Energetický posudek. SVJ Ortenovo náměstí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetický posudek. SVJ Ortenovo náměstí"

Transkript

1 Energetický posudek dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku SVJ Ortenovo náměstí Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice Energetický specialista: Ing. David Pech Číslo oprávnění: 0277 Evidenční číslo energetického posudku: EP Datum: 22. srpna 2014 Číslo dokumentu: Zpracovatel: Ing. David Pech, Ing. Daniel Bubenko Adresa: F. X. Svobody č. 28, Mníšek pod Brdy IČ: Energetický posudek je vypracován dle 9a, odst. 2, písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů pro doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy.

2 OBSAH 1 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PODLE 9A ZÁKONA Č. 406/2000 SB. 5 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O VLASTNÍKOVI PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO POSUDKU ÚDAJE O PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO POSUDKU STANOVISKO ENERGETICKÉHO SPECIALISTY POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Popis stavebního řešení budovy Popis energetického a technického zařízení budovy ENERGETICKÉ VSTUPY DOPORUČENÁ OPATŘENÍ Opatření A - přeizolování stávajících rozvodů otopné vody Opatření B úprava otopného systému Opatření C výměna původních otvorových výplní Opatření D zateplení dvorní fasády Opatření E zateplení fasády Opatření F instalace solární termické soustavy pro předehřev TV Opatření G plynová kotelna Opatření H tepelné čerpadlo SOUHRN NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ DOPORUČENÁ VARIANTA ANALÝZA SUBSTITUČNÍCH ZDROJŮ ZÁVĚREČNÝ VÝROK O NAPLNĚNÍ ÚČELU ENERGETICKÉHO POSUDKU DALŠÍ DOPORUČENÍ A ZÁVĚRY EVIDENČNÍ LIST ENERGETICKÉHO POSUDKU 42 6 KOPIE DOKLADU O VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ PODLE 10B ZÁKONA Č. 406/2000 SB PŘÍLOHOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 POŽADOVANÉ A DOPORUČENÉ HODNOTY SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA U N DLE ČSN : Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 2/47

3 SEZNAM TABULEK Tabulka 1 Spotřeba tepla v letech Tabulka 2 Tabulka vypočtených tlouštěk izolací dle vyhlášky č. 193/2007 Sb Tabulka 3 Délky teplovodního potrubí vedeného v prostoru garáží Tabulka 4 Tepelná ztráta potrubí DN Tabulka 5 Tepelná ztráta potrubí DN Tabulka 6 Vyčíslení úspory energie vč. nákladů dosažené přeizolováním potrubí Tabulka 7 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 8 Ekonomické posouzení opatření Tabulka 9 Tepelná ztráta jednotlivými částmi nového izolovaného potrubí Tabulka 10 Vyčíslení úspory energie vč. nákladů dosažené realizací nových izolovaných rozvodů Tabulka 11 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 12 Ekonomické posouzení opatření Tabulka 13 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 14 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 15 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 16 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 17 Ekonomické posouzení opatření Tabulka 18 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 19 Ekonomické posouzení opatření Tabulka 20 Základní parametry tepelného čerpadla Tabulka 21 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 22 Ekonomické posouzení opatření Tabulka 23 Souhrn navrhovaných opatření Tabulka 24 Ekonomické vyhodnocení jednotlivých opatření Tabulka 25 Ekonomické vyhodnocení doporučené varianty Tabulka 26 Výpočet cen ze substitučních zdrojů pro rok SEZNAM GRAFŮ Graf 1 Vývoj roční spotřeby tepla z CZT v letech Graf 2 Vývoj jednotkové ceny tepla z CZT v letech Graf 3 Energetický zisk ze solárních kolektorů v průběhu roku Graf 4 Poměr investičních nákladů v tis. Kč a úspor jednotlivých opatření v GJ Graf 5 Poměr investičních nákladů a úspor finančních prostředků vzniklých jejich realizací Graf 6 Výpočet cen ze substitučních zdrojů pro rok SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1 Situační schéma objektu... 6 Obrázek 2 Výměníková stanice - přeizolovaný rozdělovač otopných větví... 9 Obrázek 3 Výměníková stanice - sběrač otopných větví... 9 Obrázek 4 Výměník Alfa Laval voda/voda včetně úpravy primárná strany VS Obrázek 5 Regulační a měřící zařízení na primární straně VS Obrázek 6 Výkres původně navrhované trasy vedení tepelných rozvodů v prostoru garáží Obrázek 7 Zakreslení skutečného vedení tras potrubí v prostoru garáží vč. dimenzí Obrázek 8 Vstup teplovodního potrubí z VS do prostorů nevytápěných garáží Obrázek 9 Společné vedení potrubí na závěsech pod stropem garáží Obrázek 10 Vstup teplovodního potrubí do suterénních prostor objektu BD č Obrázek 11 Volný prostor mezi jednotlivým potrubím se stávající izolací Mirelon Obrázek 12 Volný prostor mezi jednotlivým potrubím se stávající izolací Mirelon a stěnou garáží Obrázek 13 Termovizní snímky rozvodů otopné vody v prostorech garáží Obrázek 14 Typy izolačních pouzder a izolační lamely Obrázek 15 Schéma nového vedení trasy potrubí Obrázek 16 Schéma primárního okruhu solární soustavy pro přípravu TV Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 3/47

