SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 4, duben 2013, ročník XXII., ZDARMA Stavební akce v roce 2013 KTV Nepomuk dokončila digitalizaci přehled programů Ukliďme svět! str. 5 str. 6 str. 9 SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého Sponzoři vydání: Zprávy z radnice Upozornění občanům Na nepomucke radnici zavla ly vlajky vs ech zu c astne ny ch zemı Tradic nı setka nı partnersky ch me st, konajıćı se vz dy po pe ti letech u pr ıĺez itosti vy roc ı muc ednicke smrti Sv. Jana Nepomucke ho, pr ipadlo na termıń 15. a 16. br ezna Od muc ednicke smrti nas eho nejvy znamne js ı ho roda ka uplynulo jiz 620 let. Uctı t jeho pama tku pr ijeli za stupci partnersky ch a spolupracujıćıćh me st z cele Evropy: Litvy (Anyks c iai), Chorvatska (Omis ), Polska (Wisla), Holandska (Swalmen), Ne mecka (Kemnath a Plattling) a C ech (Hukvaldy). Pro hosty byl pr ipraven bohaty kulturnı program. Pa tec nı odpoledne bylo ve nova no prohlı dce vybrany ch mı stnı ch muzeı. Na vs te vnıći zhle dli rodny du m malıŕ e Augustina Ne mejce s expozicı jeho de l a rodinne muzeum motocyklovy ch vetera nu, ktery m je Foto Jaroslav Somolík provedl historik PhDr. Pavel Kroupa. Zpestr enı m byla prohlı dka Male galerie s vy stavou Rok ku zla tek, jejıź autor i tvor ı sva dıĺa v atelie ru rodne ho domu A. Ne mejce. Vec er patr il hudebnıḿu souboru AD VOCEM, ktery pr edstavil renesanc nı a baroknı pıśne vpoda nı sopranistky Anny Hlavenkove za doprovodu dvou specificky ch na stroju violy da gamba a arciloutny. Koncert me l velky ohlas a sklidil u posluchac u zaslouz eny aplaus. V sobotu na sledoval ope t nabity program. Cestou na cı rkevnı slavnost mohli hoste navs tı vit velikonoc nı jarmark a farma r sky trh spojeny tentokra t take se zabijac kovy mi hody. Samotna cı rkevnı slavnost zac ala Pokračování na straně 3 Pálení staré trávy i ostatních porostů je zákonem o požární ochraně zakázáno. Za kon 133/1985 Sb., opoz a rnı ochrane ve zne nı pozde js ıćh pr edpisu : 17 Za kladnı povinnosti fyzicky ch osob (3) Fyzicka osoba nesmı f) prova de t vypalova nı porostu Hrozı nebezpec ı pr enesenı poz a ru na jiny objekt nebo plochu podobnou te spalovane atopopovrchu suche vegetace, zanesenı m ohne ve trem nebo i konvektivnıḿi proudy horky ch spalin s jiskrami a v neposlednı r ade pr enesenı m ohne vpodloz ı. Poslednı nebezpec ı je aktua lnı zvla s te vlesı ch nebo na plocha ch, kdejesilne js ı vrstva lesnı hrabanky nebo nedostatec ne mineralizovany ch zbytku organicky ch la tek z dr ı ve js ı vegetace. Takovy ohen mu z e doputovat na vzda lenost desı tek metru a objevit se ipone kolika dnech. De kujeme, z e respektujete za kon. Město Nepomuk, noviny.nepomuk.cz, nikatv.nepomuk.cz,

2 2 FOTOSTRANA 4/2013 Velikonoc nı jarmark 16. br ezna 2013 Foto redakce

3 4/2013 FOTOSTRANA 3 SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého Dokončení ze strany 1 v hodin v kostele Sv. Jakuba litaniovou poboz nostı. Odtud pak za impozantnı ho hlasu zvonu pokrac oval pru vod ke kostelu Sv. Jana, kde byla v hod. zaha jena slavnostnı ms e, kterou celebroval c eskobude jovicky biskup mons. Jir ı Paďour. Odpoledne byl na programu vy let do Lna r, kde si hoste prohle dli Muzeum koc ky, za mek a take kostel Nejsve te js ı Trojice s bohatou vnitr nı vy zdobou. Po oba dva vec ery diskutovali za stupci me st a spolku pr i pr a telske m posezenı oru zny ch proble mech, ktere je zajıḿajı. Te matem bylo c lenstvı veu, c erpa nı dotacı, nezame stnanost c is kolsky syste m. V sobotu vec er pr is lo na r adu oficia lnı rozlouc enı s delegacemi, ktere se druhy den postupne rozjıź de ly zpe t kesvy m domovu m. Cele setka nı se neslo v pr a telske m duchu a nezby va nez pode kovat vs em zu c astne ny ch. Velky dıḱ patr ı tlumoc nıḱu m, kter ı poma hali pr ekona vat jazykove barie ry a rovne z persona lu Hotelu a S vejk restaurantu U Zelene ho stromu, ktery se o delegace obe tave staral po celou dobu tohoto setka nı. Ve r ıḿe, z e se za pe t let vs ichni ope t shleda me v podobne pr a telske atmosfe r e. Alena Marušincová, místostarostka Další barevné fotografie na fotostranách 26 a 27 Páter Slávek Holý s kolegou ze slovenské Krupiny Štefanem Gallikem Kulturnı a informac nı centrum Nepomuk zve na VÝSTAVU TULIPÁNŮ 27. a 28. dubna hod. rodný dům Augustina Němejce Jedna se jiz oc tvrtou vy stavu pe stitele Pavla Nova ka v Nepomuku. Vystaveny budou odru dy ve velke m mnoz stvı barevny ch kombinacı a tvaru a take novinky letos nı ho roku. Souc a stı vy stavy bude prodej pr ebytku denivek, gladiol, kosatcu a objedna vka cibulı tulipa nu. Odborna poradna bude zajis te na po celou dobu kona nı akce. Vstupné dobrovolné.

4 4 FOTOSTRANA 4/2013 ZŠ Nepomuk Navs tı vili jsme partnerskou s kolu Kemnath, 20. února 2013 Na pozva nı nas ı partnerske realschule jsme se zu c astnili velkolepe ho rozlouc enı sr editelem Volkerem Dienerem, ktery odcha zı do du chodu. Do kulturnı ho programu bylo mimo jine zar azeno i vystoupenı c a sti nas eho pe vecke ho sboru Pıśnic ka pod vedenıḿ sbormistryne Mgr. Dany Kra love. Jejich pe vecky vy kon vs echny pr ı tomne v sa le doslova nadchl. Nelze opomenout ani dals ı fakt, z e v projevech vy znamny ch hostu a osobnostı me sta i regionu bylo velmi vysoko hodnoceno partnerstvı nas ich s kol, c ehoz si vs ichni nesmıŕne va z ıḿe a budeme i nada le nas i spolupra ci rozvı jet. Marie Naušová Foto Josef Schejbal

