SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 4, duben 2013, ročník XXII., ZDARMA Stavební akce v roce 2013 KTV Nepomuk dokončila digitalizaci přehled programů Ukliďme svět! str. 5 str. 6 str. 9 SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého Sponzoři vydání: Zprávy z radnice Upozornění občanům Na nepomucke radnici zavla ly vlajky vs ech zu c astne ny ch zemı Tradic nı setka nı partnersky ch me st, konajıćı se vz dy po pe ti letech u pr ıĺez itosti vy roc ı muc ednicke smrti Sv. Jana Nepomucke ho, pr ipadlo na termıń 15. a 16. br ezna Od muc ednicke smrti nas eho nejvy znamne js ı ho roda ka uplynulo jiz 620 let. Uctı t jeho pama tku pr ijeli za stupci partnersky ch a spolupracujıćıćh me st z cele Evropy: Litvy (Anyks c iai), Chorvatska (Omis ), Polska (Wisla), Holandska (Swalmen), Ne mecka (Kemnath a Plattling) a C ech (Hukvaldy). Pro hosty byl pr ipraven bohaty kulturnı program. Pa tec nı odpoledne bylo ve nova no prohlı dce vybrany ch mı stnı ch muzeı. Na vs te vnıći zhle dli rodny du m malıŕ e Augustina Ne mejce s expozicı jeho de l a rodinne muzeum motocyklovy ch vetera nu, ktery m je Foto Jaroslav Somolík provedl historik PhDr. Pavel Kroupa. Zpestr enı m byla prohlı dka Male galerie s vy stavou Rok ku zla tek, jejıź autor i tvor ı sva dıĺa v atelie ru rodne ho domu A. Ne mejce. Vec er patr il hudebnıḿu souboru AD VOCEM, ktery pr edstavil renesanc nı a baroknı pıśne vpoda nı sopranistky Anny Hlavenkove za doprovodu dvou specificky ch na stroju violy da gamba a arciloutny. Koncert me l velky ohlas a sklidil u posluchac u zaslouz eny aplaus. V sobotu na sledoval ope t nabity program. Cestou na cı rkevnı slavnost mohli hoste navs tı vit velikonoc nı jarmark a farma r sky trh spojeny tentokra t take se zabijac kovy mi hody. Samotna cı rkevnı slavnost zac ala Pokračování na straně 3 Pálení staré trávy i ostatních porostů je zákonem o požární ochraně zakázáno. Za kon 133/1985 Sb., opoz a rnı ochrane ve zne nı pozde js ıćh pr edpisu : 17 Za kladnı povinnosti fyzicky ch osob (3) Fyzicka osoba nesmı f) prova de t vypalova nı porostu Hrozı nebezpec ı pr enesenı poz a ru na jiny objekt nebo plochu podobnou te spalovane atopopovrchu suche vegetace, zanesenı m ohne ve trem nebo i konvektivnıḿi proudy horky ch spalin s jiskrami a v neposlednı r ade pr enesenı m ohne vpodloz ı. Poslednı nebezpec ı je aktua lnı zvla s te vlesı ch nebo na plocha ch, kdejesilne js ı vrstva lesnı hrabanky nebo nedostatec ne mineralizovany ch zbytku organicky ch la tek z dr ı ve js ı vegetace. Takovy ohen mu z e doputovat na vzda lenost desı tek metru a objevit se ipone kolika dnech. De kujeme, z e respektujete za kon. Město Nepomuk, noviny.nepomuk.cz, nikatv.nepomuk.cz,

2 2 FOTOSTRANA 4/2013 Velikonoc nı jarmark 16. br ezna 2013 Foto redakce

3 4/2013 FOTOSTRANA 3 SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého Dokončení ze strany 1 v hodin v kostele Sv. Jakuba litaniovou poboz nostı. Odtud pak za impozantnı ho hlasu zvonu pokrac oval pru vod ke kostelu Sv. Jana, kde byla v hod. zaha jena slavnostnı ms e, kterou celebroval c eskobude jovicky biskup mons. Jir ı Paďour. Odpoledne byl na programu vy let do Lna r, kde si hoste prohle dli Muzeum koc ky, za mek a take kostel Nejsve te js ı Trojice s bohatou vnitr nı vy zdobou. Po oba dva vec ery diskutovali za stupci me st a spolku pr i pr a telske m posezenı oru zny ch proble mech, ktere je zajıḿajı. Te matem bylo c lenstvı veu, c erpa nı dotacı, nezame stnanost c is kolsky syste m. V sobotu vec er pr is lo na r adu oficia lnı rozlouc enı s delegacemi, ktere se druhy den postupne rozjıź de ly zpe t kesvy m domovu m. Cele setka nı se neslo v pr a telske m duchu a nezby va nez pode kovat vs em zu c astne ny ch. Velky dıḱ patr ı tlumoc nıḱu m, kter ı poma hali pr ekona vat jazykove barie ry a rovne z persona lu Hotelu a S vejk restaurantu U Zelene ho stromu, ktery se o delegace obe tave staral po celou dobu tohoto setka nı. Ve r ıḿe, z e se za pe t let vs ichni ope t shleda me v podobne pr a telske atmosfe r e. Alena Marušincová, místostarostka Další barevné fotografie na fotostranách 26 a 27 Páter Slávek Holý s kolegou ze slovenské Krupiny Štefanem Gallikem Kulturnı a informac nı centrum Nepomuk zve na VÝSTAVU TULIPÁNŮ 27. a 28. dubna hod. rodný dům Augustina Němejce Jedna se jiz oc tvrtou vy stavu pe stitele Pavla Nova ka v Nepomuku. Vystaveny budou odru dy ve velke m mnoz stvı barevny ch kombinacı a tvaru a take novinky letos nı ho roku. Souc a stı vy stavy bude prodej pr ebytku denivek, gladiol, kosatcu a objedna vka cibulı tulipa nu. Odborna poradna bude zajis te na po celou dobu kona nı akce. Vstupné dobrovolné.

4 4 FOTOSTRANA 4/2013 ZŠ Nepomuk Navs tı vili jsme partnerskou s kolu Kemnath, 20. února 2013 Na pozva nı nas ı partnerske realschule jsme se zu c astnili velkolepe ho rozlouc enı sr editelem Volkerem Dienerem, ktery odcha zı do du chodu. Do kulturnı ho programu bylo mimo jine zar azeno i vystoupenı c a sti nas eho pe vecke ho sboru Pıśnic ka pod vedenıḿ sbormistryne Mgr. Dany Kra love. Jejich pe vecky vy kon vs echny pr ı tomne v sa le doslova nadchl. Nelze opomenout ani dals ı fakt, z e v projevech vy znamny ch hostu a osobnostı me sta i regionu bylo velmi vysoko hodnoceno partnerstvı nas ich s kol, c ehoz si vs ichni nesmıŕne va z ıḿe a budeme i nada le nas i spolupra ci rozvı jet. Marie Naušová Foto Josef Schejbal