4 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO POSUDKU ENERGETICKÝ POSUDEK SVJ Ortenovo náměstí [1] Vyhláška č. 480/2012 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického posudku [2] Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov [3] Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu [4] ČSN Tepelná ochrana budov Část 1: Terminologie [5] ČSN Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky [6] ČSN Tepelná ochrana budov Část 3: Návrhové hodnoty veličin [7] ČSN Tepelná ochrana budov Část 4: Výpočtové metody [8] ČSN EN ISO Tepelné chování budov Měrná ztráta prostupem tepla Výpočtová metoda [9] ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda [10] ČSN EN ISO Tepelné chování budov Přenos tepla zeminou Výpočtové metody [11] ČSN EN ISO Energetická náročnost budov [12] TNI Energetická náročnost budov Typické hodnoty pro výpočet [13] Původní stavební projektová dokumentace z roku 1957, Ateliér C Praha [14] Projektová dokumentace - Půdní vestavba, 11/2006, RECONSTRUCTION s.r.o. Praha [15] Projektová dokumentace úpravy VS z roku 1999, Termonta a.s. Praha Pozn. Všechny uvedené předpisy jsou v aktuálním znění (včetně změn platných ke dni zpracování energetického posudku) Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 4/47

5 1 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PODLE 9A ZÁKONA Č. 406/2000 SB. Účelem zpracování posudku jsou doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy podle 9a, odst. 2, písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění; energetický posudek je součástí průkazu podle 7a odst. 4 písm. c). Posuzovaný projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti objektu. Nejedná se o větší změnu dokončené budovy ve smyslu zákona. Posudek je vypracován jako podklad pro rozhodnutí vlastníků o výběru varianty pro snížení energetické náročnosti budovy a alternativních systémech dodávek energie. Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 5/47

6 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.1 ÚDAJE O VLASTNÍKOVI PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO POSUDKU Název/jméno Společenství vlastníků jednotek Ortenovo náměstí 928/30, 929/31, 930/32 a 931/33 Sídlo/adresa Praha 7 - Holešovice, Ortenovo náměstí 929/31, PSČ Statutární orgán Ing. Zdeněk Paclík, předseda výboru SVJ IČ DIČ ÚDAJE O PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO POSUDKU Název Bytový dům - čtyřdomí Adresa/umístění Praha 7 - Holešovice, Ortenovo náměstí 928/30, 929/31, 930/32, 931/33, PSČ Katastrální území/číslo Holešovice [730122] Parcelní číslo 762/1, 762/2, 762/3, 762/4 Obrázek 1 Situační schéma objektu Zdroj: Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 6/47

7 3 STANOVISKO ENERGETICKÉHO SPECIALISTY 3.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Předmětem energetického posudku je řadový sedmi-podlažní činžovní dům z poloviny 20. století (z roku 1957). Objekt je orientován z větší části fasády na Ortenovo náměstí a zároveň tvoří nároží s Osadní ulicí. Sestává ze 4 popisných čísel se samostatnými vstupy, technicky a provozně je však provázán. Objekt se nachází v ochranné zóně památkové péče. Suterén objektu je částečně průchozí středovou chodbou (objekty a 32 33) a jsou zde umístěny skladovací prostory. V přízemí se kromě bytových jednotek nacházejí nebytové prostory - prodejny potravin a lahůdek. Ve 2 7 NP jsou umístěny výhradně již jen bytové jednotky. Dům v minulosti prošel četnými stavebními a technickými úpravami: Rekonstrukce vnitřních instalací voda, kanalizace, plyn, otopný systém (1998) Dodatečná půdní vestavba 7 bytových jednotek (2008) Postupná výměna původních otvorových výplní (od roku 2008) Přechod z parovodu a výměníku pára/voda na horkovod a rekonstrukce VS voda/voda (2013) Popis stavebního řešení budovy Konstrukčně je objekt řešen jako příčný zděný troj trakt v kombinaci s monolitickými prvky. Obvodový plášť je vyzděn z dutých či děrovaných cihel v tl. 450 mm, bez dodatečného zateplení. Objekt je založen pravděpodobně na betonových základových pasech. Stropy jsou železobetonové monolitické, pod půdou pak prefabrikované. Střecha objektu je valbová tvořená dřevěným krovem. Otvorové výplně tvoří zčásti původní dřevěná zdvojená okna, zčásti pak okna plastová s tepelně izolačními dvojskly. Výlohy prodejen jsou tvořeny hliníkovými rámy s tepelně izolačními dvojskly. Vstupní dveře jsou dřevěné jednoduše prosklené. Severní a západní fasáda pohledy z Ortenova náměstí a z ulice Osadní Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 7/47

