této kategorii určit porovnáním energetické náročnosti pořizované nejlepší dostupné technologie: S energetickou náročností technologie, která by byla jinak pořízena (běžně dostupné parametry dnes) S energetickou náročností technologie, která je nahrazovaná, případně která je dnes nejvíce standardně využívaná (běžně dostupné parametry před lety) Výše úspory bude spočítána transparentně, s uvedením všech relevantních předpokladů, postupů výpočtu a obecně dle principů uvedených v kapitole 5 výpočet úspor. Určování výše podpory Výše dotace bude stanovena jednotně pro každý sektor. Obecně bude nastavena v takové výši, aby zajistila srovnatelnou návratnost investice do nejlepší dostupné technologie s investicí do dnes běžných, ale méně úsporných technologií. c) Doba návratnosti >10 (5) let Kvalifikační kritéria Na základě zkušeností z předchozích programů (např. Zelená úsporám) sestaví orgán veřejné správy či pověřená strana seznam opatření, jejichž návratnost je prokazatelně delší než 10 let (případně 5 let pro podnikatelský sektor). Smyslem je podporovat opatření s dlouhou životností, která jsou však v porovnání s ostatními finančně náročná. Určování výše úspory Výše úspory bude počítána porovnáním energetických potřeb za současné situace a za situace po realizace úsporného opatření. Vzhledem k delší návratnosti není brán v potaz scénář realizace takového opatření bez podpory státu. Určování výše dotace Výše dotace bude stanovena na základně zkušeností z předchozích programů. Obecně by měla být v takové výši, aby snížila dobu návratnosti investice na dobu obecně akceptovatelnou v daném sektoru (např. u domácností pod 10 let, u průmyslu pod 5 let apod.) 17

19 7. METODIKA VÝPOČTU ÚSPOR Výpočet úspor má být: Nízkonákladový (především relativně k výši investice) Transparentní snadno pochopitelný Vícerozměrný obsahovat rozdíl ve spotřebě energií za rok a dobu životnosti investice, případně další údaje Použitelný pro rozhodnutí o výši dotace Směrnice nabízí čtyři základní možnosti výpočtu úspor: 1) Očekávané úspory (deemed savings) ex-ante spočítaný objem úspor pro vybraná opatření na základě předchozí zkušenosti 2) Měřené úspory (metered savings) ex-post výpočet úspor na základě porovnání stavu před a po realizací daného opatření. Vyžaduje započítávání postranních faktorů jako je počet obyvatel, změny teploty apod. 3) Poměrné úspory (scaled savings) použití technicko-inženýrských odhadů. Dle směrnice lze tento přístup použít pouze v případech, kdy je stanovení spolehlivých měřených údajů pro konkrétní zařízení obtížné nebo neúměrně drahé. Hodí se především pro průmysl. 4) Zkoumané úspory (surveyed savings) úspory vyplývající ze změn chování spotřebitelů v důsledku informačních kampaní, certifikačních programů nebo zavedení inteligentních elektroměrů. Tento přístup nelze použít u úspor v důsledku zavedení fyzických opatření. Každá z možností se hodí pro jiný typ podpůrného mechanismu, případně sektoru. ČR předpokládá, že v první fázi využije všech možností výpočtu úspor energie. 1) Očekávané úspory Počítání úspor V rámci přípravy dotačních programů budou vypracovány souhrny nejběžnějších úsporných opatření a k nim přiděleny odhady úspor založené na: Modelových výpočtech (porovnání energetické náročnosti technologií nových a dnes běžně používaných) Zkušenostech z předchozích programů, například programu Zelená úsporám 18

