Energetický posudek. SVJ Ortenovo náměstí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetický posudek. SVJ Ortenovo náměstí"

Transkript

1 Energetický posudek dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku SVJ Ortenovo náměstí Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice Energetický specialista: Ing. David Pech Číslo oprávnění: 0277 Evidenční číslo energetického posudku: EP Datum: 22. srpna 2014 Číslo dokumentu: Zpracovatel: Ing. David Pech, Ing. Daniel Bubenko Adresa: F. X. Svobody č. 28, Mníšek pod Brdy IČ: Energetický posudek je vypracován dle 9a, odst. 2, písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů pro doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy.

2 OBSAH 1 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PODLE 9A ZÁKONA Č. 406/2000 SB. 5 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O VLASTNÍKOVI PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO POSUDKU ÚDAJE O PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO POSUDKU STANOVISKO ENERGETICKÉHO SPECIALISTY POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Popis stavebního řešení budovy Popis energetického a technického zařízení budovy ENERGETICKÉ VSTUPY DOPORUČENÁ OPATŘENÍ Opatření A - přeizolování stávajících rozvodů otopné vody Opatření B úprava otopného systému Opatření C výměna původních otvorových výplní Opatření D zateplení dvorní fasády Opatření E zateplení fasády Opatření F instalace solární termické soustavy pro předehřev TV Opatření G plynová kotelna Opatření H tepelné čerpadlo SOUHRN NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ DOPORUČENÁ VARIANTA ANALÝZA SUBSTITUČNÍCH ZDROJŮ ZÁVĚREČNÝ VÝROK O NAPLNĚNÍ ÚČELU ENERGETICKÉHO POSUDKU DALŠÍ DOPORUČENÍ A ZÁVĚRY EVIDENČNÍ LIST ENERGETICKÉHO POSUDKU 42 6 KOPIE DOKLADU O VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ PODLE 10B ZÁKONA Č. 406/2000 SB PŘÍLOHOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 POŽADOVANÉ A DOPORUČENÉ HODNOTY SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA U N DLE ČSN : Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 2/47

3 SEZNAM TABULEK Tabulka 1 Spotřeba tepla v letech Tabulka 2 Tabulka vypočtených tlouštěk izolací dle vyhlášky č. 193/2007 Sb Tabulka 3 Délky teplovodního potrubí vedeného v prostoru garáží Tabulka 4 Tepelná ztráta potrubí DN Tabulka 5 Tepelná ztráta potrubí DN Tabulka 6 Vyčíslení úspory energie vč. nákladů dosažené přeizolováním potrubí Tabulka 7 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 8 Ekonomické posouzení opatření Tabulka 9 Tepelná ztráta jednotlivými částmi nového izolovaného potrubí Tabulka 10 Vyčíslení úspory energie vč. nákladů dosažené realizací nových izolovaných rozvodů Tabulka 11 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 12 Ekonomické posouzení opatření Tabulka 13 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 14 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 15 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 16 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 17 Ekonomické posouzení opatření Tabulka 18 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 19 Ekonomické posouzení opatření Tabulka 20 Základní parametry tepelného čerpadla Tabulka 21 Vyčíslení přínosů opatření Tabulka 22 Ekonomické posouzení opatření Tabulka 23 Souhrn navrhovaných opatření Tabulka 24 Ekonomické vyhodnocení jednotlivých opatření Tabulka 25 Ekonomické vyhodnocení doporučené varianty Tabulka 26 Výpočet cen ze substitučních zdrojů pro rok SEZNAM GRAFŮ Graf 1 Vývoj roční spotřeby tepla z CZT v letech Graf 2 Vývoj jednotkové ceny tepla z CZT v letech Graf 3 Energetický zisk ze solárních kolektorů v průběhu roku Graf 4 Poměr investičních nákladů v tis. Kč a úspor jednotlivých opatření v GJ Graf 5 Poměr investičních nákladů a úspor finančních prostředků vzniklých jejich realizací Graf 6 Výpočet cen ze substitučních zdrojů pro rok SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1 Situační schéma objektu... 6 Obrázek 2 Výměníková stanice - přeizolovaný rozdělovač otopných větví... 9 Obrázek 3 Výměníková stanice - sběrač otopných větví... 9 Obrázek 4 Výměník Alfa Laval voda/voda včetně úpravy primárná strany VS Obrázek 5 Regulační a měřící zařízení na primární straně VS Obrázek 6 Výkres původně navrhované trasy vedení tepelných rozvodů v prostoru garáží Obrázek 7 Zakreslení skutečného vedení tras potrubí v prostoru garáží vč. dimenzí Obrázek 8 Vstup teplovodního potrubí z VS do prostorů nevytápěných garáží Obrázek 9 Společné vedení potrubí na závěsech pod stropem garáží Obrázek 10 Vstup teplovodního potrubí do suterénních prostor objektu BD č Obrázek 11 Volný prostor mezi jednotlivým potrubím se stávající izolací Mirelon Obrázek 12 Volný prostor mezi jednotlivým potrubím se stávající izolací Mirelon a stěnou garáží Obrázek 13 Termovizní snímky rozvodů otopné vody v prostorech garáží Obrázek 14 Typy izolačních pouzder a izolační lamely Obrázek 15 Schéma nového vedení trasy potrubí Obrázek 16 Schéma primárního okruhu solární soustavy pro přípravu TV Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 3/47

