INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA"

Transkript

1 INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA květen

2 I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R na stavební akci REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA Investiční záměr věcně a funkčně vymezuje stavbu a určuje časový průběh přípravy a realizace stavby Východní ( hlavní ) budova a Severní ( vedlejší ) budova Architektonicko stavební část Úprava dispozice Zateplení Oprava (výměna) oken a vnějších dveří Výtahy Zdravotní technika (vše vnitřní) kanalizace, vodovod, plyn Elektroinstalace Elektrický zabezpečovací systém EZS Elektrické požární signalizace EPS Samočinné hasící zařízení Vytápění, chlazení Vzduchotechnika Kotelna (tepelná čerpadla, plynové kotle) Jižní ( vedlejší ) budova Rekonstrukce na Regionální archeologický depozitář Slezského zemského muzea Opava Garáže SO-05 Přípojky Trafostanice Vrty pro tepelná čerpadla Komunikace Obslužná komunikace Parkoviště Terénní úpravy Sadové úpravy Předkládá : Zpracovatel : Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3/ Praha 1 Malá Strana IČ : Ing. arch. Naděžda Goryczková - generální ředitelka Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Korejská 12/ Ostrava Vypracoval: Ing. Tomáš Puff podpis Schválil: Doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D. ředitel ú.o.p. v Ostravě V Ostravě dne : 27. květen podpis 2

3 INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA je zpracovaný podle vyhlášky č. 11/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, účinnost od a pokynu č. R Ministerstva financí o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ze dne 11. prosince 2006 INVESTIČNÍ ZÁMĚR OBSAHUJE A B C D E F Zdůvodnění nezbytnosti výstavby a vyhodnocení její efektivnosti a návratnosti. Požadavky na urbanistické a architektonické řešení stavby, stavebně-technické řešení stavby, vlastnosti stavebních konstrukcí, tepelně-technické parametry, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany a souhrnné požadavky na plochy a prostory. Územně technické podmínky pro přípravu území včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. Majetkoprávní vztahy, doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby zejména surovinami, energiemi, vodou a pracovníky, popřípadě předpokládanou výši finančních potřeb jak na provoz, tak i na reprodukci pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu. Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému zaměstnanosti. G Vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních, ochrany zdraví při práci apod. H I J K Dokumentace současného stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů provozu (užívání) obnovované kapacity v případě rekonstrukce, modernizace a oprav. Disponibilitu navržených zdrojů financování. Vstupní údaje uvedené v příloze č. 2 vyhlášky v rozsahu stanovené správcem programu. Další doklady vyžádané správcem programu. Fotodokumentace a výkresová dokumentace současného stavu 3

4 ČÁST A Zdůvodnění nezbytnosti výstavby a vyhodnocení její efektivnosti a návratnosti. Identifikační údaje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, nová správní budova v Ostravě, Původní využití objektu: Okresní sociální a zdravotní ústav, Poslední využití objektu: Ředitelství městské nemocnice Ostrava - Fifejdy Objekt byl dne Ministerstvem kultury ČR prohlášen kulturní památkou Rejstříkové číslo v ÚSKP: Místo: Stavební úřad : Obecní úřad: Investor: Ostrava, část obce Moravská Ostrava, ulice Odboje č.o.1, PSČ , č. p. 1941, parc. č. 2619/1, 2619/5, 2619/6 a 2619/7 katastrální území Moravská Ostrava okres Ostrava město, kraj Moravskoslezský Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor výstavby Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3/ Praha 1 Malá Strana Názvy objektu používané v průběhu užívání Okresní sociální a zdravotní ústav. k byla kancelářská budova odevzdána do užívání pro sociální a zdravotní korporace krajské sídlo Gestapa Ústav národního zdraví Ostrava Městský ústav národního zdraví v Ostravě Ředitelství městské nemocnice Ostrava Fifejdy ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, od tohoto data východní (hlavní) budova nevyužita, v severní i jižní (vedlejší) budově stále ambulance Městské nemocnice Součásti stávajících staveb: Objekt bývalého ŘEDITELSTVÍ MĚSTSKÉ NEMOCNICE, č.p je tvořen třemi budovami uspořádanými v půdorysu do tvaru U: východní (hlavní) budova severní budova jižní budova 4