5 4/2013 ZPRÁVY 5 Informace z radnice Stavební akce v roce 2013 Setkání zástupců spolků Kemnath Nepomuk Foto Jiří Beroušek Od letos nı ho br ezna pokrac uje druha etapa stavebnı akce Rekonstrukce mı stnı ch komunikacı Nepomuk spolufinancovane z prostr edku EU. Rekonstrukce ulic Na C iha ku a Luc nı bude ukonc ena v c ervnu Na konci br ezna byly zaha jeny pr ıṕravne pra ce pro vy me nu podlahy v me stske m muzeu. V dubnu budou zaha jeny pra ce na odvodne nı plochy area lu Integrovane za chranne sluz by v Nepomuku. Souc asne probe hne realizace vy me ny oken v ulici J.Kubıḱa u c.p. 367 a 368. Do konce me sıće dubna bude rovne z vybudova na nova plocha skateparku u za kladnı s koly v Nepomuku. V dubnu bude take zapoc ata vy stavba nove autobusove zasta vky na na me stı A. Ne mejce pr ed obchodnıḿ domem ZKD, ktera bude dokonc ena zac a tkem kve tna. Do konce c ervna probe hne oprava mıśtnıćh komunikacı po zimnıḿ obdobı. Da le se pr ipravuje oprava povrchu c a sti ulice Ke Dvoru m ve Dvorci. Kolem pololetı letos nı ho roku bude zaha jena realizace zateplenı Mater ske s koly Nepomuk a zateplenı Za kladnı s koly Nepomuk se zakonc enıḿ v roce V letos nıḿ roce budou take jes te zaha jeny stavebnı pra ce na propojenı Swalmenske a Tr ebc icke ulice, ope t s dokonc enıḿ v pr ıś tıḿ roce. Josef Silovský, stavební technik Výzva pejskařům především z lokality NA VINICI Na za klade kolektivnı prosby obyvatel ulice Na Vinici mezi rodinny mi domy od mater ske s kolky sme rem k DPS z a da me majitele psu, aby v noc nıćh hodina ch chodili psy venc it rade ji jinam. V te to ulici venc enı psi dra z dı psy v zahrada ch u rodinny ch domu a ti svy m s te kotem budı lidi spıćı v te chto domech. Děkujeme za pochopení. Da le z a da me vs echny pejskar e, aby po svy ch mila c cıćh uklıźeli. Situace s mnoz stvıḿ psıćh vy kalu po me ste je nynı po zime katastroficka. Pokud nedojde ke zleps enı, zac ne Me U situaci r es it pokutami. MěÚ Nepomuk Foto Alena Marušincová V sobotu 2. br ezna 2013 se pr edstavitele partnersky ch me st Kemnath a Nepomuk, spolu se za stupci spolku obou me st, setkali na jedna nı odals ı spolupra civpr ı jemne m prostr edı zasedacı sıńe na hasic ske zbrojnici. Na lada zde byla pr ı ve tiva, obc erstvenı skve le avy sledkem byla domluva jednotlivy ch spolku podobne ho zame r enı na spolec ny ch akcıćh pro tento rok. Odpoledne na m vys la vstr ı c obec Kla s ter a nas im pr a telu m z Kemnathu byla umoz ne na prohlı dka kostela a za mku Zelena Hora. Bylo kra sne zimnı a konec ne slunec ne odpoledne, procha zka se vs em lı bila a nas i pr a tele z Kemnathu poznali zase kousek okolı nas eho me stec ka. Za me sto Nepomuk Alena Marušincová, místostarostka Město Nepomuk Nám. A. Němejce 63, Nepomuk Tel.: ústředna Fax: ,

6 6 SPONZOR VYDÁNÍ INZERCE 4/2013 Informace provozovatele KTV Nepomuk KTV Nepomuk dokončila kompletní digitalizaci programové nabídky Máte satelitní televizi a nechcete platit servisní poplatek 348 Kč za každou televizi v domácnosti? A to pouze za základní nabídku programů? Kontaktujte nás, my Vás rádi připojíme k naší KTV, která je za bezkonkurenční cenu. Vyzkoušejte vysokou kvalitu obrazu a programy v HD kvalitě. Vítáme nové zájemce o připojení nebo znovupřipojení bez jakýchkoliv poplatků! Za roční cenu Kč vč. DPH získáte vysokou kvalitu obrazu digitalizovaného příjmu i distribuce a programy s HD vysíláním. Nadále budeme rozšiřovat programovou nabídku o všechny novinky na televizním trhu, např. připravovaný nový dětský kanál ČT. Programová nabídka digitálních programů DTV ve standardu DVB-T: Majitelé televizních přijímačů s digitálním tunerem a majitelé set-top boxů naladí na kanálech K21 K31 celkem 36 digitalizovaných TV kanálů (DVB-T) a 17 rozhlasových stanic. K21: ČT1, ČT2, ČT4 Sport K22: PRIMA family, ČT24, NOE TV K23: NOVA SPORT, FANDA, NOVA CINEMA K24: PRIMA COOL, NOVA, PRIMA ZOOM K25: JIM JAM, PRIMA LOVE K26: STV1, STV2, TA3, DAJTO K27: CS FILM, Film+, Fishing and Hunting, LEO TV K28: ČT4 Sport HD, NOVA HD, PRIMA family HD K29: TV BARRANDOV, (Pětka nevysílá bude nahrazena v budoucnu), TV8, Šlágr TV, FOOOR K30: DISCOVERY channel, ANIMAL PLANET, ZAK TV, NIKA-TV (Nepomucký Informační Kanál) K31: TV Smíchov, Telka Programová nabídka analogových programů ATV: Majitelé analogových televizních přijímačů naladí 17 televizních stanic: E05: NIKA-TV E07: ČT1 E08: ČT2 E11: PRIMA family E12: NOVA S14: ÓČKO S16: ČT24 S17: ČT4 S19: NOE TV K38: Šlágr TV S21: ARD S22: ZDF S23: VIVA S24: Sport1 S25: EUROSPORT S26: CNN S30: NICKELODEON Technickou pomoc, jak naladit digitální vysílání, poskytují: AH Elektro , nebo Roman Kovář (servis KTV). Zájemci o připojení kontaktujte nás: TESAS MEDIC, spol. s r.o., Zelenohorská 403, Nepomuk tel.: , mob.: Josef Michek, Josef Michek TESAS MEDIC s.r.o.

