PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. Sníţení energetické náročnosti výroby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. Sníţení energetické náročnosti výroby"

Transkript

1 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR k projektu: Sníţení energetické náročnosti výroby Název programu: Název žadatele: Zpracovatel: Eko-energie Dotace - Výzva II Ladislav Zíma PPServis, s.r.o. Datum zpracování: duben květen 2009 Počet stran: 30 1

2 Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE O PODPORU OBCHODNÍ JMÉNO, SÍDLO, IČ/DIČ, OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ŽADATELE KONTAKTNÍ OSOBA ZPRACOVATEL STUDIE PROVEDITELNOSTI POPIS PROJEKTU STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PŘEDKLADATELE PROJEKTU Hlavní předmět podnikání, předmět podnikání, na který je zaměřen projekt Stručná historie a současnost Vlastnictví certifikátů a osvědčení firmy žadatele i zaměstnanců žadatele (ISO, TS, VDA,GLP/GMP apod.) DOPOSUD REALIZOVANÉ PROJEKTY PLÁNOVANÉ PROJEKTY UDRŽITELNOST PROJEKTU SHRNUTÍ ZA KAPITOLU PODROBNÝ POPIS PROJEKTU CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PODMÍNKAMI PROGRAMU Specifikace předmětu projektu Stručný popis podstaty projektu a jeho etap obsahuje komplexní popis hlavních charakteristik projektu a jeho etap Popis cílů, kterých má být dosaženo. Splnění závazného ukazatele, vliv projektu na monitorovací ukazatele, další výstupy LIDSKÉ ZDROJE PRO ZABEZPEČENÍ REALIZACE PROJEKTU (ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ OBDOBNÝCH PROJEKTŮ V HORIZONTU 10 LET) SHRNUTÍ ZA KAPITOLU (MAXIMÁLNĚ 1000 ZNAKŮ) TECHNICKÁ SPECIFIKACE PROJEKTU PODROBNÁ SPECIFIKACE PARAMETRŮ POŘIZOVANÉ TECHNOLOGIE, POROVNÁNÍ SE STÁVAJÍCÍM (VÝCHOZÍM) STAVEM DOPAD PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POPIS VEŠKERÝCH KLADNÝCH I NEGATIVNÍCH VLIVŮ, KTERÉ PLYNOU Z REALIZACE PROJEKTU V JEHO JEDNOTLIVÝCH ETAPÁCH SHRNUTÍ ZA KAPITOLU ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE NÁKLADY A VÝNOSY SPOJENÉ S PROJEKTEM ZDROJE FINANCÍ ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU (OBĚŽNÝ MAJETEK) FINANČNÍ PLÁN A ANALÝZA PROJEKTU HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU ŘÍZENÍ RIZIK (CITLIVOSTNÍ ANALÝZA) ZÁVĚR

3 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, Sídlo, IČ/DIČ, Osoba oprávněná jednat jménem žadatele Jméno a příjmení: Právní forma: Ladislav Zíma Fyz.os.podnik.dle ŢZnezap.v OR IČ: DIČ: CZ Rodné číslo: Datum narození: Způsob jednání za společnost: podnikající fyzická osoba 1.2 Kontaktní osoba Jméno: Ladislav Zíma Mobil: Zpracovatel studie proveditelnosti PPServis, s.r.o. Pod Kotlářkou Praha 9 IČ: Popis projektu (uveden v registrační ţádosti doplněn o soulad projektu s cíli programu Ekoenergie) V současné době majitel realizuje investiční záměr na zdvojnásobení a modernizaci výrobní kapacity kuchyně, neboť poptávka významně převyšuje současné moţnosti. Je 3

4 tedy vhodné v tomto okamţiku realizovat i tento projekt, jehož účelem je snížení energetické náročnosti výroby kombinací následujících opatření: 1. Vyuţitím druhotných zdrojů energie vyuţití odpadního tepla z vypouštěných splaškových vod jako doplněk předehřátí TUV pro další účely vyuţití, vyuţití tepel. energie z provozu chladících boxů (tep. čerpadlo vzduch-voda) pro temperování stávajících provozů, vyuţití odpadního tepla z klimatizace výrobního provozu rekuperací, pro vytápění restaurantu, kompletní dodatečné zateplení stávající fasády a střešního pláště stávajícího objektu. 2. Instalace solárních kolektorů pro předehřátí TUV pro výrobu umoţní sníţení energetické náročnosti u velkokuchyňských strojů a zařízení (niţší spotřeba elektrické energie pro doohřev vody v myčkách, pračkách a vlastní technologické spotřebě. Tento projekt je v naprostém souladu s cíli programu Eko-energie. PRIORITNÍ OSA 3: EFEKTIVNÍ ENERGIE Specifický cíl prioritní osy: Zvýšit účinnost uţití energií v průmyslu a vyuţití obnovitelných, případně i druhotných zdrojů energie (vyjma podpory spaloven). Oblast podpory 3.1: Úspory energie a obnovitelné zdroje energie Operační cíl: Sniţovat energetickou náročnost českého průmyslu a procesů spojených s výrobou, přeměnou a uţitím energie. Cíl výzvy: Tato výzva do programu EKO-ENERGIE naplňuje cíl stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti sniţování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů. 4