5 Plánované stavební objekty: SO-01 Východní (hlavní) budova Architektonicko stavební část SO Úprava dispozice SO Požárně bezpečnostní řešení Konstrukční část SO Zateplení SO zateplení střechy SO zateplení průčelí SO zateplení štítů SO zateplení podhledu 5 cm a podlahy 5 cm v 1.PP SO Oprava (výměna) oken a vnějších dveří SO Výtahy SO Zdravotní technika (vše vnitřní) kanalizace, vodovod, plyn SO Elektroinstalace SO elektroinstalace silnoproud SO elektroinstalace slaboproud (počítačová síť, telefony) SO Elektrický zabezpečovací systém EZS SO Elektrické požární signalizace EPS SO Náhradní zdroj SO Hromosvod SO Měření a regulace SO Samočinné hasící zařízení SO Vytápění, chlazení SO Vzduchotechnika SO Kotelna (tepelná čerpadla, plynové kotle) SO-02 Severní (vedlejší) budova Architektonicko stavební část SO Úprava dispozice SO Požárně bezpečnostní řešení Konstrukční část SO Zateplení SO zateplení střechy SO zateplení fasády SO zateplení štítů SO zateplení podhledu 5 cm a podlahy 5 cm v 1.PP SO Oprava (výměna) oken SO Výtahy SO Zdravotní technika (vše vnitřní) kanalizace, vodovod, plyn SO Elektroinstalace SO elektroinstalace silnoproud SO elektroinstalace slaboproud (počítačová síť, telefony) SO Elektrický zabezpečovací systém EZS SO Elektrické požární signalizace EPS SO Náhradní zdroj SO Hromosvod SO Měření a regulace SO Samočinné hasící zařízení SO Vytápění, chlazení SO Vzduchotechnika SO Kotelna (tepelná čerpadla, plynové kotle) SO-03 Jižní (vedlejší) budova SO Bourací práce SO Rekonstrukce na Regionální archeologický depozitář Slezského zemského muzea Opava 5

6 SO-04 Garáže (stávající) SO Demolice SO Nové garáže SO-05 Přípojky SO Kanalizační přípojka dešťová rekonstrukce SO Kanalizační přípojka splašková rekonstrukce SO Vodovodní přípojka rekonstrukce SO Parovodní přípojka rekonstrukce SO Plynovodní přípojka rekonstrukce SO Elektro přípojka rekonstrukce SO Přípojka VN SO Přípojka telekomunikační (telefony, internet) SO-06 Trafostanice SO-07 Vrty pro tepelná čerpadla SO-08 Komunikace SO Obslužná komunikace SO Parkoviště SO-09 Terénní úpravy SO-10 Sadové úpravy ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI AKCE Možnosti využití: Rehabilitace původního architektonického uspořádaní objektu, zapsaného jako kulturní památka r.č , která by odstranila některé nevhodné dílčí zásahy, a jeho následné využití Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm Ostrava (dále NPÚ) jako správní budovy a Slezským zemským muzeem Opava jako Regionální archeologický depozitář (dále jen SZMO). Stávající správní budovy v Ostravě, ulice Korejská, a v Opavě, Bezručovo náměstí, jsou kapacitně pro plnění úkolů NPÚ nedostačující, některé provozy jsou umístěny z důvodu nedostatku prostoru na správách objektů zpřístupněných veřejnosti Dolu Michal a SZ Hradec nad Moravicí, což je z hlediska řízení značně limitující. Depozitáře archeologických sbírek SZMO jako sbírkotvorné instituce, které by měl NPÚ předat archeologické nálezy z provedených ZAV, jsou kapacitně vyčerpány, sbírky jsou provizorně uloženy na několika místech v Moravskoslezském kraji. Dalším problémem je statické omezení konstrukcí stávajících budov, které neumožňují další rozvoj depozitářů SZMO a dokumentačních NPÚ. Úpravou jižního křídla na nízkoenergetický úložný prostor - Regionální archeologický depozitář, který by spravovalo Slezské zemské muzeum coby součást archeologické podsbírky zemského muzea, čímž by byla zajištěna dlouhodobá ochrana tohoto kulturního dědictví v intencích zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, vznikne systémové řešení při ukládání archeologických nálezů exploatovaných při záchranných archeologických výzkumech NPÚ Ostrava. Vhodné dispoziční uspořádání jižního křídla s velkými úložnými a skladovacími prostorami, s variabilními kancelářskými místnostmi, a s přednáškovými sály, v dostačující míře umožní provoz a rozvoj statutárních činností NPÚ a současně také zajistí povinnosti vyplývající ze zákona pro SZMO při ochraně archeologických nálezů. Míra zachování autenticity stavby a její urbanistické a architektonické hodnoty jsou natolik vysoké, že se jeví jako ideální možnost jejího využití pro potřeby NPÚ a SZMO. 6