5 4/2013 ZPRÁVY 5 Informace z radnice Stavební akce v roce 2013 Setkání zástupců spolků Kemnath Nepomuk Foto Jiří Beroušek Od letos nı ho br ezna pokrac uje druha etapa stavebnı akce Rekonstrukce mı stnı ch komunikacı Nepomuk spolufinancovane z prostr edku EU. Rekonstrukce ulic Na C iha ku a Luc nı bude ukonc ena v c ervnu Na konci br ezna byly zaha jeny pr ıṕravne pra ce pro vy me nu podlahy v me stske m muzeu. V dubnu budou zaha jeny pra ce na odvodne nı plochy area lu Integrovane za chranne sluz by v Nepomuku. Souc asne probe hne realizace vy me ny oken v ulici J.Kubıḱa u c.p. 367 a 368. Do konce me sıće dubna bude rovne z vybudova na nova plocha skateparku u za kladnı s koly v Nepomuku. V dubnu bude take zapoc ata vy stavba nove autobusove zasta vky na na me stı A. Ne mejce pr ed obchodnıḿ domem ZKD, ktera bude dokonc ena zac a tkem kve tna. Do konce c ervna probe hne oprava mıśtnıćh komunikacı po zimnıḿ obdobı. Da le se pr ipravuje oprava povrchu c a sti ulice Ke Dvoru m ve Dvorci. Kolem pololetı letos nı ho roku bude zaha jena realizace zateplenı Mater ske s koly Nepomuk a zateplenı Za kladnı s koly Nepomuk se zakonc enıḿ v roce V letos nıḿ roce budou take jes te zaha jeny stavebnı pra ce na propojenı Swalmenske a Tr ebc icke ulice, ope t s dokonc enıḿ v pr ıś tıḿ roce. Josef Silovský, stavební technik Výzva pejskařům především z lokality NA VINICI Na za klade kolektivnı prosby obyvatel ulice Na Vinici mezi rodinny mi domy od mater ske s kolky sme rem k DPS z a da me majitele psu, aby v noc nıćh hodina ch chodili psy venc it rade ji jinam. V te to ulici venc enı psi dra z dı psy v zahrada ch u rodinny ch domu a ti svy m s te kotem budı lidi spıćı v te chto domech. Děkujeme za pochopení. Da le z a da me vs echny pejskar e, aby po svy ch mila c cıćh uklıźeli. Situace s mnoz stvıḿ psıćh vy kalu po me ste je nynı po zime katastroficka. Pokud nedojde ke zleps enı, zac ne Me U situaci r es it pokutami. MěÚ Nepomuk Foto Alena Marušincová V sobotu 2. br ezna 2013 se pr edstavitele partnersky ch me st Kemnath a Nepomuk, spolu se za stupci spolku obou me st, setkali na jedna nı odals ı spolupra civpr ı jemne m prostr edı zasedacı sıńe na hasic ske zbrojnici. Na lada zde byla pr ı ve tiva, obc erstvenı skve le avy sledkem byla domluva jednotlivy ch spolku podobne ho zame r enı na spolec ny ch akcıćh pro tento rok. Odpoledne na m vys la vstr ı c obec Kla s ter a nas im pr a telu m z Kemnathu byla umoz ne na prohlı dka kostela a za mku Zelena Hora. Bylo kra sne zimnı a konec ne slunec ne odpoledne, procha zka se vs em lı bila a nas i pr a tele z Kemnathu poznali zase kousek okolı nas eho me stec ka. Za me sto Nepomuk Alena Marušincová, místostarostka Město Nepomuk Nám. A. Němejce 63, Nepomuk Tel.: ústředna Fax: ,

6 6 SPONZOR VYDÁNÍ INZERCE 4/2013 Informace provozovatele KTV Nepomuk KTV Nepomuk dokončila kompletní digitalizaci programové nabídky Máte satelitní televizi a nechcete platit servisní poplatek 348 Kč za každou televizi v domácnosti? A to pouze za základní nabídku programů? Kontaktujte nás, my Vás rádi připojíme k naší KTV, která je za bezkonkurenční cenu. Vyzkoušejte vysokou kvalitu obrazu a programy v HD kvalitě. Vítáme nové zájemce o připojení nebo znovupřipojení bez jakýchkoliv poplatků! Za roční cenu Kč vč. DPH získáte vysokou kvalitu obrazu digitalizovaného příjmu i distribuce a programy s HD vysíláním. Nadále budeme rozšiřovat programovou nabídku o všechny novinky na televizním trhu, např. připravovaný nový dětský kanál ČT. Programová nabídka digitálních programů DTV ve standardu DVB-T: Majitelé televizních přijímačů s digitálním tunerem a majitelé set-top boxů naladí na kanálech K21 K31 celkem 36 digitalizovaných TV kanálů (DVB-T) a 17 rozhlasových stanic. K21: ČT1, ČT2, ČT4 Sport K22: PRIMA family, ČT24, NOE TV K23: NOVA SPORT, FANDA, NOVA CINEMA K24: PRIMA COOL, NOVA, PRIMA ZOOM K25: JIM JAM, PRIMA LOVE K26: STV1, STV2, TA3, DAJTO K27: CS FILM, Film+, Fishing and Hunting, LEO TV K28: ČT4 Sport HD, NOVA HD, PRIMA family HD K29: TV BARRANDOV, (Pětka nevysílá bude nahrazena v budoucnu), TV8, Šlágr TV, FOOOR K30: DISCOVERY channel, ANIMAL PLANET, ZAK TV, NIKA-TV (Nepomucký Informační Kanál) K31: TV Smíchov, Telka Programová nabídka analogových programů ATV: Majitelé analogových televizních přijímačů naladí 17 televizních stanic: E05: NIKA-TV E07: ČT1 E08: ČT2 E11: PRIMA family E12: NOVA S14: ÓČKO S16: ČT24 S17: ČT4 S19: NOE TV K38: Šlágr TV S21: ARD S22: ZDF S23: VIVA S24: Sport1 S25: EUROSPORT S26: CNN S30: NICKELODEON Technickou pomoc, jak naladit digitální vysílání, poskytují: AH Elektro , nebo Roman Kovář (servis KTV). Zájemci o připojení kontaktujte nás: TESAS MEDIC, spol. s r.o., Zelenohorská 403, Nepomuk tel.: , mob.: Josef Michek, Josef Michek TESAS MEDIC s.r.o.

7 4/2013 Na motýlím vršku SPONZOR VYDÁNÍ 7 Profese i zájem o technické vymoženosti stály na začátku rozhodnutí, že nový dům, který si Roman přál postavit pro rodinu, bude mít tepelné čerpadlo. Nadchnul ho nejen komfort, který toto zařízení zaručuje, ale především jeho úsporný provoz. Když jsme před čtyřmi lety čerpadlo kupovali, firma nám vypočítala návratnost investice na 8 let. Ale protože od té doby elektřina zdražila asi o 35%, návratnost je teď nějakých 5-6 let. Azdražování neskončilo. Ne zcela snadné bylo rozhodování, jaký typ tepelného čerpadla pro vytápění a ohřev teplé vody se má v domě využít. Věděli jsme, že cena plošného kolektoru vychází asi na třetinu toho, co by stál vrt. Ovšem na druhé straně nás spousta lidí zrazovala, že nad zakopanými hadicemi kolektoru nám nic neporoste. Dokonce prý ani tráva. Ale vidíte to sami, rozpaží nad překrásnou zahradou plnou motýlů. Tepelné čerpadlo IVT GreenLine C7 Plus systému země-voda odebírá teplo ze země prostřednictvím plošného kolektoru, který tvoří 400 metrů hadic naplněných nemrznoucí směsí a uložených ve 120cm hlubokých rýhách. Co umí tepelné čerpadlo Původně jsme bydleli ve věčně studeném, přímotopy vytápěném domě, a tak jsem se bála, že nám tu také bude zima a budeme muset přitápět krbem každý den přiznává Irena, když vzpomíná na stěhování. Ale je to jinak čerpadlem topíme na 22 až 23 stupňů a krb zapalujeme jen občas, pro zpříjemnění pohody. Všude v domě je úžasné teplo. Přízemí s kuchyní a hlavním obytným prostorem je propojené do jediného celku a vyhřívá ho podlahové topení pod keramickou dlažbou. Vytápěná je i římsa z lícovek, nabízející originální poležení u krbu. Dispozice, kterou si Irena s Romanem sami navrhli, se otevírá z přízemí až k hřebenu střechy. Množstvím oken vstupuje do centra domu slunce a s všudypřítomným dřevem dává iluzi voňavého letního lesa. Příjemně je tu však i v zimě - podlaží s ložnicemi, koupelnou a saunou, stejně jako rozměrný víceúčelový prostor pod střechou vytápějí plošné a žebříčkové radiátory. Za vytápění 750 m3 obestavěného prostoru, ohřev užitkové vody pro čtyřčlennou rodinu se dvěma malými dětmi (tepelné čerpadlo má vestavěný 185 litrový bojler), plus za energii spotřebovanou na svícení a provoz ostatních spotřebičů rodina za poslední rok zaplatila korun. Slovo odborníka Tepelné čerpadlo je možné instalovat prakticky do jakéhokoli domu, ať se jedná o novostavbu nebo starší chalupu. Majitelé domu vždy ušetří cca 70 až 80% tepelné energie, kterou odeberou z okolního prostředí. Zvláště výhodné je pak využití plošného zemního kolektoru. V našem regionu Vám odborný návrh a cenovou nabídku tepelného čerpadla ráda zdarma zpracuje firma Ekologické vytápění, s.r.o. Ekologické vytápění, s.r.o. Ing. Daniel Franěk, tel