7 4/2013 Na motýlím vršku SPONZOR VYDÁNÍ 7 Profese i zájem o technické vymoženosti stály na začátku rozhodnutí, že nový dům, který si Roman přál postavit pro rodinu, bude mít tepelné čerpadlo. Nadchnul ho nejen komfort, který toto zařízení zaručuje, ale především jeho úsporný provoz. Když jsme před čtyřmi lety čerpadlo kupovali, firma nám vypočítala návratnost investice na 8 let. Ale protože od té doby elektřina zdražila asi o 35%, návratnost je teď nějakých 5-6 let. Azdražování neskončilo. Ne zcela snadné bylo rozhodování, jaký typ tepelného čerpadla pro vytápění a ohřev teplé vody se má v domě využít. Věděli jsme, že cena plošného kolektoru vychází asi na třetinu toho, co by stál vrt. Ovšem na druhé straně nás spousta lidí zrazovala, že nad zakopanými hadicemi kolektoru nám nic neporoste. Dokonce prý ani tráva. Ale vidíte to sami, rozpaží nad překrásnou zahradou plnou motýlů. Tepelné čerpadlo IVT GreenLine C7 Plus systému země-voda odebírá teplo ze země prostřednictvím plošného kolektoru, který tvoří 400 metrů hadic naplněných nemrznoucí směsí a uložených ve 120cm hlubokých rýhách. Co umí tepelné čerpadlo Původně jsme bydleli ve věčně studeném, přímotopy vytápěném domě, a tak jsem se bála, že nám tu také bude zima a budeme muset přitápět krbem každý den přiznává Irena, když vzpomíná na stěhování. Ale je to jinak čerpadlem topíme na 22 až 23 stupňů a krb zapalujeme jen občas, pro zpříjemnění pohody. Všude v domě je úžasné teplo. Přízemí s kuchyní a hlavním obytným prostorem je propojené do jediného celku a vyhřívá ho podlahové topení pod keramickou dlažbou. Vytápěná je i římsa z lícovek, nabízející originální poležení u krbu. Dispozice, kterou si Irena s Romanem sami navrhli, se otevírá z přízemí až k hřebenu střechy. Množstvím oken vstupuje do centra domu slunce a s všudypřítomným dřevem dává iluzi voňavého letního lesa. Příjemně je tu však i v zimě - podlaží s ložnicemi, koupelnou a saunou, stejně jako rozměrný víceúčelový prostor pod střechou vytápějí plošné a žebříčkové radiátory. Za vytápění 750 m3 obestavěného prostoru, ohřev užitkové vody pro čtyřčlennou rodinu se dvěma malými dětmi (tepelné čerpadlo má vestavěný 185 litrový bojler), plus za energii spotřebovanou na svícení a provoz ostatních spotřebičů rodina za poslední rok zaplatila korun. Slovo odborníka Tepelné čerpadlo je možné instalovat prakticky do jakéhokoli domu, ať se jedná o novostavbu nebo starší chalupu. Majitelé domu vždy ušetří cca 70 až 80% tepelné energie, kterou odeberou z okolního prostředí. Zvláště výhodné je pak využití plošného zemního kolektoru. V našem regionu Vám odborný návrh a cenovou nabídku tepelného čerpadla ráda zdarma zpracuje firma Ekologické vytápění, s.r.o. Ekologické vytápění, s.r.o. Ing. Daniel Franěk, tel

8 8 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 4/2013 MĚSTO NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk, tel.: , fax: Úřední doba: pondělí hod., středa hod. url:, Upozornění: Dokumenty jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Usnesení z jednání Rady města Nepomuk Rada města bere na vědomí Termıń kona nı za pisu do MS Nepomuk, tj. pro Nepomuk a pro odlouc ene pracovis te Dvorec souhlasí Suzavr enı m MS Nepomuk o hlavnı ch pra zdnina ch z du vodu rekonstrukce budovy. Odlouc ene pracovis te Dvorec bude v provozu od do a od do vz dy od 6.30 do hodin. bere na vědomí Za pisy z kontrol s kolsky ch pr ıśpe vkovy ch organizacı zr izovany ch me stem Nepomuk, konany ch dne pove r eny mi pracovnıḱy me sta Nepomuk. schvaluje Pr ide lenı na jemnı ho bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583 od na dobu neurc itou. schvaluje Umıśte nı poz a rnıćh hla sic u v Nepomuku, Na Vinici 512. bere na vědomí Vy sledek vy be rove ho r ıźenı na akci Vy me na oken bytove ho domu c. p. 368, ul. J. Kubıḱa Nepomuk : RI OKNA a.s ,00 Kc bez DPH AR OKENNI TECHNIKA s.r.o ,00 Kc bez DPH OKNAMONT NEPOMUK ,48 Kc bez DPH UNIWIN ,70 Kc bez DPH souhlasí S uzavr enıḿ smlouvy o dıĺo s firmou AR OKENNI TECHNIKA s.r.o. za cenu Kc bez DPH. bere na vědomí Zrus enı c ıśla evidenc nı ho E43 v ulici Pr esanicka apr ide lenı c ıśla popisne ho 621 v ulici Pr esanicka na pozemku st.p v k.u. Nepomuk. doporučuje zastupitelstvu ke schválení Poskytnutı bezu roc ne pu jc ky v c a stce Kc pro TJ Sokol Nepomuk na pr edfinancova nı projektu Rozvoj sportovnı ho area lu Městská policie v Nepomuku? ANKETA Jaký je Váš názor na zřízení městské policie v Nepomuku? (zakroužkujte variantu, kterou preferujete) a) naprosto souhlasıḿ b) spıś e souhlasıḿ c) spıś e nesouhlasıḿ d) rozhodne nesouhlasıḿ e) je mi to jedno TJ Sokol Nepomuk pro pe tanque a tenis, ktery byl podpor en v ra mci IX. vy zvy MAS sv. Jana z Nepomuku. Bezu roc nou pu jc ku vra tı me stu bezodkladne po pr ijetı dotace od MAS nejde le vs ak do schvaluje Pr ıśpe vek ve vy s i Kc na dopravu z a ku,kter ı se zu c astnı Mistrovstvı C Rs kolnıćh c tyr c lenny ch ty mu vs achu 2013 ve Vys kove. schvaluje Vy roc nı zpra vu o poskytova nı informacı za rok pověřuje Vedoucı ho odboru socia lnıćh ve cı, zdravotnictvı a kultury pana Jaroslava Somolıḱa podpisem dohod o vy konu pe stounske pe c e. schvaluje Dohodu o partnerstvı uzavr enou mezi me stem Nepomuk a SDH Nepomukkprojektunavy stavbu hr is te vulicibude jovicka v Nepomuku. Me sto se bude podıĺet na pr ıṕrave a realizaci. schvaluje Prohla s enı me sta o podpor e tohoto projektu. ukládá Panı Suche vyve sit za me r na prona jem me stsky ch baze nu vroce schvaluje Proplacenı obc erstvenı pro setka nı spolku a pr edstavitelu me sta Kemnath se spolky a pr edstaviteli me sta Nepomuk dne na nepomucke hasic a rne. schvaluje Proplacenı na kladu spojeny ch s na vs te vou me sta Nepomuk za stupci partnersky ch me st, ktere se uskutec nı po pe ti letech v br eznu 2013 u pr ıĺez itosti jarnı pouti. schvaluje Poda nı z a dosti o dotaci u Plzen ske ho kraje na bezpec ne branky. Tyto by byly pouz ity buď na sportovnı hale nebo minihr is ti. bere na vědomí Za pis ze zaseda nı Kontrolnı ho vy boru ze dne Václav Kovář, starosta me sta Ac koliv si to ne kter ı nedoka z ou pr edstavit, nenı to nic nerea lne ho. Me stskou policii majı prakticky vs echna okolnı me sta Blovice, Pr es tice, Dobr any, Plzen,Horaz ďovice, Klatovy, Sus ice, Strakonice, Blatna, Pr ı bram Stra z nı ci zde chodı po ulicı ch a zajis ťujı za kladnı por a dek a bezpec nost. Lide jsou ve me stech na jejich c innost zvyklı a ma lokdo si dovolı konat ru zne pr estupky. V Nepomuku je to naopak. Mnozı lide si jsou ve domi, z e to nikdo nikdy ner es il, a tak sta le konajı pr estupky parkujı, kde nemajı (zelen, za kazy parkova nı ), neuklı zı vy kaly po svy ch psech, nedodrz ujı maxima lnı povolenou rychlost atd. V poslednı dobe ma m pocit, z e tyto pr ıṕady neu me rne narostly. Co s tıḿ? Moz na by pra ve me stska policie mohla alespon zc a sti pomoci. Chci pr ipravit ekonomickou analy zu, kterou pr edstavı m ostatnıḿ zastupitelu m me sta, a pr ihle dnu k na zoru obyvatelstva, nez zastupitelstvu pr ı padny na vrh na zr ı zenı me stske policie v Nepomuku pr edloz ıḿ. Byl bych proto ra d, kdybyste vyplnili nıź e pr iloz eny dotaznıḱ a doruc ili ho osobne c i pos tou na podatelnu Me U Nepomuk nebo vhodili do schra nky na budove Me U.Da le lze anketu odevzdat v informac nı m centrunana me stı, vza kladnı s kole Nepomuk a v obou mater sky ch s kola ch v Nepomuku i Dvorci do schra nek u vchodu.pr edem de kuji za jejı vyplne nı a odevzda nı. Václav Kovář, starosta

