ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S671/2013/KS-22969/2013/840/DVá Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S671/2013/KS-22969/2013/840/DVá Brno 25. 11. 2013"

Transkript

1 *UOHSX005KJIY* UOHSX005KJIY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S671/2013/KS-22969/2013/840/DVá Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S671/2013/KS, zahájeném dne podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti DB Czech Holding s.r.o., se sídlem Rudná, K Vypichu 1087, IČ: , zastoupeného Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu 12 a násl. téhož zákona, vydává toto ROZHODNUTÍ: Spojení soutěžitelů DB Czech Holding s.r.o., se sídlem Rudná, K Vypichu 1087, IČ: , na straně jedné, a Abellio CZ a.s., se sídlem Králův Dvůr, Pod Hájem 97, IČ: , a PROBO BUS a.s., se sídlem Králův Dvůr, Pod Hájem 97, IČ: , na straně druhé, ke kterému má dojít dle 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji akcií v souvislosti s prodejem a koupí akcií podniků společnosti Abellio v České republice, uzavřené dne [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] mezi společnostmi DB Czech Holding s.r.o., jako kupujícím, a Abellio Transport CZ Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Utrecht, Laan van Puntenburg 100, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost DB Czech Holding s.r.o. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnostech Abellio CZ a.s. a PROBO BUS a.s., a tím i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, se dle 16 odst. 2 téhož zákona POVOLUJE.

2 ODŮVODNĚNÍ 1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. 2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV ze dne Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. 3. Ve snaze zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro posouzení dopadu předmětného spojení na hospodářskou soutěž Úřad v průběhu správního řízení oslovil konkurenty a odběratele spojujících se soutěžitelů se žádostí o poskytnutí informací. Jako podklad pro toto rozhodnutí proto Úřad využil i informace a stanoviska obsažené v obdržených odpovědích. I. Notifikační podmínky 4. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií v souvislosti s prodejem a koupí akcií podniků společnosti Abellio v České republice, která byla uzavřena [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] mezi společností DB Czech Holding s.r.o., se sídlem Rudná, K Vypichu 1087, IČ: (dále jen DBCH ), jako kupujícím, a společností Abellio Transport CZ Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Utrecht, Laan van Puntenburg 100, jako prodávajícím. 5. V důsledku realizace předmětné transakce má společnost DBCH získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnostech Abellio CZ a.s., se sídlem Králův Dvůr, pod Hájem 97, IČ: (dále jen Abellio CZ ), a PROBO BUS a.s., se sídlem Králův Dvůr, pod Hájem 97, IČ: (dále jen PROBO BUS ), a tím i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat. 6. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů. 7. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v 13 písm. a) zákona splněna. Navrhované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů 8. Společnost DBCH je holdingovou společností, jež dosud nevykonává žádnou činnost; je součástí celosvětově působící podnikatelské skupiny v čele se společností Deutsche Bahn AG (dále též skupina DB ), která sdružuje společnosti činné zejména v oblasti osobní železniční 2

3 a autobusové dopravy, železniční nákladní dopravy, logistiky a spedičních služeb. Na území České republiky působí skupina DB zejména v oblasti autobusové přepravy osob (např. prostřednictvím společností Transcentrum Bus s.r.o., Osnado spol. s r.o., Bosák Bus s.r.o. nebo společnosti Arriva Holding Česká republika s.r.o. a jejích dceřiných společností) a v oblasti logistiky (prostřednictvím společnosti Schenker spol. s r.o.). Okrajově působí skupina DB rovněž v oblasti železniční přepravy osob Nabývané společnosti PROBO BUS a Abellio CZ jsou součástí podnikatelské skupiny Abellio, v jejímž čele stojí nizozemská státní společností NV Nederlandse Spoorwegen. Skupina Abellio působí v oblasti osobní železniční a autobusové dopravy, zejména na území Nizozemska, Německa a Velké Británie. Společnosti PROBO BUS a Abellio CZ představují část podnikatelských aktivit jmenované skupiny působící na území České republiky, kde je aktivní v oblasti autobusové dopravy. Společnost PROBO BUS poskytuje služby pravidelné veřejné autobusové linkové dopravy a komerční dálkové dopravy, zatímco společnost Abellio CZ poskytuje společnosti PROBO BUS servisní služby, zejména služby účetní, ekonomické a poradenské; současně je rovněž držitelem licence na provozování železniční přepravy, v této oblasti však není dosud aktivní. Společnost Abellio CZ kontroluje společnost PT REAL, spol. s r.o., jež se rovněž zabývá především poskytováním servisních a doplňkových služeb v rámci aktivit skupiny Abellio na území České republiky, zejména servisem, údržbou a čištěním autobusů společnosti PROBO BUS, okrajově též prodejem pohonných hmot. 2 III. Dopady spojení 10. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s 2 odst. 3 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. 11. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly, resp. které jim vertikálně předcházejí či na ně navazují. 12. Nabývané společnosti PROBO BUS a Abellio CZ působí v oblasti autobusové dopravy. Stěžejní je v tomto ohledu zejména činnost společnosti PROBO BUS, jež poskytuje služby pravidelné veřejné autobusové linkové dopravy, zejména na území Středočeského kraje, a komerční dálkové dopravy, zatímco společnost Abellio CZ a její dceřiná společnost PT REAL poskytují společnosti PROBO BUS servisní služby. Úřad se tedy dále zabývá pouze aktivitami společnosti PROBO BUS. Z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že výše jmenované společnosti náležející do skupiny DB rovněž působí v oblasti autobusové dopravy v České republice, z nich pak společnosti Transcentrum Bus s.r.o., Bosák Bus s.r.o., Arriva Praha s.r.o. a Arriva Východní Čechy a.s. jsou rovněž aktivní 1 Skupina DB provozuje vlakové spojení na lince Praha - Kralupy nad Vltavou; jedná se o pilotní časově omezený projekt, linka je provozována na komerční bázi a není součástí integrované dopravy. 2 Cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] z celkového objemu činnosti společnost PT REAL vykonává v rámci podnikatelské skupiny, zbývající část vůči třetím osobám. 3