8 8 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 4/2013 MĚSTO NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk, tel.: , fax: Úřední doba: pondělí hod., středa hod. url:, Upozornění: Dokumenty jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Usnesení z jednání Rady města Nepomuk Rada města bere na vědomí Termıń kona nı za pisu do MS Nepomuk, tj. pro Nepomuk a pro odlouc ene pracovis te Dvorec souhlasí Suzavr enı m MS Nepomuk o hlavnı ch pra zdnina ch z du vodu rekonstrukce budovy. Odlouc ene pracovis te Dvorec bude v provozu od do a od do vz dy od 6.30 do hodin. bere na vědomí Za pisy z kontrol s kolsky ch pr ıśpe vkovy ch organizacı zr izovany ch me stem Nepomuk, konany ch dne pove r eny mi pracovnıḱy me sta Nepomuk. schvaluje Pr ide lenı na jemnı ho bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583 od na dobu neurc itou. schvaluje Umıśte nı poz a rnıćh hla sic u v Nepomuku, Na Vinici 512. bere na vědomí Vy sledek vy be rove ho r ıźenı na akci Vy me na oken bytove ho domu c. p. 368, ul. J. Kubıḱa Nepomuk : RI OKNA a.s ,00 Kc bez DPH AR OKENNI TECHNIKA s.r.o ,00 Kc bez DPH OKNAMONT NEPOMUK ,48 Kc bez DPH UNIWIN ,70 Kc bez DPH souhlasí S uzavr enıḿ smlouvy o dıĺo s firmou AR OKENNI TECHNIKA s.r.o. za cenu Kc bez DPH. bere na vědomí Zrus enı c ıśla evidenc nı ho E43 v ulici Pr esanicka apr ide lenı c ıśla popisne ho 621 v ulici Pr esanicka na pozemku st.p v k.u. Nepomuk. doporučuje zastupitelstvu ke schválení Poskytnutı bezu roc ne pu jc ky v c a stce Kc pro TJ Sokol Nepomuk na pr edfinancova nı projektu Rozvoj sportovnı ho area lu Městská policie v Nepomuku? ANKETA Jaký je Váš názor na zřízení městské policie v Nepomuku? (zakroužkujte variantu, kterou preferujete) a) naprosto souhlasıḿ b) spıś e souhlasıḿ c) spıś e nesouhlasıḿ d) rozhodne nesouhlasıḿ e) je mi to jedno TJ Sokol Nepomuk pro pe tanque a tenis, ktery byl podpor en v ra mci IX. vy zvy MAS sv. Jana z Nepomuku. Bezu roc nou pu jc ku vra tı me stu bezodkladne po pr ijetı dotace od MAS nejde le vs ak do schvaluje Pr ıśpe vek ve vy s i Kc na dopravu z a ku,kter ı se zu c astnı Mistrovstvı C Rs kolnıćh c tyr c lenny ch ty mu vs achu 2013 ve Vys kove. schvaluje Vy roc nı zpra vu o poskytova nı informacı za rok pověřuje Vedoucı ho odboru socia lnıćh ve cı, zdravotnictvı a kultury pana Jaroslava Somolıḱa podpisem dohod o vy konu pe stounske pe c e. schvaluje Dohodu o partnerstvı uzavr enou mezi me stem Nepomuk a SDH Nepomukkprojektunavy stavbu hr is te vulicibude jovicka v Nepomuku. Me sto se bude podıĺet na pr ıṕrave a realizaci. schvaluje Prohla s enı me sta o podpor e tohoto projektu. ukládá Panı Suche vyve sit za me r na prona jem me stsky ch baze nu vroce schvaluje Proplacenı obc erstvenı pro setka nı spolku a pr edstavitelu me sta Kemnath se spolky a pr edstaviteli me sta Nepomuk dne na nepomucke hasic a rne. schvaluje Proplacenı na kladu spojeny ch s na vs te vou me sta Nepomuk za stupci partnersky ch me st, ktere se uskutec nı po pe ti letech v br eznu 2013 u pr ıĺez itosti jarnı pouti. schvaluje Poda nı z a dosti o dotaci u Plzen ske ho kraje na bezpec ne branky. Tyto by byly pouz ity buď na sportovnı hale nebo minihr is ti. bere na vědomí Za pis ze zaseda nı Kontrolnı ho vy boru ze dne Václav Kovář, starosta me sta Ac koliv si to ne kter ı nedoka z ou pr edstavit, nenı to nic nerea lne ho. Me stskou policii majı prakticky vs echna okolnı me sta Blovice, Pr es tice, Dobr any, Plzen,Horaz ďovice, Klatovy, Sus ice, Strakonice, Blatna, Pr ı bram Stra z nı ci zde chodı po ulicı ch a zajis ťujı za kladnı por a dek a bezpec nost. Lide jsou ve me stech na jejich c innost zvyklı a ma lokdo si dovolı konat ru zne pr estupky. V Nepomuku je to naopak. Mnozı lide si jsou ve domi, z e to nikdo nikdy ner es il, a tak sta le konajı pr estupky parkujı, kde nemajı (zelen, za kazy parkova nı ), neuklı zı vy kaly po svy ch psech, nedodrz ujı maxima lnı povolenou rychlost atd. V poslednı dobe ma m pocit, z e tyto pr ıṕady neu me rne narostly. Co s tıḿ? Moz na by pra ve me stska policie mohla alespon zc a sti pomoci. Chci pr ipravit ekonomickou analy zu, kterou pr edstavı m ostatnıḿ zastupitelu m me sta, a pr ihle dnu k na zoru obyvatelstva, nez zastupitelstvu pr ı padny na vrh na zr ı zenı me stske policie v Nepomuku pr edloz ıḿ. Byl bych proto ra d, kdybyste vyplnili nıź e pr iloz eny dotaznıḱ a doruc ili ho osobne c i pos tou na podatelnu Me U Nepomuk nebo vhodili do schra nky na budove Me U.Da le lze anketu odevzdat v informac nı m centrunana me stı, vza kladnı s kole Nepomuk a v obou mater sky ch s kola ch v Nepomuku i Dvorci do schra nek u vchodu.pr edem de kuji za jejı vyplne nı a odevzda nı. Václav Kovář, starosta

9 4/2013 KULTURA Ukliďme sve t! Jarnı u klidy pod Zelenou horou jiz zıśkaly punc tradice. I letos se tedy Nepomuk ope t pr ipojı ke stovka m dals ıćh me st po cele planete, kde se dobrovolnıći z r ad mıśtnıćh obyvatel snaz ı vra mci kampane Clean Up the World / Ukliďme sve t! ude lat ne co ma lo pro pr ıŕodu i sve z ivotnı prostr edı. Jako obvykle bude jarnı vycha zka pr ı me stskou zelenı spojena se sbe rem vs emoz ny ch odpadku,ktere nelahodı nejen oku. A ktere se v dotyc ny ch mı stech be hem roku ne jaky m za hadny m zpu sobem znovu objevily. Na akci jsou zva ni vs ichni nads enci, ktery m tato snaha nepr ijde marna. Snad nenı zcela naivnı doufat, z e se jejıḿ prostr ednictvı m nejen zkra s lı mı sta c asty ch procha zek nepomucky ch sousedu, ale z e si i ne kdo uve domı, z e obal od pra ve sne deny ch sus enek c i dopitou lahev by nebylo tak od ve ci mı sto pohozenı do kr ovı odne st az k nejbliz s ı mu kontejneru. Letošní akce proběhne v sobotu 6. dubna. Sraz účastníků je od hodin před hostincem Na Knárovce, kde bude umístěn i kontejner na sesbíraný odpad. Zveme vs echny, jimz nenı lhostejne nas e okolı! za pořadatele Pavel Kroupa 9 Clean Up the World se v Čechách koná pod záštitou Českého svazu ochránců přírody. V Nepomuku ji tradičně pořádá místní buňka Strany zelených a občanské sdružení Nepal ve spolupráci s dalšími spolky a za podpory města Nepomuk. Me sto Nepomuk zve vs echny obc any na FARMÁŘSKÝ TRH v sobotu 20. dubna hod. náměstí A. Němejce Chcete-li se stát prodejcem na farmářském trhu, domluvte se předem na tel Na fotografiích jsou momentky z předchozího ročníku akce Clean Up the World. Foto P. Kroupa

