INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA"

Transkript

1 INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA květen

2 I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R na stavební akci REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA Investiční záměr věcně a funkčně vymezuje stavbu a určuje časový průběh přípravy a realizace stavby Východní ( hlavní ) budova a Severní ( vedlejší ) budova Architektonicko stavební část Úprava dispozice Zateplení Oprava (výměna) oken a vnějších dveří Výtahy Zdravotní technika (vše vnitřní) kanalizace, vodovod, plyn Elektroinstalace Elektrický zabezpečovací systém EZS Elektrické požární signalizace EPS Samočinné hasící zařízení Vytápění, chlazení Vzduchotechnika Kotelna (tepelná čerpadla, plynové kotle) Jižní ( vedlejší ) budova Rekonstrukce na Regionální archeologický depozitář Slezského zemského muzea Opava Garáže SO-05 Přípojky Trafostanice Vrty pro tepelná čerpadla Komunikace Obslužná komunikace Parkoviště Terénní úpravy Sadové úpravy Předkládá : Zpracovatel : Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3/ Praha 1 Malá Strana IČ : Ing. arch. Naděžda Goryczková - generální ředitelka Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Korejská 12/ Ostrava Vypracoval: Ing. Tomáš Puff podpis Schválil: Doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D. ředitel ú.o.p. v Ostravě V Ostravě dne : 27. květen podpis 2

3 INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA je zpracovaný podle vyhlášky č. 11/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, účinnost od a pokynu č. R Ministerstva financí o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ze dne 11. prosince 2006 INVESTIČNÍ ZÁMĚR OBSAHUJE A B C D E F Zdůvodnění nezbytnosti výstavby a vyhodnocení její efektivnosti a návratnosti. Požadavky na urbanistické a architektonické řešení stavby, stavebně-technické řešení stavby, vlastnosti stavebních konstrukcí, tepelně-technické parametry, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany a souhrnné požadavky na plochy a prostory. Územně technické podmínky pro přípravu území včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. Majetkoprávní vztahy, doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby zejména surovinami, energiemi, vodou a pracovníky, popřípadě předpokládanou výši finančních potřeb jak na provoz, tak i na reprodukci pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu. Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému zaměstnanosti. G Vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních, ochrany zdraví při práci apod. H I J K Dokumentace současného stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů provozu (užívání) obnovované kapacity v případě rekonstrukce, modernizace a oprav. Disponibilitu navržených zdrojů financování. Vstupní údaje uvedené v příloze č. 2 vyhlášky v rozsahu stanovené správcem programu. Další doklady vyžádané správcem programu. Fotodokumentace a výkresová dokumentace současného stavu 3

4 ČÁST A Zdůvodnění nezbytnosti výstavby a vyhodnocení její efektivnosti a návratnosti. Identifikační údaje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, nová správní budova v Ostravě, Původní využití objektu: Okresní sociální a zdravotní ústav, Poslední využití objektu: Ředitelství městské nemocnice Ostrava - Fifejdy Objekt byl dne Ministerstvem kultury ČR prohlášen kulturní památkou Rejstříkové číslo v ÚSKP: Místo: Stavební úřad : Obecní úřad: Investor: Ostrava, část obce Moravská Ostrava, ulice Odboje č.o.1, PSČ , č. p. 1941, parc. č. 2619/1, 2619/5, 2619/6 a 2619/7 katastrální území Moravská Ostrava okres Ostrava město, kraj Moravskoslezský Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor výstavby Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3/ Praha 1 Malá Strana Názvy objektu používané v průběhu užívání Okresní sociální a zdravotní ústav. k byla kancelářská budova odevzdána do užívání pro sociální a zdravotní korporace krajské sídlo Gestapa Ústav národního zdraví Ostrava Městský ústav národního zdraví v Ostravě Ředitelství městské nemocnice Ostrava Fifejdy ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, od tohoto data východní (hlavní) budova nevyužita, v severní i jižní (vedlejší) budově stále ambulance Městské nemocnice Součásti stávajících staveb: Objekt bývalého ŘEDITELSTVÍ MĚSTSKÉ NEMOCNICE, č.p je tvořen třemi budovami uspořádanými v půdorysu do tvaru U: východní (hlavní) budova severní budova jižní budova 4