4 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO POSUDKU ENERGETICKÝ POSUDEK SVJ Ortenovo náměstí [1] Vyhláška č. 480/2012 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického posudku [2] Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov [3] Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu [4] ČSN Tepelná ochrana budov Část 1: Terminologie [5] ČSN Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky [6] ČSN Tepelná ochrana budov Část 3: Návrhové hodnoty veličin [7] ČSN Tepelná ochrana budov Část 4: Výpočtové metody [8] ČSN EN ISO Tepelné chování budov Měrná ztráta prostupem tepla Výpočtová metoda [9] ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda [10] ČSN EN ISO Tepelné chování budov Přenos tepla zeminou Výpočtové metody [11] ČSN EN ISO Energetická náročnost budov [12] TNI Energetická náročnost budov Typické hodnoty pro výpočet [13] Původní stavební projektová dokumentace z roku 1957, Ateliér C Praha [14] Projektová dokumentace - Půdní vestavba, 11/2006, RECONSTRUCTION s.r.o. Praha [15] Projektová dokumentace úpravy VS z roku 1999, Termonta a.s. Praha Pozn. Všechny uvedené předpisy jsou v aktuálním znění (včetně změn platných ke dni zpracování energetického posudku) Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 4/47

5 1 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PODLE 9A ZÁKONA Č. 406/2000 SB. Účelem zpracování posudku jsou doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy podle 9a, odst. 2, písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění; energetický posudek je součástí průkazu podle 7a odst. 4 písm. c). Posuzovaný projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti objektu. Nejedná se o větší změnu dokončené budovy ve smyslu zákona. Posudek je vypracován jako podklad pro rozhodnutí vlastníků o výběru varianty pro snížení energetické náročnosti budovy a alternativních systémech dodávek energie. Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 5/47

6 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.1 ÚDAJE O VLASTNÍKOVI PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO POSUDKU Název/jméno Společenství vlastníků jednotek Ortenovo náměstí 928/30, 929/31, 930/32 a 931/33 Sídlo/adresa Praha 7 - Holešovice, Ortenovo náměstí 929/31, PSČ Statutární orgán Ing. Zdeněk Paclík, předseda výboru SVJ IČ DIČ ÚDAJE O PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO POSUDKU Název Bytový dům - čtyřdomí Adresa/umístění Praha 7 - Holešovice, Ortenovo náměstí 928/30, 929/31, 930/32, 931/33, PSČ Katastrální území/číslo Holešovice [730122] Parcelní číslo 762/1, 762/2, 762/3, 762/4 Obrázek 1 Situační schéma objektu Zdroj: Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 6/47

