INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA"

Transkript

1 INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA květen

2 I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R na stavební akci REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA Investiční záměr věcně a funkčně vymezuje stavbu a určuje časový průběh přípravy a realizace stavby Východní ( hlavní ) budova a Severní ( vedlejší ) budova Architektonicko stavební část Úprava dispozice Zateplení Oprava (výměna) oken a vnějších dveří Výtahy Zdravotní technika (vše vnitřní) kanalizace, vodovod, plyn Elektroinstalace Elektrický zabezpečovací systém EZS Elektrické požární signalizace EPS Samočinné hasící zařízení Vytápění, chlazení Vzduchotechnika Kotelna (tepelná čerpadla, plynové kotle) Jižní ( vedlejší ) budova Rekonstrukce na Regionální archeologický depozitář Slezského zemského muzea Opava Garáže SO-05 Přípojky Trafostanice Vrty pro tepelná čerpadla Komunikace Obslužná komunikace Parkoviště Terénní úpravy Sadové úpravy Předkládá : Zpracovatel : Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3/ Praha 1 Malá Strana IČ : Ing. arch. Naděžda Goryczková - generální ředitelka Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Korejská 12/ Ostrava Vypracoval: Ing. Tomáš Puff podpis Schválil: Doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D. ředitel ú.o.p. v Ostravě V Ostravě dne : 27. květen podpis 2

3 INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA je zpracovaný podle vyhlášky č. 11/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, účinnost od a pokynu č. R Ministerstva financí o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ze dne 11. prosince 2006 INVESTIČNÍ ZÁMĚR OBSAHUJE A B C D E F Zdůvodnění nezbytnosti výstavby a vyhodnocení její efektivnosti a návratnosti. Požadavky na urbanistické a architektonické řešení stavby, stavebně-technické řešení stavby, vlastnosti stavebních konstrukcí, tepelně-technické parametry, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany a souhrnné požadavky na plochy a prostory. Územně technické podmínky pro přípravu území včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. Majetkoprávní vztahy, doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby zejména surovinami, energiemi, vodou a pracovníky, popřípadě předpokládanou výši finančních potřeb jak na provoz, tak i na reprodukci pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu. Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému zaměstnanosti. G Vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních, ochrany zdraví při práci apod. H I J K Dokumentace současného stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů provozu (užívání) obnovované kapacity v případě rekonstrukce, modernizace a oprav. Disponibilitu navržených zdrojů financování. Vstupní údaje uvedené v příloze č. 2 vyhlášky v rozsahu stanovené správcem programu. Další doklady vyžádané správcem programu. Fotodokumentace a výkresová dokumentace současného stavu 3

4 ČÁST A Zdůvodnění nezbytnosti výstavby a vyhodnocení její efektivnosti a návratnosti. Identifikační údaje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, nová správní budova v Ostravě, Původní využití objektu: Okresní sociální a zdravotní ústav, Poslední využití objektu: Ředitelství městské nemocnice Ostrava - Fifejdy Objekt byl dne Ministerstvem kultury ČR prohlášen kulturní památkou Rejstříkové číslo v ÚSKP: Místo: Stavební úřad : Obecní úřad: Investor: Ostrava, část obce Moravská Ostrava, ulice Odboje č.o.1, PSČ , č. p. 1941, parc. č. 2619/1, 2619/5, 2619/6 a 2619/7 katastrální území Moravská Ostrava okres Ostrava město, kraj Moravskoslezský Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor výstavby Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3/ Praha 1 Malá Strana Názvy objektu používané v průběhu užívání Okresní sociální a zdravotní ústav. k byla kancelářská budova odevzdána do užívání pro sociální a zdravotní korporace krajské sídlo Gestapa Ústav národního zdraví Ostrava Městský ústav národního zdraví v Ostravě Ředitelství městské nemocnice Ostrava Fifejdy ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, od tohoto data východní (hlavní) budova nevyužita, v severní i jižní (vedlejší) budově stále ambulance Městské nemocnice Součásti stávajících staveb: Objekt bývalého ŘEDITELSTVÍ MĚSTSKÉ NEMOCNICE, č.p je tvořen třemi budovami uspořádanými v půdorysu do tvaru U: východní (hlavní) budova severní budova jižní budova 4

5 Plánované stavební objekty: SO-01 Východní (hlavní) budova Architektonicko stavební část SO Úprava dispozice SO Požárně bezpečnostní řešení Konstrukční část SO Zateplení SO zateplení střechy SO zateplení průčelí SO zateplení štítů SO zateplení podhledu 5 cm a podlahy 5 cm v 1.PP SO Oprava (výměna) oken a vnějších dveří SO Výtahy SO Zdravotní technika (vše vnitřní) kanalizace, vodovod, plyn SO Elektroinstalace SO elektroinstalace silnoproud SO elektroinstalace slaboproud (počítačová síť, telefony) SO Elektrický zabezpečovací systém EZS SO Elektrické požární signalizace EPS SO Náhradní zdroj SO Hromosvod SO Měření a regulace SO Samočinné hasící zařízení SO Vytápění, chlazení SO Vzduchotechnika SO Kotelna (tepelná čerpadla, plynové kotle) SO-02 Severní (vedlejší) budova Architektonicko stavební část SO Úprava dispozice SO Požárně bezpečnostní řešení Konstrukční část SO Zateplení SO zateplení střechy SO zateplení fasády SO zateplení štítů SO zateplení podhledu 5 cm a podlahy 5 cm v 1.PP SO Oprava (výměna) oken SO Výtahy SO Zdravotní technika (vše vnitřní) kanalizace, vodovod, plyn SO Elektroinstalace SO elektroinstalace silnoproud SO elektroinstalace slaboproud (počítačová síť, telefony) SO Elektrický zabezpečovací systém EZS SO Elektrické požární signalizace EPS SO Náhradní zdroj SO Hromosvod SO Měření a regulace SO Samočinné hasící zařízení SO Vytápění, chlazení SO Vzduchotechnika SO Kotelna (tepelná čerpadla, plynové kotle) SO-03 Jižní (vedlejší) budova SO Bourací práce SO Rekonstrukce na Regionální archeologický depozitář Slezského zemského muzea Opava 5