10 10 KULTURA 4/2013 Slavnosti svobody Plzen v roce 2013 Letos jiz po c tyr iadvaca te se Plzen prvnı kve tnovy vıḱend zahalı do pruhu ahve zd a vra tı se v c ase do roku Od pa tku 3. kve tna do ponde lı 6. kve tna se na vs te vnıći me sta mohou vedle tradic nı ch turisticky ch cı lu te s it na mimor a dnou uda lost, kterou kve tnove oslavy osvobozenı bezesporu jsou. Emotivnı setka nı sva lec ny mi vetera ny, historicke vojenske kempy, kolona historicky ch vozidel v ulicıćh me sta, vıḱendovy kulturnı program a kaz dy rok dals ı a dals ı zajıḿavosti a novinky to jsou Slavnosti svobody Plzen.Poprve v historii bude jejich souc a stı take Ty den sarma dou, me sto pr edstavı novou tematickou vy stavu fotografiı jednoho z americky ch osvoboditelu,zajı mave novinky chystajı i jednotlive military kluby. Proluka v Kr iz ı kovy ch sadech, prostor pr ed KD Peklo v Pobr ez nı ulici a park za OC Plaza nabı dnou uka zky kaz dodennı ho vojenske ho z ivota, vy stavy zbranı, dobove techniky a vozove ho parku, ale i tematicka setka nı azajı mavosti z historie a vojenstvı. Nezapomenutelny m bude jiz tradic nı setka nı s vetera ny, kter ı vzpomıńajı na konec va lky a vypra ve jı sve z ivotnı pr ı be hy. Pravidelne konc ı bour livy m potleskem, objetıḿ a slzami a te s ı se velke mu za jmu Za padoc echu. V nede li 5. kve tna v hodin vyjede na Klatovskou tr ı du konvoj historicky ch vojensky ch vozidel Convoy of Liberty, ktery kaz dy rok sledujı tisı ce nads eny ch diva ku. Nejve ts ı ohlas patr ı va lec ny m vetera nu m, se ktery mi se Plzen ane ina vs te vnıći setkajı po dojezdu kolony na na me stı Republiky. Foto archiv Program kve tnovy ch oslav vyvrcholı v ponde lı 6. kve tna vpodvec er vzpomı nkovy m pietnı m aktem u pama tnı ku Dıḱy, Ameriko! na Americke tr ı de. Informace o pr ipravovane m programu, aktua lnı informace a novinky jsou k dispozici na webovy ch stra nka ch Denisa Krylová Magistrát města Plzně

11 4/2013 KULTURA 11 Za jezd na divadelnı pr edstavenı Kulturnı ainformac nı centrum por a da za jezd na komedii VSTUPTE!, ktera se bude hra t 20. dubna 2013 vpraz ske m Divadle U Hasic u. Jedna se o lidsky dojıḿavou komedii slavne ho autora Neila Simona o nekonc ıćıćh pata liıćh dvou klaunu na penzi V hlavnıćh rolıćh uvidı te Petra Na roz ne ho, Ladislava Mrkvic ku, Jana C enske ho a Libus is vormovou. Podar ilo se na m vyjednat mimor a dnou slevu, proto za vstupenku vc etne dopravy zaplatı te pouze 500 Kc. Odjezd autobusu ze Dvorce od budovy C D v hod., dals ı zasta vky Na Vinici, u hr is te, na na me stı u kas ny, po domluve v KIC je moz ne zastavit i na jiny ch mıśtech. Za jemci hlaste se na tel nebo osobne v KIC, na m. A. Ne mejce 126, Nepomuk.

12 12 KULTURNÍ SERVIS Nepomucký kulturní servis 4/2013 duben 2013 NEPOMUK Nepomuk před 100 lety, vy stava historicky ch pohledu a fotografiı, Zelenohorska pos ta Ukliďme svět! od hod., sraz Na Kna rovce MMČR sajdkár a čtyřkolek, Kramolıń Farmářský trh, hod., na me stı A. Ne mejce Vstupte! Za jezd na divadelnı pr edstavenı do Prahy Výstava tulipánů, vystavuje ing. Pavel Nova k, hod., rodny du ma. Ne mejce Na co se můžete těšit v květnu: Vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ Nepomuk, hod Farmářský trh, na me stı A. Ne mejce, Nepomuk Jak Václav Pilař z Převýšova s Viktorkou až na horu Říp došel, divadelnı pr edstavenı o pouti na R ıṕ, kterou k pocte svate ho Jir ı vykonali hra c i Viktorie Plzen pod vedenıḿ moudre ho trene ra Vrby, hod., Pr esanicke na me stı, Nepomuk Tradic nı svatoja nska pouť, na me stı A. Ne mejce, Nepomuk Přednáška Hubnutí trvalé rozhodnutí, pr edna s ı Lucie Dolez alova, hod. Přednášky o RKZ v Plzni Za padoc eska galerie v Plzni por a da v souvislosti s vy stavou Sve t chce by t klama n. Fikce a mystifikace v ume nı 19. stoletı dve doprovodne pr edna s ky c lenu C eske spolec nosti Rukopisne : 23. dubna Rukopisy a staletí O tom, jak Rukopisy zelenohorsky a kra love dvorsky vypadajı,oc em vypra ve jı a jak byly v pru be hu c asu pr ijıḿa ny svy mi obdivovateli a kritiky. 30. dubna Nové poznatky o Rukopisech Sezna mı posluchac e s nezna my mi skutec nostmi o pru zkumu Rukopisu Ivanovovy m ty mem, s novy mi poznatky Julia Enderse o jazyku a stylu Rukopisu a s ne ktery mi ma lo zna my mi na zory na vznik Rukopisu. Bliz s ı informace na Tel.: , u: NEPOMUCKO Spálené Poříčí Od vína k vínu, pochu zkova degustace vı n moravsky ch vinar u,zac a tek ve hod. pr edprodej vstupenek v IC Spa lene Por ıć ı ana por a da TJ Sokol Spa lene Por ıć ı Kynologický seminář pro veřejnost, hod., za mek Spa lene Por ıć ı Den otevřených dveří v Ekocentru a záchranné stanici živočichů, hod Vernisáž výstavy fotografií ke Dni Země, hod., radnice Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích Do Liščí stopy aneb lišky kolem nás, vy stava Otevıŕacı doba: u tery pa tek: hod., kve ten: u tery nede le hod. Tvrz Lnáře Stálá výstava lidových řemesel mu z ete si prohle dnout i zakoupit vy robky z regiona lnıćh dıĺen (Skla rny Be lc ice, Sedlicke krajky, vy robky z U SP Mac kov, keramiku, vy robky ze dr eva a kamene ) Otevıŕacı doba: ponde lı pa tek: hod. Kramolín MMČR Sajdkárkros a čtyřkolky 4. a MMČR Trial Slavnosti, poutě, posvícení v roce 2013 ve farnostech Milčice u Myslíva, Ne kaple sv. Josefa, poutnı bohosluz ba slova, hod. Pod Štědrým u Vrčeně, Út z ehna nı le c ive ho pramene Dobra Voda, hod. Vrčeň, Ne kaple sv. Vojte cha, poutnı ms e sv., hod. Přehled dalších kulturních akcí na Nepomucku najdete na: Akce zveřejňujeme zdarma, podklady zasílejte na

13 4/2013 SPOLKY 13 Va s srdec ne zve na vıḱendovku Dračí hrad Nad pevnostı poblıź pr ebudovsky ch moc a lu se zac ıńajı stahovat mrac na... Drac ı stra z ci si zde v poklidu z ijı a chra nı poslednı ho potomka drac ı ho klanu, avs ak ne co se ma zme nit... A nebude to zme na k leps ıḿu! Zvla dneme uchra nit Dragona i hrad pr ed zly mi loupez ivy mi obry a kruty m vla dcem Galbatorixem??? Kde: Táborová základna Přebudov u Kasejovic Kdy: dubna 2013 Začátek: sraz v pa tek v 16:15 na na draz ı Nepomuk a odjezd autobusem v 16:37 do Budislavic Konec: v nede li (14:00 15:00) - rodic e si zajistı odvoz de tı zta borove za kladny v Pr ebudove Cena: 250 Kc (c lenove PS), 300 Kc (ostatnı ) Určeno pro děti z třídy Každý si vezme s sebou: Spaca k Pevnou obuv Oblec enı dle poc ası Oblec enı na spanı Hygienicke potr eby Pla s te nku Bıĺe tric ko Přihlášení je možné do 21. dubna 2013 na adresách: Va clav Hornıḱ, U Bylinek 304, Dvorec, Tel.: , Jana R ı hova, Nerudova 813, Stary Plzenec, Tel.: , Ta bory 2013 Piony rska skupina Nepomuk por a da na ta borove za kladne Pr ebudov u Kasejovic, c trna ctidennı letnı ta bory pro de ti. Cena pobytu na pr ebudovsky ch ta borech je u be hu Kc apro piony ry Kc. Da le por a da me 5. be h ve Svojs ı ne cena poukazu je Kc. Pr ı me stsky ta bor - vy tvarna dı lna C tyr i roc nı obdobı Klubovna piony ru Nepomuk ve dnech (5 dnı od 8 do 16 h., stravova nı nezajis ťujeme), cena poukazu 600 Kc, piony r i 500 Kc. Info: Alena Br eza kova tel , V roce 2013 se nekoná: Ta bor pro de ti (od 3 10 let) a jejich rodic e v Pr ebudove :0.Be h. Oddı lovy ty dennı ta bor na Z elezne Rude. Táborové poukazy si můžete zajistit u hlavních vedoucích táborů: Termín hlavní vedoucí tábora Kontakt I. be h Jakub Vosyka KAPACITA NAPLNE NA 2. be h be h be h be h Svojs ıń Vas ek Hornıḱ Miloslava Brejchova Marie Vokurkova Miroslav Hejlıḱ JES TE VOLNA MI STA KAPACITA NAPLNE NA JES TE VOLNA MI STA JES TE VOLNA MI STA