7 3 STANOVISKO ENERGETICKÉHO SPECIALISTY 3.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Předmětem energetického posudku je řadový sedmi-podlažní činžovní dům z poloviny 20. století (z roku 1957). Objekt je orientován z větší části fasády na Ortenovo náměstí a zároveň tvoří nároží s Osadní ulicí. Sestává ze 4 popisných čísel se samostatnými vstupy, technicky a provozně je však provázán. Objekt se nachází v ochranné zóně památkové péče. Suterén objektu je částečně průchozí středovou chodbou (objekty a 32 33) a jsou zde umístěny skladovací prostory. V přízemí se kromě bytových jednotek nacházejí nebytové prostory - prodejny potravin a lahůdek. Ve 2 7 NP jsou umístěny výhradně již jen bytové jednotky. Dům v minulosti prošel četnými stavebními a technickými úpravami: Rekonstrukce vnitřních instalací voda, kanalizace, plyn, otopný systém (1998) Dodatečná půdní vestavba 7 bytových jednotek (2008) Postupná výměna původních otvorových výplní (od roku 2008) Přechod z parovodu a výměníku pára/voda na horkovod a rekonstrukce VS voda/voda (2013) Popis stavebního řešení budovy Konstrukčně je objekt řešen jako příčný zděný troj trakt v kombinaci s monolitickými prvky. Obvodový plášť je vyzděn z dutých či děrovaných cihel v tl. 450 mm, bez dodatečného zateplení. Objekt je založen pravděpodobně na betonových základových pasech. Stropy jsou železobetonové monolitické, pod půdou pak prefabrikované. Střecha objektu je valbová tvořená dřevěným krovem. Otvorové výplně tvoří zčásti původní dřevěná zdvojená okna, zčásti pak okna plastová s tepelně izolačními dvojskly. Výlohy prodejen jsou tvořeny hliníkovými rámy s tepelně izolačními dvojskly. Vstupní dveře jsou dřevěné jednoduše prosklené. Severní a západní fasáda pohledy z Ortenova náměstí a z ulice Osadní Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 7/47

8 Jižní fasáda pohled ze dvora Popis energetického a technického zařízení budovy Ústřední vytápění a příprava teplé vody Objekty bytových domů na adresách Ortenovo náměstí č. 30, 31, 32 a 33 jsou zásobovány teplem z výměníkové stanice umístěné v suterénu sousedního objektu bytového domu na adrese Osadní č. 38. Tepelný spád otopné vody je 80/60 C. První větší změna týkající se původní výměníkové stanice pára/voda proběhla v roce 2000, kdy byla technologie původní výměníkové stanice umístěné v podzemních prostorech zrušena a VS byla umístěna do suterénu objektu Osadní č. 38. V rámci tehdejší rekonstrukce byl do nových prostorů instalován rozdělovač a sběrač rozdělující otopnou vodu na jednotlivé otopné větve: Osadní č. 38 Ortenovo náměstí č. 30 Ortenovo náměstí č. 31 Ortenovo náměstí č. 32 Ortenovo náměstí č. 33 Prodejna potravin Ocelové dvoutrubkové rozvody vedoucí od rozdělovače z prostorů výměníkové stanice k jednotlivým objektům jsou vedeny pod stropem a následně podél stěny nevytápěných podzemních garáží. Potrubí je ocelové o dimenzi DN 65 (průměr 76 x 3,2) resp. DN 32 (průměr 38 x 2,6) v případě topné větve k prodejně potravin. Jednotlivé otopné větve jsou tepelně izolovány návlekovou tepelnou izolací Mirelon o tl. 13 mm. Potrubí dále vedeno pod stropy nevytápěných suterénů (Ortenovo náměstí č ) a dále stoupacím potrubím v prostoru bytových jader k jednotlivým bytovým jednotkám. V prostoru bytového instalačního jádra jsou u každého bytu osazeny předávací stanice s deskovým výměníkem pro přípravu teplé vody, měřičem odběru tepla a bytovým vodoměrem. V každém bytě je v referenční místnosti umístěn prostorový termostat s týdenním nastavitelným programem propojený s předávací stanicí. Otopná tělesa jsou ocelová, desková s TRV, v koupelnách jsou trubková tělesa RADIK KORALUX. Stoupací potrubí v bytových jádrech je měděné převážně neizolované. Bytové rozvody otopné vody jsou rovněž měděné vedené převážně po povrchu stěn. Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 8/47