6 SO-04 Garáže (stávající) SO Demolice SO Nové garáže SO-05 Přípojky SO Kanalizační přípojka dešťová rekonstrukce SO Kanalizační přípojka splašková rekonstrukce SO Vodovodní přípojka rekonstrukce SO Parovodní přípojka rekonstrukce SO Plynovodní přípojka rekonstrukce SO Elektro přípojka rekonstrukce SO Přípojka VN SO Přípojka telekomunikační (telefony, internet) SO-06 Trafostanice SO-07 Vrty pro tepelná čerpadla SO-08 Komunikace SO Obslužná komunikace SO Parkoviště SO-09 Terénní úpravy SO-10 Sadové úpravy ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI AKCE Možnosti využití: Rehabilitace původního architektonického uspořádaní objektu, zapsaného jako kulturní památka r.č , která by odstranila některé nevhodné dílčí zásahy, a jeho následné využití Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm Ostrava (dále NPÚ) jako správní budovy a Slezským zemským muzeem Opava jako Regionální archeologický depozitář (dále jen SZMO). Stávající správní budovy v Ostravě, ulice Korejská, a v Opavě, Bezručovo náměstí, jsou kapacitně pro plnění úkolů NPÚ nedostačující, některé provozy jsou umístěny z důvodu nedostatku prostoru na správách objektů zpřístupněných veřejnosti Dolu Michal a SZ Hradec nad Moravicí, což je z hlediska řízení značně limitující. Depozitáře archeologických sbírek SZMO jako sbírkotvorné instituce, které by měl NPÚ předat archeologické nálezy z provedených ZAV, jsou kapacitně vyčerpány, sbírky jsou provizorně uloženy na několika místech v Moravskoslezském kraji. Dalším problémem je statické omezení konstrukcí stávajících budov, které neumožňují další rozvoj depozitářů SZMO a dokumentačních NPÚ. Úpravou jižního křídla na nízkoenergetický úložný prostor - Regionální archeologický depozitář, který by spravovalo Slezské zemské muzeum coby součást archeologické podsbírky zemského muzea, čímž by byla zajištěna dlouhodobá ochrana tohoto kulturního dědictví v intencích zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, vznikne systémové řešení při ukládání archeologických nálezů exploatovaných při záchranných archeologických výzkumech NPÚ Ostrava. Vhodné dispoziční uspořádání jižního křídla s velkými úložnými a skladovacími prostorami, s variabilními kancelářskými místnostmi, a s přednáškovými sály, v dostačující míře umožní provoz a rozvoj statutárních činností NPÚ a současně také zajistí povinnosti vyplývající ze zákona pro SZMO při ochraně archeologických nálezů. Míra zachování autenticity stavby a její urbanistické a architektonické hodnoty jsou natolik vysoké, že se jeví jako ideální možnost jejího využití pro potřeby NPÚ a SZMO. 6

7 Navrhované řešení spolupráce dvou příspěvkových organizací zřizovaných resortem kultury bude pilotním, modelovým pracovištěm pro zajištění zákonem definované péče o archeologické kulturní dědictví a vyřeší doposud komplikovaný problém předávání archeologických nálezů ze záchranných archeologických výzkumů sbírkotvorným institucím v Moravskoslezském kraji. V případě potřeby bude nově vzniklý regionální depozitář schopen částečně sanovat i potřeby střední Moravy (kraj Olomoucký). Vytvořením důstojného regionálního pracoviště NPÚ s širokou nabídkou služeb veřejnosti (vlastníci kulturních památek), státní správě i samosprávně, zahrnující evidenci a dokumentaci včetně badatelny, odbornou knihovnu, přednáškový sál a kontaktní místa pro konzultace, bude ve své podstatě znamenat výrazné zkvalitnění odborné památkové péče v Moravskoslezském kraji. Nedostačující prostory jsou zejména pro toto využití: kanceláře místnosti pro jednání se stranami odborná knihovna systemizovaná pro ostravský region a zaměřená na problematiku industriálních památek a moderní architektury, badatelské centrum zaměřené na technické památky a využívající archiv technické dokumentace (spolupráce s Národní technickou knihovnou, NKP Důl Michal, archivem a.s. Vítkovice), místnosti pro skladování dokumentace depozitář architektonických článků ze zanikajících památek Moravskoslezského kraje technické zázemí pro depozitář architektonických článků depozitář odboru archeologických výzkumů úložiště archeologických nálezů přednáškový a výstavní sál nádvoří, klidová zóna garáže (10 stání pro osobní automobily střední třídy) Prezentace autenticky dochované památky architektury počátku 30. let 20. století a dosažení jejího opětného včlenění do života města. Stručný popis objektu: Bývalé Ředitelství městské nemocnice Ostrava Fifejdy je samostatně stojící stavba se zahradními a sadovými úpravami a se zachovanými architektonickými prvky v okolí stavby, skládající se z východní (hlavní) budovy s 3 nadzemními a s 1 podzemním podlažím na ulici Odboje a ze severní budovy s 2 nadzemními a s 1 podzemním podlažím na ulici Nemocniční. Budovy jsou propojeny a tvoří půdorys písmene L. Obě budovy jsou z tmavočervených cihel, které se částečně projevují v exteriéru v kontrastu s hladkými omítkami. Stropy jsou železobetonové, stropní nosníky jsou v interiérech vestibulů všech podlaží viditelné. Na přelomu 70. a 80. let 20. století objekt doplnila další, jižní budova s 2 nadzemními podlažími na ulici Červeného kříže. Všechny budovy objektu mají ploché střechy. Tři budovy objektu společně tvoří půdorys písmene U. Stavba byla realizovaná během let 1932 a 1933 architektem Karlem Roštíkem a architektem Jaroslavem Stockar-Bernkopfem dle projektu Karla Roštíka. Stavba reprezentuje kvalitní architekturu meziválečného Československa, je to urbanistická dominanta utvářející prostor před Městskou nemocnicí v Ostravě. Výtvarné řešení v sobě obsahuje modernistickou jednoduchost s absencí dekorativních prvků: 7