14 14 SPOLKY 4/2013 Mateřské centrum Beruška Nepomuk POZVÁNKA PRO VS ECHNY PR I ZNIVCE ZDRAVE HO Z IVOTNI HO PROSTR EDI A MILOVNI KY PR I RODY. dne 14. dubna 2013 od 16.00hod. SE KONÁ ZVELEBENÍ OÁZY MLÁDÍ A STÁŘÍ PARKU U DOMOVA S PEC OVATELSKOU SLUZ BOU ZA KOSTELEM Ma te-li chuť ude lat ne co pro sebe i druhe vezme te si pracovnı rukavice, s te tce, popr ıṕade hra be a motyku a pr ijďte na s podpor it MATER SKE CENTRUM BERUS KA NEPOMUK Foto Emil Sy kora TJ Sokol Nepomuk SOKOL Sokol je nejleps ı ve c na sve te,r ı dı ho by vala panı uc itelka Marie Roubova. Na cvic enı chodıḿe pro radost a da va me pozor, abychom neublı z ili sobe ani druhy m de tem. Panı uc itelka na m vymy s lı vs elijake atrakce napr.de la me stojky a hve zdy v ne jake sestave, ska c eme pr es kozu, pr es s vihadlo, lezeme po tyc i, po z ebr ina ch, de la me kotouly vpr ed i vzad. Nezapomıńa me ani na hry. Kaz dy rok se na pama tku fotıḿe. Cvic ıḿe v u tery od hodin ve s kolnı te locvic ne.vz dycky jsem ra da, kdyz pr ijde vıć de tı. Je tam velka za bava a i se pr i tom zdrave zapotıḿe. Václava Kulová 4. tr ı da Tr etıḿ rokem cvic ı nejmlads ı z actvo Sokola Nepomuk. Nenı to jenom o sportova nı, ale i o kamara dstvı, o radosti. Vedenı Sokola Nepomuk de kuje cvic itelka m Marii Roubove a Kater ine Jez kove za pra ci a de tem pr eje hodne radosti ze cvic enı. Eva Korešová

15 4/2013 INZERCE 15 PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE (z veterinárně kontrol. chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost) trasa č. 22 Horažďovice: Žinkovy (na náměstí, naproti Poště), Nepomuk (na náměstí), Kasejovice (pod OÚ) Prodej stáří: cena: Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce) týd Kč Chovní kohoutci týd Kč Kačeny pekingské (bílé brojlerové) 1-3 týd Kč Moularden (kříženec pižmová+peking. kachny) 1-3 týd Kč Kačeny barbarie (francouzský hybrid pižmové kačeny) 1-3 týd Kč Husy bílé 1-3 týd Kč Husy landenské 1-3 týd Kč!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky! Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, Jihlava, tel.: , , mob.: , po-pá 8-15h! Tojická 221, Nepomuk Dvorec Tel.: , Pondělí Pátek hod. PneuServis AutoServis TruckServis Diagnostika pro osobní i nákladní vozidla Autodoprava Prodej PropanButan LPG čerpací stanice Linde Technoplyn Sádrokartonářské a truhlářské práce Jiří HORVÁT KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI Dvorec, V Parku Nepomuk mob.: seznam.cz Nepomucký informační kanál KTV Příjem inzerce a zpráv do NIKA-TV na nové adrese Od pondělí přijímáme inzerci a zprávy do NIKA-TV na nové adrese: Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY Na Vinici III. 544, Nepomuk, mob.: , tel.: Uzávěrka každé pondělí ve hod., nekomerční ZDARMA komerční za 50 Kč Den otevřených dveří Zajímá Vás jak probíhá aktualizace NIKA-TV? Zveme v pondělí na Den otevřených dveří NIKA-TV. Kancelář: Na Vinici III. 544, Nepomuk (nad poliklinikou, prostřední bytovka kostka, bývalý M-BAZAR, dříve Brouk) Sleva na objednanou inzerci v tento den -50 %. noviny.nepomuk.cz

16 16 INZERCE 4/2013 Řádková inzerce Řádková inzerce na kupónu nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč: nekomerční s kupónem (max. 120 znaků vč. mezer) ZDARMA nekomerční bez kupónu (max. 120 znaků vč. mezer) Kč PRODÁM cín tyčový 3 kg, 300 Kč; klíče na montáž radiátorů kované 2 ks, 200 Kč. Tel PRODÁM motorový kabel 20 m nový, 400 Kč; 2x kosa 60 cm + kosiště 150 Kč. Tel PRODÁM dětská kola 16" 4 5 let, Kč a 24" 9 12 let Kč. Zachovalé, funkční. Tel PRODÁM byt v Nepomuku 3+1 před rekonst. Cena Kč, možnost jednání o ceně. Tel , jen Po Pá do 15 hod. Příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , Prodej slepiček Dru bez C erveny Hra dek, firma Dra b, ope t proda va slepic ky sna s kovy ch plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepic ky pouze z nas eho odchovu! Sta r ı slepic ek ty dnu, cena Kc /ks v zac a tku sna s ky 178 Kc /ks Prodej se uskuteční: v sobotu 20. dubna 2013 Nepomuk u fary v hod. Pr ıṕadne bliz s ı informace tel: , , Pr i prodeji slepic ek nova sluz ba výkup králičích kožek cena Kc /ks TRUHLÁŘSTVÍ BDL Berkovec Diviš Lukáš Nabídka platí od do v prodejně U Stodoly Sanée vanilkový jogurt 130 g, MIX...9,90 Romadúr měkký zrající sýr 40% 100 g...19,90 Kuř. stehenní řízky BK steak 500 g...49,00 Šunka pro děti výběrová, cena za 1 kg...149,00 Nanuk Romeo 90 ml...9,90 Nabídka Čarodějnice Písecké špekáčky cena za 1 kg...84,00 VYRÁBÍME, DODÁVÁME: INTERIÉRY od návrhu po kompletní dodávku kancelářský nábytek, bary, restaurace, prodejny, recepce KUCHYNĚ masivní, dýhované, foliované neomezené možnosti kombinací barev a tvarů kompletní dodávky včetně spotřebičů za zajímavé ceny (nezávazné cenové nabídky) OBÝVACÍ POKOJE PRACOVNY LOŽNICE DĚTSKÉ POKOJE masív, dýha, lamino SCHODY DVEŘE DROBNÝ NÁBYTEK ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE olepování ABS hran 0,5-2 mm MĚCHOLUPY 37, mob: , url: home.tiscali.cz/berkovec Nabídka platí od do v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk Kapucín měkký tvaroh 0,1%, 250 g kelímek...12,90 Activia bílá 2x 120 g, více druhů...15,90 Zavináče, cena za 1 kg...109,00 Kuře A BD, cena za 1 kg...53,90 Prácheňská kýta, cena za 1 kg...159,00 KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč - vážení na digitální autováze - ekologická likvidace autovraků včetně potvrzení - pneuservis a prodej pneu Kupón slouží pro podání řádkové inzerce vjednom vydání Nepomuckých novin o maximálnídélce120znaků včetněmezera požadovaného kontaktu kezveřejnění. Kontakt na inzerenta pro technické potřeby redakce: Jméno a příjmení: Adresa: Telefon/ Požadované č. vydání: Vyplněný kupón doručte do redakce Nepomuckých novin na adresu: KIC Kulturní a informační centrum Nepomuk nám. A. Němejce 126, Nepomuk, Po Pá hod.