9 V roce 2013 byla provedena úprava výměníkové stanice z důvodu postupného přepojování celé oblasti Holešovic z původního parovodního rozvodu tepla z holešovického zdroje na nový horkovodní rozvod. V rámci této rekonstrukce byly nahrazeny předchozí výměníky pára/voda typu JAD x 6.5 deskovým výměníkem voda/voda značky ALFA LAVAL. Rozdělovač a sběrač s napojením otopných větví sekundárního okruhu zůstal stávající, nicméně nad rozdělovačem byla odinstalována oběhová čerpadla a bylo instalováno jedno společné centrální oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem na zpětném potrubí. Potrubí nad rozdělovačem bylo v rámci těchto úprav přeizolováno na větší tloušťku izolace cca 30 mm. Regulace výměníkové stanice na primární straně je prováděna automaticky dálkově škrtící regulační armaturou dle ekvitermní křivky. Nevýhodou tohoto řešení je společná regulace všech připojených objektů, tj. nelze zohlednit např. odlišné potřeby objektů Osadní č. 38, která je již částečně zateplená, nebo rohového objektu Ortenovo nám. č. 33 s odlišnou ochlazovanou plochou obvodových stěn. Dané řešení předpokládá dostatečný způsob regulace až v místech jednotlivých bytových stanic. V případě této společné regulace lze předpokládat, že mnohdy dochází k vyšší dodávce tepla než je pro konkrétní objekt potřeba, což následně vede i k vyšším ztrátám jak v nedostatečně izolovaných rozvodech v prostoru garáží, tak i následně v prostorech nevytápěných suterénů jednotlivých bytových domů. Obrázek 2 Výměníková stanice - přeizolovaný rozdělovač otopných větví Obrázek 3 Výměníková stanice - sběrač otopných větví Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 9/47

10 Obrázek 4 Výměník Alfa Laval voda/voda včetně úpravy primárná strany VS ENERGETICKÝ POSUDEK SVJ Ortenovo náměstí Obrázek 5 Regulační a měřící zařízení na primární straně VS Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 10/47

11 Obrázek 6 Výkres původně navrhované trasy vedení tepelných rozvodů v prostoru garáží ENERGETICKÝ POSUDEK SVJ Ortenovo náměstí Obrázek 7 Zakreslení skutečného vedení tras potrubí v prostoru garáží vč. dimenzí Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 11/47

12 Obrázek 8 Vstup teplovodního potrubí z VS do prostorů nevytápěných garáží ENERGETICKÝ POSUDEK SVJ Ortenovo náměstí Obrázek 9 Společné vedení potrubí na závěsech pod stropem garáží Obrázek 10 Vstup teplovodního potrubí do suterénních prostor objektu BD č. 31 Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 12/47

13 Obrázek 11 Volný prostor mezi jednotlivým potrubím se stávající izolací Mirelon ENERGETICKÝ POSUDEK SVJ Ortenovo náměstí Obrázek 12 Volný prostor mezi jednotlivým potrubím se stávající izolací Mirelon a stěnou garáží Obrázek 13 Termovizní snímky rozvodů otopné vody v prostorech garáží Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 13/47

14 Elektroinstalace a osvětlení domu Elektrické rozvody v domě jsou původní. Jsou provedeny převážně pomocí hliníkových vodičů AGYC a AGY, příp. AY, AYKY, AYKYL. Osvětlení prostor je ovládáno tlačítkovými vypínači bez časových spínačů. Vzduchotechnika V domě je přirozené větrání okny. Větrání okny je zajištěno i u sociálního zařízení. V energetické bilanci domu není toto větrání samostatné vyčísleno (je obsaženo v běžné infiltraci). Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 14/47