8 ploché střechy s terasami a s nautickým zábradlím, otevřené světlíky schodištních prostor, oblé nároží severní budovy, čtvercová a obdélná okna, funkcionalisticky pohledově odkryté stropní nosníky ve vestibulech. Současně se zde projevuje klasicizující symetričnost a vyváženost průčelí hlavního křídla, kompozice objemů s postranními nástavbami, práce s různými materiály (kontrast světlých omítek, cihel a skla). Propojení těchto prvků pak společně vytváří jedinečnou stavbu, hodnotný příklad kancelářské budovy a doklad soutěžní spolupráce dvou oceňovaných architektů. Zmínku si zaslouží dochované úpravy okolí s architektonickými prvky (oblé obrubníky) a interiéry s celou řadou cenných autentických prvků původní vlýskové podlahy, topná tělesa (při odpojení hlavní budovy od topného systému již byly téměř všechna nefunkční), dřevěné dveře plné i prosklené s funkčním kováním, okna s funkčním kováním a s funkčním pákovým mechanismem otevírání, dále pak zábradlí schodišť, dlažby a obklady. Nevhodným stavebním zásahem bylo doplnění objektu jižní budovou. Nevhodnou přestavbou prošla i vstupní partie a vrátnice, zcela skryto zůstalo široké vstupní schodiště, značné části exponovaného cihelného zdiva byly obloženy. Částečné úpravy poznamenaly i interiéry. Zásahy jsou však reverzibilní a objekt si zaslouží rehabilitaci. Objekt byl dne Ministerstvem kultury ČR prohlášen kulturní památkou - Rejstříkové číslo v ÚSKP: Stávající stav konstrukcí: Celkový stavebně technický stav objektu je dobrý, projevují se však známky chátrání, zejména v nevyužívané východní (hlavní) budově. Provizorně je proti zatékání zabezpečena střešní krytina, ve značném rozsahu opadává vnější omítka. Nevyhovující je stav objektu z důvodu vysoké energetické náročnosti. Dle českých technických norem v současnosti platných nevyhovuje tepelný odpor střešních konstrukcí, obvodových zděných konstrukcí, tepelný odpor podhledu a podlahy v 1. PP a tepelný odpor a spárová průvzdušnost výplní otvorů, to je oken a vnějších dveří. Nevyhovující je vysoká spotřeba elektrické energie na osvětlení místností. Svítidla jsou nevyhovující z hlediska světelného výkonu. V nevyhovujícím stavu je předávací a redukční stanice pára. V nevyhovujícím stavu jsou téměř všechny radiátory v hlavní budově stav při odpojení hlavní budovy od topného systému. V nevyhovujícím stavu jsou veškeré vnitřní instalace vody, kanalizace, ústředního topení, elektřiny. Ve východní (hlavní) budově je výtah s únosností 400 kg pro 5 osob, požaduje se úprava na únosnost 630 kg. Výtah je bezbarierově přístupný z prostoru hlavního vchodu do budovy. V severní budově není výtah. Vzhledem k zamýšlenému komunikačnímu odpojení severní budovy od hlavní budovy je nutno v severní budově instalovat nový výtah. Je nutno zabezpečit bezbariérové řešení přístupu do budovy. V jižní budově není výtah. Nevyhovující je hydroizolace proti zemní vlhkosti, zdivo v 1. PP je v několika místech silně provlhlé, omítka v těchto místech je zdevastovaná. Budovy jsou zastřešeny plochými střechami. Oprava objektu byla odsouvána z důvodů nevyjasněného budoucího uživatele a správce majetku státu. VYHODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI A NÁVRATNOSTI Oprava kulturní památky, architektonicky významného objektu, rehabilitace původního architektonického uspořádání si vyžádá značně vyšší finanční náklady, než by tomu bylo u běžné stavby. Z tohoto pohledu návratnost akce nelze stanovit. 8

9 NÁVRATNOST NELZE STANOVIT U NEINVESTIC: 1 Uvedení budov nebo konstrukcí do stavu z roku 1934 památková obnova 2 Výměna technických zařízení za jiná než z roku 1934 ale shodných technických parametrů. U INVESTIC tohoto typu: Úpravy konstrukcí a zařízení k uvedení v soulad s aktuálně platnými normami hygienickými, bezpečnostními, ochrany zdraví, požárními atd. (instalace zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu, EZS, EPS) NÁVRATNOST LZE STANOVIT U INVESTIC tohoto typu: Zateplení budov nebo konstrukcí, například pěnovým polystyrénem (PPS) nebo obdobný materiál s nižší tepelnou vodivostí úspora provozních nákladů za topení varianta Optimum zateplení: střecha 250 mm PPS, průčelí a štíty 120 mm PPS (zde uvedeno jako referenční příklad, Podmínky památkové péče z připouštějí zateplení z vnějšího líce max. 60 mm), podhledy v 1. PP 50 mm, podlahy v 1. PP 50 mm investiční náklady 11,889 miliónů Kč stávající spotřeba tepelné energie GJ za 1,703 miliónů Kč / rok 351 kw navrhovaná spotřeba tepelné energie 982 GJ za 0,473 miliónů Kč / rok 97 kw úspora tepelné energie GJ za 1,230 miliónů Kč / rok při ceně tepla 482 Kč/GJ (CZT Dalkia Fifejdy) návratnost investice 13,2 roků varianta Zateplená jen střecha a suterén zateplení: střecha 500 mm PPS, průčelí a štíty 0 mm PPS, podhledy v 1. PP 50 mm, podlahy v 1. PP 50 mm investiční náklady 7,386 miliónů Kč stávající spotřeba tepelné energie GJ za 1,703 miliónů Kč / rok navrhovaná spotřeba tepelné energie GJ za 1,000 miliónů Kč / rok úspora tepelné energie GJ za 0,703 miliónů Kč / rok při ceně tepla 482 Kč/GJ (CZT Dalkia Fifejdy) návratnost investice 14,3 roků Srovnání variant: varianta zateplení roční energetická potřeba provozní náklady za rok roční energetická potřeba provozní náklady za rok GJ v tis. Kč GJ v tis. Kč Optimum 3 534, ,00 982,00 473,00 Zateplená jen střecha a suterén 3 534, , , ,00 Nezateplená budova 3 534, , , ,00 Poznámka: cena tepla 482,- Kč/GJ 9

