ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 Ve středu města Veselí nad Luţnicí na náměstí T.G.M. stojí v letošním roce uţ STOTŘICETILETÁ ŠKOLA - budova s bustou J.A.Komenského v bývalém hlavním vchodu, kterým vcházely do školy celé generace veselských rodáků. Její historie sahá do roku 1880, kdy byl poloţen základní stavební kámen. Stavbu projektoval a řídil inţ. Jan Zusch z Č.Budějovic. Na výstavbě se podílely nejen přiškolené obce Mezimostí a Ţíšov, ale i všichni obyvatelé města, protoţe jejich povinností bylo přivézt na stavbu z kaţdého domu půl fůry kamene. Stavba nové školy (nynější přední trakt staré budovy) byla dokončena hned v příštím roce byla páterem Tomášem Starým a katechetou Janem Kubíčkem vysvěcena a následující den se v ní začalo vyučovat. V prvním školním roce v nové budově, v roce , měla škola 4 třídy se 414 ţáky (209 chlapců a 205 dívek). Řídícím učitelem byl Josef Haš, učiteli Jan Perek a František Melena, mladšími učiteli Alois Kolín a Felix Truhlář. Od té doby prošla budova školy řadou vnějších i vnitřních změn: = adaptace školní budovy a přistavění nového křídla ( vysvěceno a týţ den zahájen školní rok), zřízeno nové schodiště, byt školníka = Úprava přední části budovy, zvětšena okna a fasáda opatřena břízolitem (do té doby natřena zeleně) = Generální oprava, vyměněna okna v zadní části budovy na dvůr a ke spořitelně za otáčivá. Místo velkých oken z přízemí do poschodí byly dány skleněné cihly = rekonstrukce celé staré části školní budovy (budování ústředního topení, reinstalace elektrické sítě, vodoinstalace, výměna všech dveří a dlaţby na chodbách). Celá rekonstrukce byla ukončena k = V podzimních měsících zahájena přístavba nové školní budovy = slavnostní otevření a zahájení vyučování v nové školní budově = Stará budova uzavřena v důsledku havarijního stavu stropní konstrukce = Rekonstrukce podlah, stropů a střešní krytiny v přední části staré školní budovy = Přístavba pavilonu internátu pro SOŠ OTŢP na střeše nové školní budovy. Září 2009 Průčelí staré školní budovy upravené a vypadá téměř stejně, jak bylo původně vystavěno.

2 PŘEHLED O SPRÁVĚ A ZAMĚSTNANCÍCH ŠKOLY Ředitelé školy Josef HAŠ Josef SKOČDOPOLE Václav SLÁMA Karel MOSTECKÝ Vojtěch HAJNÝ Josef HARTL Karel REISCHL Vojtěch PÍCHA Václav PRESL Vooj jttěěcchh Haaj jnnýý Josef HARTL Vojtěch ČÁP Růţena VÁŢNÁ JJoosseeff Haarrttl l Kaarreel l Reei isscchhl l Josef ČESKÝ Marie HAMROVÁ Stanislav PELANT Stanislav SLUNEČKO JJoosseeff Čeesskkýý Maarri iiee Haamrroovváá Jaroslav HRUŠKA Jan FAFLÍK SSttaanni iissl ll aavv PPeel llaanntt Mgr. Stanislav Slunečko Mgr. Jaroslav Hruška Mgr. Jan Faflík UČITELÉ Během uplynulých 130 let se na škole vystřídaly stovky učitelů. Někteří zde působili pouze jeden školní rok, jiní o pár roků víc. Ti nejvěrnější jí zasvětili desítky let svého ţivota. K nejdéle působícím patřili: František Melena (43 let), Josef Haš (40 let), Rudolf Kurka (39 let), František Pavelec (37 let), Alois Kolín, Emil Jezdinský, Eva Prokešová, Marie Ichová (36 let), Hubert Albrecht, Stanislav Slunečko (35 let), Eva Mašková (34 let), Vojtěch Hajný, Helena Carhounová (33 let), Marie Klečková, František Salák, Jindřiška Petříková (31 let), Josef Hartl, Vojtěch Pícha, Anna Kahounová, Anna Petrová, Anna Janovská, Vlasta Frimlová (30 let). Více neţ čtvrtstoletí na škole vyučovali: Josef Skočdopole, Karel Mostecký, Boţena Štíchová, Jaroslava Jiroušková, Eduard Klenka, Jan Ševčík, Zdeněk Pícha, František Stropek, Miluše Mrázová, Eva Čermáková, Stanislava Dvořáková, Jitka Marsová, Jaroslav Hruška a dosud vyučují Jan Faflík (35 let), Drahomíra Jindrová (34 let), Aneţka Nováková (33 let), Dana Fechtnerová (29 let), Dagmar Volavková (28 let). Hubert Albrecht Emil Jezdinský Vojtěch Pícha Jaroslava Jiroušková Rudolf Kurka František Salák Eduard Klenka Jan Ševčík Zdeněk Pícha Marie Ichová Helena Carhounová Eva Mašková Ve školním roce se o výchovu a vzdělávání ţáků stará celkem 27 pedagogických pracovníků 22 učitelů, 3 vychovatelky ŠD, ředitel a 1 zástupce ředitele.