8 Jižní fasáda pohled ze dvora Popis energetického a technického zařízení budovy Ústřední vytápění a příprava teplé vody Objekty bytových domů na adresách Ortenovo náměstí č. 30, 31, 32 a 33 jsou zásobovány teplem z výměníkové stanice umístěné v suterénu sousedního objektu bytového domu na adrese Osadní č. 38. Tepelný spád otopné vody je 80/60 C. První větší změna týkající se původní výměníkové stanice pára/voda proběhla v roce 2000, kdy byla technologie původní výměníkové stanice umístěné v podzemních prostorech zrušena a VS byla umístěna do suterénu objektu Osadní č. 38. V rámci tehdejší rekonstrukce byl do nových prostorů instalován rozdělovač a sběrač rozdělující otopnou vodu na jednotlivé otopné větve: Osadní č. 38 Ortenovo náměstí č. 30 Ortenovo náměstí č. 31 Ortenovo náměstí č. 32 Ortenovo náměstí č. 33 Prodejna potravin Ocelové dvoutrubkové rozvody vedoucí od rozdělovače z prostorů výměníkové stanice k jednotlivým objektům jsou vedeny pod stropem a následně podél stěny nevytápěných podzemních garáží. Potrubí je ocelové o dimenzi DN 65 (průměr 76 x 3,2) resp. DN 32 (průměr 38 x 2,6) v případě topné větve k prodejně potravin. Jednotlivé otopné větve jsou tepelně izolovány návlekovou tepelnou izolací Mirelon o tl. 13 mm. Potrubí dále vedeno pod stropy nevytápěných suterénů (Ortenovo náměstí č ) a dále stoupacím potrubím v prostoru bytových jader k jednotlivým bytovým jednotkám. V prostoru bytového instalačního jádra jsou u každého bytu osazeny předávací stanice s deskovým výměníkem pro přípravu teplé vody, měřičem odběru tepla a bytovým vodoměrem. V každém bytě je v referenční místnosti umístěn prostorový termostat s týdenním nastavitelným programem propojený s předávací stanicí. Otopná tělesa jsou ocelová, desková s TRV, v koupelnách jsou trubková tělesa RADIK KORALUX. Stoupací potrubí v bytových jádrech je měděné převážně neizolované. Bytové rozvody otopné vody jsou rovněž měděné vedené převážně po povrchu stěn. Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 8/47

9 V roce 2013 byla provedena úprava výměníkové stanice z důvodu postupného přepojování celé oblasti Holešovic z původního parovodního rozvodu tepla z holešovického zdroje na nový horkovodní rozvod. V rámci této rekonstrukce byly nahrazeny předchozí výměníky pára/voda typu JAD x 6.5 deskovým výměníkem voda/voda značky ALFA LAVAL. Rozdělovač a sběrač s napojením otopných větví sekundárního okruhu zůstal stávající, nicméně nad rozdělovačem byla odinstalována oběhová čerpadla a bylo instalováno jedno společné centrální oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem na zpětném potrubí. Potrubí nad rozdělovačem bylo v rámci těchto úprav přeizolováno na větší tloušťku izolace cca 30 mm. Regulace výměníkové stanice na primární straně je prováděna automaticky dálkově škrtící regulační armaturou dle ekvitermní křivky. Nevýhodou tohoto řešení je společná regulace všech připojených objektů, tj. nelze zohlednit např. odlišné potřeby objektů Osadní č. 38, která je již částečně zateplená, nebo rohového objektu Ortenovo nám. č. 33 s odlišnou ochlazovanou plochou obvodových stěn. Dané řešení předpokládá dostatečný způsob regulace až v místech jednotlivých bytových stanic. V případě této společné regulace lze předpokládat, že mnohdy dochází k vyšší dodávce tepla než je pro konkrétní objekt potřeba, což následně vede i k vyšším ztrátám jak v nedostatečně izolovaných rozvodech v prostoru garáží, tak i následně v prostorech nevytápěných suterénů jednotlivých bytových domů. Obrázek 2 Výměníková stanice - přeizolovaný rozdělovač otopných větví Obrázek 3 Výměníková stanice - sběrač otopných větví Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 9/47