15 Chlazení U pronajímaných nebytových prostorů v 1. NP, kde je umístěn obchod, je instalováno chlazení pomocí Split jednotky. Zemní plyn Do domu je zaveden zemní plyn, který je používán výhradně pro přípravu pokrmů. Plynová instalace je původní. Technologické spotřebiče Vstupující elektrická energie se využívá pro osvětlení pokojů, schodiště, chodeb, suterénu a místností. Roční provozní hodiny jednotlivých elektrických spotřebičů nejsou zaznamenávány. 3.2 ENERGETICKÉ VSTUPY Řešený objekt je zásobován těmito energonositeli: elektrická energie teplo dodávka tepla z výměníkové stanice zemní plyn použití pouze na vaření v domácnostech Vzhledem k tomu, že spotřeba elektrické energie je individuální a je samostatně hrazena uživateli jednotlivých bytových jednotek, není známa její celková spotřeba. Dostupná je pouze spotřeba elektrické energie ve společných prostorech (schodiště a výtah), která však není rozhodující. Rovněž spotřeba zemního plynu na vaření je individuální. Tato spotřeba energie nebude dále předmětem posudku. Tabulka 1 Spotřeba tepla v letech Rok Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Přepočet Roční náklady Jednotková cena na MWh tis. Kč Kč/GJ 2011 Dodaná tepelná energie z CZT GJ 2 507,4 696, ,8 609, Dodaná tepelná energie z CZT GJ 2 389,0 663, ,3 678, Dodaná tepelná energie z CZT GJ 2 674,1 742, ,1 649,2 Průměr z let GJ 2 523,5 701, ,4 645,7 Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 15/47

16 Graf 1 Vývoj roční spotřeby tepla z CZT v letech Spotřeba tepla [GJ/rok] Graf 2 Vývoj jednotkové ceny tepla z CZT v letech Teplo z CZT [Kč/GJ] Pokles jednotkové ceny tepla mezi lety 2012 a 2013 je dán přechodem z parovodní přípojky a holešovického zdroje tepla na horkovod a zdroj tepla z mělnické teplárny (elektrárny). Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 16/47

17 3.3 DOPORUČENÁ OPATŘENÍ Poznámka: veškeré ceny a náklady jsou uvedeny včetně DPH, v případě investičních nákladů pak ve snížené sazbě ve smyslu 48a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud není uvedeno jinak Opatření A - přeizolování stávajících rozvodů otopné vody Stávající tepelná izolace tl. 13 mm typu Mirelon je zcela nedostatečná. V souladu s vyhláškou č. 480/2012 Sb. a vyhláškou č. 193/2007 Sb. je posouzena tloušťka izolace rozvodů tepla. V 5, odst. 9 a odst. 11 a dále v příloze č. 3 vyhlášky č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu, je uveden postup pro určení minimální tloušťky tepelné izolace rozvodů. Vzhledem k tomu, že požadavek vyhlášky na minimální tloušťku tepelné izolace rozvodů se stanovuje výpočtem a je odlišný pro různé typy a materiály potrubí, nelze ho zde jednoduše uvést v číselné podobě. Pro orientaci je uveden výpočet požadavku pro ocelovou trubku bezešvou (hodnoty určeny pro teplotu teplonosné látky 70 C). Vlastní výpočet tloušťky izolací komplikuje poměrně obtížný výpočet dvou součinitelů přestupu tepla: součinitel přestupu tepla z teplonosné látky do trubky součinitel přestupu tepla z povrchu izolace do okolního prostředí První z nich lze zanedbat vzhledem k malému tepelnému odporu. Druhý lze vypočítat na základě přibližných rovnic. Pro další postup bude použitý přibližný výpočet: α = 2 1,163* ( t t ) Průměrná teplota okolí t 2 na venkovní straně potrubí je uvažována 10 C. Povrchová teplota izolace je na začátku výpočtu odhadnuta a pomocí iteračního výpočtu dále upřesněna. Tabulka 2 Tabulka vypočtených tlouštěk izolací dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. iz D iz 2 0,25 Potrubí Izolace Ocelová trubka bezešvá Tloušťka izolace - požadavek DN W/(mK) mm DN 10 až DN 15 0,04 35 DN 20 až DN 32 0,04 45 DN 40 až DN 65 0,04 45 DN 80 až DN 125 0,04 60 DN 150 až DN200 0,04 80 Pozn. Zvýrazněně jsou uvedeny dimenze a příslušné tloušťky izolací pro potrubí vedené v prostorech garáží (DN32 a DN65) Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 17/47