7 Navrhované řešení spolupráce dvou příspěvkových organizací zřizovaných resortem kultury bude pilotním, modelovým pracovištěm pro zajištění zákonem definované péče o archeologické kulturní dědictví a vyřeší doposud komplikovaný problém předávání archeologických nálezů ze záchranných archeologických výzkumů sbírkotvorným institucím v Moravskoslezském kraji. V případě potřeby bude nově vzniklý regionální depozitář schopen částečně sanovat i potřeby střední Moravy (kraj Olomoucký). Vytvořením důstojného regionálního pracoviště NPÚ s širokou nabídkou služeb veřejnosti (vlastníci kulturních památek), státní správě i samosprávně, zahrnující evidenci a dokumentaci včetně badatelny, odbornou knihovnu, přednáškový sál a kontaktní místa pro konzultace, bude ve své podstatě znamenat výrazné zkvalitnění odborné památkové péče v Moravskoslezském kraji. Nedostačující prostory jsou zejména pro toto využití: kanceláře místnosti pro jednání se stranami odborná knihovna systemizovaná pro ostravský region a zaměřená na problematiku industriálních památek a moderní architektury, badatelské centrum zaměřené na technické památky a využívající archiv technické dokumentace (spolupráce s Národní technickou knihovnou, NKP Důl Michal, archivem a.s. Vítkovice), místnosti pro skladování dokumentace depozitář architektonických článků ze zanikajících památek Moravskoslezského kraje technické zázemí pro depozitář architektonických článků depozitář odboru archeologických výzkumů úložiště archeologických nálezů přednáškový a výstavní sál nádvoří, klidová zóna garáže (10 stání pro osobní automobily střední třídy) Prezentace autenticky dochované památky architektury počátku 30. let 20. století a dosažení jejího opětného včlenění do života města. Stručný popis objektu: Bývalé Ředitelství městské nemocnice Ostrava Fifejdy je samostatně stojící stavba se zahradními a sadovými úpravami a se zachovanými architektonickými prvky v okolí stavby, skládající se z východní (hlavní) budovy s 3 nadzemními a s 1 podzemním podlažím na ulici Odboje a ze severní budovy s 2 nadzemními a s 1 podzemním podlažím na ulici Nemocniční. Budovy jsou propojeny a tvoří půdorys písmene L. Obě budovy jsou z tmavočervených cihel, které se částečně projevují v exteriéru v kontrastu s hladkými omítkami. Stropy jsou železobetonové, stropní nosníky jsou v interiérech vestibulů všech podlaží viditelné. Na přelomu 70. a 80. let 20. století objekt doplnila další, jižní budova s 2 nadzemními podlažími na ulici Červeného kříže. Všechny budovy objektu mají ploché střechy. Tři budovy objektu společně tvoří půdorys písmene U. Stavba byla realizovaná během let 1932 a 1933 architektem Karlem Roštíkem a architektem Jaroslavem Stockar-Bernkopfem dle projektu Karla Roštíka. Stavba reprezentuje kvalitní architekturu meziválečného Československa, je to urbanistická dominanta utvářející prostor před Městskou nemocnicí v Ostravě. Výtvarné řešení v sobě obsahuje modernistickou jednoduchost s absencí dekorativních prvků: 7

8 ploché střechy s terasami a s nautickým zábradlím, otevřené světlíky schodištních prostor, oblé nároží severní budovy, čtvercová a obdélná okna, funkcionalisticky pohledově odkryté stropní nosníky ve vestibulech. Současně se zde projevuje klasicizující symetričnost a vyváženost průčelí hlavního křídla, kompozice objemů s postranními nástavbami, práce s různými materiály (kontrast světlých omítek, cihel a skla). Propojení těchto prvků pak společně vytváří jedinečnou stavbu, hodnotný příklad kancelářské budovy a doklad soutěžní spolupráce dvou oceňovaných architektů. Zmínku si zaslouží dochované úpravy okolí s architektonickými prvky (oblé obrubníky) a interiéry s celou řadou cenných autentických prvků původní vlýskové podlahy, topná tělesa (při odpojení hlavní budovy od topného systému již byly téměř všechna nefunkční), dřevěné dveře plné i prosklené s funkčním kováním, okna s funkčním kováním a s funkčním pákovým mechanismem otevírání, dále pak zábradlí schodišť, dlažby a obklady. Nevhodným stavebním zásahem bylo doplnění objektu jižní budovou. Nevhodnou přestavbou prošla i vstupní partie a vrátnice, zcela skryto zůstalo široké vstupní schodiště, značné části exponovaného cihelného zdiva byly obloženy. Částečné úpravy poznamenaly i interiéry. Zásahy jsou však reverzibilní a objekt si zaslouží rehabilitaci. Objekt byl dne Ministerstvem kultury ČR prohlášen kulturní památkou - Rejstříkové číslo v ÚSKP: Stávající stav konstrukcí: Celkový stavebně technický stav objektu je dobrý, projevují se však známky chátrání, zejména v nevyužívané východní (hlavní) budově. Provizorně je proti zatékání zabezpečena střešní krytina, ve značném rozsahu opadává vnější omítka. Nevyhovující je stav objektu z důvodu vysoké energetické náročnosti. Dle českých technických norem v současnosti platných nevyhovuje tepelný odpor střešních konstrukcí, obvodových zděných konstrukcí, tepelný odpor podhledu a podlahy v 1. PP a tepelný odpor a spárová průvzdušnost výplní otvorů, to je oken a vnějších dveří. Nevyhovující je vysoká spotřeba elektrické energie na osvětlení místností. Svítidla jsou nevyhovující z hlediska světelného výkonu. V nevyhovujícím stavu je předávací a redukční stanice pára. V nevyhovujícím stavu jsou téměř všechny radiátory v hlavní budově stav při odpojení hlavní budovy od topného systému. V nevyhovujícím stavu jsou veškeré vnitřní instalace vody, kanalizace, ústředního topení, elektřiny. Ve východní (hlavní) budově je výtah s únosností 400 kg pro 5 osob, požaduje se úprava na únosnost 630 kg. Výtah je bezbarierově přístupný z prostoru hlavního vchodu do budovy. V severní budově není výtah. Vzhledem k zamýšlenému komunikačnímu odpojení severní budovy od hlavní budovy je nutno v severní budově instalovat nový výtah. Je nutno zabezpečit bezbariérové řešení přístupu do budovy. V jižní budově není výtah. Nevyhovující je hydroizolace proti zemní vlhkosti, zdivo v 1. PP je v několika místech silně provlhlé, omítka v těchto místech je zdevastovaná. Budovy jsou zastřešeny plochými střechami. Oprava objektu byla odsouvána z důvodů nevyjasněného budoucího uživatele a správce majetku státu. VYHODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI A NÁVRATNOSTI Oprava kulturní památky, architektonicky významného objektu, rehabilitace původního architektonického uspořádání si vyžádá značně vyšší finanční náklady, než by tomu bylo u běžné stavby. Z tohoto pohledu návratnost akce nelze stanovit. 8