4 na území Středočeského kraje. Z výše uvedeného vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají, a to v oblasti autobusové přepravy osob. 13. Oblastí autobusové dopravy se Úřad již zabýval ve své předchozí rozhodovací praxi, 3 kdy pro účely vymezení relevantních trhů rozdělil hromadnou autobusovou dopravu na několik užších podoblastí. V prvé řadě Úřad rozlišoval mezi autobusovou dopravou pravidelnou a nepravidelnou. Pravidelnou autobusovou dopravu pak dále členil na městskou hromadnou dopravu, regionální (příměstskou) veřejnou dopravu, vnitrostátní dálkovou dopravu a mezinárodní dálkovou dopravu. 14. Městská hromadná doprava představuje veřejnou službu poskytovanou zpravidla jedním dopravním podnikem (obvykle vlastněným příslušnou obcí či městem), z hlediska geografického považoval Úřad v této suboblasti veřejné dopravy za relevantní trh území jednotlivých měst, v nichž tato doprava byla poskytována. 15. Regionální (příměstská) veřejná doprava spočívá v provozování dopravních služeb na území širších geografických celků (obvykle krajů), v rámci nichž je ze strany veřejných subjektů (obecních, městských či krajských úřadů) zajišťována dopravní obslužnost obyvatelstva. Rovněž v této suboblasti veřejné dopravy z hlediska geografického považoval Úřad za relevantní trh území jednotlivých lokálních oblastí, na nichž příměstská doprava byla zajišťována, tzn. obvykle územím jednotlivých krajů České republiky. 16. Jak městská hromadná doprava, tak regionální veřejná doprava mají charakter veřejné služby, kdy v rámci zajištění tzv. dopravní obslužnosti daného území je provoz jak městských, tak příměstských (regionálních) linek dotován ze strany obcí, měst či příslušných krajů. Tyto pak mají zákonnou povinnost hradit dopravcům prokazatelnou ztrátu vzniklou při poskytování uvedených služeb. V některých oblastech jsou příměstské (regionální) linky začleňovány do integrovaných dopravních systémů. 17. Pravidelná vnitrostátní či mezinárodní dálková autobusová doprava zahrnuje zajištění dopravy osob mezi městy, jež od sebe jsou vzdáleny obvykle více než 100 km, přičemž každá jednotlivá linka byla ze strany Úřadu považována za samostatný relevantní trh. Tyto linky nejsou dotovány ze strany veřejných subjektů a jsou provozovány čistě na komerční bázi, kdy o postavení jednotlivých dopravců na jednotlivých trzích rozhoduje cena a kvalita služby. 18. Oblastí osobní autobusové dopravy se v nedávné minulosti opakovaně zabývala ve své rozhodovací praxi i Evropská komise (dále jen EK ), přičemž aktuálně posuzovala i transakce týkající se hromadné autobusové dopravy na území České republiky. 4 EK ve svých šetřeních dospěla k závěru, že posuzovanou oblast pravidelné veřejné autobusové dopravy je možné členit na tzv. koncesionářskou autobusovou dopravu a dálkovou autobusovou dopravu. 19. Při vymezení dotčených suboblastí vycházela EK z předpokladu, že v oblasti tzv. koncesionářské, tj. veřejné pravidelné linkové autobusové dopravy je k poskytování služeb nezbytné obdržet odpovídající licenci/koncesi vydanou příslušným orgánem pro veřejnou dopravu. V podmínkách České republiky je tímto orgánem v případě městské hromadné dopravy odbor dopravy magistrátu daného města nebo v případě příměstské/regionální dopravy pak odbor dopravy příslušného krajského úřadu. Koncese na provozování 3 Viz např. Rozhodnutí Úřadu: S108/02 Bus Slezsko/Connex Transport, S023/03 Licorne/ČSAD Praha, S240/03 ČSAD Autobusy/Keolis, SS052/04 Österreichische Postbus/ČSAD Autobusy České Budějovice či S034/2007 Veolia Transport Česká republika/dopravní PODNIK TEPLICE. 4 Viz např. Rozhodnutí Evropské komise M.5855 DB/Arriva nebo M.6818 Deutsche Bahn/Veolia Transport Central Europe. 4