18 Dle údajů, které obsahuje předchozí tabulka, je patrné, že stávající rozvody vedené v prostorech nevytápěných garáží, ale i dále pod stropy suterénů jednotlivých bytových domů nejsou izolovány v souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb. Rovněž nejsou izolovány některé armatury např. snímatelnou izolací, a to jak v prostoru samotné výměníkové stanice (vlastnictví PT a.s.), tak v prostoru suterénů jednotlivých BD. Vyhláška č. 193/2007 Sb. se vztahuje pouze na nově zřizovaná nebo podstatně rekonstruovaná zařízení. Povinnost uvést tloušťky tepelné izolace v souladu s požadavky vyhlášky připadá pouze v případě podstatnější rekonstrukce výměníkové stanice nebo rozvodů. V případě přeizolování potrubí vedeného v prostoru garáží je tak navrženo docílit splnění tlouštěk izolací uvedené v tabulce výše. Následující určení tepelných ztrát potrubí bylo provedeno dle metodiky vyhl. 193/2007 Sb. Doporučeno je izolovat potrubí izolací v tloušťce min. 50 mm při uvažování součinitele tepelné vodivosti běžných tepelně izolačních materiálů 0,038 W/mK. V tabulkách níže jsou uvedené délky přívodního a zpětného potrubí vedeného v garážích a dále porovnání tepelných ztrát v případě neizolovaného potrubí, potrubí izolovaného stávající nedostatečnou tepelnou izolací, minimální tloušťka izolace 50 mm, resp. vyšší tloušťka izolace 60 mm. Tabulka 3 Délky teplovodního potrubí vedeného v prostoru garáží Délka v prostoru garáží přívod (m) zpátečka (m) Dimenze Ortenovo náměstí Ortenovo náměstí 31 46,5 46,5 Ortenovo náměstí 32 31,5 31,5 Ortenovo náměstí 33 33,5 33,5 DN 65 (76*3,2) Prodejna potraviny 33,5 33,5 DN 32 (38*2,6) Celkem Celkem přívod zpátečka Celkem DN ,5 169,5 DN 65 (76*3,2) Celkem DN 32 33,5 33,5 DN 32 (38*2,6) Tabulka 4 Tepelná ztráta potrubí DN 65 DN 65 přívod 80 C průměrný teplotní spád 80/60 DN 65 zpátečka 60 C DN 65 celkem tep. ztráta bez izolace (W) tep. ztráta stávající izolace (W) tep. ztráta izolace tl. 50 mm (W) tep. ztráta izolace tl. 60 mm (W) úspora při tl. izolace 50 mm (W) úspora při tl. izolace 60 mm (W) Pozn. Uvedená úspora při tl. izolace 50 a 60 mm je ve srovnání se stávající izolací tl. 13 mm Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 18/47

19 Tabulka 5 Tepelná ztráta potrubí DN 32 DN 32 přívod 80 C průměrný teplotní spád 80/60 DN 32 zpátečka 60 C DN 32 celkem tep. ztráta bez izolace (W) tep. ztráta stávající izolace (W) tep. ztráta izolace tl. 50 mm (W) tep. ztráta izolace tl. 60 mm (W) úspora při tl. izolace 50 mm (W) úspora při tl. izolace 60 mm (W) Tabulka 6 Vyčíslení úspory energie vč. nákladů dosažené přeizolováním potrubí (W) (kw) (h) kwh MWh GJ cena Kč/GJ Kč/rok Stáv. stav tl. izolace 13 mm , ,15 191,32 649, Tepelná izolace tl. 50 mm , ,92 71,72 649, Tepelná izolace tl. 60 mm , ,85 64,27 649, Úspora při tl. izolace 50 mm , ,22 119,60 649, Úspora při tl. izolace 60 mm , ,29 127,06 649, Pozn. Uvažovaný je počet plných provozních hodin při výpočtovém teplotním spádu Problémem zůstává, že volné místo mezi stávajícími potrubími resp. izolacemi Mirelon není dostatečné pro použití tepelné izolace ani o tl. 50 mm. Stávající tloušťka je cca 40 mm (viz předchozí fotografie), po sejmutí stávajících izolací potom = 66 mm, z čehož plyne, že bezpečně lze použít izolaci o tl. 30 mm, která je však z pohledu vyhlášky č. 193/2007 Sb. nedostačující. Rozšíření roztečí mezi potrubím by vyžadovalo vypuštění otopné vody, rozřezání jednotlivých potrubí v místech ohybů, oblouků apod. a úpravu roztečí úchytů. Dané řešení je sice technicky proveditelné, avšak za cenu vyšších nákladů. Navrhovanou možností jak docílit zvýšené tloušťky tepelné izolace potrubí při stávajících roztečích je sejmutí nedostatečné stávající tepelné izolace Mirelon, osazení potrubí izolačním pouzdrem z minerální vlny o tl. 30 mm a potrubní svazky zaizolovat společně k tomu účelu určenou tepelnou lamelovou izolací o tl. 30 mm, tj. vytvoření celkové izolace = 60 mm s vytvořenou vzduchovou vrstvou. Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 19/47