20 Vykazování úspor Vykazování úspor bude nastaveno ex-ante, bez potřeby energetických auditů či projektů. Úspory jsou vykazovány v on-line dotazníku a dokládány fakturami za pořízené technologie, práce, energie za minulá období apod. (pozn.: v případě podpory v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 a programu Nová zelená úsporám u rodinných domů je nastaveno, že se přikládá energetický audit už při podání žádosti). Kontrola Kontroly správnosti dokumentace realizují prováděcí veřejné orgány u všech realizovaných projektů s tím, že fyzická kontrola na místě je prováděna u významného souboru podpořených projektů. 2) Měřené úspory Měřené úspory budou požadovány především: u sektorů, u kterých lze úspory měřit robustním způsobem za relativně nízkých nákladů vzhledem k celkové investici. u projektů, u kterých bude použit mechanismus EPC, kde měření úspor je nezbytnou součástí smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem opatření. Počítání úspor Úspory budou počítány vždy proti scénáři trvání současného stavu, samotné nastavení podpory motivující k maximální úspoře je chápáno jako dostatečný prvek adicionality. Základním kritériem bude okamžité snížení spotřeby, měřené po dobu jednoho roku, které bude muset být auditorem přepočítáno dle standardních statistických metod (s ohledem na pracovní dny, změnu poptávky, vlivy počasí, využití objektu apod.). Pomocí zde mohou být metody využívané v sektoru EPC. Výše úspory bude vždy počítána ex-post kvalifikovaným energetickým auditorem. Kvantifikování úspory může probíhat: jednou za rok (např. u EPC) po uplynutí předem stanovené doby (např. 5 let) po splacení celého úvěru nebo ukončení životnosti projektu Vykazování úspor Vykazování bude probíhat ex-post, po doložení dosažené úspory formou energetického auditu a jejím uznání pro účely udělení podpory. 19

21 Kontrola Kontroly správnosti dokumentace probíhají ve všech případech v centrále a posléze namátkově na místě. 3) Poměrné úspory Technicko-inženýrské odhady lze dle směrnice použít pouze v případech, kdy je stanovení spolehlivých měřených údajů pro konkrétní zařízení obtížné nebo neúměrně drahé. Metoda vyžaduje nastavení kritérií (benchmarků) a metodologií k výpočtu úspor a je u ní vždy třeba služby energetického auditora. Hodí se především pro průmysl, částečně také pro jiné komplexní celky a opatření. 4) Zkoumané úspory Zkoumané úspory budou použity u neinvestiční podpory zaměřené na informační kampaně. Metodika bude přiložena při vykazování jednotlivých akcí. 20

22 8. ŽIVOTNÍ CYKLUS OPATŘENÍ Cílem ČR je zajistit nediskriminační podporu pro co nejširší pole úsporných opatření. Nejvhodnější je tak použít metodu Discount s takovým faktorem, který zajistí, že celkový objem úspor zůstane podobný jako při použití jednoduché metody. Postup při hledání optimálního diskontního faktoru byl následující: 1. Rozvržení ročního cíle úspor mezi opatření s různou (minimální) délkou životnosti rozvržení odpovídá potenciálu úspor v jednotlivých sektorech 2. Ověření, že objem úspor v letech odpovídá celkovému cíli úspor dle směrnice, případně přizpůsobení objemu úspor celkovému cíli dle směrnice 3. Hledání diskontního faktoru, který zajistí stejný či obdobný objem úspor bez nutnosti realizovat je v prvních letech po zavedení alternativního schématu Tab. 9: Straightforward metoda výpočtu životního cyklu opatření Životnost Celkem Poměr/rok 0,72 1,8 1,8 1,8 1,08 7,2 PJ Rok opatření Dopad opatření do plnění celkového cíle [PJ] , ,6 12,6 7,56 43,92 PJ , ,8 10,8 6,48 39,24 PJ , ,4 34,56 PJ ,16 7,2 7,2 7,2 4,32 28,08 PJ ,16 5,4 5,4 5,4 3,24 21,6 PJ ,44 3,6 3,6 3,6 2,16 14,4 PJ ,72 1,8 1,8 1,8 1,08 7,2 PJ Celkem PJ 21