10 ČÁST B Požadavky na urbanistické a architektonické řešení stavby, stavebně-technické řešení stavby, vlastnosti stavebních konstrukcí, tepelně-technické parametry, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany a souhrnné požadavky na plochy a prostory. POŽADAVKY NA URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY Požadavky, které určují postup a rozsah prací, jsou obsaženy v dokumentech (viz část K). Projektové přípravě bude předcházet stavebně historický průzkum. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY Je nutné provést opravu, rekonstrukci nebo památkovou obnovu těchto konstrukcí: Východní (hlavní) budova a Severní (vedlejší) budova Architektonicko stavební část Úprava dispozice a Požárně bezpečnostní řešení: úprava dispozice má odstranit novodobé úpravy dispozice a vrátit dispozici do podoby z třicátých let 20. století Konstrukční část Zateplení zateplení střechy zateplení průčelí zateplení štítů zateplení podhledu a podlahy v 1. PP: zateplení budovy musí respektovat požadavek památkové péče na zateplovací systém o síle desky max. 60 mm z důvodu zachování výtvarného řešení fasád. Při tom musí být konstrukce budovy zateplena tak, aby splňovala současné podmínky pro ekonomický provoz objektu. Oprava ( výměna oken a vnějších dveří: v rámci projekčních prací bude proveden průzkum stavu výplní otvoru. Podle výsledku průzkumu bude rozhodnuto o dalším postupu, prioritně o opravě stávajících výplní nebo v případě jejich vysokému stupni napadení dřevokaznými houbami jejich náhradě. Ve východní budově se jedná cca o 153 oken a 149 dveří, v severní budově o 75 oken a 77 dveří. Počty výplní otvorů vycházejí ze stávajícího stavu a budou upřesněny v rámci zpracování projektové dokumentace. Výtahy: ve východní budově je hydraulický výtah provozovaný do roku Požaduje se zvýšení jeho kapacity ( bude-li to konstrukčně možné). V severní budově se v současnosti výtah nenachází, v případě realizace varianty severní budovy pro jinou státní organizaci dojde ke stavebnímu oddělení severní a východní budovy ( zazděním chodeb) a nutnosti v severní budově vybudovat nový osobní výtah. Zdravotní technika - (vše vnitřní) kanalizace, vodovod, plyn: rozvody jsou původní a v rámci průzkumu bude prověřena jejich současný stav, předpokládá se, že bude nutná jejich kompletní výměna. Elektroinstalace: je původní, neodpovídá současné normě, nutno provést celkovou výměnu rozvodů. elektroinstalace silnoproud elektroinstalace slaboproud (počítačová síť, telefony) Elektrický zabezpečovací systém EZS: v současnosti není budova zabezpečena. Elektrické požární signalizace EPS: v současnosti není budova zabezpečena. Náhradní zdroj: požadavek na zajištění informačního a zabezpečovacího systému. Hromosvod 10

11 Měření a regulace Samočinné hasící zařízení: vyplyne z řešení požární bezpečnosti projektantem. Vytápění, chlazení: v současnosti je objekt vytápěn parovodním topením napojeným na zdroj v městské nemocnici, požaduje se modernizace systému vytápění z důvodu úspory provozních nákladů objektu. Typ vytápění bude stanoven projektantem na základě výpočtu s cílem dosáhnout minimálních provozních nákladů. Vzduchotechnika Kotelna (tepelná čerpadla, plynové kotle): bude navrženo s ohledem na minimalizaci provozních nákladů. V případě realizace tepelných čerpadel je možné energii získat systémem země voda z vrtu. Další možností řešení kotelny je realizace plynové kotelny, nebo připojení na dálkový zdroj tepla. Jižní (vedlejší) budova Bourací práce: vzhledem k zásadní změně v užívání (Regionální archeologický depozitář) se předpokládá změna stávající dispozice, která je v současnosti pro potřeby administrativy. V rámci bouracích prací bude vybourána většina příček a podlahových konstrukcí. Rekonstrukce na Regionální archeologický depozitář Slezského zemského muzea Opava: budou zřízeny místnosti pro ukládání archeologických sbírek se zajištěním specifických klimatických a světelných podmínek. Dále bude vybudováno zázemí pro čtyři pracovníky depozitáře. Předpokládá se, že budova bude mít minimální počet oken (pouze v kancelářských místnostech) budova nebude centrálně klimatizována, depozitáře budou vybaveny zavlhčovači a odvlhčovači. K dopravě archeologických artefaktů bude vybudován nový osobo-nákladní výtah. Garáže (stávající) Demolice: demolice stávajících tří garážových boxů vybudovaných pravděpodobně svépomocí v 70letech 20. století z důvodu nevyhovující statiky nosných konstrukcí. Nové garáže: vybudování nových garáží pro služební vozidla NPÚ. SO-05 Přípojky Kanalizační přípojka dešťová: v rámci provedených průzkumů bude posouzen jejich současný stav a rozhodnuto o jejich opravě respektive výměně. Kanalizační přípojka splašková: v rámci provedených průzkumů bude posouzen jejich současný stav a rozhodnuto o jejich opravě respektive výměně. Vodovodní přípojka: v rámci provedených průzkumů bude posouzen jejich současný stav a rozhodnuto o jejich opravě respektive výměně. Parovodní přípojka: v návaznosti na navržený typ kotelny bude přípojka zrušena nebo opravena. Plynovodní přípojka: je v současnosti zrušena v návaznosti na navržený typ kotelny bude přípojka opravena. Elektro přípojka: v současnosti je objekt zásobován z rozvodu Městské nemocnice, je nutno v závislosti na projektantem vypočtenou potřebu elektrické energie posoudit zda stávající přípojka je vyhovující. V rámci průzkumu je nutno posoudit technický stav přípojky. Přípojka VN Trafostanice: v návaznosti na vypočtenou potřebu elektrické energie bude projektantem posouzeno zda je v dostupné vzdálenosti potřebná kapacita zdroje elektrické energie, či zda bude ekonomicky výhodnější vybudování vlastní trafostanice. Vrty pro tepelná čerpadla: bude realizováno v případě,že projektant prokáže minimalizaci provozních nákladů při vytápění objektu tepelnými čerpadly. Komunikace Obslužná komunikace Parkoviště: oprava stávajících komunikací. Terénní úpravy: po provedení přípojek a vrtů pro tepelná čerpadla. Sadové úpravy: ošetření stávající vzrostlé zeleně a obnova travnatých ploch po dokončení stavebních prací. V případě využití jednotlivých křídel budovy různými uživateli projektant při zpracování projektové dokumentace posoudí způsob provozování jednotlivých částí budovy a navrhne buď centrální zdroje médií s podružným měřením, nebo lokální zdroje v jednotlivých částech budovy, tak aby byla zvolena ekonomicky výhodnější varianta. Např. zda bude výhodnější centrální kotelna s rozvodem tepla na 11

