INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II, Pražská 112. Pražská 112, Kolín II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II, Pražská 112. Pražská 112, 280 00 Kolín II"

Transkript

1 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II, Pražská 112 Pražská 112, Kolín II Identifikátor: Termín konání inspekce: 17. a 19. duben 2007 Čj. Signatura ČŠI-866/07-02 bc1za522

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112, vzdělává ve školním roce 2006/2007 v 23 třídách 549 žáků (stav k 30. září 2006). Kapacita školy je 708 žáků. Poskytuje vzdělání ve třech studijních oborech a sedmi učebních oborech. Škola sdružuje Střední odborné učiliště stavební, Střední odbornou školu stavební, Školní jídelnu a Školní jídelnu-výdejnu. V současné době je ve škole 63 pedagogických pracovníků, kteří mají celkem 56,675 pracovního úvazku. PŘEDMĚT INSPEKCE Inspekční činnost podle 174 odst. 2 písm. b) a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zaměření inspekční činnosti: 1. Zjištění a hodnocení formálních podmínek vzdělávání. 2. Hodnocení rozvoje výuky cizích jazyků. 3. Zjištění a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti podle realizovaného vzdělávacího programu. INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ 1. Zjištění a hodnocení formálních podmínek vzdělávání Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112, sídlí na adrese Pražská 112, Kolín II. Identifikační číslo právnické osoby: , právní forma: příspěvková organizace, identifikátor právnické osoby: Je zřízena Krajským úřadem Středočeského kraje Zborovská 11, Praha 5. IČ: , právní forma: kraj. Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. Název, sídlo, identifikační číslo, právní forma, resortní identifikátor právnické osoby, která vykonává činnost školy, a identifikační údaje týkající se zřizovatele jsou v souladu se skutečností. Realizované obory: H/001 Zedník H/001 Instalatér H/001 Truhlář L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov H/001 Klempíř-stavební výroba L/502 Stavební provoz (nástavbové studium denní) L/502 Stavební provoz (nástavbové studium večerní) - 2 -

3 26-51-H/003 Elektrikář-silnoproud H/001 Malíř H/001 Tesař M/001 Stavebnictví Seznam oborů vzdělávání, formy vzdělávání a seznam školských služeb uvedený v rejstříku škol jsou v souladu se skutečností. Výuka se uskutečňuje na adrese: Pražská 112, Kolín II a na odloučeném pracovišti Kolín, Macharova. Místa, kde se uskutečňuje vzdělávání, jsou v souladu se skutečností. Ředitel školy je jejím statutárním zástupcem. Jméno a příjmení osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby a která vykonává činnost školy, jsou v souladu se skutečností. Kapacita střední školy je dle výpisu z rejstříku škol a školských zařízení 708 žáků. Ke dni kontroly ve škole studují 565 žáků. Je dodržen i nejvyšší počet žáků v jednotlivých oborech vzdělávání. Škola dodržuje celkový nejvyšší povolený počet žáků i povolené počty žáků v jednotlivých oborech Soulad údajů uváděných ve výkazech se skutečností Kontrolou vybrané dokumentace (třídní výkazy, třídní knihy) nebyl zjištěn nesoulad vykazovaných údajů se skutečností. V příslušných výkazech uváděné údaje jsou v souladu se skutečností. Zápis změny v údajích Žádosti o zápis změny údajů v rejstříku škol ve smyslu 149 odst. 2 školského zákona podány nebyly. Z hlediska naplňování formálních podmínek vzdělávání nebyly ve výše uvedených oblastech zjištěny nedostatky. 2. Hodnocení rozvoje výuky cizích jazyků 1) Strategie a plánování Ve škole jsou vyučovány anglický, německý, a ruský jazyk. Konverzace vyučována není, ale ve čtvrtém ročníku studijních oborů byl učební plán rozšířen o ½ hodiny cizího jazyka týdně, která je využívána k procvičování učiva a konverzaci. Vyučující cizích jazyků představují spolu s učiteli humanitních předmětů jednu ze dvou nejpočetnějších skupin učitelů ve škole. Všichni jsou členy jedné předmětové komise. Ze zápisů práce této komise je patrné, že se ve své činnosti zaměřuje především na organizační záležitosti, koordinaci pravidelně se - 3 -