10 Obrázek 4 Výměník Alfa Laval voda/voda včetně úpravy primárná strany VS ENERGETICKÝ POSUDEK SVJ Ortenovo náměstí Obrázek 5 Regulační a měřící zařízení na primární straně VS Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 10/47

11 Obrázek 6 Výkres původně navrhované trasy vedení tepelných rozvodů v prostoru garáží ENERGETICKÝ POSUDEK SVJ Ortenovo náměstí Obrázek 7 Zakreslení skutečného vedení tras potrubí v prostoru garáží vč. dimenzí Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 11/47

12 Obrázek 8 Vstup teplovodního potrubí z VS do prostorů nevytápěných garáží ENERGETICKÝ POSUDEK SVJ Ortenovo náměstí Obrázek 9 Společné vedení potrubí na závěsech pod stropem garáží Obrázek 10 Vstup teplovodního potrubí do suterénních prostor objektu BD č. 31 Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 12/47

13 Obrázek 11 Volný prostor mezi jednotlivým potrubím se stávající izolací Mirelon ENERGETICKÝ POSUDEK SVJ Ortenovo náměstí Obrázek 12 Volný prostor mezi jednotlivým potrubím se stávající izolací Mirelon a stěnou garáží Obrázek 13 Termovizní snímky rozvodů otopné vody v prostorech garáží Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 13/47

14 Elektroinstalace a osvětlení domu Elektrické rozvody v domě jsou původní. Jsou provedeny převážně pomocí hliníkových vodičů AGYC a AGY, příp. AY, AYKY, AYKYL. Osvětlení prostor je ovládáno tlačítkovými vypínači bez časových spínačů. Vzduchotechnika V domě je přirozené větrání okny. Větrání okny je zajištěno i u sociálního zařízení. V energetické bilanci domu není toto větrání samostatné vyčísleno (je obsaženo v běžné infiltraci). Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 14/47

15 Chlazení U pronajímaných nebytových prostorů v 1. NP, kde je umístěn obchod, je instalováno chlazení pomocí Split jednotky. Zemní plyn Do domu je zaveden zemní plyn, který je používán výhradně pro přípravu pokrmů. Plynová instalace je původní. Technologické spotřebiče Vstupující elektrická energie se využívá pro osvětlení pokojů, schodiště, chodeb, suterénu a místností. Roční provozní hodiny jednotlivých elektrických spotřebičů nejsou zaznamenávány. 3.2 ENERGETICKÉ VSTUPY Řešený objekt je zásobován těmito energonositeli: elektrická energie teplo dodávka tepla z výměníkové stanice zemní plyn použití pouze na vaření v domácnostech Vzhledem k tomu, že spotřeba elektrické energie je individuální a je samostatně hrazena uživateli jednotlivých bytových jednotek, není známa její celková spotřeba. Dostupná je pouze spotřeba elektrické energie ve společných prostorech (schodiště a výtah), která však není rozhodující. Rovněž spotřeba zemního plynu na vaření je individuální. Tato spotřeba energie nebude dále předmětem posudku. Tabulka 1 Spotřeba tepla v letech Rok Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Přepočet Roční náklady Jednotková cena na MWh tis. Kč Kč/GJ 2011 Dodaná tepelná energie z CZT GJ 2 507,4 696, ,8 609, Dodaná tepelná energie z CZT GJ 2 389,0 663, ,3 678, Dodaná tepelná energie z CZT GJ 2 674,1 742, ,1 649,2 Průměr z let GJ 2 523,5 701, ,4 645,7 Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 15/47

16 Graf 1 Vývoj roční spotřeby tepla z CZT v letech Spotřeba tepla [GJ/rok] Graf 2 Vývoj jednotkové ceny tepla z CZT v letech Teplo z CZT [Kč/GJ] Pokles jednotkové ceny tepla mezi lety 2012 a 2013 je dán přechodem z parovodní přípojky a holešovického zdroje tepla na horkovod a zdroj tepla z mělnické teplárny (elektrárny). Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 16/47