9 4/2013 KULTURA Ukliďme sve t! Jarnı u klidy pod Zelenou horou jiz zıśkaly punc tradice. I letos se tedy Nepomuk ope t pr ipojı ke stovka m dals ıćh me st po cele planete, kde se dobrovolnıći z r ad mıśtnıćh obyvatel snaz ı vra mci kampane Clean Up the World / Ukliďme sve t! ude lat ne co ma lo pro pr ıŕodu i sve z ivotnı prostr edı. Jako obvykle bude jarnı vycha zka pr ı me stskou zelenı spojena se sbe rem vs emoz ny ch odpadku,ktere nelahodı nejen oku. A ktere se v dotyc ny ch mı stech be hem roku ne jaky m za hadny m zpu sobem znovu objevily. Na akci jsou zva ni vs ichni nads enci, ktery m tato snaha nepr ijde marna. Snad nenı zcela naivnı doufat, z e se jejıḿ prostr ednictvı m nejen zkra s lı mı sta c asty ch procha zek nepomucky ch sousedu, ale z e si i ne kdo uve domı, z e obal od pra ve sne deny ch sus enek c i dopitou lahev by nebylo tak od ve ci mı sto pohozenı do kr ovı odne st az k nejbliz s ı mu kontejneru. Letošní akce proběhne v sobotu 6. dubna. Sraz účastníků je od hodin před hostincem Na Knárovce, kde bude umístěn i kontejner na sesbíraný odpad. Zveme vs echny, jimz nenı lhostejne nas e okolı! za pořadatele Pavel Kroupa 9 Clean Up the World se v Čechách koná pod záštitou Českého svazu ochránců přírody. V Nepomuku ji tradičně pořádá místní buňka Strany zelených a občanské sdružení Nepal ve spolupráci s dalšími spolky a za podpory města Nepomuk. Me sto Nepomuk zve vs echny obc any na FARMÁŘSKÝ TRH v sobotu 20. dubna hod. náměstí A. Němejce Chcete-li se stát prodejcem na farmářském trhu, domluvte se předem na tel Na fotografiích jsou momentky z předchozího ročníku akce Clean Up the World. Foto P. Kroupa

10 10 KULTURA 4/2013 Slavnosti svobody Plzen v roce 2013 Letos jiz po c tyr iadvaca te se Plzen prvnı kve tnovy vıḱend zahalı do pruhu ahve zd a vra tı se v c ase do roku Od pa tku 3. kve tna do ponde lı 6. kve tna se na vs te vnıći me sta mohou vedle tradic nı ch turisticky ch cı lu te s it na mimor a dnou uda lost, kterou kve tnove oslavy osvobozenı bezesporu jsou. Emotivnı setka nı sva lec ny mi vetera ny, historicke vojenske kempy, kolona historicky ch vozidel v ulicıćh me sta, vıḱendovy kulturnı program a kaz dy rok dals ı a dals ı zajıḿavosti a novinky to jsou Slavnosti svobody Plzen.Poprve v historii bude jejich souc a stı take Ty den sarma dou, me sto pr edstavı novou tematickou vy stavu fotografiı jednoho z americky ch osvoboditelu,zajı mave novinky chystajı i jednotlive military kluby. Proluka v Kr iz ı kovy ch sadech, prostor pr ed KD Peklo v Pobr ez nı ulici a park za OC Plaza nabı dnou uka zky kaz dodennı ho vojenske ho z ivota, vy stavy zbranı, dobove techniky a vozove ho parku, ale i tematicka setka nı azajı mavosti z historie a vojenstvı. Nezapomenutelny m bude jiz tradic nı setka nı s vetera ny, kter ı vzpomıńajı na konec va lky a vypra ve jı sve z ivotnı pr ı be hy. Pravidelne konc ı bour livy m potleskem, objetıḿ a slzami a te s ı se velke mu za jmu Za padoc echu. V nede li 5. kve tna v hodin vyjede na Klatovskou tr ı du konvoj historicky ch vojensky ch vozidel Convoy of Liberty, ktery kaz dy rok sledujı tisı ce nads eny ch diva ku. Nejve ts ı ohlas patr ı va lec ny m vetera nu m, se ktery mi se Plzen ane ina vs te vnıći setkajı po dojezdu kolony na na me stı Republiky. Foto archiv Program kve tnovy ch oslav vyvrcholı v ponde lı 6. kve tna vpodvec er vzpomı nkovy m pietnı m aktem u pama tnı ku Dıḱy, Ameriko! na Americke tr ı de. Informace o pr ipravovane m programu, aktua lnı informace a novinky jsou k dispozici na webovy ch stra nka ch Denisa Krylová Magistrát města Plzně

11 4/2013 KULTURA 11 Za jezd na divadelnı pr edstavenı Kulturnı ainformac nı centrum por a da za jezd na komedii VSTUPTE!, ktera se bude hra t 20. dubna 2013 vpraz ske m Divadle U Hasic u. Jedna se o lidsky dojıḿavou komedii slavne ho autora Neila Simona o nekonc ıćıćh pata liıćh dvou klaunu na penzi V hlavnıćh rolıćh uvidı te Petra Na roz ne ho, Ladislava Mrkvic ku, Jana C enske ho a Libus is vormovou. Podar ilo se na m vyjednat mimor a dnou slevu, proto za vstupenku vc etne dopravy zaplatı te pouze 500 Kc. Odjezd autobusu ze Dvorce od budovy C D v hod., dals ı zasta vky Na Vinici, u hr is te, na na me stı u kas ny, po domluve v KIC je moz ne zastavit i na jiny ch mıśtech. Za jemci hlaste se na tel nebo osobne v KIC, na m. A. Ne mejce 126, Nepomuk.