5 Plánované stavební objekty: SO-01 Východní (hlavní) budova Architektonicko stavební část SO Úprava dispozice SO Požárně bezpečnostní řešení Konstrukční část SO Zateplení SO zateplení střechy SO zateplení průčelí SO zateplení štítů SO zateplení podhledu 5 cm a podlahy 5 cm v 1.PP SO Oprava (výměna) oken a vnějších dveří SO Výtahy SO Zdravotní technika (vše vnitřní) kanalizace, vodovod, plyn SO Elektroinstalace SO elektroinstalace silnoproud SO elektroinstalace slaboproud (počítačová síť, telefony) SO Elektrický zabezpečovací systém EZS SO Elektrické požární signalizace EPS SO Náhradní zdroj SO Hromosvod SO Měření a regulace SO Samočinné hasící zařízení SO Vytápění, chlazení SO Vzduchotechnika SO Kotelna (tepelná čerpadla, plynové kotle) SO-02 Severní (vedlejší) budova Architektonicko stavební část SO Úprava dispozice SO Požárně bezpečnostní řešení Konstrukční část SO Zateplení SO zateplení střechy SO zateplení fasády SO zateplení štítů SO zateplení podhledu 5 cm a podlahy 5 cm v 1.PP SO Oprava (výměna) oken SO Výtahy SO Zdravotní technika (vše vnitřní) kanalizace, vodovod, plyn SO Elektroinstalace SO elektroinstalace silnoproud SO elektroinstalace slaboproud (počítačová síť, telefony) SO Elektrický zabezpečovací systém EZS SO Elektrické požární signalizace EPS SO Náhradní zdroj SO Hromosvod SO Měření a regulace SO Samočinné hasící zařízení SO Vytápění, chlazení SO Vzduchotechnika SO Kotelna (tepelná čerpadla, plynové kotle) SO-03 Jižní (vedlejší) budova SO Bourací práce SO Rekonstrukce na Regionální archeologický depozitář Slezského zemského muzea Opava 5

6 SO-04 Garáže (stávající) SO Demolice SO Nové garáže SO-05 Přípojky SO Kanalizační přípojka dešťová rekonstrukce SO Kanalizační přípojka splašková rekonstrukce SO Vodovodní přípojka rekonstrukce SO Parovodní přípojka rekonstrukce SO Plynovodní přípojka rekonstrukce SO Elektro přípojka rekonstrukce SO Přípojka VN SO Přípojka telekomunikační (telefony, internet) SO-06 Trafostanice SO-07 Vrty pro tepelná čerpadla SO-08 Komunikace SO Obslužná komunikace SO Parkoviště SO-09 Terénní úpravy SO-10 Sadové úpravy ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI AKCE Možnosti využití: Rehabilitace původního architektonického uspořádaní objektu, zapsaného jako kulturní památka r.č , která by odstranila některé nevhodné dílčí zásahy, a jeho následné využití Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm Ostrava (dále NPÚ) jako správní budovy a Slezským zemským muzeem Opava jako Regionální archeologický depozitář (dále jen SZMO). Stávající správní budovy v Ostravě, ulice Korejská, a v Opavě, Bezručovo náměstí, jsou kapacitně pro plnění úkolů NPÚ nedostačující, některé provozy jsou umístěny z důvodu nedostatku prostoru na správách objektů zpřístupněných veřejnosti Dolu Michal a SZ Hradec nad Moravicí, což je z hlediska řízení značně limitující. Depozitáře archeologických sbírek SZMO jako sbírkotvorné instituce, které by měl NPÚ předat archeologické nálezy z provedených ZAV, jsou kapacitně vyčerpány, sbírky jsou provizorně uloženy na několika místech v Moravskoslezském kraji. Dalším problémem je statické omezení konstrukcí stávajících budov, které neumožňují další rozvoj depozitářů SZMO a dokumentačních NPÚ. Úpravou jižního křídla na nízkoenergetický úložný prostor - Regionální archeologický depozitář, který by spravovalo Slezské zemské muzeum coby součást archeologické podsbírky zemského muzea, čímž by byla zajištěna dlouhodobá ochrana tohoto kulturního dědictví v intencích zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, vznikne systémové řešení při ukládání archeologických nálezů exploatovaných při záchranných archeologických výzkumech NPÚ Ostrava. Vhodné dispoziční uspořádání jižního křídla s velkými úložnými a skladovacími prostorami, s variabilními kancelářskými místnostmi, a s přednáškovými sály, v dostačující míře umožní provoz a rozvoj statutárních činností NPÚ a současně také zajistí povinnosti vyplývající ze zákona pro SZMO při ochraně archeologických nálezů. Míra zachování autenticity stavby a její urbanistické a architektonické hodnoty jsou natolik vysoké, že se jeví jako ideální možnost jejího využití pro potřeby NPÚ a SZMO. 6