9 NÁVRATNOST NELZE STANOVIT U NEINVESTIC: 1 Uvedení budov nebo konstrukcí do stavu z roku 1934 památková obnova 2 Výměna technických zařízení za jiná než z roku 1934 ale shodných technických parametrů. U INVESTIC tohoto typu: Úpravy konstrukcí a zařízení k uvedení v soulad s aktuálně platnými normami hygienickými, bezpečnostními, ochrany zdraví, požárními atd. (instalace zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu, EZS, EPS) NÁVRATNOST LZE STANOVIT U INVESTIC tohoto typu: Zateplení budov nebo konstrukcí, například pěnovým polystyrénem (PPS) nebo obdobný materiál s nižší tepelnou vodivostí úspora provozních nákladů za topení varianta Optimum zateplení: střecha 250 mm PPS, průčelí a štíty 120 mm PPS (zde uvedeno jako referenční příklad, Podmínky památkové péče z připouštějí zateplení z vnějšího líce max. 60 mm), podhledy v 1. PP 50 mm, podlahy v 1. PP 50 mm investiční náklady 11,889 miliónů Kč stávající spotřeba tepelné energie GJ za 1,703 miliónů Kč / rok 351 kw navrhovaná spotřeba tepelné energie 982 GJ za 0,473 miliónů Kč / rok 97 kw úspora tepelné energie GJ za 1,230 miliónů Kč / rok při ceně tepla 482 Kč/GJ (CZT Dalkia Fifejdy) návratnost investice 13,2 roků varianta Zateplená jen střecha a suterén zateplení: střecha 500 mm PPS, průčelí a štíty 0 mm PPS, podhledy v 1. PP 50 mm, podlahy v 1. PP 50 mm investiční náklady 7,386 miliónů Kč stávající spotřeba tepelné energie GJ za 1,703 miliónů Kč / rok navrhovaná spotřeba tepelné energie GJ za 1,000 miliónů Kč / rok úspora tepelné energie GJ za 0,703 miliónů Kč / rok při ceně tepla 482 Kč/GJ (CZT Dalkia Fifejdy) návratnost investice 14,3 roků Srovnání variant: varianta zateplení roční energetická potřeba provozní náklady za rok roční energetická potřeba provozní náklady za rok GJ v tis. Kč GJ v tis. Kč Optimum 3 534, ,00 982,00 473,00 Zateplená jen střecha a suterén 3 534, , , ,00 Nezateplená budova 3 534, , , ,00 Poznámka: cena tepla 482,- Kč/GJ 9

10 ČÁST B Požadavky na urbanistické a architektonické řešení stavby, stavebně-technické řešení stavby, vlastnosti stavebních konstrukcí, tepelně-technické parametry, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany a souhrnné požadavky na plochy a prostory. POŽADAVKY NA URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY Požadavky, které určují postup a rozsah prací, jsou obsaženy v dokumentech (viz část K). Projektové přípravě bude předcházet stavebně historický průzkum. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY Je nutné provést opravu, rekonstrukci nebo památkovou obnovu těchto konstrukcí: Východní (hlavní) budova a Severní (vedlejší) budova Architektonicko stavební část Úprava dispozice a Požárně bezpečnostní řešení: úprava dispozice má odstranit novodobé úpravy dispozice a vrátit dispozici do podoby z třicátých let 20. století Konstrukční část Zateplení zateplení střechy zateplení průčelí zateplení štítů zateplení podhledu a podlahy v 1. PP: zateplení budovy musí respektovat požadavek památkové péče na zateplovací systém o síle desky max. 60 mm z důvodu zachování výtvarného řešení fasád. Při tom musí být konstrukce budovy zateplena tak, aby splňovala současné podmínky pro ekonomický provoz objektu. Oprava ( výměna oken a vnějších dveří: v rámci projekčních prací bude proveden průzkum stavu výplní otvoru. Podle výsledku průzkumu bude rozhodnuto o dalším postupu, prioritně o opravě stávajících výplní nebo v případě jejich vysokému stupni napadení dřevokaznými houbami jejich náhradě. Ve východní budově se jedná cca o 153 oken a 149 dveří, v severní budově o 75 oken a 77 dveří. Počty výplní otvorů vycházejí ze stávajícího stavu a budou upřesněny v rámci zpracování projektové dokumentace. Výtahy: ve východní budově je hydraulický výtah provozovaný do roku Požaduje se zvýšení jeho kapacity ( bude-li to konstrukčně možné). V severní budově se v současnosti výtah nenachází, v případě realizace varianty severní budovy pro jinou státní organizaci dojde ke stavebnímu oddělení severní a východní budovy ( zazděním chodeb) a nutnosti v severní budově vybudovat nový osobní výtah. Zdravotní technika - (vše vnitřní) kanalizace, vodovod, plyn: rozvody jsou původní a v rámci průzkumu bude prověřena jejich současný stav, předpokládá se, že bude nutná jejich kompletní výměna. Elektroinstalace: je původní, neodpovídá současné normě, nutno provést celkovou výměnu rozvodů. elektroinstalace silnoproud elektroinstalace slaboproud (počítačová síť, telefony) Elektrický zabezpečovací systém EZS: v současnosti není budova zabezpečena. Elektrické požární signalizace EPS: v současnosti není budova zabezpečena. Náhradní zdroj: požadavek na zajištění informačního a zabezpečovacího systému. Hromosvod 10