12 větší vzdálenosti nebo samostatné kotelny v jednotlivých křídlech objektu s minimalizací délky rozvodů. Rekonstrukce objektu předpokládá: Úpravy dispozice s ohledem na nové, jiné než původní, využití budovy Úpravy konstrukcí k nutnému snížení provozních nákladů, zejména nákladů na energie: Na energii na vytápění zvýšením tepelného odporu obvodových konstrukcí Střech Obvodových stěn průčelí Obvodových stěn štítů Podhledu v 1. PP Podlahy v 1. PP Oken a vnějších dveří Na elektrickou energii z distribuční sítě instalací úsporných zářivkových svítidel instalací fotoelektrických panelů na střechu: chlazení v létě a příprava teplé užitkové vody (TUV) instalací slunečních kolektorů na střechu: příprava TUV Dispozice jižního objektu by měla co nejvíce odpovídat novému využití, čili ponechání max. 3 místností pro zajištění provozu (kancelář kurátora, badatelna, místnost pro příjem sbírek - karanténa) a toalety (případně koupelna se sprchovým koutem). Depozitář by měl být vybaven také nákladním výtahem. Zbytek objektu by měl být stavebně upraven tak, aby bylo dosaženo co největších depozitních místností (vybourání příček), přičemž zatížení podlah by mělo odpovídat skladovacím prostorám kvůli umístění úložného systému (předpoklad 1000 kg/m3) Depozitář bude mít zazděná přebytečná okna. Celá budova bude zastřežena Elektronickým zabezpečovacím systémem a systémem kontroly vstupů a bude připojena na pult centrální ochrany PČR. Dále bude vybavena Elektronickou požární signalizací a stabilním hasicím systémem na principu vysokotlaké vodní mlhy s mokrými nerezovými rozvody (pracovní tlak barů). Depozitář nebude vybaven aktivním klimatizačním systémem pouze sadou odvlhčovacích a zvlhčovacích mobilních jednotek (10 a 10 ks). Depozitní místnost a prostory pro příjem sbírek budou monitorovány prostřednictvím radiotelemetrického systému (relativní vlhkost a teplota). V každé depozitní místnosti bude prostor pro manipulaci, uložení manipulační techniky a pracovní stůl situovaný blízko východu. K dispozici by měl být i dostatečný počet zvlhčovačů, odvlhčovačů a praček vzduchu vybavených germicidní lampou pro zajištění dostatečné vlhkosti a čistoty vnitřního ovzduší. V objektu by se měla nacházet místnost pro uložení obalového a podpůrného materiálu. Depozitář bude vybaven zářivkovým osvětlením a nouzovým osvětlením. Systém podlah (bezespárových) by měl umožňovat automatizované čištění pomocí robotického vysavače (2 ks). Kompaktní úložné systémy budou vytvořeny z kovových prvků s vhodnou povrchovou úpravou (vypalovaná barva), přičemž jednotlivé bloky musí být dokonale prachotěsné. Jedná se převážně o mobilní policové regály o rozměrech 1-1,5 x 2,5 x 0,25-0,8m (v závislosti na charakteru sbírkových předmětů) a nosnosti jednotlivých polic 300 kg/m2. Část úložného systému bude vybavena zásuvkovými regály. Koncové regály budou vybaveny posuvnými dveřmi. Požaduje se oddělené měření spotřeby energií pro budovu hlavní a budovu severní, jižní i pro jednotlivá podlaží Při zvyšování tepelného odporu konstrukcí se bude jednat o vzorové hledání kompromisu mezi řešením zateplení s maximální úsporou provozních nákladů a mezi památkovou obnovou s maximálním zachováním autenticity konstrukcí. Varianty zvýšení tepelného odporu: (prověřit výpočtem) střecha: maximální technicky možné zateplení (víc než požaduje ČSN) štíty: alternativy zateplit ano, zateplit částečně, zateplit ne průčelí: alternativy zateplit ano, zateplit částečně, zateplit ne 12