7 Navrhované řešení spolupráce dvou příspěvkových organizací zřizovaných resortem kultury bude pilotním, modelovým pracovištěm pro zajištění zákonem definované péče o archeologické kulturní dědictví a vyřeší doposud komplikovaný problém předávání archeologických nálezů ze záchranných archeologických výzkumů sbírkotvorným institucím v Moravskoslezském kraji. V případě potřeby bude nově vzniklý regionální depozitář schopen částečně sanovat i potřeby střední Moravy (kraj Olomoucký). Vytvořením důstojného regionálního pracoviště NPÚ s širokou nabídkou služeb veřejnosti (vlastníci kulturních památek), státní správě i samosprávně, zahrnující evidenci a dokumentaci včetně badatelny, odbornou knihovnu, přednáškový sál a kontaktní místa pro konzultace, bude ve své podstatě znamenat výrazné zkvalitnění odborné památkové péče v Moravskoslezském kraji. Nedostačující prostory jsou zejména pro toto využití: kanceláře místnosti pro jednání se stranami odborná knihovna systemizovaná pro ostravský region a zaměřená na problematiku industriálních památek a moderní architektury, badatelské centrum zaměřené na technické památky a využívající archiv technické dokumentace (spolupráce s Národní technickou knihovnou, NKP Důl Michal, archivem a.s. Vítkovice), místnosti pro skladování dokumentace depozitář architektonických článků ze zanikajících památek Moravskoslezského kraje technické zázemí pro depozitář architektonických článků depozitář odboru archeologických výzkumů úložiště archeologických nálezů přednáškový a výstavní sál nádvoří, klidová zóna garáže (10 stání pro osobní automobily střední třídy) Prezentace autenticky dochované památky architektury počátku 30. let 20. století a dosažení jejího opětného včlenění do života města. Stručný popis objektu: Bývalé Ředitelství městské nemocnice Ostrava Fifejdy je samostatně stojící stavba se zahradními a sadovými úpravami a se zachovanými architektonickými prvky v okolí stavby, skládající se z východní (hlavní) budovy s 3 nadzemními a s 1 podzemním podlažím na ulici Odboje a ze severní budovy s 2 nadzemními a s 1 podzemním podlažím na ulici Nemocniční. Budovy jsou propojeny a tvoří půdorys písmene L. Obě budovy jsou z tmavočervených cihel, které se částečně projevují v exteriéru v kontrastu s hladkými omítkami. Stropy jsou železobetonové, stropní nosníky jsou v interiérech vestibulů všech podlaží viditelné. Na přelomu 70. a 80. let 20. století objekt doplnila další, jižní budova s 2 nadzemními podlažími na ulici Červeného kříže. Všechny budovy objektu mají ploché střechy. Tři budovy objektu společně tvoří půdorys písmene U. Stavba byla realizovaná během let 1932 a 1933 architektem Karlem Roštíkem a architektem Jaroslavem Stockar-Bernkopfem dle projektu Karla Roštíka. Stavba reprezentuje kvalitní architekturu meziválečného Československa, je to urbanistická dominanta utvářející prostor před Městskou nemocnicí v Ostravě. Výtvarné řešení v sobě obsahuje modernistickou jednoduchost s absencí dekorativních prvků: 7

8 ploché střechy s terasami a s nautickým zábradlím, otevřené světlíky schodištních prostor, oblé nároží severní budovy, čtvercová a obdélná okna, funkcionalisticky pohledově odkryté stropní nosníky ve vestibulech. Současně se zde projevuje klasicizující symetričnost a vyváženost průčelí hlavního křídla, kompozice objemů s postranními nástavbami, práce s různými materiály (kontrast světlých omítek, cihel a skla). Propojení těchto prvků pak společně vytváří jedinečnou stavbu, hodnotný příklad kancelářské budovy a doklad soutěžní spolupráce dvou oceňovaných architektů. Zmínku si zaslouží dochované úpravy okolí s architektonickými prvky (oblé obrubníky) a interiéry s celou řadou cenných autentických prvků původní vlýskové podlahy, topná tělesa (při odpojení hlavní budovy od topného systému již byly téměř všechna nefunkční), dřevěné dveře plné i prosklené s funkčním kováním, okna s funkčním kováním a s funkčním pákovým mechanismem otevírání, dále pak zábradlí schodišť, dlažby a obklady. Nevhodným stavebním zásahem bylo doplnění objektu jižní budovou. Nevhodnou přestavbou prošla i vstupní partie a vrátnice, zcela skryto zůstalo široké vstupní schodiště, značné části exponovaného cihelného zdiva byly obloženy. Částečné úpravy poznamenaly i interiéry. Zásahy jsou však reverzibilní a objekt si zaslouží rehabilitaci. Objekt byl dne Ministerstvem kultury ČR prohlášen kulturní památkou - Rejstříkové číslo v ÚSKP: Stávající stav konstrukcí: Celkový stavebně technický stav objektu je dobrý, projevují se však známky chátrání, zejména v nevyužívané východní (hlavní) budově. Provizorně je proti zatékání zabezpečena střešní krytina, ve značném rozsahu opadává vnější omítka. Nevyhovující je stav objektu z důvodu vysoké energetické náročnosti. Dle českých technických norem v současnosti platných nevyhovuje tepelný odpor střešních konstrukcí, obvodových zděných konstrukcí, tepelný odpor podhledu a podlahy v 1. PP a tepelný odpor a spárová průvzdušnost výplní otvorů, to je oken a vnějších dveří. Nevyhovující je vysoká spotřeba elektrické energie na osvětlení místností. Svítidla jsou nevyhovující z hlediska světelného výkonu. V nevyhovujícím stavu je předávací a redukční stanice pára. V nevyhovujícím stavu jsou téměř všechny radiátory v hlavní budově stav při odpojení hlavní budovy od topného systému. V nevyhovujícím stavu jsou veškeré vnitřní instalace vody, kanalizace, ústředního topení, elektřiny. Ve východní (hlavní) budově je výtah s únosností 400 kg pro 5 osob, požaduje se úprava na únosnost 630 kg. Výtah je bezbarierově přístupný z prostoru hlavního vchodu do budovy. V severní budově není výtah. Vzhledem k zamýšlenému komunikačnímu odpojení severní budovy od hlavní budovy je nutno v severní budově instalovat nový výtah. Je nutno zabezpečit bezbariérové řešení přístupu do budovy. V jižní budově není výtah. Nevyhovující je hydroizolace proti zemní vlhkosti, zdivo v 1. PP je v několika místech silně provlhlé, omítka v těchto místech je zdevastovaná. Budovy jsou zastřešeny plochými střechami. Oprava objektu byla odsouvána z důvodů nevyjasněného budoucího uživatele a správce majetku státu. VYHODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI A NÁVRATNOSTI Oprava kulturní památky, architektonicky významného objektu, rehabilitace původního architektonického uspořádání si vyžádá značně vyšší finanční náklady, než by tomu bylo u běžné stavby. Z tohoto pohledu návratnost akce nelze stanovit. 8