23 U Straightforward metody mají logicky největší dopad na plnění cíle první roky. Je tak nejvýhodnější směřovat co nejvíce dotací do prvních let schématu. Pro ČR se však jeví výhodnější jiná metoda, u které bude dopad do plnění cíle rovnoměrný v každém roce. Takovou metodou je metoda Discount. U metody Discount budoucích úspor je dopad do plnění cíle snižován o faktor každý rok až do konce životnosti opatření (i pokud životnost opatření přesahuje poslední rok platnosti směrnice rok 2020). Pro opatření s úsporou 1 GJ/rok, s životností 3 roky a diskontním faktorem 10 % je tak počítán dopad do plnění cíle jako: 1 + 1*0,9 + 1*0,9*0,9 = 2,71 GJ. Tento dopad je (na rozdíl od Straightforward metody) rovnocenný pro opatření uskutečněná v roce 2014 i v roce Je však nutné najít takový diskontní faktor, který dá při daném rozvržení opatření (kategorizace dle min. životnosti) stejný objem úspor. Pro dosažení celkového objemu úspor 191,36 PJ při zde navrženém rozvržení úspor (poměr/rok) je optimální diskontní faktor 21,5 %. Zásluhou jednotného faktoru je pak dopad do plnění celkového cíle každý rok stejný. Tab. 10: Diskontní metoda výpočtu životního cyklu opatření Životnost Celkem Poměr/rok 0,72 1,8 1,8 1,8 1,08 7,2 PJ Rok opatření Dopad opatření do plnění celkového cíle [PJ] ,89 6,17 7,30 8,31 5,44 28,11 PJ ,89 6,17 7,30 8,31 5,44 28,11 PJ ,89 6,17 7,30 8,31 5,44 28,11 PJ ,89 6,17 7,30 8,31 5,44 28,11 PJ ,89 6,17 7,30 8,31 5,44 28,11 PJ ,89 6,17 7,30 8,31 5,44 28,11 PJ ,89 6,17 7,30 8,31 5,44 28,11 PJ Celkem , 7 PJ 22

24 9. SYSTÉM KONTROLY, VČETNĚ NEZÁVISLÉHO OVĚŘENÍ STATISTICKY VÝZNAMNÉ ČÁSTI OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Všechny prováděcí veřejné orgány v České republice provádějí následnou kontrolu administrativní a fyzickou. Fyzická kontrola je prováděna na statisticky významném vzorku realizovaných projektů. Následný dozor nad kvalitou prováděné administrace zajišťuje v České republice Nejvyšší kontrolní úřad. 10. PŘÍSTUP PŘIJATÝ ZA ÚČELEM ŘEŠENÍ KLIMATICKÝCH ROZDÍLŮ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ Klimatické podmínky jsou zohledňovány v rámci technických norem při výpočtech energetické náročnosti budovy. Nad rámec stávající praxe se nepředpokládá přijetí dalších opatření. 11. NORMY KVALITY Česká republika při podpoře přijímání opatření v zájmu energetické účinnosti zajistí zachování norem kvality pro výrobky, služby a zavádění opatření. Česká republika je připravena implementovat normy kvality, kterými v současné době nedisponuje tak, aby plně umožnila plnit cíle v oblasti energetické účinnosti. 12. PROTOKOLY PRO SLEDOVÁNÍ, OVĚŘOVÁNÍ DOSAŽENÝCH ÚSPOR A ZPŮSOBU, JAKÝM JE ZAJIŠTĚNA JEJICH NEZÁVISLOST U POVINNÝCH, ZÚČASTNĚNÝCH NEBO POVĚŘENÝCH STRAN V rámci českého právního řádu je ukotven tzv. energetický posudek. Vzor a rozsah energetického posudku je obsažen ve vyhlášce č. 480/2012 S., o energetickém auditu a posudku. Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. 13. PROTOKOLY O AUDITU Náležitosti energetického auditu jsou obsaženy ve vyhlášce č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a posudku. Vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. 23

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) -

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace: 1. Státního

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Energetická efektivnost zdroj energie budoucnosti Souhrn zkušeností z modelování scénářů budoucí spotřeby energie

Energetická efektivnost zdroj energie budoucnosti Souhrn zkušeností z modelování scénářů budoucí spotřeby energie Energetická efektivnost zdroj energie budoucnosti Souhrn zkušeností z modelování scénářů budoucí spotřeby energie Jaroslav Maroušek, SEVEn, Praha ENEF 2008 Obsah prezentace Popis modelu užitého pro odhad

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

Globální úvěr Zelená energie

Globální úvěr Zelená energie Globální úvěr Zelená energie Program Zaměření na úspory energií Kombinace bankovního financování s dotačními granty Vyřízení úvěru i grantu se odehrává na jednom místě Veškerá administrativa s vyřízením