5 autobusové linky či jejich souboru je předmětem výběrového řízení, kdy uvedené orgány veřejné dopravy rovněž z pozice odběratele stanovují parametry této veřejné služby. Případné specifické požadavky zadavatelů či rozdíly mezi parametry v jednotlivých výběrových řízeních jsou z hlediska EK spíše technického charakteru a nejsou považovány za natolik zásadní, aby vedly k vymezení separátních produktových trhů městské a příměstské dopravy. 20. Příslušné orgány veřejné dopravy při vyhlašování výběrových řízení a stanovování jejich podmínek podléhají jednotnému právnímu rámci platnému na celém území České republiky. Výběrových řízení na koncesi k provozování autobusových linek se mohou zúčastnit kvalifikovaní uchazeči v kterémkoli regionu bez ohledu na své formální sídlo. Uvedené tedy dle EK svědčí pro vymezení oblasti koncesionářské autobusové dopravy z hlediska geografického jako trhu národního. 21. Pokud jde o dálkovou autobusovou dopravu, EK přijala závěr, že se jedná o komerční trh, kde jednotliví dopravci mezi sebou na trhu soutěží cenou, kvalitou, kapacitou, frekvencí spojů či jinými službami. Z hlediska geografického je pak podle názoru EK oblast dálkové autobusové dopravy vymezena podle místa odjezdu a místa určení, tedy cíle cesty, přičemž je posuzována podle jednotlivých tras z bodu do bodu. 22. Z popisu činností spojujících se soutěžitelů vyplývá, že jak nabývaná společnost PROBO BUS, tak i skupina DB, působí v oblastech veřejné pravidelné autobusové linkové dopravy příměstské (dále jen koncesionářská autobusová doprava ) a v oblasti (zejména vnitrostátní) dálkové autobusové dopravy, přičemž se jejich aktivity překrývají především na území Středočeského kraje. Úřad se tedy při posuzování předmětného spojení soutěžitelů zaměřil na oblasti koncesionářské autobusové dopravy na území Středočeského kraje 5 a dálkové vnitrostátní pravidelné autobusové dopravy na linkách, kde se činnost spojujících soutěžitelů překrývá, tj. na linkách Praha Milevsko, Praha Písek a Plzeň Domažlice. 23. Koncesionářská autobusová doprava má, jak již bylo výše naznačeno, charakter veřejné služby. Jedná se o veřejnou linkovou dopravu formou zejména regionální a příměstské dopravy, kdy je provoz těchto linek v rámci zajištění dopravní obslužnosti území dotován ze strany krajů, případně obcí. V některých oblastech se tyto regionální/příměstské linky stávají součástí tzv. integrovaných dopravních systémů (IDS), jež řeší dopravní obsluhu určitého území kombinací více druhů veřejné dopravy, např. městské či regionální autobusové i železniční, a to prostřednictvím více dopravců, přičemž cestující jsou přepravováni za jednotných přepravních a tarifních podmínek při použití jedné jízdenky. 24. Objednatelem služeb v oblasti koncesionářské autobusové dopravy jsou obvykle jednotlivé kraje, které rovněž určují všechny zásadní parametry přepravy. Kraje tedy určují zejména celkový rozsah požadované služby, tj. poptávají po jednotlivých dopravcích provoz buď jednotlivé linky, jejich soubor či obsluhu určitého území. Dále určují trasu linek, jejich časový itinerář a cenu jízdného. Obecně lze konstatovat, že dopravci mají obvykle velmi malý vliv na uvedené faktory, které by za jiných okolností byly významné v konkurenčním boji o zákazníka. 25. V případě koncesionářské autobusové dopravy lze konstatovat, že se jedná o tzv. bidding market, tedy nabídkový trh. Na takovém trhu dopravci spíše nabízejí své služby odběrateli, 5 Jelikož posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže v oblasti koncesionářské autobusové dopravy jak na území České republiky, tak na území Středočeského kraje, Úřad nevymezil geografický relevantní trh s konečnou platností. 5

6 jímž je příslušný kraj jako orgán veřejné dopravy, a plní za dohodnutých podmínek spíše požadavky zadavatele služby, než by přizpůsobovali své služby poptávce ze strany cestujících. 26. Podle právní úpravy, 6 týkající se mj. veřejné autobusové dopravy, platné do byly služby ve veřejné dopravě poptávány veřejnými zadavateli převážně tzv. přímým zadáním dosavadním provozovatelům veřejné linkové dopravy, zpravidla nástupnickým organizacím původních státních podniků ČSAD. 27. Vycházejíce z konceptu zajištění dopravní obslužnosti, jednotlivé kraje či obce byly v případě smluv o závazku veřejné služby ve vnitrostátní osobní přepravě uzavřených před oprávněny na základě příslušných ustanovení zákona o silniční přepravě poskytovat úhradu tzv. prokazatelné ztráty dopravcům, kteří provozují dopravu v režimu veřejné služby. Tento systém úhrady je využíván i u dosud platných smluv 7 o poskytování služeb ve veřejné přepravě osob, jež byly uzavřeny před Autobusovým dopravcům byla či v případě stále platných smluv stále je poskytována tzv. čistá smluvní odměna, mohou si tedy ponechat tržby plynoucí z jízdného vybraného od cestujících, bez povinnosti je odevzdat příslušnému krajskému úřadu. Jízdné je stanoveno na základě tarifů uvedených v cenovém věstníku 8 vydávaného Ministerstvem financí. Tyto základní tarify jsou následně společně se stanoveným koeficientem použity pro výpočet věcně usměrňovaného jízdného. 28. Na základě platné rámcové smlouvy o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě je pak každoročně sjednávána smlouva či dodatek smlouvy o financování. Dopravce a odběratel vycházejí z údajů o nákladech a tržbách za určité období při jednání o výši kompenzace na další období, tak aby dopravce dosáhl tzv. přiměřeného zisku (ve výši 1 5 %). Tento zisk je dopravce následně povinen reinvestovat do obnovy vozového parku nebo jeho vybavení. Rizika týkající se nákladů a výnosů tak nese dopravce, neboť úhrada prokazatelné ztráty není ze strany krajského úřadu garantována, resp. její kompenzace je každoročně znovu sjednávána. Současně je třeba brát v úvahu i rozpočtové možnosti odběratele, vliv inflace, ceny základních vstupů, tj. zejména pohonných hmot, apod. Na základě odsouhlaseného objemu služby, odhadnuté výše prokazatelné ztráty (včetně přiměřeného zisku) jsou pak dopravci objednatelem placeny měsíční zálohy. 29. V souvislosti s harmonizací legislativy České republiky a Evropské unie a související implementací konkrétních norem 9 došlo od ke změně při zadávání, resp. realizaci veřejných zakázek ve veřejné linkové dopravě. Krajským úřadům jako provozovatelům regionální/příměstské dopravy tak vznikla povinnost vyhlašovat veřejně výběrová řízení na poskytování služeb autobusové dopravy. 10 V této souvislosti je možné očekávat, že se trh koncesionářské autobusové dopravy stane více konkurenčním, neboť soutěžitelé, jež neuspějí v některém z výběrových řízení, např. ve svém původním území, budou intenzivně soutěžit o koncesi v oblastech jiných, byť vzdálenějších. Uvedený předpoklad potvrzuje i výsledek některých výběrových řízení vyhlášených Krajským úřadem Jihomoravského kraje 6 Viz zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších právních předpisů ( zákon o silniční přepravě ). 7 Oba spojující se soutěžitelé mají uzavřeny smlouvy o závazku veřejné služby platné do [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...]. 8 Viz Výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. 9 Viz aplikace nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70. Viz rovněž zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. 10 Viz zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 6