9 NÁVRATNOST NELZE STANOVIT U NEINVESTIC: 1 Uvedení budov nebo konstrukcí do stavu z roku 1934 památková obnova 2 Výměna technických zařízení za jiná než z roku 1934 ale shodných technických parametrů. U INVESTIC tohoto typu: Úpravy konstrukcí a zařízení k uvedení v soulad s aktuálně platnými normami hygienickými, bezpečnostními, ochrany zdraví, požárními atd. (instalace zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu, EZS, EPS) NÁVRATNOST LZE STANOVIT U INVESTIC tohoto typu: Zateplení budov nebo konstrukcí, například pěnovým polystyrénem (PPS) nebo obdobný materiál s nižší tepelnou vodivostí úspora provozních nákladů za topení varianta Optimum zateplení: střecha 250 mm PPS, průčelí a štíty 120 mm PPS (zde uvedeno jako referenční příklad, Podmínky památkové péče z připouštějí zateplení z vnějšího líce max. 60 mm), podhledy v 1. PP 50 mm, podlahy v 1. PP 50 mm investiční náklady 11,889 miliónů Kč stávající spotřeba tepelné energie GJ za 1,703 miliónů Kč / rok 351 kw navrhovaná spotřeba tepelné energie 982 GJ za 0,473 miliónů Kč / rok 97 kw úspora tepelné energie GJ za 1,230 miliónů Kč / rok při ceně tepla 482 Kč/GJ (CZT Dalkia Fifejdy) návratnost investice 13,2 roků varianta Zateplená jen střecha a suterén zateplení: střecha 500 mm PPS, průčelí a štíty 0 mm PPS, podhledy v 1. PP 50 mm, podlahy v 1. PP 50 mm investiční náklady 7,386 miliónů Kč stávající spotřeba tepelné energie GJ za 1,703 miliónů Kč / rok navrhovaná spotřeba tepelné energie GJ za 1,000 miliónů Kč / rok úspora tepelné energie GJ za 0,703 miliónů Kč / rok při ceně tepla 482 Kč/GJ (CZT Dalkia Fifejdy) návratnost investice 14,3 roků Srovnání variant: varianta zateplení roční energetická potřeba provozní náklady za rok roční energetická potřeba provozní náklady za rok GJ v tis. Kč GJ v tis. Kč Optimum 3 534, ,00 982,00 473,00 Zateplená jen střecha a suterén 3 534, , , ,00 Nezateplená budova 3 534, , , ,00 Poznámka: cena tepla 482,- Kč/GJ 9

10 ČÁST B Požadavky na urbanistické a architektonické řešení stavby, stavebně-technické řešení stavby, vlastnosti stavebních konstrukcí, tepelně-technické parametry, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany a souhrnné požadavky na plochy a prostory. POŽADAVKY NA URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY Požadavky, které určují postup a rozsah prací, jsou obsaženy v dokumentech (viz část K). Projektové přípravě bude předcházet stavebně historický průzkum. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY Je nutné provést opravu, rekonstrukci nebo památkovou obnovu těchto konstrukcí: Východní (hlavní) budova a Severní (vedlejší) budova Architektonicko stavební část Úprava dispozice a Požárně bezpečnostní řešení: úprava dispozice má odstranit novodobé úpravy dispozice a vrátit dispozici do podoby z třicátých let 20. století Konstrukční část Zateplení zateplení střechy zateplení průčelí zateplení štítů zateplení podhledu a podlahy v 1. PP: zateplení budovy musí respektovat požadavek památkové péče na zateplovací systém o síle desky max. 60 mm z důvodu zachování výtvarného řešení fasád. Při tom musí být konstrukce budovy zateplena tak, aby splňovala současné podmínky pro ekonomický provoz objektu. Oprava ( výměna oken a vnějších dveří: v rámci projekčních prací bude proveden průzkum stavu výplní otvoru. Podle výsledku průzkumu bude rozhodnuto o dalším postupu, prioritně o opravě stávajících výplní nebo v případě jejich vysokému stupni napadení dřevokaznými houbami jejich náhradě. Ve východní budově se jedná cca o 153 oken a 149 dveří, v severní budově o 75 oken a 77 dveří. Počty výplní otvorů vycházejí ze stávajícího stavu a budou upřesněny v rámci zpracování projektové dokumentace. Výtahy: ve východní budově je hydraulický výtah provozovaný do roku Požaduje se zvýšení jeho kapacity ( bude-li to konstrukčně možné). V severní budově se v současnosti výtah nenachází, v případě realizace varianty severní budovy pro jinou státní organizaci dojde ke stavebnímu oddělení severní a východní budovy ( zazděním chodeb) a nutnosti v severní budově vybudovat nový osobní výtah. Zdravotní technika - (vše vnitřní) kanalizace, vodovod, plyn: rozvody jsou původní a v rámci průzkumu bude prověřena jejich současný stav, předpokládá se, že bude nutná jejich kompletní výměna. Elektroinstalace: je původní, neodpovídá současné normě, nutno provést celkovou výměnu rozvodů. elektroinstalace silnoproud elektroinstalace slaboproud (počítačová síť, telefony) Elektrický zabezpečovací systém EZS: v současnosti není budova zabezpečena. Elektrické požární signalizace EPS: v současnosti není budova zabezpečena. Náhradní zdroj: požadavek na zajištění informačního a zabezpečovacího systému. Hromosvod 10