17 4/2013 REDAKČNÍ POŠTA Jaro na farme Ols ovka aneb KDYZ PR IJDE NOVY DEN 17 Nad pastvinami zavla dlo vzrus enı. Poslednı sne hova pokry vka pomalu rozta la a vzduch se rozvlnil sice jes te studeny m, ale sve z ıḿ jarnıḿ va nkem. Kaz dy to cı tı. Zvıŕ ata, rostliny i my lide.cı tıḿe tu na dhernou vu ni a do nas ich z ivotu jakoby ves el novy duch. Duch sve z ı, plny nade je, duch, co na m r ıḱa : Neseď uz doma, jdi ven! Je kolem na s. Vs ude a por a d. Je souc a stı nas ich te l i myslı. Jevna s. Va z enı a milı c tena r i, pr icha zı jaro a snıḿnovy den. Novy den pr is el i k na m na farmu Ols ovku v Br ezı nedaleko Nepomuka. Nas e bezma la sedmdesa tihlave sta do huculsky ch konı den co den brouzda pastvinami a hleda sebemens ı na znak c erstve jarnı zelene. Zimy a sena bylo dost! Chceme zelen a jarnı kvı tı, chceme jaro! Z kra sny ch kon sky ch oc ı kr ic ı tato slova a my, pracovnıći sta je, se jen pr ida va me. Vs ak uz bylo nac ase. Letos byla obzvla s te dlouha a studena zima. Ra di bychom slunce a teplo, chte li bychom uz vyme nit teple rola ky za volne kos ile, ale prozatıḿ budeme muset asi jes te chvilku poc kat. Ta chvıĺe pr ijde a az pr ijde, budeme pr ipraveni. Me sıć br ezen pr inesl s jarem na Ols ovku spoustu nove ho. C lenove Jezdecke ho klubu Ols ovka se letos v u noru a br eznu u c astnili programu STARTE R, ktery zajistila neziskova organizace MAS sv. Jana z Nepomuku, a pr ipravili projekt s na zvem KONE PRO DE TI. Hlavnı prioritou tohoto benefic nı ho projektu je realizace dvou vıḱendovy ch pobytu u konı pro de ti z de tske ho domova Nepomuk. Z grantu a sponzorsky ch daru bude pro tyto de ti pr ipraven jedinec ny za z itek ve forme vy cviku jezdectvı, ubytova nı na farme,vy letu a her v na dherne pr ıŕode nas eho kraje. Projekt natolik okouzlil c leny komise MAS, z e bezkonkurenc ne vyhra l hned prvnı mıśto. Dals ıḿi partnery projektu jsou: NORD Ols ovka spol. s.r.o., Me stys Z inkovy, TRAKOM spol. s.r.o., KUVAG spol. s.r.o. a o.s. GOTEO. Za podporu projektu vs em te mto partneru m velice de kujeme. Mezi nas e dals ı jarnı aktivity patr ı akce s na zvem SLAVNOSTI JARA OTEVI RA NI STUDA NEK, na ktery bychom ra di pozvali i Va s, mile c tena r e. Nas e farma ve spolupra ci s mıśtnıḿ Jezdecky m klubem Ols ovkaame stysem Z inkovy pr ipravila na sobotu 27. dubna pestry program. Otevıŕa nı studa nek by va tradic nı oslavou jara na c eske m venkove, kterou bychom ra di zavedli i u na s. Programem te to akce je pru vod tvor eny jezdci s kon mi, kon sky m spr ez enı m ape s ky jdoucı mi na vs te vnı ky. Na s pru vod zac ne ve hodin na na vsi u kaplic ky vesnice Br ezı, da l povede kolem farmy Ols ovky na kopec Koruny, kde se vs ichni mu z ou pokochat na dherny m vy hledem na z inkovsky za mek a rybnıḱ. Dals ı zasta vkou je z inkovska na ves a odsud trasa vede k nas ı studa nce u Kaplic ky pod kopcem Ledvina v Z inkovech. Zde probe hne otevr enı studa nky lesnı vıĺou a samozr ejme vs emi c leny pru vodu. Studa nka se oc istı od listı, ozdobı se jarnıḿ kvı tıḿ a pentlic kami. Otevıŕa nı studa nky prova zı zpı va nı lidovy ch pı snı. Pochod zakonc ı prvnı jarnı ta bora k aope ka nı s peka c ku.(vı ce informacı naleznete na Jaro pr ina s ı do nas ich z ivotu sve z ı vzduch. Lesnı zvıŕ ata vyle zajı ze svy ch zimnı ch u krytu, dokonce i zatvrzele pr ı vrz ence vyhr a te ho doma cı ho krbu to z ene ven. A az za horizontem prosvitnou prvnı paprsky slunce, nastane novy den. S novy m dnem se budeme te s it i na Va s. Bc. Kateřina Černá Foto archiv farma Olšovka

18 18 SPOLEČENSKÁ KRONIKA FEJETON 4/2013 Životní jubilea Blahopřání Vzpomínka 87 let Josef Kubík 83 let Jaroslava Pružincová BLAHOPŘEJEME Dne 17. dubna 2013 se doz ı va kra sne ho jubilea pan Jiří Jandoš. Do dalších let hodně zdraví a životního elánu přejí manželka Boženka, syn Vašek s rodinou, dcera Jiři s rodinou, vnoučata a pravnoučata. To, z esera na zahojı, je jenom zda nı, v srdci bolest zu sta va a vzpomıńa nı Dne 7. dubna 2013 uplyne rok, co na s navz dy opustil pan Zdeněk Kouba. S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami, vnoučata a ostatní příbuzní. Děkujeme za vzpomínku. NEPOMUCKÉ NOVINY Vydává: Město Nepomuk,, IČO: , povolení MK ČR E 12327, XXII. ročník, měsíčník, náklad ks, zdarma, do všech schránek ve městě Redakce, příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , Šéfredaktorka: Eva Járová Honsová Sazba, foto: Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY, mob.: , Na Vinici III. 544, Nepomuk, Tisk: SOS Print, Švihovská 10, Plzeň, tel.: , Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující pracovní den. Napište nám: máte-li nějaký příspěvek i s fotografií, námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám na adresu redakce nebo na Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete otisknout v novinách a očekáváte na ně odpověď redakce, měl by být váš příspěvek podepsán. Pokud si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale redakce by měla mít možnost vás kontaktovat. Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Vážený čtenáři, chceš se stát redaktorem Nep. novin? Kontaktuj redakci tel.: , Fejeton Čas v písni Píseň je plod lidské duše, srdce, citu a obsahem nitra. Aspoň bývala. Dědeček se narodil v roce 1883 na zemědělské usedlosti. Na tom pozemku teď stojí severní plzeňská čtvrť. Jak se naprosto změnilo prostředí a způsob života na tom kousku půdy, kdysi tak plodné, tak se změnil člověk a jeho nitro. To neplodí, nevyvěrá z něj pramínek žití. Má na to přístroje všeho druhu. Píseň je obchod s CD a z importu z jiných světadílů. Srdce nemají potřebu sdílet se a pro milého člověka mu zazpívat vlastní touhu po lásce. Stačí koupit nahrávku, kterou ze čtyř různých, pokud možno anglických slov sestavili odborníci a obohatili třemi různými tóny a sadou bicích. Dnešní plod lidského nitra plně době tlačítkem, spěchu a hluku vyhovující. Nejmilejší dědečkova píseň měla slova tehdejšího vnitřního života i zachytila vnější poměry. Komu Pánbůh dudy dal, ten se jimi opásá, chodí s nima všudy. Chodí s nima do dáli, do širého kraje. Tam, kde zavřou závory, dětem, ptákům hraje. Hraje píseň o žití, o štěstí i bolu, když dvě srdce milují, chodí žitím spolu. Tato píseň z okolí Chotíkova není uvedena ve sbírce národních písní. Text (zde krácený bez opakování slov) i styl a rozsah melodie spíše ukazují na autora vzdělaného a romantické období, kdy i literárně vznikalo mnoho drobných děl mezi studenty a mladými lidmi. Majáles dodnes připomínají tuto dobu. Hudbu pro potěšení podávali dudáci i harfenisté (viz naše státní hymna). Dudáci putovali po zemědělských usedlostech, po venkovu, kdežto harfenisté bývali ve městech a hráli písně tam vznikající. Často humorné Já ne, to ty, zouvala s mi boty, já ne, to ty, zouvala s mi je!, z trhu Zač toho vola dáte doslova, zač ho dáte, když pořád nic neříkáte, hrůzostrašné kramářské, s názornými vyobrazeními k textu písně On jí na krk šloupil, ruce, nohy zlámal, děvečce ubohé smrt tak přivolával Konec niterné osobní písně přivodil technický rozvoj, vynález motoru, telegrafu, telefonu. Svět se začal zmenšovat a kultury i způsoby života prolínat, války a rozpad států, přispěly svým dílem. Srovnání člověka z roku 1880 a z roku 1980 co s námi udělalo pouhých sto let? Kdo ovládá svět? Technika nebo člověk? (mp)