13 okna: alternativy repase, dodatečné třetí sklo, dodatečné těsnění, repliky oken, modifikovaná eurookna (Jedná se o tepelně modifikované dřevo, které již nepodléhá plísním, dřevokaznému hmyzu a má stálou rovnovážnou vlhkost. Díky těmto vlastnostem není nutno opatřit okna ochranným nátěrem.) stávající dvojitá okna (tak zvaná špaletová nebo taky kastlíková okna) i s rámy - zkontrolovat jejich stav, ošetřit je, konzervovat, dle potřeby repasovat. strop nad 1. PP: zateplit ano, zateplit ne Podlaha v 1. PP: zateplit ano bez variant, jeví se jako nutnost v návaznosti na nevyhovující hydroizolaci pod podlahou v 1. PP, vybourat stávající podlahu, opravit hydroizolaci a položit tepelnou izolaci. Varianty dispozice: Hlavní budova Bez variant Severní budova Archeologie Ostravská universita a byty (od této varianty zatím upuštěno) Administrativní budova pro některou státní organizaci (příslušnosti hospodařit s majetkem státu Severní budova NPÚ a pronájem jiné státní organizaci) Dispozice bude zachována stávající Dispozice bude upravena Administrativní budova pro některou státní organizaci (převedení příslušnosti hospodařit s majetkem státu Severní budova na tuto státní organizaci) Dispozici a veškeré stavební úpravy bude řešit tato státní organizace samostatně nezávisle na NPÚ (z vlastních finančních zdrojů) Jižní budova Demolice částečná, následná rekonstrukce na Regionální archeologický depozitář Slezského zemského muzea Opava (Při částečné, demolici se odkryje hlavní budova z dvorní části a docílí se pohledového efektu z 30. let. Z jižní budovy vznikne samostatně stojící budova, vhodná pro rekonstrukci na Regionální archeologický depozitář Slezského zemského muzea Opava. Budovy podobného typu v okolí již stojí. V provozně ekonomických možnostech NPÚ Ostrava není provozovat a využívat celý komplex budov. ZABEZPEČENÍ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY Zabezpečení bude provedeno dle projektové dokumentace, Požárně bezpečnostní řešení. V objektu bude instalována elektrická požární signalizace (EPS) a v ohrožených místnostech, například v archivu a depozitářích, samočinné hasicí zařízení. POŽADAVKY NA PLOCHY A PROSTORY Po rekonstrukci dle varianty administrativa bude ve východní (hlavní) budově 2404 m 2 podlahové plochy místností, z toho 775 m 2 kancelářských ploch, v severní budově 987 m 2 podlahové plochy místností, z toho 443 m 2 kancelářských ploch. Realizace prací bude probíhat na stávajícím objektu. Pro zařízení staveniště budou využity stávající plochy kolem objektu. Zábory veřejných ploch nebudou potřeba. Pro parkování vozidel NPÚ a pracovníků bude využívána stávající zpevněná plocha. 13

14 ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU Veřejná zakázka na výběr zhotovitele projektové dokumentace 07 09/2011 Zhotovení projektové dokumentace, správní řízení 09/ /2012 Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby 06-10/2012 Realizace stavby ČÁST C Územně technické podmínky pro přípravu území včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘÍPRAVU ÚZEMÍ, NAPOJENÍ NA ROZVODNÉ A KOMUNIKAČNÍ SITĚ A KANALIZACI Kanalizační řady jednotné kanalizace OVAK jsou situovány v ulicích Odboje a Nemocniční. Přípojka z východní (hlavní) budovy do řadu v ulici Odboje a přípojka ze severní budovy do řadu v ulici Nemocniční jsou ve velmi špatném technickém stavu a je nutno provést generální výměnu potrubí. Pitná voda je do východní (hlavní) budovy přivedena dvěma přípojkami a to přípojkou z odběrného místa na ulici Odboje a přípojkou z odběrného místa na ulici Nemocniční. Do severní budovy a do jižní budovy je voda přivedena pouze vnitřním rozvodem z východní (hlavní) budovy. Zdrojem tepla je pára 0,5 MPa, 160 o C přivedena podzemním parovodem ve správě nemocnice z předávací stanice firmy Dalkia situované v budově kotelny v areálu nemocnice do redukční stanice situované v 1. PP východní (hlavní) budovy. Kotelna v areálu nemocnice je záložní zdroj tepla a je běžně mimo provoz. Očekávaná spotřeba po zateplení objektu 982 GJ / rok, stávající spotřeba 3534 GJ / rok V redukční stanici se připravuje pára 0,1 MPa pro ústřední topení východní (hlavní) budovy a severní budovy a teplá topná voda pro ústřední topení jižní budovy. Teplá užitková voda (TUV) se v objektu na ulici Odboje připravuje centrálně ve dvou elektrických boilerech situovaných v redukční stanici. Stávající ústřední topení a příprava TUV budou rekonstruovány, jako zdroj tepla budou nově instalována tepelná čerpadla nebo plynová kotelna, závisí na povolení Magistrátu. Zájmem nemocnice je odpojení od stávajícího zdroje páry v areálu nemocnice. Připouští však možnost využívání stávajícího zdroje páry v areálu nemocnice, za podmínky že NPÚ vybuduje a bude i provozovat novou parovodní přípojku v délce cca 500 m do objektu na ulici Odboje. Plyn do objektu na ulici Odboje není zaveden. Podzemní plynové potrubí se nachází v ulicích Odboje a Nemocniční. Elektrická energie NN do objektu Odboje (všechny tři budovy) je v současné době dodávána z rozvoden NN v areálu nemocnice, rozvodny NN jsou napájeny z trafostanic VN 22 kv situovaných rovněž v areálu nemocnice. V rámci akce pravděpodobně není nutno instalovat vlastní transformátor VN/NN. Lze se napojit z rozvodny NN v interním monobloku v areálu nemocnice novým vlastním kabelem NN délky cca 100 m. Výkon rozvodny pravděpodobně vyhoví pro zamýšlenou spotřebu objektu na ulici 14