11 Měření a regulace Samočinné hasící zařízení: vyplyne z řešení požární bezpečnosti projektantem. Vytápění, chlazení: v současnosti je objekt vytápěn parovodním topením napojeným na zdroj v městské nemocnici, požaduje se modernizace systému vytápění z důvodu úspory provozních nákladů objektu. Typ vytápění bude stanoven projektantem na základě výpočtu s cílem dosáhnout minimálních provozních nákladů. Vzduchotechnika Kotelna (tepelná čerpadla, plynové kotle): bude navrženo s ohledem na minimalizaci provozních nákladů. V případě realizace tepelných čerpadel je možné energii získat systémem země voda z vrtu. Další možností řešení kotelny je realizace plynové kotelny, nebo připojení na dálkový zdroj tepla. Jižní (vedlejší) budova Bourací práce: vzhledem k zásadní změně v užívání (Regionální archeologický depozitář) se předpokládá změna stávající dispozice, která je v současnosti pro potřeby administrativy. V rámci bouracích prací bude vybourána většina příček a podlahových konstrukcí. Rekonstrukce na Regionální archeologický depozitář Slezského zemského muzea Opava: budou zřízeny místnosti pro ukládání archeologických sbírek se zajištěním specifických klimatických a světelných podmínek. Dále bude vybudováno zázemí pro čtyři pracovníky depozitáře. Předpokládá se, že budova bude mít minimální počet oken (pouze v kancelářských místnostech) budova nebude centrálně klimatizována, depozitáře budou vybaveny zavlhčovači a odvlhčovači. K dopravě archeologických artefaktů bude vybudován nový osobo-nákladní výtah. Garáže (stávající) Demolice: demolice stávajících tří garážových boxů vybudovaných pravděpodobně svépomocí v 70letech 20. století z důvodu nevyhovující statiky nosných konstrukcí. Nové garáže: vybudování nových garáží pro služební vozidla NPÚ. SO-05 Přípojky Kanalizační přípojka dešťová: v rámci provedených průzkumů bude posouzen jejich současný stav a rozhodnuto o jejich opravě respektive výměně. Kanalizační přípojka splašková: v rámci provedených průzkumů bude posouzen jejich současný stav a rozhodnuto o jejich opravě respektive výměně. Vodovodní přípojka: v rámci provedených průzkumů bude posouzen jejich současný stav a rozhodnuto o jejich opravě respektive výměně. Parovodní přípojka: v návaznosti na navržený typ kotelny bude přípojka zrušena nebo opravena. Plynovodní přípojka: je v současnosti zrušena v návaznosti na navržený typ kotelny bude přípojka opravena. Elektro přípojka: v současnosti je objekt zásobován z rozvodu Městské nemocnice, je nutno v závislosti na projektantem vypočtenou potřebu elektrické energie posoudit zda stávající přípojka je vyhovující. V rámci průzkumu je nutno posoudit technický stav přípojky. Přípojka VN Trafostanice: v návaznosti na vypočtenou potřebu elektrické energie bude projektantem posouzeno zda je v dostupné vzdálenosti potřebná kapacita zdroje elektrické energie, či zda bude ekonomicky výhodnější vybudování vlastní trafostanice. Vrty pro tepelná čerpadla: bude realizováno v případě,že projektant prokáže minimalizaci provozních nákladů při vytápění objektu tepelnými čerpadly. Komunikace Obslužná komunikace Parkoviště: oprava stávajících komunikací. Terénní úpravy: po provedení přípojek a vrtů pro tepelná čerpadla. Sadové úpravy: ošetření stávající vzrostlé zeleně a obnova travnatých ploch po dokončení stavebních prací. V případě využití jednotlivých křídel budovy různými uživateli projektant při zpracování projektové dokumentace posoudí způsob provozování jednotlivých částí budovy a navrhne buď centrální zdroje médií s podružným měřením, nebo lokální zdroje v jednotlivých částech budovy, tak aby byla zvolena ekonomicky výhodnější varianta. Např. zda bude výhodnější centrální kotelna s rozvodem tepla na 11

