ELTRICK. P (W) = U (V) x I (A)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELTRICK. P (W) = U (V) x I (A)"

Transkript

1 -1- ELTRICK Eltrick je systém založený na principu rezonanční technologie, který snižuje spotřebu elektrické energie nebo zvyšuje výkon elektrických zařízení na topení a ohřev. Tento systém je založen na patentované technologii speciálního elektrického rezonančního zdroje. Tato technologie je vyvinuta a chráněna v České republice. Podstata technického řešení Zapojení Eltricku podle technického řešení umožňuje snížit spotřebu elektrické energie nebo při stejném odběru zvýšit výkon elektrických zařízení pro topení a ohřev. Při zapojení Eltricku ke standardnímu elektrickému zařízení je jeho provoz efektivnější cca. o 30%. Výkon P (W) se vypočítá součinem napětí U (V) a proudu I (A), na který je zařízení připojeno. Na oscilografu se ukáže změna průběhu proudu a napětí při zapojení Eltricku. Graf standardního průběhu a velikosti napětí a proudu na osciloskopu P (W) = U (V) x I (A)

2 -2- Graf průběhu a velikosti napětí a proudu na osciloskopu při zapojení s Eltrick Peltrick (W) = Ueltrick (V) x Ieltrick (A) Peltrick > P

3 -3-

4 -4-

5 -5-

6 -6-

7 -7- REFERENCE V současnosti je namontováno a úspěšně pracuje cca aplikací!

8 -8- Reference instalace zařízení ELTRICK ve wellness hotelu POHODA Luhačovice V listopadu 2012 jsme zadali společnosti ELTRICK s.r.o. vypracovat analýzu spotřeby ve finské sauně, která je vybavena saunovými kamny SAWO 18 kw. Analýza byla vypracována na základě instalace podružného měření spotřeby této sauny. Dle denního měření, které probíhalo v období listopad prosinec 2012, byla stanovena průměrná spotřeba sauny na dosažení teploty 95 C (z počáteční teploty 40 C) 14 kwh s délkou ohřevu 1 hodina. Průměrná denní spotřeba sauny při zapnutí v 9.30 hod a vypnutí ve byla 70 kwh. Analýza spotřeby byla doplněna o návrh na instalaci zařízení ELTRICK H20 pro snížení spotřeby elektrické energie. Společnost ELTRICK s.r.o. garantovala smluvně úsporu v minimální výši 25%. Na základě této garance bylo zařízení ELTRICK H20 v lednu 2013 objednáno a instalováno. Ihned po instalaci probíhalo denní měření ve stejném režimu jako před instalací zařízení ELTRICK. Tímto měřením byla potvrzena funkčnost zařízení ELTRICK s požadovanou úsporou minimálně 25%. Výsledky měření Průměrná spotřeba bez Eltricku 70 kwh Doba provozu sauny s Eltrickem 374 dní Spotřeba za dobu provozu s Eltrickem kwh Průměrná spotřeba za dobu provozu 51,4 kwh Rozdíl průměrných spotřeb 18,4 kwh Úspora spotřeby 28 % Rozdíl spotřeby za období 6886 kwh Rozdíl úspory nákladů ,- Kč Návratnost zařízení při ceně ,- Kč 22,8 měsíců Na základě těchto výsledků náš resort objednal a instaloval zařízení ELTRICK H10 pro saunu tepidarium, která je vytápěna saunovými kamny HARVIA 9 kw. V Luhačovicích Josef Michálek, ředitel hotelu Hotel POHODA Pozlovice Luhačovice