5 Projekt bude realizován v rámci dvou etap. 1.5 Stručná charakteristika předkladatele projektu Hlavní předmět podnikání, předmět podnikání, na který je zaměřen projekt Hlavní předmět podnikání a zároveň řešení projektu (dle CZ-NACE): Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Stručná historie a současnost Ţadatel v rámci malé privatizace v r koupil areál Karpaty, tehdy se jednalo o zařízení, ve kterém byl situován bufet s restaurací a kuchyní a samoobsluţná prodejna potravin. Po dostavbě nákupního centra Carrefour na Borských polích samoobsluha zkrachovala. Pan Zíma v průběhu let přestavěl celý objekt do současné podoby, který poskytuje následující sluţby, které zabezpečuje 19 zaměstnanců: velkokapacitní kuchyně (kapacita více neţ jídel/den) odběratelé: cca 45 podniků a organizací restaurant + salonek (kapacita120 míst) pivnice (kapacita 65 míst) nekuřácký salonek (kapacita 25 míst) bufet (kapacita 15 míst) V průběhu let bylo panem Zrnou investováno do areálu cca 7 mil. Kč pomocí bankovních úvěrů, které jsou v současnosti všechny splaceny. Současné další aktivity: jídelna v OC Centrum Slovan, 200 jídel/den, 100 míst ubytovna Nová Hospoda, 53 lůţek 5

6 1.5.3 Vlastnictví certifikátů a osvědčení firmy žadatele i zaměstnanců žadatele (ISO, TS, VDA,GLP/GMP apod.) Ţadatel nevlastní ţádný z výše uvedených certifikátů. 1.6 Doposud realizované projekty Pan Zíma má bohaté zkušenosti s investičními projekty z oblasti gastronomie a pohostinství. Developersky realizoval následující projekty: rest. U ševce Sokolovská ul. Plzeň ,5 mil. Kč rest. Jižanka Zborovská ul. Plzeň ,2 mil. Kč rest. Korunka Borská, Plzeň ,7 mil. Kč rest. Zavářka Rybářská, Plzeň ,2 mil. Kč Tomysbar Přeštice ,0 mil. Kč rest. Šímovka Šímova, Plzeň ,1 mil. Kč 1.7 Plánované projekty Mimo projekt, který je předmětem této ţádosti, je přístavba areálu o hotelové zařízení certifikované ve *** standardu s kapacitou 24 lůţek. Odhadovaný celkový investiční náklad této akce činí 9 aţ10 mil. Kč. Zahájení prací 06/09 dokončení 06/10. Financování: kombinace vlastní (50%) a úvěrové zdroje (50%). 1.8 Udržitelnost projektu Udrţitelnost projektu z hlediska střednědobého horizontu je velmi dobře zajištěna. Současná poptávka po hotových jídlech dodávaných přímo do firem neustále stoupá a majitel díky zajištěným zakázkám, které dvojnásobně převyšují současnou kapacitu, rozhodl o investici spočívající v modernizaci výrobní kapacity kuchyně a zároveň sníţení energetické náročnosti výroby těchto jídel. Smyslem snahy sniţování spotřeby energií je vysoká energetická náročnost velkokuchyňských zařízení. Ve střednědobém horizontu tzn. 3 let bude pokračovat postupné nahrazení veškerých starších zařízení s vysokou spotřebou energie. 6

7 1.9 Shrnutí za kapitolu Žadatel: Jméno a příjmení: Právní forma: Ladislav Zíma Fyz.os.podnik.dle ŢZnezap.v OR IČ: V současné době majitel realizuje investiční záměr na zdvojnásobení a modernizaci výrobní kapacity kuchyně, neboť poptávka významně převyšuje současné moţnosti. Disponuje bohatými zkušenostmi. Realizovaná opatření: - zateplení objektu, - rekonstrukce ÚT a přípravy TUV, - vyuţití obnovitelných zdrojů energie, - instalace tepelných čerpadel. 2 Podrobný popis projektu 2.1 Charakteristika projektu a jeho soulad s podmínkami programu Specifikace předmětu projektu Hlavním přínosem tohoto projektu je zvýšení konkurenceschopnosti ţadatele právě sníţením energetické náročnosti výroby na 1 jídlo a tím i výrobních nákladů. Provoz velkokuchyně produkuje velké mnoţství odpadního tepla například: - teplá voda při mytí nádobí (myčky, pračky, ruční mytí), - teplý vzduch z mrazících boxů a ledniček, - teplý vzduch z kuchyňských ploten. 7