7 (JMK), jichž se úspěšně účastnili i soutěžitelé z jiných regionů, např. společnost Bus Line a.s. působící původně v Libereckém kraji Nová výběrová řízení na poskytování koncesionářských autobusových služeb navíc mění zavedenou praxi v tom smyslu, že vychází z tzv. hrubé smluvní hodnoty. Dopravce je v tomto případě odměňován za poskytnutí služby. Všechny tržby z jízdného získává kraj jako orgán veřejné dopravy, přičemž na sebe bere všechna rizika týkající se výnosů. Riziko dopravce se významně snižuje, neboť kraj odpovídá za stanovení výše jízdného i kvalitu služby. 31. Obecně je možné konstatovat, že v oblasti koncesionářské autobusové dopravy na území České republiky působí cca 250 subjektů, trh je tedy značně fragmentovaný. Skupina DB na celém území České republiky dosahuje tržního podílu cca [15-25] %, společnost PROBO BUS pak cca [0-5] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by tedy činil cca [15-25] %. 32. Jak již bylo výše uvedeno, činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá v oblasti koncesionářské autobusové dopravy na území Středočeského kraje, kde skupina DB dosahuje tržního podílu cca [35-45] % a společnost PROBO BUS zaujímá postavení odpovídající tržnímu podílu cca [5-15] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení by v této oblasti tedy činil cca [45-55] %. 33. V průběhu správního řízení Úřad oslovil Středočeský kraj, jakožto nejvýznamnějšího odběratele služeb spojujících se soutěžitelů v rámci koncesionářské dopravy na území Středočeského kraje, se žádostí o poskytnutí informací a stanoviska k možným dopadům posuzovaného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž. Krajský úřad Středočeského kraje ve své odpovědi konstatoval, že i po spojení jmenovaných soutěžitelů bude mít dostatečný výběr z řady alternativních dopravců k zajištění efektivní veřejné linkové dopravy, včetně dopravních společností se sídlem mimo Středočeský kraj a že neočekává negativní dopady na hospodářskou soutěž plynoucí z uskutečnění předmětného spojení Středočeský kraj současně konstatoval, že podoba jízdních řádů formálně vyhlašovaná dopravcem je konzultována se Středočeským krajem jako objednatelem služby. Jízdné v systému integrované dopravy na území kraje pak podléhá Nařízení Středočeského kraje, přičemž detailní výše tarifu Středočeské integrované dopravy je schvalována Zastupitelstvem Středočeského kraje. 35. Úřad tak konstatuje, že v oblasti koncesionářské autobusové dopravy obecně zaujímá významné postavení objednatel služby. V konkrétním případě je to Středočeský kraj, jako monopolní odběratel, který stanovuje a reguluje parametry objednávané služby (mj. ceny jízdného nebo trasy a frekvence linek). Úřad rovněž přihlédl ke skutečnosti, že veškeré linky či soubory linek veřejné autobusové dopravy jak ve Středočeském kraji, tak na celém území České republiky jsou nebo v blízké budoucnosti budou předmětem otevřených výběrových řízení na dodávku dopravních služeb. Těchto výběrových řízení se mohou zúčastnit významní konkurenti, jako např. celostátně působící společnosti ICOM Transport, a.s., Z-Group, CIDEM Hranice a.s. (resp. tři dopravní společnosti sdružené do skupiny 3ČSAD, jež tato společnost kontroluje) nebo Bus Line a.s., stejně jako řada dalších regionálních dopravců. Úřad tak uzavírá, že v důsledku realizace posuzovaného spojení soutěžitelů neočekává negativní 11 Úřad v této souvislosti obdržel stanovisko JMK potvrzující, že do výběrových řízení na poskytování dopravních služeb vstupují jako relevantní uchazeči i soutěžitelé se sídlem mimo Jihomoravský kraj. 12 V případě jakéhokoli negativního vývoje u poskytovaných dopravních služeb je Středočeský kraj oprávněn při zachování 1 leté výpovědní lhůty smlouvu ukončit a vyhlásit výběrové řízení na nového dodavatele. 7