11 Měření a regulace Samočinné hasící zařízení: vyplyne z řešení požární bezpečnosti projektantem. Vytápění, chlazení: v současnosti je objekt vytápěn parovodním topením napojeným na zdroj v městské nemocnici, požaduje se modernizace systému vytápění z důvodu úspory provozních nákladů objektu. Typ vytápění bude stanoven projektantem na základě výpočtu s cílem dosáhnout minimálních provozních nákladů. Vzduchotechnika Kotelna (tepelná čerpadla, plynové kotle): bude navrženo s ohledem na minimalizaci provozních nákladů. V případě realizace tepelných čerpadel je možné energii získat systémem země voda z vrtu. Další možností řešení kotelny je realizace plynové kotelny, nebo připojení na dálkový zdroj tepla. Jižní (vedlejší) budova Bourací práce: vzhledem k zásadní změně v užívání (Regionální archeologický depozitář) se předpokládá změna stávající dispozice, která je v současnosti pro potřeby administrativy. V rámci bouracích prací bude vybourána většina příček a podlahových konstrukcí. Rekonstrukce na Regionální archeologický depozitář Slezského zemského muzea Opava: budou zřízeny místnosti pro ukládání archeologických sbírek se zajištěním specifických klimatických a světelných podmínek. Dále bude vybudováno zázemí pro čtyři pracovníky depozitáře. Předpokládá se, že budova bude mít minimální počet oken (pouze v kancelářských místnostech) budova nebude centrálně klimatizována, depozitáře budou vybaveny zavlhčovači a odvlhčovači. K dopravě archeologických artefaktů bude vybudován nový osobo-nákladní výtah. Garáže (stávající) Demolice: demolice stávajících tří garážových boxů vybudovaných pravděpodobně svépomocí v 70letech 20. století z důvodu nevyhovující statiky nosných konstrukcí. Nové garáže: vybudování nových garáží pro služební vozidla NPÚ. SO-05 Přípojky Kanalizační přípojka dešťová: v rámci provedených průzkumů bude posouzen jejich současný stav a rozhodnuto o jejich opravě respektive výměně. Kanalizační přípojka splašková: v rámci provedených průzkumů bude posouzen jejich současný stav a rozhodnuto o jejich opravě respektive výměně. Vodovodní přípojka: v rámci provedených průzkumů bude posouzen jejich současný stav a rozhodnuto o jejich opravě respektive výměně. Parovodní přípojka: v návaznosti na navržený typ kotelny bude přípojka zrušena nebo opravena. Plynovodní přípojka: je v současnosti zrušena v návaznosti na navržený typ kotelny bude přípojka opravena. Elektro přípojka: v současnosti je objekt zásobován z rozvodu Městské nemocnice, je nutno v závislosti na projektantem vypočtenou potřebu elektrické energie posoudit zda stávající přípojka je vyhovující. V rámci průzkumu je nutno posoudit technický stav přípojky. Přípojka VN Trafostanice: v návaznosti na vypočtenou potřebu elektrické energie bude projektantem posouzeno zda je v dostupné vzdálenosti potřebná kapacita zdroje elektrické energie, či zda bude ekonomicky výhodnější vybudování vlastní trafostanice. Vrty pro tepelná čerpadla: bude realizováno v případě,že projektant prokáže minimalizaci provozních nákladů při vytápění objektu tepelnými čerpadly. Komunikace Obslužná komunikace Parkoviště: oprava stávajících komunikací. Terénní úpravy: po provedení přípojek a vrtů pro tepelná čerpadla. Sadové úpravy: ošetření stávající vzrostlé zeleně a obnova travnatých ploch po dokončení stavebních prací. V případě využití jednotlivých křídel budovy různými uživateli projektant při zpracování projektové dokumentace posoudí způsob provozování jednotlivých částí budovy a navrhne buď centrální zdroje médií s podružným měřením, nebo lokální zdroje v jednotlivých částech budovy, tak aby byla zvolena ekonomicky výhodnější varianta. Např. zda bude výhodnější centrální kotelna s rozvodem tepla na 11