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE PODSTATA METODY EPC projekty EPC nachází optimální váhu mezi investicí a úsporou nedílnou součástí jsou smluvní záruky za úspory nedosažení garantované úspory

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace PROGRAM 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: 3 578 014 760 EKO-ENERGIE 10,4 mld. Kč (cca 11,8%) VÝVOJ ALOKACE PENĚZ CÍLE

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE. Ing. Lucie Stuchlíková. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE. Ing. Lucie Stuchlíková. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE Ing. Lucie Stuchlíková PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

EPC projektů a další vývoj v České é republice

EPC projektů a další vývoj v České é republice Současné podmínky EPC projektů a další vývoj v České é republice Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha,

Více

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Příprava projektů EPC Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Senát Parlamentu ČR, Praha, 25. října 2012 Proces přípravy a

Více

Národní akční plán energetické účinnosti ČR

Národní akční plán energetické účinnosti ČR Odbor elektroenergetiky 30. října 2014 Verze 2 Národní akční plán energetické účinnosti ČR dle čl. 24 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Martina Petržilková, kontakt: tel.: 222 871

Více

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití zdrojů

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program EFEKT Dotační program Ministerstav průmyslu a obchodu roční periodikum Podporuje energetické úspory

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách Možnosti úspor energe v obytných a administrativních budovách v České republice, 26. března 2008 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách PORSENNA o.p.s. 1 STRUKTURA PREZENTACE Metodika

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC?

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? EPC a EC EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? Energy Performance Contracting, v česku někdy taktéž nazývaný financování z energetických úspor, patří společně s EC (Energy Contracting) mezi

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních energetických standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D.

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Senát PČR. ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ. Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR

Senát PČR. ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ. Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR Senát PČR ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR Obsah Zelená úsporám trvání programu 1.4.2009 31.12.2014 Nová zelená úsporám 2013 příjem žádostí 12.8.2013 20.12.2013 Nová zelená

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o.

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Seminář BID, hotel Duo, Praha, 20. října 2011 1 Energetické sluţby: Zaručené úspory a metoda

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 9 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

F. Vztah k Státnímu programu podpory úspor energie a obnovitelných zdrojů

F. Vztah k Státnímu programu podpory úspor energie a obnovitelných zdrojů F. Vztah k Státnímu programu podpory úspor energie a obnovitelných zdrojů F.1. Úvodní teze Záměry ČR v oblasti úspor energie a využití netradičních a obnovitelných zdrojů vyplývají mimo jiné z Dohody k

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o.

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. www. jscom m.cz Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. Od 23. ledna přijímá naše projekční kancelář nabídky na zpracování žádosti do programu Nová zelená úsporám. Projekční kancelář

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL)

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Výzkumná zpráva Czech Republic Autoři Tomáš Kukuczka Tomáš Nenička Petr Klimek CZREA 04 2007 The SOLPOOL project receives funding from

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Současný stav energetiky a průmyslu s velkou spotřebou energie v Moravskoslezském kraji a možnosti řešení zvyšování jejich energetické efektivnosti

Více

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS. Praha, 21. 6. 2011

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS. Praha, 21. 6. 2011 FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS Praha, 21. 6. 2011 VÝHODY (PŘEDPOKLADY) SUBJEKTŮ VEŘEJNÉHO SEKTORU JAKO INVESTORŮ Množství energeticky

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Energetické služby s garancí (EPC) v ČR Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Senát Parlamentu ČR, Praha, 25. října 2012

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC CHARAKTERISTIKA METODY EPC Energy Performance Contracting (EPC): smlouva na poskytování konkrétních služeb souvisejících se spotřebou

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Možnosti snížení energetické náročnosti a vhodné OZE pro ZK. Brumov-Bylnice 24. září 2013

Možnosti snížení energetické náročnosti a vhodné OZE pro ZK. Brumov-Bylnice 24. září 2013 Možnosti snížení energetické náročnosti a vhodné OZE pro ZK Brumov-Bylnice 24. září 2013 Územní energetická koncepce Zlínského kraje Požadavek max. energetická soběstačnost Implementace směrnice EP a R

Více