4 opakujících akcí, zajištění přijímacího řízení a na přípravu maturitních a závěrečných zkoušek. Přijímací jazykové zkoušky ani rozřazovací testy při přijímání škola neorganizuje. Po přijetí ke studiu jsou žáci rozděleni na angličtinu nebo němčina na základě jejich volby. Ta vychází jednoznačně z předchozího studia v základní škole. Návaznost učiva v jednotlivých ročnících zajišťují jednotné učebnicové řady a učebnice odborného jazyka, které škola používá. 2) Výstupy vlastního hodnocení Vyučující nevytvářejí a nepoužívají žádné srovnávací testy. Zaměřují se na kvalitu závěrečných zkoušek a na maturitní zkoušky, a proto se v roce 2006 již po druhé zúčastnili s žáky Maturity nanečisto. Vlastní speciální hodnocení cizích jazyků škola neprovádí. Učitelé cizích jazyků se zúčastňují školení k reformované maturitní zkoušce. 3) Personální podmínky Personální podmínky pro výuku cizích jazyků jsou standardní. Anglický a německý jazyk vyučuje celkem sedm vyučujících, z nichž jeden učí oba jazyky. Anglický jazyk vyučuje pět vyučujících, z nichž dva jsou odborně kvalifikovaní a tři nekvalifikovaní. Německý jazyk učí tři vyučující, dva jsou odborně kvalifikovaní a třetí je nekvalifikovaný. Všichni vyučující jsou zapojeni do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků různého zaměření a úrovně. 4) Rodiče a žáci Z rozdaných Dotazníků pro žáky středních škol je zřejmé, že žáci měli možnost si vybrat cizí jazyk dle svého přání. Naprostá většina z nich dále uvádí, že škola reaguje a akceptuje jejich připomínky a připomínky jejich rodičů týkajících se právě cizích jazyků. Dále uvádějí, že finanční náročnost zajištění těchto předmětů je pro jejich rodinu přiměřená až nízká. Prakticky všichni dotazovaní vyjádřili spokojenost se zajištěním výuky cizích jazyků, někteří uvedli, že jsou velmi spokojeni s realizací zahraničních poznávacích zájezdů a začínající spolupráce se zahraničními školami. 5) Organizování výuky V průběhu inspekce bylo hospitováno v hodinách anglického a německého jazyka. Obsah a náročnost učiva v těchto hodinách byly přiměřené, předkládané věcně správně. Hodiny měly pevnou stavbu, vyučující usilovali o vhodnou motivaci žáků, což se ne vždy dařilo. Žáci střední odborné školy byli klidní a pracovali se zájmem a s chutí. V hodinách převládala pozitivní atmosféra. V hodinách němčiny vyučující aktivovala žáky pozitivním hodnocením. Velkým kladem výuky cizích jazyků jsou dvě specializované jazykové učebny, které jsou vyučujícími vyžívány. 6) Změny vzdělávání směřující k rozvoji klíčových dovedností Škola organizuje pro žáky poznávací a sportovní zájezdy do zahraničí (SRN, Rakousko), dále se žáci účastní školních a okresních kol jazykových olympiád, kde mají žáci možnost uplatnit své jazykové znalosti a dovednosti. V nedávné době škola zahájila spolupráci v SRN a Řecku. Tyto aktivity jsou žáky vnímány velmi pozitivně