12 větší vzdálenosti nebo samostatné kotelny v jednotlivých křídlech objektu s minimalizací délky rozvodů. Rekonstrukce objektu předpokládá: Úpravy dispozice s ohledem na nové, jiné než původní, využití budovy Úpravy konstrukcí k nutnému snížení provozních nákladů, zejména nákladů na energie: Na energii na vytápění zvýšením tepelného odporu obvodových konstrukcí Střech Obvodových stěn průčelí Obvodových stěn štítů Podhledu v 1. PP Podlahy v 1. PP Oken a vnějších dveří Na elektrickou energii z distribuční sítě instalací úsporných zářivkových svítidel instalací fotoelektrických panelů na střechu: chlazení v létě a příprava teplé užitkové vody (TUV) instalací slunečních kolektorů na střechu: příprava TUV Dispozice jižního objektu by měla co nejvíce odpovídat novému využití, čili ponechání max. 3 místností pro zajištění provozu (kancelář kurátora, badatelna, místnost pro příjem sbírek - karanténa) a toalety (případně koupelna se sprchovým koutem). Depozitář by měl být vybaven také nákladním výtahem. Zbytek objektu by měl být stavebně upraven tak, aby bylo dosaženo co největších depozitních místností (vybourání příček), přičemž zatížení podlah by mělo odpovídat skladovacím prostorám kvůli umístění úložného systému (předpoklad 1000 kg/m3) Depozitář bude mít zazděná přebytečná okna. Celá budova bude zastřežena Elektronickým zabezpečovacím systémem a systémem kontroly vstupů a bude připojena na pult centrální ochrany PČR. Dále bude vybavena Elektronickou požární signalizací a stabilním hasicím systémem na principu vysokotlaké vodní mlhy s mokrými nerezovými rozvody (pracovní tlak barů). Depozitář nebude vybaven aktivním klimatizačním systémem pouze sadou odvlhčovacích a zvlhčovacích mobilních jednotek (10 a 10 ks). Depozitní místnost a prostory pro příjem sbírek budou monitorovány prostřednictvím radiotelemetrického systému (relativní vlhkost a teplota). V každé depozitní místnosti bude prostor pro manipulaci, uložení manipulační techniky a pracovní stůl situovaný blízko východu. K dispozici by měl být i dostatečný počet zvlhčovačů, odvlhčovačů a praček vzduchu vybavených germicidní lampou pro zajištění dostatečné vlhkosti a čistoty vnitřního ovzduší. V objektu by se měla nacházet místnost pro uložení obalového a podpůrného materiálu. Depozitář bude vybaven zářivkovým osvětlením a nouzovým osvětlením. Systém podlah (bezespárových) by měl umožňovat automatizované čištění pomocí robotického vysavače (2 ks). Kompaktní úložné systémy budou vytvořeny z kovových prvků s vhodnou povrchovou úpravou (vypalovaná barva), přičemž jednotlivé bloky musí být dokonale prachotěsné. Jedná se převážně o mobilní policové regály o rozměrech 1-1,5 x 2,5 x 0,25-0,8m (v závislosti na charakteru sbírkových předmětů) a nosnosti jednotlivých polic 300 kg/m2. Část úložného systému bude vybavena zásuvkovými regály. Koncové regály budou vybaveny posuvnými dveřmi. Požaduje se oddělené měření spotřeby energií pro budovu hlavní a budovu severní, jižní i pro jednotlivá podlaží Při zvyšování tepelného odporu konstrukcí se bude jednat o vzorové hledání kompromisu mezi řešením zateplení s maximální úsporou provozních nákladů a mezi památkovou obnovou s maximálním zachováním autenticity konstrukcí. Varianty zvýšení tepelného odporu: (prověřit výpočtem) střecha: maximální technicky možné zateplení (víc než požaduje ČSN) štíty: alternativy zateplit ano, zateplit částečně, zateplit ne průčelí: alternativy zateplit ano, zateplit částečně, zateplit ne 12

13 okna: alternativy repase, dodatečné třetí sklo, dodatečné těsnění, repliky oken, modifikovaná eurookna (Jedná se o tepelně modifikované dřevo, které již nepodléhá plísním, dřevokaznému hmyzu a má stálou rovnovážnou vlhkost. Díky těmto vlastnostem není nutno opatřit okna ochranným nátěrem.) stávající dvojitá okna (tak zvaná špaletová nebo taky kastlíková okna) i s rámy - zkontrolovat jejich stav, ošetřit je, konzervovat, dle potřeby repasovat. strop nad 1. PP: zateplit ano, zateplit ne Podlaha v 1. PP: zateplit ano bez variant, jeví se jako nutnost v návaznosti na nevyhovující hydroizolaci pod podlahou v 1. PP, vybourat stávající podlahu, opravit hydroizolaci a položit tepelnou izolaci. Varianty dispozice: Hlavní budova Bez variant Severní budova Archeologie Ostravská universita a byty (od této varianty zatím upuštěno) Administrativní budova pro některou státní organizaci (příslušnosti hospodařit s majetkem státu Severní budova NPÚ a pronájem jiné státní organizaci) Dispozice bude zachována stávající Dispozice bude upravena Administrativní budova pro některou státní organizaci (převedení příslušnosti hospodařit s majetkem státu Severní budova na tuto státní organizaci) Dispozici a veškeré stavební úpravy bude řešit tato státní organizace samostatně nezávisle na NPÚ (z vlastních finančních zdrojů) Jižní budova Demolice částečná, následná rekonstrukce na Regionální archeologický depozitář Slezského zemského muzea Opava (Při částečné, demolici se odkryje hlavní budova z dvorní části a docílí se pohledového efektu z 30. let. Z jižní budovy vznikne samostatně stojící budova, vhodná pro rekonstrukci na Regionální archeologický depozitář Slezského zemského muzea Opava. Budovy podobného typu v okolí již stojí. V provozně ekonomických možnostech NPÚ Ostrava není provozovat a využívat celý komplex budov. ZABEZPEČENÍ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY Zabezpečení bude provedeno dle projektové dokumentace, Požárně bezpečnostní řešení. V objektu bude instalována elektrická požární signalizace (EPS) a v ohrožených místnostech, například v archivu a depozitářích, samočinné hasicí zařízení. POŽADAVKY NA PLOCHY A PROSTORY Po rekonstrukci dle varianty administrativa bude ve východní (hlavní) budově 2404 m 2 podlahové plochy místností, z toho 775 m 2 kancelářských ploch, v severní budově 987 m 2 podlahové plochy místností, z toho 443 m 2 kancelářských ploch. Realizace prací bude probíhat na stávajícím objektu. Pro zařízení staveniště budou využity stávající plochy kolem objektu. Zábory veřejných ploch nebudou potřeba. Pro parkování vozidel NPÚ a pracovníků bude využívána stávající zpevněná plocha. 13