17 3.3 DOPORUČENÁ OPATŘENÍ Poznámka: veškeré ceny a náklady jsou uvedeny včetně DPH, v případě investičních nákladů pak ve snížené sazbě ve smyslu 48a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud není uvedeno jinak Opatření A - přeizolování stávajících rozvodů otopné vody Stávající tepelná izolace tl. 13 mm typu Mirelon je zcela nedostatečná. V souladu s vyhláškou č. 480/2012 Sb. a vyhláškou č. 193/2007 Sb. je posouzena tloušťka izolace rozvodů tepla. V 5, odst. 9 a odst. 11 a dále v příloze č. 3 vyhlášky č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu, je uveden postup pro určení minimální tloušťky tepelné izolace rozvodů. Vzhledem k tomu, že požadavek vyhlášky na minimální tloušťku tepelné izolace rozvodů se stanovuje výpočtem a je odlišný pro různé typy a materiály potrubí, nelze ho zde jednoduše uvést v číselné podobě. Pro orientaci je uveden výpočet požadavku pro ocelovou trubku bezešvou (hodnoty určeny pro teplotu teplonosné látky 70 C). Vlastní výpočet tloušťky izolací komplikuje poměrně obtížný výpočet dvou součinitelů přestupu tepla: součinitel přestupu tepla z teplonosné látky do trubky součinitel přestupu tepla z povrchu izolace do okolního prostředí První z nich lze zanedbat vzhledem k malému tepelnému odporu. Druhý lze vypočítat na základě přibližných rovnic. Pro další postup bude použitý přibližný výpočet: α = 2 1,163* ( t t ) Průměrná teplota okolí t 2 na venkovní straně potrubí je uvažována 10 C. Povrchová teplota izolace je na začátku výpočtu odhadnuta a pomocí iteračního výpočtu dále upřesněna. Tabulka 2 Tabulka vypočtených tlouštěk izolací dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. iz D iz 2 0,25 Potrubí Izolace Ocelová trubka bezešvá Tloušťka izolace - požadavek DN W/(mK) mm DN 10 až DN 15 0,04 35 DN 20 až DN 32 0,04 45 DN 40 až DN 65 0,04 45 DN 80 až DN 125 0,04 60 DN 150 až DN200 0,04 80 Pozn. Zvýrazněně jsou uvedeny dimenze a příslušné tloušťky izolací pro potrubí vedené v prostorech garáží (DN32 a DN65) Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 17/47

18 Dle údajů, které obsahuje předchozí tabulka, je patrné, že stávající rozvody vedené v prostorech nevytápěných garáží, ale i dále pod stropy suterénů jednotlivých bytových domů nejsou izolovány v souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb. Rovněž nejsou izolovány některé armatury např. snímatelnou izolací, a to jak v prostoru samotné výměníkové stanice (vlastnictví PT a.s.), tak v prostoru suterénů jednotlivých BD. Vyhláška č. 193/2007 Sb. se vztahuje pouze na nově zřizovaná nebo podstatně rekonstruovaná zařízení. Povinnost uvést tloušťky tepelné izolace v souladu s požadavky vyhlášky připadá pouze v případě podstatnější rekonstrukce výměníkové stanice nebo rozvodů. V případě přeizolování potrubí vedeného v prostoru garáží je tak navrženo docílit splnění tlouštěk izolací uvedené v tabulce výše. Následující určení tepelných ztrát potrubí bylo provedeno dle metodiky vyhl. 193/2007 Sb. Doporučeno je izolovat potrubí izolací v tloušťce min. 50 mm při uvažování součinitele tepelné vodivosti běžných tepelně izolačních materiálů 0,038 W/mK. V tabulkách níže jsou uvedené délky přívodního a zpětného potrubí vedeného v garážích a dále porovnání tepelných ztrát v případě neizolovaného potrubí, potrubí izolovaného stávající nedostatečnou tepelnou izolací, minimální tloušťka izolace 50 mm, resp. vyšší tloušťka izolace 60 mm. Tabulka 3 Délky teplovodního potrubí vedeného v prostoru garáží Délka v prostoru garáží přívod (m) zpátečka (m) Dimenze Ortenovo náměstí Ortenovo náměstí 31 46,5 46,5 Ortenovo náměstí 32 31,5 31,5 Ortenovo náměstí 33 33,5 33,5 DN 65 (76*3,2) Prodejna potraviny 33,5 33,5 DN 32 (38*2,6) Celkem Celkem přívod zpátečka Celkem DN ,5 169,5 DN 65 (76*3,2) Celkem DN 32 33,5 33,5 DN 32 (38*2,6) Tabulka 4 Tepelná ztráta potrubí DN 65 DN 65 přívod 80 C průměrný teplotní spád 80/60 DN 65 zpátečka 60 C DN 65 celkem tep. ztráta bez izolace (W) tep. ztráta stávající izolace (W) tep. ztráta izolace tl. 50 mm (W) tep. ztráta izolace tl. 60 mm (W) úspora při tl. izolace 50 mm (W) úspora při tl. izolace 60 mm (W) Pozn. Uvedená úspora při tl. izolace 50 a 60 mm je ve srovnání se stávající izolací tl. 13 mm Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 18/47