8 Vzhledem k tomu, ţe v tomto typu provozu je moţné vhodnými opatřeními vyuţívat tuto odpadní energii a znovu ji pouţít, bylo rozhodnuto o realizaci tohoto projektu, jehoţ základem jsou tato opatření: 1. Vyuţití druhotných zdrojů energie - vyuţití odpadního tepla z vypouštěných splaškových vod, - vyuţití tepel. energie z provozu chladících boxů (tep. čerpadlo vzduch-voda), - vyuţití odpadního tepla z klimatizace výrobního provozu rekuperací, - kompletní dodatečné zateplení stávající fasády a střešního pláště stávajícího objektu. 2. Instalace solárních kolektorů pro předehřátí TUV pro výrobu umoţní sníţení energetické náročnosti u velkokuchyňských strojů a zařízení (niţší spotřeba elektrické energie pro doohřev vody v myčkách, pračkách a vlastní technologické spotřebě. Tato opatření jsou významná i pro region, protoţe sníţením spotřeby energií dojde ke zlepšení ţivotního prostředí Stručný popis podstaty projektu a jeho etap obsahuje komplexní popis hlavních charakteristik projektu a jeho etap. Projekt bude obsahovat 2 etapy. V rámci 1. etapy bude provedena v přípravné fázi nejprve prováděcí dokumentace, výběrová řízení na dodavatele zateplení obálky stávajícího objektu a instalaci všech technologií. Následně proběhnou stavební práce zateplení obálky. Ve 2. etapě se zrealizují dodávky technologií včetně zkušebního provozu a všech nutných revizních zpráv. V poslední fázi dojde k uvedení celého systému do plného provozu. Podrobné charakteristiky projektu jsou uvedeny v kapitole

9 2.1.3 Popis cílů, kterých má být dosaženo. Splnění závazného ukazatele, vliv projektu na monitorovací ukazatele, další výstupy. Tento projekt se skládá ze tří dílčích cílů opatření, které povedou k celkové sníţení energetické náročnosti výroby: 1) Zateplení stávajícího stavu obálky stávajícího objektu na úroveň vyhovující poţadavku normy. Tzn. zateplení obvodových stěn objektu kontaktním tepelným izolantem tl. 120 mm (např. Fasrock L λ= 0,039 W/Km), dále stávajících nevyhovujících výplní otvorů (okna za nová s izolačním dvojsklem o celkové hodnotě U=1,2 W/m2K, dveře za nová plastová popř. Euro s celkovou hodnotou U=1,7 W/m2K) a střechy tepelným izolantem min. tl.180mm ( např. Orsil Orstrop λ=0,039 W/Km), potom bude mít stávající objekt vyhovující hodnocení CL 0,88. 2) Rekonstrukce ÚT a přípravy TUV v areálu objektu včetně vyuţití obnovitelných zdrojů energie a instalace tepelných čerpadel. Zdroj bude tvořen kaskádou 2 ks tepelných čerpadel vzduch voda např. typ Regulus CTC Eco Air 125 jeţ jsou nedílnou součástí jednoho technologického celku, jehoţ účelem je vytápění a ohřev teplé vody (TV). Topný systém je doplněn o solární soustavu s 30-ti plochými solárními kolektory s účelem ohřevu TUV pro celý objekt a podpory vytápění v období s příznivým slunečním svitem. Tepelná čerpadla a solární systém jsou napojeny do dvou paralelně zapojených akumulačních nádrţí např. typ 2 x HSK 1500 o celkovém objemu 3000l. 3) Realizační projekt včetně doplnění otopné plochy velkoplošnými radiátory včetně TRV. Tato výše zmíněná opatření povedou k celkové úspoře 229,64 GJ/rok, což je také závazný ukazatel tohoto projektu. Projekt bude mít samozřejmě i pozitivní environmentální efekt v podobě sníţení CO2 o 39,86 t/r. Tato hodnota bude sledována jako jeden z monitorovacích ukazatelů. 9