8 dopady v oblasti koncesionářské autobusové dopravy na území České republiky či Středočeského kraje. 36. Dálková vnitrostátní autobusová doprava je oproti koncesionářské autobusové dopravě provozována na komerčním základě, jedná se tedy o trh, kde dopravci soutěží mezi sebou prostřednictvím cen, kapacity, frekvence jízd a kvalitou služeb. V oblasti dálkové autobusové dopravy v České republice působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž jejich aktivity se překrývají na třech linkách, a to Praha Písek, Plzeň Domažlice a Praha Milevsko. 37. V případě linky Praha Písek dochází pouze minimálnímu nárůstu tržního podílu, kdy tržní podíl skupiny DB je nižší než [0-5] % a tržní podíl společnosti PROBO BUS dosahuje cca [15-25] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak bude dosahovat cca [15-25] %. Nadto na této lince budou spojující se soutěžitelé i nadále čelit tlaku významných konkurentů, společnosti ČSAD Autobusy České Budějovice a.s., která dosahuje tržního podílu cca %, a zejména společnosti Student Agency, která četností denních spojů značně převyšuje ostatní dopravce a zaujímá postavení odpovídající tržnímu podílu cca %. 38. Na lince Plzeň Domažlice dosahuje skupina DB tržního podílu cca [5-15] %, postavení společnosti PROBO BUS pak odpovídá tržnímu podílu cca [0-5] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak nedosáhne hranice [5-15] %. 39. Na trase Praha Milevsko, kde rovněž působí oba spojující se soutěžitelé, skupina DB dosahuje tržního podílu cca [15-25] %, postavení nabývané společnosti PROBO BUS odpovídá tržnímu podílu cca [25-35] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak dosáhne hranice cca [55-65] %. 40. Jak skupina DB, prostřednictvím společnosti Bosák Bus, spol. s r.o., tak společnost PROBO BUS provozují mezi Prahou a Milevskem dvě vlastní linky. V případě skupiny DB hlavní linka zajišťuje několik denních spojů, vždy dva spoje z Prahy do Milevska a dva z Milevska do Prahy, a je v provozu nejen v pracovních dnech, ale i o víkendu. K tomu skupina DB provozuje linku, která o víkendu v podstatě posiluje linku hlavní (standardní), když jede v sobotu ráno z Prahy do Milevska a v neděli odpoledne z Milevska do Prahy Společnost PROBO BUS provozuje rovněž hlavní linku Praha Milevsko. Tato linka vypravuje rovněž několik spojů denně v pracovní dny a v sobotu (rovněž vždy dva spoje z Prahy a z Milevska), v neděli pak jeden spoj v každém směru. Druhá linka společnosti PROBO BUS pak, obdobně jako linka skupiny DB, pouze posiluje hlavní linku jedním spojem v sobotu ráno z Prahy a jedním spojem v neděli odpoledne z Milevska. 42. Pokud jde o překrytí tras spojujících se soutěžitelů na lince Praha Milevsko, lze konstatovat, že hlavní linka společnosti PROBO BUS se v žádném společném bodu vyjma počáteční a cílové stanice, tj. Prahy a Milevska, nepřekrývá s hlavní linkou skupiny DB. K alespoň částečnému k překrytí dochází vždy v případě hlavní trasy jednoho dopravce a vedlejší (víkendové) trasy druhého dopravce, avšak v tomto případě se tyto linky spíše doplňují, neboť jsou vypravovány v různých časech. 43. Z výše uvedeného vyplývá, že spojující se soutěžitelé na lince Praha Milevsko si navzájem konkurují pouze pro ty cestující, jež cestují po celé trase linky, tzn. z Milevska do Prahy či z Prahy do Milevska. Pro cestující, jež nejedou plnou trasu této linky, spojující se soutěžitelé nepředstavují vzájemné substituty, přičemž první výše zmiňovaná skupina cestujících 13 Na trase Praha Milevsko působí rovněž v letních měsících od června do října i sezónní linka soukromého dopravce J. K.. 8