9 -9- PŘÍKLAD SMLOUVY O DÍLO Zhotovitel: NAMI-TECH s.r.o. Identifikační číslo: IČ: , DIČ: CZ Spisová značka: C vedená u Městského soudu v Brně, den zápisu: Sídlo: Salaš 103, Zlín - Salaš Statutární zástupce: Tomáš Sedláček jednatel a Objednavatel: Identifikační číslo: IČ:.., DIČ: CZ Sídlo:... Statutární zástupce: I. Předmět smlouvy 1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní odpovědnost zhotovit a dodat pro objednavatele zařízení Eltrick IQC H32 1 ks (dále jen zařízení ), blíže specifikované v cenové nabídce, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1. (dále jen zakázka ) a provést jeho instalaci a zprovoznění v provozovně objednavatele společně se zaškolením personálu objednavatele k obsluze a k provozu zařízení. Objednavatel se zavazuje zakázku převzít a zaplatit její cenu dle dohodnutých podmínek. 2. Vlastnické právo k výše specifikovanému zařízení přechází na objednavatele okamžikem dodání a instalace a úplného zaplacení konečné ceny zakázky. II. Dodací a instalační podmínky 1. Místem dodání zakázky a současně místem plnění zakázky je provozovna objednavatele na adrese. 2. Zhotovitel se zavazuje dodat a nainstalovat a zprovoznit zakázku do 3 týdnů po uzavření této smlouvy a uhrazení zálohy dle čl. IV, odst. 2 této smlouvy a objednavatel se ji zavazuje bezodkladně převzít, pokud zakázka bude kompletní, zprovozněna, pokud proběhne zaškolení personálu objednavatele a předání dokumentace a návodu k zařízení. III. Splnění zakázky 1. Zhotovitelův závazek podle této smlouvy je splněn dodáním zakázky na místo plnění zakázky a její instalací a zprovozněním, zaškolením personálu objednavatele, předáním dokumentace a návodu k zařízení a dále okamžikem, kdy zařízení dosáhne plné funkčnosti dle přílohy č. 2 této smlouvy, zaručené zhotovitelem od podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen provést zkoušku plné funkčnosti zařízení (dále jen zkouška ). O instalaci a výsledku zkoušky sepíší obě strany předávací protokol specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy, jeho součástí bude i protokol o zkoušce (dále jen předávací protokol ). Nebude-li zhotovitelův závazek zcela splněn, je objednatel oprávněn zakázku nepřevzít a nepodepsat předávací protokol. Bezdůvodné odmítnutí podpisu tohoto protokolu neznamená nesplnění zakázky.