10 2.2 Lidské zdroje pro zabezpečení realizace projektu (znalosti a zkušenosti s realizací obdobných projektů v horizontu 10 let) Na přípravě projektu a realizační fázi se podílí: Ing. Václav Aubrecht stavební inženýr - Praxe v oboru 30 let. - Spolupodílel se na celkovém řešení, projektoval a vytvořil rozpočet na zateplení obálky objektu. - V přípravné fázi bude zodpovědný za prováděcí dokumentaci a výběrová řízení na dodavatele. - V realizační fázi bude vykonávat funkci manaţera projektu a zároveň stavebního dozoru. Ing. Vít Chmelař technik, konzultant - Zaměstnanec firmy Regulus, s.r.o. specializující se na tepelnou techniku a instalaci ekologických forem vytápění. Realizoval jiţ desítky obdobných projektů. - Spolupodílel se na celkovém řešení vyuţití odpadního tepla. - V realizační fázi bude vykonávat funkci odborného poradce. Ladislav Zíma ekonomický manažer - Majitel firmy s mnohaletými zkušenostmi z investičních akcí viz. kapitola V přípravné fázi bude spolupracovat na výběrových řízeních dodavatelů a zodpovědný za smlouvy s dodavateli a zajištění financování. - V realizační fázi bude zodpovědný za bezproblémový tok finančních prostředků, provádění kontroly fakturace a zajišťování publicity projektu. 10

11 2.3 Shrnutí za kapitolu (maximálně 1000 znaků) Zkušený realizační tým vedený Ing. Aubrechtem zrealizuje úsporná energetická opatření vedoucí k následujícím efektům: celková úspora energie 229,64 GJ/rok, pozitivní environmentální efekt v podobě sníţení CO2 o 39,86 t/r. 3 Technická specifikace projektu 3.1 Podrobná specifikace parametrů pořizované technologie, porovnání se stávajícím (výchozím) stavem 1) Zateplení obvodového pláště stávajícího objektu Na základě výpočtu tepelných ztrát stávajícího objektu, dle platné normy ČSN :2007, viz. příloha č.1 EA, jsou na objektech navrţeny následující úsporná opatření: Stavební úpravy na zateplení obálky budovy: Tzn. zateplení obvodových stěn objektu kontaktním tepelným izolantem tl. 120 mm (např. Fasrock L λ= 0,039 W/Km), dále stávajících nevyhovujících výplní otvorů ( okna za nová s izolačním dvojsklem o celkové hodnotě U=1,2 W/m2K, dveře za nová plastová popř. Euro s celkovou hodnotou U=1,7 W/m2K) a střechy tepelným izolantem min. tl.180mm ( např. Orsil Orstrop λ= 0,039 W/Km), potom bude mít stávající objekt vyhovující hodnocení CL 0,88. Úspora energie na vytápění Ev= 72,82 GJ/rok (19607,- Kč/rok) oproti stávajícímu stavu (vypočtená hodnota Ev teoretická = 373,64 GJ/rok). Výplně otvorů okna OZ1,2,3,6-celkem A= 19,3 m2. Celkem investice : 19,3 x 6000,-Kč/m2= ,-Kč. Výplně otvorů dveře DO1-5- celkem A= 15,2 m2. Celkem investice : 15,2 x 10000Kč/m2= ,-Kč. Zateplení fasády obvodového zdiva SO 1 kontaktním zateplovacím systémem celkem A=403,7m2. Celkem investice : 403,7 x 1380,-Kč/m2 = ,-Kč. 11

12 Zateplení střechy STR1 tepelným izolantem celkem A=636,8 m2. Celkem investice : 636,8 x 380,-Kč/m2 = ,-Kč. Realizační projektová dokumentace stavebních úprav včetně nového průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 148/2007Sb., celkem = ,- Kč. Předpokládané investiční náklady celkem: - Zateplení obvodového pláště = ,-Kč Předpokládané úspory: - snížení spotřeby tepla vlivem zateplení obálky = 72,82 GJ/rok 2) Rekonstrukce ÚT a přípravy TUV v areálu objektu včetně využití obnovitelných zdrojů energie a instalace tepelných čerpadel Rekonstrukce ležatých rozvodů, stoupaček a přípojek otopných těles ÚT (otopná tělesa lze zachovat, pouze zkontrolovat jejich zanesení příp. zajistit vyčištění včetně osazení nových TRV) včetně nové směšovací stanice v návaznosti na rozdělení topného systému na více otopných samostatně regulovatelných topných větví dle orientace na světové strany ( S/J) popř. dle jednotlivých provozních celků (vzduchotechnika, kuchyně, bufet, salonek, TUV, chodby aj.) programovatelné směšovací stanice s ekvitermní popř. i zónovou regulací.realizační projekt stanoví novou reálnou potřebu tepla objektu (s ohledem na jeho nové zateplení a úpravy cca 41 kw), nové trasy ÚT včetně nového potrubního materiálu (Cu, Pex/Al/Pex aj. s nízkým povrchovým třením), jejich optimální DN a tl. izolací dle vyhl. 193/2007Sb, optimálně vedené i s novým hydraulickým výpočtem ÚT při zachování stávajících otopných těles. V návrhu bude taktéţ zachován nástěnný kombinovaný kotel Dakon jako záloţní popř. špičkovací zdroj tepla a TUV. Nový zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV - 2 tepelná čerpadla vzduch x voda včetně využití obnovitelných zdrojů energie- solárních termických kolektorů pro celoroční ohřev TUV a přitápění 12