19 Tabulka 5 Tepelná ztráta potrubí DN 32 DN 32 přívod 80 C průměrný teplotní spád 80/60 DN 32 zpátečka 60 C DN 32 celkem tep. ztráta bez izolace (W) tep. ztráta stávající izolace (W) tep. ztráta izolace tl. 50 mm (W) tep. ztráta izolace tl. 60 mm (W) úspora při tl. izolace 50 mm (W) úspora při tl. izolace 60 mm (W) Tabulka 6 Vyčíslení úspory energie vč. nákladů dosažené přeizolováním potrubí (W) (kw) (h) kwh MWh GJ cena Kč/GJ Kč/rok Stáv. stav tl. izolace 13 mm , ,15 191,32 649, Tepelná izolace tl. 50 mm , ,92 71,72 649, Tepelná izolace tl. 60 mm , ,85 64,27 649, Úspora při tl. izolace 50 mm , ,22 119,60 649, Úspora při tl. izolace 60 mm , ,29 127,06 649, Pozn. Uvažovaný je počet plných provozních hodin při výpočtovém teplotním spádu Problémem zůstává, že volné místo mezi stávajícími potrubími resp. izolacemi Mirelon není dostatečné pro použití tepelné izolace ani o tl. 50 mm. Stávající tloušťka je cca 40 mm (viz předchozí fotografie), po sejmutí stávajících izolací potom = 66 mm, z čehož plyne, že bezpečně lze použít izolaci o tl. 30 mm, která je však z pohledu vyhlášky č. 193/2007 Sb. nedostačující. Rozšíření roztečí mezi potrubím by vyžadovalo vypuštění otopné vody, rozřezání jednotlivých potrubí v místech ohybů, oblouků apod. a úpravu roztečí úchytů. Dané řešení je sice technicky proveditelné, avšak za cenu vyšších nákladů. Navrhovanou možností jak docílit zvýšené tloušťky tepelné izolace potrubí při stávajících roztečích je sejmutí nedostatečné stávající tepelné izolace Mirelon, osazení potrubí izolačním pouzdrem z minerální vlny o tl. 30 mm a potrubní svazky zaizolovat společně k tomu účelu určenou tepelnou lamelovou izolací o tl. 30 mm, tj. vytvoření celkové izolace = 60 mm s vytvořenou vzduchovou vrstvou. Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 19/47

20 Obrázek 14 Typy izolačních pouzder a izolační lamely Předpokládané investiční náklady zahrnující demontáž stávající tepelné izolace, dodávku a montáž izolačních pouzder a lamel jsou 120 tis. Kč vč. DPH (uvažovaná snížená 15% sazba DPH pro stavební práce vztahující se k objektům sociálního bydlení). Výše investice byla určena na základě rozsahu izolovaných potrubí, ceníků dodavatelů izolací a časové náročnosti montáže. Přesná výše investice bude určena na základě konkrétních nabídek zhotovitelských firem. Tabulka 7 Vyčíslení přínosů opatření Opatření A Investiční výdaje projektu tis. Kč 120 Úspora energií GJ/rok 127 MWh/rok 35,3 Přínosy projektu celkem tis. Kč/rok 82 Původní spotřeba energie MWh/rok 701,0 Nová spotřeba energie MWh/rok 665,7 Úspora energií % 5,03% Původní provozní náklady na energie tis. Kč/rok Nové provozní náklady na energie tis. Kč/rok Úspora provozních nákladů % 5,03% Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 20/47

21 Tabulka 8 Ekonomické posouzení opatření Diskontní sazba 4% Roční nárůst cen paliv 3% Náklady Investice Roční toky nekumul. Roční toky kumul. Návratnost Rok pův. nov. nediskont. diskont. nediskont. diskont. tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč let Čistá současná hodnota NPV tis. Kč Vnitřní výnosové procento IRR 71,7 % Prostá doba návratnosti T s 1,5 roky (let) Reálná doba návratnosti T sd 2,0 roky (let) Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 21/47