19 4/2013 KŘÍŽOVKA PRO VOLNÝ ČAS 19 KŘÍŽOVKA V tajence křížovky je skryto jméno světce, který tento kraj prochodil skrz naskrz, stopy jeho působení zaznamenáváme v krajině po celém Nepomucku. V okolí se nachází jemu zasvěcené kaple i kameny s otisky jeho šlépějí. Řešení minulé křížovky: JOSEF KALASANTSKÝ SUDOKU Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané tabulce. Tabulka je rozdělená na 9 9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3 3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byla použita vždy všechna čísla jedna až devět. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci. wikipedia Snadné Obtížné

20 20 VOLNÝ ČAS 4/2013 Krouz ky pro de ti majı prioritu Jana Brožová sympatická sportovkyně, naše lektorka dětského kurzu Příprava na atletiku a večerních kurzů power jógy a jógy pro začátečníky. C a stec na rekonstrukce domu c.p.88nana me stı A. Ne mejce (by valy Katastra lnı u r ad)budezaha jena v kve tnu Sta vajıćı kancela r e se postupne upravı na uc ebnu pro vy tvarne a r emeslne aktivity (tzv. Atelie r), na sa l pro tanec a cvic enı (tzv. Zrcadlovy sa l), na pols ta r ovou uc ebnu pro aktivity vyz adujıćı volny prostor (kupr. dramaticka vy uka, hlı da nı de tı pr i kurzech pro z eny apod.). C tvrta uc ebna bude klasicke ho typu pro krouz ky, ktere jsou obvykle ve vs ech Domech de tı a mla dez e (deskove hry, chovatelsky krouz ek aj.). Vy uka v poslednı pa te uc ebne se v pr ıṕade zıśka nı grantu vybavı poc ı tac i a za zemıḿ pro fotograficky krouz ek, de tske video studio a animaci. Be hem me sıće dubna se uzavr ou smlouvy s lektory, vytvor ı programova nabı dka, dokonc ı pr ıṕravy novy ch internetovy ch stra nek centra Fe nix a obyvatele regionu Nepomucko se budou moci te s it na kve tnove zver ejne nı ve ts iny aktivit, ktere Fe nix jiz vıće nez rok pr ipravuje. Prioritu a nejve ts ı prostor budou mı t krouz ky pro de ti od 6 do 12 let. V odpolednıćh c asech (13.30 az hodin) Fe nix nabı dne rodic u m vıće nez 40 typu krouz ku pro mlads ı i stars ı z a ky od ceny 350 Kc za pololetı. Podle ovy ch dopisu,ktere do centra Fe nix pr icha zejı, je nejve ts ı za jem o tanec nı a vy tvarne krouz ky pro de ti. Za jemce mu z eme pote s it, z e kupr. z tanec nıćh oboru krome klasiky a latinsko-americky ch tancu, budou moci zvolit vy razovy tanec, orienta lnı tanec, za klady rytmiky pro male tanec nıḱy a sta le hleda me vedoucı ho ke skupine za jemcu o krouz ek Maz oretky. Ne ktere typy tanec nıćh kurzu se otevr ou az v II. pololetı podle skutec ne ho za jmu o urc ity druh tance (kupr. break dance, step, country aj.). Z vy tvarny ch krouz ku preferujete keramiku, kresbu a vy robu dekoracı nebo da rku. Velka popta vka je take po sportovnıćh aktivita ch. Za zmıńku urc ite stojı, z e Fe nix nabı dne kupr. s ermıŕ sky krouz ek, karate, pr ıṕravu na atletiku, cvic enı pro seniory aj. Ve Fénixu najdete velmi dobře vybavenou keramickou dílnu s možností nakoupit si hlínu (i další materiály) na domácí tvoření, nebudou chybět ani kurzy pro rodiče s dětmi, kurzy povede známá keramička Jitka Kahounová. Ne ktere vas e y nebo telefona ty jsou velmi konkre tnı. Jiz nynı vıḿe, z e va s pote s ı, kdyz pr ipravıḿe kurz poc ı tac u pro seniory, otevr eme Univerzitu III. ve ku, zaha jıḿe vy uku historie vy tvarne ho ume nı, nebo kdyz va m pomu z eme zajistit lektora na sborovy zpe v. Ma te-li tip na s ikovne lidi, prosıḿe, pr edejte jim informaci, z e sta le hleda me placene vedoucı pro: maz oretky, sborovy zpe v, za klady gymnastiky nebo baletu, male ho kutila, fotokrouz ek pro de ti. Mu z ete pr ijı t i se svojı vlastnı aktivitou a navrhnout na m svu j vlastnı na pad. Takto vznikl kupr. Maly india n, Lesnı moudrost, Patchwork, RC modely, FIMO, Scrapbook nebo vıḱendove kurzy malby v plene ru. Be hem nepomucke pouti va m nabı dneme jedno z prvnıćh osobnıćh setka nı. V sobotu 18. kve tna se pr ijďte od hodin podı vat na uka zky vy tvarny ch a r emeslny ch krouz ku do area lu stavebnin Unibrick. V ra mci kaz doroc nı pouťove akce se budete moci sezna mit s ne ktery mi z nas ich lektoru a odnesete si zcela nove bulletiny s kalenda r em Fe nix akcı pro s kolnı rok 2013/14. Program v area lu zac ne jiz ve hodin pa smem pro de ti (Bobıḱ a kamara di), vystoupenıḿ tanec nı ho krouz ku ZS Vrc en a tradic nı pe novou atrakcı.az budou v Unibrick area lu vas e de ti r a dit na trampolıńe, nafukovacıḿ hradu c i horolezecke ste ne, mu z ete si s na mi popovı dat, co jsme pro mlads ı i stars ı s kola ky nebo i pro va spr ipravili od za r ı Te s ıḿe se na vas e dals ı na zory, tipy, pr a nı a drz te centru Fe nix sve palce. Zdravı va s koordina torka projektu Miroslava Brožová , /cs/fenix, facebook: Fénix

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY www.ceradice.cz Vydání 2/2014 VESNICE ROKU 2014 Letošní rok se starostka obce Čeradice rozhodla přihlásit naší vesničku do soutěže Vesnice roku, kterou vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo

Více

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21 OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 1.1 Historicka pozna mka... 13 1.2 Pojem mezina rodnı smlouvy... 13 1.3 Funkce mezina rodnı smlouvy: smlouva kontraktua lnı a pravotvorna... 16 1.4 Pra vnı rez

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Přítomní: Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk Leitner, Martin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 20.6. 2011 V MILÍNOVĚ

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 20.6. 2011 V MILÍNOVĚ ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 20.6. 2011 V MILÍNOVĚ Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční skupiny, Jindřich Jindřich

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky:

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky: Strana 3664 SbУбrka zaбkonuй cо. 173 /2002 Cо aбstka 73 173 ZAб KON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcубch za udrzо ovaбnуб patentuй a dodatkovyбch ochrannyбch osveоdcоenуб pro leбcоiva a pro prоубpravky na

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

HRADECKÝ VENKOV, o.p.s.

HRADECKÝ VENKOV, o.p.s. HRADECKÝ VENKOV, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje společnosti... 3 2. Místní rozvojová strategie... 4 3. Projekty spolupráce... 5 4. Česko-polská spolupráce... 9 5. Propagační a

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013 Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 8. 4. 03 84/3 - Zastupitelstvo města schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva města. 85/3 - Zastupitelstvo města určuje

Více

Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2007 ROŠKOPOV 1 + 3. (termíny a programy jednotlivých akcí):

Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2007 ROŠKOPOV 1 + 3. (termíny a programy jednotlivých akcí): Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok ROŠKOPOV 1 + 3 (termíny a programy jednotlivých akcí): 4.-14.7. 15.-21.7. 22.-28.7. 29.7.- 4.8. 5.-11.8. 12.-18.8. 19.-25.8. Filmová dílna Divadelní

Více

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel.

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. Kalendář všech akcí 2016 Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Ples mysliveckého sdružení Dolní Lánov 22. 1. 2016 KD Dolní Lánov Tradiční ples myslivců s bohatou tombolou Pořadatel: MS Malá Sněžka

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY

PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY Vážení rodiče žáků naší ZŠ Ostopovice, zdravíme vás a přejeme pěkný zbytek léta. Předkládáme vám aktuality z naší organizace od 2. 9. 2013. Organizace a změny výuky: ZŠ 1.