12 12 KULTURNÍ SERVIS Nepomucký kulturní servis 4/2013 duben 2013 NEPOMUK Nepomuk před 100 lety, vy stava historicky ch pohledu a fotografiı, Zelenohorska pos ta Ukliďme svět! od hod., sraz Na Kna rovce MMČR sajdkár a čtyřkolek, Kramolıń Farmářský trh, hod., na me stı A. Ne mejce Vstupte! Za jezd na divadelnı pr edstavenı do Prahy Výstava tulipánů, vystavuje ing. Pavel Nova k, hod., rodny du ma. Ne mejce Na co se můžete těšit v květnu: Vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ Nepomuk, hod Farmářský trh, na me stı A. Ne mejce, Nepomuk Jak Václav Pilař z Převýšova s Viktorkou až na horu Říp došel, divadelnı pr edstavenı o pouti na R ıṕ, kterou k pocte svate ho Jir ı vykonali hra c i Viktorie Plzen pod vedenıḿ moudre ho trene ra Vrby, hod., Pr esanicke na me stı, Nepomuk Tradic nı svatoja nska pouť, na me stı A. Ne mejce, Nepomuk Přednáška Hubnutí trvalé rozhodnutí, pr edna s ı Lucie Dolez alova, hod. Přednášky o RKZ v Plzni Za padoc eska galerie v Plzni por a da v souvislosti s vy stavou Sve t chce by t klama n. Fikce a mystifikace v ume nı 19. stoletı dve doprovodne pr edna s ky c lenu C eske spolec nosti Rukopisne : 23. dubna Rukopisy a staletí O tom, jak Rukopisy zelenohorsky a kra love dvorsky vypadajı,oc em vypra ve jı a jak byly v pru be hu c asu pr ijıḿa ny svy mi obdivovateli a kritiky. 30. dubna Nové poznatky o Rukopisech Sezna mı posluchac e s nezna my mi skutec nostmi o pru zkumu Rukopisu Ivanovovy m ty mem, s novy mi poznatky Julia Enderse o jazyku a stylu Rukopisu a s ne ktery mi ma lo zna my mi na zory na vznik Rukopisu. Bliz s ı informace na Tel.: , u: NEPOMUCKO Spálené Poříčí Od vína k vínu, pochu zkova degustace vı n moravsky ch vinar u,zac a tek ve hod. pr edprodej vstupenek v IC Spa lene Por ıć ı ana por a da TJ Sokol Spa lene Por ıć ı Kynologický seminář pro veřejnost, hod., za mek Spa lene Por ıć ı Den otevřených dveří v Ekocentru a záchranné stanici živočichů, hod Vernisáž výstavy fotografií ke Dni Země, hod., radnice Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích Do Liščí stopy aneb lišky kolem nás, vy stava Otevıŕacı doba: u tery pa tek: hod., kve ten: u tery nede le hod. Tvrz Lnáře Stálá výstava lidových řemesel mu z ete si prohle dnout i zakoupit vy robky z regiona lnıćh dıĺen (Skla rny Be lc ice, Sedlicke krajky, vy robky z U SP Mac kov, keramiku, vy robky ze dr eva a kamene ) Otevıŕacı doba: ponde lı pa tek: hod. Kramolín MMČR Sajdkárkros a čtyřkolky 4. a MMČR Trial Slavnosti, poutě, posvícení v roce 2013 ve farnostech Milčice u Myslíva, Ne kaple sv. Josefa, poutnı bohosluz ba slova, hod. Pod Štědrým u Vrčeně, Út z ehna nı le c ive ho pramene Dobra Voda, hod. Vrčeň, Ne kaple sv. Vojte cha, poutnı ms e sv., hod. Přehled dalších kulturních akcí na Nepomucku najdete na: Akce zveřejňujeme zdarma, podklady zasílejte na

13 4/2013 SPOLKY 13 Va s srdec ne zve na vıḱendovku Dračí hrad Nad pevnostı poblıź pr ebudovsky ch moc a lu se zac ıńajı stahovat mrac na... Drac ı stra z ci si zde v poklidu z ijı a chra nı poslednı ho potomka drac ı ho klanu, avs ak ne co se ma zme nit... A nebude to zme na k leps ıḿu! Zvla dneme uchra nit Dragona i hrad pr ed zly mi loupez ivy mi obry a kruty m vla dcem Galbatorixem??? Kde: Táborová základna Přebudov u Kasejovic Kdy: dubna 2013 Začátek: sraz v pa tek v 16:15 na na draz ı Nepomuk a odjezd autobusem v 16:37 do Budislavic Konec: v nede li (14:00 15:00) - rodic e si zajistı odvoz de tı zta borove za kladny v Pr ebudove Cena: 250 Kc (c lenove PS), 300 Kc (ostatnı ) Určeno pro děti z třídy Každý si vezme s sebou: Spaca k Pevnou obuv Oblec enı dle poc ası Oblec enı na spanı Hygienicke potr eby Pla s te nku Bıĺe tric ko Přihlášení je možné do 21. dubna 2013 na adresách: Va clav Hornıḱ, U Bylinek 304, Dvorec, Tel.: , Jana R ı hova, Nerudova 813, Stary Plzenec, Tel.: , Ta bory 2013 Piony rska skupina Nepomuk por a da na ta borove za kladne Pr ebudov u Kasejovic, c trna ctidennı letnı ta bory pro de ti. Cena pobytu na pr ebudovsky ch ta borech je u be hu Kc apro piony ry Kc. Da le por a da me 5. be h ve Svojs ı ne cena poukazu je Kc. Pr ı me stsky ta bor - vy tvarna dı lna C tyr i roc nı obdobı Klubovna piony ru Nepomuk ve dnech (5 dnı od 8 do 16 h., stravova nı nezajis ťujeme), cena poukazu 600 Kc, piony r i 500 Kc. Info: Alena Br eza kova tel , V roce 2013 se nekoná: Ta bor pro de ti (od 3 10 let) a jejich rodic e v Pr ebudove :0.Be h. Oddı lovy ty dennı ta bor na Z elezne Rude. Táborové poukazy si můžete zajistit u hlavních vedoucích táborů: Termín hlavní vedoucí tábora Kontakt I. be h Jakub Vosyka KAPACITA NAPLNE NA 2. be h be h be h be h Svojs ıń Vas ek Hornıḱ Miloslava Brejchova Marie Vokurkova Miroslav Hejlıḱ JES TE VOLNA MI STA KAPACITA NAPLNE NA JES TE VOLNA MI STA JES TE VOLNA MI STA

14 14 SPOLKY 4/2013 Mateřské centrum Beruška Nepomuk POZVÁNKA PRO VS ECHNY PR I ZNIVCE ZDRAVE HO Z IVOTNI HO PROSTR EDI A MILOVNI KY PR I RODY. dne 14. dubna 2013 od 16.00hod. SE KONÁ ZVELEBENÍ OÁZY MLÁDÍ A STÁŘÍ PARKU U DOMOVA S PEC OVATELSKOU SLUZ BOU ZA KOSTELEM Ma te-li chuť ude lat ne co pro sebe i druhe vezme te si pracovnı rukavice, s te tce, popr ıṕade hra be a motyku a pr ijďte na s podpor it MATER SKE CENTRUM BERUS KA NEPOMUK Foto Emil Sy kora TJ Sokol Nepomuk SOKOL Sokol je nejleps ı ve c na sve te,r ı dı ho by vala panı uc itelka Marie Roubova. Na cvic enı chodıḿe pro radost a da va me pozor, abychom neublı z ili sobe ani druhy m de tem. Panı uc itelka na m vymy s lı vs elijake atrakce napr.de la me stojky a hve zdy v ne jake sestave, ska c eme pr es kozu, pr es s vihadlo, lezeme po tyc i, po z ebr ina ch, de la me kotouly vpr ed i vzad. Nezapomıńa me ani na hry. Kaz dy rok se na pama tku fotıḿe. Cvic ıḿe v u tery od hodin ve s kolnı te locvic ne.vz dycky jsem ra da, kdyz pr ijde vıć de tı. Je tam velka za bava a i se pr i tom zdrave zapotıḿe. Václava Kulová 4. tr ı da Tr etıḿ rokem cvic ı nejmlads ı z actvo Sokola Nepomuk. Nenı to jenom o sportova nı, ale i o kamara dstvı, o radosti. Vedenı Sokola Nepomuk de kuje cvic itelka m Marii Roubove a Kater ine Jez kove za pra ci a de tem pr eje hodne radosti ze cvic enı. Eva Korešová