5 3. Zjištění a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti podle realizovaného vzdělávacího programu ve středním odborném učilišti (SOU) a střední odborné škole (SOŠ). 1) Strategie a plánování v oblasti čtenářské gramotnosti Rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků je v koncepčních dokumentech školy zapracováno standardně (práce s informacemi, využívání knihovny školy a výpočetní techniky). Škola nerealizuje projekty související se čtenářskými dovednostmi na mezinárodní úrovni. Ve Výroční zprávě školy 2005/2006 je uvedeno, že se škola zapojila do testování vědomostí a dovedností žáků v rámci programu SCIO 2006, žáci SOŠ se umístili v první čtvrtině všech srovnávaných škol. Jedním z cílů školy je vedení žáků k získávání schopnosti orientovat se v informacích a dále s nimi pracovat. Dle koncepce jsou zveřejňovány informace o škole včetně úspěchů žáků v soutěžích, např. v jazykových a literárních (Olympiáda v českém jazyce, Novinářem s Mladou frontou DNES, Skutečnou velikostí je umění ovládnout sám sebe), ale i odborných. Škola je otevřená veřejnosti, nabízí rekvalifikační a počítačové kurzy. Funkční komunikace s rodiči je realizována nejen tradičními způsoby, ale i pomocí elektronické pošty, každý učitel má svou ovou adresu. Rovněž je využívána komunikace pomocí SMS. Plánovitě škola klade důraz také na kvalifikovanost učitelů. Rozvoj čtenářských dovedností v realizovaném vzdělávacím programu je podporován vytvářením vlastních čtenářských zkušeností žáků, možností průběžně využívat školní knihovnu, internet, návštěvami žáků v městské knihovně. Podporuje jej také individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Strategie a plánování v oblasti čtenářské gramotnosti je standardní. 2) Ředitel školy - oblast čtenářské gramotnosti Ředitel školy má informace o této oblasti a podporuje rozvoj čtenářských dovedností ve vzdělávacím procesu. Dle jeho vyjádření v rámci kontrolní činnosti managementu sleduje naplňování koncepčních záměrů dané oblasti. Aktivity ředitele školy v oblasti čtenářské gramotnosti jsou standardní. 3) Výstupy vlastního hodnocení školy v oblasti čtenářské gramotnosti Vlastní hodnocení školy je součástí Výroční zprávy 2005/2006. V současnosti má škola připravený nový počítačový program, podle něhož bude vlastní hodnocení za školní rok 2006/2007 zpracovávat. Soustavné dlouhodobé vyhodnocování informací o čtenářské gramotnosti žáků a následné přijímání adekvátních opatření zatím koncepčně realizováno není. Škola přijala opatření voblasti práce s neprospívajícími žáky a s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SPV). Tato opatření přispívají k rozvoji jejich čtenářské gramotnosti. Výstupy vlastního hodnocení školy v oblasti čtenářské gramotnosti jsou standardní. 4) Personální podmínky v oblasti čtenářské gramotnosti Český jazyk vyučuje pět učitelů, všichni jsou odborně kvalifikovaní. Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti projektového vyučování českého jazyka podle RVP (rámcový vzdělávací program) se v tomto školním roce zúčastnili dva vyučující. V současné době probíhá vzdělávání jedenácti učitelů k nové maturitě. Žádný z pedagogů však - 5 -

6 neabsolvoval speciálně zaměřené vzdělávání k rozvíjení čtenářských dovedností žáků. Personální podmínky v oblasti čtenářské gramotnosti jsou standardní. 5) Materiální podmínky v oblasti čtenářské gramotnosti Školou vhodně využívaným prostředkem práce s informacemi a rozvíjení čtenářské gramotnosti je knihovna školy (s odbornými publikacemi a časopisy, beletrií) plnící funkci informačního centra. Dále je žákům k dispozici v 5 učebnách s 5 datovými projektory 42 počítačů (PC), z toho pouze 20 je připojeno na internet. Negativem je, že vybavení školy PC je hluboko pod Standardem ICT (informační a komunikační technologie) služeb ve škole. Příznivé pro žáky však je, že mohou počítačovou techniku využívat i po skončení vyučování. Fond knihovny i počítačové programy jsou podle finančních možností školy obnovovány a rozšiřovány průběžně. Vybavení školy audio a video didaktickou technikou je srovnatelné s jinými školami stejného typu. Materiální podmínky v oblasti čtenářské gramotnosti vyžadují změnu. 6) Organizování výuky ve vztahu k čtenářské gramotnosti Hospitace proběhly ve čtyřech vyučovacích hodinách učebních oborů SOU. V průběhu sledované výuky všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk, občanská nauka) žáci využívali čtenářské dovednosti, vyučující je vedli k práci s informacemi a k jejich aplikaci při plnění zadaných úkolů. Žáci pracovali s texty předkládanými vyučujícími, učebnicí i textem vlastním. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byl uplatňován individuální přístup. Při zpracování některých domácích úkolů z českého jazyka, vyžadujících vyhledávání informací na internetu, využívají žáci své vlastní PC. Vyučující má informaci, že většina žáků hospitované třídy je doma počítači vybavena. Příležitostně realizuje výuku na školních PC pouze jeden z vyučujících českého jazyka SOU. Většinou však učitelé českého jazyka a občanské nauky k činnostní výuce žáků PC nevyužívají. V hospitovaných odborných předmětech (materiály, přestavba budov) nebyli žáci vedeni ke čtenářským dovednostem. Byli většinou v pasivní pozici, což vedlo k nízké efektivitě hospitovaných hodin. Vyučující pracovali pouze metodami výkladu a částečně řízeného rozhovoru. Jedinou pomůckou, která byla využita, a to ještě pouze v jedné z hodin, byla tabule. Vyučující prováděl úhledný a přehledný záznam výkladu a náčrty. Pouze čtyři žáci z osmi přítomných si však zaznamenávali údaje uvedené na tabuli do svých sešitů, zpětná vazba nebyla téměř zaznamenána. Negativem je, že vyučující v hospitovaných hodinách nevedli žáky k vyhledávání informací v učebnicích, odborné literatuře, časopisech, na internetu ani ve škole ani v domácí přípravě. Drtivá většina informací byla žákům předávána prostřednictvím pedagogů. Z vyjádření učitelů však vyplynulo, že alespoň při návštěvách stavebních veletrhů jsou žáci vedeni k vyhledávání, třídění a využívání informací. Tyto veletrhy navštěvují 2 x do roka. Ve srovnání se závěry inspekce v roce 2003 nedošlo ve škole ke zlepšení dodržování psychohygienických zásad, všeobecné a odborné předměty jsou i nadále vyučovány ve dvou i tříhodinových blocích. V hospitovaných odborných předmětech SOU nebyl zaznamenán pokrok ani v materiálním ani v personálním zabezpečení výuky. Ve výuce stále chyběla didaktická technika a učebním pomůcky. Ke zlepšení nedošlo ani ve formách a metodách výuky. Organizování výuky ve vztahu ke čtenářské gramotnosti žáků SOU je ve všeobecně vzdělávacích předmětech standardní, v odborných předmětech rizikové