12 větší vzdálenosti nebo samostatné kotelny v jednotlivých křídlech objektu s minimalizací délky rozvodů. Rekonstrukce objektu předpokládá: Úpravy dispozice s ohledem na nové, jiné než původní, využití budovy Úpravy konstrukcí k nutnému snížení provozních nákladů, zejména nákladů na energie: Na energii na vytápění zvýšením tepelného odporu obvodových konstrukcí Střech Obvodových stěn průčelí Obvodových stěn štítů Podhledu v 1. PP Podlahy v 1. PP Oken a vnějších dveří Na elektrickou energii z distribuční sítě instalací úsporných zářivkových svítidel instalací fotoelektrických panelů na střechu: chlazení v létě a příprava teplé užitkové vody (TUV) instalací slunečních kolektorů na střechu: příprava TUV Dispozice jižního objektu by měla co nejvíce odpovídat novému využití, čili ponechání max. 3 místností pro zajištění provozu (kancelář kurátora, badatelna, místnost pro příjem sbírek - karanténa) a toalety (případně koupelna se sprchovým koutem). Depozitář by měl být vybaven také nákladním výtahem. Zbytek objektu by měl být stavebně upraven tak, aby bylo dosaženo co největších depozitních místností (vybourání příček), přičemž zatížení podlah by mělo odpovídat skladovacím prostorám kvůli umístění úložného systému (předpoklad 1000 kg/m3) Depozitář bude mít zazděná přebytečná okna. Celá budova bude zastřežena Elektronickým zabezpečovacím systémem a systémem kontroly vstupů a bude připojena na pult centrální ochrany PČR. Dále bude vybavena Elektronickou požární signalizací a stabilním hasicím systémem na principu vysokotlaké vodní mlhy s mokrými nerezovými rozvody (pracovní tlak barů). Depozitář nebude vybaven aktivním klimatizačním systémem pouze sadou odvlhčovacích a zvlhčovacích mobilních jednotek (10 a 10 ks). Depozitní místnost a prostory pro příjem sbírek budou monitorovány prostřednictvím radiotelemetrického systému (relativní vlhkost a teplota). V každé depozitní místnosti bude prostor pro manipulaci, uložení manipulační techniky a pracovní stůl situovaný blízko východu. K dispozici by měl být i dostatečný počet zvlhčovačů, odvlhčovačů a praček vzduchu vybavených germicidní lampou pro zajištění dostatečné vlhkosti a čistoty vnitřního ovzduší. V objektu by se měla nacházet místnost pro uložení obalového a podpůrného materiálu. Depozitář bude vybaven zářivkovým osvětlením a nouzovým osvětlením. Systém podlah (bezespárových) by měl umožňovat automatizované čištění pomocí robotického vysavače (2 ks). Kompaktní úložné systémy budou vytvořeny z kovových prvků s vhodnou povrchovou úpravou (vypalovaná barva), přičemž jednotlivé bloky musí být dokonale prachotěsné. Jedná se převážně o mobilní policové regály o rozměrech 1-1,5 x 2,5 x 0,25-0,8m (v závislosti na charakteru sbírkových předmětů) a nosnosti jednotlivých polic 300 kg/m2. Část úložného systému bude vybavena zásuvkovými regály. Koncové regály budou vybaveny posuvnými dveřmi. Požaduje se oddělené měření spotřeby energií pro budovu hlavní a budovu severní, jižní i pro jednotlivá podlaží Při zvyšování tepelného odporu konstrukcí se bude jednat o vzorové hledání kompromisu mezi řešením zateplení s maximální úsporou provozních nákladů a mezi památkovou obnovou s maximálním zachováním autenticity konstrukcí. Varianty zvýšení tepelného odporu: (prověřit výpočtem) střecha: maximální technicky možné zateplení (víc než požaduje ČSN) štíty: alternativy zateplit ano, zateplit částečně, zateplit ne průčelí: alternativy zateplit ano, zateplit částečně, zateplit ne 12

13 okna: alternativy repase, dodatečné třetí sklo, dodatečné těsnění, repliky oken, modifikovaná eurookna (Jedná se o tepelně modifikované dřevo, které již nepodléhá plísním, dřevokaznému hmyzu a má stálou rovnovážnou vlhkost. Díky těmto vlastnostem není nutno opatřit okna ochranným nátěrem.) stávající dvojitá okna (tak zvaná špaletová nebo taky kastlíková okna) i s rámy - zkontrolovat jejich stav, ošetřit je, konzervovat, dle potřeby repasovat. strop nad 1. PP: zateplit ano, zateplit ne Podlaha v 1. PP: zateplit ano bez variant, jeví se jako nutnost v návaznosti na nevyhovující hydroizolaci pod podlahou v 1. PP, vybourat stávající podlahu, opravit hydroizolaci a položit tepelnou izolaci. Varianty dispozice: Hlavní budova Bez variant Severní budova Archeologie Ostravská universita a byty (od této varianty zatím upuštěno) Administrativní budova pro některou státní organizaci (příslušnosti hospodařit s majetkem státu Severní budova NPÚ a pronájem jiné státní organizaci) Dispozice bude zachována stávající Dispozice bude upravena Administrativní budova pro některou státní organizaci (převedení příslušnosti hospodařit s majetkem státu Severní budova na tuto státní organizaci) Dispozici a veškeré stavební úpravy bude řešit tato státní organizace samostatně nezávisle na NPÚ (z vlastních finančních zdrojů) Jižní budova Demolice částečná, následná rekonstrukce na Regionální archeologický depozitář Slezského zemského muzea Opava (Při částečné, demolici se odkryje hlavní budova z dvorní části a docílí se pohledového efektu z 30. let. Z jižní budovy vznikne samostatně stojící budova, vhodná pro rekonstrukci na Regionální archeologický depozitář Slezského zemského muzea Opava. Budovy podobného typu v okolí již stojí. V provozně ekonomických možnostech NPÚ Ostrava není provozovat a využívat celý komplex budov. ZABEZPEČENÍ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY Zabezpečení bude provedeno dle projektové dokumentace, Požárně bezpečnostní řešení. V objektu bude instalována elektrická požární signalizace (EPS) a v ohrožených místnostech, například v archivu a depozitářích, samočinné hasicí zařízení. POŽADAVKY NA PLOCHY A PROSTORY Po rekonstrukci dle varianty administrativa bude ve východní (hlavní) budově 2404 m 2 podlahové plochy místností, z toho 775 m 2 kancelářských ploch, v severní budově 987 m 2 podlahové plochy místností, z toho 443 m 2 kancelářských ploch. Realizace prací bude probíhat na stávajícím objektu. Pro zařízení staveniště budou využity stávající plochy kolem objektu. Zábory veřejných ploch nebudou potřeba. Pro parkování vozidel NPÚ a pracovníků bude využívána stávající zpevněná plocha. 13