15 4/2013 INZERCE 15 PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE (z veterinárně kontrol. chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost) trasa č. 22 Horažďovice: Žinkovy (na náměstí, naproti Poště), Nepomuk (na náměstí), Kasejovice (pod OÚ) Prodej stáří: cena: Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce) týd Kč Chovní kohoutci týd Kč Kačeny pekingské (bílé brojlerové) 1-3 týd Kč Moularden (kříženec pižmová+peking. kachny) 1-3 týd Kč Kačeny barbarie (francouzský hybrid pižmové kačeny) 1-3 týd Kč Husy bílé 1-3 týd Kč Husy landenské 1-3 týd Kč!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky! Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, Jihlava, tel.: , , mob.: , po-pá 8-15h! Tojická 221, Nepomuk Dvorec Tel.: , Pondělí Pátek hod. PneuServis AutoServis TruckServis Diagnostika pro osobní i nákladní vozidla Autodoprava Prodej PropanButan LPG čerpací stanice Linde Technoplyn Sádrokartonářské a truhlářské práce Jiří HORVÁT KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI Dvorec, V Parku Nepomuk mob.: seznam.cz Nepomucký informační kanál KTV Příjem inzerce a zpráv do NIKA-TV na nové adrese Od pondělí přijímáme inzerci a zprávy do NIKA-TV na nové adrese: Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY Na Vinici III. 544, Nepomuk, mob.: , tel.: Uzávěrka každé pondělí ve hod., nekomerční ZDARMA komerční za 50 Kč Den otevřených dveří Zajímá Vás jak probíhá aktualizace NIKA-TV? Zveme v pondělí na Den otevřených dveří NIKA-TV. Kancelář: Na Vinici III. 544, Nepomuk (nad poliklinikou, prostřední bytovka kostka, bývalý M-BAZAR, dříve Brouk) Sleva na objednanou inzerci v tento den -50 %. noviny.nepomuk.cz

16 16 INZERCE 4/2013 Řádková inzerce Řádková inzerce na kupónu nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč: nekomerční s kupónem (max. 120 znaků vč. mezer) ZDARMA nekomerční bez kupónu (max. 120 znaků vč. mezer) Kč PRODÁM cín tyčový 3 kg, 300 Kč; klíče na montáž radiátorů kované 2 ks, 200 Kč. Tel PRODÁM motorový kabel 20 m nový, 400 Kč; 2x kosa 60 cm + kosiště 150 Kč. Tel PRODÁM dětská kola 16" 4 5 let, Kč a 24" 9 12 let Kč. Zachovalé, funkční. Tel PRODÁM byt v Nepomuku 3+1 před rekonst. Cena Kč, možnost jednání o ceně. Tel , jen Po Pá do 15 hod. Příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , Prodej slepiček Dru bez C erveny Hra dek, firma Dra b, ope t proda va slepic ky sna s kovy ch plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepic ky pouze z nas eho odchovu! Sta r ı slepic ek ty dnu, cena Kc /ks v zac a tku sna s ky 178 Kc /ks Prodej se uskuteční: v sobotu 20. dubna 2013 Nepomuk u fary v hod. Pr ıṕadne bliz s ı informace tel: , , Pr i prodeji slepic ek nova sluz ba výkup králičích kožek cena Kc /ks TRUHLÁŘSTVÍ BDL Berkovec Diviš Lukáš Nabídka platí od do v prodejně U Stodoly Sanée vanilkový jogurt 130 g, MIX...9,90 Romadúr měkký zrající sýr 40% 100 g...19,90 Kuř. stehenní řízky BK steak 500 g...49,00 Šunka pro děti výběrová, cena za 1 kg...149,00 Nanuk Romeo 90 ml...9,90 Nabídka Čarodějnice Písecké špekáčky cena za 1 kg...84,00 VYRÁBÍME, DODÁVÁME: INTERIÉRY od návrhu po kompletní dodávku kancelářský nábytek, bary, restaurace, prodejny, recepce KUCHYNĚ masivní, dýhované, foliované neomezené možnosti kombinací barev a tvarů kompletní dodávky včetně spotřebičů za zajímavé ceny (nezávazné cenové nabídky) OBÝVACÍ POKOJE PRACOVNY LOŽNICE DĚTSKÉ POKOJE masív, dýha, lamino SCHODY DVEŘE DROBNÝ NÁBYTEK ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE olepování ABS hran 0,5-2 mm MĚCHOLUPY 37, mob: , url: home.tiscali.cz/berkovec Nabídka platí od do v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk Kapucín měkký tvaroh 0,1%, 250 g kelímek...12,90 Activia bílá 2x 120 g, více druhů...15,90 Zavináče, cena za 1 kg...109,00 Kuře A BD, cena za 1 kg...53,90 Prácheňská kýta, cena za 1 kg...159,00 KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč - vážení na digitální autováze - ekologická likvidace autovraků včetně potvrzení - pneuservis a prodej pneu Kupón slouží pro podání řádkové inzerce vjednom vydání Nepomuckých novin o maximálnídélce120znaků včetněmezera požadovaného kontaktu kezveřejnění. Kontakt na inzerenta pro technické potřeby redakce: Jméno a příjmení: Adresa: Telefon/ Požadované č. vydání: Vyplněný kupón doručte do redakce Nepomuckých novin na adresu: KIC Kulturní a informační centrum Nepomuk nám. A. Němejce 126, Nepomuk, Po Pá hod.