9 představuje výraznou menšinu ze všech cestujících, jež spojující se soutěžitelé v roce 2012 na této lince obsloužili Hlavní linka skupiny DB navíc není plně komerční; je z podstatné části dotována ze strany Středočeského kraje, neboť je součástí objednávky Středočeského kraje v rámci koncesionářské autobusové dopravy na jeho území. Středočeský kraj tak v rámci této linky určuje její zásadní parametry, jako je cena či frekvence jízd, tudíž skupina DB na této lince není schopna efektivně ovlivňovat soutěž na tomto dotčeném trhu. 45. Úřad v průběhu správního řízení oslovil konkurenta spojujících se soutěžitelů na lince Praha Milevsko, společnost ČSAD Autobusy České Budějovice, a.s., se žádostí o poskytnutí informací a stanoviska k možným dopadům na hospodářskou soutěž. Tento dopravce vypravuje na uvedené lince v pracovních dnech a v neděli jeden spoj v každém směru a ve své odpovědi uvedl, že nepředpokládá negativní dopady posuzovaného spojení na dané lince. 46. Z výše uvedeného vyplývá, že ačkoli hlavní linky obou spojujících se dopravců mají stejné výchozí i cílové stanice, obsluhují odlišné části téhož regionu. Trasy těchto linek vedou jiným směrem, nadto jedna z linek je z podstatné části dotována a současně adekvátně regulována ze strany Středočeského kraje. Skutečnost, že pouze menšina cestujících využívá předmětné linky v plné délce, pak podtrhuje jejich zaměření primárně na dopravní obsluhu daného území spíše než na přímé dálkové spojení mezi Prahou a Milevskem. Uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů by tedy nemělo mít negativní dopad na tržní prostředí v dotčené oblasti. 47. Úřad má za to, že v oblasti koncesionářské dopravy působí značný počet soutěžitelů, jež se ucházejí či budou ucházet o zakázky vyhlašované v této oblasti jednotlivými zadavateli orgány veřejné dopravy. Stejně tak i v oblasti dálkové autobusové dopravy je na trhu přítomna řada konkurentů disponujících dostatečnými kapacitami k uspokojení poptávky po dálkových přepravních službách na linkách na celém území České republiky. 48. Spojující se soutěžitelé jsou rovněž potenciálními konkurenty v oblasti železniční přepravy, neboť nabývaná společnost Abellio CZ je držitelem licence nezbytné k provozování železniční osobní přepravy a skupina DB již v dané oblasti působí. Skupina DB je však v této oblasti aktivní jen na jedné lince a je tak pouze marginálním hráčem. Nadto je společnost NV Nederlandse Spoorwegen (nizozemské státní dráhy), jež je mateřskou společností nabývané společnosti Abellio CZ, etablovaným železničním přepravcem, který může kdykoli vstoupit na trh v oblasti železniční přepravy v České republice. Vzhledem k uvedeným skutečnostem má Úřad za to, že na území České republiky v oblasti železniční přepravy nehrozí narušení hospodářské soutěže. 49. S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. 14 Podíl cestujících, kteří využili plnou délku linky skupiny DB, činí pouze [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %; v případě linky společnosti PROBO BUS je to cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. 9

10 POUČENÍ Č. j.: ÚOHS-S671/2013/KS-22969/2013/840/DVá Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s 152 odst. 1 a 4, ve spojení s 83 odst. 1 a 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek. otisk úředního razítka JUDr. Michal Petr, Ph.D. místopředseda pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže Obdrží: JUDr. Robert Neruda, Ph. D., advokát Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Hilleho 1843/ Brno Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy 10

S 301/06-19997/06/620 V Brně dne 13. listopadu 2006

S 301/06-19997/06/620 V Brně dne 13. listopadu 2006 S 301/06-19997/06/620 V Brně dne 13. listopadu 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 301/06, zahájeném dne 13. října 2006 podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0740/2015/KS-40547/2015/840/MWi Brno 23. 11. 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0740/2015/KS-40547/2015/840/MWi Brno 23. 11. 2015 *UOHSX007UAGF* UOHSX007UAGF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0740/2015/KS-40547/2015/840/MWi Brno 23. 11. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007YA3S* UOHSX007YA3S ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0830/2015/KS-45620/2015/840/JMě Brno 21. 12. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

S 221/06-15394/06-610 V Brně dne 30. srpna 2006

S 221/06-15394/06-610 V Brně dne 30. srpna 2006 S 221/06-15394/06-610 V Brně dne 30. srpna 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 221/06, zahájeném dne 27. července 2006 podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

Více

S 218/06-14882/06/620 V Brně dne 23. srpna 2006

S 218/06-14882/06/620 V Brně dne 23. srpna 2006 S 218/06-14882/06/620 V Brně dne 23. srpna 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 218/06, zahájeném dne 24. července 2006 podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

Více

S 373/06-02872/07/620 V Brně dne 12. února 2007

S 373/06-02872/07/620 V Brně dne 12. února 2007 OT S 373/06-02872/07/620 V Brně dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 373/06, zahájeném dne 30. listopadu 2006 podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

S 182/03-4706/03 V Brně dne 19. prosince 2003

S 182/03-4706/03 V Brně dne 19. prosince 2003 S 182/03-4706/03 V Brně dne 19. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 182/03, zahájeném dne 2. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 238/03-4643/03 Brně dne 18. prosince 2003

S 238/03-4643/03 Brně dne 18. prosince 2003 S 238/03-4643/03 Brně dne 18. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 238/03, zahájeném dne 12. listopadu 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

rozhodl takto: p o v o l u j e.

rozhodl takto: p o v o l u j e. S 388/2007/KS-01560/2008/840 V Brně dne 21. ledna 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 388/2007, zahájeném dne 10. prosince 2007 dle 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

S 63/04-1796/04 V Brně dne 26. dubna 2004

S 63/04-1796/04 V Brně dne 26. dubna 2004 S 63/04-1796/04 V Brně dne 26. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 63/04, zahájeném dne 24. března 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 114/03-2604/03 V Brně dne 16. července 2003

S 114/03-2604/03 V Brně dne 16. července 2003 S 114/03-2604/03 V Brně dne 16. července 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 114/03, zahájeném dne 17. června 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 169/02-3312/02 V Brně dne 16. září 2002

S 169/02-3312/02 V Brně dne 16. září 2002 S 169/02-3312/02 V Brně dne 16. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 169/02, zahájeném dne 16. srpna 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 48/03-1451/03 V Brně dne 28. dubna 2003

S 48/03-1451/03 V Brně dne 28. dubna 2003 S 48/03-1451/03 V Brně dne 28. dubna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 48/03, zahájeném dne 19. března 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 110/03-2580/03 V Brně dne 16. července 2003

S 110/03-2580/03 V Brně dne 16. července 2003 S 110/03-2580/03 V Brně dne 16. července 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 110/03, zahájeném dne 16. června 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 46/05-184/05-SOHS II V Brně dne 24. listopadu 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 46/05, zahájeném dne 25.