7 Hodnotící stupnice příklad dobré praxe standardní stav rizikový stav vynikající, příkladné funkční, běžný stav podprůměrný stav, vyžaduje změnu DOKLADY, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ 1. Výkaz o střední škole (S8-01) podle stavu k 30. září SOU 2. Výkaz o střední škole (S8-01) podle stavu k 30. září 2006 SOŠ 3. Výkaz o ředitelství škol (R 13-01) podle stavu k 30. září Potvrzení ve funkci ředitele školy čj. 9317/2005/ŠKO ze dne 16. května 2005 vydal Krajský úřad Středočeského kraje 5. Zřizovací listina včetně příloh a dodatků, vydal Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 ze dne 18. září 2001 pod čj. OŠMS/3002/ Výpis ze sítě škol, předškolních a školských zařízení k čj /04-21 ze dne 17. února Rozhodnutí o zápisu změny do rejstříku škol a školských zařízení vydané MŠMT č.j /02-21 ze dne 30. ledna 2003 s účinností od 1. září Rozhodnutí o zápisu změny do rejstříku škol a školských zařízení vydané MŠMT č.j. 7121/06-21 ze dne 28. března 2006 s účinností od 1. září Třídní knihy ve školním roce 2006/ Třídní výkazy ve školním roce 2006/ Zápisy z pedagogických rad ve školním roce 2006/ Personální materiály vyučujících cizích jazyků 13. Dotazníky pro žáky střední školy 14. Rozvrh hodin 2006/2007 podle tříd a učitelů 15. Výroční zpráva školy 2005/2006 (součásti Vlastní hodnocení školy, Dlouhodobý záměr rozvoje SOŠ a SOU stavební Kolín), ze dne 30. září 2006, podepsaná ředitelem školy 16. Plán práce ředitele SOŠ a SOU stavebního Kolín 2006/2007, ze dne 1. září 2006, podepsaný ředitelem školy 17. Kontrolní a hospitační činnost 2006/2007, ze dne 4. září 2006, podepsaná ředitelem školy 18. Další vzdělávání pedagogických pracovníků SOŠ a SOU stavební Kolín 2006/2007, ze dne 31. srpna 2006, podepsané ředitelem školy 19. Koncepce školy SOŠ a SOU stavební Kolín, ze dne 1. září 2006, podepsaná ředitelem školy 20. Plán výchovného poradce pro školní rok 2006/2007, schválen dne 3. září 2006 ředitelem školy 21. Individuální vzdělávací program žáka třídy S4B (č. katalog. listu 38) 22. Individuální vzdělávací program žáka třídy S3A (č. katalog. listu 30) 23. Dokumentace výchovného poradce žáci s SVP 2. ročníků SOŠ a SOU - 7 -