10 -10- IV. Cena zakázky 1. Smluvní strany se dohodly, že základní cena zakázky činí ,- Kč. K základní ceně zakázky bude připočtena DPH ve výši 0 %, (přenesená daňová povinnost) tj. celková cena zakázky činí ,-Kč, tato cena je konečná a bez výslovného ujednání účastníků ji nelze navyšovat. 2. Celková cena zakázky bude objednavatelem zhotoviteli uhrazena takto: A) Objednavatel poskytne zhotoviteli bezhotovostním převodem zálohu ve výši 50% ceny zakázky, tj. částku ve výši ,- Kč (bez DPH) proti zálohové faktuře vystavené zhotovitelem do tří dnů od podpisu této smlouvy. B) Zbývající část ceny zakázky doplatí objednavatel zhotoviteli bezhotovostním převodem do čtrnácti dnů od podpisu protokolu o zkoušce, bude-li z tohoto protokolu vyplývat, že zařízení je plně funkční dle přílohy č. 2 a že funguje bez vad na základě konečného daňového dokladu vystaveným zhotovitelem. V. Bezpečnost 1. Objednavatel není oprávněn zasahovat do zařízení, které je předmětem této smlouvy, bez souhlasu zhotovitele. Revize a veškeré opravy zařízení jsou vyhrazeny zhotoviteli. 2. Objednavatel bere na vědomí, že zařízení je z důvodu zajištění bezpečnosti objednavatele a ochrany obchodního tajemství zhotovitele opatřeno bezpečnostními pečetěmi, které objednavatel není oprávněn sejmout nebo porušit bez písemného souhlasu zhotovitele. 3. Objednavatel je povinen v případě jakéhokoliv viditelného porušení bezpečnostní pečetě tuto skutečnost prokazatelně oznámit zhotoviteli, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od doby viditelného porušení bezpečnostní pečetě. 4. V případě porušení povinnosti objednavatele uvedené v tomto článku objednavatel ztrácí záruku a vystavuje se nebezpečí postihu za porušení ochrany patentu zařízení dle platných zákonů. 5. V případě porušení povinnosti objednavatele uvedené v tomto článku je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy. VI. Záruční doba 1. Záruční doba na hlavní výkonnou komponentu zařízení vyráběnou a dodávanou zhotovitelem (bifilární cívku) je 60 měsíců. Záruka začíná běžet ode dne dodání objednavateli. Zhotovitel poskytuje záruku plnou funkčnost zařízení dle přílohy č. 2 po záruční dobu 60 měsíců. 2. Sjednává se, že zařízení dosahuje plné funkčnosti stanovené dle přílohy č. 2, oproti stavu před instalací zařízení. 3. Záruční doba na ostatní běžné komponenty zařízení je 24 měsíců. Záruka začíná běžet ode dne dodání objednavateli. 4. Bližší podpis záručních podmínek je uvedený v záručním listě, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a její neoddělitelnou součást. Objednavatel také po předchozí dohodě se zhotovitelem se zavazuje umožnit kontrolu zařízení a bezpečnostních pečetí. 5. Zhotovitel zaručuje, že výkon pece, k níž bude zařízení připojeno, zůstane po instalaci zařízení a jeho zprovoznění plně zachován včetně napájecích časů. Pokud instalace zařízení a jeho provoz nepříznivě ovlivní výkon pece, k níž bude zařízení připojeno včetně napájecích časů, je objednavatel oprávněn od smlouvy odstoupit s tím, že smlouva se od samého počátku ruší a účastníci jsou povinni si vzájemně vrátit poskytnutá plnění. 6. Pro případ, že zařízení či jeho provoz nepříznivě ovlivní funkčnost pece, k níž je připojeno, je objednavatel oprávněn zařízení samostatně odpojit za přítomnosti zhotovitele s tím, že hlavní přepínač zhotovitel na svůj náklad upraví do původního stavu a zhotovitel je povinen nahradit objednavateli vzniklou škodu dle demontážního protokolu s vyčíslením nákladů. 7. Objednavatel nesmí dovolit, aby došlo k porušení záruční pečetě, v opačném případě ztrácí záruku a vystavuje se nebezpečí postihu za porušení ochrany patentu zařízení dle platných zákonů.

11 -11- VII. Servis zařízení 1. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednavateli plná a bezplatný servis na zařízení po dobu sedmi měsíců a dále po dobu záruky pro všechny vady zařízení, na něž zhotovitel poskytuje záruku. 2. Servisní zásah se zavazuje zhotovitel poskytnout do 48 hodin od doručení žádosti objednavatele o poskytnutí servisního zásahu, a to na telefonní číslo / a na / VIII. Smluvní pokuty a právo odstoupit od smlouvy 1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dodání zakázky sjednaný v této smlouvě (tj. dodání, instalace zprovoznění a zkoušky), je povinen uhradit objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny zakázky bez DPH za každý den prodlení a vedle toho je objednavatel oprávněn z tohoto důvodu odstoupit, pokud prodlení zhotovitele bude delší než 30 dnů. Objednavatel je v tomto případě povinen v případě nainstalovaného zařízení zajistit přístup do prostor instalace a umožnit demontáž zařízení z důvodu hrubého porušení této smlouvy. 2. Dále se sjednává, že pokud zařízení nedosáhne plné funkčnosti zařízení dle přílohy č. 2 této smlouvy do sedmi měsíců od podpisu předávacího protokolu, je objednavatel oprávněn od smlouvy odstoupit, tím není dotčen případný nárok na náhradu škody. V případě takového odstoupení je zhotovitel povinen na svůj náklad zařízení odstranit z provozovny objednavatele. IX. Určení rozhodného práva 1. Smluvní strany se dohodly, že rozhodným právem pro případné spory vznikající z této smlouvy bude právo České republiky, zejména občanský zákoník (z.č. 89/2012 Sb.) s vyloučením působení kolizních norem. 2. Pokud bude spor vyplývající z této smlouvy či z jejich dodatků, jakož i z činnosti kteréhokoli z účastníků této smlouvy, řešen soudně, sjednávají si účastníci místně příslušný soud, v jehož obvodu bude mít ke dni podání návrhu soudu sídlo objednavatel. Toto ustanovení je výslovnou dohodou obou smluvních stran o místní příslušnosti soudu v souladu s obecně závaznými právními předpisy ( 89a o.s.ř.). X. Závěrečná ustanovení 1. Smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a strany se zavazují se jí řídit. 2. Sjednává se, že zhotovitel není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu objednavatele používat skutečnost, že tato smlouva byla uzavřena a bylo dle ní plněno k marketingovým účelům. 3. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří servisní a záruční podmínky, technické návrhy řešení a nabídka. 4. Smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, pro každou stranu jedno vyhotovení. 5. Veškeré dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu. 6. Smlouva nabude platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami V dne.... Objednavatel Zhotovitel