14 ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU Veřejná zakázka na výběr zhotovitele projektové dokumentace 07 09/2011 Zhotovení projektové dokumentace, správní řízení 09/ /2012 Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby 06-10/2012 Realizace stavby ČÁST C Územně technické podmínky pro přípravu území včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘÍPRAVU ÚZEMÍ, NAPOJENÍ NA ROZVODNÉ A KOMUNIKAČNÍ SITĚ A KANALIZACI Kanalizační řady jednotné kanalizace OVAK jsou situovány v ulicích Odboje a Nemocniční. Přípojka z východní (hlavní) budovy do řadu v ulici Odboje a přípojka ze severní budovy do řadu v ulici Nemocniční jsou ve velmi špatném technickém stavu a je nutno provést generální výměnu potrubí. Pitná voda je do východní (hlavní) budovy přivedena dvěma přípojkami a to přípojkou z odběrného místa na ulici Odboje a přípojkou z odběrného místa na ulici Nemocniční. Do severní budovy a do jižní budovy je voda přivedena pouze vnitřním rozvodem z východní (hlavní) budovy. Zdrojem tepla je pára 0,5 MPa, 160 o C přivedena podzemním parovodem ve správě nemocnice z předávací stanice firmy Dalkia situované v budově kotelny v areálu nemocnice do redukční stanice situované v 1. PP východní (hlavní) budovy. Kotelna v areálu nemocnice je záložní zdroj tepla a je běžně mimo provoz. Očekávaná spotřeba po zateplení objektu 982 GJ / rok, stávající spotřeba 3534 GJ / rok V redukční stanici se připravuje pára 0,1 MPa pro ústřední topení východní (hlavní) budovy a severní budovy a teplá topná voda pro ústřední topení jižní budovy. Teplá užitková voda (TUV) se v objektu na ulici Odboje připravuje centrálně ve dvou elektrických boilerech situovaných v redukční stanici. Stávající ústřední topení a příprava TUV budou rekonstruovány, jako zdroj tepla budou nově instalována tepelná čerpadla nebo plynová kotelna, závisí na povolení Magistrátu. Zájmem nemocnice je odpojení od stávajícího zdroje páry v areálu nemocnice. Připouští však možnost využívání stávajícího zdroje páry v areálu nemocnice, za podmínky že NPÚ vybuduje a bude i provozovat novou parovodní přípojku v délce cca 500 m do objektu na ulici Odboje. Plyn do objektu na ulici Odboje není zaveden. Podzemní plynové potrubí se nachází v ulicích Odboje a Nemocniční. Elektrická energie NN do objektu Odboje (všechny tři budovy) je v současné době dodávána z rozvoden NN v areálu nemocnice, rozvodny NN jsou napájeny z trafostanic VN 22 kv situovaných rovněž v areálu nemocnice. V rámci akce pravděpodobně není nutno instalovat vlastní transformátor VN/NN. Lze se napojit z rozvodny NN v interním monobloku v areálu nemocnice novým vlastním kabelem NN délky cca 100 m. Výkon rozvodny pravděpodobně vyhoví pro zamýšlenou spotřebu objektu na ulici 14