14 ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU Veřejná zakázka na výběr zhotovitele projektové dokumentace 07 09/2011 Zhotovení projektové dokumentace, správní řízení 09/ /2012 Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby 06-10/2012 Realizace stavby ČÁST C Územně technické podmínky pro přípravu území včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘÍPRAVU ÚZEMÍ, NAPOJENÍ NA ROZVODNÉ A KOMUNIKAČNÍ SITĚ A KANALIZACI Kanalizační řady jednotné kanalizace OVAK jsou situovány v ulicích Odboje a Nemocniční. Přípojka z východní (hlavní) budovy do řadu v ulici Odboje a přípojka ze severní budovy do řadu v ulici Nemocniční jsou ve velmi špatném technickém stavu a je nutno provést generální výměnu potrubí. Pitná voda je do východní (hlavní) budovy přivedena dvěma přípojkami a to přípojkou z odběrného místa na ulici Odboje a přípojkou z odběrného místa na ulici Nemocniční. Do severní budovy a do jižní budovy je voda přivedena pouze vnitřním rozvodem z východní (hlavní) budovy. Zdrojem tepla je pára 0,5 MPa, 160 o C přivedena podzemním parovodem ve správě nemocnice z předávací stanice firmy Dalkia situované v budově kotelny v areálu nemocnice do redukční stanice situované v 1. PP východní (hlavní) budovy. Kotelna v areálu nemocnice je záložní zdroj tepla a je běžně mimo provoz. Očekávaná spotřeba po zateplení objektu 982 GJ / rok, stávající spotřeba 3534 GJ / rok V redukční stanici se připravuje pára 0,1 MPa pro ústřední topení východní (hlavní) budovy a severní budovy a teplá topná voda pro ústřední topení jižní budovy. Teplá užitková voda (TUV) se v objektu na ulici Odboje připravuje centrálně ve dvou elektrických boilerech situovaných v redukční stanici. Stávající ústřední topení a příprava TUV budou rekonstruovány, jako zdroj tepla budou nově instalována tepelná čerpadla nebo plynová kotelna, závisí na povolení Magistrátu. Zájmem nemocnice je odpojení od stávajícího zdroje páry v areálu nemocnice. Připouští však možnost využívání stávajícího zdroje páry v areálu nemocnice, za podmínky že NPÚ vybuduje a bude i provozovat novou parovodní přípojku v délce cca 500 m do objektu na ulici Odboje. Plyn do objektu na ulici Odboje není zaveden. Podzemní plynové potrubí se nachází v ulicích Odboje a Nemocniční. Elektrická energie NN do objektu Odboje (všechny tři budovy) je v současné době dodávána z rozvoden NN v areálu nemocnice, rozvodny NN jsou napájeny z trafostanic VN 22 kv situovaných rovněž v areálu nemocnice. V rámci akce pravděpodobně není nutno instalovat vlastní transformátor VN/NN. Lze se napojit z rozvodny NN v interním monobloku v areálu nemocnice novým vlastním kabelem NN délky cca 100 m. Výkon rozvodny pravděpodobně vyhoví pro zamýšlenou spotřebu objektu na ulici 14