3 POČTY TŘÍD A ŢÁKŮ V prvním školním roce navštěvovalo nově postavenou školu 414 ţáků ve 4 třídách obecné školy. Přestoţe počet ţáků v dalších letech rok od roku vzrůstal, počet tříd byl zvyšován jen opoţděně. Od byla sice otevřena 5.třída, ale jak je patrné z dalšího přehledu, byly třídy stále přeplněné: tříd 441 ţáků tříd 462 ţáků tříd 478 ţáků Teprve od byla otevřena 6.třída, takţe ve školním roce měla škola 6 tříd pro 530 ţáků. 7.třída byla otevřena ve šk.roce a počet ţáků dosáhl 550. Nejvíc ţáků měla obecná škola v r , a to 560. Rekordního počtu nejen tříd, ale také ţáků, dosáhla škola ve školním roce , kdy se ve 30 třídách učilo 820 ţáků. Celkem 7 let bylo otevřeno 30 tříd, v nichţ se počet ţáků pohyboval od 814 do 700. V roce 130.jubilea má škola 18 tříd a 426 ţáků, z toho 11 tříd a 258 ţáků na 1.stupni a 7 tříd a 168 ţáků na 2.stupni. Pohled do některých tříd ŠKOLNÍ DRUŢINA Školní druţina byla otevřena 1.ledna 1951 a měla jedno oddělení. Vedoucí vychovatelkou byla Drahuše Vondrušková. V letech měla školní druţina největší počet zapsaných ţáků ( ), kteří byli rozděleni do 9 oddělení a staralo se o ně 9 vychovatelek. Postupně, jak se sniţoval počet ţáků, sniţoval se i počet vychovatelek ve školní druţině. V současné době má školní druţina 116 zapsaných ţáků a 3 vychovatelky. SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI Ţádná škola nemůţe fungovat ani bez zaměstnanců, kteří se v ní starají o čistotu a pořádek bez školníka a bez uklízeček. Školní kroniky se o těchto zaměstnancích mnoho nezmiňovaly, v současné době je jiţ přehled o jejich působení na škole ucelenější. A tak se dozvídáme, ţe i někteří z nich měli školu natolik rádi, ţe i oni v ní setrvali po celá desetiletí. Co se týká počtu správních zaměstnanců, měnil se v souvislosti s provozními podmínkami. Třeba v roce se zvýšil z 5 zaměstnanců na 11. V letošním školním roce má škola celkem 7 správních zaměstnanců - 1 referentku, 1 školníka a o úklid se stará 5 uklízeček.

4 PÁR FOTOGRAFIÍ NA ZÁVĚR školní klub pro žáky 1.stupně cvičná kuchyně klubovna 2.stupně školní tělocvična a palisádové hřiště učebna s interaktivní tabulí v současné době jich máme celkem 6 učebny výpočetní techniky pergola venkovní učební prostor školní fitcentrum horolezecká stěna

5

Dějiny českého školství v Horní Suché

Dějiny českého školství v Horní Suché Dějiny českého školství v Horní Suché V Horní Suché byla první škola založena v roce 1810. Školní budovou byla podezděná dřevěná chalupa na tak zvaném starém dvoře. Dnes již tato budova neexistuje. Prvním

Více

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Budova školy na Pavlovské ulici v Mikulově (foto školní archiv) Z dochovaných písemných materiálů je zřejmé, že rodiče dětí z horního

Více

ISBN 978-80-87387-27-6

ISBN 978-80-87387-27-6 ISBN 978-80-87387-27-6 Slovo úvodem Ve školním roce 2014/2015 si Základní škola Morkovice připomíná 90 let od dokončení stavby budovy současné školy. Toto výročí je velmi významné a zaslouží si důstojné

Více

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Školní rok 2009-10 začal v úterý 1.září 2009. Školní maţoretky pod vedením A.Hrádkové

Více

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa)

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) ALMANACH Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) Almanach Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích 1910-2010 Vážení absolventi, učitelé a další přátelé Střední průmyslové

Více

Čteníčko. o historii rousínovského školství. (též několik perliček navíc)

Čteníčko. o historii rousínovského školství. (též několik perliček navíc) Čteníčko o historii rousínovského školství (též několik perliček navíc) Co všechno dokázalo zaujmout, viďte? Jak zmizelo vodnické povolání (1975) OBECNÉ A MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY V ROUSÍNOVĚ Škola v Novém Rousínově

Více

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Prázdninové dny jsou za námi a opět začal další školní rok. V pondělí 3.září 2007 se

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou rosického občasníku žáků ZŠ Rosice Vydáno dne 16.9 2006 k oslavě výročí 80ti let od stavby základní školy v Rosicích Dějiny stavby školy První