17 4/2013 REDAKČNÍ POŠTA Jaro na farme Ols ovka aneb KDYZ PR IJDE NOVY DEN 17 Nad pastvinami zavla dlo vzrus enı. Poslednı sne hova pokry vka pomalu rozta la a vzduch se rozvlnil sice jes te studeny m, ale sve z ıḿ jarnıḿ va nkem. Kaz dy to cı tı. Zvıŕ ata, rostliny i my lide.cı tıḿe tu na dhernou vu ni a do nas ich z ivotu jakoby ves el novy duch. Duch sve z ı, plny nade je, duch, co na m r ıḱa : Neseď uz doma, jdi ven! Je kolem na s. Vs ude a por a d. Je souc a stı nas ich te l i myslı. Jevna s. Va z enı a milı c tena r i, pr icha zı jaro a snıḿnovy den. Novy den pr is el i k na m na farmu Ols ovku v Br ezı nedaleko Nepomuka. Nas e bezma la sedmdesa tihlave sta do huculsky ch konı den co den brouzda pastvinami a hleda sebemens ı na znak c erstve jarnı zelene. Zimy a sena bylo dost! Chceme zelen a jarnı kvı tı, chceme jaro! Z kra sny ch kon sky ch oc ı kr ic ı tato slova a my, pracovnıći sta je, se jen pr ida va me. Vs ak uz bylo nac ase. Letos byla obzvla s te dlouha a studena zima. Ra di bychom slunce a teplo, chte li bychom uz vyme nit teple rola ky za volne kos ile, ale prozatıḿ budeme muset asi jes te chvilku poc kat. Ta chvıĺe pr ijde a az pr ijde, budeme pr ipraveni. Me sıć br ezen pr inesl s jarem na Ols ovku spoustu nove ho. C lenove Jezdecke ho klubu Ols ovka se letos v u noru a br eznu u c astnili programu STARTE R, ktery zajistila neziskova organizace MAS sv. Jana z Nepomuku, a pr ipravili projekt s na zvem KONE PRO DE TI. Hlavnı prioritou tohoto benefic nı ho projektu je realizace dvou vıḱendovy ch pobytu u konı pro de ti z de tske ho domova Nepomuk. Z grantu a sponzorsky ch daru bude pro tyto de ti pr ipraven jedinec ny za z itek ve forme vy cviku jezdectvı, ubytova nı na farme,vy letu a her v na dherne pr ıŕode nas eho kraje. Projekt natolik okouzlil c leny komise MAS, z e bezkonkurenc ne vyhra l hned prvnı mıśto. Dals ıḿi partnery projektu jsou: NORD Ols ovka spol. s.r.o., Me stys Z inkovy, TRAKOM spol. s.r.o., KUVAG spol. s.r.o. a o.s. GOTEO. Za podporu projektu vs em te mto partneru m velice de kujeme. Mezi nas e dals ı jarnı aktivity patr ı akce s na zvem SLAVNOSTI JARA OTEVI RA NI STUDA NEK, na ktery bychom ra di pozvali i Va s, mile c tena r e. Nas e farma ve spolupra ci s mıśtnıḿ Jezdecky m klubem Ols ovkaame stysem Z inkovy pr ipravila na sobotu 27. dubna pestry program. Otevıŕa nı studa nek by va tradic nı oslavou jara na c eske m venkove, kterou bychom ra di zavedli i u na s. Programem te to akce je pru vod tvor eny jezdci s kon mi, kon sky m spr ez enı m ape s ky jdoucı mi na vs te vnı ky. Na s pru vod zac ne ve hodin na na vsi u kaplic ky vesnice Br ezı, da l povede kolem farmy Ols ovky na kopec Koruny, kde se vs ichni mu z ou pokochat na dherny m vy hledem na z inkovsky za mek a rybnıḱ. Dals ı zasta vkou je z inkovska na ves a odsud trasa vede k nas ı studa nce u Kaplic ky pod kopcem Ledvina v Z inkovech. Zde probe hne otevr enı studa nky lesnı vıĺou a samozr ejme vs emi c leny pru vodu. Studa nka se oc istı od listı, ozdobı se jarnıḿ kvı tıḿ a pentlic kami. Otevıŕa nı studa nky prova zı zpı va nı lidovy ch pı snı. Pochod zakonc ı prvnı jarnı ta bora k aope ka nı s peka c ku.(vı ce informacı naleznete na Jaro pr ina s ı do nas ich z ivotu sve z ı vzduch. Lesnı zvıŕ ata vyle zajı ze svy ch zimnı ch u krytu, dokonce i zatvrzele pr ı vrz ence vyhr a te ho doma cı ho krbu to z ene ven. A az za horizontem prosvitnou prvnı paprsky slunce, nastane novy den. S novy m dnem se budeme te s it i na Va s. Bc. Kateřina Černá Foto archiv farma Olšovka

18 18 SPOLEČENSKÁ KRONIKA FEJETON 4/2013 Životní jubilea Blahopřání Vzpomínka 87 let Josef Kubík 83 let Jaroslava Pružincová BLAHOPŘEJEME Dne 17. dubna 2013 se doz ı va kra sne ho jubilea pan Jiří Jandoš. Do dalších let hodně zdraví a životního elánu přejí manželka Boženka, syn Vašek s rodinou, dcera Jiři s rodinou, vnoučata a pravnoučata. To, z esera na zahojı, je jenom zda nı, v srdci bolest zu sta va a vzpomıńa nı Dne 7. dubna 2013 uplyne rok, co na s navz dy opustil pan Zdeněk Kouba. S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami, vnoučata a ostatní příbuzní. Děkujeme za vzpomínku. NEPOMUCKÉ NOVINY Vydává: Město Nepomuk,, IČO: , povolení MK ČR E 12327, XXII. ročník, měsíčník, náklad ks, zdarma, do všech schránek ve městě Redakce, příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , Šéfredaktorka: Eva Járová Honsová Sazba, foto: Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY, mob.: , Na Vinici III. 544, Nepomuk, Tisk: SOS Print, Švihovská 10, Plzeň, tel.: , Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující pracovní den. Napište nám: máte-li nějaký příspěvek i s fotografií, námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám na adresu redakce nebo na Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete otisknout v novinách a očekáváte na ně odpověď redakce, měl by být váš příspěvek podepsán. Pokud si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale redakce by měla mít možnost vás kontaktovat. Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Vážený čtenáři, chceš se stát redaktorem Nep. novin? Kontaktuj redakci tel.: , Fejeton Čas v písni Píseň je plod lidské duše, srdce, citu a obsahem nitra. Aspoň bývala. Dědeček se narodil v roce 1883 na zemědělské usedlosti. Na tom pozemku teď stojí severní plzeňská čtvrť. Jak se naprosto změnilo prostředí a způsob života na tom kousku půdy, kdysi tak plodné, tak se změnil člověk a jeho nitro. To neplodí, nevyvěrá z něj pramínek žití. Má na to přístroje všeho druhu. Píseň je obchod s CD a z importu z jiných světadílů. Srdce nemají potřebu sdílet se a pro milého člověka mu zazpívat vlastní touhu po lásce. Stačí koupit nahrávku, kterou ze čtyř různých, pokud možno anglických slov sestavili odborníci a obohatili třemi různými tóny a sadou bicích. Dnešní plod lidského nitra plně době tlačítkem, spěchu a hluku vyhovující. Nejmilejší dědečkova píseň měla slova tehdejšího vnitřního života i zachytila vnější poměry. Komu Pánbůh dudy dal, ten se jimi opásá, chodí s nima všudy. Chodí s nima do dáli, do širého kraje. Tam, kde zavřou závory, dětem, ptákům hraje. Hraje píseň o žití, o štěstí i bolu, když dvě srdce milují, chodí žitím spolu. Tato píseň z okolí Chotíkova není uvedena ve sbírce národních písní. Text (zde krácený bez opakování slov) i styl a rozsah melodie spíše ukazují na autora vzdělaného a romantické období, kdy i literárně vznikalo mnoho drobných děl mezi studenty a mladými lidmi. Majáles dodnes připomínají tuto dobu. Hudbu pro potěšení podávali dudáci i harfenisté (viz naše státní hymna). Dudáci putovali po zemědělských usedlostech, po venkovu, kdežto harfenisté bývali ve městech a hráli písně tam vznikající. Často humorné Já ne, to ty, zouvala s mi boty, já ne, to ty, zouvala s mi je!, z trhu Zač toho vola dáte doslova, zač ho dáte, když pořád nic neříkáte, hrůzostrašné kramářské, s názornými vyobrazeními k textu písně On jí na krk šloupil, ruce, nohy zlámal, děvečce ubohé smrt tak přivolával Konec niterné osobní písně přivodil technický rozvoj, vynález motoru, telegrafu, telefonu. Svět se začal zmenšovat a kultury i způsoby života prolínat, války a rozpad států, přispěly svým dílem. Srovnání člověka z roku 1880 a z roku 1980 co s námi udělalo pouhých sto let? Kdo ovládá svět? Technika nebo člověk? (mp)

19 4/2013 KŘÍŽOVKA PRO VOLNÝ ČAS 19 KŘÍŽOVKA V tajence křížovky je skryto jméno světce, který tento kraj prochodil skrz naskrz, stopy jeho působení zaznamenáváme v krajině po celém Nepomucku. V okolí se nachází jemu zasvěcené kaple i kameny s otisky jeho šlépějí. Řešení minulé křížovky: JOSEF KALASANTSKÝ SUDOKU Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané tabulce. Tabulka je rozdělená na 9 9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3 3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byla použita vždy všechna čísla jedna až devět. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci. wikipedia Snadné Obtížné