15 Odboje (projektant určí očekávaný výkon objektu na ulici Odboje a následně bude s Městskou nemocnicí projednán odběr elektrické energie). V případě,že požadovaný výkon objektu překročí kapacitu stávající rozvodny bude nutno vybudovat novou trafostanici. 38 kw, z toho 32 kw pro tepelná čerpadla, 4 kw na osvětlení úspornými zářivkami, 2 kw na výtahy, ledničky a ostatní. 158 A nebo 25 A bez tepelných čerpadel GJ / rok = 87, MWh / rok (tepelná čerpadla + ostatní) Na ulici Červeného kříže se nachází trafostanice ve správě ČEZ Distribuce. Napojení na dopravní infrastrukturu bude stávajícími místními komunikacemi. V blízkosti objektu (cca 100 m) jsou zastávky tramvajových a autobusových linek. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Povaha stavby, použité materiály a rozsah prací nemají negativní vliv na životní prostředí. Stavební odpad bude zlikvidován realizátorem stavby, který bude vybrán v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, to je původcem odpadu, v souladu s ustanovením Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉHO A LESNÍHO PŮDNÍHO FONDU, OCRANA ZELENĚ Nedojde k nutnosti vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a lesních pozemků. ČÁST D Majetkoprávní vztahy, doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí. Majetkoprávní vztahy, stávající: Vlastnické právo: Česká republika Příslušnosti hospodařit s majetkem státu: Národní památkový ústav Majetkoprávní vztahy, alternativy: Příslušnost hospodařit s majetkem státu Národním památkovým ústavem a využití hlavní i severní budovy Národním památkovým ústavem. Využití jižní budovy Slezským zemským muzeem Opava. Příslušnost hospodařit s majetkem státu Národním památkovým ústavem využití pouze hlavní budovy Národním památkovým ústavem. Využití jižní budovy Slezským zemským muzeem Opava. Využití severní budovy jinou státní organizací. a) Výpis z katastru nemovitosti b) Snímek pozemkové mapy c) Kopie smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 ČÁST E Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby zejména surovinami, energiemi, vodou a pracovníky, popřípadě předpokládanou výši finančních potřeb jak na provoz, tak i na reprodukci pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu. POTŘEBA ENERGIÍ P otřeba elektrické energie je kryta stávajícím připojením a dimenzemi rozvodů: 54 GJ / rok = 15,0 MWh / rok Potřeba tepelné energie při variantě zateplení budovy Optimum 982 GJ / rok Koncepce vytápění bude variantně následovně: řešena s ohledem na přípustnost z hlediska ochrany životního prostředí Zdr oje hlavní Tepelná čerpadla Vlastní plynová kotelna Centrální zásobování teplem, vlastní výměník Zdroje doplňkové na střeše Fotoelektrické panely Sluneční kolektory na přípravu TUV PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ NPÚ nemá požadavky na personální zabezpečení v souvislosti s obnovou tohoto objektu, do objektu budou přemístěni stávající pracovníci z dislokovaných pracovišť. Ve východní (hlavní) budově bude 43 kanceláří pro 48 pracovníků včetně jednacích místností, knihovny a dokumentačních sbírek, v severní budově bude 16 kanceláří pro 34 pracovníků. SZMO žádá navýšení úvazků o 1 úvazek kurátora a 3 úvazky restaurátorů, pro zajištění odpovídající péče o podsbírky archeologických nálezů, v předpokládané výši osobních nákladů 997 tis. Kč (viz příloha). Počet 3 restaurátorů je nezbytný pro zajištění kvalitní péče o převzaté předměty. Rekonstrukční práce na budovách budou prováděny dodavatelsky. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ PROVOZU Provozní náklady (na energie, opravy a běžnou údržbu) v prostorech využívaných NPÚ budou hrazeny z vlastního rozpočtu NPÚ. O navýšení věcných nákladů na provoz v prostorech využívaných SZMO žádá SZMO zřizovatele v předpokládané výši 400 tis. Kč. 20

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě 1 Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště Praha 2008 Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

Obchodní centrum Kyjov

Obchodní centrum Kyjov Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství Obchodní centrum Kyjov Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Agroprojekt Brno s.r.o. Seznam

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST BLANSKO - střed města 1 BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ATELIER RAW LEDEN 2003 BLANSKO - střed města 2 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST str. A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 1.1. Zpracovatelé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9 Prvního pluku 20/224 186 59 Praha 8 - Karlín telefon 251 038 111 telefax 222 325 182 www.tebodin.com www.tebodin.cz Zákazník: A plus spol. s r.o. Investor: Městská část Praha 9 Projekt: Stupeň: Novostavba

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 75-05-2014-revize č.1 O ceně nemovitostí pozemku parc.č.508 jehož součástí je stavba bez čp/če na ulici 1.Máje na LV.č.1087 v k.ú. 635448 Fulnek Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

AMG. Depozitáře muzeí

AMG. Depozitáře muzeí VĚSTNÍK AMG 2/2015 Jak vznikala výstava Vně a uvnitř / 13 Akviziční a de-akviziční činnost muzeí a galerií / 16 Metodické centrum pro knižní kulturu / 29 Depozitáře muzeí Asociace muzeí a galerií ČR Muzejní

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ Kosmákova 28, 615 00 Brno - Židenice tel. 558 900 010, fax 558 900 011, e-mail: emc@ekotoxa.cz Seznam karet Hlavní problémový okruh

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany S P09 070769/2013/OVÚR/Sk P09 047524/2014/OVÚR/Sk

Více

Územní plán Horšice. Odůvodnění územního plánu. Pro společné jednání

Územní plán Horšice. Odůvodnění územního plánu. Pro společné jednání Územní plán Horšice Odůvodnění územního plánu Pro společné jednání Obec Horšice, ORP Přeštice Statutární zástupce: Miroslav Čepický, starosta obce Kontakt: horsice@obec-horsice.cz, tel.: +420 377 986 666

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů Č E S K Á K O M O R A A UT O R I Z O V A N Ý CH I N Ž E N Ý R Ů A T E CH N I K Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál)

Více