13 Nový zdroj tepla je navrţen na budoucí parametry tepelných ztrát stávajícího objektu a výrobu 900 jídel/den tak, ţe zemní plyn bude dále vyuţíván v objektu pro potřeby kuchyně popř. jako záloţní resp. bivalentní zdroj tepla a TUV (ponechání stávajícího nástěnného kotle Dakon). Řešení nového zdroje je navrţeno tak, aby bylo docíleno ideálních provozních parametrů tj. nízký teplotní spád (znamená max. topný faktor TČ) a max. vyuţití solárních termických kolektorů a TČ. Dále vhodným umístěním venkovních jednotek TČ v blízkosti vyústek VZT (s přivedením vyústkového potrubí VZT k jednotce TČ popř. zřídit VZT potrubí od klimatizačních jednotek k TČ) lze realizovat částečné vyuţití odpadního tepla z větrání kuchyně a restaurace. Realizační projekt stanoví novou reálnou potřebu tepla objektu (s ohledem na jeho nové zateplení a úpravy cca 41 kw), dále bude řešit dispozici osazení TČ a solárních zařízení včetně doplnění stávající otopné plochy radiátory aj.pro zajištění nízkoteplotního spádu. Zdroj bude tvořen kaskádou 2 ks tepelných čerpadel vzduch voda např. typ Regulus CTC Eco Air 125 jeţ jsou nedílnou součástí jednoho technologického celku, jehoţ účelem je vytápění a ohřev teplé vody (TV). Topný systém je doplněn o solární soustavu s 30-ti plochými solárními kolektory s účelem ohřevu TUV pro celý objekt a podpory vytápění v období s příznivým slunečním svitem. Tepelná čerpadla a solární systém budou napojeny do dvou paralelně zapojených akumulačních nádrţí např. typ 2 x HSK 1500 o celkovém objemu 3000l. V těchto akumulačních nádrţích je nahřívána topná voda tepelnými čerpadly dle ekvitermní křivky a průtokem předehřívána TUV. Do těchto akumulačních nádrţí je rovněţ zapojen solární systém s 30-ti plochými slunečními kolektory např. Regulus KPS 11. Solární systém slouţí pro předehřev topné vody, která je vyuţívána pro předehřev či ohřev TUV (dle aktuální teploty) a podporu vytápění. TUV je dohřívána tepelnými čerpadly v zásobníku např. typ RBC 1000HP o objemu 1000l na poţadovanou teplotu. Předpokládané investiční náklady: Realizační projektová dokumentace rekonstrukce ÚT včetně projektu elektro a MaR cca 65000,- Kč. Doplnění otopné plochy velkoplošnými radiátory včetně TRV cca ,- Kč. 13

14 Solární soustava na předehřev TUV a přitápění 30x plochý kolektor umístěný na J stranu nové střechy se sklonem instalace min. 40 např. Regulus KPS 11, celková plocha 74,7 m2, plocha absorbéru 67,8 m2. Dále budou v celém systému 2x akumulační zásobník, kaţdý o objemu 1500l např. Regulus HSK 1500 s průtočným předehřevem TUV, do kterých budou zapojena tepelná čerpadla a solární systém, dohřev TUV bude tepelnými čerpadly v zásobníku TUV o velikosti 1000l např. typ Regulus RBC 1000HP, zabezpečovací a pojistné zařízení, ŘS, plnící armatury aj.. Výkon soustavy při ozáření sluneční intenzitou 1000W/m2, t1 20 C, t2 50 C = cca 45 kw. Cena kompl. solárního systému s montáţí a uvedením do provozu: ,- Kč. Předpokládané úspory: Z předpokládaného výpočtu solárního systému vychází roční zisk 40,54 MWh tj. cca 146 GJ/rok úspory primárního paliva na ÚT a ohřev TUV pro kuchyni. Z předpokládané měsíční výroby tepla solárního systému lze rozdělit úsporu na ÚT a TUV v topném období tj. měsíce v dosaţitelné výši 23,01 MWh tj. 82,84 GJ/rok. Dále úsporu mimo topné období na spotřebu TUV v kuchyni na technologické procesy a pro sociální zázemí tj. mytí, úklid, sprchování zaměstnanců atd. v dosaţitelné výši 17,52 MWh tj. 63,1 GJ/rok. Tepelná čerpadla pro vytápění a přípravu TUV např. Regulus 2x CTC EcoAir 125 (A7/W35 24 kw) cekem 48 kw (při +6 C) včetně ŘS a příslušenství. Cena kompletního systému TČ s montáţí a uvedením do provozu: ,- Kč. Předpokládané úspory: Ze stávající spotřeby ZP vychází průměrná cena cca 0,87 Kč/kWh s celkovou ztrátou účinnosti stávajících systémů ÚT cca 15% pak náklad na výrobu 1 kwh tepelné energie z plynu vychází 1,024 Kč/kWh. Při uvaţovaném průměrném topném faktoru TČ 3 a ceně za primární el. energii TČ pro podnikatele v sazbě C 56 vychází cena 0,86 aţ 1,05 Kč/kWh i při vysokém tarifu (NT 22 hod., ale pouze pro TČ). Dá se tedy konstatovat, ţe cena vyrobené tepelné energie ze ZP nebo TČ je takřka stejná. V případě vyuţití odpadního tepla z větrání objektu TČ, lze očekávat vyšší topný faktor a niţší cenu za vyrobenou kwh v teple. Toto zvýšení topného faktoru TČ ovšem nelze seriózně vyčíslit včetně konečné výše dosaţitelných úspor. Výše uvedená investice odpovídá dodávce a montáţi TČ, které mohou vyuţít odpadní teplo z větrání objektu restaurací a kuchyně. Instalace nízkoteplotních nejlépe však kondenzačních kotlů obdobného výkonu by byla výrazně niţší, nicméně neumoţní vyuţití odpadního tepla z větrání. 14