15 Odboje (projektant určí očekávaný výkon objektu na ulici Odboje a následně bude s Městskou nemocnicí projednán odběr elektrické energie). V případě,že požadovaný výkon objektu překročí kapacitu stávající rozvodny bude nutno vybudovat novou trafostanici. 38 kw, z toho 32 kw pro tepelná čerpadla, 4 kw na osvětlení úspornými zářivkami, 2 kw na výtahy, ledničky a ostatní. 158 A nebo 25 A bez tepelných čerpadel GJ / rok = 87, MWh / rok (tepelná čerpadla + ostatní) Na ulici Červeného kříže se nachází trafostanice ve správě ČEZ Distribuce. Napojení na dopravní infrastrukturu bude stávajícími místními komunikacemi. V blízkosti objektu (cca 100 m) jsou zastávky tramvajových a autobusových linek. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Povaha stavby, použité materiály a rozsah prací nemají negativní vliv na životní prostředí. Stavební odpad bude zlikvidován realizátorem stavby, který bude vybrán v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, to je původcem odpadu, v souladu s ustanovením Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉHO A LESNÍHO PŮDNÍHO FONDU, OCRANA ZELENĚ Nedojde k nutnosti vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a lesních pozemků. ČÁST D Majetkoprávní vztahy, doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí. Majetkoprávní vztahy, stávající: Vlastnické právo: Česká republika Příslušnosti hospodařit s majetkem státu: Národní památkový ústav Majetkoprávní vztahy, alternativy: Příslušnost hospodařit s majetkem státu Národním památkovým ústavem a využití hlavní i severní budovy Národním památkovým ústavem. Využití jižní budovy Slezským zemským muzeem Opava. Příslušnost hospodařit s majetkem státu Národním památkovým ústavem využití pouze hlavní budovy Národním památkovým ústavem. Využití jižní budovy Slezským zemským muzeem Opava. Využití severní budovy jinou státní organizací. a) Výpis z katastru nemovitosti b) Snímek pozemkové mapy c) Kopie smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 ČÁST E Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby zejména surovinami, energiemi, vodou a pracovníky, popřípadě předpokládanou výši finančních potřeb jak na provoz, tak i na reprodukci pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu. POTŘEBA ENERGIÍ P otřeba elektrické energie je kryta stávajícím připojením a dimenzemi rozvodů: 54 GJ / rok = 15,0 MWh / rok Potřeba tepelné energie při variantě zateplení budovy Optimum 982 GJ / rok Koncepce vytápění bude variantně následovně: řešena s ohledem na přípustnost z hlediska ochrany životního prostředí Zdr oje hlavní Tepelná čerpadla Vlastní plynová kotelna Centrální zásobování teplem, vlastní výměník Zdroje doplňkové na střeše Fotoelektrické panely Sluneční kolektory na přípravu TUV PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ NPÚ nemá požadavky na personální zabezpečení v souvislosti s obnovou tohoto objektu, do objektu budou přemístěni stávající pracovníci z dislokovaných pracovišť. Ve východní (hlavní) budově bude 43 kanceláří pro 48 pracovníků včetně jednacích místností, knihovny a dokumentačních sbírek, v severní budově bude 16 kanceláří pro 34 pracovníků. SZMO žádá navýšení úvazků o 1 úvazek kurátora a 3 úvazky restaurátorů, pro zajištění odpovídající péče o podsbírky archeologických nálezů, v předpokládané výši osobních nákladů 997 tis. Kč (viz příloha). Počet 3 restaurátorů je nezbytný pro zajištění kvalitní péče o převzaté předměty. Rekonstrukční práce na budovách budou prováděny dodavatelsky. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ PROVOZU Provozní náklady (na energie, opravy a běžnou údržbu) v prostorech využívaných NPÚ budou hrazeny z vlastního rozpočtu NPÚ. O navýšení věcných nákladů na provoz v prostorech využívaných SZMO žádá SZMO zřizovatele v předpokládané výši 400 tis. Kč. 20

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R INVESTOR TJ Sokol Jablůnka, Jablůnka č.p.187 756 23 Jablůnka I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R T Ě L O C V I Č N A T J S P A R T A K J A B L Ů N K A R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y ZPRACOVATEL

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové Vlastník: MTH Areály s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Základy investování. Předinvestiční fáze

Základy investování. Předinvestiční fáze Základy investování Předinvestiční fáze Předinvestiční fáze Souhrnně je tedy smyslem předinvestiční fáze definovat účel a cíle projektu včetně zpracování potřebné dokumentace v takové míře podrobnosti,

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze. a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014)

Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze. a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014) Příloha č. 3 Výzvy Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze I. Základní informace o NZM a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014) Stručně o Národním zemědělském muzeu: Národní zemědělské

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál - Bratříkov, krok 2

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál - Bratříkov, krok 2 Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál Bratříkov, krok 2 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli...

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva:

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: Dražba administrativní budovy ul. Ostrožná č.p. 208/4, 746 01 Opava

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU 1/26 HISTORIE Areál byl postaven roku 1928 jako přádelna bavlněné česané příze. V roce 1974 byl celý objekt kompletně stavebně

Více

STUDIE PROVOZU A REVITALIZACE OBJEKTU

STUDIE PROVOZU A REVITALIZACE OBJEKTU NÁZEV ZAKÁZKY: REKOSTRUKCE OBJEKTU HORSKÉ CHALUPY TZV. KUNZÁRNY ČP. 178, HORSKÝ DOMOV ČCE, STRÁŽNÉ - HERLÍKOVICE STUDIE PROVOZU A REVITALIZACE OBJEKTU Další varianta by byl kříž -moderně pojatý (o( ŘÍJEN

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník:

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník: Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5 Vlastník: PHL - Zličín s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00 IČ: 28162897 Charakteristika: Skladový areál je situován

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 521/203/2010 o ceně obvyklé stavby bez čp/če, jiná st., na pozemku č. parc. St. 7/3 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 7/3, k.ú. Ostrov u Ouběnic, obec Ouběnice, zapsáno na LV

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více