8 ZÁVĚR Škola splňuje ve výše uvedených sledovaných oblastech zákonem dané podmínky k výkonu své činnosti. Materiální podmínky pro výuku cizích jazyků jsou velmi dobré a vyučujícími jsou v hodinách využívány. Personální podmínky jsou standardní, někteří vyučující mají ještě čas na doplnění požadované kvalifikace. Celkově je oblast hodnocení rozvoje výuky cizích jazyků standardní. Strategie a plánování oblasti čtenářské gramotnosti jsou srovnatelné se školami stejného typu. Zaznamenané koncepční kroky vedou k rozvoji klíčových dovedností žáků. Vedení školy podporuje rozvoj čtenářské dovednosti na běžné úrovni. Výstupy vlastního hodnocení oblasti jsou rovněž standardní. Odborná kvalifikace učitelů českého jazyka je velmi dobrá. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářských dovedností však vyžaduje změnu. Využívání materiálních podmínek školy a samotné materiální podmínky rovněž vyžadují změnu. Jedním z důvodů je omezený přístup žáků SOU k informacím z internetu, a to nejen pro nízký počet PC napojených na internet, ale i proto, že výuka učebních oborů se na PC téměř nerealizuje. V oblasti rozvoje čtenářských dovedností nebyl v hospitovaných hodinách SOU zaznamenám od poslední inspekce v roce 2003 posun vpřed

9 V Příbrami 25. dubna 2007 razítko Složení inspekčního týmu Inspekční tým Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu Mgr. Jaroslav Černý J. Černý v.r. Člen týmu Mgr. Marie Veisová M. Veisová v.r. Mgr. Petr Drábek P. Drábek v.r. Dle 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu pracoviště, tj. ČŠI Příbram, 28. října 24, Příbram VII, Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná. Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s obsahem inspekční zprávy a že jsem převzal její originál. V Kolíně 16. května 2007 razítko Titul, jméno a příjmení PhDr. Josef Merta Podpis J. Merta v.r. ředitel školy - 9 -

10 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Datum předání/odeslání inspekční zprávy Podpis příjemce nebo čj. podacího deníku ČŠI Zřizovatel ČŠI-867 /07-02 Školská rada ČŠI-868 /07-02 Připomínky ředitele školy Datum Čj. podacího deníku ČŠI Text - - Připomínky nebyly podány

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 016 358

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary Identifikátor školy: 600 044 441 Termín konání inspekce: 10.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice Alešova 50, 389 01 Vodňany Identifikátor školy: 600 063 861 Termín konání inspekce: 9. 10.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131. Mendelova 131, 256 01 Benešov. Identifikátor: 600 006 689

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131. Mendelova 131, 256 01 Benešov. Identifikátor: 600 006 689 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 Mendelova 131, 256 01 Benešov Identifikátor: 600 006 689 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-112/08-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-112/08-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-112/08-R14 Název školy: Čtyřleté a osmileté gymnázium, s. r. o. Adresa: Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 016

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-42/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-42/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-42/11-S Název kontrolované osoby: Sídlo: Střední škola gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav, s.r.o. Václavkova 1040, 293 01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2. nám. Bří Jandusů 2, 104 00 Praha 10 Uhříněves. Identifikátor: 600 041 328

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2. nám. Bří Jandusů 2, 104 00 Praha 10 Uhříněves. Identifikátor: 600 041 328 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 nám. Bří Jandusů 2, 104 00 Praha 10 Uhříněves Identifikátor: 600 041 328 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421. Adresa: Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník. Identifikátor školy: 600 007 316

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421. Adresa: Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník. Identifikátor školy: 600 007 316 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Adresa: Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník Identifikátor školy: 600 007 316 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-144/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-144/15-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-144/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 61 385 158 Identifikátor 600 053 377 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 018 091 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-747/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 461 539 Identifikátor 600 117

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-189/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164, 675 26 Želetava dohnal@zszeletava.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-534/08-14. Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-534/08-14. Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-534/08-14 Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o. Adresa: Tyršova 59, Horní Benešov, 793 12 Identifikátor:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Olomouc Inspekční zpráva Moravské reálné gymnázium spol. s r. o. Olomouc Nešverova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 017 036 Termín konání orientační inspekce:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Střílky, okres Kroměříž

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Střílky, okres Kroměříž Česká republika Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Střílky, okres Kroměříž Koryčanská 47, 768 04 Střílky Identifikátor školy: 600 118 657 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2124/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec - Vratislavice nad Nisou. Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Vratislavice nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec - Vratislavice nad Nisou. Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Vratislavice nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec - Vratislavice nad Nisou Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Vratislavice nad Nisou Identifikátor školy: 600 076 964 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851. Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851. Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851 Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Adresa: Na Františku 32, 294 02 Kněžmost Identifikátor školy: 600 049 167 Termín konání inspekce:

Více