15 Odboje (projektant určí očekávaný výkon objektu na ulici Odboje a následně bude s Městskou nemocnicí projednán odběr elektrické energie). V případě,že požadovaný výkon objektu překročí kapacitu stávající rozvodny bude nutno vybudovat novou trafostanici. 38 kw, z toho 32 kw pro tepelná čerpadla, 4 kw na osvětlení úspornými zářivkami, 2 kw na výtahy, ledničky a ostatní. 158 A nebo 25 A bez tepelných čerpadel GJ / rok = 87, MWh / rok (tepelná čerpadla + ostatní) Na ulici Červeného kříže se nachází trafostanice ve správě ČEZ Distribuce. Napojení na dopravní infrastrukturu bude stávajícími místními komunikacemi. V blízkosti objektu (cca 100 m) jsou zastávky tramvajových a autobusových linek. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Povaha stavby, použité materiály a rozsah prací nemají negativní vliv na životní prostředí. Stavební odpad bude zlikvidován realizátorem stavby, který bude vybrán v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, to je původcem odpadu, v souladu s ustanovením Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉHO A LESNÍHO PŮDNÍHO FONDU, OCRANA ZELENĚ Nedojde k nutnosti vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a lesních pozemků. ČÁST D Majetkoprávní vztahy, doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí. Majetkoprávní vztahy, stávající: Vlastnické právo: Česká republika Příslušnosti hospodařit s majetkem státu: Národní památkový ústav Majetkoprávní vztahy, alternativy: Příslušnost hospodařit s majetkem státu Národním památkovým ústavem a využití hlavní i severní budovy Národním památkovým ústavem. Využití jižní budovy Slezským zemským muzeem Opava. Příslušnost hospodařit s majetkem státu Národním památkovým ústavem využití pouze hlavní budovy Národním památkovým ústavem. Využití jižní budovy Slezským zemským muzeem Opava. Využití severní budovy jinou státní organizací. a) Výpis z katastru nemovitosti b) Snímek pozemkové mapy c) Kopie smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 ČÁST E Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby zejména surovinami, energiemi, vodou a pracovníky, popřípadě předpokládanou výši finančních potřeb jak na provoz, tak i na reprodukci pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu. POTŘEBA ENERGIÍ P otřeba elektrické energie je kryta stávajícím připojením a dimenzemi rozvodů: 54 GJ / rok = 15,0 MWh / rok Potřeba tepelné energie při variantě zateplení budovy Optimum 982 GJ / rok Koncepce vytápění bude variantně následovně: řešena s ohledem na přípustnost z hlediska ochrany životního prostředí Zdr oje hlavní Tepelná čerpadla Vlastní plynová kotelna Centrální zásobování teplem, vlastní výměník Zdroje doplňkové na střeše Fotoelektrické panely Sluneční kolektory na přípravu TUV PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ NPÚ nemá požadavky na personální zabezpečení v souvislosti s obnovou tohoto objektu, do objektu budou přemístěni stávající pracovníci z dislokovaných pracovišť. Ve východní (hlavní) budově bude 43 kanceláří pro 48 pracovníků včetně jednacích místností, knihovny a dokumentačních sbírek, v severní budově bude 16 kanceláří pro 34 pracovníků. SZMO žádá navýšení úvazků o 1 úvazek kurátora a 3 úvazky restaurátorů, pro zajištění odpovídající péče o podsbírky archeologických nálezů, v předpokládané výši osobních nákladů 997 tis. Kč (viz příloha). Počet 3 restaurátorů je nezbytný pro zajištění kvalitní péče o převzaté předměty. Rekonstrukční práce na budovách budou prováděny dodavatelsky. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ PROVOZU Provozní náklady (na energie, opravy a běžnou údržbu) v prostorech využívaných NPÚ budou hrazeny z vlastního rozpočtu NPÚ. O navýšení věcných nákladů na provoz v prostorech využívaných SZMO žádá SZMO zřizovatele v předpokládané výši 400 tis. Kč. 20

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace říjen 2014 projektant: Ing. Karel Siuda A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH:

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č.

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2157/9 DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ (OHLÁŠENÍ) INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA HORNÍ

Více

Město Bílina- Nové toalety ve 2.NP, Bílina- radnice

Město Bílina- Nové toalety ve 2.NP, Bílina- radnice Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana

Více

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

A. - Průvodní zpráva

A. - Průvodní zpráva A. - Obsah: A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.2. Údaje o stavebníkovi A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Seznam vstupních podkladů Údaje o území Údaje

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Informační memorandum Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ:

Více

OREL-investiční záměr 2009

OREL-investiční záměr 2009 OREL- záměr 2009 1. Předkládající subjekt Jednota (župa) IČ: Číslo registrace v Orlu: 2. Základní údaje Název akce / stavby : Stavebník : Charakter stavby:( např. novostavba, přístavba, dostavba, nástavba,

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a Klobouky u Brna

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a Klobouky u Brna Zak. č. 56/04/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje stavby a investora, základní

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice.

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice. Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice Odstranění stavby A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA Odstranění stavby Rodinný dům, na pozemku p. p. č.

Více

Pojmy. Pro účely této vyhlášky se rozumí

Pojmy. Pro účely této vyhlášky se rozumí Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj podle ustanovení 13 odst. 4, po dohodě s Českou národní bankou podle ustanovení 16 odst. 3 a podle ustanovení 24 odst. 5 zákona č.218/2000

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZODP. PROJEKTANT: MĚŘÍTKO: Ing. V. Kubeš. VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 5 NÁZEV AKCE: ČÍSLO ZAKÁZKY:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZODP. PROJEKTANT: MĚŘÍTKO: Ing. V. Kubeš. VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 5 NÁZEV AKCE: ČÍSLO ZAKÁZKY: ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 5 NÁZEV AKCE: INVESTOR: Město Nové Hrady, nám. Republiky 46, Nové Hrady, 373 33 OBSAH: PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové Vlastník: MTH Areály s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle,

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

Exkluzivní pronájem kancelářských prostor v centru Ostravy Hrabákova 1, Moravská Ostrava

Exkluzivní pronájem kancelářských prostor v centru Ostravy Hrabákova 1, Moravská Ostrava Exkluzivní pronájem kancelářských prostor v centru Ostravy Hrabákova 1, Moravská Ostrava +420 605 836 713 info@casadeoro.cz Administrativní budova Hrabákova 1 Moravská Ostrava Poloha: Dostupnost: Typ objektu:

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Rakouská 543, 289 24 Milovice Společenství vlastníků bytů Vila

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Stavební úpravy části objektu na p.p.č.728/23, k.ú. Česká Lípa, v areálu NsP Česká Lípa, a.s. pro potřeby ZZS LK A Průvodní zpráva 02/2016

Stavební úpravy části objektu na p.p.č.728/23, k.ú. Česká Lípa, v areálu NsP Česká Lípa, a.s. pro potřeby ZZS LK A Průvodní zpráva 02/2016 Obsah A.1 Identifikační údaje...2 A.1.1 Údaje o stavbě...2 A.1.2 Údaje o objednateli...2 A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace...2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3 Údaje o území...2 a) rozsah řešeného