15 3.2 Dopad projektu na životní prostředí popis veškerých kladných i negativních vlivů, které plynou z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách. Hlavním environmentálním přínosem tohoto projektu je sníţení znečišťujících látek. Níţe uvedená tabulka specifikuje přesné pozitivní důsledky po realizaci projektu. neţ 80%. Výchozí stav (t/r) Stav po realizaci (t/r) Rozdíl (t/r) Tuhé látky 0,0001 0, ,00008 SO2 0, , ,00004 NOx 0, , ,00595 CO 0, ,0063 0,01988 CO2 49, , ,8587 Velmi zajímavá je hodnota sníţení CO2, která díky realizaci projektu klesne o více 3.3 Shrnutí za kapitolu Celková roční výše dosaţitelných úpor, které lze vyčíslit beznákladových a nízkonákladových opatření činí 10,88 GJ/rok spotřeby tepelné a elektrické energie tj.celkem potenciál úspor v provozních nákladech na energie = 4424 Kč/rok. Celková roční výše dosaţitelných úpor vysokonákladových opatření při zateplení obálky objektu a rekonstrukci ÚT a přípravy TUV v areálu objektu včetně vyuţití obnovitelných zdrojů energie a instalace tepelných čerpadel, které lze vyčíslit činí 218,76 GJ/rok spotřeby tepelné a elektrické energie na vytápění a ohřev TUV, celkem potenciál úspor v nákladech na energie = Kč/rok. Celkem potenciál úspor tohoto řešení = 229,64 GJ/rok. Předpokládané úspory provozních nákladů = Kč/rok. 15

16 4 Časový harmonogram projektu Přípravná fáze Realizační fáze 1. etapa 2. etapa Harmonogram projektu: Návrh celkového řešení Zpracování energetickéh auditu a žádosti o dotaci Ustanovení projektového týmu Zpracování kompletní prováděcí dokumentace Výběrová řízení na dodavatele Realizace investic - zateplení obálky Realizace investic - technologií Zkušební provoz včetně revizních zpráv Plný provoz Povinná publicita Provozní fáze Finanční analýza projektu Úvodem této finanční analýzy je nutné zmínit několik velmi důleţitých informací. Tento předkládaný projekt má za cíl realizaci opatření vedoucích k úspoře energií při výrobě jídel v provozovně velkokuchyně a je součástí komplexního řešení při rekonstrukci a rozšíření současné velkokuchyně s cílem zdvojnásobit výrobní kapacitu. V současné době je jiţ před dokončením rozšíření provozu velkokuchyně včetně vybavení novými energeticky úspornými zařízeními. Během následujících let dojde i k výměně současných původních kuchyňských zařízení za moderní a úsporné. Celý tento projekt byl vyvolán poptávkou, kterou nebyl schopen podnik uspokojit díky svým omezeným kapacitním moţnostem. Realizací energeticky úsporných opatření, která jsou předmětem tohoto projektu, dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti provozu. 16