20 Obrázek 14 Typy izolačních pouzder a izolační lamely Předpokládané investiční náklady zahrnující demontáž stávající tepelné izolace, dodávku a montáž izolačních pouzder a lamel jsou 120 tis. Kč vč. DPH (uvažovaná snížená 15% sazba DPH pro stavební práce vztahující se k objektům sociálního bydlení). Výše investice byla určena na základě rozsahu izolovaných potrubí, ceníků dodavatelů izolací a časové náročnosti montáže. Přesná výše investice bude určena na základě konkrétních nabídek zhotovitelských firem. Tabulka 7 Vyčíslení přínosů opatření Opatření A Investiční výdaje projektu tis. Kč 120 Úspora energií GJ/rok 127 MWh/rok 35,3 Přínosy projektu celkem tis. Kč/rok 82 Původní spotřeba energie MWh/rok 701,0 Nová spotřeba energie MWh/rok 665,7 Úspora energií % 5,03% Původní provozní náklady na energie tis. Kč/rok Nové provozní náklady na energie tis. Kč/rok Úspora provozních nákladů % 5,03% Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 20/47

21 Tabulka 8 Ekonomické posouzení opatření Diskontní sazba 4% Roční nárůst cen paliv 3% Náklady Investice Roční toky nekumul. Roční toky kumul. Návratnost Rok pův. nov. nediskont. diskont. nediskont. diskont. tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč let Čistá současná hodnota NPV tis. Kč Vnitřní výnosové procento IRR 71,7 % Prostá doba návratnosti T s 1,5 roky (let) Reálná doba návratnosti T sd 2,0 roky (let) Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 21/47

22 3.3.2 Opatření B úprava otopného systému V tomto opatření je navržena celková úprava a změna vedení stávajících teplovodních rozvodů z prostorů stávající výměníkové stanice (VS) do jednotlivých objektů BD. Cílem této varianty je výrazné snížení ochlazované plochy potrubních rozvodů a výraznější eliminace tepelných ztrát rozvodů vedených v prostoru nevytápěných garáží. Na místo dosud souběžně vedených samostatných potrubních rozvodů je navrženo páteřní vedení o vyšší dimenzi z prostorů VS společně pro objekty č a prodejnu potravin v č. 33. Otopná větev pro objekt Osadní č. 38 bude bez úprav. Aby nebylo nutno zasahovat do suterénních prostor objektu Osadní č. 38, je navrženo 1. úsek vést v prostoru garáží a následně společnými prostory suterénů jednotlivých objektů č V každém z těchto objektů dojde k připojení na novou páteřní potrubní síť. Dimenze potrubí v 1. společném úseku je předpokládaná DN 100 (108 x 4 mm), ve 2. úseku DN 80 (89 x 3,6) a pro třetí úsek DN 65 (76 x 3,2 mm). Pro ověření navržených dimenzí je nutné v rámci projektu přesně vyčíslit hydraulické ztráty v rozvodech vč. odporů v potrubí a detailů připojovacích míst. Dané opatření bude vyžadovat nezbytné úpravy na sekundární straně výměníkové stanice, kde místo stávajících 6 otopných větví vzniknou pouze dvě větve. Tyto úpravy bude nutno projednat s dodavatelem tepla PT a.s. a budou zahrnovat nahrazení stávajícího rozdělovače a sběrače, instalaci samostatného oběhového čerpadla pro otopnou větev Osadní č. 38 a provedení řady dalších nezbytných technických úprav. Veškeré nově realizované potrubí bude tepelně izolováno do izolačních pouzder o tl. 60 mm. Po vlastní montáži potrubí a realizaci všech připojovacích a svářečských prací, bude potrubí před osazením tepelné izolace opatřeno základním antikorozním nátěrem. Na následujícím obrázku je schematicky znázorněno nové vedení potrubních tras. Vzhledem k tloušťce izolace 60 mm a dimenzi potrubí v prostoru pod stropy suterénů (vnější průměr 89 a 76 mm) budou rozměry obou potrubí 209 a 196 mm, což může být v některých úsecích problematické s ohledem na další instalace, průchodky stěnami a detaily trasování. Bude nutné pečlivě volit přesné umístění vedení a optimální místa připojení. Nevýhodou tohoto opatření ve srovnání s předchozím opatřením je nutnost vypuštění celé otopné soustavy, stavební zásah do prostorů suterénů, nezbytné úpravy v prostoru VS, nutnost provedení projektu navrhované úpravy včetně hydraulického posouzení. Z toho vyplývá i vyšší investiční náročnost. Naproti tomu výhodou je o něco vyšší úspora energie plynoucí z nižších tepelných ztrát. Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 22/47