22 3.3.2 Opatření B úprava otopného systému V tomto opatření je navržena celková úprava a změna vedení stávajících teplovodních rozvodů z prostorů stávající výměníkové stanice (VS) do jednotlivých objektů BD. Cílem této varianty je výrazné snížení ochlazované plochy potrubních rozvodů a výraznější eliminace tepelných ztrát rozvodů vedených v prostoru nevytápěných garáží. Na místo dosud souběžně vedených samostatných potrubních rozvodů je navrženo páteřní vedení o vyšší dimenzi z prostorů VS společně pro objekty č a prodejnu potravin v č. 33. Otopná větev pro objekt Osadní č. 38 bude bez úprav. Aby nebylo nutno zasahovat do suterénních prostor objektu Osadní č. 38, je navrženo 1. úsek vést v prostoru garáží a následně společnými prostory suterénů jednotlivých objektů č V každém z těchto objektů dojde k připojení na novou páteřní potrubní síť. Dimenze potrubí v 1. společném úseku je předpokládaná DN 100 (108 x 4 mm), ve 2. úseku DN 80 (89 x 3,6) a pro třetí úsek DN 65 (76 x 3,2 mm). Pro ověření navržených dimenzí je nutné v rámci projektu přesně vyčíslit hydraulické ztráty v rozvodech vč. odporů v potrubí a detailů připojovacích míst. Dané opatření bude vyžadovat nezbytné úpravy na sekundární straně výměníkové stanice, kde místo stávajících 6 otopných větví vzniknou pouze dvě větve. Tyto úpravy bude nutno projednat s dodavatelem tepla PT a.s. a budou zahrnovat nahrazení stávajícího rozdělovače a sběrače, instalaci samostatného oběhového čerpadla pro otopnou větev Osadní č. 38 a provedení řady dalších nezbytných technických úprav. Veškeré nově realizované potrubí bude tepelně izolováno do izolačních pouzder o tl. 60 mm. Po vlastní montáži potrubí a realizaci všech připojovacích a svářečských prací, bude potrubí před osazením tepelné izolace opatřeno základním antikorozním nátěrem. Na následujícím obrázku je schematicky znázorněno nové vedení potrubních tras. Vzhledem k tloušťce izolace 60 mm a dimenzi potrubí v prostoru pod stropy suterénů (vnější průměr 89 a 76 mm) budou rozměry obou potrubí 209 a 196 mm, což může být v některých úsecích problematické s ohledem na další instalace, průchodky stěnami a detaily trasování. Bude nutné pečlivě volit přesné umístění vedení a optimální místa připojení. Nevýhodou tohoto opatření ve srovnání s předchozím opatřením je nutnost vypuštění celé otopné soustavy, stavební zásah do prostorů suterénů, nezbytné úpravy v prostoru VS, nutnost provedení projektu navrhované úpravy včetně hydraulického posouzení. Z toho vyplývá i vyšší investiční náročnost. Naproti tomu výhodou je o něco vyšší úspora energie plynoucí z nižších tepelných ztrát. Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 22/47

23 Obrázek 15 Schéma nového vedení trasy potrubí Tabulka 9 Tepelná ztráta jednotlivými částmi nového izolovaného potrubí DN 100 přívod 80 C průměrný teplotní spád 80/60 DN 100 zpátečka 60 C DN 100 celkem tep. ztráta bez izolace (W) tep. ztráta izolace tl. 60 mm (W) DN 80 přívod 80 C průměrný teplotní spád 80/60 DN 80 zpátečka 60 C DN 80 celkem tep. ztráta bez izolace (W) tep. ztráta izolace tl. 60 mm (W) DN 65 přívod 80 C průměrný teplotní spád 80/60 DN 65 zpátečka 60 C DN 65 celkem tep. ztráta bez izolace (W) tep. ztráta izolace tl. 60 mm (W) Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 23/47

24 Tabulka 10 Vyčíslení úspory energie vč. nákladů dosažené realizací nových izolovaných rozvodů (W) (kw) (h) kwh MWh GJ cena Kč/GJ Kč/rok Stávající stav tl. izolace 13 mm , ,15 191,32 649, Nové trasování tl. izolace 60 mm , ,38 26,57 649, Rozdíl = úspora , ,77 164,75 649, Tabulka 11 Vyčíslení přínosů opatření Opatření B Investiční výdaje projektu tis. Kč 280 Úspora energií GJ/rok 165 MWh/rok 45,8 Přínosy projektu celkem tis. Kč/rok 107 Původní spotřeba energie MWh/rok 701,0 Nová spotřeba energie MWh/rok 655,2 Úspora energií % 6,53% Původní provozní náklady na energie tis. Kč/rok Nové provozní náklady na energie tis. Kč/rok Úspora provozních nákladů % 6,53% Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 24/47