17 5.1 Základní ekonomické ukazatele celkové investiční náklady: ,- Kč hodnocené období: 10 let NPV čistá současná hodnota IRR finanční míra výnosnosti 8,98% DN doba návratnosti 7,31 Průměrná doba odpisování investice PDOI 30, Náklady a výnosy spojené s projektem Investiční náklady projektu: Rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb: Zateplení obvodového pláště stávajícího objektu Doplnění otopné plochy včetně projektové dokumentace Solární soustava Tepelná čerpadla Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Provozní náklady a výnosy projektu: Smyslem tohoto projektu je samotná úspora energií a tím i nákladů při výrobě jídel v předpokládané kapacitě ř. VÝSLEDKY PROVOZU PROJEKTU V TIS. KČ 1 Tržby provozní (cena služby) 2 Ostatní výnosy 3 VÝNOSY PROVOZNÍ CELKEM Spotřeba materiálu 5 Spotřeba energie Náklady na opravy a údržbu Náklady na služby 8 Náklady na publicitu, přístup k informacím, atd. 9 PŘIDANÁ HODNOTA Osobní náklady (mzdy + soc.zab.) 11 Pojištění majetku, silniční daň, atd. 12 Odpisy investice (bez DPH a bez dotace) Ostatní náklady 14 NÁKLADY PROVOZNÍ CELKEM HV provozní Úroky přijaté 17 Ostatní finanční výnosy 18 VÝNOSY FINANČNÍ CELKEM Nákladové úroky 20 Leasingové náklady 21 Ostatní finanční náklady 22 NÁKLADY FINANČNÍ CELKEM HV finanční Daňová sazba 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 25 Daň z příjmu (absolutní výše) HV čistý (po odpočtu daně z příjmu)

18 5.3 Zdroje financí Celkem investice Kč Vlastní zdroje Kč Případná dotace Kč Ţadatel disponuje vlastními zdroji ve výši celého projektu včetně DPH pro profinancování celého projektu. 5.4 Zajištění dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek tohoto projektu tvoří technické zhodnocení stavby v podobě zateplení obálky objektu a zařízeních, které budou nedílnou součástí budovy: Rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb: Zateplení obvodového pláště stávajícího objektu Doplnění otopné plochy včetně projektové dokumentace Solární soustava Tepelná čerpadla Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Odepisování tohoto technického zhodnocení bude probíhat rovnoměrně po dobu 30 let. 5.5 Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) Povaha projektu samotná úspora energií si nevyţaduje ţádné zásoby, pohledávky ani závazky. Pracovní kapitál není pro tento projekt potřebný. 18

19 5.6 Finanční plán a analýza projektu Tento projekt je zaloţený na úspoře energie při výrobě jídel v provozu velkokuchyně, jejíţ kapacita byla znásobena díky vysoké poptávce. Základem výpočtů jsou plánované výkony kuchyně (počet vyrobených jídel) a úspora energie při této výrobě. Data ohledně spotřeby energií a energetické náročnosti výroby 1 jídla jsou převzaty z energetického auditu. Plánovaný výkon podniku: Výrobní kapacita - počet jídel * den měsíc rok * (22 expedičních dní / měsíc) Současné náklady na energie: Současné náklady na energie * fixní část - provozní náklady (vytápění objektu, ohřev TUV) (Kč) variabilní část (energetická náročnost na 1 vyrobené jídlo) (Kč) současný výkon kuchyně (počet prodaných jídel za rok) (Ks) celkové průměrné náklady na energie při výrobě 1 jídla *Tato data jsou převzata z EA str , ,03 19

20 a) Základní kalkulace a analýza bodu zvratu Kalkulace vychází z úspor energií, které vzniknou po realizaci tohoto projektu. Tato úspora je vyjádřena v následujících tabulkách: Náklady na energie při zachování současného stavu (dle EA*) fixní část - provozní náklady (vytápění objektu, ohřev TUV) (Kč) variabilní část (energetická náročnost na 1 vyrobené jídlo) (Kč) plánovaný výkon kuchyně (počet prodaných jídel za rok) (Ks) celkové průměrné náklady na energie při výrobě 1 jídla *Tato data jsou převzata z EA str ,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1, ,41 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,39 1,39 1,39 1,39 Náklady na energie po realizovaných úsporných opatřeních (dle EA 58%*) fixní část - provozní náklady (vytápění objektu, ohřev TUV) (Kč) variabilní část (energetická náročnost na 1 vyrobené jídlo) (Kč) plánovaný výkon kuchyně (počet prodaných jídel za rok) (Ks) celkové průměrné náklady na energie při výrobě 1 jídla *Tato data jsou převzata z EA str ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,58 0,58 0,58 20

21 Energetická úspora v Kč oproti původnímu stavu průměrná úspora energetických nákladů v Kč na jedno jídlo ,82 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 celková úspora nákladů na energie v Kč Analýza bodu zvratu vychází ze základní otázky: Kdy a při jakém mnoţství výroby bude dosaţena návratnost vloţených investic. Nebo-li, kdy a při jakém mnoţství výroby dojde k takovým úsporám za energie oproti původnímu stavu, které pokryjí investované prostředky. V tomto výpočtu nejsou zahrnuty odpisy a daně. Bod zvratu - energetické úspory ku celkové investici Celková investice do úspor energií ,00 Kč Energetická úspora na 1 jídlo v Kč 0,81 Kč Bod zvratu (počet jednotek produkce - jídel) ,50 21