12 -12- Návratnost investice se pohybuje s ohledem na použitý výkon, účel a dobu použití v průměru do 2 let!

13 -13- Technologie je bezúdržbová, ve srovnání s jinými technologiemi na vytápění (plynové kotle, kotle na pevná paliva, tepelná čerpadla apod.) jsou celkové pořizovací a provozní náklady na vytápění s technologií ELTRICK jejich zlomkem! Číslice 3-36 určení pro výkon připojeného zařízení v kw Provedení PROFI je určené do těžkých provozů a prostředí s vysokými teplotami, vlhkostí apod.

14 -14- Kontakt : Ing. Jan Škařupa Kelč Kelč mobil :

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008 1/9 Verze 2 5.5.2008 Všeobecné obchodní podmínky jsou ujednání, jimiž se řídí obchodní vztahy mezi dodavatelem (označeným též jako prodávající) a odběratelem (označeným též jako kupující či uživatel) a

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1. Smluvní strany joměřížská nemocnice a.s. lavlíčkova660/73 767 55 Kroměříž 27660532 DIČ CZ27660532 Í73322111 Fax: 573 331 109 SMLOUVA O DÍLO Kroměřížská nemocnice a.s. Evidence emlyv uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 jejímž jménem jedná Ing.

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu)

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) se uzavírá mezi: Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) I. Firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: Bankovní spojení: tel.: e-mail: dále jen prodávající a Zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník )

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smlouva o dílo č. SR/2007/0180 číslo smlouvy zhotovitele: na zhotovení dopravní studie Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk-Dětřichov u Moravské Třebové uzavřená podle 536 a následujících

Více

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat.. zapsána: se sídlem: IČ: zastoupený: bankovní spojení: číslo účtu: dne DIČ: jako poskytovatel licence na straně jedné (dále jen poskytovatel

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

Všeobecné obchodní podmínky zboží, prací a služeb UNIS, a.s. č. 15SP13-OX-001-00 (rev.0)

Všeobecné obchodní podmínky zboží, prací a služeb UNIS, a.s. č. 15SP13-OX-001-00 (rev.0) Všeobecné obchodní podmínky zboží, prací a služeb UNIS, a.s. č. 15SP13-OX-001-00 (rev.0) I. Aplikovatelnost 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Příloha č. 1 Obchodní podmínky 1. Obec Markvartovice Smlouva o dílo I. Smluvní strany se sídlem: Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Zastoupena: Petrem Pastrňákem, starostou IČ: 00300411 DIČ: nejsme

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

Všeobecné podmínky pro dodavatele společnosti ACTHERM strojírenství, s.r.o. (dále jen VPD)

Všeobecné podmínky pro dodavatele společnosti ACTHERM strojírenství, s.r.o. (dále jen VPD) Všeobecné podmínky pro dodavatele společnosti ACTHERM strojírenství, s.r.o. (dále jen VPD) I. Aplikace VPD 1. VPD se považují za součást každé kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo nebo za součást každé jednotlivé

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více