Více

Školství ve Vnorovech

Školství ve Vnorovech Školství ve Vnorovech Vystopovat počátky školství v naší obci je dnes již velmi obtížné. V minulosti patřily školy pod správu církve a existovaly vždy v sídlech farností. Byly to vlastně jakési církevní

Více

Historie školní budovy. ZŠ Jungmannovy sady. Mělník

Historie školní budovy. ZŠ Jungmannovy sady. Mělník Historie školní budovy ZŠ Jungmannovy sady Mělník Autorka: Alena Horňáková a žáci 9. ročníku ve šk. roce 2008/2009 (Blažková Karolína, Gibalová Klára, Horáková Jana, Kulhánek Filip, Kutáčová Linda, Pospíchalová

Více

75 let nové školy. Nový Hradec Králové

75 let nové školy. Nový Hradec Králové 75 let nové školy Nový Hradec Králové 1930-2005 Motto: Napodobujeme tedy nebeské slunce, které osvětluje, zahřívá a oživuje celou zemi, aby vše, cokoli může žíti, zelenati se, kvést a nésti ovoce žilo,

Více

Stručná historie Masarykovy ZŠ a MŠ v Klenčí pod Čerchovem

Stručná historie Masarykovy ZŠ a MŠ v Klenčí pod Čerchovem Stručná historie Masarykovy ZŠ a MŠ v Klenčí pod Čerchovem 1925-1935 Dne 13. září 1925 byla v Klenčí pod Čerchovem slavnostně otevřena nová budova o b e c n é a m ě š ť a n s k é školy. K poctě prezidenta

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

ŠKOLNÍ INFORMACE PRO KAŽDÉHO ALFABETA 2011/ 2012 111112012

ŠKOLNÍ INFORMACE PRO KAŽDÉHO ALFABETA 2011/ 2012 111112012 ŠIPKA 4 ŠKOLNÍ INFORMACE PRO KAŽDÉHO ALFABETA 2011/ 2012 111112012 Poslední učitelský sbor ve staré škole. (1952) Milada Orságová, Josef Tichý, Jarmila Vašutová, Ludmila Divílková a Jindřich Vašut V červnu

Více

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov IZO: 600 016 153 IČO: 25826484 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov, PSČ: 793 12, 554 714 604, 605 e-mail:

Více

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Z kroniky školy Školní rok 1928/29 Obecná škola smíšená v Roztylech zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Počátkem školního roku otevřela zemská školní rada prozatím první tři třídy postupné. Žáci 4. a

Více

1. 9. 1955. Ze života naší školy aneb jak ten čas utíká.. Učitelé působící na škole. Externí učitelé Jaroslav Crkal. Ostatní zaměstnanci školy

1. 9. 1955. Ze života naší školy aneb jak ten čas utíká.. Učitelé působící na škole. Externí učitelé Jaroslav Crkal. Ostatní zaměstnanci školy Učitelé působící na škole Jaroslav Brzák Helena Malátová Otilie Árpová Olga Hípová Josef Ležák Lidmila Popková Věra Polejová Marie Saidlová Ludmila Češková Eva Šlechtová Dobromila Kazdová Vladimír Konvalina

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5 2) Školská rada str. 6 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 7,8 b) Velikost školy str.

Více

Soukromá střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště s. r. o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště s. r. o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště s. r. o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Výroční zpráva 2005/2006 Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 1 (celkem 39) IZO :

Více

Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu. 120. výročí založení školy na Bařinách

Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu. 120. výročí založení školy na Bařinách HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 18 - ŘÍJEN 2007. ZDARMA. Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu 120. výročí založení školy na Bařinách která se koná v neděli 14. října

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1/35 Adresa: Einsteinova 2871/8, 733 01 Karviná - Hranice http://www.mendelova.cz telefon 596 311 919 fax 596 364 186 E-mail: zs.karvina@mendelova.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 009/00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 009/00 (srpen 009 - červen 00) Obsah:.

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

100 let od založení 20 let od znovuobnovení

100 let od založení 20 let od znovuobnovení Společnost katolického domu v Blansku www.katolickydum.bk.cz Vydala Společnost katolického domu, Komenského 15, 678 01 Blansko v roce 2010 Zpracoval Jiří Palcr Počítačová sazba Jan Forbelský tisk Reprocentrum

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Almanach k 30. výročí otevření školy

Almanach k 30. výročí otevření školy Almanach k 30. výročí otevření školy Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.. ( J.A. Komenský ) Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 2011. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 2011. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doloţkami MŠMT ČR strana 6

Více

I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3. tel.323 602 794 www.ricany.cz

I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3. tel.323 602 794 www.ricany.cz I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71 tel.323 602 794 www.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3 Zpracovala : Mgr.Svatava Škroníčková I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6 2) Školská rada str. 6 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 7,8 b) Velikost školy str.

Více

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, 675 55 Hrotovice IČO 474 383 12, DIČ CZ-474 383 12, IZO 600 121 691 (ZŠ 047

Více