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín Energetický posudek str. 1 z 9 Energetický posudek Předmět energetického posudku Bytový dům Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Braník Datum 14.10.2014 Vypracovala Ing. Miluše Drmlová, PhD. Č. oprávnění

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy

ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy Titulní list ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy zpracovaný jako příloha žádosti o poskytnutí úvěru z prostředků SFRB na opravy a modernizace domů podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012. o energetickém auditu a energetickém posudku

480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012. o energetickém auditu a energetickém posudku 480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Strana 6450 Sbírka zákonů č. 480 / 2012 480 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb.,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 2945 Ing.Tomáš Brückner Kopřivnice Datum tisku: 24.11.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Jaroslav Šafránek,CSc CSI a.s Praha Obsah presentace Dosavadní

Více

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov SVJ Ortenovo náměstí Ortenovo

Více

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04 Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Zakázka: 110_BD Prazska 1553 PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Zakázka: 110_BD Prazska 1553 PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiná než větší změna dokončené

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 1.12.214 Zakázka: penb1411282 Archiv: 1723 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ppč. 1751/12, k.ú. Ruprechtice PSČ, místo: Liberec 14, 416 14 Typ budovy:

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE a KATALOG DOBRÉ RRAXE Výstup je vytvořen v rámci projektu ENERGYREGION (pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech) zaměřujícího se na vytváření strategií a konceptů využívání obnovitelných

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Na Chmelnicích 69 a 71, Mutěnická 6 a 8 Účel budovy: Bytový dům Kód

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační údaje IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví města Ostatní SBD Družba

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 1471/21 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Energetická studie varianty zateplení bytového domu

Energetická studie varianty zateplení bytového domu Zakázka číslo: 2015-1102-ES Energetická studie varianty zateplení bytového domu Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově Kozlovská

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU PÍSMNÁ PRÁVA O NRGTICKÉM AUDITU MATŘSKÁ ŠKOLA DUBIC DUBIC 79, 4 2 DUBIC Vypracoval: PRO KO-POINT, s.r.o.; Ing. Jaromír Štancl Číslo oprávnění: 765 PRO KO POINT, s.r.o. Datum: 1/213 PRO KO-POINT s.r.o.

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. FINE LINE DEVELOP, s.r.o. Praha - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, 130 00

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. FINE LINE DEVELOP, s.r.o. Praha - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Ergetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz ergetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy bo její části Větší změna dokončené budovy Pronájem budovy bo její části Budova užívaná

Více

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zakázka číslo: 200-02040-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Královická 688 250 0 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zpracováno v období: březen 200 Obsah.VŠEOBECNĚ...3..Předmět...3.2.Úkol...3.3.Objednatel...3.4.Zpracovatel...3.5.Vypracoval...3.6.Kontroloval...3.7.Zpracováno

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský

Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy Technická a ekonomická analýza Ing. Tibor Hrušovský 1 Zadání Posouzení výhodnosti instalace TČ na dva bytové domy 44 a 48 bj. Posouzení výhodnosti instalace

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ul. Křivatcová, Praha Zličín PSČ, místo: 155 21 Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Energetický audit postup a součásti

Energetický audit postup a součásti Energetický audit postup a součásti VYHLÁŠKA č. 480/2012 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 20. prosince 2012, o energetickém auditu a energetickém posudku 148 Co je to energetický audit? Komplexní

Více

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. MASFATON s.r.o. Kaplice, Linecká 646, 382 41

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. MASFATON s.r.o. Kaplice, Linecká 646, 382 41 Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Tábor 2298/22, 616 00 Brno-Žabovřesky parc.č.:2768/1 dle Vyhl. 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Tábor 2298/22, 616 00 Brno-Žabovřesky parc.č.:2768/1 dle Vyhl. 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Tábor 2298/22, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:2768/1 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brnoměsto,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 1891 Ing.František Lesina Pardubice Datum tisku: 15.12.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU Nová Větší nebo jiná změna dokončené budovy užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Rakouská 543, 289 24 Milovice Společenství vlastníků bytů Vila

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Želivecká 2807-2811, 106 00 Praha 10 Účel budovy: Bytový

Více

Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084

Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 2926 Ing.Milan Olszar Bystřice Datum tisku: 24. 7. 215 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 215/84 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2136; Líšeň (612405) OKRES: KRAJ: Brno - město Jihomoravský MAJITEL : Česká republika, Národní památkový ústav,

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy DPU REVIT s.r.o. 28. října 375/9 110 00 Praha 1 Staré Město email: info@dumplnyuspor.cz Průkaz energetické náročnosti budovy 17.9.2015 Bytový dům, Luštěnická 723/13, 724/11, 197 00 Praha 9 - Kbely Zpracoval:

Více