23 Obrázek 15 Schéma nového vedení trasy potrubí Tabulka 9 Tepelná ztráta jednotlivými částmi nového izolovaného potrubí DN 100 přívod 80 C průměrný teplotní spád 80/60 DN 100 zpátečka 60 C DN 100 celkem tep. ztráta bez izolace (W) tep. ztráta izolace tl. 60 mm (W) DN 80 přívod 80 C průměrný teplotní spád 80/60 DN 80 zpátečka 60 C DN 80 celkem tep. ztráta bez izolace (W) tep. ztráta izolace tl. 60 mm (W) DN 65 přívod 80 C průměrný teplotní spád 80/60 DN 65 zpátečka 60 C DN 65 celkem tep. ztráta bez izolace (W) tep. ztráta izolace tl. 60 mm (W) Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 23/47

24 Tabulka 10 Vyčíslení úspory energie vč. nákladů dosažené realizací nových izolovaných rozvodů (W) (kw) (h) kwh MWh GJ cena Kč/GJ Kč/rok Stávající stav tl. izolace 13 mm , ,15 191,32 649, Nové trasování tl. izolace 60 mm , ,38 26,57 649, Rozdíl = úspora , ,77 164,75 649, Tabulka 11 Vyčíslení přínosů opatření Opatření B Investiční výdaje projektu tis. Kč 280 Úspora energií GJ/rok 165 MWh/rok 45,8 Přínosy projektu celkem tis. Kč/rok 107 Původní spotřeba energie MWh/rok 701,0 Nová spotřeba energie MWh/rok 655,2 Úspora energií % 6,53% Původní provozní náklady na energie tis. Kč/rok Nové provozní náklady na energie tis. Kč/rok Úspora provozních nákladů % 6,53% Ortenovo náměstí 929/31, Praha 7 - Holešovice 24/47

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad

Více

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ - 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 1. ÚVOD 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ 2.1 POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 2.2 VÝPOČTOVÉ ÚDAJE - VÝCHOZÍ STAV 2.3 ZHODNOCENÍ BILANCE VÝROBY

Více

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA ke kapitole 3.1.3 ÚEK MRH Územní energetické koncepce Mikroregionu Hranicko Autoři: Ing. Libor Lenža, Ing. Michal Vodák, Ing. Radim Pištělák SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu

Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu Inovativní produkt v rámci projektu Příprava zaměstnanců pro vybudování a řízení Výzkumně vývojového centra (VVC) environmentálně

Více

5 Tepelná ochrana budov

5 Tepelná ochrana budov 5 5.1 Širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, jako součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Možnosti snížení provozních nákladů

Možnosti snížení provozních nákladů Abstrakt Možnosti snížení provozních nákladů Eliška Ubralová Příspěvek se zabývá návrhem energetických úspor v budovách. V dnešní době jsme svědkem stálého růstu cen energie, ať už se jedná o elektřinu

Více

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ V NÍZKOENERGETICKÉM STANDARDU VAV-SP-3G5-221-07 Abstrakt Mgr. František Macholda, MBA a kol. Prosinec 2010 Abstrakt Text je abstraktem ke zprávě k výzkumnému úkolu

Více

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Pravidla a podmínky poskytování podpory Obsah: Příloha č. II/1...3

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě n a o b d o b í 2 0 0 2 a ž 2 0 2 2 Z p r a c o v a t e l : Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů A u t o ř i : Ing.

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více