S 46/05-184/05-SOHS II V Brně dne 24. listopadu 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 46/05, zahájeném dne 25. S 46/05-184/05-SOHS II V Brně dne 24. listopadu 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 46/05, zahájeném dne 25. října 2005 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení

Více

Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008

Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008 Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

S 81/04-2239/04 V Brně dne 24. května 2004

S 81/04-2239/04 V Brně dne 24. května 2004 S 81/04-2239/04 V Brně dne 24. května 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 81/04, zahájeném dne 9. dubna 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

S 47/04-1665/04 V Brně dne 16. dubna 2004

S 47/04-1665/04 V Brně dne 16. dubna 2004 S 47/04-1665/04 V Brně dne 16. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 47/04, zahájeném dne 9. března 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S443/2012/VZ-17943/2012/710/FKa V Brně dne 2. 11. 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S443/2012/VZ-17943/2012/710/FKa V Brně dne 2. 11. 2012 *UOHSX004JZ6C* UOHSX004JZ6C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S443/2012/VZ-17943/2012/710/FKa V Brně dne 2. 11. 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2014/VZ-7183/2014/310/LPa Brno 4. dubna 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2014/VZ-7183/2014/310/LPa Brno 4. dubna 2014 *UOHSX005WRXZ* UOHSX005WRXZ PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R25/2014/VZ-7183/2014/310/LPa Brno 4. dubna 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 31. 1. 2014, doručeném

Více

S 127/01-2368/01 V Brně dne 30.11.2001

S 127/01-2368/01 V Brně dne 30.11.2001 S 127/01-2368/01 V Brně dne 30.11.2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 127/01, zahájeném dne 26. října 2001 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

S 143/04-3418/04 V Brně dne 1. listopadu 2004

S 143/04-3418/04 V Brně dne 1. listopadu 2004 S 143/04-3418/04 V Brně dne 1. listopadu 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 143/03, zahájeném dne 14. září 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 184/03-3928/03 V Brně dne 5. listopadu 2003

S 184/03-3928/03 V Brně dne 5. listopadu 2003 S 184/03-3928/03 V Brně dne 5. listopadu 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 184/03, zahájeném dne 6. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Město Janovice nad Úhlavou

Město Janovice nad Úhlavou Město Janovice nad Úhlavou SMĚRNICE číslo 01/2007 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zásady postupu zadavatele I. Úvodní ustanovení 1. Touto směrnicí se stanovuje závazný postup Města Janovice

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 *UOHSX007XXVS* UOHSX007XXVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

S 15/04-900/04 V Brně dne 27. února 2004

S 15/04-900/04 V Brně dne 27. února 2004 S 15/04-900/04 V Brně dne 27. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 15/04, zahájeném dne 27. ledna 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

I. D o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit tisk 316 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů:

I. D o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit tisk 316 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů: Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2003 4. volební období 129 USNESENÍ hospodářského výboru z 19. schůze konané dne 1. října 2003 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb.,

Více

S 60/05-1024/2006/720 V Brně dne 18. ledna 2006

S 60/05-1024/2006/720 V Brně dne 18. ledna 2006 S 60/05-1024/2006/720 V Brně dne 18. ledna 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 60/05, zahájeném dne 21. prosince 2005 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14143/Hrn/UZ-020 V Písku dne: 13.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě (ze dne 6. prosince 2006) Vláda nařizuje podle 100 odst. 1 a 213 odst. 6 zákona č.

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Zpráva o šetření. ve věci provozování parkoviště motorových vozidel na pozemku parc.č. X v k.ú. Buštěhrad. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci provozování parkoviště motorových vozidel na pozemku parc.č. X v k.ú. Buštěhrad. A - Předmět šetření Záměry, jejichž předmětem je funkční plocha sloužící k stání silničních motorových vozidel v kapacitě nad 100 parkovacích stání, podléhají zjišťovacímu řízení (příloha č. 1 kategorie II zákona č. 100/2001

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.7.2008. Č. j. S133/2008/VZ-12160/2008/540/PV V Brně dne 2. července 2008

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.7.2008. Č. j. S133/2008/VZ-12160/2008/540/PV V Brně dne 2. července 2008 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.7.2008 Č. j. S133/2008/VZ-12160/2008/540/PV V Brně dne 2. července 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

Odůvodnění veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb. Odůvodnění veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb. Zadavatel: Veřejná zakázka: Předmět veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Liberecký kraj Výběr dopravců pro uzavření smluv

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/04-320/140/VŠ V Praze dne 22.7.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/04-320/140/VŠ V Praze dne 22.7.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/04-320/140/VŠ V Praze dne 22.7.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 31.5.2004

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S441/2013/VZ-18271/2013/521/VSt V Brně dne 10. 10. 2013

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S441/2013/VZ-18271/2013/521/VSt V Brně dne 10. 10. 2013 *UOHSX005ERL5* UOHSX005ERL5 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S441/2013/VZ-18271/2013/521/VSt V Brně dne 10. 10. 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Předkladatel: Ministerstvo dopravy Navrhovaný právní předpis

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S184/2011/KS-10151/2011/840/LBř V Brně dne: 23.6.2011 ROZHODNUTÍ:

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S184/2011/KS-10151/2011/840/LBř V Brně dne: 23.6.2011 ROZHODNUTÍ: *UOHSX003N7I5* UOHSX003N7I5 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S184/2011/KS-10151/2011/840/LBř V Brně dne: 23.6.2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.