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Simona Mrázová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník VČELY Obsah 1. HISTORIE VČELAŘSTVÍ A DRUHY ÚLŮ... 2 2. POPIS ÚLU... 4 3. POPIS VČELY MEDONOSNÉ... 5 4. KDO ŽIJE

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 5. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 14. ledna 2015 Rada města Holýšova: 1/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Dne: 17. 12. 2014 Začátek: 19,00 hodin Konec: 21,20 hodin Počet členů

Více

Prohlídka zámeckých interiérů

Prohlídka zámeckých interiérů Malebný barokní zámek, který byl postaven hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré v roce 1749, je ideálním místem pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny, pro ty co hledají historii a kulturu, ale

Více

insul tube & insul sheet

insul tube & insul sheet Vyŕobky z kauc uku firmy NMC insul tube & insul sheet Kompletní sortiment pro topení, sanitární, chladicí, klimatizac ní a solární zar ízení. Silny úc inek v horku a zime insul tube je synteticky kauc

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje včelaření

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje včelaření Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje včelaření Jméno a příjmení: Alex Truhlář Třída: 5. A Školní rok: 2015/16 Garant/konzultant: Jiří Rejsek Datum odevzdání: 21. 3. 2016 OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny senioři na téma Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 projekt Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových

Více

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška města Břidličná č. 4 /2007 O místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo města Břidličná vydává dne 17.12.2007 v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2, písm. i)

Více

Nové herní prvky pro aktivní děti

Nové herní prvky pro aktivní děti Nové herní prvky pro aktivní děti - modernizace zahrady v Mateřské škole Staměřice a doplnění veřejného prostranství o dětské prvky na Skokách Žadatel: Obec Dolní Újezd Partner: Mateřská škola Staměřice

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Přítomno: Omluveno: Program: 12 členů zastupitelstva obce 3 členové zastupitelstva obce (viz prezenční listina)

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené,

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Informační leták 2015 2016 Škola Jaroslava Ježka Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Loretánská 19 Praha 1 118 00 www.skolajj.cz email: info@skolajj.cz

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Schválený rozpočet obce na rok 2015 1.2. Kontejnéry na biologický odpad 1.3.

Více

KNIHA MÉHO SRDCE. Výstavka

KNIHA MÉHO SRDCE. Výstavka KNIHA MÉHO SRDCE Kniha mého srdce (KMS) je cyklus pořadů České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), který proběhne v období od 4. dubna do října 2009. Je zaměřen na propagaci literatury, četby knih

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 29.4.

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Provozní řád platnost od 1. 1. 2007, aktualizace od 1. 9. 2009 Datum vyhotovení: 28. 12. 2006 Účinnost

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 15. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁV VA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. Junák český skaut, středisko Konice, z.s. 1 SLOVO VEDOUCÍHO STŘEDISKA KONICE Milí členové a přátelé skautingu,

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - DPS SILŮVKY SE UMÍSTIL NA 2.MÍSTĚ V SOUTĚŽI STAVBA ROKU JMK 2014

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - DPS SILŮVKY SE UMÍSTIL NA 2.MÍSTĚ V SOUTĚŽI STAVBA ROKU JMK 2014 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - DPS SILŮVKY SE UMÍSTIL NA 2.MÍSTĚ V SOUTĚŽI STAVBA ROKU JMK 2014 Ve čtvrtek 23.dubna 2015 obdržel starosta obce Zdeněk Prax a projektantka stavby DPSky Ing. arch. Klára Trnková

Více

Dvojice fotografů představí svoji práci u Valdštejnů

Dvojice fotografů představí svoji práci u Valdštejnů Jihlavské listy Dvojice fotografů představí svoji práci u Valdštejnů Ilustrační foto: brtnice.cz Výstava dvojice fotografů začne ve středu 23. září v 17 hodin vernisáží ve Valdštejnském domě na brtnickém

Více

Usnesení. z 35. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2015

Usnesení. z 35. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2015 MĚSTO FULNEK Usnesení z 35. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2015 čís. 657/35/15-684/35/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

6 PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ Galerie starostů a předsedů MNV v Plumlově v letech 1864-2011 Petr Mucha Jan Michálek Engelbert Duřpek Hynek Michálek poštmistr rolník mistr řeznický poštmistr mistr krejčovský 1864-1870

Více

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Pravidla pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory 1 I. Základní ustanovení Domov Pod Lipami Smečno služba Denního stacionáře pro

Více

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY KOTLÍKOVÉ DOTACE pokračují! Máte doma starý kotel na uhlí, dřevo a jiná tuhá paliva? Pak jsou kotlíkové dotace určeny právě pro Vás! Pokud máte doma

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 Přítomni: František Kubiš, Jaroslav Bradáč, Jaroslav Bradáč ml., Milena Dellingerová, Tomáš Naňka, Petr Novák, Stanislav

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád domova mládeže. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád domova mládeže. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou strana: 1/6 PROVOZNÍ ŘÁD domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad. Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.cz Obecně závazná vyhláška

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 2/2014 ze dne 19.2.2014

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 2/2014 ze dne 19.2.2014 Zápis z veřejného zasedání OZ č. 2/2014 ze dne 19.2.2014 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Ing. Iveta Urválková, Bc. Josef Tuček, Anna Šandová, Mgr. Tomáš Zemánek,

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí

21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí Sportovní soutěž obcí VSH 2015 celkové propozice 1 / 5 21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí Přehled hlavních

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

Maminko a tatínku! Škola možná zdá se přísnější, hlavní je, že za rok budem o kus chytřejší.

Maminko a tatínku! Škola možná zdá se přísnější, hlavní je, že za rok budem o kus chytřejší. Maminko a tatínku! Tak už nám to začíná: pouzdro, sešit, svačina, časně vstávat, brzy spát, nahlas číst a pěkně psát, potýkat se s číslicemi, netoulat se nikde sami, slušně zdravit, ne se prát, a zas brzy

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 V ý p i s u s n e s e n í z 21. řádného jednání rady města dne 25. srpna 2008 od 13.00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 389/08 Rada

Více

Odpovědi RMN na dotazy a připomínky z KV dne 10.12.2015

Odpovědi RMN na dotazy a připomínky z KV dne 10.12.2015 Odpovědi RMN na dotazy a připomínky z KV dne 10.12.2015 1) Odpovědi na dotazy z předchozího jednání KV nebyly zřejmě členům KV nedopatřením zaslány. Posíláme je tedy spolu odpověďmi na nové dotazy. 2)

Více

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 Celkový počet členů komise: 17 Přítomno dle prezenční listiny: 10 Hosté: Klára Vlková, Jana Čejková Omluveni: p. Chuchlíková, p. Jansa, p. Kotrmanová,

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2014 Z obsahu: Obecní úřad informuje... 2 4 Upozornění pro vlastníky nemovitostí... 4 5 Výňatek z vyhlášky o poplatku za odpad 5 7 Společenská

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 BLAHOPŘEJEME v 1. čtvrtletí roku 2016 se dožijí životního jubilea tito naši občané: Turek Ladislav Horská Dagmar Václavová Drahomíra Cibulková Marta Čampula Jaroslav Kaslová

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

AUTODOPRAVA -nonstop-

AUTODOPRAVA -nonstop- 6/2010 KOUPALIŠTĚ ÚVALY přijme brigádníky na pozice: plavčík ( kurz plavčíka nutný) zdravotník (nutno mít zdravotnický kurz) brigádníky do občerstvení. Podmínky: pracovitost, věk 16 let a více. Bližší

Více

Informace zastupitelstva obce pro občany

Informace zastupitelstva obce pro občany Obec Milotice nad Bečvou Milotice nad Bečvou 59, 753 67, tel.: 581 626 068, mobil 602 514 373 www.miloticenadbecvou.cz, oumilotice@seznam.cz Informace zastupitelstva obce pro občany Září 2015 Vážení a

Více

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010)

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

naš ehobuletinu,fainsport", seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem

naš ehobuletinu,fainsport, seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem FAINSPORT 3 Roksrokemseseš elamy vydávámejiž 5.pů lkulatéč íslo naš ehobuletinu,fainsport", vekterémbychomvásrádi seznámilisakcemianovinkami, kterémámeúspě š ně zasebou.v neposledníř adě sezdedozvítei

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY

CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY RocоnУбk 199 0 SbУбrka zaбkonuй CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY Cо ESKEб REPUBLIKY / SLOVENSKEб REPUBLIKY Cо aбstka 21 Vydaбna dne 23. dubna 1990 Cena Kcоs 3,60 OBSAH: 100. Uб stavnуб zaб kon,

Více

Obecní Zpravodaj IV/2015

Obecní Zpravodaj IV/2015 Obecní Zpravodaj IV/2015 Vážení spoluobčané, Předkládáme Vám aktuální informace z našich obcí: Realizované akce Znovuodhalení pomníku obětem první světové války Dne 28. října, byl v Květinově, znovu odhalen

Více