20 20 VOLNÝ ČAS 4/2013 Krouz ky pro de ti majı prioritu Jana Brožová sympatická sportovkyně, naše lektorka dětského kurzu Příprava na atletiku a večerních kurzů power jógy a jógy pro začátečníky. C a stec na rekonstrukce domu c.p.88nana me stı A. Ne mejce (by valy Katastra lnı u r ad)budezaha jena v kve tnu Sta vajıćı kancela r e se postupne upravı na uc ebnu pro vy tvarne a r emeslne aktivity (tzv. Atelie r), na sa l pro tanec a cvic enı (tzv. Zrcadlovy sa l), na pols ta r ovou uc ebnu pro aktivity vyz adujıćı volny prostor (kupr. dramaticka vy uka, hlı da nı de tı pr i kurzech pro z eny apod.). C tvrta uc ebna bude klasicke ho typu pro krouz ky, ktere jsou obvykle ve vs ech Domech de tı a mla dez e (deskove hry, chovatelsky krouz ek aj.). Vy uka v poslednı pa te uc ebne se v pr ıṕade zıśka nı grantu vybavı poc ı tac i a za zemıḿ pro fotograficky krouz ek, de tske video studio a animaci. Be hem me sıće dubna se uzavr ou smlouvy s lektory, vytvor ı programova nabı dka, dokonc ı pr ıṕravy novy ch internetovy ch stra nek centra Fe nix a obyvatele regionu Nepomucko se budou moci te s it na kve tnove zver ejne nı ve ts iny aktivit, ktere Fe nix jiz vıće nez rok pr ipravuje. Prioritu a nejve ts ı prostor budou mı t krouz ky pro de ti od 6 do 12 let. V odpolednıćh c asech (13.30 az hodin) Fe nix nabı dne rodic u m vıće nez 40 typu krouz ku pro mlads ı i stars ı z a ky od ceny 350 Kc za pololetı. Podle ovy ch dopisu,ktere do centra Fe nix pr icha zejı, je nejve ts ı za jem o tanec nı a vy tvarne krouz ky pro de ti. Za jemce mu z eme pote s it, z e kupr. z tanec nıćh oboru krome klasiky a latinsko-americky ch tancu, budou moci zvolit vy razovy tanec, orienta lnı tanec, za klady rytmiky pro male tanec nıḱy a sta le hleda me vedoucı ho ke skupine za jemcu o krouz ek Maz oretky. Ne ktere typy tanec nıćh kurzu se otevr ou az v II. pololetı podle skutec ne ho za jmu o urc ity druh tance (kupr. break dance, step, country aj.). Z vy tvarny ch krouz ku preferujete keramiku, kresbu a vy robu dekoracı nebo da rku. Velka popta vka je take po sportovnıćh aktivita ch. Za zmıńku urc ite stojı, z e Fe nix nabı dne kupr. s ermıŕ sky krouz ek, karate, pr ıṕravu na atletiku, cvic enı pro seniory aj. Ve Fénixu najdete velmi dobře vybavenou keramickou dílnu s možností nakoupit si hlínu (i další materiály) na domácí tvoření, nebudou chybět ani kurzy pro rodiče s dětmi, kurzy povede známá keramička Jitka Kahounová. Ne ktere vas e y nebo telefona ty jsou velmi konkre tnı. Jiz nynı vıḿe, z e va s pote s ı, kdyz pr ipravıḿe kurz poc ı tac u pro seniory, otevr eme Univerzitu III. ve ku, zaha jıḿe vy uku historie vy tvarne ho ume nı, nebo kdyz va m pomu z eme zajistit lektora na sborovy zpe v. Ma te-li tip na s ikovne lidi, prosıḿe, pr edejte jim informaci, z e sta le hleda me placene vedoucı pro: maz oretky, sborovy zpe v, za klady gymnastiky nebo baletu, male ho kutila, fotokrouz ek pro de ti. Mu z ete pr ijı t i se svojı vlastnı aktivitou a navrhnout na m svu j vlastnı na pad. Takto vznikl kupr. Maly india n, Lesnı moudrost, Patchwork, RC modely, FIMO, Scrapbook nebo vıḱendove kurzy malby v plene ru. Be hem nepomucke pouti va m nabı dneme jedno z prvnıćh osobnıćh setka nı. V sobotu 18. kve tna se pr ijďte od hodin podı vat na uka zky vy tvarny ch a r emeslny ch krouz ku do area lu stavebnin Unibrick. V ra mci kaz doroc nı pouťove akce se budete moci sezna mit s ne ktery mi z nas ich lektoru a odnesete si zcela nove bulletiny s kalenda r em Fe nix akcı pro s kolnı rok 2013/14. Program v area lu zac ne jiz ve hodin pa smem pro de ti (Bobıḱ a kamara di), vystoupenıḿ tanec nı ho krouz ku ZS Vrc en a tradic nı pe novou atrakcı.az budou v Unibrick area lu vas e de ti r a dit na trampolıńe, nafukovacıḿ hradu c i horolezecke ste ne, mu z ete si s na mi popovı dat, co jsme pro mlads ı i stars ı s kola ky nebo i pro va spr ipravili od za r ı Te s ıḿe se na vas e dals ı na zory, tipy, pr a nı a drz te centru Fe nix sve palce. Zdravı va s koordina torka projektu Miroslava Brožová , /cs/fenix, facebook: Fénix

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

hr is te Na Danıć ka ch.

hr is te Na Danıć ka ch. MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 9, zaří 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM SMS informace pro občany Den otevřených dveří ve FÉNIXU str. 4 str. 5 str.

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 02, únor 2015, ročník XXIV., ZDARMA Zateplení Základní školy Návrat duše Zelené Hory Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str.

Více

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN MONOGRAFIE ROZHODOVA NI Z A KU ABSOLVENTSKY CH ROC NI KU ZA KLADNI CH S KOL O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN ROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013 OBSAH Obsah Pa r slov ú vodem 1 Co se de lo, aneb por ady, besedy, pr edna s ky v roce 2013 2 Ekonomicke a statisticke úkazatele 5 Na kúp knihovního fondú

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, sotva jsme zahájili vydávání nového m stského zpravodaje, tak se naplno rozjely práce na nových webových stránkách m sta.

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí.

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí. Příští Echo vychází 11, června 2010 REDAKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD www.novinyecho.cz Ro ník 17/ íslo 16/4. ervna 2010 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 24 000 výtisk www.e-nachodsko.cz portál náchodského regionu www.e-nachodsko.cz

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka

interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka Vážení a milí čtenáři! Jako v každém čísle máme pro vás něco nového v obsahu i formě. Informace z prostředí nemocnic a zdravotnických zařízení dnes doplňujeme v rozšířené rubrice TÉMA dalšími zajímavostmi

Více

P íští Echo vychází 4. listopadu 2011

P íští Echo vychází 4. listopadu 2011 P íští Echo vychází 4. listopadu 2011 28. října 1895 na Dobrošově první turistická útulna Ro ník 18/ íslo 29/21. íjna 2011 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY WWW.NOVINYECHO.CZ VÝPRODEJ PRA KY MY KY SPORÁKY LCD PLAZMY

Více

Mažoretky z Blatné opět dobývaly svět

Mažoretky z Blatné opět dobývaly svět Ročník 25 (35) Blatná 26. září 2014 Číslo 16 / strana 1 Ročník 25 (35) 26. ZÁŘÍ 2014 ČTRNÁCTIDENÍK CENA 7 Kč ČÍSLO 16 Mažoretky z Blatné opět dobývaly svět Mažoretky PREZIOSO Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná

Více