22 Kč BOD ZVRATU PRODUKCE , počet jídel Celková investice do úspor energií počet vyrobených jídel 22

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko STAVBA : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F1. POZEMNÍ OBJEKTY 1. TECHNICKÁ

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci prioritní it osy 5 a možnosti kombinace s uplatněním EPC Ing. Ondřej Vrbický Vedoucí oddělení IV, odbor ochrany ovzduší a OZE, SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE a KATALOG DOBRÉ RRAXE Výstup je vytvořen v rámci projektu ENERGYREGION (pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech) zaměřujícího se na vytváření strategií a konceptů využívání obnovitelných

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie

Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie Konference průmyslových energetiků 25.-26.10.11, ŽILINA Michal Židek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Představení

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec

Více

Dotace na navrhovaná opatření

Dotace na navrhovaná opatření Dotace na navrhovaná opatření 1. Dotační programy, podporující opatření ke zlepšené tepelně - energetických vlastností obálky budov Obecně lze říci, že opatření, která řeší zlepšení energetických vlastností

Více

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle vyhl.148/2007 Sb. a vyhl.78/2013 Sb. Na prvním obrázku vidíte

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

Popis nástroje - Energetický audit

Popis nástroje - Energetický audit Popis nástroje - Energetický audit Energetický audit Název nástroje: o Energetický audit Zákonné regulace nástroje: o č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií o č. 213/2001 Sb podrobnosti a náležitosti

Více

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště Energetický management v programu komplexní regenerace panelových domů Brno - Nový Lískovec Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských částí statutárního města Brna 12 tis.

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí Ivo Slavotínek Modernizace energetického hospodářství Národního divadla 2 Budovy a zázemí Národního divadla Národní divadlo tvoří 4 nadzemní

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros. Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet referenční spotřeby energie 19.9.2014 Vladimíra Henelová vladimira.henelova@enviros.cz Obsah prezentace

Více

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín Energetický posudek str. 1 z 9 Energetický posudek Předmět energetického posudku Bytový dům Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Braník Datum 14.10.2014 Vypracovala Ing. Miluše Drmlová, PhD. Č. oprávnění

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: ZDROJE PROGRAMU ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: Dražba povolenek a využití výnosů z dražby (5) Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský

Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy Technická a ekonomická analýza Ing. Tibor Hrušovský 1 Zadání Posouzení výhodnosti instalace TČ na dva bytové domy 44 a 48 bj. Posouzení výhodnosti instalace

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Na Chmelnicích 69 a 71, Mutěnická 6 a 8 Účel budovy: Bytový dům Kód

Více

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb.

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta BASIC t» Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Zakázka: MOBILHOUSE

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační údaje IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím

Více

Možnosti využití TEPLA z BPS

Možnosti využití TEPLA z BPS Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. TERMICKÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY k ohřevu vody pro hygienu (sprchování, koupel, mytí rukou) K ČEMU k ohřevu pro technologické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

PODPORA LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ BIOMASOU Odborný seminář Vytápění biomasou

PODPORA LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ BIOMASOU Odborný seminář Vytápění biomasou PODPORA LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ BIOMASOU Odborný seminář Vytápění biomasou 13. - 14. května 2009 Luhačovice Název prednášky: Certifikace budov, energetické štítky budov a energetické audity Michal Židek VŠB-TU

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Janoušek Jan, Uchytil Josef, Kohout Vladimír, Teplárna Klatovy, (Přednáška pro Kotle a energetická zařízení 2009 ) Teplárna Klatovy připravila v roce

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162.2 m 2

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04 Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE X. POSOUZENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI VYUŽITÍ TEPLA ZE SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ Z HLEDISKA ZÁKONA O OCHRANĚ Jan Kužel odbor ochrany

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ppč. 1751/12, k.ú. Ruprechtice PSČ, místo: Liberec 14, 416 14 Typ budovy:

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví města Ostatní SBD Družba

Více

PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista

PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista PENB a dotační programy Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista Problema5ka PENB Vyhl. č. 148/2007 Sb. a od 1.4.2013 vyhl. č. 78/2013 Sb. Energe/cký šjtek obálky budovy (ČSN 73 0540:2011) Platnost PENB

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD Vypracoval: Jiří Špála Kruh: 5 Rok: 2006/07 Popis: Jedná se o rodinný domek, který se nachází v obci Krhanice, která leží 12km od Benešova u Prahy.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU PÍSMNÁ PRÁVA O NRGTICKÉM AUDITU MATŘSKÁ ŠKOLA DUBIC DUBIC 79, 4 2 DUBIC Vypracoval: PRO KO-POINT, s.r.o.; Ing. Jaromír Štancl Číslo oprávnění: 765 PRO KO POINT, s.r.o. Datum: 1/213 PRO KO-POINT s.r.o.

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více