Více

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, Libice nad Cidlinou

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, Libice nad Cidlinou Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ Místo stavby : Libice nad Cidlinou čp.35, poz.18/1 Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Stupeň : Projektová dokumentace Z.č.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

datum tisku Pavel Brambora Přemyslova 153, KRALUPY nad VLTAVOU Pavel Brambora

datum tisku Pavel Brambora Přemyslova 153, KRALUPY nad VLTAVOU Pavel Brambora změna. identifikace datum tisku Přemyslova 153, 278 01 KRALUPY nad VLTAVOU Přemyslova 153, 278 01 KRALUPY nad VLTAVOU Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 příspěvková organizace,

Více

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje (dále jen KŘP Jčk) stanovuje

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje (dále jen KŘP Jčk) stanovuje Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje (dále jen KŘP Jčk) stanovuje Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E na zpracování realizační projektové dokumentace Výstavba integrovaného operačního střediska

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Veřejná dražba dobrovolná A1599

Veřejná dražba dobrovolná A1599 Informační memorandum Veřejná dražba dobrovolná A1599 Objekt bývalé ozdravovny a ZŠ Pec pod Sněžkou plocha pozemku767 m 2, plocha budovy 500 m 2 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha

Více

strana 1 Popis č. 3924/2013

strana 1 Popis č. 3924/2013 strana 1 Popis č. 3924/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 119 na pozemku parc.č. st. 208 a pozemky parc.č. st. 208, 124/18 a 134/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.8.2013

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby o název stavby: o místo stavby: o druh stavby: Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746,

Více

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3 EUROLINE SLOVAKIA 2012 EKOLINE 1237 4 20 000 Kč 2 20 000 Kč -10 000 Kč POSCHODÍ [plocha 1000 m 2 ] [plocha 1097 m 2 ] předpokl spotřeba energie za rok komfortní moderní dům navržený v souladu s moderními

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor: Město Náměstí 3. května

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY POŽÁRNÍ ZBROJNICE A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY POŽÁRNÍ ZBROJNICE A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor: Obec Soběšovice Místo: Soběšovice 45 Vypracoval: Ing. Karel Maiwald číslo paré: Zodpovědný projektant: Ing. arch. Josef Havlíček název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY POŽÁRNÍ ZBROJNICE Architektonická

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1599. Areál pro administrativu a výrobu Brno-ul. Čechyňská Roční dosažitelný nájem cca 1,1 mil.

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1599. Areál pro administrativu a výrobu Brno-ul. Čechyňská Roční dosažitelný nájem cca 1,1 mil. Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1599 Areál pro administrativu a výrobu Brno-ul. Čechyňská Roční dosažitelný nájem cca 1,1 mil. Kč Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu...

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc: Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Informační memorandum Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ: OSTATNÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

A, B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A, B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV Mobil: 721 780 797 E-mail: roman.havlan@volny.cz REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE, KRUŠNOHORSKÁ 304, OSTROV A,

Více

Příloha č. 2. Rozsah plnění:

Příloha č. 2. Rozsah plnění: Příloha č. 2 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění předmětu a zadávacích podmínek realizace zakázky) SLZZ - Praha 5 - Zbraslav, Na Baních - rozvoj areálu Zbraslav ( RAZ ) - zpracování studie" Předmět

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

DELTA Třinec, s.r.o. p r o j e k č n í a t e l i é r. Průvodní zpráva. ODSTRANĚNÍ NEPOUŽÍVANÉ STAVBY - bourací práce -

DELTA Třinec, s.r.o. p r o j e k č n í a t e l i é r. Průvodní zpráva. ODSTRANĚNÍ NEPOUŽÍVANÉ STAVBY - bourací práce - A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby ODSTRANĚNÍ NEPOUŽÍVANÉ STAVBY - bourací práce - b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla

Více

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křižany DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor / stavebník, Adresa : Obec Křižany Adresa

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Informační memorandum Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) PRŮVODNÍ ZPRÁVA

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Název akce: Ostrava rekonstrukce technologie ohřevu ÚT a TUV 136V314000001 Investor: Vězeňská služba České republiky, Vazební věznice Ostrava Místo stavby:

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o. výjezdové stanoviště Vsetín - přístavba garáží

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o. výjezdové stanoviště Vsetín - přístavba garáží Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o. výjezdové stanoviště Vsetín - přístavba garáží Projekt pro realizaci stavby USPOŘÁDÁNÍ DOKUMENTACE A - Průvodní zpráva B - Souhrnná technická zpráva

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R INVESTOR TJ Sokol Jablůnka, Jablůnka č.p.187 756 23 Jablůnka I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R T Ě L O C V I Č N A T J S P A R T A K J A B L Ů N K A R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y ZPRACOVATEL

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY PROSTORU LABORATOŘÍ PRO KATEDRU CHEMIE Projekt pro výběr zhotovitele PROJEKT STAVBY Objednavatel : Projektant : Technická univerzita

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 11111-EL-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA ULICI ŠPÁLOVA 9 OSTRAVA-PŘÍVOZ SEZNAM DOKUMENTACE: 11111-EL-10. Výkaz materiálů Slepý rozpočet

TECHNICKÁ ZPRÁVA 11111-EL-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA ULICI ŠPÁLOVA 9 OSTRAVA-PŘÍVOZ SEZNAM DOKUMENTACE: 11111-EL-10. Výkaz materiálů Slepý rozpočet SEZNAM DOKUMENTACE: Technická zpráva Výkaz materiálů Slepý rozpočet HDS+ER Půdorys 1.PP-Elektroinstalace Půdorys 1.NP-Elektroinstalace Půdorys 2.NP-Elektroinstalace Půdorys Podkroví-Elektroinstalace Rozvaděč

Více

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3772/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 50 na pozemku parc.č. 499 a pozemky parc.č. 63, 495, 496/2, 499 a 500 včetně věcného břemene, součástí a příslušenství; budova a pozemky

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více