Více

S 312/06-21789/06/610 V Brně dne 11. prosince 2006

S 312/06-21789/06/610 V Brně dne 11. prosince 2006 S 312/06-21789/06/610 V Brně dne 11. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 312/06, zahájeném dne 20. října 2006 podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 1.12.2003 na základě žádosti Města Třebíč o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Č. j.: R136/2006/02-03255/2007/300-Hr V Brně dne 19. února 2007

Č. j.: R136/2006/02-03255/2007/300-Hr V Brně dne 19. února 2007 Č. j.: R136/2006/02-03255/2007/300-Hr V Brně dne 19. února 2007 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 9.11.2006 Českou republikou, Ministerstvem obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

*MULNX00G8UJO* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí

*MULNX00G8UJO* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí *MULNX00G8UJO* *MULNX00G8UJO* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/863/2013/SU/ZV Louny 23.05.2013 Číslo jednací: MULNCJ

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX003NQJT* HZSPX003NQJT Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 162/01-272/02 V Brně dne 24.1.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 162/01-272/02 V Brně dne 24.1.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 162/01-272/02 V Brně dne 24.1.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 162/01, zahájeném dne 11.

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

Rozhodnutí o námitkách

Rozhodnutí o námitkách Veřejná zakázka Dodávka vozidel pro městskou policii a magistrát hlavního města Prahy Zadávaná v otevřeném řízení zahájeném dne 19. 09. 2014 ev. č. Věstníku veřejných zakázek 487282 (dále jen zakázka )

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007XQTF* UOHSX007XQTF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0905/2015/VZ-44938/2015/522/DMa Brno: 16.12.2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/19152/St - UZ/05 V Písku dne: 03.06.2016 Vyřizuje: Ing.Václav Stejskal Telefon: 382 330 601, 382 330 555 E-mail:

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14276/Hrn/UZ-017 V Písku dne: 09.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

Č.j. S 22/99-220/764 V Brně dne 14.4.1999

Č.j. S 22/99-220/764 V Brně dne 14.4.1999 Č.j. S 22/99-220/764 V Brně dne 14.4.1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný dle 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky Projekt Identifikační kód projektu Návrh stavby a projektové dokumentace vč.ad pro stavbu II/152

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 18.05.2015 OD/633/15/LK Ing.Koubek / 301 24.06.2015 R O Z H O D N U T Í

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 18.05.2015 OD/633/15/LK Ing.Koubek / 301 24.06.2015 R O Z H O D N U T Í Vypraveno dne: VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 18.05.2015 OD/633/15/LK Ing.Koubek / 301 24.06.2015 R O Z H O D N U T Í povolení uzavírky silnice a nařízení objížďky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 101/01-1805/01 V Brně dne 11. října 2001

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 101/01-1805/01 V Brně dne 11. října 2001 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 101/01-1805/01 V Brně dne 11. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 101/01, zahájeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 521-R/05-108/140/Br V Praze dne 8.6.2005

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 521-R/05-108/140/Br V Praze dne 8.6.2005 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 521-R/05-108/140/Br V Praze dne 8.6.2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 13.4.2005

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Cenový věstník 12/2015 40 Za každých dalších 20 km 20 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující

Více

Č.j. VZ/S83/04-151/2798/04-RP V Brně dne 18. června 2004

Č.j. VZ/S83/04-151/2798/04-RP V Brně dne 18. června 2004 V Brně dne 18. června 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 21.5.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

Více

Č. j. VZ/S155-41/48-02-153/6206/02-Št V Brně dne 30. prosince 2002

Č. j. VZ/S155-41/48-02-153/6206/02-Št V Brně dne 30. prosince 2002 Č. j. VZ/S155-41/48-02-153/6206/02-Št V Brně dne 30. prosince 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30. 8. 2002 z vlastního podnětu podle 57 odst.1 zákona č.199/1994

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

*uohsx0014xjr* UOHSX0014XJR

*uohsx0014xjr* UOHSX0014XJR *uohsx0014xjr* UOHSX0014XJR Č.j.: ÚOHS-S35/2009/VZ-2238/2009/510/MOn V Brně dne 23. března 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 10. 3.

Více

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 348/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů Změna: 235/2006 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 304/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 132/2010

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce

Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen SŠ ) se řídí, mimo jiné, následujícími

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění

V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a oprava suterénu objektu B 1. etapa

Více

S 90/00-240/01-210 V Brně dne 20. února 2001

S 90/00-240/01-210 V Brně dne 20. února 2001 S 90/00-240/01-210 V Brně dne 20. února 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení 2 odst. 3 a 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a. k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a. k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zakázka: Druh zakázky: Zadavatel: Zastoupen: Způsob zadání: ČOV a kanalizace

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více